Prop. 2011/12:2

Höständringsbudget för 2011

Regeringens proposition

2011/12:2

Höständringsbudget för 2011

Regeringens proposition

2011/12:2

Höständringsbudget för 2011

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 september 2011

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändrade anslag m.m. för budgetåret 2011.

PROP. 2011/12:2

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ...................................................................................... 9

2 Ändringsbudget.................................................................................................... 15 2.1 Inledning................................................................................................ 15 2.2 Ändringsbudget per utgiftsområde...................................................... 15 2.2.1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse........................................................... 15 2.2.2 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution.......................................... 15 2.2.3 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet............................................................ 16 2.2.4 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan ......................................... 17 2.2.5 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap..................... 17 2.2.6 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg .................. 17 2.2.7 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom........................ 18 2.2.8 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet.................................. 18 2.2.9 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv................................. 19 2.2.10 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning................... 19 2.2.11 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel............ 19 2.2.12 Utgiftsområde 24 Näringsliv................................................................ 22 2.2.13 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. .......................................... 23

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 15 september 2011

PROP. 2011/12:2

Tabellförteckning

1.1 Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag 2011.......11

1

Förslag till riksdagsbeslut

PROP. 2011/12:2

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner den föreslagna användningen av

anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (avsnitt 2.2.5),

2. bemyndigar regeringen att under 2011 för

anslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 47 500 000 kronor 2012–2014 (avsnitt 2.2.8),

3. bemyndigar regeringen att under 2011 för

anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 130 000 000 kronor 2012–2014 (avsnitt 2.2.10),

4. bemyndigar regeringen att under 2011 för

anslaget 1:15 Strukturstöd till fisket m.m. under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 17 000 000 kronor 2012 och högst 15 000 000 kronor 2013 (avsnitt 2.2.11),

5. bemyndigar regeringen att under 2011 för

anslaget 1:16 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. under utgiftsområde 23 Areella näringar,

landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 66 200 000 kronor 2012 och högst 32 000 000 kronor 2013 (avsnitt 2.2.11),

6. bemyndigar regeringen att under 2011 för

anslaget 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 000 000 kronor 2012 (avsnitt 2.2.11),

7. bemyndigar regeringen att under 2011 för

anslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 344 500 000 kronor 2012, högst 1 900 000 000 kronor 2013 samt högst 360 000 000 kronor 2014 och 2015 (avsnitt 2.2.11),

8. bemyndigar regeringen att under 2011 för

anslaget 1:24 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 488 500 000 kronor 2012, högst 2 050 000 000 kronor 2013 samt högst 364 000 000 kronor 2014 och 2015 (avsnitt 2.2.11),

PROP. 2011/12:2

9. bemyndigar regeringen att under 2011 för

anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. under utgiftsområde 24 Näringsliv besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 600 000 000 kronor 2012–2014 (avsnitt 2.2.12),

10. godkänner ändrade ramar för utgifts-

områden och anvisar ändrade anslag enligt tabell 1.1.

PROP. 2011/12:2

Tabell 1.1 Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag 2011

Tusental kronor

Utgiftsområde Anslags-

nummer

Beslutad ram/ anvisat anslag

Förändring av

ram/anslag

Ny ram/

ny anslagsnivå

1 Rikets styrelse 11 678 395

-500 11 677 895

3:1 Sametinget

34 329

-500

33 829

3 Skatt, tull och exekution 10 008 981

41 700 10 050 681

1:1 Skatteverket

6 688 837

40 000 6 728 837

1:2 Kronofogdemyndigheten

1 731 497

1 700 1 733 197

4 Rättsväsendet 36 757 653 166 000 36 923 653

1:11 Ersättning för skador på grund av brott

89 474 -20 000

69 474

1:12 Rättsliga biträden m.m.

1 725 657 180 000 1 905 657

1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

33 163

6 000

39 163

1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar

20 674

-1 000

19 674

1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

12 619

1 000

13 619

5 Internationell samverkan

2 001 841

4 500 2 006 341

1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet

3 826

4 500

8 326

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 60 066 950

20 000 60 086 950

1:7 Sjukvård i internationella förhållanden

603 425

20 000 623 425

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 40 624 493 119 000 40 743 493

