Prop. 2012/13:99

Vårändringsbudget för 2013

Regeringens proposition

2012/13:99

Vårändringsbudget för 2013

Regeringens proposition

2012/13:99

Vårändringsbudget för 2013

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 april 2013

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändrade anslag m.m. för budgetåret 2013.

PROP. 2012/13:99

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ...................................................................................... 9

2 Ändringsbudget .................................................................................................... 17 2.1 Inledning ................................................................................................ 17 2.2 Ändringsbudget per utgiftsområde ...................................................... 17 2.2.1 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ................. 17 2.2.2 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet ............................................................ 17 2.2.3 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap ..................... 18 2.2.4 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd ............................................. 19 2.2.5 Utgiftsområde 8 Migration .................................................................. 20 2.2.6 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg .................. 21 2.2.7 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning ............................................................................ 22 2.2.8 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet .................................. 23 2.2.9 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv ................................. 24 2.2.10 Utgiftsområde 15 Studiestöd ............................................................... 24 2.2.11 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ................... 25 2.2.12 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid ................. 29 2.2.13 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och

byggande samt konsumentpolitik ........................................................ 30

2.2.14 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt ...................................................... 30 2.2.15 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård ................................. 31 2.2.16 Utgiftsområde 21 Energi ...................................................................... 31 2.2.17 Utgiftsområde 22 Kommunikationer .................................................. 32 2.2.18 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel ............ 32 2.2.19 Utgiftsområde 24 Näringsliv ................................................................ 34 2.2.20 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen .......................... 36

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 april 2013

PROP. 2012/13:99

Tabellförteckning

Tabell 1.1 Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade

anslag 2013 ............................................................................................................. 12

1

Förslag till riksdagsbeslut

PROP. 2012/13:99

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner den föreslagna användningen av

anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och

beredskap under utgiftsområde 6 Försvar

och samhällets krisberedskap (avsnitt 2.2.3),

2. bemyndigar regeringen att under 2013 för

anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och

anläggningar under utgiftsområde 6 Försvar

och samhällets krisberedskap besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 80 000 000 000 kronor 2014–2027 (avsnitt 2.2.3),

3. bemyndigar regeringen att under 2013 för

anslaget 1:1 Biståndsverksamhet under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 250 000 000 kronor 2014–2023 (avsnitt 2.2.4),

4. godkänner den föreslagna användningen av

anslaget 4:1 Personligt ombud under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (avsnitt 2.2.6

),

5. godkänner att anslaget 7:1 Forskningsrådet

för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning

under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg den 1 juli 2013 ändrar namn till 7:1 Forskningsrådet för hälsa,

arbetsliv och välfärd: Förvaltning (avsnitt

2.2.6),

6. godkänner att anslaget 7:2 Forskningsrådet

för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning

under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg den 1 juli 2013 ändrar namn till 7:2 Forskningsrådet för hälsa,

arbetsliv och välfärd: Forskning (avsnitt

2.2.6),

7. godkänner den föreslagna användningen av

anslaget 7:2 Forskningsrådet för hälsa,

arbetsliv och välfärd: Forskning under

utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (avsnitt 2.2.6),

8. bemyndigar regeringen att under 2013 för

anslaget 1:6 Bidrag för arbetet med

sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård

under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 000 kronor 2014–2016 (avsnitt 2.2.7),

9. bemyndigar regeringen att under 2013 för

anslaget 1:7 Bidrag för sjukskrivnings-

processen

under utgiftsområde 10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 250 000 000 kronor 2014 och 2015 (avsnitt 2.2.7),

10. bemyndigar regeringen att under 2013 för

anslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade

insatser för integration av tredjelandsmedborgare under utgiftsområde 13

Integration och jämställdhet ingå

PROP. 2012/13:99

ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 72 000 000 kronor 2014 och 2015 (avsnitt 2.2.8),

11. godkänner den föreslagna användningen av

anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och

annan pedagogisk verksamhet under utgifts-

område 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 2.2.11),

12. bemyndigar regeringen att under 2013 för

anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och

annan pedagogisk verksamhet under utgifts-

område 16 Utbildning och universitetsforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 578 700 000 kronor 2014–2016 (avsnitt 2.2.11),

13. bemyndigar regeringen att under 2013 för

anslaget 1:14 Statligt stöd till vuxen-

utbildning

under utgiftsområde 16

Utbildning och universitetsforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 350 000 000 kronor 2014–2019 (avsnitt 2.2.11),

14. godkänner den föreslagna användningen av

anslaget 2:2 Universitets- och högskolerådet under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 2.2.11),

15. godkänner att verksamheterna vid Dans-

och cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola ska ingå i en högskola (avsnitt 2.2.11),

16. bemyndigar regeringen att under 2013 för

anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och

forskningsinformation under utgiftsområde

16 Utbildning och universitetsforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 14 204 000 000 kronor 2014–2023 (avsnitt 2.2.11),

17. bemyndigar regeringen att under 2013

besluta om medlemskap i ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur, ett Eric-konsortium, för konstruktionen och driften av forskningsanläggningen European Spallation Source (avsnitt 2.2.11),

18. godkänner den föreslagna användningen av

anslaget 11:5 Stöd till taltidningar under

utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (avsnitt 2.2.12),

19. bemyndigar regeringen att under 2013 för

anslaget 1:5 Boverket under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2014–2018 (avsnitt 2.2.13),

20. bemyndigar regeringen att under 2013 för

anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 540 000 000 kronor 2014–2020 (avsnitt 2.2.14),

21. godkänner den föreslagna användningen av

anslaget 1:13 Insatser för internationella

klimatinvesteringar under utgiftsområde 20

Allmän miljö- och naturvård (avsnitt 2.2.15),

22. bemyndigar regeringen att under 2013 för

anslaget 1:13 Strukturstöd till fisket m.m. under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 32 000 000 kronor 2014 och 31 000 000 kronor 2015 (avsnitt 2.2.18),

23. bemyndigar regeringen att under 2013 för

anslaget 1:14 Från EU-budgeten

finansierade strukturstöd till fisket m.m.

under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 88 000 000 kronor 2014 och 78 000 000 kronor 2015 (avsnitt 2.2.18),

24. bemyndigar regeringen att under 2013 för

anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö

och struktur under utgiftsområde 23 Areella

näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 608 500 000 kronor 2014, 1 024 800 000 kronor 2015 och 145 300 000 kronor 2016–2019 (avsnitt 2.2.18),

25. bemyndigar regeringen att under 2013 för

anslaget 1:19 Från EU-budgeten

finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur under utgiftsområde 23 Areella

PROP. 2012/13:99

näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 663 800 000 kronor 2014, 1 061 000 000 kronor 2015 och 112 700 000 kronor 2016–2019 (avsnitt 2.2.18),

26. godkänner den föreslagna utvidgningen av

investeringsmandatet för Inlandsinnovation AB till att omfatta hela Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län (avsnitt 2.2.19),

27. godkänner att inriktningen för RISE

Research Institutes of Sweden Holding AB ändras till att bolaget ska kunna bedriva operativ verksamhet och bereda vinst åt aktieägaren (avsnitt 2.2.19),

28. godkänner den föreslagna utvidgningen av

investeringsmandatet för Fouriertransform AB till att utöver fordonsindustrin även omfatta andra delar av tillverkningsindustrin och närliggande tjänstenäringar (avsnitt 2.2.19),

29. bemyndigar regeringen att helt eller delvis

avyttra statens aktier i Saab Automobile Parts AB (avsnitt 2.2.19),

30. bemyndigar regeringen att som likvid vid

en försäljning enligt 29 utöver kontanter ta emot aktier eller andra former av tillgångar (avsnitt 2.2.19),

31. bemyndigar regeringen att avyttra de

tillgångar som staten enligt 30 får som likvid vid en försäljning om andra tillgångar än kontanter erhålls (avsnitt 2.2.19),

32. godkänner att de kostnader som upp-

kommer i samband med försäljningarna enligt 29 och 31 får avräknas mot försäljningsinkomsterna (avsnitt 2.2.19),

33. bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder

som i övrigt krävs för att genomföra transaktionerna enligt 29–31 (avsnitt 2.2.19),

34. godkänner ändrade ramar för utgifts-

områden och anvisar ändrade anslag enligt tabell 1.1.

Hänvisningar till US1

Riksrevisionen föreslår att riksdagen

35. godkänner att Riksrevisionen under 2013

får tillfälligt överskrida anslaget 1:15

Riksrevisionen under utgiftsområde 2

Samhällsekonomi och finansförvaltning genom att ta i anspråk en anslagskredit motsvarande högst fem procent av anvisat anslag (avsnitt 2.2.1).

