Prop. 2008/09:92

Ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat- tilldelningsprinciper och förhandsbesked

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 december 2008.

Maud Olofsson

Åsa Torstensson (Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Åtskilliga produktionsanläggningar fasas ut ur elcertifikatsystemet vid utgången av år 2012 eller år 2014. Det är angeläget att det finns ett tydligt regelverk som gör det möjligt att investera i kapacitetsökningar som ger en ökad förnybar elproduktion i dessa anläggningar. I propositionen föreslås därför ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat som syftar till att även fortsättningsvis stimulera en ökad produktion av el från förnybara energikällor och ge företagen möjlighet att få ett bättre beslutsunderlag inför nya investeringar i anläggningar för förnybar elproduktion.

Förslagen möjliggör tilldelning av elcertifikat för ökad produktionskapacitet för samtliga förnybara energikällor på liknande sätt som i dag finns för vattenkraft. Aktörerna kommer i vissa fall att kunna begära förhandsbesked om möjligheten till godkännande för tilldelning av elcertifikat. En ansökan om att en anläggning ska godkännas för tilldelning av elcertifikat för att den är att anse som ny ska dessutom kunna prövas av tillsynsmyndigheten även om en pågående tilldelningsperiod inte har löpt ut. För en anläggning som godkänts för att den är att anse som ny ändras den tidpunkt från vilken den femtonåriga tilldelningen börjar löpa. En anläggning vars tilldelningsperiod har löpt ut ska inte kunna få en ny tilldelningsperiod enbart av det skälet att anläggningen flyttats till en annan plats.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2009.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat.

2. Förslag till lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2003:113) om elcertifikat

dels att 2 kap. 1, 2, 3, 5, 9 och 10 §§, 3 kap. 2 §, 6 kap. 6 §, 7 kap. 1 § och 8 kap. 1 § samt rubriken närmast före 6 kap. 6 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 2 kap. 3 a–3 b och 9 a §§ samt 6 kap. 6 a §, samt närmast före 2 kap. 3 b § en ny rubrik av följande lydelse,

dels att det i lagen närmast före 6 kap. 7 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Beslut om sanktionsavgift”.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

1 §

Berättigad att bli tilldelad elcertifikat är innehavaren av en enligt 5 § godkänd produktionsanläggning där el produceras med användande av en eller flera av följande förnybara energikällor:

1. vindkraft,

2. solenergi,

3. vågenergi,

4. geotermisk energi, eller

5. biobränslen. Om flera produktionsanläggningar för vindkraft finns i närheten av varandra och gemensamt matar in el på ledningsnätet, skall de anses som separata anläggningar vid tillämpningen av denna lag.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om vad som avses med biobränslen i första stycket 5.

Om flera produktionsanläggningar för vindkraft finns i närheten av varandra och gemensamt matar in el på ledningsnätet, ska de anses som separata anläggningar vid tillämpningen av denna lag.

Om produktionskapaciteten till följd av investeringar i produktionshöjande åtgärder varaktigt ökats i en anläggning som avses i 1 eller 1 a § efter utgången av år 2006, ska den ökade produktionen av förnybar el berättiga innehavaren att bli tilldelad elcertifikat.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. vad som avses med biobränslen i första stycket 5, och 2. villkoren för att tilldelas elcertifikat enligt tredje stycket.

2 § Prop. 2008/09:92

Berättigad att bli tilldelad elcertifikat är även innehavaren av en enligt 5 § godkänd produktionsanläggning där el produceras med användande av vattenkraft, om produktionen sker

1. i en anläggning som var i drift vid utgången av april 2003 och som då hade en installerad effekt som inte var högre än 1500 kilowatt,

2. i annat fall än som avses i 1

a) i en anläggning som har tagits ur drift före den 1 juli 2001 och som därefter tagits i drift efter utgången av 2002, eller

b) i en anläggning som tagits i drift första gången efter utgången av 2002.

Om flera sådana anläggningar som avses i första stycket 1 finns i närheten av varandra och gemensamt matar in el på ledningsnätet, skall de anses som separata anläggningar vid tillämpningen av denna lag.

Om produktionskapaciteten efter lagens ikraftträdande ökats i en anläggning som var i drift vid utgången av april 2003, skall den ökade produktionen av el berättiga innehavaren att bli tilldelad elcertifikat enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten.

a) i en anläggning som har tagits ur drift före den 1 juli 2001 och som därefter tagits i drift efter utgången av år 2002, eller

b) i en anläggning som tagits i drift första gången efter utgången av år 2002.

Om flera sådana anläggningar som avses i första stycket 1 finns i närheten av varandra och gemensamt matar in el på ledningsnätet, ska de anses som separata anläggningar vid tillämpningen av denna lag.

Om produktionskapaciteten i en anläggning ökats efter utgången av april 2003, ska den ökade produktionen av el berättiga innehavaren att bli tilldelad elcertifikat.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om villkoren för att tilldelas elcertifikat enligt tredje stycket.

3 §

Tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet medge innehavaren av en produktionsanläggning, där el produceras med användande av vattenkraft och som inte omfattas av bestämmelsen i 2 §, rätt att bli tilldelad elcertifikat om

1. ett myndighetsbeslut, eller föreskrifter i annan lag eller förordning, ställer nya krav på hur verksamheten skall bedrivas eller hur anläggningen skall vara utformad och detta innebär att verksamhetens ekonomiska förutsättningar ändras på ett sådant ingripande sätt att en långsiktigt

Berättigad att bli tilldelad elcertifikat är innehavaren av en produktionsanläggning, där el produceras med användande av vattenkraft och som inte omfattas av bestämmelsen i 2 §, om tillsynsmyndigheten i det enskilda fallet finner att

1. ett myndighetsbeslut, eller föreskrifter i annan lag eller förordning, ställer nya krav på hur verksamheten ska bedrivas eller hur anläggningen ska vara utformad och detta innebär att verksamhetens ekonomiska förutsättningar ändras på ett sådant

lönsam produktion inte kan ske om innehavaren inte tilldelas elcertifikat, eller

ingripande sätt att en långsiktigt lönsam produktion inte kan ske om innehavaren inte tilldelas elcertifikat, eller

2. innehavaren i annat fall än som avses i 1 avser att göra omfattande ombyggnader eller andra stora investeringar i anläggningen och dessa är så kostsamma att en långsiktigt lönsam produktion inte kan ske om innehavaren inte tilldelas elcertifikat.

Rätt till tilldelning av elcertifikat enligt första stycket 2 har endast innehavare av en anläggning som har en installerad effekt om högst 15 megawatt.

Ansökan om medgivande enligt denna paragraf skall ske samtidigt med ansökan om godkännande av anläggningen enligt 5 §.

3 a §

Om det i en produktionsanläggning, som är eller har varit godkänd av tillsynsmyndigheten enligt 5 §, har gjorts sådana omfattande ombyggnader eller andra investeringar att anläggningen ska anses som en ny anläggning, är innehavaren berättigad att bli tilldelad elcertifikat.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om de åtgärder som krävs för att en anläggning ska anses som ny.

Förhandsbesked

3 b §

Tillsynsmyndigheten ska, efter ansökan av produktionsanläggningens innehavare, lämna förhandsbesked om möjligheten till godkännande för tilldelning av elcertifikat enligt 1 § tredje stycket , 2 § tredje stycket eller 3 a §.

Ett förhandsbesked, som innebär att ett godkännande enligt 5 § kommer att meddelas efter ansökan, får förenas med villkor och är bindande vid prövning av en ansökan om ett sådant godkännande.

5 §1

Elcertifikat får bara tilldelas för produktion av förnybar el som sker i en produktionsanläggning som har godkänts av tillsynsmyndigheten.

Ett godkännande skall meddelas efter skriftlig ansökan från anläggningens innehavare, om

1. anläggningen uppfyller kraven i 1, 1 a eller 2 § eller innehavaren medges rätt till tilldelning av elcertifikat enligt 3 § eller 9 § första stycket, och

Elcertifikat får bara tilldelas för produktion av förnybar el som sker i en produktionsanläggning som tillsynsmyndigheten har godkänt för tilldelning av elcertifikat.

Tillsynsmyndigheten ska efter skriftlig ansökan från anläggningens innehavare besluta att en anläggning ska godkännas för tilldelning av elcertifikat, om

1. anläggningen har tagits i drift och uppfyller kraven i 1, 1 a, 2, 3 eller 3 a §, och

2. anläggningen har utrustning för sådan mätning och rapportering som anges i 4 § första stycket.

9 §2

Om en tilldelningsperiod till följd av 7 eller 8 § har löpt ut får tillsynsmyndigheten, efter ansökan av produktionsanläggningens innehavare, medge denne rätt att tilldelas elcertifikat, om det i fråga om anläggningen gjorts sådana omfattande ombyggnader eller andra investeringar att anläggningen skall anses som en ny anläggning. En sådan ansökan om medgivande skall ske samtidigt med en ny ansökan om godkännande enligt 5 §.

En certifikatberättigad producent som medgetts tilldelning enligt första stycket har rätt att tilldelas elcertifikat under femton sammanhängande år från det att den nya tilldelningen började, dock längst till utgången

För ökad produktionskapacitet i anläggningar som avses i 1 § tredje stycket och 2 § tredje stycket har producenten inte rätt att tilldelas elcertifikat när femton år har gått från den dag då produktionen av förnybar el ökade. Elcertifikat får inte heller tilldelas efter utgången av år 2030.

För anläggningar som avses i 3 a § har producenten inte rätt att tilldelas elcertifikat när femton år har gått från den dag då anläggningen, enligt tillsynsmyndighetens beslut om godkännande enligt 5 §, är att anse som ny. Elcertifikat får inte heller tilldelas efter utgången av år 2030.

Om en ansökan om godkännande för tilldelning av elcertifikat enligt 1 § tredje

1 Senaste lydelse 2006:1016. 2 Senaste lydelse 2006:1589.

av år 2030.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om de åtgärder som krävs för att en anläggning skall anses som ny.

stycket, 2 § tredje stycket, eller 3 a § kommer in till tillsynsmyndigheten efter det att anläggningens godkännande för tilldelning har återkallats enligt 6 kap. 6 § 3 a, får elcertifikat endast tilldelas från tillsynsmyndighetens nya beslut om godkännande för tilldelning av elcertifikat.

9 a §

Om en anläggnings godkännande för tilldelning av elcertifikat har återkallats enligt 6 kap. 6 §, får elcertifikat inte tilldelas för samma produktionsanläggning om anläggningen endast har flyttats till en annan plats.

Tilldelning av elcertifikat för ökad produktionskapacitet enligt 1 § tredje stycket eller 2 § tredje stycket får dock ske trots vad som sägs i första stycket.

10 §3

Har en certifikatberättigad producent varit förhindrad att tilldelas elcertifikat får tillsynsmyndigheten, om det finns synnerliga skäl, efter ansökan av producenten medge en förlängning av en tilldelningsperiod som följer av 7, 8 eller 9 § andra stycket. En sådan förlängning skall motsvara den tid producenten har varit förhindrad att tilldelas elcertifikat, dock längst till utgången av år 2030.

Har en certifikatberättigad producent varit förhindrad att tilldelas elcertifikat får tillsynsmyndigheten, om det finns synnerliga skäl, efter ansökan av producenten medge en förlängning av en tilldelningsperiod som följer av 7, 8 eller 9 §. En sådan förlängning ska motsvara den tid producenten har varit förhindrad att tilldelas elcertifikat, dock längst till utgången av år 2030.

3 kap.

