Prop. 2013/14:150

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 mars 2014

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll undertecknat den 5 december 2013 om ändring i avtalet den 21 januari 1983 mellan Sverige och Japan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst, ändrat genom protokoll den 19 februari 1999. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan. Ändringen innebär att avtalet, undertecknat den 21 januari 1983, i den lydelse som avtalet fått genom protokoll undertecknade den 19 februari 1999 och den 5 december 2013, ska gälla som lag i Sverige.

Protokollet undertecknat den 5 december 2013 om ändring i skatteavtalet innebär bl.a. att villkoren för undantag från källskatt på utdelning från dotterbolag till moderbolag lättas upp. Vidare undantas ränta, utom i vissa särskilt angivna fall, och royalty från beskattning i källstaten. Genom protokollet införs också bl.a. bestämmelser om skiljeförfarande i fall av dubbelbeskattning och en ny artikel om informationsutbyte i skatteärenden. I övrigt moderniseras vissa artiklar i avtalet.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner protokollet undertecknat den 5 december 2013 om ändring i avtalet mellan Sverige och Japan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst (avsnitt 4),

2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan.

Hänvisningar till S1

2. Förslag till lag om ändring i lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan

dels att 1 och 4 §§ ska ha följande lydelse,

dels att bilagan till lagen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §1

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Japan undertecknade den 21 januari 1983, i den lydelse detta har genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 19 februari 1999, skall gälla som lag här i landet. Avtalet i dess genom protokollet ändrade lydelse är intaget som bilaga till denna lag.

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Japan undertecknade den 21 januari 1983, i den lydelse detta har genom de protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 19 februari 1999 respektive den 5 december 2013, ska gälla som lag här i landet. Avtalet i den genom protokollen ändrade lydelsen är intaget som bilaga till denna lag.

4 §2

Uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” i artikel 4.1 innefattar denna avtalsslutande stat, dess lokala myndigheter och offentligrättsliga organ.

Uttrycket ”fast egendom” i artikel 6.2 innefattar byggnader.

Artikel 8 tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av Scandinavian Airlines System (SAS) genom användningen av luftfartyg, men endast i fråga om så stor del av denna inkomst som är hänförlig till den svenske delägaren.

Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst av arbete utfört ombord på luftfartyg som används i internationell trafik av Scandinavian Airlines System (SAS) tillämpas bestämmelserna i artikel 15.1 och 15.2 på sådan inkomst.

1 Senaste lydelse 1999:891 (jfr 1999:1183). 2 Senaste lydelse 1999:891 (jfr 1999:1183).

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Denna lag tillämpas i fråga om

a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,

b) andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,

c) skiljeförfarande enligt artikel 24 punkterna 5 – 7 i avtalet, från och med dagen för ikraftträdande av denna lag för

– ärenden som kommit in före den dag då lagen träder ikraft; ett sådant ärende kan dock inte blir föremål för skiljeförfarande tidigare än tre år efter ikraftträdandet, och

– ärenden som kommer in efter ikraftträdandet av denna lag, och

d) informationsutbyte enligt artikel 25 i avtalet och bistånd med indrivning enligt artikel 25A i avtalet, på begäran som framställs dagen för ikraftträdandet av lagen eller senare oavsett till vilket år beskattningsanspråket är att hänföra.

Föreslagen lydelse

Bilaga

(Översättning)

Convention between Sweden and Japan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income

Avtal mellan Sverige och Japan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst

The Government of Sweden and the Government of Japan,

Desiring to conclude a new Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Sveriges regering och Japans regering,

som önskar ingå ett nytt avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst,

Have agreed as follows:1

har kommit överens om följande:

Article 1

Artikel 1

Personal scope 2 Personer på vilka avtalet tillämpas

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

Article 2

Artikel 2

Taxes covered Skatter som omfattas av avtalet

1.3 The taxes which are the subject of this Convention are:

1. De skatter som omfattas av detta avtal är:

(a) In Japan:

a) i Japan:

(i) the income tax; 1) inkomstskatten; (ii) the corporation tax; 2) bolagsskatten; (iii) the special income tax for reconstruction;

3) den särskilda rekonstruktionsskatten;

(iv) the special corporation tax for reconstruction; and

4) den särskilda rekonstruktionsskatten för bolag; och

(v) the local inhabitant taxes 5) de lokala skatterna på invånarna

1 Avtalet är i sin ursprungliga lydelse intaget i SFS 1983:203. I den nu återgivna avtalstexten har iakttagits de ändringar som skett genom protokollen den 19 februari 1999 och den 5 december 2013. 2 Artiklarna i det undertecknade avtalet saknar rubriker. Dessa har tillagts av redaktionella skäl. 3 Artikel 2 punkt 1 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

(hereinafter referred to as “Japanese tax”);

(i det följande benämnda ”japansk skatt”);

(b) In Sweden:

b) i Sverige:

(i) the national income tax; 1) den statliga inkomstskatten; (ii) the withholding tax on dividends;

2) kupongskatten;

(iii) the income tax on nonresidents;

3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta;

(iv) the income tax on nonresident artistes and athletes; and

4) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.; och

(v) the municipal income tax

5) den kommunala inkomstskatten

(hereinafter referred to as “Swedish tax”).

(i det följande benämnda ”svensk skatt”).

2. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes, whether national or local, which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, those referred to in paragraph 1. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws within a reasonable period of time after such changes.

2. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag – oavsett om de är statliga eller lokala – som efter undertecknandet av detta avtal påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som avses i punkt 1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska meddela varandra väsentliga ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning inom rimlig tid efter sådana ändringar.

Article 3

Artikel 3

General definitions Allmänna definitioner

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har i detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

(a) the term “Japan”, when used in a geographical sense, means all the territory of Japan, including its territorial sea, in which the laws relating to Japanese tax are in force, and all the area beyond its territorial sea, including the seabed and subsoil thereof, over which Japan has jurisdiction in accordance with international law

a) ”Japan”

åsyftar, när det

används i geografisk betydelse, Japans territorium, vari inbegrips dess territorialvatten, inom vilket de lagar som avser japansk skatt är i kraft, och allt område utanför dess territorialvatten, däri inbegripet havsbottnen och dennas underlag, över vilket Japan har domsrätt i enlighet med folkrättens

and in which the laws relating to Japanese tax are in force;

allmänna regler och inom vilket de lagar som avser japansk skatt är i kraft;

(b) the term “Sweden” means the Kingdom of Sweden and includes any area outside the territorial sea of Sweden within which in accordance with international law and the laws of Sweden the rights of Sweden with respect to the exploration and exploitation of the natural resources on the sea-bed or in its subsoil may be exercised;

b) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och inbegriper varje utanför Sveriges territorialvatten beläget område, inom vilket Sverige i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler och enligt svensk lag äger utöva sina rättigheter med avseende på utforskandet och utnyttjandet av naturtillgångarna i havsbottnen eller i dennas underlag;

(c) the terms “a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean Japan or Sweden, as the context requires;

c) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Japan eller Sverige beroende på sammanhanget;

(d) the term

“tax” means

Japanese tax or Swedish tax, as the context requires;

d) ”skatt” avser japansk skatt eller svensk skatt beroende på sammanhanget;

(e) the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;

e) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning;

(f) the term “company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

f) ”bolag” åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person;

(g) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

g) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

(h) the term “nationals” means all individuals possessing the nationality of either Contracting State and all juridical persons created or organized under the laws of either Contracting State and all organizations without juridical personality treated for the purposes of tax of either Contracting State as juridical persons created or organized under the laws of that Contracting State;

h) ”medborgare” åsyftar fysisk person som har medborgarskap i endera avtalsslutande staten och juridisk person som bildats eller organiserats enligt lagstiftningen i endera avtalsslutande staten samt sammanslutning – som inte är juridisk person men som vid beskattningen i endera avtalsslutande staten behandlas såsom juridisk person – vilken bildats eller organiserats enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande stat;

(i)4 the

term “international

traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

i) ”internationell trafik” åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

(j) the

term “competent

authority” means:

j) ”behörig myndighet” åsyftar:

(i) in Japan, the Minister of Finance or his authorized representative;

1) i Japan, finansministern eller dennes befullmäktigade ombud;

(ii) in Sweden, the Minister of Finance, his authorized representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Convention;

2) i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal;

(k) the term “enterprise” applies to the carrying on of any business; and

k) ”företag” åsyftar bedrivandet av varje form av rörelse; och

(l) the term “business” includes the performance of professional services and of other activities of an independent character.

l) ”rörelse” innefattar utövandet av fritt yrke och annan självständig verksamhet.

2. As regards the application of this Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State concerning the taxes to which this Convention applies.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet, ha den betydelse som uttrycket har enligt den avtalsslutande statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka detta avtal tillämpas.

Article 4

5

Artikel 4

Resident

Hemvist

1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that Contracting State, is liable to tax therein by reason of his domicile,

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats

4 Artikel 3 punkterna 1 i) – l) har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013. 5 Artikel 4 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

residence, place of head or main office, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that Contracting State and any governmental body or agency, political subdivision or local authority thereof and a pension fund as referred to in subparagraph (d) of paragraph 7 of Article 21A. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that Contracting State in respect only of income from sources in that Contracting State.

för huvudkontor, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet och innefattar också denna stat, dess offentligrättsliga organ eller institutioner, politiska underavdelningar eller lokala myndigheter samt en sådan pensionsfond som avses i artikel 21A punkt 7 d). Detta uttryck inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

(a) he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

a) han anses ha hemvist endast i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist endast i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

(b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he has an habitual abode;

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist endast i den stat där han stadigvarande vistas;

(c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State of which he is a national;

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist endast i den stat där han är medborgare;

(d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, ska

the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting State of which that person shall be deemed to be a resident for the purposes of this Convention. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any reduction or exemption from tax provided by this Convention.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra i vilken avtalsslutande stat personen ska anses ha sitt hemvist vid tillämpningen av detta avtal. I avsaknad av en sådan överenskommelse ska personen i fråga inte vara berättigad till någon skattelättnad eller något undantag från skatt enligt detta avtal.

Article 5

Artikel 5

Permanent establishment Fast driftställe

1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. The term

“permanent

establishment” includes especially:

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

(a) a place of management;

a) plats för företagsledning;

(b) a branch;

b) filial;

(c) an office;

c) kontor;

(d) a factory;

d) fabrik;

(e) a workshop; and

e) verkstad; och

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than twelve months.

3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår mer än tolv månader.

4. Notwithstanding

the

4. Utan hinder av föregående

provisions of the preceding paragraphs of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:

bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or deliver;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character; and

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art; och

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a)–e), under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

5. Notwithstanding

the

provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other than an agent of an independent status to whom the provisions of paragraph 6 apply – is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have

5. Om person, som inte är sådan oberoende representant på vilken bestämmelserna i punkt 6 tillämpas, är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag – utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 – ha fast driftställe i denna avtals-

a permanent establishment in that Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

slutande stat i fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte, om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som – om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet – inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that Contracting State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna avtalsslutande stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra avtalsslutande stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Article 6

6

Artikel 6

Income from immovable property Inkomst av fast egendom

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra

6 Artikel 6 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

State. avtalsslutande stat.

2. The

term “immovable

property” shall have the meaning which it has under the laws of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, buildings, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to the income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag.

Article 7

7

Artikel 7

Business profits Inkomst av rörelse

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna avtalsslutande stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets

7 Artikel 7 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

the enterprise may be taxed in that other Contracting State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

inkomst beskattas i den andra avtalsslutande staten, men endast så stor del av den som är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

5. For the purposes of the provisions of the preceding paragraphs of this Article, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

5. Vid tillämpningen av bestämmelserna i föregående punkter i denna artikel bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

Article 8

Artikel 8

Shipping and air transport Sjöfart och luftfart

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic carried on by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

1. Inkomst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i denna avtalsslutande stat.

2. In respect of the operation of ships or aircraft in international traffic carried on by an enterprise of a Contracting State, that enterprise, if an enterprise of Sweden, shall be exempt from the enterprise tax in Japan, and if an enterprise of Japan, shall be exempt from any tax similar to the enterprise tax in Japan which may hereafter be imposed in Sweden.

2. Beträffande företag i en avtalsslutande stat som bedriver internationell trafik genom användningen av skepp eller luftfartyg gäller, att sådant företag, om det är ett svenskt företag, är undantaget från företagsskatten i Japan och, om det är ett japanskt företag, är undantaget från varje svensk skatt liknande företagsskatten i Japan som framdeles kan komma att tas ut i Sverige.

3. The provisions of the preceding paragraphs of this Article shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or in an international operating agency.

3. Bestämmelserna i föregående punkter i denna artikel tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

Article 9

8

Artikel 9

Associated enterprises Företag med intressegemenskap

1. Where

1. I fall då

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande

8 Artikel 9 har fått denna lydelse genom protokollet den 19 februari 1999.

an enterprise of the other Contracting State, or

staten eller äger del i detta företags kapital, eller

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

2. Where a Contracting State includes, in accordance with the provisions of paragraph 1, in the profits of an enterprise of that Contracting State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other Contracting State and where the competent authorities of the Contracting States agree, upon consultation, that all or part of the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Contracting State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other Contracting State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those agreed profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention.

2. I fall då en avtalsslutande stat, i enlighet med bestämmelserna i punkt 1, i inkomsten för ett företag i denna avtalsslutande stat inräknar

– och i överens-

stämmelse därmed beskattar – inkomst, för vilken ett företag i den andra avtalsslutande staten beskattats i denna andra avtalsslutande stat och förutsatt att de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna, efter överläggning, är överens om att den sålunda inräknade inkomsten eller del av den är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda avtalsslutande staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, ska denna andra avtalsslutande stat genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten där. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal.

Article 10

9

Artikel 10

Dividends

Utdelning

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande stat, men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 10 procent av utdelningens bruttobelopp.

3. Notwithstanding

the

provisions of paragraph 2, dividends shall not be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State and is a company (other than a partnership) that has held, directly or indirectly, at least 10 per cent of the voting power of the company paying the dividends for the period of six months ending on the date on which entitlement to the dividends is determined. For the purposes of this paragraph, the term “partnership” does not include any entity that is treated as a body corporate for tax purposes in a Contracting State and is a resident of that Contracting State.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 ska utdelning inte beskattas i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten och är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som under en period av sex månader omedelbart före den dag då det bestäms vem som är berättigad till utdelningen har innehaft, direkt eller indirekt, minst 10 procent av det utdelande bolagets röstetal. Uttrycket ”handelsbolag” åsyftar vid tillämpningen av denna punkt inte en person som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person i en avtalsslutande stat och har hemvist i denna avtalsslutande stat.

9 Artikel 10 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

4. The provisions of paragraphs 2 and 3 shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

4. Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

5. The provisions of paragraph 3 shall not apply in the case of dividends paid by a company which is entitled to a deduction for dividends paid to its beneficiaries in computing its taxable income in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident.

5. Bestämmelserna i punkt 3 tillämpas inte på utdelning som betalas av ett bolag som är berättigat till avdrag för lämnad utdelning vid beskattningen i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist.

6. Notwithstanding

the

provisions of paragraph 1, dividends paid by a company being a resident of Japan to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax to the extent that the dividends would have been exempt under the laws of Sweden if both companies had been Swedish companies. This exemption shall not apply unless the profits out of which the dividends are paid have been subjected to the normal corporation tax in Japan or an income tax comparable thereto.

6. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 är utdelning från bolag med hemvist i Japan till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt om utdelningen skulle ha varit undantagen enligt svensk lagstiftning om båda bolagen varit svenska bolag. Detta gäller emellertid endast om vinsten av vilken utdelningen betalas har varit föremål för normal bolagsskatt i Japan eller en inkomstskatt jämförlig därmed.

