Prop. 2008/09:55

Informationsutbytesavtal med Isle of Man till riksdagen för godkännande

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 oktober 2008

Maud Olofsson

Mats Odell

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtal mellan Sverige och Isle of Man om -

utbyte av upplysningar i skatteärenden, -

förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst

mellan företag i intressegemenskap, -

undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer, och -

undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp

eller luftfartyg i internationell trafik. Det föreslås även att riksdagen antar lagar om dessa avtal. Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter att närvara vid skatteutredning. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Avtalet om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap ger möjlighet till inkomstjustering i internprissättningsärenden. Avtalet syftar till att undanröja ekonomisk dubbelbeskattning då inkomst hos ett företag justerats i en stat på grund av att villkor som avviker från marknadsmässiga villkor avtalats mellan företag i intressegemenskap.

Avtalet för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer rör beskattning av inkomst från enskild och offentlig tjänst, styrelsearvode, pension, inkomst för artister och sportutövare samt för studerande.

Avtalet för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik rör beskattning av sådana företag.

Lagarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer. I propositionen föreslås också att det i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden, i förtydligande syfte, tas in en ny bestämmelse som anger att bestämmelserna om biträde med handräckning i skatteärenden är tillämpliga i fråga om avtal som ingåtts med en utländsk jurisdiktion. Denna lagändring föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

dels godkänner

1. avtalet mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden tillsammans med den skriftväxling som utgör en del av avtalet (avsnitt 4),

2. avtalet mellan Sverige och Isle of Man om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap (avsnitt 5),

3. avtalet mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer (avsnitt 6),

4. avtalet mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik (avsnitt 7),

dels antar regeringens förslag till

5. lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden,

6. lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap,

7. lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,

8. lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik,

9. lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

Hänvisningar till S1

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Konungariket Sverige och Isle of Man undertecknade den 30 oktober 2007 ska tillsammans med den skriftväxling som är fogad till avtalet och som utgör en integrerande del av detta gälla som lag här i landet. Avtalet och skriftväxlingen är avfattade på engelska. Den engelska texten samt en svensk översättning framgår av bilaga till denna lag.

U

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Denna lag ska tillämpas för beskattningsår som börjar den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden enligt avtalet ska lagen tillämpas från och med ikraftträdandet.

Bilaga

(Översättning)

AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE ISLE OF MAN FOR THE EXCHANGE OF INFORMA-TION RELATING TO TAX MATTERS

AVTAL MELLAN KONUNGA-RIKET SVERIGE OCH ISLE OF MAN OM UTBYTE AV UPPLYSNINGAR I SKATTE-ÄRENDEN

Whereas the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Isle of Man (“the Parties”) have long been active in international efforts in the fight against financial and other crimes, including the targeting of terrorist financing;

Då Konungariket Sveriges regering och Isle of Mans regering (”parterna”) under lång tid har deltagit i internationella ansträngningar i kampen mot ekonomisk och annan brottslighet, däri inbegripet finansiering av terrorism,

Whereas it is acknowledged that the Isle of Man under the terms of its Entrustment from the United Kingdom has the right to negotiate, conclude, perform and subject to the terms of this Agreement terminate a tax information exchange agreement with the Kingdom of Sweden;

då det bekräftats att Isle of Man enligt villkoren för dess bemyndigande från Förenade konungariket har rätt att förhandla, ingå, fullgöra och på de villkor som anges i detta avtal säga upp ett avtal med Konungariket Sverige om utbyte av upplysningar i skatteärenden,

Whereas the Isle of Man entered into a political commitment to the OECD’s principles of effective exchange of information;

då Isle of Man politiskt har förbundit sig till OECD:s principer för effektivt utbyte av upplysningar,

Whereas the Parties wish to enhance and facilitate the terms and conditions governing the exchange of information relating to taxes;

då parterna önskar förbättra och underlätta villkoren och förutsättningarna för utbyte av upplysningar i skatteärenden,

Now, therefore, the Parties have agreed to conclude the following Agreement which contains obligations on the part of the Parties only:

har parterna kommit överens om att ingå följande avtal, vilket medför skyldigheter endast för parterna:

Article 1

Scope of the agreement

The Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Parties concerning taxes covered by this Agreement, including information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims with respect to persons liable to such taxes, or to the investigation or prosecution of tax matters in relation to such persons. A requested Party is not obliged to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession of nor obtainable by persons who are within its territorial jurisdiction. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested Party remain applicable. The requested Party shall use its best endeavours to ensure that the effective exchange of information is not unduly prevented or delayed.

Artikel 1

Avtalets tillämpningsområde

Parterna ska biträda varandra med handräckning genom utbyte av upplysningar som kan antas vara relevanta vid administration och verkställighet av parternas interna lagstiftning rörande skatter som omfattas av detta avtal, däri inbegripet upplysningar som kan antas vara relevanta för handläggning, fastställande och uppbörd av sådana skatter, indrivning och andra exekutiva åtgärder beträffande skattefordringar i fråga om personer som är skattskyldiga till sådana skatter eller för utredning eller åtal i skatteärenden i fråga om sådana personer. Den anmodade parten är inte skyldig att lämna upplysningar som varken innehas av dess myndigheter eller innehas av eller är tillgängliga för personer inom dess jurisdiktion. De rättigheter och skydd som tillkommer personer enligt den anmodade partens lagstiftning eller administrativa praxis förblir tillämpliga. Den anmodade parten ska anstränga sig för att säkerställa att ett effektivt utbyte av upplysningar inte otillbörligt hindras eller fördröjs.

Article 2

Taxes covered

1. This Agreement shall apply to the following taxes imposed by the Parties: (a) in the case of Sweden:

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal ska tillämpas på följande skatter vilka påförs av parterna:

a) i Sverige:

(i) the national income tax (den statliga inkomstskatten);

1. den statliga inkomstskatten,

(ii) the withholding tax on dividends (kupongskatten);

2. kupongskatten,

(iii) the income tax on non-

3. den särskilda inkomstskatten

residents (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta);

för utomlands bosatta,

(iv) the income tax on nonresident artistes and athletes (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.); and

4. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl., och

(v) the municipal income tax (den kommunala inkomstskatten);

5. den kommunala inkomstskatten,

(b) in the case of Isle of Man: taxes on income or profit.

b) i Isle of Man: skatt på inkomst eller vinst.

2. This Agreement shall apply also to any identical taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. This Agreement shall also apply to any substantially similar taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes if the Parties so agree. Furthermore, the taxes covered may be expanded or modified by mutual agreement of the Parties in the form of an exchange of letters. The competent authority of each Party shall notify the other of substantial changes in laws which may affect the obligations of that Party pursuant to this Agreement.

2. Avtalet tillämpas även på skatter av samma slag som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. Om parterna avtalar härom, tillämpas avtalet även på skatter av i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. Till de skatter som omfattas av avtalet kan dessutom tillägg eller ändringar göras genom ömsesidig överenskommelse mellan parterna genom utväxlande av brev. Den behöriga myndigheten i vardera parten ska meddela den andra väsentliga ändringar som gjorts i dess lagstiftning och som kan påverka denna parts skyldigheter enligt detta avtal.

Article 3

Definitions

1. In this Agreement: (a) “Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction;

Artikel 3

Definitioner

1. I detta avtal:

a) avser ”Sverige” Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

(b) “Isle of Man” means the island of the Isle of Man;

(c) “company” means any body corporate or any entity that is

b) avser ”Isle of Man” ön Isle of Man,

c) avser “bolag” juridisk person eller annan som vid beskattningen

treated as a body corporate for tax purposes;

behandlas såsom juridisk person,

(d) “competent authority” means, in the case of the Isle of Man, the Assessor of Income Tax or his delegate and in the case of Sweden, the Minister of Finance, his authorised representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Agreement;

d) avser ”behörig myndighet”, i Isle of Man, ”the Assessor of Income Tax” eller dennes befullmäktigade ombud och i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

(e) “criminal laws” means all criminal laws designated as such under domestic law, irrespective of whether such are contained in the tax laws, the criminal code or other statutes;

e) avser ”strafflagstiftning” all strafflagstiftning som benämns som sådan i intern lagstiftning, oberoende av om den innefattas i skattelagstiftning, strafflagstiftning eller andra författningar,

(f) “criminal tax matters” means tax matters involving intentional conduct which is liable to prosecution under the criminal laws of the requesting Party;

f) avser ”skattebrottsärenden” skatteärenden som omfattar uppsåtligt handlande vilket enligt strafflagstiftningen i den anmodande parten kan bli föremål för åtal,

(g) “information gathering measures” means laws and administrative or judicial procedures enabling the requested Party to obtain and provide the information requested;

g) avser ”medel för att inhämta upplysningar” lagstiftning och administrativa åtgärder eller domstolsåtgärder vilka möjliggör för den anmodade parten att inhämta och lämna begärda upplysningar,

(h) “information” means any fact, statement, document or record in whatever form;

h) avser ”upplysningar” varje omständighet, meddelande, handling eller protokoll oavsett form,

(i) “legal privilege” means

(i) communications between a professional legal advisor and his client or any person representing his client made in connection with the giving of legal advice to the client;

i) avser ”tystnadsplikt i samband med jurdisk rådgivning”

1) kommunikation, mellan en yrkesmässig juridisk rådgivare och dennes klient eller person som företräder klienten, vid juridisk rådgivning,

(ii) communications between a professional legal advisor and his client or any person representing his client or between such an advisor or his client or any such representative and any other person made in connection with, or in contemplation of, legal proceedings and for the purposes of such proceedings; and

2) kommunikation, mellan en yrkesmässig juridisk rådgivare och dennes klient eller person som företräder klienten eller mellan sådan rådgivare eller dennes klient eller sådan företrädare och någon person, i samband med eller under övervägandet av rättsliga förfaranden och med anledning av sådana förfaranden, och

(iii) items enclosed with or re-3) upplysningar som bifogats till

ferred to in such communications and made

eller omnämns i sådan kommunikation

(a) in connection with the giving of legal advice; or

(b) in connection with, or in contemplation of, legal proceedings and for the purposes of such proceedings, when they are in the possession of a person who is entitled to possession of them.

a) i samband med juridisk rådgivning, eller

b) i samband med eller under övervägandet av rättsliga förfaranden, och med anledning av sådana förfaranden, när dessa upplysningar innehas av en person med rätt att inneha dem.

Items held with the intention of furthering a criminal purpose are not subject to legal privilege;

Upplysningar som innehas i syfte att befrämja brott omfattas inte av ”tystnadsplikt i samband med juridisk rådgivning”,

(j) “person” means a natural person a company or any other body or group of persons;

j) avser ”person” fysisk person, bolag och annan sammanslutning,

(k) “public collective investment scheme” means any scheme or fund, in which the purchase, sale or redemption of shares or other interests is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

k) avser “publikt system för kollektiva investeringar” ett system eller en fond i vilken köp, försäljning eller inlösen av aktier eller andra rättigheter inte underförstått eller uttryckligen begränsats till en avgränsad krets av investerare,

(l) “publicly traded company” means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold “by the public” if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

l) avser “bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning” ett bolag vars viktigaste aktieslag är noterat på en erkänd aktiebörs under förutsättning att dess noterade aktier fritt kan köpas eller säljas av allmänheten. Aktier kan köpas eller säljas ”av allmänheten” om köp eller försäljning av aktier inte underförstått eller uttryckligen begränsats till en avgränsad krets investerare,

(m) “principal class of shares” means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;

m) avser ”viktigaste aktieslag” det eller de aktieslag som representerar majoriteten av rösterna i och värdet av bolaget,

(n) “recognised stock exchange” means any stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Parties;

n) avser ”erkänd aktiebörs” sådan börs som de behöriga myndigheterna i parterna överenskommit,

(o) “requested Party” means the Party to this Agreement which is requested to provide or has provided information in response to a request;

o) avser ”anmodad part” den avtalspart som har anmodats att lämna eller har lämnat upplysningar på begäran,

(p) “requesting Party” means the Party to this Agreement submitting a request for or having received information from the requested Party;

p) avser ”anmodande part” den avtalspart som begär eller har mottagit upplysningar från den anmodade parten,

(q) “tax” means any tax covered by this Agreement.

q) avser ”skatt” varje skatt som omfattas av detta avtal.

2. As regards the application of this Agreement at any time by a Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

2. Då en part tillämpar avtalet vid en viss tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den partens lagstiftning. Den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde framför den betydelse uttrycket har enligt annan lagstiftning i denna part.

Article 4

Exchange of information upon request

Artikel 4

Utbyte av upplysningar på begäran

1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request by the requesting Party information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the requested Party needs such information for its own tax purposes or the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if it had occurred in the territory of the requested Party. The competent authority of the requesting Party shall only make a request for information pursuant to this Article when it is unable to obtain the requested information by other means, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty.

1. Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska på begäran av den anmodande parten lämna upplysningar för de ändamål som anges i artikel 1. Sådana upplysningar ska utbytas utan avseende på om den anmodade parten har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål eller på om det handlande som är föremål för utredning skulle ha utgjort ett brott enligt den anmodade partens lagstiftning om det ägt rum inom den anmodade partens territorium. Den behöriga myndigheten i den anmodande parten ska endast begära upplysningar enligt denna artikel när den inte kan inhämta upplysningarna genom andra åtgärder, utom i de fall då vidtagandet av sådana åtgärder skulle medföra oproportionerligt stora svårigheter.

2. If the information in the possession of the competent

2. Om de upplysningar som är tillgängliga för den behöriga myn-

authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, the requested Party shall at its own discretion use all relevant information gathering measures necessary to provide the requesting Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.

digheten i den anmodade parten inte räcker till för att tillmötesgå en begäran om upplysningar, ska den anmodade parten – utan hinder av att den anmodade parten kanske inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål – efter eget gottfinnande utnyttja alla relevanta medel för att inhämta upplysningar för att lämna de begärda upplysningarna till den anmodande parten.

3. If specifically requested by the competent authority of the requesting Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.

3. Om den behöriga myndigheten i den anmodande parten särskilt begär det, ska den behöriga myndigheten i den anmodade parten – i den utsträckning detta är tillåtet enligt dess interna lagstiftning – lämna upplysningar enligt denna artikel i form av skriftliga vittnesintyg och bestyrkta kopior av handlingar.

4. Each Party shall ensure that it has the authority, for the purposes referred to in Article 1, to obtain and provide, through its competent authority and upon request:

4. Vardera parten ska säkerställa att den har befogenhet att genom sin behöriga myndighet på begäran, för de ändamål som anges i artikel 1, inhämta och lämna:

(a) information held by banks, other financial institutions, and any person, including nominees and trustees, acting in an agency or fiduciary capacity;

a) upplysningar som innehas av banker, andra finansiella institutioner, och annan person, däri inbegripet ombud och trustförvaltare, i egenskap av representant eller förvaltare,

(b) (i) information regarding the beneficial ownership of companies, partnerships, foundations and other persons, including in the case of collective investment schemes, information on shares, units and other interests;

b) 1) upplysningar om de verkliga ägarförhållandena i bolag, handelsbolag, stiftelser och andra personer, däri inbegripet i fråga om system för kollektiva investeringar, upplysningar om aktier, andelar och andra rättigheter,

(ii) in the case of trusts, information on settlors, trustees and beneficiaries.

2) i fråga om truster, upplysningar om stiftare, förvaltare och förmånstagare.

Further, this Agreement does not create an obligation for a Party to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment

Detta avtal medför inte skyldighet för en part att inhämta eller lämna upplysningar om ägarförhållanden för bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning eller publikt system för kollektiva

schemes, unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.

investeringar, såvida inte sådana upplysningar kan inhämtas utan att det medför oproportionerligt stora svårigheter.

5. Any request for information shall be formulated with the greatest detail possible in specifying in writing;

5. Varje begäran om upplysningar ska vara skriftlig och utformad så utförligt som möjligt med uppgift om:

(a) the identity of the person under examination or investigation;

a) identitet på den person som är föremål för utredning eller undersökning,

(b) the period for which the information is requested;

b) för vilken tidsperiod upplysningar begärs,

(c) the nature of the information requested and the form in which the requesting Party would prefer to receive it;

c) slag av upplysningar som begärs och den form i vilken den anmodande parten önskar att upplysningarna ska lämnas,

(d) the tax purpose for which the information is sought;

d) det beskattningsändamål för vilket upplysningarna efterfrågas,

(e) the reasons for believing that the information requested is foreseeably relevant to tax administration and enforcement of the requesting Party, with respect to the person identified in subparagraph (a) of this paragraph;

e) skälen för att anta att de begärda upplysningarna kan antas vara relevanta i den anmodande parten vid skatteadministration och verkställighet i fråga om den person som identifieras enligt a) i denna punkt,

(f) grounds for believing that the information requested is held in the requested Party or is in the possession of or obtainable by a person within the jurisdiction of the requested Party;

f) skälen för att anta att de begärda upplysningarna finns i den anmodade parten eller innehas av eller är tillgängliga för en person inom den anmodade partens territorium,

(g) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession or control of the information requested;

g) såvitt det är känt, namn och adress på person som antas inneha eller kontrollera de begärda upplysningarna,

(h) a statement that the request is in conformity with the laws and administrative practices of the requesting Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the requesting Party then the competent authority of the requesting Party would be able to obtain the information under the laws of the requesting Party or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement;

h) uppgift om att begäran är i överensstämmelse med lagstiftning och administrativ praxis i den anmodande parten och att den behöriga myndigheten i den anmodande parten – om de begärda upplysningarna fanns inom denna parts jurisdiktion – skulle kunna inhämta upplysningarna enligt lagstiftning eller vedertagen administrativ praxis i den anmodande parten samt att begäran är i överensstämmelse med detta avtal,

(i) a statement that the requesting Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulty.

i) uppgift om att den anmodande parten har vidtagit alla åtgärder för att inhämta upplysningarna som står till dess förfogande inom dess eget territorium, utom sådana åtgärder som skulle medföra oproportionerligt stora svårigheter.

6. The competent authority of the requested Party shall acknowledge receipt of the request to the competent authority of the requesting Party and shall use its best endeavours to forward the requested information to the requesting Party as soon as possible.

6. Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska till den behöriga myndigheten i den anmodande parten bekräfta mottagandet av begäran och ska bemöda sig om att snarast möjligt lämna de begärda upplysningarna till den anmodande parten.

Article 5

Tax examinations abroad

Artikel 5

Utomlands utförda skatteutredningar

1. With reasonable notice, the requesting Party may request that the requested Party allow representatives of the competent authority of the requesting Party to enter the territory of the requested Party, to the extent permitted under its domestic laws, to interview individuals and examine records with the written consent of the individuals or other persons concerned. The competent authority of the requesting Party shall notify the competent authority of the requested Party of the time and place of the intended meeting with the individuals concerned.

1. Den anmodande parten får med skäligt varsel begära att den anmodade parten medger att företrädare för den behöriga myndigheten i den anmodande parten närvarar i den anmodade parten – i den utsträckning detta är tillåtet enligt dess interna lagstiftning – för att höra fysiska personer och granska handlingar efter skriftligt medgivande av de fysiska personer eller andra som berörs. Den behöriga myndigheten i den anmodande parten ska meddela den behöriga myndigheten i den anmodade parten tid och plats för det planerade mötet med personerna i fråga.

2. At the request of the competent authority of the requesting Party, the competent authority of the requested Party may permit representatives of the competent authority of the requesting Party to attend a tax examination in the territory of the requested Party.

2. På begäran av den behöriga myndigheten i den anmodande parten kan den behöriga myndigheten i den anmodade parten medge att företrädare för den behöriga myndigheten i den anmodande parten är närvarande vid skatteutredning på den anmodade partens territorium.

3. If the request referred to in paragraph 2 is granted, the

3. Bifalls en begäran enligt punkt 2 ska den behöriga myndig-

competent authority of the requested Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the requesting Party of the time and place of the examination, the authority or person authorised to carry out the examination and the procedures and conditions required by the requested Party for the conduct of the examination. All decisions regarding the conduct of the examination shall be made by the requested Party conducting the examination.

heten i den anmodade parten som utför utredningen snarast möjligt meddela den behöriga myndigheten i den anmodande parten tid och plats för utredningen, den myndighet eller person som bemyndigats att utföra utredningen samt de förfaranden och villkor som den anmodade parten fastställt för utförandet av utredningen. Alla beslut beträffande utförandet av utredningen ska fattas av den anmodade parten som utför utredningen.

Article 6

Possibility of declining a request

Artikel 6

Möjlighet att avslå begäran

1. The competent authority of the requested Party may decline to assist:

1. Den behöriga myndigheten i den anmodade parten får avslå en begäran

(a) where the request is not made in conformity with this Agreement;

a) när begäran inte gjorts i överensstämmelse med detta avtal,

(b) where the requesting Party has not pursued all means available in its own territory to obtain the information, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty; or

b) när den anmodande parten inte har vidtagit alla de åtgärder för att inhämta upplysningarna som står till dess förfogande inom dess eget territorium, utom i de fall då vidtagandet av sådana åtgärder skulle medföra oproportionerligt stora svårigheter, eller

(c) where the disclosure of the information requested would be contrary to public policy (ordre public).

c) när lämnandet av de begärda upplysningarna skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

2. This Agreement shall not impose upon a requested Party any obligation to provide items subject to legal privilege, or any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, provided that information described in Article 4(4) shall not by reason of that fact alone be treated as such a secret or trade process.

2. Detta avtal ska inte medföra skyldighet för den anmodade parten att lämna upplysningar som omfattas av ”tystnadsplikt i samband med juridisk rådgivning” eller handels-, affärs- industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, med förbehåll för att upplysningar inte ska anses som sådan hemlighet eller sådant

förfaringssätt enbart på grund av att de är sådana som anges i artikel 4.4.

3. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.

3. En begäran om upplysningar ska inte avslås på grund av att den skattefordran som föranleder begäran bestridits.

4. The requested Party shall not be required to obtain and provide information which, if the requested information was within the jurisdiction of the requesting Party, the competent authority of the requesting Party would not be able to obtain under its laws or in the normal course of administrative practice.

4. Den anmodade parten har inte skyldighet att inhämta och lämna upplysningar som den behöriga myndigheten i den anmodande parten – om de begärda upplysningarna fanns inom denna parts jurisdiktion – inte kan inhämta enligt dess lagstiftning eller vedertagen administrativ praxis.

5. The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the requesting Party to administer or enforce a provision of the tax law of the requesting Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national or citizen of the requested Party as compared with a national or citizen of the requesting Party in the same circumstances.

5. Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar, om upplysningarna begärs av den anmodande parten för att administrera eller verkställa en bestämmelse i den anmodande partens skattelagstiftning eller därmed sammanhängande krav som diskriminerar en medborgare i den anmodade parten i förhållande till en medborgare i den anmodande parten under samma förhållanden.

Article 7

Confidentiality

Artikel 7

Sekretess

1. All information provided and received by the competent authorities of the Parties shall be kept confidential.

1. Alla upplysningar som lämnas och mottas av de behöriga myndigheterna i parterna ska hållas hemliga.

2. Such information shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the purposes specified in Article 1, and used by such persons or authorities only for such purposes, including the determination of any appeal. For these purposes, information may be disclosed in public court proceedings or in judicial decisions.

2. Sådana upplysningar får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som har befattning med de ändamål som anges i artikel 1 och får användas av dessa personer eller myndigheter endast för sådana ändamål, däri inbegripet handläggning av överklagande. För dessa ändamål får upplysningarna yppas vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

3. Sådana upplysningar får inte utan uttryckligt skriftligt medgivande av den behöriga myndigheten i den anmodade parten användas för andra ändamål än de som anges i artikel 1.

3. Such information may not be used for any purpose other than for the purposes stated in Article 1 without the express written consent of the competent authority of the requested Party.

4. Information provided to a requesting Party under this Agreement may not be disclosed to any other jurisdiction.

4. Upplysningar som lämnats till en anmodande part enligt detta avtal får inte yppas för annan jurisdiktion.

Article 8

Costs

Unless the competent authorities of the Parties otherwise agree, ordinary costs incurred in providing assistance shall be borne by the requested Party, and extraordinary costs incurred in providing assistance (including costs of engaging external advisors in connection with litigation or otherwise) shall be borne by the requesting Party. The respective competent authorities shall consult from time to time with regard to this Article, and in particular the competent authority of the requested Party shall consult with the competent authority of the requesting Party in advance if the costs of providing information with respect to a specific request are expected to be significant.

Artikel 8

Kostnader

Såvida inte annat överenskoms av de behöriga myndigheterna i parterna ska den anmodade parten svara för sedvanliga kostnader för handräckning och den anmodande parten för kostnader för handräckning som inte kan anses sedvanliga (däri inbegripet kostnader för att anlita utomstående rådgivare i samband med process eller för annat ändamål). De behöriga myndigheterna ska från tid till annan överlägga i fråga om denna artikel och särskilt den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska i förväg överlägga med den behöriga myndigheten i den anmodande parten om kostnaderna för att lämna upplysningar med anledning av en viss begäran förväntas bli höga.