2 §4

Elcertifikatsregistret skall bestå av certifikatkonton, som skall läggas upp för certifikatberättigade producenter och för dem som är

Elcertifikatsregistret ska bestå av certifikatkonton, som ska läggas upp för certifikatberättigade producenter och för dem som är

3 Senaste lydelse 2006:1589. 4 Senaste lydelse 2006:1016.

kvotpliktiga och har registrerats enligt 4 kap. 7 eller 8 §.

kvotpliktiga och deklarationsskyldiga och har registrerats enligt 4 kap. 7, 7 a eller 8 §.

6 kap.

Återkallelse av godkännande

enligt 2 kap. 5 § och beslut om sanktionsavgift

Återkallelse av godkännande

och av förhandsbesked

6 §5

Tillsynsmyndigheten skall återkalla ett godkännande av en anläggning

Tillsynsmyndigheten ska återkalla ett godkännande för tilldelning av elcertifikat

1. om anläggningen inte längre uppfyller förutsättningarna för ett godkännande enligt 2 kap. 5 §,

2. om godkännandet har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter i en ansökan om godkännande och dessa haft betydelse för innehavarens rätt att tilldelas elcertifikat, eller

3. om tilldelningen av elcertifikat har upphört

a) enligt 2 kap. 7 eller 8 §,

b) efter en sådan ny tilldelningsperiod som avses i 2 kap. 9 §, eller

c) efter en sådan förlängd tilldelningsperiod som avses i 2 kap. 10 §.

2. om godkännandet har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter i en ansökan om godkännande och dessa haft betydelse för innehavarens rätt att tilldelas elcertifikat,

3. om tidsperioden för tilldelning av elcertifikat har löpt ut

a) enligt 2 kap. 7, 8 eller 9 §,

b) efter en sådan förlängd tilldelningsperiod som avses i 2 kap. 10 §, eller

4. om tillsynsmyndigheten har fattat ett nytt beslut om godkännande enligt 2 kap. 3 a §.

6 a §

Tillsynsmyndigheten ska återkalla ett förhandsbesked om möjligheten till godkännande för tilldelning av elcertifikat

1. om de förutsättningar som låg till grund för beslutet ändrats, eller

2. om förhandsbeskedet har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter och dessa haft betydelse för ärendets avgörande.

5 Senaste lydelse 2006:1589.

Lydelse enligt prop. 2008/09:9 Föreslagen lydelse

7 kap.

1 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen

1. bryter mot skyldigheten att göra en anmälan enligt 4 kap. 7 § första stycket eller, såvitt gäller elanvändare, 6 kap. 7 a § första stycket, eller

1. bryter mot skyldigheten att göra en anmälan enligt 4 kap. 7 § första stycket eller, när det gäller elanvändare, 6 kap. 7 a § andra stycket, eller

2. i en deklaration som avses i 4 kap. 9 § eller 6 kap. 7 c § första stycket lämnar en oriktig eller vilseledande uppgift om mängden såld, använd eller producerad el.

Är ett brott som avses i första stycket att anse som grovt, skall dömas till fängelse i högst två år. I ringa fall döms inte till ansvar.

Är ett brott som avses i första stycket att anse som grovt, ska dömas till fängelse i högst två år. I ringa fall döms inte till ansvar.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap.

1 §6

Beslut av tillsynsmyndigheten i följande frågor får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:

1. godkännande av anläggningar enligt 2 kap. 5 §.

2. ny eller förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 9 eller 10 §,

1. godkännande enligt 2 kap. 5 § och förhandsbesked enligt 2 kap. 3 b §,

2. förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 10 §,

3. registrering enligt 4 kap. 8 §,

4. kvotpliktsavgift enligt 5 kap. 1 och 3 §§,

5. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 2 §,

6. föreläggande som förenats med vite enligt 6 kap. 3 §,

7. återkallelse av godkännande enligt 6 kap. 6 §,

7. återkallelse av godkännande enligt 6 kap. 6 § och av förhandsbesked enligt 6 kap. 6 a §,

8. sanktionsavgift enligt 6 kap. 7 §,

9. avregistrering enligt 6 kap. 7 b §, 10. föreläggande som förenats med vite enligt 6 kap. 9 §, 11. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 10 §, 12. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 10 a §, och 13. förseningsavgift enligt 6 kap. 12 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

6 Senaste lydelse 2006:1016.

2. Bestämmelsen i 3 kap. 2 § i sin nya lydelse tillämpas från och med den 1 januari 2009.

3. Ärendet och dess beredning

Lagen (2003:113) om elcertifikat trädde i kraft den 1 maj 2003 (prop. 2002/03:40, bet. 2002/03:NU6, rskr. 2002/03:133). Genom propositionen

Förnybar el med gröna certifikat (prop. 2005/06:154) föreslog regeringen ändringar i lagen som syftade till att effektivisera och renodla elcertifikatsystemet. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2007 och innebär bl.a. att målet för produktionen av förnybar el har höjts och att stödperioden har begränsats i tiden.

Eftersom det är angeläget att nyinvesteringar och investeringar som syftar till ökad produktion av el i befintliga anläggningar för förnybar elproduktion genomförs och inte onödigtvis fördröjs har en översyn gjorts av nuvarande regler. Översynen har resulterat i en promemoria som har utarbetats inom Näringsdepartementet (N2008/4808/E). I promemorian presenteras lagförslag avseende bl.a. möjligheten till tilldelning av elcertifikat för ökad produktion av förnybar el efter att tilldelningsperioden för en anläggning har löpt ut samt möjligheten till förhandsbesked. En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 1. Promemorians lagförslag redovisas i bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En remissammanställning finns tillgänglig hos Näringsdepartementet (N2008/4808/E). Statens energimyndighet (nedan benämnd Energimyndigheten) och Affärsverket svenska kraftnät (nedan benämnd Svenska kraftnät) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till lagrådsremiss. Svenska kraftnät har särskilt beretts möjlighet att lämna synpunkter på lagtextens utformning i förslaget som avser ändring i 3 kap. 2 § lagen om elcertifikat.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 13 november 2008 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 4. Lagrådets yttrande finns i bilaga 5.

Regeringen har i propositionen följt Lagrådets förslag. Utöver de ändringar som motiveras av Lagrådets yttrande har vissa redaktionella ändringar gjorts i förhållande till lagrådsremissen. Därutöver har en mindre ändring av rättelsekaraktär i 7 kap. 1 § införts i propositionen (se avsnitt 8).

Lagrådet har för övrigt i sitt yttrande angett att man under föredragningen erfarit att en översyn av lagen i dess helhet kan förväntas. Regeringen kommenterar detta närmare i avsnitt 4.

4. Bakgrund om elcertifikatsystemet

Elcertifikatsystemet och införandet av tidsbegränsad tilldelning av elcertifikat

Den 1 maj 2003 infördes elcertifikatsystemet för att främja elproduktion från förnybara energikällor genom lagen (2003:113) om elcertifikat. Elcertifikatsystemet ersatte huvuddelen av tidigare drifts- och investeringsstöd för att främja förnybar elproduktion. Målet inom systemet var inledningsvis att produktionen av förnybar el skulle öka med 10 terawattimmar till 2010.

Den 1 januari 2007 infördes en rad ändringar i elcertifikatsystemet i syfte att öka stabiliteten och långsiktigheten i systemet. Ambitionsnivån höjdes till 17 terawattimmar förnybar el till 2016. En annan förändring var att stödperioden begränsades i tiden. Nya produktionsanläggningar för förnybar el tilldelas elcertifikat i 15 år. Tilldelningsperioden för de produktionsanläggningar som var i drift när stödsystemet infördes upphör vid utgången av år 2012 eller år 2014. De produktionsanläggningar som en gång fasats ut ur systemet kan kvalificera sig för en ny tilldelningsperiod ifall anläggningen kan betraktas som ny. I författningskommentaren sägs att för att en anläggning ska betraktas som ny ska ”samtliga vitala delar” ha bytts ut eller att vitala delar genomgått så omfattande förändringar att förändringarna kan likställas med byten till nya delar.

Tillsynsmyndighetens och branschens erfarenheter

Trots att inga tilldelningsperioder för anläggningar som fått elcertifikat ännu har löpt ut har innehavare av produktionsanläggningar för förnybar el redan ansökt hos tillsynsmyndigheten, Energimyndigheten, om tilldelning av elcertifikat för ytterligare en period för att anläggningarna är att anse som nya. Det har i samband med behandlingen av sådana ärenden blivit tydligt att det finns svårigheter i tillämpningen av lagen i denna del. Exempelvis kan prövning av tilldelning för att anläggningen är att anse som ny, med nuvarande reglering, ske först efter det att en tilldelningsperiod har löpt ut. Detta innebär att sådana prövningar kan ske tidigast efter utgången av år 2012 och att det är först efter denna tidpunkt som det är möjligt att få en praxis gällande vad som krävs för att få en ny tilldelningsperiod. Genom att ansökningar redan nu kommit in till tillsynsmyndigheten har det framkommit att det finns ett behov hos branschen av förhandsbesked om möjligheten till godkännande för tilldelning inför investeringsbeslut. Det har också framkommit att det finns starka skäl att stimulera en ökad produktion av förnybar el genom att införa andra möjligheter till fortsatt tilldelning för vissa investeringar utan att en anläggning som helhet ska betraktas som ny.

Regeringen avser att kontinuerligt följa upp elcertifikatsystemet och föreslå förbättringar. Detta har i år skett i form av ändrade regler för undantag från kvotplikt och nu i denna proposition föreslås förtydliganden och kompletteringar vad gäller förhandsbesked och tilldelningsregler. Utöver den kontinuerliga uppföljningen avser rege-

ringen att vid lämpligt tillfälle göra en översyn av lagtexten i dess helhet för att regelverket ska bli mer enhetligt och lättillgängligt.

5. Tilldelning av elcertifikat vid investeringar i ökad produktionskapacitet i samtliga förnybara elproduktionsanläggningar

Regeringens förslag: Det införs en möjlighet att tilldela elcertifikat vid investeringar i varaktigt ökad produktionskapacitet för samtliga förnybara energikällor på liknande sätt som i dag finns för vattenkraft i 2 kap. 2 § tredje stycket i lagen om elcertifikat. Om produktionskapaciteten till följd av investeringar i produktionshöjande åtgärder varaktigt ökats efter utgången av år 2006, ska den ökade produktionen av förnybar el berättiga innehavaren att bli tilldelad elcertifikat under femton år från den dag då produktionen av förnybar el ökade, dock längst t.o.m. utgången av 2030. Det ska inte finnas möjlighet till retroaktiv tilldelning av elcertifikat om en ansökan om godkännande för tilldelning inkommer till tillsynsmyndigheten efter det att anläggningens godkännande har återkallats. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om villkoren för att tilldelas elcertifikat.

När det gäller ökad produktionskapacitet i anläggningar där el produceras med användande av vattenkraft tas kravet på att anläggningen ska ha varit i drift vid utgången av april 2003 bort. Det förtydligas att ökad produktionskapacitet i vattenkraftsanläggningar kan få en tilldelningsperiod på femton år.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag. Promemorians lagförslag har en annan redaktionell utformning.

Därutöver saknas lagtextförslag om att retroaktiv tilldelning av elcertifikat inte ska vara möjlig om en ansökan om godkännande för tilldelning inkommer till tillsynsmyndigheten efter det att anläggningens godkännande har återkallats. I promemorian saknas dessutom lagtextförslag beträffande de ändringar som görs i fråga om produktionsökningar i anläggningar där el produceras med användande av vattenkraft.

