Prop. 2001/02:78

Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Egypten

_________________________________________________________________________

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 januari 2002

Göran Persson

Anna Lindh

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner Europa – Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Arabrepubliken Egypten å den andra sidan. Syftet med associeringsavtalet är bl.a. att inom ramen för EG:s nya Medelhavspolitik bidra till stabilitet och en positiv ekonomisk och social utveckling i regionen. Avtalet innehåller bestämmelser om bl.a. politisk dialog, frihandel samt ekonomiskt och socialt samarbete.

Genom avtalet inrättas vissa organ som skall övervaka avtalets tillämpning.

Prop. 2001/02:78

Prop. 2001/02:78

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner Europa-Medelhavsavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, undertecknat i Luxemburg den 25 juni 2001.

Prop. 2001/02:78

2. Ärendet och dess beredning

I enlighet med beslut av Europeiska unionens råd den 8 juni 1995 inledde Europeiska kommissionen förhandlingar om ett nytt avtal mellan Europeiska gemenskaperna (EG) och deras medlemsstater å ena sidan och Arabrepubliken Egypten å den andra. Förhandlingarna fördes av kommissionen i samråd med medlemsstaterna. Sverige har deltagit aktivt i arbetet. Synpunkter har löpande inhämtats från de närmast berörda myndigheterna. Förhandlingarna avslutades under våren 2001 och avtalet undertecknades den 25 juni 2001. Innan avtalet kan träda i kraft skall det godkännas av de avtalsslutande parterna, i enlighet med varje avtalsslutande parts konstitutionella bestämmelser. Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Egypten är ett blandat avtal. I avtalet är det Europeiska gemenskapen och europeiska stålgemenskapen (i avtalet kallade gemenskapen) som är avtalsparter å den ena sidan och Arabrepubliken Egypten å den andra sidan.

Avtalet i svensk text fogas som bilaga till propositionen.

3. Bakgrund

3.1. Den ekonomiska utvecklingen i Egypten

För att komma till rätta med strukturella problem, fattigdomsklyftor och arbetslöshet, inleddes i början av 1990-talet en strikt ekonomisk reformpolitik i Egypten, där privatisering, handelsliberalisering, avreglering och en exportledd tillväxt gavs prioritet av statsledningen.

Genomdrivandet av reformpolitiken har inte varit helt problemfri och har hela tiden måst balanseras mot sociala hänsyn. Den ekonomiska utvecklingen i Egypten har dock under 1990-talet förbättrats och den egyptiska ekonomin förefaller vara fortsatt stabil. Under det senaste året har regeringen fortsatt genomföra ekonomiska reformer, dock i en långsammare takt än tidigare.

Den egyptiska ekonomin domineras ännu av landets traditionella inkomstkällor, såsom olja, gas, turism och intäkter genererade av Suezkanalen. Ekonomin påverkas just nu av den globala ekonomiska nedgången, men framförallt av effekter av terrordåden i USA den 11 september 2001. Turistströmmen till Egypten och intäkterna genererade av Suezkanalen har minskat kraftigt efter terrordåden och därmed har inflödet av utländskt kapital minskat högst påtagligt. Sedan början av 2001 har det egyptiska pundet devalverats med knappt 9 procent och sedan maj 2000 har pundet fallit med 22 procent.

Prop. 2001/02:78

De flesta ekonomiska indikatorerna för Egypten är relativt goda. Statsledningen har lyckats minska underskottet i de offentliga finanserna, från 18 procent av BNP under 1990/91 till 3,6 procent av BNP under 2000/2001. Valutareserven är stabil och inflationen har gått ned från 21,7 procent 1990 till 2,7 procent 2000. Utlandsskulden har på senare år minskat till USD 29,5 miljarder, vilket motsvarar omkring 27 procent av BNP.

Den ekonomiska tillväxten, som under senare delen av 1990-talet var god, har enligt de officiella siffrorna minskat till 4,9 procent för 2000/2001, vilket även bör ställas mot den relativt höga befolkningstillväxten, ca. 2 procent. Oberoende analytiker bedömer att arbetslösheten uppgår till omkring 20 procent.

Egypten var tidigare GATT-medlem och är sedan 1995 medlem av WTO. Omkring 90 procent av Egyptens handelsutbyte sker med andra WTO-medlemmar. Den interregionala handeln är av liten omfattning, nästan försumbar.

3.2. Sveriges och EG:s handelsförbindelser med Egypten

3.2.1. Den svensk-egyptiska handeln

Handelsförbindelserna mellan Sverige och Egypten är goda med en betydande handelspotential. Egypten är – näst efter Sydafrika – Sveriges största marknad på den afrikanska kontinenten. Flera svenska företag finns etablerade genom dotterbolag, joint ventures eller agenter.

Sverige har under hela 1990-talet haft ett handelsöverskott i handeln med Egypten. Under åren 1999 och 2000 uppgick vår export till 2,8 miljarder kronor respektive 4 miljarder kronor. Samtidigt uppgick den svenska importen från Egypten till knappt 92 miljoner kronor respektive knappt 120 miljoner kronor.

Den svenska exporten består främst av trä- och pappersvaror, telekommunikations- och energiutrustning samt industrivaror och lastvagnar. Särskilt exporten av varor från mobiltelefonisektorn har tilltagit på senare år.

Importen till Sverige från Egypten består i huvudsak av olja och gas samt till en mindre del av livsmedel, frukt och grönsaker samt textilier och lädervaror.

3.2.2. Handeln mellan EG och Egypten

EG är Egyptens största handelspartner både vad gäller export och import. Drygt 30 procent av exporten går till EG och drygt 40 procent av importen kommer från EG. Inom EG är Italien, Tyskland, Frankrike och Storbritannien Egyptens viktigaste handelspartners.

Gemenskapen har under hela 1990-talet haft ett handelsöverskott i handeln med Egypten. Exporten från EG till Egypten uppgick år 2000 till

Prop. 2001/02:78

75 miljarder kronor, medan den egyptiska exporten till EG uppgick till knappt hälften, 32 miljarder kronor.

Den egyptiska importen består i huvudsak av maskiner, transportutrustning, livsmedel, järn- och stålvaror samt kemiska produkter. De viktigaste egyptiska exportvarorna är olja, gas, livsmedel, textilier och kläder.

Egypten har under senare år haft den starkaste ekonomiska utvecklingen i regionen.

3.3. Förhandlingarnas bakgrund

EG:s handelspolitik mot länderna kring Medelhavet har länge baserats på en kombination av associerings- och frihandelsavtal samt samarbetsavtal med ensidiga handelspreferenser. Riktlinjerna för Medelhavspolitiken har sedan början av 1970-talet återkommande presenterats i särskilda program. Dessa har innehållit tre viktiga moment: upprättande av institutioner för politiskt samarbete, handelsförmåner samt särskilda protokoll för tekniskt och ekonomiskt samarbete som återkommande förnyats. Inom ramen för dessa protokoll har ramkrediter och biståndsmedel angivits.

I oktober 1994 presenterade kommissionen riktlinjer för en ny fördjupad Medelhavsstrategi, vilka godkändes vid Europeiska rådets möte i Essen i december 1994. Strategin antogs av Europeiska unionens råd i april 1995. Medelhavsstrategin syftar till samarbete som skall stärka fred och säkerhet samt politisk och social stabilitet i Europa och i Medelhavsområdet. De föreslagna åtgärderna skall bidra till en balanserad relation och en ökad integration mellan länderna i regionen. Strategin vilar på tre pelare. Den första pelaren utgörs av nya former för en fördjupad politisk dialog som grundas på respekten för demokrati och mänskliga rättigheter. Den andra utgörs av ett särskilt frihandelsområde som skall kombineras med ökat finansiellt bistånd och den tredje av samarbete på det sociala och kulturella planet.

Det euromediterrena frihandelsområdet skall vara utbyggt till år 2010 och baseras på bilaterala avtal slutna mellan EG och följande medelhavsländer/områden: Algeriet, Cypern, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Malta, Marocko, Syrien, Tunisien, Turkiet och de palestinska territorierna samt inbördes mellan dessa. Förutom frihandelsfrågor rymmer avtalet frågor om EG-bistånd för modernisering av Medelhavsländernas ekonomier samt bekämpandet av terrorism, organiserad brottslighet, och av narkotikasmuggling m.m. Bland annat nämns vikten av ökade utländska investeringar i finansiellt bistånd för att underlätta liberaliseringen av de berörda ländernas ekonomier och sociala utveckling.

Som delmål på vägen mot etablerandet av frihandelsområdet ses bl.a. slutandet av associeringsavtal med de icke-europeiska länderna runt Medelhavet. Tidigare har Europa-Medelhavsavtal slutits med Tunisien (se prop. 1995/96:34, bet. 1995/06:UU10, rskr. 1995/96:48) Israel (se prop. 1995/96:185), Marocko (se prop. 1995/96:195), och Jordanien (se

Prop. 2001/02:78

prop. 1998/ 99:57) och Palestinska myndigheten (interimsavtal) rskr. 1997/98:74.

4. Innehållet i avtalet

Genom Europa-Medelhavsavtalet upprättas en associering mellan gemenskaperna och deras medlemmar och Egypten. Avtalet omfattar 92 artiklar indelade i åtta avdelningar med följande rubriker: politisk dialog (I), fri rörlighet för varor (II), etableringsrätt och tillhandahållande av tjänster (III), kapitalrörelser och andra ekonomiska bestämmelser (IV), ekonomiskt samarbete (V), dialog och samarbete om sociala frågor (VI), finansiellt samarbete (VII) och institutionella och allmänna bestämmelser samt slutbestämmelser (VIII). Avtalet omfattar även sex bilagor och fem protokoll. Bilagorna, protokollen samt slutakten utgör en integrerad del av avtalet. I slutakten återfinns parternas deklarationer.

4.1. Ingressen

I avtalets ingress hänvisas bl.a. till de traditionella banden mellan parterna och önskan om att stärka dessa och upprätthålla bestående förbindelser grundade på partnerskap och ömsesidighet. Vidare erinras om den betydelse som parterna fäster vid principerna i FN-stadgan, om de skillnader som finns i ekonomisk och social utveckling mellan Egypten och gemenskapen och behovet av att förstärka den ekonomiska och sociala utvecklingen i Egypten. Associeringsavtalet beaktar gemenskapens och Egyptens frihandelssträvan och de rättigheter och skyldigheter som följer av bl.a. frihandelsavtal i enlighet med Världshandelsorganisationen (WTO).

4.2. Syftet

Artiklarna 1 och 2

En associering upprättas mellan Egypten och EG med syfte att skapa en lämplig ram för en politisk dialog, att gradvis liberalisera handeln med varor, tjänster och kapital, att främja Egyptens ekonomiska och sociala utveckling liksom de ekonomiska och sociala förbindelserna mellan parterna, att uppmuntra till regionalt samarbete och främja samarbete på andra områden av gemensamt intresse. En viktig beståndsdel av avtalet är respekten för demokratiska principer och mänskliga rättigheter.

Prop. 2001/02:78

4.3. Politisk dialog

Artiklarna 3 och 4

Genom avtalet etableras en regelbunden politisk dialog mellan parterna som skall behandla alla frågor av gemensamt intresse. Dialogen skall stärka förbindelserna, utveckla ett partnerskap och öka den ömsesidiga förståelsen och solidariteten, göra det möjligt att beakta varandras intressen och arbeta för att konsolidera säkerheten och stabiliteten i Medelhavsområdet. Dialogen skall föras på ministernivå, på högre tjänstemannanivå, genom utnyttjande av alla diplomatiska kanaler och genom alla andra medel som kan bidra till att befästa, utveckla och intensifiera denna dialog. En politisk dialog skall föras mellan Europaparlamentet och Egyptens parlament.

4.4. Fri rörlighet för varor

Artiklarna 6 – 11

Ett frihandelsområde skall gradvis upprättas under en övergångsperiod på högst tolv år. Industriprodukter med ursprung i Egypten får importeras till gemenskapen utan tull eller avgifter med motsvarande verkan och utan kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan. Egypten skall från avtalets ikraftträdande gradvis avskaffa importtullar och avgifter med motsvarande verkan för produkter i bilaga II, III, IV och V med ursprung i gemenskapen enligt i avtalet överenskomna tidsplaner.

Tullar och avgifter med motsvarande verkan som tillämpas på import till Egypten av produkter med ursprung i gemenskapen, med undantag för produkterna i bil II, III, IV och V, skall avskaffas enligt relevant tidsplan på grundval av beslut av associeringskommittén.

Avtalet ger Egypten möjlighet att begära översyn av tidsplanen vid allvarliga svårigheter för en viss produkt. Översynen skall ske genom ömsesidig överenskommelse med associeringskommittén, förutsatt att den tidsplan för vilken översynen har begärts inte får förlängas utöver den maximala övergångsperioden för produkten. Ett upphävande av tidsplanen får dock inte överstiga ett år.

Avtalet ger vidare Egypten möjlighet att vidta undantagsåtgärder i form av höjda eller återinförda tullar. Detta gäller endast nyetablerade industrier eller vissa sektorer som står inför betydande svårigheter, särskilt om dessa medför sociala problem. De tullar som införs får inte vara högre än 25 procent av värdet. De skall bevara en förmån för gemenskapen och får inte täcka mer än 20 procent av värdet av den totala importen av industriprodukter från gemenskapen under det senaste år för vilket statistik finns tillgänglig. Dessa tullar får tillämpas för en produkt i högst fem år, och längst – med vissa undantag – till övergångsperiodens slut och får inte införas mer än tre år efter det att tullar, kvantitativa restriktioner o.d. har avskaffats för en produkt.

Prop. 2001/02:78

4.5. Jordbruks- och fiskeriprodukter

Artiklarna 12 – 16

Handelsutbytet med jordbruks- och fiskeriprodukter skall gradvis liberaliseras med avseende på produkter av intresse för båda parter. Bestämmelser för handeln med dessa produkter återfinns i protokollen 1 – 3. Parterna skall fr o m det tredje året som avtalet genomförs undersöka situationen för att fastställa liberaliseringar som skall gälla fr o m det fjärde året. Associeringsrådet skall dessutom undersöka möjligheterna till att bevilja ytterligare koncessioner. Associeringsrådet skall också samråda om tillämpningen såvida särskilda regler eller ändringar betingade av endera partens jordbrukspolitik skulle behöva införas.

4.6. Gemensamma bestämmelser

Artikel 17 – 20

Enligt de gemensamma bestämmelserna i avtalet får inga kvantitativa restriktioner införas och existerande restriktioner skall avskaffas vid avtalets ikraftträdande. Varken tullar eller avgifter med motsvarande verkan eller kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan skall tillämpas på export mellan parterna. Vid import mellan parterna skall de bundna tullsatserna inom ramen för WTO eller den lägre tullsats som gällde den 1 januari 1999 tillämpas. Nya tullar på import eller export, eller avgifter med motsvarande verkan får inte införas, och de som redan tillämpas får inte höjas, såvida det inte anges i avtalet. Produkter som importeras från Egypten får inte ges en mer gynnsam behandling än vad som tillämpas mellan medlemsstaterna. Inga åtgärder av intern fiskal karaktär får vidtas om det innebär att varor med ursprung i den ena partens område diskrimineras i förhållande till likadana varor från den andra parten.

Artikel 21

Upprätthållandet eller upprättandet av tullunioner, frihandelsområden eller ordningar för gränshandel hindras inte av avtalet, så länge de inte ändrar den handelsordning som har fastställts i avtalet.

4.7. Undantag och skyddsåtgärder

Artiklarna 22 – 26

Vid dumpning kan lämpliga åtgärder vidtas i enlighet med artikel VI i GATT, samt WTO-avtalets och intern lagstiftnings tillämpningar härav. WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder mellan parterna tillämpas liksom artikel XIX i GATT 1994 och WTO-avtalet om skyddsåtgärder. Beträffande skyddsåtgärder skall information lämnas i

Prop. 2001/02:78

förväg till associeringskommittén för undersökning och samråd och för att finna en gemensam lösning.

Parterna får också vidta skyddsåtgärder om en vara som exporteras riskerar att vidareexporteras till ett land gentemot vilket den part som ursprungligen exporterat varan har exportbegränsningar eller om det exporterande landet riskerar allvarlig brist av varan. Avtalet hindrar inte heller parterna från att tillämpa förbud eller restriktioner som motiveras bl.a. av hänsyn till allmän moral, ordning och säkerhet, skydd för människors och djurs hälsa och liv, bevarande av växter, skydd för vissa nationella kulturella tillgångar samt skydd för immateriella rättigheter.

4.8. Ursprungsregler

Artikel 27 och 28

De ursprungsregler som gäller finns i protokoll 4. För klassificering av varor som importeras till gemenskapen används den kombinerade nomenklaturen, medan varor som importeras till Egypten klassificeras enligt den egyptiska tulltaxan.

4.9. Etableringsrätt och tillhandahållande av tjänster

Artiklarna 29 – 30

Avtalet omfattar parternas åtaganden enligt allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS), särskilt beträffande åtagandet att bevilja varandra behandling som mest gynnad nation i handeln med tjänster. Parterna kommer att överväga att utvidga avtalets räckvidd till att omfatta etableringsrätt för en parts företag på den andres territorium och liberalisering av tjänster från en parts företag till andra partens konsumenter, varvid associeringsrådet skall lämna rekommendationer. Associeringsrådet skall vidare granska parternas åtagande enligt GATS senast fem år efter det att avtalet trätt i kraft.

4.10. Kapitalrörelser och andra ekonomiska bestämmelser

Artiklarna 31 – 33

Löpande betalningar som avser löpande bytesbalanstransaktioner och som sker i fullt konvertibel valuta skall tillåtas. Likaså garanteras fri rörlighet för kapital till direktinvesteringar i företag och avveckling eller repatriering av sådana investeringar, liksom eventuella vinster därav. Avtalet siktar mot att parterna i samråd skall underlätta den fria rörligheten för kapital och att uppnå fullständig liberalisering när villkoren härför har uppfyllts. Skyddsåtgärder för löpande transaktioner får dock vidtas, i enlighet med de villkor som fastställts inom ramarna för GATT och artiklarna VIII och XIV i stadgarna för IMF, för en begränsad tidsperiod om någon av parterna har svårigheter eller allvarligt hotas av

Prop. 2001/02:78

svårigheter med avseende på sin betalningsbalans. Gemenskapen eller Egypten skall omedelbart underrätta den andra parten härom och så fort som möjligt överlämna en tidsplan för avskaffande av restriktionerna.

4.11. Konkurrerensbestämmelser och andra ekonomiska bestämmelser

Artiklarna 34 – 38

Enligt avtalet är konkurrensbegränsande avtal, missbruk av en dominerande ställning och konkurrenssnedvridande offentliga stödåtgärder inte förenliga med avtalets funktion, om handeln mellan gemenskapen och Egypten kan påverkas. Bestämmelserna om konkurrenssnedvridning skall dock inte tillämpas på de jordbruksprodukter som avses i avdelning II kapitel 2, för vilka WTOavtalet om jordbruk, subventioner och utjämningsåtgärder istället skall tillämpas. Associeringsrådet skall anta nödvändiga tillämpningsföreskrifter inom fem år efter avtalets ikraftträdande. Möjligheter till insyn på områden för offentligt stöd skall säkerställas, bl.a. genom årlig rapportering. Om förfaranden av någondera parten anses oförenliga med avtalets bestämmelser härvidlag får lämpliga åtgärder vidtas först efter samråd med associeringskommittén.

Fem år efter avtalets ikraftträdande skall medlemsstaterna och Egypten gradvis ha anpassat samtliga statliga handelsmonopol så att deras verksamhet inte bedrivs på ett diskriminerande sätt. Efter den tidpunkten får inte heller offentliga företag eller företag med särskilda rättigheter vidta eller bibehålla åtgärder som stör handeln mellan parterna.

Ett effektivt skydd för immateriella rättigheter i enlighet med rådande internationella normer skall säkerställas. Tillämpningen kommer att ses över regelbundet och om svårigheter uppstår på området för immateriella rättigheter, som påverkar villkoren för handeln, skall samråd äga rum för att få till stånd en gemensam lösning. Vad gäller den offentliga upphandlingen är målsättningen att den gradvis skall liberaliseras.

4.12. Ekonomiskt samarbete

Artiklarna 39 - 61

Avtalet syftar till att utöka det ekonomiska samarbetet till ömsesidig nytta och till att åstadkomma harmoniska ekonomiska förbindelser mellan parterna, genom att gradvis liberalisera handeln med varor, tjänster och kapital, samt genom stöd till Egyptens egna insatser för att nå en hållbar ekonomisk och social utveckling. Samarbetet skall särskilt inriktas dels på sektorer som lider av svårigheter eller är utsatta i liberaliseringsprocessen, dessutom på sektorer som kan underlätta ett närmande mellan parternas ekonomier och som skapar tillväxt och sysselsättning. Det skall också uppmuntra den ekonomiska integrationen mellan partnerländerna i EU:s Medelhavssamarbete och uppmuntra till

Prop. 2001/02:78

regionalt samarbete. Som ett väsentligt inslag i samarbetet skall dessutom skydd av miljön och den ekologiska jämvikten ingå. Samarbetet skall bestå av bl.a. en regelbunden ekonomisk dialog mellan parterna, utbyte av information och idéer genom möten mellan tjänstemän och experter, rådgivning, expertutlåtanden och utbildning, genomförande av gemensamma åtgärder (t. ex. seminarier), samt tekniskt, administrativt och juridiskt bistånd. De samarbetsområden som nämns i avtalet är: utbildning, vetenskapligt och tekniskt samarbete, miljö, industriellt samarbete, investeringar och främjande av investeringar, samarbete om standardisering, tillnärmning av lagstiftning, finansiella tjänster, jordbruk och fiske, transport, informationssamhälle och telekommunikation, energi, turism, samarbete i tullfrågor, samarbete på statistikområdet, penningtvätt, samarbete kring narkotikabekämpning, bekämpning av terrorism, regionalt samarbete samt konsumentskydd.

4.13. Dialog och samarbete om sociala frågor

Artiklarna 62 – 67

I avtalet fästes stor vikt vid att arbetstagare som har lagligt tillstånd att arbeta på den andra statens territorium ges en rättvis behandling. Möjlighet finns att inleda diskussioner om ömsesidiga bilaterala avtal om arbetsvillkor och socialförsäkringsrättigheter för dessa arbetstagare, såvida en av avtalsparterna begär det. En regelbunden dialog skall upprättas rörande frågor av gemensamt intresse inom det sociala området. Dialogen skall särskilt syfta till att nå framsteg om rörlighet, lika behandling och social integration för dessa arbetstagare. Den skall särskilt behandla levnads- och arbetsvillkor för migrerande grupper, migration, illegal migration, åtgärder som främjar lika behandling av egyptiska medborgare och gemenskapsmedborgare, ömsesidig kunskap om kulturer och civilisationer, tolerans och avskaffande av diskriminering. Projekt och program inom följande områden skall befästa samarbetet inom det sociala området: minskning av migrationstrycket genom förbättrade levnadsvillkor, skapande av arbetstillfällen och inkomstskapande verksamhet, införande av utbildning i de områden från vilka invandrarna kommer, främjande av kvinnornas roll i den ekonomiska och sociala utvecklingen, stärkande och utvecklande av egyptiska program för familjeplanering och skydd av mödrar och barn, förbättring av det sociala trygghetssystemet, förbättring av sjuk- och hälsovård, förbättring av levnadsvillkoren i fattiga områden, genomförande och finansiering av utbytes- och fritidsprogram för egyptiska och europeiska ungdomar för att främja både ömsesidig kunskap om varandras kulturer och tolerans. Associeringsrådet skall, före utgången av det första året efter avtalets ikraftträdande, inrätta en arbetsgrupp som skall sköta utvärdering av genomförandet.

Prop. 2001/02:78

4.14. Samarbete i syfte att förhindra och kontrollera illegal invandring och andra konsulära frågor

Artiklarna 68 – 70

Avtalet skall förhindra och kontrollera illegal invandring. Såväl medlemsstaterna som Egypten samtycker till att återta sina medborgare som olovligt uppehåller sig på den andra avtalspartens territorium och utfäster sig att förse sina medborgare med lämpliga identitetshandlingar. Parterna skall efter avtalets ikraftträdande kunna inleda förhandlingar och ingå bilaterala avtal med varandra, om en av parterna så begär, för att fastställa skyldigheterna i samband med återtagande av medborgare. Avtalen skall kunna innefatta ordningar för återtagande av medborgare även i tredje land. Egypten kommer att ges lämpligt ekonomiskt och tekniskt bistånd för genomförandet av dessa avtal. Associeringsrådet skall undersöka andra möjliga gemensamma åtgärder för att förhindra och kontrollera illegal invandring och för att lösa andra konsulära frågor.

4.15. Kulturellt samarbete, audiovisuella medier och information

Artikel 71

Avtalet syftar till att främja kulturellt samarbete på områden av gemensamt intresse och etablera en varaktig kulturdialog. Kultursamarbetet är inriktat på bevarande och restaurering av historiska arv och kulturarv, utbyte av konstutställningar, utbyte av artistgrupper, artister, skriftställare, intellektuella, kulturella evenemang, översättningar samt utbildning av personer inom kulturområdet. Samarbetet rörande audiovisuella medier skall syfta till bl.a. samproduktion och utbildning. Gemenskapens och medlemsstaternas befintliga kulturprogram och verksamheter bör kunna utökas till att omfatta Egypten. Parterna skall även främja kulturellt utbyte av kommersiell natur. Samarbetsprojekt, program och gemensamma åtgärder skall fästa särskild vikt vid bl.a. ungdomar, kulturspridning, bevarandet av kulturarvet och förmåga att kommunicera både skriftligen och med audiovisuella medier. Samarbetet skall ske genom främst en regelbunden dialog och ett regelbundet utbyte av information och idéer mellan parterna, rådgivning, expertutlåtanden och utbildning, samt genom tekniskt, administrativt och juridiskt bistånd.

4.16. Finansiellt samarbete

Artiklarna 72 – 73

Ett finansiellt samarbetspaket till förmån för Egypten skall ställas till förfogande för att bidra till att avtalets mål uppfylls. Det finansiella samarbetet skall inriktas på att främja reformer för att modernisera ekonomin, förbättra den ekonomiska infrastrukturen, främja privata

Prop. 2001/02:78

investeringar och underlätta för Egypten att införa ett frihandelsområde. Därvid skall särskilt Egyptens exportkapacitet och skydd av immateriella rättigheter främjas, samt kompletterande åtgärder införas på det sociala området. I dialogen mellan parterna skall utvecklingen av handelsutbytet och de finansiella förbindelserna ägnas särskild uppmärksamhet.

4.17. Institutionella och allmänna bestämmelser samt slutbestämmelser

Artiklarna 74 – 82

Ett associeringsråd inrättas som skall sammanträda på ministernivå minst en gång om året. Associeringsrådet skall granska de problem som uppstår inom ramen för avtalet. Det kan dessutom ta upp andra problem av gemensamt intresse. Associeringsrådet har befogenhet att fatta bindande beslut och kan avge rekommendationer i syfte att förverkliga avtalets mål. En associeringskommitté på tjänstemannanivå med uppgifter att förvalta avtalet skall inrättas. Associeringsrådet kan delegera uppgifter till associeringskommittén.

Artiklarna 83 - 88

Avtalet tar också upp frågor som bl.a. rör parternas säkerhetsintressen, produktion och handel med krigsmateriel, icke-diskriminering och underlåtenhet att fullgöra åtaganden enligt avtalet.

Artiklarna 89 – 92

Associeringavtalet gäller för obestämd tid, med uppsägningstid på sex månader. Det träder i kraft den första dagen i andra månaden efter det att alla parter har godkänt det. Det ersätter då samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Egypten, vilket undertecknades den 18 januari 1977.

5. Godkännande av avtalet

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner Europa – Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Arabrepubliken Egypten å den andra.

Skälen för regeringens förslag: Medelhavsområdet har sedan

Sveriges EU-inträde fått en ökad betydelse för vårt land. Gemenskapens Medelhavsstrategi syftar till att ge en ny dimension till relationerna med

Prop. 2001/02:78

de icke-europeiska Medelhavsländerna och understödja den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen i dessa länder. Målsättningen är att säkerställa en fredlig utveckling i Medelhavsområdet samt att främja stabilitet och en positiv ekonomisk och social utveckling.

Inom ramen för den nya Medelhavsstrategin är associeringsavtalet med Egypten det sjätte avtalet som sluts med en icke-europeisk Medelhavsregering eller myndighet. Avtalet ger ramar för en politisk dialog, definierar ett brett spektrum av samarbetsområden och öppnar vägen för frihandel med industriprodukter. Avtalet möjliggör även en liberalisering av handeln med jordbruksprodukter. När det gäller handeln med jordbruksprodukter är Sveriges målsättning att Egypten skall ges villkor för tillträde till EU:s marknad som inte är mindre fördelaktiga än de mest fördelaktiga villkor som tidigare erbjudits någon associeringspartner i Medelhavsområdet. Genom frihandelskomponenten i avtalet kommer ytterligare krav att ställas på Egypten avseende landets pågående omstrukturering och modernisering av ekonomin. Associeringsavtalet utgör ytterligare ett steg på vägen mot ett utökat partnerskap mellan EU och länderna kring Medelhavets östra och södra strand, och syftar till att på ett positivt sätt fördjupa och utöka de europeisk-egyptiska förbindelserna.

Europa – Medelhavsavtalet reglerar bl. a. frågor inom den gemensamma handelspolitikens område. Av artikel 133 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och EG-domstolens praxis framgår att Europeiska gemenskapens traktatkompetens inom den gemensamma marknaden är exklusiv. Det aktuella avtalet reglerar emellertid också förhållanden som ligger utanför gemenskapens kompetens och således inom ramen för den nationella lagstiftningsmaktens kompetens, t.ex. politisk dialog, finansiellt samarbete och brottsbekämpning. I avtalet är såväl Europeiska gemenskapen och europeiska kol och stålgemenskapen (i avtalet kallade gemenskapen) som medlemsstaterna avtalsparter å den ena sidan. Avtalet är därmed ett s.k. blandat avtal. Genom avtalet åtar sig medlemsstaterna bl. a. finansiella förpliktelser. Med hänsyn till de finansiella åtaganden och då partnerskapsavtalet är av större vikt skall det enligt 10 kap. 2 § regeringsformen godkännas av riksdagen.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

EUROPA–MEDELHAVSAVTAL

OM UPPRÄTTANDE AV EN ASSOCIERING

MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA OCH DERAS MEDLEMSSTATER, Å ENA SIDAN, OCH ARABREPUBLIKEN EGYPTEN, Å ANDRA SIDAN

Prop. 2001/02:78 Bilaga

KONUNGARIKET BELGIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN GREKLAND,

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

IRLAND,

REPUBLIKEN ITALIEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE,

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

Prop. 2001/02:78 Bilaga

avtalsslutande parter i Fördraget om upprättandet av EUROPEISKA GEMENSKAPEN och Fördraget om upprättandet av EUROPEISKA KOL- OCH STÅLGEMENSKAPEN, nedan kallade "medlemsstaterna", och

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, och EUROPEISKA KOL- OCH STÅLGEMENSKAPEN, nedan kallade "gemenskapen",

å ena sidan, och

ARABREPUBLIKEN EGYPTEN, nedan kallad "Egypten",

å andra sidan,

SOM BEAKTAR betydelsen av de befintliga traditionella banden mellan gemenskapen, dess medlemsstater och Egypten och de värderingar som de delar,

SOM BEAKTAR att gemenskapen, dess medlemsstater och Egypten önskar stärka dessa band och upprätta bestående förbindelser grundade på partnerskap och ömsesidighet,

SOM BEAKTAR den betydelse som parterna fäster vid principerna i Förenta nationernas stadga, särskilt den respekt för de mänskliga rättigheterna, demokratiska principer och politisk och ekonomisk frihet som utgör själva grunden för associeringen,

Prop. 2001/02:78 Bilaga

SOM ÖNSKAR skapa och utveckla en regelbunden politisk dialog om bilaterala och internationella frågor av gemensamt intresse,

SOM BEAKTAR de skillnader i ekonomisk och social utveckling som finns mellan Egypten och gemenskapen och behovet av att förstärka den ekonomiska och sociala utvecklingen i Egypten,

SOM ÖNSKAR förstärka sina ekonomiska förbindelser, särskilt utvecklingen av handel, investeringar och tekniskt samarbete, på grundval av en regelbunden dialog om ekonomiska, vetenskapliga, tekniska, kulturella, audiovisuella och sociala frågor i syfte att öka kunskapsutbytet och den ömsesidiga förståelsen,

SOM BEAKTAR att gemenskapen och Egypten har förbundit sig att idka frihandel och särskilt att iaktta de rättigheter och skyldigheter som följer av Allmänna tull- och handelsavtalet från 1994 och de andra multilaterala avtal som är bifogade avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO),

SOM ÄR MEDVETNA om behovet av att förena sina ansträngningar för att stärka den politiska stabiliteten och den ekonomiska utvecklingen i regionen genom att uppmuntra till regionalt samarbete,

SOM ÄR ÖVERTYGADE om att associeringsavtalet kommer att skapa ett nytt klimat för deras förbindelser,

HAR ENATS OM FÖLJANDE:

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 1

1. Härmed upprättas en associering mellan gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Egypten, å andra sidan.

2. Målen med detta avtal är att

inrätta en lämplig ram för den politiska dialogen som gör det möjligt att utveckla nära politiska förbindelser mellan parterna,

skapa förutsättningar för en gradvis liberalisering av handeln med varor, tjänster och kapital,

genom dialog och samarbete främja utvecklingen av harmoniska ekonomiska och sociala förbindelser mellan parterna,

bidra till den ekonomiska och sociala utvecklingen i Egypten,

uppmuntra regionalt samarbete i syfte att befästa fredlig samexistens och ekonomisk och politisk stabilitet,

främja samarbete på andra områden som är av gemensamt intresse.

ARTIKEL 2

Förbindelserna mellan parterna och samtliga bestämmelser i detta avtal skall grundas på respekten för de demokratiska principer och grundläggande mänskliga rättigheter som fastställs i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, vilken utgör en ledstjärna för deras inrikes- och utrikespolitik och ingår som en väsentlig beståndsdel i detta avtal.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

AVDELNING I

POLITISK DIALOG

ARTIKEL 3

1. En regelbunden politisk dialog skall upprättas mellan parterna. Den skall stärka deras förbindelser, bidra till att utveckla ett varaktigt partnerskap och öka den ömsesidiga förståelsen och solidariteten.

2. Den politiska dialogen och samarbetet skall särskilt syfta till att

förbättra den ömsesidiga förståelsen och öka samstämmigheten när det gäller ställningstaganden i internationella frågor, särskilt de frågor som kan få väsentliga följder för den ena eller andra parten,

göra det möjligt för båda parter att ta hänsyn till den andra partens ståndpunkt och intressen,

öka den regionala säkerheten och stabiliteten,

främja gemensamma initiativ.

ARTIKEL 4

Den politiska dialogen skall omfatta alla frågor av gemensamt intresse, särskilt fred, säkerhet, demokrati och regional utveckling.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 5

1. Den politiska dialogen skall äga rum regelbundet och när helst det behövs, särskilt

a) på ministernivå, huvudsakligen inom ramen för associeringsrådet,

b) på högre tjänstemannanivå mellan företrädare för Egypten, å ena sidan, och rådets ordförandeskap och kommissionen, å andra sidan,

c) genom ett fullständigt utnyttjande av alla diplomatiska kanaler, i synnerhet genom regelbunden orientering av tjänstemän, samråd vid internationella möten och kontakter mellan diplomatiska företrädare i tredje land,

d) genom alla andra medel som på ett värdefullt sätt kan bidra till att befästa, utveckla och intensifiera denna dialog.

2. En politisk dialog skall föras mellan Europaparlamentet och Egyptens parlament.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

AVDELNING II

FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

ARTIKEL 6

Gemenskapen och Egypten skall, under en övergångsperiod på högst tolv år från och med detta avtals ikraftträdande, gradvis upprätta ett frihandelsområde i enlighet med de förfaranden som fastställs i denna avdelning och i överensstämmelse med bestämmelserna i Allmänna tull- och handelsavtalet från 1994 samt i de övriga multilaterala avtal om handel med varor som är bifogade avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO), nedan kallade "GATT".

KAPITEL 1

INDUSTRIPRODUKTER

ARTIKEL 7

Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas på produkter med ursprung i gemenskapen och Egypten som omfattas av kapitlen 25–97 i Kombinerade nomenklaturen respektive den egyptiska tulltaxan, med undantag för de produkter som anges i förteckningen i bilaga I.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 8

Produkter med ursprung i Egypten får importeras till gemenskapen utan att beläggas med tullar eller avgifter med motsvarande verkan och utan kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan.

ARTIKEL 9

1. Tullar och avgifter med motsvarande verkan som tillämpas på import till Egypten av de produkter med ursprung i gemenskapen vilka anges i förteckningen i bilaga II skall gradvis avskaffas enligt följande tidsplan:

Vid detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 75 % av bastullsatsen.

Ett år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 50 % av bastullsatsen.

Två år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 25 % av bastullsatsen.

Tre år efter detta avtals ikraftträdande skall resterande tullar och avgifter avskaffas.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

2. Tullar och avgifter med motsvarande verkan som tillämpas på import till Egypten av de produkter med ursprung i gemenskapen vilka anges i förteckningen i bilaga III skall gradvis avskaffas enligt följande tidsplan:

Tre år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 90 % av bastullsatsen.

Fyra år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 75 % av bastullsatsen.

Fem år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 60 % av bastullsatsen.

Sex år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 45 % av bastullsatsen.

Sju år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 30 % av bastullsatsen.

Åtta år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 15 % av bastullsatsen.

Nio år efter detta avtals ikraftträdande skall resterande tullar och avgifter avskaffas.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

3. Tullar och avgifter med motsvarande verkan som tillämpas på import till Egypten av de produkter med ursprung i gemenskapen vilka anges i förteckningen i bilaga IV skall gradvis avskaffas enligt följande tidsplan:

Fem år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 95 % av bastullsatsen.

Sex år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 90 % av bastullsatsen.

Sju år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 75 % av bastullsatsen.

Åtta år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 60 % av bastullsatsen.

Nio år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 45 % av bastullsatsen.

Tio år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 30 % av bastullsatsen.

Elva år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 15 % av bastullsatsen.

Tolv år efter detta avtals ikraftträdande skall resterande tullar och avgifter avskaffas.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

4. Tullar och avgifter med motsvarande verkan som tillämpas på import till Egypten av de produkter med ursprung i gemenskapen vilka anges i förteckningen i bilaga V skall gradvis avskaffas enligt följande tidsplan:

Sex år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 90 % av bastullsatsen.

Sju år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 80 % av bastullsatsen.