Article 9

Language

Requests for assistance and responses thereto shall be drawn up in English.

Artikel 9

Språk

Begäran om handräckning och svar på sådan begäran ska upprättas på engelska.

Article 10

Mutual agreement procedure

Where difficulties or doubts arise between the Parties regarding

Artikel 10

Ömsesidig överenskommelse

När svårigheter eller tvivelsmål uppkommer mellan parterna i

the implementation or interpretation of this Agreement, the respective competent authorities shall use their best efforts to resolve the matter by mutual agreement.

fråga om tillämpning eller tolkning av detta avtal ska de behöriga myndigheterna anstränga sig för att avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse.

Article 11

Entry into force

This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the later of the dates on which each of the Parties has notified the other in writing that the procedures required by its law have been complied with. The Agreement shall have effect:

Artikel 11

Ikraftträdande

Detta avtal träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av de skriftliga underrättelser – som respektive regering ska lämna när de åtgärder vidtagits som krävs enligt respektive parts lagstiftning – har lämnats. Avtalet ska tillämpas:

(a) for criminal tax matters on that date; and

a) i skattebrottsärenden: från och med denna dag,

(b) for all other matters covered in Article 1 on that date, but only in respect of any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following that in which this Agreement enters into force or, where there is no tax year, all charges to tax arising on or after that date.

b) i alla andra ärenden som omfattas av artikel 1: från och med denna dag, dock endast för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare, eller om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut samma dag eller senare.

Article 12

Termination

1. This Agreement shall remain in force until terminated by a Party. Either Party may terminate the Agreement by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year. In such event, the Agreement shall cease to have effect on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following the end of the six months period. All requests received up to the effective date of termination will be dealt with in

Artikel 12

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en part. Vardera parten kan skriftligen säga upp avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av något kalenderår. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla i fråga om skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare. Begäran som mottagits före den dag avtalet upphör att gälla ska behandlas enligt

accordance with the terms of this Agreement.

villkoren i detta avtal.

2. If the Agreement is terminated the Parties shall remain bound by the provisions of Article 7 with respect to any information obtained under this Agreement.

2. Om avtalet sägs upp ska parterna vara fortsatt bundna av bestämmelserna i artikel 7 i fråga om upplysningar som mottagits enligt detta avtal.

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed this Agreement.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Done at Oslo, this Thirtieth day of October 2007, in duplicate in the English language.

Som skedde i Oslo den 30 oktober 2007 i två exemplar på engelska språket.

For the Government of the Kingdom of Sweden

Ingemar Hansson

For the Government of the Isle of Man

Allan Robert Bell

För Konungariket Sveriges regering

Ingemar Hansson

För Isle of Mans regering

Allan Robert Bell

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Skriftväxling den 25 september 2008 respektive den 6 oktober 2008

(Översättning)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

I have the honour to refer to the Agreement between the Isle of Man and the Kingdom of Sweden for the Exchange of Information relating to Tax Matters (hereinafter referred to as ”the Agreement”) which was signed on 30 October, 2007, and to confirm, on behalf of the Government of Sweden, the following understanding reached between our two Governments.

When applying the Agreement the taxes referred to in paragraph 1 (a) of Article 2 shall include the

Jag har äran att hänvisa till det den 30 oktober 2007 undertecknade avtalet mellan Isle of Man och Konungariket Sverige om utbyte av upplysningar i skatteärenden (i det följande benämnt: avtalet), samt att på uppdrag av Sveriges regering bekräfta följande överenskommelse som träffats mellan våra båda regeringar.

Vid tillämpning av avtalet ska de skatter som anges i artikel 2 punkt 1 a) inbegripa avkastnings-

yield tax on pension funds (avkastningsskatten på pensionsmedel).

This exchange of letters shall form an integral part of the Agreement and shall enter into force in accordance with Article 11 at the same time the Agreement enters into force.

If this is in accordance with your understanding, I would appreciate an acknowledgment from you to that effect.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

Dated at Stockholm, 25 September, 2008

Anders Borg

skatten på pensionsmedel.

Denna skriftväxling ska utgöra en integrerande del av avtalet och ska träda i kraft i överensstämmelse med artikel 11 vid samma tidpunkt som avtalet träder i kraft.

Om detta är i överensstämmelse med Er uppfattning, skulle jag uppskatta en bekräftelse på detta från Er.

Mottag, Ers Excellens, denna förnyade försäkran om min utmärkta högaktning.

Undertecknat i Stockholm den 25 september 2008

Anders Borg

(Översättning)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6th October 2008

Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of your letter of 25 September 2008 which reads as follows:

”I have the honour – – – assurances of my highest consideration.”

I have the honour to confirm, on behalf of the Government of the Isle of Man, that the treatment of the yield tax on pension funds as specified by you, is in accordance with our understanding.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.”

Allan Bell Minister for the Treasury

6 oktober 2008

Ers Excellens,

Jag har äran att bekräfta mottagandet av Ert brev daterat den 25 september 2008 som lyder enligt följande:

”Jag har äran --- försäkran om min utmärkta högaktning.”

Jag har äran att bekräfta, på Isle of Mans regerings vägnar, att den av Er föreslagna behandlingen av avkastningsskatten på pensionsmedel, är i överensstämmelse med vår uppfattning.

Mottag Ers Excellens, denna förnyade försäkran om min utmärkta högaktning.

Allan Bell Minister for the Treasury

2.2. Förslag till lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Det avtal mellan Konungariket Sverige och Isle of Man om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap som undertecknades den 30 oktober 2007 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska. Den engelska texten samt en svensk översättning framgår av bilaga till denna lag.

2 §

T

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa

medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

U

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Denna lag ska tillämpas på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då lagen träder i kraft eller senare.

Bilaga

(Översättning)

AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE ISLE OF MAN ON THE ACCESS TO MUTUAL AGREE-MENT PROCEDURES IN CONNECTION WITH THE ADJUSTMENT OF PROFITS OF ASSOCIATED ENTERPRISES

AVTAL MELLAN KONUNGA-RIKET SVERIGE OCH ISLE OF MAN OM FÖRFARANDE FÖR ÖMSESIDIG ÖVERENSKOM-MELSE VID JUSTERING AV INKOMST MELLAN FÖRETAG I INTRESSEGEMENSKAP

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Isle of Man, desiring to conclude an agreement on the access to mutual agreement procedures in connection with the adjustment of profits of associated enterprises, have agreed as follows:

Konungariket Sveriges regering och Isle of Mans regering, som önskar ingå ett avtal om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap, har kommit överens om följande:

Article 1

Taxes covered

This Agreement shall apply to taxes on income and profits.

Artikel 1

Skatter som omfattas av avtalet

Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst.

Article 2

Definitions

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

(a) the term “Party” means the Isle of Man or Sweden as the context requires; the term “Parties” means the Isle of Man and Sweden;

(b) the term “Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises

Artikel 2

Definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) ”part” avser Isle of Man eller Sverige, beroende på sammanhanget; ”parterna” avser Isle of Man och Sverige,

b) ”Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna

sovereign rights or jurisdiction;

(c) the term “Isle of Man” means the island of the Isle of Man;

(d) the term “competent authority” means

(i) in the case of the Isle of Man, the Assessor of Income Tax or his delegate;

(ii) in the case of Sweden, the Minister of Finance, his authorised representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Agreement.

2. As regards the application of this Agreement at any time by a Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

rättigheter eller jurisdiktion,

c) ”Isle of Man” avser ön Isle of Man,

d) ”behörig myndighet” avser:

1) i Isle of Man: ”the Assessor of Income Tax” eller dennes befullmäktigade ombud,

2) i Sverige: finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal.

2. Då en part tillämpar avtalet vid en viss tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den partens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas. Den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde framför den betydelse uttrycket har enligt annan lagstiftning i denna part.

Article 3

Principles applying to the adjustment of profits of associated enterprises

1. Where: (a) an enterprise of a Party participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Party, or (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Party and an enterprise of the other Party,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or

Artikel 3

Principer för justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en part direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra parten eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en part som ett företag i den andra parten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller

financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Party includes in the profits of an enterprise of that Party – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Party has been charged to tax in that other Party and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Party if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other Party shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement.

föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

2. I fall då en part i inkomsten för ett företag i denna part inräknar – och i överensstämmelse därmed beskattar – inkomst, för vilken ett företag i den andra parten beskattats i denna andra part, samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda parten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, ska denna andra part genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten där. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal.

Article 4

General provision

Where a Party intends to adjust the profits of an enterprise in accordance with the principles set out in Article 3, it shall in accordance with its laws inform the enterprise of the intended action in due time and give it the opportunity to inform the other enterprise so as to give that other enterprise the opportunity to inform in turn the other Party. However, the Party providing such information shall not be prevented from making the proposed

Artikel 4

Allmän bestämmelse

Om en part avser att justera ett företags inkomst i enlighet med de principer som anges i artikel 3, ska den i överensstämmelse med sin lagstiftning i god tid meddela företaget detta och ge företaget tillfälle att underrätta det andra företaget så att det i sin tur kan underrätta den andra parten. Den part som lämnar ett sådant meddelande är emellertid inte förhindrad att genomföra den avsedda justeringen.

adjustment. Prop. 2008/09:55

Article 5

Mutual agreement procedures

1. Where an enterprise considers that, in any case to which this Agreement applies, the actions of one or both of the Parties result or will result for it in double taxation, it may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of the Party concerned, present its case to the competent authority of the Party of which it is a resident. The case must be presented within three years of the first notification of the action which is contrary or is likely to be contrary to the principles set out in Article 3. The competent authority shall then without delay notify the competent authority of the other Party.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Party, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Parties.

3. The competent authorities of the Parties shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.

4. The competent authorities of the Parties may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the

Artikel 5

Ömsesidig överenskommelse

1. Om ett företag anser att en part eller båda parterna, i ett fall som omfattas av detta avtal, vidtagit åtgärder som för företaget medför eller kommer att medföra dubbelbeskattning, kan det, utan att detta påverkar dess rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i denna parts interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den part där det har hemvist. Saken ska läggas fram inom tre år från den tidpunkt då företaget i fråga fick vetskap om den åtgärd som strider mot eller sannolikt kan antas strida mot de principer som anges i artikel 3. Den behöriga myndigheten ska därefter utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten i den andra parten.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, ska myndigheten söka avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra parten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i parternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i parterna ska genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i parterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i den

sense of the preceding paragraphs. mening som avses i föregående punkter.

Article 6

Entry into force

1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the later of the dates on which each of the Parties has notified the other in writing that the procedures required by its law have been complied with. The Agreement shall have effect on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following that in which this Agreement enters into force.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, this Agreement shall only have effect when the Agreement signed on 30 October 2007 between the Kingdom of Sweden and the Isle of Man for the exchange of information relating to tax matters shall have effect.

Artikel 6

Ikraftträdande

1. Detta avtal träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av de skriftliga underrättelser – som respektive regering ska lämna när de åtgärder vidtagits som krävs enligt respektive parts lagstiftning – har lämnats. Avtalet ska tillämpas på skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare.

2. Utan hinder av punkt 1 i denna artikel, är detta avtal endast tillämpligt när avtalet mellan Konungariket Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden undertecknat den 30 oktober 2007 är tillämpligt.

Article 7

Termination

1. This Agreement shall remain in force until terminated by a Party. Either Party may terminate the Agreement by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year. In such event, the Agreement shall cease to have effect on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following the end of the six months period.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, this Agreement will be terminated, without giving notice of termination, on the date

Artikel 7

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en part. Vardera parten kan skriftligen säga upp avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av något kalenderår. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla i fråga om skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare.

2. Utan hinder av punkt 1 i denna artikel, upphör detta avtal att gälla, utan skriftlig uppsägning, den dag avtalet mellan

of termination of the Agreement signed on 30 October 2007 between the Kingdom of Sweden and the Isle of Man for the exchange of information relating to tax matters.

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed this Agreement.

Done at Oslo, this Thirtieth day of October 2007, in duplicate in the English language.

For the Government of the Kingdom of Sweden

Ingemar Hansson

For the Government of the Isle of Man

Allan Robert Bell

Konungariket Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden undertecknat den 30 oktober 2007 upphör att gälla.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Oslo den 30 oktober 2007 i två exemplar på engelska språket.

För Konungariket Sveriges regering

Ingemar Hansson

För Isle of Mans regering

Allan Robert Bell

2.3. Förslag till lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Det avtal mellan Kounungariket Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer som undertecknades den 30 oktober 2007 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska. Den engelska texten samt en svensk översättning framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Isle of Man, ska sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

U

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Denna lag ska tillämpas på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då lagen träder i kraft eller senare.