1:3 Bostadstillägg till pensionärer

6 986 000 119 000 7 105 000

13 Integration och jämställdhet

6 028 100 530 000 6 558 100

1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande

4 510 283 530 000 5 040 283

14 Arbetsmarknad och arbetsliv 69 631 844 474 000 70 105 844

1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 976 000 474 000 1 450 000

23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 17 866 635

24 500 17 891 135

1:1 Skogsstyrelsen

362 563

-500 362 063

1:4 Statens veterinärmedicinska anstalt

118 047

-500 117 547

1:5 Bidrag till veterinär fältverksamhet

104 617

-5 000

99 617

1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

124 349

48 000 172 349

1:9 Statens jordbruksverk

441 387

-1 000 440 387

1:18 Livsmedelsverket

205 017

-500 204 517

1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor

103 410

-3 000 100 410

1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

3 380 698

-6 000 3 374 698

1:25 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket

26 830

-2 500

24 330

1:29 Sveriges lantbruksuniversitet

1 653 413

-4 500 1 648 913

24 Näringsliv

5 474 930

25 000 5 499 930

1:5 Näringslivsutveckling m.m.

639 509

-1 500 638 009

1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer

9 452

1 500

10 952

2:3 Exportfrämjande verksamhet

191 189

25 000 216 189

26 Statsskuldsräntor m.m. 25 970 000 10 500 000 36 470 000

1:1 Räntor på statsskulden 25 800 000 10 500 000 36 300 000

Summa anslagsförändring på ändringsbudget 11 904 200

2

Ändringsbudget

PROP. 2011/12:2

Hänvisningar till S1

2. Ändringsbudget

2.1. Inledning

Enligt 9 kap. 4 § regeringsformen kan riksdagen under budgetåret besluta om en ny beräkning av statens inkomster och om nya eller ändrade anslag.

De förändringar av statens budget som nu kan överblickas och andra frågor som regeringen anser bör tas upp redovisas i det följande.

Anslagsförändringarna i detta förslag till ändringsbudget innebär att anvisade medel ökar med 11 904 200 000 kronor netto. De föreslagna ökningarna av anslagen uppgår till 11 950 700 000 kronor och de föreslagna minskningarna uppgår till 46 500 000 kronor.

De förändringar som föreslås har beaktas i de prognoser som redovisas i budgetpropositionen för 2012.

2.2. Ändringsbudget per utgiftsområde

2.2.1. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

3:1 Sametinget

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 34 329 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 3:1 Sametinget

minskas med 500 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att bidra

till finansieringen av ökningen av anslaget 1:7

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel minskas anslaget 3:1 Sametinget med 500 000 kronor.

Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras från anslaget i någon större utsträckning.

2.2.2. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:1 Skatteverket

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 6 688 837 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Skatteverket

ökas med 40 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

lämnar i propositionen Skatteförfarandet (prop. 2010/11:165) förslag till en ny skatteförfarandelag. Skatteverket kommer med anledning av den nya lagen att behöva ställa om och anpassa flera delar av sin kärnverksamhet. Även omfattande informations- och utbildningsinsatser kommer att genomföras och it-stödet måste anpassas, varför ytterligare medel behöver tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:1

Skatteverket bör ökas med 40 000 000 kronor.

PROP. 2011/12:2

1:2 Kronofogdemyndigheten

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 731 497 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:2 Kronofogde-

myndigheten ökas med 1 700 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

lämnar i propositionen Skatteförfarandet (prop. 2010/11:165) förslag till en ny skatteförfarandelag. Den nya lagen medför bl.a. att Kronofogdemyndigheten måste kunna identifiera vilka skatter en viss skattekontoskuld består av. Detta kräver ändringar i myndighetens it-stöd, varför ytterligare medel behöver tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:2

Kronofogdemyndigheten bör ökas med 1 700 000 kronor.

2.2.3. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:12 Rättsliga biträden m.m.

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 725 657 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:12 Rättsliga

biträden m.m. ökas med 180 000 000 kronor.

Anslaget 1:11 Ersättning för skador på grund av brott minskas med 20 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används i huvudsak för utgifter för offentliga försvarare, offentliga biträden, målsägandebiträden, rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) samt utgifter för bevisning, tolkar och parter m.m. Utgifterna för detta har ökat mer än vad regeringen tidigare beräknat. Ökningen beror dels på ett antal omfattande brottmål med ett stort antal åtalade i respektive mål, dels på att utgifterna för övriga delar på anslaget såsom offentliga biträden, rättshjälp och företrädare för barn har ökat. Ytterligare medel behöver därför tillföras anslaget. Regeringen

anser därför att anslaget 1:12 Rättsliga biträden m.m. bör ökas med 180 000 000 kronor.