Åtta år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 70 % av bastullsatsen.

Nio år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 60 % av bastullsatsen.

Tio år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 50 % av bastullsatsen.

Elva år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 40 % av bastullsatsen.

Tolv år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 30 % av bastullsatsen.

Tretton år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 20 % av bastullsatsen.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

Fjorton år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull och avgift sänkas till 10 % av bastullsatsen.

Femton år efter detta avtals ikraftträdande skall resterande tullar och avgifter avskaffas.

5. Tullar och avgifter med motsvarande verkan som tillämpas på import till Egypten av produkter med ursprung i gemenskapen, med undantag för de produkter som anges i bilagorna II, III, IV och V, skall avskaffas enligt relevant tidsplan på grundval av ett beslut av associeringskommittén.

6. Vid allvarliga svårigheter för en viss produkt kan de tidsplaner som gäller i enlighet med punkterna 1, 2, 3 och 4 genom ömsesidig överenskommelse ses över av associeringskommittén, förutsatt att den tidsplan för vilken översyn har begärts inte får förlängas för den berörda produkten utöver den maximala övergångsperioden. Om associeringskommittén inte har fattat beslut inom 30 dagar räknat från Egyptens begäran om att se över tidsplanen, får Egypten tillfälligt upphäva tidsplanen för en period som inte får överstiga ett år.

7. För varje berörd produkt skall den bastullsats utifrån vilken sänkningarna skall beräknas i enlighet med punkterna 1, 2, 3 och 4 vara de tullsatser som avses i artikel 18.

ARTIKEL 10

Bestämmelserna om avskaffandet av importtullar skall också gälla för tullar av fiskal karaktär.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 11

1. Genom avvikelse från artikel 9 får Egypten vidta undantagsåtgärder under en begränsad tid i syfte att öka eller återinföra tullar.

2. Sådana åtgärder får endast tillämpas på nyetablerade industrier eller sektorer som genomgår omstrukturering eller har allvarliga svårigheter, särskilt när dessa svårigheter orsakar allvarliga sociala problem.

3. De importtullar som till följd av sådana åtgärder tillämpas i Egypten på produkter med ursprung i gemenskapen får inte överstiga 25 % av värdet och skall innebära att en förmån beviljas produkter med ursprung i gemenskapen. Det sammanlagda värdet av importen av de produkter som omfattas av dessa åtgärder får inte överstiga 20 % av värdet av den sammanlagda importen av industriprodukter från gemenskapen under det senaste år för vilket statistik finns tillgänglig.

4. Sådana åtgärder får tillämpas i högst fem år, utom i de fall associeringskommittén godkänner en längre varaktighet. De skall upphöra att gälla senast vid den maximala övergångsperiodens utgång.

5. Några sådana åtgärder får inte införas för en produkt om mer än tre år har förflutit efter avskaffandet av alla tullar och kvantitativa begränsningar eller avgifter och åtgärder med motsvarande verkan för den produkten.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

6. Egypten skall underrätta associeringskommittén om alla undantagsåtgärder landet avser att införa, och på gemenskapens begäran skall samråd ske om de berörda åtgärderna och sektorerna före införandet. Vid införandet av sådana åtgärder skall Egypten till associeringskommittén lämna en tidsplan för avskaffandet av de tullar som införts enligt denna artikel. De berörda tullarna skall i enlighet med denna tidsplan gradvis avvecklas genom lika stora årliga sänkningar, och avvecklingen skall inledas senast vid utgången av det andra året efter det att tullarna infördes. Associeringskommittén får besluta om en annan tidsplan.

7. Genom avvikelse från bestämmelserna i punkt 4 får associeringskommittén, för att ta hänsyn till de svårigheter som är förenade med etableringen av en ny industri, i undantagsfall tillåta Egypten att fortsätta tillämpa de åtgärder som redan införts i enlighet med punkt 1 för en period på högst fyra år utöver övergångsperioden på tolv år.

KAPITEL 2

JORDBRUKS- OCH FISKEPRODUKTER OCH BEARBETADE JORDBRUKSPRODUKTER

ARTIKEL 12

Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas på produkter med ursprung i gemenskapen och Egypten som omfattas av kapitlen 1 24 i Kombinerade nomenklaturen respektive den egyptiska tulltaxan samt på produkter som anges i förteckningen i bilaga I.

ARTIKEL 13

Gemenskapen och Egypten skall gradvis öka liberaliseringen av sin handel med sådana jordbruks- och fiskeprodukter och bearbetade jordbruksprodukter som är av intresse för båda parter.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 14

1. De jordbruksprodukter med ursprung i Egypten som förtecknas i protokoll 1 om import till gemenskapen skall omfattas av den ordning som anges i det protokollet.

2. De jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen som förtecknas i protokoll 2 om import till Egypten skall omfattas av den ordning som anges i det protokollet.

3. Handel med bearbetade jordbruksprodukter som omfattas av detta kapitel skall omfattas av den ordning som anges i protokoll 3.

ARTIKEL 15

1. Under det tredje året som avtalet genomförs skall gemenskapen och Egypten undersöka situationen i syfte att fastställa vilka åtgärder som de skall tillämpa från och med början av det fjärde året efter avtalets ikraftträdande, i enlighet med det mål som anges i artikel 13.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkt 1, och med beaktande av omfattningen av handeln med jordbruks- och fiskeprodukter och bearbetade jordbruksprodukter mellan parterna samt dessa produkters särskilda känslighet, skall gemenskapen och Egypten i associeringsrådet för varje produkt systematiskt och ömsesidigt undersöka möjligheterna att bevilja varandra ytterligare medgivanden.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 16

1. Om särskilda regler skulle införas till följd av genomförandet av endera partens jordbrukspolitik eller till följd av en ändring av befintliga regler eller om bestämmelserna om genomförandet av endera partens jordbrukspolitik skulle ändras eller utvidgas, får den berörda parten för berörda produkter ändra de ordningar som fastställs i detta avtal.

2. Den part som genomför en sådan ändring skall underrätta associeringskommittén. På begäran av den andra parten skall associeringskommittén sammanträda för att ta överväga denna parts intressen.

3. Om gemenskapen eller Egypten vid tillämpningen av punkt 1 ändrar de ordningar som fastställts för jordbruksprodukter i detta avtal skall de för import från den andra parten bevilja en förmån jämförbar med den som anges i detta avtal.

4. Associeringsrådet bör samråda om tillämpningen av denna artikel.

KAPITEL 3

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

ARTIKEL 17

1. Några nya kvantitativa importbegränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan får inte införas i handelsutbytet mellan gemenskapen och Egypten.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

2. Kvantitativa importbegränsningar och åtgärder med motsvarande verkan i handeln mellan gemenskapen och Egypten skall avskaffas vid detta avtals ikraftträdande.

3. Gemenskapen och Egypten skall på export mellan parterna varken tillämpa tullar eller avgifter med motsvarande verkan eller kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan.

ARTIKEL 18

1. De tullsatser som skall tillämpas på import mellan parterna skall vara den bundna tullsatsen inom ramen för WTO eller den lägre tullsats som gällde den 1 januari 1999. I det fall en tullsänkning tillämpats erga omnes efter den 1 januari 1999 skall den nedsatta tullsatsen tillämpas.

2. Några nya tullar på import eller export eller avgifter med motsvarande verkan får inte införas i handeln mellan gemenskapen och Egypten, och de som redan tillämpas får inte höjas, såvida inte annat anges i detta avtal.

3. Parterna skall underrätta varandra om de tullsatser de tillämpade den 1 januari 1999.

ARTIKEL 19

1. När produkter med ursprung i Egypten importeras till gemenskapen skall de inte ges en gynnsammare behandling än den som tillämpas av medlemsstaterna sinsemellan.

2. Bestämmelserna i detta avtal får inte påverka tillämpningen av de särskilda bestämmelserna om gemenskapslagstiftningens tillämpning på Kanarieöarna.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 20

1. Parterna får inte införa någon åtgärd eller något förfarande av inhemsk fiskal karaktär som direkt eller indirekt ger upphov till diskriminering mellan produkter från den ena parten och likadana produkter med ursprung på den andra partens territorium.

2. För produkter som exporteras till en parts territorium får återbetalning av inhemska indirekta skatter inte göras med högre belopp än de indirekta skatter som de direkt eller indirekt belagts med.

ARTIKEL 21

1. Detta avtal får inte hindra att tullunioner, frihandelsområden eller ordningar för gränshandel bibehålls eller upprättas, under förutsättning att de inte innebär en förändring av den handelsordning som fastställs i detta avtal.

2. Parterna skall samråda i associeringsrådet om avtal om upprättande av tullunioner eller frihandelsområden och, på begäran, även om andra viktiga frågor rörande deras respektive handelspolitik i förhållande till tredje land. Särskilt om ett tredje land ansluter sig till Europeiska unionen skall sådant samråd äga rum för att säkerställa att hänsyn kan tas till parternas gemensamma intressen.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 22

Om en av parterna konstaterar att dumpning förekommer i samband med handeln med den andra parten i enlighet med artikel VI i GATT 1994, får den vidta lämpliga åtgärder mot denna dumpning i överensstämmelse med WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI och därtill anknuten intern lagstiftning.

ARTIKEL 23

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 34 skall WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder tillämpas mellan parterna.

Om en av parterna konstaterar att subventioner förekommer i samband med handeln med den andra parten i enlighet med artiklarna VI och XVI i GATT 1994 innan de nödvändiga regler som avses i artikel 34.2 antagits får den vidta lämpliga åtgärder mot dessa subventioner i överensstämmelse med WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder och därtill anknuten intern lagstiftning.

ARTIKEL 24

1. Bestämmelserna i artikel XIX i GATT 1994 och WTO-avtalet om skyddsåtgärder skall tillämpas mellan parterna.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

2. Innan en part inför skyddsåtgärder i enlighet med artikel XIX i GATT 1994 och WTOavtalet om skyddsåtgärder skall den till associeringskommittén lämna alla relevanta uppgifter som behövs för att genomföra en grundlig undersökning av situationen i syfte att finna en lösning som är godtagbar för bägge parter.

Parterna skall omgående samråda i associeringskommittén i syfte att finna en sådan lösning. Om detta samråd inte leder till att parterna finner en lösning inom 30 dagar efter inledandet av samrådet om en lösning i syfte att undvika skyddsåtgärder, får den part som avser att införa skyddsåtgärder tillämpa bestämmelserna i artikel XIX i GATT 1994 och i WTO-avtalet om skyddsåtgärder.

3. Vid valet av skyddsåtgärder enligt denna artikel skall parterna i första hand välja de åtgärder som minst inverkar på uppnåendet av målen i detta avtal.

4. Skyddsåtgärderna skall omgående anmälas till associeringskommittén och skall där bli föremål för periodiska samråd, särskilt i syfte att avskaffa dem så snart som omständigheterna tillåter.

ARTIKEL 25

1. Om tillämpningen av bestämmelserna i artikel 17.3 medför

i) återexport till ett tredje land gentemot vilket den exporterande parten upprätthåller kvantitativa exportbegränsningar, exporttullar eller åtgärder med motsvarande verkan för produkten i fråga, eller

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ii) en allvarlig brist, eller risk härför, på en vara som är väsentlig för den exporterande parten,

och dessa situationer orsakar eller troligen skulle kunna orsaka den exporterande parten betydande svårigheter, får den exporterande parten vidta lämpliga åtgärder i enlighet med de förfaranden som anges i punkt 2.

2. De svårigheter som kan uppstå till följd av de situationer som anges i punkt 1 skall föreläggas associeringskommittén för undersökning. Kommittén får fatta nödvändiga beslut för att undanröja svårigheterna. Om inget beslut har fattats inom 30 dagar efter anmälan av frågan, får den exporterande parten vidta lämpliga åtgärder med avseende på exporten av produkten i fråga. Åtgärderna skall vara icke-diskriminerande och avskaffas när omständigheterna inte längre motiverar att de upprätthålls.

ARTIKEL 26

Detta avtal får inte hindra tillämpning av förbud mot eller begränsningar av import, export eller transitering av varor, om detta grundas på allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet, skydd för människors, djurs eller växters liv och hälsa, skydd av nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller skydd av immateriella rättigheter eller bestämmelser om guld och silver. Sådana förbud eller begränsningar får dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan parterna.

ARTIKEL 27

Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna avdelning skall den definition av begreppet "ursprungsprodukter" och de metoder för administrativt samarbete som har anknytning härtill som anges i protokoll 4 användas.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 28

Varor som importeras till gemenskapen skall klassificeras enligt Kombinerade nomenklaturen. Varor som importeras till Egypten skall klassificeras enligt den egyptiska tulltaxan.

AVDELNING III

ETABLERINGSRÄTT OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

ARTIKEL 29

1. Parterna bekräftar sina åtaganden enligt Allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS) som är bifogat avtalet om upprättande av WTO, särskilt åtagandet att bevilja varandra behandling som mest gynnad nation i handeln med de tjänster som omfattas av dessa åtaganden.

2. Enligt GATS skall denna behandling inte gälla för

a) förmåner som beviljas av endera parten enligt bestämmelserna i ett avtal i enlighet med definitionen i artikel V i GATS eller enligt åtgärder som vidtagits i enlighet med ett sådant avtal,

b) andra förmåner som beviljas i enlighet med en förteckning över undantag från behandling som mest gynnad nation som någon av parterna bifogat GATS.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 30

1. Parterna kommer att överväga att utvidga avtalets räckvidd till att omfatta etableringsrätt för en parts företag på den andra partens territorium och liberalisering av tillhandahållandet av tjänster från en parts företag till andra partens konsumenter.

2. Associeringsrådet skall lämna nödvändiga rekommendationer för genomförandet av det mål som anges i punkt 1.

Vid utformningen av dessa rekommendationer skall associeringsrådet beakta erfarenheterna av genomförandet av sådan behandling som mest gynnad nation som parterna beviljat varandra i enlighet med sina åtaganden enligt GATS, särskilt artikel V i detta.

3. Det mål som anges i punkt 1 skall granskas för första gången av associeringsrådet senast fem år efter det att detta avtal trätt i kraft.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

AVDELNING IV

KAPITALRÖRELSER OCH ANDRA EKONOMISKA BESTÄMMELSER

KAPITEL 1

BETALNINGAR OCH KAPITALRÖRELSER

ARTIKEL 31

Om inte annat följer av artikel 33 skall parterna tillåta alla bytesbalanstransaktioner i fullt konvertibel valuta.

ARTIKEL 32

1. Gemenskapen och Egypten kommer från och med avtalets ikraftträdande att garantera fri rörlighet för kapital till direktinvesteringar i företag som grundats i enlighet med värdlandets lagstiftning och avveckling eller repatriering av sådana investeringar och eventuella vinster därav.

2. Parterna kommer att samråda i syfte att underlätta den fria rörligheten för kapital mellan gemenskapen och Egypten och att uppnå en fullständig liberalisering så snart villkoren härför har uppfyllts.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 33

Om en eller flera av gemenskapens medlemsstater eller Egypten möter eller riskerar att möta allvarliga betalningsbalanssvårigheter, får gemenskapen eller Egypten, i överensstämmelse med de villkor som fastställts inom ramarna för GATT och artiklarna VIII och XIV i stadgan för Internationella valutafonden (IMF), införa restriktioner för löpande betalningar om detta är absolut nödvändigt. Gemenskapen eller Egypten skall omedelbart underrätta den andra parten härom och så fort som möjligt överlämna en tidsplan för avskaffandet av dessa restriktioner.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

KAPITEL 2

KONKURRENSBESTÄMMELSER OCH ANDRA EKONOMISKA BESTÄMMELSER

ARTIKEL 34

1. Följande skall vara oförenligt med en korrekt tillämpning av avtalet, i den mån det kan påverka handeln mellan gemenskapen och Egypten:

i) Alla avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden mellan företag som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen.

ii) Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning inom gemenskapens eller Egyptens hela territorier eller en väsentlig del därav.

iii) Allt offentligt stöd som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna

vissa företag eller produktionen av vissa varor.

2. Associeringsrådet skall, inom fem år efter detta avtals ikraftträdande, genom ett beslut anta nödvändiga tillämpningsföreskrifter för punkt 1.

Tills dessa bestämmelser har antagits skall artikel 23 gälla för tillämpningen av punkt 1 iii.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

3. Vardera parten skall säkerställa möjligheten till insyn på området för offentligt stöd, bl.a. genom årlig rapportering till den andra parten om det totala beloppet och fördelningen av det stöd som ges och genom att på begäran lämna upplysningar om stödprogram. På begäran av den ena parten skall den andra parten lämna uppgifter om särskilda enskilda fall av offentligt stöd.

4. Bestämmelserna i punkt 1 iii skall inte tillämpas på de jordbruksprodukter som avses i avdelning II kapitel 2. WTO-avtalet om jordbruk och relevanta bestämmelser i WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder skall tillämpas på dessa produkter.

5. Om gemenskapen eller Egypten anser att ett visst förfarande är oförenligt med punkt 1, får gemenskapen eller Egypten vidta lämpliga åtgärder efter samråd med associeringskommittén eller 30 arbetsdagar efter det att frågan hänskjutits för samråd, om

det inte vederbörligen behandlas i de tillämpningsföreskrifter som avses i punkt 2, eller

i avsaknad av sådana bestämmelser, ett sådant förfarande allvarligt skadar eller riskerar att skada den andra partens intressen eller orsakar eller kan vålla dess inhemska industri, inbegripet dess tjänstesektor, väsentlig skada.

När det gäller förfaranden som är oförenliga med punkt 1 iii får sådana lämpliga åtgärder, när WTO:s bestämmelser är tillämpliga på dem, endast antas i enlighet med de förfaranden och på de villkor som föreskrivs i WTO:s bestämmelser eller i andra relevanta instrument som förhandlats fram inom ramen för WTO och som är tillämpliga mellan parterna.

6. Utan hinder av eventuella bestämmelser om motsatsen som antagits i enlighet med punkt 2, skall parterna utbyta information inom de gränser som tystnadsplikten och skyddet för affärshemligheter medger.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 35

Medlemsstaterna och Egypten skall, utan att det påverkar de åtaganden som gjorts enligt GATT, gradvis anpassa alla statliga handelsmonopol så att det vid utgången av det femte året efter detta avtals ikraftträdande inte förekommer någon diskriminering mellan medborgarna i medlemsstaterna och i Egypten såvitt avser villkoren för upphandling och saluförande av varor. Associeringskommittén kommer att underrättas om de åtgärder som vidtas för att genomföra detta mål.

ARTIKEL 36

När det gäller offentliga företag och företag som har beviljats särskilda eller exklusiva rättigheter skall associeringsrådet säkerställa att det från och med femte året efter avtalets ikraftträdande inte vidtas eller bibehålls någon åtgärd som snedvrider handeln mellan gemenskapen och Egypten på ett sätt som strider mot parternas intressen. Denna bestämmelse skall inte hindra det rättsliga eller faktiska genomförandet av de särskilda uppgifter som tilldelats dessa företag.

ARTIKEL 37

1. Enligt bestämmelserna i denna artikel och i bilaga VI skall parterna bevilja och säkerställa ett tillräckligt och effektivt skydd för immateriella rättigheter i enlighet med rådande internationella normer, inbegripet effektiva medel för att säkerställa att dessa rättigheter iakttas.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

2. Parterna skall regelbundet se över tillämpningen av denna artikel och av bilaga VI. Om det uppstår svårigheter på området för immateriella rättigheter som påverkar villkoren för handeln, skall brådskande samråd äga rum på begäran av endera parten i syfte att finna lösningar som är tillfredsställande för båda parter.

ARTIKEL 38

Parterna är eniga om målsättningen att gradvis liberalisera den offentliga upphandlingen. Associeringsrådet skall samråda om genomförandet av denna målsättning.

AVDELNING V

EKONOMISKT SAMARBETE

ARTIKEL 39

Mål

1. Parterna skall utöka det ekonomiska samarbetet till ömsesidig nytta.

2. Det ekonomiska samarbetet skall syfta till att

främja genomförandet av avtalets övergripande mål,

Prop. 2001/02:78 Bilaga

främja harmoniska ekonomiska förbindelser mellan parterna,

stödja Egyptens egna insatser för att uppnå en hållbar ekonomisk och social utveckling.

ARTIKEL 40

Räckvidd

1. Samarbetet skall särskilt inriktas på de sektorer som lider av inre svårigheter eller som påverkas av den liberaliseringsprocess som omfattar hela den egyptiska ekonomin, särskilt liberaliseringen av handeln mellan Egypten och gemenskapen.

2. Samarbetet skall dessutom inriktas på de sektorer som sannolikt kan underlätta ett närmande mellan Egyptens och gemenskapens ekonomier, särskilt de som skapar tillväxt och sysselsättning.

3. Samarbetet skall främja genomförandet av åtgärder som är avsedda att utveckla det regionala samarbetet.

4. Bevarandet av miljön och den ekologiska jämvikten skall beaktas vid genomförandet av det ekonomiska samarbetet inom de olika sektorer där detta är relevant.

5. Parterna kan enas om att utvidga det ekonomiska samarbetet till andra sektorer som inte omfattas av bestämmelserna i denna avdelning.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 41

Metoder och förfaranden

Det ekonomiska samarbetet skall genomföras särskilt genom

a) en regelbunden ekonomisk dialog mellan parterna, vilken omfattar alla den makroekonomiska politikens områden,

b) regelbundet utbyte av information och idéer på alla samarbetsområden, inbegripet möten mellan tjänstemän och experter,

c) rådgivning, expertutlåtanden och utbildning,

d) genomförande av gemensamma åtgärder, t.ex. seminarier och studiecirklar,

e) tekniskt, administrativt och juridiskt bistånd.

ARTIKEL 42

Utbildning

Parterna skall samarbeta i syfte att fastställa och tillämpa de effektivaste metoderna för att avsevärt förbättra utbildning och yrkesutbildning, särskilt när det gäller offentliga och privata företag, handelsrelaterade tjänster, offentlig förvaltning och myndigheter, tekniska organ, standardiserings- och certifieringsorgan och andra relevanta organisationer. I detta sammanhang skall särskild vikt fästas vid kvinnors tillgång till högre utbildning och yrkesutbildning.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

Samarbetet skall även främja upprättandet av förbindelser mellan specialiserade organ i gemenskapen och i Egypten, utbyte av information och erfarenheter och sammanslagning av tekniska resurser.

ARTIKEL 43

Vetenskapligt och tekniskt samarbete

Samarbetet skall syfta till att

a) främja upprättandet av varaktiga förbindelser mellan parternas forskarsamhällen särskilt genom

att Egypten ges tillträde till gemenskapens program för forskning och teknisk utveckling i överensstämmelse med gällande bestämmelser om tredje lands deltagande i dessa program,

Egyptens deltagande i nät för decentraliserat samarbete,

främjande av synergieffekter mellan forskning och utbildning,

b) stärka forskningen i Egypten,

c) främja teknisk innovation, överföring av ny teknik och kunskapsspridning.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 44

Miljö

1. Samarbetet skall förhindra miljöförsämring, kontrollera föroreningar och säkerställa en rationell användning av naturtillgångar i syfte att säkerställa en hållbar utveckling.

2. Samarbetet skall särskilt inriktas på

ökenspridning,

vattenkvaliteten i Medelhavet och kontroll och förebyggande av havsföroreningar,

förvaltning av vattenresurser,

energihushållning,

avfallshantering,

saltanrikning,

miljövård i känsliga kustområden,

verkningarna av den industriella utvecklingen, särskilt säkerheten i industrianläggningar,

jordbrukets inverkan på mark- och vattenkvalitet,

utbildning och medvetenhet i miljöfrågor.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 45

Industriellt samarbete

Samarbetet skall särskilt främja och uppmuntra

debatten om industripolitik och konkurrenskraft i en öppen ekonomi,

industriellt samarbete mellan ekonomiska aktörer i gemenskapen och Egypten, inbegripet tillträde för Egypten till gemenskapens nät för närmande mellan företag och till nät som skapats i samband med decentraliserat samarbete,

modernisering och omstrukturering av Egyptens industri,

skapandet av en miljö som gynnar utveckling av privata företag i syfte att stimulera tillväxt och diversifiering av industriproduktionen,

tekniköverföring, innovation samt forskning och utveckling,

utveckling av mänskliga resurser,

tillträde till kapitalmarknaden för finansiering av investeringar i produktion.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 46

Investeringar och främjande av investeringar

Samarbetet skall syfta till att öka inflödet av kapital, expertkunnande och teknik till Egypten genom bland annat

lämpliga åtgärder för att identifiera investeringsmöjligheter och informationskanaler om investeringsbestämmelser,

tillhandahållande av uppgifter om europeiska investeringsordningar (såsom tekniskt bistånd, direkt ekonomiskt stöd, skattelättnader, investeringsförsäkringar) för utländska investeringar och förbättrade möjligheter för Egypten att dra nytta av dessa,

inrättande av en rättslig ram som främjar investeringar mellan de två parterna och när detta är lämpligt genom ingående av avtal mellan medlemsstaterna och Egypten om skydd för investeringar och om förhindrande av dubbelbeskattning,

undersökning av möjligheterna att bilda samriskföretag, särskilt för små och medelstora företag och när detta är lämpligt ingående av avtal mellan medlemsstaterna och Egypten,

upprättande av mekanismer för att främja investeringar.

Samarbetet kan utökas till att omfatta planering och genomförande av projekt som visar hur man effektivt kan tillägna sig och använda grundläggande teknik, använda normer, utveckla mänskliga resurser och skapa lokala arbetstillfällen.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 47

Standardisering och bedömning av överensstämmelse

Parterna skall sträva efter att minska skillnaderna vad gäller standardisering och bedömning av överensstämmelse. Samarbetet på detta område skall särskilt inriktas på följande:

a) Bestämmelser på områdena standardisering, metrologi, kvalitetsnormer och erkännande av bedömning av överensstämmelse, särskilt när det gäller sanitära och fytosanitära normer för jordbruksprodukter och livsmedel.

b) Höjning av nivån inom de egyptiska organen för bedömning av överensstämmelse för att de skall kunna ingå avtal om ömsesidigt erkännande på området bedömning av överensstämmelse.

c) Utveckling av strukturer för skydd av immateriell, industriell och kommersiell äganderätt, för standardisering och för fastställande av kvalitetsnormer.

ARTIKEL 48

Tillnärmning av lagstiftning

Parterna skall göra sitt bästa för att uppnå en tillnärmning mellan sina respektive lagstiftningar i syfte att underlätta genomförandet av detta avtal.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 49

Finansiella tjänster

Parternas samarbete skall syfta till en tillnärmning mellan deras respektive normer och regler, bland annat för att

a) förstärka och omstrukturera den finansiella sektorn i Egypten,

b) förbättra redovisnings-, tillsyns- och normgivningsbestämmelserna för bank- och försäkringsväsendet och övriga delar av den finansiella sektorn i Egypten.

ARTIKEL 50

Jordbruk och fiske

Samarbetet skall syfta till att

a) modernisera och omstrukturera jordbruket och fisket, inbegripet modernisering av infrastruktur och utrustning, utveckling av förpacknings-, lagrings- och saluföringstekniker och förbättring av privata distributionskanaler,

b) diversifiera produktionen och de externa avsättningsmöjligheterna, bland annat genom främjande av samriskföretag inom jordbrukets livsmedelsindustri,

Prop. 2001/02:78 Bilaga

c) främja samarbete när det gäller veterinära och fytosanitära frågor och odlingssätt i syfte att underlätta handeln mellan parterna. Parterna skall utbyta information på dessa områden.

ARTIKEL 51

Transport

Samarbetet skall syfta till att

omstrukturera och modernisera väg-, hamn- och flygplatsinfrastruktur av gemensamt intresse som står i förbindelse med de stora transeuropeiska kommunikationslederna,

fastställa och tillämpa normer som är jämförbara med dem som gäller inom gemenskapen,

förbättra den tekniska utrustningen för kombitrafik, containertrafik och omlastning,

förbättra förvaltningen av flygplatser, järnvägar och lufttrafikkontroll, inbegripet samarbete mellan relevanta nationella organ,

förbättra navigeringshjälpmedel.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 52

Informationssamhälle och telekommunikation

Parterna är överens om att informationsteknik och telekommunikationsteknik är viktiga beståndsdelar i det moderna samhället, har stor betydelse för den ekonomiska och sociala utvecklingen och utgör en grundval för det framväxande informationssamhället.

Parternas samarbete på detta område skall inriktas på

en dialog om frågor rörande olika aspekter av informationssamhället, inbegripet telekommunikationspolitik,

informationsutbyte och i förekommande fall tekniskt bistånd i normgivningsfrågor, standardisering, bedömning av överensstämmelse och certifiering på områdena informationsteknik och telekommunikationsteknik,

spridning av ny informationsteknik och telekommunikationsteknik och vidareutveckling av ny teknik på dessa områden,

genomförande av gemensamma projekt för forskning, teknisk utveckling eller industriell tillämpning på områdena informationsteknik, telekommunikationsteknik, telematik och informationssamhället,

Prop. 2001/02:78 Bilaga

egyptiska organisationers deltagande i pilotprojekt och europeiska program inom etablerade ramar,

samtrafikförmåga och driftskompatibilitet mellan telematiska tjänster i gemenskapen och Egypten.

ARTIKEL 53

Energi

Samarbetet skall huvudsakligen inriktas på

främjande av förnybar energi,

främjande av energibesparing och effektiv energianvändning,

tillämpad forskning om databasnät på det ekonomiska och sociala området, särskilt sådana som förbinder aktörer i gemenskapen och Egypten,

stöd till modernisering och utveckling av energinät och uppkoppling av dessa med gemenskapens nät.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 54

Turism

Samarbetet skall huvudsakligen inriktas på att

främja investeringar i turism,

förbättra kunskapen om turistindustrin och säkerställa större samstämmighet i fråga om politik som påverkar turismen,

främja spridning av turismen över årstiderna,

främja samarbetet mellan regioner och städer i grannländer,

betona kulturarvets betydelse för turismen,

säkerställa att balansen mellan turism och miljö upprätthålls på lämpligt sätt,

öka turismens konkurrenskraft genom stöd till ökat yrkeskunnande.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 55

Tull

1. Parterna skall utveckla tullsamarbetet för att säkerställa att handelsbestämmelserna efterlevs. Samarbetet kommer huvudsakligen att inriktas på

a) förenkling av kontroller och förfaranden för tullklarering av varor,

b) införande av det administrativa enhetsdokumentet och ett system för att knyta samman gemenskapens och Egyptens transiteringsförfaranden.

2. Utan att det påverkar annat samarbete enligt detta avtal, särskilt vad gäller narkotikabekämpning och penningtvätt, skall parternas myndigheter ömsesidigt bistå varandra enligt bestämmelserna i protokoll 5.

ARTIKEL 56

Samarbete på statistikområdet

Samarbetet på detta område skall huvudsakligen syfta till att harmonisera metoderna för att skapa en tillförlitlig grund för hantering av statistik för alla de områden som omfattas av detta avtal och som ägnar sig för upprättande av statistik.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 57

Penningtvätt

1. Parterna skall samarbeta för att särskilt förhindra att deras betalningssystem används för att tvätta intäkter från brottslig verksamhet i allmänhet och narkotikahandel i synnerhet.

2. Samarbetet på detta område skall särskilt omfatta tekniskt och administrativt bistånd för att fastställa effektiva normer för bekämpning av penningtvätt som är förenliga med internationella normer.

ARTIKEL 58

Narkotikabekämpning

1. Parternas samarbete skall särskilt syfta till att

förbättra politiken och åtgärderna för att motverka utbjudande av och olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen och att minska missbruket av dessa produkter,

främja ett gemensamt tillvägagångssätt för att minska efterfrågan.

2. Parterna skall i överensstämmelse med sina respektive lagstiftningar tillsammans fastställa lämpliga strategier och samarbetsmetoder för att uppnå dessa mål. Andra åtgärder än gemensamma åtgärder skall vara föremål för samråd och nära samordning.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

Relevanta offentliga och privata organ kan inom ramen för sina befogenheter delta i dessa åtgärder tillsammans med de behöriga organen i Egypten, gemenskapen och dess medlemsstater.

3. Samarbetet skall ske i form av informationsutbyte och när så är lämpligt i form av gemensamma åtgärder på följande områden:

Inrättande eller utbyggnad av hälso-, sjukvårds- och socialvårdsinstitutioner och informationscentrum för behandling och rehabilitering av narkomaner.

Genomförande av projekt rörande förebyggande verksamhet, utbildning och epidemiologisk forskning.

Fastställande av effektiva normer avseende förhindrande av avledning av prekursorer och andra basämnen som används till olaglig framställning av narkotika och psykotropa ämnen, vilka är förenliga med internationella normer.

ARTIKEL 59

Bekämpning av terrorism

Parterna skall samarbeta på detta område i enlighet med internationella konventioner och sina nationella lagstiftningar och särskilt inrikta sig på

informationsutbyte om medel och metoder för att motverka terrorism,

Prop. 2001/02:78 Bilaga

utbyte av erfarenheter rörande förebyggande av terrorism,

gemensam forskning och gemensamma studier rörande förebyggande av terrorism.

ARTIKEL 60

Regionalt samarbete

Samarbetet skall inriktas på följande:

Utveckling av ekonomisk infrastruktur.

Vetenskaplig och teknisk forskning.

Regional handel.

Tullfrågor.

Kulturfrågor.

Miljöfrågor.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 61

Konsumentskydd

Samarbetet på detta område skall inriktas på att göra konsumentskyddsbestämmelserna i Europeiska gemenskapen och i Egypten förenliga och skall i den utsträckning som är möjlig omfatta följande:

Ökad överensstämmelse mellan konsumentlagstiftningarna i syfte att undvika handelshinder.

Upprättande och utveckling av system för ömsesidigt informationsutbyte om farliga livsmedel och industriprodukter och sammankoppling av dessa system (system för snabbt informationsutbyte).

Utbyte av information och experter.

Anordnande av utbildning och tillhandahållande av tekniskt bistånd.

AVDELNING VI

KAPITEL 1

DIALOG OCH SAMARBETE OM SOCIALA FRÅGOR

ARTIKEL 62

Prop. 2001/02:78 Bilaga

Parterna bekräftar att de fäster stor vikt vid att arbetstagare som lagligt vistas och är anställda på den andra partens territorium ges en rättvis behandling. Medlemsstaterna och Egypten är eniga om att om en av dem så begär skall de inleda diskussioner om ömsesidiga bilaterala avtal om arbetsvillkor och socialförsäkringsrättigheter för egyptiska arbetstagare och arbetstagare från medlemsstaterna som lagligt vistas och är anställda på deras respektive territorier.

ARTIKEL 63

1. Parterna skall föra en regelbunden dialog om alla sociala frågor som är av gemensamt intresse för dem.

2. Denna dialog skall vara ett medel för att finna vägar att nå framsteg i fråga om rörlighet för arbetstagare, likabehandling och social integration för egyptiska medborgare och gemenskapsmedborgare som lagligt vistas på värdländernas territorier.

3. Dialogen skall särskilt omfatta frågor med anknytning till

a) levnads- och arbetsvillkor för migrerande grupper,

b) migration,

c) illegal migration,

d) åtgärder som främjar likabehandling av egyptiska medborgare och gemenskapsmedborgare, ömsesidig kunskap om kulturer och civilisationer, tolerans och avskaffande av diskriminering.

ARTIKEL 64

Dialogen om sociala frågor skall föras i enlighet med de förfaranden som anges i avdelning I i detta avtal.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 65

1. För att befästa samarbetet mellan parterna inom det sociala området skall projekt och program genomföras inom alla områden som är av intresse för parterna.

Prioriteringarna kommer att vara att

a) minska migrationstrycket, särskilt genom att förbättra levnadsvillkoren, skapa arbetstillfällen och inkomstskapande verksamhet och införa utbildning i de områden från vilka invandrarna kommer,

b) främja kvinnornas roll i den ekonomiska och sociala utvecklingen,

c) stärka och utveckla egyptiska program för familjeplanering och skydd av mödrar och barn,

d) förbättra det sociala trygghetssystemet,

e) förbättra sjuk- och hälsovårdssystemet,

f) förbättra levnadsvillkoren i fattiga områden,

g) genomföra och finansiera utbytes- och fritidsprogram för blandade grupper av egyptiska ungdomar och europeiska ungdomar bosatta i medlemsstaterna i syfte att främja ömsesidig kunskap om varandras kulturer och tolerans.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 66

Samarbetsåtgärderna kan genomföras i samarbete med medlemsstaterna och relevanta internationella organisationer.

ARTIKEL 67

Associeringsrådet skall inrätta en arbetsgrupp före utgången av det första året efter detta avtals ikraftträdande. Denna arbetsgrupp skall ha till uppgift att fortlöpande och regelbundet utvärdera genomförandet av bestämmelserna i kapitlen 1 3.

KAPITEL 2

SAMARBETE I SYFTE ATT FÖRHINDRA OCH KONTROLLERA ILLEGAL INVANDRING

OCH ANDRA KONSULÄRA FRÅGOR

ARTIKEL 68

Parterna är eniga om att samarbeta för att förhindra och kontrollera illegal invandring. För detta ändamål

samtycker medlemsstaterna till att återta de av sina medborgare som olagligen uppehåller sig på Egyptens territorium, på begäran av den senare och utan ytterligare formaliteter när sådana personer väl har identifierats,

Prop. 2001/02:78 Bilaga

samtycker Egypten till att återta de av sina medborgare som olagligen uppehåller sig på en medlemsstats territorium, på begäran av den senare och utan ytterligare formaliteter när sådana personer väl har identifierats.

Medlemsstaterna och Egypten kommer i detta syfte även att förse sina medborgare med lämpliga identitetshandlingar.

För Europeiska unionens medlemsstater skall skyldigheterna enligt denna artikel gälla endast för de personer som anses vara medborgare i gemenskapen.

För Egypten skall skyldigheten enligt denna artikel gälla endast för de personer som i enlighet med Egyptens rättsväsende och relevanta lagar om medborgarskap skall anses vara medborgare i Egypten.

ARTIKEL 69

Efter detta avtals ikraftträdande skall parterna, om en av dem så begär, inleda förhandlingar om och ingå bilaterala avtal med varandra, genom vilka de särskilda skyldigheterna i samband med återtagande av deras medborgare fastställs. Dessa avtal skall, om en av parterna anser att så är nödvändigt, även omfatta ordningar för återtagande av medborgare i tredje land. I dessa avtal skall detaljerna om de kategorier av personer som omfattas av dessa ordningar och villkoren för deras återtagande fastställas.

Egypten kommer att ges lämpligt ekonomiskt och tekniskt bistånd för genomförandet av dessa avtal.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 70

Associeringsrådet skall undersöka andra gemensamma åtgärder för att förhindra och kontrollera illegal invandring och lösa andra konsulära frågor.