Remissinstanserna: De remissinstanser som yttrat sig är i huvudsak positiva till promemorians förslag. Energimyndigheten föreslår att möjligheten att tilldela elcertifikat för produktionsökningar hanteras i det nu föreslagna lagrummet 2 kap. 3 a § oavsett energikälla, dvs. att även vattenkraft inkluderas. Energimyndigheten anser att om man i stället väljer att reglera produktionsökningar i två separata lagrum bör 2 kap. 2 § kompletteras så att de två lagrummen som reglerar produktionsökningar överensstämmer med varandra, dvs. att möjligheten att lämna förhandsbesked, längden på tilldelningsperioden och tidpunkten för åtgärder ska vara lika för alla energikällor. Svenskt näringsliv välkomnar promemorians förslag men anser att tilldelning bör gälla oavsett hur

produktionsökningen har åstadkommits, dvs. inte enbart mot bakgrund av att en investering har gjorts. Skogsindustrierna tillstyrker förslaget om att ökad förnybar elproduktionskapacitet ska få medföra tilldelning av elcertifikat men anser att det bör vara investeringar fr.o.m. den 1 januari 2004 som ska medföra tilldelning. Skogsindustrierna avstyrker dock att tilldelning inte ska medges i de fall där ökningen beror på förändrat värmeunderlag eller om biobränsle används i stället för fossila bränslen.

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme anser att ökad produktionskapacitet i biobränsleeldade kraftvärmeverk bör ses som ökad produktionskapacitet med elcertifikatberättigade biobränslen. En kraftvärmeanläggning bör enligt föreningarna, efter byte från fossilt bränsle till biobränsle, ges möjlighet att tilldelas elcertifikat för den ökade produktionskapaciteten av förnybar el även i det fall då anläggningens totala produktionskapacitet förblir oförändrad eller t.o.m. sänks. Avfall Sverige ifrågasätter att förnybar elproduktion som beror på att innehavaren produktionsanläggningen köper in biobränsle i stället för fossila bränslen eller som beror på att värmeunderlaget har ökat inte ska medge tilldelning av elcertifikat. Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO), Svensk Vindkraftförening (SVIF) och Småkraftverkens Riksförening (SRF) avstyrker i ett gemensamt yttrande promemorians förslag om reglerna för fortsatt tilldelning. Föreningarna menar att om lagen ändras enligt promemorians förslag kommer det att leda till onödigt bortfall av elproduktion i äldre anläggningar. Föreningarna föreslår i stället ett system där en upprustning t.ex. motsvarande 40 procent av kostnaden för att byta ut eller renovera hela maskinutrustningen i ett kraftverk skulle ge en tilldelning på 40 % av full certifikattilldelning under 15 år efter att nuvarande tilldelningsperiod avslutats.

Skälen för regeringens förslag: Efter det att tilldelningsperioden för en anläggning har löpt ut saknas i dag möjligheter att tilldela elcertifikat vid investeringar som syftar till att öka den förnybara produktionskapaciteten för el i andra anläggningar inom elcertifikatsystemet än vattenkraft.

Inom befintliga biobränsleeldade kraftvärmeanläggningar bedöms finnas en betydande potential till ökad förnybar elproduktion genom kapacitetsökningar. Även för andra förnybara elproduktionsanläggningar, t.ex. vindkraft eller solceller, kan kapacitetsökningar komma att aktualiseras i framtiden. Åtskilliga produktionsanläggningar fasas också ut ur elcertifikatsystemet vid utgången av år 2012 eller år 2014 och det är angeläget att det även fortsättningsvis finns incitament att investera i kapacitetsökningar som ger en ökad förnybar elproduktion. Energimyndigheten beräknar sammantaget att ca 10 TWh förnybar elproduktion fasas ut ur elcertifikatsystemet 2012, varav ca 8 TWh beräknas utgöra biobränslebaserad produktion. Utfasningen 2014 beräknas till ca 1,3 TWh förnybar elproduktion.

En ny bestämmelse i elcertifikatslagen bör därför införas i syfte att låta samtliga förnybara energislag omfattas av möjligheten till certifikatsberättigande investeringar i ökad förnybar elproduktionskapacitet. Därigenom påskyndas investeringar i ökad produktionskapacitet i befintliga anläggningar för förnybar elproduktion. Utgångspunkten är att hålla fast vid grundprinciperna för tilldelning i lagstiftningen. Av detta skäl kan inte förslaget från Sveriges Energiföreningars Riksorganisation

op. 2008/09:92

Pr

(SERO), Svensk Vindkraftförening (SVIF) och Småkraftverkens Riksförening (SRF) om proportionell tilldelning utifrån en nyinvesteringskostnad beaktas.

För en sådan tilldelningsperiod bör krävas att kapaciteten för den förnybara produktionen varaktigt har ökats till följd av investeringar i ökad elproduktionskapacitet. Den ökade produktionen av förnybar el ska under dessa förutsättningar berättiga innehavaren att bli tilldelad elcertifikat från den dag då produktionen av förnybar el ökade och femton år framåt, dock längst till utgången av år 2030. Produktionsökningar av förnybar el före år 2007 ska inte ge rätt till tilldelning av elcertifikat såvida det inte gäller vattenkraft. Om en ansökan om tilldelning för en ökad produktionskapacitet, som genomförts under en pågående tilldelningsperiod för anläggningen, inkommer till tillsynsmyndigheten först efter det att anläggningen har fasats ut bör det inte finnas någon möjlighet till retroaktiv tilldelning av elcertifikat.

Åtgärder som kan ge rätt till tilldelning kan vara t.ex. ökad installerad effekt eller minskade förluster i energiomvandlingssystemet. En ökad förnybar elproduktion som beror på att innehavaren av produktionsanläggningen köper in biobränsle i stället för fossila bränslen, t.ex. byter från naturgas till biogas som bränsle, ska inte medge tilldelning av elcertifikat. Detta mot bakgrund av att det finns andra styrmedel som syftar till att gynna biobränslen framför fossila bränslen. Ökad förnybar elproduktion som beror på att värmeunderlaget har ökat genom utbyggnad av fjärrvärmenät som är anslutet till produktionsanläggningen ska inte heller berättiga till tilldelning av elcertifikat. Bemyndigande bör lämnas för regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten, att meddela föreskrifter om villkoren för att en ökad produktionskapacitet ska berättiga till elcertifikat.

När det gäller ökad produktionskapacitet i anläggningar där el produceras med användande av vattenkraft tas kravet på att anläggningen ska ha varit i drift vid utgången av april 2003 bort eftersom det är angeläget att även ökad produktionskapacitet i nya anläggningar kan få möjlighet till tilldelning av elcertifikat. Tanken har inte varit att ökad produktionskapacitet i sådana anläggningar inte ska berättiga till elcertifikat. Det blir således kapacitetsökningar efter utgången av april 2003 som berättigar till tilldelning av elcertifikat för energislaget vattenkraft. Det förtydligas och lagfästs att ökad produktionskapacitet i vattenkraftsanläggningar kan få en tilldelningsperiod på femton år som inte är beroende av om tilldelningsperioden för anläggningen har löpt ut.

6. Tilldelning för produktionsanläggningar som är att anse som nya

Regeringens förslag: För produktionsanläggningar, som är eller har varit godkända av tillsynsmyndigheten enligt 5 §, där det gjorts sådana omfattande ombyggnader eller andra investeringar att anläggningen ska anses som en ny anläggning, tas kravet bort som gäller att tilldelningsperioden ska ha löpt ut för att en ansökan ska kunna prövas. Kravet på att en särskild ansökan om medgivande ska lämnas i dessa fall samt i fråga om vissa tilldelningar för anläggningar där el produceras med användande av vattenkraft tas också bort.

Utgångspunkten för beräkningen av femtonårsperioden ändras till femton år från den tidpunkt då anläggningen är att anse som ny enligt tillsynsmyndighetens beslut om godkännande för tilldelning av elcertifikat. Det ska inte finnas möjlighet till retroaktiv tilldelning av elcertifikat om en ansökan om godkännande för tilldelning inkommer till tillsynsmyndigheten efter det att anläggningens godkännande har återkallats.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.

Promemorians lagförslag har en annan redaktionell utformning och det saknas lagtextförslag om att retroaktiv tilldelning av elcertifikat inte ska vara möjlig om en ansökan om godkännande för tilldelning inkommer till tillsynsmyndigheten efter det att anläggningens godkännande har återkallats.

Remissinstanserna: De remissinstanser som yttrat sig tillstyrker promemorians förslag. Verket för näringslivsutveckling (Nutek) anser dock att det föreligger en väsentlig osäkerhet i vilka anläggningar som klassas som ”nya”. Nutek anser att det är angeläget att så långt som möjligt kunna förutse vilka typer av investeringar som krävs för att en anläggning ska kunna klassas som ”ny” enligt lagens mening.

Skälen för regeringens förslag: Genom propositionen Förnybar el med gröna certifikat (prop. 2005/06:154, bet. 2005/06:NU17, rskr. 2005/06:141) infördes en begränsning i tilldelningen av elcertifikat på femton år för befintliga anläggningar för förnybar elproduktion.

Samtidigt infördes en möjlighet att få en ny tilldelningsperiod om det i fråga om anläggningen gjorts sådana omfattande ombyggnader eller andra investeringar så att anläggningen är att anse som en ny anläggning. Tillämpning av reglerna för när en produktionsanläggning är att anse som ny bedöms främst bli aktuell för biobränsleeldade kraftvärmeanläggningar där betydande investeringar planeras.

Nuvarande bestämmelse om nya anläggningar, som finns i 2 kap. 9 §, ställer krav på att en tilldelningsperiod ska ha löpt ut för att anläggningens innehavare ska kunna ansöka om en ny tilldelningsperiod då omfattande investeringar har gjorts. Detta krav bör tas bort. Även om de föreslagna reglerna om förhandsbesked kommer att minska behovet av en sådan lagändring saknas skäl att behålla regleringen. Därutöver bör utgångspunkten för beräkningen av femtonårsperioden ändras. I nuvarande lagstiftning anges att femtonårsperioden ska räknas från det att den nya tilldelningen började. I de fall då investeringar som gör att

anläggningen ska anses som ny har gjorts en tid innan en anläggning fasas ut blir denna reglering alltför generös. Därför bör bestämmelsen ändras så att den nya femtonårsperioden räknas från det att anläggningen ska anses som en ny anläggning. Tidpunkten anges i tillsynsmyndighetens beslut om godkännande för tilldelning av elcertifikat. Vidare föreslås att kravet på en särskild ansökan om medgivande tas bort då en sådan ansökan enligt nu gällande regler inte utmynnar i ett eget beslut utan endast i ett beslut om godkännande enligt 2 kap. 5 §. Det krav på särskild ansökan om medgivande som finns i 2 kap. 3 § bör av samma skäl tas bort. Det bör också ske ett förtydligande i lagtexten av att ett godkännande av en anläggning i lagen om elcertifikat innebär att anläggningen godkänns för tilldelning av elcertifikat. Tillsynsmyndighetens tillämpning av gällande bestämmelser att det krävs att anläggningen ska ha tagits i drift för beslut om godkännande för tilldelning av elcertifikat bör också lagfästas.

Om tillsynsmyndigheten fattar beslut om godkännande för tilldelning för att anläggningen är att anse som ny ska tidigare beslut om godkännande återkallas. Om en ansökan om tilldelning av elcertifikat för att en anläggning ska anses som ny inkommer till tillsynsmyndigheten först efter det att anläggningen har fasats ut och godkännandet återkallats bör det inte finnas någon möjlighet till retroaktiv tilldelning av elcertifikat.

