Prop. 2011/12:116

Värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella institutet för demokrati och fria val (International IDEA) m.m.

Prop. 2011/12:116

Stockholm den 15 mars 2012

Fredrik Reinfeldt

Gunilla Carlsson (Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett nytt värdlandsavtal mellan Sveriges regering och Internationella institutet för demokrati och fria val (International IDEA), vilket ersätter ett värdlandsavtal från 1995. Enligt avtalet ska organisationen och dess personal samt familjemedlemmar som ingår i tjänstemännens hushåll beviljas immunitet och privilegier i Sverige. Regeringen ska täcka organisationens kostnader för lokalhyra.

Vidare föreslås att riksdagen antar en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Ändringen innebär att bilagan till nämnda lag ändras. Lagförslaget föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner värdlandsavtalet mellan Sveriges regering och

Internationella institutet för demokrati och fria val (avsnitt 5),

2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661)

om immunitet och privilegier i vissa fall.

Hänvisningar till S1

2. Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall1 ska ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

Bilaga 2

Immunitet eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell

överenskommelse

Internationella organ Fysiska personer

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47. Internationella Personer med Avtal den 14 mars

institutet för demokrati tjänst hos eller 2012 mellan Sveriges och fria val uppdrag av regering och (International IDEA) organisationen Internationella institutet för samt deras demokrati och fria val familjemedlemmar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__________________________________________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1 Lagen omtryckt 1994:717. 2 Senaste lydelse 2011:82 (jfr 2011:132)

3. Ärendet och dess beredning

Internationella institutet för demokrati och fria val (International IDEA) inrättades 1995 och har sedan dess haft sitt högkvarter i Stockholm. Ett värdlandsavtal (högkvartersavtal) mellan Sverige och IDEA undertecknades den 10 och 16 oktober 1995 och godkändes senare av riksdagen (prop. 1995/96:41, bet. 1995/96:JuU5, rskr.1995/96:21).

IDEA antog nya stadgar 2006, vilka ratificerades av Sverige 2008 med en tolkningsförklaring. Bland annat med anledning av organisationens nya stadgar har IDEA begärt omförhandling av värdlandsavtalet. Efter förhandlingar mellan representanter för svenska regeringen och IDEA har parterna kommit överens om ett nytt avtal om immunitet och privilegier för organisationen och dess personal.

Regeringen beslutade den 16 februari 2012 att det nya värdlandsavtalet skulle undertecknas, vilket skedde den 14 mars 2012 med förbehåll för riksdagens godkännande. Avtalet finns i bilaga 1.

Sverige har vid ett antal tillfällen ingått värdlandsavtal med olika mellanstatliga organisationer. Det nya avtalet med International IDEA skiljer sig inte avsevärt från det tidigare avtalet med den organisationen, men innebär en viss uppdatering med anledning av organisationens nya stadgar och till följd av ändringar i svensk lagstiftning m.m., bl.a. i folkbokföringslagen. Regeringens åtagande att biträda organisationen med att anskaffa lämpliga kanslilokaler och att täcka hyran för sådana lokaler framgår också uttryckligen av det nya avtalet. På grund av organisationens särskilda karaktär utsträcks vidare kretsen av befattningshavare som kan få diplomatisk immunitet som motsvarar den som diplomatiska företrädare vanligen får enligt Wienkonventionen. Förutom generalsekreteraren kan även högst tre avdelningschefer vid organisationen beviljas sådan immunitet. En förutsättning för detta är dock att befattningshavaren inte är svensk medborgare eller bosatt i Sverige omedelbart före anställningens början.

Förslagen har avstämts underhand med Försäkringskassan och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Lagrådet

Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

4. Avtalets innehåll

Allmänt

Mellan en mellanstatlig organisation och regeringen i det land där organisationen har sitt huvudsakliga säte ingås regelmässigt ett s.k. värdlandsavtal, även kallat högkvartersavtal. Värdlandsavtalet reglerar frågor om immunitet och undantagsförmåner för organisationen och dess personal.

Med Internationella institutet för demokrati och fria val (International

IDEA) ingicks ett högkvartersavtal år 1995 i anslutning till att organisationen inrättades. Det nu omförhandlade avtalet skiljer sig inte avsevärt från det hittills gällande avtalet men det har gjorts vissa terminologiska förändringar med anledning av IDEA:s nya stadgar och modifikationer med hänsyn till ändringar i svensk lagstiftning. En ändring i folkbokföringslagen (2010:1843), som innebär att tjänstemän vid internationella organisationer som har immunitet endast i tjänsten ska folkbokföras, medför för denna kategori tjänstemän förändringar när det gäller hälso- och sjukvård och när det gäller vissa utbildningsfrågor, något som återspeglas i avtalets artiklar

VIII-X.

Organisationens juridiska personlighet samt immunitet för organisationen, dess lokaler och kommunikationer (art. II, III, IV och X)

Organisationen ska ha full status som juridisk person och de befogenheter som är nödvändiga för att kunna utföra sin verksamhet och uppfylla sina mål enligt vad som stipuleras i organisationens stadgar.

Regeringen åtar sig att biträda organisationen med att anskaffa lämpliga kanslilokaler och att täcka organisationens hyreskostnader för dessa.

Organisationen, dess egendom och tillgångar ska ha immunitet mot alla former av rättsliga förfaranden i Sverige. Generalsekreteraren kan dock i enskilda fall besluta att avstå från sådan immunitet.

Organisationens lokaler är okränkbara liksom även bostäderna för de tjänstemän som har full diplomatisk immunitet enligt Wienkonventionen, dvs. generalsekreteraren och högst tre avdelningschefer, såvida en sådan befattningshavare inte är svensk medborgare eller bosatt i Sverige omedelbart före anställningens början. För att svenska myndigheter ska få

tillträde krävs det att generalsekreteraren lämnat sitt tillstånd.

Vid en

eldsvåda eller annan svår olycka som kräver omedelbara åtgärder anses det dock ett sådant medgivande finns.