7. The term “dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

7. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt skattelagstiftningen i den avtalsslutande stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

8. The provisions of paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a

8. Bestämmelserna i punkterna 1, 2, 3, 4 och 5 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande

Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

9. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other Contracting State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other Contracting State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment situated in that other Contracting State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in that other Contracting State.

9. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra avtalsslutande stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra avtalsslutande stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe i denna andra avtalsslutande stat, och ej heller beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra avtalsslutande stat.

Article 11

10

Artikel 11

Interest

Ränta

1. Interest arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other Contracting State.

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten har rätt till, beskattas endast i denna andra avtalsslutande stat.

2. Notwithstanding

the

provisions of paragraph 1, interest

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1, får ränta som

10 Artikel 11 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

arising in a Contracting State that is determined by reference to receipts, sales, income, profits or other cash flow of the debtor or a related person, to any change in the value of any property of the debtor or a related person or to any dividend, partnership distribution or similar payment made by the debtor or a related person, or any other interest similar to such interest arising in a Contracting State, may be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

härrör från en avtalsslutande stat även beskattas i denna stat, enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande stat, om räntans storlek är beroende av intäkter, försäljning, inkomster, vinst eller annat kassaflöde hos gäldenären eller denne närstående person, av värdeförändring på egendom tillhörig gäldenären eller denne närstående person eller av aktieutdelning, utbetalning till bolagsman eller liknande utbetalning från gäldenären eller denne närstående person, eller av annan liknande ränta. Om den som har rätt till räntan har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten dock inte överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp.

3. The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures, and all other income that is subjected to the same taxation treatment as income from money lent by the tax laws of the Contracting State in which the income arises. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purposes of this Article. Income dealt with in Article 10 shall not be regarded as interest for the purposes of this Convention.

3. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket avser särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripet agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Uttrycket avser även varje annan inkomst som enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat varifrån inkomsten härrör vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av utlånade pengar. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel. Inkomst som avses i artikel 10 ska inte anses som ränta vid tillämpningen av detta avtal.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte om den som

beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

5. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den avtalsslutande staten själv, lokal myndighet eller person med hemvist i denna avtalsslutande stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe i samband varmed den skuld uppkommit på vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället anses räntan härröra från den avtalsslutande stat där det fasta driftstället finns.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Article 12

11

Artikel 12

Royalties

Royalty

1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other Contracting State.

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten har rätt till, beskattas endast i denna andra avtalsslutande stat.

2. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

2. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och filmer eller band för radio- eller televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod, eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

4. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the

4. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hän-

11 Artikel 12 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

syn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Article 13 Artikel 13

Capital gains Realisationsvinst

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

2.12 Gains from the alienation of any property, other than immovable property, forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise), may be taxed in that other Contracting State.

2. Vinst på grund av överlåtelse av egendom, annan än fast egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra avtalsslutande stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget).

3. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic and any property, other than

3. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik och

12 Artikel 13 punkt 2 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

immovable property, pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that Contracting State.

annan egendom än fast egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i denna avtalsslutande stat.

Article 14 (Deleted)

13

Artikel 14 (Upphävd)

Article 15 Artikel 15

Dependant personal services Enskild tjänst

1. Subject to the provisions of Articles 16 and 18, salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that Contracting State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16 och 18 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning, med undantag för pension, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna avtalsslutande stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra avtalsslutande stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2.14 Notwithstanding

the

provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State if:

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda avtalsslutande staten, om:

(a) the recipient is present in that other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the taxable year concerned; and

a) mottagaren vistas i den andra avtalsslutande staten under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga; och

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of that other Contracting State; and

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra avtalsslutande staten eller på dennes vägnar, samt

(c) the remuneration is not borne

c) ersättningen inte belastar fast

13 Artikel 14 har upphävts genom protokollet den 5 december 2013. 14 Artikel 15 punkt 2 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

by a permanent establishment which the employer has in that other Contracting State.

driftställe som arbetsgivaren har i den andra avtalsslutande staten.

3. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that Contracting State.

3. Utan hinder av bestämmelserna i föregående punkter i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av företag i en avtalsslutande stat, beskattas i denna avtalsslutande stat.

Article 16 Artikel 16

Directors’ fees

Styrelsearvode

Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

Article 17

15

Artikel 17

Artistes and athletes Artister och idrottsmän

1. Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, and a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other Contracting State.

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller av idrottsman, beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

Such income shall, however, be exempt from tax of that other Contracting State if such activities are exercised by an individual, being a resident of the firstmentioned Contracting State,

Sådan inkomst undantas emellertid från beskattning i denna andra avtalsslutande stat om fysisk person med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten utövar sådan verksamhet

15 Artikel 17 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

pursuant to a special programme for cultural exchange agreed upon between the Governments of the two Contracting States.

enligt ett särskilt program för kulturellt utbyte som regeringarna i de båda avtalsslutande staterna har kommit överens om.

2. Where income derived in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten.

Such income shall, however, be exempt from tax in that Contracting State if such income is derived from the activities exercised by an individual, being a resident of the other Contracting State, pursuant to a special programme for cultural exchange agreed upon between the Governments of the two Contracting States and accrues to another person who is a resident of that other Contracting State.

Sådan inkomst undantas emellertid från beskattning i denna avtalsslutande stat om inkomsten förvärvas genom verksamhet som fysisk person med hemvist i den andra avtalsslutande staten utövar enligt ett särskilt program för kulturellt utbyte som regeringarna i de båda avtalsslutande staterna har kommit överens om och inkomsten tillfaller annan person som har hemvist i denna andra avtalsslutande stat.

Article 18 Artikel 18

Government services Offentlig tjänst

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that Contracting State or local authority thereof, in the discharge of functions of a governmental nature, shall be taxable only in that Contracting State.

1 a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter till fysisk person på grund av offentligt uppdrag i denna avtalsslutande stats eller dess lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna avtalsslutande stat.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other Contracting State and the

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna andra avtalsslutande stat och personen i fråga

individual is a resident of that other Contracting State who:

har hemvist i denna andra avtalsslutande stat och:

(i) is a national of that other Contracting State; or

1) är medborgare i denna andra avtalsslutande stat; eller

(ii) did not become a resident of that other Contracting State solely for the purpose of performing the services.

2) inte fick hemvist i denna andra avtalsslutande stat uteslutande för att utföra arbetet.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds to which contributions are made by, a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that Contracting State or local authority thereof shall be taxable only in that Contracting State.

2. a) Pension, som betalas av, eller från fonder till vilka bidrag lämnas av, en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna avtalsslutande stats eller dess lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna avtalsslutande stat.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that other Contracting State.

b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om personen i fråga har hemvist och är medborgare i denna andra avtalsslutande stat.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 21 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a local authority thereof.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16, 17 och 21 tillämpas på ersättning och pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter.

Article 19 Artikel 19

Students Studerande

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State, provided that such payments are made to him from outside that

Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelse i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda avtalsslutande staten uteslutande för sin undervisning eller utbildning, undantas från beskattning i den förstnämnda avtalsslutande staten för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, under förutsättning att beloppen betalas till

first-mentioned Contracting State. honom från källa utanför denna förstnämnda avtalsslutande stat.

Article 20 Artikel 20

Swedish undivided estates Svenska oskiftade dödsbon

1. Where under the provisions of this Convention a resident of Japan is entitled to exemption from, or reduction of, Swedish tax, similar exemption or reduction shall be applied to the undivided state of a deceased person insofar as one or more of the beneficiaries is a resident of Japan.

1. I fall då enligt bestämmelserna i detta avtal person med hemvist i Japan är berättigad till befrielse från eller nedsättning av svensk skatt, ska motsvarande befrielse eller nedsättning medges oskiftat dödsbo i den mån en eller flera av dödsbodelägare har hemvist i Japan.

2. Swedish tax on the undivided estate of a deceased person shall, insofar as the income accrues to a beneficiary who is a resident of Japan, be allowed as a credit against Japanese tax payable in respect of that income, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 22.

2. Svensk skatt på oskiftat dödsbo ska, i den mån inkomsten tillkommer dödsbodelägare med hemvist i Japan, avräknas mot japansk skatt som utgår på denna inkomst i enlighet med bestämmelserna i artikel 22 punkt 1.

Article 21 Artikel 21

Other income Annan inkomst

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that Contracting State.

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar i detta avtal beskattas endast i denna avtalsslutande stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

2.16 The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag av inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, samt den

16 Artikel 21 punkt 2 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

establishment situated therein and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case, the provisions of Article 7 shall apply.

rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

3. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs of this Article, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

3. Inkomst vilken inte behandlas i föregående artiklar i detta avtal, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som härrör från den andra avtalsslutande staten, får, utan hinder av bestämmelserna i föregående punkter i denna artikel, beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

Article 21A

17

Artikel 21A

Limitation of benefits Begränsning av förmåner

1. Except as otherwise provided in this Article, a resident of a Contracting State that derives income described in paragraph 3 of Article 10 or in Article 11 or 12 from the other Contracting State shall be entitled to the benefits granted for a taxable year by the provisions of that paragraph or those Articles only if such resident is a qualified person as defined in paragraph 2 and satisfies any other specified conditions in that paragraph or those Articles for the obtaining of such benefits.

1. Om inte annat anges i denna artikel så ska en person med hemvist i en avtalsslutande stat, som uppbär sådan inkomst som anges i artikel 10 punkt 3 eller i artiklarna 11 eller 12 som härrör från den andra avtalsslutande staten, vara berättigad till förmåner enligt nämnda bestämmelser ett visst beskattningsår endast om personen är en kvalificerad person enligt punkt 2 samt uppfyller de särskilda villkor som anges för sådana förmåner i nämnda bestämmelser.

2. A resident of a Contracting State is a qualified person for a taxable year only if such resident is either:

2. En person med hemvist i en avtalsslutande stat är en kvalificerad person med avseende på ett visst beskattningsår endast om personen är:

(a) an individual;

a) en fysisk person;

(b) the Government of that Contracting State, any statutory body, political subdivision or local

b) en avtalsslutande stat, dess offentligrättsliga organ, politiska underavdelningar eller lokala

17 Artikel 21A har införts genom protokollet den 5 december 2013.

authority of that Contracting State, or the Bank of Japan or the Central Bank of Sweden (Sveriges Riksbank);

myndigheter, eller Japans Riksbank eller Sveriges Riksbank;

(c) a company, if its principal class of shares is listed or registered on a recognized stock exchange specified in clause (i) or (ii) of sub-paragraph (c) of paragraph 7 and is regularly traded on one or more recognized stock exchanges;

c) ett bolag, om dess viktigaste aktieslag är noterade på en erkänd aktiebörs som nämns i punkt 7 c) 1) eller 2) och regelmässigt omsätts på en eller flera erkända aktiebörser;

(d) a pension fund, provided that, as of the end of the prior taxable year, more than 50 per cent of the beneficiaries, members or participants of that pension fund are individuals who are residents of either Contracting State;

d) en pensionsfond, om vid utgången av närmast föregående beskattningsår mer än 50 procent av pensionsfondens förmånstagare, medlemmar eller deltagare var fysiska personer med hemvist i endera avtalsslutande staten;

(e) an organisation established under the laws of that Contracting State and operated exclusively for a religious, charitable, educational, scientific, artistic, cultural or public purpose, only if all or part of its income may be exempt from tax under the domestic law of that Contracting State; or

e) en organisation som har bildats enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat och som drivs uteslutande i religiöst, välgörande, utbildningsfrämjande, vetenskapligt, artistiskt, kulturellt eller allmännyttigt syfte, men endast om hela eller delar av dess inkomst kan vara undantagen från beskattning enligt den avtalsslutande statens lagstiftning; eller

(f) a person other than an individual, if residents of either Contracting State that are qualified persons by reason of subparagraph (a), (b), (c), (d) or (e) of this paragraph hold, directly or indirectly, at least 50 per cent of the voting power or other beneficial interests of that person.

f) en person, som inte är en fysisk person, om minst 50 procent av röstetalet eller andra ägarandelar i personen innehas direkt eller indirekt av personer med hemvist i endera avtalsslutande staten som är kvalificerade personer enligt a), b), c), d) eller e) i denna punkt.

3. Notwithstanding that a company that is a resident of a Contracting State may not be a qualified person, that company shall be entitled to the benefits granted by the provisions of paragraph 3 of Article 10 or of Article 11 or 12 with respect to an item of income described in that paragraph or those Articles derived from the other Contracting

3. Ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat ska – även om det inte är en kvalificerad person – vara berättigat till avtalsförmåner för sådana inkomster som anges i artikel 10 punkt 3 eller artiklarna 11 eller 12, och som härrör från den andra avtalsslutande staten, om bolaget uppfyller de särskilda villkor som anges för sådana förmåner i

State if that company satisfies any other specified conditions in that paragraph or those Articles for the obtaining of such benefits and at least 75 per cent of the voting power of that company is held, directly or indirectly, by seven or fewer persons who are equivalent beneficiaries.

nämnda bestämmelser samt minst 75 procent av bolagets röstetal innehas, direkt eller indirekt, av sju eller färre personer som uppfyller villkoren för att vara jämförliga förmånstagare.

4. Where the provisions of subparagraph (f) of paragraph 2 and paragraph 3 apply:

4. I de fall punkt 2 f) och punkt 3 tillämpas:

(a) in respect of taxation by withholding at source, a resident of a Contracting State shall be considered to satisfy the conditions described in that subparagraph or paragraph for the taxable year in which payment of an item of income is made if such resident satisfies those conditions during the twelve month period preceding the date of the payment (or, in the case of dividends, the date on which entitlement to the dividends is determined);

a) beträffande källskatter, ska en person med hemvist i en avtalsslutande stat anses uppfylla villkoren i dessa bestämmelser det beskattningsår som inkomsten utbetalas om personen uppfyller villkoren under den period av tolv månader som föregår utbetalningen (eller, beträffande utdelning, den dag då det bestäms vem som är berättigad till utdelningen),

(b) in all other cases, a resident of a Contracting State shall be considered to satisfy the conditions described in that subparagraph or paragraph for a taxable year if such resident satisfies those conditions on at least half the days of the taxable year.

b) beträffande andra skatter, ska en person med hemvist i en avtalsslutande stat anses uppfylla villkoren i dessa bestämmelser avseende ett beskattningsår om personen uppfyller villkoren under åtminstone hälften av beskattningsårets dagar.

5. (a) Notwithstanding that a resident of a Contracting State may not be a qualified person, that resident shall be entitled to the benefits granted by the provisions of paragraph 3 of Article 10 or of Article 11 or 12 with respect to an item of income described in that paragraph or those Articles derived from the other Contracting State if:

5. a) En person som har hemvist i en avtalsslutande stat ska – även om personen inte är en kvalificerad person – vara berättigad till förmåner för inkomster enligt artikel 10 punkt 3 eller artiklarna 11 och 12 som härrör från den andra avtalsslutande staten, om:

(i) that resident is carrying on business in the first-mentioned Contracting State (other than the

1) personen bedriver rörelse i den förstnämnda avtalsslutande staten (med undantag för rörelse

business of making or managing investments for that resident’s own account, unless the business is banking, insurance or securities business carried on by a bank, insurance company or securities dealer);

som består i att göra kapitalplaceringar eller att förvalta investeringar för personens egen räkning, såvida denna rörelse inte utgör bank-, försäkrings- eller värdepappersrörelse som bedrivs av en bank, ett försäkringsbolag eller en värdepappershandlare),

(ii) the income derived from that other Contracting State is derived in connection with, or is incidental to, that business; and

2) inkomsten som härrör från den andra avtalsslutande staten förvärvas i samband med, eller är underordnad, rörelsen, och

(iii) that resident satisfies any other specified conditions in that paragraph or those Articles for the obtaining of such benefits.