I propositionen Förnybar el med gröna certifikat (prop. 2005/06:154 s. 69) angavs i författningskommentaren att med omfattande ombyggnader eller andra investeringar avses att alla vitala delar i anläggningen bytts till nya delar eller att sådana delar genomgått så omfattande förändringar, att förändringarna kan likställas med byten till nya delar. I samband med att den nya bestämmelsen infördes fick regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten rätt att föreskriva om de åtgärder som krävs för att en anläggning ska anses som ny. Några föreskrifter i detta avseende har ännu inte utarbetats. Regeringen avser dock att i samråd med tillsynsmyndigheten och branschen låta utarbeta närmare föreskrifter för när en anläggning är att anse som ny. Efter diskussioner med branschen har regeringen kunnat konstatera att ovan nämnda formuleringar i propositionen Förnybar el med gröna certifikat är omotiverat restriktiva och ger ett alltför snävt utrymme för att ändamålsenliga bestämmelser ska kunna utarbetas. Bland annat kan det i vissa fall vara rimligt att återanvända delar från den gamla anläggningen eller att införskaffa renoverade begagnade delar. Kraven bör alltså inte ställas så högt att de innebär att vissa fungerande delar inte kan återanvändas för att tilldelning ska kunna ske. Frågan om vad som kan anses vara en vital del blir också komplicerad och får omotiverat stor betydelse då alla vitala delar enligt formuleringarna ska bytas ut eller genomgå andra omfattande förändringar. Regeringen bedömer därför att kravnivån i stället bör omfatta att flertalet vitala delar i anläggningen bytts till nya delar eller att sådana delar genomgått så omfattande förändringar, att förändringarna kan likställas med byten till nya delar. Grundprincipen bör alltså även fortsättningsvis vara att kraven ska vara mycket höga för att en anläggning ska kvalificera sig för en ny femtonårsperiod.

7. Förhandsbesked om möjligheten till godkännande för tilldelning av elcertifikat

Regeringens förslag: Tillsynsmyndigheten ska, efter ansökan från produktionsanläggningens innehavare, lämna förhandsbesked om möjligheten till godkännande för tilldelning av elcertifikat vid ökad produktionskapacitet eller för ny anläggning. Ett förhandsbesked, som innebär att ett godkännande kommer att meddelas efter ansökan, får förenas med villkor och är bindande vid prövning av en ansökan om ett sådant godkännande. Beskedet kan under vissa förutsättningar återkallas. Ett förhandsbesked om möjligheten till godkännande för tilldelning av elcertifikat och en återkallelse av ett förhandsbesked om sådan tilldelning ska kunna överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.

Promemorian innehåller inte förslag om att förhandsbesked ska kunna lämnas även för planerad ökad produktionskapacitet i vattenkraft. Promemorians lagförslag anger endast att tillsynsmyndigheten får lämna förhandsbesked under vissa förutsättningar.

Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser som yttrat sig tillstyrker promemorians förslag om att införa en möjlighet att lämna förhandsbesked möjligheten till godkännande för tilldelning av elcertifikat.

Energimyndigheten anser dock att det bör förtydligas att förhandsbesked gällande produktionsökningar endast avser om de tänkta åtgärderna är sådana att de kan berättiga till tilldelning, inte hur stor tilldelningen kommer att bli. Verket för näringslivsutveckling (Nutek) välkomnar förslaget men anser att det är angeläget att regelverket utformas så att företagen i praktiken kan kräva ett förhandsbesked. Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme anser att det bör ske en lagteknisk samordning mellan energislagen när man föreslår uniforma regler angående produktionsökningar och elcertifikat så att förhandsbesked även kan lämnas vid produktionsökningar för vattenkraft.

Skälen för regeringens förslag: Utifrån både den uppsatta målsättningen inom elcertifikatsystemet om 17 terawattimmar förnybar elproduktion till 2016 och de nya EU-målsättningarna för förnybar energi är det angeläget att planerade investeringar i ny förnybar elproduktion snabbt kan genomföras. I dag saknas det möjlighet för anläggningsinnehavare att få förhandsbesked från tillsynsmyndigheten om tilldelning kommer att ske innan den aktuella investeringen är genomförd.

Avsaknaden av en sådan möjlighet innebär att investeringar i ny förnybar elproduktion kan komma att försenas eller helt utebli. Att i förväg kunna få besked om möjligheten till godkännande för tilldelning av elcertifikat är ett viktigt beslutsunderlag för den som står inför ett investeringsbeslut om att genomföra en ökning av produktionskapaciteten i en befintlig anläggning eller att genomföra omfattande ombyggnader. Mot denna bakgrund är det angeläget att det införs en bestämmelse i elcertifikatslagen som ger tillsynsmyndigheten rätt att lämna förhandsbesked. Det är i två fall som behovet av förhandsbesked är särskilt uttalat. Dels är det i de fall som omfattas av rätten att tilldelas elcertifikat om det gjorts

sådana omfattande ombyggnader eller andra investeringar att anläggningen ska anses som en ny anläggning. Dels är det i de fall som kan komma att omfattas av ytterligare tilldelning genom att investeringar har skett i åtgärder som givit en ökad produktion av förnybar el. Därutöver bör även förhandsbesked kunna lämnas inför planerade produktionsökningar i vattenkraft, enligt 2 kap. 2 § 3 st.

Den föreslagna bestämmelsen innebär att tillsynsmyndigheten ska lämna förhandsbesked om möjligheten till godkännande för tilldelning av elcertifikat efter ansökan från produktionsanläggningens innehavare för ökad produktionskapacitet eller för ny anläggning. Förhandsbesked ska endast avse om de tänkta åtgärderna är sådana att de berättigar till godkännande för tilldelning, inte hur stor tilldelningen kommer att bli. Ett positivt förhandsbesked får förenas med villkor och bör vara bindande vid prövning av om en anläggning ska godkännas för tilldelning av elcertifikat. Tillsynsmyndigheten ska återkalla ett förhandsbesked om möjligheten till godkännande för tilldelning av elcertifikat om förutsättningarna som låg till grund för beslutet ändrats eller om förhandsbeskedet har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter och dessa haft betydelse för ärendets avgörande. Beslut hos tillsynsmyndigheten om förhandsbesked om möjligheten till godkännande för tilldelning av elcertifikat och återkallande av ett sådant förhandsbesked får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

8. Tilldelning vid flytt av en produktionsanläggning m.m.

Regeringens förslag: Om en anläggnings godkännande för tilldelning har återkallats enligt 6 kap. 6 § får inte elcertifikat tilldelas för samma produktionsanläggning om anläggningen endast har flyttats till en annan plats. Detta gäller inte om den nya tilldelningen endast avser en ökad produktionskapacitet.

Certifikatkonton ska läggas upp för dem som är kvotpliktiga och deklarationsskyldiga och som har registrerats enligt 4 kap. 7 a §.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.

Promemorians lagförslag har en annan redaktionell utformning och saknar förslag till ändring i 3 kap. 2 § och i 7 kap. 1 §.

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget att invända mot promemorians förslag. Svensk Energi och

Svensk Fjärrvärme anser dock att man bör kunna få tilldelning av elcertifikat om man köper en begagnad del av en anläggning, t.ex. turbin, och flyttar den för användning i en ”ny anläggning”. Skogsindustrierna avstyrker promemorians förslag att en omlokaliserad produktionsanläggning inte ska kunna tilldelas elcertifikat. Skogsindustrierna anser att detta kan leda till att ett möjligt ångunderlag inte utnyttjas för

elproduktion, t.ex. då en anläggning som i utgångsläget saknar egen elproduktion köper en begagnad turbin och generator från en anläggning som är elcertifikatberättigad. SERO, Svensk Vindkraftförening (SVIF) och Småkraftverkens Riksförening (SRF) anser i ett gemensamt yttrande att det inte bör finnas ett förbud att tilldela elcertifikat till begagnade vindkraftverk som byggs upp på en annan plats, men har fått elcertifikat på en tidigare placering. Föreningarna anger som skäl bl.a. att det med föreslaget regelverk skulle innebära att ett inköpt begagnat vindkraftverk från Danmark får full tilldelning av elcertifikat i 15 år men inte ett begagnat vindkraftverk inköpt i Sverige.

Skälen för regeringens förslag: I syfte att undvika att tilldelningsreglerna utnyttjas för anläggningar som tidigare redan fått tilldelning av elcertifikat införs en begränsning. Begränsningen innebär att om en anläggnings godkännande för tilldelning har återkallats enligt 6 kap. 6 § får inte elcertifikat tilldelas för samma produktionsanläggning om anläggningen endast har flyttats till en annan plats. Tillsynsmyndigheten ska således avslå ansökningar om en ny tilldelningsperiod om anläggningen vid en annan lokalisering tidigare har tilldelats elcertifikat.

Om tilldelningsperioden ännu inte löpt ut när en anläggning flyttas får dock kvarvarande tilldelningsperiod utnyttjas efter det att en omlokalisering har genomförts. Även varaktiga investeringar i ökad produktionskapacitet som genomförs efter det att anläggningen flyttats kan berättiga till elcertifikat.

Om delar från en produktionsanläggning, som tidigare har fått tilldelning av elcertifikat, används för att uppföra en ny produktionsanläggning gäller reglerna om möjlighet till tilldelning för ny anläggning eller för ökad produktionskapacitet. Även begagnade anläggningar för förnybar elproduktion som inköps från utlandet kan komma ifråga för tilldelning av elcertifikat enligt gällande regler. Detta är i enlighet med syftet med elcertifikatsystemet vars målsättning är att öka användningen av förnybar elproduktion i Sverige.

Regeringen har i propositionen Ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat (prop. 2008/09:9) föreslagit ändringar i lagen om elcertifikat som bl.a. innebär att ett nytt registreringsförfarande för elintensiva industrier införs. Ändringarna, som godkänts av riksdagen (bet. 2008/09:NU8, rskr. 2008/09:42) träder i kraft den 1 januari 2009. Vid beredningen av denna proposition har det framkommit att en hänvisning saknas med anledning av den i nämnda proposition föreslagna regleringen. Hänvisningen saknas i elcertifikatlagens 3 kap. 2 § som anger för vilka aktörer certifikatkonton ska läggas upp. I denna proposition föreslår regeringen därför att ett tillägg görs som anger att certifikatkonton även ska läggas upp för dem som är kvotpliktiga och deklarationsskyldiga och som har registrerats enligt 4 kap. 7 a §. Att både kvotplikt och deklarationsskyldighet ska föreligga föreslås för att certifikatkonton inte ska behöva läggas upp för elintensiva företag som får undanta all el.

En ändring av hänvisningen i 7 kap. 1 § behöver också göras då straffbestämmelsen i denna paragraf rätteligen ska hänvisa till 6 kap. 7 a § andra stycket och inte första stycket efter lagändringen som träder i kraft den 1 januari 2009.

9. Ikraftträdande m.m.

Regeringens förslag: Lagändringarna träder i kraft den 1 april 2009.

Bestämmelsen i 3 kap. 2 § ska, i sin nya lydelse, tillämpas från och med den 1 januari 2009.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.

Promemorian saknar förslag till tillämpningsbestämmelse.

Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte kommenterat ikraftträdandet eller behovet av tillämpningsbestämmelse.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen anser att det är angeläget att föreslagna ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat träder i kraft så snart som möjligt. Det finns behov av en tillämpningsbestämmelse när det gäller ändringen i 3 kap. 2 § eftersom reglerna om det nya registreringsförfarandet enligt 4 kap. 7 a § träder i kraft den 1 januari 2009 (prop. 2008/09:9, bet. 2008/09:NU8, rskr. 2008/09:42)) och certifikatkonton måste kunna registreras från och med detta datum.

