Prop. 2006/07:67

Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 mars 2007

Maud Olofsson

Åsa Torstensson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås de ändringar i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet som motiveras av genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG av den 15 december 2004 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet och om upphävande av direktiv 89/336/EEG (nya EMCdirektivet).

Vidare föreslås att straffbestämmelsen i lagen om elektromagnetisk kompatibilitet endast skall avse överträdelser av föreskrifter som meddelats av regeringen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2007.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet.

2. Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

Härigenom föreskrivs

TPF

1

FPT

att 1–5 §§ lagen om (1992:1512) elektro-

magnetisk kompatibilitet skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

För att uppfylla Sveriges åtaganden enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet för apparater, om föreskriften avser skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa, kommunikationer eller näringsverksamhet.

Sådana föreskrifter får avse apparaters egenskaper, kontroll och märkning av produkter eller annat som behövs för att apparater skall ha tillfredsställande elektromagnetisk kompatibilitet.

I fråga om kommunikationer eller näringsverksamhet eller skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om

1. krav på egenskaper hos eller användning av utrustning för att den skall kunna fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att orsaka oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan utrustning (elektromagnetisk kompatibilitet),

2. kontroll och märkning av utrustning med avseende på dess elektromagnetiska kompatibilitet, och

3. information som skall följa med utrustning och som avser uppgifter

a) av betydelse för utrustningens elektromagnetiska kompatibilitet, och

b) om tillverkaren av utrustningen eller den som fört in utrustningen till ett land som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2 §

Den myndighet som regeringen bestämmer skall utöva tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag. En sådan tillsynsmyndighet

Den myndighet som regeringen bestämmer skall utöva tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag. Tillsynsmyndigheten har rätt

TP

1

PT

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG av den 15 december 2004 om

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet och om upphävande av direktiv 89/336/EEG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 24, Celex 32004L0108).

har rätt att för tillsynen

1. på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen,

att i den utsträckning det behövs för tillsynen

1. få del av upplysningar och handlingar,

2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder,

3. hos den som tillverkar, importerar, saluför eller hyr ut apparater, som omfattas av tillsynen, få tillgång till apparater för kontroll.

2. hos den som tillverkar, saluför, hyr ut eller till Sverige för in utrustning, få tillgång till utrustning för att kontrollera den, och

3. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder.

En tillsynsmyndighet har rätt att få handräckning av kronofogdemyndigheten för att genomföra de åtgärder som avses i första stycket 1–3.

Om tillsynsmyndigheten inte får del av handlingar, tillgång till utrustning eller tillträde till ett område, en lokal eller ett utrymme trots att myndigheten enligt första stycket har rätt till det, får Kronofogdemyndigheten, efter ansökan av tillsynsmyndigheten, besluta om särskild handräckning.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ersättning för tillhandahållna apparater och om skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighets kostnader för kontroll.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som tillverkar, saluför, hyr ut eller till Sverige för in utrustning skall

1. ersätta tillsynsmyndigheten för kostnader för kontroll av utrustning, om utrustningen vid kontrollen inte uppfyller kraven för elektromagnetisk kompatibilitet, eller

2. få ersättning för kostnader i samband med kontroll av utrustning, om utrustningen vid kontrollen uppfyller kraven för elektromagnetisk kompatibilitet.

4 §

Om det är påkallat från skyddssynpunkt får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag skall efterlevas.

Om det är påkallat från skyddssynpunkt får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag skall efterlevas.

Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite.

5 §

TPF

2

FPT

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 1 §.

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 1 §.

U

Denna lag träder i kraft den 20 juli 2007.

TP

2

PT

Senaste lydelse 1999:1378.

3. Ärendet och dess beredning

Den 15 december 2004 antog Europaparlamentet och rådet direktiv 2004/108/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet och om upphävande av direktiv 89/336/EEG (det nya EMC-direktivet). Direktivet finns i bilaga 1.

I Regeringskansliet har utarbetats en promemoria med förslag om hur det nya EMC-direktivet skall genomföras i Sverige. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En sammanställning av remissvaren finns tillgänglig i Näringsdepartementet (dnr N2007/198/E).

I denna proposition behandlas de frågor som har tagits upp i promemorian och som avser ändringar i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet.

Lagrådet

Förslagen har granskats av Lagrådet. Lagrådsremissens lagförslag återges i bilaga 4. Lagrådet har inte haft några invändningar mot förslagen utom i fråga om den närmare utformningen av vissa normgivningsbemyndiganden. Lagrådets yttrande återges i bilaga 5. Regeringen har följt Lagrådets förslag med undantag av en språklig ändring. Lagrådets synpunkter redovisas i författningskommentaren till 3 och 4 §§. Dessutom har vissa redaktionella ändringar gjorts i lagtexten.