KAPITEL 3

SAMARBETE OM KULTURELLA FRÅGOR, AUDIOVISUELLA MEDIER OCH

INFORMATION

ARTIKEL 71

1. Parterna är eniga om att främja kulturellt samarbete på områden av gemensamt intresse i en anda av respekt för varandras kulturer. De skall inrätta en varaktig kulturdialog. Detta samarbete skall särskilt inriktas på

bevarande och restaurering av det historiska arvet och kulturarvet (monument, historiska platser, konstföremål, sällsynta böcker och manuskript osv.),

utbyte av konstutställningar, artistgrupper, artister, skriftställare, intellektuella, kulturella evenemang,

översättningar,

utbildning av personer som arbetar inom kulturområdet.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

2. Samarbetet rörande audiovisuella medier skall ha till syfte att främja samarbetet på områden såsom samproduktioner och utbildning. Parterna skall försöka främja egyptiskt deltagande i gemenskapsinitiativ på detta område.

3. Parterna är eniga om att gemenskapens och en eller flera av medlemsstaternas befintliga kulturprogram och andra verksamheter av intresse för bägge parter kan utökas till att omfatta Egypten.

4. Parterna skall dessutom främja kulturellt utbyte av kommersiell natur, särskilt genom gemensamma projekt (produktion, investeringar och marknadsföring), utbildning och informationsutbyte.

5. Vid fastställandet av samarbetsprojekt, program och gemensamma åtgärder skall parterna fästa särskild vikt vid ungdomar, möjlighet att uttrycka sin särart, frågor om bevarande av kulturarvet, kulturspridning och förmåga att kommunicera skriftligen och med audiovisuella medier.

6. Samarbetet skall främst ske genom

en regelbunden dialog mellan parterna,

regelbundet utbyte av information och idéer inom varje samarbetsområde, inbegripet möten mellan tjänstemän och experter,

rådgivning, expertutlåtanden och utbildning,

genomförande av gemensamma åtgärder, t.ex. seminarier och studiecirklar,

tekniskt, administrativt och juridiskt bistånd,

spridning av information om samarbetet.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

AVDELNING VII

FINANSIELLT SAMARBETE

ARTIKEL 72

I syfte att uppnå detta avtals mål skall ett finansiellt samarbetspaket ställas till Egyptens förfogande i enlighet med lämpliga förfaranden och med de finansiella medel som är nödvändiga.

Det finansiella samarbetet skall inriktas på att

främja reformer för att modernisera ekonomin,

förbättra den ekonomiska infrastrukturen,

främja privata investeringar och sysselsättningsskapande verksamheter,

avhjälpa de ekonomiska återverkningarna för Egypten av det gradvisa införandet av ett frihandelsområde, särskilt genom en modernisering och omstrukturering av industrin och främjande av Egyptens exportkapacitet,

införa kompletterande åtgärder på det sociala området,

främja Egyptens kapacitet och förmåga vad gäller skydd av immateriella rättigheter,

Prop. 2001/02:78 Bilaga

införa ytterligare åtgärder för genomförandet av bilaterala avtal rörande förhindrande och kontroll av illegal invandring när detta är lämpligt,

införa kompletterande åtgärder för införande och genomförande av konkurrenslagstiftning.

ARTIKEL 73

För att säkerställa ett samordnat tillvägagångssätt avseende de makroekonomiska och finansiella problem som undantagsvis skulle kunna bli en följd av genomförandet av detta avtal, skall parterna inom ramen för den regelbundna ekonomiska dialog som avses i avdelning V ägna särskild uppmärksamhet åt utvecklingen av handelsutbytet och de finansiella förbindelserna mellan gemenskapen och Egypten.

AVDELNING VIII

INSTITUTIONELLA OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SAMT SLUTBESTÄMMELSER

ARTIKEL 74

Härmed inrättas ett associeringsråd som en gång om året, samt närhelst omständigheterna så kräver, skall sammanträda på ministernivå på ordförandens initiativ och i enlighet med de villkor som anges i dess arbetsordning.

Det skall undersöka alla frågor av betydelse som uppkommer inom ramen för detta avtal och alla andra bilaterala eller internationella frågor av gemensamt intresse.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 75

1. Associeringsrådet skall bestå av medlemmar av Europeiska unionens råd och ledamöter av Europeiska gemenskapernas kommission, å ena sidan, och medlemmar av Egyptens regering, å andra sidan.

2. Medlemmarna i associeringsrådet kan låta sig företrädas i enlighet med de villkor som fastställs i dess arbetsordning.

3. Associeringsrådet skall självt anta sin arbetsordning.

4. Ordförandeskapet i associeringsrådet skall utövas i tur och ordning av en medlem av Europeiska unionens råd och en medlem av Egyptens regering i enlighet med de bestämmelser som fastställs i dess arbetsordning.

ARTIKEL 76

Associeringsrådet skall för att syftena med detta avtal skall kunna uppnås ha befogenhet att fatta beslut i de fall som avses i avtalet.

De beslut som fattas skall vara bindande för parterna, som skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra dem. Associeringsrådet får även lämna lämpliga rekommendationer.

Associeringsrådet skall utarbeta sina beslut och sina rekommendationer i samförstånd mellan de båda parterna.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 77

1. Härmed inrättas en associeringskommitté som skall ansvara för avtalets genomförande, med förbehåll för associeringsrådets befogenheter.

2. Associeringsrådet kan delegera alla eller en del av sina befogenheter till associeringskommittén.

ARTIKEL 78

1. Associeringskommittén skall sammanträda på tjänstemannanivå och bestå av företrädare för medlemmar av Europeiska unionens råd och för ledamöter av Europeiska gemenskapernas kommission, å ena sidan, och företrädare för Egyptens regering, å andra sidan.

2. Associeringskommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

3. Ordförandeskapet i associeringskommittén skall utövas i tur och ordning av en företrädare för Europeiska unionens råds ordförandeskap och en företrädare för Egyptens regering.

ARTIKEL 79

1. Associeringskommittén skall ha befogenhet att fatta beslut i fråga om förvaltningen av avtalet samt på de områden på vilka rådet har delegerat sina befogenheter till den.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

2. Associeringskommittén skall fatta sina beslut i samförstånd mellan de båda parterna. Dessa beslut skall vara bindande för parterna, som skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra dem.

ARTIKEL 80

Associeringsrådet kan besluta att inrätta arbetsgrupper eller organ som är nödvändiga för att genomföra avtalet. Det skall fastställa arbetsbeskrivningen för sådana arbetsgrupper eller organ, vilka skall vara underställda det.

ARTIKEL 81

Associeringsrådet skall vidta alla lämpliga åtgärder för att underlätta samarbetet och kontakterna mellan Europaparlamentet och Egyptens parlament.

ARTIKEL 82

1. Varje part får hänskjuta alla tvister avseende tillämpningen eller tolkningen av detta avtal till associeringsrådet.

2. Associeringsrådet får avgöra tvisten genom ett beslut.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

3. Varje part skall vidta de åtgärder som krävs för att genomföra det beslut som avses i punkt 2.

4. Om det inte är möjligt att avgöra tvisten i enlighet med punkt 2, får en part underrätta den andra parten om att den utsett en skiljeman. Den andra parten skall därefter inom två månader utse en andra skiljeman. Vid tillämpning av detta förfarande skall gemenskapen och medlemsstaterna anses som en av parterna i tvisten.

Associeringsrådet skall utse en tredje skiljeman.

Skiljemännen skall besluta med enkel majoritet.

Varje part i tvisten skall vidta de åtgärder som krävs för att genomföra skiljemännens beslut.

ARTIKEL 83

Ingenting i detta avtal skall hindra en part från att vidta åtgärder som

a) den anser nödvändiga för att förhindra utlämnandet av upplysningar som kan skada dess väsentliga säkerhetsintressen,

b) rör produktionen av, eller handeln med, vapen, ammunition eller krigsmateriel eller som rör forskning, utveckling eller produktion som är oumbärlig för försvarsändamål, under förutsättning att sådana åtgärder inte försämrar konkurrensvillkoren för de produkter som inte är avsedda för specifikt militära ändamål,

Prop. 2001/02:78 Bilaga

c) den anser väsentliga för sin egen säkerhet i händelse av allvarliga inre störningar som påverkar upprätthållandet av lag och ordning, under krig eller allvarlig internationell spänning som utgör ett krigshot, eller för att uppfylla åtaganden som den har gjort i syfte att upprätthålla fred och internationell säkerhet.

ARTIKEL 84

Inom de områden som omfattas av detta avtal, och utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser däri, skall de ordningar som

Egypten tillämpar med avseende på gemenskapen inte ge upphov till någon diskriminering mellan medlemsstaterna, deras medborgare, eller deras bolag,

gemenskapen tillämpar med avseende på Egypten inte ge upphov till någon diskriminering mellan egyptiska medborgare eller bolag.

ARTIKEL 85

När det gäller direkt beskattning skall ingen bestämmelse i detta avtal ha till verkan att

utsträcka de skatteförmåner som beviljats av en av parterna i andra internationella avtal eller arrangemang som binder denna part,

Prop. 2001/02:78 Bilaga

hindra en part från att anta eller tillämpa åtgärder som har till syfte att förhindra skatteundandragande eller skatteflykt,

hindra en part att tillämpa relevanta bestämmelser i sin skattelagstiftning på skattepliktiga personer som inte befinner sig i en identisk situation, särskilt vad gäller bostadsort.

ARTIKEL 86

1. Parterna skall vidta alla allmänna eller särskilda åtgärder som krävs för att de skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet. De skall se till att de mål som fastställs i avtalet uppnås.

2. Om den ena parten anser att den andra parten har underlåtit att fullgöra en skyldighet enligt avtalet, kan den vidta lämpliga åtgärder. Dessförinnan skall den, utom i de fall den andra parten begått ett väsentligt avtalsbrott, förse associeringsrådet med alla relevanta upplysningar som krävs för en grundlig undersökning av situationen i syfte att finna en lösning som är godtagbar för båda parterna.

Ett väsentligt avtalsbrott utgörs av vägran att fullgöra avtalet i strid mot de allmänna bestämmelserna i folkrätten eller allvarlig överträdelse av en väsentlig del av avtalet, vilket skapar en miljö som inte uppmuntrar till samråd eller en situation där en försening skulle hindra uppnåendet av avtalets mål.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

3. Vid valet av de lämpliga åtgärder som avses i punkt 2 skall de åtgärder som minst hindrar tillämpningen av avtalet prioriteras. Parterna är även eniga om att dessa åtgärder skall vidtas i enlighet med folkrätten och stå i proportion till överträdelsen.

Dessa åtgärder skall omgående anmälas till associeringsrådet och skall på begäran av den andra parten bli föremål för samråd inom associeringsrådet. Om den ena parten vidtar en åtgärd till följd av ett sådant väsentligt avtalsbrott som avses i punkt 2, kan den andra parten åberopa tvistlösningsförfarandet.

ARTIKEL 87

Protokollen 1 5 och bilagorna I VI skall utgöra en integrerad del av detta avtal.

ARTIKEL 88

I detta avtal avses med "parterna" Egypten, å ena sidan, och gemenskapen eller dess medlemsstater eller gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, i enlighet med deras respektive befogenheter.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 89

Detta avtal ingås på obestämd tid.

Varje part kan säga upp avtalet genom att underrätta den andra parten. Avtalet skall upphöra att gälla sex månader efter dagen för sådan anmälan.

ARTIKEL 90

Detta avtal skall tillämpas på de territorier där fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen tillämpas och på de villkor som anges i dessa fördrag, å ena sidan, och på Egyptens territorium, å andra sidan.

ARTIKEL 91

Detta avtal skall upprättas i två exemplar på arabiska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

ARTIKEL 92

1. Detta avtal kommer att godkännas av parterna enligt deras egna förfaranden.

Avtalet träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då parterna till varandra anmält att de förfaranden som avses i första stycket är avslutade.

2. Detta avtal skall vid sitt ikraftträdande ersätta samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Egypten och avtalet mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och Egypten, vilka undertecknades i Bryssel den 18 januari 1977.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR OCH PROTOKOLL

Bilaga I: Förteckning över produkter som omfattas av kapitlen 25–97 i Harmoniserade systemet och som avses i artiklarna 7 och 12.

Bilaga II: Förteckningar över industriprodukter med ursprung i gemenskapen för vilka den plan för gradvis avskaffande av tullar och avgifter som anges i artikel 9.1 gäller vid import till Egypten.

Bilaga III: Förteckningar över industriprodukter med ursprung i gemenskapen för vilka den plan för gradvis avskaffande av tullar och avgifter som anges i artikel 9.2 gäller vid import till Egypten.

Bilaga IV: Förteckningar över industriprodukter med ursprung i gemenskapen för vilka den plan för gradvis avskaffande av tullar och avgifter som anges i artikel 9.3 gäller vid import till Egypten.

Bilaga V Förteckning över industriprodukter med ursprung i gemenskapen som avses i artikel 9.4.

Bilaga VI: Immateriella rättigheter.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

Protokoll 1: om den ordning som skall tillämpas på import till gemenskapen av

jordbruksprodukter med ursprung i Egypten

Protokoll 2: om den ordning som skall tillämpas på import till Egypten av

jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen

Protokoll 3: om ordningar som skall tillämpas på bearbetade jordbruksprodukter

Protokoll 4: om definition av begreppet "ursprungsprodukter" och om metoder för

administrativt samarbete

Protokoll 5: om ömsesidigt administrativt bistånd mellan myndigheter i tullfrågor

Prop. 2001/02:78 Bilaga

82 BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER JORDBRUKSPRODUKTER OCH BEARBETADE

JORDBRUKSPRODUKTER SOM OMFATTAS AV KAPITLEN 25 97 I HARMONISERADE

SYSTEMET OCH SOM AVSES I ARTIKLARNA 7 OCH 12

HS-nr 2905.43 (mannitol) HS-nr 2905 44 (D-glucitol (sorbitol)) HS-nr 2905.45 (glycerol) HS-nr 3301 (eteriska oljor) HS-nr 3302.10 (luktämnen) HS-nr 3501 till 3505 (proteiner, modifierad stärkelse, lim och klister) HS-nr 3809 10 (appreturmedel) HS-nr 38.23 (tekniska fettsyror, sura oljor från raffinering, tekniska fettalkoholer: HS-nr 3824 60 (sorbitol, inte nämnt eller inbegripet någon annanstans) HS-nr 4101 till 4103 (hudar och skinn) HS-nr 4301 (oberedda pälsskinn) HS-nr 5001 till 5003 (råsilke och avfall av natursilke) HS-nr 5101 till 5103 (ull och djurhår) HS-nr 5201 till 5203 (råbomull, avfall av bomull och kardad eller kammad bomull) HS-nr 5301 (oberett lin) HS-nr 5302 (oberedd hampa)

Prop. 2001/02:78 Bilaga

BILAGA II

PRODUKTER FÖR VILKA DEN PLAN FÖR GRADVIS AVSKAFFANDE

AV TULLAR OCH AVGIFTERSOM ANGES I ARTIKEL 9.1

GÄLLER VID IMPORT TILL EGYPEN

2501001 2528900 2709000 2816200 2830100 2502000 2529100 2710001 2816300 2830200 2503100 2529210 2710002 2817000 2830300 2503900 2529220 2711110 2818100 2830900 2504100 2529300 2711120 2818200 2831100 2504900 2530100 2711139 2818300 2831900 2505109 2530200 2711140 2819100 2832100 2505909 2530400 2711190 2819900 2832200 2506100 2530909 2711210 2820100 2832300 2506210 2601110 2711290 2820900 2833210 2506290 2601120 2712100 2821100 2833220 2507000 2601200 2712200 2821200 2833230 2508100 2602000 2712900 2822000 2833240 2508200 2603000 2713110 2823000 2833250 2508300 2604000 2713120 2825101 2833260 2508400 2605000 2713200 2825109 2833270 2508500 2606000 2713900 2825200 2833290 2508600 2607000 2714100 2825300 2833300 2508700 2608000 2714900 2825400 2833400 2509000 2609000 2715000 2825500 2834100 2511100 2610000 2716000 2825600 2834210 2511200 2611000 2801200 2825700 2834220 2512000 2612100 2801300 2825800 2834290 2513110 2612200 2802000 2825900 2835000 2513190 2613100 2804210 2826110 2835210 2513210 2613900 2804290 2826120 2835220 2513290 2614000 2804500 2826190 2835230 2514000 2615100 2804610 2826200 2835240 2517100 2615900 2804690 2826300 2835250 2517200 2616100 2804700 2826900 2835260 2517300 2616900 2804800 2827100 2835290 2517411 2617100 2804900 2827200 2835310 2517491 2617900 2805110 2827310 2835390 2518100 2618000 2805190 2827320 2836100 2518200 2619000 2805210 2827330 2836201 2518300 2620110 2805220 2827340 2836301 2519100 2620190 2805300 2827350 2836401 2519900 2620200 2805400 2827360 2836409

Prop. 2001/02:78 Bilaga

2520201 2620300 2809100 2827370 2836500 2521000 2620400 2809201 2827380 2836600 2522100 2620500 2810001 2827390 2836700 2522200 2620900 2812100 2827410 2836910 2522300 2621000 2812900 2827490 2836920 2524000 2701110 2813100 2827510 2836930 2525100 2701120 2813900 2827590 2836990 2525200 2701190 2814100 2827600 2837110 2525300 2701200 2814200 2828909 2837190 2526201 2702100 2815200 2829110 2837200 2527000 2702200 2815300 2829199 2838000 2528100 2703000 2816100 2829900 2839000 2839190 2902300 2912500 2917130 2839200 2902410 2905490 2913000 2917140 2839900 2902420 2905500 2914110 2917190 2840110 2902430 2906110 2914120 2917200 2840190 2902440 2906120 2914130 2917310 2840200 2902500 2906130 2914190 2917320 2840300 2902600 2906140 2914210 2917330 2841100 2902700 2906190 2914220 2917340 2841200 2902900 2906210 2914230 2917350 2841300 2902909 2906290 2914290 2917360 2841400 2903110 2907110 2914300 2917370 2841500 2903120 2907120 2914410 2917390 2841600 2903130 2907130 2914490 2918110 2841700 2903140 2907140 2914500 2918120 2841800 2903150 2907150 2914600 2918130 2841900 2903160 2907190 2914690 2918140 2842100 2903190 2907210 2914700 2918150 2842900 2903210 2907220 2915110 2918160 2843100 2903220 2907230 2915120 2918170 2843210 2903230 2907290 2915130 2918190 2843290 2903290 2907300 2915211 2918210 2843300 2903300 2908100 2915220 2918220 2843900 2903400 2908200 2915230 2918230 2844101 2903510 2908900 2915240 2918290 2844109 2903590 2909110 2915290 2918300 2844200 2903610 2909190 2915310 2918900 2844300 2903620 2909200 2915320 2919000 2844400 2903690 2909300 2915330 2920100 2844500 2904100 2909410 2915340 2920900 2845100 2904200 2909420 2915350 2921110 2845900 2904201 2909430 2915390 2921120 2846100 2904209 2909440 2915400 2921190 2846900 2904900 2909490 2915500 2921210 2847000 2905110 2909500 2915600 2921220 2848100 2905120 2909600 2915700 2921290 2848900 2905130 2910100 2915901 2921300

2849100 2905140 2910200 2915909 2921410 2849200 2905150 2910300 2916110 2921420 2849900 2905160 2910900 2916120 2921430

Prop. 2001/02:78 Bilaga

2850000 2905170 2911000 2916130 2921440 2851000 2905190 2912110 2916140 2921450 2901109 2905210 2912120 2916150 2921490 2901210 2905220 2912130 2916190 2921510 2901220 2905290 2912190 2916200 2921590 2901230 2905310 2912210 2916310 2922110 2901240 2905320 2912290 2916320 2922120 2901290 2905390 2912300 2916330 2922130 2901299 2905410 2912410 2916390 2922190 2902110 2905420 2912420 2917110 2922210 2902190 2912490 2917120 2922220 2922300 2934200 3003310 3811219 2922410 2934300 3003901 3811299 2922420 2934900 3004310 3811909 2922490 2935000 3004901 3812100 2922500 2936100 3006109 3812200 2923100 2936210 3006200 3507100 3812300 2923200 2936220 3006300 3507900 3813000 2923900 2936230 3006400 3701100 3814000 2924100 2936240 3006600 3701302 3815110 2924210 2936250 3101000 3701992 3815120 2924291 2936260 3102210 3702100 3815190 2924299 2936270 3104100 3702511 3815900 2925110 2936280 3104200 3702521 3816000 2925190 2936290 3104300 3702522 3817100 2925200 2936900 3104900 3702551 3817200 2926100 2937100 3105100 3702559 3818000 2926200 2937210 3105200 3702561 3819000 2926900 2937220 3105300 3702911 3820000 2927000 2937290 3105400 3702921 3821000 2928000 2937910 3105510 3702922 3822000 2929100 2937920 3105590 3702941 3822600 2929900 2937990 3105600 3702951 2930100 2938100 3105900 3703101 2930200 2938900 3201100 3703201 2930300 2939100 3201200 3703901 2930400 2939210 3201300 3801100 2930900 2939290 3201900 3801200 2931000 2939300 3202100 3801300 3901100 2932110 2939400 3202900 3801900 3901200 2932120 2939500 3203000 3802100 3901300 2932130 2939600 3205000 3802900 3901901 2932190 2939700 3211001 3803000 3901909 2932210 2939909 3212100 3804000 3902100 2932290 2940000 3214101 3805100 3902200 2932900 2941100 3401202 3805200 3902300 2933110 2941200 3402119 3805900 3902900 2933190 2941300 3402129 3806100 3903110 2933210 2941400 3402139 3806200 3903190

Prop. 2001/02:78 Bilaga

2933290 2941500 3402199 3806300 3903200 2933310 2941900 3403119 3806900 3903300 2933390 2942000 3403199 3807001 3903900 2933400 3001100 3403919 3807009 3904101 2933510 3001200 3403999 3809910 3904300 2933590 3001900 3404100 3809920 3904400 2933610 3002100 3404200 3809930 3904500 2933690 3002200 3404909 3809990 3904610 2933710 3002310 3407001 3810100 3904690 2933790 3002390 3810900 3904900 2933900 3002901 3811119 3905110 2934100 3002909 3811199 3905190 3905900 4002311 4403350 4811312 5303100 3906100 4002391 4403910 4811391 5303900 3906900 4002410 4403920 4812000 5304100 3907100 4002491 4403991 4819501 5304900 3907200 4002510 4403999 4823901 5305110 3907300 4002591 4404100 4823903 5305190 3907400 4002601 4404200 4823904 5305210 3907501 4002701 4406100 4901100 5305290 3907509 4002801 4406900 4901910 5305910 3907600 4002910 4407100 4901990 5404102 3907910 4002991 4407210 4902100 5405002 3907990 4003000 4407220 4902900 5407101 3908100 4004000 4407230 4903000 5501100 3908900 4014100 4407910 4904000 5501200 3909100 4016101 4407920 4905010 5501300 3909200 4016921 4407990 4905910 5501900 3909300 4016992 4408101 4905990 5502000 3909409 4016993 4408201 4906000 5503100 3909500 4017001 4408901 4907001 5503200 3910000 4413000 4907002 5503300 3911100 4417001 4907010 5503400 3911900 4421901 4907020 5503900 3912110 4421903 4911993 5504100 3912120 4501100 5504900 3912209 4501900 3912310 4503100 5505100 3912390 4701000 5505200 3912900 4702000 5004001 5506100 3913100 4703110 5506200 3913900 4104101 4703190 5506300 3914000 4104102 4703210 5506900 3915100 4104291 4703290 5507000 3915200 4105191 4704110 5602101 3915300 4106191 4704190 5602210 3915900 4110000 4704210 5602290 3917101 4205001 4704290 5602900 3920101 4206101 4705000 5902100

Prop. 2001/02:78 Bilaga

3921901 4401100 4706100 5902200 3923301 4401210 4706910 5104000 5902300 3923501 4401220 4706920 5105101 5902900 3926903 4401300 4706930 5105291 5903902 3926907 4402000 4707100 6812200 4001100 4403100 4707200 6812400 4001210 4403200 4707300 6812700 4001220 4403201 4707900 6812901 4001291 4403209 4801000 6815201 4001301 4403310 4802521 7001000 4002110 4403320 4802601 7002100 4002191 4403330 4810991 7002311 4002201 4403340 4811311 7002321 7011100 7204100 7403230 8104190 8203100 7011200 7204210 7403290 8104200 8203200 7011900 7204290 7404000 8104300 8203300 7017100 7204300 7405100 8104900 8203400 7017200 7204410 7405900 8105101 8204110 7017900 7204490 7406100 8105109 8204120 7019391 7205210 7406200 8105900 8204200 7102100 7407101 8106001 8205600 7102210 7205290 7407221 8106009 8206000 7102290 7206901 7407291 8107101 8207110 7102310 7210111 7410211 8107102 8207120 7104200 7210121 7410221 8107900 8207200 7105100 7210901 7501100 8108101 8207300 7105900 7212101 7501200 8108102 8207400 7106910 7218100 7502100 8108900 8207500 7106921 7218900 7502200 8109101 8207600 7108120 7219110 7503000 8109102 8207700 7108131 7219120 7508001 8109900 8207800 7108200 7219130 7606111 8110001 8207900 7110111 7219140 7606121 8110009 8208100 7110191 7219210 7606911 8111001 8208200 7110211 7219220 7606921 8111009 8208300 7110291 7219230 7607111 8112111 8208400 7110311 7219240 7607191 8112112 8208900 7110391 7219310 7607201 8112190 8209000 7110411 7219320 7801100 8112201 8303000 7110491 7219330 7801910 8112209 8308902 7112100 7219340 7801990 8112301 8401100 7112200 7219350 7802000 8112309 8401200 7112900 7219900 7901110 8112401 8401300 7118100 7220110 7901120 8112409 8401400 7118101 7220120 7901200 8112911 8402111 7118109 7220200 7902000 8112919 8402119 7118900 7220900 8001100 8112990 8402129 7118901 7223000 8001200 8113001 8402192 7118902 7225100 8002000 8113009 8402199

Prop. 2001/02:78 Bilaga

7118909 7226100 8101100 8201100 8402202 7201400 7226920 8101910 8201200 8402209 7202410 7302300 8101920 8201300 8402902 7202490 7302400 8101931 8201400 8402909 7202500 7317002 8101939 8201500 8403100 7202600 7401100 8101990 8201600 8403900 7202700 7401200 8102100 8201900 8404101 7202800 7402000 8102910 8202100 7202910 7403110 8102920 8202200 8404109 7202920 7403120 8102930 8202310 8404202 7202930 7403130 8102990 8202320 8404209 7202999 7403190 8103100 8202400 8404901 7203100 7403210 8103900 8202910 7203900 7403220 8104110 8202990 8404909 8405900 8414200 8424812 8430690 8438400 8406110 8414309 8424819 8431100 8438500 8406190 8414400 8424891 8431209 8438600 8406900 8414599 8431319 8438800 8407100 8414809 8431390 8438900 8407290 8416100 8425110 8431410 8439100 8407310 8416200 8425190 8431420 8439200 8407320 8416300 8425200 8431430 8439300 8407331 8416900 8425310 8431490 8439910 8407332 8417100 8425390 8432101 8439990 8407333 8417200 8425410 8432109 8440100 8407341 8417800 8425420 8432211 8440900 8407342 8417901 8425490 8432219 8441100 8407343 8417909 8426110 8432291 8441200 8408109 8418501 8426120 8432299 8441300 8408209 8418611 8426190 8432301 8441400 8408909 8418691 8426200 8432309 8441800 8409100 8419200 8426300 8432401 8441900 8410110 8419310 8426410 8432409 8442100 8410120 8419320 8426490 8432801 8442200 8410130 8419390 8426910 8432809 8442300 8410900 8419400 8426990 8432900 8442400 8411110 8419500 8427100 8433110 8442501 8411120 8419600 8427200 8433190 8442509 8411210 8419810 8428109 8433200 8443110 8411220 8419890 8428200 8433300 8443120 8411810 8420101 8428310 8433400 8443190 8411820 8420109 8428320 8433510 8443210 8411910 8420911 8428330 8433520 8443290 8411990 8420919 8428390 8433530 8443300 8412100 8420991 8428400 8433590 8443400 8412210 8420999 8428500 8433600 8443500 8412290 8421110 8428600 8433900 8443600 8412310 8421129 8428900 8434100 8443900 8412390 8421190 8429110 8434200 8444000

Prop. 2001/02:78 Bilaga

8412801 8421219 8429190 8434900 8445110 8412809 8421220 8429200 8435100 8445120 8412901 8421290 8429300 8435900 8445130 8412909 8421390 8429400 8436100 8445190 8413200 8422190 8429510 8436210 8445200 8413400 8422200 8429520 8436290 8445300 8413500 8422300 8429590 8436800 8445400 8413600 8422400 8430100 8436910 8445900 8413709 8422909 8430310 8436990 8446100 8413812 8423101 8430390 8437100 8446210 8413819 8423891 8430410 8437800 8446290 8413820 8430490 8437900 8446300 8413919 8423902 8430500 8438100 8447110 8413920 8424200 8430610 8438200 8447120 8414100 8424300 8430620 8438300 8447200 8448110 8458910 8465950 8477590 8502139 8448190 8458990 8465960 8477800 8502200 8448200 8459100 8465990 8477900 8502300 8448320 8459210 8466100 8478100 8502400 8448330 8459290 8466200 8478900 8448390 8459310 8466300 8479100 8503001 8448420 8459390 8466910 8479200 8503002 8448490 8459400 8466920 8479309 8504219 8448510 8459510 8479400 8504221 8448590 8459590 8466931 8479810 8504222 8449000 8459610 8466939 8479820 8504223 8451100 8459690 8466940 8479892 8504231 8451299 8459700 8467110 8479899 8504232 8451401 8460110 8467190 8479900 8504233 8451409 8460190 8467810 8480100 8504321 8451500 8460210 8467890 8480200 8504322 8451800 8460290 8467910 8480410 8504323 8451901 8460310 8467920 8480490 8504331 8451903 8460390 8467990 8480500 8504332 8451909 8460400 8468100 8480600 8504333 8452210 8460900 8468200 8480710 8504341 8452290 8461100 8468800 8480790 8504342 8452300 8461200 8468901 8481100 8504343 8452909 8461300 8468902 8481200 8504409 8453100 8461400 8468909 8481300 8504500 8453200 8461500 8471100 8481400 8504900 8453800 8461900 8471200 8481809 8505110 8453900 8462100 8471910 8481900 8505190 8454100 8462210 8471920 8482100 8505200 8454200 8462290 8471930 8482200 8505300 8454300 8462310 8471990 8482300 8505900 8454900 8462390 8473300 8482400 8508100 8455100 8462410 8474100 8482500 8508200 8455210 8462490 8474200 8482800 8508800

Prop. 2001/02:78 Bilaga

8455220 8462910 8474310 8482910 8508900 8455300 8462990 8474320 8482990 8513101 8455900 8463100 8474390 8501100 8513901 8456101 8463200 8474809 8501200 8514100 8456109 8463300 8474900 8501310 8514200 8456201 8463900 8475100 8501320 8514300 8456209 8464100 8475200 8501330 8514400 8456301 8464200 8475900 8501340 8514900 8456309 8464900 8476110 8501409 8515110 8456901 8465100 8476190 8501519 8515191 8456909 8465911 8476900 8501529 8515199 8457100 8465912 8477100 8501530 8515210 8457200 8465919 8477200 8501610 8515291 8457300 8465920 8477300 8501620 8515299 8458110 8465930 8477400 8501630 8515310 8458190 8465940 8477510 8501640 8515391 8515800 8533390 8545110 8708991 9010209 8515900 8533400 8545190 8709110 9010300 8516904 8533900 8545200 8709190 9010900 8517100 8535109 8545900 8709900 9011100 8517200 8535211 8546101 8713100 9011200 8517301 8535212 8546201 8713900 9011800 8517309 8535290 8547101 8714200 9011900 8517401 8535301 8601100 8801100 9012100 8517402 8535302 8601200 8801900 9012900 8517409 8535400 8602100 8802110 9013100 8517810 8536109 8602900 8802120 9013200 8517820 8536201 8603100 8802200 9013800 8517901 8536300 8603900 8802300 9013900 8517902 8536501 8604000 8802400 9014100 8517909 8536502 8607110 8802500 9014200 8519991 8539291 8607120 8803100 9014800 8520901 8539313 8607190 8803200 9014900 8522901 8539902 8607210 8803300 9015100 8523111 8540110 8607290 8803900 9015200 8523121 8540120 8607300 8804000 9015300 8523131 8540200 8607910 8805100 9015400 8523201 8540300 8607990 8805200 9015800 8525101 8540410 8608000 8901101 9015900 8525200 8540420 8701100 8901102 9016000 8526100 8540490 8701300 8901103 9017100 8526910 8540810 8701901 8901201 9017201 8526921 8540890 8701909 8901301 9017209 8528102 8540910 8704101 8901901 9017300 8528202 8540990 8704212 8901902 9017800 8529901 8541100 8704213 8902001 9017900 8530100 8541210 8704221 8902003 9018110 8530800 8541290 8704222 8902300 9018190 8530900 8541300 8704231 8904000 9018200

Prop. 2001/02:78 Bilaga

8531109 8541400 8704232 8905100 9018312 8531200 8541500 8704312 8905200 9018319 8531809 8541600 8704313 8905900 9018320 8531909 8541900 8704321 8907100 9018390 8532100 8542110 8704322 8907900 9018410 8532210 8542190 8704902 8908000 9018490 8532220 8542200 8704903 9001100 9018500 8532230 8542800 8708291 9005801 9018900 8532240 8542900 8708401 9005901 9019100 8532250 8543100 8708501 9006100 9019200 8532290 8543200 8708601 9007190 9020000 8532300 8543300 8708701 9007291 9021110 8532900 8543801 8708801 9007919 9021190 8533100 8543809 8708911 9007921 9021210 8533210 8543900 8708921 9010101 9021290 8533290 8544201 8708931 9010109 9021300 8533310 8544700 8708941 9010201 9021400 9021900 9032890 9506610 9022110 9032900 9506620 9022190 9033000 9506690 9022210 9106100 9506700 9022290 9106200 9506910 9022300 9106900 9506990 9022900 9107000 9507100 9023000 9108110 9507200 9024100 9108120 9507300 9024800 9108190 9507900 9024900 9108200 9508000 9025110 9108910 9603500 9025190 9108990 9607200 9025200 9110110 9608601 9025800 9110120 9618000 9025900 9110190 9705000 9026100 9110900 9026200 9114100 9026800 9114200 9026900 9114300 9027100 9114400 9027200 9114900 9027300 9405101 9027400 9405501 9027500 9501000 9027800 9502091 9027900 9502109 9028100 9502910 9028309 9502990 9028900 9503100 9029100 9503200 9029200 9503300

Prop. 2001/02:78 Bilaga

9029900 9503410 9030100 9503490 9030200 9503500 9030310 9503600 9030390 9503700 9030400 9503800 9030810 9503900

9030890 9504100 9030900 9506110 9031100 9506120 9031200 9506190 9031300 9506210 9031400 9506290 9031800 9506310 9031900 9506320 9032100 9506390 9032200 9506510 9032810 9506590

Prop. 2001/02:78 Bilaga

BILAGA III

PRODUKTER FÖR VILKA DEN PLAN FÖR GRADVIS AVSKAFFANDE

AV TULLAR OCH AVGIFTER

SOM ANGES I ARTIKEL 9.2

GÄLLER VID IMPORT TILL EGYPTEN

2501009 2833110 3210004 3603000 3808901 2505101 2833190 3211009 3604901 3808909 2505901 2836209 3212901 3604909 3811110 2510100 2836309 3212902 3606100 3811191 2510200 2901101 3213100 3606900 3811211 2517419 2901291 3213900 3701200 3811291 2517499 2902200 3214109 3701301 3811901 2520100 3215110 3701309 2520209 2902901 3215191 3701910 3904109 2520900 2912600 3215199 3701991 3904210 2523291 3005101 3215900 3701999 3904220 2526100 3005109 3702200 3909401 2526209 3005901 3702310 3916100 2530300 3005909 3702320 3916200 2705000 3702390 3916900 2707100 3702410 3917211 2707200 3006101 3702420 3917221 2707500 3006500 3702430 3917231 2707600 3204110 3702440 3917291 2707910 3204121 3702519 3917311 2707990 3204129 3702529 3917321 2708100 3204130 3702530 3917391 2708200 3204141 3702540 3919900 2710003 3204149 3702559 3919901 2710009 3204150 3702569 3919909 2711131 3204160 3702919 3920109 2803000 3204170 3401111 3702929 3920200 2804100 3204191 3401201 3702930 3920300 2804300 3204199 3402111 3702949 3920410 2804400 3204200 3402121 3702959 3920420 2806100 3204900 3402131 3703109 3920510 2806200 3206100 3402191 3703209 3920590 2809209 3206200 3402901 3703909 3920610 2810009 3206300 3402909 3704000 3920620 2811110 3206410 3403111 3705100 3920630 2811190 3206420 3403191 3705200 3920690 2811210 3206430 3403911 3705900 3920710 2811220 3206490 3403991 3706101 3920720 2811230 3206500 3404901 3706901 3920730 2811290 3207201 3407009 3707100 3920790

Prop. 2001/02:78 Bilaga

2815110 3207209 3707900 3920910 2815120 3207300 3801111 3920920 2824100 3207400 3808101 3920930 2824200 3208101 3808109 3920940 2824901 3208201 3808201 3920990 2824909 3208901 3506100 3808209 3921110 2828101 3209101 3506910 3808301 3921120 2828102 3209901 3506990 3808309 3921130 2828901 3210001 3601000 3808401 3921140 2829191 3210003 3602000 3808409 3921190 3921909 4011990 4408909 4806200 4911991 3923101 4012100 4409109 4806300 4911992 3923211 4012200 4409209 4806400 5004009 3923302 4012900 4411110 4807100 5005000 3926101 4013100 4411210 4807910 5006001 3926102 4013200 4411310 4807990 3926201 4013900 4411910 4808100 5006009 3926901 4014900 4502000 4808200 5105109 3926902 4016109 4503900 4808300 5105210 3926904 4016910 4503900 4808900 5105299 3926905 4016929 4504100 4809100 5105300 3926906 4016930 4504900 4809200 5105400 3926908 4016940 4802101 4809300 4001292 4016950 4802109 4809900 5106100 4001302 4016994 4802200 4810110 4002199 4016999 4802300 4810120 5106200 4002209 4017002 4802400 4810210 4002319 4017009 4802511 4810290 5107100 4002399 4103200 4802519 4810310 5107200 4002499 4802521 4810320 5108100 4002599 4104109 4802529 4810390 4002609 4104210 4802531 4810910 5108200 4002709 4104220 4802539 4810999 5110009 4002809 4104299 4802601 4811100 5113001 4002999 4104310 4802609 4811210 5204110 4005100 4104390 4803001 4811290 5204190 4005200 4105110 4804110 4811319 5204200 4005910 4105120 4804190 4811399 5205110 4005990 4105199 4804210 4811400 5205120 4006100 4105200 4804290 4811901 5205130 4006900 4106110 4804310 4811909 5205140 4007000 4106120 4804390 4813100 5205150 4008110 4106199 4804410 4813200 5205210 4008190 4106200 4804420 4813901 5205220 4008210 4107101 4804490 4813909 5205230 4008290 4107211 4804510 4816100 5205240 4009100 4107291 4804520 4816200 5205250 4009200 4107901 4804590 4816300 5205310 4009300 4111000 4805100 5205320

