Lag (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
SFS 1992:1512 i lydelse enligt SFS 2022:1110
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Skyldigheter i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet

1 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om kommunikationer eller näringsverksamhet eller skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa, meddela föreskrifter om

 1. krav på egenskaper hos eller användning av utrustning för att den ska kunna fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att orsaka oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan utrustning (elektromagnetisk kompatibilitet),
 2. kontroll och märkning av utrustning med avseende på dess elektromagnetiska kompatibilitet,
 3. information som ska följa med utrustning och som avser uppgifter
  1. av betydelse för utrustningens elektromagnetiska kompatibilitet, och
  2. om tillverkaren av utrustningen eller den som fört in utrustningen till ett land som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och
 4. skyldighet att bedriva skadeförebyggande arbete och vidta åtgärder när det finns anledning att anta att utrustning inte överensstämmer med de krav som följer av föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Lag (2016:362).

Prop. 2015/16:116: Paragrafen innehåller bestämmelser om bemyndigande att meddela föreskrifter. Enligt paragrafen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter som syftar till att ge skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa. I paragrafen redogörs punktvis för innehållet i de föreskrifter som får meddelas med stöd av bemyndigandet. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Enligt paragrafens ...

Prop. 2006/07:67: Paragrafen ändras. Bland annat byts termen apparater ut mot termen utrustning. Därmed kommer bemyndigandet att avse rätt att meddela föreskrifter om utrustning i stället för apparater. Som angetts tidigare innebär dock detta ingen ändring i förhållande till hur bemyndigandet har tillämpats i praktiken.

Bestämmelsen inleds med angivande av de ändamål och ämnen som bemyndigandet avser. Enligt nuvarande reglering avser bemyndigandet rätt att meddela föreskrifter som bl.a. syftar ...

1 a §  Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsynsmyndighetens verksamhet enligt denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

[S2]Av lagen (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn framgår att föreskrifter om avgifter för marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 får meddelas. Lag (2022:1110).

Prop. 2020/21:181: I paragrafen, som är ny, ges regeringen rätt att meddela föreskrifter om avgifter för tillsynsmyndighetens verksamhet med elektromagnetisk kompatibilitet. Genom paragrafen blir det möjligt för regeringen att finansiera tillsynsmyndighetens verksamhet med avgifter som exempelvis elsäkerhetsavgiften. Övervägandena finns i avsnitt 5.1....

Tillsyn

2 §  Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över att föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag följs. Lag (2016:362).

Prop. 2015/16:116: Av paragrafen framgår att den myndighet som regeringen bestämmer är tillsynsmyndighet enligt lagen. Paragrafen motsvarar nuvarande 2 § första stycket första meningen.

Prop. 2006/07:67: Paragrafen ändras. Ändringen innebär bl.a. att termen apparater byts ut mot termen utrustning.

I första stycket förtydligas när tillsynsmyndigheten har rätt att kräva att få ta del av upplysningar och handlingar, få tillgång till utrustning för kontroll av den samt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen. Tillsynsmyndigheten har rätt att använda sådana åtgärder i den utsträckning det behövs för tillsynen. Bakgrunden till denna ändring är kravet på proportionalitet ...

3 §  Tillsynsmyndigheten har rätt att i den utsträckning som behövs för tillsynen

 1. få del av upplysningar och handlingar,
 2. hos den som tillverkar, saluför, hyr ut eller till Sverige för in utrustning, få tillgång till utrustning för att kontrollera den, och
 3. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder. Lag (2016:362).

Prop. 2015/16:116: Paragrafen, som är ny, reglerar tillsynsmyndighetens befogenheter i samband med tillsynen. Paragrafen motsvarar resterande delar av nuvarande 2 § första stycket.

Prop. 2006/07:67: Paragrafen ändras. Termen apparater byts ut mot termen utrustning.

Innebörden av bemyndigandet förtydligas genom att det i paragrafen anges vilka som kan vara adressater för de föreskrifter som meddelas med stöd av bemyndigandet. Regeringen har delegerat rätten att meddela föreskrifter till Elsäkerhetsverket. Innebörden av Elsäkerhetsverkets föreskrifter, med den utformning de har idag, är att skyldighet att ersätta myndighetens kostnader för kontroll uppstår först om utrustningen ...

4 §  Om tillsynsmyndigheten inte får del av handlingar, tillgång till utrustning eller tillträde till ett område, en lokal eller ett utrymme trots att myndigheten har rätt till det enligt 3 §, får Kronofogdemyndigheten besluta om särskild handräckning efter ansökan av tillsynsmyndigheten. Lag (2016:362).

[S2]5 § meddela föreskrifter om att den som tillverkar, saluför, hyr ut eller till Sverige för in utrustning skall

 1. ersätta tillsynsmyndigheten för kostnader för kontroll av utrustning, om utrustningen vid kontrollen inte uppfyller kraven för elektromagnetisk kompatibilitet, eller
 2. få ersättning för kostnader i samband med kontroll av utrustning, om utrustningen vid kontrollen uppfyller kraven för elektromagnetisk kompatibilitet. Lag (2016:362).

Prop. 2015/16:116: Av paragrafen, som är ny, framgår när Kronofogdemyndigheten får hjälpa tillsynsmyndigheten att vidta en åtgärd enligt 3 § samt hur sådant bistånd ges. Paragrafen motsvarar nuvarande 2 § andra stycket.

Prop. 2006/07:67: Paragrafen ändras språkligt. Ändringen innebär ingen ändring i sak.

Efter förslag av Lagrådet begränsas tillsynsmyndighetens befogenhet att meddela förelägganden och förbud även i fortsättningen av att åtgärderna skall vara påkallade från skyddssynpunkt.

6 §  Om det är påkallat från skyddssynpunkt får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag skall efterlevas.