4. Bakgrund

Elektromagnetisk kompatibilitet

Med elektromagnetisk kompatibilitet avses en apparats, komponents eller annan utrustnings förmåga att fungera tillfredsställande i den avsedda elektromagnetiska miljön utan att utrustningen själv förorsakar elektromagnetiska störningar. Elektromagnetisk kompatibilitet innebär både krav på att en apparat inte skall alstra elektromagnetisk strålning som stör annan utrustning och att en apparat skall tåla den elektromagnetiska störning som kan förutses vid avsedd användning.

Genomförande av EG:s krav i svensk rätt

Den 1 januari 1994 trädde lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet i kraft. Lagen ger regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet för apparater. Regeringen har med stöd av bemyndigandet meddelat förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet. I förordningen anges generella skyddskrav på elektromagnetisk kompatibilitet för apparater. Kraven på elektromagnetisk kompatibilitet preciseras i myndighetsföreskrifter.

Med lagen och de föreskrifter som har meddelats med stöd av den genomförs det tidigare EMC-direktivet, dvs. rådets direktiv 89/336/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (EGT L 139, 23.5.1989, s. 19, Celex 31989L0336). Genomförandet av direktivet ingick i Sveriges åtaganden enligt EES-avtalet.

Det tidigare EMC-direktivet omfattar alla slags apparater och är generellt tillämpligt. Direktivet gäller dock inte apparater som omfattas av särskilda direktiv som innehåller bestämmelser om elektromagnetisk kompatibilitet för vissa apparater.

År 1999 antogs ett direktiv som anger egenskapskrav för radio- och teleterminalutrustning (Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse, EGT L 91, 7.4.1999, s. 10, Celex 31999L0005). I fråga om krav på elektromagnetisk kompatibilitet för radio- och teleterminalutrustning hänvisas det dock i direktivet till skyddskraven i det tidigare EMC-direktivet.

Ett direktiv som anger specifika krav på elektromagnetisk kompatibilitet för vissa apparater är rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter (EGT L 169, 12.7.1993, s. 1, Celex 31993L0042). Särskilda krav på elektromagnetisk kompatibilitet för fordon och viss utrustning finns i rådets direktiv 72/245/EEG av den 20 juni 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dämpning av radiostörningar som orsakas av ottomotorer i motorfordon (EGT L 152, 6.7.1972, s. 15, Celex 31972L0245). Detta direktiv har ändrats genom kommissionens direktiv 2004/104/EG av den 14 oktober 2004 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 72/245/EEG om radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) hos fordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EUT L 337, 13.11.2004, s. 13, Celex 32004L0104). Ändringsdirektivet trädde i kraft den 1 januari 2006.

All EG-rättslig reglering av elektromagnetisk kompatibilitet har i svensk rätt genomförts med stöd av bemyndigandet i lagen om elektromagnetisk kompatibilitet. Samtliga svenska föreskrifter med krav på elektromagnetisk kompatibilitet för apparater finns i regeringens förordning och i myndighetsföreskrifter.

I förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet finns allmänna skyddskrav för apparater. I förordningen anges också krav för att en apparat skall få släppas ut på marknaden. Regeringen har delegerat till Elsäkerhetsverket att meddela närmare föreskrifter om skyddskrav för apparater. Elsäkerhetsverket får också meddela föreskrifter om bl.a. kontroll och märkning av apparater. Vägverket har ett motsvarande bemyndigande i fråga om motorfordon, släpvagnar till motorfordon, traktorer samt övrig elektrisk och elektronisk utrustning som är avsedd att användas i dessa fordon.

5. Det nya EMC-direktivet

På grundval av erfarenheterna från tillämpningen av det tidigare EMCdirektivet påbörjade Europeiska kommissionen i samarbete med berörda nationella myndigheter arbetet med ett nytt EMC-direktiv. Syftet med arbetet var att klargöra de frågor som uppkommit vid tillämpningen av det tidigare EMC-direktivet. Ett annat syfte var att förenkla EU:s regelverk. Arbetet resulterade i ett nytt EMC-direktiv – Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG av den 15 december 2004 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet och om upphävande av direktiv 89/336/EEG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 24, Celex 32004L0108).

Här redogörs för de huvudsakliga ändringar som det nya EMC-direktivet innebär i förhållande till det tidigare EMC-direktivet.

Förtydligande av syfte och omfattning

Syftet med det nya EMC-direktivet är att den inre marknadens funktion skall säkerställas genom att det inom den Europeiska gemenskapen ställs samma krav på utrustningars elektromagnetiska kompatibilitet.

I det tidigare EMC-direktivet angavs att det skall tillämpas på apparater. Med apparater avses alla elektriska och elektroniska apparater tillsammans med utrustning och apparater och installationer som innehåller elektriska eller elektroniska komponenter. I artikel 2.1 a i det nya EMCdirektivet förtydligas att kraven på elektromagnetisk kompatibilitet gäller både apparater och fasta installationer. Med fasta installationer avses en särskild kombination av apparater, och i förekommande fall, andra anordningar som monterats på en i förhand bestämd plats i syfte att användas där permanent. Exempel på en fast installation är en specialbyggd industrianläggning bestående av maskiner, apparater och andra anordningar. Definitionen av en apparat har också ändrats. Den nya definitionen anger att med termen apparat avses en anordning, eller en kombination av anordningar, som finns kommersiellt tillgänglig och är avsedd för en slutanvändare. Av den nya definitionen framgår att de harmoniserade kraven på elektromagnetisk kompatibilitet avser apparater som släpps ut på marknaden. Definitionen tydliggör även att syftet med krav på elektromagnetisk kompatibilitet är att skydda den slutliga användaren av en apparat. Som gemensam beteckning på apparater och fasta installationer används termen utrustning.