3) personen uppfyller de särskilda villkor för att erhålla sådana förmåner som anges i nämnda punkt eller artiklar.

(b) If a resident of a Contracting State derives an item of income from a business carried on by that resident in the other Contracting State or derives an item of income arising in the other Contracting State from a person that has with that resident a relationship described in sub-paragraph (a) or (b) of paragraph 1 of Article 9, the conditions described in subparagraph (a) of this paragraph shall be considered to be satisfied with respect to such item of income only if the business carried on in the first-mentioned Contracting State is substantial in relation to the business carried on in that other Contracting State. Whether such business is substantial for the purposes of this paragraph shall be determined on the basis of all the facts and circumstances.

b) Om en person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst från rörelse som personen bedriver i den andra avtalsslutande staten eller uppbär inkomst som härrör från den andra avtalsslutande staten och som betalas av en person med vilken den förstnämnda personen är i intressegemenskap, på sätt som anges i artikel 9 punkt 1 a) eller b), ska, i förhållande till sådan inkomst, villkoren i a) i denna punkt anses uppfyllda endast om rörelsen som bedrivs i den förstnämnda staten är väsentlig i förhållande till den rörelse som bedrivs i den andra avtalsslutande staten. Vid tillämpningen av denna punkt ska frågan om en rörelse är väsentlig eller inte, avgöras med hänsyn tagen till samtliga fakta och omständligheter.

(c) In determining whether a person is carrying on business in a Contracting State under subparagraph (a) of this paragraph, the business conducted by a partnership in which that person is a partner and the business conducted by persons connected to such person shall be deemed to be conducted by such person. A person shall be connected to

c) Vid bestämmandet av om en person bedriver rörelse i en avtalsslutande stat vid tillämpningen av a) i denna punkt, ska en rörelse bedriven av ett handelsbolag i vilket personen är bolagsman eller en rörelse bedriven av personer med vilka personen är närstående anses vara en rörelse bedriven av den personen. En person ska anses närstående till en

another if one holds, directly or indirectly, at least 50 per cent of the beneficial interests in the other (or, in the case of a company, at least 50 per cent of the voting power of the company) or a third person holds, directly or indirectly, at least 50 per cent of the beneficial interests (or, in the case of a company, at least 50 per cent of the voting power of the company) in each person. In any case, a person shall be considered to be connected to another if, on the basis of all the facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same person or persons.

annan person om en av personerna är den rättmätiga innehavaren, direkt eller indirekt, av minst 50 procent i den andra personen (eller, i fråga om ett bolag, minst 50 procent av röstetalet i bolaget), eller, om en tredje person är den rättmätiga ägaren, direkt eller indirekt, till minst 50 procent av var och en av personerna (eller i fråga om bolag, minst 50 procent av röstetalet i bolaget). En person ska dock alltid anses närstående till en annan om den ena personen, med hänsyn tagen till samtliga fakta och omständigheter, kontrollerar den andra eller om båda personerna kontrolleras av samma person eller personer.

6. A resident of a Contracting State that is neither a qualified person nor entitled under paragraph 3 or 5 to the benefits granted by the provisions of paragraph 3 of Article 10 or of Article 11 or 12 with respect to an item of income described in that paragraph or those Articles shall, nevertheless, be granted such benefits if the competent authority of the other Contracting State determines, in accordance with its domestic law or administrative practice, that the establishment, acquisition or maintenance of such resident and the conduct of its operations are considered as not having the obtaining of such benefits as one of the principal purposes.

6. En person med hemvist i en avtalsslutande stat som inte är en kvalificerad person och som enligt punkterna 3 eller 5 inte heller är berättigad till förmåner för inkomster som anges i artikel 10 punkt 3 eller artiklarna 11 och 12, ska ändå åtnjuta sådana förmåner om den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten finner, i enlighet med dess lagstiftning och administrativa praxis, att etableringen, förvärvet eller innehavet av en sådan person och bedrivandet av dess verksamhet inte har som ett av sina huvudsakliga syften att komma i åtnjutande av sådana förmåner.

7. For the purposes of this Article:

7. Vid tillämpningen av denna artikel:

(a) the

term “shares” shall

include depository receipts thereof;

a) åsyftar

uttrycket ”aktier”

även depåbevis;

(b) the term “principal class of shares” means the class or classes of shares of a company which represent a majority of the voting

b) åsyftar uttrycket ”viktigaste aktieslag” det eller de aktieslag som representerar majoriteten av röstetalet i bolaget;

power of the company;

(c) the term “recognized stock exchange” means:

c) åsyftar

uttrycket ”erkänd

aktiebörs”:

(i) any stock exchange established under the terms of the Financial Instruments and Exchange Law (Law No. 25 of 1948) of Japan;

1) varje aktiebörs som etablerats i enlighet med den japanska Värdepappers- och börslagen (”Financial Instruments and Exchange Law”) (lag nr 25 från år 1948),

(ii) the OMX NASDAQ Stockholm Stock Exchange (Stockholmsbörsen), the Nordic Growth Market, and any other stock exchange subject to regulation by the Swedish Financial Supervisory Authority;

2) Stockholmsbörsen, Nordic Growth Market (NGM) och varje annan aktiebörs som står under tillsyn av Finansinspektionen,

(iii) the Irish Stock Exchange and the stock exchanges of Amsterdam, Brussels, Copenhagen, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Helsinki, Hong Kong, London, Madrid, Milan, New York, Oslo, Paris, Reykjavik, Riga, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Tallinn, Toronto, Vienna, Vilnius, and Zurich, and the NASDAQ System; and

3) den irländska aktiebörsen samt aktiebörserna i Amsterdam, Bryssel, Köpenhamn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Helsingfors, Hong Kong, London, Madrid, Milano, New York, Oslo, Paris, Reykjavik, Riga, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Tallinn, Toronto, Wien, Vilnius och Zürich, samt “NASDAQ”systemet, och

(iv) any other stock exchange which the competent authorities of the Contracting States agree to recognize for the purposes of this Article;

4) varje annan aktiebörs som de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna för tillämpningen av denna artikel kommer överens om,

(d) the term “pension fund” means any person that:

d) åsyftar uttrycket “pensionsfond” varje person som:

(i) is established under the laws of a Contracting State;

1) är etablerad i enlighet med lagstiftningen i en avtalsslutande stat,

(ii) is operated principally to administer or provide pensions, retirement benefits or other similar remuneration or to earn income for the benefit of other pension funds; and

2) huvudsakligen är verksam för att administrera eller tillhandahålla pensioner, pensionsförmåner eller annan liknande ersättning, eller för att erhålla inkomster till förmån för andra pensionsfonder, och

(iii) is exempt from tax in that Contracting State with respect to income derived from the activities described in clause (ii); and

3) är undantagen från skatt i den avtalsslutande staten på inkomst från sådan verksamhet som anges ovan under 2), samt

(e) the

term “equivalent

beneficiary” means:

e) åsyftar uttrycket ”jämförlig förmånstagare”:

(i) a resident of a state that has a convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion between that state and the Contracting State from which the benefits of this Convention are claimed such that:

1) en person med hemvist i en stat som har ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt med den avtalsslutande stat från vilken avtalsförmåner enligt detta avtal begärs och

(aa) that convention contains provisions for effective exchange of information;

aa) det avtalet innehåller bestämmelser om informationsutbyte,

(bb) that resident is a qualified person under the limitation on benefits provisions in that convention or, when there are no such provisions in that convention, would be a qualified person when that convention is read as including provisions corresponding to paragraph 2; and

bb) personen är en kvalificerad person enligt bestämmelserna om begränsning av förmåner i det avtalet, eller om sådana bestämmelser inte finns, skulle ha varit en kvalificerad person om avtalet hade haft bestämmelser motsvarande de i punkt 2, och

(cc) with respect to an item of income referred to in paragraph 3 of Article 10 or in Article 11 or 12 that resident would be entitled under that convention to a rate of tax with respect to the particular class of income for which the benefits are being claimed under this Convention that is at least as low as the rate applicable under this Convention; or

cc) personen i enlighet med det avtalet skulle vara berättigad, med avseende på inkomst som avses i artikel 10 punkt 3 eller i artiklarna 11 eller 12, en skattesats för en sådan inkomst som är minst lika låg som den skattesats som tillämpas enligt detta avtal, eller

(ii) a qualified person by reason of sub-paragraph (a), (b), (c), (d) or (e) of paragraph 2.

2) en kvalificerad person i enlighet med punkt 2 a), b), c), d) eller e).

Article 21B

18

Artikel 21B

Preferential tax regimes Förmånliga skatteregimer

Notwithstanding any other provisions of this Convention, where

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal, om

(a) a company that is a resident of a Contracting State derives its income primarily from other states

a) ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat huvudsakligen förvärvar sina inkomster från andra stater

(i) from financial or shipping activities, or

1) från finans- eller sjöfartsverksamhet, eller

(ii) from being the headquarters 2) genom att vara huvudkontor,

18 Artikel 21B har införts genom protokollet den 5 december 2013.

or co-ordination centre in relation to, or an entity providing administrative services or other support to, a group of companies which carry on business primarily in other states; and

coordination centre eller en enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse huvudsakligen i andra stater, och

(b) such income would bear a significantly lower tax under the laws of that Contracting State than income from financial or shipping activities carried out within that Contracting State or from being the headquarters or co-ordination centre in relation to, or an entity providing administrative services or other support to, a group of companies which carry on business in that Contracting State, as the case may be,

b) sådan inkomst beskattas väsentligt lägre enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande stat än inkomster från finans- eller sjöfartsverksamhet som bedrivs inom denna stat eller genom att vara huvudkontor, coordination centre eller en enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse i denna avtalsslutande stat,

any provisions of this Convention conferring an exemption or a reduction of tax shall not apply to the income of such company and to the dividends paid by such company.

ska de bestämmelser i detta avtal som medger undantag från eller nedsättning av skatt inte tillämpas på inkomst som sådant bolag förvärvar och inte heller på utdelning som betalas av sådant bolag.

Article 21C

19

Artikel 21C

Main purpose test Prövning av syftet

No relief shall be available under this Convention if it was the main purpose of any person concerned with the creation or assignment of any right or property in respect of which the income is paid or derived to take advantage of this Convention by means of that creation or assignment.

Lättnader enligt detta avtal ska inte erhållas om det huvudsakliga syftet, hos någon person som har inflytande över tillskapandet eller placeringen av andelar eller egendom på grund av vilken inkomsten är betalad eller från vilken den härrör, är att uppnå förmån av detta avtal genom sådant tillskapande eller sådan placering.

19 Artikel 21C har införts genom protokollet den 5 december 2013.

Article 22

20

Artikel 22

Elimination of double taxation Undvikande av dubbelbeskattning

1. Subject to the provisions of the laws of Japan regarding the allowance as a credit against Japanese tax of tax payable in any country other than Japan, where a resident of Japan derives income from Sweden which may be taxed in Sweden in accordance with the provisions of this Convention, the amount of Swedish tax payable in respect of that income shall be allowed as a credit against the Japanese tax imposed on that resident. The amount of credit, however, shall not exceed the amount of the Japanese tax which is appropriate to that income.

1. Med beaktande av lagstiftningen i Japan beträffande möjligheten till avräkning mot japansk skatt, av skatt som betalas i annat land än Japan gäller följande. Om en person med hemvist i Japan uppbär inkomst från Sverige som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige, ska den svenska skatt som betalas på denna inkomst avräknas mot den japanska skatt som påförs denna person. Avräkningsbeloppet får emellertid inte överstiga summan av den japanska skatten som är hänförlig till denna inkomst.

2. (a) Subject to the provisions of sub-paragraph (b) of this paragraph and of paragraph 6 of Article 10, where a resident of Sweden derives income which may be taxed in Japan in accordance with the provisions of this Convention, Sweden shall allow - subject to the provisions of the laws of Sweden concerning credit for foreign tax (as they may be amended from time to time without changing the general principle hereof) - as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Japanese tax paid in respect of such income.

2. a) Med beaktande av b) i denna punkt och artikel 10 punkt 6, om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Japan ska Sverige – med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) – från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den japanska skatt som erlagts på inkomsten.

(b) Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in Japan, Sweden may, when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in Japan.

b) Om en person med hemvist i Sverige erhåller inkomst som i enlighet med detta avtal beskattas endast i Japan, får Sverige, vid fastställande av skattesatsen för svensk progressiv skatt beakta den inkomst som ska beskattas endast i Japan.

20 Artikel 22 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

Article 23

21

Artikel 23

Non-discrimination Förbud mot diskriminering

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other Contracting State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

1. Medborgare i en avtalsslutande stat ska inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra avtalsslutande stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other Contracting State than the taxation levied on enterprises of that other Contracting State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

2. Beskattningen av ett fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, ska i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av ett företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådana personliga avdrag vid beskattningen och sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 6 of Article 11 or paragraph 4 of Article 12 apply,

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 6 eller artikel 12 punkt 4 tillämpas, är ränta, royalty

21 Artikel 23 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned Contracting State.

och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned Contracting State are or may be subjected.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, ska inte i den förstnämnda avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda avtalsslutande staten är eller kan bli underkastat.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i förevarande artikel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

Article 24

22

Artikel 24

Mutual agreement procedure Förfarandet vid ömsesidig

överenskommelse

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic laws of those Contracting States, present

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de

22 Artikel 24 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of this Convention.

rättsmedel som finns i dessa avtalsslutande staters interna rättsordning, framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 23 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken ska framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve that case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the provisions of this Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of the Contracting States.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, ska myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal. Överenskommelse som träffats ska genomföras utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Convention.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av detta avtal.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs of this Article.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter i denna artikel.

5. Where,

5. I fall då,

(a) under paragraph 1, a person has presented a case to the competent authority of a Contracting State on the basis that the actions of one or both of the Contracting States have resulted for that person in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, and

a) en person, i enlighet med punkt 1, har gjort en framställan till den behöriga myndigheten i en avtalsslutande stat med anledning av att åtgärder i den ena eller båda avtalsslutande staterna för honom har medfört beskattning i strid med bestämmelserna i detta avtal, och

(b) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pursuant to paragraph 2 within three years from the presentation of the case to the competent authority of the other Contracting State,

b) de behöriga myndigheterna inte, inom tre år från anmälan till den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten, kan nå en överenskommelse för att lösa frågan enligt punkt 2,

any unresolved issues arising from the case shall be submitted to arbitration if the person so requests. These unresolved issues shall not, however, be submitted to arbitration if a decision on these issues has already been rendered by a court or administrative tribunal of either Contracting State. Unless a person directly affected by the case does not accept the mutual agreement that implements the arbitration decision, that decision shall be binding on both Contracting States and shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of these Contracting States. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this paragraph.

ska, om personen begär det, kvarstående olösta frågor i ärendet hänskjutas till skiljeförfarande. Sådana olösta frågor ska dock inte hänskjutas till skiljeförfarande om en domstol i någon av de avtalsslutande staterna har meddelat ett beslut avseende dessa frågor. Skiljedomen är bindande för båda avtalsslutande staterna och ska genomföras utan hinder av tidsbegränsningar i dessa staters interna lagstiftning, såvida inte en person som direkt berörs av ärendet inte accepterar den ömsesidiga överenskommelsen som genomför skiljedomen. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska träffa överenskommelse om sättet att tillämpa denna punkt.

