Prop. 2002/03:88

Åtagande att tillämpa avtal om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, dess nationella representanter och internationella tjänstemän

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Harpsund den 6 mars 2003

Göran Persson

Leni Björklund

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redovisas förslag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Anledningen till förslaget är att Sverige, genom att tillträda samförståndsavtalet om deltagande i Västeuropeiska försvarsmaterielorganisationen, på samma sätt som befintliga medlemmar i Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen kommer att kunna utnyttja Västeuropeiska försvarsmaterielorganisationen för kontraktering av forsknings- och teknologitjänster.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner anslutningsdokumentet av den 6 maj 2002 med anledning av det av Sverige den 16 maj 2002 undertecknade samförståndsavtalet om deltagande i Västeuropeiska försvarsmaterielorganisationen, med den reservationen att bestämmelserna om beskattning i artiklarna 21 och 22 i avtalet om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän undertecknat i Paris den 11 maj 1955 inte skall tillämpas på svenska medborgare eller på personer som är bosatta i Sverige,

2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

2. Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att 2 c § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall1 skall få följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 c §2

Sådan immunitet och sådana privilegier som följer av avtalet den 11 maj 1955 om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän skall tillämpas på dels den verksamhet som följer av avtalet den 16 november 1998 med benämningen

Ett system för samarbete om forskning och teknologi i Europa samt anslutningsdokumentet av den 16 november 1998, dels den verksamhet som följer av samförståndsavtalet om europeiska avtal om forskningsorganisation, program och aktiviteter av den 15 maj 2001 samt anslutningsdokumentet av den 7 mars 2002. Bestämmelserna avseende beskattning i artiklarna 21 och 22 i

Sådan immunitet och sådana privilegier som följer av avtalet den 11 maj 1955 om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän skall tillämpas på den verksamhet som följer av

1. avtalet den 16 november 1998 med benämningen Ett system för samarbete om forskning och teknologi i Europa samt anslutningsdokumentet av den 16 november 1998,

2. samförståndsavtalet om europeiska avtal om forskningsorganisation, program och aktiviteter av den 15 maj 2001 samt anslutningsdokumentet av den 7 mars 2002, eller

3. samförståndsavtalet om

avtalet den 11 maj 1955 om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän skall inte tillämpas på svenska medborgare eller på personer som är bosatta i Sverige.

deltagande i Västeuropeiska försvarsmaterielorganisationen av den 16 maj 2002 och anslutningsdokumentet av den 6 maj 2002.

B estämmelserna om beskattning i artiklarna 21 och 22 i avtalet den 11 maj 1955 om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän skall inte tilllämpas på svenska medborgare eller på personer som är bosatta i Sverige.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1 Lagen omtryckt 1994:717. 2 Senaste lydelse 2002:652.

3. Ärendet och dess beredning

Inom ramen för samarbetet i Västeuropeiska försvarsmaterielorganisationen (WEAO) har en ändring i samförståndsavtalet om deltagande i Västeuropeiska försvarsmaterielorganisationen (samförståndsavtalet) förhandlats fram. Ändringen innebär att nya medlemmar i Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG), däribland Sverige, får en rättsligt adekvat ställning gentemot organisationen och får samma möjligheter som övriga WEAGmedlemmar att använda WEAO vid kontraktering av forsknings- och teknologitjänster. För att Sverige skall kunna delta i WEAO-samarbetet och kontraktera forsknings- och teknologitjänster genom organisationen och dess forskningscell fordras att Sverige förbinder sig att tillämpa det i Paris den 11 maj 1955 undertecknade avtalet om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän (Parisavtalet). Detta har skett genom en till Västeuropeiska unionens ministerråd avlämnad svensk förklaring i form av ett särskilt anslutningsdokument den 13 maj 2002. Anslutningsdokumentet, Parisavtalet, samförståndsavtalet, ändring 1 i samförståndsavtalet samt utdrag ur stadgan för WEAO finns i bilagorna 1-5.

Regeringen beslutade den 2 maj 2002 att samförståndsavtalet och anslutningsdokumentet skulle undertecknas. Anslutningsdokumentet undertecknades med förbehåll för ratifikation den 6 maj 2002 och avtalet den 16 maj 2002.

Förslagen i denna proposition bygger på innehållet i en promemoria som upprättats inom Försvarsdepartementet. Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut har getts tillfälle att komma in med synpunkter på promemorian. Promemorian och en sammanställning av myndigheternas synpunkter finns tillgängliga i Försvarsdepartementet (Fo2002/2234/MIL).

Lagrådet

Den föreslagna lagändringen innebär att en bestämmelse om immunitet och privilegier kompletteras på så sätt att den också skall tillämpas på verksamhet som följer av det nu aktuella avtalet. Lagförslaget är således av enkel beskaffenhet. Regeringen anser därför att yttrande från Lagrådet inte behöver inhämtas.

4. Samförståndsavtalet om deltagande i Västeuropeiska försvarsmaterielorganisationen

4.1. Bakgrund

Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG) är ett forum för samarbete på försvarsmaterielområdet mellan de tio medlemsländerna i Västeuropeiska unionen (VEU) samt Danmark, Norge, Turkiet, Finland, Polen, Sverige, Tjeckien, Ungern och Österrike. Sverige anslöt sig tillsammans med Finland, Polen, Tjeckien, Ungern och Österrike till WEAG i november 2000. Arbetet i WEAG bedrivs på tre huvudområden i sk. paneler, nämligen panel I ─ gemensam utveckling och upphandling av materiel, panel II ─ forskning och teknologi samt panel III ─ kravspecifikationer och kvalifikationskrav på leverantörer. Samarbetet inom WEAG är inte traktatfäst utan bygger på samförstånd mellan deltagarna. Västeuropeiska försvarsmaterielorganisationen (WEAO) inrättades av ministermötet i Ostende den 19 november 1996 som ett underorgan till Västeuropeiska unionen (VEU) med syfte att främja europeiskt försvarsmaterielsamarbete, stärka den försvarsteknologiska basen och skapa en europeisk marknad för försvarsprodukter. Samarbetet i WEAO är direkt knutet till WEAG. WEAO fick till skillnad från WEAG legal status och kan därmed utgöra ett rättsligt ramverk för delar av forsknings- och utvecklingsarbetet i WEAG. I samband med inrättandet av WEAO överfördes den forskningscell som tidigare var organiserad i panel II (forsknings- och teknologisamarbete) inom WEAG till den nya organisationen och forskningscellen fick befogenheter att på deltagarländernas uppdrag teckna bindande kontrakt för upphandling av tjänster på forsknings- och teknologiområdet. Samarbetet i WEAO omfattar för närvarande de tio medlemsländerna i VEU samt Danmark, Norge och Turkiet. Förutom Sverige har Finland, Polen, Tjeckien, Ungern och Österrike framfört önskemål om att delta i WEAO.

Sverige har tidigare åtagit sig att tillämpa Parisavtalet inom ramen för forskningssamarbete. Det gjordes genom avtalet SOCRATE från november 1998 då Sverige (i likhet med Finland) fick tillträde till forskningsprogrammen European Co-operation for the Long Term in Defence (EUCLID) och Technology Arrangement for Laboratories for Defence European Science (THALES) på samma villkor som de dåvarande medlemsländerna i WEAG och samarbetsländerna i WEAO. Arrangemanget innebar att Sverige kunde utnyttja WEAO och forskningscellen för kontraktering med avseende på dessa forskningsprogram. Åtagandet kom till uttryck i ett särskilt anslutningsdokument (se prop. 1998/99:117, bet. 1999/2000:UU4, rskr. 1999/2000:21). Detsamma gäller för det i maj 2000 undertecknade samförståndsavtalet om europeiska avtal för forskningsorganisation, program och aktiviteter (EUROPA) (se prop. 2001/02:157, 2001/02:UU15, rskr. 2001/02:290).

Sverige har genom avtalen SOCRATE och EUROPA fått möjlighet att inom ramen för dessa specifika avtal kontraktera forsknings- och teknologitjänster. Sverige har dock inte haft en generell ställning gentemot WEAO som ger generellt tillträde till organisationens samarbeten. Ändringen i samförståndsavtalet innebär i huvudsak att de nya medlemmarna i WEAG utan att formellt behöva vara medlemmar i WEAO får tillträde till samarbetet som deltagare genom undertecknandet av ändringsförslaget och efter särskilt anmälningsförfarande föranlett av behovet av nationell beredning. Vidare framgår att bestämmelserna enligt de nu gällande samarbetsavtalen mellan medlemsländerna i WEAG skall ha företräde framför motsvarande bestämmelser rörande interna regler och förfaranden som gäller inom WEAO.