I artikel 1.2 a anges att radioutrustning och teleterminalutrustning inte omfattas av det nya EMC-direktivet. Egenskapskraven för radio- och teleterminalutrustning anges i direktiv 1999/5/EG. I fråga om krav på elektromagnetisk kompatibilitet för sådan utrustning hänvisar dock det direktivet till skyddskraven i det tidigare EMC-direktivet. Enligt artikel 14 i det nya EMC-direktivet skall hänvisningar till det tidigare EMCdirektivet anses som hänvisningar till det nya EMC-direktivet. Skyddskraven i det nya EMC-direktivet kommer därför att tillämpas även på radio- och teleterminalutrustning. Från tillämpningsområdet för det nya EMC-direktivet undantas i artikel 1.2 b även luftfartsprodukter, delar och anordningar som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (EGT L 240, 7.9.2002, s. 1, Celex 32002R1592). I artikel 1.4 i det nya EMC-direktivet anges att det inte heller skall tillämpas på utrustning för vilken krav på elektromagnetisk kompatibilitet anges mer specificerat i andra direktiv.

Skyddskraven

I artikel 5 och bilaga 1 anges kraven på elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning, de s.k. skyddskraven. Skyddskraven innebär i huvudsak att utrustning skall kunna fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att introducera elektromagnetiska störningar som medför att annan utrustning inte kan fungera som avsett. Skyddskraven består således till en del av kravet att utrustning skall ha en viss tålighet mot elektromagnetisk störning. I det tidigare EMC-direktivet anges att en apparat skall ha en tålighet mot elektromagnetisk störning så att den kan fungera som avsett. I det nya EMC-direktivet anges i stället att utrustning skall ha en sådan tålighet mot den elektromagnetiska störning som kan förväntas vid avsedd användning att dess avsedda funktion inte i oacceptabel utsträckning försämras. Ändringen innebär ett förtydligande av att en viss grad av elektromagnetisk störning måste accepteras. Till exempel måste en tillfällig störning av ljudet i en radiomottagare accepteras i anslutning till att elektriciteten i en annan utrustning sätts på eller av. Vad som är en acceptabel störning är en avvägning mellan betydelsen av att en utrustning fungerar och kostnaderna för att komma tillrätta med en störning. Den ändrade formuleringen av kravet på tålighet mot elektromagnetisk störning är inte avsedd att vara en höjning av nivån för vad som är en acceptabel störning.

Skyddskraven i det nya EMC-direktivet anger att utrustning måste vara konstruerad och tillverkad så att utrustningen uppfyller kraven på elektromagnetisk kompatibilitet. Detta krav kan jämföras med det tidigare EMC-direktivet som bara avsåg krav på en apparats konstruktion. Att en utrustning också måste vara tillverkad så att den uppfyller kraven på elektromagnetisk kompatibilitet tydliggör att en tillverkare inte kan undgå ansvar för ett tillverkningsfel som bara uppstår i ett fåtal exemplar av en produkt.

Enligt det nya EMC-direktivet skall bedömningen av om en utrustning uppfyller skyddskraven göras med hänsyn till aktuell och tillämpbar teknik. Syftet är att en tillverkare av utrustning skall använda bästa tillgängliga teknik. Nyare tekniska lösningar medför i regel bättre elektromagnetisk kompatibilitet hos utrustning.

Genom det nya EMC-direktivet förtydligas att även fasta installationer omfattas av kraven på elektromagnetisk kompatibilitet. I bilaga 1 punkten 2 till det nya EMC-direktivet anges dessutom ett särskilt skyddskrav för fasta installationer. En fast installation skall installeras enligt god branschpraxis och i enlighet med komponenttillverkarnas information om hur de ingående komponenterna är avsedda att användas för att tillgodose kraven på elektromagnetisk kompatibilitet.

Regeringen avser att genomföra de ändringar i skyddskraven som det nya EMC-direktivet innebär genom att ändra i regeringens förordning.

Verifiering av att utrustning uppfyller skyddskraven

I artikel 7 regleras det förfarande som skall tillämpas för att verifiera att apparater som släpps ut på marknaden uppfyller skyddskraven.

Enligt artikel 7 i det tidigare EMC-direktivet kan en tillverkare av en apparat använda sig av två alternativa sätt för att visa att en apparat uppfyller kraven på elektromagnetisk kompatibilitet. Tillverkaren kan konstruera apparaten enligt en europeisk standard som har harmoniserats med direktivet och intygar då själv att apparaten uppfyller kraven på elektromagnetisk kompatibilitet. Om apparaten inte överensstämmer med en harmoniserad standard måste tillverkaren enligt artikel 7.3 i stället få ett intyg från ett s.k. behörigt organ som visar att apparaten uppfyller kraven på elektromagnetisk kompatibilitet.