Prop. 2001/02:78 Bilaga

4009400 4203101 4805210 4816900 5205330 4009500 4203210 4805220 4823300 5205340 4010100 4203291 4805230 4823400 5205350 4010919 4203301 4805290 4823701 5205410 4010999 4203401 4805300 4823902 5205420 4011100 4204000 4805400 4907003 5205430 4011200 4206109 4805500 4907004 5205440 4011300 4206900 4805600 4908100 5205450 4011400 4405000 4805700 4908900 5206110 4011500 4408109 4805800 4910001 5206120 4011910 4408209 4806100 4911101 5206130 5206150 5402590 5601290 6804231 7005300 5206210 5402610 5601300 7006001 5206220 5402620 5602109 6804239 7010100 5206230 5402690 5603000 6804300 7010902 5206240 5403100 5604100 6805300 7010903 5206250 5403200 5604200 6806100 7010904 5206310 5403311 5604900 6806200 7012000 5206320 5403312 5605000 6806900 7014001 5206330 5403320 5806101 6807100 7015100 5206340 5403331 5806103 6807900 7015901 5206350 5403332 5806401 6808000 7015909 5206410 5403391 5806403 6809901 7016909 5206420 5403392 5807100 6811100 7019100 5206430 5403410 5807200 6811200 7019200 5206440 5403420 5807900 6812100 7019310 5206450 5403490 5901901 6812300 7019320 5207100 5404101 5903101 6812500 7019399 5207900 5404109 5903201 6812600 7019900

5404900 5903901 6812909 7020001 5405001 5907001 6814100 7020009

5305990 5405009 5910000 6814900 7101100 5306100 5407102 5911100 6815100 7101210 5306209 5508109 5911200 6815209 7102200 5307100 5508209 5911310 6815910 7102390

5509110 5911320 6815990 7103100

5308100 5509120 5911400 6901000 7103910 5308200 5509210 5911900 6902100 7103990 5308200 5509220 6115911 6902200 7104100 5308300 5509310 6115921 6902901 7104900 5308901 5509320 6115931 6902902 7106100 5308909 5509410 6115991 6902909 7106922 5309101 5509420 6307200 6903100 7106929 5310901 5509510 6307901 6903200 7107001 5311009 5509520 6307902 6903900 7107009 5401109 5509530 6310101 6909110 7107220 5401209 5509590 6310109 6909190 7108110 5402100 5509610 6310900 6909191 7108132 5402200 5509620 6310909 6909900 7108139

Prop. 2001/02:78 Bilaga

5402310 5509690 6406101 7002200 7109001 5402320 5509910 6801000 7002319 7109009 5402330 5509920 6802101 7002399 7109240 5402390 5509990 6802102 7003191 7110112 5402411 5510110 6803000 7003192 7110192 5402412 5510120 6804100 7003200 7110199 5402420 5510200 6804211 7004901 7110212 5402430 5510300 7004902 7110292 5402491 5510900 6804219 7005101 7110299 5402492 5601100 6804221 7005102 7110312 5402510 5601210 7005291 7110392 5402520 5601220 6804229 7005292 7110399 7110492 7408220 7605210 8214909 8418619 7110499 7408290 7605290 8301100 8418691 7111001 7409110 7606119 8301200 8418699 7111002 7409190 7606129 8301300 8418991 7111100 7409210 7606919 8301409 8418999 7115100 7409290 7606929 8301500 8421211 7115901 7409310 7607119 8301600 8421230 7116101 7409390 7607199 8301700 8421310 7116201 7409400 7607209 8302100 8421910 7202110 7409900 7612909 8302200 8421990 7202190 7410110 7616902 8302300 8423109 7202210 7410120 7803000 8302410 8423200 7202290 7410219 7804110 8302420 8423300 7202300 7410229 7804190 8302490 8423810 7206909 7411100 7804200 8302500 8423820 7208110 7411210 7805000 8302600 8423899 7209140 7411220 7806000 8305100 8423901 7209210 7411290 7903100 8305200 8423902 7209340 7412100 7903900 8305900 8424100 7209440 7412200 7904000 8306100 8428101 7210119 7413000 7905000 8307100 8431201 7210129 7414100 7906000 8307900 8431312 7210902 7414900 7907100 8308100 8448310 7212109 7415100 7907900 8308200 8448410 7304100 7415210 8003000 8308909 8451300 7304200 7415290 8004000 8309901 8452100 7304319 7415310 8005100 8311109 8452901 7304399 7415320 8005200 8311209 8469100 7304419 7415390 8006000 8311309 8469210 7304499 7416000 8205100 8311909 8469290 7304519 7419992 8205200 8407339 8469310 7304599 7504000 8205300 8407349 8469390 7304909 7505110 8205400 8407900 8470100 7307210 7505120 8205510 8408102 8470210 7307220 7505210 8205590 8408103 8470290 7307230 7505220 8205700 8408202 8470300 7307290 7506100 8205800 8408203 8470400

Prop. 2001/02:78 Bilaga

7307910 7506200 8205900 8408902 8470500 7307920 7507110 8211940 8408903 8470900 7307930 7507120 8212101 8409919 8472100 7307990 7507200 8212109 8409999 8472200 7310292 7601100 8212201 8413110 8472300 7316000 7601200 8212202 8413190 8472900 7407109 7602000 8212203 8413300 8473100 7407219 7603100 8212900 8413830 8473210 7407229 7603200 8213000 8413911 8473290 7407299 7604109 8214100 8413913 8473400 7408110 7604290 8214901 8414301 8474801 7408190 7605110 8214902 8415901 8479301 7408210 7605190 8214903 8418502 8481802 8483100 8516400 8548000 8901109 9009300 8483400 8516901 8605000 8901209 9009900 8483500 8516902 8606100 8901309 9028201 8483600 8524211 8606200 8901903 9028209 8483900 8524221 8606300 9028301 8484100 8524231 8606910 8901909 9101119 8484900 8524901 8606920 8902002 9101129 8485100 8529101 8606990 8902009 9101199 8485900 8531101 8609000 8903102 9101219 8501401 8531801 8703101 8903912 9101299 8501511 8531901 8705100 8903922 9101999 8501521 8534000 8705200 8903992 9102110

8535101 8705300 8906009 9102120

8503002 8535211 8705400 9001200 9102190 8504109 8535301 8705900 9001300 9102210 8506119 8535900 8708100 9001401 9102290 8506121 8536101 8708210 9001409 9102910

8536209 8708299 9001501 9102990

8506129 8536410 8708310 9001509 9103100 8506139 8536490 8708390 9001900 9103900 8506199 8536509 8708409 9002110 9104000 8506200 8536619 8708509 9002190 9105110 8506909 8536900 8708609 9002200 9105190 8507101 8537101 8708709 9002909 9105210 8507201 8537109 8708809 9006200 9105290 8507300 8537209 8708919 9006309 9105910 8507801 8539100 8708929 9006409 9105990

8539210 8708939 9006519 9109110

8507901 8539229 8708949 9006529 9109190 8539299 9006539 9109900 8507909 8539312 8708999 9006599 9111109

8539319 8711109 9006610 9111200

8510901 8539390 8711209 9006620 9111800 8510902 8539400 8711309 9006690 9111909 8511100 8539901 8711409 9006910 9112100 8511200 8539909 8711509 9006990 9112800

Prop. 2001/02:78 Bilaga

8511300 8544110 8711909 9007110 9112900 8511400 8544190 8712009 9007210 9201100 8511500 8544300 8714110 9007299 9201200 8511800 8544419 8714190 9007911 9201900 8511900 8544499 8714910 9007929 9202100 8511909 8544519 8714920 9008100 9202900 8512100 8544599 8714930 9008200 9203000 8512200 8544609 8714940 9008300 9204100 8512300 8546102 8714950 9008400 9204200 8512400 8546209 8714960 9008900 9205100 8512900 8546900 8714999 9009110 9205900 8513109 8547109 8715000 9009120 9206000 8513909 8547200 8716900 9009210 9207100 8516291 8547900 8901104 9009220 9207900 9209100 9706000 9209200 9209300 9209910 9209920 9209930 9209940 9209990 9302000 9303100 9303200 9303300 9303900 9304000 9305100 9305210 9305290 9305901 9305909 9307000 9401901 9402100 9402900 9405102 9504200 9504909 9506400 9603210 9603291 9603301 9603400 9603902 9604000 9606100 9608109

Prop. 2001/02:78 Bilaga

9608200 9608310 9608399 9608409 9608609 9608919 9608999 9609109 9609200 9609900 9610000 9611000 9613801 9613901 9617000

Prop. 2001/02:78 Bilaga

BILAGA IV

PRODUKTER FÖR VILKA DEN PLAN FÖR GRADVIS AVSKAFFANDE

AV TULLAR OCH AVGIFTER

SOM ANGES I ARTIKEL 9.3

GÄLLER VID IMPORT TILL EGYPTEN

2515110 3208109 3307901 3926300 4302200 2515120 3208209 3307909 3926400 4302300 2515200 3208909 3401119 3926909 4303100 2516110 3209102 3401190 4010911 4303900 2516120 3209902 3401209 4010991 4304001 2516210 3210002 3402200 4015110 4304009 2516220 3212909 3405100 4015190 4409101 2516900 3214900 3405200 4015901 4409102 2523100 3405300 4015909 4409201 2523210 3405400 4107109 4409202 2523292 3405900 4107219 4410100 2523300 3406000 4107299 4410900 2523900 3604100 4107909 4411190 2704000 3302109 3605000 4108000 4411290 2706000 3302901 3706109 4109000 4411390 2707300 3302909 3706902 4411990 2707400 3303001 3912201 4201000 4412110 2801100 3303009 3917109 4202110 4412120 2807000 3304101 3917219 4202120 4412190 2808000 3304109 3917229 4412210 2915219 3304201 3917239 4202190 4412290 2939901 3304209 3917299 4202210 4412910 2939902 3304301 3917319 4202220 4412991 3003100 3304309 3917329 4202290 4412999 3003200 3304911 3917330 4202310 4414000 3003390 3304919 3917399 4202320 4415100 3003400 3304991 3917400 4202390 4415200 3003909 3304999 3918100 4202910 4416000

3305101 3918900 4202920 4417009

3004100 3305109 3919100 4202991 4418100 3004200 3305201 3921902 4202999 4418200 3004320 3305209 3921903 4203109 4418300 3004390 3305301 3922100 4203292 4418400 3004400 3305309 3922200 4418500 3004500 3305901 3922900 4418901

3305909 3923109 4418909

3004909 3306101 3923219 4419000 3102100 3306109 3923290 4420100 3102290 3306901 3923309 4420901 3102300 3306909 3923400 4420909 3102400 3307101 3923509 4421100

Prop. 2001/02:78 Bilaga

3102500 3307109 3923900 4421902 3102600 3307201 3924100 4421909 3102700 3307209 3924900 4601100 3102800 3307301 3925100 4601200 3102900 3307309 3925200 4601910 3103100 3307411 3925300 4302110 4601990 3103200 3307419 3925900 4302120 4602100 3103900 3307491 3926109 4302130 4602900 3207100 3307499 3926209 4302190 4803009 4814200 4910009 5209310 5212250 5511200 4814300 4911102 5209320 5306201 5511300 4814901 4911103 5209390 5308901 5512110 4814909 4911109 5209410 5309110 5512190 4815000 4911910 5209420 5309190 5512210 4817100 5209430 5309210 5512290 4817200 4911999 5209490 5309290 5512910 4817300 5007100 5209510 5310109 5512990 4818101 5007200 5209520 5310909 5513110 4818109 5007900 5209590 5311001 5513120 4818200 5109100 5210110 5401101 5513130 4818300 5109900 5210120 5401201 5513190 4818400 5110001 5210190 5406100 5513210 4818500 5111110 5210210 5406200 5513220 4818900 5111190 5210220 5407109 5513230 4819101 5111200 5210290 5407200 5513290 4819109 5111300 5210310 5407300 5513310 4819201 5111900 5210320 5407410 5513320 4819209 5112110 5210390 5407420 5513330 4819300 5112190 5210410 5407430 5513390 4819400 5112200 5210420 5407440 5513410 4819509 5112300 5210490 5407510 5513420 4819600 5112900 5210510 5407520 5513430 4820101 5113009 5210520 5407530 5513490 4820109 5208110 5210590 5407540 5514110 4820201 5208120 5211110 5407600 5514120 4820209 5208130 5211120 5407710 5514130 4820301 5208190 5211190 5407720 5514190 4820309 5208210 5211210 5407730 5514210 4820400 5208220 5211220 5407740 5514220 4820501 5208230 5211290 5407810 5514230 4820509 5208290 5211310 5407820 5514290 4820901 5208310 5211320 5407830 5514310 4820909 5208320 5211390 5407840 5514320 4821100 5208330 5211410 5407910 5514330 4821900 5208390 5211420 5407920 5514390 4822100 5208410 5211430 5407930 5514410 4822900 5208420 5211490 5407940 5514420 4823110 5208430 5211510 5408100 5514430 4823190 5208490 5211520 5408210 5514490

Prop. 2001/02:78 Bilaga

4823200 5208510 5211590 5408220 5515110 4823510 5208520 5212110 5408230 5515120 4823590 5208530 5212120 5408240 5515130 4823600 5208590 5212130 5408310 5515190 4823709 5209110 5212140 5408320 5515210 4823909 5209120 5212150 5408330 5515220 4909000 5209190 5212210 5408340 5515290 4910002 5209210 5212220 5508101 5515910 4910003 5209220 5212230 5508201 5515920 4910004 5209290 5212240 5511100 5515990 5516120 5703300 5901100 6103290 6108190 5516130 5703900 5901909 6103310 6108210 5516140 5704100 5903109 6103320 6108220 5516210 5704900 5903209 6103330 6108290 5516220 5705000 5903909 6103390 6108310 5516230 5801100 5904100 6103410 6108320 5516240 5801210 5904910 6103420 6108390 5516310 5801220 5904920 6103430 6108910 5516320 5801230 5905000 6103490 6108920 5516330 5801240 5906100 6104110 6108990 5516340 5801250 5906910 6104120 6109100 5516410 5801260 5906990 6104130 6109900 5516420 5801310 5907001 6104190 6110100 5516430 5801320 5907009 6104210 6110200 5516440 5801330 6104220 6110300 5516910 5801340 6104230 6110900 5516920 5801350 5908000 6104290 6111100 5516930 5801360 5909000 6104310 6111200 5516940 5801900 6001100 6104320 6111300 5606000 5801901 6001210 6104330 6111900 5607100 5801910 6001220 6104390 6112110 5607210 5801920 6001290 6104410 6112120 5607290 5802110 6001910 6104420 6112190 5607300 5802190 6001920 6104430 6112200 5607410 5802200 6001990 6104440 6112310 5607490 5802300 6002100 6104490 6112390 5607500 5803100 6002200 6104510 6112410 5607900 5803900 6002300 6104520 6112490 5608110 6002410 6104530 6113001 5608190 5804100 6002420 6104590 6113009 5608900 5804210 6002430 6104610 6114100 5609000 5804290 6002490 6104620 6114200 5701100 5804300 6002910 6104630 6114300 5701900 5805000 6002920 6104690 6114900 5702100 5806102 6002930 6105100 6115110 5702200 5806109 6002990 6105200 6115120 5702310 5806200 6101100 6105900 6115190 5702320 5806310 6101200 6106100 6115200 5702390 5806320 6101300 6106200 6115919

Prop. 2001/02:78 Bilaga

5702410 5806390 6101900 6106900 6115929 5702420 5806402 6102100 6107110 6115939 5702490 5806409 6102200 6107120 6115999 5702510 5808100 6102300 6107190 6116100 5702520 5808900 6102900 6107210 6116910 5702590 5809000 6103110 6107220 6116920 5702910 5810100 6103120 6107290 6116930 5702920 5810910 6103190 6107910 6116990 5702990 5810920 6103210 6107920 6117100 5703100 5810990 6103220 6107990 6117200 5703200 5811000 6103230 6108110 6117800 6201110 6204520 6211430 6304910 6404190 6201120 6204530 6211490 6304920 6404200 6201130 6204590 6212100 6304930 6405100 6201190 6204610 6212200 6304990 6405200 6201910 6204620 6212300 6305100 6405900 6201920 6204630 6212900 6305200 6406109 6201930 6204690 6213100 6305310 6406200 6201990 6205100 6213200 6305390 6406910 6202110 6205200 6213900 6305900 6406991 6202120 6205300 6214100 6306110 6406999 6202130 6205900 6214200 6306120 6501000 6202190 6206100 6214300 6306190 6502000 6202910 6206200 6214400 6306210 6503000 6202920 6206300 6214900 6306220 6504000 6202930 6206400 6215100 6306290 6505100 6202990 6206900 6215200 6306310 6505900 6203110 6207110 6215900 6306390 6506100 6203120 6207190 6216000 6306410 6506910 6203190 6207210 6217100 6306490 6506920 6203210 6207220 6217900 6306910 6506990 6203220 6207290 6301100 6306990 6507000 6203230 6207910 6301200 6307100 6601100 6203290 6207920 6301300 6307909 6601910 6203310 6207990 6301400 6308000 6601990 6203320 6208110 6301900 6309001 6602001 6203330 6208190 6302100 6309002 6602009 6203390 6208210 6302210 6309009 6603100 6203410 6208220 6302220 6309100 6603200 6203420 6208290 6302290 6309200 6603900 6203430 6208910 6302310 6309900 6701000 6203490 6208920 6302320 6401100 6702100 6204110 6208990 6302390 6401910 6702900 6204120 6209100 6302400 6401920 6703000 6204130 6209200 6302510 6401990 6704110 6204190 6209300 6302520 6402110 6704190

6209900 6302530 6402190 6704200

6204210 6210100 6302590 6402200 6704900 6204220 6210200 6302600 6402300 6802109

Prop. 2001/02:78 Bilaga

6204230 6210300 6302910 6402910 6802211 6204290 6210400 6302920 6402990 6802219 6204310 6210500 6302930 6403110 6802221 6204320 6211110 6302990 6403190 6802229 6204330 6211120 6303110 6403200 6802231 6204390 6211200 6303120 6403300 6802239 6204410 6211310 6303190 6403400 6802291 6204420 6211320 6303910 6403510 6204430 6211330 6303920 6403590 6802299 6204440 6211390 6303990 6403910 6802911 6204490 6211410 6304110 6403990 6802919 6204510 6211420 6304190 6404110 6802921

7006002 7207190 7211191 7217130

6802931 7006009 7211199 7217190 6802939 7007110 7211210 7217210 6802991 7007190 7207200 7211220 7217220 6802999 7007210 7208120 7211291 7217230 6805100 7007290 7208130 7211299 7217290 6805200 7008001 7208140 7211300 7217310 6809110 7008009 7208210 7211410 7217320 6809190 7009100 7208220 7211491 7217330 6809902 7009910 7208230 7211499 7217390 6809909 7009920 7208240 7211901 7221000 6810110 7010901 7208310 7211909 7222100 6810190 7010905 7208320 7212210 7222200 6810200 7010909 7208330 7212290 6810910 7013100 7208340 7212300 7222300 6810991 7013210 7208350 7212400 7222400 6810992 7013290 7208410 7212500 7224100 6810999 7013310 7208420 7212600 7224900 6811300 7013320 7208430 7213100 7225200 6811900 7013390 7208440 7213200 7225300 6813100 7013910 7208450 7213310 7225400 6813900 7013990 7208902 7213390 7225500 6904100 7014009 7208909 7213410 7225900 6904900 7016100 7209110 7213490 7226200 6905100 7016901 7209120 7213500 7226910 6905900 7018100 7209130 7214101 7226990 6906000 7018200 7209210 7214109 7227100 6907100 7018900 7209220 7214200 7227200 6907900 7113110 7209230 7214300 7227900 6908101 7113190 7209310 7214400 7228100 6908109 7113200 7209320 7214500 7228200 6908901 7114110 7209330 7214600 7228300 6908909 7114190 7209410 7215100 7228400 6910100 7114200 7209420 7215200 7228500 6910900 7115909 7209430 7228600 6911100 7116109 7209901 7215300 7228700 6911900 7116209 7209902 7215400 7228800

Prop. 2001/02:78 Bilaga

6912000 7117110 7209909 7215900 7229100 6913100 7117190 7210200 7216210 7229200 6913900 7117900 7210310 7216220 7229900 6914100 7201100 7210390 7216310 7301100 6914900 7201200 7210410 7216320 7301200 7003110 7201301 7210490 7216330 7302100 7003199 7201309 7210500 7216400 7302200 7003300 7202991 7210600 7216500 7302901 7004100 7204500 7210700 7216600 7302909 7004909 7205100 7210903 7216901 7303000 7005109 7206100 7210909 7216909 7304311 7005210 7207110 7211110 7217110 7304391 7005299 7207120 7211120 7217120 7304411 7304511 7310299 7321830 7614100 8414510 7304591 7311001 7321900 7614900 8414591 7304901 7311009 7322110 7615100 8414592 7305111 7312101 7322190 7615200 8414600 7305119 7312109 7322900 7616100 8414801 7305121 7312901 7323100 7616901 8414900 7305129 7312909 7323910 7616909 8415100 7305191 7313000 7323920 8007000 8415810 7305199 7314110 7323930 8210000 7305201 7314190 7323940 8211100 7305209 7314200 7323990 8211910

7314300 7324100 8211920 8415820

7305319 7314410 7324211 8211930 7305391 7314420 7324219 8214200

7314490 7324290 8214909 8415830 7314500 7324900 8215100 8415909

7305399 7315110 7325100 8215200 8418101 7305901 7315120 7325910 8215910 8418109

7315190 7325990 8215990 8418211 7315200 7326110 8301401 8418219

7305909 7315810 7326190 8304000 8418221 7306101 7315820 7326200 8306210 8418229 7306109 7315890 7326901 8306290 8418291 7306201 7315900 7326902 8306300 8418299 7306209 7317001 7326903 8308901 8418300 7306301 7317009 7326909 8309100 8418400 7306309 7318110 7407211 8418509 7306401 7318120 7407219 8309909 8418691 7306409 7318130 7417000 8310000 8418910 7306501 7318140 7418100 8311101 7306509 7318150 7418200 8311201 8418991 7306601 7318160 7419100 8311301 8419110 7306609 7318190 7419910 8311901 8419191 7306901 7318210 7419920 8402121 8419199 7306909 7318220 7419991 8402191 8419900 7307111 7318230 7419999 8402201 8421121

Prop. 2001/02:78 Bilaga

7307119 7318240 7508002 8402901 8422110 7307191 7318290 7508003 8404109 8422901 7307199 7319100 7508009 8404201 8424811 7308100 7319200 7604101 8404909 8424891 7308200 7319300 7604210 8407210 8424901 7308300 7319900 7608100 8408101 8424909 7308400 7320100 7608200 8408201 8427900 7308900 7320200 7609000 8408901 8431311 7309000 7320900 7610100 8409911 8450110 7310100 7321110 7610900 8409991 8450120 7310211 7321120 7611000 8413701 8450190 7310212 7321130 7612100 8413811 8450200 7310219 7321810 7612901 8413813 8450900 7310291 7321820 7613000 8413912 8451210 8451902 8509400 8523900 8701901 9006531 8452400 8509800 8524100 8702100 9006591 8479891 8509900 8702900 9018311 8479891 8510100 8703102 9101111 8480301 8510200 8524219 8703210 9101121 8480302 8510909 8703221 9101191 8480309 8516100 8703311 9101211 8481801 8516210 8524229 8703312 9101291 8483200 8516299 8524239 8704109 9101911 8483300 8516310 8524909 8704211 9101991 8502110 8516320 8525109 8704219 9111100 8502120 8516330 8525300 8704229 9111101 8502131 8516500 8526929 8704239 9111901 8504101 8516600 8527110 8704311 9113100 8504211 8516710 8527190 8704319 9113200 8504221 8516720 8527210 8704901 9113901 8504222 8516790 8527290 8704909 9113902

8516800 8527310 8706000 9113909

8504223 8516903 8527320 8707100 9208100 8504231 8516909 8527390 8707900 9208901 8504232 8518100 8527900 8711101 9305902

8518210 8528101 8711201 9305903 8518220 8528109 8711301 9306100

8504233 8518290 8528201 8711401 9306219 8504310 8518300 8528209 8711501 9306299 8504321 8518400 8529108 8711901 9306309 8504322 8518500 8529109 8712001 9306909

8518900 8529909 8714991 9401100

8504323 8519100 8536202 8716200 9401200 8504331 8519210 8536503 8716310 9401300 8504332 8519290 8536611 8716390 9401400

8519310 8536690 8716400 9401500

8504333 8519390 8537201 8716800 9401610 8504341 8519400 8537202 8903101 9401690 8504342 8519910 8538100 8903911 9401710

Prop. 2001/02:78 Bilaga

8519999 8538900 8903921 9401790

8504343 8520100 8539221 8903991 9401800 8504401 8520200 8539311 9002901 9401909 8506111 8520310 8544209 9003110 9403100 8506130 8520390 8544411 9003190 9403200 8506131 8520909 8544412 9003900 9403300 8506191 8521100 8544491 9004100 9403400 8506901 8521900 8544492 9004900 9403500 8507109 8522100 8544511 9005100 9403600 8507209 8522902 8544512 9005809 9403700 8507400 8522909 8544591 9005909 9403800 8507809 8523119 8544592 9006301 9403900 8509100 8523129 8544601 9006401 9404100 8509200 8523139 8544602 9006511 9404210 8509300 8523209 8701200 9006521 9404290 9404900 9613100 9405109 9613200 9405200 9613300 9405300 9613809 9405400 9613909 9405509 9614100 9405600 9614200 9405910 9614900 9405920 9615110 9405990 9615190 9406001 9615900 9406002 9616100 9406009 9616200 9502101 9701100 9504300 9701900 9504400 9702000 9504901 9703000 9505100 9704000 9505900 9601100 9601900 9602001 9602009 9603101 9603102 9603299 9603309

9603901 9603903

9603909 9605000 9606210

Prop. 2001/02:78 Bilaga

9606220 9606290 9606300 9607110 9607190 9608101 9608102 9608391 9608401 9608501 9608509 9608911 9608991 9609101 9612100 9612200

Prop. 2001/02:78 Bilaga

BILAGA V

PRODUKTER FÖR VILKA DEN PLAN FÖR GRADVIS AVSKAFFANDE

AV TULLAR OCH AVGIFTERSOM ANGES I ARTIKEL 9.4

GÄLLER VID IMPORT TILL GEMENSKAPEN

87031030 87031090 87032290 87032310 87032320 87032390 87032400 87033190 87033220 87033290 87033300 87039000 87161000

BILAGA VI

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER SOM AVSES I ARTIKEL 37

1. Före utgången av det fjärde året efter detta avtals ikraftträdande skall Egypten ansluta sig till följande multilaterala konventioner om immateriella rättigheter:

Internationell konvention om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag (Rom, 1961).

Budapestöverenskommelsen om internationellt erkännande av deposition av mikroorganismer i samband med patentärenden (1977; ändrad 1980).

Konventionen om patentsamarbete (Washington 1970, ändrad 1979 och 1984).

Internationell konvention för skydd av växtförädlingsprodukter (Genèveakten, 1991).

Niceöverenskommelsen rörande den internationella klassificeringen av varor och tjänster för vilka varumärken gäller (Genève, 1977, ändrad 1979).

Protokoll till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken (Madrid, 1989).

Prop. 2001/02:78 Bilaga

2. Parterna bekräftar den betydelse de fäster vid de förpliktelser som följer av följande multilaterala konventioner:

Världshandelsorganisationens avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Marrakesh, den 15 april 1994), med beaktande av den övergångsperiod för utvecklingsländer som anges i artikel 65 i det avtalet.

Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten (Stockholmsakten, från 1967, ändrad 1979).

Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (Parisakten, 1971).

Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken (Stockholmsakten, 1967, ändrad 1979).

3. Associeringsrådet kan besluta att punkt 1 skall tillämpas även på andra multilaterala konventioner på det här området.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

PROTOKOLL 1

OM DEN ORDNING SOM SKALL TILLÄMPAS PÅ

IMPORT TILL GEMENSKAPEN AV JORDBRUKSPRODUKTER

MED URSPRUNG I EGYPTEN

Prop. 2001/02:78 Bilaga

1. De produkter som förtecknas i bilagan och som har sitt ursprung i Egypten får importeras till

gemenskapen på de villkor som anges nedan samt i bilagan.

2. a) Tullarna skall antingen avskaffas eller nedsättas med den procentsats som anges i kolumn "A".

b) I fråga om vissa produkter, för vilka Gemensamma tulltaxan föreskriver tillämpning av en värdetull och en särskild tull, skall de procentsatser för nedsättning som anges i kolumnerna "A" och "C" endast tillämpas på värdetullen.

3. I fråga om vissa produkter skall tullarna avskaffas inom ramen för de tullkvoter som anges i kolumn "B".

För de kvantiteter som importeras utöver kvoterna skall tullen enligt Gemensamma tulltaxan tas ut i sin helhet eller nedsättas med den procentsats som anges i kolumn "C".

Under första tillämpningsåret skall tullkvoterna beräknas proportionellt i förhållande till basvolymerna, med hänsyn tagen till den del av perioden som förflutit före detta avtals ikraftträdande.

4. För de produkter där det i kolumn "D" hänvisas till de särskilda bestämmelserna i denna punkt skall de tullkvoter som anges i kolumn "B" årligen ökas med 3 % i förhållande till föregående års volym, varvid den första ökningen skall ske ett år efter detta avtals ikraftträdande.

Prop. 2001/02:78 Bilaga

5. För färska apelsiner enligt KN-nummer ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 och ex 0805 10 50 som importeras från och med den 1 december till och med den 31 maj inom ramen för den tullkvot på 34 000 ton som är tillämplig på värdetullsmedgivandena, skall det överenskomna införselpris mellan Europeiska gemenskapen och Egypten från vilket den särskilda tull som anges i gemenskapens förteckning över WTO-medgivanden nedsätts till noll vara

266 euro per ton från och med den 1 december 1999 till och med den 31 maj 2000,

264 euro per ton för alla därpå följande perioder från och med den 1 december till och med den 31 maj.

Om införselpriset för en varusändning är 2, 4, 6 eller 8 % lägre än det överenskomna införselpriset skall den särskilda tullen uppgå till 2, 4, 6 respektive 8 % av det överenskomna införselpriset. Om införselpriset för en varusändning är lägre än 92 % av det överenskomna införselpriset skall den särskilda tull som är bunden inom WTO tillämpas.

Bilaga till protokoll 1

115

A

B

C

D

KN-nummer

Varuslag

Nedsättning (1)

av tullen för

mest gynnad

nation

Tullkvot

Nedsättning av tullen

utöver tullkvoten

Särskilda bestämmelser

(i %)

(ton)

(i %)

0601

Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer,

i vila, under tillväxt eller i blomning;

växter (inbegripet plantor) och rötter av

cikoriaarter, andra än rötter enligt nr 1212:

100

500

-

Enligt punkt 4 i protokoll 1

0602

Andra levande växter (inbegripet rötter),

sticklingar och ympkvistar;

svampmycelium:

100

2 000

-

Enligt punkt 4 i protokoll 1

ex 0603 10

Snittblommor och blomknoppar av sådana

slag som är lämpliga till buketter eller

annat prydnadsändamål, under tiden

1 oktober

15 april

100

3 000

varav 1 000 ton

blommor enligt nr

0603 10 29 och

0603 10 69

-

Enligt villkoren i

skriftväxlingen

0604 99

Blad, kvistar och andra växtdelar, utan

blommor eller blomknoppar, samt gräs,

torkade, färgade, blekta, impregnerade

eller på annat sätt preparerade

100

500

-

Enligt punkt 4 i protokoll 1

ex 0701 90 51 Nyskördad potatis, färsk eller kyld, under

tiden 1 januari

31 mars

100

år 1: 130 000

år 2: 190 000

år 3 och

efterföljande år:

250 000

60

Prop. 2001/02:78

Bilaga

116

ex 0702 00

Tomater, färska eller kylda, under tiden

1 november

31 mars

100

-

-

ex 0703 10

Kepalök (vanlig lök) och schalottenlök,

färsk eller kyld, under tiden

1 februari

15 juni

100

15 000

60

Enligt punkt 4 i protokoll 1

ex 0703 20 00 Vitlök, färsk eller kyld, under tiden

1 februari

15 juni

100

3 000

50

Enligt punkt 4 i protokoll 1

ex 0704

Kål, färsk eller kyld, under tiden

1 november

15 april

100

1 500

-

Enligt punkt 4 i protokoll 1

ex 0705 11

Huvudsallat under tiden

1 november

31 mars

100

500

-

Enligt punkt 4 i protokoll 1

ex 0706 10 00 Morötter och rovor, färska eller kylda,

under tiden 1 januari

30 april

100

500

-

Enligt punkt 4 i protokoll 1

ex 0707 00

Gurkor, färska eller kylda, under tiden

1 januari till slutet av februari

100

500

-

Enligt punkt 4 i protokoll 1

ex 0708

Baljfrukter och baljväxtfrön, färska eller

kylda, under tiden 1 november

30 april

100

år 1: 15 000

år 2: 17 500

år 3 och

efterföljande år:

20 000

-

0709

Andra grönsaker, färska eller kylda:

Sparris under tiden 1 oktober till slutet

av februari,

Sötpaprika under tiden

1 november

30 april

Andra grönsaker under tiden 1 november

till slutet av februari

100

-

-

Prop. 2001/02:78

Bilaga

117

ex 0710

ex 0711

Frysta och tillfälligt konserverade

grönsaker, utom sockermajs enligt

nr 0710 40 00 och 0711 90 30 samt

svampar av släktet Agaricus enligt

nr 0710 80 61 och 0711 90 40

100

år 1: 1 000

år 2: 2 000

år 3 och

efterföljande år:

3 000

-

0712

Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade,

krossade eller pulveriserade, men inte

vidare beredda

100

16 000

-

Enligt punkt 4 i protokoll 1

ex 0713

Torkade baljväxtfrön, även skalade eller

sönderdelade, utom sådana för utsäde

enligt nr 0713 10 10, 0713 33 10 och

0713 90 10

100

-

-

0714 20

Batater (sötpotatis), färska, kylda, frysta

eller torkade

100

3 000

-

Enligt punkt 4 i protokoll 1

0804 10 00

Dadlar, färska eller torkade:

100

-

-

0804 50 00

Guava, mango och mangostan, färska eller

torkade

100

-

-

0805 10

Apelsiner och pommeranser, färska eller

torkade:

100

år 1 : 50 000 (2)

år 2 : 55 000 (2)

år 3 och

efterföljande år :

60 000 (2)

60

Enligt punkt 5 i protokoll 1

Prop. 2001/02:78

Bilaga

118

0805 20

Mandariner (inbegripet tangeriner och

satsumas); klementiner, wilkings och

liknande citrushybrider, färska eller

torkade

100

-

0805 30

Citroner och limefrukter, färska eller

torkade

100

-

-

0805 40

Grapefrukter, färska eller torkade:

100

-

-

ex 0806 10

Vindruvor, färska, under tiden

1 februari

14 juli

100

-

-

ex 0807 11 00 Vattenmeloner, färska, under tiden

1 februari

15 juni

100

-

-

ex 0807 19 00 Andra slag av meloner, färska, under tiden

15 oktober

31 maj

100

1 000

-

Enligt punkt 4 i protokoll 1

0808 20

Päron och kvittenfrukter, färska

100

500

-

Enligt punkt 4 i protokoll 1

ex 0809 30

Persikor (inbegripet nektariner), färska,

under tiden 15 mars

31 maj

100

500

-

Enligt punkt 4 i protokoll 1

ex 0809 40

Plommon och slånbär, färska, under tiden

15 april

31 maj

100

500

-

Enligt punkt 4 i protokoll 1

ex 0810 10

Jordgubbar och smultron, färska, under

tiden 1 oktober

31 mars

100

år 1: 500

år 2: 1 000

år 3 och

efterföljande år :

1 500

-

0810 90 85

Annan frukt och andra bär, färska:

100

-

-

Prop. 2001/02:78

Bilaga

119

0811

0812

Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller

kokta i vatten, frysta, med eller utan tillsats

av socker eller annat sötningsmedel, eller

tillfälligt konserverade, men olämpliga för

direkt konsumtion i detta tillstånd

100

år 1: 1 000

år 2: 2 000

år 3 och

efterföljande år :

3 000

-

0904

Peppar av släktet Piper; frukter av släktena

Capsicum och Pimenta, torkade, krossade

eller malda

100

-

-

0909

Anis, stjärnanis, fänkål, koriander,

spiskummin, kummin och enbär

100

-

-

0910

Ingefära, saffran, gurkmeja, timjan,

lagerblad, curry och andra kryddor

100

-

-

1006

Ris

25

32 000

-

1202

Jordnötter:

100

-

-

ex 1209

Frön, frukter och sporer av sådana slag

som används som utsäde, utom betfrön

enligt nr 1209 11 00 och 1209 19 00

100

-

-

1211

Växter och växtdelar (inbegripet frön och

frukter) av sådana slag som används främst

för framställning av parfymeringsmedel,

för farmaceutiskt bruk eller för

insektsbekämpning, svampbekämpning

eller liknande ändamål

100

-

-

Prop. 2001/02:78

Bilaga

120

1212

Johannesbröd, sjögräs och andra alger,

sockerbetor och sockerrör, fruktkärnor och

andra vegetabiliska produkter av sådana

slag som används främst som livsmedel,

inte nämnda eller inbegripna någon

annanstans

100

-

-

1515 50 11

Oraffinerad sesamolja för tekniskt eller

industriellt bruk, med undantag av

tillverkning av livsmedel

100

1 000

-

Enligt punkt 4 i protokoll 1

1515 90

Andra vegetabiliska fetter och oljor samt

fraktioner av sådana fetter eller oljor, även

raffinerade men inte kemiskt modifierade

100

500

-

Enligt punkt 4 i protokoll 1

1703

Melass erhållen vid utvinning eller

raffinering av socker

100

350 000

-

Enligt punkt 4 i protokoll 1

2001 90 10

Mango chutney

100

-

-

2007

Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader,

mos och pastor av frukt, bär eller nötter,

beredda genom kokning eller annan

värmebehandling, med eller utan tillsats av

socker eller annat sötningsmedel

100

1 000

-

Enligt punkt 4 i protokoll 1

2008 11

Jordnötter:

100

3 000

-

Enligt punkt 4 i protokoll 1

2009

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust)

samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av

alkohol, även med tillsats av socker eller

annat sötningsmedel

100

1 000

-

Enligt punkt 4 i protokoll 1

Prop. 2001/02:78

Bilaga

121

2302

Kli, fodermjöl och andra återstoder,

erhållna vid siktning, malning eller annan

bearbetning av spannmål eller baljväxter

60

-

-

5301

Lin

100

-

-

(1) Tullnedsättningen är endast tillämplig på värdetullar.