Bilaga

(Översättning)

AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE ISLE OF MAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION ON INDIVIDUALS

AVTAL MELLAN KONUNGA-RIKET SVERIGE OCH ISLE OF MAN FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING AV FYSISKA PERSONER

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Isle of Man, desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation on individuals with respect to taxes on income, have agreed as follows:

Konungariket Sveriges regering och Isle of Mans regering, som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer beträffande skatter på inkomst, har kommit överens om följande:

Article 1

Individuals covered

This Agreement shall apply to individuals who are residents in one or both of the Parties.

Artikel 1

Fysiska personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på fysiska personer som har hemvist i en part eller i båda parterna.

Article 2

Taxes covered

1. The existing taxes to which the Agreement shall apply are:

(a) in the case of the Isle of Man:

taxes on income or profit; (hereinafter referred to as “Manx tax”);

(b) in the case of Sweden: (i) the national income tax (den statliga inkomstskatten);

(ii) the income tax on nonresidents (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta);

(iii) the income tax on nonresident artistes and athletes (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.); and

(iv) the municipal income tax (den kommunala inkomstskatten)

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De för närvarande utgående skatter på vilka detta avtal tillämpas är:

a) i Isle of Man:

skatter på inkomst eller vinst (i det följande benämnda ”skatt i Isle of Man”),

b) i Sverige:

1. den statliga inkomstskatten,

2. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

3. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl., och

4. den kommunala inkomstskatten,

P (i det följande benämnda ”svensk skatt”).

rop. 2008/09:55

(hereinafter referred to as “Swedish tax”).

2. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Parties shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws concerning individuals.

2. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i parterna ska meddela varandra de väsentliga ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning beträffande fysiska personer.

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

(a) the term “a Party” means the Isle of Man or Sweden, as the context requires; the term “Parties” means the Isle of Man and Sweden;

(b) the term “Isle of Man” means the island of the Isle of Man;

(c) the term “Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction;

(d) the term “competent authority” means;

(i) in the case of the Isle of Man, the Assessor of Income Tax or his delegate;

(ii) in the case of Sweden, the Minister of Finance, his authorised representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Agreement;

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) ”en part” avser Isle of Man eller Sverige, beroende på sammanhanget; ”parterna” avser Isle of Man och Sverige,

b) ”Isle of Man” avser ön Isle of Man,

c) ”Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

d) ”behörig myndighet” avser:

1) i Isle of Man: “the Assessor of Income Tax” eller dennes befullmäktigade ombud,

2) i Sverige: finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

(e) the term “enterprise” applies to the carrying on of any business;

(f) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Party, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Party.

2. As regards the application of the Agreement at any time by a Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

e) ”företag” avser bedrivandet av varje form av rörelse,

f) ”internationell trafik” avser transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en part utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra parten.

2. Då en part tillämpar avtalet vid en viss tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den partens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas. Den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde framför den betydelse uttrycket har enligt annan lagstiftning i denna part.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Party” means in respect of an individual any individual who, under the laws of that Party, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence or any other criterion of a similar nature. This term, however, does not include an individual who is liable to tax in that Party in respect only of income from sources in that Party.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident in both Parties, then his status shall be determined as follows: (a) he shall be deemed to be a resident only of the Party in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket ”person med hemvist i en part” i fråga om fysisk person, fysisk person som enligt lagstiftningen i denna part är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning eller annan liknande omständighet. Detta uttryck inbegriper emellertid inte fysisk person som är skattskyldig i denna part endast för inkomst från källa i denna part.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda parterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

a) han anses ha hemvist endast i den part där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda parterna, anses han

Parties, he shall be deemed to be a resident only of the Party with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the Party in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Party, he shall be deemed to be a resident only of the Party in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both Parties or in neither of them, the competent authorities of the Parties shall settle the question by mutual agreement.

ha hemvist endast i den part med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena),

b) om det inte kan avgöras i vilken part han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera parten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist endast i den part där han stadigvarande vistas,

c) om han stadigvarande vistas i båda parterna eller inte vistas stadigvarande i någon av dem, ska de behöriga myndigheterna i parterna avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

Article 5

Income from employment

1. Subject to the provisions of Articles 6, 7, 8 and 9, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Party in respect of an employment shall be taxable only in that Party unless the employment is exercised in the other Party. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Party.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Party in respect of an employment exercised in the other Party shall be taxable only in the first-mentioned Party if: (a) the recipient is present in the other Party for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned; and

(b) the remuneration is paid by,

Artikel 5

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 6, 7, 8 och 9 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning som person med hemvist i en part uppbär på grund av anställning, endast i denna part, såvida inte arbetet utförs i den andra parten. Om arbetet utförs i denna andra part, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en part uppbär för arbete som utförs i den andra parten, endast i den förstnämnda parten, om

a) mottagaren vistas i den andra parten under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av

or on behalf of, an employer who is not a resident of the other Party; and

(c) the remuneration is not borne by a fixed place of business through which the business is wholly or partly carried on which the employer has in the other Party.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Party, may be taxed in that Party. Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Sweden.

arbetsgivare som inte har hemvist i den andra parten eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar en stadigvarande plats för affärsverksamhet vilken arbetsgivaren har i den andra parten och från vilken verksamheten helt eller delvis bedrivs.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg, som används i internationell trafik av ett företag i en part, beskattas i denna part. Om person med hemvist i Sverige uppbär ersättning för arbete som utförs ombord på ett luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), ska sådan ersättning beskattas endast i Sverige.

Article 6

Directors’ fees

Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Party in his capacity as a member of the board of directors of a company which is resident of the other Party may be taxed in that other Party.

Artikel 6

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en part uppbär i egenskap av medlem i styrelse i bolag med hemvist i den andra parten, får beskattas i denna andra part.

Article 7

Artistes and sportsmen

1. Income derived by a resident of a Party as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Party, may be taxed in that other Party.

Artikel 7

Artister och sportutövare

1. Inkomst, som person med hemvist i en part förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra parten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller i egenskap av sportutövare, får beskattas i denna andra part.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another individual or legal entity, that income may be taxed in the Party in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller sportutövare utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller sportutövaren själv utan annan fysisk eller juridisk person, får denna inkomst beskattas i den part där artisten eller sportutövaren utövar verksamheten.

Article 8

Pensions

1. Pensions and other similar remuneration, disbursements under the Social Security legislation and annuities arising in a Party and paid to a resident of the other Party may be taxed in the first-mentioned Party.

2. The term “annuity” means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money’s worth.

Artikel 8

Pension

1. Pension och annan liknande ersättning, utbetalning enligt socialförsäkringslagstiftningen och livränta, vilka härrör från en part och betalas till en person med hemvist i den andra parten, får beskattas i den förstnämnda parten.

2. Med uttrycket ”livränta” förstås ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under en persons livstid eller under angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i pengar eller pengars värde.

Article 9

Government service

1. (a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Party or a political subdivision or a statutory body or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that Party or subdivision or body or authority shall be taxable only in that Party.

(b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only

Artikel 9

Offentlig tjänst

1. a) Lön och annan ersättning, med undantag för pension, som betalas av en part, en av dess politiska underavdelningar, offentligrättsliga organ eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna parts, underavdelnings, organs eller myndighets tjänst, beskattas endast i denna part.

b) Sådan lön och annan liknande ersättning beskattas emellertid endast i den andra parten om

in the other Party if the services are rendered in that Party and the individual is a resident of that Party who did not become a resident of that Party solely for the purpose of rendering the services.

2. The provisions of Articles 5, 6 and 7 shall apply to salaries, wages, and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Party or a political subdivision or a statutory body or a local authority thereof.

arbetet utförs i denna andra part och personen i fråga har hemvist i denna part och inte fick hemvist i denna part uteslutande för att utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 5, 6 och 7 tillämpas på lön och annan liknande ersättning som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en part, en av dess politiska underavdelningar, offentligrättsliga organ eller lokala myndigheter.

Article 10

Students

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Party a resident of the other Party and who is present in the firstmentioned Party solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that Party, provided that such payments arise from sources outside that Party.

Artikel 10

Studerande

Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelse i en part hade hemvist i den andra parten och som vistas i den förstnämnda parten uteslutande för sin undervisning eller praktik, beskattas inte i denna part för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller praktik, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna part.

Article 11

Elimination of double taxation

1. In the Isle of Man double taxation shall be avoided as follows: Subject to the provisions of the laws of the Isle of Man regarding the allowance as a credit against Manx tax of tax payable in a territory outside the Isle of Man (which shall not affect the general principle hereof); (i) subject to the provisions of sub-paragraph iii), where a

Artikel 11

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. I Isle of Man ska dubbelbeskattning undvikas på följande sätt: Med beaktande av bestämmelserna i Isle of Mans lagstiftning som tillåter att skatt som betalats i ett annat territorium än Isle of Man avräknas mot skatt i Isle of Man (utan att den allmänna princip som anges här ändras): 1) om person med hemvist i Isle of Man förvärvar inkomst som

resident of the Isle of Man derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Sweden, the Isle of Man shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Sweden;

(ii) such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Sweden;

(iii) where a resident of the Isle of Man derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement shall be taxable only in Sweden, the Isle of Man may include this income in the tax base, but shall allow as a deduction from the income tax that part of the income tax which is attributable to the income derived from Sweden.

2. In Sweden double taxation shall be avoided as follows: (a) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of the Isle of Man and in accordance with the provisions of this Agreement may be taxed in the Isle of Man, Sweden shall allow – subject to the provisions of the laws of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof) – as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Manx tax paid in respect of such income.

(b) Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, shall be taxable only in the Isle of Man, Sweden may, when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be

enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige, ska Isle of Man – med beaktande av bestämmelserna i 3) nedan – från skatten på inkomsten för personen i fråga avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i Sverige,

2) avräkningsbeloppet ska emellertid inte överstiga den del av inkomstskatten, beräknad före avräkning, som är hänförlig till sådan inkomst som får beskattas i Sverige,

3) om person med hemvist i Isle of Man förvärvar inkomst, som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Sverige, får Isle of Man inräkna inkomsten i skatteunderlaget, men ska från inkomstskatten avräkna ett belopp motsvarande den del av inkomstskatten som är hänförlig till inkomsten som förvärvats från Sverige.

2. I Sverige ska dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt Isle of Mans lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Isle of Man, ska Sverige – med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (såsom de kan komma att ändras från tid till annan utan att den allmänna princip som anges här ändras) – från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den skatt som erlagts på inkomsten i Isle of Man.

b) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst, som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Isle of Man, får Sverige vid bestämmandet av svensk progressiv skatt beakta sådan inkomst som beskattas endast i Isle of Man.

taxable only in the Isle of Man. Prop. 2008/09:55

Article 12

Mutual agreement procedure

1. Where an individual considers that the actions of one or both of the Parties result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Parties, present his case to the competent authority of the Party of which he is a resident. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Party, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Parties.

3. The competent authorities of the Parties shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.

4. The competent authorities of the Parties may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Artikel 12

Ömsesidig överenskommelse

1. Om en fysisk person anser att en part eller båda parterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa parters interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den part där han har hemvist. Saken ska läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, ska myndigheten söka avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra parten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i parternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i parterna ska genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i parterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i den mening som avses i föregående punkter.

Article 13

Entry into force

1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the later of the dates on which each of the Parties has notified the other in writing that the procedures required by its law have been complied with.

2. The Agreement shall have effect: (a) in the Isle of Man: in respect of Manx tax, on tax chargeable for any tax year beginning on or after the sixth day of April of the year next following that in which the Agreement enters into force; (b) in Sweden: in respect of Swedish tax, on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following that in which this Agreement enters into force.

3. Notwithstanding paragraph 2 of this Article, this Agreement shall only have effect when the Agreement signed on 30 October 2007 between the Kingdom of Sweden and the Isle of Man for the exchange of information relating to tax matters shall have effect.

Artikel 13

Ikraftträdande

1. Detta avtal träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av de skriftliga underrättelser – som respektive regering ska lämna när de åtgärder vidtagits som krävs enligt respektive parts lagstiftning – har lämnats.

2. Avtalet ska tillämpas:

a) i Isle of Man: i fråga om skatt i Isle of Man, på skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 6 april det år som närmast följer det år då avtalet träder i kraft eller senare,

b) i Sverige: i fråga om svensk skatt, på skatt som påförs för beskattningsår som påbörjas den 1 januari det år som närmast följer det år då avtalet träder i kraft eller senare.

3. Utan hinder av punkt 2 i denna artikel, är detta avtal endast tillämpligt när avtalet mellan Konungariket Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden undertecknat den 30 oktober 2007 är tillämpligt.