Med det nya EMC-direktivet införs en intern tillverkningskontroll fullt ut. En tillverkare kan själv verifiera att en apparat uppfyller kraven på elektromagnetisk kompatibilitet även om någon harmoniserad standard inte har följts vid konstruktionen av apparaten. Kraven på verifiering av elektromagnetisk kompatibilitet innebär att tillverkaren måste upprätta en teknisk dokumentation som skall finnas tillgänglig för berörda myndigheter. En tillverkare får dock även i fortsättningen anlita ett s.k. anmält organ för att verifiera hela eller delar av den tekniska dokumentation som visar att en apparat uppfyller kraven på elektromagnetisk kompatibilitet. Oavsett på vilket sätt tillverkaren väljer att verifiera att en apparat tillgodoser kraven på elektromagnetisk kompatibilitet är det tillverkaren som bär ansvaret för att apparaten uppfyller dessa krav.

Verifieringskravet för fasta installationer skiljer sig något från det som gäller för apparater. Som tidigare beskrivits anges i det nya EMC-direktivet att fasta installationer skall installeras enligt god branschpraxis. Verifieringskravet för fasta installationer innebär att den branschpraxis som följts vid installationen skall dokumenteras. Dokumentationen skall sedan finnas tillgänglig för berörda myndigheter.

De ändringar som det nya EMC-direktivet innebär för verifieringen av att utrustning uppfyller kraven på elektromagnetisk kompatibilitet genomförs genom ändringar i myndighetsföreskrifter.

Information

I artikel 9 har det införts nya bestämmelser gällande information om en apparats ursprung och om uppgifter av betydelse för en apparats elektromagnetiska kompatibilitet. Där anges att en apparat skall vara märkt med ett typ-, tillverknings- eller serienummer eller annan information som gör att apparaten kan identifieras. Vidare ställs krav på att det med en apparat också skall följa uppgift om vem som tillverkat apparaten eller fört in apparaten på den gemensamma marknaden. En apparat skall också åtföljas av information om vad som gäller vid montering, installation, underhåll eller användning av apparaten för att den skall uppfylla kraven på elektromagnetisk kompatibilitet.

Hänvisningar till S5

  • Prop. 2006/07:67: Avsnitt 6.1

6. Ändringar i lagen om elektromagnetisk kompatibilitet

6.1. Bemyndigandets utformning

Regeringens förslag: Lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet anpassas till terminologin i det nya EMC-direktivet. Vidare förtydligas innebörden av bemyndigandet för regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, att meddela föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet. I lagen anges att sådana föreskrifter får avse krav på egenskaper hos eller användning av utrustning med avseende på elektromagnetisk kompatibilitet samt kontroll och märkning av utrustning. Bemyndigandet ger även rätt att meddela föreskrifter om information som skall följa med utrustning och som avser uppgifter av betydelse för utrustningens elektromagnetiska kompatibilitet och om tillverkaren av utrustningen eller den som fört in utrustningen till ett land som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Promemorians förslag: I promemorian föreslogs en anpassning till terminologin i det nya EMC-direktivet.

Remissinstanserna har tillstyrkt promemorians förslag.

Skälen för regeringens förslag

Elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning

Som angetts i avsnitt 5 gäller det tidigare EMC-direktivet apparater. Det har dock varit oklart om fasta installationer omfattas av direktivet. I det nya EMC-direktivet anges därför att det skall tillämpas på utrustning och att därmed avses både apparater och fasta installationer. För att det inte skall vara någon tvekan om att normgivingsbemyndigandet även omfattar rätt att meddela föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet för fasta installationer bör lagen ändras så att den avser ett bemyndigande att meddela föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning. Den nya lydelsen av bemyndigandet innebär dock ingen ändring i förhållande till hur lagen har tillämpats. I praktiken har föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet tillämpats även på fasta installationer.

Användning av utrustning

Den harmoniserade regleringen av elektromagnetisk kompatibilitet avser främst tekniska egenskapskrav på utrustning. Medlemsstaterna får inte använda elektromagnetisk kompatibilitet som skäl för att hindra tillhandahållande eller användning av utrustning som uppfyller de harmoniserade kraven på elektromagnetisk kompatibilitet. Artikel 4.2 i det nya EMC-direktivet ger dock medlemsstaterna möjlighet att vidta de åtgärder som krävs för att förebygga eller komma till rätta med elektromagnetisk störning på en viss plats. Medlemsstaterna får även vidta åtgärder för att

hindra elektromagnetisk störning av allmänt tillgängliga telenät eller mottagar- eller sändarstationer som används för kommunikation till skydd för liv eller egendom. Medlemsstaterna har redan detta handlingsutrymme enligt det tidigare EMC-direktivet. Sverige bör utnyttja den möjlighet som direktivet ger att ingripa mot användning av utrustning som orsakar elektromagnetisk störning. En tillsynsmyndighet bör i det enskilda fallet kunna vidta åtgärder mot sådan användning trots att utrustningen är konstruerad och tillverkad så att den uppfyller de tekniska egenskapskraven, dvs. skyddskraven, för elektromagnetisk kompatibilitet. Det bör därför förtydligas att bemyndigandet för regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, innefattar en rätt att meddela föreskrifter om användning av utrustning.