(2) Tullkvoten är tillämplig under tiden 1 juli

30 juni.

Varav 34 000 ton apelsiner, färska, enligt nr ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 och ex 0805 10 50, under tiden 1 december

31 maj

(3) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i särskilda gemenskapsbestämmelser är uppfyllda.

PROTOKOLL 2

OM DEN ORDNING SOM SKALL TILLÄMPAS PÅ

IMPORT TILL EGYPTEN AV JORDBRUKSPRODUKTER

MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN

1. De produkter som förtecknas i bilagan och som har sitt ursprung i gemenskapen får importeras till Egypten på de villkor som anges nedan samt i bilagan.

2. Importtullarna skall antingen avskaffas eller nedsättas med den procentsats som anges i kolumn "A".

3. I fråga om vissa produkter skall tullarna avskaffas eller nedsättas inom ramen för den tulkvot som anges i kolumn "B".

Bilaga till protokoll 2

A B

Egyptens

tulltaxenummer

Varuslag Tullnedsättning

(i %)

Tullkvot

(i ton)

0102 10 0102 90

Levande nötkreatur och andra oxdjur - renrasiga avelsdjur - andra

100%

50%

obegränsad

10 000

0202 30 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst, benfritt 50% 25 000

0402 10 10 0402 10 91

0402 21 10 0402 21 91

0402 29 10 0402 29 91

Mjölk - i form av pulver eller granulat, eller i annan fast form med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent -- för barn -- andra, i förpackningar med en nettovikt av minst 20 kilogram - i form av pulver eller granulat eller i annan fast form med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent -- inte försatta med socker eller annat --- för barn, "halvfet" --- andra, i förpackningar med en nettovikt på minst 20 kilogram -- försatta med socker eller annat sötningsmedel --- för barn, "halvfet" --- andra, i förpackningar med en nettovikt av minst 20 kilogram

100% obegränsad

0402 21 20 0402 29 20

Grädde - inte försatt med socker eller annat sötningsmedel - försatt med socker eller annat sötningsmedel 25% 500

0405 00 90

Smör och andra fetter och oljor, framställda av mjölk, i förpackningar med en nettovikt av minst 20 kilogram 25% 5 000

0406 10 90

0406 20 90

0406 30 90

0406 40 90

0406 90 90

Ost och ostmassa - färsk (inte mognad) ost (inbegripet mesost) samt ostmassa i förpackningar av mer än 20 kilogram - riven eller pulveriserad ost av alla slag i förpackningar med en nettovikt av mer än 20 kilogram - smältost, inte riven eller pulveriserad i förpackningar med en nettovikt av mer än 20 kilogram - blåmögelost (även grönmögelost) i förpackningar med en nettovikt av mer än 20 kilogram - annan ost i förpackningar med en nettovikt av mer än 20 kilogram, utom vitost av komjölk i saltlake

50% 2 000

0601 Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer i vila, under tillväxt eller i blomning; växter (inbegripet plantor) och rötter av cikoriaarter andra än rötter enligt 1212)

100% obegränsad

A B

Egyptens

tulltaxe- nummer

Varuslag Tullnedsättning

(i %)

Tullkvot

(i ton)

0602 Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar och ympkvistar; svampmycelium

100% obegränsad

0701 10 00 Utsädespotatis 100% obegränsad Ex 0713 Torkade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade, utom baljväxtfrön enligt nr 0713 20 00 (kikärtor) och nr 0713 90 00 (andra slag):

100% 3 000

0802 Andra nötter, färska eller torkade, även skalade 50% 300 0808 10 00 Äpplen, färska, under tiden 1 januari 29 februari 25% 500 0809 20 00 Körsbär, färska 25% 500 0812 10 00 Körsbär, tillfälligt konserverade, men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd

30% 500

1201 Sojabönor, även sönderdelade 100% obegränsad 1204 Linfrön, även sönderdelade 100% obegränsad 1206 Solrosfrön, även sönderdelade 100% obegränsad 1207 10 Palmnötter och palmkärnor, även sönderdelade 100% obegränsad 1207 30 Ricinusfrön, även sönderdelade 50% obegränsad 1207 40 Sesamfrön, även sönderdelade 100% obegränsad 1207 50 Senapsfrön, även sönderdelade 50% obegränsad 1207 92 Sheanötter (karitenötter), även sönderdelade 50% obegränsad 1207 99 Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, även sönderdelade 50% obegränsad 1209 Frön, frukter och sporer av sådana slag som används som utsäde 100% obegränsad

1507 10 90 1507 90 91

Sojabönsolja och fraktioner av denna olja - Oraffinerad, ej i detaljhandelsförpackningar - Raffinerad (halvraffinerad), ej i detaljhandelsförpackningar

100% 15 000

1512 11 91 1512 19 91

Solrosolja - Oraffinerad, ej i detaljhandelsförpackningar - Raffinerad (halvraffinerad), ej i detaljhandelsförpackningar

100% 15 000

2002 90 90 Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättikssyra, andra än hela eller i bitar, med en nettovikt av mer än 5 kilogram

50% 500

2003 Svampar och tryffel, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättikssyra

50% 100

2301 20 00 Kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur 100% 10 000 2309 Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur 30% 20 000

PROTOKOLL 3

OM HANDEL MELLAN EGYPTEN OCH GEMENSKAPEN MED

BEARBETADE JORDBRUKSPRODUKTER

ARTIKEL 1

1. Tullar och avgifter med motsvarande verkan som gäller vid import till Egypten av de bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen som anges i bilaga I till detta protokoll skall gradvis sänkas i enlighet med följande:

Tullarna för de produkter som anges i tabell 1 skall avskaffas två år efter detta avtals ikraftträdande.

Tullarna för de produkter som anges i tabell 2 skall sänkas med följande procentsatser:

N Två år efter avtalets ikraftträdande: 5 % av bastullen. N Tre år efter avtalets ikraftträdande: 10 % av bastullen. N Fyra år efter avtalets ikraftträdande: 15 % av bastullen.

Tullarna på de produkter som anges i tabell 3 skall sänkas med följande procentsatser:

N Två år efter avtalets ikraftträdande: 5 % av bastullen. N Tre år efter avtalets ikraftträdande: 15 % av bastullen. N Fyra år efter avtalets ikraftträdande: 25 % av bastullen.

2. Import till gemenskapen av de bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Egypten som anges i bilaga II till detta protokoll skall omfattas av de tullar som anges i den bilagan, oavsett om importen omfattas av en kvot eller ej.

3. De tullsänkningar som avses i bilagorna I och II i detta protokoll skall tillämpas på de bastullar som avses i artikel 18.

4. Associeringsrådet kan besluta att

N utvidga förteckningarna över bearbetade jordbruksprodukter enligt detta protokoll, N ändra de tullsatser som avses i bilagorna I och II till detta protokoll, N öka eller avskaffa tullkvoter.

ARTIKEL 2

1. Associeringskommittén får fatta beslut om sänkning av de tullsatser som är tillämpliga i enlighet med artikel 1

N när de tullsatser som tillämpas på basjordbruksprodukter i handeln mellan gemenskapen och Egypten sänks, eller N om sänkningar görs till följd av ömsesidiga medgivanden när det gäller bearbetade jordbruksprodukter.

2. När det gäller de tullar som tillämpas av gemenskapen skall de sänkningar som avses i punkt 1 första strecksatsen beräknas på den del av tullsatsen som utgör jordbrukskomponenten och som skall motsvara de jordbruksprodukter som faktiskt används för att producera de bearbetade jordbruksprodukterna i fråga, och skall dras av från de tullsatser som tillämpas på dessa basjordbruksprodukter.

ARTIKEL 3

Gemenskapen och Egypten skall underrätta varandra om de administrativa ordningar som införs för de produkter som omfattas av detta protokoll.

Dessa ordningar bör garantera lika behandling av alla berörda parter och bör vara så enkla och flexibla som möjligt.

Bilaga I till protokoll 3

Tabell 1

Egyptens

tulltaxenummer

Varuslag Tillämplig

tullsats, i %

0405 Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter 0405 00 90 Andra (i förpackningar på mer än 20 kilogram) 0 % 0505 Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och delar av fjädrar (även med klippta kanter) samt dun, även rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande syfte men inte vidare bearbetade; mjöl och avfall av fjädrar eller delar av fjädrar: 0505 10 Fjädrar av sådana slag som används för stoppningsändamål; dun 0505 10 00 Råa 0 % 0505 90 00 Andra 0 % 0506 Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin; mjöl och avfall av dessa produkter

0 %

0509 90 00 - Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung: 0 % 0510 00 Ambra, bävergäll, sibet och mysk; spanska flugor; galla, även torkad; körtlar och andra animaliska produkter som används för beredning av farmaceutiska produkter, färska, kylda, frysta eller tillfälligt konserverade på annat sätt

0 %

0903 00 Matte 0 % 1302

1302 19 90

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter - Sjögräs och andra alger - - andra: - - - Andra 0 %

1302 20 00 - Pektinämnen, pektinater och pektater: 0 %

Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:

0 %

1302 31 00 - - Agar-agar 0 % 1302 32 00 Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur frukter eller frön från johannesbröd eller ur guarfrön

0 %

1401 Vegetabiliska material av sådana slag som används främst för flätning (t.ex. bambu, rotting, vass, säv, vide, rafia, tvättad, blekt eller färgad halm samt lindbast): 1401 10 00 Bambu 0 % 1401 20 00 Rotting 0 % 1401 90 00 - Andra. 0 %

Egyptens

tulltaxenummer

Varuslag Tillämplig

tullsats, i %

1505 Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin): 1505 10 - Rått ullfett 1505 10 90 I grossistförpackningar 0 % 1505 90 - Andra slag: 1505 90 90 --I grossistförpackningar 0 % 1506 00 90 Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierad, i grossistförpackningar

0 %

1515 Andra vegetabiliska fetter och feta oljor (inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade: 1515 60 Jojobaolja och fraktioner av denna olja 1515 60 90 Jojobaolja och fraktioner av denna olja, i grossistförpackningar 0 % 1518 00 10 Linoxyn 0 % 1518 00 90 Andra 0 % 1521

1521 10

Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider), bivax, andra insektsvaxer samt spermaceti (valrav), även raffinerade eller färgade: Vegetabiliska oljor

0 %

1521 90 Andra 0 % 1522 00 00 Degras 0 % 1702 Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör 1702 50 00 - Kemiskt ren fruktos 0 % 1702 90 10 - Kemiskt ren maltos 0 % 1803 1803 10 00

Kakaomassa, även avfettad: - Inte avfettad 0 %

1803 20 00 - Helt eller delvis avfettad 0 % 1901 Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 50 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 10 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 1901 10 - Beredningar avsedda för barn, i detaljhandelsförpackningar 0 % 1901 90 11-19-21-30-90-91

- Andra 0 %

Egyptens

tulltaxenummer

Varuslag Tillämplig

tullsats, i %

2101

2101 20 00

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter: - Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt beredningar på basis av sådana extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av te eller matte: 0 %

2101 30 00 - Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter: 0 % 2905 43 00 Mannitol 0 % 2905 44 00 D-glucitol (sorbitol) 0 % 2905 45 00 Glycerol 0 % 3809 10 00 Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning, på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter

0 %

3823 (

*

) Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer: - Tekniska enbasiska fettsyror, sura oljor från raffinering

3823 11 00 Stearin 0 % 3823 12 00 Olein 0 % 3823 13 00 Tallfettsyra 0 % 3823 19 Andra: 3823 19 10 Destillerade fettsyror 0 % 3823 19 30 Fettsyradestillat 0 % 3823 19 90 Andra 0 % 3823 70 00 Tekniska fettalkoholer 0 % 3824 (*) Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; restprodukter från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: 3824 60 "- Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44: "--I vattenlösning: A46 0 % 3824 60 11 "- - - Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten D-glucitol

0 %

3824 60 19 "---Annan "- - - - Annan 0 % 3824 60 91 "- - - innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten D-glucitol

0 %

3824 60 99 "---Annan 0 %

*

Numren 3823 och 3824 (och alla produkter som ingår i dessa båda grupper) klassificeras enligt KN.

Tabell 2

Egyptens tulltaxenummer

Varuslag Nedsättning

som skall tillämpas på

bastullen, i %

0403 Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao 0403 10 00 - Yoghurt -15 % 0403 90 - Andra: --- Andra: 0403 90 91 0403 90 99

- - - I detaljhandelsförpackningar - - - - - Andra

-15 % -15 %

0405 Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk bredbara smörfettsprodukter 0405 00 10 I förpackningar på mindre än 20 kilogram -15 % 1302 Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter: 1302 12 00 - - Lakritsextrakt -15 % 1302 13 00 - - Humleextrakt -15 % 1302 14 00 - - Pyrethrumextrakt och extrakter ur rötterna ur rotenonhaltiga växter

-15 %

1302 19 - - Andra slag: 1302 19 20 - - - Blandningar av vegetabiliska extrakt, för framställning av drycker eller livsmedelsberedningar -15 % 1404 Vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: 1404 10 00 - Vegetabiliska råämnen av sådana slag som används främst vid färgning eller garvning -15 % 1404 20 "-- Bomullslinters: 1404 20 10 "--- Kemiskt behandlade -15 % 1404 20 90 " - - - Andra -15 % 1404 90 00 Andra -15 % 1505 Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin): 1505 10 - Rått ullfett 1505 10 10 --Rått ullfett, i detaljhandelsförpackningar -15 % 1505 90 -Andra 1505 90 10 -- I detaljhandelsförpackningar -15 % 1516 20 10 Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, hydrerad ricinolja, s.k. opalvax -15 % 1517 Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516. 1517 10 1517 10 10

- Margarin, med undantag av flytande margarin --- I detaljhandelsförpackningar på mindre än 20 kilogram -15 %

1517 90 -Andra

Egyptens tulltaxenummer

Varuslag Tillämplig

tullsats, i

%

1517 90 11

1517 90 91

---- Flytande margarin, i detaljhandelsförpackningar på mindre än 20 kilogram ---- Andra, i detaljhandelsförpackningar

-15 % -15 %

1520 00 1520 10 00 1520 90 1520 90 10 1520 90 90

Glycerol: - Rå - Andra: -- För farmaceutiskt bruk - -Andra

-15 %

-15 % -15 %

1804 00 00 Kakaosmör (fett eller olja) -15 % 1805 00 00 Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

-15 %

2001 Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra: 2001 90 - Andra: - - Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse -15 %

- - Palmhjärtan -15 %

2004 Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta: 2004 10 00 - Potatis: -15 % 2004 90 00 - Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker: - - Sockermajs -15 % 2005 Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta 2005 20 00 - Potatis: - - I form av mjöl eller flingor -15 % 2101 Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter 2101 10 00 - Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar på basis av dessa extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe: -15 % 2103 Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap: 2103 10 00 - Sojasås -15 % 2103 20 00 - Tomatketchup och annan tomatsås -15 % 2103 30 00 - Senapspulver och beredd senap: -15 % 2103 90 00 - Andra -15 %

Egyptens tulltaxenummer

Varuslag Nedsätt-

ning som

skall tillämpas på

bastullen, i

%

2104 Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger; homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar: 2104 10 00 Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger

-15 %

2104 20 2104 20 10 2104 20 90

Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar: -- för barn -- Andra

-15 % -15 %

2105 00 00 Glassvaror, även innehållande kakao -15 % 2106 Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 2106 10 00 - Proteinkoncentrat och texturerade proteiner: -15 % 2106 90 -Andra 2106 90 10 --- Emulgeringsämnen -15 % 2106 90 30 --- Livsmedelsberedningar för medicinskt bruk -15 % 2106 90 90 --- Andra (även ostfondue) -15 % 3505 10 Dextrin och annan modifierad stärkelse: -15% 3505 20 Lim och klister, på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse -15 %

Tabell 3

Egyptens tulltaxenummer

Varuslag Ned-

sättning

som skall tillämpas på

bastullen, i

%

0507 Elfenben, sköldpadd, valbarder och valbardsborst, horn, hovar, klövar, naglar, klor och näbbar, obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter -25 % 050800 Korall och liknande material, obearbetade eller enkelt preparerade men inte vidare bearbetade; skal av blötdjur, kräftdjur och tagghudingar samt ryggskal av bläckfisk (os sepiae), obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter -25 % 0710 Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta 0710 40 00 - Sockermajs -25 % 0711

0711 90 00

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd: - Andra: - - Sockermajs (Zea mays var. saccharata) -25 %

1506 Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade: 1506 00 10 - I detaljhandelsförpackningar -25 % 1704 Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao -25 % 1806 Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

-25 %

Egyptens tulltaxenummer

Varuslag

Nedsättning

som skall tillämpas på

bastullen, i

%

1901 Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 50 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 10 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

1901 20 00 -Mixer och deg för beredning av bakverk enligt nr 1905

-25 %

- - Maltextrakt -25 %

1901 90 29 - - - - Andra -25 % 1901 90 99 - - - - Andra -25 %

1902 Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd: -25 %

- Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda:

-25 %

1903 00 00 Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn o.d.

-25 %

1904 Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd 1-25 % 1905 Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter -25 % 2001 Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra: 2001 90 90 - Andra slag: - - Sockermajs (Zea mays var. saccharata) -25 % 2004 Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta: 2004 90 00 - Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker: 2004 90 10 - - - Sockermajs (Zea mays var. saccharata) -25 %

1

Denna varubeskrivning har ändrats sedan den 1 januari 1996; se nummer1904 i bilaga II tabell 3

Egyptens tulltaxenummer

Varuslag Ned-

sättning

som skall tillämpas på

bastullen, i

%

2005 Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta: 2005 80 00 - - Sockermajs (Zea mays var. saccharata) -25 % 2008 Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: 2008 11 00 Jordnötter: - - Jordnötssmör -25 %

- Andra slag, inbegripet blandningar, andra än blandningar enligt nr 2008 19:

2008 91 00 - - Palmhjärtan -25 % 2008 92 00 - - Blandningar, utan tillsats av alkohol -25 % 2008 99 00 - - andra -25 % 2102 Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda (med undantag av vacciner enligt nr 3002); beredda bakpulver -25 % 2201 Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne; is och snö: -25 % 2202 Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009 -25 % 2207 Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt -25 % 3302

3302 10

Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används som råvaror inom industrin; andra beredningar baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker:

- Av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin eller vid industriell tillverkning av drycker:

-25 %

Bilaga II till protokoll 3

Tabell 1

KN-nummer Varuslag Tillämplig

tullsats, i %

0505 Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och delar av fjädrar (även med klippta kanter) samt dun, även rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande syfte men inte vidare bearbetade; mjöl och avfall av fjädrar eller delar av fjädrar: 0505 10 Fjädrar av sådana slag som används för stoppningsändamål; dun 0505 10 90 - - Andra slag: 0 % 0505 90 00 - Andra 0 % 0509 00 Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung: 0509 00 90 - Andra 0 % 0903 00 00 Matte 0 %

1212 Johannesbröd, sjögräs och andra alger, sockerbetor och sockerrör, färska, kylda, frysta eller torkade, även malda; fruktkärnor och andra vegetabiliska produkter (inbegripet orostad cikoriarot av varieteten Cichorium intybus sativum) av sådana slag som används främst som livsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: 1212 20 00 Sjögräs och andra alger 0 %

1302

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agaragar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter: - Växtsafter och växtextrakter:

1302 12 00 - - Lakritsextrakt 0 % 1302 13 00 - - Humleextrakt 0 % 1302 14 00 - - Pyrethrumextrakt och extrakter ur rötterna ur rotenonhaltiga växter 0 % 1302 19 - - Andra slag 1302 19 30 - - - Blandningar av vegetabiliska extrakt, för framställning av drycker eller livsmedelsberedningar --- Andra

0 %

1302 19 91 ----För medicinskt bruk 0 % 1302 20 - Pektinämnen, pektinater och pektater: 1302 20 10 --Torra 0 % 1302 20 90 - - Andra slag: 0 %

Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:

1302 31 00 - - Agar-agar 0 % 1302 32 - - Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur frukter eller frön från johannesbröd eller ur guarfrön 1302 32 10 - - - Ur frukter eller frön från johannesbröd 0 %

1505

Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin):

1505 10 00 - Rått ullfett 0 % 1505 90 00 - Andra 0 %

1506 00 00

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 0 %

KN-nummer Varuslag Tillämplig

tullsats, i %

1515 Andra vegetabiliska fetter och feta oljor (inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade: 1515 60 - Jojobaolja och fraktioner av denna olja 1515 60 90 - - Andra slag: 0 % 1516 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade 1516 20 - Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor: 1516 20 10 - - Hydrerad ricinolja, s.k. opalvax 0 % 1517 90 93 - - - Ätbara blandningar och beredningar av sådana slag som används som formsläppmedel

0 %

1518 00 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: 1518 00 10 - Linoxyn - Blandningar av flytande feta vegetabiliska fetter, för tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel:

0 %

1518 00 91

- Andra slag: - - Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter och oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516;

0 %

1518 00 95

- - Andra slag: - - - Oätliga blandningar eller beredningar av animaliska fetter eller oljor eller av animaliska och vegetabiliska fetter eller oljor samt fraktioner av dessa

0 %

1518 00 99 - - - Andra

0 %

1520 00 00 -Glycerol, rå, glycerolvatten och glycerollut

0 %

1521 Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider), bivax, andra insektsvaxer samt spermaceti (valrav), även raffinerade eller färgade: 1521 10 -Vegetabiliska vaxer: 1521 10 90 - - Andra slag:

0 %

1521 90 -Andra slag: 1521 90 10 --Spermaceti (valrav), även raffinerad eller färgad - - Bivax och andra insektsvaxer, även raffinerade eller färgade:

0 %

1521 90 99 - - - Andra

0 %

1522 00 Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer: 1522 00 10 - Degras

0 %

1702 90 - Andra slag, inbegripet invertsocker 1702 90 10 - - Kemiskt ren maltos

0 %

1704 Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao: 1704 90 - Andra slag: 1704 90 10 - - Lakritsextrakt innehållande mer än 10 viktprocent sackaros, men utan andra tillsatser

0 %

KN-nummer Varuslag Tillämplig

tullsats, i %

1803 Kakaomassa, även avfettad: 1803 10 00 - Inte avfettad

0 %

1803 20 00 - Helt eller delvis avfettad

0 %

1804 00 00 Kakaosmör (fett eller olja)

0 %

1805 00 00 Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

0 %

1806 Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao 1806 10 - Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel 1806 10 15 - - Inte innehållande sackaros eller innehållande mindre än 5 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros - - Andra slag:

0 %

1901 90 91 - - - Utan innehåll av mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 % mjölkfett, 5 % sackaros (inbegripet invertsocker) eller isoglukos, 5 % druvsocker eller stärkelse, med undantag av livsmedelsberedningar i pulverform av varor enligt nr 0401-0404

0 %

2001 90 60 - - Palmhjärtan

0 %

2008 11 10 - - - Jordnötssmör

0 %

2008 91 00

- Andra slag, inbegripet blandningar, andra än blandningar enligt nr 2008 19: - - Palmhjärtan

0 %

2101 Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter

2101 11 2101 11 11

2101 11 19

- Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar på basis av dessa extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe: - - Extrakter, essenser och koncentrat: - - - Med en torrsubstans på basis av kaffe av minst 95 viktprocent

--- Andra - - Beredningar

0 %

0 %

- - Beredningar på basis av kaffe

2101 12 92 - - - Beredningar på basis av extrakter, essenser eller koncentrat av kaffe

0 %

2101 20 - Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt beredningar på basis av sådana extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av te eller matte: 2101 20 20 - - Extrakter, essenser och koncentrat: - - Beredningar

0 %

2101 20 92 - - - På basis av extrakter, essenser eller koncentrat av te eller matte

0 %

2101 30 - Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter:

2101 30 11

- - Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat: - - - Rostad cikoriarot

0 %

- - Extrakter, essenser och koncentrat av rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat:

2101 30 91 - - - Av rostad cikoriarot

0 %

KN-nummer Varuslag Tillämplig

tullsats, i

%

2102 Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda (med undantag av vacciner enligt nr 3002); beredda bakpulver: 2102 10 2102 10 10

- Aktiv jäst - - Jästkulturer

0 %

2102 10 31 2102 10 39

- - Bagerijäst: -- Bagerijäst (ej torr)

0 % 0 %

2102 10 90 -- Annan aktiv jäst (även torr)

0 %

2102 20

2102 20 11

- Inaktiv jäst; andra encelliga mikroorganismer, döda: - - Inaktiv jäst - - - I form av tabletter, tärningar e.d. eller i förpackningar med ett nettoinnehåll av högst 1 kg

0 %

2102 20 19 2102 20 90 2102 30 00

--- Andra -- Andra: - Beredda bakpulver

0 % 0 % 0 %

2103 Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap: 2103 10 00 - Sojasås

0 %

2103 20 00 - Tomatketchup och annan tomatsås

0 %

2103 30 - Senapspulver och beredd senap: 2103 30 10 -- Senapspulver

0 %

2103 30 90 - - Beredd senap

0 %

2103 90 - - Andra slag 2103 90 10 -- Flytande mangochutney

0 %

2103 90 30 -- Aromatisk bitter med en alkoholhalt av 44,2-49,2 volymprocent och innehållande 1,5-6 viktprocent gentiana, kryddor och andra beståndsdelar samt innehållande 4-10 viktprocent socker, i förpackningar med ett innehåll av högst 0,5 liter

0 %

2103 90 90 - - Andra slag:

0%

2104 2104 10 2104 20 00

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger; homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar: - Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger: - Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar

0 % 0 %

2106 2106 10 2106 10 20

2106 90

2106 90 92

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: - Proteinkoncentrat och texturerade proteiner: - - Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse - Andra: -- Andra: - - - Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse

0 %

0 %

2201

2201 10 2201 90 00

Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne; is och snö: - Mineralvatten och kolsyrat vatten: - Andra

0 % 0 %

KN-nummer Varuslag Tillämplig

tullsats, i

%

2202

2202 10 00

2202 90 2202 90 10

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009 - Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne - Andra slag: - - Inte innehållande varor enligt nr 0401-0404 eller fett av varor enligt nr 0401-0404

0 %

0 %

2203 00

2203 00 01 2203 00 09 2203 00 10

Maltdrycker: - På kärl rymmande högst 10 liter: - - I flaska -- I annan behållare - På kärl rymmande mer än 10 liter

0 % 0 % 0 %

2205

2205 10 2205 10 10 2205 10 90 2205 90 2205 90 10 2205 90 90

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen:

- På kärl rymmande högst 2 liter: - - Med en verklig alkoholhalt av högst 18 % volymprocent - - Med en verklig alkoholhalt överstigande 18 % volymprocent - Andra - - Med en verklig alkoholhalt av högst 18 % volymprocent - - Med en verklig alkoholhalt överstigande 18 % volymprocent

0 % 0 %

0 % 0 %

2207 Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt

0 %

2208 Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker

0 %

2402 10 00 2402 20 2402 20 10 2402 20 90 2402 90 00

- Cigarrer och cigariller innehållande tobak - Cigarretter innehållande tobak -- Innehållande "cloves" - - Andra slag: - Andra

0 %

0 % 0 % 0 %

2403

2403 10

2403 91 00 2403 99 2403 99 10 2403 99 90

Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; "homogeniserad" eller "rekonstituerad" tobak; tobaksextrakt: - Röktobak, även innehållande tobaksersättning (oavsett mängden): - Andra slag: - - "Homogeniserad" eller "rekonstituerad" tobak -- Andra: - - - Tuggtobak och snus --- Andra

0 %

0 %

0 % 0 %

Tabell 2

KN-Nummer Varuslag Tillämplig

tullsats

(*)*

0403

0403 10 51 till 99 0403 90 71 till 99

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao: -- Yoghurt, smaksatt eller innehållande frukt, bär eller kakao -- Annan, smaksatt eller innehållande frukt, bär eller kakao

0 % + E.A. 0 % + E.A.

0405 0405 20 0405 20 10 0405 20 30

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter: -Bredbara smörfettsprodukter: - - Med en fetthalt av minst 39 viktprocent men mindre än 60 viktprocent - - Med en fetthalt av minst 60 viktprocent med högst 75 viktprocent

0 % + E.A. 0 % + E.A.

0710 40 00 Sockermajs, inte kokt, ångkokt eller kokt i vatten, fryst 0 % + E.A. 0711 90 30 Sockermajs, tillfälligt konserverad (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd.

0 % + E.A.

ex 1517 Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516: 1517 10 10

1517 90 10

- Margarin, med undantag av flytande margarin, med en mjölkfetthalt av mer än 10 men högst 15 viktprocent - Andra, med en mjölkfetthalt av mer än 10 men högst 15 viktprocent: 0 % + E.A.

1702 50 00 Kemiskt ren fruktos 0 % + E.A. ex 1704 Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao, med undantag av lakritsextrakt innehållande mer än 10 viktprocent sackaros, men utan andra tillsatser, enligt nr 1704 90 10

0 % + E.A.

ex 1806 Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao, utom dem enligt nr 1806 10 15

0 % + E.A.

*

E.A.: Jordbrukskomponenter som avses i förordning (EG) nr 3448/93 i dess ändrade lydelse.

KN-Nummer Varuslag Tillämplig

tullsats

(*)*

ex 1901 Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401-0404, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, med undantag av beredningar enligt nr 1901 90 91

1

0 % + E.A.

ex 1902 Pastaprodukter, med undantag av fyllda pastaprodukter enligt nr 1902 20 10 och 1902 20 30; couscous, även beredd

0 % + E.A.

1903 Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn o.dy.

0 % + E.A.

1904 Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans:

0 % + E.A.

1905 Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

0 % + E.A.

2001 90 30

2001 90 40

Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd eller konserverad med ättika eller ättiksyra Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

0 % + E.A.

0 % + E.A.

2004 10 91

2004 90 10

Potatis, i form av mjöl eller flingor, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, fryst

Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, fryst

0 % + E.A.

0 % + E.A.

2005 20 10

2005 80 00

Potatis, i form av mjöl eller flingor, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte fryst

Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte fryst

0 % + E.A.

0 % + E.A.

*

E.A.: Jordbrukskomponenter som avses i förordning (EG) nr 3448/93 i dess ändrade lydelse.

1

Ny definition från och med den 1 januari 1996.

KN-Nummer Varuslag Tillämplig

tullsats

(*)*

2008 99 85

2008 99 91

Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd eller konserverad på annat sätt, utan tillsats av socker eller alkohol

Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar innehållande minst 5 viktprocent stärkelse, beredda eller konserverade på annat sätt, utan tillsats av socker eller alkohol

0 % + E.A.

0 % + E.A.

2101 12 98 Beredningar på basis av kaffe 0 % + E.A. 2101 20 98

2101 30 19

2101 30 99

Beredningar på basis av te eller matte

Rostade kaffesurrogat, med undantag av rostad cikoriarot

Extrakter, essenser och koncentrat av rostade kaffesurrogat, med undantag av dem av rostad cikoriarot

0 % + E.A.

0 % + E.A.

0 % + E.A.

2105 Glassvaror, även innehållande kakao 0 % + E.A. ex 2106 Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, med undantag av varor enligt nr 2106 10 20 och 2106 90 92, andra än aromatiserade eller färgade sockerlösningar

0 % + E.A.

2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99

Alkoholfria drycker, med undantag av frukt-, bär- eller grönsakssaft enligt nr 2009, innehållande varor enligt nr 0401-0404 eller innehållande fett av varor enligt nr 0401-0404

0 % + E.A.

2905 43 00 Mannitol 0 % + E.A. 2905 44 D-glucitol (sorbitol) 0 % + E.A. 3302 10 29 Blandningar av luktämnen samt blandningar på basis av luktämnen, andra beredningar baserade på luktämnen

0 % + E.A.

ex 3505 10 Dextrin och annan modifierad stärkelse, med undantag av företrad eller förestrad stärkelse enligt nr 3505 10 50

0 % + E.A.

3505 20 Lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse

0 % + E.A.

3809 10 Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

0 % + E.A.

3824 60 Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44 0 % + E.A.

*

E.A.: Jordbrukskomponenter som avses i förordning (EG) nr 3448/93 i dess ändrade lydelse.

Tabell 3

KN-nummer Varuslag Årlig kvot

(1 000 kg)

Tillämplig

tullsats

(*

*

)

ex 1704 Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao, med undantag av lakritsextrakt innehållande mer än 10 viktprocent sackaros, men utan andra tillsatser, enligt nr 1704 90 10

1 000 0 % + (EA-

30 %)

ex 1806 Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao, utom dem enligt nr 1806 10 15

1 200 0 % + (EA-

30 %)

ex 1902 Pastaprodukter, med undantag av fyllda pastaprodukter enligt nr 1902 20 10 och 1902 20 30; couscous, även beredd

1 500 0 %+ (EA-

30 %)

1904 Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans

2

1 000 0 % + (EA-

30 %)

1905 Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

1 200 0 + (EA-30 %)

2004 10 91 2005 20 10

Potatis, i form av mjöl eller flingor, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, även fryst

1 800 0 % + (EA-

30 %)

*

E.A.: Jordbrukskomponenter som avses i förordning (EG) nr 3448/93 i dess ändrade lydelse.

2

Ny definition sedan den 1 januari 1996.

PROTOKOLL 4

OM DEFINITION AV BEGREPPET

"URSPRUNGSPRODUKTER" OCH OM METODER

FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 Artikel 1 Definitioner.

AVDELNING II DEFINITION AV BEGREPPET "URSPRUNGSPRODUKTER"

 Artikel 2 Allmänna villkor. Artikel 3 Bilateral kumulation. Artikel 4 Diagonal kumulation. Artikel 5 Helt framställda produkter. - Artikel 6 Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter. Artikel 7 Otillräcklig bearbetning eller behandling. Artikel 8 Bedömningsenhet. Artikel 9 Tillbehör, reservdelar och verktyg. Artikel 10 Satser. Artikel 11 Neutrala element.

AVDELNING III TERRITORIELLA VILLKOR

 Artikel 12 Territorialprincip. Artikel 13 Direkttransport. Artikel 14 Utställningar.

AVDELNING IV TULLRESTITUTION ELLER TULLBEFRIELSE

 Artikel 15 Förbud mot restitution av eller befrielse från tullar (ändrad).

AVDELNING V URSPRUNGSINTYG

 Artikel 16 Allmänna villkor. Artikel 17 Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1. Artikel 18 Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand. Artikel 19 Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1. Artikel 20 Utfärdande av varucertifikat EUR.1 på grundval av ett tidigare utfärdat eller upprättat ursprungsintyg. Artikel 21 Villkor för upprättande av en fakturadeklaration. Artikel 22 Godkänd exportör. Artikel 23 Ursprungsintygs giltighet. Artikel 24 Uppvisande av ursprungsintyg. Artikel 25 Import i delleveranser. Artikel 26 Undantag från krav på ursprungsintyg. Artikel 27 Styrkande handlingar Artikel 28 Bevarande av ursprungsintyg och styrkande handlingar. Artikel 29 Avvikelser och formella fel. Artikel 30 Belopp i euro.

AVDELNING VI BESTÄMMELSER OM ADMINISTRATIVT SAMARBETE

 Artikel 31 Ömsesidigt bistånd. Artikel 32 Kontroll av ursprungsintyg. Artikel 33 Tvistlösning. Artikel 34 Påföljder. Artikel 35 Frizoner.

AVDELNING VII CEUTA OCH MELILLA

 Artikel 36 Tillämpning av protokollet. Artikel 37 Särskilda villkor.

AVDELNING VIII SLUTBESTÄMMELSER

 Artikel 38 Ändringar i protokollet. Artikel 39 Genomförande av protokollet Artikel 40 Varor som transiteras eller lagras

BILAGOR

BILAGA I: Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga II

BILAGA II: Förteckning över den bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som krävs för att den tillverkade produkten skall få ursprungsstatus.

BILAGA II a: Förteckning över den bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som krävs för att de tillverkade produkter som avses i artikel 6.2 skall få ursprungsstatus.

BILAGA III: Förteckning över produkter med ursprung i Turkiet för vilka bestämmelserna i artikel 4 inte är tillämpliga, angivna enligt kapitel och nummer i Harmoniserade systemet (HS)

BILAGA IV: Formulär för varucertifikat EUR.1 och ansökan om varucertifikat EUR.1

BILAGA V: Fakturadeklaration

BILAGA VI: Gemensamma förklaringar

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ARTIKEL 1

Definitioner

I detta protokoll används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) tillverkning: alla slag av bearbetning eller behandling, inbegripet sammansättning eller

särskilda åtgärder.

b) material: alla ingredienser, råmaterial, beståndsdelar eller delar etc. som används vid tillverkningen av en produkt.

c) produkt: den produkt som tillverkas, även om den är avsedd för senare användning i en

annan tillverkningsprocess.

d) varor: både material och produkter.

e) tullvärde: det värde som fastställs i enlighet med 1994 års avtal om tillämpning av

artikel VII i Allmänna tull- och handelsavtalet (WTO-avtalet om tullvärdeberäkning).

f) pris fritt fabrik: det pris som betalas för produkten fritt fabrik till den tillverkare i gemenskapen eller Egypten i vars företag den sista bearbetningen eller behandlingen äger rum, förutsatt att värdet av allt använt material är inkluderat i priset och att avdrag gjorts för alla inhemska skatter som kommer att eller kan komma att återbetalas när den framställda produkten exporteras.

g) värdet av material: tullvärdet vid importtillfället för det icke-ursprungsmaterial som använts eller, om värdet inte är känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för materialet i gemenskapen eller i Egypten.

h) värdet av ursprungsmaterial: värdet av ursprungsmaterial enligt tillämpliga delar av definitionen i g.

i) mervärde: priset fritt fabrik med avdrag för tullvärdet av alla produkter som ingår och som inte har ursprung i det land där produkterna framställs.

j) kapitel och tulltaxenummer: de kapitel och nummer (med fyrställig sifferkod) som används i Systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, i detta protokoll kallat "Harmoniserade systemet" eller "HS".

k) klassificering: klassificeringen av en produkt eller ett material enligt ett visst tulltaxenummer.

l) sändning: produkter som antingen sänds samtidigt från en exportör till en mottagare eller

omfattas av ett enda transportdokument för hela transporten från exportören till mottagaren eller, i avsaknad av ett sådant dokument, av en enda faktura.

m) territorier: territorier, inbegripet territorialvatten.