4.2. Parisavtalet

I Parisavtalet regleras frågor om immunitet och privilegier för VEU, dess nationella ombud och internationella tjänstemän.

Avsnitt I - Allmänt (artikel 1–2)

Inledningsvis definieras organisationen. Denna sägs bestå av rådet, etablerat genom artikel VIII i Brysselfördraget, av rådets underställda organ och av församlingen. Med underställda organ avses varje organ, kommitté eller verksamhet som lyder under rådet. Med församlingen avses den församling som etablerats genom artikel IX i Brysselfördraget. Enligt bestämmelserna har medlemsstaterna skyldighet att samarbeta för att främja en korrekt rättskipning, säkra efterlevnaden av ordningsregler och att hindra varje överträdelse med anknytning till avtalets regler om immunitet och privilegier. Dessutom finns regler om de åtgärder som skall vidtas vid fall av överträdelse mot bestämmelserna om immunitet och privilegier samt en medlemsstats befogenheter i dessa fall.

Avsnitt II - Organisationen (artikel 3–10)

I denna del regleras frågor om organisationens ställning som självständigt rättssubjekt, dess immunitet med avseende på egendom och tillgångar, okränkbarhet med avseende på lokaler och arkiv, skatte- och tullfrihet, rätt till okränkt korrespondens samt rätt att använda kodade meddelanden.

Avsnitt III - Ständiga ombud vid organisationen (artikel 11)

Här regleras immunitet och privilegier för den som utses av en medlemsstat att vara den statens ständiga ombud hos organisationen på en annan stats territorium. Reglerna omfattar även sådana personer som tillhör det ständiga ombudets medföljande officiella personal i den omfattning som generalsekreteraren i VEU överenskommer med

ifrågavarande stater. Immunitet och privilegier skall motsvara dem som åtnjuts av diplomater och dessas officiella personal av motsvarande rang.

Avsnitt IV- Ombud i rådet och dess underställda organ (artikel 12–15)

Denna del behandlar den immunitet och de privilegier som åtnjuts av medlemsstaternas nationella ombud i rådet eller i något av dess underställda organ, förutsatt att vederbörande vistas på en annan medlemsstats territorium för att fullgöra sina uppgifter i tjänsten. Immunitet och privilegier skall anses omfatta alla ombud, rådgivare och tekniska experter som ingår i staternas delegationer. I viss omfattning skall immunitet och privilegier även tillämpas för sådan officiell kontorspersonal som medföljer en medlemsstats ombud till en annan medlemsstat för att där fullgöra sina tjänsteåligganden.

Vidare slås fast att immunitet och privilegier för medlemsstaternas ombud och deras personal inte har medgivits för att gynna de enskilda individerna personligen, utan för att garantera att dessa självständigt kan fullgöra sina uppgifter med anknytning till VEU. Av bestämmelserna framgår också att en medlemsstat inte bara har rätt, utan även skyldighet, att avstå från att åberopa immunitet för sina ombud jämte personal i enskilda fall, om immuniteten, enligt medlemsstaten, skulle hindra rättvisans gång och detta kan ske utan att inverka menligt på syftet med immuniteten. Inte heller skall en medlemsstat vara tvingad att tillerkänna sina medborgare eller någon annan som är den statens ombud, eller som tillhör ombudets personal den immunitet eller de privilegier som anges i avsnittet.

Avsnitt V - Ombud till församlingen (artikel 16–18)

Här behandlas frågor om fri rörlighet, tullfrihet, valutautförsel och om straffrättslig immunitet och immunitet mot vissa administrativa ingripanden eller andra förfaranden riktade mot enskild i samband med VEU-församlingens sessioner. Bestämmelserna gäller medlemsstaternas ombud till församlingen eller ersättare för dessa och omfattar på vissa punkter även deltagande i sådana möten som anordnas utanför session i församlingens kommittéer eller arbetsgrupper.

Avsnitt VI - Internationella tjänstemän och experter med uppdrag för organisationen (artikel 19–25)

Bestämmelserna i detta avsnitt tar upp immunitet och privilegier för personer med uppdrag för organisationen som internationella tjänstemän eller experter vid vistelse i en annan medlemsstat. Även vissa medföljande omfattas av bestämmelserna. Av reglerna framgår att organisationen kan upphäva immunitet som skulle hindra rättvisans gång, om det kan ske utan att inverka menligt på organisationens intressen. Vidare kan en medlemsstat inskränka viss immunitet och vissa privilegier för den statens medborgare. Det finns också regler om organisationens beskattningsrätt och om befrielse från nationell

beskattning för vad som utbetalas som lön eller andra förmåner till organisationens tjänstemän.

Övriga bestämmelser (artikel 26–29)

Avtalets avslutande bestämmelser behandlar frågor om tvistlösning, tilläggsöverenskommelser, ratifikation och villkor för uppsägning av avtalet.

4.3. Godkännande av anslutningsdokumentet med anledning av samförståndsavtalet

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner anslutningsdokumentet av den 6 maj 2002 med anledning av samförståndsavtalet om deltagande i Västeuropeiska försvarsmaterielorganisationen som undertecknades av Sverige den 16 maj 2002, med den reservationen att bestämmelserna avseende beskattning i artiklarna 21 och 22 i avtalet om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän undertecknat i Paris den 11 maj 1955 inte skall tillämpas på svenska medborgare eller på personer som är bosatta i Sverige.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens. Remissinstanserna: Har inte haft något att erinra mot promemorians förslag.

Skälen för regeringens förslag: Det är angeläget för Sverige att delta i de forskningssamarbeten och de utvidgade möjligheter till kontraktering för upphandling av forsknings- och teknologitjänster som möjliggjorts genom avtalet. Betydelsen av att genom samverkan stärka den europeiska forskningsbasen och bättre koordinera olika länders forskningsinsatser för att undvika duplicering och dela på kostnader har ökat. Sverige är redan idag ett framstående land inom försvarsrelaterad forskning och vår position skulle gynnas och stärkas än mer genom den bredd av samarbeten som deltagande i WEAO erbjuder. Mellan VEUländerna gäller ett högkvartersavtal av sedvanligt slag, vilket reglerar frågor om immunitet och privilegier för organisationen och dess personkrets. Detta avtal har Sverige åtagit sig att tillämpa inom ramen för forskningssamarbetena SOCRATE och EUROPA. Sverige bör av dessa skäl även godkänna anslutningsdokumentet med anledning av samförståndsavtalet.

VEU är en internationell organisation med fast institutionell struktur upprättad genom en internationell överenskommelse i skriftlig form. Internationella organ av sådan karaktär betraktas som folkrättsliga subjekt och anses tillerkännas rättskapacitet liksom viss immunitet och vissa andra förmåner för att på ett från medlemsländerna oberoende sätt kunna fullgöra de uppgifter dessa lämnat organisationen. Som

underorgan till VEU har WEAO viktiga uppgifter inom ramen för forskningssamarbetet. Dit hör rätten att teckna för medlemsländerna bindande kontrakt på forsknings- och teknologiområdet samt uppgifter av administrativ natur för samarbetets bedrivande. Ett svenskt deltagande i WEAO innebär också att Sverige får en plats i dess styrelse och att anställning i WEAO kommer att vara öppen även för svenska tjänstemän. Deltagandet innebär emellertid inte att Sverige blir medlem i WEAO. Som deltagare i samarbetet får Sverige ett rättsligt adekvat förhållande till organisationen och möjlighet att på samma villkor som medlemmar delta fullt ut i samarbetet.

Sveriges åtagande att tillämpa Parisavtalet motiveras av att organisationen och dess personkrets på ett oberoende sätt skall kunna fullgöra de uppgifter på forskningsområdet som deltagarländerna lagt på organisationen. Genom bestämmelserna i Parisavtalet får organisationen och dess personkrets beträffande den verksamhet som bedrivs inom ramen för det aktuella forskningssamarbetet immunitet och privilegier motsvarande vad som gäller för andra internationella organisationer av liknande karaktär. På samma sätt som för forskningssamarbetena SOCRATE och EUROPA gäller för samarbetet inom samförståndsavtalet att bestämmelserna avseende beskattning i artiklarna 21 och 22 i Parisavtalet inte skall tillämpas på svenska medborgare eller på personer som är bosatta i Sverige. Sverige skall i samband med deponeringen av ratifikationsinstrumentet avge reservation med denna innebörd.

5. Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Regeringens förslag: Lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall skall även omfatta sådan immunitet och sådana privilegier som följer av avtalet den 11 maj 1955 om rättslig ställning för

Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän med avseende på den verksamhet som följer av samförståndsavtalet om deltagande i Västeuropeiska försvarsmaterielorganisationen av den 16 maj 2002 samt anslutningsdokumentet av den 6 maj 2002.

Bestämmelserna om beskattning i artiklarna 21 och 22 i avtalet den 11 maj 1955 om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän skall dock inte tillämpas på svenska medborgare eller på personer som är bosatta i Sverige.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens. Remissinstanserna: Har inte haft något att erinra mot promemorians förslag.

Skälen för regeringens förslag: För att internationella avtalsbestämmelser skall bli gällande för svenska myndigheter måste de införlivas med svensk rätt. Frågor om immunitet och privilegier för internationella organ och personer med anknytning till sådana organ regleras i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Immunitet innebär att en talan inför domstol eller en ansökan om verkställighet ska avvisas. Privilegier innebär vissa undantag från nationell lagstiftning. För att Parisavtalets bestämmelser skall bli gällande inför svenska myndigheter även beträffande det nya avtalet krävs således ändrad lydelse av 2 c § i denna lag.

Anledningen till att de nya bestämmelserna inte förs in i bilagan till lagen är att samarbetena inte innebär att Sverige i folkrättslig mening fullt ut ansluter sig till en internationell organisation, vilket är en förutsättning för att bestämmelserna skall kunna föras in i bilagan.

Anslutningsdokumentet innehåller förbehåll för ratifikation. Ratifikationsinstrumentet skall deponeras hos VEU:s generalsekretariat. Anslutningsdokumentet innehåller inte några bestämmelser om ikraftträdande, varför det träder i kraft för Sverige på dagen för deponering av ratifikationsinstrumentet. Med hänsyn till att det inte med säkerhet kan anges när anslutningsdokumentet blir bindande för Sverige, bör den föreslagna ändringen i lagen träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

6. Kostnader

Förslagen i denna proposition leder inte till ökade kostnader.

Försvarsdepartementet

Stockholm den 6 maj 2002

Ers Excellens,

Jag har äran att framföra detta meddelande till Er för att bekräfta att Konungariket Sveriges regering är införstådd med att dess samtycke till att tillämpa avtalet om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän, undertecknat i Paris den 11 maj 1955, på samförståndsavtalet om SOCRATE, som meddelats Västeuropeiska unionen genom skriftväxling i Rom den 16 november 1998, som utsträcks att omfatta Europeiska forskningsgruppsarrangemanget (ERG) nr 1 inom samförståndsavtalet om EUROPA, genom utväxling av skrivelser i Bryssel den 13 maj 2002, sedan de nationella rättsliga formaliteterna har verkställts, skall utsträckas till att omfatta alla Västeuropeiska försvarsmaterielorganisationens aktiviteter.

Detta originaldokument skall deponeras hos Västeuropeiska unionens generalsekretariat.

För Sveriges regering

Ingvar Åkesson Expeditions- och rättschef

Avtal om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän, undertecknat i Paris den 11 maj 1955

Översättning

Avtal om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän, undertecknat i Paris den 11 maj 1955

De stater som har undertecknat detta avtal, som beaktar att Västeuropeiska unionen, dess internationella tjänstemän och medlemsstaternas ombud som deltar i dess möten skall ha en ställning som underlättar fullgörandet av deras uppgifter och uppdrag, har kommit överens om följande.

DEL I ALLMÄNT

Artikel 1

I detta avtal avses med

a) organisationen: Västeuropeiska unionen innefattande rådet, dess underställda organ samt församlingen,

b) rådet: det råd som avses i artikel VIII (förutvarande artikel VII) i Brysselfördraget i dess lydelse enligt de protokoll som undertecknades i Paris den 23 oktober 1954,

c) underställda organ: alla andra organ, kommittéer, funktioner m.m. som upprättats av rådet eller som lyder under det,

d) församlingen: den församling som avses i artikel IX i Brysselfördraget i dess lydelse enligt de protokoll som undertecknades i Paris den 23 oktober 1954.

Artikel 2

Organisationen och dess medlemsstater skall ständigt samarbeta för att tillgodose god rättskipning, trygga efterlevnaden av ordningsföreskrifter och förhindra missbruk av den immunitet och de privilegier som avses i detta avtal. Om en medlemsstat anser att immunitet eller privilegier som avses i detta avtal missbrukats, skall överläggningar hållas mellan organisationen och den eller de berörda staterna i syfte att avgöra om sådant missbruk har förekommit och, om det är fallet, förhindra att det upprepas. Utan hinder av vad som sägs i det föregående eller i någon annan bestämmelse i detta avtal, får en medlemsstat som anser att någon har missbrukat sina privilegier i fråga om hemvist eller något annat privilegium eller immunitet som medges med stöd av detta avtal, kräva att denne lämnar dess territorium.

DEL II ORGANISATIONEN

Artikel 3

Organisationen skall vara ett rättssubjekt; den skall vara behörig att ingå avtal, förvärva och avyttra fast och lös egendom samt inleda rättsliga åtgärder.

Artikel 4

Organisationen och dess egendom och tillgångar skall, var de än befinner sig och av vem de än innehas, åtnjuta immunitet mot varje form av rättsligt förfarande, såvida inte generalsekreteraren på organisationens vägnar i ett särskilt fall uttryckligen medger att denna immunitet hävs. Härvid skall dock gälla att hävandet av immunitet inte skall utsträckas till att omfatta verkställighetsåtgärder av något slag.

Artikel 5

Organisationens lokaler skall vara okränkbara. Dess egendom och tillgångar skall, var de än befinner sig och av vem de än innehas, åtnjuta immunitet mot genomsökning, rekvisition, konfiskation, expropriation och varje annan form av ingrepp.

Artikel 6

Organisationens arkiv och alla andra handlingar som tillhör eller innehas av den skall vara okränkbara var de än befinner sig.

Artikel 7

1. Utan hinder av finansiella kontrollbestämmelser, regleringar eller moratorier av något slag

a) får organisationen inneha valuta av vilket slag som helst och använda konton i vilken valuta som helst,

b) får organisationen fritt föra över sina tillgodohavanden från ett land till ett annat eller inom vilket land som helst och växla varje valuta som den har i sin besittning till varje annan valuta till den mest fördelaktiga officiella sälj- eller köpkursen för växling, allt efter omständigheterna från fall till fall.

2. Vid utövandet av sina rättigheter enligt punkt 1 i denna artikel skall organisationen på vederbörligt sätt beakta framställningar från en medlemsstat och tillmötesgå dem i möjligaste mån.

Artikel 8

Organisationen, dess tillgodohavanden, inkomster och övriga egendom skall vara

a) befriade från alla direkta skatter, dock skall organisationen inte kräva befrielse från pålagor som inte är annat än vederlag för allmännyttiga tjänster,

b) befriade från alla tullavgifter och kvantitativa import- och exportrestriktioner på varor som importeras eller exporteras av organisationen för tjänstebruk, dock att varor som importerats med sådan befrielse inte får överlåtas vare sig genom försäljning eller gåva inom det lands territorium till vilket de har importerats annat än på villkor godkända av ifrågavarande lands regering,

c) befriade från alla tullavgifter och kvantitativa export- och importrestriktioner i fråga om sina publikationer.

Artikel 9

Även om organisationen som huvudregel inte skall ha rätt att kräva befrielse från de accisavgifter och omsättningsskatter å fast eller lös egendom som är inräknade i den köpesumma som skall betalas, skall medlemsstaterna likväl, när organisationen för tjänstebruk gör större inköp av egendom i vars pris är inräknat sådana avgifter eller skatter, när så är möjligt, vidta vederbörliga administrativa åtgärder för att efterskänka eller återbetala dessa avgifter och skatter.

Artikel 10

1. Ingen censur skall utövas i vad avser organisationens officiella korrespondens eller andra tjänstemeddelanden.

2. Organisationen skall ha rätt att använda koder och att sända och ta emot korrespondens med kurir eller i förseglade försändelser för vilka samma immunitet och privilegier skall gälla som för diplomatiska kurirer och försändelser.

3. Bestämmelserna i denna artikel skall inte utesluta att en medlemsstat tillsammans med rådet, som handlar på organisationens vägnar, efter överenskommelse vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder.