Article 14

Termination

1. This Agreement shall remain in force until terminated by a Party. Either Party may terminate the Agreement by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year. In such event, the Agreement shall cease to have effect on taxes chargeable for any

Artikel 14

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en part. Vardera parten kan skriftligen säga upp avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av något kalenderår. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla i fråga om skatt som påförs för beskattningsår

tax year beginning on or after the first day of January of the year next following the end of the six months period.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, this Agreement will be terminated, without giving notice of termination, on the date of termination of the Agreement signed on 30 October 2007 between the Kingdom of Sweden and the Isle of Man for the exchange of information relating to tax matters.

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed this Agreement.

Done at Oslo, this Thirtieth day of October 2007, in duplicate in the English language.

For the Government of the Kingdom of Sweden

Ingemar Hansson

For the Government of the Isle of Man

Allan Robert Bell

som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare.

2. Utan hinder av punkt 1 i denna artikel, upphör detta avtal att gälla, utan skriftlig uppsägning, den dag avtalet mellan Konungariket Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden undertecknat den 30 oktober 2007 upphör att gälla.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Oslo den 30 oktober 2007 i två exemplar på engelska språket.

För Konungariket Sveriges regering

Ingemar Hansson

För Isle of Mans regering

Allan Robert Bell

2.4. Förslag till lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Det avtal mellan Kounungariket Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik som undertecknades den 30 oktober 2007 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska. Den engelska texten samt en svensk översättning framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

U

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Denna lag ska tillämpas på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då lagen träder i kraft eller senare.

Bilaga

(Översättning)

AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE ISLE OF MAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION ON ENTERPRISES OPERATING SHIPS OR AIR-CRAFT IN INTERNATIONAL TRAFFIC

AVTAL MELLAN KONUNGA-RIKET SVERIGE OCH ISLE OF MAN FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING AV FÖRETAG SOM ANVÄNDER SKEPP ELLER LUFTFARTYG I INTERNATIONELL TRAFIK

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Isle of Man, desiring to conclude an agreement for the avoidance of double taxation on enterprises operating ships or aircraft in international traffic, have agreed as follows:

Sveriges regering och Isle of Mans regering, som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik, har kommit överens om följande:

Article 1

Definitions

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

Artikel 1

Definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

(a) the term “a Party” means the Isle of Man or Sweden, as the context requires; the term “Parties” means the Isle of Man and Sweden;

a) ”en part” avser Isle of Man eller Sverige, beroende på sammanhanget; ”parter” avser Isle of Man och Sverige,

(b) the term “Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction;

b) ”Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

(c) the term “Isle of Man” means the island of the Isle of Man;

c) ”Isle of Man” avser ön Isle of Man,

(d) the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;

d) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning,

(e) the term “company” means any body corporate or any entity

e) ”bolag” avser juridisk person eller annan som vid beskattningen

that is treated as a body corporate for tax purposes;

behandlas såsom juridisk person,

(f) the term “resident of a Party” means any person, who under the law of that Party is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature;

f) ”person med hemvist i en part” avser person som enligt lagstiftningen i denna part är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning, bolagsbildning eller annan liknande omständighet,

(g) the term “enterprise of a Party” means an enterprise carried on by a resident of a Party;

g) ”företag i en part” avser företag som bedrivs av person med hemvist i en part,

(h) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Party, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Party;

h) ”internationell trafik” avser transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en part utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra parten,

(i) the term “income derived from the operation of ships or aircraft in international traffic” means revenues, gross receipts and profits derived from:

i) ”inkomst som förvärvas genom användning av skepp eller luftfartyg i internationell trafik” avser intäkter, bruttoinkomster och vinst som förvärvas genom:

(i) such operation of ships or aircraft for the transport of passengers or cargo;

1) sådan användning av skepp eller luftfartyg för transport av passagerare eller gods,

(ii) the rental on a charter basis of ships or aircraft where the rental is ancillary to the operation of ships or aircraft in international traffic;

2) uthyrning på charterbasis av skepp eller luftfartyg när uthyrningen är av underordnad betydelse i förhållande till användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik,

(iii) the sale of tickets or similar documents and the provision of services connected with such operation, either for the enterprise itself or for any other enterprise, where such sale of tickets or similar documents or provision of services is directly connected with or ancillary to the operation of ships or aircraft in international traffic;

3) försäljning av biljetter eller motsvarande handlingar samt tillhandahållande av tjänster i samband med sådan användning, antingen för företaget eller för andra företag, när sådan försäljning av biljetter eller motsvarande handlingar eller sådant tillhandahållande av tjänster har omedelbart samband med eller är av underordnad betydelse i förhållande till användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik,

(iv) the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or

4) användning, underhåll eller uthyrning av containrar (däri inbegripet släpvagn och annan utrustning för transport av containrar) som används för transport av gods

merchandise, where the use, maintenance or rental is directly connected with or ancillary to the operation of ships or aircraft in international traffic;

eller varor, när användningen, underhållet eller uthyrningen har direkt samband med eller är av underordnad betydelse i förhållande till användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik,

(v) interest on funds deposited directly in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic;

5) ränta på insatta medel som är direkt hänförliga till användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik,

(j) the term “competent authority” means:

j) ”behörig myndighet” avser:

(i) in the case of the Isle of Man, the Assessor of Income Tax or his delegate;

1) i Isle of Man: “the Assessor of Income Tax” eller dennes befullmäktigade ombud,

(ii) in the case of Sweden, the Minister of Finance, his authorised representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Agreement.

2) i Sverige: finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal.

2. As regards the application of the Agreement at any time by a Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

2. Då en part tillämpar avtalet vid en viss tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den partens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas. Den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde framför den betydelse uttrycket har enligt annan lagstiftning i denna part.

Article 2

Avoidance of double taxation

1. Income derived from the operation of ships or aircraft in international traffic by an enterprise of a Party shall be taxable only in that Party.

Artikel 2

Undvikande av dubbelbeskattning

1. Inkomst som förvärvas genom användning av skepp eller luftfartyg i internationell trafik av ett företag i en part, beskattas endast i denna part.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived by an enterprise of a Party from the participation in a pool, a joint business or an international

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som ett företag i en part förvärvar genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell

operating agency. driftsorganisation. Prop. 2008/09:55

Article 3

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Parties result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Parties, present his case to the competent authority of the Party of which he is a resident. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

Artikel 3

Ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en part eller båda parterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa parters interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den part där han har hemvist. Saken ska läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Party, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Parties.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, ska myndigheten söka avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra parten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i parternas interna lagstiftning.

3. The competent authorities of the Parties shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.

3. De behöriga myndigheterna i parterna ska genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet.

4. The competent authorities of the Parties may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

4. De behöriga myndigheterna i parterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i den mening som avses i föregående punkter.

Article 4

Entry into force

1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the later of the dates on which each of the Parties has notified the other in writing that the procedures required by its law have been complied with. The Agreement shall have effect on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following that in which this Agreement enters into force.

Artikel 4

Ikraftträdande

1. Detta avtal träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av de skriftliga underrättelser – som respektive regering ska lämna när de åtgärder vidtagits som krävs enligt respektive parts lagstiftning – har lämnats. Avtalet ska tillämpas på skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, this Agreement shall only have effect when the Agreement signed on 30 October 2007 between the Kingdom of Sweden and the Isle of Man for the exchange of information relating to tax matters shall have effect.

2. Utan hinder av punkt 1 i denna artikel, är detta avtal endast tillämpligt när avtalet mellan Konungariket Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden undertecknat den 30 oktober 2007 är tillämpligt.

Article 5

Termination

1. This Agreement shall remain in force until terminated by a Party. Either Party may terminate the Agreement by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year. In such event, the Agreement shall cease to have effect on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following the end of the six months period.

Artikel 5

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en part. Vardera parten kan skriftligen säga upp avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av något kalenderår. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla i fråga om skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, this Agreement will be terminated, without giving notice of termination, on the date of termination of the Agreement signed on 30 October 2007 between the Kingdom of Sweden

2. Utan hinder av punkt 1 i denna artikel, upphör detta avtal att gälla, utan skriftlig uppsägning, den dag avtalet mellan Konungariket Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden undertecknat den 30

and the Isle of Man for the exchange of information relating to tax matters.

oktober 2007 upphör att gälla. Prop. 2008/09:55

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed this Agreement.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Done at Oslo, this Thirtieth day of October 2007, in duplicate in the English language.

Som skedde i Oslo den 30 oktober 2007 i två exemplar på engelska språket.

For the Government of the Kingdom of Sweden

Ingemar Hansson

For the Government of the Isle of Man

Allan Robert Bell

För Konungariket Sveriges regering

Ingemar Hansson

För Isle of Mans regering

Allan Robert Bell

2.5. Förslag till lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

dels att 4 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 a §

Bestämmelserna i denna lag gäller på motsvarande sätt i tillämpliga delar också vid utbyte av upplysningar enligt överenskommelse med utländsk jurisdiktion.

Bestämmelserna i denna lag, utom 22 §, gäller på motsvarande sätt i tillämpliga delar också vid utbyte av upplysningar enligt det avtal som avses i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst.

4 §

TPF

1

FPT

I den mån överenskommelse härom föreligger mellan Sverige och främmande stat skall utländsk myndighet lämnas biträde med handräckning i skatteärende.

I den mån överenskommelse härom föreligger mellan Sverige och främmande stat ska utländsk myndighet lämnas biträde med handräckning i skatteärende.

Den behöriga myndigheten förordnar om handräckning i varje särskilt fall. Om handräckningen inte sker genom den behöriga myndighetens försorg, uppdrar denna åt vederbörande svenska myndighet att ombesörja handräckningen.

Bestämmelserna i denna lag, utom 22 §, gäller på motsvarande sätt i tillämpliga delar också vid utbyte av upplysningar enligt det avtal som avses i lagen (2004:982)

TP

1

PT

Senaste lydelse 2004:984.

om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

3. Ärendet och dess beredning

Förhandlingar om informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Isle of Man har förts under år 2007. Utkast till avtal färdigställdes i juni 2007. Utkasten var upprättade på engelska. Svenska texter har därefter upprättats. De engelska och de svenska texterna har remitterats till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Avtalen undertecknades i Oslo den 30 oktober 2007. Avtalen åtföljs av en politisk deklaration, vilken undertecknades samma dag. Den politiska deklarationen finns fogad som bilaga till denna proposition. Genom utväxlande av brev den 25 september 2008 respektive den 6 oktober 2008 har tillägg till artikel 2 i avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden gjorts.

Förslag till -

lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av

upplysningar i skatteärenden, -

lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man om förfarande för

ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap, -

lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av

dubbelbeskattning av fysiska personer, och -

lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av

dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik, har upprättats inom Finansdepartementet.

Vidare föreslås en ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Ett utkast till lagförslaget har beretts under hand med Skatteverket.

Lagrådet

Av 2 § i den föreslagna lagen om avtal mellan Sverige och Isle of Man om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap, 2 § i den föreslagna lagen om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer och 2 § i den föreslagna lagen om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik följer att respektive avtals beskattningsregler ska tillämpas endast till den del de medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. De föreslagna ändringarna i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden är enligt regeringens uppfattning av enkel beskaffenhet. Regeringen anser på grund härav och på grund av förslagens beskaffenhet i övrigt att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4. Avtalet mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden tillsammans med den skriftväxling som utgör en del av avtalet samt antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

Remissinstanserna: Kammarrätten i Stockholm har föreslagit en språklig justering i den svenska översättningen. Remissinstanserna har i övrigt inte haft något att erinra mot förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Sverige har inte något informationsutbytesavtal med Isle of Man. Informationsutbytesavtal är viktiga för en effektiv skattekontroll genom att de möjliggör samarbete mellan skattemyndigheterna i de avtalsslutande parterna. Det är därför angeläget att få till stånd ett informationsutbytesavtal med Isle of Man.

Hänvisningar till S4

  • Prop. 2008/09:55: Avsnitt 1

4.1. Lagförslaget

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet tillsammans med den skriftväxling som är fogad till avtalet och som utgör en del av detta ska gälla som lag här i landet. Avtalet och skriftväxlingen är upprättade på engelska. Den engelska texten samt en svensk översättning framgår av bilagan till lagen.