PROP. 2012/13:99

Tabell 1.1 Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag 2013

Tusental kronor

Utgiftsområde

Anslagsnummer

Beslutad ram/

anvisat anslag

Förändring av

ram/ anslag

Ny ram/

Ny anslagsnivå

4 Rättsväsendet 39 390 664

1 225 39 391 889

1:5 Sveriges Domstolar

5 217 634

1 225 5 218 859

6 Försvar och samhällets krisberedskap 46 196 549

500 46 197 049

2:4 Krisberedskap

1 172 005

-250 1 171 755

2:6 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

193 671

750

194 421

7 Internationellt bistånd 31 191 712 -709 000 30 482 712

1:1 Biståndsverksamhet 28 772 979 -719 000 28 053 979 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 971 629 10 000 981 629

8

Migration

9 504 492 1 019 000 10 523 492

1:1 Migrationsverket

2 959 507

257 000 3 216 507

1:2 Ersättningar och bostadskostnader

4 619 167

762 000 5 381 167

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 62 252 179

-250 62 251 929

4:6 Statens institutionsstyrelse

843 929

10 000

853 929

4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

450 881

-10 250

440 631

14 Arbetsmarknad och arbetsliv 67 232 673 755 500 67 988 173

1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

6 993 684

25 000 7 018 684

1:11 Bidrag till lönegarantiersättning

1 400 000

730 500 2 130 500

15 Studiestöd 22 025 538 418 000 22 443 538

1:2 Studiemedel m.m. 14 285 997 413 450 14 699 447 1:3 Studiemedelsräntor m.m. 3 836 403 4 550 3 840 953

16 Utbildning och universitetsforskning 57 137 199 452 000 57 589 199

1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning

2 671 505

350 000 3 021 505

2:3 Uppsala universitet: Grundutbildning

1 362 345

7 900 1 370 245

2:5 Lunds universitet: Grundutbildning

1 788 031

9 500 1 797 531

2:7 Göteborgs universitet: Grundutbildning

1 826 949

6 300 1 833 249

2:11 Umeå universitet: Grundutbildning

1 208 795

5 000 1 213 795

2:13 Linköpings universitet: Grundutbildning

1 317 794

6 300 1 324 094

2:15 Karolinska institutet: Grundutbildning

595 639

7 300

602 939

2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning

989 680

5 700

995 380

2:19 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning

611 026

2 800

613 826

2:21 Karlstads universitet: Grundutbildning

561 593

4 100

565 693

2:23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

953 521

4 100

957 621

2:25 Örebro universitet: Grundutbildning

653 065

4 100

657 165

2:27 Mittuniversitetet: Grundutbildning

509 234

4 100

513 334

2:29 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning

259 698

2 500

262 198

2:31 Malmö högskola: Grundutbildning

796 138

4 100

800 238

2:33 Mälardalens högskola: Grundutbildning

555 030

4 100

559 130

2:41 Högskolan i Borås: Grundutbildning

429 742

2 800

432 542

2:43 Högskolan Dalarna: Grundutbildning

386 128

2 800

388 928

2:47 Högskolan i Gävle: Grundutbildning

407 989

2 800

410 789

2:49 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning

352 998

2 800

355 798

2:51 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning

342 067

2 800

344 867

PROP. 2012/13:99

Utgiftsområde

Anslagsnummer

Beslutad ram/ anvisat anslag

Förändring av

ram/ anslag

Ny ram/

Ny anslagsnivå

2:53 Högskolan i Skövde: Grundutbildning

306 798

2 800

309 598

2:55 Högskolan Väst: Grundutbildning

349 121

2 500

351 621

2:69 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m.

2 764 624

9 800 2 774 424

2:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

1 020 558

-5 000 1 015 558

3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation

5 162 936

-12 000 5 150 936

3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning

118 698

12 000

130 698

18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1 192 525

4 260 1 196 785

2:3 Allmänna reklamationsnämnden

30 551

4 260

34 811

19 Regional tillväxt

3 390 701

30 000 3 420 701

1:1 Regionala tillväxtåtgärder

1 541 837

30 000 1 571 837

Energi

2 812 540

-1 225 2 811 315

1:8 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

100 745

-1 225

99 520

22 Kommunikationer 44 604 330

-250 44 604 080

2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m.

25 010

-250

24 760

24 Näringsliv

5 253 045

3 400 5 256 445

1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer

11 515

3 400

14 915

27 Avgiften till Europeiska unionen 33 494 321 3 700 000 37 194 321

1:1 Avgiften till Europeiska unionen 33 494 321 3 700 000 37 194 321

Summa anslagsförändring på ändringsbudget

5 673 160

2

Ändringsbudget

PROP. 2012/13:99

Hänvisningar till US2

2. Ändringsbudget

2.1. Inledning

Enligt 9 kap. 4 § regeringsformen kan riksdagen under budgetåret besluta om en ny beräkning av statens inkomster och om nya eller ändrade anslag.

De förändringar av statens budget som nu kan överblickas och andra frågor som regeringen anser bör tas upp redovisas i det följande.

Anslagsförändringarna i detta förslag till ändringsbudget innebär att anvisade medel ökar med 5 673 160 000 kronor netto. De föreslagna ökningarna av anslagen uppgår till 6 421 135 000 kronor och de föreslagna minskningarna uppgår till 747 975 000 kronor.

De förändringar som föreslås beaktas i de prognoser som redovisas i 2013 års ekonomiska vårproposition (prop. 2012/13:100).

2.2. Ändringsbudget per utgiftsområde

2.2.1. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:15 Riksrevisionen

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 302 285 000 kronor.

Riksrevisionens förslag:

Riksrevisionen får under

2013 tillfälligt överskrida anslaget 1:15 Riks-

revisionen genom att ta i anspråk en anslags-

kredit motsvarande högst fem procent av anvisat anslag.

Skälen för Riksrevisionens förslag: Riks-

revisionen får enligt 4 § lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen tillfälligt överskrida ett anslag genom att ta i anspråk en anslagskredit motsvarande högst 3 procent av anvisat anslag. Riksrevisionen utnyttjade under 2012 större delen av den medgivna anslagskrediten för anslaget 1:15 Riksrevisionen.

Riksrevisionen vidtar åtgärder i form av besparingar och effektiviseringar för att komma i ekonomisk balans, inom givna ekonomiska ramar, på kort och lång sikt. Även om verksamheten bedrivs med god kontroll och med en tydlig inriktning vad gäller det ekonomiska utrymmet, kan oväntade händelser tvinga fram ökade kostnader. Den begränsade anslagskredit som återstår innebär då en risk för verksamheten, vilket minskar utrymmet för att bedriva verksamheten effektivt.

Riksrevisionens anslagskredit för anslaget 1:15

Riksrevisionen bör mot denna bakgrund ökas till

högst fem procent av anvisat anslag 2013.

Hänvisningar till S2-2-1

2.2.2. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:5 Sveriges Domstolar

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 5 217 634 000 kronor.

PROP. 2012/13:99

Regeringens förslag:

Anslaget 1:5 Sveriges

Domstolar ökas med 1 225 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

har i propositionen Prövning av nätkoncession föreslagit att nuvarande instansordning för överklagande ändras så att Energimarknadsinspektionens beslut om nätkoncession överklagas till mark- och miljödomstol i stället för som i dag till regeringen (prop. 2012/13:70). Mark- och miljödomstolens kostnader bedöms öka med 2 100 000 kronor per år till följd av den nya uppgiften. I budgetpropositionen för 2013 tillfördes anslaget 1:8 Energimarknads-

inspektionen: Förvaltningskostnader medel för

finansiering av denna förändring (prop. 2012/13:1 utg.omr. 21 avsnitt 3.1.8). Det nya regelverket föreslås träda i kraft den 1 juni 2013.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:5 Sveriges Domstolar bör ökas med 1 225 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:8

Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader under utgiftsområde 21 Energi

minskas med motsvarande belopp.

Hänvisningar till S2-2-2

2.2.3. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:1 Förbandsverksamhet och beredskap

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 22 570 994 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Förbands-

verksamhet och beredskap får även användas för

stöd till veteran- och anhörigorganisationer.

Skälen för regeringens förslag: Den av

riksdagen beslutade veteransoldatpolitiken innefattar olika former av åtgärder och stöd till Försvarsmaktens personal och deras anhöriga före, under och efter tjänstgöring vid en internationell militär insats (prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269). Stödet avser bl.a. information, rekrytering, rådgivning, uppföljning, rehabilitering och annan

stödverksamhet till personalen och deras anhöriga.

Det angivna stödet utgör en förutsättning för att Försvarsmakten ska kunna genomföra internationella militära insatser. Fredsbaskrarna, Svenska Soldathemsförbundet och andra organisationer kan, som komplement till myndighetens arbete, fylla en viktig funktion i att genomföra stödverksamheten.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap även bör få användas för stöd till veteran- och anhörigorganisationer.