10. Konsekvenser

Energimyndigheten

Energimyndigheten är tillsynsmyndighet i elcertifikatsystemet. I myndighetens arbetsuppgifter ingår att godkänna anläggningar, registrera kvotpliktiga, granska deklarationer, fatta beslut om kvotpliktsavgifter samt i övrigt utöva tillsyn över systemet. Myndigheten ska vidare informera om elcertifikatsystemet. De förändringar som nu föreslås innebär bl.a. att myndigheten ska lämna förhandsbesked om möjligheten till tilldelning av elcertifikat vid produktionshöjande åtgärder för samtliga förnybara energislag och om möjligheten till tilldelning i de fall då en anläggning ska anses som ny. Tillkommande arbetsuppgifter är även att Energimyndigheten ska pröva om en ökad produktionskapacitet berättigar till tilldelning av elcertifikat i de fall då förhandsbesked inte har lämnats och om villkoren i lämnade förhandsbesked har följts. Regeringen gör bedömningen att tillkommande resursbehov ryms inom ramen för befintliga anslag.

Domstolarna

Förhandsbesked om möjligheten till godkännande för tilldelning av elcertifikat, återkallelse av sådant förhandsbesked och beslut om godkännande för tilldelning av elcertifikat för produktionsökningar ska kunna överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Måltillströmningen förväntas bli begränsad. Eventuella kostnadsökningar till följd av reformen får hanteras inom befintliga ramar.

Svenska kraftnät

Svenska kraftnät är kontoförande myndighet i elcertifikatsystemet. Myndigheten har ansvar för att driva elcertifikatregistret och att sköta kontoföringen av certifikat och den administration som är förknippad med detta. Vidare tillhandhåller myndigheten marknads- och prisinformation. Propositionens lagförslag om ändring i 3 kap. 2 § beträffande certifikatkonton har särskilt beretts med Svenska kraftnät. De förslag som för övrigt lämnas har endast i liten omfattning betydelse för Svenska kraftnäts verksamhet.

Producenter av förnybar el

Ägare till anläggningar för förnybar elproduktion väntas i och med förslagen få bättre planeringsförutsättningar genom att de kan få förhandsbesked om möjligheten till tilldelning av elcertifikat. Införandet av en rätt att tilldela elcertifikat vid investeringar i ökad produktionskapacitet för samtliga förnybara energikällor på motsvarande sätt som i dag finns för vattenkraft innebär förbättrade förutsättningar för utbyggnaden av förnybar elproduktion. Förslaget innebär en administrativ förenkling för producenterna genom att gällande bestämmelser om en s.k. ansökan om medgivande tas bort. För övrigt avviker inte förslaget ur administrativ synpunkt ifrån vad som gäller idag inom elcertifikatsystemet.

Övrigt

Förslagen bedöms inte medföra några konsekvenser för den kommunala självstyrelsen, brottsligheten, det brottsförebyggande arbetet, för sysselsättningen och offentlig service i olika delar av landet, jämställdheten mellan kvinnor och män eller för möjligheten att nå de integrationspolitiska målen.

11. Författningskommentar

2 kap.

1 §

I paragrafen har ett nytt tredje stycke lagts in som anger att om produktionskapaciteten till följd av investeringar i produktionshöjande åtgärder varaktigt ökats i en anläggning som avses i 1 eller 1 a § efter utgången av år 2006 ska den ökade produktionen av förnybar el berättiga innehavaren att bli tilldelad elcertifikat.

Tilldelning av elcertifikat sker utifrån mängden förnybar el som produceras i en anläggning. Innehavaren av en anläggning får således redan idag tilldelning för de eventuella produktionsökningar som sker under en pågående tilldelningsperiod men bara så länge anläggningen inte har fasats ut. När anläggningens tilldelningsperiod har löpt ut kan innehavaren, enligt gällande regelverk, inte få någon ”fristående” ytterligare tilldelning för en ökad produktionskapacitet oavsett om den tillkommit efter investeringar eller inte. Den föreslagna regleringen syftar till att möjliggöra en egen tilldelning för vissa produktionsökningar, som sker som en följd av investeringar i ökad förnybar elproduktionskapacitet, även efter att själva anläggningen har fasats ut. Bemyndigande lämnas för regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten att meddela föreskrifter om villkoren för att tilldelas elcertifikat enligt tredje stycket.

Paragrafen behandlas i avsnitt 5. Regleringen fanns i lagrådsremissen i en ny paragraf, 3 a §, men har flyttats till 2 kap. 1 § tredje och fjärde styckena som utformats i enlighet med vad Lagrådet har angett i sitt yttrande.

2 §

När det gäller ökad produktionskapacitet i anläggningar där el produceras med användande av vattenkraft tas kravet på att anläggningen ska ha varit i drift vid utgången av april 2003 bort. Även ökad produktionskapacitet i nya anläggningar kan därmed få möjlighet till tilldelning av elcertifikat. Möjligheten till tilldelning gäller om produktionskapaciteten i en anläggning ökats efter utgången av april 2003.

Ett bemyndigande har lagts in som ett fjärde stycke. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om villkoren för att tilldelas elcertifikat enligt tredje stycket. Formuleringen ”enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten” har tagits bort.

Paragrafen behandlas i avsnitt 5 och har utformats i enlighet med vad

Lagrådet har angett i sitt yttrande.

3 §

Paragrafen har ändrats redaktionellt för bättre samstämmighet med övriga bestämmelser under rubriken ”Elproduktion som berättigar till elcertifikat”. Kravet på en särskild ansökan om medgivande i sista stycket har tagits bort då en sådan inte utmynnat i något eget beslut utan

endast omfattats av tillsynsmyndighetens beslut om godkännande. Bestämmelser om godkännande för tilldelning av elcertifikat finns i 5 §.

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.

3 a §

Paragrafen är ny. En del av bestämmelsen i gällande 2 kap. 9 § har flyttats till denna paragraf då regleringarna bör inordnas under rubriken ”Elproduktion som berättigar till elcertifikat”. Bestämmelsen anger att produktion i en anläggning, som är eller har varit godkänd av tillsynsmyndigheten enligt 5 §, där det gjorts sådana omfattande ombyggnader eller andra investeringar att anläggningen ska anses som ny, berättigar innehavaren till elcertifikat. Det ställs inte längre krav på att en tilldelningsperiod ska ha löpt ut innan ansökan om att anläggningen ska anses som ny kan prövas av tillsynsmyndigheten. Det krav på en särskild ansökan om medgivande, som finns i nuvarande lydelse av 2 kap. 9 §, har i förslaget tagits bort då en sådan inte utmynnat i något eget beslut utan endast omfattats av tillsynsmyndighetens beslut om godkännande.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om de åtgärder som krävs för att en anläggning ska anses som ny.

Paragrafen, som i lagrådsremissen betecknades 3 b §, behandlas i avsnitt 6 och har utformats i enlighet med vad Lagrådet har angett i sitt yttrande.

3 b §

Paragrafen är ny. Produktionsanläggningens innehavare ska efter ansökan få ett förhandsbesked av tillsynsmyndigheten avseende möjligheten till godkännande för tilldelning, inte storleken på tilldelningen. Ett förhandsbesked, som innebär att ett godkännande enligt 5 § kommer att meddelas efter ansökan, får förenas med villkor och är bindande vid prövning av en ansökan om ett sådant godkännande. Möjlighet till återkallelse av förhandsbesked regleras i 6 kap. 6 a §.

Paragrafen behandlas i avsnitt 7 och har utformats i enlighet med vad

Lagrådet har angett i sitt yttrande.

5 §

I paragrafen förtydligas att elcertifikat bara får tilldelas för produktion av förnybar el som sker i en produktionsanläggning som tillsynsmyndigheten har godkänt för tilldelning av elcertifikat. I paragrafen lagfästs också tillsynsmyndighetens tillämpning av gällande bestämmelser att det krävs att anläggningen ska ha tagits i drift för beslut om godkännande för tilldelning av elcertifikat.

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.

9 §

Paragrafen har nytt innehåll som har anpassats till den övergripande rubriken ”Begränsningar i rätten att tilldelas elcertifikat”. Bestämmelsen förtydligar tilldelningsperiodens längd för ökad produktionskapacitet i anläggningar där el produceras med användande av vattenkraft. I bestämmelsen regleras också tilldelningsperiodens längd för övriga investeringar i ökad produktionskapacitet och för anläggningar som är att

anse som nya enligt 3 a §. Det anges även från vilken tidpunkt femtonårsperioden ska räknas i dessa fall. När det gäller tilldelningen för anläggningar som är att anse som nya ändras bestämmelsen. Utgångspunkten blir femton år från den tidpunkt tillsynsmyndigheten, i beslut om godkännande enligt 5 §, fastställt att anläggningen är att anse som ny i stället för, som i dag, femton år från det att den nya tilldelningen började. Tilldelning efter år 2030 är inte möjlig.

I ett sista stycke regleras från vilken tidpunkt tilldelning av elcertifikat för en produktionsökning enligt 1 § tredje stycket, 2 § tredje stycket, eller 3 a § kan ske om en sådan ansökan kommer in till tillsynsmyndigheten efter det att själva anläggningens godkännande för tilldelning har återkallats enligt 6 kap. 6 §. Regleringen syftar till att omöjliggöra en retroaktiv tilldelning av elcertifikat eftersom det inte kan förutsättas att alla anläggningsinnehavare ansöker om tilldelning för en ökad produktionskapacitet eller för att en anläggning är att anse som ny direkt när en investering har skett.

Tilldelning för ökad produktionskapacitet

När en anläggning som är godkänd för tilldelning av elcertifikat ökar produktionen av förnybar el tilldelas den fler elcertifikat per automatik. Det är därför först när en anläggnings tilldelningsperiod har löpt ut som ett beslut om godkännande för tilldelning gällande ökad produktionskapacitet får en reell betydelse. För att sammanhängande tilldelning av elcertifikat ska kunna fortsätta till viss del för en ökad produktionskapacitet i en anläggning som fasats ut införs en möjlighet för anläggningsinnehavaren att ansöka om tilldelning för en ökad produktionskapacitet under en pågående tilldelningsperiod. Om en sådan ansökan sker och utmynnar i ett beslut kommer det att finnas två beslut om godkännande. Ett för anläggningen och ett för den ökade produktionskapaciteten och de kommer var för sig att gälla under den tid som lagen anger och tills de har återkallats av tillsynsmyndigheten. Systemet är dock uppbyggt så att det finns skäl att anta att vissa anläggningsinnehavare inte kommer att ansöka om tilldelning för den ökade produktionskapaciteten när investeringen har gjorts utan först efter att tilldelningsperioden har löpt ut. Detta beror på att de kan tillgodogöra sig tilldelning av elcertifikat även för ökningen så länge själva anläggningen är godkänd för tilldelning. I sådana fall ska innehavaren inte kunna få en retroaktiv sammanhängande tilldelning för den ökade produktionskapaciteten utan tilldelningen påbörjas först sedan tillsynsmyndigheten fattat ett nytt beslut om godkännande för tilldelning.

Tilldelning för nya anläggningar

Om så omfattande investeringar har gjorts i en anläggning under tiden för en pågående tilldelningsperiod att anläggningen är att anse som ny är det möjligt för innehavaren att, på samma sätt som beskrivits ovan för produktionsökningar, få fortsatt tilldelning fram till dess att anläggningen fasas ut. Om en ansökan sker först efter att en tilldelningsperiod har

upphört och godkännandet återkallats ska det inte heller i dessa fall vara möjligt med retroaktiv tilldelning.