Enligt artikel 11 i avtalet ska parterna underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som krävs för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter den dag då den sista av dessa underrättelser lämnas. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. I förslaget till lag har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

4.2. Informationsutbytesavtalets innehåll

Avtalet ansluter nära till OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) modellavtal för informationsutbyte i skatteärenden (Agreement on Exchange of Information on Tax Matters; modellavtalet), vilket utarbetats inom ramen för OECD:s arbete mot skadliga skatteregimer. I OECD:s rapport Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, 1998, anges avsaknad av effektivt informationsutbyte som ett huvudkriterium för s.k. skadliga skatteregimer. OECD:s Global Forum Working Group on Effective Exchange of Information (arbetsgruppen) utarbetade på uppdrag av OECD:s Global Forum on Taxation ett modellavtal för att åstadkomma ett effektivt informationsutbyte. I arbetsgruppen ingick representanter från vissa OECD-länder och från Aruba, Bermuda, Bahrain, Caymanöarna, Cypern, Isle of Man, Malta, Mauritius, Nederländska Antillerna, Seychellerna och San Marino. Modellavtalet publicerades

2002. Modellavtalet syftar till att genom informationsutbyte främja internationellt samarbete i skatteärenden. I modellavtalet läggs OECD:s standard för ett effektivt informationsutbyte med avseende på OECD:s arbete mot skadliga skatteregimer fast. Modellavtalet åtföljs av kommentarer till avtalets bestämmelser.

4.2.1. Avtalets tillämpningsområde

Artikel 1 anger avtalets tillämpningsområde. Av bestämmelsen följer att avtalet omfattar utbyte av upplysningar som kan antas vara relevanta vid administration och verkställighet av parternas interna lagstiftning rörande skatter som omfattas av avtalet, däri inbegripet upplysningar som kan antas vara relevanta för handläggning, fastställande och uppbörd av sådana skatter, indrivning och andra exekutiva åtgärder beträffande skattefordringar i fråga om personer som är skattskyldiga till sådana skatter eller för utredning eller åtal i skatteärenden i fråga om sådana personer. I bestämmelsen anges vidare att den part till vilken begäran om upplysningar sänds inte är skyldig att lämna upplysningar som varken innehas av dess myndigheter eller innehas av eller är tillgängliga för personer inom dess jurisdiktion. Artikeln innehåller en skyddsbestämmelse vilken anger att de rättigheter och garantier som personer har enligt den interna lagstiftningen och administrativ praxis inte inskränks genom avtalet. Vidare anges att den anmodade parten ska anstränga sig för att säkerställa att ett effektivt utbyte av upplysningar inte otillbörligt hindras eller fördröjs. Bestämmelsen överensstämmer i huvudsak med modellavtalet.

Avtalet berör inte frågor om lämnande av internationell rättslig hjälp i brottmål.

Artikel 2 anger de skatter som omfattas av avtalet. I artikel 2 punkt 1 räknas de för närvarande utgående skatterna som omfattas av avtalet upp. Genom den skriftväxling som är fogad till avtalet har tillägg gjorts till artikel 2 punkt 1 a). Av artikel 2 punkt 2 framgår att avtalet ska tillämpas även på skatter av samma slag som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i artikel 2 punkt 1.

Hänvisningar till S4-2-1

  • Prop. 2008/09:55: Avsnitt 4.2.6

4.2.2. Definitioner

Artikel 3 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. Innehållet i artikeln överensstämmer i huvudsak med motsvarande artikel i modellavtalet.

4.2.3. Utbyte av upplysningar på begäran

Artikel 4 innehåller bestämmelser om informationsutbyte på begäran. I artikel 4 punkt 1 finns den allmänna regeln att behörig myndighet i den anmodade parten på begäran ska lämna upplysningar för de ändamål som anges i artikel 1. Bestämmelsen överensstämmer i huvudsak med motsvarande bestämmelse i modellavtalet. På begäran av Isle of Man har

lagts till att upplysningar endast ska begäras när den behöriga myndigheten inte kan inhämta upplysningarna genom andra åtgärder, utom i de fall då vidtagandet av sådana åtgärder skulle medföra oproportionerligt stora svårigheter. Tillägget avser att understryka att information inte ska begäras om inte detta är nödvändigt.

Artikel 4 punkt 2 kompletterar artikel 4 punkt 1 och överensstämmer i huvudsak med modellavtalet. Det i bestämmelsen använda uttrycket ”medel för att inhämta upplysningar” definieras i artikel 3 punkt 1 g).

Enligt artikel 4 punkt 3 ska behörig myndighet i en part på begäran, i den utsträckning detta är tillåtet enligt partens interna lagstiftning, lämna upplysningar i form av skriftliga vittnesintyg och bestyrkta kopior av handlingar. Bestämmelsen överensstämmer med modellavtalet.

I artikel 4 punkt 4 finns motsvarigheten till artikel 26 punkt 5 i OECD:s modellavtal för bilaterala skatteavtal (Model Tax Convention on Income and on Capital). I bestämmelsen anges att de behöriga myndigheterna, för de ändamål som anges i artikel 1, ska ha befogenhet att utbyta upplysningar som innehas av banker och andra finansiella institutioner och annan person, däri inbegripet ombud och trustförvaltare, i egenskap av representant eller förvaltare. De behöriga myndigheterna ska vidare ha befogenhet att utbyta upplysningar om de verkliga ägandeförhållandena i bolag, handelsbolag, stiftelser och andra personer, däri inbegripet i fråga om system för kollektiva investeringar, upplysningar om aktier, andelar och andra rättigheter. I fråga om truster ska upplysningar kunna lämnas om stiftare, förvaltare och förmånstagare. Bestämmelsens ordalydelse avviker från modellavtalet. Någon skillnad i materiellt hänseende är emellertid inte avsedd. Skyldigheten att utbyta upplysningar begränsas i fråga om dels bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning, dels publika system för kollektiva investeringar. Definitionen av bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning finns i artikel 3 punkt 1 l) – n). Av definitionen följer bl.a. att bolagets viktigaste aktieslag ska vara noterat på en börs som de behöriga myndigheterna kommit överens om. Sådan överenskommelse har inte ingåtts. Skyldigheten enligt artikel 4 punkt 4 att utbyta upplysningar rörande bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning är därför för närvarande inte begränsad. Definitionen av publikt system för kollektiva investeringar finns i artikel 3 punkt 1 k).

Artikel 4 punkt 5 innehåller en uppräkning av de uppgifter som en begäran om upplysningar ska innehålla.

I artikel 4 punkt 6 anges att den behöriga myndigheten i den anmodade parten till den behöriga myndigheten i den anmodande parten ska bekräfta mottagandet av begäran och ska bemöda sig om att snarast möjligt lämna de begärda upplysningarna till den anmodande parten. På begäran av Isle of Man har bestämmelsen fått en annan utformning än motsvarande bestämmelse i modellavtalet.

4.2.4. Utomlands utförda skatteutredningar

Artikel 5 innehåller bestämmelser om utomlands utförda skatteutredningar. Enligt artikel 5 punkt 1 har den anmodande parten möjlighet att begära den anmodade partens medgivande att närvara i sistnämnda part

för att – om detta är tillåtet enligt denna parts interna lagstiftning – höra fysiska personer och granska handlingar. Vidare anges att den behöriga myndigheten i den anmodande parten ska meddela den behöriga myndigheten i den anmodade parten tid och plats för det planerade mötet med de fysiska personerna i fråga. Bestämmelsen överensstämmer i materiellt hänseende med modellavtalet.

Enligt artikel 5 punkt 2 kan den behöriga myndigheten i den anmodade parten, på begäran av den behöriga myndigheten i den anmodande parten, medge att företrädare för den behöriga myndigheten i sistnämnda part närvarar vid skatteutredning i förstnämnda part. Av artikel 5 punkt 3 framgår att om en begäran enligt punkt 2 bifalls ska den behöriga myndigheten i den anmodade parten som utför utredningen snarast möjligt meddela den behöriga myndigheten i den anmodande parten tid och plats för utredningen, den myndighet eller person som bemyndigats att utföra utredningen samt de förfaranden och villkor som den anmodade parten fastställt för utförandet av utredningen. Den anmodade parten som utför utredningen ska därvid fatta alla beslut beträffande utförandet av utredningen. Bestämmelsen överensstämmer i materiellt hänseende med modellavtalet.

4.2.5. Möjlighet att avslå begäran

Bestämmelser om möjlighet för den anmodade parten att avslå en begäran om utbyte av information finns intagna i artikel 6. I artikel 6 punkt 1 a) anges att en begäran får avslås när den inte gjorts i överensstämmelse med avtalet. Bestämmelsen överensstämmer med modellavtalet. I artikel 6 punkt 1 b) anges att en begäran får avslås när den anmodande parten inte har vidtagit alla de åtgärder för att inhämta upplysningarna som står till dess förfogande inom dess eget territorium, utom i de fall då vidtagandet av sådana åtgärder skulle medföra oproportionerligt stora svårigheter. Bestämmelsen saknar motsvarighet i modellavtalet. Bestämmelsen har införts på begäran av Isle of Man för att understryka att informationsutbyte inte ska använda som detta inte är nödvändigt. Bestämmelsen korresponderar med bestämmelserna i artikel 4 punkt 1 sista meningen och artikel 4 punkt 5 i). I artikel 6 punkt 1 c) anges att en begäran får avslås när lämnandet av de begärda upplysningarna skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public). Bestämmelsen överensstämmer med modellavtalet.

I artikel 6 punkt 2 anges att avtalet inte ska medföra skyldighet att lämna handels-, affärs- industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar som omfattas av ”tystnadsplikt i samband med juridisk rådgivning”. Upplysningar ska dock inte anses som sådan hemlighet eller sådant förfaringssätt enbart på grund av att de är sådana som anges i artikel 4 punkt 4, dvs. att de innehas av finansiella institutioner eller utgör information om ägandeförhållanden. Bestämmelsen överensstämmer med modellavtalet. ”Tystnadsplikt i samband med juridisk rådgivning” definieras i artikel 3 punkt 1 i). Såvitt avser ”tystnadsplikt i samband med juridisk rådgivning” avviker bestämmelsen på Isle of Mans begäran från modellavtalet.

I artikel 6 punkt 3 anges att en begäran om upplysningar inte ska avslås på grund av att den skattefordran som föranleder begäran bestridits. Bestämmelsen överensstämmer med modellavtalet.

Artikel 6 punkt 4 innehåller en skyddsregel enligt vilken den anmodade parten inte har skyldighet att inhämta och lämna upplysningar som den behöriga myndigheten i den anmodande parten – om de begärda upplysningarna fanns inom denna parts jurisdiktion – inte kan inhämta enligt dess lagstiftning eller vedertagen administrativ praxis. Bestämmelsen överensstämmer i huvudsak med modellavtalet.

Syftet med artikel 6 punkt 5 är att tillförsäkra att konventionen inte tillämpas på ett sätt som resulterar i diskriminering mellan medborgare i den anmodande parten och medborgare i den anmodade parten i fall då förhållandena är desamma.

4.2.6. Sekretess

Artikel 7 innehåller bestämmelser om sekretess. I artikel 7 punkt 1 anges att alla upplysningar som lämnas och mottas av de behöriga myndigheterna i parterna ska hållas hemliga.

I artikel 7 punkt 2 anges för vilka personer sådana upplysningar som lämnas och mottas av de behöriga myndigheterna får yppas. De angivna personerna får endast använda upplysningarna för de ändamål som anges i artikel 1, däri inbegripet handläggning av överklagande (se avsnitt 4.2.1). För dessa ändamål får upplysningarna yppas vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

Av artikel 7 punkt 3 framgår att upplysningar får användas för andra ändamål än de som anges i artikel 1 efter medgivande av den behöriga myndigheten i den anmodade parten.

I artikel 7 punkt 4 anges att upplysningar som lämnats till en anmodande part enligt avtalet inte får yppas för annan jurisdiktion.

Hänvisningar till S4-2-6

4.2.7. Kostnader

I artikel 8 behandlas hur kostnader som uppkommer med anledning av en begäran om upplysningar ska fördelas mellan de berörda parterna. Bestämmelsen innebär att om de behöriga myndigheterna i de berörda parterna inte kommit överens om annat, ska den anmodade parten svara för sedvanliga kostnader för handräckning och den anmodande parten för kostnader som inte kan anses sedvanliga. Med inte sedvanliga kostnader avses bl.a. kostnader för att anlita utomstående rådgivare i samband med process eller för annat ändamål. Vidare anges i bestämmelsen att de behöriga myndigheterna ska överlägga i fråga om artikeln och att särskilt den behöriga myndigheten i den anmodade parten i förväg ska överlägga med den behöriga myndigheten i den anmodande parten om kostnaderna för att lämna upplysningar med anledning av en viss begäran förväntas bli höga.

4.2.8. Språk Prop. 2008/09:55

Av artikel 9 framgår att framställningar om handräckning och svar på dessa ska upprättas på engelska.