[S2]Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite. Lag (2016:362).

Marknadskontroll

6 a §  Bestämmelser om marknadskontroll finns i förordning (EU) 2019/1020.

[S2]Den myndighet som regeringen bestämmer är marknadskontrollmyndighet. Lag (2022:1110).

6 b §  Vid marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 har marknadskontrollmyndigheten befogenhet

 1. att enligt artikel 14.4 a-14.4 c kräva att ekonomiska aktörer ska tillhandahålla handlingar, specifikationer, data eller uppgifter,
 2. att enligt artikel 14.4 d utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter,
 3. att enligt artikel 14.4 e få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel,
 4. att enligt artikel 14.4 f inleda undersökningar på eget initiativ,
 5. att enligt artikel 14.4 g kräva att ekonomiska aktörer ska vidta lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk,
 6. att enligt artikel 14.4 h själv vidta åtgärder,
 7. att enligt artikel 14.4 j införskaffa, inspektera och demontera varuprover, och
 8. att enligt artikel 14.4 k kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt ska avlägsnas, att en varning ska visas eller att åtkomsten ska begränsas.

[S2]Marknadskontrollmyndigheten får införskaffa ett varuprov under dold identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020 endast om det är nödvändigt för att syftet med kontrollen ska uppnås. Myndigheten ska underrätta den ekonomiska aktören om att införskaffandet har skett under dold identitet, så snart det går utan att syftet med åtgärden går förlorat.

[S3]Befogenheten enligt första stycket 8 gäller inte i fråga om databaser som omfattas av tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.

[S4]När ändrade förhållanden ger anledning till det, ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en sådan skyldighet som avses i första stycket 8 inte längre ska gälla. Lag (2022:1110).

6 c §  Marknadskontrollmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för att förordning (EU) 2019/1020 ska följas. Lag (2022:1110).

6 d §  Ett beslut om föreläggande enligt 6 b eller 6 c § får förenas med vite. Lag (2022:1110).

6 e §  Polismyndigheten ska på begäran av marknadskontrollmyndigheten lämna den hjälp som behövs för att marknadskontrollmyndigheten ska kunna vidta åtgärder enligt 6 b §.

[S2]Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2022:1110).

6 f §  Den som har tagit befattning med ett ärende som gäller marknadskontroll enligt denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad denne har fått veta om någons affärs- eller driftförhållanden.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2022:1110).

Sanktionsavgift

7 §  Regeringen får meddela föreskrifter om att en sanktionsavgift ska betalas av den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 1 §. Lag (2016:362).

Prop. 2015/16:116: Paragrafen, som är ny, innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om sanktionsavgift vid överträdelser av de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i dag. Paragrafen möjliggör ett genomförande av artikel 42 i direktivet och behandlas i avsnitt 5.3. För den närmare motiveringen hänvisas till detta avsnitt.

Bestämmelsen innebär ...

8 §  Frågor om att ta ut en sanktionsavgift prövas av förvaltningsrätt efter ansökan av tillsynsmyndigheten. Ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets tillsynsmyndigheten ligger. Lag (2016:362).

Prop. 2015/16:116: Paragrafen, som är ny, anger att frågor om att ta ut en sanktionsavgift prövas av förvaltningsrätt efter ansökan av tillsynsmyndigheten. Ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets tillsynsmyndigheten ligger.

Ansvarsbestämmelser

9 §  Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 1 §. Lag (2016:362).

10 §  Ansvar enligt 9 § ska inte dömas ut om

 1. gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller överträdelsen är ringa, eller
 2. gärningen omfattas av bestämmelser om sanktionsavgift enligt 7 §. Lag (2016:362).

Prop. 2015/16:116: Paragrafen, som har fått en ny beteckning och en ny lydelse, innehåller bestämmelser om när ansvar enligt 9 § för överträdelser av en föreskrift som regeringen har meddelat inte ska dömas ut.

Första punkten motsvarar den nuvarande 6 § och innebär att straffansvar enligt lagen om elektromagnetisk kompatibilitet inte ska dömas ut om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller överträdelsen är ringa. ...

11 §  Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet. Lag (2016:362).

Överklagande och verkställighet

12 §  En tillsynsmyndighets eller en marknadskontrollmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S2]Beslut om förbud enligt 6 § och beslut enligt 6 b eller 6 c § gäller omedelbart och får verkställas utan hinder av att det inte fått laga kraft. Lag (2022:1110).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (1995:1725) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1996-05-01

Lag (1999:1378) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:111, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:NU1
Omfattning
nuvarande 5 § betecknas 8 §; nya 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2007:352) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

Förarbeten
Rskr. 2006/07:169, Prop. 2006/07:67, Bet. 2006/07:FöU8
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§
CELEX-nr
32004L0108
Ikraftträder
2007-07-20

Lag (2016:362) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

Förarbeten
Rskr. 2015/16:199, Prop. 2015/16:116, Bet. 2015/16:FöU9
Omfattning
nuvarande 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§ betecknas 5, 6, 9, 10, 11, 12 §§; ändr. 1, 2, den nya 10 §§, rubr. närmast före 1 §, rubr. närmast före nuvarande 5, 8 §§ sätts närmast före de nya 9, 12 §§; nya 3, 4, 7, 8 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2016-06-01

Lag (2021:756) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

Förarbeten
Rskr. 2020/21:394, Prop. 2020/21:181, Bet. 2020/21:NU27
Omfattning
ny 1 a §
Ikraftträder
2021-07-15

Lag (2022:1110) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

Förarbeten
Rskr. 2021/22:441, Prop. 2021/22:238, Bet. 2021/22:NU26
Omfattning
ändr. 1 a, 12 §§; nya 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 6 f §§, rubr. närmast före 6 a §
Ikraftträder
2022-07-25