Finansiering sker delvis genom att anslaget 1:11 Ersättning för skada på grund av brott minskas med 20 000 000 kronor. Minskningen bedöms inte påverka möjligheten att betala ut ersättning.

1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 33 163 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:13 Kostnader för

vissa skaderegleringar m.m. ökas med 6 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används bl.a. för ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder eller skadestånd på grund av fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Antalet ärenden angående ersättning till frihetsberövade har ökat de senaste åren. Detsamma gäller antalet större ersättningsärenden. De medel som har anvisats bedöms därför vara otillräckliga och ytterligare medel behöver tillföras anslaget.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. bör ökas med 6 000 000 kronor.

1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 12 619 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:16 Säkerhets- och

integritetsskyddsnämnden ökas med 1 000 000 kronor.

Anslaget 1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar minskas med 1 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Den 1 mars

2012 träder den nya polisdatalagen (2010:361)

PROP. 2011/12:2

och lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister i kraft (prop. 2009/10:85, bet. 2009/10:JuU19, rskr. 2009/10:255). Med anledning av de nya lagarna kommer Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden att få nya tillsynsuppgifter. Myndigheten behöver därför vidta vissa förberedelser, exempelvis bygga upp administrativa system och rutiner, varför ytterligare medel behöver tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:16

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden bör ökas med 1 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:14

Avgifter till vissa internationella sammanslutningar minskas med motsvarande belopp.

Minskningen bedöms inte påverka möjligheten att betala avsedda avgifter.

2.2.4. Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 3 826 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:4 Ekonomiskt

bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet ökas med 4 500 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används bl.a. till konsulärt ekonomiskt bistånd. Ett stort antal personer har under året erhållit hjälp när de befunnit sig i de krisdrabbade områdena i Nordafrika och Japan. Utgifterna på anslaget har med anledning av detta blivit högre än beräknat och regeringen har beslutat om ett medgivet överskridande för att tillfälligt täcka utgifterna (dnr UF2011/33243). För att reglera det underskott som uppkommit på anslaget behöver ytterligare medel tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:4

Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet bör ökas med 4 500 000 kronor.

2.2.5. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 309 452 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 3:1 Strålsäkerhets-

myndigheten får även användas för att täcka underskottet som finns på äldreanslaget 34:2 (2008) Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader.

Skälen för regeringens förslag: Myndigheten

Statens kärnkraftinspektion upphörde den 30 juni 2008. På äldreanslaget 34:2 (2008) Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader finns ett underskott på 647 000 kronor. Att underskottet täcks är en förutsättning för att anslaget ska kunna avvecklas. Regeringen anser därför att anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten även bör få användas för att täcka det underskott som finns på äldreanslaget 34:2 (2008) Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader.

Hänvisningar till S2-2-5

  • Prop. 2011/12:2: Avsnitt 1

2.2.6. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:7 Sjukvård i internationella förhållanden

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 603 425 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:7 Sjukvård i

internationella förhållanden ökas med 20 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för att finansiera ersättning för sjukvårdsförmåner i internationella förhållanden. Utgifterna har ökat mer än beräknat eftersom flera länder har valt att under 2011 debitera Sverige för tidigare års kostnader för pensionärsvård, turistvård och konventionsvård. De ersättningar som behöver betalas ut under

PROP. 2011/12:2

året bedöms inte rymmas inom anvisat anslag, varför ytterligare medel behöver tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:7

Sjukvård i internationella förhållanden bör ökas med 20 000 000 kronor.

2.2.7. Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

1:3 Bostadstillägg till pensionärer

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 6 986 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:3 Bostadstillägg

till pensionärer ökas med 119 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för att finansiera utgifter för bostadstillägg till pensionärer och särskilt bostadstillägg till pensionärer.

Till följd av den finansiella krisen 2008 och den efterföljande lågkonjunkturen aktiverades den automatiska balanseringen av ålderspensionssystemet. De inkomstrelaterade pensionerna har till följd av detta blivit lägre, vilket lett till att det utbetalade medelbeloppet för bostadstillägg till pensionärer har blivit högre än beräknat. Ytterligare medel behöver tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:3

Bostadstillägg till pensionärer bör ökas med 119 000 000 kronor.

2.2.8. Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 4 510 283 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:2 Kommun-

ersättningar vid flyktingmottagande ökas med 530 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Utgifterna

för mottagandet av barn utan vårdnadshavare beräknas bli 1 000 000 000 kronor högre än vad som beräknades i budgetpropositionen för 2011. Samtidigt beräknas antalet mottagna personer i övrigt bli lägre än väntat, vilket innebär minskade utgifter med 470 000 000 kronor. Sammantaget behöver ytterligare medel tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande bör ökas med 530 000 000 kronor.

