Prop. 2012/13:181

Ändringar i inkomstskattelagen med anledning av Kroatiens anslutning till EU

1

Prop. 2012/13:181

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 juni 2013

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås tillägg till några bilagor till inkomstskattelagen (1999:1229). Tilläggen föranleds av direktiv 2013/13/EU om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014 men tillämpas från och med den 1 juli 2013.

Prop. 2012/13:181

2

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) .......... 4 3 Ärendet och dess beredning ............................................................ 12 4 Genomförande av ändringar i vissa direktiv på företags- och kapitalbeskattningens område ......................................................... 12 5 Konsekvensanalys ........................................................................... 13 6 Författningskommentar ................................................................... 13 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 19 juni 2013 ........... 15 Rättsdatablad ........................................................................................... 16

Prop. 2012/13:181

3

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

Prop. 2012/13:181

4

2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs1 att bilagorna 6 a.1, 6 a.2, 24.1, 24.2, 37.1 och 37.2 till inkomstskattelagen (1999:1229)2 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Bilaga 6 a.1

Associationsformer som avses i 6 a kap. 3 och 4 §§:

– bolag som enligt belgisk rättsordning kallas ”naamloze vennootschap”/”société anonyme”, ”commanditaire vennootschap op aandelen”/”société en commandite par actions” eller ”besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”/”société privée à responsabilité limitée” och sådana offentligrättsliga organ som fungerar enligt civilrättsliga regler, – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– bolag som enligt slovakisk rättsordning kallas ”akciová spoločnost’”, ”spoločnost’ s ručením obmedzeným”, ”komanditná spoločnost’”, ”verejná obchodná spoločnost’” eller ”družstvo”,

bolag som enligt bulgarisk rättsordning kallas ”събирателното дружество”, ”командитното дружество”, ”дружеството с ограничена отговорност”, ”акционерното дружество”, ”командитното дружество с акции”, ”кооперации”, ”кооперативни съюзи” eller ”държавни предприятия” som bildats i enlighet med bulgarisk lagstiftning och som bedriver kommersiell verksamhet, och

– bolag som enligt bulgarisk rättsordning kallas ”събирателното дружество”, ”командитното дружество”, ”дружеството с ограничена отговорност”, ”акционерното дружество”, ”командитното дружество с акции”, ”кооперации”, ”кооперативни съюзи” eller ”държавни предприятия” som bildats i enlighet med bulgarisk lagstiftning och som bedriver kommersiell verksamhet,

– bolag som enligt rumänsk rättsordning kallas ”ѕосіеtăţі pe acţiuni”, ”societăţі în comandită pe acţiuni” eller ”ѕосіеtăţі cu răspundere limitată”.

– bolag som enligt rumänsk rättsordning kallas ”ѕосіеtăţі pe acţiuni”, ”societăţі în comandită pe acţiuni” eller ”ѕосіеtăţі cu răspundere limitată”, och

– bolag som enligt kroatisk rättsordning kallas ”dioničko društvo” eller ”društvo s ograničenom odgovornošću” samt

1 Jfr rådets direktiv 2013/13/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning (EUT L 141, 28.5.2013, Celex 32013L0013). 2 Lagen omtryckt 2008:803.

Prop. 2012/13:181

5

andra bolag som bildats i enlighet med kroatisk lagstiftning och som omfattas av kroatisk vinstskatt.

Prop. 2012/13:181

6

Bilaga 6 a.2

Skatter som avses i 6 a kap. 4 §:

– impôt des sociétés/vennootschapsbelasting eller impôt des nonrésidents/belasting der niet-verblijfhouders i Belgien, – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– Daň z príjmov právnických osôb i Slovakien, – корпоративен данък i Bulgarien, och

– impozit pe profit, impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi i Rumänien.

– корпоративен данък i Bulgarien,

– impozit pe profit, impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi i Rumänien, och

– porez na dobit i Kroatien.

Prop. 2012/13:181

7

Bilaga 24.1

Associationsformer som avses i 24 kap. 16 § andra stycket 1:

– bolag som enligt belgisk rättsordning kallas "société anonyme"/ "naamloze vennootschap", "société en commandite par actions"/ "commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée à responsabilité limitée"/ "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité limitée"/"coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité illimitée"/ "coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", "société en nom collectif"/ "vennootschap onder firma" eller "société en commandite simple"/ "gewone commanditaire vennootschap" samt offentliga företag som antagit någon av de ovannämnda associationsformerna och andra bolag som bildats i enlighet med belgisk lagstiftning och som omfattas av belgisk bolagsskatt, – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– bolag som bildats enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag och rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande samt europakooperativ som bildats enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) och rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande,

