Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1990-05-23
Ändring införd
SFS 1990:314 i lydelse enligt SFS 2012:844
Ikraft
1990-07-01
Upphäver
Förordning (1973:630) om handläggningen av vissa handräckningsärenden
Förordning (1978:724) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om handräckning i skatteärenden
Kungörelse (1941:1000) angående handräckning på begäran av myndighet i Amerikas Förenta Stater i vissa beskattningsärenden
Kungörelse (1958:381) angående förfarandet för erhållande av handräckning för indrivning i Belgien av svensk skatt
Lag (1978:352) om utredning i utländskt skatteärende
Kungörelse (1958:382) angående handräckning åt belgisk myndighet i beskattningsärenden
Kungörelse (1941:999) angående särskilt förfarande för erhållande av handräckning i Amerikas Förenta Stater i vissa beskattningsärenden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04
Övrigt
Rättelseblad 2003:1132 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

1 §  Vad i denna lag sägs om skatt gäller även allmän avgift samt ränta på skatt eller allmän avgift och administrativa pålagor och kostnader i samband med indrivning.

2 §  I fråga om utländsk tull, andra skatter, avgifter och pålagor som av utländsk tullmyndighet uppbärs vid eller i samband med export eller import av varor gäller endast 1 och 35 §§, 6 § första stycket och 7, 10 och 16 §§. Det som sägs i dessa bestämmelser om Skatteverket ska då i stället gälla Tullverket. Vidare ska, vid tillämpning av ett avtal om tullsamarbete, det som sägs i dessa bestämmelser om Kronofogdemyndigheten i stället gälla Tullverket. Lag (2011:1538).

3 §  Med handräckning avses i denna lag

 1. utbyte av upplysningar, häri inbegripet samtidiga skatteutredningar och deltagande i skatteutredning,
 2. bistånd vid indrivning, häri inbegripet säkringsåtgärder, samt
 3. delgivning av handlingar.

[S2]Med behörig myndighet avses i denna lag

 1. Kronofogdemyndigheten, såvitt avser handräckning enligt första stycket 2 samt utbyte av upplysningar och delgivning av handlingar i ärenden om indrivning, och
 2. Skatteverket i övriga fall. Lag (2006:708).

3 a §  Bestämmelserna i denna lag gäller på motsvarande sätt i tillämpliga delar också vid utbyte av upplysningar enligt överenskommelse med utländsk jurisdiktion.

[S2]Bestämmelserna i denna lag, utom 22 §, gäller på motsvarande sätt i tilllämpliga delar också vid utbyte av upplysningar enligt det avtal som avses i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst. Lag (2008:1305).

Handräckning i Sverige åt myndighet i främmande stat

Allmänna bestämmelser

4 §  I den mån överenskommelse härom föreligger mellan Sverige och främmande stat ska utländsk myndighet lämnas biträde med handräckning i skatteärende.

[S2]Den behöriga myndigheten förordnar om handräckning i varje särskilt fall. Om handräckningen inte sker genom den behöriga myndighetens försorg, uppdrar denna åt vederbörande svenska myndighet att ombesörja handräckningen. Lag (2008:1305).

5 §  Handräckning ska, om inte annat följer av 10 §, genomföras i enlighet med vad som gäller för den svenska skatt som är närmast jämförlig med den utländska skatt som handräckningen avser. Lag (2011:1538).

6 §  Handräckning får inte innefatta att svensk myndighet skall

 1. vidta åtgärd som avviker från lagstiftning eller administrativ praxis i Sverige,
 2. vidta åtgärd som strider mot allmänna hänsyn eller för Sverige väsentliga intressen,
 3. lämna handräckning, om och i den mån beskattningen i den stat som begär handräckningen strider mot allmänt gällande beskattningsprinciper eller mot bestämmelserna i en överenskommelse för undvikande av dubbelbeskattning eller i annan överenskommelse med den främmande staten.

[S2]Handräckning får inte heller innefatta att svensk myndighet skall

 1. lämna upplysning som inte är tillgänglig enligt lagstiftning eller administrativ praxis i Sverige,
 2. lämna upplysning som skulle röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, om detta skulle kunna leda till allvarligt förfång för näringsidkare i dennes näringsverksamhet,
 3. lämna upplysning, om det skulle strida mot allmän hänsyn eller för Sverige väsentliga intressen.

7 §  Föranleder handräckning talan inför svensk domstol eller myndighet, äger den behöriga myndigheten ta emot stämning samt själv eller genom ombud föra talan. Lag (2006:708).