Information

Artikel 9 i det nya EMC-direktivet anger att varje apparat skall åtföljas av information om tillverkaren eller om den som fört in apparaten till den gemensamma marknaden. Vidare ställer direktivet krav på att en apparat skall åtföljas av viss information av betydelse för apparatens elektromagnetiska kompatibilitet. Bemyndigandet bör därför utformas så att det framgår att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela sådana föreskrifter.

Bemyndigandet skall inte bara avse genomförande av EG-rätt

Enligt lagens nuvarande lydelse får regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddela föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet för apparater för att uppfylla Sveriges åtaganden enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Med Sveriges medlemskap i Europeiska unionen behövs inte hänvisningen till Sveriges åtaganden enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den bör därför utgå ur lagtexten.

Det nya EMC-direktivets krav på elektromagnetisk kompatibilitet avser utrustning som finns på marknaden. Svenska föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet som genomför gemenskapsrätt kommer därför bara att avse utrustning som finns kommersiellt tillgänglig. Det finns emellertid behov av att meddela föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet även för utrustning som inte finns kommersiellt tillgänglig. Till exempel kan en utrustning som någon tillverkat på egen hand eller utrustning som används i forsknings- eller utvecklingsverksamhet orsaka elektromagnetisk störning. Regeringens bemyndigande bör därför inte begränsas till att bara avse befogenhet att meddela föreskrifter för att uppfylla Sveriges åtaganden som medlem i Europeiska unionen.

6.2. Straffansvar

Regeringens förslag: Bestämmelsen om straffansvar för den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 1 § lagen om elektromagnetisk kompatibilitet ändras till att omfatta endast sådana föreskrifter som regeringen meddelat.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna har inte yttrat sig i denna del. Skälen för regeringens förslag: Med stöd av 1 § lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet. Enligt 5 § döms den som bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 1 § till böter eller fängelse i högst ett år. Bestämmelsen är ett s.k. blankettstraffstadgande enligt vilket förutsättningarna för straffbarhet inte anges i själva lagen utan i föreskrifter på en lägre konstitutionell nivå. Högsta domstolen har slagit fast att det inte är förenligt med 8 kap. 7 § andra stycket regeringsformen att förvaltningsmyndigheter och kommuner fyller ut blankettstraffstadganden med fängelse i straffskalan på ett sådant sätt att den gärning som därigenom straffbeläggs anges helt eller i det väsentliga i deras föreskrifter (NJA 2005 s. 33). Mot denna bakgrund bör 5 § ändras så att endast överträdelser av föreskrifter meddelade av regeringen straffbeläggs med fängelse.

Den föreslagna ändringen innebär att brott mot de föreskrifter som meddelats av den myndighet som regeringen bestämmer inte längre medför straffansvar. Frågan om ett straffansvar vid överträdelse av myndighetsföreskrifter kommer att övervägas senare.

7. Ikraftträdande

Regeringens förslag: Ändringarna träder i kraft den 20 juli 2007.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna har inte yttrat sig i denna del. Skälen för regeringens förslag: De föreslagna ändringarna motiveras till största del av behovet att anpassa den svenska regleringen till det nya EMC-direktivet. Medlemsstaterna skall tillämpa bestämmelserna i det nya EMC-direktivet från och med den 20 juli 2007. Ändringarna i lagen om elektromagnetisk kompatibilitet bör därför träda i kraft den 20 juli 2007. Några särskilda övergångsbestämmelser behövs inte.

8. Konsekvenser

I den del de föreslagna ändringarna innebär att termen apparater ersätts med termen utrustning är ändringarna endast en anpassning av terminologin i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet till det nya EMC-direktivet. Dessa ändringar får ingen praktisk betydelse. Tillämpningsområdet för de svenska föreskrifterna om elektromagnetisk kompatibilitet blir detsamma som enligt nuvarande ordning. I stället är det ändringarna av skyddskraven och av sättet att verifiera att utrustning överensstämmer med kraven på elektromagnetisk kompatibilitet som får konsekvenser för företag som tillverkar utrustning. Dessa ändringar är avsedda att genomföras genom ändringar i regeringens förordning och myndighetsföreskrifter.

Förslagen förväntas inte ha någon större betydelse för näringsliv eller enskilda. Genomförandet av det nya EMC-direktivet förväntas inte heller innebära några ytterligare administrativa skyldigheter för företagen.

Förslagen förväntas inte medföra ytterligare uppgifter eller kostnader för Elsäkerhetsverket som är berörd myndighet.