1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 8 979 728 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2013 besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 000 kronor 2014–2027.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2013 för anslaget 1:3 Anskaffning av

materiel och anläggningar besluta om beställ-

ningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 80 000 000 000 kronor 2014–2027.

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen

har bemyndigat regeringen att besluta om utveckling av JAS 39 E och ombyggnation av 40–60 flygplan av typen JAS 39 C/D till JAS 39 E (prop. 2012/13:1, bet. 2012:13:FöU1, rskr. 2012/13:93). Regeringen har därefter beslutat om beställning av utveckling av JAS 39 E och ombyggnation av 60 flygplan av typen JAS 39 C/D till JAS 39 E.

Till följd av en samlad beställning har en del av det ekonomiska åtagandet för staten tidigarelagts från 2014 till 2013, i förhållande till vad som tidigare planerats. Bemyndigandet behöver därför ökas med 10 000 000 000 kronor.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2013 för anslaget 1:3

PROP. 2012/13:99

Anskaffning av materiel och anläggningar besluta

om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 80 000 000 000 kronor 2014–2027.

2:6 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 193 671 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:6 Ersättning till

SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal ökas med 750 000 kronor.

Anslaget 2:4 Krisberedskap minskas med 250 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: EU-

kommissionen samt Europaparlamentet och rådet har beslutat att ett särskilt gemensamt journummer för försvunna barn ska inrättas i varje medlemsstat (2007/116/EG respektive 2009/136/EG). Syftet med ett EU-gemensamt journummer för försvunna barn är att det dygnet runt ska gå att ringa ett och samma telefonnummer, 116 000, oavsett i vilket EUland man befinner sig. Regeringen avser att ge SOS Alarm Sverige AB ett uppdrag att inrätta nummer 116 000 under 2013. Det nya numret ska inrättas i nära anknytning till nödnumret 112.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 2:6 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB

för alarmeringstjänst enligt avtal bör ökas med

750 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 2:4

Krisberedskap samt anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. under

utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg och anslaget 2:4 Informationsteknik:

Telekommunikation m.m. under utgiftsområde

22 Kommunikationer minskas med 250 000 kronor vardera.

Hänvisningar till S2-2-3

2.2.4. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1 Biståndsverksamhet

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 28 772 979 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2013 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 52 700 000 000 kronor 2014–2023.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Bistånds-

verksamhet minskas med 719 000 000 kronor.

Regeringen bemyndigas att under 2013 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 250 000 000 kronor 2014–2023.

Skälen för regeringens förslag: För att delvis

finansiera ökningen av anslagen 1:1 Migrations-

verket och 1:2 Ersättningar och bostadskostnader

under utgiftsområde 8 Migration minskas anslaget för biståndsverksamhet med 709 000 000 kronor. För att finansiera ökningen av anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt

utvecklingssamarbete (Sida) minskas anslaget för

biståndsverksamhet med 10 000 000 kronor. Sammantaget bör anslaget 1:1 Bistånds-

verksamhet minskas med 719 000 000 kronor.

Minskningen bedöms till viss del påverka den verksamhet som finansieras från anslaget. Kostnaderna klassificeras som bistånd i enlighet med den definition som används av OECD:s biståndskommitté DAC.

Den europeiska utvecklingsfonden (EUF) finansierar EU:s utvecklingssamarbete med 78 stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (de s.k. AVS-länderna) inom ramen för det så kallade Cotonou-avtalet.

Europeiska rådets överenskommelse om EU:s nästkommande fleråriga budgetram för 2014– 2020, som nåddes den 7–8 februari 2013, fastslår att en elfte europeisk utvecklingsfond (EUF-11) ska inrättas efter det att nuvarande EUF-10 genomförts. Sveriges inbetalningsnyckel till EUF-11 fastslås till 2,94 procent av dess totala storlek. Europeiska rådets överenskommelse

PROP. 2012/13:99

20 innebär att Sverige ska betala 896 604 897 euro till EUF-11 under perioden för nästkommande fleråriga budgetram. I enlighet med rådande rutiner kommer ett nytt avtal mellan EU:s medlemsstater för EUF-11 att signeras under 2013. Ett nytt annex för EUF-11 kommer därtill att fogas till Cotonou-avtalet

Givet Europeiska rådets överenskommelse om EU:s nästkommande fleråriga budgetram och att Sverige genom signerandet av Cotonouavtalet förbundit sig att bidra till EU:s utvecklingssamarbete med AVS-länderna behöver bemyndigandet ökas med 7 550 000 000 kronor. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2013 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 250 000 000 kronor 2014–2023.

1:2 Styrelsen för Internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 971 629 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:2 Styrelsen för

internationellt utvecklingssamarbete (Sida) ökas

med 10 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Kostna-

derna för den del av utlandsmyndigheterna som Sida svarar för påverkas av den svenska kronans växelkurs gentemot andra valutor. Med de slutliga beräkningarna av valutakursförändringarna under 2012 som grund bedöms kostnaderna för den del av utlandsmyndigheterna som Sida svarar för bli ca 10 000 000 kronor högre än vad som tidigare beräknats. Regeringen anser därför att anslaget 1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) bör ökas med 10 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:1

Biståndsverksamhet minskas med motsvarande

belopp.

Hänvisningar till S2-2-4

2.2.5. Utgiftsområde 8

Migration

1:1 Migrationsverket

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 2 959 507 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Migrations-

verket ökas med 257 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för Migrationsverkets förvaltningskostnader. Regeringen bedömer att fler personer än tidigare beräknat kommer att söka asyl i Sverige under 2013. En sådan utveckling leder till att Migrationsverket behöver avgöra fler asylärenden och fler personer kommer att vara inskrivna i Migrationsverkets mottagande än vad som antogs vid framtagandet av budgetpropositionen för 2013. Det innebär att kostnaderna för prövning och mottagande kommer att öka och att ytterligare medel behöver tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:1 Migrationsverket bör ökas med 257 000 000 kronor.

Finansiering sker delvis genom att anslaget 1:1

Biståndsverksamhet under utgiftsområde 7

Internationellt bistånd minskas med 116 000 000 kronor. Kostnaderna klassificeras som bistånd i enlighet med den definition som används av OECD:s biståndskommitté DAC.

1:2 Ersättningar och bostadskostnader

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 4 619 167 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:2 Ersättningar och

bostadskostnader ökas med 762 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för kostnader för stöd till asylsökande m.fl. och ersättningar till kommuner och landsting. Regeringen bedömer att fler personer än beräknat kommer att söka asyl i Sverige under 2013. Det leder till att fler personer kommer att

PROP. 2012/13:99

vara inskrivna i Migrationsverkets mottagande än vad som antogs vid framtagandet av budgetpropositionen för 2013. Det innebär att kostnaderna för stöd och ersättningar m.m. kommer att öka och att ytterligare medel behöver tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:2 Ersättningar och

bostadskostnader bör ökas med 762 000 000

kronor.

Finansiering sker delvis genom att anslaget 1:1

Biståndsverksamhet under utgiftsområde 7

Internationellt bistånd minskas med 593 000 000 kronor. Kostnaderna klassificeras som bistånd i enlighet med den definition som används av OECD:s biståndskommitté DAC.

2.2.6. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:1 Personligt ombud

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 104 460 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 4:1 Personligt

ombud får även användas för vissa administrativa

kostnader kopplade till bidragsgivningen till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget får

användas för bidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Anslaget bör även få användas för att täcka vissa kostnader för administration av bidraget. Regeringen anser därför att anslaget 4:1 Personligt ombud även bör få användas för vissa administrativa kostnader kopplade till bidragsgivningen.

4:6 Statens institutionsstyrelse

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 843 929 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 4:6 Statens

institutionsstyrelse ökas med 10 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen

har i statens budget för 2013 beslutat om anslaget för den nya myndigheten Ersättningsnämnden. Anslaget finansierades delvis genom en neddragning av anslaget 4:6 Statens

institutionsstyrelse. Regeringen föreslår att

finansieringen i stället sker genom en minskning av anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt

arbete m.m.

Regeringen anser därför att anslaget 4:6

Statens institutionsstyrelse bör ökas med

10 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 4:7

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

minskas med motsvarande belopp.

4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 450 881 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 4:7 Bidrag till

utveckling av socialt arbete m.m. minskas med

10 250 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att delvis

finansiera ökningen av anslaget 2:6 Ersättning till

SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal under utgiftsområde 6 Försvar och

samhällets krisberedskap och finansiera ökningen av anslaget 4:6 Statens institutions-

styrelse anser regeringen att anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. bör minskas

med 10 250 000 kronor.