I de fall där ansökan om godkännande för tilldelning för att anläggningen ska betraktas som ny sker direkt när en investering har gjorts och utmynnar i ett beslut om godkännande för tilldelning ska det tidigare beslutet om godkännande återkallas. Den nya femtonårsperioden räknas från den dag då anläggningen var att anse som ny.

Paragrafen behandlas i avsnitt 5 och 6.

9 a §

Paragrafen är ny. I paragrafen anges att i de fall en anläggnings godkännande för tilldelning har återkallats enligt 6 kap. 6 § får inte elcertifikat tilldelas för samma produktionsanläggning om anläggningen endast har flyttats till en annan plats. Det som avses är att ny tilldelning inte kan ske för hela anläggningar som flyttas till nya platser, t.ex. vindkraftverk. Om tilldelningsperioden ännu inte löpt ut när en anläggning flyttas får dock kvarvarande tilldelningsperiod utnyttjas efter det att en flytt har genomförts. Det är även möjligt att få tilldelning för en ökad produktionskapacitet i en anläggning som flyttats förutsatt att kraven enligt 1 § tredje stycket eller 2 § tredje stycket uppfylls.

Om en del av en anläggning, t.ex. en turbin, flyttas för att ingå i en annan anläggning kommer detta i sig inte att omöjliggöra tilldelning för den senare anläggningen. Möjligheten till ytterligare tilldelning kommer i ärenden av det slaget att bero på om kraven för ökad produktionskapacitet eller nya anläggningar är uppfyllda.

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.

10 §

Paragrafen ändras med anledning av ändringarna i 9 §. Hänvisningen till 9 § andra stycket tas bort och hänvisning sker i stället till 9 §.

3 kap.

2 §

Ett tillägg görs som anger att certifikatkonton även ska läggas upp för dem som är kvotpliktiga och deklarationsskyldiga och som har registrerats enligt 4 kap. 7 a §.

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.

6 kap.

6 §

I tredje punkten anges att tidsperioden för tilldelning ska ha löpt ut i stället för att tilldelningen av elcertifikat ska ha upphört. Ändringen sker med anledning av att tilldelningen i praktiken inte upphör automatiskt utan först efter att tillsynsmyndigheten har återkallat ett godkännande för tilldelning.

I en ny fjärde punkt anges att tillsynsmyndigheten ska återkalla ett godkännande för tilldelning av elcertifikat om tillsynsmyndigheten har fattat ett nytt beslut om godkännande enligt 2 kap. 3 a §.

6 a §

Paragrafen, som är ny, anger under vilka förutsättningar tillsynsmyndigheten får återkalla ett förhandsbesked om möjligheten till godkännande för tilldelning av elcertifikat. Regleringen i första punkten tar bland annat sikte på den situationen att det sker förändringar i lagstiftningen som påverkar förhandsbeskedet t.ex. gällande vilka energislag som är att anse som förnybara.

Paragrafen behandlas i avsnitt 7 och har utformats i enlighet med vad

Lagrådet har angett i sitt yttrande.

7 kap.

1 §

Hänvisningen i första punkten ändras till 6 kap. 7 a § andra stycket.

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.

8 kap.

1 §

I första punkten anges att ett beslut av tillsynsmyndigheten angående förhandsbesked enligt 2 kap. 3 b § ska kunna överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra punkten ändras genom att möjligheten att överklaga en ny tilldelningsperiod enligt 2 kap. 9 § tas bort. Detta är en följd av att 2 kap. 9 § har ändrats. Beslut om huruvida anläggningar, där det gjorts sådana omfattande ombyggnader eller andra investeringar, ska anses som nya eller inte kommer även framöver att kunna överklagas. Möjligheten att överklaga sådana beslut kommer dock att omfattas av första punkten. I sjunde punkten förtydligas, på samma sätt som i första punkten, att det är tillsynsmyndighetens beslut om återkallelse av godkännande som kan överklagas och det sker även ett tillägg om att återkallelse av förhandsbesked enligt 6 kap. 6 a § kan överklagas.

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.

Ikraftträdande m.m.

Enligt förslaget ska de nya reglerna träda i kraft den 1 april 2009.

Bestämmelsen i 3 kap. 2 § ska dock, i sin nya lydelse, tillämpas från och med den 1 januari 2009.

Hänvisningar till S11

Sammanfattning av promemorian

Den 1 januari 2007 infördes en rad ändringar i elcertifikatsystemet som syftade till att främja ökade investeringar i förnybar elproduktion (prop. 2005/06:154, bet. 2005/06:NU17, rskr. 2005/06:141). En av de större förändringarna var att stödperioden begränsades i tiden samtidigt som elcertifikatsystemet förlängdes till att gälla till 2030. Nya produktionsanläggningar för förnybar el tilldelas elcertifikat i 15 år. De produktionsanläggningar som var i drift när stödsystemet infördes fasas ut efter utgången av år 2012 eller 2014. De produktionsanläggningar som en gång fasats ut ur systemet kan emellertid kvalificera sig för en ny tilldelningsperiod i fall anläggningen kan betraktas som ny. Nuvarande regler innebär att tilldelningsperioden ska ha löpt ut, att ombyggnader eller andra investeringar ska vara utförda vid ansökningstillfället samt att ansökan om medgivande ska ske i samband med en ny ansökan om godkännande. Det bedöms som angeläget att nyinvesteringar och effektökningar som syftar till ökad produktionskapacitet i befintliga anläggningar för förnybar elproduktion till följd av dessa regler inte onödigtvis fördröjs. I denna promemoria föreslås därför ett antal ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat.

Det föreslås att det införs en bestämmelse i elcertifikatslagen som innebär att tillsynsmyndigheten får lämna förhandsbesked om villkoren för tilldelning av elcertifikat innan en investering i en produktionsanläggning för förnybar el är genomförd. Vidare föreslås att det införs en möjlighet att tilldela elcertifikat vid investeringar som innebär en ökad produktionskapacitet för samtliga förnybara energikällor på motsvarande sätt som i dag finns för vattenkraft. Investeringar i ökad produktionskapacitet fr.o.m. den 1 januari 2007 ska berättiga till tilldelning, dock längst t.o.m. utgången av 2030. En ändring föreslås även av reglerna för när en anläggning ska anses som ny. Avsikten är att tilldelning av elcertifikat inte ska ske för en längre period än femton sammanhängande år från det att anläggningen är att anse som ny, dock längst till utgången av 2030. Vidare tas kraven bort som gäller att tilldelningsperioden ska ha löpt ut för att en ansökan ska kunna prövas och att en särskild ansökan om medgivande ska behöva lämnas. Slutligen föreslås att en begränsning införs som tydliggör att om en förnybar elproduktionsanläggning flyttas till en ny lokalisering efter det att tilldelningsperioden har löpt ut så berättigar detta inte till ny tilldelning av elcertifikat. Ändringarna i lagen (2003:113) om elcertifikat föreslås träda i kraft den 1 april 2009.

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2003.113) om elcertifikat

dels att 2 kap. 5 § och 7–9 §§ och 8 kap. 1 § samt rubriken närmast före 6 kap. 6 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer 2 kap. 3 a och 6 a §§ och 6 kap. 6 a § samt närmast före 2 kap. 6 a § och 6 kap. 7 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

3 a §

Om produktionskapaciteten i en sådan anläggning som avses i 1 § eller 1 a §, varaktigt ökats efter 2006 till följd av investeringar i produktionshöjande åtgärder ska innehavaren bli berättigad att tilldelas elcertifikat i högst femton år från den dag då produktionskapaciteten ökade. Producenten har inte rätt att tilldelas elcertifikat efter utgången av år 2030.

För tilldelning av elcertifikat enligt detta lagrum krävs att produktionsanläggningen är godkänd enligt 5 §. Tilldelning av elcertifikat kan ske tidigast från och med dag för beslut om godkännande enligt 5 §.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om vilka åtgärder för produktionsökning som ska berättiga till elcertifikat och hur produktionsökningen ska verifieras.

5 §

Elcertifikat får bara tilldelas för produktion av förnybar el som sker i en produktionsanläggning som har godkänts av tillsynsmyndigheten.

Ett godkännande skall meddelas efter skriftlig ansökan från anläggningens innehavare, om

Ett godkännande ska meddelas efter skriftlig ansökan från anläggningens innehavare, om

Pr

1. anläggningen uppfyller kraven i 1, 1 a, 2 eller 3 a §§ eller innehavaren medges rätt till tilldelning av elcertifikat enligt 3 § eller 9 § första stycket, och

op. 2008/09:92 Bilaga 2

1. anläggningen uppfyller kraven i 1, 1 a eller 2 § eller innehavaren medges rätt till tilldelning av elcertifikat enligt 3 § eller 9 § första stycket, och

2. anläggningen har utrustning för sådan mätning och rapportering som anges i 4 § första stycket.

2. anläggningen har utrustning för sådan mätning och rapportering som anges i 4 § första stycket.

Förhandsbesked

6 a §

Tillsynsmyndigheten får efter ansökan av produktionsanläggningens innehavare lämna förhandsbesked om tilldelning av elcertifikat för produktionsökningar enligt 3 a § eller för ny anläggning enligt 9 §.

Förhandsbeskedet får förenas med villkor.

7 §

För produktionsanläggningar som för första gången har tagits i drift före den 1 maj 2003 har producenten inte rätt att tilldelas elcertifikat

1. efter utgången av år 2014, om elen produceras med användande av biobränslen, vindkraft eller vattenkraft och statligt bidrag till en investering eller ombyggnad i anläggningen har getts efter den 15 februari 1998 enligt ett program för vissa investeringar inom energiområdet, eller

2. i andra fall än de som avses i 1, efter utgången av år 2012.

Elcertifikat får inte tilldelas för en produktionsanläggning som efter det att en tilldelningsperiod har löpt ut flyttats till en annan plats om inte tilldelningen endast avser en ökad produktionskapacitet enligt 3 a §.

8 §

För produktionsanläggningar som för första gången har tagits i drift efter den 30 april 2003 har producenten inte rätt att tilldelas elcertifikat

1. när femton år har gått från det att tilldelningen började, eller

2. om tilldelningen har börjat år 2016 eller senare, efter utgången av år 2030.

ilaga 2

B

Elcertifikat får inte tilldelas för en produktionsanläggning som efter det att en tilldelningsperiod har löpt ut flyttats till en annan plats om inte tilldelningen endast avser en ökad produktionskapacitet enligt 3 a §.

9 §

Om en tilldelningsperiod till följd av 7 eller 8 § har löpt ut får tillsynsmyndigheten, efter ansökan av produktionsanläggningens innehavare, medge denne rätt att tilldelas elcertifikat, om det i fråga om anläggningen gjorts sådana omfattande ombyggnader eller andra investeringar att anläggningen skall anses som en ny anläggning. En sådan ansökan om medgivande skall ske samtidigt med en ny ansökan om godkännande enligt 5 §.

En certifikatberättigad producent som medgetts tilldelning enligt första stycket har rätt att tilldelas elcertifikat under femton sammanhängande år från det att den nya tilldelningen började, dock längst till utgången av år 2030.

Tillsynsmyndigheten får medge innehavaren av en produktionsanläggning rätt att tilldelas elcertifikat, om det i fråga om anläggningen gjorts sådana omfattande ombyggnader eller andra investeringar att anläggningen skall anses som en ny anläggning.

En certifikatberättigad producent har rätt att tilldelas elcertifikat under högst femton sammanhängande år från det att anläggningen är att anse som ny, dock längst till utgången av år 2030.