Förslagen får inte några konsekvenser för det allmänna.

9. Författningskommentar

1 §

Paragrafen ändras. Bland annat byts termen apparater ut mot termen utrustning. Därmed kommer bemyndigandet att avse rätt att meddela föreskrifter om utrustning i stället för apparater. Som angetts tidigare innebär dock detta ingen ändring i förhållande till hur bemyndigandet har tillämpats i praktiken.

Bestämmelsen inleds med angivande av de ändamål och ämnen som bemyndigandet avser. Enligt nuvarande reglering avser bemyndigandet rätt att meddela föreskrifter som bl.a. syftar till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa. Bemyndigandet ändras i denna del så att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får rätt att meddela föreskrifter som syftar till att ge skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa. Vidare förtydligas bemyndigandets omfattning genom att det i paragrafen närmare redogörs för innehållet i föreskrifter som får meddelas med stöd av bemyndigandet.

Enligt paragrafens nuvarande lydelse får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet som avser apparaters egenskaper, kontroll och märkning av produkter eller annat som behövs för att apparater skall ha tillfredsställande elektromagnetisk kompatibilitet. Första punkten innebär ett förtydligande av att bemyndigandet avser rätt att meddela föreskrifter om användning av utrustning. Av första punkten framgår också att med elektromagnetisk kompatibilitet avses att utrustning fungerar tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att orsaka oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan utrustning. Skrivningen överensstämmer med definitionen av elektromagnetisk kompatibilitet enligt artikel 2.1 d nya EMC-direktivet.

Andra punkten överensstämmer i huvudsak med bemyndigandets nuvarande lydelse och anger att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om kontroll och märkning av utrustning. Med stöd av detta bemyndigande avser regeringen att delegera till myndighet att meddela föreskrifter om kontroll av att utrustning uppfyller kraven på elektromagnetisk kompatibilitet. Dessa föreskrifter kommer att innebära att överensstämmelse med kraven verifieras med intern tillverkningskontroll. Tillverkare av utrustning får dock i stället använda sig av s.k. anmälda organ för att kontrollera att utrustningen uppfyller kraven på elektromagnetisk kompatibilitet. Regeringen avser även att delegera till myndighet att meddela föreskrifter om märkning av utrustning. I likhet med vad som gäller enligt det tidigare EMCdirektivet anger det nya EMC-direktivet att utrustning som uppfyller kraven på elektromagnetisk kompatibilitet skall CE-märkas. Föreskrifterna kommer därför att innehålla bestämmelser om sådan märkning. Tredje punkten innebär ett förtydligande av att bemyndigandet ger regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, befogenhet att meddela föreskrifter om information som skall följa med utrustning. I tredje punkten a anges att sådana föreskrifter får avse information av betydelse för utrustningens elektromagnetiska kompatibilitet. Det kan

t.ex. ställas krav på information om vad som skall iakttas för att utrustning skall uppfylla kraven på elektromagnetisk kompatibilitet. I tredje punkten b anges vidare att bemyndigandet avser rätt att meddela föreskrifter om att det med utrustning skall följa information om tillverkaren av utrustningen eller den som fört in utrustningen till ett land som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Förslaget har behandlats i avsnitt 6.1.

2 §

Paragrafen ändras. Ändringen innebär bl.a. att termen apparater byts ut mot termen utrustning.

I första stycket förtydligas när tillsynsmyndigheten har rätt att kräva att få ta del av upplysningar och handlingar, få tillgång till utrustning för kontroll av den samt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen. Tillsynsmyndigheten har rätt att använda sådana åtgärder i den utsträckning det behövs för tillsynen. Bakgrunden till denna ändring är kravet på proportionalitet vid användning av tvångsmedel. I 2 kap. 12 § regeringsformen föreskrivs att husrannsakan bara får användas som tvångsmedel om åtgärden står i proportion till ändamålet med den.

I första stycket andra punkten anges att det är den som tillverkar, saluför, hyr ut eller till Sverige för in utrustning som skall hålla utrustning tillgänglig för kontroll. Tillsynsmyndighetens marknadskontroll omfattar alltså all utrustning som förekommer på marknaden i Sverige. Marknadskontrollen får inte innebära en förhandskontroll eller omprövning av en CE-märkning. Som angetts i avsnitt 6.1 skall föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet även omfatta utrustning som inte tillhandahålls kommersiellt. Sådan utrustning omfattas därför också av tillsynsmyndighetens kontroll.

Andra stycket ändras så att det tydligare framgår när Kronofogdemyndigheten får hjälpa tillsynsmyndigheten att vidta en åtgärd enligt första stycket samt hur sådant bistånd lämnas.

3 §

Paragrafen ändras. Termen apparater byts ut mot termen utrustning.