PROP. 2012/13:99

7:1 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 25 859 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 7:1 Forskningsrådet

för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning

ändrar den 1 juli 2013 namn till 7:1 Forsknings-

rådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

har i propositionen Forskning och innovation anfört att Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap bör ändra namn till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd för att återspegla rådets uppgifter (prop. 2012/13:30avsnitt 13.5.1). Anslaget 7:1

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning bör därför den 1 juli 2013 ändra

namn till 7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv

och välfärd: Förvaltning.

7:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 474 378 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 7:2 Forskningsrådet

för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning ändrar

den 1 juli 2013 namn till 7:2 Forskningsrådet för

hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning.

Anslaget får även användas för forskningsrelaterade analyser och kommunikationsinsatser.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

har i propositionen Forskning och innovation anfört att Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap bör ändra namn till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd för att återspegla rådets uppgifter (prop. 2012/13:30avsnitt 13.5.1). Myndighetens anslag 7:2

Forskningsrådet för arbetsliv och

socialvetenskap: Forskning bör därför den 1 juli

2013 ändra namn till 7:2 Forskningsrådet för

hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning. Vidare bör

anslagets ändamål under 2013 utvidgas till att även omfatta forskningsrelaterade analyser och kommunikationsinsatser.

Hänvisningar till S2-2-6

2.2.7. Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 000 000 000 kronor. Något bemyndigande att ingå ekonomiska åtaganden har inte lämnats för 2013.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2013 för anslaget 1:6 Bidrag för arbetet

med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård

ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 000 kronor 2014–2016.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för åtgärder för att stimulera landstingen till att ge sjukskrivningsfrågorna högre prioritet i hälso- och sjukvården och utveckla sjukskrivningsprocessen. Regeringen avser att under 2013 ingå en förnyad överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting. Syftet med överenskommelsen är att stimulera landstingen att genomföra insatser för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess, där ersättning utgår till landstingen i förhållande till hur sjukfrånvaron i landstinget minskat samt hur villkoren i överenskommelsen uppfyllts. För att kunna ingå en sådan överenskommelse, som medför behov av medel 2014–2016, behövs ett bemyndigande.

Sedan tidigare finns åtaganden om 1 000 000 000 kronor för anslaget.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2013 för anslaget 1:6

Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård ingå ekonomiska åtaganden

som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför

PROP. 2012/13:99

behov av framtida anslag på högst 3 000 000 000 kronor 2014–2016.

1:7 Bidrag för sjukskrivningsprocessen (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 2 458 500 000 kronor. Något bemyndigande att ingå ekonomiska åtaganden har inte lämnats för 2013.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2013 för anslaget 1:7 Bidrag för

sjukskrivningsprocessen

ingå ekonomiska

åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 250 000 000 kronor 2014 och 2015.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för bidrag till berörda aktörer i sjukskrivningsprocessen, bl.a. för ersättning till landstingen för medicinska rehabiliteringsinsatser inom ramen för överenskommelsen med Sveriges Kommuner och Landsting om den s.k. rehabiliteringsgarantin. Regeringen avser att under 2013 ingå en förnyad överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting om rehabiliteringsgarantin. För att kunna ingå en sådan överenskommelse, som medför behov av medel 2014 och 2015, behövs ett bemyndigande.

Sedan tidigare finns åtaganden om 250 000 000 kronor för anslaget.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2013 för anslaget 1:7 Bidrag

för sjukskrivningsprocessen ingå ekonomiska

åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 250 000 000 kronor 2014 och 2015.

Hänvisningar till S2-2-7

2.2.8. Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 26 200 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2013 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 62 000 000 kronor 2014 och 2015.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2013 för anslaget 1:6 Från EU-budgeten

finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare

ingå ekonomiska

åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 72 000 000 kronor 2014 och 2015.

Skälen för regeringens förslag: För att den

tilldelning Sverige får från Europeiska integrationsfonden ska kunna användas behöver bemyndigandet utökas. Det beror dels på att tilldelningen för 2013 ökat mer än beräknat, dels på att utbetalningstakten justerats ner vilket innebär att planerade utbetalningar under 2013 förskjuts framåt i tiden. Bemyndigandet behöver därför ökas med 10 000 000 kronor.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2013 för anslaget 1:6 Från

EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare ingå ekonomiska

åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 72 000 000 kronor 2014 och 2015.

PROP. 2012/13:99

Hänvisningar till S2-2-8

2.2.9. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 6 993 684 000 kronor.

Regeringens förslag: A

nslaget 1:1 Arbets-

förmedlingens förvaltningskostnader ökas med

25 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Genom

etableringsreformen, som trädde i kraft den 1 december 2010, har Arbetsförmedlingen ett utökat och samordnande ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända. Regeringen bedömer att Arbetsförmedlingen behöver ytterligare medel för att möta den ökning som förväntas av antalet personer som omfattas av etableringsuppdraget under 2013 på grund av ökat antal asylsökande som beviljas uppehållstillstånd. Regeringen anser därför att anslaget 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltnings-

kostnader bör ökas med 25 000 000 kronor.

1:11 Bidrag till lönegarantiersättning

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 400 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:11 Bidrag till

lönegarantiersättning ökas med 730 500 000

kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används främst för ersättningar till arbetstagare för lönefordringar enligt lönegarantilagen (1992:497) vid konkurs och vid företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. Antalet anställda vid företag som har försatts i konkurs ökar mer än vad som beräknades i budgetpropositionen för 2013. Detta leder till högre utgifter för den statliga lönegarantiersättningen varför ytterligare medel behöver tillföras anslaget. Regeringen

anser därför att anslaget 1:11 Bidrag till

lönegarantiersättning bör ökas med 730 500 000

kronor.

2.2.10. Utgiftsområde 15

Studiestöd

1:2 Studiemedel m.m.

1.3 Studiemedelsräntor m.m.

I statens budget för innevarande år finns för dessa ändamål uppförda ramanslag på 14 285 997 000 kronor respektive 3 836 403 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:2 Studiemedel

m.m. ökas med 413 450 000 kronor.

Anslaget 1:3 Studiemedelsräntor m.m. ökas med 4 550 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Till följd av

den utdragna lågkonjunkturen föreslår regeringen en anpassning av åtgärderna inom utbildningssystemet för 2013 och aviserar en fortsatt satsning 2014. Förslaget på utbildningsområdet innebär en tillfällig ökning av medlen till utbildningsplatser inom yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå samt tillfälliga medel för utbildningsplatser inom universitet och högskolor, vilket även innebär ökade kostnader för studiemedel och studiemedelsräntor. Regeringen anser därför att anslagen 1:2 Studiemedel m.m. och 1:3 Studie-

medelsräntor m.m. bör ökas med 408 600 000

kronor respektive 4 400 000 kronor.

Regeringen har även beslutat att lärar- och förskollärarutbildningar vid Stiftelsen Waldorflärarhögskolan ska berättiga till studiestöd. Beslutet kommer att medföra ökade utbetalningar av studiemedel. Regeringen anser därför att anslagen 1:2 Studiemedel m.m. och 1:3

Studiemedelsräntor m.m. bör ökas med 4 850 000

kronor respektive 150 000 kronor.

Sammantaget anser regeringen att anslagen 1:2

Studiemedel m.m. och 1:3 Studiemedelsräntor m.m. bör ökas med 413 450 000 kronor

respektive 4 550 000 kronor.

Finansiering sker delvis genom att anslaget 2:70 Särskilda utgifter inom universitet och

högskolor m.m. under utgiftsområde 16 Utbild-

PROP. 2012/13:99

ning och universitetsforskning minskas med 5 000 000 kronor.

2.2.11. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 591 164 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2013 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 440 700 000 kronor 2014–2016.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:5 Utveckling av

skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet får

även användas för att skapa attraktionskraft samt för att utveckla kvaliteten när det gäller gymnasial yrkesutbildning som huvudsakligen är skolförlagd och utveckling av kvaliteten i yrkesintroduktion.

Regeringen bemyndigas att under 2013 för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och

annan pedagogisk verksamhet ingå ekonomiska

åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 578 700 000 kronor 2014–2016.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget har

tillförts medel för att stimulera lärlingsutbildningar i den reformerade gymnasieskolan. Viktiga inslag inom utbildningsområdet är att öka anknytningen till arbetsmarknaden och intresset för teknikområdet. Detta berör inte enbart lärlingsutbildningen. Mot den bakgrunden anser regeringen att anslaget även bör få användas för att skapa attraktionskraft samt för att utveckla kvaliteten när det gäller gymnasial yrkesutbildning som huvudsakligen är skolförlagd och utveckling av kvaliteten i yrkesintroduktion.

Medel för en satsning på att öka andelen yrkeslärare med lärarexamen beräknades i budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113). För att genomföra satsningen

behöver skolhuvudmän få besked om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen. Bemyndigandet behöver därför ökas med 138 000 000 kronor.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2013 för anslaget 1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ingå ekonomiska åtaganden som

inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 578 700 000 kronor 2014–2016.

