Upphävd författning

Lag (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1992-02-20
Ändring införd
SFS 1992:72 i lydelse enligt SFS 2006:1478
Ikraft
1992-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Avgiftsskyldighet

1 §  Ett programföretag som enligt 2 kap. 2 § första stycket radio-_och_TV-lagen (1996:844) har tillstånd att sända TV- program med analog sändningsteknik skall betala koncessionsavgift till staten enligt denna lag under förutsättning att företaget har rätt att sända reklam i sådan sändning och är ensamt om denna rätt här i landet.

[S2]Vid tillämpningen av första stycket skall bortses från sändningstillstånd som endast avser en rätt att vidaresända program som samtidigt sänds av eller kort tid dessförinnan sänts av någon annan.

[S3]Den som enligt 5 kap. radio-_och_TV-lagen har tillstånd att sända lokalradio skall betala koncessionsavgift till staten enligt denna lag. Lag (2005:538).

Prop. 1999/2000:55: Genom ett nytt andra stycke klargörs att även innehavare av tillstånd att sända lokalradio är skyldig att betala koncessionsavgift till staten enligt denna lag.

Beräkning av avgift för tillstånd att sända television

2 §  Koncessionsavgiften består av en fast del och en rörlig del och beräknas från och med månaden efter den då sändningsverksamheten påbörjats.

[S2]Som sändningsverksamhet anses i denna lag inte provsändning i ringa omfattning.

3 §  Den fasta delen av koncessionsavgiften utgör 4 167 000 kronor för varje månad under vilken sändningsverksamhet har bedrivits.

[S2]Den fasta delen av avgiften skall för varje kalenderår justeras med hänsyn till kvoten mellan konsumentprisindex för oktober månad året före det år som avgiften avser och konsumentprisindex för oktober månad 1991. Härvid avrundas beloppet nedåt till närmaste tusental kronor.

4 §  Den rörliga delen av koncessionsavgiften beräknas för ett kalenderhalvår i sänder. Den är beroende av de intäkter som utgör vederlag till programföretaget för att det sänder annonser i sändningar som sker med stöd av tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket radio-_och_TV-lagen (1996:844) att sända televisionsprogram med analog sändningsteknik och i sändningar som i huvudsak överensstämmer med dessa sändningar. Avgiften tas ut med

 • 20 procent av intäkterna till den del de överstiger 375 miljoner men inte 500 miljoner kronor,
 • 40 procent av intäkterna till den del de överstiger 500 miljoner men inte 1 000 miljoner kronor,
 • 50 procent av intäkterna till den del de överstiger 1 000 miljoner kronor.

[S2]I intäkter som utgör vederlag för att programföretaget sänder annonser inräknas intäkter som tillförts någon annan, om det framgår av omständigheterna att de utgör sådant vederlag till programföretaget.

[S3]Intäkterna skall bestämmas enligt bokföringsmässiga grunder.

[S4]De i första stycket angivna beloppsgränserna skall justeras på ett sätt som motsvarar det sätt som anges i 3 § andra stycket i fråga om den fasta delen av koncessionsavgiften. Lag (2002:369).

4 a §  Sedan avgiften beräknats enligt 4 § skall den reduceras med

 • 2 procent för andra halvåret 2005,
 • 14 procent för första halvåret 2006,
 • 32 procent för andra halvåret 2006,
 • 53 procent för första halvåret 2007 och med
 • 84 procent för andra halvåret 2007. Lag (2005:886).

Prop. 1999/2000:55: Av denna nya bestämmelse framgår att koncessionsavgiften för lokalradiosändningar är en fast avgift som beräknas för varje kalenderår som sändningarna får bedrivas. Enligt andra stycket skall avgiften justeras med hänsyn till förändringarna i penningvärdet. Hur detta skall ske anges närmare i prop. 1991/92:78 s. 24.

Beräkning av avgift för tillstånd att sända lokalradio

4 b §  Koncessionsavgiften för den som enligt 5 kap. radio-_och_TV-lagen (1996:844) har tillstånd att sända lokalradio utgör 40 000 kr för varje kalenderår under vilket sändningsverksamheten får bedrivas.