Innebörden av bemyndigandet förtydligas genom att det i paragrafen anges vilka som kan vara adressater för de föreskrifter som meddelas med stöd av bemyndigandet. Regeringen har delegerat rätten att meddela föreskrifter till Elsäkerhetsverket. Innebörden av Elsäkerhetsverkets föreskrifter, med den utformning de har idag, är att skyldighet att ersätta myndighetens kostnader för kontroll uppstår först om utrustningen inte överensstämmer med skyddskraven för elektromagnetisk kompatibilitet. Om utrustningen däremot uppfyller föreskrivna skyddskrav får den som tillhandahåller utrustningen för kontroll ersättning för eventuell kostnad som kontrollen orsakar. Efter förslag av Lagrådet förtydligas bemyndigandet genom att innebörden av bestämmelserna om ersättning kommer till tydligare uttryck i lagtexten. I övrigt ändras bestämmelsen bara redaktionellt.

4 §

Paragrafen ändras språkligt. Ändringen innebär ingen ändring i sak.

Efter förslag av Lagrådet begränsas tillsynsmyndighetens befogenhet att meddela förelägganden och förbud även i fortsättningen av att åtgärderna skall vara påkallade från skyddssynpunkt.

5 §

Ändringen innebär att överträdelser av en myndighetsföreskrift inte längre medför straffansvar. De allmänna övervägandena finns i avsnitt 6.2.

Promemorians lagförslag

Förslag till ändring i gällande föreskrifter

Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

Härigenom föreskrivs

TPF

1

FPT

i fråga om lagen (1992:1512) om elektro-

magnetisk kompatibilitet att 1–3 och 5 §§ skall ha följande lydelse,

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

För att uppfylla Sveriges åtaganden enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet för apparater, om föreskriften avser skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa, kommunikationer eller näringsverksamhet.

Sådana föreskrifter får avse apparaters egenskaper, kontroll och märkning av produkter eller annat som behövs för att apparater skall ha en tillfredsställande elektromagnetisk kompatibilitet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning, om föreskriften avser skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa, kommunikationer eller näringsverksamhet.

Sådana föreskrifter får avse utrustnings egenskaper, kontroll och märkning av produkter eller annat som behövs för att utrustning skall ha en tillfredsställande elektromagnetisk kompatibilitet.

2 §

Den myndighet som regeringen bestämmer skall utöva tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag. En sådan tillsynsmyndighet har rätt att för tillsynen

1. på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen,

2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder,

Den myndighet som regeringen bestämmer skall utöva tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag. En sådan tillsynsmyndighet har rätt att för tillsynen

1. på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen,

2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder, och

TP

1

PT

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG av den 15 december 2004 om

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet och om upphävande av direktiv 89/336/EEG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 24, Celex 32004L0108).

Bilaga 2

Prop. 2006/07:67 3. hos den som tillverkar, importerar saluför eller hyr ut utrustning, som omfattas av tillsynen, få tillgång till utrustning för kontroll.

3. hos den som tillverkar, importerar saluför eller hyr ut apparater, som omfattas av tillsynen, få tillgång till apparater för kontroll.

En tillsynsmyndighet har rätt att få handräckning av kronofogdemyndigheten för att genomföra de åtgärder som avses i första stycket 1−3.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ersättning för tillhandahållna apparater och om skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighets kostnader för kontroll.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ersättning för tillhandahållen utrustning och om skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighets kostnader för kontroll.

5 §

TPF

2

FPT

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 1 §.

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift som regeringen meddelat med stöd av 1 §.

U

Denna lag träder i kraft den 20 juli 2007.

TP

2

PT

Senaste lydelse 1999:1378.

Förteckning av remissinstanserna

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Kommerskollegium, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Länsrätten i Stockholm, Konsumentverket, Post- och telestyrelsen, Vägverket, Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet, TeliaSonera, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Sveriges kommuner och landsting, Svensk Handel, Svenskt Näringsliv, Svensk Energi, AerotechTelub, Elektronikindustriföreningen, Ericsson, Försvarets radioanstalt, Grossistförbundet, IT-Företagen, Intertek SEMKO, Näringspunkten, Svenska Elektriska Kommissionen.

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

Härigenom föreskrivs

TPF

1

FPT

att 15 §§ lagen (1992:1512) elektromagnetisk

kompatibilitet skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

För att uppfylla Sveriges åtaganden enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet för apparater, om föreskriften avser skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa, kommunikationer eller näringsverksamhet.

Sådana föreskrifter får avse apparaters egenskaper, kontroll och märkning av produkter eller annat som behövs för att apparater skall ha tillfredsställande elektromagnetisk kompatibilitet.