DEL III STÄNDIGA OMBUD VID ORGANISATIONEN

Artikel 11

Den som av en medlemsstat har utsetts att inom en annan medlemsstats territorium vara dess främsta ständiga ombud vid organisationen och hans officiella personal som har hemvist inom detta territorium enligt överenskommelse mellan den stat som har utsett honom och organisationens generalsekreterare och mellan generalsekreteraren och den stat i vilken han kommer att ha hemvist, skall åtnjuta samma immunitet och privilegier som diplomatiska företrädare och dessas officiella personal av motsvarande rang.

DEL IV OMBUD I RÅDET OCH DESS UNDERSTÄLLDA ORGAN

Artikel 12

1. Medlemsstaternas ombud i rådet eller i något av dess underställda organ som inte omfattas av artikel 11 skall, när de vistas inom en annan medlemsstats territorium i tjänsten, åtnjuta följande immunitet och privilegier:

a) Samma immunitet mot arrestering eller kvarhållande som medges diplomatiska företrädare av motsvarande rang.

b) Immunitet mot varje slag av rättsliga förfaranden med avseende på muntliga och skriftliga uttalanden och åtgärder som de vidtagit i sin tjänsteutövning.

c) Okränkbarhet för alla handlingar och dokument.

d) Rätt att använda koder och att sända och ta emot korrespondens med kurir eller i förseglade försändelser.

e) Samma befrielse för ombuden själva och deras äkta makar från invandringsrestriktioner, utlänningsregistrering och nationell tjänsteplikt som medges diplomatiska företrädare av motsvarande rang.

f) Samma lättnader med avseende på valuta- och växlingsrestriktioner som medges diplomatiska företrädare av motsvarande rang.

g) Samma immunitet och förmåner med avseende på personligt resgods som medges diplomatiska företrädare av motsvarande rang.

h) Rätt till tullfri införsel av möbler och övriga tillhörigheter när de tillträder sin befattning i vederbörande land och att vid tjänstgöringens slut därifrån tullfritt återutföra dessa möbler och tillhörigheter, i båda fallen med förbehåll för sådana villkor som regeringen i det land där rättigheterna åtnjuts anser vara nödvändiga.

i) Rätt till tillfällig tullfri införsel av privat motorfordon för eget bruk och till senare tullfri återexport av fordonet, i båda fallen med förbehåll för sådana villkor som regeringen i landet i fråga anser vara nödvändiga.

2. I de fall då skattskyldighet grundar sig på vistelse, skall en tidsperiod då ett ombud som omfattas av denna artikel vistas inom en annan medlemsstats territorium för att fullgöra sina uppgifter inte räknas som vistelsetid. Särskilt gäller att han skall vara befriad från beskattning av den staten med avseende på lön och övriga förmåner under tjänstgöringstiden.

3. I denna artikel skall termen ombud omfatta alla ombud, rådgivare och tekniska experter som ingår i delegationerna. Varje medlemsstat skall meddela de andra berörda medlemsstater som så begär namnen på de av sina ombud som omfattas av bestämmelserna i denna artikel och den troliga tiden för deras vistelse inom dessa medlemsstaters territorium.

Artikel 13

Officiella sekretariatstjänstemän som åtföljer en medlemsstats ombud vilka inte omfattas av artikel 11 eller 12 skall, när de vistas inom en annan medlemsstats territorium i tjänsten, åtnjuta de privilegier och den immunitet som anges i artikel 12.1 b, c, e, f, h och i samt i artikel 12.2.

Artikel 14

Privilegier och immunitet medges inte medlemsstaternas ombud och deras medarbetare som en personlig förmån för dem utan för att trygga att de på ett självständigt sätt skall kunna fullgöra sina uppgifter med anknytning till Västeuropeiska unionen. Följaktligen har en medlemsstat inte bara rätt utan även skyldighet att häva immuniteten för sina ombud och deras medarbetare i de fall den anser att immuniteten skulle hindra rättvisans gång och att hävandet kan göras utan men för de syften för vilka immuniteten medges.

Artikel 15

Bestämmelserna i artiklarna 11–13 skall inte tvinga en medlemsstat att tillerkänna någon som är dess medborgare, ombud eller som tillhör ombudets personal den immunitet eller de privilegier som avses i dessa artiklar.

DEL V OMBUD TILL FÖRSAMLINGEN

Artikel 16

Ombuden till församlingen och deras ersättare skall inte åläggas några inskränkningar i sin rörelsefrihet av administrativ eller annan art vid färd till eller från församlingens mötesort.

Ombuden och deras ersättare skall i fråga om tull- och växlingskontroll

a) av den egna regeringen medges samma förmåner som högre tjänstemän vid utlandsresa på tillfälligt officiellt uppdrag,

b) av övriga medlemmars regeringar medges samma förmåner som ombud för främmande regeringar på tillfälligt officiellt uppdrag.

Artikel 17

Ombuden till församlingen och deras ersättare får inte göras till föremål för polisförhör, arrestering eller lagföring på grund av yttranden eller röstning under fullgörande av sina uppdrag.

Artikel 18

Under församlingens möten eller vid möten i församlingens kommittéer eller arbetsgrupper skall ombuden till församlingen och deras ersättare, vare sig församlingen själv är i möte och vare sig de är parlamentsledamöter eller inte, åtnjuta

a) i sitt hemland den immunitet som där kan ha beviljats parlamentsledamöter,

b) inom varje annan medlemsstats territorium immunitet mot arrestering och lagföring.

Denna immunitet är också tillämplig när ombuden och deras ersättare reser till och från sammanträdesorterna för församlingen och dess kommittéer och arbetsgrupper. Immunitet skall dock inte kunna åberopas

då ombud eller deras ersättare ertappas på bar gärning vid brott eller försök till brott och inte heller i de fall församlingen har hävt immuniteten.

DEL VI INTERNATIONELLA TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER MED UPPDRAG FÖR ORGANISATIONEN

Artikel 19

Rådet skall närmare ange vilka tjänstemannakategorier som skall omfattas av bestämmelserna i artiklarna 20 och 21. Generalsekreteraren skall meddela rådsmedlemmarna namnen på de tjänstemän som ingår i dessa kategorier.

Artikel 20

De tjänstemän i organisationen som avses i artikel 19 skall

a) åtnjuta immunitet mot varje slag av rättsliga förfaranden med avseende på muntliga och skriftliga uttalanden samt åtgärder som de vidtagit inom ramen för sin tjänsteutövning,

b) jämte sina äkta makar och närmaste familjemedlemmar som bor med dem och som är beroende av dem för sin försörjning åtnjuta samma immunitet mot invandringsrestriktioner och flyktingregistrering som medges diplomatiska företrädare av motsvarande rang,

c) åtnjuta samma lättnader med avseende på valuta- och växlingsrestriktioner som medges diplomatiska företrädare av motsvarande rang,

d) jämte sina äkta makar och närmaste familjemedlemmar som bor med dem och som är beroende av dem för sin försörjning beredas samma möjligheter till repatriering vid internationella kriser som diplomatiska företrädare av motsvarande rang,

e) medges rätt till tullfri införsel av möbler och övriga tillhörigheter när de tillträder sin befattning i vederbörande land och att vid tjänstgöringens slut därifrån tullfritt återutföra sådana möbler och tillhörigheter, i båda fallen med förbehåll för sådana villkor som regeringen i det land där rättigheterna åtnjuts anser vara nödvändiga,

f) medges rätt till tillfällig tullfri införsel av privat motorfordon för eget bruk och till senare tullfri återexport av fordonet, i båda fallen med förbehåll för sådana villkor som regeringen i landet i fråga anser vara nödvändiga.

Artikel 21

De tjänstemän i organisationen som avses i artikel 19 skall i den utsträckning och på det sätt som rådet bestämmer vara skattskyldiga i förhållande till organisationen för dess nyttiggörande beträffande de förmåner som de erhåller av organisationen. Vidare skall de vara befriade från nationell beskattning med avseende på dessa förmåner.

Artikel 22

Utöver de privilegier och den immunitet som anges i artiklarna 20 och 21 skall generalsekreteraren, de biträdande generalsekreterarna, chefen för kontoret för rustningskontroll och sådana andra permanenta tjänstemän av motsvarande rang som rådet bestämmer, åtnjuta samma privilegier och immunitet som normalt medges diplomatiska företrädare av motsvarande rang, däribland samma undantag eller befrielse från andra skatter än inkomstskatter.