6. For the purposes of applying the provisions of paragraph 5:

6. Vid tillämpningen av bestämmelserna i punkt 5:

(a) The competent authorities shall by mutual agreement establish a procedure in order to ensure that an arbitration decision will be implemented within two years from a request for arbitration as referred to in paragraph 5 unless

a) De behöriga myndigheterna ska genom ömsesidig överenskommelse inrätta ett förfarande som säkerställer att en skiljedom blir genomförd inom två år från en begäran om skiljeförfarande enligt punkt 5, om inte åtgärder

actions or inaction of a person directly affected by the case presented pursuant to that paragraph hinder the resolution of the case or unless the competent authorities and that person agree otherwise.

eller passivitet från en person som direkt berörs av ärendet enligt nämnda punkt hindrar att ärendet löses eller om inte de behöriga myndigheterna och personen kommer överens om annat.

(b) An arbitration panel shall be established in accordance with the following rules:

b) En skiljenämnd ska upprättas enligt följande regler:

(i) An arbitration panel shall consist of three arbitrators with expertise or experience in international tax matters.

1) En skiljenämnd ska bestå av tre skiljemän som har sakkunskap och erfarenhet i frågor om internationell skatt.

(ii) Each competent authority shall appoint one arbitrator who may be its national. The two arbitrators appointed by the competent authorities shall appoint the third arbitrator who serves as the chair of the arbitration panel in accordance with the procedures agreed by the competent authorities.

2) De behöriga myndigheterna ska utse var sin skiljeman. Sådan skiljeman får vara medborgare i avtalsslutande stat. De två skiljemännen utsedda av de behöriga myndigheterna ska utse den tredje skiljemannen som ska vara skiljenämndens ordförande i enlighet med det förfarande som de behöriga myndigheterna kommit överens om.

(iii) All arbitrators shall not be employees of the tax authorities of the Contracting States, nor have had dealt with the case presented pursuant to paragraph 1 in any capacity. Unless otherwise agreed by the competent authorities of the Contracting States, the third arbitrator shall not be a national of either Contracting State.

3) Skiljemännen får inte vara anställda av de avtalsslutande staternas skattemyndigheter och får inte heller, i någon form, ha befattat sig med det ärende som har framlagts i enlighet med punkt

1. Den tredje skiljemannen får inte vara medborgare i någon av de avtalsslutande staterna om inte de behöriga myndigheterna kommit överens om annat.

(iv) The competent authorities shall ensure that all arbitrators and their staff agree, in statements sent to each competent authority, prior to their acting in an arbitration proceeding, to abide by and be subject to the same confidentiality and non-disclosure obligations described in paragraph 2 of Article 25 and under the applicable domestic laws of the Contracting States.

4) De behöriga myndigheterna ska tillse att samtliga skiljemän och deras personal, innan deras uppdrag påbörjas, till de behöriga myndigheterna skriftligen inger en försäkran om att omfattas av och att efterkomma de skyldigheter avseende sekretess och tystnadsplikt som beskrivs i artikel 25 punkt 2 och som gäller enligt de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

(v) Each competent authority shall bear the costs of its appointed arbitrator and its own expenses.

5) De behöriga myndigheterna ska var för sig bära kostnaden för sin utsedda skiljeman och sina

The costs of the chair of an arbitration panel and other expenses associated with the conduct of the proceedings shall be borne by the competent authorities in equal shares.

egna utgifter. Kostnaden för skiljenämndens ordförande och andra utgifter för skiljeförfarandet ska bäras av de behöriga myndigheterna i lika delar.

(c) The competent authorities shall provide the information necessary for the arbitration decision to all arbitrators and their staff without undue delay.

c) De behöriga myndigheterna ska utan oskäligt dröjsmål lämna den information som är nödvändig för skiljedomen till skiljemännen och deras personal.

(d) An arbitration decision shall be treated as follows:

d) En skiljedom ska behandlas enligt följande:

(i) An arbitration decision has no formal precedential value.

1) En skiljedom har inget prejudicerande värde.

(ii) An arbitration decision shall be final, unless that decision is found to be unenforceable by the courts of one of the Contracting States due to a violation of paragraph 5, of this paragraph or of any procedural rule determined in accordance with sub-paragraph (a) of this paragraph that may reasonably have affected the decision. If the decision is found to be unenforceable due to the violation, the decision shall be considered not to have been made.

2) En skiljedom är bindande, om inte en domstol i en avtalsslutande stat bedömer att domen inte är verkställbar eftersom den strider mot punkt 5, mot denna punkt eller, om det rimligtvis kan ha påverkat utgången, mot överenskommelse om förfarandet enligt a) i denna punkt. Om skiljedomen bedöms inte kunna verkställas ska den anses som inte meddelad.

(e) Where, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has delivered a decision to the competent authorities and the person who made the request for arbitration, the competent authorities have solved all the unresolved issues submitted to the arbitration, the case shall be considered as solved pursuant to paragraph 2 and no arbitration decision shall be provided.

e) Om, vid någon tidpunkt efter det att en begäran om skiljeförfarande har framställts och innan skiljenämnden har meddelat en skiljedom till de behöriga myndigheterna och den person som har begärt skiljeförfarandet, de behöriga myndigheterna har löst alla olösta frågor som hänskjutits till skiljeförfarande, ska ärendet anses löst i enlighet med punkten 2 och en skiljedom ska inte meddelas.

7. (a) The provisions of paragraphs 5 and 6 shall not apply to cases falling within paragraph 3 of Article 4 or to cases concerning the attribution of capital to a permanent establishment under Article 7.

7. a) Bestämmelserna i punkterna 5 och 6 ska inte tillämpas på ärenden som rör artikel 4 punkt 3 och inte heller på ärenden som rör hänförande av kapital till ett fast driftställe enligt artikel 7.

(b) Notwithstanding

the

b) Utan hinder av bestämmel-

provisions of paragraph 5, a case shall not be submitted to arbitration if the competent authorities of both Contracting States have agreed that the case is not suitable for resolution through arbitration.

serna i punkt 5, ska ett ärende inte hänskjutas till skiljeförfarande om de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna har överenskommit att ärendet inte är lämpligt att avgöras genom skiljeförfarande.

Article 25

23

Artikel 25

Exchange of information Utbyte av upplysningar

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal eller för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artiklarna 1 och 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Contracting State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such

2. Upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn över nämnda verksamheter. Dessa personer eller myndigheter får använda upplysningar bara för sådana ändamål. De får yppa upp-

23 Artikel 25 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both Contracting States and the competent authority of the Contracting State supplying the information authorizes such use.

lysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden. Utan hinder av ovanstående får upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit användas för andra ändamål när sådana upplysningar får användas för sådana andra ändamål enligt lagstiftningen i båda avtalsslutande staterna och den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat som har lämnat upplysningarna har tillåtit sådant användande.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 medför inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public);

c) lämna upplysningar som skulle röja affärs-, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public);

(d) to obtain or provide information that would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are:

d) att inhämta eller tillhandahålla information som skulle avslöja konfidentiell kommunikation mellan en klient och dennes advokat eller annat juridiskt ombud, när sådan kommunikation:

(i) produced for the purposes of seeking or providing legal advice; or

1) sker i syfte att erhålla eller lämna juridisk rådgivning; eller

(ii) produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings.

2) sker i syfte att användas i pågående eller planerade rättsliga förfaranden.

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other Contracting State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

4. Då en avtalsslutande stat begär upplysningar enligt denna artikel ska den andra avtalsslutande staten använda de medel som denna stat förfogar över för att inhämta de begärda upplysningarna, även om denna andra stat inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i föregående mening begränsas av bestämmelserna i punkt 3, men detta medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra lämna upplysningar uteslutande därför att denna stat inte har något eget intresse av sådana upplysningar.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

5. Bestämmelserna i punkt 3 medför inte rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av en bank, annan finansiell institution, ombud, representant eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.

Article 25A

24

Artikel 25A

Assistance in recovery Bistånd med indrivning

1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2.

1. De avtalsslutande staterna ska lämna varandra handräckning vid indrivning av skattefordringar. Handräckningen begränsas inte av artiklarna 1 och 2.

2. The term “revenue claim” as used in this Article means an amount owed in respect of the following taxes, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Convention or any other instrument to which the

2. Uttrycket

”skattefordran”

åsyftar vid tillämpningen av denna artikel en skuld avseende följande skatter, i den mån beskattningen inte strider mot detta avtal eller något annat avtal som de avtalsslutande staterna har

24 Artikel 25A har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

Contracting States are parties, as well as interest, administrative penalties, surcharges and costs of collection or conservancy related to such amount:

ingått, samt ränta, administrativa straffavgifter, tilläggsavgifter och kostnader för indrivning eller säkringsåtgärder med anledning av en sådan skuld:

(a) in the case of Japan:

a) i Japan:

(i) the income tax; 1) inkomstskatten; (ii) the corporation tax; 2) bolagsskatten; (iii) the special income tax for reconstruction;

3) den särskilda rekonstruktionsskatten;

(iv) the special corporation tax for reconstruction;

4) den särskilda rekonstruktionsskatten för bolag;

(v) the consumption tax; 5) konsumtionsskatten; (vi) the inheritance tax; and 6) arvsskatten; och (vii) the gift tax; 7) gåvoskatten; (b) in the case of Sweden:

b) i Sverige:

(i) the national income tax; 1) den statliga inkomstskatten; (ii) the withholding tax on dividends;

2) kupongskatten;

(iii) the income tax on nonresidents;

3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta;

(iv) the income tax on nonresident artistes and athletes;

4) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.;

(v) the municipal income tax; 5) den kommunala inkomstskatten; (vi) the value added tax; 6) mervärdesskatten; (vii) the real estate tax; 7) fastighetsskatten; (viii) the net wealth tax; 8) förmögenhetsskatten; (ix) the inheritance tax; and 9) arvsskatten; och (x) the gift tax; 10) gåvoskatten. (c) any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Protocol signed at Stockholm on 5 December 2013 amending this Convention as amended by the Protocol signed at Stockholm on 19 February 1999 in addition to, or in place of, the taxes covered by sub-paragraphs (a) and (b).

c) skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av det protokoll som undertecknades i Stockholm den 5 december 2013 och som ändrade detta avtal, såsom ändrat genom protokoll som undertecknades i Stockholm den 19 februari 1999, påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i a) och b).

The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska meddela varandra väsentliga ändringar som har gjorts i deras skattelagstiftning.

3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable

3. När en skattefordran i en avtalsslutande stat är möjlig att

under the laws of that Contracting State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that Contracting State, prevent its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that Contracting State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other Contracting State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other Contracting State that met the conditions allowing that other Contracting State to make a request under this paragraph.

verkställa enligt den avtalsslutande statens lagstiftning och fordran ska betalas av en person som vid den tidpunkten enligt den avtalsslutande statens lagstiftning inte kan motsätta sig dess indrivning, ska denna skattefordran, efter framställan av den behöriga myndigheten i den avtalsslutande staten, erkännas för indrivning av den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten. Denna skattefordran ska drivas in av den andra avtalsslutande staten i enlighet med bestämmelserna i denna stats lagstiftning om verkställighet och indrivning av dess egna skatter, som om fordran vore en skattefordran i denna andra avtalsslutande stat som uppfyllde kraven för att denna andra avtalsslutande stat skulle kunna göra en framställan enligt denna punkt.

4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that Contracting State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that Contracting State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That other Contracting State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other Contracting State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first-mentioned Contracting State or is owed by a person who has a right to prevent its collection.

4. När en skattefordran i en avtalsslutande stat är en fordran för vilken den avtalsslutande staten enligt sin lagstiftning får vidta säkringsåtgärder för att säkerställa indrivning, ska denna skattefordran, efter framställan av den behöriga myndigheten i den avtalsslutande staten, erkännas för vidtagande av säkringsåtgärder av den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten. Den andra avtalsslutande staten ska för denna skattefordran vidta säkringsåtgärder i enlighet med bestämmelserna i denna stats lagstiftning som om fordran vore en skattefordran i denna andra avtalsslutande stat, även om, vid tidpunkten då sådana åtgärder vidtas, skattefordran inte är verkställbar i den förstnämnda avtalsslutande staten eller ska betalas av en person som kan motsätta sig dess indrivning.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that Contracting State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that Contracting State by reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that Contracting State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State.

5. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 3 och 4, ska en skattefordran, som har erkänts av en avtalsslutande stat i enlighet med punkt 3 eller 4, i den avtalsslutande staten inte omfattas av tidsfrister eller ges förmånsrätt som gäller för skattefordringar enligt lagstiftningen i den avtalsslutande staten. Inte heller ska en skattefordran som har erkänts av en avtalsslutande stat i enlighet med punkt 3 eller 4 i den avtalsslutande staten ges en förmånsrätt såsom skattefordran enligt lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten.

6. Notwithstanding the provisions of paragraph 5, acts carried out by a Contracting State in the collection of a revenue claim accepted by that Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4, which, if they were carried out by the other Contracting State, would have the effect of suspending, prolonging or interrupting the time limits applicable to the revenue claim according to the laws of that other Contracting State, shall have such effect under the laws of that other Contracting State. The firstmentioned Contracting State shall inform the other Contracting State about such acts.

6. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 5, ska åtgärder vidtagna av en avtalsslutande stat vid verkställandet av en skattefordran som har erkänts av den avtalsslutande staten i enlighet med punkt 3 eller 4, som, om de hade vidtagits av den andra avtalsslutande staten och då inneburit att tidsfristen för skattefordran enligt den andra avtalsslutande statens lagstiftning hade skjutits upp, förlängts eller avbrutits, ha sådan verkan enligt den andra avtalsslutande statens lagstiftning. Den förstnämnda avtalsslutande staten ska underrätta den andra avtalsslutande staten om sådana handlingar.

7. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a Contracting State shall not be brought before the courts or administrative bodies of the other Contracting State.

7. Förfaranden som gäller förekomsten, giltigheten eller omfattningen av en skattefordran i en avtalsslutande stat ska inte anhängiggöras i domstol eller administrativa myndigheter i den andra avtalsslutande staten.

8. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph

8. Om, efter det att en framställan har gjorts av en avtalsslutande stat enligt punkt 3 eller 4

3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the relevant revenue claim to the first-mentioned Contracting State, the relevant revenue claim ceases to be

men innan den andra avtalsslutande staten har drivit in och överfört skattefordran till den förstnämnda avtalsslutande staten, den skattefordran det gäller upphör att vara

(a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first-mentioned Contracting State that is enforceable under the laws of that Contracting State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that Contracting State, prevent its collection, or

a) i händelse av en framställan enligt punkt 3, en skattefordran i den förstnämnda avtalsslutande staten som är möjlig att verkställa enligt den avtalsslutande statens lagstiftning och ska betalas av en person som vid den tidpunkten inte kan motsätta sig dess indrivning enligt lagstiftningen i den avtalsslutande staten, eller

(b) in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first-mentioned Contracting State in respect of which that Contracting State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection

b) i händelse av en framställan enligt punkt 4, en skattefordran i den förstnämnda staten för vilken den avtalsslutande staten enligt sin lagstiftning får vidta säkringsåtgärder för att säkerställa indrivning

the competent authority of the first-mentioned Contracting State shall promptly notify the competent authority of the other Contracting State of that fact and, at the option of the other Contracting State, the firstmentioned Contracting State shall either suspend or withdraw its request.

ska den behöriga myndigheten i den förstnämnda avtalsslutande staten utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten detta och den förstnämnda avtalsslutande staten ska, i enlighet med den andra avtalsslutande statens önskemål, antingen vilandeförklara eller återta sin framställan.

9. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

9. Bestämmelserna i denna artikel medför inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;

(b) to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);

b) vidta åtgärder som skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public);

(c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the

c) lämna handräckning om den andra avtalsslutande staten inte har vidtagit alla rimliga åtgärder för indrivning eller säkringsåtgärder

case may be, available under its laws or administrative practice;

som står till dess förfogande enligt dess lagstiftning eller administrativa praxis;

(d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that Contracting State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State.

d) lämna handräckning i de fall där den administrativa bördan för denna avtalsslutande stat uppenbart inte står i proportion till den nytta som står att vinna för den andra avtalsslutande staten.

10. Before assistance is lent under the provisions of this Article, the competent authorities of both Contracting States shall agree upon the mode of application of this Article, including an agreement to ensure comparable levels of assistance to each of the Contracting States. In particular, the competent authorities of both Contracting States shall agree on a limit to the number of applications for assistance that a Contracting State may make in a particular year and a minimum monetary threshold for a revenue claim for which assistance is sought.

10. Innan handräckning lämnas enligt bestämmelserna i denna artikel, ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna träffa överenskommelse om sättet att tillämpa denna artikel, som säkerställer en jämförbar omfattning av handräckning till var och en av de avtalsslutande staterna. I synnerhet ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna träffa överenskommelse om en gräns för det antal framställningar om handräckning som en avtalsslutande stat kan göra under ett visst år samt en lägsta beloppsgräns för en skattefordran för vilken handräckning begärs.

Article 26 Artikel 26

Diplomatic agents and consular officers

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

Article 27 Artikel 27

Entry into force Ikraftträdande

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at

1. Detta avtal ska ratificeras och ratifikationshandlingarna ska utväxlas i Tokyo snarast möjligt.

Tokyo as soon as possible.

2. This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of the exchange of instruments of ratification and shall have effect:

2. Detta avtal träder i kraft trettionde dagen efter den då utväxlingen av ratifikationshandlingarna skedde och ska tillämpas:

(a) in Japan:

a) i Japan:

as regards income for any taxable year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which this Convention enters into force; and

beträffande inkomst hänförlig till beskattningsår som börjar den 1 januari kalenderåret närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare; och

(b) in Sweden:

b) i Sverige:

as regards income derived on or after the first day of January of the calendar year next following that in which this Convention enters into force.

beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare.

3. The Convention between Japan and Sweden for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income signed at Tokyo on December 12, 1956, modified and supplemented by the Protocol signed at Tokyo on April 15, 1964, shall terminate and cease to have effect in respect of income to which this Convention applies under the provisions of paragraph 2.

3. Avtalet mellan Japan och Sverige för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter, som undertecknades i Tokyo den 12 december 1956 och som ändrades och kompletterades genom protokoll undertecknat i Tokyo den 15 april 1964, ska upphöra att gälla och inte längre tillämpas beträffande inkomster på vilka detta avtal blir tillämpligt enligt bestämmelserna i punkt 2.

Article 28 Artikel 28

Termination Upphörande

This Convention shall continue in effect indefinitely but either Contracting State may, on or before the thirtieth day of June of any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State, through the diplomatic channel, written notice of termination and, in such event,

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men envar av de avtalsslutande staterna äger att – senast den 30 juni under ett kalenderår, som börjar efter utgången av en tidrymd av fem år räknat från dagen för avtalets ikraftträdande – på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten. I händelse av sådan uppsägning

this Convention shall cease to have effect:

upphör detta avtal att gälla:

(a) in Japan:

a) i Japan:

as regards income for any taxable year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the notice of termination is given; and

beträffande inkomst hänförlig till beskattningsår som börjar den 1 januari kalenderåret närmast efter det då uppsägning sker eller senare; och

(b) in Sweden:

b) i Sverige:

as regards income derived on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the notice of termination is given.

beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det då uppsägning sker eller senare.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av sina respektive regeringar, undertecknat detta avtal.

DONE in Duplicate at Stockholm on 21 January 1983 in the English language.

Som skedde i Stockholm den 21 januari 1983 i två exemplar på engelska språket.

For the Government of Sweden: För Sveriges regering:

Lennart Bodström Lennart Bodström

For the Government of Japan: För Japans regering:

Wataru Owada Wataru Owada

3. Ärendet och dess beredning

Det nu gällande avtalet mellan Sverige och Japan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst undertecknades den 21 januari 1983. Ett protokoll om ändring i avtalet undertecknades den 19 februari 1999. Avtalet och ändringsprotokollet är införlivade i svensk rätt genom lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan.

Förhandlingar om ett ändringsprotokoll ägde rum under 2012 och 2013. Ett utkast till protokoll upprättat på engelska paraferades i maj 2013. En svensk översättning har därefter upprättats. Den engelska texten och den svenska översättningen har remitterats till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Ändringsprotokollet undertecknades i Stockholm den 5 december 2013. Protokollet finns bifogat som bilaga till denna proposition.

Det nu gällande skatteavtalet mellan Sverige och Japan har den 19 februari 1999 förtydligats genom överenskommelse i skriftväxling mellan länderna. Genom ändringsprotokollet är denna skriftväxling inte längre nödvändig eftersom dessa klarlägganden kommer framgå direkt av skatteavtalet. Regeringen har för avsikt att komplettera ändringsprotokollet med en ny skriftväxling om att överenskommelsen i 1999 års skriftväxling ska upphöra att gälla.

Ett förslag till lag om ändring i lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan har upprättats inom Finansdepartementet. Ett utkast till proposition har beretts med Skatteverket.

Lagrådet

Genom den föreslagna lagen ändras det i svensk lagstiftning införlivade avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst mellan Sverige och Japan i enlighet med det ändringsprotokoll som undertecknades den 5 december 2013. Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4. Protokollet om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner protokollet om ändring i avtalet mellan Sverige och Japan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan.

Remissinstanserna: Ett förslag till ändringsprotokoll har remitterats till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Kammarrätten har, utöver önskemål om att vissa bestämmelser närmare förklaras i propositionen, inget att erinra mot förslaget. Skatteverket tillstyrker förslaget till ändringsprotokoll men uttrycker önskemål om att vissa bestämmelser omformuleras eller närmare förklaras i propositionen.

Skälen för regeringens förslag: Sverige och Japan undertecknade den 5 december 2013 ett protokoll om ändring i avtalet mellan Sverige och

Japan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst. De främsta skälen till att Sverige tog initiativ till ett ändringsprotokoll var dels de långtgående villkoren för undantag från källskatt på utdelning från dotterbolag till moderbolag dels de höga källskattesatserna på ränta och royalty. Genom ändringsprotokollet lättas villkoren för undantag från källskatt på nyss nämnda typ av utdelning upp. Vidare undantas ränta, utom i vissa särskilt angivna fall, och royalty helt från beskattning i källstaten.

I övrigt moderniseras vissa artiklar i avtalet. Bland annat uppdateras listan över skatter som omfattas av avtalet (artikel 2.1) samt införs nya bestämmelser om informationsutbyte (artikel 25) och bistånd vid indrivning (artikel 25A).

Vidare införs en möjlighet till skiljeförfarande i fall av dubbelbeskattning (artikel 24).

Hänvisningar till S4

  • Prop. 2013/14:150: Avsnitt 1

4.1. Lagförslaget

Den nya lydelsen av avtalet som följer av 2013 års protokoll om ändring i avtalet mellan Sverige och Japan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst ska införlivas i svensk intern rätt. Det sker genom en ändring i den lag genom vilken avtalet har införlivats i den svenska rätten. I nu gällande 1 § lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan föreskrivs att avtalet tillsammans med det protokoll om ändring som undertecknades den 19 februari 1999 ska gälla som lag här i landet. Genom att ändra 1 § och även hänvisa till det den 5 december 2013 undertecknade protokollet om ändring i avtalet samt att i bilagan till lagen återge avtalet i dess lydelse enligt protokollen inkorporeras den nya lydelsen av avtalet i den svenska rätten. Protokollet undertecknat den 5 december 2013 om ändring i avtalet mellan Sverige och Japan träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då båda avtalsslutande stater har

underrättat varandra om att de konstitutionella åtgärder som krävs för att protokollet ska träda i kraft har vidtagits. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt protokollet kommer att träda i kraft. I förslaget till lag har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Första och andra styckena i nuvarande 4 § lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan innehåller bestämmelser som Sverige och Japan har kommit överens om genom skriftväxling den 19 februari 1999. Genom ändringsprotokollet blir dessa bestämmelser onödiga och första och andra styckena i 4 § föreslås därför upphöra att gälla. Regeringen har också för avsikt att genom skriftväxling med Japan upphäva 1999 års skriftväxling.

Hänvisningar till S4-1

  • Prop. 2013/14:150: Avsnitt 4.2.11

4.2. Protokollets innehåll

4.2.1. Hemvist

Enligt protokollets artikel III införs en ny artikel 4 i avtalet. Den nya artikeln överensstämmer i stora delar med OECD:s modellavtal.

Till skillnad från såväl nuvarande avtal som OECD:s modellavtal innebär dock artikel 4 punkt 1 i dess nya lydelse att en skattebefriad pensionsfond under vissa villkor kan utgöra ”person med hemvist i en avtalsslutande stat”. Som villkor gäller att fonden är etablerad i enlighet med lagstiftningen i en avtalsslutande stat och huvudsakligen är verksam för att administrera eller tillhandahålla pensioner, pensionsförmåner eller annan liknande ersättning, eller för att erhålla inkomster till förmån för andra pensionsfonder.

I nuvarande artikel 4 punkt 2 anges att fall av dubbelt hemvist för fysiska personer ska lösas genom ömsesidig överenskommelse. Genom protokollet ersätts nuvarande bestämmelser av den s.k. ”stege” som finns i OECD:s modellavtal avseende nämnda fall.

Enligt nuvarande artikel 4 punkt 3 anses annan person än fysisk person som har hemvist i båda avtalsslutande staterna, ha hemvist i den avtalsslutande stat där den har sitt huvudkontor. Enligt artikel 4 punkt 3 i dess nya lydelse ska i stället de behöriga myndigheterna söka lösa dessa fall av dubbelt hemvist genom ömsesidig överenskommelse.

4.2.2. Utdelning

Genom protokollets artikel VI ändras artikel 10 i avtalet. Ändringarna innebär i huvudsak att den generella källskattesatsen sänks från 15 procent till 10 procent och att villkoren för undantag från källskatt på utdelning från dotterbolag till moderbolag lättas upp, bl.a. genom att kravet på minsta innehav sänks från 25 procent till 10 procent.

4.2.3. Ränta

I det nu gällande skatteavtalet mellan Sverige och Japan är den högsta tillåtna källskatten på ränta 10 procent. Den nya lydelsen av artikel 11 i avtalet, som följer av protokollets artikel VII, innebär att ränta som härrör från en avtalsslutande stat och som en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten har rätt till endast ska beskattas i denna andra stat (punkt 1).

Källstaten får dock även fortsättningsvis beskatta ränta i vissa särskilt angivna fall, såsom om räntans storlek är beroende av intäkter, försäljning, inkomster, vinst eller annat kassaflöde hos gäldenären eller närstående person. Källskatten får i dessa fall inte överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp (punkt 2).

Vidare ändras definitionen av ”ränta” i punkt 3. Ändringarna i punkt 4 och 5 är en följd av att artikel 14 i avtalet utgår.

4.2.4. Royalty

Enligt det nu gällande skatteavtalet mellan Sverige och Japan är den högsta tillåtna källskatten på royaltybetalningar 10 procent. Den höga källskatten på dessa betalningar var ett av de viktigaste skälen till att Sverige tog initiativ till förhandlingar om ett protokoll om ändring av skatteavtalet. De ändringar som nu görs i artikel 12 innebär i huvudsak att royalty som härrör från en avtalsslutande stat och som en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten har rätt till, endast ska beskattas i denna andra stat.

Vidare ändras definitionen av ”royalty” i punkt 2, bl.a. på så sätt att leasingbetalningar inte längre ska anses utgöra royalty i avtalets mening. De föreslagna ändringarna innebär att definitionen närmare ansluter till OECD:s modellavtal.

Slutligen ändras punkt 3 som en följd av att artikel 14 i avtalet utgår.

4.2.5. Självständig yrkesutövning

Artikel X i protokollet anger att avtalets artikel 14 (Självständig yrkesutövning) utgår.

Den omständighet att nuvarande artikel 14 i avtalet utgår innebär, utöver vad som särskilt har angivits i övriga avsnitt, följdändringar i avtalets artiklar 3 punkt 1 (artikel II), 6 punkt 4 (artikel IV), 13 punkt 2 (artikel IX), 15 punkt 2 (artikel XI), 17 (artikel XII), 21 punkt 2 (artikel

XIII) och 23 (artikel XVI).

4.2.6. Förhindrande av missbruk

Genom protokollets artikel XIV införs tre nya artiklar i avtalet, 21A, 21B och 21C. Gemensamt för dessa artiklar är att de begränsar skatteavtalets tillämpningsområde.

Skatteavtal syftar bl.a. till att eliminera eller minska de skattehinder som finns för ett fritt utbyte av varor, kapital och tjänster. Genom regler för att undvika dubbelbeskattning, reducera hög bruttobeskattning på

betalningar från källstaten (utdelning, ränta och royalty) samt förhindra diskriminerande beskattning kan avtalen på ett verksamt sätt bidra till ökade investeringar och ett ökat utbyte av varor och tjänster mellan de avtalsslutande staterna. Avtalen är däremot inte avsedda att användas som instrument för att med konstlade metoder åstadkomma total skattefrihet eller mycket låg skattebelastning för inkomster som rätteligen bör ingå i beskattningsunderlaget och beskattas i den avtalsslutande stat där investeraren hör hemma. Flera medlemsstater i OECD har genom intern lagstiftning infört bestämmelser som tar udden av sådan verksamhet som redovisats i det föregående. Majoriteten av medlemsstaterna är liksom Sverige inte beredda att medge bolag som bedriver sådan verksamhet förmåner genom skatteavtal. Vid ingående av nya skatteavtal är det svensk policy att införa särskilda spärregler som en gardering för eventuella framtida ändringar i intern lagstiftning i de stater med vilka vi har skatteavtal. Detta är särskilt angeläget eftersom ett skatteavtal ofta är tillämpligt under en mycket lång tid. Vidare har Japan som policy att i sina avtal ta in långtgående bestämmelser om begränsning av förmåner.

Artikel 21A, som förs in på begäran av Japan, innehåller bestämmelser som är avsedda att motverka s.k. ”treaty shopping”. Bestämmelserna anger villkor för att en person med hemvist i en avtalsslutande stat ska vara berättigad till de förmåner som följer av artikel 10 punkt 3 samt artiklarna 11 och 12. För att erhålla sådana förmåner ska, om inte annat anges i artikeln, dels de särskilda villkor som framgår av bestämmelserna i nämnda artiklar vara uppfyllda, dels personen vara en sådan kvalificerad person som anges i punkt 2.

Av punkt 2 framgår bl.a. att en fysisk person alltid är en kvalificerad person medan det för ett bolag uppställs vissa krav för att det ska vara en kvalificerad person, t.ex. att det är noterat på en erkänd aktiebörs eller till huvuddelen ägs av kvalificerade personer. Kravet på att personen är en kvalificerad person för att erhålla avtalsförmåner är dock inte absolut. Bland annat görs i punkterna 3 och 5 undantag för vissa fall av rörelse.