I fråga om kommunikationer eller näringsverksamhet eller skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om

1. krav på egenskaper hos eller användning av utrustning för att den skall kunna fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att orsaka oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan utrustning (elektromagnetisk kompatibilitet),

2. kontroll och märkning av utrustning med avseende på dess elektromagnetiska kompatibilitet, och

3. information som skall följa med utrustning och som avser uppgifter

a) av betydelse för utrustningens elektromagnetiska kompatibilitet, och

b) om tillverkaren av utrustningen eller den som fört in utrustningen till ett land som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2 §

Den myndighet som regeringen bestämmer skall utöva tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats med stöd av denna

Den myndighet som regeringen bestämmer skall utöva tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats med stöd av denna

TP

1

PT

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG av den 15 december 2004 om

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet och om upphävande av direktiv 89/336/EEG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 24, Celex 32004L0108).

lag. En sådan tillsynsmyndighet har rätt att för tillsynen

1. på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen,

lag. Tillsynsmyndigheten har rätt att i den utsträckning det behövs för tillsynen

1. på begäran få del av upplysningar och handlingar,

2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder,

3. hos den som tillverkar, importerar, saluför eller hyr ut apparater, som omfattas av tillsynen, få tillgång till apparater för kontroll.

2. hos den som tillverkar, saluför, hyr ut eller till Sverige för in utrustning, få tillgång till utrustning för att kontrollera den, och

3. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder.

En tillsynsmyndighet har rätt att få handräckning av kronofogdemyndigheten för att genomföra de åtgärder som avses i första stycket 1–3.

Om tillsynsmyndigheten inte får del av handlingar, tillgång till utrustning eller tillträde till ett område, en lokal eller ett utrymme trots att myndigheten enligt första stycket har rätt till det, får Kronofogdemyndigheten efter tillsynsmyndighetens ansökan besluta om särskild handräckning.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ersättning för tillhandahållna apparater och om skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighets kostnader för kontroll.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. ersättning för utrustning som tillhandahålls för kontroll, och

2. skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighets kostnader för kontroll.

4 §

Om det är påkallat från skyddssynpunkt får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag skall efterlevas.

En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag skall efterlevas.

Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite.

5 §

TPF

2

FPT

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 1 §.

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 1 §.

U

Denna lag träder i kraft den 20 juli 2007.

TP

2

PT

Senaste lydelse 1999:1378.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-26

Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf.

Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet

Enligt en lagrådsremiss den 8 februari 2007 (Näringsdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Ylva Svensson.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

I lagrådsremissen föreslås vissa ändringar i lagen om elektromagnetisk kompatibilitet i syfte att Sverige skall genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG av den 15 december 2004 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet. Vidare föreslås att straffbestämmelsen i lagen endast skall avse överträdelser av föreskrifter som meddelats av regeringen och inte gälla föreskrifter som, efter bemyndigande av regeringen, har meddelats av annan myndighet.

3 §

Enligt förslaget får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om

1. ersättning för utrustning som tillhandahålls för kontroll, och

2. skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighet kostnader för kontroll. Av remissen (s. 17) får anses framgå att avsikten med förslaget i denna del är att den som överlämnar utrustning till en myndighet för kontroll enligt lagen skall bli skyldig att ersätta myndighetens kostnad endast i de fall då den kontrollerade utrustningen inte överensstämmer med skyddskraven för elektromagnetisk kompatibilitet. Om utrustningen däremot uppfyller föreskrivna krav skall den som överlämnat utrustningen istället kunna få ersättning för vissa kostnader i samband med kontrollen.

Enligt Lagrådets mening bör innebörden av ersättningsbestämmelserna, som den redovisats ovan, komma till tydligare uttryck i lagtexten. Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande lydelse.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som tillverkar, saluför, hyr ut eller till Sverige för in utrustning skall

ilaga 5

B

1. ersätta tillsynsmyndigheten för kostnader för kontroll av utrustning, om utrustningen vid kontrollen inte uppfyller kraven för elektromagnetisk kompatibilitet eller

2. erhålla ersättning för kostnader i samband med kontroll av utrustning, om utrustningen vid kontrollen uppfyller kraven för elektromagnetisk kompatibilitet.

4 §

Genom paragrafen föreslås att en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag skall efterlevas.

Enligt gällande rätt krävs för att tillsynsmyndigheten skall få vidta angivna åtgärder att ”det är påkallat från skyddssynpunkt”.

När bestämmelsen infördes (jfr prop. 1992/93:47 s. 23) framhölls att tillämpningsområdet var inskränkt till de fall då ett ingripande var påkallat med hänsyn till de skadliga effekter som apparater som inte uppfyller gällande krav kan åstadkomma.

Enligt Lagrådets mening var detta en väl motiverad begränsning av den angivna befogenheten. I remissen har inte anförts några sakliga skäl för att ta bort begränsningen. Mot denna bakgrund anser Lagrådet att begränsningen bör stå kvar.

Näringsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 8 mars 2007.

Närvarande: Statsrådet Olofsson, ordförande, statsråden Bildt, Ask, Husmark Pehrsson, Odenberg, Larsson, Erlandsson, Torstensson, Carlgren, Hägglund, Björklund, Carlsson, Littorin, Borg, Malmström, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors.

Föredragande: Statsrådet Torstensson.

Regeringen beslutar proposition 2006/07:67 Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som inför, ändrar, upphäver eller upprepar ett normgivningsbemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EGregler

Lag om ändring i lagen om elektromagnetisk kompatibilitet

1 och 3 §§ 32004L0108