– bolag som enligt bulgarisk rättsordning kallas ”събирателното дружество”, ”командитното дружество”, ”дружеството с ограничена отговорност”, ”акционерното дружество”, ”командитното дружество с акции”, ”неперсонифицирано дружество”, ”кооперации”, ”кооперативни съюзи” eller ”държавни предприятия” som bildats i enlighet med bulgarisk lagstiftning och som bedriver kommersiell verksamhet, och

– bolag som enligt bulgarisk rättsordning kallas ”събирателното дружество”, ”командитното дружество”, ”дружеството с ограничена отговорност”, ”акционерното дружество”, ”командитното дружество с акции”, ”неперсонифицирано дружество”, ”кооперации”, ”кооперативни съюзи” eller ”държавни предприятия” som bildats i enlighet med bulgarisk lagstiftning och som bedriver kommersiell verksamhet,

– bolag som enligt rumänsk rättsordning kallas "societăţi pe acţiuni", "societăţi în comandită pe acţiuni" eller "societăţi cu răspundere limitată".

– bolag som enligt rumänsk rättsordning kallas "societăţi pe acţiuni", "societăţi în comandită pe acţiuni" eller "societăţi cu răspundere limitată", och

Prop. 2012/13:181

8

– bolag som enligt kroatisk rättsordning kallas ”dioničko društvo” eller ”društvo s ograničenom odgovornošću” samt andra bolag som bildats i enlighet med kroatisk lagstiftning och som omfattas av kroatisk vinstskatt.

Prop. 2012/13:181

9

Bilaga 24.2 3

Skatter som avses i 24 kap. 16 § andra stycket 3:

– impôt des sociétés/vennootschapsbelasting i Belgien, – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– daň z príjmov právnických osôb i Slovakien, – корпоративен данък i Bulgarien, och

– корпоративен данък i Bulgarien,

– impozit pe profit i Rumänien. – impozit pe profit i Rumänien, och

– porez na dobit i Kroatien.

3 Senaste lydelse 2012:270.

Prop. 2012/13:181

10

Bilaga 37.1

Associationsformer som avses i 37 kap. 9 § 3 och 30 a § första stycket, 38 kap. 3 § första stycket 3 och 20 § första stycket, 38 a kap. 4 § första stycket 3 och 22 § första stycket, 48 a kap. 6 § 3 och 17 § första stycket samt 49 kap. 9 § 3 och 32 § första stycket:

– bolag som bildats enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag och rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande samt europakooperativ som bildats enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) och rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande, – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– bolag som bildats enligt lagstiftningen i Förenade kungariket, – bolag som enligt bulgarisk rättsordning kallas ”събирателното дружество”, ”командитното дружество”, ”дружеството с ограничена отговорност”, ”акционерното дружество”, ”командитното дружество с акции”, ”кооперации”, ”кооперативни съюзи” eller ”държавни предприятия” som bildats i enlighet med bulgarisk lagstiftning och som bedriver kommersiell verksamhet, och

– bolag som enligt bulgarisk rättsordning kallas ”събирателното дружество”, ”командитното дружество”, ”дружеството с ограничена отговорност”, ”акционерното дружество”, ”командитното дружество с акции”, ”кооперации”, ”кооперативни съюзи” eller ”държавни предприятия” som bildats i enlighet med bulgarisk lagstiftning och som bedriver kommersiell verksamhet,

– bolag som enligt rumänsk rättsordning kallas "societăţi pe acţiuni", "societăţi în comandită pe acţiuni" eller "societăţi cu răspundere limitată".

bolag som enligt rumänsk rättsordning kallas "societăţi pe acţiuni", "societăţi în comandită pe acţiuni" eller "societăţi cu răspundere limitată", och

– bolag som enligt kroatisk rättsordning kallas ”dioničko društvo” eller ”društvo s ograničenom odgovornošću” samt andra bolag som bildats i enlighet med kroatisk lagstiftning och som omfattas av kroatisk vinstskatt.

Prop. 2012/13:181

11

Bilaga 37.2

Skatter som avses i 37 kap. 9 § 3 och 30 a § första stycket, 38 kap. 3 § första stycket 3 och 20 § första stycket, 38 a kap. 4 § första stycket 3 och 22 § första stycket, 48 a kap. 6 § 3 och 17 § första stycket samt 49 kap. 9 § 3 och 32 § första stycket:

– impôt des sociétés/vennootschapsbelasting i Belgien, – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– daň z príjmov právnických osôb i Slovakien, – корпоративен данък, i Bulgarien, och

– корпоративен данък, i Bulgarien,

– impozit pe profit i Rumänien. – impozit pe profit i Rumänien, och

– porez na dobit i Kroatien.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Har beskattningsåret påbörjats före ikraftträdandet tillämpas lagen för den del av beskattningsåret som avser tid före ikraftträdandet men efter den 30 juni 2013.