I avtalet åtar sig regeringen att se till att svenska myndigheter vidtar alla nödvändiga åtgärder för att ge organisationens lokaler och personal säkerhet och skydd samt garantera att organisationen får tillgång till allmän service såsom telefon, radio/telegraf, telefax, andra elektroniska kommunikationer och posthantering på skäliga villkor. Vidare är organisationens arkiv, dess datalagrade information, fonetiska upptagningar, foto och film samt andra handlingar som tillhör eller innehas av organisationen okränkbara. Slutligen är organisationens korrespondens, kommunikationer och kurirer okränkbara.

Viseringsfrågor och frågor om immunitet för organisationens personal (art. V och VI)

En tjänsteman vid organisationen har immunitet mot rättsliga åtgärder för muntliga och skriftliga uttalanden som de gjort i tjänsten liksom när det gäller åtgärder som vidtagits i tjänsten. Denna immunitet består även sedan tjänstemannen lämnat sin tjänst vid organisationen. Alla dokument, datalagrad information, fonetiska upptagningar, foto, film och andra

handlingar som finns i tjänstemannens besittning ska vara okränkbara.

Tjänstemannen är vidare befriad från nationell tjänsteplikt och är tillsammans med sina familjemedlemmar undantagen från svenska allmänna invandringsregler och regler om utlänningsregistrering. I samband med inflyttning till Sverige för tjänsten vid organisationen får en tjänsteman utan tull- eller importavgifter införa bohag och personliga tillhörigheter, inklusive ett motorfordon per tjänsteman och partner.

För generalsekreteraren gäller, såvida han eller hon inte är svensk medborgare eller bosatt i Sverige omedelbart före anställningens början, att han eller hon tillsammans med sina familjemedlemmar som ingår i hushållet ska ha den immunitet och de privilegier som diplomatiska företrädare vanligen har enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Enligt avtalet ska under samma förutsättning sådan immunitet och sådana privilegier beviljas också (högst) tre avdelningschefer vid organisationen och deras familjemedlemmar. Regeringens principiella hållning är visserligen att när det gäller internationella organisationer som har säte i Sverige och faller utanför FN:s och EU:s regelverk, ska endast organisationens högste chef ha sådan långtgående diplomatisk immunitet. När det gäller IDEA finns det dock enligt regeringens mening särskilda omständigheter som motiverar att ytterligare några högre tjänstemän vid organisationens huvudkontor i Stockholm har diplomatisk status. IDEA har nämligen en fältorganisation ute i världen som till stor del är placerad i länder med en prekär säkerhetssituation. IDEA:s arbetsuppgifter omfattar många politiskt känsliga frågor såsom valprocesser, demokratistöd och infiltration av organiserad brottslighet i politiska processer, något som gör organisationen och dess personal särskilt utsatt för hot. Det är därför av vikt att fältkontoren och deras personal kan få bästa möjliga skydd.

För varje fältkontor sluts ett värdlandsavtal med värdlandets regering om kontorets villkor. Vanligen används avtalet med högkvarterslandet Sverige som modell för dessa avtal. Det har visat sig vara mycket angeläget av säkerhetsskäl att ett avdelningskontor (fältkontor) och dess chef får diplomatisk status, vilket medför ökad säkerhet för kontoret och dess personal. En chef för ett fältkontor anses vara på motsvarande nivå i organisationen som en avdelningschef på organisationens huvudkontor. Att tre tjänstemän på avdelningschefsnivå vid huvudkontoret i Stockholm får

sådan status kan därför förväntas

väsentligt underlätta att fältkontoren och

deras chefer också får sådan status. Mot denna bakgrund finner regeringen att det är motiverat att i IDEA:s fall göra ett undantag och medge att en större krets av befattningshavare än normalt får en mer långtgående immunitet.

Experter som organisationen anlitar har samma immunitet och rättigheter som tjänstemännen. För dem inom denna kategori som är svenska medborgare eller bosatta i Sverige före uppdragets början är dock immuniteten begränsad till uttalanden och åtgärder i tjänsten samt till okränkbarhet för alla dokument, handlingar etc. som rör organisationens verksamhet.

Regeringen åtar sig vidare att i enlighet med EU:s viseringskodex utfärda

visering utan avgift för denna

personkrets liksom för medlemmarna i

IDEA:s råd och rådgivande kommitté samt för personer som organisationens

medlemsstater utsett att representera dem vid organisationen och för

personer som inbjudits till organisationen av dess generalsekreterare. För att underlätta för regeringen att uppfylla sina åtaganden i detta avseende ska generalsekreteraren så långt det är möjligt före deras ankomst till Sverige meddela regeringen namnen på sådana personer.

Immunitet och undantagsförmåner beviljas endast för att organisationen ska kunna bedriva sitt arbete på ett effektivt sätt och inte för att gynna den enskilde tjänstemannen. Immuniteten kan därför hävas om den kan anses hindra rättvisans gång. Beslut om hävande av immuniteten fattas i fråga om en tjänsteman av generalsekreteraren och i fråga om generalsekreteraren av rådet. De personer som har immunitet och undantagsförmåner enligt avtalet är givetvis alltid skyldiga att följa svenska lagar, om dessa inte inkräktar på de förmåner som har beviljats enligt avtalet.

Immuniteten ska inte gälla vid civilrättslig talan av tredje man om skadestånd på grund av olyckshändelse förorsakad av framfört motorfordon eller annat transportmedel eller när det gäller trafikförseelse där ett sådant fordon är inblandat.

Befrielse från skatter och avgifter (art. III och VI)

De stater som är medlemmar i en mellanstatlig organisation accepterar inte att deras bidrag delvis går in i värdlandets statskassa. Detta är bakgrunden till en etablerad princip att mellanstatliga organisationer har vissa skatteundantag. Därför ska enligt avtalet organisationen vara befriad från alla direkta skatter. För skatter som rätteligen är avgifter för utförda tjänster från det allmännas sida gäller dock inte denna skattebefrielse. Vidare är organisationen befriad från att betala alla typer av arbetsgivaravgifter för personalen samt tull- och importavgifter.