4.2.9. Ömsesidig överenskommelse

Förfarandet för ömsesidig överenskommelse regleras i artikel 10.

4.2.10. Slutbestämmelser

Artiklarna 11 och 12 innehåller bestämmelser om ikraftträdande och upphörande. Enligt artikel 11 träder avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av de skriftliga underrättelser – som respektive regering ska lämna när de åtgärder vidtagits som krävs enligt respektive parts lagstiftning – har lämnats. I skattebrottsärenden tillämpas avtalet från och med ikraftträdandet. Definitionen av skattebrottsärenden finns i artikel 3 punkt 1 f). I alla andra ärenden som omfattas av artikel 1 tillämpas avtalet från och med ikraftträdandet, dock endast för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare eller om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut samma dag eller senare.

5. Avtalet mellan Sverige och Isle of Man om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Isle of Man om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap samt antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap.

Remissinstanserna: Kammarrätten i Stockholm har föreslagit en språklig justering i den svenska översättningen. Remissinstanserna har i övrigt inte haft något att erinra mot förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Om inkomst som ett företag i en stat uppburit justeras på grund av att villkor som avviker från marknadsmässiga villkor avtalats mellan företag i intressegemenskap kan detta leda till att samma inkomst beskattas i två stater. Avtalet tillhandahåller ett förfarande för ömsesidig överenskommelse för att undanröja effekterna av sådan dubbelbeskattning. Parterna kan träffa överenskommelse om att även den andra parten justerar inkomsten med motsvarande belopp.

Hänvisningar till S5

  • Prop. 2008/09:55: Avsnitt 1

5.1. Lagförslaget

Avtalet reglerar svensk beskattningsrätt och kräver därför lagform. I förslaget till lag föreskrivs att avtalet ska gälla som lag här i landet (1 §). Avtalet är upprättat på engelska. Den engelska texten samt en svensk översättning framgår av bilagan till lagen.

Vidare regleras i lagen frågan om hur avtalets beskattningsregler ska tillämpas i förhållande till annan skattelag (2 §). Bestämmelsen innebär att beskattning inte kan ske på grund av avtalets regler. Endast om det i annan skattelag föreskrivits en skattskyldighet kan beskattning komma i fråga.

Enligt artikel 6 i avtalet ska parterna underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som krävs för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter den dag då den sista av dessa underrättelser lämnas. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. I förslaget till lag har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

5.2. Avtalets innehåll

Avtalet ger möjlighet till behörig myndighetsöverenskommelse i internprissättningsärenden.

5.2.1. Avtalets tillämpningsområde

Artikel 1 anger de skatter på vilka avtalet är tillämpligt. Enligt artikeln ska avtalet tillämpas på skatter på inkomst.

5.2.2. Definitioner m.m.

Artikel 2 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet.

När det gäller tolkning av skatteavtal och då bl.a. den i artikel 2 punkt 2 intagna bestämmelsen hänvisas till vad som anförts i propositionen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna (prop. 1989/90:33, s. 42 f.). Här ska endast framhållas att tolkningsreglerna i Wienkonventionen om traktaträtten gäller vid tvist mellan parterna, dvs. de avtalsslutande parterna, om avtalets innebörd. När det gäller förhållandet mellan skattskyldiga och parten ska skatteavtalet i princip tolkas som annan svensk lagstiftning, dvs. enligt sin ordalydelse och med stöd av offentliga förarbeten.

5.2.3. Avtalets beskattningsregel

Artikel 3 behandlar armlängdsprincipen vid internprissättning och föreskriver i punkt 1 att då villkor avtalats mellan koncernbolag i olika parter utan att armlängdsprincipen iakttagits får inkomster i koncernbolag justeras i överensstämmelse därmed. Om ett företags

inkomst justeras med anledning av att armlängdsprincipen inte iakttagits mellan företag i intressegemenskap i olika avtalsslutande parter kan detta leda till att samma inkomst beskattas i två avtalsslutande parter. I artikel 3 punkt 2 föreskrivs att om det i en avtalsslutande part uppkommer fråga om att justera ett företags vinst så ska den andra part som berörs av frågan vidta motsvarande justering för att undanröja eventuell dubbelbeskattning. Artikeln överensstämmer huvudsakligen med artikel 9 i OECD:s modellavtal. De i punkt 1 angivna reglerna innebär inte någon begränsning av en parts rätt att enligt intern lagstiftning vidta omräkning av ett företags resultat utan anger endast i vilka fall den i punkt 2 angivna justeringen är avsedd att göras.

5.2.4. Särskilda bestämmelser

I artikel 4 anges att om en part avser att justera ett företags inkomst i enlighet med de principer som anges i artikel 3, ska den i överensstämmelse med sin lagstiftning i god tid meddela företaget detta och ge företaget tillfälle att underrätta det andra företaget så att det i sin tur kan underrätta den andra parten. Den part som lämnar ett sådant meddelande är inte förhindrad att genomföra den avsedda justeringen.

Förfarandet för ömsesidig överenskommelse regleras i artikel 5.

5.2.5. Slutbestämmelser

Artiklarna 6 och 7 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphörande. Enligt artikel 6 punkt 1 träder avtalet i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av de skriftliga underrättelser – som respektive regering ska lämna när de åtgärder vidtagits som krävs enligt respektive parts lagstiftning – har lämnats. Avtalet ska tillämpas på skatter som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare. Avtalet är emellertid endast tillämpligt när avtalet mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden undertecknat den 30 oktober 2007 är tillämpligt.

6. Avtalet mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer samt antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer.

Remissinstanserna: Skatteverket har föreslagit att det remitterade avtalsutkastets preambel ges en ändrad lydelse. Remissinstanserna har i övrigt inte haft något att erinra mot förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Skatteavtalen är allmänt sett viktiga för att undanröja de hinder som en dubbelbeskattning kan innebära för utbytet av varor och tjänster, för kapitalrörelser samt för teknologins och arbetskraftens rörlighet och för utvecklingen av ekonomiska förbindelser mellan länder.

Hänvisningar till S6

  • Prop. 2008/09:55: Avsnitt 1

6.1. Lagförslaget

Avtalet reglerar svensk beskattningsrätt och tillämpning av det i Sverige kräver därför lagform. I förslaget till lag föreskrivs därför att avtalet ska gälla som lag här i landet (1 §). Avtalet är upprättat på engelska. Den engelska texten samt en svensk översättning framgår av bilagan till lagen.

Vidare regleras i lagen frågan om hur avtalets beskattningsregler ska tillämpas i förhållande till annan skattelag (2 §). Bestämmelsen innebär att beskattning inte kan ske på grund av avtalets regler. Endast om det i annan skattelag föreskrivits en skattskyldighet kan beskattning komma i fråga.

I fråga om inkomst som ska undantas från svensk skatt har Sverige enligt en progressionsregel i avtalet (artikel 11 punkt 2 b) rätt att höja skatteuttaget på den skattskyldiges övriga inkomster. Av flera skäl, bl.a. förenkling av regelsystemet och för att minska arbetsbördan för Skatteverket, avstår emellertid Sverige regelmässigt från att utnyttja denna möjlighet. Ytterligare ett skäl är att det bortfall av skatt som blir följden av en utebliven progressionsuppräkning är försumbar ur statsfinansiell synpunkt. Dessa skäl motiverar ett avstående av progressionsuppräkningen även i förhållande till Isle of Man. I 3 § föreskrivs därför att inkomst som enligt avtalet är undantagen från beskattning i Sverige inte ska tas med vid taxeringen. Något förordnande om progressionsuppräkning har inte föreslagits i lagen. Sådan uppräkning ska därför inte ske.

Enligt artikel 13 i avtalet ska parterna underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som krävs för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter den dag då den sista av dessa underrättelser lämnas. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. I förslaget till lag har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

6.2. Avtalets innehåll

6.2.1. Avtalets tillämpningsområde

Artikel 1 anger de personer som omfattas av avtalet. Enligt artikeln ska avtalet tillämpas på fysiska personer som har hemvist i en part eller i båda parterna. För att avtalet ska vara tillämpligt krävs att fråga är om en

person som i enlighet med bestämmelserna i artikel 4 punkt 1 har hemvist i en part.

Artikel 2 anger de skatter på vilka avtalet är tillämpligt.

6.2.2. Definitioner m.m.

Artikel 3 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet.

När det gäller tolkning av skatteavtal och då bl.a. den i artikel 3 punkt 2 intagna bestämmelsen hänvisas till vad som anförts i propositionen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna (prop. 1989/90:33, s. 42 f.). Här ska endast framhållas att tolkningsreglerna i Wienkonventionen om traktaträtten gäller vid tvist mellan parterna, dvs. de avtalsslutande parterna, om avtalets innebörd. När det gäller förhållandet mellan skattskyldiga och en avtalsslutande part ska skatteavtalet i princip tolkas som annan svensk lagstiftning, dvs. enligt sin ordalydelse och med stöd av offentliga förarbeten.

Artikel 4 innehåller regler som avser att fastställa var en fysisk person ska anses ha hemvist vid tillämpningen av avtalet.

Hemvistreglerna i avtalet har inte någon betydelse för var en person ska anses vara bosatt enligt intern skattelagstiftning, utan såsom uttryckligen framgår av avtalstexten regleras endast frågan om hemvist vid tillämpningen av avtalet. Reglerna i parternas interna lagstiftning får däremot betydelse vid bestämmandet av hemvist enligt avtalet. En förutsättning för att en person ska anses ha hemvist i någon av parterna enligt avtalet är att personen i fråga enligt den interna rätten i en part är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, eller annan liknande omständighet. Uttrycket innefattar endast person som är obegränsat skattskyldig, dvs. en person som är skattskyldig för hela sin världsvida inkomst i denna part och inte person som är skattskyldig endast för inkomst som har sin källa i parten i fråga. Den skattskyldighet som avses i avtalet är inte någon formell eller symbolisk skattskyldighet. Skattskyldigheten ska i princip innebära en skyldighet att erlägga skatt enligt de inkomstskattetabeller som normalt tillämpas för personer som är obegränsat skattskyldiga i parten i fråga. I artikel 4 punkt 2 regleras dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska regler för beskattning anses obegränsat skattskyldig i Sverige och enligt reglerna för beskattning i Isle of Man anses bosatt där. Vid tillämpningen av avtalet ska i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den part i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelse. En person som anses bosatt i såväl Sverige som i Isle of Man enligt resp. parts interna lagstiftning men som vid tillämpningen av avtalet anses ha hemvist i Isle of Man ska i fråga om de inkomster till vilka Sverige har beskattningsrätten enligt avtalet, vid taxeringen i Sverige beskattas enligt de regler som gäller för i Sverige obegränsat skattskyldiga, vilket medför rätt att erhålla t.ex. grundavdrag och allmänna avdrag.

6.2.3. Avtalets beskattningsregler Prop. 2008/09:55

Artikel 5 behandlar beskattning av enskild tjänst. Artikel 5 punkt 1 innehåller en huvudregel enligt vilken sådan inkomst endast beskattas i inkomsttagarens hemviststat. Detta gäller alltid då arbetet utförs i hemviststaten eller i en tredje stat. Enligt bestämmelsen får emellertid inkomsten beskattas i verksamhetsstaten om arbetet utförts i denna part. Undantag från denna senare regel gäller vid viss korttidsanställning under de förutsättningar som anges i artikel 5 punkt 2. Om dessa villkor är uppfyllda sker beskattningen endast i inkomsttagarens hemviststat. I artikel 5 punkt 3 har intagits särskilda regler om beskattning av arbete ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik. Inkomst vid anställning ombord får beskattas i den part där företaget som använder skeppet eller luftfartyget har hemvist. Ersättning till person med hemvist i Sverige för arbete ombord på luftfartyg som används i internationell trafik av SAS beskattas endast i Sverige.

Styrelsearvoden och annan liknande ersättning får enligt artikel 6 beskattas i den part där bolaget som betalar arvodet eller ersättningen har hemvist.

Beskattning av inkomster som artister och sportutövare uppbär genom sin verksamhet regleras i artikel 7. Sådan inkomst får beskattas i den part där verksamheten utövas (artikel 7 punkt 1). Enligt artikel 7 punkt 2 får inkomsten beskattas i den part där artisten eller sportutövaren utövar verksamheten, även om ersättningen tillfaller en annan person än artisten eller sportutövaren själv (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller sportutövaren är anställd).

Enligt artikel 8 får pensioner och annan liknande ersättning, utbetalning enligt socialförsäkringslagstiftning och livränta som härrör från en part och betalas till en person med hemvist i den andra parten beskattas i förstnämnda part.