1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 2 671 505 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2013 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtagande medför behov av framtida anslag på högst 2 900 000 000 kronor 2014–2019.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:14 Statligt stöd till

vuxenutbildning ökas med 350 000 000 kronor.

Regeringen bemyndigas att under 2013 för anslaget 1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 350 000 000 kronor 2014–2019.

Skälen för regeringens förslag: Till följd av

den utdragna lågkonjunkturen föreslår regeringen en anpassning av åtgärderna inom utbildningssystemet för 2013 och aviserar en fortsatt satsning 2014. Förslaget på vuxenutbildningsområdet innebär att medlen för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå tillfälligt ökas. Regeringen anser därför att anslaget 1:14 Statligt stöd till

vuxenutbildning bör ökas med 350 000 000

kronor.

Medel för en satsning på tillfälliga platser inom yrkeshögskolan aviserades i budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16 avsnitt 4.5.3). För att genomföra satsningen behöver bemyndigandet ökas med 450 000 000 kronor. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2013 för anslaget 1:14

Statligt stöd till vuxenutbildning ingå ekonomiska

PROP. 2012/13:99

26 åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 350 000 000 kronor 2014–2019.

2:2 Universitets- och högskolerådet

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 102 515 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:2 Universitets-

och högskolerådet får även användas för att täcka

överskridandet på anslaget 2:2 Verket för

högskoleservice (2012).

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för Universitets- och högskolerådets förvaltningskostnader. Universitets- och högskolerådet har fr.o.m. den 1 januari 2013 övertagit den verksamhet som tidigare bedrevs av Verket för högskoleservice (VHS). VHS överskred 2012 anslaget med 2 200 000 kronor. För att kunna täcka detta överskridande behöver anslagets ändamål ändras.

Det förändrade anslagsändamålet bedöms inte nämnvärt påverka den verksamhet som för närvarande finansieras från anslaget.

2:3 Uppsala universitet: Grundutbildning

2:5 Lunds universitet: Grundutbildning

2:7 Göteborgs universitet: Grundutbildning

2:11 Umeå universitet: Grundutbildning

2:13 Linköpings universitet: Grundutbildning

2:15 Karolinska institutet: Grundutbildning

2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning

2:19 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning

2:21 Karlstads universitet: Grundutbildning

2:23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

2:25 Örebro universitet: Grundutbildning

2:27 Mittuniversitetet: Grundutbildning

2:29 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning

2:31 Malmö högskola: Grundutbildning

2:33 Mälardalens högskola: Grundutbildning

2:41 Högskolan i Borås: Grundutbildning

2:43 Högskolan Dalarna: Grundutbildning

2:47 Högskolan i Gävle: Grundutbildning

2:49 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning

2:51 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning

2:53 Högskolan i Skövde: Grundutbildning

2:55 Högskolan Väst: Grundutbildning

2:69 Enskilda utbildningsanordnare på högskole- området m.m.

I statens budget för innevarande år finns för dessa ändamål uppförda ramanslag på 1 362 345 000 kronor, 1 788 031 000 kronor, 1 826 949 000 kronor, 1 208 795 000 kronor, 1 317 794 000 kronor, 595 639 000 kronor, 989 680 000 kronor, 611 026 000 kronor, 561 593 000 kronor, 953 521 000 kronor, 653 065 000 kronor, 509 234 000 kronor, 259 698 000 kronor, 796 138 000 kronor, 555 030 000 kronor, 429 742 000 kronor, 386 128 000 kronor, 407 989 000 kronor, 352 998 000 kronor, 342 067 000 kronor, 306 798 000 kronor, 349 121 000 kronor och 2 764 624 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:3 Uppsala

universitet: Grundutbildning ökas med 7 900 000

kronor.

Anslaget 2:5 Lunds universitet: Grund-

utbildning ökas med 9 500 000 kronor.

Anslaget 2:7 Göteborgs universitet: Grund–

utbildning ökas med 6 300 000 kronor.

PROP. 2012/13:99

Anslaget 2:11 Umeå universitet: Grund–

utbildning ökas med 5 000 000 kronor.

Anslaget 2:13 Linköpings universitet: Grund–

utbildning ökas med 6 300 000 kronor.

Anslaget 2:15 Karolinska institutet: Grund–

utbildning ökas med 7 300 000 kronor.

Anslaget 2:17 Kungl. Tekniska högskolan:

Grundutbildning ökas med 5 700 000 kronor.

Anslaget 2:19 Luleå tekniska universitet:

Grundutbildning ökas med 2 800 000 kronor.

Anslaget 2:21 Karlstads universitet: Grund-

utbildning ökas med 4 100 000 kronor.

Anslaget 2:23 Linnéuniversitetet: Grund-

utbildning ökas med 4 100 000 kronor.

Anslaget 2:25 Örebro universitet: Grund-

utbildning ökas med 4 100 000 kronor.

Anslaget 2:27 Mittuniversitetet: Grund-

utbildning ökas med 4 100 000 kronor.

Anslaget 2:29 Blekinge tekniska högskola:

Grundutbildning ökas med 2 500 000 kronor.

Anslaget 2:31 Malmö högskola: Grund-

utbildning ökas med 4 100 000 kronor.

Anslaget 2:33 Mälardalens högskola: Grund-

utbildning ökas med 4 100 000 kronor.

Anslaget 2:41 Högskolan i Borås: Grund-

utbildning ökas med 2 800 000 kronor.

Anslaget 2:43 Högskolan Dalarna: Grund-

utbildning ökas med 2 800 000 kronor.

Anslaget 2:47 Högskolan i Gävle: Grund-

utbildning ökas med 2 800 000 kronor.

Anslaget 2:49 Högskolan i Halmstad: Grund-

utbildning ökas med 2 800 000 kronor.

Anslaget 2:51 Högskolan Kristianstad: Grund-

utbildning ökas med 2 800 000 kronor.

Anslaget 2:53 Högskolan i Skövde: Grund-

utbildning ökas med 2 800 000 kronor.

Anslaget 2:55 Högskolan Väst: Grund-

utbildning ökas med 2 500 000 kronor.

Anslaget 2:69 Enskilda utbildningsanordnare

på högskoleområdet m.m. ökas med 9 800 000

kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

anförde i budgetpropositionen för 2013 att det är angeläget med en fortsatt utbyggnad av ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar mot bakgrund av att det råder en stor efterfrågan på arbetsmarknaden på dessa områden (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16 avsnitt 4.6.4). Till följd av den utdragna lågkonjunkturen föreslår regeringen nu en utökning av resurserna till universitet och högskolor 2013 och aviserar en

fortsatt satsning 2014. Utökningen innebär att utbyggnaden kan påskyndas. De utökade resurserna riktas till ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar och har i huvudsak fördelats efter studenternas efterfrågan. Satsningen innebär en tillfällig ökning med 107 miljoner kronor eller motsvarande ca 1 400 platser per år. Ökningen tillförs respektive lärosätes takbelopp.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 2:3 Uppsala universitet: Grundutbildning bör ökas med 7 900 000 kronor, anslaget 2:5

Lunds universitet: Grundutbildning med

9 500 000 kronor, anslaget 2:7 Göteborgs

universitet: Grundutbildning med 6 300 000

kronor, anslaget 2:11 Umeå universitet: Grund–

utbildning med 5 000 000 kronor, anslaget 2:13 Linköpings universitet: Grundutbildning med

6 300 000 kronor, anslaget 2:15 Karolinska

institutet: Grundutbildning med 7 300 000

kronor, anslaget 2:17 Kungl. Tekniska högskolan:

Grundutbildning med 5 700 000 kronor, anslaget

2:19 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning med 2 800 000 kronor, anslaget 2:21 Karlstads

universitet: Grundutbildning med 4 100 000

kronor, anslaget 2:23 Linnéuniversitetet: Grund-

utbildning med 4 100 000 kronor, anslaget 2:25 Örebro universitet: Grundutbildning med

4 100 000 kronor, anslaget 2:27 Mittuniversitetet:

Grundutbildning med 4 100 000 kronor, anslaget

2:29 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning med 2 500 000 kronor, anslaget 2:31 Malmö

högskola: Grundutbildning med 4 100 000

kronor, anslaget 2:33 Mälardalens högskola:

Grundutbildning med 4 100 000 kronor, anslaget

2:41 Högskolan i Borås: Grundutbildning med 2 800 000 kronor, anslaget 2:43 Högskolan

Dalarna: Grundutbildning med 2 800 000

kronor, anslaget 2:47 Högskolan i Gävle: Grund-

utbildning med 2 800 000 kronor, anslaget 2:49 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning med

2 800 000 kronor, anslaget 2:51 Högskolan

Kristianstad: Grundutbildning med 2 800 000

kronor, anslaget 2:53 Högskolan i Skövde:

Grundutbildning med 2 800 000 kronor, anslaget

2:55 Högskolan Väst: Grundutbildning med 2 500 000 kronor och anslaget 2:69 Enskilda

utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m.

med 9 800 000 kronor.