Enligt avtalet är organisationens tjänstemän befriade från skatt och allmänna socialavgifter på lön och ersättning som utbetalas av organisationen. Denna befrielse gäller dock inte tjänstemän som är svenska medborgare eller bosatta i Sverige omedelbart före anställningen vid organisationen. Sådana tjänstemän är dock befriade från allmänna socialavgifter såsom allmänna pensionsavgifter. Regeringen förbinder sig att ge ett särskilt ekonomiskt bidrag till organisationen som är lika stort som skatten på ersättningar och arvoden från organisationen som betalas av de den personal som inte är undantagen skattskyldighet. Den summa som de i personkretsen som är svenska medborgare eller som är bosatta i Sverige omedelbart före anställningen vid organisationen betalar i skatt, återgår således till organisationen.

När det gäller indirekta skatter på varor som inköpts eller tjänster som utförts för organisationens verksamhet gäller skattebefrielse för organisationen i enlighet med vad som fastställts i svensk lagstiftning. Enligt nu gällande reglering är kostnader för kontorsutrustning och installationer, tryckt material, utrustning för motorfordon, service och installationer på lokaler och fordon, telefonservice, el, vatten och avlopp, sophämtning, bevakning och säkerhetsarrangemang undantagna från skatt. Även kostnader

för bensin, alkohol och tobak är skattebefriade. Andra varor och

tjänster,

som t.ex. kopieringspapper och juridiska tjänster, är däremot inte undantagna.

Socialförsäkringsskydd och arbetsrätt (art. VII och XII)

Eftersom organisationen inte är skyldig att betala socialförsäkringsavgifter för sina anställda, omfattas dessa inte av det svenska socialförsäkringssystemet. Enligt avtalet ska därför organisationen se till att personalen och familjemedlemmar som ingår i personalens hushåll omfattas av en tillfredsställande social trygghet, något som normalt förverkligas genom ett försäkringsbaserat system. En tjänstemans familjemedlemmar ska dock ha rätt till svenska sociala trygghetsförmåner, om familjemedlemmarna var bosatta i Sverige omedelbart före tjänstemannens anställning vid organisationen.

Bestämmelserna om att det svenska socialförsäkringssystemet inte är tillämpligt ska dock inte gälla för inkomst från förvärvsverksamhet i Sverige vid sidan av organisationen.

Det föreskrivs i avtalet att tjänstemännens anställningskontrakt ska hänvisa till en mekanism för att lösa tvister mellan organisationen och tjänstemännen om deras anställning. Eftersom organisationen har immunitet mot rättsliga åtgärder från svenska myndigheters sida, är det av vikt att en sådan rättslig mekanism finns och att det i avtalet föreskrivs att organisationen förbinder sig att verkställa varje beslut som fattas i enlighet med ett sådant rättsligt förfarande.

5. Godkännande av avtalet

Hänvisningar till S5

  • Prop. 2011/12:116: Avsnitt 1

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner värdlandsavtalet mellan

Sveriges regering och Internationella institutet för demokrati och fria val.

Skälen för regeringens förslag: Internationella institutet för demokrati och fria val (International IDEA) är en mellanstatlig organisation som tillkom 1995 och sedan dess har sitt högkvarter förlagt till Stockholm. Det svenska engagemanget i organisationen har hög prioritet. Nya stadgar för

IDEA antogs 2006.

IDEA är ett mellanstatligt organ med en fast institutionell struktur upprättat genom ett mellanstatligt avtal. Internationella organ av sådan

karaktär är folkrättsliga subjekt och det anses att de bör tillerkännas rättskapacitet liksom viss immunitet och andra privilegier för att på ett från värdlandet oberoende sätt kunna fullgöra sin målsättning.

Immunitet innebär att talan inför domstol eller ansökan om verkställighet ska avvisas. Privilegier (undantagsförmåner) innebär vissa undantag från nationell lagstiftning.

Det nya avtalet mellan regeringen och IDEA innebär endast mindre förändringar i förhållande till det hittills gällande värdlandsavtalet från 1995, bl.a. en anpassning till IDEA:s nya stadgar. Den immunitet och de

privilegier som organisationen och dess personal erhåller, motsvarar i

huvudsak vad som gäller för andra internationella organisationer av liknande karaktär.

6. Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Regeringens förslag: Lagen 1976:661 om immunitet och privilegier i vissa fall ska omfatta Internationella institutet för demokrati och fria val i enlighet med det nya avtalet.

Skälen för regeringens förslag: För att avtalets bestämmelser om immunitet och privilegier ska bli gällande inför svenska domstolar och myndigheter måste de införlivas med svensk rätt.

Frågor om immunitet och privilegier för internationella organ regleras i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Enligt 4 § i denna lag har vissa i en bilaga till lagen angivna organ immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Immuniteten och privilegierna gäller i den utsträckning som framgår av avtalet.

Internationella institutet för demokrati och fria val (International IDEA) står redan nu upptaget i bilaga till lagen (punkt 47) med angivande av avtalet mellan Sverige och Internationella institutet för demokrati och fria val. I avtalshänvisningen ska det gamla avtalet bytas ut mot det nya avtalet mellan Sverige och Internationella institutet för demokrati och fria val den 14 mars 2012.

Avtalet ska godkännas av parterna i enlighet med deras respektive interna procedurer. Det träder i kraft vid en avtalad tid efter det att parterna har underrättat varandra om att procedurerna har avslutats. Med hänsyn till att det inte redan nu säkert kan anges när avtalet blir bindande för Sverige bör den föreslagna lagändringen träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

7. Kostnader

Några direkta offentligfinansierade effekter bedöms inte följa av avtalet.