AVDELNING II

DEFINITION AV BEGREPPET URSPRUNGSPRODUKTER

ARTIKEL 2

Allmänna villkor

1. Vid tillämpningen av avtalet skall följande produkter anses ha ursprung i gemenskapen:

a) Produkter som helt framställts i gemenskapen enligt artikel 5 i detta protokoll.

b) Produkter som framställts i gemenskapen och som innehåller material som inte helt framställts där, om detta material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i gemenskapen enligt artikel 6 i detta protokoll.

2. Vid tillämpningen av avtalet skall följande produkter anses ha ursprung i Egypten:

a) Produkter som helt framställts i Egypten enligt artikel 5 i detta protokoll.

b) Produkter som framställts i Egypten och som innehåller material som inte helt framställts där, om detta material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i Egypten enligt artikel 6 i detta protokoll.

ARTIKEL 3

Bilateral kumulation

1. Material med ursprung i gemenskapen skall anses vara material med ursprung i Egypten om det ingår i en produkt som framställts där. Det skall inte vara nödvändigt att sådant material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling, förutsatt att det genomgått bearbetning eller behandling utöver vad som anges i artikel 7.1 i detta protokoll..

2. Material med ursprung i Egypten skall anses vara material med ursprung i gemenskapen om det ingår i en produkt som framställts där. Det skall inte vara nödvändigt att sådant material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling, förutsatt att det genomgått bearbetning eller behandling utöver vad som anges i artikel 7.1 i detta protokoll.

ARTIKEL 4

Diagonal kumulation

1. Om inte annat sägs i punkterna 2 och 3 skall material med ursprung i Algeriet, Cypern, Israel, Jordanien, Libanon, Malta, Marocko, Syrien, Tunisien, Turkiet eller Västbanken och Gaza i enlighet med bestämmelserna i gemenskapens respektive Egyptens avtal med dessa länder anses ha sitt ursprung i gemenskapen eller Egypten om det ingår i en produkt som framställts där. Sådant material behöver inte ha genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling.Den kumulation som avses i denna artikel är inte tillämplig på de material med ursprung i Turkiet som

anges i förteckningen i bilaga III till detta protokoll.

2. Produkter som erhållit ursprungsstatus enligt punkt 1 skall fortsättningsvis anses som produkter med ursprung i gemenskapen eller Egypten endast om det mervärde de tillförts där överstiger värdet av använt material med ursprung i något av de andra länder som avses i punkt 1. Om så inte är fallet skall den berörda produkten anses ha ursprung i det land enligt punkt 1 som står för den största delen av värdet av det ursprungsmaterial som använts. Vid bestämningen av ursprung skall hänsyn inte tas till material som har sitt ursprung i de övriga länder som anges i punkt 1 och som har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i gemenskapen eller Egypten.

3. Kumulation enligt denna artikel får endast tillämpas på material som erhållit ursprungsstatus genom tillämpning av ursprungsregler som är identiska med reglerna i detta protokoll. Gemenskapen och Egypten skall genom Europeiska gemenskapernas kommission ge varandra närmare upplysningar om innehållet i de avtal som ingåtts med länderna enligt punkt 1 och om de ursprungsregler som ingår i dessa avtal.

4. När de villkor som anges i punkt 3 har uppfyllts och parterna har överenskommit en dag för ikraftträdande av dessa bestämmelser skall varje part fullgöra sina anmälnings- och underrättelseskyldigheter.

ARTIKEL 5

Helt framställda produkter

1. Följande produkter skall anses som helt framställda i gemenskapen eller i Egypten:

a) Mineraliska produkter som har utvunnits ur deras jord eller havsbotten.

b) Vegetabiliska produkter som har skördats där.

c) Levande djur som har fötts och uppfötts där.

d) Produkter som har erhållits från levande djur som uppfötts där.

e) Produkter från jakt och fiske som har bedrivits där.

f) Produkter från havsfiske och andra produkter som har hämtats ur havet utanför gemenskapens eller Egyptens territorialvatten av deras fartyg.

g) Produkter som framställts ombord på deras fabriksfartyg uteslutande av produkter som avses i f.

h) Begagnade varor som insamlats där och som endast kan användas för återvinning av råmaterial, inbegripet begagnade däck som endast kan användas för regummering eller som avfall.

i) Avfall och skrot från tillverkningsprocesser som ägt rum där.

j) Produkter som har utvunnits ur havsbottnen eller dess underliggande lager utanför deras territorialvatten, förutsatt att de har ensamrätt att exploatera denna havsbotten eller dess underliggande lager.

k) Varor som har tillverkats där uteslutande av sådana produkter som avses i a–j.

2. Med "deras fartyg" och "deras fabriksfartyg" i punkt 1 f och g avses endast fartyg och fabriksfartyg

a) som är registrerade eller anmälda för registrering i någon av gemenskapens medlemsstater eller i Egypten,

b) som för någon av medlemsstaternas eller Egyptens flagg,

c) som till minst 50 % ägs av medborgare i Europeiska gemenskapens medlemsstater eller Egypten, eller av ett företag med huvudkontor i en medlemsstat eller i Egypten, i vilket direktören eller direktörerna, ordföranden i styrelsen eller i tillsynsorganet samt majoriteten av ledamöterna i styrelsen eller tillsynsorganet är medborgare i en medlemsstat eller i Egypten och i vilket dessutom, i fråga om handelsbolag eller aktiebolag, minst hälften av kapitalet tillhör dessa stater eller offentliga organ eller medborgare i dessa stater,

d) vars befälhavare och övriga befäl är medborgare i någon medlemsstat eller i Egypten, och

e) vars besättning till minst 75 % består av medborgare i någon medlemsstat eller i Egypten.

ARTIKEL 6

Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter

1. Vid tillämpningen av artikel 2 skall produkter som inte är helt framställda anses vara tillräckligt bearbetade eller behandlade om villkoren i förteckningen i bilaga II är uppfyllda.

I dessa villkor anges för alla produkter som omfattas av detta avtal vilken bearbetning eller behandling icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkningen skall genomgå, och villkoren gäller endast sådant material. Om en produkt, som genom att uppfylla villkoren i förteckningen har fått ursprungsstatus, används vid tillverkningen av en annan produkt, är alltså de villkor som gäller för den produkt i vilken den ingår inte tillämpliga på den, och ingen hänsyn skall tas till det ickeursprungsmaterial som kan ha använts vid dess tillverkning.

2. Trots vad som sägs i punkt 1 skall produkter som inte är helt framställda och anges i förteckningen i bilaga II a anses vara tillräckligt bearbetade eller behandlade om villkoren i förteckningen i bilaga II a är uppfyllda.

Denna punkt skall tillämpas i tre år efter detta avtals ikraftträdande.

3. Trots vad som sägs i punkterna 1 och 2 får icke-ursprungsmaterial som enligt villkoren i förteckningen inte får användas vid tillverkningen av en produkt ändå användas, om

a) dess totala värde inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik,

b) inget av de procenttal för icke-ursprungsmaterials högsta värde, som anges i förteckningen, överskrids genom tillämpning av denna punkt.

Denna punkt skall inte tillämpas på de produkter som omfattas av kapitlen 50 63 i Harmoniserade systemet.

4. Punkterna 1 3 skall tillämpas utom i de fall som anges i artikel 7.

ARTIKEL 7

Otillräcklig bearbetning eller behandling

1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 skall följande åtgärder anses utgöra otillräcklig bearbetning eller behandling för att ge en produkt ursprungsstatus, oavsett om villkoren i artikel 6 är uppfyllda.

a) Åtgärder för att bevara produkten i gott skick under transport och lagring (ventilering, utspridning, torkning, kylning, lagring i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra vattenlösningar samt borttagande av skadade delar och liknande åtgärder).

b) Enklare åtgärder bestående i avlägsnande av damm, siktning eller sållning, sortering, klassificering, hoppassning (inbegripet sammansättning av artiklar till satser), tvättning, målning eller delning.

c) i) Ompackning, uppdelning eller sammanföring av kollin.

ii) Enklare förpackning i flaskor, säckar, fodral, askar, uppsättning på kartor, skivor m.m. samt alla övriga enklare förpackningsåtgärder.

d) Anbringande av varumärken, etiketter eller annan liknande särskiljande märkning på produkter eller på deras förpackningar.

e) Enklare blandning av produkter, även av olika slag, där en eller flera beståndsdelar: blandningen inte uppfyller de villkor i detta protokoll som gör det möjligt att anse dem som produkter med ursprung i gemenskapen eller Egypten.

f) Enklare sammansättning av delar i avsikt att framställa en komplett produkt.

g) En kombination av två eller flera av de åtgärder som avses i a–f.

h) Slakt av djur.

2. Alla åtgärder som vidtagits i antingen gemenskapen eller Egypten i fråga om en viss produkt skall beaktas tillsammans när man fastställer om den bearbetning eller behandling som produkten genomgått skall anses vara otillräcklig enligt punkt 1.

ARTIKEL 8

Bedömningsenhet

1. Bedömningsenheten för tillämpningen av bestämmelserna i detta protokoll skall vara den särskilda produkt som anses som grundenhet vid klassificeringen enligt Harmoniserade systemets nomenklatur.

Av detta följer att

a) när en produkt som består av en grupp eller en sammansättning av artiklar klassificeras enligt ett enda tulltaxenummer i Harmoniserade systemet, skall helheten utgöra bedömningsenheten,

b) när en sändning består av flera identiska produkter som klassificeras enligt samma tulltaxenummer i Harmoniserade systemet, skall varje produkt beaktas för sig vid tillämpning av bestämmelserna i detta protokoll.

2. Om förpackningen, enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 5 i Harmoniserade systemet, klassificeras tillsammans med den produkt som den innehåller, skall den vid ursprungsbestämningen anses utgöra en helhet tillsammans med produkten.

ARTIKEL 9

Tillbehör, reservdelar och verktyg

Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon skall tillsammans med dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i priset för utrustningen, maskinen, apparaten eller fordonet eller inte faktureras separat.

ARTIKEL 10

Satser

Satser enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 i Harmoniserade systemet skall anses som ursprungsprodukter när alla produkter som ingår i satsen är ursprungsprodukter. När en sats består av både ursprungsprodukter och icke-ursprungsprodukter skall dock hela satsen anses ha ursprungsstatus, om värdet av icke-ursprungsprodukterna inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik.

ARTIKEL 11

Neutrala element

För att avgöra om en produkt är en ursprungsprodukt behöver ursprunget inte fastställas för följande element som kan ingå i tillverkningsprocessen:

a) Energi och bränsle.

b) Anläggningar och utrustning.

c) Maskiner och verktyg.

d) Varor som inte ingår och som inte är avsedda att ingå i den slutliga sammansättningen av produkten.

AVDELNING III

TERRITORIELLA VILLKOR

ARTIKEL 12

Territorialprincip

1. Villkoren i avdelning II för erhållande av ursprungsstatus skall vara uppfyllda i gemenskapen eller i Egypten utan avbrott, om inte annat följer av artikel 4.

2. Om ursprungsvaror som exporterats från gemenskapen eller Egypten till ett annat land återinförs skall de, om inte annat följer av artikel 4, inte anses ha ursprungsstatus, såvida det inte på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna kan visas

a) att de återinförda varorna är samma varor som de som exporterades, och

b) att varorna inte har blivit föremål för någon åtgärd som är mer omfattande än vad som krävs för att bevara dem i gott skick under tiden i det landet eller under exporten.

ARTIKEL 13

Direkttransport

1. Den förmånsbehandling som avses i avtalet skall endast tillämpas på produkter som uppfyller villkoren i detta protokoll och som transporteras direkt mellan gemenskapen och Egypten eller genom territorier som tillhör de andra länderna enligt artikel 4. Produkter som utgör en enda sändning får emellertid transporteras genom andra territorier, i förekommande fall med omlastning eller tillfällig lagring inom dessa territorier, förutsatt att produkterna hela tiden övervakas av tullmyndigheterna i transit- eller lagringslandet och inte blir föremål för andra åtgärder än lossning, omlastning eller åtgärder för att bevara dem i gott skick.

Ursprungsprodukter får transporteras i rörledning genom andra territorier än gemenskapens eller Egyptens.

2. För att styrka att villkoren i punkt 1 har uppfyllts skall för tullmyndigheterna i importlandet uppvisas

a) ett enda transportdokument som gäller transporten från exportlandet genom transitlandet, eller

b) ett intyg som utfärdats av transitlandets tullmyndigheter och som innehåller

i) en exakt beskrivning av produkterna,

ii) datum för produkternas lossning och omlastning samt, i förekommande fall, namnen på de fartyg eller uppgift om de andra transportmedel som använts,

iii) uppgifter om under vilka förhållanden produkterna befunnit sig i transitlandet, eller

c) om dokumentet eller intyget saknas, andra styrkande handlingar.

ARTIKEL 14

Utställningar

1. Ursprungsprodukter som har sänts till en utställning i ett annat land än de som avses i artikel 4 och som efter utställningen sålts för att importeras till gemenskapen eller Egypten skall vid importen omfattas av bestämmelserna i avtalet, om det på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna kan visas att

a) en exportör har sänt produkterna från gemenskapen eller Egypten till utställningslandet och ställt ut produkterna där,

b) exportören har sålt eller på annat sätt överlåtit produkterna till en person i gemenskapen eller Egypten,

c) produkterna under utställningen eller omedelbart därefter har sänts i samma skick som de hade sänts till utställningen i,

d) produkterna, sedan de sänts till utställningen, inte har använts för något annat ändamål än visning på utställningen.

2. Ett ursprungsintyg skall utfärdas eller upprättas i enlighet med bestämmelserna i avdelning V och på vanligt sätt uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet. Utställningens namn och adress skall anges på intyget. Vid behov kan ytterligare styrkande handlingar krävas som visar under vilka förhållanden produkterna har ställts ut.

3. Bestämmelserna i punkt 1 skall tillämpas på alla handels-, industri-, jordbruks- och hantverksutställningar samt på mässor eller offentliga visningar av liknande karaktär under vilka produkterna kvarstår under tullkontroll, dock med undantag för sådana som i butiker eller affärslokaler i privat syfte anordnas för försäljning av utländska produkter.

AVDELNING IV

TULLRESTITUTION ELLER TULLBEFRIELSE

ARTIKEL 15

Förbud mot restitution av eller befrielse från tullar

1. Icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkning av produkter med ursprung i gemenskapen, Egypten eller i något av de andra länder som anges i artikel 4 och för vilket ursprungsintyg utfärdas eller upprättas enligt bestämmelserna i avdelning V får inte bli föremål för restitution av eller befrielse från tullar av något slag i gemenskapen eller Egypten.

2. Förbudet i punkt 1 skall gälla varje åtgärd för återbetalning eller efterskänkning, helt eller delvis, av tullar eller avgifter med motsvarande verkan som tillämpas i gemenskapen eller Egypten på material som används vid tillverkningen, om en sådan återbetalning eller efterskänkning uttryckligen eller faktiskt tillämpas när de produkter som framställs av detta material exporteras, men inte när de behålls för inhemsk förbrukning.

3. Exportören av produkter som omfattas av ursprungsintyg skall vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna uppvisa alla relevanta handlingar som visar att ingen tullrestitution har erhållits för de icke-ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen av produkterna i fråga, och att alla tullar och avgifter med motsvarande verkan som är tillämpliga på sådant material faktiskt har betalats.

4. Bestämmelserna i punkterna 1–3 skall också tillämpas på förpackningar enligt artikel 8.2, på tillbehör, reservdelar och verktyg enligt artikel 9 samt på produkter i satser enligt artikel 10, när sådana artiklar är icke-ursprungsprodukter.

5. Bestämmelserna i punkterna 1–4 skall endast tillämpas på material av sådant slag som omfattas av avtalet. Vidare får de inte hindra tillämpningen av ett exportbidragssystem för jordbruksprodukter som är tillämpligt vid export i enlighet med bestämmelserna i avtalet.

6. Bestämmelserna i denna artikel skall inte tillämpas i sex år efter avtalets ikraftträdande.

7. Efter denna artikels ikraftträdande och trots vad som sägs i punkt 1 får Egypten tillämpa system för tullrestitution eller för befrielse från tull eller avgifter med motsvarande verkan som är tillämpliga på material som används vid tillverkningen av ursprungsprodukter, enligt följande bestämmelser:

a) En tullsats på 5 %, eller en sådan lägre tullsats som är i kraft i Egypten, skall kvarstå för produkter enligt kapitlen 25-49 och 64-97 i Harmoniserade systemet.

b) En tullsats på 10 %, eller en sådan lägre tullsats som är i kraft i Egypten, skall kvarstå för produkter enligt kapitlen 50-63 i Harmoniserade systemet.

Bestämmelserna i denna punkt skall ses över före utgången av den övergångsperiod som avses i artikel 6 i avtalet.

AVDELNING V

URSPRUNGSINTYG

Artikel 16

Allmänna villkor

1. Produkter med ursprung i gemenskapen som importeras till Egypten och produkter med ursprung i Egypten som importeras till gemenskapen skall omfattas av avtalet, förutsatt att det uppvisas

a) ett varucertifikat EUR.1 enligt förlagan i bilaga IV, eller

b) i de fall som avses i artikel 21.1, en deklaration enligt lydelsen i bilaga V som exportören lämnar på en faktura, en följesedel eller någon annan kommersiell handling där de berörda produkterna beskrivs tillräckligt noggrant för att kunna identifieras (nedan kallad "fakturadeklaration").

2. Trots vad som sägs i punkt 1 skall ursprungsprodukter enligt detta protokoll i de fall som anges i artikel 26 omfattas av avtalet utan att någon av de handlingar som anges ovan behöver uppvisas.

ARTIKEL 17

Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1

1. Varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet på skriftlig ansökan av exportören eller, på exportörens ansvar, av dennes befullmäktigade ombud.

2. För detta ändamål skall exportören eller dennes befullmäktigade ombud fylla i både varucertifikat EUR.1 och en ansökningsblankett enligt förlagorna i bilaga IV. Dessa blanketter skall fyllas i på något av de språk som avtalet har upprättats på och i enlighet med bestämmelserna i exportlandets nationella lagstiftning. Om blanketterna fylls i för hand skall detta göras med bläck och tryckbokstäver. Varubeskrivningen skall anges i det avsedda fältet utan att någon rad lämnas tom. Om hela fältet inte fylls skall en vågrät linje dras under sista textraden och det tomma utrymmet korsas över.

3. En exportör som ansöker om ett varucertifikat EUR.1 skall vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna i det exportland där varucertifikatet EUR.1 utfärdas, uppvisa alla relevanta handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus samt att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.

4. Varucertifikatet EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheterna i någon av gemenskapens medlemsstater eller Egypten om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen, Egypten eller något av de andra länder som avses i artikel 4 och om de uppfyller övriga villkor i detta protokoll.

5. De utfärdande tullmyndigheterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda. För detta ändamål skall de ha rätt att begära alla slags underlag och att utföra alla slags kontroller av exportörens räkenskaper eller varje annan kontroll som de bedömer lämplig. De utfärdande tullmyndigheterna skall också kontrollera att de blanketter som avses i punkt 2 är korrekt ifyllda. De skall särskilt kontrollera att fältet för varubeskrivningen har fyllts i på ett sådant sätt att det utesluter varje möjlighet till bedrägliga tillägg.

6. Datum för utfärdandet av varucertifikat EUR.1 skall anges i fält 11 på certifikatet.

7. Varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheterna och ställas till exportörens förfogande så snart exporten faktiskt ägt rum eller säkerställts.

ARTIKEL 18

Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand

1. Trots vad som sägs i artikel 17.7 får varucertifikat EUR.1 undantagsvis utfärdas efter export av de produkter det avser, om

a) det inte utfärdades vid tidpunkten för exporten på grund av misstag, förbiseende eller särskilda omständigheter, eller

b) det på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna visas att ett varucertifikat EUR.1 utfärdades men av tekniska skäl inte godtogs vid importen.

2. Vid tillämpning av punkt 1 skall exportören i sin ansökan ange plats och datum för exporten av de produkter som varucertifikatet EUR.1 avser samt ange skälen för ansökan.

3. Tullmyndigheterna får utfärda varucertifikat EUR.1 i efterhand först efter att ha kontrollerat att uppgifterna i exportörens ansökan stämmer överens med uppgifterna i motsvarande handlingar.

4. Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand skall förses med någon av följande påskrifter:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ΕΚ∆ΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND", "Arabiskspråkig version".

5. Den påskrift som avses i punkt 4 skall göras i fältet "Anmärkningar" på varucertifikatet EUR.1.

ARTIKEL 19

Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1

1. Om ett varucertifikat EUR.1 stulits, förlorats eller förstörts får exportören hos den tullmyndighet som utfärdade certifikatet ansöka om ett duplikat, som tullmyndigheten skall utfärda på grundval av de exporthandlingar som den har tillgång till.

2. Ett duplikat som utfärdas på detta sätt skall förses med någon av följande påskrifter:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", " ',3/278321", "DUPLICADO", "SEGUNDA VÍA", "KAKSOISKAPPALE", "Arabiskspråkig version".

3. Den påskrift som avses i punkt 2 skall göras i fältet "Anmärkningar" på duplikatet av varucertifikatet EUR.1.

4. Duplikatet skall ha samma utfärdandedatum som det ursprungliga varucertifikatet EUR.1 och gälla från och med samma dag.

ARTIKEL 20

Utfärdande av varucertifikat EUR.1 på grundval av ett tidigare utfärdat eller upprättat

ursprungsintyg

Om ursprungsprodukter står under kontroll av ett tullkontor i gemenskapen eller Egypten skall det vara möjligt att ersätta det ursprungliga ursprungsintyget med ett eller flera varucertifikat EUR.1, så att alla eller vissa av dessa produkter kan sändas någon annanstans i gemenskapen eller Egypten. Ersättningsvarucertifikat EUR.1 skall utfärdas av det tullkontor under vars kontroll produkterna står.

ARTIKEL 21

Villkor för upprättande av en fakturadeklaration

1. En fakturadeklaration enligt artikel 16.1 b får upprättas

a) av en godkänd exportör enligt artikel 22, eller

b) av vilken exportör som helst för sändningar som består av ett eller flera kollin med ursprungsprodukter vars totala värde inte överstiger 6 000 euro.

2. En fakturadeklaration får upprättas om de berörda produkterna kan anses som produkter med ursprung i gemenskapen, Egypten eller något av de andra länder som avses artikel 4 och om de uppfyller övriga villkor i detta protokoll.

3. En exportör som upprättar en fakturadeklaration skall vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna i exportlandet uppvisa alla relevanta handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus samt att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.

4. En fakturadeklaration skall upprättas av exportören genom att deklarationen enligt bilaga V maskinskrivs, stämplas eller trycks på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling, med användning av en av de språkversioner som anges i den bilagan och enligt bestämmelserna i exportlandets nationella lagstiftning. Om deklarationen skrivs för hand, skall den skrivas med bläck och tryckbokstäver.

5. Fakturadeklarationer skall undertecknas för hand av exportören. En godkänd exportör enligt artikel 22 behöver dock inte underteckna sådana deklarationer, om han lämnar en skriftlig försäkran till tullmyndigheterna i exportlandet att han påtar sig fullt ansvar för varje fakturadeklaration där han identifieras, som om den hade undertecknats av honom för hand.

6. En fakturadeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser exporteras, eller efter exporten om den uppvisas i importlandet senast två år efter importen av de produkter som den avser.

ARTIKEL 22

Godkänd exportör

1. Tullmyndigheterna i exportlandet kan ge en exportör som ofta exporterar produkter som omfattas av avtalet, tillstånd att upprätta fakturadeklarationer oberoende av de berörda produkternas värde. En exportör som ansöker om ett sådant tillstånd måste på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna lämna de garantier som behövs för att man skall kunna kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.

2. Tullmyndigheterna får bevilja tillstånd som godkänd exportör på de villkor som de anser lämpliga.

3. Tullmyndigheterna skall tilldela den godkända exportören ett tillståndsnummer som skall anges i fakturadeklarationen.

4. Tullmyndigheterna skall övervaka hur den godkända exportören använder sitt tillstånd.

5. Tullmyndigheterna kan återkalla tillståndet när som helst. De skall göra det när den godkända exportören inte längre lämnar de garantier som avses i punkt 1, inte uppfyller de villkor som avses i punkt 2 eller på annat sätt använder tillståndet felaktigt.

ARTIKEL 23

Ursprungsintygs giltighet

1. Ett ursprungsintyg skall gälla i fyra månader från och med dagen för utfärdandet i exportlandet och skall uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet inom den tiden.

2. Ursprungsintyg som uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet efter den sista dagen enligt punkt 1 får godkännas för förmånsbehandling om underlåtenhet att uppvisa dessa handlingar senast den föreskrivna dagen beror på exceptionella omständigheter.

3. Även i andra fall när ursprungsintyg uppvisas för sent får tullmyndigheterna i importlandet godta ursprungsintygen om produkterna har visats upp för dem före ovannämnda sista dag.

ARTIKEL 24

Uppvisande av ursprungsintyg

Ursprungsintyg skall uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet i enlighet med de förfaranden som gäller i det landet. Dessa myndigheter kan begära en översättning av ursprungsintyget och kan också kräva att importdeklarationen åtföljs av en förklaring av importören om att produkterna uppfyller de villkor som gäller för tillämpning av avtalet.

ARTIKEL 25

Import i delleveranser

Om isärtagna eller icke hopsatta produkter enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 2 a i Harmoniserade systemet som klassificeras enligt avdelningarna XVI och XVII eller tulltaxenummer 7308 eller 9406 i detta system, importeras i delleveranser på begäran av importören och på de villkor som fastställts av importlandets tullmyndigheter, skall ett enda ursprungsintyg för dessa produkter uppvisas för tullmyndigheterna vid import av den första delleveransen.

ARTIKEL 26

Undantag från krav på ursprungsintyg

1. Produkter som sänds som småpaket mellan privatpersoner eller som ingår i resandes personliga bagage skall godtas som ursprungsprodukter utan att ett ursprungsintyg behöver uppvisas, om importen av sådana produkter inte är av kommersiell karaktär, om produkterna har förklarats uppfylla villkoren i detta protokoll och om det inte finns något tvivel om denna förklarings riktighet. I fråga om produkter som sänds med post kan denna förklaring göras på posttulldeklarationer CN 22 eller CN 23 eller på ett papper som bifogas det dokumentet.

2. Import av tillfällig karaktär som uteslutande består av produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk skall inte anses vara import av kommersiell karaktär, om det på grund av produkternas art och mängd är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

3. Dessa produkters sammanlagda värde får dessutom inte överstiga 500 euro för småpaket eller 1 200 euro för produkter som ingår i resandes personliga bagage.

ARTIKEL 27

Styrkande handlingar

De handlingar som avses i artiklarna 17.3 och 21.3 och som används för att styrka att de produkter som omfattas av ett varucertifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen, Egypten eller något av de andra länderna enligt artikel 4 och att de uppfyller övriga villkor i detta protokoll, kan t.ex. vara följande:

a) Direkta bevis för de åtgärder som exportören eller leverantören vidtagit för att framställa de berörda varorna, vilka framgår av exempelvis dennes räkenskaper eller interna bokföring.

b) Handlingar som styrker det använda materialets ursprungsstatus och som utfärdats eller upprättats i gemenskapen eller Egypten, om dessa handlingar används i enlighet med inhemsk lagstiftning.

c) Handlingar som styrker att materialet har bearbetats eller behandlats i gemenskapen eller Egypten och som utfärdats eller upprättats i gemenskapen eller Egypten, om dessa handlingar används i enlighet med inhemsk lagstiftning.

d) Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer som styrker det använda materialets ursprungsstatus och som utfärdats eller upprättats i gemenskapen eller Egypten i enlighet med detta protokoll eller i något av de andra länderna enligt artikel 4 i enlighet med ursprungsregler som är identiska med reglerna i detta protokoll.

ARTIKEL 28

Bevarande av ursprungsintyg och styrkande handlingar

1. En exportör som ansöker om ett varucertifikat EUR.1 skall under minst tre år bevara de handlingar som avses i artikel 17.3.

2. En exportör som upprättar en fakturadeklaration skall under minst tre år bevara en kopia av denna och de handlingar som avses i artikel 21.3.

3. Den tullmyndighet i exportlandet som utfärdar ett varucertifikat EUR.1 skall under minst tre år bevara den ansökningsblankett som avses i artikel 17.2.

4. Tullmyndigheterna i importlandet skall under minst tre år bevara de varucertifikat EUR.1 och de fakturadeklarationer som lämnats in hos dem.

ARTIKEL 29

Avvikelser och formella fel

1. Om det konstateras att uppgifterna i ursprungsintyget endast obetydligt avviker från uppgifterna i de handlingar som uppvisats för tullkontoret för genomförande av formaliteterna vid import av produkterna skall detta inte i sig medföra att ursprungsintyget blir ogiltigt, förutsatt att det vederbörligen fastställs att uppgifterna i intyget verkligen avser de uppvisade produkterna.

2. Uppenbara formella fel, t.ex. skrivfel, i ett ursprungsintyg skall inte leda till att handlingen underkänns, om felen inte är av den arten att det uppstår tvivel om att uppgifterna i intyget är riktiga.

ARTIKEL 30

Belopp i euro

1. Motvärdet i exportlandets nationella valuta till belopp i euro skall fastställas av exportlandet och genom Europeiska gemenskapernas kommission meddelas importländerna.

2. Om beloppen överstiger motsvarande belopp som fastställts av importlandet, skall importlandet godta dem om produkterna faktureras i exportlandets valuta. Om produkterna faktureras i valutan i en annan medlemsstat i gemenskapen eller i ett av de andra länder som avses i artikel 4, skall importlandet godkänna det belopp som har meddelats av det berörda landet.

3. De belopp som skall användas i en viss nationell valuta skall utgöra motvärdet i denna valuta till de i euro uttryckta beloppen den första arbetsdagen i oktober 1999.

4. De i euro uttryckta beloppen och deras motvärde i de nationella valutorna i gemenskapens medlemsstater och Egypten skall ses över av associeringskommittén på begäran av gemenskapen eller Egypten. Vid denna översyn skall associeringskommittén säkerställa att ingen sänkning sker av de belopp som skall användas i nationell valuta och skall dessutom beakta det önskvärda i att bevara effekten av berörda beloppsgränser i reella termer. För det ändamålet får den besluta om att ändra de i euro uttryckta beloppen.

AVDELNING VI

BESTÄMMELSER OM ADMINISTRATIVT SAMARBETE

ARTIKEL 31

Ömsesidigt bistånd

1. Tullmyndigheterna i gemenskapens medlemsstater och i Egypten skall genom Europeiska gemenskapernas kommission förse varandra med avtryck av de stämplar som används vid deras tullkontor vid utfärdande av varucertifikat EUR.1 samt med adresserna till de tullmyndigheter som ansvarar för kontrollen av dessa certifikat och fakturadeklarationer.

2. För att sörja för att detta protokoll tillämpas på ett riktigt sätt skall gemenskapen och Egypten genom de behöriga tullförvaltningarna bistå varandra vid kontrollen av att varucertifikaten EUR.1 och fakturadeklarationerna är äkta och att uppgifterna i dessa handlingar är riktiga.

ARTIKEL 32

Kontroll av ursprungsintyg

1. Efterkontroll av ursprungsintyg skall göras stickprovsvis eller när importlandets tullmyndigheter har rimliga tvivel beträffande handlingarnas äkthet, de berörda produkternas ursprungsstatus eller uppfyllandet av övriga villkor i detta protokoll.

2. Vid tillämpning av punkt 1 skall importlandets tullmyndigheter återsända varucertifikat EUR.1 och fakturan, om den lämnats in, eller fakturadeklarationen eller en kopia av dessa handlingar till exportlandets tullmyndigheter och vid behov ange skälen för undersökningen. Till stöd för begäran om kontroll skall de tillhandahålla alla de erhållna handlingar och upplysningar som tyder på att uppgifterna i ursprungsintyget inte är riktiga.

3. Kontrollen skall göras av exportlandets tullmyndigheter. För kontrollen skall de ha rätt att begära alla slags underlag och att göra alla slags kontroller av exportörens räkenskaper eller varje annan kontroll som de anser lämplig.

4. Om importlandets tullmyndigheter beslutar att tills vidare upphöra att bevilja förmånsbehandling för de berörda produkterna i avvaktan på resultatet av kontrollen, skall de erbjuda importören att produkterna frigörs, med förbehåll för de säkerhetsåtgärder som de finner nödvändiga.

5. De tullmyndigheter som begärt kontrollen skall så snart som möjligt underrättas om resultatet av denna. Detta resultat måste klart utvisa om handlingarna är äkta och om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen, Egypten eller något av de andra länder som avses i artikel 4 och uppfyller övriga villkor i detta protokoll.

6. Om rimliga tvivel föreligger och inget svar erhålls inom tio månader från den dag då kontrollen begärdes, eller om svaret inte innehåller tillräckliga uppgifter för att handlingens äkthet eller produkternas verkliga ursprung skall kunna fastställas, skall de tullmyndigheter som begärt kontrollen vägra förmånsbehandling, utom under exceptionella omständigheter.

ARTIKEL 33

Tvistlösning

Om det i samband med kontrollförfaranden enligt artikel 32 uppstår tvister som inte kan lösas mellan de tullmyndigheter som begärt en kontroll och de tullmyndigheter som ansvarar för att denna kontroll utförs, eller om frågor uppstår angående tolkningen av detta protokoll, skall tvisterna hänskjutas till associeringskommittén.

Alla tvister mellan importören och importlandets tullmyndigheter skall lösas enligt lagstiftningen i importlandet.

ARTIKEL 34

Påföljder

Den som i syfte att erhålla förmånsbehandling för produkter upprättar eller låter upprätta en handling som innehåller oriktiga uppgifter skall bli föremål för påföljder.

ARTIKEL 35

Frizoner

1. När handel sker med en produkt på grundval av ett ursprungsintyg och produkten i fråga under transporten befinner sig i en frizon på gemenskapens eller Egyptens territorium, skall gemenskapen och Egypten vidta nödvändiga åtgärder för att se till att produkten inte ersätts med andra varor och inte genomgår någon annan hantering än normala åtgärder för att förhindra att den försämras.

2. När produkter med ursprung i gemenskapen eller Egypten importeras till en frizon på grundval av ett ursprungsintyg och där genomgår hantering eller behandling, skall, trots bestämmelserna i punkt 1, de berörda myndigheterna på exportörens begäran utfärda ett nytt varucertifikat EUR.1, om den genomförda hanteringen eller behandlingen är förenlig med bestämmelserna i detta protokoll.

AVDELNING VII

CEUTA OCH MELILLA

ARTIKEL 36

Tillämpning av protokollet

1. Begreppet "gemenskapen" i artikel 2 skall inte omfatta Ceuta och Melilla.

2. Produkter med ursprung i Egypten skall när de importeras till Ceuta eller Melilla i alla avseenden åtnjuta samma tullbehandling som den som tillämpas på produkter med ursprung i gemenskapens tullområde enligt protokoll 2 i Akten för anslutning av Konungariket Spanien och Portugisiska republiken till Europeiska gemenskaperna. Egypten skall på import av produkter som omfattas av avtalet och har ursprung i Ceuta och Melilla tillämpa samma tullbehandling som den som tillämpas på produkter som importeras från och har ursprung i gemenskapen.

3. Vid tillämpning av punkt 2 skall för produkter med ursprung i Ceuta och Melilla detta protokoll gälla i tillämpliga delar, om inte annat följer av de särskilda villkor som anges i artikel 37.

ARTIKEL 37

Särskilda villkor

1. Under förutsättning att produkterna har transporterats direkt i enlighet med bestämmelserna i artikel 13, skall följande gälla:

1) Följande skall anses vara produkter med ursprung i Ceuta eller Melilla:

a) Produkter som är helt framställda i Ceuta eller Melilla.

b) Produkter som är framställda i Ceuta eller Melilla och vid vilkas tillverkning andra produkter än de som avses i a har använts, förutsatt att

i) dessa produkter har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling enligt artikel 6 i detta protokoll, eller

ii) dessa produkter har ursprung i Egypten eller gemenskapen enligt detta protokoll och har genomgått bearbetning eller behandling som är mer omfattande än den otillräckliga bearbetning eller behandling som avses i artikel 7.1.

2) Följande skall anses vara produkter med ursprung i Egypten:

a) Produkter som är helt framställda i Egypten.

b) Produkter som är framställda i Egypten och vid vilkas tillverkning andra produkter än de som avses i a har använts, förutsatt att

i) dessa produkter har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling enligt artikel 6 i detta protokoll, eller

ii) dessa produkter har ursprung i Ceuta, Melilla eller gemenskapen enligt detta protokoll och har genomgått bearbetning eller behandling som är mer omfattande än den otillräckliga bearbetning eller behandling som avses i artikel 7.1.

2. Ceuta och Melilla skall anses som ett enda territorium.

3. Exportören eller dennes befullmäktigade ombud skall ange "Egypten" och "Ceuta och Melilla" i fält 2 på varucertifikatet EUR.1 eller i fakturadeklarationen. I fråga om produkter med ursprung i Ceuta och Melilla skall detta dessutom anges i fält 4 på varucertifikatet EUR.1 eller i fakturadeklarationen.

4. De spanska tullmyndigheterna skall ansvara för tillämpningen av detta protokoll i Ceuta och Melilla.

AVDELNING VIII

SLUTBESTÄMMELSER

ARTIKEL 38

Ändringar i protokollet

Associeringsrådet får besluta att ändra bestämmelserna i detta protokoll.

ARTIKEL 39

Genomförande av protokollet

Gemenskapen och Egypten skall var och en vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta protokoll.

ARTIKEL 40

Varor som transiteras eller lagras

Bestämmelserna i avtalet får tillämpas på varor som uppfyller villkoren i detta protokoll och som vid dagen för avtalets ikraftträdande antingen transiteras till eller tillfälligt lagras i tullager i eller i frizoner i gemenskapen eller i Egypten, under förutsättning att ett varucertifikat EUR.1 som har utfärdats i efterhand av de behöriga myndigheterna i exportlandet, tillsammans med handlingar som visar att varorna har transporterats direkt, har överlämnats till tullmyndigheten i importlandet inom fyra månader efter avtalets ikraftträdande.

Bilaga I till protokoll 4

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR TILL FÖRTECKNINGEN I BILAGA II

Anmärkning 1:

I förteckningen anges de krav som gäller för alla produkter för att de skall anses tillräckligt bearbetade eller behandlade i enlighet med artikel 6 i protokollet.