Bestämmelserna i nya artikeln 21B, som har införts på initiativ av Sverige, syftar även de till att begränsa tillämpningsområdet för skatteavtalet. Bestämmelserna är avsedda att förhindra att avtalsförmåner ges för offshoreverksamhet, coordination centres, huvudkontor eller liknande verksamhet, vars uppbyggnad huvudsakligen styrs av skatteskäl. Offshoreverksamhet är verksamhet som typiskt sett inte bedrivs av bolag som bedriver näringsverksamhet i en avtalsslutande stat i egentlig mening, utan av bolag vars inkomster så gott som uteslutande härrör från verksamhet utanför en avtalsslutande stat. Bolagen är formellt bildade enligt en stats lagstiftning men registreras i allmänhet i speciella register och deras verksamhet begränsas ofta av särskilda regler. Oftast får endast personer hemmahörande i utlandet vara delägare i sådant bolag. Bolagen får normalt inte bedriva verksamhet på den inhemska marknaden i den stat där de är bildade. Avsikten är att bolagen endast ska bedriva sin verksamhet och konkurrera på marknader utanför staten i fråga. Skatt utgår ofta i form av en fast årlig avgift eller med en mycket låg skattesats, ibland på en schablonmässig bas. Den grundläggande tanken bakom tillhandahållandet av dessa speciella register och den särskilda lagstiftningen är att attrahera utländska investerare som bedriver den egentliga verksamheten någon annanstans att göra formella

bolagsetableringar i denna andra stat. De utländska investerarna får härigenom ett instrument för att undgå skattskyldighet i de stater där de är hemmahörande. De typer av ”verksamhet” som är vanligast förekommande i detta sammanhang är internationell sjöfart, finansverksamhet och annan liknande verksamhet som inte är bunden till någon speciell plats för verksamhetens bedrivande. Staternas intresse av att få dessa utländska verksamheter knutna till den egna staten är dels skatteintäkterna, dels arbetstillfällena genom att bolagen för att erhålla registrering ibland tvingas anställa ett visst antal personer bosatta i staten.

Ett annat slag av offshoreverksamhet som bestämmelserna avser att motverka är verksamhet i form av ”coordination centres” eller liknande. Den verksamhet som bedrivs av dessa enheter är tillhandahållandet av finansiella, administrativa eller andra tjänster åt bolag inom samma koncern. Ersättningen för dessa tjänster är avsedd att vara avdragsgill i utbetalarstaten och beskattas inte alls eller mycket lågt i mottagarlandet. Förfarandet har som viktigaste syfte att omvandla beskattningsbar inkomst i den egentliga verksamhetsstaten till låg- eller ickebeskattad inkomst i den stat där offshorebolaget är beläget.

Bestämmelsen i den nya artikeln 21C, som har tagits in på initiativ av Japan, kompletterar de ovan nämnda begränsningsreglerna genom att ange att lättnader enligt avtalet inte ska erhållas om det huvudsakliga syftet, hos någon person som har inflytande över tillskapandet eller placeringen av andelar eller egendom på grund av vilken inkomsten är betald eller från vilken den härrör, är att uppnå förmån av detta avtal genom sådant tillskapande eller sådan placering.

4.2.7. Ömsesidiga överenskommelser

I enlighet med protokollets artikel XVII införs i skatteavtalets artikel 24 tre nya bestämmelser, punkterna 5, 6 och 7. Genom nya punkt 5 införs bestämmelser om skiljeförfarande. Enligt dessa bestämmelser ska ärenden om ömsesidig överenskommelse enligt artikel 24 punkt 1 hänskjutas till skiljenämnd om de behöriga myndigheterna inte har kunnat nå en överenskommelse inom tre år från anmälan till den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten. Sådant hänskjutande ska dock endast ske på begäran av den person som har ansökt om ömsesidig överenskommelse. En skiljedom är bindande för båda staterna och ska genomföras utan hinder av tidsbegränsningar i staternas interna lagstiftning, såvida inte en person som direkt berörs av ärendet inte accepterar den ömsesidiga överenskommelse som genomför skiljedomen. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska träffa överenskommelse om sättet att tillämpa bestämmelsen.

Av nya punkt 6 framgår hur bestämmelserna i punkt 5 ska tillämpas. I tillämpningsbestämmelserna anges bl.a. hur skiljemännen ska utses och hur kostnaderna för förfarandet ska fördelas.

Av nya punkt 7 framgår viktiga undantag till möjligheten till skiljeförfarande. Ärenden som rör en juridisk persons hemvist enligt artikel 4 punkt 3 och ärenden som rör hänförande av kapital till ett fast driftställe enligt artikel 7 kan inte hänskjutas till skiljenämnd. Vidare kan de

behöriga myndigheterna komma överens om att en viss fråga inte lämpar sig att avgöras genom skiljeförfarande.

4.2.8. Utbyte av upplysningar

I artikel XVIII föreskrivs att nuvarande artikel 25 utgår och ersätts med en ny artikel. Artikeln behandlar utbyte av upplysningar. Artikeln ansluter nära till artikel 26 i OECD:s modellavtal. Den nya lydelsen av artikel 25 består av punkterna 1–5.

Enligt punkt 1, som överensstämmer med OECD:s modellavtal, ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpningen av bestämmelserna i avtalet eller för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av avtalets artiklar 1 och 2.

I punkt 2, som överensstämmer med OECD:s modellavtal, anges att upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat. Vidare anges att upplysningarna får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn över nämnda verksamheter samt att dessa får använda upplysningarna bara för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden. I punkten återspeglas den senaste uppdateringen av OECD:s modellavtal, som beslutades av OECD den 17 juli 2012, på så sätt att upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit, utan hinder av det föregående, kan användas för andra ändamål då sådana upplysningar kan användas för sådana andra ändamål enligt lagstiftningen i båda staterna och den behöriga myndigheten i den stat som lämnar upplysningarna tillåter sådan användning. Om i bestämmelsen angivna förutsättningar är uppfyllda, kan mottagna upplysningar användas för t.ex. åtal för mutbrott.

Artikel 25 om informationsutbyte i skatteavtalet mellan Sverige och Japan tar sikte på såväl den situationen då en svensk myndighet lämnar handräckning eller bistånd åt en utländsk myndighet som då en myndighet i den andra staten biträder den svenska myndigheten. Lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden innehåller bestämmelser om handräckning dels i Sverige åt utländsk myndighet, dels i utlandet åt svensk myndighet. Enligt 24 § samma lag ska villkor som begränsar möjligheten att utnyttja upplysningar som en svensk myndighet fått från utländsk myndighet i ett skatteärende följas av svenska myndigheter, oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller annan författning. I 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) regleras sekretessen i fråga om uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som erhålls eller lämnas vid

utbyte av uppgifter på skatteområdet som sker med stöd av internationella avtal. Av 27 kap. 5 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen framgår att sekretess enligt 1–4 §§ samma kapitel för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med främmande stat eller mellanfolklig organisation, i ärende där svensk myndighet lämnar handräckning eller bistånd åt utländsk myndighet, i verksamhet som motsvarar den som avses i nämnda paragrafer. I de fall Sverige biträds av en annan stat eller mellanfolklig organisation gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i stället enligt 27 kap. 5 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen, i den mån riksdagen har godkänt ett avtal om detta med främmande stat eller mellanfolklig organisation, hos myndighet i verksamhet som avses i 1–4 §§ samma kapitel för sådan uppgift som myndigheten förfogar över på grund av avtalet. Bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen om vissa begränsningar i sekretessen får inte tillämpas i strid med avtalet. Enligt 27 kap. 1 § femte stycket, 2 § femte stycket, 3 § fjärde stycket och 5 § fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretessen i högst tjugo år. Regeringen bedömer att all den information som kommer att hanteras inom ramen för denna artikel omfattas av regleringen i 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär att avtalets krav på sekretess är förenliga med den svenska offentlighets- och sekretesslagstiftningen och att Sverige kan leva upp till sina avtalsrättsliga åtaganden i detta avseende.

Punkt 3, som i huvudsak överensstämmer med OECD:s modellavtal, innehåller bestämmelser om möjlighet för den anmodade staten att avslå en begäran om utbyte av upplysningar. Av punkterna a) och b) följer att en avtalsslutande stat inte är skyldig vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i någon av de avtalsslutande staterna och inte heller lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i någon av dessa stater. Enligt punkten c) är en avtalsslutande stat inte heller skyldig att lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public). Enligt punkt d), som har tagits in på initiativ av Japan, är en avtalsslutande stat inte heller skyldig att lämna upplysningar som skulle avslöja konfidentiell kommunikation mellan en klient och dennes advokat eller annat juridiskt ombud, när sådan kommunikation sker i syfte att erhålla eller lämna juridisk rådgivning eller i syfte att användas i pågående eller planerade rättsliga förfaranden.

I punkt 4 föreskrivs att en tillfrågad stat ska använda de medel som den förfogar över för att inhämta begärda upplysningar, även om den inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Skyldigheten begränsas av bestämmelserna i punkt 3. Den anmodade staten har dock inte rätt att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att den inte har något eget intresse av sådana upplysningar. Bestämmelsen överensstämmer med OECD:s modellavtal.

I punkt 5 anges att bestämmelserna i punkt 3 inte medför rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av banker, andra finansiella institutioner, ombud,

representanter eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person. Punkten överensstämmer med OECD:s modellavtal.

4.2.9. Bistånd med indrivning

I protokollets artikel XIX föreskrivs att nuvarande artikel 25A utgår och ersätts med en ny artikel. Artikeln behandlar bistånd med indrivning.

Den nya artikeln skiljer sig från artikel 27 i OECD:s modellavtal genom att den endast gäller för de i punkt 2 uppräknade skatterna. Vidare finns i punkt 6 en bestämmelse om preskriptionsavbrott och i punkt 10 en bestämmelse om att de behöriga myndigheterna ska träffa överenskommelse om sättet för tillämpningen av artikeln. Det anges att de behöriga myndigheterna särskilt ska komma överens om antalet framställningar om handräckning per år samt en lägsta beloppsgräns för en skattefordran för viken handräckning begärs.

4.2.10. Övriga ändringar

Protokollets artikel I innebär att listan över skatter som omfattas av avtalet i artikel 2 punkt 1 uppdateras.

Protokollets artikel II innebär en modernisering av definitionen av ”behörig myndighet” i artikel 3 punkt 1 j).

Genom protokollets artikel IV ändras definitionen av ”fast egendom” i artikel 6 punkt 2 så att byggnader omfattas. Enligt skriftväxling mellan behöriga myndigheter i Sverige och Japan den 19 februari 1999 omfattas byggnader redan av avtalet. Genom ändringsprotokollet kommer detta framgå direkt av avtalet.

Enligt protokollets artikel V utgår artikel 7 punkt 4. Vidare görs följdändringar avseende numreringen av efterföljande punkter.

Av protokollets artikel XI framgår att nuvarande artikel 15 punkt 2 i avtalet ska ersättas med en ny artikel 15 punkt 2. Punkt 2 ändras från att tidsperioden eller tidsperioderna inte får överstiga 183 dagar under ett kalenderår och ersätts med att tidsperioden eller tidsperioderna inte får överstiga 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga.

Protokollets artikel XV innebär, för svensk del, i huvudsak att en hänvisning till interna svenska regler för avräkning av utländsk skatt förs in i artikel 22.

4.2.11. Ikraftträdandebestämmelser

Artikel XX i protokollet innehåller ikraftträdandebestämmelser, se avsnitt 4.1 ovan.

Hänvisningar till S4-2-11

5. Konsekvenser för de offentliga finanserna

Sverige har för närvarande närmare 80 skatteavtal i kraft. Genom förslagen i denna proposition kommer det avtal mellan Sverige och Japan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst som nu är i kraft att ändras genom ett protokoll. Detta förväntas inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen bedöms inte heller ge upphov till några ökade kostnader eller någon ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

(Översättning)

PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN SWEDEN AND JAPAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

PROTOKOLL OM ÄNDRING I AVTALET MELLAN SVERIGE OCH JAPAN FÖR ATT UNDVIKA DUBBEL-BESKATTNING OCH FÖR-HINDRA SKATTEFLYKT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST

The Government of Sweden and the Government of Japan,

Sveriges regering och Japans regering,

Desiring to amend the Convention between Sweden and Japan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income signed at Stockholm on 21 January 1983, as amended by the Protocol signed at Stockholm on 19 February 1999 (hereinafter referred to as “the Convention”),

som önskar ändra i avtalet mellan Sverige och Japan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst som undertecknades i Stockholm den 21 januari 1983, såsom ändrat genom protokoll som undertecknades i Stockholm den 19 februari 1999 (i det följande benämnt “avtalet”),

Have agreed as follows:

har kommit överens om följande:

Article I

Artikel I

Paragraph 1 of Article 2 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

Artikel 2 punkt 1 i avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelse:

“1. The taxes which are the subject of this Convention are:

”1. De skatter som omfattas av detta avtal är:

(a) In Japan:

a) i Japan:

(i) the income tax; 1) inkomstskatten; (ii) the corporation tax; 2) bolagsskatten; (iii) the special income tax for reconstruction;

3) den särskilda rekonstruktionsskatten;

(iv) the special corporation tax for reconstruction; and

4) den särskilda rekonstruktionsskatten för bolag; och

(v) the local inhabitant taxes

5) de lokala skatterna på invånarna

(hereinafter referred to as “Japanese tax”);

(i det följande benämnda ”japansk skatt”);

(b) In Sweden:

b) i Sverige:

(i) the national income tax; 1) den statliga inkomstskatten; (ii) the withholding tax on dividends;

2) kupongskatten;

Prop. 2013/14:150 Bilaga

(iii) the income tax on nonresidents;

3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta;

(iv) the income tax on nonresident artistes and athletes; and

4) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.; och

(v) the municipal income tax

5) den kommunala inkomstskatten

(hereinafter referred to as “Swedish tax”).”

(i

det

följande

benämnda ”svensk skatt”).”

Article II Artikel II

Sub-paragraphs (i) and (j) of paragraph 1 of Article 3 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

Artikel 3 punkt 1 i) och j) i avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelser:

“(i) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

”i) ”internationell trafik” åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

(j) the

term “competent

authority” means:

j) ”behörig myndighet” åsyftar:

(i) in Japan, the Minister of Finance or his authorized representative;

1) i Japan, finansministern eller dennes befullmäktigade ombud;

(ii) in Sweden, the Minister of Finance, his authorized representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Convention;

2) i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal;

(k) the term “enterprise” applies to the carrying on of any business; and

k) ”företag” åsyftar bedrivandet av varje form av rörelse; och

(l) the term “business” includes the performance of professional services and of other activities of an independent character.”

l) ”rörelse” innefattar utövandet av fritt yrke och annan självständig verksamhet.”

Article III Artikel III

Article 4 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

Artikel 4 i avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelser:

Article 4 ”Artikel 4

1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that Contracting State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of head or main office, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that Contracting State and any governmental body or agency, political subdivision or local authority thereof and a pension fund as referred to in subparagraph (d) of paragraph 7 of Article 21A. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that Contracting State in respect only of income from sources in that Contracting State.

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för huvudkontor, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet och innefattar också denna stat, dess offentligrättsliga organ eller institutioner, politiska underavdelningar eller lokala myndigheter samt en sådan pensionsfond som avses i artikel 21A punkt 7 d). Detta uttryck inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

(a) he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

a) han anses ha hemvist endast i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist endast i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

(b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he has an habitual abode;

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist endast i den stat där han stadigvarande vistas;

(c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State of which he is a national;

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist endast i den stat där han är medborgare;

(d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting State of which that person shall be deemed to be a resident for the purposes of this Convention. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any reduction or exemption from tax provided by this Convention.”