Bilaga 1

Agreement between the Government of Sweden and the International Institute for Democracy and Electoral Assistance concerning the immunity and privileges of the International Institute for Democracy and Electoral Assistance and its Officials

The Government of Sweden and the International Institute for Democracy and Electoral Assistance

NOTING that the International Institute for Democracy and Electoral Assistance was established as an international intergovernmental organization at a conference held in Stockholm on 27 February 1995;

NOTING that Statutes of the Organization as amended were adopted at an Extraordinary Council meeting of the Institute on 24 January 2006;

NOTING that according to Article X of the Statutes of the Organization, the status, privileges and immunities of the Organization and of its Officials in the host country shall be specified in a Headquarters Agreement;

FURTHER NOTING that the two Parties have entered into a Headquarters Agreement on the 10 and 16 October 1995 and have agreed to amend that Agreement;

DESIRING to lay down modified conditions concerning the immunity and privileges of the Institute and its officials,

HAVING thus agreed to enter into a new Agreement to replace the Agreement of 10 and 16 October 1995,

have agreed as follows:

Article I

Definitions

Whenever used in this Agreement, the following words and expressions shall have the meaning assigned to them hereunder.

a) ”Government” means the Government of Sweden;

b) ”Organisation” means the International Institute for Democracy and Electoral Assistance;

c) ”Secretary-General” means the Secretary-General of the Organisation and, during his or her absence, any other official specially designated to act on his or her behalf;

d) ”Officials” means persons employed by the Organisation for its regular tasks who are not paid hourly rates;

e) ”Experts” means persons, other than Officials of the Organisation, appointed for one or several specific tasks by the Organisation;

f) ”Emoluments” means all sums in respect of employment by the Organisation paid to, vested in or accruing to an Official or Expert in any form whatsoever;

g) ”Taxes being charges for public services” means such taxes which are paid in connection with the provision by a state or municipal authority of a particular service in direct relation to providing such a service;

h) ”Family members or Members of Family” means:

i) the spouse of the person concerned; ii) the partner of the same sex, if the two persons have officially registered their relationship; iii) a person comparable to a spouse, i.e. a person who continuously shares a household and cohabits in a relationship resembling marriage with the person concerned; the sex of the cohabitant is of no relevance; iv) children of the person in question and of his/her spouse or a person as defined in point ii and iii, who are under the age of 18 years or dependent on his/her care.

Article II

Legal status

The Organisation shall possess full legal personality in accordance with article I.3 of its Statutes.

Article III

Property, funds and assets

1. The Organisation, its property and assets shall enjoy immunity from any form of legal proceedings. The property and assets held by the Organisation in order to fulfil its objectives shall be exempt from requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference by an executive, administrative or judicial authority. The Secretary-General has the right to waive this immunity in any particular case.

2. The Organisation, its property and assets, income and revenues, shall be exempt from

a) all direct taxes; the Organisation shall not, however, demand exemption from Taxes being charges for public services,

b) indirect taxes on goods purchased or services performed for the benefit of the activities of the Organisation, to the extent that Swedish law permits for international organisations in Sweden;

c) payroll taxes, social security contributions and wage taxes for Officials of the Organisation;

d) customs and import charges.

3. The Organisation may possess funds and currencies of all kinds and may have accounts in any currency whatsoever.

4. The Organisation shall not be subject to any legal provisions concerning import and export restrictions with regard to goods imported or exported by the Organisation for official use. Goods thus brought into Sweden may not be disposed of here except on conditions approved by the Government.

Article IV

Premises and services

1. The Government shall assist the Organisation in obtaining appropriate premises for its office and annually reimburse the Organisation for the office rent.

2. The premises of the Organisation as well as the living quarters of the Secretary-General and of three Directors of the Organisation, insofar as these officials are not Swedish citizens or residents of Sweden when appointed, shall be inviolable and shall be exempt from house search. Swedish authorities may not gain access to the same without the consent of the Secretary-General. Such consent may, however, be deemed to have been given in the event of an outbreak of fire or some other severe accident necessitating immediate measures.

3. The Swedish authorities concerned shall take appropriate measures for the safety and protection of the premises and personnel of the Organisation.

4. The archives of the Organisation, in common with all other documents, manuscripts, information for computer storage and retrieval, recordings, photographs and films belonging to the Organisation, whether any or all such items are in physical or digital form or in any other electronic format, shall be inviolable.

5. The Swedish authorities concerned shall take appropriate measures to ensure that the Organisation obtains access to necessary public services and that these services are provided on reasonable terms. With regard to telephone, radio/telegraph, telex, all other electronic means of communication and postal services, the Organisation shall enjoy the same privileges as are usually accorded to diplomatic representations.

Article V

Visa formalities and border control

1. The Government undertakes to issue visas to Sweden without visa charges, in accordance with the Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code), to the following persons for as long as they have business at the Organisation:

a) Members of the Council and the Board of Advisers,

b) Persons appointed by Member States to represent them on official business of the Organisation,

c) Officials of the Organisation and Members of their Families, if included in their respective households,

d) Experts on assignments at the Organisation, and

e) Persons invited to the Organisation by the Secretary-General.

2. The provisions of paragraph 1 shall apply regardless of the relations prevailing between the government of the persons concerned and the Government of Sweden. They shall not preclude the stipulation of reasonable proof that persons claiming the above mentioned rights belong to the categories indicated, nor the reasonable implementation of international rules of quarantine of public health regulations. This provision shall not prejudice immunity under Article VI.

3. The Secretary-General shall, as far as it is possible before their arrival in Sweden, notify the Government of the names of persons in the categories indicated in paragraph 1 of this Article, to facilitate implementation by the Government of the provisions of this Agreement.

4. Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) is applicable regarding the crossing of the external borders and conditions for entry.