För tilldelning enligt detta lagrum krävs att anläggningen har godkänts enligt 5 §.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om de åtgärder som krävs för att en anläggning skall anses som ny.

6 kap.

Återkallelse av godkännande enligt 2 kap. 5 § och beslut om sanktionsavgift

Återkallelse av godkännande enligt 2 kap. 5 § och av för-

handsbesked om tilldelning av elcertifikat

6 a §

Tillsynsmyndigheten ska återkalla ett förhandsbesked om tilldelning av elcertifikat

1. om förutsättningarna som låg till grund för beslutet ändrats,

2. om förhandsbeskedet har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter,

3. om villkoren i beskedet inte uppfylls, eller

4. vid författningsändringar som påverkar den fråga som beskedet avser.

Beslut om sanktionsavgift

8 kap.

1 §

Beslut av tillsynsmyndigheten i följande frågor får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:

1. godkännande av anläggningar enligt 2 kap. 5 §.

1. godkännande av anläggningar enligt 2 kap. 5 §, förhandsbesked enligt 2 kap. 6 a § och återkallelser enligt 6 kap. 6 a §.

2. ny eller förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 9 eller 10 §,

2. förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 10 §,

3. registrering enligt 4 kap. 8 §,

4. kvotpliktsavgift enligt 5 kap. 1 och 3 §§,

5. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 2 §,

6. föreläggande som förenats med vite enligt 6 kap. 3 §,

7. återkallelse av godkännande enligt 6 kap. 6 §,

8. sanktionsavgift enligt 6 kap. 7 §,

9. avregistrering enligt 6 kap. 7 b §, 10. föreläggande som förenats med vite enligt 6 kap. 9 §, 11. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 10 §, 12. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 10 a §, och 13. förseningsavgift enligt 6 kap. 12 §.

Förteckning över remissinstanser

Remissyttranden över promemorian Vissa ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat har inkommit från följande instanser. Kammarrätten i Sundsvall, Länsrätten i Södermanlands län, Skatteverket, Konkurrensverket, Affärsverket svenska kraftnät, Statens energimyndighet, Verket för näringslivsutveckling (Nutek), Boverket, Naturvårdsverket, Skogsindustrierna, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Svenskt Näringsliv, Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme (gemensamt yttrande), Företagarna, Sportfiskarna, Avfall Sverige samt gemensamt yttrande från Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO), Svensk Vindkraftförening (SVIF) och Småkraftverkens Riksförening (SRF).

Följande remissinstanser har inbjudits att yttra sig över promemorian men har avstått. Svenska Naturskyddsföreningen, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Näringslivets Regelnämnd, Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet (SKGS), Svenska Bioenergiföreningen, Återvinningsindustrierna, Teknikföretagen och Svensk Vindenergi.

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2003:113) om elcertifikat

dels att 2 kap. 2, 3, 5, 9 och 10 §§, 3 kap. 2 §, 6 kap. 6 § och 8 kap. 1 § samt rubriken närmast före 6 kap. 6 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 2 kap. 3 a–3 c och 9 a §§ samt 6 kap. 6 a §, samt närmast före 6 kap. 7 § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

2 §

Berättigad att bli tilldelad elcertifikat är även innehavaren av en enligt 5 § godkänd produktionsanläggning där el produceras med användande av vattenkraft, om produktionen sker

1. i en anläggning som var i drift vid utgången av april 2003 och som då hade en installerad effekt som inte var högre än 1500 kilowatt,

2. i annat fall än som avses i 1

a) i en anläggning som har tagits ur drift före den 1 juli 2001 och som därefter tagits i drift efter utgången av 2002, eller

b) i en anläggning som tagits i drift första gången efter utgången av 2002.

Om flera sådana anläggningar som avses i första stycket 1 finns i närheten av varandra och gemensamt matar in el på ledningsnätet, skall de anses som separata anläggningar vid tillämpningen av denna lag.

Om produktionskapaciteten efter lagens ikraftträdande ökats i en anläggning som var i drift vid utgången av april 2003, skall den ökade produktionen av el berättiga innehavaren att bli tilldelad elcertifikat enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten.

Om flera sådana anläggningar som avses i första stycket 1 finns i närheten av varandra och gemensamt matar in el på ledningsnätet, ska de anses som separata anläggningar vid tillämpningen av denna lag.

Om produktionskapaciteten efter lagens ikraftträdande ökats i en anläggning, ska den ökade produktionen av el berättiga innehavaren att bli tilldelad elcertifikat.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om villkoren för att tilldelas elcertifikat enligt tredje stycket.

3 §

Tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet medge innehavaren av en produktionsanläggning, där el produceras med användande av

Berättigad att bli tilldelad elcertifikat är innehavaren av en produktionsanläggning, där el produceras med användande av

vattenkraft och som inte omfattas av bestämmelsen i 2 §, rätt att bli tilldelad elcertifikat om

1. ett myndighetsbeslut, eller föreskrifter i annan lag eller förordning, ställer nya krav på hur verksamheten skall bedrivas eller hur anläggningen skall vara utformad och detta innebär att verksamhetens ekonomiska förutsättningar ändras på ett sådant ingripande sätt att en långsiktigt lönsam produktion inte kan ske om innehavaren inte tilldelas elcertifikat, eller

vattenkraft och som inte omfattas av bestämmelsen i 2 §, om tillsynsmyndigheten i det enskilda fallet finner att

1. ett myndighetsbeslut, eller föreskrifter i annan lag eller förordning, ställer nya krav på hur verksamheten ska bedrivas eller hur anläggningen ska vara utformad och detta innebär att verksamhetens ekonomiska förutsättningar ändras på ett sådant ingripande sätt att en långsiktigt lönsam produktion inte kan ske om innehavaren inte tilldelas elcertifikat, eller

2. innehavaren i annat fall än som avses i 1 avser att göra omfattande ombyggnader eller andra stora investeringar i anläggningen och dessa är så kostsamma att en långsiktigt lönsam produktion inte kan ske om innehavaren inte tilldelas elcertifikat.

Rätt till tilldelning av elcertifikat enligt första stycket 2 har endast innehavare av en anläggning som har en installerad effekt om högst 15 megawatt.

Ansökan om medgivande enligt denna paragraf skall ske samtidigt med ansökan om godkännande av anläggningen enligt 5 §.

3 a §

Berättigad att bli tilldelad elcertifikat för en ökad produktionskapacitet är innehavaren av en sådan anläggning som avses i 1 eller 1 a §, om produktionen av förnybar el varaktigt ökats efter den 1 januari 2007 till följd av investeringar i produktionshöjande åtgärder.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om villkoren för att tilldelas elcertifikat enligt första stycket.

3 b §

Berättigad att bli tilldelad elcertifikat är innehavaren av en produktionsanläggning där det gjorts sådana omfattande ombyggnader eller andra

investeringar att anläggningen ska anses som en ny anläggning.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om de åtgärder som krävs för att en anläggning ska anses som ny.

Förhandsbesked

3 c §

Tillsynsmyndigheten ska, efter ansökan av produktionsanläggningens innehavare, lämna förhandsbesked om möjligheten till godkännande för tilldelning av elcertifikat enligt 2 § tredje stycket, 3 a eller 3 b § .

Förhandsbeskedet får förenas med villkor och är bindande vid prövning av om en anläggning ska godkännas för tilldelning av elcertifikat enligt 5 §.

5 §1

Elcertifikat får bara tilldelas för produktion av förnybar el som sker i en produktionsanläggning som har godkänts av tillsynsmyndigheten.

Ett godkännande skall meddelas efter skriftlig ansökan från anläggningens innehavare, om

1. anläggningen uppfyller kraven i 1, 1 a eller 2 § eller innehavaren medges rätt till tilldelning av elcertifikat enligt 3 § eller 9 § första stycket, och

Elcertifikat får bara tilldelas för produktion av förnybar el som sker i en produktionsanläggning som tillsynsmyndigheten har godkänt för tilldelning av elcertifikat.

Tillsynsmyndigheten ska efter skriftlig ansökan från anläggningens innehavare besluta att en anläggning ska godkännas för tilldelning av elcertifikat, om

1. anläggningen har tagits i drift och uppfyller kraven i 1, 1 a, 2, 3, 3 a eller 3 b §, och

2. anläggningen har utrustning för sådan mätning och rapportering som anges i 4 § första stycket.

9 §2

Om en tilldelningsperiod till följd av 7 eller 8 § har löpt ut får tillsynsmyndigheten, efter ansökan

För ökad produktionskapacitet i anläggningar som avses i 2 § tredje stycket eller 3 a § har

1 Senaste lydelse 2006:1016. 2 Senaste lydelse 2006:1589.

av produktionsanläggningens innehavare, medge denne rätt att tilldelas elcertifikat, om det i fråga om anläggningen gjorts sådana omfattande ombyggnader eller andra investeringar att anläggningen skall anses som en ny anläggning. En sådan ansökan om medgivande skall ske samtidigt med en ny ansökan om godkännande enligt 5 §.

En certifikatberättigad producent som medgetts tilldelning enligt första stycket har rätt att tilldelas elcertifikat under femton sammanhängande år från det att den nya tilldelningen började, dock längst till utgången av år 2030.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om de åtgärder som krävs för att en anläggning skall anses som ny.

producenten inte rätt att tilldelas elcertifikat när femton år har gått från den dag då produktionen av förnybar el ökade och efter utgången av år 2030.

För anläggningar som avses i 3 b § har producenten inte rätt att tilldelas elcertifikat när femton år har gått från den tidpunkt då anläggningen, enligt tillsynsmyndighetens beslut om godkännande enligt 5 §, är att anse som ny och efter utgången av år 2030.

Om en ansökan om godkännande för tilldelning av elcertifikat enligt 2 § tredje stycket, 3 a eller 3 b § kommer in till tillsynsmyndigheten efter det att anläggningens godkännande för tilldelning har återkallats enligt 6 kap. 6 § 3 a, får elcertifikat tilldelas endast för tid från

a) tillsynsmyndighetens beslut om godkännande för tilldelning av elcertifikat för den ökade produktionskapaciteten, eller

b) tillsynsmyndighetens beslut om godkännande för tilldelning för att anläggningen är att anse som ny.

9 a §

Om en anläggnings godkännande för tilldelning har återkallats enligt 6 kap. 6 §, får elcertifikat inte tilldelas för samma produktionsanläggning om anläggningen endast har flyttats till en annan plats.

Tilldelning för ökad produktionskapacitet enligt 2 § tredje stycket eller 3 a § får dock ske trots vad som sägs i första stycket.

ilaga 4

B Har en certifikatberättigad producent varit förhindrad att tilldelas elcertifikat får tillsynsmyndigheten, om det finns synnerliga skäl, efter ansökan av producenten medge en förlängning av en tilldelningsperiod som följer av 7, 8 eller 9 §. En sådan förlängning ska motsvara den tid producenten har varit förhindrad att tilldelas elcertifikat, dock längst till utgången av år 2030. 10 §3

Har en certifikatberättigad producent varit förhindrad att tilldelas elcertifikat får tillsynsmyndigheten, om det finns synnerliga skäl, efter ansökan av producenten medge en förlängning av en tilldelningsperiod som följer av 7, 8 eller 9 § andra stycket. En sådan förlängning skall motsvara den tid producenten har varit förhindrad att tilldelas elcertifikat, dock längst till utgången av år 2030.

3 kap.

2 §4

Elcertifikatsregistret skall bestå av certifikatkonton, som skall läggas upp för certifikatberättigade producenter och för dem som är kvotpliktiga och har registrerats enligt 4 kap. 7 eller 8 §.