[S2]Avgiften för varje kalenderår skall justeras med hänsyn till kvoten mellan konsumentprisindex för oktober månad året före det år som avgiften avser och konsumentprisindex för oktober månad 2000.

[S3]Beloppet avrundas nedåt till närmaste tusental kronor. Lag (2005:886).

Fastställande och betalning av avgift

5 §  Radio- och TV-verket fastställer före den 1 januari varje år det belopp som enligt 3 § skall utgå för månad under det följande kalenderåret.

[S2]Om programföretaget begär det skall Radio- och TV-verket besluta huruvida det under en viss månad har förekommit sådan sändningsverksamhet att företaget är skyldigt att betala avgift enligt 3 § för den månaden. I övrigt skall Radio- och TV-verket inte fatta beslut om skyldighet att betala avgift enligt 3 §, om det inte behövs för verkställighet enligt 10 §.

[S3]Avgift enligt 3 § skall betalas före utgången av den månad som avgiften avser. Lag (2006:1478).

6 §  Programföretaget skall senast den 15 februari respektive den 15 augusti varje år lämna Radio- och TV-verket de uppgifter som behövs för att fastställa den rörliga delen av koncessionsavgiften för television för föregående halvår. Om sådana uppgifter inte lämnas eller de lämnade uppgifterna är ofullständiga, får Radio- och TV-verket förelägga företaget vid vite att fullgöra skyldigheten.

[S2]Radio- och TV-verket meddelar senast den 1 mars respektive den 1 september beslut om det belopp till vilket den rörliga delen av koncessionsavgiften för television uppgår för föregående halvår. Om programföretaget inte har fullgjort sin uppgiftsskyldighet enligt första stycket första meningen, meddelar Radio- och TV-verket beslut snarast möjligt efter det att uppgiftsskyldigheten har fullgjorts.

[S3]Den rörliga delen av koncessionsavgiften för television skall betalas senast den 31 mars respektive den 30 september om Radio- och TV-verket har meddelat beslut om avgiften senast under mars respektive september månad. I annat fall skall avgiften betalas så snart Radio- och TV-verket meddelat beslut om avgiften. Lag (2001:533).

6 a §  Skyldighet att betala avgift för tillstånd att sända lokalradio gäller från och med den dag då sändningar får bedrivas med stöd av tillståndet. Att avgiften i vissa fall skall betalas dessförinnan framgår av 5 kap. 9 § radio- och TV- lagen.

[S2]I ett beslut om tillstånd att sända lokalradio skall Radio- och TV-verket ange den avgift enligt 4 b § som tillståndshavaren skall betala under det första kalenderåret. Avgiften skall betalas så snart Radio- och TV-verket meddelat beslut om avgiften.

[S3]Radio- och TV-verket skall senast den 31 december varje år fastställa det belopp som skall betalas under det följande kalenderåret. Avgiften skall betalas före utgången av januari månad det kalenderår som avgiften avser. Lag (2006:1478).

Prop. 1999/2000:55: Bestämmelsen är ny och behandlas i avsnitt 6.2.1 och 8. Av första stycket framgår att avgiftsskyldigheten inträder från och med den dag sändningsverksamheten får bedrivas. I andra meningen finns ett undantag som...

7 §  Räntan skall betalas på koncessionsavgift från förfallodagen. Räntesatsen bestäms enligt 6 § räntelagen (1975:635).

[S2]Om Radio- och TV-verket har fattat beslut om den rörliga delen av koncessionsavgiften för television efter utgången av mars respektive september månad, skall ränta ändå betalas från den 31 mars respektive den 30 september. Lag (2001:533).

Prop. 1999/2000:55: Av bestämmelsen framgår bl.a. att dröjsmålsränta skall betalas på koncessionsavgiften från förfallodagen. Andra stycket har förtydligats så att det framgår att det stycket endast gäller den rörliga delen av avgiften enligt 4 §.