Article VI

Immunity and privileges of the Secretary-General, Officials of and Experts engaged by the Organisation

1. Officials of the Organisation who are not Swedish citizens or residents of Sweden immediately prior to the employment by the Organisation shall enjoy:

a) Immunity from legal action of any kind in relation to verbal or written statements which they have made in their official capacity and measures which they have taken in that capacity. The immunity shall continue to apply when the persons concerned have left the service of the Organisation.

b) The right to claim inviolability in respect to all papers, documents, manuscripts, information for computer storage and retrieval, recordings, photographs and films, whether in physical or digital form or in any other electronic format, relating to the activities of the Organisation.

c) Exemption from tax and general social security contributions on emoluments and indemnities paid by the Organisation.

d) Personal exemptions for themselves and Members of their Families included in their households from immigration restrictions and provisions concerning the registration of aliens.

e) Exemption from Swedish national service obligations.

f) The same currency exchange privileges as are accorded to officials holding corresponding positions with diplomatic missions. In particular, Officials of the Organisation shall be entitled, on terminating their employment in Sweden, legally and without hindrance to transfer money from Sweden in the same currency and up to the same amount as they brought into Sweden, together with other money which they can show themselves to be lawfully possessed of.

g) The same protection and opportunities of repatriation for themselves personally and for Members of their Families included in their households as, during international crisis, are accorded to officials holding corresponding positions with diplomatic missions.

h) The right, when taking up their appointment, and without liability for customs and other import dues, to import furniture and other personal belongings, including one vehicle per official and spouse/partner. Importation can be effected in one or more shipments.

2. The Secretary-General and Officials of the Organisation who are Swedish citizens or residents of Sweden immediately prior to the employment by the Organisation shall enjoy the immunities indicated in section 1 a), b), d) and e) of this Article. Furthermore, they shall enjoy exemption from paying general social security contributions.

3. In addition to the privileges and immunities indicated in this Article, paragraph 1, the Secretary-General and three Directors, together with Members of their Families included in their households, insofar as they are not Swedish citizens or residents of Sweden when appointed, shall enjoy the immunities and privileges usually accorded to diplomatic agents of corresponding status by the Vienna Convention on diplomatic relations. There shall, however, be no immunity in respect of a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by them, or in respect of a traffic offence involving such a vehicle and caused by them.

4. Experts engaged by the Organisation who are not Swedish citizens or residents of Sweden shall enjoy the immunities and privileges indicated in section 1a) – g) of this Article. Experts engaged by the Organisation, who are Swedish citizens or residents of Sweden, shall enjoy the immunities and privileges stated in section 1 a) and 1 b) of this Article.

5. Immunities and privileges under this Agreement are granted solely in order for the aims and purposes of the Organisation to be achieved efficiently. The Secretary-General of the Organisation may waive the immunity of an official if, in his or her opinion, the immunity would impede the course of justice and can be suspended without detriment to the interests of the Organisation. The Council may waive the immunity of the Secretary-General in corresponding circumstances.

6. All persons enjoying immunity and privileges are obliged to respect Swedish law if this does not impinge on the immunities and privileges granted under this Agreement.

7. The Government undertakes that it will make a financial contribution to the Organisation, additional to and separate from its other contributions, equaling the amount of tax payable by the Secretary-General and officials of the Organisation who are not exempt from tax under this Article, in respect of emoluments and indemnities from the Organisation.

8. For the purposes of this Article, a person shall not be considered as resident of Sweden, if he or she has immediately prior to the employment by the Organisation been in the employ of any other international organisation in Sweden.

9. On applying paragraph 1c) of this Article on exemption from tax on emoluments and indemnities paid by the Organisation, the concept ”resident of Sweden” shall imply resident of Sweden for tax purposes in accordance with Swedish national legislation.

Article VII

Social security

1. The Organisation shall provide its Officials and Members of their Families forming part of their respective households with appropriate social security protection.

2. However, Members of the Family of an Official shall be entitled to Swedish social security benefits, if such family members were resident in Sweden immediately prior to the employment of the Official by the Organisation.

3. The provisions of this Article shall not apply to social security benefits related to income from gainful occupation in Sweden outside the Organisation.

Article VIII

Health care

Officials of the Organisation and Members of their Families who are part of their respective households and who are registered in the population registry as residents have access to health care on the same terms as other Swedish residents. Other Officials of the Organisation shall be covered by appropriate arrangements made by the Organisation.

Article IX

Access to municipal pre-school activities and child-care organised by municipalities

The children of an Official of the Organisation, who is registered in the population register as a resident of Sweden, have access to pre-school activities and school-age child-care organised by Swedish municipalities on the same terms as children in their municipality of residence.

Article X

Access to the Swedish compulsory education and upper secondary education

The Family Members of an Official of the Organisation, who is registered in the population register as a resident of Sweden, have access to compulsory education and to upper secondary education in accordance with Swedish legislation.

Article XI

Communications

1. The official correspondence of the Organisation shall be inviolable.

2. The Government shall permit and protect unrestricted communication, including electronic communication, on the part of the Organisation for all official purposes. The Organisation may employ all appropriate means of communication, including couriers and messages in code or cipher. However, the Organisation may install a wireless transmitter only with the consent of the appropriate authorities.

3. Sealed bags containing documents or articles for official use and bearing external marks of their character shall not be opened or detained.

4. A courier of the Organisation shall be provided with an official document indicating his or her status and the number of packages constituting the sealed bag. The appropriate authorities shall assist him or her in the performance of his or her functions, in which he or she shall enjoy personal inviolability and he or she shall not be subjected to any form of arrest or detention.

Article XII

General provisions

1.The Organisation shall establish the terms of contract and necessary employment regulations for its staff and the contract of employment shall prescribe for a legal mechanism to solve any dispute between the Organisation and its staff regarding the contracts of their employment. The Organisation undertakes to implement any decision made in accordance with such legal mechanism. The Organisation shall further be entitled to establish any regulations necessary for the execution of the functions of the Organisation, including rules of international administrative law, and no law of Sweden shall be applicable in respect of the matters to which such regulations refer.

2. This Agreement shall be interpreted with reference to its primary purpose of enabling the Organisation to perform completely and efficiently its duties and achieve its purposes

Article XIII

Settlement of disputes

Any dispute between the Government and the Organisation concerning the interpretation or application of this Agreement or any question affecting the relations between the Government and the Organisation which cannot be settled by negotiation or by some other agreed method shall be referred for final decision to a panel consisting of three arbitrators. One of the arbitrators shall be selected by the Government, one shall be selected by the Organisation, and the third, who shall act as chair of the arbitration panel, shall be chosen by the first two arbitrators. Should they fail to agree upon the choice of the third arbitrator within one year of their first appointment, the third arbitrator shall at the request by either Party be chosen by the President of the International Court of Justice.