Artikel 23

1. Experter (andra än tjänstemän som omfattas av artiklarna 20–22) skall, när de vistas inom en medlemsstats territorium, i den utsträckning som är nödvändig för att effektivt fullgöra sina uppgifter i tjänsten för organisationen, åtnjuta följande privilegier:

a) Immunitet mot arrestering eller annat kvarhållande och mot beslag av personligt resgods.

b) Immunitet mot varje slag av rättsliga förfaranden med avseende på muntliga och skriftliga uttalanden och åtgärder som de vidtagit för organisationen i tjänsteutövningen.

c) Samma lättnader med avseende på valuta- och växlingsrestriktioner och för personligt resgods som medges tjänstemän från främmande regeringar på tillfälligt uppdrag i tjänsten.

d) Okränkbarhet för alla handlingar och dokument som har samband med det arbete för vilket de har anlitats av organisationen.

2. Generalsekreteraren skall meddela de berörda medlemsstaterna namnen på de experter som omfattas av bestämmelserna i denna artikel.

Artikel 24

Privilegier och immunitet medges tjänstemän och experter i organisationens intresse och inte som en personlig förmån för dem. Generalsekreteraren skall på organisationens vägnar ha rätt och skyldighet att häva immuniteten för en tjänsteman eller en expert som inte omfattas av artikel 22 i de fall han anser att immuniteten skulle hindra rättvisans gång och hävandet kan göras utan men för organisationens intressen. Beträffande tjänstemän som omfattas av artikel 22 skall beslut att häva immuniteten fattas av rådet.

Artikel 25

Bestämmelserna i artiklarna 20, 22 och 23 ovan skall inte tvinga en medlemsstat att medge någon som är dess medborgare privilegier eller immunitet som avses i dessa artiklar med undantag för

a) immunitet mot varje slag av rättsliga förfaranden med avseende på muntliga och skriftliga uttalanden och mot åtgärder som de vidtagit för organisationen i tjänsteutövningen,

b) okränkbarhet för alla handlingar och dokument som har samband med det arbete för vilket de har anlitats av organisationen,

c) de lättnader med avseende på valuta- och växlingsrestriktioner som är nödvändiga för att han effektivt skall kunna fullgöra sina uppgifter i tjänsten.

DEL VII TVISTLÖSNING

Artikel 26

Rådet skall vidta lämpliga åtgärder för att lösa

a) tvister rörande avtal eller andra civilrättsliga tvister i vilka organisationen är part,

b) tvister som rör tjänstemän eller experter tillhörande organisationen vilka omfattas av bestämmelserna i del VI i detta avtal och som på grund av sin officiella ställning åtnjuter immunitet, om denna inte har hävts i enlighet med artikel 24.

DEL VIII TILLÄGGSÖVERENSKOMMELSER

Artikel 27

Rådet kan på organisationens vägnar ingå tilläggsöverenskommelser med en eller flera medlemsstater om tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal i förhållande till den staten eller de staterna.

DEL IX SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 28

1. Detta avtal skall ratificeras. Ratifikationsinstrument skall deponeras hos Belgiens regering, som skall meddela varje signatärstat om varje sådan deponering.

2. När tre signatärstater har deponerat sina ratifikationsinstrument, skall detta avtal träda i kraft för dem med verkan från dagen för ikraftträdandet av de protokoll till Brysselfördraget som undertecknades i Paris den 23 oktober 1954. För de övriga signatärstaterna skall avtalet träda i kraft på dagen för deponeringen av deras ratifikationsinstrumentet.

Artikel 29

Detta avtal kan sägas upp av en stat genom skriftligt meddelande till Belgiens regering, som skall underrätta alla signatärstaterna om varje sådan uppsägning. Uppsägningen skall träda i kraft ett år efter den dag på vilken Belgiens regering mottog meddelandet om den.

Till bekräftelse härpå har undertecknade vederbörligen bemyndigade ombud undertecknat detta avtal.

Upprättat i Paris den 11 maj 1955 på engelska och franska språken, vilka båda texter är lika giltiga, i ett enda exemplar som skall deponeras i

Belgiens regerings arkiv, vilken skall överlämna en bestyrkt kopia därav till var och en av signatärstaterna.

[undertecknanden] för Belgien, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Storbritannien.

Samförståndsavtal om deltagande i Västeuropeiska försvarsmaterielorganisationen (WEAO) och principer för dess drift och administration

mellan

Konungariket Belgiens försvarsminister, Konungariket Danmarks försvarsminister, Republiken Frankrikes försvarsminister, Förbundsrepubliken Tysklands förbundsförsvarsminister, Republiken Greklands försvarsminister, Republiken Italiens försvarsminister, Storhertigdömet Luxemburgs försvarsminister, Konungariket Nederländernas försvarsminister, Konungariket Norges försvarsminister, Republiken Portugals försvarsminister, Konungariket Spaniens försvarsminister, Republiken Turkiets försvarsminister samt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands försvarsminister

om deltagande i Västeuropeiska försvarsmaterielorganisationen (WEAO) och principer för dess drift och administration

Innehållsförteckning

Avdelning 1 Inledning Avdelning 2 Räckvidd Avdelning 3 Ledningsorganisation Avdelning 4 Utförande av verksamhet Avdelning 5 Revision Avdelning 6 Säkerhetsskydd Avdelning 7 Kontrakt Avdelning 8 Ekonomisk drift Avdelning 9 Förvaltningskostnader och driftskostnader Avdelning 10 Personal Avdelning 11 Äganderätt till tillgångar Avdelning 12 Risker och ansvarighet Avdelning 13 Skatter, tullar och liknande avgifter Avdelning 14 Tvister Avdelning 15 Anslutning av nya deltagare Avdelning 16 Upphörande och frånträde Avdelning 17 Ikraftträdande, ändring och undertecknande

Bilaga A Principer för exekutivorganets kontraktering för genomförande av forsknings- och teknologiaktiviteter

Avdelning 1 Inledning

1.1 Konungariket Belgiens försvarsminister, Konungariket Danmarks försvarsminister, Republiken Frankrikes försvarsminister,

Förbundsrepubliken Tysklands förbundsförsvarsminister, Republiken Greklands försvarsminister, Republiken Italiens försvarsminister,

Storhertigdömet Luxemburgs försvarsminister, Konungariket Nederländernas försvarsminister, Konungariket Norges försvarsminister, Republiken Portugals försvarsminister, Konungariket Spaniens försvarsminister, Republiken Turkiets försvarsminister samt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands försvarsminister, nedan kallade deltagarna, som erkänner

att Västeuropeiska unionens (VEU) råd har beslutat att upprätta Västeuropeiska försvarsmaterielorganisationen som ett underställt organ enligt artikel VIII.2 i Brysselfördraget i dess ändrade lydelse genom en stadga som godkändes av rådet den 19 november 1996,

att syftet med Västeuropeiska försvarsmaterielorganisationen, nedan kallad WEAO, anges i dess stadga,

den gemensamma nyttan av att sträva efter att uppnå detta syfte genom ett exekutivorgan,

att arrangemangen inte bör fördubbla mekanismer som förekommer på annat håll och att mervärde bör eftersträvas där verksamhet överförs till exekutivorganet,

att arrangemangen bör tillåta fullt deltagande av alla medlemmarna i Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (vilka för närvarande är Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Turkiet och Förenade konungariket),

att arrangemangen bör tillgodose att de nationella försvarsmaterieldirektoraten och därigenom försvarsministrarna är ansvariga för samarbetsverksamhet på försvarsmaterielområdet, och

att arrangemangen bör vara förenliga med målet att utveckla den öppna europeiska marknaden för försvarsmateriel och bör bidra till att söka uppnå det målet,

har, med förbehåll för stadgans bestämmelser, beslutat att ansluta sig till WEAO och har därför träffat de överenskommelser som anges i detta samförståndsavtal, vilket i stadgan benämns WEAO MOU.

Avdelning 2 Räckvidd

2.1 Detta samförståndsavtal täcker de principer som skall tillämpas i driften och administrationen av WEAO enligt definitionen i avdelning IV i stadgan.

2.2 För att uppfylla detta mål skall WEAO på lämpligt sätt utföra de uppgifter som anges i avdelning II punkt 7 i stadgan.

Avdelning 3 Ledningsorganisation

3.1 En styrelse skall fungera som ledningsorgan för driften och administrationen av exekutivorganet i enlighet med avdelning IV B i stadgan.