8 §  Koncessionsavgift och ränta betalas till Radio- och TV- verket genom insättning på ett särskilt konto. Betalning anses ha fullgjorts den dag då den har bokförts på det särskilda kontot. Lag (2005:538).

8 a §  Återkallas ett tillstånd att sända lokalradio gäller skyldigheten att betala avgiften till och med nittio dagar från den dag tillståndet enligt 5 kap. 18§ radio-_och_TV-lagen skall anses ha upphört att gälla.

[S2]En tillståndshavares skyldighet att betala avgift gäller inte för tid efter det att någon annan övertagit tillståndet. Lag (2001:273).

Prop. 1999/2000:55: Bestämmelsen har sin motsvarighet i 33 § lokalradiolagen. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

8 b §  Den som får medgivande enligt 5 kap. 15 § radio- och TV- lagen (1996:844) skall betala en avgift som motsvarar vad denne skulle ha betalat om tillståndet förlängts. Lag (2001:273).

Prop. 1999/2000:55: Bestämmelsen motsvarar 10 § sista meningen lokalradiolagen.

Återbetalning

9 §  Om det belopp som programföretaget har betalat för en viss period överstiger vad företaget skall betala enligt 3 eller 4 b § eller enligt beslut av Radio- och TV-verket eller domstol, skall det överskjutande beloppet betalas tillbaka till företaget.

[S2]Ränta skall betalas på belopp som återbetalas. Räntan beräknas efter en räntesats motsvarande den av Riksbanken fastställda referensränta enligt 9 § räntelagen (1975:635) som gällde vid utgången av året närmast före det år då återbetalningen äger rum. Radio- och TV-verket beslutar om ränta. Lag (2006:1478).

Verkställighet

10 §  Beslut om koncessionsavgift och ränta får verkställas om avgiften eller räntan är obetald och förfallen till betalning. Härvid tillämpas 12 kap.6 § första, andra och fjärde styckena, 7 § och 12 § första stycket och 13 § samt 20 kap.skattebetalningslagen (1997:483).

[S2]Dröjsmålsavgift skall inte utgå. Lag (2002:416).

11 §  Radio- och TV-verket beslutar om ansvar för delägare i handelsbolag enligt 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag avseende avgift enligt denna lag.

[S2]Om beslut enligt första stycket har fattats skall vad som sägs om programföretag gälla ansvarig delägare och vad som sägs om avgift gälla för belopp som delägare är betalningsskyldig för. Lag (2002:416).

Omprövning och överklagande m.m.

12 §  Radio- och TV-verket skall ompröva ett beslut som har betydelse för skyldigheten att betala koncessionsavgift eller ränta, om programföretaget begär det eller det finns andra skäl.

[S2]Ett omprövningsbeslut som är till programföretagets nackdel får inte meddelas efter utgången av det tredje året efter det år då det ursprungliga beslutet meddelades. Ett omprövningsbeslut får inte i något fall meddelas efter utgången av det sjätte året efter det år då det ursprungliga beslutet meddelades.

[S3]Om ett beslut som anges i första stycket har överprövats av domstol, får Radio- och TV-verket inte ompröva den fråga som domstolens beslut avser. Lag (2002:416).

Prop. 1999/2000:55: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 8. Första stycket motsvarar 36 § lokalradiolagen. Bestämmelsen har förtydligats så att det framgår att den endast gäller för television. Den har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

13 §  Radio- och TV-verkets beslut enligt 5-7 §§, 9 § andra stycket, 11 § och 12 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Andra beslut av Radio- och TV-verket enligt denna lag får inte överklagas.

[S4]Överklagande av beslut enligt denna lag inverkar inte på skyldigheten att betala den avgift eller ränta som överklagandet avser. Lag (2002:416).

14 §  Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela anstånd med betalning av koncessionsavgift och ränta för television. Om det finns synnerliga skäl får regeringen medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala koncessionsavgift och ränta för television för en viss period. Lag (2002:416).

15 §  Om det finns särskilda skäl får Radio- och TV-verket meddela anstånd med betalning av koncessionsavgift och ränta för tillstånd att sända lokalradio. Om det finns synnerliga skäl får Radio- och TV-verket medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala koncessionsavgift och ränta för tillstånd att sända lokalradio för en viss period. Lag (2002:416).