Article XIV

Final provisions

1. Consultations on alterations to this Agreement shall be held at the request of either Party. Any such alterations shall be made by mutual consent.

2. Either of the Parties may terminate this Agreement at any time by giving twelve months notice to the other Party. In the event of the Organisation being transferred from Swedish territory, the Agreement shall cease to apply after the length of time reasonably required for such relocation and for disposal of the Organisation’s property in Sweden.

3. This Agreement shall be approved by the Parties in accordance with their procedures. It shall enter into force at an agreed time when the Parties have notified each other that the requisite procedures have been completed.

DONE in duplicate in the English language

Stockholm 2012-03-14

For the Government of Sweden For the International Institute for Democracy and Electoral Assistance

Bilaga 2

Avtal mellan Sveriges regering och Internationella institutet för demokrati och fria val om immunitet och privilegier för Internationella institutet för demokrati och fria val och dess tjänstemän

Sveriges regering och Internationella institutet för demokrati och fria val

som beaktar att Internationella institutet för demokrati och fria val bildades vid en mellanstatlig konferens i Stockholm den 27 februari 1995,

som beaktar att Institutets förändrade stadgar antogs vid ett extraordinarie rådsmöte den 24 januari 2006,

som beaktar att enligt stadgarnas artikel X ska Institutets och dess tjänstemäns ställning, immunitet och privilegier specificeras i ett högkvartersavtal,

som vidare beaktar att de båda parterna ingått ett högkvartersavtal den 10 och 16 oktober 1995 och överenskommit att ändra den överenskommelsen,

som önskar fastställa nya villkor gällande immunitet och privilegier för Institutet och dess personal,

har överenskommit följande:

Artikel I

Definitioner

I denna överenskommelse ska följande ord och uttryck ha här angiven innebörd:

a) regeringen: Sveriges regering,

b) organisationen: Internationella institutet för demokrati och fria val,

c) generalsekreteraren: Organisationens generalsekreterare eller i hans eller hennes frånvaro en annan tjänsteman som särskilt utsetts att handla på hans eller hennes vägnar,

d) tjänstemän: personer som är anställda av organisationen för dess normala uppgifter och inte betalas per timme,

e) experter: personer som inte är tjänstemän vid organisationen och som anställts för en eller flera särskilda uppgifter,

f) ersättningar: alla summor som hänför sig till anställning vid organisationen, vilka i någon form utbetalas till, tillkommer eller tillfaller en tjänsteman eller en expert,

g) skatter som är avgifter för allmännyttiga tjänster: sådana skatter som betalas i samband med tillhandahållande från en statlig eller kommunal myndighet av en särskild tjänst i direkt anslutning till tjänsten,

h) familjemedlemmar:

i) den berörda personens make eller maka, ii) partner av samma kön, om de två personerna har registrerat sitt förhållande officiellt, iii) en person som kan jämställas med make eller maka, det vill säga en person som kontinuerligt delar hushåll och bor tillsammans med den berörda personen under äktenskapsliknande former, varvid sambons kön saknar betydelse, iv) barn till personen ifråga och till hans eller hennes maka eller make eller till sådan person som avses ii) eller iii) som är under 18 år eller som är beroende av personen ifråga för sin försörjning.

Artikel II

Rättslig ställning

Organisationen ska ha full status som juridisk person i enlighet med artikel I. 3 av dess stadgar.

Artikel III

Organisationens egendom, fonder och tillgångar

1. Organisationen samt dess egendom och tillgångar ska åtnjuta immunitet mot varje slag av rättsliga åtgärder. Egendom och tillgångar som organisationen innehar för att uppfylla sina mål får inte bli föremål för rekvisition, beslagtagande, expropriation eller något annat slags ingripande av en verkställande, administrativ eller rättslig myndighet. Generalsekreteraren har rätt att häva denna immunitet i enskilda fall.

2. Organisationen, dess egendom och tillgångar, inkomster och intäkter ska vara befriade från

a) alla direkta skatter; organisationen ska dock inte begära befrielse från skatter som utgör avgifter för allmännyttiga tjänster,

b) indirekta skatter på varor som inköpts eller tjänster som utförts för organisationens verksamhet, i den omfattning som enligt svensk lag medges för internationella organisationer i Sverige,

c) arbetsgivaravgifter, socialförsäkringsavgifter och löneskatter för organisationens tjänstemän;

d) tull och importavgifter.

3. Organisationen ska ha rätt att inneha penningmedel och valutor av alla slag och ha konton i vilken valuta som helst.

4. Organisationen ska inte vara föremål för några rättsliga bestämmelser om in- och utförselbegränsningar i fråga om varor som införs eller utförs av organisationen för tjänstebruk. Varor som på detta sätt har förts in i Sverige får inte avyttras här om det inte sker på villkor som har godkänts av regeringen.

Artikel IV

Lokaler och tjänster

1. Regeringen ska bistå organisationen med att få lämpliga kontorslokaler och ska årligen ersätta organisationens kostnad för kontorshyra.

2. Organisationens lokaler och generalsekreterarens och tre avdelningschefers bostäder, såvida dessa tjänstemän inte är svenska medborgare eller permanent bosatta i Sverige vid utnämningen, ska vara okränkbara och får inte bli föremål för husrannsakan. Svenska myndigheter får inte bereda sig tillträde till dessa utan medgivande av generalsekreteraren. Medgivande får emellertid ansetts ha lämnats i händelse av eldsvåda eller annan svår olyckshändelse som påkallar omedelbara åtgärder.

3. Vederbörande svenska myndigheter ska vidta lämpliga åtgärder för att ge organisationens lokaler och personal säkerhet och skydd.