3.2 Styrelsen skall utse en generaldirektör som skall ansvara för driften av exekutivorganet i enlighet med punkt 22 i stadgan.

3.3 Exekutivorganets ledningsstruktur skall föreslås av generaldirektören och godkännas av styrelsen med beaktande av de uppgifter som deltagarna ålägger exekutivorganet.

Avdelning 4 Utförande av verksamhet

4.1 Inledningsvis skall exekutivorganet vara dels en forskningscell med uppgift att stödja WEAG i all forsknings- och teknologiverksamhet och vid kontraktering enligt stadgan, dels en föregångare till Västeuropeiska försvarsmaterielmyndigheten. När WEAG:s ministrar beslutar att det finns förutsättningar för att övergå till en fullständig europeisk försvarsmaterielmyndighet, är avsikten att denna myndighet skall vara exekutivorganet och överta forskningscellens uppgifter.

4.2 Exekutivorganets verksamhet skall grundas på WEAG:s mål, principer, riktlinjer och förfaranden för att uppnå WEAO:s mål som de anges i punkt 6 i stadgan. Närmare principer för utförandet av exekutivorganets uppgifter som de anges i punkt 7 i stadgan skall anges i bilagor till detta samförståndsavtal. Principerna för genomförandet av forsknings- och teknologiaktiviteterna anges i bilaga A till detta samförståndsavtal. Principer för genomförande av andra uppgifter som anges i punkt 7 i stadgan måste beslutas innan de fullgörs av exekutivorganet. De skall anges i bilagor som skall utgöra del av detta samförståndsavtal genom att alla deltagarna undertecknar erforderliga tillägg.

4.3 Exekutivorganet skall genomföra WEAO:s uppgifter på något av följande sätt:

a) Aktiviteter som skall genomföras av alla deltagarna gemensamt.

b) Arrangemang mellan två eller flera deltagare för att genomföra förenade aktiviteter (dock inte gemensamma aktiviteter). Dessa kallas partnerskap. Ingående av sådana arrangemang skall följa principerna i avdelning IV D i stadgan och skall kräva förhandsgodkännande av styrelsen. Arrangemangen måste vara förenliga med detta samförståndsavtal.

c) Arrangemang mellan en enskild deltagare och exekutivorganet, vilka exekutivorganet skall genomföra som aktiviteter för ifrågavarande deltagares räkning. Dessa kallas enskilda deltagarprogram. Arrangemangen måste vara förenliga med detta samförståndsavtal och kräver förhandsgodkännande av styrelsen.

4.4 Förslag till arrangemang enligt punkt 4.3 b och 4.3 c ovan skall ges förmånlig behandling och godkännande skall inte vägras annat än av skäl som har samband med exekutivorganets verksamhet.

Avdelning 5 Revision

5.1 I enlighet med punkt 38 i stadgan skall externrevision verkställas årligen av VEU:s revisorer. Alla deltagarna skall få ta del av revisionsrapporterna. Deltagarna godtar dock samfällt att nationella revisorer av exekutivorganet får begära alla uppgifter och granska alla handlingar som de anser vara nödvändiga för att tillåta dem att utföra sina uppgifter att revidera sina nationella förvaltningar och uppställa rapporter enligt sina bestämmelser.

5.2 Deltagarnas revisorer bör, under erkännande av behovet att undvika att besvära exekutivorganet i onödan och för att skydda uppgifter som berör andra deltagare, såvida det inte föreligger exceptionella omständigheter, samråda med varandra och med andra berörda parter, däribland generaldirektören, för att bestämma formerna för deras tillgång till uppgifter hos styrelsen, vilket skall motsvara de förfaranden som gemensamt har beslutats av deltagarna och deras nationella revisorer.

Avdelning 6 Säkerhetsskydd

6.1 Exekutivorganet är skyldigt att följa VEU:s regler om säkerhetsskydd i enlighet med punkt 35 i stadgan.

6.2 Exekutivorganets säkerhetsfunktioner skall verkställas av VEU:s säkerhetstjänst i enlighet med dess säkerhetsskyddsföreskrifter.

Avdelning 7 Kontrakt

7.1 Den lag som skall tillämpas på kontrakt som sluts av exekutivorganet för att uppfylla dess administrativa krav skall som huvudregel vara avtalslagen i det land där exekutivorganet är beläget. För kontrakt som ingås på grundval av driftsbudgeten skall den lämpligaste lagen tillämpas. Vid partnerskap där organen är belägna i ett annat land skall avtalslagen i det landet tillämpas som huvudregel.

Avdelning 8 Ekonomisk drift

8.1 WEAO:s ekonomiska drift skall utföras i överensstämmelse med punkterna 32 och 33 i stadgan.

Avdelning 9 Förvaltningskostnader och driftskostnader

9.1 I enlighet med avdelning IV E i stadgan skall exekutivorganet inom sin årsbudget ha ett förvaltningskonto för att täcka alla utgifter för den interna driften och ett driftskonto som visar finansplanerna för exekutivorganets verksamhet för att uppnå sina mål. Alla dessa kostnader skall bäras av deltagarna utom de kostnader som avses i punkt 9.4.

9.2 Följande principer skall tillämpas för deltagarnas bidrag till budgetens förvaltningskonto.

a) Kostnaderna fördelas på följande sätt:

i) För gemensamma uppgifter som genomförs av exekutivorganet för alla deltagarnas räkning fördelas förvaltningskostnaderna mellan dem enligt WEAG:s kostnadsfördelningsnyckel. Styrelsen kan ompröva dessa bestämmelser.

ii) För alla andra uppgifter där kostnaderna kan hänföras till bestämda aktiviteter, skall de faktiska förvaltningskostnader som förorsakas exekutivorganet bäras av den eller de deltagare för vilken eller vilka aktiviteterna i fråga utförs. Nyckeln för fördelning av förvaltningskostnaderna mellan deltagarna i ett partnerskap skall bestämmas i vederbörande arrangemang.

b) I största möjliga utsträckning skall de faktiska kostnaderna fördelas på särskilda aktiviteter, (dvs. de direkta kostnaderna). Kostnader som inte direkt kan hänföras till vissa bestämda aktiviteter (exempelvis fastighetskostnader, renhållning och bevakning) (dvs. de indirekta kostnaderna), skall fördelas i proportion till de direkta kostnaderna.

c) Varje deltagare skall till generaldirektören kvartalsvis i förskott överföra medel för att täcka sin andel av förvaltningsbudgeten som har godkänts av styrelsen.

9.3 Kostnader för aktiviteter som täcks av driftsbudgeten skall bäras av den eller de deltagare för vilken eller vilka de genomförs. Nyckeln för fördelning av driftskostnaderna mellan deltagarna i ett partnerskap skall bestämmas i vederbörande arrangemang.

9.4 Kostnader som är hänförliga till uppgifter som genomförs för ett annat underställt organ till VEU än WEAO skall betalas av organet i fråga.

Avdelning 10 Personal

Tillsättning av generaldirektören

10.1 Generaldirektören skall tillsättas av styrelsen efter hörande av

VEU:s generalsekreterare. Anställningsvillkoren skall godkännas av styrelsen och VEU:s generalsekreterare. Generaldirektören skall anställas direkt av exekutivorganet och ha ett visstidsförordnande på normalt tre år, som skall kunna förlängas med högst tre år.

Tillsättning av personal till exekutivorganet

10.2 Generaldirektören skall ansvara för urval av personal till alla poster i exekutivorganet efter nominering av deltagarna i enlighet med punkt 22 b vii i stadgan.

10.3 Endast medborgare i deltagarländerna i WEAO kan komma i fråga.

10.4 Urvalet sker enligt meriter, som bl.a. bestäms av yrkesskicklighet, relevant erfarenhet och allmän lämplighet enligt vad som anges i vederbörande befattningsbeskrivningar. Vad gäller poster i kategori A, avseende personer som anställs för att arbeta i ett bestämt partnerskap eller i ett enskilt deltagarprogram skall i normalfallet endast medborgare i de i partnerskapet eller programmet deltagande länderna kunna komma i fråga. I den mån det är förenligt med dessa kriterier skall generaldirektören sträva efter att tillgodose en rättvis fördelning av posterna mellan länderna på grundval av nyckeln för fördelning av kostnader mellan deltagarna.

10.5 Tillsättning som tjänsteman i exekutivorganet av någon som har tjänstgjort som representant i styrelsen under en tid under de tre år som föregår tillsättningen får endast göras i undantagsfall och skall i vart fall kräva godkännande av styrelsen.