1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 24 000 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2011 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 35 000 000 kronor 2012–2014.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2011 för anslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 47 500 000 kronor 2012–2014.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för utbetalningar till projekt som beviljas medel inom ramen för Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare. Sverige har fått en större tilldelning från fonden för 2011 än vad som beräknades i samband med budgetpropositionen för 2011. Detta leder till att fler projekt kan beviljas medel.

Bemyndiganderamen bör mot denna bakgrund ökas med 12 500 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2011 för anslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 47 500 000 kronor 2012–2014.

PROP. 2011/12:2

Hänvisningar till S2-2-8

  • Prop. 2011/12:2: Avsnitt 1

2.2.9. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:11 Bidrag till lönegarantiersättning

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 976 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:11 Bidrag till

lönegarantiersättning ökas med 474 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används främst för ersättningar till arbetstagare för lönefordringar enligt lönegarantilagen (1992:497) vid konkurs och vid företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. Antalet konkurser och företagsrekonstruktioner har under 2011 inte utvecklats i den riktning som regeringen bedömt. Dessutom har den genomsnittliga ersättningen per person och det genomsnittliga antal dagar per person som ersättning uppburits ökat jämfört med tidigare år. Detta leder till högre utgifter för den statliga lönegarantiersättningen under 2011 än beräknat, varför ytterligare medel behöver tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning bör ökas med 474 000 000 kronor.

2.2.10. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 917 040 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2011 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 2012 och 2013.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2011 för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 130 000 000 kronor 2012–2014.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för att stödja och stimulera kommuners verksamhetsutveckling inom skolväsendet samt annat centralt initierat utvecklingsarbete inom utbildningsområdet. En ny bedömning av utvecklingsarbetet visar på behov av att ytterligare fleråriga projekt genomförs.

Bemyndiganderamen bör mot denna bakgrund ökas med 30 000 000 kronor. Bemyndigandet bör vidare utvidgas till att avse åtaganden som även medför behov av medel 2014. Regeringen bör bemyndigas att under 2011 för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 130 000 000 kronor 2012–2014.

Hänvisningar till S2-2-10

  • Prop. 2011/12:2: Avsnitt 1

2.2.11. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 124 349 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:7 Bekämpande av

smittsamma husdjurssjukdomar ökas med 48 000 000 kronor.

Anslaget 1:1 Skogsstyrelsen minskas med 500 000 konor.

Anslaget 1:4 Statens veterinärmedicinska anstalt minskas med 500 000 konor.

Anslaget 1:5 Bidrag till veterinär fältverksamhet minskas med 5 000 000 konor.

Anslaget 1:9 Statens jordbruksverk minskas med 1 000 000 konor.

Anslaget 1:18 Livsmedelsverket minskas med 500 000 konor.

PROP. 2011/12:2

Anslaget 1:25 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket minskas med 2 500 000 konor.

Anslaget 1:29 Sveriges lantbruksuniversitet minskas med 4 500 000 konor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används främst för bekämpande av och beredskap mot smittsamma husdjurssjukdomar. På grund av omfattande utbrott av flera zoonoser och epizootier under 2011 har utgifterna för bekämpande och sanering av dessa blivit högre än beräknat. Regeringen har beslutat om ett medgivet överskridande för att tillfälligt täcka utgifterna (dnr L2011/1907). För att reglera det underskott som uppkommit på anslaget behöver ytterligare medel tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:7

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar bör ökas med 48 000 000 kronor.

Finansiering sker delvis genom en minskning av anslagen 1:1 Skogsstyrelsen med 500 000 kronor, 1:4 Statens veterinärmedicinska anstalt med 500 000 kronor, 1:5 Bidrag till veterinär fältverksamhet med 5 000 000 kronor, 1:9 Statens jordbruksverk med 1 000 000 kronor, 1:18

Livsmedelsverket med 500 000 kronor, 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor med 3 000 000 kronor, 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur med 6 000 000 kronor, 1:25 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket med 2 500 000 kronor, 1:29 Sveriges lantbruksuniversitet med 4 500 000 kronor och anslaget 3:1 Sametinget under utgiftsområde 1 Rikets styrelse med 500 000 kronor. Minskningarna bedöms inte påverka de verksamheter som finansieras av de berörda anslagen i någon större utsträckning.