4. Organisationens arkiv, tillsammans med alla slag av dokument, manuskript, datalagrad information, ljudupptagningar, fotografier och filmer, vare sig dessa är i fysisk, digital eller annan elektronisk form, ska vara okränkbart.

5. Berörda svenska myndigheter ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att organisationen på skäliga villkor har tillgång till de allmännyttiga tjänster som den behöver. I fråga om telefon, radio/telegraf, telex och post ska organisationen åtnjuta samma privilegier som diplomatiska representationer vanligen åtnjuter.

Artikel V

Viseringar och gränskontroll

1. Regeringen förbinder sig att i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) bevilja inresa till Sverige utan viseringsavgifter för följande personer för den tid som de har ärenden vid organisationen:

a) ledamöter av rådet och rådgivande kommittén,

b) personer som av medlemsstater utsetts att företräda dem i tjänsteärenden vid organisationen,

c) tjänstemän vid organisationen och medlemmar av deras familjer som ingår i deras hushåll,

d) experter som har uppdrag vid organisationen, och

e) personer som av generalsekreteraren inbjudits till organisationen.

2. Bestämmelserna i punkt 1 ska tillämpas oberoende av det förhållande som råder mellan vederbörande personers regering och Sveriges regering. De utgör inget hinder för krav på skäliga bevis för att personer som gör anspråk på de nämnda rättigheterna tillhör de angivna kategorierna och inte heller för en skälig tillämpning av internationella karantänsbestämmelser enligt folkhälsoföreskrifter. Bestämmelsen påverkar inte rätten till immunitet enligt artikel VI.

3. Generalsekreteraren ska så långt det är möjligt före deras ankomst till Sverige underrätta regeringen om namnen på personer inom de kategorier som anges i punkt 1 i denna artikel för att underlätta för regeringen att tillämpa föreskrifterna i denna artikel.

4. Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om införande av en gemenskapskodex för gränspassage (kodex om Schengengränserna) är tillämplig när det gäller passage av de yttre gränserna och villkor för inresa.

Artikel VI

Immunitet och privilegier för generalsekreteraren, organisationens tjänstemän och experter anlitade av organisationen

1. De tjänstemän vid organisationen som inte är svenska medborgare eller bosatta i Sverige omedelbart före anställningen vid organisationen ska åtnjuta

a) immunitet mot rättsliga åtgärder av varje slag såvitt avser muntliga eller skriftliga uttalanden som de gjort i tjänsten och åtgärder som de vidtagit i denna egenskap. Denna immunitet ska fortsätta att gälla när berörda personer har lämnat organisationen,

b) rätt att göra anspråk på okränkbarhet för alla handlingar, dokument, manuskript, datalagrad information, fonetiska upptagningar, fotografier och filmer som rör organisationens verksamhet, vare sig dessa är i fysisk eller digital eller annan elektronisk form,

c) befrielse från skatt och allmänna socialavgifter på lön och ersättning som betalas av organisationen,

d) undantag för egen del och för familjemedlemmar som ingår i deras hushåll från invandringsrestriktioner och bestämmelser om registrering av utlänningar,

e) befrielse från nationell tjänsteplikt i Sverige,

f) samma privilegier i fråga om valutaväxling som beviljas tjänstemän i motsvarande ställning vid diplomatiska representationer. I synnerhet ska organisationens tjänstemän när de avslutar sin tjänstgöring i Sverige ha laglig rätt att utan hinder överföra pengar från Sverige i samma valuta och till samma belopp som de införde till Sverige, tillsammans med andra penningmedel som de kan styrka att de är lagliga innehavare av,

g) samma skydd och möjligheter till repatriering för egen del och för familjemedlemmar som ingår i deras hushåll som vid internationella kriser medges tjänstemän i motsvarande ställning vid diplomatiska beskickningar,

h) rätt att, då de tillträder sin tjänst, utan tull och andra införselavgifter införa möbler och personliga tillhörigheter, inklusive ett motorfordon per tjänsteman och make/maka/partner. Införseln kan ske i en eller flera sändningar.

2. Generalsekreteraren och tjänstemän i organisationen som är svenska medborgare eller bosatta i Sverige omedelbart före anställningen i organisationen ska ha den immunitet som anges i punkt 1 a), b), d) och e) i denna artikel. Dessutom ska de åtnjuta undantag från att betala allmänna socialavgifter.

3. Utöver den immunitet och de privilegier som anges i punkt 1 av denna artikel ska organisationens generalsekreterare och tre avdelningschefer jämte medlemmar av deras familjer som ingår i hushållet, såvitt vederbörande inte är svensk medborgare eller bosatt i

Sverige vid utnämningen, åtnjuta den immunitet och de privilegier som normalt tillkommer diplomatiska företrädare i motsvarande ställning enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Immuniteten ska dock inte gälla vid civilrättslig talan av tredje man om skadestånd på grund av olyckshändelse förorsakad av motorfordon eller annat transportmedel som tillhör dem eller framförs av dem, eller vid trafikförseelser där ett sådant fordon är inblandat och som förorsakas av dem.

4. Experter, som anlitas av organisationen och som varken är svenska medborgare eller bosatta i Sverige, ska ha den immunitet och de privilegier som anges i punkt 1 a) – g) i denna artikel. Experter, som anlitas av organisationen och som är svenska medborgare eller bosatta i Sverige, ska ha den immunitet och de privilegier som anges i punkt 1 a) och

b) av denna artikel.

5. Immunitet och privilegier enligt detta avtal medges endast för att organisationens syften och ändamål effektivt ska kunna uppnås. Organisationens generalsekreterare kan häva immuniteten för en tjänsteman, om han anser att immuniteten skulle hindra rättvisans gång och om denna kan hävas utan att skada organisationens intressen. Rådet kan häva generalsekreterarens immunitet under motsvarande förutsättningar.

6. Alla personer som har immunitet och privilegier är förpliktade att följa svensk lag om detta inte inkräktar på den immunitet och de privilegier som de har enligt detta avtal.