10.6 Tillsättning av någon som har tillhört VEU:s revisorer och under de tre år som föregår tillsättningen personligen har deltagit i revision som gjorts av exekutivorganet kräver också styrelsens godkännande.

10.7 Alla kandidater måste behärska det ena av VEU:s officiella språk och ha goda kunskaper i det andra.

10.8 När så är möjligt skall tjänstemän direktanställas av exekutivorganet på viss tid, normalt tre år, med möjlighet till förlängning i högst ett år.

10.9 Tillsättning av nationella tjänstemän skall om möjligt begränsas till partnerskap eller enskilda deltagarprogram. Detta förfarande skall endast tillämpas när styrelsen, på grund av behov av sakkunskap eller med tanke på den tidsram som avses, bedömer att posten inte tillfredsställande kan besättas genom direktanställning.

Avdelning 11 Äganderätt till tillgångar

11.1 Tillgångar skall förvärvas och ägas i enlighet med avdelning VI i stadgan.

Avdelning 12 Risker och ansvarighet

12.1 Enskilda deltagare och deltagare i partnerskap skall vara ansvariga för sina aktiviteter gentemot WEAO och betala de kostnader som följer av sådana aktiviteter.

12.2 Kostnad för skada som förorsakats av WEAO-personal eller

WEAO:s egendom eller skada som förorsakats sådan personal eller sådana tillgångar skall, när skadan har uppstått vid tjänsteutövning för WEAO och i samband med WEAO-verksamhet och när kostnaden för gottgörelsen av skadan inte kan utkrävas av tredje man, bäras av deltagarna i enlighet med bestämmelserna för bestridande av direkta kostnader i avdelning 9.

Avdelning 13 Skatter, tullar och liknande avgifter

13.1 I överensstämmelse med punkt 9 i WEAO-stadgan skall alla relevanta bestämmelser i avtalet om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, som undertecknades i Paris den 11 maj 1955, gälla aktiviteter som genomförs med stöd av detta samförståndsavtal. Deltagarna erkänner att all forsknings-, teknologi- och utvecklingsverksamhet som genomförs med stöd av detta samförståndsavtal skall betraktas vara för

VEU:s officiella användning i syfte att stärka de ekonomiska band som redan förenar dess medlemmar och för att främja samarbetet och samordningen i deras strävanden att skapa en stark teknologisk grund som är förenlig med ändamålen i Brysselfördraget i dess ändrade lydelse.

Avdelning 14 Tvister

14.1 Tvister om tolkningen eller tillämpningen av detta samförståndsavtal skall lösas uteslutande genom samråd mellan de berörda deltagarna och inte hänskjutas till nationell eller internationell domstol eller till tredje man för lösning.

Avdelning 15 Anslutning av nya deltagare

15.1 Deltagarna erkänner att andra medlemmar i WEAG kan vilja ansluta sig till WEAO. Anslutningen skall följa de bestämmelser som anges i avdelning VII i stadgan.

Avdelning 16 Upphörande och frånträde

16.1 Om deltagarna önskar upplösa WEAO och avsluta detta samförståndsavtal skall det förfarande tillämpas som anges i punkt 47 i stadgan.

16.2 Om en deltagare önskar frånträda sitt deltagande i detta samförståndsavtal och därför önskar att dess land frånträder WEAO, skall förfarande tillämpas som anges i punkt 48 i stadgan.

Avdelning 17 Ikraftträdande, ändring och undertecknande

17.1 Detta samförståndsavtal träder i kraft dagen för den sista underskriften.

17.2 Detta samförståndsavtal får ändras när som helst skriftligen genom deltagarnas ömsesidiga samtycke.

17.3 Undertecknat på engelska och franska språken, varvid båda texter är lika giltiga.

Bilaga A (Ny text införd i ändring 1)

Konungariket Belgiens försvarsminister: Ostende den 19 november 1996 Konungariket Danmarks försvarsminister: Ostende den 19 november 1996 Republiken Frankrikes försvarsminister: Ostende den 19 november 1996 För Förbundsrepubliken Tyskland förbundsförsvarsminister: Ostende den 19 november 1996 Republiken Greklands försvarsminister: Ostende den 19 november 1996 Republiken Italiens försvarsminister: Ostende den 19 november 1996 Storhertigdömet Luxemburgs försvarsminister: Ostende den 19 november 1996 Konungariket Nederländernas försvarsminister Ostende den 19 november 1996 Konungariket Norges försvarsminister: Ostende den 19 november 1996 Republiken Portugals försvarsminister: Ostende den 19 november 1996 Konungariket Spaniens försvarsminister: Ostende den 19 november 1996 Republiken Turkiets försvarsminister: Ostende den 19 november 1996 För Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands försvarsminister: Ostende den 19 november 1996.

Samförståndsavtal om deltagande i Västeuropeiska försvarsmaterielorganisationen (WEAO) och principer för dess drift och administration

Ändring nr 1

mellan

Republiken Österrikes regering genom förbundsförsvarsministern, Konungariket Belgiens försvarsminister, Republiken Tjeckiens regering genom försvarsministern, Konungariket Danmarks försvarsminister, Republiken Finlands regering genom försvarsministern, Republiken Frankrikes försvarsminister, Förbundsrepubliken Tysklands förbundsförsvarsminister, Republiken Greklands försvarsminister, Republiken Ungerns regering genom försvarsministern, Republiken Italiens försvarsminister, Storhertigdömet Luxemburgs försvarsminister, Konungariket Nederländernas försvarsminister, Konungariket Norges försvarsminister, Republiken Polens regering genom försvarsministern, Republiken Portugals försvarsminister, Konungariket Spaniens försvarsminister, Konungariket Sveriges regering genom försvarsministern, Republiken Turkiets försvarsminister samt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands försvarsminister

om anslutning av nya deltagare och om förbättring av samförståndsavtalet

Avdelning 1 Inledning

Denna ändring nr 1 verkställs mellan deltagarna i samförståndsavtalet om deltagande i Västeuropeiska försvarsmaterielorganisationen och principer för dess drift och administration, undertecknat den 19 november 1996 (nedan kallat WEAO MOU), å ena sidan, och Republiken Österrikes regering genom förbundsförsvarsministern, Republiken Tjeckiens regering genom försvarsministern, Republiken Finlands regering genom försvarsministern, Republiken Ungerns regering genom försvarsministern, Republiken Polens regering genom försvarsministern och Konungariket Sveriges regering genom försvarsministern, å andra sidan,

som erkänner

att WEAO MOU i avdelning 15 (anslutning av nya deltagare) innehåller bestämmelser om andra WEAG-medlemmars anslutning till WEAO och att där sägs att anslutningsarrangemangen skall vara förenliga med WEAO-stadgan,

att Österrike, Tjeckien, Finland, Ungern, Polen och Sverige antogs som WEAG-medlemmar efter beslut av försvarsministrarna i Marseille den 13 november 2000 och att dessa länder vid de nationella försvarsmaterieldirektörernas möte i Baveno den 9 oktober 2001 uttryckte sin önskan att delta i WEAO med lika rättslig ställning,

att det i WEAO-stadgans avdelning VII (deltagande i WEAO) anges att, för anslutning av nya deltagare i WEAO, sådana regler skall gälla som de nuvarande deltagarna och de presumtiva deltagarna bestämmer och att dessa regler skall få formen av en ändring av WEAO MOU, samt

att undertecknande av samförståndsavtalet om europeiska avtal för forskningsorganisation, program och aktiviteter (EUROPA) fordrar ändring av avdelning 4 (utförande av verksamhet) och av bilaga A till WEAO MOU (principer för exekutivorganets kontraktering för genomförande av forsknings- och teknologiaktiviteter),

har kommit överens om följande.

Avdelning 2 Ändring

1. Oavsett undertecknandet av denna ändring blir Republiken Österrikes regering, företrädd av förbundsförsvarsministern, och Konungariket Sveriges regering, företrädd av försvarsministern, deltagare i WEAO MOU först efter det att meddelande har lämnats om att dessa länders parlament har givit sitt godkännande. Därför skall WEAO MOU ändras efter varje sådant meddelande för de nya deltagarna på följande sätt:

I början av deltagarförteckningen på omslagssidan och i inledningen införs orden "Republiken Österrikes regering genom förbundsförsvarsministern".

I deltagarförteckningen på omslagssidan och i inledningen införs efter orden "Konungariket Spaniens försvarsminister" orden "Konungariket Sveriges regering genom försvarsministern".