16 §  Revision för kontroll av att avgift erlagts i enlighet med bestämmelserna i denna lag skall utföras av Skatteverket. Beslut om revision fattas efter framställning av Radio- och TV- verket. Vid revision gäller 3 kap.8-14 c §§taxeringslagen (1990:324) i tillämpliga delar. Lag (2003:703).

17 §  Avgift enligt denna lag omfattas av lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter. Lag (2003:543).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område

Lag (1992:653) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om restavgift.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:93
  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:827) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område

Lag (1994:402) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:276, Prop. 1993/94:160, Bet. 1993/94:KU37
  Omfattning
  ändr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1995:595) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:367, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:KrU26
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:680) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:277, Prop. 1995/96:170, Bet. 1995/96:JuU23
  Omfattning
  ny 13 a §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:855) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 december 1996. Bestämmelsen i 11 § i sin nya lydelse tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:296, Prop. 1995/96:160, Bet. 1995/96:KU29
  Omfattning
  ändr. 1, 11 §§
  Ikraftträder
  1996-12-01

Lag (2000:212) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre föreskrifter gäller för beräkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:186, Prop. 1999/2000:50, Bet. 1999/2000:KU15
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2001:273) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
 2. I fråga om tillstånd som meddelats före den 1 juli 2001 gäller 15-17 och 32-37 §§ i den upphävda lokalradiolagen (1993:120) i stället för bestämmelserna i denna lag.
 3. För perioden den 1 juli-31 december 2001 skall Radio- och TV-verket senast den 15 juli 2001 fastställa det belopp som enligt 3 § skall utgå för månad under denna period. Lag (2001:533).
Förarbeten
Rskr. 2000/01:222, Prop. 1999/2000:55, Bet. 2000/01:KU22
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 6, 7, 9, 12 §§, rubr. närmast före 2 §; nya 4 a, 6 a, 8 a, 8 b, 12 a §§, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2001:532) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område

Förarbeten
Rskr. 2000/01:277
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2001:533) om ändring i lagen (2001:273) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område

Förarbeten
Rskr. 2000/01:277, Prop. 2000/01:132, Bet. 2000/01:KU26
Omfattning
ändr. 1, 6, 7 §§ i 2001:273, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2001:273; ny 3 p

Lag (2002:356) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. För återbetalning före år 2003 gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:237, Prop. 2001/02:132, Bet. 2001/02:LU30
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:369) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. I den utsträckning lagen inte leder till en för programföretaget högre koncessionsavgift skall den dock tillämpas även vid fastställande av den rörliga delen av koncessionsavgiften för andra kalenderhalvåret 2001 och första kalenderhalvåret 2002.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:272, Prop. 2001/02:170, Bet. 2001/02:KU36
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:416) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
nuvarande 10, 11, 12, 13, 13 a, 14 §§ betecknas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10 §§, rubr. närmast före 10 §, 14 §§ sätts närmast före nya 12, 10 §§; ändr. nya 10, 13, 16 §§; ny 11 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:543) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Äldre bestämmelser tillämpas i de fall 11 § förmånsrättslagen (1970:979), i sin lydelse enligt lagen (1975:1248) om ändring i nämnda lag, tillämpas.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:222, Prop. 2002/03:49, Bet. 2002/03:LU17
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:703) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2005:538) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område

Förarbeten
Rskr. 2004/05:294, Prop. 2004/05:155, Bet. 2004/05:KU16
Omfattning
ändr. 1, 8 §§
Ikraftträder
2005-08-01

Lag (2005:886) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Lagen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 2005.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:66, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:KU11
Omfattning
nuvarande 4 a § betecknas 4 b §, rubr. närmast före 4 a § sätts närmast före 4 b §; ny 4 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:1478) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område

Förarbeten
Rskr. 2006/07:48, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:KU1
Omfattning
ändr. 5, 6 a, 9 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2010:696

Omfattning
upph.