7. Regeringen förbinder sig att lämna ett finansiellt bidrag till organisationen utöver och åtskilt från sina övriga bidrag uppgående till lika stort belopp som den skatt som ska betalas av generalsekreteraren och de tjänstemän i organisationen som inte är befriade från skatt enligt denna artikel med avseende på inkomster och ersättningar från organisationen.

8. Vid tillämpning av denna artikel ska en person inte anses vara bosatt i Sverige om han eller hon omedelbart före anställningen vid organisationen varit anställd av någon annan internationell organisation i Sverige.

9. Vid tillämpning av denna artikel, punkt 1 c), om befrielse av skatt på lön och ersättning som utbetalas av organisationen, ska begreppet ”bosatt i Sverige” innebära skatterättsligt bosatt i Sverige enligt svensk nationell lagstiftning.

Artikel VII

Social trygghet

1. Organisationen ska svara för att dess tjänstemän jämte familjemedlemmar som ingår i deras hushåll omfattas av ett lämpligt socialförsäkringsskydd.

2. En tjänstemans familjemedlemmar ska dock ha rätt till svenska socialförsäkringsförmåner om dessa familjemedlemmar var bosatta i Sverige omedelbart före tjänstemannens anställning vid organisationen.

3. Bestämmelserna i denna artikel ska inte gälla för förvärvsverksamhet i Sverige vid sidan av organisationen.

Artikel VIII

Hälso- och sjukvård

Tjänstemän i organisationen och deras familjemedlemmar som utgör del av deras respektive hushåll och som är folkbokförda har tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som andra bosatta i Sverige. Andra tjänstemän vid organisationen ska vara täckta av lämpliga arrangemang gällande hälso- och sjukvård som organisationen svarar för.

Artikel IX

Tillgång till kommunal förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass och fritidshem

Barn till en tjänsteman vid organisationen som är folkbokförd i Sverige, har tillträde till kommunal förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass och fritidshem på samma villkor som övriga barn i hemkommunen.

Artikel X

Tillträde till obligatorisk skola och gymnasieskola

Familjemedlemmar till en tjänsteman vid organisationen som är folkbokförd i Sverige, har tillträde till obligatorisk skola och gymnasieskola enligt svensk lag.

Artikel XI

Kommunikationer

1. Organisationens officiella korrespondens ska vara okränkbar.

2. Regeringen ska medge och värna obegränsade kommunikationer, inklusive elektroniska kommunikationer, för organisationen vad gäller dess officiella verksamhet. Organisationen får bruka alla lämpliga kommunikationsmedel, inbegripet kurirer samt kod- och chiffermeddelanden. Organisationen får dock endast med de behöriga myndigheterna medgivande upprätta och använda radiosändare.

3. Förseglade väskor som innehåller handlingar eller föremål för tjänstebruk och som är försedda med yttre kännetecken ska inte öppnas eller kvarhållas.

4. Organisationens kurir ska medföra en officiell handling som anger hans eller hennes ställning och antalet kollin som utgör den förseglade försändelsen. Behöriga myndigheter ska bistå honom eller henne vid fullgörandet av hans eller hennes uppgifter, varvid han eller hon ska åtnjuta okränkbarhet till sin person och inte får utsättas för någon form av frihetsberövande eller kvarhållande.

Artikel XII

Allmänna bestämmelser

1. Organisationen ska fastställa kontraktsbestämmelser och erforderliga anställningsföreskrifter för sin personal och anställningskontraktet ska innehålla bestämmelser om ett rättsligt förfarande för att lösa tvister mellan organisationen och dess personal angående deras anställningskontrakt. Organisationen förbinder sig att verkställa varje beslut som fattas i enlighet med ett sådant rättsligt förfarande. Organisationen ska

vidare ha rätt att fastställa erforderliga bestämmelser för utförande av organisationens uppgifter, inbegripet bestämmelser i internationell förvaltningsrätt, och ingen svensk lag ska vara tillämplig med avseende på frågor som avses i sådana bestämmelser.

2. Detta avtal ska tolkas med hänsyn till dess grundläggande syfte att göra det möjligt för organisationen att till fullo och effektivt kunna utföra sina åligganden och uppfylla sina syften.

Artikel XIII

Slitande av tvister

Tvister som uppkommer mellan regeringen och organisationen om tolkning eller tillämpning av detta avtal, eller om frågor som rör förbindelserna mellan regeringen och organisationen och som inte kan lösas genom förhandlingar eller på annat överenskommet sätt, ska hänskjutas till en skiljenämnd med tre skiljemän för slutligt avgörande. En av dessa skiljemän ska utses av regeringen, en ska utses av organisationen och en tredje, som ska vara skiljenämndens ordförande, ska utses av de två första skiljemännen. Kan de två förstnämnda inte enas om valet av den tredje skiljemannen inom ett år från deras egen utnämning, ska den tredje skiljemannen på begäran av endera parten utses av ordföranden i Internationella domstolen.

Artikel XIV

Slutbestämmelser

1. Samråd i fråga om ändringar i detta avtal ska hållas på begäran av endera parten. Sådana ändringar ska göras genom ömsesidigt samtycke.

2. Endera parten kan när som helst säga upp detta avtal genom att ge den andra parten tolv månaders varsel. För den händelse organisationen flyttas från svenskt territorium, ska avtalet upphöra att gälla efter den tidrymd som skäligen krävs för sådan omlokalisering och för avyttring av organisationens egendom i Sverige.

3. Detta avtal ska godkännas av parterna i enlighet med för dem gällande procedurer. Det ska träda i kraft vid en överenskommen tidpunkt när parterna har underrättat varandra om att procedurerna har avslutats.

Utrikesdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 15 mars 2012

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Ask, Larsson, Erlandsson, Hägglund, Carlsson, Borg, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Björling, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt, Ek, Lööf

Föredragande: statsrådet Carlsson

Regeringen beslutar proposition 2011/12:116 Värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella institutet för demokrati och fria val m.m.