Oavsett undertecknandet av denna ändring blir Republiken Tjeckiens regering, företrädd av försvarsministern, Republiken Finlands regering, företrädd av försvarsministern, Republiken Ungerns regering, företrädd av försvarsministern, och Republiken Polens regering, företrädd av förbundsförsvarsministern, deltagare i detta WEAO MOU först efter det att meddelande har lämnats om att dessa länders parlament har givit sitt godkännande. Därför skall WEAO MOU ändras för de nya deltagarna efter varje sådant meddelande för de nya deltagarna på följande sätt:

I deltagarförteckningen på omslagssidan och i inledningen införs orden "Republiken Tjeckiens regering genom försvarsministern" efter orden "Konungariket Belgiens försvarsminister".

I deltagarförteckningen på omslagssidan och i inledningen införs orden "Republiken Finlands regering genom försvarsministern" efter orden "Konungariket Danmarks försvarsminister".

I deltagarförteckningen på omslagssidan och i inledningen införs orden "Republiken Ungerns regering genom försvarsministern" efter orden "Republiken Greklands försvarsminister".

I deltagarförteckningen på omslagssidan och i inledningen införs orden "Republiken Polens regering genom försvarsministern" efter orden "Konungariket Norges försvarsminister".

2. Följande text införs efter punkt 4.3 c i avdelning 4 (utförande av verksamhet):

"d) Andra arrangemang än de som avses i punkt 4.3 b i avdelning 4 (utförande av verksamhet) mellan två eller flera deltagare för att genomföra förenade aktiviteter med stöd av ett samförståndsavtal om forskning och teknologi mellan medlemsstater i WEAG. Dessa arrangemang skall vara de berörda deltagarnas fulla ansvar och styrelsen skall inte ha något ansvar för dem."

3. Punkt 4.4 ersätts av följande text:

"4.4 a) Förslag till arrangemang enligt punkt 4.3 b och 4.3 c skall ges förmånlig behandling, och godkännande skall inte vägras annat än av skäl som har samband med exekutivorganets verksamhet.

b) För andra forsknings- och teknologiaktiviteter än de som avses i punkt 4.3 b ovan, såsom program och projekt hänförliga till EUROPA MOU, skall styrelsen årligen och före början av varje räkenskapsår godkänna exekutivorganets förväntade arbetsbörda och lämna generaldirektören riktlinjer om utförandet av arbetet med sådana aktiviteter i förhållande till exekutivorganets totala arbetsbörda."

4. Bilaga A till WEAO MOU ersätts i sin helhet av en nya bilaga A, som bifogas denna ändring.

5. Alla övriga bestämmelser i WEAO MOU är oförändrade.

Avdelning 3 Undertecknande

1. Denna ändring till WEAO MOU träder i kraft dagen för den sista underskriften.

2. Denna ändring har undertecknats i ett exemplar på engelska och franska språken, vilka båda texter är lika giltiga. Originaltexterna skall förvaras av forskningscellen WEAO och en bekräftad kopia av dem skall tillställas deltagarna.

För Republiken Österrikes regering genom förbundsförsvarsministern: Underskrift, plats, dag Konungariket Belgiens försvarsminister: Underskrift, plats, dag Republiken Tjeckiens regering genom försvarsministern: Underskrift, plats, dag Konungariket Danmarks försvarsminister: Underskrift, plats, dag Republiken Finlands regering genom försvarsministern:

Underskrift, plats, dag Republiken Frankrikes försvarsminister: Underskrift, plats, dag Förbundsrepubliken Tysklands förbundsförsvarsminister: Underskrift, plats, dag Republiken Greklands försvarsminister: Underskrift, plats, dag Republiken Ungerns regering genom försvarsministern: Underskrift, plats, dag Republiken Italiens försvarsminister: Underskrift, plats, dag Storhertigdömet Luxemburgs försvarsminister: Underskrift, plats, dag Konungariket Nederländernas försvarsminister: Underskrift, plats, dag Konungariket Norges försvarsminister: Underskrift, plats, dag Republiken Polens regering genom försvarsministern: Underskrift, plats, dag Republiken Portugals försvarsminister: Underskrift, plats, dag Konungariket Spaniens försvarsminister: Underskrift, plats, dag Konungariket Sveriges regering genom försvarsministern: Underskrift, plats, dag Republiken Turkiets försvarsminister: Underskrift, plats, dag Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands försvarsminister: Underskrift, plats, dag.

Bilaga A Principer för exekutivorganets kontraktering för genomförande av forsknings- och teknologiaktiviteter

1. Allmänt

WEAG-medlemmarnas forsknings- och teknologiaktiviteter genomförs i första hand med tanke på den kunskap som erhålls vid genomförandet av en viss aktivitet och inte endast med tanke på resultatet. Exekutivorganets aktiviteter skall grundas på WEAG:s syften, principer, riktlinjer och förfaranden med sikte på att uppnå WEAO:s mål som anges i punkt 6 i stadgan. Följaktligen skall forsknings- och teknologikontrakt som exekutivorganet sluter grundas på principer som är i överensstämmelse med bestämmelserna i deras respektive samförståndsavtal. Sådana samförståndsavtal och tillämpningsöverenskommelser och andra projektbilagor som faller under dem benämns projektdokumentation i denna bilaga.

De nationella forskningskraven och stärkandet av den europeiska försvarsteknologibasen och det europeiska försvarsindustriella

samarbetet skall beaktas vid utformning av projekt och bedömning av förslag.

2. Principer

2.1 Ledning

Varje forsknings- och teknologiprojekts tekniska och kostnadsmässiga aspekter skall styras av en expertgrupp som skall anges i projektets projektdokumentation. Experternas ansvar skall närmare anges i projektdokumentationen.

2.2 Kontrakt

Kontrakteringen för projekten skall verkställas av exekutivorganet i enlighet med projektdokumentationen, varvid deltagarnas tekniska krav och ekonomiska åtaganden i projektet skall anges, vilket skall vara undertecknat av dess deltagare. Tilldelning av huvudkontrakt och underkontrakt för varje projekt skall i princip grundas på konkurrens. Val av huvudkontraktstagare skall göras genom enhälligt beslut av expertgruppen i enlighet med projektdokumentationen och med beaktande av överenskomna utvärderingskriterier. Dessa beslut skall utgöra exekutivorganets fullmakt att sluta kontrakt. Anbudsgivare vars anbud inte antas skall på begäran få reda på varför de inte har kommit i fråga.

2.3 Tillämplig lag och prissättning

Kontrakt som sluts av exekutivorganet i VEU:s namn skall följa den lag och de bestämmelser enligt vilka VEU verkar med sådana avsteg och undantag som denna lag och dessa bestämmelser tillåter i den mån det är nödvändigt för att ge verkan åt bestämmelserna i projektdokumentationen i fråga. De villkor för prissättning som skall följas blir de som normalt tillämpas inom det territorium där leverantören är belägen.

2.4 Utlämnande och användning av information

I kontrakt som sluts av exekutivorganet för de deltagares räkning som deltar i ett projekt skall ingå bestämmelser för att garantera deltagarnas rättigheter med avseende på användning och utlämnande av information, äganderätt och överlåtelse. Kontraktsbestämmelserna skall vara förenliga med bestämmelserna i projektdokumentationen.

2.5 Finansiering

Finansieringen och bestämmelserna för betalning av leverantörer avseende projekt skall vid behov närmare anges i projektdokumentationen. Den angivna expertgruppen skall avgöra om kontraktsbestämmelserna tillåter utbetalningar till leverantörerna.

Utdrag ur stadga för Västeuropeiska försvarsmaterielorganisationen (WEAO)

Översättning

----------------------

9. Immunitet och privilegier

Med stöd av definitionerna i artikel 1 a och c i Parisavtalet och i överensstämmelse med bl.a. artiklarna 8, 9, 12-15 och 20-22 i det avtalet skall alla relevanta bestämmelser i det avtalet gälla för WEAO.

---------------------

Försvarsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 6 mars 2003

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Ulvskog, Lindh, Sahlin, Pagrotsky, Östros, Messing, Engqvist, Lövdén, Ringholm, Bodström, Karlsson J. O., Sommestad, Nykvist, Lund, Andnor, Nuder, Johansson, Hallengren, Björklund

Föredragande: Leni Björklund

Regeringen beslutar proposition 2002/03:88 Åtagande att tillämpa avtal om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, dess nationella representanter och internationella tjänstemän