PROP. 2012/13:99

Samgående mellan Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola

Regeringens förslag:

Verksamheterna vid Dans-

och cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola ska ingå i en högskola.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

aviserade i budgetpropositionen för 2013 att den avser att stödja Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola i processen med sikte på en ny konstnärlig högskola i Stockholm (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16 avsnitt 4.6.3). Vidare anförde regeringen i propositionen Forskning och innovation bl.a. att starka skäl talar för att ett sådant samgående skulle kunna skapa en god grund för en långsiktigt stark konstnärlig forskningsmiljö i Stockholm och utgöra en gemensam mötesplats för de konstnärliga professionerna för utveckling av den konstnärliga forskningen (prop. 2012/13:30avsnitt 10.2.3).

I december 2012 tillsatte regeringen en organisationskommitté med uppdrag att förbereda och vidta de åtgärder som krävs för inrättandet av en sådan ny högskola (dir. 2012:121). Uppdraget gavs med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar. Den nya högskolan ska enligt direktiven inleda sin verksamhet den 1 januari 2014.

Mot denna bakgrund föreslås att verksamheterna vid Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola ska ingå i en högskola fr.o.m. den 1 januari 2014.

2:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 020 558 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:70 Särskilda

utgifter inom universitet och högskolor m.m.

minskas med 5 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att delvis

finansiera ökningen av anslagen 1:2 Studiemedel

m.m. och 1:3 Studiemedelsräntor m.m. under

utgiftsområde 15 Studiestöd minskas anslaget 2:70 Särskilda utgifter inom universitet och

högskolor m.m. med 5 000 000 kronor.

Minskningen bedöms inte nämnvärt påverka regeringens möjligheter att genomföra särskilda insatser inom högskoleområdet.

3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 5 162 936 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2013 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 560 000 000 kronor 2014–2018.

Regeringens förslag:

Anslaget 3:1 Vetenskapsrådet:

Forskning och forskningsinformation minskas

med 12 000 000 kronor.

Regeringen bemyndigas att under 2013 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och

forskningsinformation besluta om bidrag som

inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 14 204 000 000 kronor 2014–2023.

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen har

beslutat om en ökning av anslaget 3:1 Veten-

skapsrådet: Forskning och forskningsinformation

för 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13UbU1, rskr. 2012/13:113). Den nya anslagsnivån möjliggör ökade ekonomiska åtaganden. Vidare har regeringen aviserat satsningar för internationell rekrytering av framstående forskare och stöd till de mest framstående forskarna (prop. 2012/13:30avsnitt 6.4), samt med anledning av detta uppdragit åt Vetenskapsrådet att utlysa medel för rekrytering

PROP. 2012/13:99

(U2013/1699/F). För att stöden ska vara attraktiva och för att möjliggöra forskning med hög risk och stor potential bör stöden omfatta en period av 7–10 år. För att kunna utöka löptiden för forskningsstöden bör bemyndigandet utvidgas till att även avse åtaganden som medför behov av medel fram till 2023. Regeringen anser därför att bemyndigandet bör dels ökas med 3 644 000 000 kronor, dels förlängas t.o.m. 2023.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2013 för anslaget 3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive

tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 14 204 000 000 kronor 2014–2023.

För att finansiera ökningen av anslaget 3:3

Vetenskapsrådet: Förvaltning minskas anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation med 12 000 000 kronor. Minsk-

ningen bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras från anslaget.

3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 118 698 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 3:3 Vetenskapsrådet:

Förvaltning ökas med 12 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Veten-

skapsrådet fördelar medel för grundforskning inom alla områden baserat på kvalitet. Riksdagen har beslutat om medel för flera satsningar inom området forskning och forskningsinformation (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13UbU1, rskr. 2012/13:113). Vetenskapsrådets hantering för att klara flertalet nya och omfattande uppdrag med bibehållen kvalitet medför en avsevärd ökning av arbetsbelastningen. En utökad anslagskredit under året är inte tillräckligt. Regeringen anser därför att anslaget 3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning bör ökas med 12 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation minskas med motsvarande belopp.

Medlemskap i Eric-konsortium

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2013

besluta om medlemskap i ett

konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur, ett Eric-konsortium, för konstruktionen och driften av forskningsanläggningen European Spallation Source.

Skälen för regeringens förslag: Pro-

jekteringen av forskningsanläggningen ESS (European Spallation Source ESS AB) har nu framskridit så långt att den kommit in i konstruktionsfasen. Ett femtontal länder deltar i projektet och intensiva förhandlingar pågår om finansiellt delägarskap i projektet. Samtliga länder är överens om att det i förlängningen inte är lämpligt att fortsätta driva projektet i form av ett svenskt aktiebolag. Vidare är länderna ense om att en mer ändamålsenlig organisationsform är ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur, ett s.k. Eric-konsortium enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur. Mot denna bakgrund bör regeringen bemyndigas att under 2013 besluta om medlemskap i ett Eric-konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur för konstruktionen och driften av ESS.

Hänvisningar till S2-2-11

2.2.12. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

11:5 Stöd till taltidningar

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 113 456 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 11:5 Stöd till

taltidningar får även användas för utgifter för

införandet av ett nytt taltidningssystem samt för bidrag till tidningsföretagen för produktion av taltidningar i det nya taltidningssystemet.

PROP. 2012/13:99

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen

har beslutat om inriktningen för den nya taltidningsverksamheten (prop. 2012/13:1 utg.omr. 17, bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:106). Vidare har regeringen beslutat om förordningen (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning. Införandet av det nya taltidningssystemet medför vissa tillfälliga utgifter som sammanhänger med teknikomläggningen. För att möjliggöra finansiering av teknikomläggningen och stöd till tidningsföretagen bör anslagets ändamål vidgas. Omläggningen av taltidningssystemet förväntas bidra till framtida utgiftsminskningar.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 11:5 Stöd till taltidningar även bör få användas för utgifter för införandet av ett nytt taltidningssystem samt för bidrag till tidningsföretagen för produktion av taltidningar i det nya taltidningssystemet.

Hänvisningar till S2-2-12

2.2.13. Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:5 Boverket (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 227 653 000 kronor. Något bemyndigande att ingå ekonomiska åtaganden har inte lämnats för 2013.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2013 för anslaget 1:5 Boverket ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2014–2018.

Skälen för regeringens förslag: För att

Boverket ska kunna uppfylla sitt uppdrag att göra de europeiska konstruktionsstandarderna, de s.k. eurokoderna, tillgängliga till en lägre kostnad är det nödvändigt att Boverket kan ingå ett flerårigt avtal med Swedish Standards Institute (SIS). Regeringen bör därför bemyndigas att under 2013 för anslaget 1:5

Boverket ingå ekonomiska åtaganden som

medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2014–2018.

2:3 Allmänna reklamationsnämnden

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 30 551 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:3 Allmänna

reklamationsnämnden ökas med 4 260 000

kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för Allmänna reklamationsnämndens arbete med att opartiskt och utan avgift för parterna pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Under 2012 ökade antalet inkomna ärenden till Allmänna reklamationsnämnden med 2 189 ärenden, vilket var en ökning med 23,4 procent jämfört med 2011 års nivå. Regeringen bedömer att antalet ärenden kommer att ligga på motsvarande nivå även under 2013. En ökad ärendetillströmning ställer högre krav på ärendehanteringen för att handläggningstiderna inte ska bli orimligt långa. För att myndigheten ska kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet till nytta för konsumenten behöver ytterligare medel tillföras. Regeringen anser därför att anslaget 2:3

Allmänna reklamationsnämnden bör ökas med

4 260 000 kronor.

Hänvisningar till S2-2-13

2.2.14. Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:1 Regionala tillväxtåtgärder

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 541 837 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2013 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 500 000 000 kronor 2014–2020.

PROP. 2012/13:99

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Regionala

tillväxtåtgärder ökas med 30 000 000 kronor.

Regeringen bemyndigas att under 2013 för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 540 000 000 kronor 2014–2020.

Skälen för regeringens förslag: Det finns ett

behov av att stödja vissa län och kommuner som har drabbats av den utdragna lågkonjunkturen. Regeringen bedömer därför att särskilda insatser för näringslivsutveckling, stärkt entreprenörskap och ökad innovationsförmåga behövs i Blekinge, Skåne, Värmlands, Kronobergs, Gävleborgs, Kalmar, Västmanlands och Södermanlands län. Ytterligare medel behöver tillföras anslaget. Medlen ska fördelas utifrån lokala och regionala behov. Regeringen anser därför att anslaget 1:1

Regionala tillväxtåtgärder bör ökas med

30 000 000 kronor.