Anmärkning 2:

1. I förteckningens två första kolumner beskrivs den framställda produkten. Den första kolumnen innehåller det tulltaxe- eller kapitelnummer som används i Harmoniserade systemet och den andra kolumnen innehåller den varubeskrivning som används i detta system för tulltaxenumret eller kapitlet. För varje post i de två första kolumnerna finns en regel angiven i kolumn 3 eller 4. Om en post i den första kolumnen föregås av ordet "ex", betyder detta att reglerna i kolumn 3 eller 4 endast gäller för den del av numret eller kapitlet som anges i kolumn 2.

2. Om flera tulltaxenummer är grupperade tillsammans i kolumn 1 eller ett kapitelnummer angivits och beskrivningen av produkterna i kolumn 2 därför gjorts i allmänna ordalag, gäller de motsvarande reglerna i kolumn 3 eller 4 för alla de produkter som enligt Harmoniserade systemet klassificeras enligt de olika numren i kapitlet eller enligt något av de tulltaxenummer som är grupperade i kolumn 1.

3. Om olika regler i förteckningen gäller för olika produkter inom samma tulltaxenummer, innehåller varje strecksats beskrivningen av den del av tulltaxenumret för vilken motsvarande regel i kolumn 3 eller kolumn 4 gäller.

4. Om en regel anges i både kolumnerna 3 och 4 för en post i de två första kolumnerna, kan exportören välja att tillämpa antingen den regel som anges i kolumn 3 eller den som anges i kolumn 4. Om inte någon ursprungsregel anges i kolumn 4, skall den regel som anges i kolumn 3 tillämpas.

Anmärkning 3:

5. Bestämmelserna i artikel 6 i protokollet om produkter som erhållit ursprungsstatus och som används vid tillverkningen av andra produkter gäller oavsett om denna status har erhållits i den fabrik där dessa produkter används eller i en annan fabrik i Egypten eller gemenskapen.

Exempel:

En motor enligt tulltaxenummer 8407, för vilken det i regeln föreskrivs att värdet av det ickeursprungsmaterial som ingår inte får överstiga 40 % av priset fritt fabrik, är tillverkad av "annat legerat stål, grovt tillformat genom smidning" enligt tulltaxenummer ex 7224.

Om detta smide har smitts i gemenskapen av ett göt med icke-ursprungsstatus, har det redan fått ursprungsstatus med stöd av regeln för tulltaxenummer ex 7224 i förteckningen. Smidet kan då räknas som ursprungsprodukt vid beräkningen av värdet på motorn, oberoende av om det tillverkats i samma fabrik eller i en annan fabrik i gemenskapen. Värdet av götet med ickeursprungsstatus skall därför inte räknas med när värdet av det icke-ursprungsmaterial som använts läggs samman.

6. I regeln i förteckningen anges den minsta bearbetning eller behandling som fordras, och ytterligare bearbetning eller behandling ger också ursprungsstatus. Däremot kan utförandet av mindre bearbetning eller behandling inte ge ursprungsstatus. Om det i en regel fastslås att ickeursprungsmaterial på ett visst tillverkningsstadium får användas, är alltså användning av sådant material på ett tidigare tillverkningsstadium tillåten, medan användning av sådant material på ett längre framskridet tillverkningsstadium inte är tillåten.

7. Utan att det påverkar tillämpningen av anmärkning 3.2 kan, om det i en regel anges att "material enligt vilket tulltaxenummer som helst" får användas, material med samma nummer som produkten också användas, dock med förbehåll för alla särskilda begränsningar som också kan ingå i regeln. Uttrycket "tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat material enligt nr...." innebär däremot att endast material som klassificeras enligt samma nummer som en produkt med en annan varubeskrivning än den som anges för produkten i kolumn 2 får användas.

8. Om det i en regel i förteckningen anges att en produkt får tillverkas av mer än ett material, innebär detta att vilket eller vilka som helst av dessa material får användas. Det krävs inte att alla material används.

Exempel:

I regeln för vävnader enligt nummer 5208-5212 anges att naturfibrer får användas och att bl.a. kemiska material också får användas. Denna regel innebär inte att både naturfibrer och kemiska material måste användas. Det är möjligt att använda det ena eller det andra av dessa material eller båda.

9. Om det i en regel i förteckningen anges att en produkt måste tillverkas av ett visst material, hindrar villkoret givetvis inte användning av andra material som på grund av sin beskaffenhet inte kan uppfylla det villkoret (se också anmärkning 6.2 nedan i samband med textilier).

Exempel:

Regeln för livsmedelsberedningar enligt nummer 1904, som uttryckligen utesluter användning av spannmål eller av produkter härledda från spannmål, hindrar inte användning av mineralsalter, kemikalier och andra tillsatsämnen som inte har framställts av spannmål.

Detta gäller dock inte produkter som, trots att de inte kan tillverkas av det specifika material som anges i förteckningen, kan tillverkas av material av samma slag på ett tidigare tillverkningsstadium.

Exempel:

I fråga om ett klädesplagg enligt ex kapitel 62 tillverkat av bondad duk är det, om endast garn som utgör icke-ursprungsprodukt är tillåtet för detta slags plagg, inte möjligt att utgå från bondad duk - även om bondad duk normalt inte kan tillverkas av garn. I sådana fall skulle utgångsmaterialet normalt vara i stadiet före garnstadiet, dvs. fiberstadiet.

10. Om två eller flera procentsatser anges i en regel i förteckningen som det högsta värdet för ickeursprungsmaterial som kan användas, får dessa procentsatser inte läggas samman. Värdet av allt icke-ursprungsmaterial som används får med andra ord aldrig överstiga den högsta av de angivna procentsatserna. Dessutom får de enskilda procentsatserna för de specifika materialen inte överskridas.

Anmärkning 4:

11. Med begreppet "naturfibrer" avses i förteckningen andra fibrer än regenat- eller syntetfibrer. Det är begränsat till stadiet innan spinningen äger rum, inklusive avfall och, om inte annat anges, inbegriper även sådana fibrer som har kardats, kammats eller behandlats på annat sätt, men inte spunnits.

12. Begreppet "naturfibrer" inbegriper tagel enligt nummer 0503, natursilke enligt nummer 5002 och 5003 samt ullfibrer och fina eller grova djurhår enligt nummer 5101-5105, bomullsfibrer enligt nummer 5201-5203 och andra vegetabiliska fibrer enligt nummer 5301-5305.

13. Med begreppen "textilmassa", "kemiska material" och "material för papperstillverkning" avses i förteckningen de material som inte klassificeras enligt kapitlen 50-63 och som kan användas för tillverkning av regenat-, syntet- eller pappersfibrer eller regenat-, syntet- eller pappersgarn.

14. Med begreppet "konststapelfibrer" avses i förteckningen fiberkabel av syntetfilament eller av regenatfilament, syntet- eller regenatstapelfibrer och avfall av syntet- eller regenatfibrer enligt nummer 5501-5507.

Anmärkning 5:

15. Om det i fråga om en viss produkt i förteckningen hänvisas till denna anmärkning, skall inte villkoren i kolumn 3 tillämpas på bastextilmaterial som används vid tillverkning av denna produkt, vilket sammanlagt utgör högst 10 % av den sammanlagda vikten av alla de bastextilmaterial som har använts (se också anmärkningarna 5.3 och 5.4 nedan).

16. Den tolerans som avses i anmärkning 5.1 får emellertid endast tillämpas på blandprodukter som har tillverkats av två eller flera bastextilmaterial.

Följande är bastextilmaterial:

– Natursilke. – Ull.

– Grova djurhår.

– Fina djurhår. – Tagel.

– Bomull. – Material för papperstillverkning och papper. – Lin. – Mjukhampa. – Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål. – Sisal och andra textilfibrer från växter av släktet Agave. – Kokosfibrer, abaca, rami och andra vegetabiliska textilfibrer. – Syntetkonstfilament. – Regenatkonstfilament. – Syntetkonststapelfibrer av polypropen. – Syntetkonststapelfibrer av polyester. – Syntetkonststapelfibrer av polyamid. – Syntetkonststapelfibrer av polyakrylnitril. – Syntetkonststapelfibrer av polyimid. – Syntetkonststapelfibrer av polytetrafluoreten. – Syntetkonststapelfibrer av polyfenylensulfid. – Syntetkonststapelfibrer av polyvinylklorid. – Andra syntetkonststapelfibrer.

– Regenatkonststapelfibrer av viskos.

– Andra regenatkonststapelfibrer.

– Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet. – Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyester, även överspunnet.

– Produkter enligt nummer 5605 (metalliserat garn) som innehåller remsor som utgörs av en kärna bestående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd av högst 5 mm, och som är infogad mellan två plastfilmer med hjälp av genomskinligt eller färgat klister. – Andra produkter enligt nummer 5605.

Exempel:

Ett garn enligt nummer 5205 tillverkat av bomullsfibrer enligt nummer 5203 och syntetstapelfibrer enligt nummer 5506 är ett blandgarn. Syntetstapelfibrer som inte uppfyller ursprungsreglerna (enligt vilka det krävs tillverkning utgående från kemiska material eller textilmassa) får därför användas upp till 10 % av garnets vikt.

Exempel:

En vävnad av ull enligt nummer 5112 tillverkad av garn av ull enligt nummer 5107 och syntetiskt garn av stapelfibrer enligt nummer 5509 är en blandväv. Syntetiskt garn som inte uppfyller ursprungsreglerna (enligt vilka det krävs tillverkning utgående från kemiska material eller textilmassa) eller garn av ull som inte uppfyller ursprungsreglerna (enligt vilka det krävs tillverkning utgående från naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning) eller en kombination av båda får därför användas, om deras sammanlagda vikt utgör högst 10 % av tygets vikt.

Exempel:

Tuftad dukvara av textilmaterial enligt nummer 5802 tillverkad av bomullsgarn enligt nummer 5205 och bomullsvävnader enligt nummer 5210 är en blandprodukt endast om bomullsväven själv är en blandväv tillverkad av garn som klassificeras enligt två skilda tulltaxenummer, eller om de använda bomullsgarnerna själva är blandningar.

Exempel:

Om den tuftade dukvaran av textilmaterial är tillverkad av bomullsgarn enligt nummer 5205 och syntetiska vävnader enligt nummer 5407 är de använda garnerna givetvis två skilda bastextilmaterial och den tuftade dukvaran av textilmaterial är följaktligen en blandprodukt.

Exempel:

En tuftad matta tillverkad av både regenatgarn och bomullsgarn och med ett underlag av jute är en blandprodukt eftersom tre bastextilmaterial använts. Icke-ursprungsmaterial på ett längre framskridet tillverkningsstadium än vad regeln tillåter får således användas, förutsatt att dess sammanlagda vikt inte överstiger 10 % av textilmaterialens vikt i mattan. Både juteunderlaget och regenatgarnet kan importeras på detta tillverkningsstadium, förutsatt att viktvillkoren är uppfyllda.

17. I fråga om produkter som innehåller "garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet" är denna tolerans 20 % för sådant garn.

18. I fråga om produkter som innehåller remsor som utgörs av en kärna bestående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd av högst 5 mm, och som är infogad mellan två plastfilmer med hjälp av klister, är denna tolerans 30 % för sådana remsor.

Anmärkning 6:

19. I fråga om de textilprodukter i förteckningen för vilka det anges en fotnot som hänvisar till denna anmärkning får textilmaterial, med undantag av foder och mellanfoder, vilka inte uppfyller regeln i kolumn 3 i förteckningen för de berörda konfektionsprodukterna användas, om de klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten och deras värde inte överstiger 8 % av produktens pris fritt fabrik.

20. Utan att det påverkar tillämpningen av anmärkning 6.3 får material som inte klassificeras enligt kapitel 50–63 användas fritt vid tillverkning av textilprodukter, oavsett om de innehåller textilmaterial.

Exempel:

Om det i en regel i förteckningen exempelvis anges att garn skall användas för en viss textilprodukt, t.ex. byxor, hindrar detta inte användning av metallföremål, t.ex. knappar, eftersom knappar inte klassificeras enligt kapitel 50-63. Av samma skäl får blixtlås användas, även om blixtlås normalt innehåller textilmaterial.

21. I de fall en procentregel gäller måste vid beräkningen av värdet av ingående ickeursprungsmaterial hänsyn tas till värdet av de material som inte klassificeras enligt kapitel 50 63.

Anmärkning 7:

22. Med "särskild behandling" avses i samband med nummer ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 och ex 3403 följande:

a) Vakuumdestillation.

b) Omfattande fraktionerad omdestillation

1

c) Krackning.

d) Reformering.

e) Extraktion med selektiva lösningsmedel. f) Den process som omfattar alla följande behandlingar: behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening med naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit.

g) Polymerisation.

h) Alkylering. i) Isomerisering.

1

Se kompletterande anmärkning 4 b till kapitel 27 i Kombinerade nomenklaturen.

23. Med "särskild behandling" avses i samband med nummer 2710, 2711 och 2712 följande:

a) Vakuumdestillation. b) Omfattande fraktionerad omdestillation

3

.

c) Krackning.

d) Reformering. e) Extraktion med selektiva lösningsmedel. f) Den process som omfattar alla följande behandlingar: behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening med naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit.

g) Polymerisation.

h) Alkylering. ij) Isomerisering. k) Endast för tungoljor enligt nummer ex 2710: avsvavling med väte om de behandlade produkternas svavelinnehåll minskas med minst 85 % (ASTM D 1266-59 T-metoden). l) Endast för produkter enligt nummer 2710: avparaffinering på annat sätt än genom enkel filtrering.

3

Se kompletterande anmärkning 4 b till kapitel 27 i Kombinerade nomenklaturen.

m) Endast för tungoljor enligt nummer 2710: vätebehandling, annan än avsvavling, vid vilken

väte vid ett tryck över 20 bar och en temperatur över 250 q C aktivt deltar i en kemisk reaktion med hjälp av en katalysator, och annat än i syfte att minska svavelinnehållet när vätet utgör en aktiv beståndsdel i en kemisk reaktion. Efterföljande hydrering av smörjoljor enligt nummer ex 2710 (t.ex. hydrofinishing eller avfärgning) för att framför allt förbättra färg eller stabilitet skall emellertid inte räknas som en särskild behandling.

n) Endast för eldningsoljor enligt nummer ex 2710: atmosfärisk destillation, om mindre än 30 volymprocent destillat (inklusive destillationsförluster) erhålls vid 300 qC enligt ASTM

D 86-metoden.

o) Endast för andra tungoljor än dieselbrännoljor och eldningsoljor enligt nummer ex 2710: bearbetning vid elektrisk högfrekvensurladdning.

24. I fråga om nummer ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 och ex 3403 skall enkla åtgärder såsom rengöring, dekantering, avsaltning, vattenseparering, filtrering, färgning och märkning, som tillför ett svavelinnehåll som resultat av att produkter med olika svavelinnehåll blandas, eller någon kombination av dessa eller liknande åtgärder, inte medföra någon ursprungsstatus.

Bilaga II till protokoll 4

FÖRTECKNING ÖVER DEN BEARBETNING ELLER BEHANDLING

AV ICKE-URSPRUNGSMATERIAL SOM KRÄVS

FÖR ATT DEN TILLVERKADE PRODUKTEN

SKALL FÅ URSPRUNGSSTATUS

Alla produkter som anges i förteckningen omfattas inte nödvändigtvis

av avtalet. Det är därför nödvändigt att beakta

avtalets övriga delar.

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av ickeursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

Kapitel 1 Levande djur Alla djur enligt kapitel 1 som använts skall vara helt framställda Kapitel 2 Kött och andra ätbara djurdelar

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 1 och 2 skall vara helt framställt

Kapitel 3 Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 skall vara helt framställt

ex kapitel 4 Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 4 skall vara helt framställt

0403 Kärnmjölk, filmjölk,

gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

Tillverkning vid vilken - allt använt material enligt kapitel 4 skall vara helt framställt, och - all använd frukt- och bärsaft (utom saft av ananas, lime eller grapefrukt) enligt nr 2009 redan har ursprungsstatus, och - värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 5 Produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 5 skall vara helt framställt

ex 0502 Borst och andra hår av svin, bearbetade

Rengöring, desinficering, sortering och uträtning av borst och andra hår

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av ickeursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

Kapitel 6 Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter o.d.; snittblommor och snittgrönt

Tillverkning vid vilken - allt använt material enligt kapitel 6 skall vara helt framställt, och - värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 7 Grönsaker samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 7 skall vara helt framställt

Kapitel 8 Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av citrusfrukter eller meloner

Tillverkning vid vilken - all använd frukt och alla använda bär och nötter skall vara helt framställda, och - värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 9 Kaffe, te, matte och kryddor; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 9 skall vara helt framställt

0901 Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal och hinnor av kaffe; kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst

0902 Te, även aromatiserat Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst

ex 0910 Kryddblandningar Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

Kapitel 10 Spannmål Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 10 skall vara helt framställt

ex kapitel 11 Produkter från kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken all använd spannmål och alla använda grönsaker och ätbara rötter och stam- eller rotknölar enligt nr 0714 eller alla använda frukter eller bär skall vara helt framställda

ex 1106 Mjöl och pulver av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713

Torkning och malning av baljfrukter och baljväxtfrön enligt nr 0708

Kapitel 12 Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter; växter för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 12 skall vara helt framställt

1301 Schellack o.d.; naturliga gummiarter, hartser, gummihartser och oleoresiner (t.ex. balsamer)

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt nr 1301 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

1302 Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:

- Växtslem och andra förtjockningsmedel, modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter

Tillverkning utgående från icke-modifierat växtslem och icke-modifierade förtjockningsmedel

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

- Andra slag Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 14 Vegetabiliska flätningsmaterial; vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 14 skall vara helt framställt

ex kapitel 15 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

1501 Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, annat än sådant enligt nr 0209 och 1503:

- Fett från ben eller avfall Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 0203, 0206 eller 0207 eller ben enligt nr 0506

- Annat Tillverkning utgående från kött eller ätliga slaktbiprodukter av svin enligt nr 0203 eller 0206 eller från kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0207

1502 Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än sådana enligt nr 1503:

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger

ursprungsstatus

(3) eller (4)

- Fett från ben eller avfall Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 0201, 0202, 0204 eller 0206 eller ben enligt nr 0506

- Andra Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 2 skall vara helt framställt

1504 Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:

- Fasta fraktioner Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat material enligt nr 1504

- Andra slag Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 skall vara helt framställt

ex 1505 Raffinerad lanolin Tillverkning utgående från rått ullfett enligt nr 1505

1506 Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:

- Fasta fraktioner Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat material enligt nr 1506

- Andra slag Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 2 skall vara helt framställt

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

1507

1515

Vegetabiliska oljor och fraktioner av dessa oljor

- Sojabönolja, jordnötsolja, palmolja, kokosolja, palmkärnolja och babassuolja, tungolja, oiticicaolja, myrtenvax, japanvax, fraktioner av jojobaolja och oljor avsedda för tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

- Fasta fraktioner, utom av jojobaolja

Tillverkning utgående från annat material enligt nr 1507-1515

- Andra slag Tillverkning vid vilken allt använt vegetabiliskt material skall vara helt framställt

1516 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade

Tillverkning vid vilken - allt använt material enligt kapitel 2 skall vara helt framställt, och - allt använt vegetabiliskt material skall vara helt framställt. Material enligt nr 1507, 1508, 1511 och 1513 får dock användas

1517 Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516

Tillverkning vid vilken - allt använt material enligt kapitlen 2 och 4 skall vara helt framställt, och - allt använt vegetabiliskt material skall vara helt framställt. Material enligt nr 1507, 1508, 1511 och 1513 får dock användas

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

Kapitel 16 Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

Tillverkning utgående från djur enligt kapitel 1. Allt använt material enligt kapitel 3 skall vara helt framställt

ex kapitel 17 Socker och sockerkonfektyrer; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

ex 1701 Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form, med tillsats av aromämnen eller färgämnen

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

1702 Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:

- Kemiskt ren maltos eller fruktos

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat material enligt nr 1702

- Annat socker i fast form med tillsats av aromämnen eller färgämnen

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

- Annat Tillverkning vid vilken allt använt material redan har ursprungsstatus

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

ex 1703 Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker, med tillsats av aromämnen eller färgämnen

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

1704 Sockerkonfektyrer

(inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och - värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 18 Kakao och kakaoberedningar

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och - värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

1901 Maltextrakt;

livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401-0404, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

- Maltextrakt Tillverkning utgående från spannmål enligt kapitel 10

- Annat Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och - värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

1902 Pastaprodukter, såsom

spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd:

- Innehållande högst 20 viktprocent kött, korv, slaktbiprodukter, fisk, kräftdjur eller blötdjur

Tillverkning vid vilken all använd spannmål och alla använda produkter därav (utom durumvete och produkter därav) skall vara helt framställda

- Innehållande mer än 20 viktprocent kött, korv, slaktbiprodukter, fisk, kräftdjur eller blötdjur

Tillverkning vid vilken - all använd spannmål och alla använda produkter därav (utom durumvete och produkter därav) skall vara helt framställda, och - allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 skall vara helt framställt

1903 Tapioka och

tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn o.d.

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom potatisstärkelse enligt nr 1108

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

1904 Livsmedelsberedningar

erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans

Tillverkning - utgående från material som inte klassificeras enligt nr 1806, - vid vilken all använd spannmål och allt använt mjöl (utom durumvete och produkter därav) skall vara helt framställda, och - vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

1905 Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt kapitel 11

ex kapitel 20 Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken alla använda frukter, bär, nötter eller grönsaker skall vara helt framställda

ex 2001 Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

ex 2004 och ex 2005

Potatis i form av mjöl eller flingor, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

2006 Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, konserverade med socker (avrunna, glaserade eller kanderade)

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

2007 Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, beredda genom kokning eller annan värmebehandling, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och - värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2008 - Nötter, utan tillsats av socker eller alkohol

Tillverkning vid vilken värdet av använda nötter och oljeväxtfrön enligt nr 0801, 0802 och 1202-1207, som redan utgör ursprungsvaror, överstiger 60 % av produktens pris fritt fabrik

- Jordnötssmör; blandningar baserade på spannmål; palmhjärtan; majs

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

- Andra slag, utom frukter och bär (även nötter), kokade på annat sätt än med vatten eller ånga, utan tillsats av socker, frysta

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och - värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

2009 Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och - värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 21 Diverse ätbara beredningar; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

2101 Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och - all använd cikoriarot skall vara helt framställd

2103 Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap:

- Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Senapspulver och beredd senap får dock användas

- Senapspulver och beredd senap

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

ex 2104 Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom beredda eller konserverade grönsaker enligt nr 2002-2005

2106 Livsmedelsberedningar,

inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och - värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 22 Drycker, sprit och ättika; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och - alla använda druvor eller använt material som utvunnits ur druvor skall vara helt framställda

2202 Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och - värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik, och - all använd frukt- och bärsaft (utom saft av ananas, lime och grapefrukt) redan har ursprungsstatus

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

2208 Odenaturerad etylalkohol

med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker

Tillverkning - utgående från material som inte klassificeras enligt nr 2207 eller 2208, - vid vilken alla använda druvor eller använt material som utvunnits ur druvor skall vara helt framställda, eller vid vilken, om allt annat använt material redan har ursprungsstatus, högst 5 volymprocent arrak får användas

ex kapitel 23 Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

ex 2301 Mjöl av val, mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, olämpliga som livsmedel

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 skall vara helt framställt

ex 2303 Återstoder från framställning av majsstärkelse (med undantag av koncentrerat majsstöpvatten), med ett proteininnehåll beräknat på torrsubstansen av mer än 40 viktprocent

Tillverkning vid vilken all använd majs skall vara helt framställd

ex 2306 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av olivolja, innehållande mer än 3 % olivolja

Tillverkning vid vilken alla använda oliver skall vara helt framställda

2309 Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur

Tillverkning vid vilken - spannmål, socker, melass, kött eller mjölk som används redan har ursprungsstatus, och - allt använt material enligt kapitel 3 skall vara helt framställt

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

ex kapitel 24 Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 24 skall vara helt framställt

2402 Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning

Tillverkning vid vilken minst 70 viktprocent av den använda råtobaken eller det använda tobaksavfallet enligt nr 2401 redan har ursprungsstatus

ex 2403

Röktobak Tillverkning vid vilken minst 70 viktprocent av den använda råtobaken eller det använda tobaksavfallet enligt nr 2401 redan har ursprungsstatus

ex kapitel 25 Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och cement; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

ex 2504 Naturlig kristallgrafit, kolanrikad, renad och malen

Förhöjning av kolinnehållet genom anrikning, rening och malning av kristallinisk rå grafit

ex 2515 Marmor, enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form, med en tjocklek av högst 25 cm

Sönderdelning, genom sågning eller på annat sätt, av marmor (även om den redan är sågad) med en tjocklek av mer än 25 cm

ex 2516 Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller byggnadssten, enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form, med en tjocklek av högst 25 cm

Sönderdelning, genom sågning eller på annat sätt, av sten (även om den redan är sågad) med en tjocklek av mer än 25 cm

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

ex 2518 Bränd dolomit Bränning av obränd dolomit

ex 2519 Krossat naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) i hermetiskt förslutna behållare och magnesiumoxid, även rent, annat än smält magnesia eller dödbränd (sintrad) magnesia

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) får dock användas

ex 2520 Gips speciellt beredd för dentalbruk

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2524 Naturliga asbestfibrer Tillverkning utgående från asbestkoncentrat

ex 2525 Glimmerpulver Malning av glimmer eller glimmeravfall

ex 2530 Jordpigment, bränt eller pulveriserat

Bränning eller malning av jordpigment

Kapitel 26 Malm, slagg och aska Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

ex kapitel 27 Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

ex 2707 Oljor som liknar mineraloljor och i vilka de aromatiska beståndsdelarnas vikt överstiger de ickearomatiska beståndsdelarnas vikt, erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol, som ger mer än 65 volymprocent destillat vid en temperatur på upp till 250°C (inklusive blandningar av bensin (petroleum spirit och bensen), avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering eller annan särskild behandling

1

eller andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2709 Råolja erhållen ur bituminösa mineral

Torrdestillation av bituminösa mineral

2710 Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Raffinering eller annan särskild behandling2

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

1

För de specifika villkoren rörande "särskild behandling", se inledande anmärkningarna 7.1 och 7.3

2

För de specifika villkoren rörande "särskild behandling", se inledande anmärkning 7.2.

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

2711 Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten

Raffinering eller annan särskild behandling,

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

2712 Vaselin; paraffin,

mikrovax, "slack wax", ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produkter erhållna genom syntes eller genom andra processer, även färgade

Raffinering eller annan särskild behandling1eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

2713 Petroleumkoks,

petroleumbitumen (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineraler

Raffinering eller annan särskild behandling

1

eller andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

2714 Naturlig bitumen och naturasfalt; bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand; asfaltit och asfaltsten

Raffinering eller annan särskild behandling1, eller andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

2715 Bituminösa blandningar

baserade på naturasfalt, naturlig bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck (t.ex. asfaltmastix, "cut backs")

Raffinering eller annan särskild behandling1eller andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

ex kapitel 28 Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2805 "Mischmetall" Tillverkning genom elektrolytisk behandling eller värmebehandling, om värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2811 Svaveltrioxid Tillverkning utgående från svaveldioxid

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2833 Aluminiumsulfat Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2840 Natriumperborater Tillverkning utgående från dinatriumtetraboratpentahydrat

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

ex kapitel 29 Organiska kemikalier; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2901 Acykliska kolväten avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering eller annan särskild behandling1, eller andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2902 Cyklaner och cyklener (andra än azulen), bensen, toluen, xylener, avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering eller annan särskild behandling1, eller andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

ex 2905 Metallalkoholater av alkoholer enligt detta tulltaxenummer och av etanol

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat material enligt nr 2905. Metallalkoholater enligt detta tulltaxenummer får dock användas endast om deras värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

2915 Mättade acykliska

monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2915 och 2916 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2932 - Inre etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

- Cykliska acetaler och inre hemiacetaler, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2909 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

2933 Heterocykliska föreningar

med enbart kväve som heteroatom(er)

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2932 och 2933 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

2934 Nukleinsyror och salter av nukleinsyror; andra heterocykliska föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2932–2934 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 30 Farmaceutiska produkter; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

3002 Människoblod; djurblod

berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt bruk; immunsera och andra fraktioner av blod samt modifierade immunologiska produkter, även erhållna genom biotekniska processer; vacciner, toxiner, kulturer av mikroorganismer (med undantag av jäst) och liknande produkter:

- Produkter bestående av två eller flera beståndsdelar som har blandats med varandra för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk eller oblandade produkter för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, som föreligger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat material enligt nr 3002. Även material som motsvarar denna varubeskrivning får användas, förutsatt att dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

-Andra

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

- -Människoblod Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat material enligt nr 3002. Även material som motsvarar denna varubeskrivning får användas, förutsatt att dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

- -Djurblod berett för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat material enligt nr 3002. Även material som motsvarar denna varubeskrivning får användas, förutsatt att dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

- -Fraktioner av blod andra än immunsera, hemoglobin, blodglobuliner och serumglobuliner

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat material enligt nr 3002. Även material som motsvarar denna varubeskrivning får användas, förutsatt att dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

- -Hemoglobin, blodglobuliner och serumglobuliner

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat material enligt nr 3002. Även material som motsvarar denna varubeskrivning får användas, förutsatt att dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

- -Andra Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat material enligt nr 3002. Även material som motsvarar denna varubeskrivning får användas, förutsatt att dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

3003 och 3004 Medikamenter (med undantag av varor enligt nr 3002, 3005 och 3006):

- Framställda av amikacin enligt nr 2941

- Andra

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt nr 3003 eller 3004 får dock användas om dess värde sammanlagt inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten; material enligt nr 3003 eller 3004 får dock användas om dess värde sammanlagt inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik, och -värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 31 Gödselmedel; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

ex 3105 Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium; andra gödselmedel; varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg; med undantag av följande: - Natriumnitrat - Kalciumcyanamid - Kaliumsulfat - Magnesium- och kaliumsulfat

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten; material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik, och -värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 32 Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3201 Garvsyror (tanniner) samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror

Tillverkning utgående från garvämnesextrakter med vegetabiliskt ursprung

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3205 Substratpigment; preparat

enligt anm. 3 till detta kapitel på basis av substratpigment

1

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 3203, 3204 och 3205. Material enligt nr 3205 får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

1

I anmärkning 3 till kapitel 32 anges att det gäller preparat av sådana slag som används för att färga alla slags material eller som är avsedda att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar, om de inte är klassificerade enligt ett annat tulltaxenummer i kapitel 32.

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

ex kapitel 33 Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3301 Eteriska oljor (även terpenfria), inbegripet "concretes" och "absolutes"; resinoider; extraherade oleoresiner; koncentrat av eteriska oljor i fett, icke flyktig olja, vax e.d., erhållna genom s.k. enfleurage eller maceration; terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av eteriska oljor; vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även material ur en annan "grupp"

1

enligt detta

tulltaxenummer. Material enligt samma grupp får dock endast användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 34 Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, s.k. dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

1

Med "grupp" avses en del av varubeskrivningen för ett tulltaxenummer som är skild från resten genom ett semikolon.

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

ex 3403 Beredda smörjmedel innehållande mindre än 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Raffinering eller annan särskild

behandling1, eller andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

3404 Konstgjorda vaxer och beredda vaxer:

- Baserade på paraffin, petroleumvax, vaxer erhållna ur bituminösa mineraler, "slack wax" eller "scale wax"

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

- Andra Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom - hydrerade oljor enligt nr 1516 som har karaktär av vaxer,

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

- icke kemiskt definierade fettsyror eller tekniska fettalkoholer enligt nr 3823 som har karaktär av vaxer, - material enligt nr 3404

1

För de specifika villkoren rörande "särskild behandling", se inledande anmärkningarna 7.1 och 7.3

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

Detta material får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 35 Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3505 Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse:

- Företrad eller förestrad stärkelse

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat material enligt nr 3505

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

- Annan Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 1108

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3507 Enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

Kapitel 36 Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor; pyrofora legeringar; vissa brännbara produkter

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 37 Varor för foto- eller kinobruk; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3701 Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskänsliga, oexponerade, av annat material än papper, papp eller textilvara; bladfilm, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning, även i form av filmpaket:

- Färgfilm avsedd för omedelbar bildframställning, i form av filmpaket

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än nr 3701 eller 3702. Material enligt nr 3702 får dock användas om dess värde inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

- Andra Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än nr 3701 eller 3702. Material enligt nr 3701 och 3702 får dock användas om dess värde sammanlagt inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3702 Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, av annat material än papper, papp eller textilvara; film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än nr 3701 eller 3702

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3704 Fotografiska plåtar,

fotografisk film, fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara, exponerade men inte framkallade

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än nr 3701-3704

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 38 Diverse kemiska produkter; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3801 - Kolloidal grafit suspenderad i olja och halvkolloidal grafit; kolhaltig elektrodmassa

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

- Grafit i pastaform, bestående av en blandning av mer än 30 viktprocent grafit med mineraloljor

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 3403 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3803 Raffinerad tallolja (tallsyra)

Raffinering av rå tallolja Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3805 Sulfatterpentinsprit, renad Rening genom destillation

eller raffinering av rå sulfatterpentinsprit

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3806 Estrar bildade av hartssyror och glycerol eller annan polyol

Tillverkning utgående från hartssyror

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3807 Träbeck (trätjärebeck) Destillation av trätjära Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3808 Insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande medel, tillväxtreglerande medel för växter, desinfektionsmedel, bekämpningsmedel mot gnagare och liknande produkter, föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (t.ex. band, vekar och ljus, preparerade med svavel, samt flugpapper)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

3809 Appreturmedel, preparat

för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

3810 Betmedel för metaller; flussmedel och andra preparat, utgörande hjälpmedel vid lödning eller svetsning; pulver och pastor för lödning eller svetsning, bestående av metall och andra ämnen; preparat av sådana slag som används för fyllning eller beläggning av svetselektroder eller svetstråd

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

3811 Preparat för motverkande av knackning, oxidation, korrosion eller hartsbildning, viskositetsförbättrande preparat och andra beredda tillsatsmedel för mineraloljor (inbegripet bensin) eller för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor:

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

- Beredda tillsatsmedel för smörjoljor, innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 3811 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

- Andra Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

3812 Beredda vulknings-

acceleratorer; sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel för gummi eller plast

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

3813 Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater; brandsläckningsbomber

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

3814 Sammansatta organiska

lösnings- och spädningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; beredda färg- eller lackborttagningsmedel

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

3818 Kemiska grundämnen,

dopade för användning inom elektroniken, i form av skivor, plattor eller liknande former; kemiska föreningar, dopade för användning inom elektroniken

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

3819 Hydrauliska bromsvätskor

och andra beredda vätskor för hydraulisk kraftöverföring, inte innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral eller innehållande mindre än 70 viktprocent sådana oljor

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

3820 Frysskyddsmedel och

beredda flytande avisningsmedel

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

3822 Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på underlag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk, även utan underlag, andra än sådana som omfattas av nr 3002 eller 3006

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

3823 Tekniska enbasiska

fettsyror; sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer:

- Tekniska enbasiska fettsyror, sura oljor från raffinering

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

- Tekniska fettalkoholer Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat material enligt nr 3823

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

3824 Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; restprodukter från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

- Följande produkter enligt detta tulltaxenummer:

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor på basis av naturligt hartsartade produkter

Naftensyror, vattenolösliga salter av naftensyror samt estrar av naftensyror

Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Petroleumsulfonater, med

undantag av petroleumsulfonater av alkalimetaller, av ammonium eller av etanolaminer; tiofenhaltiga sulfonsyror av oljor ur bituminösa mineral och salter av dessa syror

Jonbytare

Getter för vakuumrör

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

Alkalisk järnoxid för rening av gas

Flytande ammoniak och förbrukad oxid från kolgasrening

Svavelnaftensyror, vattenolösliga salter samt estrar av dessa

Finkelolja och dippelsolja

Blandningar av salter som har olika anjoner

Pastor eller massor på basis av gelatin för kopieringsändamål, även på underlag av papper eller textil

- Andra Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

3901 - 3915 Plaster i obearbetad form, avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot; med undantag av nr ex 3907 och 3912 för vilka följande gäller:

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

- Additionspolymerisations-produkter i vilka en monomer står för mer än 99 viktprocent av hela polymerinnehållet

Tillverkning vid vilken -värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik, och

-värdet av allt använt material enligt kapitel

39 inte överstiger 20 % av produktens pris

fritt fabrik1

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

- Andra Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik 1

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3907 - Sampolymerer av polykarbonater samt av akrylnitril, butadien och styren (ABS)

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik1

- Polyester Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik eller tillverkning utgående från polykarbonat av tetrabrombifenol A

1

För produkter som är sammansatta av material klassificerade både enligt 3901–3906 och enligt 3907–3911 gäller denna inskränkning endast produktens viktmässigt dominerande materialgrupp.

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

3912 Cellulosa och kemiska cellulosaderivat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form

Tillverkning vid vilken värdet av använt material som klassificeras enligt samma tulltaxenummer som produkten inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

3916 - 3921 Halvfabrikat av plast och andra plastvaror, med undantag av nr ex 3916, ex 3917, ex 3920 och ex 3921 för vilka följande gäller:

- Platta produkter, vidare bearbetade än ytbehandlade eller nedskurna till annan än kvadratisk eller rektangulär form; andra produkter, vidare bearbetade än ytbehandlade

- Andra:

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

- - Additionspolymerisations produkter i vilka en monomer står för mer än 99 viktprocent av hela polymerinnehållet

Tillverkning vid vilken -värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik, och

-

värdet av allt använt

material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik1

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

-- Andra: Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik 1

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

1

För produkter som är sammansatta av material klassificerade både enligt 3901–3906 och enligt 3907–3911 gäller denna inskränkning endast produktens viktmässigt dominerande materialgrupp.

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

ex 3916 och ex 3917

Profilerade stänger och strängar samt rör

Tillverkning vid vilken -värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik, och - värdet av material enligt samma tulltaxenummer som produkten inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3920 - Duk eller film av jonomer

Tillverkning utgående från ett termoplastiskt partiellt salt utgörande en sampolymer av eten och metakrylsyra delvis neutraliserad med metalljoner, huvudsakligen zink och natrium

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

- Duk av cellulosaregenerat, polyamider eller polyeten

Tillverkning vid vilken värdet av material enligt samma tulltaxenummer som produkten inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3921 Metallbelagda folier av plastmaterial

Tillverkning utgående från högtransparenta

folier av polyester med en tjocklek på

mindre än 23 my 1

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

3922 3926

Varor av plast Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 40 Gummi och gummivaror; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

1

Folier för vilka den optiska störningen är mindre än 2 %, mätt enligt ASTM-D 1003-16 (störningsfaktor) med Gardners nefelometri, anses som högtransparenta.