Utredning i Sverige

8 §  Skatteverket kan, efter framställning från den behöriga myndigheten i den främmande staten, medge företrädare för utländsk myndighet att närvara vid skatteutredning i Sverige.

[S2]Företrädare som avses i första stycket får inte fatta beslut i frågor som rör utredningen i Sverige. Lag (2003:697).

9 §  I fall då svensk myndighet, efter begäran från utländsk myndighet eller i anledning av vad som framkommit vid revision eller annan granskning, till utländsk myndighet översänder uppgift rörande skatt skall uppgiften även tillställas den som berörs därav för kännedom. I sådan underrättelse skall anges till vilken utländsk myndighet uppgiften översänts.

[S2]Underrättelse enligt första stycket får underlåtas, om underrättelsen är uppenbart obehövlig eller om det kan befaras att underrättelsen skulle försvåra genomförandet av utländsk myndighets utredning eller beslut i skatteärende.

Indrivning i Sverige

10 §  I den mån bestämmelse härom har intagits i överenskommelse mellan Sverige och främmande stat gäller i fråga om preskription lagstiftningen i den stat som begärt handräckningen.

11 § Har upphävts genom lag (2006:708).
12 § Har upphävts genom lag (2003:539).

Delgivning av handlingar i Sverige

Handräckning i främmande stat

Allmänna bestämmelser

14 §  I den mån överenskommelse härom föreligger mellan Sverige och främmande stat får den behöriga myndigheten begära biträde i den främmande staten med handräckning i skatteärende. Lag (1993:495).

15 §  Framställning enligt 14 § får göras endast under förutsättning att

 1. motsvarande handräckningsåtgärd kan vidtas i Sverige i ett likartat ärende,
 2. framställningen kan göras utan att detta skulle medföra att upplysningar lämnas som skulle röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, om detta skulle kunna leda till allvarligt förfång för näringsidkare i dennes näringsverksamhet,
 3. framställningen kan göras utan att detta skulle medföra att upplysningar lämnas, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn eller för Sverige väsentliga intressen.

16 §  Uppgift som erhållits med stöd av överenskommelse mellan Sverige och främmande stat får ej användas för att ändra eller söka ändring av svensk skatt, om detta skulle strida mot avtalet i fråga.

Utbyte av upplysningar

17 §  Svensk myndighet får hos Skatteverket hemställa om att verket begär handräckning i främmande stat för att få del av deklarationer och andra uppgifter som erfordras i ett svenskt skatteärende.

[S2]I skatteärende som är av väsentligt intresse för beskattningen i Sverige får svensk myndighet hos Skatteverket hemställa om att verket begär handräckning i främmande stat som innebär att företrädare för verket eller myndigheten får närvara vid skatteutredning i den främmande staten. Lag (2003:697).

Indrivning i främmande stat

18 §  Begäran om handräckning i främmande stat för indrivning av svensk skatt får göras endast om beslutet i skatteärendet är verkställbart i Sverige och fordringen inte kan drivas in i Sverige utan väsentlig svårighet. Begäran får avse indrivning inte bara hos den skattskyldige utan även hos arbetsgivare eller någon annan som är betalningsskyldig enligt svensk lagstiftning. Lag (2006:708).

19 §  Svensk skatt som har tagits ut genom handräckning i främmande stat anses i förhållande till den betalningsskyldige ha kommit den behöriga myndigheten till handa vid tidpunkten för uttagandet. Lag (1993:495).

Delgivning av handlingar i främmande stat

20 §  Om den behöriga myndigheten önskar delgivning i främmande stat av handling rörande svensk skatt, får den begära handräckning för sådan delgivning.

[S2]I den mån bestämmelse härom har intagits i överenskommelse mellan Sverige och främmande stat får svensk myndighet, utan hinder av vad som föreskrivs i första stycket, se till att delgivning sker med person i den främmande staten genom att sända handlingen med posten enligt 1618 §§delgivningslagen (2010:1932). Lag (2010:1956).

Handräckning inom Europeiska unionen

21 §  Bestämmelser om sådan handräckning i skatteärende som avses i 3 § första stycket 1 och 3 finns

[S2]Bestämmelser om handräckning som avses i rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning finns i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning. Lag (2012:844).

Gemensamma bestämmelser

22 §  Om ett ärende enligt denna lag är av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, skall den behöriga myndigheten med eget yttrande överlämna ärendet dit. Lag (2006:708).