Eftersom en del av insatserna kommer att vara av mer långsiktig karaktär bör regeringen få ingå åtaganden i enlighet med förslaget. Bemyndigandet behöver därför ökas med 40 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2013 för anslaget 1:1 Regionala

tillväxtåtgärder ingå ekonomiska åtaganden som

inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 540 000 000 kronor 2014–2020.

Hänvisningar till S2-2-14

2.2.15. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 93 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:13 Insatser för

internationella klimatinvesteringar får under 2013

även användas för klimatkompensering av Regeringskansliets flygresor utanför EU som genomfördes under 2012.

Skälen för regeringens förslag: Mellan åren

2008–2011 har Regeringskansliet kompenserat för de klimatpåverkande utsläpp som uppkommit på grund av flygresor som genomförts av personal vid Regeringskansliet. När kompensationen infördes utgick man från att samtliga flyg som landar och startar inom EU skulle ingå i EU:s utsläppshandelssystem från och med 2012 och att kompensationen då kunde upphöra vilket den också gjorde.

Kommissionen meddelade i november 2012 att den tillfälligt för kalenderåret 2012 undantar flygoperatörerna från kravet att erlägga utsläppsrätter för flygresor utanför EU.

Med utgångspunkt i de tidigare ställningstagandena att regeringens och Regeringskansliets flygresor ska bära sina klimatkostnader föreslås nu att utsläpp som orsakas av Regeringskansliets flygresor utanför EU klimatkompenseras på samma sätt som under perioden 2008–2011. Ändamålet för anslaget 1:13 Insatser för

internationella klimatinvesteringar bör ändras så

att anslaget under 2013 även får användas för klimatkompensering av Regeringskansliets flygresor utanför EU som genomfördes under 2012.

2.2.16 Utgiftsområde 21 Energi

1:8 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 100 745 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:8 Energi-

marknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

minskas med 1 225 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att

finansiera ökningen av anslaget 1:5 Sveriges

Domstolar under utgiftsområde 4 Rättsväsendet

minskas anslaget 1:8 Energimarknadsinspek-

tionen: Förvaltningskostnader med 1 225 000

kronor. Minskningen bedöms inte påverka Energimarknadsinspektionens verksamhet.

PROP. 2012/13:99

Hänvisningar till S2-2-15

2.2.17. Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m.

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 25 010 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:4 Informa-

tionsteknik: Telekommunikation m.m. minskas

med 250 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att delvis

finansiera ökningen av anslaget 2:6 Ersättning till

SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal under utgiftsområde 6 Försvar och

samhällets krisberedskap minskas anslaget 2:4

Informationsteknik: Telekommunikation m.m.

med 250 000 kronor. Minskningen bedöms inte nämnvärt påverka den verksamhet som finansieras från anslaget.

2.2.18. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:13 Strukturstöd till fisket m.m. (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 37 919 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2013 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 24 000 000 kronor 2014 och 16 500 000 kronor 2015.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas

att under 2013 för anslaget 1:13 Strukturstöd

till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive

tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 32 000 000 kronor 2014 och 31 000 000 kronor 2015.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används framför allt för nationellt stöd till åtgärder som medfinansieras av EU inom ramen

för strukturåtgärder inom fiskerinäringen. Anslaget kan även användas för medfinansiering av andra projekt som ligger i linje med strukturprogrammen. Utbetalningstakten har hittills under programperioden varit lägre än vad som tidigare förväntats samtidigt som åtgärder kommer att vidtas som gör att beslutstakten ökar. Bemyndigandet behöver därför ökas med 22 500 000 kronor.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2013 för anslaget 1:13

Strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag

som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 32 000 000 kronor 2014 och 31 000 000 kronor 2015.

1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 91 793 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2013 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 75 500 000 kronor 2014 och 55 000 000 kronor 2015.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas

att under 2013 för anslaget 1:14 Från EU-

budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare

gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 88 000 000 kronor 2014 och 78 000 000 kronor 2015.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för att finansiera utbetalningar som motsvarar EU:s medfinansiering av strukturstöd till fisket. Anslaget kan också användas för medfinansiering av andra projekt som ligger i linje med strukturprogrammen. Utbetalningstakten har hittills under programperioden varit lägre än vad som tidigare förväntats samtidigt som åtgärder kommer att vidtas som gör att beslutstakten ökar. Bemyndigandet behöver därför ökas med 35 500 000 kronor.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2013 för anslaget 1:14

Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till

PROP. 2012/13:99

fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive

tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 88 000 000 kronor 2014 och 78 000 000 kronor 2015.

1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 3 200 436 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2013 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 856 500 000 kronor 2014, 363 000 000 kronor 2015 och 135 000 000 kronor 2016.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas

att under 2013 för anslaget 1:18 Åtgärder för

landsbygdens miljö och struktur besluta om

bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 608 500 000 kronor 2014, 1 024 800 000 kronor 2015 och 145 300 000 kronor 2016– 2019.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för nationell medfinansiering av åtgärder inom ramen för Landsbygdsprogram för Sverige 2007–2013. Även mindre slutregleringar från de två tidigare programperioderna (1995–1999 respektive 2000–2006) belastar anslaget. Utbetalningstakten har hittills under programperioden varit lägre än vad som tidigare förväntats samtidigt som åtgärder kommer att vidtas som gör att beslutstakten ökar. Ytterligare en anledning till behovet av ökat bemyndigande är att de medel till bredband som tillförts för åren 2013 och 2014 inte kunnat effektueras i planerad takt. Bemyndigandet behöver därför ökas med 1 424 100 000 kronor. Sett över programperioden kommer dock stödvolymen att vara oförändrad. Bemyndigandet bör vidare utvidgas till att avse åtaganden som även medför behov av medel 2017–2019.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2013 för anslaget 1:18

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 608 500 000 kronor 2014, 1 024 800 000 kronor 2015 och 145 300 000 kronor 2016–2019.

1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 2 780 043 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2013 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 044 000 000 kronor 2014, 465 000 000 kronor 2015 och 122 500 000 kronor 2016.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas

att under 2013 för anslaget 1:19 Från EU-

budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som

inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 663 800 000 kronor 2014, 1 061 000 000 kronor 2015 och 112 700 000 kronor 2016– 2019.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för åtgärder inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram 2007–2013 motsvarande EU:s medfinansiering av detta program. Utbetalningstakten har hittills under programperioden varit lägre än vad som tidigare förväntats, samtidigt som åtgärder kommer att vidtas som gör att beslutstakten ökar. Bemyndigandet behöver därför ökas med 1 206 000 000 kronor. Sett över programperioden kommer dock stödvolymen att vara oförändrad. Bemyndigandet bör vidare utvidgas till att avse åtaganden som medför behov av medel även 2017–2019.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2013 för anslaget 1:19

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag

som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 663 800 000 kronor 2014, 1 061 000 000 kronor 2015 och 112 700 000 kronor 2016–2019.

PROP. 2012/13:99

2.2.19 Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 11 515 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:12 Bolagsverket:

Finansiering av likvidatorer ökas med 3 400 000

kronor.

Skälen för regeringens förslag: Bolagsverket

ska i vissa fall ersätta likvidatorer för kostnader i samband med likvidation av företag. Utbetalningarna för ersättning till likvidatorer bedöms bli högre än vad regeringen beräknade i budgetpropositionen för 2013. Regeringen anser därför att anslaget 1:12 Bolagsverket:

Finansiering av likvidatorer bör ökas med

3 400 000 kronor.

Utvidgat investeringsmandat för Inlandsinnovation AB

Regeringens förslag: I

nvesteringsmandatet för

Inlandsinnovation AB utvidgas till att omfatta hela Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

Skälen för regeringens förslag: I syfte att öka

dynamiken och effektiviteten när det gäller riskkapitalinvesteringar aviserade regeringen i budgetpropositionen för 2013 en utvidgning av investeringsmandatet för Inlandsinnovation AB (Inlandsinnovation) (prop. 2012/13:1 utg.omr 24 avsnitt 3.7).

Nuvarande investeringsmandat omfattar stödområde A, det vill säga Norrlands inland och delar av inre Svealand. Trots sin vida geografiska yta är det, mätt i termer av antal företag, ett mycket begränsat område. Ett större geografiskt område innebär förbättrade möjligheter för Inlandsinnovation att fortsatt kunna investera i bolag i tidiga skeden och därigenom främja näringslivets utveckling i en del av landet där tillgången till riskkapital är begränsad. Trots

ett större geografiskt investeringsmandat ska norra Sveriges inland fortsatt vara ett prioriterat område för Inlandsinnovation.