Inkomst av offentlig tjänst – med undantag för pension – beskattas enligt artikel 9 i regel endast i den part som betalar ut ersättningen (punkt 1 a). Under vissa i artikel 9 punkt 1 b) angivna förutsättningar beskattas dock sådan ersättning endast i inkomsttagarens hemviststat. Enligt artikel 9 punkt 2 beskattas i vissa fall lön och annan liknande ersättning enligt reglerna i artikel 5, 6 och 7.

Artikel 10 innehåller regler för studerande och affärspraktikanter.

6.2.4. Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning

Bestämmelserna om undanröjande av dubbelbeskattning finns i artikel 11. Sverige tillämpar enligt artikel 11 punkt 2 avräkning av skatt (”credit of tax”) som huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning. Detsamma gäller för Isle of Man (artikel 11 punkt 1). Innebörden av avräkningsmetoden är att en person med hemvist i den ena parten taxeras även där för sådan inkomst som enligt avtalet får beskattas i den andra parten. Den uträknade skatten minskas därefter i princip med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i den andra parten. Vid avräkning av skatt på inkomst i Sverige tillämpas bestämmelserna i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt.

6.2.5. Särskilda bestämmelser Prop. 2008/09:55

Förfarandet för ömsesidig överenskommelse regleras i artikel 12.

6.2.6. Slutbestämmelser

Artiklarna 13 och 14 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphörande. Enligt artikel 13 punkt 1 träder avtalet i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av de skriftliga underrättelser – som respektive regering ska lämna när de åtgärder vidtagits som krävs enligt respektive parts lagstiftning – har lämnats. Avtalet ska tillämpas på skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare. Avtalet är emellertid endast tillämpligt när avtalet mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden undertecknat den 30 oktober 2007 är tillämpligt.

7. Avtalet mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik samt antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik.

Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte haft något att erinra mot förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Syftet med avtalet är att garantera att inkomst som förvärvas genom användning av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i en stat.

Hänvisningar till S7

  • Prop. 2008/09:55: Avsnitt 1

7.1. Lagförslaget

Avtalet reglerar svensk beskattningsrätt och tillämpning i Sverige kräver därför lagform. I förslaget till lag föreskrivs därför att avtalet ska gälla som lag här i landet (1 §). Avtalet är upprättat på engelska. Den engelska texten samt en svensk översättning framgår av bilagan till lagen.

Vidare regleras i lagen frågan om hur avtalets beskattningsregler ska tillämpas i förhållande till annan skattelag (2 §). Bestämmelsen innebär att beskattning inte kan ske på grund av avtalets regler. Endast om det i annan skattelag föreskrivits en skattskyldighet kan beskattning komma i fråga.

Enligt artikel 4 i avtalet ska parterna underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som krävs för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter den dag då den sista av dessa underrättelser lämnas. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. I förslaget till lag har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

7.2. Avtalets innehåll

7.2.1. Avtalets tillämpningsområde

Avtalet är enligt artikel 2 tillämpligt på inkomst som förvärvas genom användning av skepp eller luftfartyg i internationell trafik av ett företag i en part.

7.2.2. Definitioner m.m.

Artikel 1 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet.

Artikel 1 punkt 1 f) innehåller regler som avser att fastställa var en person ska anses ha hemvist vid tillämpning av avtalet. För att avtalet ska vara tillämpligt krävs dels att fråga är om en sådan person som avses i artikel 1 punkt 1 d) eller e), dels att denna person i enlighet med bestämmelserna i artikel 1 punkt 1 f) har hemvist i en part. Avtalet är enligt dessa bestämmelser endast tillämpligt i fråga om personer som enligt den interna lagstiftningen i en part är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning, bolagsbildning eller annan liknande omständighet. Den skattskyldighet som avses i avtalet är inte någon formell eller symbolisk skattskyldighet. Skattskyldigheten ska i princip innebära en skyldighet att erlägga skatt enligt de inkomstskattetabeller som normalt tillämpas för personer som är obegränsat skattskyldiga i parten i fråga. Artikeln avviker från OECD:s modellavtal på så sätt att den inte innehåller någon motsvarighet till modellavtalets artikel 4 punkt 2 och 3 om s.k. dubbelt hemvist. Vid fall av dubbelt hemvist kan beskattning därför ske i vardera parten utan avseende på avtalets artikel 2 om begränsning av beskattningsrätten.

I artikel 1 punkt 1 i) definieras uttrycket ”inkomst som förvärvas genom användning av skepp eller luftfartyg i internationell trafik”. Med uttrycket avses enligt artikel 1 punkt 1 i) 1) intäkter, bruttoinkomster och vinst som förvärvas genom användning av skepp eller luftfartyg i internationell trafik för transport av passagerare eller gods. Intäkter, bruttoinkomster och vinst som förvärvas genom uthyrning på charterbasis av skepp eller luftfartyg omfattas enligt artikel 1 punkt 1 i) 2) av uttrycket om uthyrningen är av underordnad betydelse i förhållande till användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik. Bestämmelsen omfattar både s.k. time-charter och s.k. bare-boat charter. Intäkter, bruttoinkomster och vinst som förvärvas genom försäljning av biljetter eller motsvarande handlingar samt tillhandahållande av tjänster i samband med sådan användning, antingen för företaget eller för andra

företag, omfattas enligt artikel 1 punkt 1 i) 3) av uttrycket om försäljningen eller tillhandahållandet har omedelbart samband med eller är av underordnad betydelse i förhållande till användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik. Intäkter, bruttoinkomster och vinst som förvärvas genom användning, underhåll eller uthyrning av containrar (däri inbegripet släpvagn och annan utrustning för transport av containrar) som används för transport av gods eller varor, omfattas enligt artikel 1 punkt 1 i) 4) av uttrycket bara om användningen, underhållet eller uthyrningen har direkt samband med eller är av underordnad betydelse i förhållande till användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik. Slutligen omfattar uttrycket enligt artikel 1 punkt 1

i) 5) ränta på insatta medel som är direkt hänförliga till användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik. Annan inkomst än ovan nämnd omfattas inte av definitionen och därmed inte heller av artikel 2 om begränsning av beskattningsrätten.

När det gäller tolkning av skatteavtal och då bl.a. den i artikel 1 punkt 2 intagna bestämmelsen hänvisas till vad som anförts i propositionen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna (prop. 1989/90:33, s. 42 f.). Här ska endast framhållas att tolkningsreglerna i Wienkonventionen om traktaträtten gäller vid tvist mellan parterna, dvs. de avtalsslutande parterna, om avtalets innebörd. När det gäller förhållandet mellan skattskyldiga och parten ska skatteavtalet i princip tolkas som annan svensk lagstiftning, dvs. enligt sin ordalydelse och med stöd av offentliga förarbeten.

7.2.3. Avtalets beskattningsregel

Av artikel 2 följer att beskattningsrätten till inkomst som förvärvas genom användning av skepp eller luftfartyg i internationell trafik uteslutande tillfaller den part där företaget som bedriver verksamheten har hemvist. Bestämmelserna tillämpas även på inkomst som ett företag i en part förvärvar genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

7.2.4. Särskilda bestämmelser

Förfarandet för ömsesidig överenskommelse regleras i artikel 3.

7.2.5. Slutbestämmelser

Artiklarna 4 och 5 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphörande. Enligt artikel 4 punkt 1 träder avtalet i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av de skriftliga underrättelser – som respektive regering ska lämna när de åtgärder vidtagits som krävs enligt respektive parts lagstiftning – har lämnats. Avtalet ska tillämpas på skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare. Avtalet är emellertid endast tillämpligt när avtalet mellan Sverige och Isle of Man

om utbyte av upplysningar i skatteärenden undertecknat den 30 oktober 2007 är tillämpligt.

8. Lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Regeringens förslag: Bestämmelserna om biträde med handräckning i skatteärende ska i relevanta delar vara tillämpliga även i fråga om avtal som ingåtts med utländsk jurisdiktion.

Skälen för regeringens förslag: Lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden möjliggör biträde med handräckning i skatteärende om avtal om sådan handräckning ingåtts med främmande stat. Lagen bör förtydligas så att det klart framgår att bestämmelserna om biträde med handräckning i skatteärenden är tillämpliga i fråga om avtal som ingåtts med en utländsk jurisdiktion. En ny paragraf, 3 a §, föreslås därför. I paragrafens första stycke anges att bestämmelserna om biträde med handräckning i skatteärende i relevanta delar är tillämpliga även i fråga om avtal som ingåtts med utländsk jurisdiktion. Eftersom bestämmelsen har betydelse för hela lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden har den placerats under rubriken Inledande bestämmelser. I paragrafens andra stycke anges att bestämmelserna i denna lag, utom 22 §, gäller på motsvarande sätt i tillämpliga delar också vid utbyte av upplysningar enligt det avtal som avses i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst. Bestämmelsen som i dag finns i 4 § tredje stycket föreslås flyttad till nya 3 a § eftersom bestämmelsen, utom vad avser 22 § i lagen, har betydelse för hela lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

9. Konsekvenser för de offentliga finanserna m.m.

Förslagen i denna proposition förväntas inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen kan dock komma att motverka ett framtida skattebortfall genom möjligheten för Skatteverket till informationsutbyte med Isle of Man.

Inte heller bedöms förslagen ge upphov till några ökade kostnader eller ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Politisk deklaration

(Översättning)

Political Declaration

Today, the Governments of Sweden and the Isle of Man have agreed to enter into four agreements aimed at strengthening and broadening their current economic and trading relationship.

Sweden and the Isle of Man have signed an Agreement on the Exchange of Information in Tax Matters. The Agreement constitutes an important step forward in the global effort to establish an international financial system that is based on transparency and effective exchange of information in tax matters.

Both parties recognise the other’s commitment to comply with international standards of financial regulation, and to participate in international efforts to combat money laundering, terrorist financing and financial and other crimes, including fiscal crime.

Sweden and the Isle of Man have also signed a Shipping and Air Transport Agreement; an Agreement for the Avoidance of Double Taxation on Individuals; and an Agreement on Mutual Agreement Procedures in Connection with the Adjustment of Profits of Associated Enterprises. The objective of these agreements is to eliminate tax obstacles to free trade between the Isle of Man and Sweden. The two former agreements prevent international double taxation by allocating taxing rights between the Isle of Man and Sweden and the latter agreement provides for a

Politisk deklaration

Konungariket Sveriges regering och Isle of Mans regering har i dag kommit överens om att ingå fyra avtal som syftar till att förstärka och utvidga sina nuvarande ekonomiska och affärsmässiga förbindelser.

Sverige och Isle of Man har undertecknat ett avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet utgör ett viktigt steg i den globala strävan att skapa en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden.

Båda parterna erkänner varandras utfästelser om att följa internationella finansiella standarder, och att delta i internationella ansträngningar för att bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism samt ekonomiska och övriga brott, däri inbegripet skattebrott.

Sverige och Isle of Man har även undertecknat ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik, ett avtal undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer och ett avtal om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap. Ändamålet med dessa avtal är att undanröja skattehinder för fri handel mellan Isle of Man och Sverige. De två förstnämnda avtalen förhindrar internationell dubbelbeskattning genom att fördela beskattningsrätten mellan

Prop. 2007/08:55 Bilaga

competent authority procedure for resolving double taxation cases arising in relation to associated enterprises.

Following the entry into force of these agreements, Sweden and the Isle of Man will continue to examine what measures that could be adopted to further enhance and broaden their political and economic relationship.

Sweden and the Isle of Man look forward to working together to expand their bilateral commercial links and to developing a long term political relationship based on transparency and cooperation.

Oslo, 30 October 2007

Ingemar Hansson

Allan Robert Bell

Isle of Man och Sverige och det sistnämnda avtalet tillhandahåller ett förfarande för behörig myndighetsöverenskommelse för att lösa fall av dubbelbeskattning i fråga om närstående företag.

Efter att avtalen har trätt i kraft ska Sverige och Isle of Man fortsätta att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att fördjupa och bredda sina politiska och ekonomiska förbindelser.

Sverige och Isle of Man ser fram emot att arbeta tillsammans för att utöka sina ömsesidiga kommersiella förbindelser och att vidareutveckla en långsiktig politisk relation som baseras på transparens och samarbete.

Oslo den 30 oktober 2007

Ingemar Hansson

Allan Robert Bell

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 16 oktober 2008

Närvarande: Statsrådet Olofsson, ordförande, och statsråden Odell, Ask, Husmark Pehrsson, Leijonborg, Larsson, Carlgren, Hägglund, Björklund, Carlsson, Littorin, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Björling

Föredragande: statsrådet Odell

U

Regeringen beslutar proposition 2008/09:55 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Isle of Man, m.m.