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra i vilken avtalsslutande stat personen ska anses ha sitt hemvist vid tillämpningen av detta avtal. I avsaknad av en sådan överenskommelse ska personen i fråga inte vara berättigad till någon skattelättnad eller något undantag från skatt enligt detta avtal.”

Article IV Artikel IV

1. Paragraph 2 of Article 6 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

1. Artikel 6 punkt 2 i avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelse:

“2. The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the laws of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, buildings, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as

”2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av

consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.”

eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp och luftfartyg anses inte vara fast egendom.”

2. Paragraph 4 of Article 6 of the Convention shall be amended by deleting the words “and to income from immovable property used for the performance of independent personal services”.

2. Artikel 6 punkt 4 i avtalet ändras genom att orden ”och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning” utgår.

Article V

Artikel V

1. Paragraph 4 of Article 7 of the Convention shall be deleted.

1. Artikel 7 punkt 4 i avtalet utgår.

2. Paragraphs 5, 6 and 7 of Article 7 of the Convention shall be renumbered as paragraphs 4, 5 and 6 respectively.

2. Artikel 7 punkterna 5, 6 och 7 i avtalet omnumreras till 4, 5 respektive 6.

Article VI Artikel VI

1. Paragraph 2 of Article 10 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

1. Artikel 10 punkt 2 i avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelser:

“2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends.

”2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande stat, men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 10 procent av utdelningens bruttobelopp.

3. Notwithstanding

the

provisions of paragraph 2, dividends shall not be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State and is a

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 ska utdelning inte beskattas i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten och är ett bolag (med

company (other than a partnership) that has held, directly or indirectly, at least 10 per cent of the voting power of the company paying the dividends for the period of six months ending on the date on which entitlement to the dividends is determined. For the purposes of this paragraph, the term “partnership” does not include any entity that is treated as a body corporate for tax purposes in a Contracting State and is a resident of that Contracting State.

undantag för handelsbolag) som under en period av sex månader omedelbart före den dag då det bestäms vem som är berättigad till utdelningen har innehaft, direkt eller indirekt, minst 10 procent av det utdelande bolagets röstetal. Uttrycket ”handelsbolag” åsyftar vid tillämpningen av denna punkt inte en person som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person i en avtalsslutande stat och har hemvist i denna avtalsslutande stat.

4. The provisions of paragraphs 2 and 3 shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

4. Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

5. The provisions of paragraph 3 shall not apply in the case of dividends paid by a company which is entitled to a deduction for dividends paid to its beneficiaries in computing its taxable income in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident.”

5. Bestämmelserna i punkt 3 tillämpas inte på utdelning som betalas av ett bolag som är berättigat till avdrag för lämnad utdelning vid beskattningen i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist.”

2. Paragraphs 3 and 4 of Article 10 of the Convention shall be renumbered as paragraphs 6 and 7 respectively.

2. Artikel 10 punkterna 3 och 4 i avtalet omnumreras till 6 respektive 7.

3. Paragraph 5 of Article 10 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

3. Artikel 10 punkt 5 i avtalet utgår och ersätts med följande bestämmelse:

“8. The provisions of paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein and the holding in respect of which the dividends are

”8. Bestämmelserna i punkterna 1, 2, 3, 4 och 5 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta

paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.”

driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.”

4. Paragraph 6 of Article 10 of the Convention shall be amended by deleting the words “or a fixed base” and renumbered as paragraph 9.

4. Artikel 10 punkt 6 i avtalet ändras genom att orden ”eller stadigvarande anordning” utgår och omnumreras till punkt 9.

Article VII Artikel VII

Paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 of Article 11 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

Artikel 11 punkterna 1, 2, 3, 4 och 5 i avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelser:

“1. Interest

arising in a

Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other Contracting State.

”1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten har rätt till, beskattas endast i denna andra avtalsslutande stat.

2. Notwithstanding

the

provisions of paragraph 1, interest arising in a Contracting State that is determined by reference to receipts, sales, income, profits or other cash flow of the debtor or a related person, to any change in the value of any property of the debtor or a related person or to any dividend, partnership distribution or similar payment made by the debtor or a related person, or any other interest similar to such interest arising in a Contracting State, may be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1, får ränta som härrör från en avtalsslutande stat även beskattas i denna stat, enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande stat, om räntans storlek är beroende av intäkter, försäljning, inkomster, vinst eller annat kassaflöde hos gäldenären eller denne närstående person, av värdeförändring på egendom tillhörig gäldenären eller denne närstående person eller av aktieutdelning, utbetalning till bolagsman eller liknande utbetalning från gäldenären eller denne närstående person, eller av annan liknande ränta. Om den som har rätt till räntan har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten dock inte överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp.

3. The term “interest” as used in this Article means income from

3. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje

debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures, and all other income that is subjected to the same taxation treatment as income from money lent by the tax laws of the Contracting State in which the income arises. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purposes of this Article. Income dealt with in Article 10 shall not be regarded as interest for the purposes of this Convention.

slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket avser särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripet agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Uttrycket avser även varje annan inkomst som enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat varifrån inkomsten härrör vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av utlånade pengar. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel. Inkomst som avses i artikel 10 ska inte anses som ränta vid tillämpningen av detta avtal.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred,

5. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den avtalsslutande staten själv, lokal myndighet eller person med hemvist i denna avtalsslutande stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe i samband varmed den skuld uppkommit på

and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.”

vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället anses räntan härröra från den avtalsslutande stat där det fasta driftstället finns.”

Article VIII Artikel VIII

1. Paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 of Article 12 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

1. Artikel 12 punkterna 1, 2, 3, 4 och 5 i avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelser:

“1. Royalties arising

in a

Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other Contracting State.

”1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten har rätt till, beskattas endast i denna andra avtalsslutande stat.

2. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

2. Med

uttrycket ”royalty”

förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och filmer eller band för radio- eller televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod, eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.”

7 shall apply.”

2. Paragraph 6 of Article 12 of the Convention shall be renumbered as paragraph 4.

2. Artikel 12 punkt 6 i avtalet omnumreras till punkt 4.

Article IX Artikel IX

Paragraph 2 of Article 13 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

Artikel 13 punkt 2 i avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelse:

“2. Gains from the alienation of any property, other than immovable property, forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise), may be taxed in that other Contracting State.”

”2. Vinst på grund av överlåtelse av egendom, annan än fast egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra avtalsslutande stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget).”

Article X

Artikel X

Article 14 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

Artikel 14 i avtalet utgår och ersätts av följande:

“Article 14 (Deleted)” ”Artikel 14 (Upphävd)”

Article XI Artikel XI

1. Sub-paragraph (a) of paragraph 2 of Article 15 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

1. Artikel 15 punkt 2 a) i avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelse:

“(a) the recipient is present in that other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the taxable year concerned; and”

”a) mottagaren vistas i den andra avtalsslutande staten under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga; och”

2. Sub-paragraph (c) of para-

2. Artikel 15 punkt 2 c) i avtalet

graph 2 of Article 15 of the Convention shall be amended by deleting the words “or a fixed base”.

ändras genom att orden “eller stadigvarande anordning” utgår.

Article XII Artikel XII

1. Paragraph 1 of Article 17 of the Convention shall be amended by deleting the words “Articles 14 and 15” and replacing them with the words “Articles 7 and 15”.

1. Artikel 17 punkt 1 i avtalet ändras genom att orden ”artiklarna 14 och 15” utgår och ersätts av orden ”artiklarna 7 och 15”.

2. Paragraph 2 of Article 17 of the Convention shall be amended by deleting the words “Articles 7, 14 and 15” and replacing them with the words “Articles 7 and 15”.

2. Artikel 17 punkt 2 i avtalet ändras genom att orden ”artiklarna 7, 14 och 15” utgår och ersätts av orden ”artiklarna 7 och 15”.

Article XIII Artikel XIII

Paragraph 2 of Article 21 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

Artikel 21 punkt 2 i avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelse:

“2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case, the provisions of Article 7 shall apply.”

”2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag av inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.”

Article XIV Artikel XIV

The following new Articles shall be inserted immediately after Article 21 of the Convention:

Följande nya artiklar införs omedelbart efter artikel 21 i avtalet:

Article 21A Artikel 21A

1. Except as otherwise provided in this Article, a resident of a Contracting State that derives income described in paragraph 3 of Article 10 or in Article 11 or 12 from the other Contracting State shall be entitled to the benefits granted for a taxable year by the provisions of that paragraph or those Articles only if such resident is a qualified person as defined in paragraph 2 and satisfies any other specified conditions in that paragraph or those Articles for the obtaining of such benefits.

1. Om inte annat anges i denna artikel så ska en person med hemvist i en avtalsslutande stat, som uppbär sådan inkomst som anges i artikel 10 punkt 3 eller i artiklarna 11 eller 12 som härrör från den andra avtalsslutande staten, vara berättigad till förmåner enligt nämnda bestämmelser ett visst beskattningsår endast om personen är en kvalificerad person enligt punkt 2 samt uppfyller de särskilda villkor som anges för sådana förmåner i nämnda bestämmelser.

2. A resident of a Contracting State is a qualified person for a taxable year only if such resident is either:

2. En person med hemvist i en avtalsslutande stat är en kvalificerad person med avseende på ett visst beskattningsår endast om personen är:

(a) an individual;

a) en fysisk person;

(b) the Government of that Contracting State, any statutory body, political subdivision or local authority of that Contracting State, or the Bank of Japan or the Central Bank of Sweden (Sveriges Riksbank);

b) en avtalsslutande stat, dess offentligrättsliga organ, politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, eller Japans Riksbank eller Sveriges Riksbank;

(c) a company, if its principal class of shares is listed or registered on a recognized stock exchange specified in clause (i) or (ii) of sub-paragraph (c) of paragraph 7 and is regularly traded on one or more recognized stock exchanges;

c) ett bolag, om dess viktigaste aktieslag är noterade på en erkänd aktiebörs som nämns i punkt 7 c) 1) eller 2) och regelmässigt omsätts på en eller flera erkända aktiebörser;

(d) a pension fund, provided that, as of the end of the prior taxable year, more than 50 per cent of the beneficiaries, members or participants of that pension fund are individuals who are residents of either Contracting State;

d) en pensionsfond, om vid utgången av närmast föregående beskattningsår mer än 50 procent av pensionsfondens förmånstagare, medlemmar eller deltagare var fysiska personer med hemvist i endera avtalsslutande staten;

(e) an organisation established under the laws of that Contracting State and operated exclusively for a religious, charitable, educational, scientific, artistic, cultural or

e) en organisation som har bildats enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat och som drivs uteslutande i religiöst, välgörande, utbildningsfrämjande,

public purpose, only if all or part of its income may be exempt from tax under the domestic law of that Contracting State; or

vetenskapligt, artistiskt, kulturellt eller allmännyttigt syfte, men endast om hela eller delar av dess inkomst kan vara undantagen från beskattning enligt den avtalsslutande statens lagstiftning; eller

(f) a person other than an individual, if residents of either Contracting State that are qualified persons by reason of subparagraph (a), (b), (c), (d) or (e) of this paragraph hold, directly or indirectly, at least 50 per cent of the voting power or other beneficial interests of that person.

f) en person, som inte är en fysisk person, om minst 50 procent av röstetalet eller andra ägarandelar i personen innehas direkt eller indirekt av personer med hemvist i endera avtalsslutande staten som är kvalificerade personer enligt a), b), c), d) eller e) i denna punkt.

3. Notwithstanding that a company that is a resident of a Contracting State may not be a qualified person, that company shall be entitled to the benefits granted by the provisions of paragraph 3 of Article 10 or of Article 11 or 12 with respect to an item of income described in that paragraph or those Articles derived from the other Contracting State if that company satisfies any other specified conditions in that paragraph or those Articles for the obtaining of such benefits and at least 75 per cent of the voting power of that company is held, directly or indirectly, by seven or fewer persons who are equivalent beneficiaries.

3. Ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat ska – även om det inte är en kvalificerad person – vara berättigat till avtalsförmåner för sådana inkomster som anges i artikel 10 punkt 3 eller artiklarna 11 eller 12, och som härrör från den andra avtalsslutande staten, om bolaget uppfyller de särskilda villkor som anges för sådana förmåner i nämnda bestämmelser samt minst 75 procent av bolagets röstetal innehas, direkt eller indirekt, av sju eller färre personer som uppfyller villkoren för att vara jämförliga förmånstagare.

4. Where the provisions of subparagraph (f) of paragraph 2 and paragraph 3 apply:

4. I de fall punkt 2 f) och punkt 3 tillämpas:

(a) in respect of taxation by withholding at source, a resident of a Contracting State shall be considered to satisfy the conditions described in that sub-paragraph or paragraph for the taxable year in which payment of an item of income is made if such resident satisfies those conditions during the twelve month period preceding the date of the payment (or, in the

a) beträffande källskatter, ska en person med hemvist i en avtalsslutande stat anses uppfylla villkoren i dessa bestämmelser det beskattningsår som inkomsten utbetalas om personen uppfyller villkoren under den period av tolv månader som föregår utbetalningen (eller, beträffande utdelning, den dag då det bestäms vem som är berättigad till utdelningen),

case of dividends, the date on which entitlement to the dividends is determined);

(b) in all other cases, a resident of a Contracting State shall be considered to satisfy the conditions described in that subparagraph or paragraph for a taxable year if such resident satisfies those conditions on at least half the days of the taxable year.

b) beträffande andra skatter, ska en person med hemvist i en avtalsslutande stat anses uppfylla villkoren i dessa bestämmelser avseende ett beskattningsår om personen uppfyller villkoren under åtminstone hälften av beskattningsårets dagar.

5. (a) Notwithstanding that a resident of a Contracting State may not be a qualified person, that resident shall be entitled to the benefits granted by the provisions of paragraph 3 of Article 10 or of Article 11 or 12 with respect to an item of income described in that paragraph or those Articles derived from the other Contracting State if:

5. a) En person som har hemvist i en avtalsslutande stat ska – även om personen inte är en kvalificerad person – vara berättigad till förmåner för inkomster enligt artikel 10 punkt 3 eller artiklarna 11 och 12 som härrör från den andra avtalsslutande staten, om:

(i) that resident is carrying on business in the first-mentioned Contracting State (other than the business of making or managing investments for that resident’s own account, unless the business is banking, insurance or securities business carried on by a bank, insurance company or securities dealer);

1) personen bedriver rörelse i den förstnämnda avtalsslutande staten (med undantag för rörelse som består i att göra kapitalplaceringar eller att förvalta investeringar för personens egen räkning, såvida denna rörelse inte utgör bank-, försäkrings- eller värdepappersrörelse som bedrivs av en bank, ett försäkringsbolag eller en värdepappershandlare),

(ii) the income derived from that other Contracting State is derived in connection with, or is incidental to, that business; and

2) inkomsten som härrör från den andra avtalsslutande staten förvärvas i samband med, eller är underordnad, rörelsen, och

(iii) that resident satisfies any other specified conditions in that paragraph or those Articles for the obtaining of such benefits.

3) personen uppfyller de särskilda villkor för att erhålla sådana förmåner som anges i nämnda punkt eller artiklar.