Regeringen anser mot denna bakgrund att investeringsmandatet för Inlandsinnovation AB bör utvidgas till att omfatta hela Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

Ändrad inriktning för RISE Research Institutes of Sweden Holding AB

Regeringens förslag:

Inriktningen för RISE

Research Institutes of Sweden Holding AB ändras till att bolaget ska kunna bedriva operativ verksamhet och bereda vinst åt aktieägaren.

Skälen för regeringens förslag: RISE

Research Institutes of Sweden Holding AB (RISE) är ett statligt bolag som har i uppdrag att vara ett ägarbolag (holdingbolag) utan operativa institutsuppgifter. De operativa institutsuppgifterna bedrivs i fyra dotter- och intressebolag som samägs med näringslivet. Regeringen anser att RISE bör ges möjlighet att bedriva operativ verksamhet i stället för att endast vara ett renodlat ägarbolag (holdingbolag). Detta är ett led i omstruktureringsarbetet inom RISEgruppen som kommer att ge en mer kostnadseffektiv och ändamålsenlig organisationsstruktur och som görs för att uppfylla det övergripande målet att öka korsbefruktningen över kompetensområden, stärka kunderbjudande och tydliggöra varumärket. Detta kräver även att RISE:s bolagsordning ändras så att bolagets syfte ska vara att bereda vinst åt ägaren på samma sätt som forskningsinstituten inom RISE:s dotter- och intressebolag gör i dag. RISE kommer även i framtiden, liksom dotter- och intressebolagen, att vara icke vinstutdelande. Vinsten ska användas för att främja bolagets ändamål enligt bolagsordningen.

Regeringen anser mot denna bakgrund att inriktningen för RISE Research Institutes of Sweden Holding AB bör ändras till att bolaget ska kunna bedriva operativ verksamhet och bereda vinst åt aktieägaren.

PROP. 2012/13:99

Utvidgat investeringsmandatet för Fouriertransform AB

Regeringens förslag:

Investeringsmandatet för

Fouriertransform AB utvidgas till att utöver fordonsindustrin även omfatta andra delar av tillverkningsindustrin och närliggande tjänstenäringar.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

aviserade i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 24) en reform av det statliga riskkapitalsystemet. Utredningar har pekat på att befintliga aktörers uppdrag och verksamhet överlappar varandra med geografiska och branschmässiga inlåsningar samt bristande kostnadseffektivitet och styrning.

Regeringen återkom i frågan i budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 24) och aviserade en vidgning av investeringsmandatet för det statliga bolaget Fouriertransform AB (Fouriertransform) i syfte att öka dynamiken och effektiviteten när det gäller riskkapitalinvesteringar. Utvidgningen av investeringsmandatet för Fouriertransform handlar om att bredda investeringsmandatet till att utöver fordonsindustrin även omfatta andra delar av tillverkningsindustrin och närliggande tjänstenäringar där det finns en brist på privat kapital och kompetenta nätverk saknas. Genom att inte tydligare specificera bransch- eller regioninriktning kan inlåsningseffekter undvikas. Samtidigt ökar dynamiken och effektiviteten när det gäller riskkapitalinvesteringar. Det innebär att Fouriertransform i högre grad än i dag kan komplettera de övriga statliga finansieringsaktörernas verksamhet samt den privata marknaden. I syfte att uppnå effektivitet bör samordning med övriga statliga aktörer eftersträvas. Inriktningen mot fordonsklustret fyller en viktig roll och kommer att kvarstå.

Regeringen anser mot denna bakgrund att Investeringsmandatet för Fouriertransform AB utvidgas till att utöver fordonsindustrin även omfatta andra delar av tillverkningsindustrin och närliggande tjänstenäringar.

Avyttring av aktier i Saab Automobile Parts AB

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

helt eller delvis avyttra statens aktier i Saab Automobile Parts AB, att som likvid vid försäljningen utöver kontanter ta emot aktier eller andra former av tillgångar, avyttra dessa tillgångar samt vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att genomföra transaktionen.

Riksdagen godkänner att de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten i samband med avyttring får avräknas mot försäljningsinkomsterna.

Skälen för regeringens förslag: Saab

Automobile Parts AB (Parts) var tidigare en del av Saab Automobile AB (Saab). Parts tillverkar och distribuerar i dag reservdelar till bilar tillverkade av Saab. I regeringens stödpaket för fordonsindustrin, vilket antogs av riksdagen i december 2008, ingick bland annat att staten mot fullgoda säkerheter och till marknadsavspeglande avgifter kunde ge garantier för lån från Europeiska Investeringsbanken (EIB) till fordonsföretag i kris. Två sådana garantier har genom Riksgäldskontoret ställts ut för lån från EIB till Volvo Personvagnar AB respektive Saab. Som säkerhet för lånet till Saab pantsattes tre för ändamålet skapade dotterbolag, Saab Automobile Property AB (Property), Saab Automobile Tools AB (Tools) och Parts. Property avvecklades som säkerhet 2011 då garantin minskades i motsvarande mån och merparten av panten i Tools har genom konkursförvaltarnas försorg realiserats. Genom pantrealisation övertog Riksgäldskontoret i december 2012 aktierna i Parts och i januari 2013 fattade regeringen beslut om att förvaltningen av aktierna i bolaget skulle föras över från Riksgäldskontoret till Finansdepartementet.

Aktierna i Parts finns i statlig ägo till följd av ovan nämnda pantrealisering. Regeringen anser därför att aktierna i bolaget bör avyttras. En försäljning av aktierna måste anpassas till marknadsläget för att ge bästa möjliga affärsmässiga utfall. Regeringen kan därför inte i förväg ange på vilket sätt eller vid vilken tidpunkt aktierna kan komma att avyttras. Det kan bli aktuellt att välja en försäljningsprocess där staten vid överlåtelse av aktierna får andra tillgångar, exempelvis värdepapper, som likvid.

PROP. 2012/13:99

36 Regeringen avser att vid lämpligt tillfälle i så fall avyttra även dessa tillgångar. Regeringen bör därför ha ett bemyndigande att avyttra de senare tillgångarna på samma sätt som de ursprungliga aktierna. Vid försäljning av aktierna i Parts eller av tillgångar som erhållits i likvid vid försäljning av bolaget, redovisas försäljningslikviden mot garantireserven i Riksgäldskontoret. I samband med en försäljning uppkommer vissa direkta kostnader; bl.a. för extern rådgivning. Regeringen föreslår att dessa kostnader får finansieras genom att de avräknas från den likvid som erhålls vid försäljning. Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att helt eller delvis avyttra statens aktier i Parts, att som likvid vid försäljningen utöver kontanter ta emot aktier eller andra former av tillgångar, avyttra dessa tillgångar samt vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att genomföra transaktionen. Riksdagen bör vidare godkänna att de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten i samband med avyttring får avräknas mot försäljningsinkomsterna.

Hänvisningar till S2-2-18

2.2.20. Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

1:1 Avgiften till Europeiska unionen

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 33 494 321 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Avgiften till

Europeiska unionen ökas med 3 700 000 000

kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för betalning av Sveriges avgift till Europeiska unionens allmänna budget. Sveriges avgift för 2013 beräknades i budgetpropositionen för 2013 uppgå till 33 494 321 000 kronor.

Europaparlamentet fastställde den 12 december 2012 EU:s årsbudget för 2013. Vid slutet av året antogs också två ändringsbudgetar på EU:s budget för 2012, vilka belastade anslaget först 2013. Vidare väntas ytterligare utgifts-

ökningar på EU:s årsbudget för 2013 till följd av ändringsbudgetar. Till följd av detta har prognosen för Sveriges avgift till Europeiska unionen för 2013 höjts till 36 550 577 000 kronor.

Vidare blev utfallet för Sveriges avgift till Europeiska unionen för 2012 ca 850 000 000 kronor högre än anvisade medel. Detta ledde till ett kreditutnyttjande på anslaget och därmed en minskning av disponibla medel för 2013 med motsvarande belopp.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:1 Avgiften till Europeiska unionen bör ökas med 3 700 000 000 kronor.

Utdrag ur protokoll

vid regeringssammanträde den 11 april 2013

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden

Björklund, Ask, Larsson, Erlandsson, Hägglund, Carlsson, Borg, Billström, Adelsohn Liljeroth, Björling, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt, Ek, Lööf, Enström, Arnholm

Föredragande: Statsråden Björklund, Ask, Larsson, Erlandsson,

Carlsson, Borg, Billström, Adelsohn Liljeroth, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Ullenhag, Hatt, Ek, Lööf, Enström, Arnholm

Regeringen beslutar proposition 2012/13:99 Vårändringsbudget för 2013