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

ex 4001 Laminerade plattor av sulkräpp

Laminering av kräpplattor av naturgummi

4005 Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material, utom naturgummi, inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

4012 Regummerade eller

begagnade däck, andra än massivdäck, av gummi; massivdäck, utbytbara slitbanor samt fälgband, av gummi

- Regummerade däck (även massivdäck och s.k. slanglösa däck) av gummi

Regummering av begagnade däck

- Andra slag Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 4011 eller 4012

ex 4017 Varor av hårdgummi Tillverkning utgående från hårdgummi

ex kapitel 41 Oberedda hudar och skinn (andra än pälsskinn) samt läder; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

ex 4102 Oberedda skinn av får eller lamm, avhårade

Borttagning av ull från skinn av får eller lamm, med ullbeklädnad

4104

4107

Läder, annat än läder enligt nr 4108 eller 4109

Garvning av förgarvat läder, eller tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

4109 Lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder

Tillverkning utgående från läder enligt nr 4104–4107, om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 42 Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

ex kapitel 43 Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

ex 4302 Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, hopfogade:

- Tavlor, kors och liknande former

Blekning eller färgning, förutom tillskärning och hopfogning av garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, icke hopfogade

- Andra Tillverkning utgående från garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, icke hopfogade

4303 Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn

Tillverkning utgående från garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn enligt nr 4302, icke hopfogade

ex kapitel 44 Trä och varor av trä; träkol; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

ex 4403 Virke, bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

Tillverkning utgående från obearbetat virke, även barkat eller endast befriat från splintved

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

ex 4407 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av mer än 6 mm, hyvlat, slipat eller fingerskarvat

Hyvling, slipning eller fingerskarvning

ex 4408 Skarvat fanér, med en tjocklek av högst 6 mm, och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av högst 6 mm, hyvlat, slipat eller fingerskarvat

Skarvning, hyvling, slipning eller fingerskarvning

ex 4409 Virke, likformigt bearbetat utefter hela längden, på kanter eller sidor, även hyvlat, slipat eller fingerskarvat:

- Slipat eller fingerskarvat Slipning eller fingerskarvning

- Profilerat virke Profilering

ex 4410 - ex 4413

Profilerade lister, inbegripet profilerade socklar och andra profilerade skivor

Profilering

ex 4415 Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar av trä

Tillverkning utgående från bräder eller skivor i icke avpassade dimensioner

ex 4416 Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä

Tillverkning utgående från kluven tunnstav, inte vidare bearbetad än sågad på de två huvudsidorna

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

ex 4418 - Byggnadssnickerier och timmermansarbeten av trä

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Cellplattor och vissa takspån ("shingles" och "shakes") får dock användas

- Profilerat virke Profilering

ex 4421 Ämnen till tändstickor; träpligg till skodon

Tillverkning utgående från virke enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom trätråd enligt nr 4409

ex kapitel 45 Kork och varor av kork; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

4503 Varor av naturkork Tillverkning utgående från kork enligt nr 4501

Kapitel 46 Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

Kapitel 47 Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor)

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

ex kapitel 48 Papper och papp; varor av pappersmassa, papper eller papp; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

ex 4811 Papper och papp, endast linjerade eller rutade

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt kapitel 47

4816 Karbonpapper,

självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper (med undantag av papper enligt nr 4809), pappersstenciler och offsetplåtar av papper, även förpackade i askar

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt kapitel 47

4817 Kuvert, kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt korrespondenskort, av papper eller papp; askar, mappar o.d. av papper eller papp, innehållande ett sortiment av brevpapper, papperskuvert e.d.

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och -värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 4818 Toalettpapper Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt kapitel 47

ex 4819 Kartonger, askar, lådor, säckar, påsar och andra förpackningar av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten -värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 4820 Brevpapper i block Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

ex 4823 Andra slag av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, tillskurna till bestämd storlek eller form

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt kapitel 47

ex kapitel 49 Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra produkter från den grafiska industrin; handskrifter; maskinskrivna texter samt ritningar; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

4909 Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck; tryckta kort med personliga hälsningar, meddelanden eller tillkännagivanden, även med bildtryck, med eller utan kuvert eller utstyrsel

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 4909 eller 4911

4910 Almanackor av alla slag, tryckta, inbegripet almanacksblock

- S.k. "evighetskalendrar" eller almanackor med utbytbara block, fastsatta på ett annat underlag än papper eller papp

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och -värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

- Andra Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 4909 eller 4911

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

ex kapitel 50 Natursilke; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

ex 5003 Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump), kardat eller kammat

Kardning eller kamning av avfall av natursilke

5004

ex

5006

Garn av natursilke och garn spunnet av avfall av natursilke

Tillverkning utgående från

1

- råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning, - andra naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, - kemiska material eller textilmassa, eller - material för papperstillverkning

5007 Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke:

- I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn1

- Andra Tillverkning utgående från1

- garn av kokosfibrer, - naturfibrer, - konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, - kemiska material eller textilmassa, eller - papper

eller

1

För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 51 Ull samt fina eller grova djurhår; garn och vävnader av tagel; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

5106

5110

Garn av ull eller fina eller grova djurhår eller av tagel

Tillverkning utgående från

1

- råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning, - naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, - kemiska material eller textilmassa, eller - material för papperstillverkning

5111

5113

Vävnader av ull eller fina eller grova djurhår eller av tagel:

- I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn

1

- Andra

Tillverkning utgående från

1

1

För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

- garn av kokosfibrer, - naturfibrer, - konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, - kemiska material eller textilmassa, eller - papper

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 52 Bomull; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

5204

5207

Garn och tråd av bomull Tillverkning utgående från

1

- råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning, - naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, - kemiska material eller textilmassa, eller - material för papperstillverkning

1

För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

5208

5212

Vävnader av bomull:

- I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn 1

- Andra Tillverkning utgående från1

- garn av kokosfibrer, - naturfibrer, - konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, - kemiska material eller textilmassa, eller - papper

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 53 Andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn och vävnader av pappersgarn; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

1

För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

5306

5308

Garn av andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn

Tillverkning utgående från

1

- råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning, - naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, - kemiska material eller textilmassa, eller - material för papperstillverkning

5309

5311

Vävnader av andra vegetabiliska textilfibrer; vävnader av pappersgarn:

- I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn1

- Andra Tillverkning utgående från1- garn av kokosfibrer, - naturfibrer, - konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, - kemiska material eller textilmassa, eller - papper

1

För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

5401

5406

Garn, monofilamentgarn och tråd av konstfilament

Tillverkning utgående från

1

- råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning, - naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, - kemiska material eller textilmassa, eller - material för papperstillverkning

5407 och 5408 Vävnader av garn av

konstfilament:

- I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn1

1

För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

- Andra Tillverkning utgående från1- garn av kokosfibrer, - naturfibrer, - konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, - kemiska material eller textilmassa, eller - papper

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

5501 5507

Konststapelfibrer Tillverkning utgående från kemiska material eller textilmassa

5508

5511

Sytråd och annat garn av konststapelfibrer

Tillverkning utgående från

1

- råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning, - naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, - kemiska material eller textilmassa, eller - material för papperstillverkning

1

För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

5512 - 5516 Vävnader av konststapelfibrer

- I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn1

- Andra

Tillverkning utgående från 1 - garn av kokosfibrer, - naturfibrer, - konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, - kemiska material eller textilmassa, eller - papper,

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 56 Vadd, filt och bondad duk; specialgarner; surrningsgarn och tågvirke samt varor av sådana produkter; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från1- garn av kokosfibrer, - naturfibrer, - kemiska material eller textilmassa, eller - material för papperstillverkning

1

För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

5602 Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad:

- Nålfilt Tillverkning utgående från1- naturfibrer, - kemiska material eller textilmassa

Dock får följande användas, förutsatt att varje enskilt filament eller varje enskild fiber har en längdvikt av mindre än 9 decitex: - Garn av polypropenfilament enligt nr 5402, - stapelfibrer av polypropen enligt nr 5503 eller 5506, eller - fiberkabel av polypropenfilament enligt nr 5501. Värdet av dessa material får dock inte överstiga 40 % av produktens pris fritt fabrik.

- Andra

Tillverkning utgående från 1 - naturfibrer, - konststapelfibrer av kasein, eller - kemiska material eller textilmassa

5604 Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast:

1

För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

- Tråd och rep av gummi, textilöverdragna

Tillverkning utgående från tråd eller rep av gummi, inte textilöverdragna

- Andra Tillverkning utgående från1- naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, - kemiska material eller textilmassa, eller - material för papperstillverkning

5605 Metalliserat garn (även överspunnet), dvs. textilgarn eller remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, i förening med metall i form av tråd, remsa eller pulver eller överdragna med metall

Tillverkning utgående från 1 - naturfibrer, - konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, - kemiska material eller textilmassa, eller - material för papperstillverkning

5606 Överspunnet garn samt

remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, överspunna (dock inte garn enligt nr 5605 och överspunnet tagelgarn); sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock); chainettegarn

Tillverkning utgående från1- naturfibrer, - konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, - kemiska material eller textilmassa, eller - material för papperstillverkning

Kapitel 57 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial:

- Av nålfilt Tillverkning utgående från1- naturfibrer, - kemiska material eller textilmassa

Dock

1

För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

får följande användas, förutsatt att varje enskilt filament eller varje enskild fiber har en längdvikt av mindre än 9 decitex: - Garn av polypropenfilament enligt nr 5402, - stapelfibrer av polypropen enligt nr 5503 eller 5506, eller - fiberkabel av polypropenfilament enligt nr 5501. Värdet av dessa material får dock inte överstiga 40 % av produktens pris fritt fabrik.

- Av annan filt Tillverkning utgående från

1

- naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller - kemiska material eller textilmassa

- Andra Tillverkning utgående från1- garn av kokosfibrer, - garn av syntet- eller regenatfilament, - naturfibrer, eller - konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

ex kapitel 58 Speciella vävnader; tuftade dukvaror av textilmaterial; spetsar; tapisserier; snörmakeriarbeten; broderier; med undantag av följande:

- I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn1

1

För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

- Andra Tillverkning utgående från1- naturfibrer, - konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller - kemiska material eller textilmassa, eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

5805 Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

5810 Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och -värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

5901 Textilvävnader

överdragna med gummi arabicum e.d. eller med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o.d.; kalkerväv; preparerad målarduk; kanvas och liknande styva textilvävnader av sådana slag som används till hattstommar

Tillverkning utgående från garn

5902 Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos

- Innehållande högst 90 viktprocent textilmaterial

Tillverkning utgående från garn

- Andra Tillverkning utgående från kemiska material eller textilmassa

5903 Textilvävnader,

impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, andra än vävnader enligt nr 5902

Tillverkning utgående från garn

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

5904 Linoleum o.d., även i tillskurna stycken; golvbeläggning bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i tillskurna stycken

Tillverkning utgående från garn 1

5905 Textiltapeter:

- Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med gummi, plast eller annat material

Tillverkning utgående från garn

- Andra Tillverkning utgående från1- garn av kokosfibrer, - naturfibrer, - konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller - kemiska material eller textilmassa,

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

1

För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

5906 Gummibehandlade

textilvävnader, andra än vävnader enligt nr 5902:

- Dukvaror av trikå Tillverkning utgående från

1

- naturfibrer, - konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller - kemiska material eller textilmassa

- Andra vävnader gjorda av garn av syntetfilament, innehållande mer än 90 viktprocent textilmaterial

Tillverkning utgående från kemiska material

- Andra Tillverkning utgående från garn

5907 Textilvävnader med

annan impregnering, annat överdrag eller annan beläggning; målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av textilvävnad

Tillverkning utgående från garn

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

1

För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

5908 Vekar av vävt, flätat eller stickat textilmaterial, för lampor, kaminer, tändare, ljus e.d.; glödstrumpor och rundstickad glödstrumpsväv, även impregnerade:

- Glödstrumpor, impregnerade

Tillverkning utgående från rundstickad glödstrumpsväv

- Andra Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

5909

5911

Produkter och artiklar av textilmaterial av sådana slag som lämpar sig för tekniskt bruk:

- Polerskivor eller ringar, andra än av filt enligt nr 5911

- Vävnader, även filtade, av sådana slag som används i pappersmaskiner eller för annat tekniskt bruk, även impregnerade eller belagda, tubformade eller ändlösa, med ett eller flera varp- och/eller väftsystem, eller flatvävda med flera varp- och/eller väftsystem enligt nr 5911

Tillverkning utgående från garn eller från lump (inbegripet klipp och liknande avfall) enligt nr 6310

Tillverkning utgående från

1

- garn av kokosfibrer, - följande material:

- garn av polytetrafluoreten

2

– flertrådigt garn av

polyamid, överdraget, impregnerat eller belagt med fenoplaster, – garn av syntetiska

textilfibrer av aromatiska polyamider framställda genom polykondensation av metafenylendiamin och isoftalsyra, – monofilament av

polytetrafluoreten2– garn av syntetiska

textilfibrer av polyparafenylentereftalamid, – garn av glasfibrer, över-

draget med fenoplaster och omspunnet med akrylgarn2– monofilament av sam-

polyester, av en polyester och ett tereftalsyraharts och 1,4- cyklohexandietanol och isoftalsyra, – naturfibrer, – konststapelfibrer, inte

kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller – kemiska material eller

textilmassa

1

För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

2

Användningen av detta material är begränsad till tillverkning av vävnader av sådana slag som används i pappersmaskiner.

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

- Andra

Tillverkning utgående från

1

– garn av kokosfibrer, – naturfibrer, – konststapelfibrer, inte

kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller – kemiska material eller

textilmassa

Kapitel 60 Dukvaror av trikå Tillverkning utgående från1- naturfibrer, - konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller - kemiska material eller textilmassa

Kapitel 61 Kläder och tillbehör till kläder, av trikå:

- Tillverkade genom sömnad eller annan hopfogning av två eller flera stycken av trikå, som antingen tillskurits eller formats direkt vid framställningen

Tillverkning utgående från garn1, 2

- Andra

Tillverkning utgående från 1 - naturfibrer, - konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller - kemiska material eller textilmassa

1

För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5

2

Se inledade anmärkning 6.

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

ex kapitel 62 Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från garn

1 2

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 och ex 6211

Kläder för kvinnor och flickor, broderade; babykläder och tillbehör till babykläder, broderade

Tillverkning utgående från garn1 eller tillverkning utgående från obroderad vävnad, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik 1

ex 6210 och ex 6216

Brandsäker utrustning av väv med en beläggning av aluminerad polyesterfolie

Tillverkning utgående från garn

1

eller tillverkning utgående från väv, inte belagd, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik1

6213 och 6214

Näsdukar, sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d:

- Broderade Tillverkning utgående från oblekt enkelt

garn1 2 eller tillverkning utgående från obroderad vävnad, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik 1

1

Se inledande anmärkning 6.

2

För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

- Andra Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn

1 2

eller konfektionering följd av tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta varan enligt nr 6213 och 6214 inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

6217 Andra konfektionerade

tillbehör till kläder; delar till kläder eller till tillbehör till kläder, andra än sådana enligt nr 6212:

- Broderade Tillverkning utgående från garn1

eller tillverkning utgående från obroderad vävnad, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik 1

1

Se inledande anmärkning 6.

2

För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

- Brandsäker utrustning av väv med en beläggning av aluminerad polyesterfolie

Tillverkning utgående från garn1eller tillverkning utgående från väv, inte belagd, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik1

- Tillskurna mellanlägg till kragar och manschetter

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och -värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

- Andra Tillverkning utgående från garn11

ex kapitel 63 Andra konfektionerade textilvaror; handarbetssatser; begagnade kläder och andra begagnade textilvaror; lump; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

6301 - 6304 Res- och sängfiltar, sänglinne etc.; gardiner, etc.; och andra inredningsartiklar:

- Av filt eller av bondad duk

Tillverkning utgående från

2

- naturfibrer, eller - kemiska material eller textilmassa

- Andra

1

Se inledande anmärkning 6.

2

För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

- - Broderade

Tillverkning utgående från oblekt enkelt

garn 1

3

eller tillverkning utgående från obroderad vävnad (annan än trikå), vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

- - Andra Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn

1 3

6305 Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor

Tillverkning utgående från

1

- naturfibrer, - konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller - kemiska material eller textilmassa

6306 Presenningar och

markiser; tält; segel till båtar, segelbrädor eller fordon; campingartiklar:

- Av bondad duk Tillverkning utgående från

1 2

- naturfibrer, eller - kemiska material eller textilmassa

1

Se inledande anmärkning 6.

2

För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

3

För trikåartiklar, ej elastiska eller gummerade, som framställts genom att dukvara av trikå (tillskuren eller direkt stickad till passform) sytts ihop eller hopfogats, se inledande anmärkning 6.

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

- Andra Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn

1, 2

6307 Andra konfektionerade

artiklar, inbegripet tillskärningsmönster

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

6308 Satser bestående av vävnadsstycken och garn, med eller utan tillbehör, avsedda för tillverkning av mattor, tapisserier, broderade borddukar eller servetter eller liknande artiklar av textilmaterial, i detaljhandelsförpackningar

Varje enskild vara i satsen måste uppfylla de ursprungsvillkor som skulle gälla för den om den inte ingick i satsen. Ickeursprungsvaror får dock ingå om deras sammanlagda värde inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik

ex kapitel 64 Skodon, damasker o.d.; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom sammansatta skodelar bestående av överdelar som fastsatts vid bindsulor eller vid andra underdelar enligt nr 6406

6406 Delar till skodon (inbegripet överdelar, även hopfogade med andra sulor än yttersulor), lösa inläggssulor, hälinlägg o.d.; damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

ex kapitel 65 Huvudbonader och delar till huvudbonader; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

1

För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

2

Se inledande anmärkning 6.

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

6503 Filthattar och andra huvudbonader av filt, tillverkade av hattstumpar eller plana hattämnen enligt nr 6501, även ofodrade och ogarnerade

Tillverkning utgående från garn eller

textilfibrer 1

6505 Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller tillverkade av spetsar, filt eller annan textilvara i längder (dock inte av band eller remsor), även ofodrade och ogarnerade; hårnät av alla slags material, även fodrade och garnerade

Tillverkning utgående från garn eller textilfibrer 1

ex kapitel 66 Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och ridspön samt delar till sådana artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

6601 Paraplyer och parasoller (inbegripet käpparaplyer, trädgårdsparasoller och liknande parasoller)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 67 Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda blommor; varor av människohår

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

ex kapitel 68 Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

1

Se inledande anmärkning 6.

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

ex 6803 Varor av skiffer eller agglomererad skiffer

Tillverkning utgående från bearbetad skiffer

ex 6812 Varor av asbest eller av blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst

ex 6814 Varor av glimmer, inbegripet agglomererad eller rekonstruerad glimmer, på underlag av papper, papp eller annat material

Tillverkning utgående från bearbetad glimmer (även agglomererad eller rekonstruerad glimmer)

Kapitel 69 Keramiska produkter Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

ex kapitel 70 Glas och glasvaror; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

ex 7003 ex 7004 och ex 7005

Glas, försett med ett ickereflekterande skikt

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

7006 Glas enligt nr 7003, 7004 eller 7005, böjt, bearbetat på kanterna, graverat, borrat, emaljerat eller på annat sätt bearbetat, men inte inramat och inte i förening med annat material

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

7007 Säkerhetsglas bestående

av härdat eller laminerat glas

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

7008 Flerväggiga isolerrutor av glas

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

7009 Speglar av glas, inbegripet backspeglar, även inramade

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

7010 Damejeanner, flaskor,

burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor; konserveringsburkar av glas; proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av glas

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, eller slipning av glasvaror, om värdet av sådan vara i oslipat skick inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

7013 Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas av nr 7010 eller 7018)

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, eller slipning av glasvaror, om värdet av sådan vara i oslipat skick inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik, eller dekorering för hand (utom serigrafiskt tryck) av munblåsta glasvaror, om värdet av den munblåsta glasvaran inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

ex 7019 Varor (andra än garn) av glasfiber

Tillverkning utgående från - ofärgad roving och andra fiberknippen, även huggna, eller garn, eller - glasull

ex kapitel 71 Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; oäkta smycken; mynt; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

ex 7101 Naturpärlor eller odlade pärlor, sorterade, temporärt uppträdda för att underlätta transporten

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 7102, ex 7103 och ex 7104

Bearbetade ädelstenar och halvädelstenar, (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)

Tillverkning utgående från obearbetade ädelstenar eller halvädelstenar

7106, 7108 och 7110

Ädla metaller:

- Obearbetade Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt nr 7106, 7108 eller 7110, eller elektrolytisk, termisk eller kemisk separering av ädla metaller enligt nr 7106, 7108 eller 7110, eller legering av ädla metaller enligt nr 7106, 7108 eller 7110, med varandra eller med oädla metaller

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

- I form av halvfabrikat eller pulver

Tillverkning utgående från obearbetade ädla metaller

ex 7107, ex 7109 och ex 7111

Metall med plätering av ädel metall, i form av halvfabrikat

Tillverkning utgående från metall med plätering av ädelmetaller, obearbetad

7116 Varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor eller av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

7117 Oäkta smycken Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, eller tillverkning utgående från delar av oädel metall, som inte har överdrag av eller är belagda med ädla metaller, om värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 72 Järn och stål; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

7207 Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från material enligt nr 7201, 7202, 7203, 7204 eller 7205

7208

7216

Valsade platta produkter, stång och profiler, av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt nr 7206

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

7217 Tråd av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nr 7207

ex 7218, 7219 7222

Halvfärdiga produkter, valsade platta produkter, stång och profiler, av rostfritt stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt nr 7218

7223 Tråd av rostfritt stål Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nr 7218

ex 7224, 7225 7228

Halvfärdiga produkter, valsade platta produkter, varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar; profiler av annat legerat stål; ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt nr 7206, 7218 eller 7224

7229 Tråd av annat legerat stål Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nr 7224

ex kapitel 73 Varor av järn eller stål; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

ex 7301

Spont Tillverkning utgående från material enligt nr 7206

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

7302 Följande

banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler

Tillverkning utgående från material enligt nr 7206

7304, 7305 och 7306

Rör och ihåliga profiler, av järn (annat än gjutjärn) eller stål

Tillverkning utgående från material enligt nr 7206, 7207, 7218 eller 7224

ex 7307 Rördelar av rostfritt stål (ISO nr X5CrNiMo 1712), bestående av flera delar

Svarvning, borrning, brotschning, gängning, gradning och sandblästring av smidda ämnen, vars värde inte överstiger 35 % av produktens pris fritt fabrik

7308 Konstruktioner (med

undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406) och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Profiler framställda genom svetsning enligt nr 7301 får dock inte användas

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

ex 7315 Snökedjor o.d. Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 7315 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 74 Koppar och varor av koppar; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och -värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

7401 Kopparskärsten;

cementkoppar (utfälld koppar)

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

7402 Oraffinerad koppar;

kopparanoder för elektrolytisk raffinering

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

7403 Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form:

- Raffinerad koppar Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

- Kopparlegeringar och raffinerad koppar, innehållande andra ämnen

Tillverkning utgående från raffinerad obearbetad koppar eller från avfall och skrot av koppar

7404 Avfall och skrot av koppar

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

7405 Kopparförlegeringar Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

ex kapitel 75 Nickel och varor av nickel; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och -värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

7501 - 7503 Nickelskärsten, nickeloxidsinter och andra mellanprodukter vid framställning av nickel; nickel i obearbetad form; avfall och skrot av nickel

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

ex kapitel 76 Aluminium och varor av aluminium; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och -värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

7601 Aluminium i obearbetad form

Tillverkning genom termisk eller elektrolytisk behandling av olegerat aluminium eller av avfall eller skrot av aluminium

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

7602 Avfall och skrot av aluminium

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

ex 7616 Varor av aluminium, andra än duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter, (inbegripet ändlösa band), av aluminiumtråd och klippnät av aluminium

Tillverkning vid vilken –allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, varvid dock duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter (inbegripet ändlösa band) av aluminiumtråd eller klippnät av aluminium får användas, –värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 77 Reserverat för eventuell framtida användning i Harmoniserade systemet ex kapitel 78 Bly och varor av bly; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och -värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

7801 Bly i obearbetad form:

- Raffinerat bly Tillverkning utgående från bly i form av tacka eller verkbly

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

- Annat Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Avfall och skrot enligt nr 7802 får dock inte användas

7802 Avfall och skrot av bly Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

ex kapitel 79 Zink och varor av zink; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och -värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

7901 Zink i obearbetad form Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Avfall och skrot enligt nr 7902 får dock inte användas

7902 Avfall och skrot av zink Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

ex kapitel 80 Tenn och varor av tenn; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och -värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

8001 Tenn i obearbetad form Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Avfall och skrot enligt nr 8002 får dock inte användas

8002 och 8007 Avfall och skrot av tenn;

andra varor av tenn

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

Kapitel 81 Andra oädla metaller; kermeter; varor av dessa material:

- Andra oädla metaller, bearbetade; varor av dessa material

Tillverkning vid vilken värdet av allt material som klassificeras enligt samma tulltaxenummer som produkten inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

- Andra Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

ex kapitel 82 Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall; delar av oädel metall till sådana artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

8206 Satser av handverktyg enligt två eller flera av nr 8202-8205, i detaljhandelsförpackningar

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än nr 8202-8205. Verktyg enligt nr 8202-8205 får dock ingå i satsen om deras värde inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik

8207 Utbytbara verktyg för handverktyg, även mekaniska, eller för verktygsmaskiner (t.ex. för pressning, stansning, gängning, borrning, arborrning, driftning, fräsning, svarvning eller skruvdragning), inbegripet dragskivor för dragning och matriser för strängpressning av metall, samt verktyg för berg- eller jordborrning

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och -värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

8208 Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och -värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8211 Knivar med skärande egg, även tandad (inbegripet trädgårdsknivar), andra än knivar enligt nr 8208

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Knivblad och knivskaft av oädel metall får dock användas

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

8214 Andra skär- och klippverktyg (t.ex. hårklippningsmaskiner, huggknivar och hackknivar för slakterier och charkuterier eller för hushållsbruk, pappersknivar); artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfilar)

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Handtag och skaft av oädel metall får dock användas

8215 Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, sockertänger och liknande köks- och bordsartiklar

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Handtag och skaft av oädel metall får dock användas

ex kapitel 83 Diverse varor av oädel metall; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

ex 8302 Andra beslag och liknande artiklar lämpliga för byggnader samt automatiska dörrstängare

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Annat material enligt nr 8302 får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8306 Statyetter och andra prydnadsföremål av oädel metall

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Annat material enligt nr 8306 får dock användas om dess värde inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

ex kapitel 84 Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap; delar till sådana varor; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och -värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8401 Bränsleelement för kärnreaktorer

Tillverkning vid vilken allt använt material

klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer

än produkten 1

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8402 Ångpannor och andra ånggeneratorer (andra än sådana varmvattenpannor för centraluppvärmning som också kan producera lågtrycksånga); hetvattenpannor

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och -värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8403 och ex 8404

Värmepannor för centraluppvärmning, andra än sådana enligt nr 8402, samt hjälpapparater för värmepannor för centraluppvärmning

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än nr 8403 eller 8404

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

8406 Ångturbiner Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

8407 Förbränningskolvmotorer

med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

1

Denna bestämmelse skall gälla t.o.m. den 31 december 1998.

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

8408 Förbränningskolvmotorer

med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

8409 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till motorer enligt nr 8407 eller 8408

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

8411 Turbojetmotorer,

turbopropmotorer och andra gasturbinmotorer

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och -värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8412 Andra motorer Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8413

Roterande förträngningspumpar

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och -värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

ex 8414 Fläktar, blåsmaskiner och liknande maskiner för industriellt bruk

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och -värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8415 Luftkonditionerings-

apparater bestående av en motordriven fläkt samt anordningar för reglering av temperatur och fuktighet, inbegripet sådana apparater i vilka fuktigheten inte kan regleras separat

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

8418 Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning, elektriska och andra; värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt nr 8415

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och -värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och - värdet av allt använt ickeursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8419 Maskiner för trä-, pappersmassa-, pappers- och pappindustrierna

Tillverkning vid vilken - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och - inom ovannämnda gräns, värdet av använt material som klassificeras enligt samma tulltaxenummer som produkten inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

8420 Kalandrar och andra valsmaskiner, andra än maskiner för bearbetning av metall eller glas, samt valsar till sådana maskiner

Tillverkning vid vilken - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och - inom ovannämnda gräns, värdet av använt material som klassificeras enligt samma tulltaxenummer som produkten inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8423 Vågar (med undantag av vågar känsliga för 0,05 g eller mindre), inbegripet räkne- och kontrollvågar; vikter av alla slag för vågar

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och -värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8425

8428

Maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering, lastning, lossning eller transport

Tillverkning vid vilken - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och - inom ovannämnda gräns, värdet av använt material som klassificeras enligt nr 8431 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8429 Självgående

bladschaktmaskiner, väghyvlar, skrapor, grävmaskiner, lastare, stampmaskiner och vägvältar:

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

- Vägvältar Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

- Andra Tillverkning vid vilken - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och - inom ovannämnda gräns, värdet av använt material som klassificeras enligt nr 8431 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8430 Andra maskiner och apparater för grävning, hyvling, planering, stampning, tillpackning, schaktning, borrning eller brytning av jord, sten, mineral eller malm; pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner; snöplogar och snöslungor

Tillverkning vid vilken - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och - inom ovannämnda gräns, värdet av använt material som klassificeras enligt nr 8431 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8431 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till vägvältar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

8439 Maskiner och apparater för tillverkning av massa av fibrösa cellulosahaltiga material eller för tillverkning eller efterbehandling av papper eller papp

Tillverkning vid vilken - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och - inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material som klassificeras enligt samma tulltaxenummer som produkten inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8441 Andra maskiner och apparater för bearbetning av pappersmassa, papper eller papp, inbegripet skärmaskiner av alla slag

Tillverkning vid vilken - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och - inom ovannämnda gräns, värdet av använt material som klassificeras enligt samma tulltaxenummer som produkten inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8444

8447

Maskiner enligt dessa tulltaxenummer som används i textilindustrin

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8448 Hjälpmaskiner och hjälpapparater för användning tillsammans med maskiner enligt nr 8444 och 8445

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

8452 Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner enligt nr 8440; möbler, stativ och överdrag, speciellt konstruerade för symaskiner; symaskinsnålar:

- Symaskiner (endast skyttelsöm) vilkas överdel har en vikt av högst 16 kg utan motor eller 17 kg med motor

Tillverkning vid vilken - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och - värdet av allt ickeursprungsmaterial som använts vid monteringen av överdelen (utan motor) inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial, och - mekanismen för trådspänning, gripmekanismen och mekanismen för sicksacksöm redan har ursprungsstatus

- Andra Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

8456 8466

Verktygsmaskiner och andra maskiner samt delar och tillbehör till sådana maskiner enligt nr 8456

8466

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

8469

8472

Maskiner och apparater för kontorsbruk (t.ex. skrivmaskiner, räknemaskiner, datorer, dupliceringsmaskiner, häftapparater)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

8480 Formflaskor för

metallgjuterier; bottenplattor till gjutformar; gjutmodeller; gjutformar och andra formar för metall (andra än götkokiller), metallkarbider, glas, mineraliska ämnen, gummi eller plast

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8482 Kullager och rullager Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och -värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8484 Packningar av metallplåt i förening med annat material eller av två eller flera skikt av metall; satser av packningar av skilda material, i påsar, kuvert eller liknande förpackningar; mekaniska packningar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

8485 Delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska kopplingsanordningar, isolatorer, spolar, kontaktelement eller andra elektriska anordningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

ex kapitel 85 Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och -värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8501 Elektriska motorer och generatorer (med undantag av generatoraggregat)

Tillverkning vid vilken - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och - inom ovannämnda gräns, värdet av använt material som klassificeras enligt nr 8503 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8502 Elektriska

generatoraggregat och roterande omformare

Tillverkning vid vilken - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och - inom ovannämnda gräns, värdet av använt material som klassificeras enligt nr 8501 eller 8503 tillsammans inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8504 Strömförsörjningsenheter av sådana slag som används för datorer

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

ex 8518 Mikrofoner och mikrofonstativ; högtalare, med eller utan hölje; tonfrekvensförstärkare; elektriska ljudförstärkningsanläggningar

Tillverkning vid vilken - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och - värdet av allt använt ickeursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8519 Skivspelare, elektriska

grammofoner, kassettbandspelare (andra än sådana enligt nr 8520) och andra apparater för ljudåtergivning, inte försedda med anordning för ljudinspelning

Tillverkning vid vilken - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och - värdet av allt använt ickeursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8520 Bandspelare och andra apparater för ljudinspelning, även innehållande anordning för ljudåtergivning

Tillverkning vid vilken - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och - värdet av allt använt ickeursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8521 Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även med inbyggd videotuner

Tillverkning vid vilken - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och - värdet av allt använt ickeursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

8522 Delar och tillbehör lämpade för användning enbart eller huvudsakligen med apparater enligt nr 8519

8521

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

8523 Beredda oinspelade media för inspelning av ljud eller för liknande inspelning av andra fenomen, andra än produkter enligt kap 37.

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

8524 Grammofonskivor,

inspelade band och andra media med inspelningar av ljud eller av andra fenomen, inbegripet matriser för tillverkning av grammofonskivor men inte produkter enligt kap. 37:

- Matriser för tillverkning av grammofonskivor

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

- Andra Tillverkning vid vilken - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och - inom ovannämnda gräns, värdet av använt material som klassificeras enligt nr 8523 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

8525 Apparater för sändning av radiotelefoni, radiotelegrafi, rundradio eller television, även med inbyggd utrustning för mottagning, ljudinspelning eller ljudåtergivning; televisionskameror; videokameror för stillbilder och andra videokameror

Tillverkning vid vilken - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och - värdet av allt använt ickeursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8526 Radarapparater, apparater

för radionavigering samt apparater för radiomanövrering eller radiostyrning

Tillverkning vid vilken - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och - värdet av allt använt ickeursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8527 Apparater för mottagning av radiotelefoni, radiotelegrafi eller rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller med inbyggt ur

Tillverkning vid vilken - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och - värdet av allt använt ickeursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8528 Televisionsmottagare,

även med inbyggd rundradiomottagare, inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud- eller videosignaler; videomonitorer och videoprojektorer

Tillverkning vid vilken - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och - värdet av allt använt ickeursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

8529 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater enligt nr 8525

8528:

- Lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till utrustning för inspelning eller återgivning av videosignaler

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

- Andra Tillverkning vid vilken - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och - värdet av allt använt ickeursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8535 och 8536 Elektriska apparater och

andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar

Tillverkning vid vilken - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och - inom ovannämnda gräns, värdet av använt material som klassificeras enligt nr 8538 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

8537 Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d., utrustade med två eller flera apparater enligt nr 8535 eller 8536 och avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan, inbegripet sådana tavlor etc. som innehåller instrument eller apparater enligt kap. 90 och numeriska styrorgan, dock inte kopplingsanordningar enligt nr 8517

Tillverkning vid vilken - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och - inom ovannämnda gräns, värdet av använt material som klassificeras enligt nr 8538 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8541 Dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter eller halvledarelement, med undantag av plattor (wafers) ännu inte nedskurna till chips

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och -värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8542 Elektroniska integrerade

kretsar och andra elektroniska mikrokretsar

Tillverkning vid vilken - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och - inom ovannämnda gräns, värdet av använt material som klassificeras enligt nr 8541 eller 8542 tillsammans inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

8544 Isolerad (inbegripet

lackerad eller anodoxiderad) tråd och kabel (inbegripet koaxialkabel) och andra isolerade elektriska ledare, även försedda med kopplingsanordningar; optiska fiberkablar, i vilka varje enskild fiber är försedd med eget hölje, även i förening med elektriska ledare eller försedda med kopplingsanordningar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

8545 Kolelektroder, kolborstar,

lampkol, kol för galvaniska element och andra artiklar av grafit eller annat kol, även i förening med metall, av sådana slag som används för elektriskt ändamål

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

8546 Elektriska isolatorer,

oavsett material

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

8547 Isolerdetaljer (med

undantag av isolatorer enligt nr 8546) för elektriska maskiner eller apparater eller för annat elektriskt ändamål, utgörande detaljer helt av isolermaterial bortsett från mindre metalldelar (t.ex. gängade hylsor) som ingjutits eller inpressats i massan i samband med tillverkningen och som är avsedda uteslutande för sammanfogning; elektriska isolerrör samt förbindningsdetaljer till sådana, av oädel metall, invändigt belagda med isolermaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

8548 Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer; förbrukade galvaniska element, förbrukade batterier och förbrukade elektriska ackumulatorer; elektriska delar till maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 86 Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustnin g av alla slag; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

8608 Stationär järnvägs- och spårvägsmateriel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) signalerings-, säkerhets- och trafikövervakningsutrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, inre vattenvägar, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält; delar till sådan materiel och utrustning

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och -värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 87 Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel, samt delar och tillbehör till fordon; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

8709 Truckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrustning, av sådana slag som används i fabriker, magasin, hamnområden eller på flygplatser för korta transporter av gods; dragtruckar av sådana slag som används på järnvägsperronger; delar till fordon enligt detta nummer

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och -värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8710 Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon, även utrustade med vapen, samt delar till sådana fordon

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och -värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

8711 Motorcyklar (inbegripet

mopeder) samt cyklar försedda med hjälpmotor, med eller utan sidvagn; sidvagnar:

- Med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar och med en cylindervolym av

- - högst 50 cm3Tillverkning vid vilken - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och - värdet av allt använt ickeursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

- - mer än 50 cm3Tillverkning vid vilken - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och - värdet av allt använt ickeursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

- Andra slag Tillverkning vid vilken - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och - värdet av allt använt ickeursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

ex 8712 Tvåhjuliga cyklar utan kullager

Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt nr 8714

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8715 Barnvagnar och delar till barnvagnar

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och -värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8716 Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, utan mekanisk framdrivningsanordning; delar till sådana fordon

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och -värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 88 Luftfartyg och rymdfarkoster samt delar till sådana; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8804 S.k. rotochutes Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat material enligt nr 8804

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

8805 Startanordningar för

luftfartyg; inbromsningsanordningar av sådana slag som används på hangarfartyg samt liknande utrustning; markträningsapparater för flygutbildning; delar till varor enligt detta nummer

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varubeskrivning

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som

ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

Kapitel 89 Fartyg samt annan flytande materiel

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Fartygsskrov enligt nr 8906 får dock inte användas

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 90 Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; delar och tillbehör till sådana artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken - allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och -värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

9001 Optiska fibrer och