Prop. 2012/13:181

12

3 Ärendet och dess beredning

Den 9 december 2011 undertecknades fördraget om Kroatiens anslutning till EU av samtliga medlemsstater och Kroatien. Med reservation för ratifikationsförfarandet kommer anslutningsfördraget för Kroatien att träda i kraft den 1 juli 2013. Sverige har ratificerat fördraget (prop. 2012/13:6, bet. 2012/13:UU14, rskr. 2012/13:16, SFS 2012:893).

Den 13 maj 2013 antog rådet direktiv 2013/13/EU om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning. I propositionen lämnas förslag till ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) föranledda av detta direktiv. Förslaget har beretts med Skatteverket.

Lagrådet

Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) har inte granskats av Lagrådet eftersom det är fråga om förslag av sådan enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

4 Genomförande av ändringar i vissa direktiv på företags- och kapitalbeskattningens område

Regeringens förslag: De associationsformer och skatter som från och med den 1 juli 2013 omfattas av bestämmelserna i ränte- och royaltydirektivet, fusionsdirektivet och direktivet om moderbolag och dotterbolag infogas i motsvarande bestämmelser i inkomstskattelagen.

Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas från och med den 1 juli 2013.

Skälen för regeringens förslag: Den 9 december 2011 undertecknades fördraget om Kroatiens anslutning till EU av samtliga medlemsstater och Kroatien. Anslutningsfördraget kommer att träda i kraft den 1 juli 2013. I anslutningsfördraget föreskrivs att ändringar som krävs med anledning av Kroatiens anslutning till EU ska göras i redan antagna rättsakter.

Den 13 maj 2013 antog rådet direktiv 2013/13/EU om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning. Direktivet kommer att träda i kraft den 1 juli 2013. Anpassningen innebär – såvitt här är i fråga – att tillägg görs i förteckningar över de associationsformer och skatter som omfattas av ränte- och royaltydirektivet4, fusionsdirektivet5 och direktivet om moderbolag och dotterbolag6.

4 Rådets direktiv 2003/49/EG om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater.

Prop. 2012/13:181

13

De kroatiska företagsformer och skatter som kommer att omfattas av direktiven bör tas med i de förteckningar som finns i bilagor till inkomstskattelagen (1999:1229). Bestämmelserna bör träda i kraft den 1 januari 2014 men de bör få genomslag för företag som genomför transaktioner med företag i Kroatien från och med Kroatiens anslutning till EU. Bestämmelserna bör därför tillämpas från och med den 1 juli 2013. Eftersom de nya bestämmelserna är av förmånskaraktär finns det inga hinder mot att ge dem retroaktiv tillämpning.

Förslaget föranleder ändringar i bilagorna 6 a.1, 6 a.2, 24.1, 24.2, 37.1 och 37.2 till inkomstskattelagen.

5 Konsekvensanalys

De föreslagna bestämmelserna medför att kroatiska företagsformer och skatter kommer att omfattas av bestämmelser i inkomstskattelagen (1999:1229) om vissa ränte- och royaltybetalningar, näringsbetingade andelar, fusioner och fissioner. Dessa bestämmelser är till fördel för de skattskyldiga eftersom en tillämpning av dem leder till lägre beskattning än vad som annars skulle ha varit fallet. Ändringen i inkomstskattelagen kan således medföra visst skattebortfall. Med hänsyn till det begränsade tillämpningsområdet bedöms dock påverkan på de offentliga finanserna vara försumbar.

Förslaget bedöms inte innebära någon ökad administration eller några ökade kostnader för Skatteverket och de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Regeringens förslag innebär att tillämpningsområdet för bestämmelserna i inkomstskattelagen om ränte- och royaltybetalningar m.m. utvidgas, vilket är till fördel för de skattskyldiga.

6 Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Bilagorna 6 a.1, 6 a.2, 24.1, 24.2, 37.1 och 37.2

I bilagorna görs tillägg för associationsformer och skatter i Kroatien.

5 Rådets direktiv 2009/133/EG om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan. 6 Rådets direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater.

Prop. 2012/13:181

14

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Se avsnitt 4.

Prop. 2012/13:181

15

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 19 juni 2013

Närvarande: statsministern Reinfeldt, ordförande, statsråden Björklund, Bildt, Ask, Larsson, Erlandsson, Hägglund, Carlsson, Borg, Billström, Adelsohn Liljeroth, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt, Ek, Lööf, Enström, Arnholm

Föredragande: statsrådet Borg

Regeringen beslutar proposition Ändringar i inkomstskattelagen med anledning av Kroatiens anslutning till EU

Prop. 2012/13:181

16

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som

inför, ändrar, upphäver eller upprepar ett normgivningsbemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EUregler

Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

32013L0013