1:15 Strukturstöd till fisket m.m. (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 28 000 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2011 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 16 000 000 kronor 2012 och högst 3 000 000 kronor 2013.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2011 för anslaget 1:15 Strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 17 000 000 kronor 2012 och högst 15 000 000 kronor 2013.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används framför allt för nationellt stöd till åtgärder som medfinansieras av EU inom ramen för strukturåtgärder inom fiskerinäringen.

Den nationella utbetalningsplanen har reviderats, vilket innebär att vissa beslut om bidrag väntas fattas tidigare under den sjuåriga programperioden än vad som beräknades i budgetpropositionen för 2011. Bemyndiganderamen bör därför ökas med 13 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2011 för anslaget 1:15 Strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 17 000 000 kronor 2012 och högst 15 000 000 kronor 2013.

1:16 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 70 000 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2011 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 42 000 000 kronor 2012 och högst 23 000 000 kronor 2013.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2011 för anslaget 1:16 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 66 200 000 kronor 2012 och högst 32 000 000 kronor 2013.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för att finansiera det belopp som motsvarar EU:s medfinansiering av strukturstöd till fisket m.m.

PROP. 2011/12:2

Den nationella utbetalningsplanen har reviderats, vilket innebär att vissa beslut om bidrag förväntas fattas tidigare under den sjuåriga programperioden än vad som beräknades i budgetpropositionen för 2011. Bemyndiganderamen bör därför ökas med 33 200 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2011 för anslaget 1:16 Från EUbudgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 66 200 000 kronor 2012 och högst 32 000 000 kronor 2013.

1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 103 410 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2011 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 kronor 2012.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:21 Konkurrens-

kraftig livsmedelssektor minskas med 3 000 000 konor.

Regeringen bemyndigas att under 2011 för anslaget 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 000 000 kronor 2012.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används till fleråriga projekt för konkurrensförbättrande åtgärder. För att finansiera ökningen av anslaget 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar minskas anslaget med 3 000 000 kronor. Minskningen bedöms inte nämnvärt påverka verksamheten under året.

Samtidigt bör ett större antal projekt under innevarande år beviljas medel än vad som beräknades i budgetpropositionen för 2011. Bemyndiganderamen bör därför ökas med 2 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2011 för anslaget 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 000 000 kronor 2012.

1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 3 380 698 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2011 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 041 415 000 kronor 2012, högst 1 000 000 000 kronor 2013 och högst 660 585 000 kronor 2014 och 2015.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:23 Åtgärder för

landsbygdens miljö och struktur minskas med 6 000 000 kronor.

Regeringen bemyndigas att under 2011 för anslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 344 500 000 kronor 2012, högst 1 900 000 000 kronor 2013 samt högst 360 000 000 kronor 2014 och 2015.

Skälen för regeringens förslag: För att

finansiera ökningen av anslaget 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar minskas anslaget med 6 000 000 kronor. Minskningen bedöms inte nämnvärt påverka verksamheten under året.

Anslaget används för nationell medfinansiering av åtgärder inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram 2007–2013 inklusive kvarvarande utbetalningar från programperioden 2000–2006.

Under 2011 löper flertalet av landsbygdsprogrammets fleråriga åtaganden om miljöersättningar ut. Regeringen har beslutat om en programändring som fått till följd att anslutningen till landsbygdsprogrammet ökar under 2011, men minskar under följande år (Jo2010/3457). Sett över hela programperioden kommer dock stödvolymen att vara oförändrad.

Bemyndiganderamen bör mot denna bakgrund ökas med 902 500 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2011 för anslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 344 500 000 kronor 2012,

PROP. 2011/12:2

högst 1 900 000 000 kronor 2013 samt högst 360 000 000 kronor 2014 och 2015.

1:24 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 3 242 895 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2011 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 134 014 000 kronor 2012, högst 1 000 000 000 kronor 2013 och högst 665 986 000 kronor 2014 och 2015.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2011 för anslaget 1:24 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 488 500 000 kronor 2012, högst 2 050 000 000 kronor 2013 samt högst 364 000 000 kronor 2014 och 2015.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används bl.a. för åtgärder inom ramen för Sveriges lansbygdsprogram motsvarande EU:s finansiering av detta program. Under 2011 löper flertalet av landsbygdsprogrammets fleråriga åtaganden om miljöersättningar ut. Regeringen har beslutat om en programändring som fått till följd att anslutningen till landsbygdsprogrammet ökar under 2011, men minskar under följande år (Jo2010/3457). Sett över hela programperioden kommer dock stödvolymen att vara oförändrad.