Elcertifikatsregistret ska bestå av certifikatkonton, som ska läggas upp för certifikatberättigade producenter och för dem som är kvotpliktiga och deklarationsskyldiga och har registrerats enligt 4 kap. 7, 7 a eller 8 §.

6 kap.

Återkallelse av godkännande

enligt 2 kap. 5 § och beslut om sanktionsavgift

Återkallelse av godkännande

och av förhandsbesked

6 §5

Tillsynsmyndigheten skall återkalla ett godkännande av en anläggning

Tillsynsmyndigheten ska återkalla ett godkännande för tilldelning av elcertifikat

1. om anläggningen inte längre uppfyller förutsättningarna för ett godkännande enligt 2 kap. 5 §,

2. om godkännandet har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter i en ansökan om godkännande och dessa haft betydelse för innehavarens rätt att tilldelas elcertifikat, eller

2. om godkännandet har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter i en ansökan om godkännande och dessa haft betydelse för innehavarens rätt att tilldelas elcertifikat,

3 Senaste lydelse 2006:1589. 4 Senaste lydelse 2006:1016. 5 Senaste lydelse 2006:1589.

Pr

3. om tidsperioden för tilldelning av elcertifikat har löpt ut

op. 2008/09:92 Bilaga 4

3. om tilldelningen av elcertifikat har upphört

a) enligt 2 kap. 7 eller 8 §,

b) efter en sådan ny tilldelningsperiod som avses i 2 kap. 9 §, eller

c) efter en sådan förlängd tilldelningsperiod som avses i 2 kap. 10 §.

a) enligt 2 kap. 7, 8 eller 9 §,

b) efter en sådan förlängd tilldelningsperiod som avses i 2 kap. 10 §, eller

4. om tillsynsmyndigheten har fattat ett nytt beslut om godkännande för tilldelning enligt 2 kap. 3 b §.

6 a §

Tillsynsmyndigheten ska återkalla ett förhandsbesked om möjligheten till godkännande för tilldelning av elcertifikat

1. om förutsättningarna som låg till grund för beslutet ändrats,

2. om förhandsbeskedet har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter, eller

3. om villkoren i beskedet inte uppfylls.

Beslut om sanktionsavgift

8 kap.

1 §6

Beslut av tillsynsmyndigheten i följande frågor får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:

1. godkännande av anläggningar enligt 2 kap. 5 §.

2. ny eller förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 9 eller 10 §,

1. godkännande av anläggningar för tilldelning av elcertifikat enligt 2 kap. 5 § och förhandsbesked enligt 3 c §,

2. förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 10 §,

3. registrering enligt 4 kap. 8 §,

4. kvotpliktsavgift enligt 5 kap. 1 och 3 §§,

5. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 2 §,

6. föreläggande som förenats med vite enligt 6 kap. 3 §,

6 Senaste lydelse 2006:1589.

7. återkallelse av godkännande enligt 6 kap. 6 §,

7. återkallelse av godkännande för tilldelning av elcertifikat enligt 6 kap. 6 § och av förhandsbesked om möjligheten till godkännande för tilldelning av elcertifikat enligt 6 kap. 6 a §,

8. sanktionsavgift enligt 6 kap. 7 §,

9. avregistrering enligt 6 kap. 7 b §, 10. föreläggande som förenats med vite enligt 6 kap. 9 §, 11. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 10 §, 12. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 10 a §, och 13. förseningsavgift enligt 6 kap. 12 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

2. Bestämmelsen i 3 kap. 2 § ska tillämpas för tid från och med den 1 januari 2009.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-20

Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Karl-

Ingvar Rundqvist och regeringsrådet Nils Dexe.

Ändringar i lagen ( 2003:113 ) om elcertifikat – tilldelningsprinciper och förhandsbesked

Enligt en lagrådsremiss den 13 november 2008 (Näringsdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av ämnessakkunniga Christina Nordenbladh.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Lagen (2003:113) om elcertifikat syftar till att stimulera produktionen av el från förnybara källor. Lagtexten har redan, sedan ikraftträdandet den 1 maj 2003, ändrats ett flertal gånger och kan inte sägas vara lättillgänglig. Tillämpningsområdet är dock mycket specialiserat och det framstår som angeläget att fortlöpande anpassa bestämmelserna efter nya behov. Lagrådet har under föredragningen av de nu föreslagna ändringarna erfarit, att en översyn av lagen i dess helhet kan förväntas, rimligen senast i samband med den utfasning av produktionsanläggningar som kommer att ske vid utgången av år 2012 eller 2014. Lagrådet kan emellertid inte underlåta att i det aktuella lagstiftningsärendet fästa uppmärksamheten på främst strukturen i lagens andra kapitel.

Kapitlet handlar om förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat och behandlar i de fyra första paragraferna den elproduktion som berättigar till sådant certifikat. I 1 § räknas upp de förnybara energikällor som kan användas för att innehavaren av en anläggning ska vara berättigad att bli tilldelad elcertifikat, nämligen vindkraft, solenergi, vågenergi, geotermisk energi och biobränslen. I 1 a § nämns även torv som energikälla. I 2 § ges samma rätt även till innehavaren av en anläggning som producerar el med användande av vattenkraft och i paragrafens tredje stycke regleras särskilt denna rätt vid en produktionsökning som skett efter lagens ikraftträdande. Även 3 § innefattar bestämmelser om enbart vattenkraft.

I den föreslagna nya 3 a § behandlas det fall att en ökning av elproduktionen skett i en anläggning, där el produceras med användande av någon i 1 eller 1 a § angiven energikälla. I den nya 3 b § sammanförs sedan de nämnda energikällorna med vattenkraften så att varje innehavare av en produktionsanläggning där det gjorts sådana omfattande ombyggnader eller andra investeringar att anläggningen ska anses som en ny anläggning är berättigad att bli tilldelad certifikat.

Lagrådet anser att en större klarhet och konsekvens med hänsyn till innehållet skulle uppnås med en viss omdisponering av paragraferna och i samband därmed, för att uppnå enhetlighet, även vissa justeringar av texten enligt följande:

2 § utformas i enlighet med förslaget med viss redaktionell ändring i tredje stycket: ”efter lagens ikraftträdande ökats” ändras till ”ökats efter utgången av april 2003”.

3 § utformas i enlighet med förslaget. Första stycket i föreslagna 3 a § kan lämpligen arbetas in i 1 § och där bilda ett nytt tredje stycke. Bemyndigandet i 3 a § andra stycket kan sammanföras med nuvarande tredje stycke i 1 § och utgöra paragrafens fjärde stycke. Paragrafens tredje och fjärde stycken ges förslagsvis följande lydelse:

Om produktionskapaciteten till följd av investeringar i produktionshöjande åtgärder varaktigt ökats i en anläggning som avses i 1 eller 1 a § efter utgången av år 2006, ska den ökade produktionen av förnybar el berättiga innehavaren att bli tilldelad elcertifikat.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. vad som avses med biobränslen i första stycket 5, och

2. villkoren för att tilldelas elcertifikat enligt andra stycket.

Föreslagna 3 b § blir i stället 3 a § och ges följande lydelse:

Om det i en produktionsanläggning, som är eller har varit godkänd av tillsynsmyndigheten enligt 5 §, har gjorts sådana omfattande ombyggnader eller andra investeringar att anläggningen ska anses som en ny anläggning, är innehavaren berättigad att bli tilldelad elcertifikat. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om de åtgärder som krävs för att en anläggning ska anses som ny.

En omredigering enligt Lagrådets förslag leder till följdändringar beträffande numreringen av 3 c §, beträffande hänvisningarna i 5 § andra stycket 1 och 9 § till 3 a § och 3 b § samt beträffande hänvisningen i 9 a § till 3 a §.

Även hänvisningen i 6 kap. 6 § 4 till 2 kap. 3 b § och hänvisningen i 8 kap. 1 § 1 till 2 kap. 3 c § behöver ändras av samma skäl.

2 kap. 3 c § (enligt Lagrådets förslag 3 b §)

Enligt paragrafen ska en anläggningsinnehavare få ansöka om förhandsbesked om möjligheten till godkännande för tilldelning av elcertifikat enligt 2 § tredje stycket, 3 a eller 3 b §. I andra stycket har tagits in att förhandsbeskedet får förenas med villkor och att det är bindande vid

prövning av om en anläggning ska godkännas för tilldelning av elcertifikat enligt 5 §.

Av lydelsen av andra stycket följer att alla förhandsbesked ska behandlas på samma sätt oberoende av vad de innebär. Som Lagrådet ser det torde emellertid avsikten vara att regleringen där endast ska ta sikte på besked som är till fördel för sökanden, dvs. innebär att ett godkännande för tilldelning av elcertifikat enligt 5 § kommer att meddelas om sökanden senare ansöker om ett godkännande. En förutsättning för att en senare ansökan om godkännande ska bifallas kan då i och för sig vara att vissa villkor som tagits in i förhandsbeskedet ska vara uppfyllda.

Mot bakgrund av det anförda föreslår Lagrådet att andra stycket ges följande lydelse:

Ett förhandsbesked, som innebär att ett godkännande enligt 5 § kommer att meddelas efter ansökan, får förenas med villkor och är bindande vid prövning av en ansökan om ett sådant godkännande.

6 kap. 6 a §

I paragrafen anges under tre punkter fall då tillsynsmyndigheten ska återkalla ett lämnat förhandsbesked om möjligheten till godkännande för tilldelning av elcertifikat.

I punkt 2 nämns det fall att förhandsbeskedet har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter. Lagrådet anser att bestämmelsen i denna del bör förses med ett tilläggsrekvisit så att det även förutsätts att uppgifterna haft betydelse för avgörandet av ärendet om förhandsbesked. Bl.a. kan erinras om att ett likartat tilläggsrekvisit redan finns i 6 kap. 6 § 2 för motsvarande situation avseende godkännande för tilldelning av elcertifikat. Punkt 2 skulle då kunna utformas enligt följande:

2. om förhandsbeskedet har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter och dessa haft betydelse för ärendets avgörande, eller

Enligt punkt 3 ska återkallelse ske för det fall att villkoren i förhandsbeskedet inte uppfylls. Lagrådet ifrågasätter för sin del om punkt 3 behövs. Fråga om bristande uppfyllelse av villkor som har förenats med ett förhandsbesked lär naturligen aktualiseras vid tillsynsmyndighetens prövning av kommande ärende om godkännande för tilldelning av elcertifikat enligt föreslagna 2 kap. 2 § tredje stycket, 3 a § eller 3 b §. Det framstår däremot inte som självklart att det dessförinnan kan uppkomma behov av att tillsynsmyndigheten prövar om eventuella villkor är uppfyllda eller ej. I lagrådsremissens motivering har inte heller utvecklats i vilka situationer en sådan prövning behövs. Om det under lagstiftningsärendets fortsatta beredning inte påvisas ett särskilt behov av bestämmelsen i denna del bör den således utgå.

Näringsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 december 2008.

Närvarande: Statsrådet Olofsson, ordförande, och statsråden Odell, Ask, Husmark Pehrsson, Leijonborg, Larsson, Erlandsson, Torstensson, Hägglund, Björklund, Carlsson, Borg, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors.

Föredragande: Statsrådet Olofsson.

Regeringen beslutar proposition 2008/09:92 Ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat – tilldelningsprinciper och förhandsbesked.

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som

inför, ändrar, upphäver eller upprepar ett normgivningsbemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EGregler

Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat

2 kap. 2 §

Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat

2 kap. 3 a §