23 §  Den behöriga myndighetens beslut enligt denna lag får inte överklagas. Lag (1994:1654).

24 §  Har en svensk myndighet fått upplysningar från en främmande stat i ett skatteärende och gäller på grund av överenskommelse med den främmande staten villkor som begränsar möjligheten att utnyttja upplysningarna, skall svenska myndigheter följa villkoren oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller annan författning. Lag (1994:1654).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1978:352) om utredning i utländskt skatteärende.
  3. Genom lagen upphävs vidare
   • kungörelsen (1941:999) angående särskilt förfarande för erhållande av handräckning i Amerikas Förenta Stater i vissa beskattningsärenden,
   • kungörelsen (1941:1000) angående handräckning på begäran av myndighet i Amerikas Förenta Stater i vissa beskattningsärenden,
   • kungörelsen (1958:381) angående förfarandet för erhållande av handräckning för indrivning i Belgien av svensk skatt,
   • kungörelsen (1958:382) angående handräckning åt belgisk myndighet i beskattningsärende,
   • förordningen (1973:630) om handläggningen av vissa handräckningsärenden, samt
   • förordningen (1978:724) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om handräckning i skatteärenden.
  4. Vad i lagen sägs om överenskommelse med främmande stat gäller inte, förutom bestämmelserna i 4, 14, 21 och 22 §§ , avtalet den 14 maj 1935 med Tyska Riket angående handräckning i beskattningsärenden.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:14
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1991:439) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:131
  Omfattning
  ändr. 2 §; ny 23 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1993:495) om ändring i lagen (1990:324) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 3, 4, 14, 18, 19, 21, 22 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:1654) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:57, Prop. 1994/95:62, Bet. 1994/95:SkU9
  Omfattning
  nuvarande 21, 22, 23 §§ betecknas 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före nuvarande 21 § sätts närmast före 22 §; nya 21 §, rubr. närmast före 21 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:2028) om ändring i lagen (1994:1654) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:160
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1994:1654

Lag (1997:368) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:251, Prop. 1996/97:116, Bet. 1996/97:SkU19
  Omfattning
  ändr. 3, 22 §§
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (2003:539) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Den upphävda paragrafen gäller dock i de fall 11 § förmånsrättslagen (1970:979), i sin lydelse enligt lagen (1975:1248) om ändring i nämnda lag, tillämpas.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:222, Prop. 2002/03:49, Bet. 2002/03:LU17
Omfattning
upph. 12 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2003:697) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 3, 7, 8, 11, 13, 17, 20, 22 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:1132) om ändring i lagen (1990:314) om ömesidig handräckning i skatteärenden

Förarbeten
Rskr. 2003/04:81, Prop. 2003/04:24, Bet. 2003/04:SkU14
Omfattning
ändr. 21 §
CELEX-nr
32003R1798
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:984) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas från och med den 1 januari året efter det år då lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst träder i kraft.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:36, Prop. 2004/05:12, Bet. 2004/05:SkU8
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:263) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förarbeten
Rskr. 2004/05:235, Prop. 2004/05:99, Bet. 2004/05:SkU28
Omfattning
ändr. 21 §
CELEX-nr
32004R2073
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2006:708) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Ärenden som avses i 3 § andra stycket 1 och som handläggs av Skatteverket, skall vid ikraftträdandet överlämnas till Kronofogdemyndigheten.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
upph. 11 §; ändr. 3, 7, 13, 18, 20, 22 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2008:1305) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förarbeten
Rskr. 2008/09:72, Prop. 2008/09:55, Bet. 2008/09:SkU16
Omfattning
ändr. 4 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2010:1956) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 1517 §§delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 13, 20 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:282) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förarbeten
Rskr. 2010/11:184, Prop. 2010/11:52, Bet. 2010/11:SkU27
Omfattning
ändr. 21 §, rubr. närmast före 21 §
Ikraftträder
2011-04-15

Lag (2011:1538) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förarbeten
Rskr. 2011/12:71, Prop. 2011/12:15, Bet. 2011/12:SkU7
Omfattning
ändr. 2, 5, 21 §§
CELEX-nr
32010R0904
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:844) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana ärenden om handräckning som har inletts före ikraftträdandet.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande till och med utgången av 2014 för automatiskt informationsutbyte som avses i artikel 3 i rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om direkt beskattning och skatter på försäkringspremier.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:76, Prop. 2012/13:4, Bet. 2012/13:SkU8
Omfattning
ändr. 21 §
CELEX-nr
32011L0016
Ikraftträder
2013-01-01