Bemyndiganderamen bör mot denna bakgrund ökas med 1 102 500 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2011 för anslaget 1:24 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 488 500 000 kronor 2012, högst 2 050 000 000 kronor 2013 samt högst 364 000 000 kronor 2014 och 2015.

Hänvisningar till S2-2-11

  • Prop. 2011/12:2: Avsnitt 1

2.2.12. Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:5 Näringslivsutveckling m.m.

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 639 509 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 450 000 000 kronor 2012–2014.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:5 Näringslivs-

utveckling m.m. minskas med 1 500 000 kronor.

Regeringen bemyndigas att under 2011 för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 600 000 000 kronor 2012–2014.

Skälen för regeringens förslag: För att

finansiera ökningen av anslaget 1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer minskas anslaget med 1 500 000 kronor. Detta innebär något minskade möjligheter att genomföra näringslivsfrämjande åtgärder under året.

Det finns samtidigt ett ökat behov av att nu besluta om bidrag för fleråriga projekt inom områdena miljöteknik och innovationsinsatser. Bemyndiganderamen bör därför ökas med 150 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2011 för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 600 000 000 kronor 2012–2014.

1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 9 452 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:12 Bolagsverket:

Finansiering av likvidatorer ökas med 1 500 000 kronor.

PROP. 2011/12:2

Skälen för regeringens förslag: Bolagsverket

ska i vissa fall ersätta likvidatorer för kostnader i samband med likvidation av företag. Riksdagen anvisade anslaget ytterligare 1 500 000 kronor på vårändringsbudgeten för 2011 till följd av högre utbetalningar än förväntat. Utbetalningarna för ersättning bedöms nu bli ännu högre än vad regeringen tidigare har beräknat. Det beror främst på att den kraftiga konjunkturnedgången under 2009 fortfarande påverkar utgifterna för likvidationsersättning. Regeringen anser därför att anslaget 1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer bör ökas med ytterligare 1 500 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:5

Näringslivsutveckling m.m. minskas med motsvarande belopp.

2:3 Exportfrämjande verksamhet

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 191 189 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:3 Export-

främjande verksamhet ökas med 25 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för exportfrämjande insatser. I enlighet med en överenskommelse mellan regeringspartierna och Socialdemokraterna föreslås en satsning i närtid på åtgärder för att främja export till tillväxtländer och andra prioriterade länder. Satsningen riktas särskilt mot viktiga framtidsbranscher samt små och medelstora företag. Regeringen anser därför att anslaget 2:3

Exportfrämjande verksamhet bör ökas med 25 000 000 kronor.

Hänvisningar till S2-2-12

  • Prop. 2011/12:2: Avsnitt 1

2.2.13. Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

1:1 Räntor på statsskulden

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 25 800 000 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2011 överskrida anslaget om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Räntor på

statsskulden ökas med 10 500 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget 1:1

Räntor på statsskulden får överskridas om det är nödvändigt för att finansiera statens betalningsåtaganden. I finansutskottets betänkande med anledning av tilläggsbudget (numera ändringsbudget) för 2002 uttalade dock utskottet att det förutsätter att regeringen överväger om det finns anledning att föreslå riksdagen ändringar av anslaget på tilläggsbudget när utgifterna förväntas avvika väsentligt från anvisade medel (bet. 2002/03:FiU11 s. 50).

Utgifterna för statsskuldsräntorna bedöms bli 10 200 000 000 kronor högre än beräknat. Ökningen beror i huvudsak på valutakursförluster och en förändrad låneplan. Dessutom utnyttjades anslagskrediten under 2010. Anslagskrediten bör nu regleras. Den förändrade låneplanen innebär att utgifterna i närtid blir högre för att därefter minska i motsvarande mån. Regeringen anser därför att anslaget 1:1 Räntor på statsskulden bör ökas med 10 500 000 000 kronor.

Utdrag ur protokoll

vid regeringssammanträde den 15 september

2011

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden

Björklund, Bildt, Ask, Olofsson, Larsson, Erlandsson, Carlgren, Hägglund, Borg, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Björling, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Ullenhag, Hatt

Föredragande: Statsråden Björklund, Bildt, Ask, Olofsson,

Erlandsson, Carlgren, Hägglund, Borg, Björling, Engström, Kristersson, Ullenhag

Regeringen beslutar proposition 2011/12:2 Höständringsbudget för 2011