(b) If a resident of a Contracting State derives an item of income from a business carried on by that resident in the other Contracting State or derives an item of income arising in the other Contracting State from a person that has with that resident a relationship

b) Om en person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst från rörelse som personen bedriver i den andra avtalsslutande staten eller uppbär inkomst som härrör från den andra avtalsslutande staten och som betalas av en person med vilken

described in sub-paragraph (a) or (b) of paragraph 1 of Article 9, the conditions described in subparagraph (a) of this paragraph shall be considered to be satisfied with respect to such item of income only if the business carried on in the first-mentioned Contracting State is substantial in relation to the business carried on in that other Contracting State. Whether such business is substantial for the purposes of this paragraph shall be determined on the basis of all the facts and circumstances.

den förstnämnda personen är i intressegemenskap, på sätt som anges i artikel 9 punkt 1 a) eller b), ska, i förhållande till sådan inkomst, villkoren i a) i denna punkt anses uppfyllda endast om rörelsen som bedrivs i den förstnämnda staten är väsentlig i förhållande till den rörelse som bedrivs i den andra avtalsslutande staten. Vid tillämpningen av denna punkt ska frågan om en rörelse är väsentlig eller inte, avgöras med hänsyn tagen till samtliga fakta och omständigheter.

(c) In determining whether a person is carrying on business in a Contracting State under subparagraph (a) of this paragraph, the business conducted by a partnership in which that person is a partner and the business conducted by persons connected to such person shall be deemed to be conducted by such person. A person shall be connected to another if one holds, directly or indirectly, at least 50 per cent of the beneficial interests in the other (or, in the case of a company, at least 50 per cent of the voting power of the company) or a third person holds, directly or indirectly, at least 50 per cent of the beneficial interests (or, in the case of a company, at least 50 per cent of the voting power of the company) in each person. In any case, a person shall be considered to be connected to another if, on the basis of all the facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same person or persons.

c) Vid bestämmandet av om en person bedriver rörelse i en avtalsslutande stat vid tillämpningen av punkt a), ska en rörelse bedriven av ett handelsbolag i vilket personen är bolagsman eller en rörelse bedriven av personer med vilka personen är närstående anses vara en rörelse bedriven av den personen. En person ska anses närstående till en annan person om en av personerna är den rättmätiga innehavaren, direkt eller indirekt, av minst 50 procent i den andra personen (eller, i fråga om ett bolag, minst 50 procent av röstetalet i bolaget), eller, om en tredje person är den rättmätiga ägaren, direkt eller indirekt, till minst 50 procent av var och en av personerna (eller i fråga om bolag, minst 50 procent av röstetalet i bolaget). En person ska dock alltid anses närstående till en annan om den ena personen, med hänsyn tagen till samtliga fakta och omständigheter, kontrollerar den andra eller om båda personerna kontrolleras av samma person eller personer.

6. A resident of a Contracting State that is neither a qualified person nor entitled under paragraph 3 or 5 to the benefits granted

6. En person med hemvist i en avtalsslutande stat som inte är en kvalificerad person och som enligt punkterna 3 eller 5 inte heller är

by the provisions of paragraph 3 of Article 10 or of Article 11 or 12 with respect to an item of income described in that paragraph or those Articles shall, nevertheless, be granted such benefits if the competent authority of the other Contracting State determines, in accordance with its domestic law or administrative practice, that the establishment, acquisition or maintenance of such resident and the conduct of its operations are considered as not having the obtaining of such benefits as one of the principal purposes.

berättigad till förmåner för inkomster som anges i artikel 10 punkt 3 eller artiklarna 11 och 12, ska ändå åtnjuta sådana förmåner om den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten finner, i enlighet med dess lagstiftning och administrativa praxis, att etableringen, förvärvet eller innehavet av en sådan person och bedrivandet av dess verksamhet inte har som ett av sina huvudsakliga syften att komma i åtnjutande av sådana förmåner.

7. For the purposes of this Article:

7. Vid tillämpningen av denna artikel:

(a) the

term “shares” shall

include depository receipts thereof;

a) åsyftar uttrycket ”aktier” även depåbevis;

(b) the term “principal class of shares” means the class or classes of shares of a company which represent a majority of the voting power of the company;

b) åsyftar uttrycket ”viktigaste aktieslag” det eller de aktieslag som representerar majoriteten av röstetalet i bolaget;

(c) the term “recognized stock exchange” means:

c) åsyftar

uttrycket ”erkänd

aktiebörs”:

(i) any stock exchange established under the terms of the Financial Instruments and Exchange Law (Law No. 25 of 1948) of Japan;

1) varje aktiebörs som etablerats i enlighet med den japanska Värdepappers- och börslagen (”Financial

Instruments and

Exchange Law”) (lag nr 25 från år 1948),

(ii) the OMX NASDAQ Stockholm Stock Exchange (Stockholmsbörsen), the Nordic Growth Market, and any other stock exchange subject to regulation by the Swedish Financial Supervisory Authority;

2) Stockholmsbörsen, Nordic Growth Market (NGM) och varje annan aktiebörs som står under tillsyn av Finansinspektionen,

(iii) the Irish Stock Exchange and the stock exchanges of Amsterdam, Brussels, Copenhagen, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Helsinki, Hong Kong, London, Madrid, Milan, New York, Oslo, Paris, Reykjavik, Riga, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Tallinn, Toronto, Vienna,

3) den irländska aktiebörsen samt aktiebörserna i Amsterdam, Bryssel, Köpenhamn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Helsingfors, Hong Kong, London, Madrid, Milano, New York, Oslo, Paris, Reykjavik, Riga, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Tallinn, Toronto, Wien, Vilnius och

Vilnius, and Zurich, and the NASDAQ System; and

Zürich, samt “NASDAQ”systemet, och

(iv) any other stock exchange which the competent authorities of the Contracting States agree to recognize for the purposes of this Article;

4) varje annan aktiebörs som de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna för tillämpningen av denna artikel kommer överens om,

(d) the term “pension fund” means any person that:

d) åsyftar uttrycket ”pensionsfond” varje person som:

(i) is established under the laws of a Contracting State;

1) är etablerad i enlighet med lagstiftningen i en avtalsslutande stat,

(ii) is operated principally to administer or provide pensions, retirement benefits or other similar remuneration or to earn income for the benefit of other pension funds; and

2) huvudsakligen är verksam för att administrera eller tillhandahålla pensioner, pensionsförmåner eller annan liknande ersättning, eller för att erhålla inkomster till förmån för andra pensionsfonder, och

(iii) is exempt from tax in that Contracting State with respect to income derived from the activities described in clause (ii); and

3) är undantagen från skatt i den avtalsslutande staten på inkomst från sådan verksamhet som anges ovan under 2), samt

(e) the term “equivalent beneficiary” means:

e) åsyftar uttrycket ”jämförlig förmånstagare”:

(i) a resident of a state that has a convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion between that state and the Contracting State from which the benefits of this Convention are claimed such that:

1) en person med hemvist i en stat som har ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt med den avtalsslutande stat från vilken avtalsförmåner enligt detta avtal begärs och

(aa) that convention contains provisions for effective exchange of information;

aa) det avtalet innehåller bestämmelser om informationsutbyte,

(bb) that resident is a qualified person under the limitation on benefits provisions in that convention or, when there are no such provisions in that convention, would be a qualified person when that convention is read as including provisions corresponding to paragraph 2; and

bb) personen är en kvalificerad person enligt bestämmelserna om begränsning av förmåner i det avtalet, eller om sådana bestämmelser inte finns, skulle ha varit en kvalificerad person om avtalet hade haft bestämmelser motsvarande de i punkt 2, och

(cc) with respect to an item of income referred to in paragraph 3 of Article 10 or in Article 11 or 12 that resident would be entitled under that convention to a rate of tax with respect to the particular class of income for which the benefits are being claimed under

cc) personen i enlighet med det avtalet skulle vara berättigad, med avseende på inkomst som avses i artikel 10 punkt 3 eller i artiklarna 11 eller 12, en skattesats för en sådan inkomst som är minst lika låg som den skattesats som tillämpas enligt detta avtal, eller

this Convention that is at least as low as the rate applicable under this Convention; or

(ii) a qualified person by reason of sub-paragraph (a), (b), (c), (d) or (e) of paragraph 2.

2) en kvalificerad person i enlighet med punkt 2 a), b), c), d) eller e).

Article 21B Artikel 21B

Notwithstanding any other provisions of this Convention, where

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal, om

(a) a company that is a resident of a Contracting State derives its income primarily from other states

a) ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat huvudsakligen förvärvar sina inkomster från andra stater

(i) from financial or shipping activities, or

1) från finans- eller sjöfartsverksamhet, eller

(ii) from being the headquarters or co-ordination centre in relation to, or an entity providing administrative services or other support to, a group of companies which carry on business primarily in other states; and

2) genom att vara huvudkontor, coordination centre eller en enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse huvudsakligen i andra stater, och

(b) such income would bear a significantly lower tax under the laws of that Contracting State than income from financial or shipping activities carried out within that Contracting State or from being the headquarters or co-ordination centre in relation to, or an entity providing administrative services or other support to, a group of companies which carry on business in that Contracting State, as the case may be,

b) sådan inkomst beskattas väsentligt lägre enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande stat än inkomster från finans- eller sjöfartsverksamhet som bedrivs inom denna stat eller genom att vara huvudkontor, coordination centre eller en enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse i denna avtalsslutande stat,

any provisions of this Convention conferring an exemption or a reduction of tax shall not apply to the income of such company and to the dividends paid by such company.

ska de bestämmelser i detta avtal som medger undantag från eller nedsättning av skatt inte tillämpas på inkomst som sådant bolag förvärvar och inte heller på utdelning som betalas av sådant bolag.

Article 21C Artikel 21C

No relief shall be available under this Convention if it was the

Lättnader enligt detta avtal ska inte erhållas om det huvudsakliga

main purpose of any person concerned with the creation or assignment of any right or property in respect of which the income is paid or derived to take advantage of this Convention by means of that creation or assignment.”

syftet, hos någon person som har inflytande över tillskapandet eller placeringen av andelar eller egendom på grund av vilken inkomsten är betalad eller från vilken den härrör, är att uppnå förmån av detta avtal genom sådant tillskapande eller sådan placering.”

Article XV Artikel XV

Article 22 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

Artikel 22 i avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelser:

Article 22 Artikel 22

1. Subject to the provisions of the laws of Japan regarding the allowance as a credit against Japanese tax of tax payable in any country other than Japan, where a resident of Japan derives income from Sweden which may be taxed in Sweden in accordance with the provisions of this Convention, the amount of Swedish tax payable in respect of that income shall be allowed as a credit against the Japanese tax imposed on that resident. The amount of credit, however, shall not exceed the amount of the Japanese tax which is appropriate to that income.

1. Med beaktande av lagstiftningen i Japan beträffande möjligheten till avräkning mot japansk skatt, av skatt som betalas i annat land än Japan gäller följande. Om en person med hemvist i Japan uppbär inkomst från Sverige som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige, ska den svenska skatt som betalas på denna inkomst avräknas mot den japanska skatt som påförs denna person. Avräkningsbeloppet får emellertid inte överstiga summan av den japanska skatten som är hänförlig till denna inkomst.

2. (a) Subject to the provisions of sub-paragraph (b) of this paragraph and of paragraph 6 of Article 10, where a resident of Sweden derives income which may be taxed in Japan in accordance with the provisions of this Convention, Sweden shall allow - subject to the provisions of the laws of Sweden concerning credit for foreign tax (as they may be amended from time to time without changing the general principle hereof) - as a deduction from the tax on such income, an

2. a) Med beaktande av b) i denna punkt och artikel 10 punkt 6, om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Japan ska Sverige – med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) – från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den japanska skatt

amount equal to the Japanese tax paid in respect of such income.

som erlagts på inkomsten.

(b) Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in Japan, Sweden may, when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in Japan.”

b) Om en person med hemvist i Sverige erhåller inkomst som i enlighet med detta avtal beskattas endast i Japan, får Sverige, vid fastställande av skattesatsen för svensk progressiv skatt beakta den inkomst som ska beskattas endast i Japan.”

Article XVI Artikel XVI

1. Paragraph 2 of Article 23 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

1. Artikel 23 punkt 2 i avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelse:

“2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other Contracting State than the taxation levied on enterprises of that other Contracting State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.”

”2. Beskattningen av ett fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, ska i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av ett företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådana personliga avdrag vid beskattningen och sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten.”

2. Paragraph 3 of Article 23 of the Convention shall be amended by deleting the words “Article 9, paragraph 6 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12,” and replacing them with the words “paragraph 1 of Article 9, paragraph 6 of Article 11 or paragraph 4 of Article 12”.

2. Artikel 23 punkt 3 i avtalet ändras genom att orden ”artikel 9, artikel 11 punkt 6 eller artikel 12 punkt 6” utgår och ersätts med orden ”artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 6 eller artikel 12 punkt 4”.

Article XVII Artikel XVII

Article 24 of the Convention Artikel 24 i avtalet ändras

shall be amended by adding the following after paragraph 4:

genom att följande nya bestämmelse införs omedelbart efter punkt 4:

“5. Where, ”5. I fall då, (a) under paragraph 1, a person has presented a case to the competent authority of a Contracting State on the basis that the actions of one or both of the Contracting States have resulted for that person in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, and

a) en person, i enlighet med punkt 1, har gjort en framställan till den behöriga myndigheten i en avtalsslutande stat med anledning av att åtgärder i den ena eller båda avtalsslutande staterna för honom har medfört beskattning i strid med bestämmelserna i detta avtal, och

(b) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pursuant to paragraph 2 within three years from the presentation of the case to the competent authority of the other Contracting State,

b) de behöriga myndigheterna inte, inom tre år från anmälan till den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten, kan nå en överenskommelse för att lösa frågan enligt punkt 2,

any unresolved issues arising from the case shall be submitted to arbitration if the person so requests. These unresolved issues shall not, however, be submitted to arbitration if a decision on these issues has already been rendered by a court or administrative tribunal of either Contracting State. Unless a person directly affected by the case does not accept the mutual agreement that implements the arbitration decision, that decision shall be binding on both Contracting States and shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of these Contracting States. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this paragraph.

ska, om personen begär det, kvarstående olösta frågor i ärendet hänskjutas till skiljeförfarande. Sådana olösta frågor ska dock inte hänskjutas till skiljeförfarande om en domstol i någon av de avtalsslutande staterna har meddelat ett beslut avseende dessa frågor. Skiljedomen är bindande för båda avtalsslutande staterna och ska genomföras utan hinder av tidsbegränsningar i dessa staters interna lagstiftning, såvida inte en person som direkt berörs av ärendet inte accepterar den ömsesidiga överenskommelsen som genomför skiljedomen. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska träffa överenskommelse om sättet att tillämpa denna punkt.

6. For the purposes of applying the provisions of paragraph 5:

6. Vid tillämpningen av bestämmelserna i punkt 5:

(a) The competent authorities shall by mutual agreement establish a procedure in order to ensure that an arbitration decision will be implemented within two

a) De behöriga myndigheterna ska genom ömsesidig överenskommelse inrätta ett förfarande som säkerställer att en skiljedom blir genomförd inom två år från en

years from a request for arbitration as referred to in paragraph 5 unless actions or inaction of a person directly affected by the case presented pursuant to that paragraph hinder the resolution of the case or unless the competent authorities and that person agree otherwise.

begäran om skiljeförfarande enligt punkt 5, om inte åtgärder eller passivitet från en person som direkt berörs av ärendet enligt nämnda punkt hindrar att ärendet löses eller om inte de behöriga myndigheterna och personen kommer överens om annat.

(b) An arbitration panel shall be established in accordance with the following rules:

b) En skiljenämnd ska upprättas enligt följande regler:

(i) An arbitration panel shall consist of three arbitrators with expertise or experience in international tax matters.

1) En skiljenämnd ska bestå av tre skiljemän som har sakkunskap och erfarenhet i frågor om internationell skatt.

(ii) Each competent authority shall appoint one arbitrator who may be its national. The two arbitrators appointed by the competent authorities shall appoint the third arbitrator who serves as the chair of the arbitration panel in accordance with the procedures agreed by the competent authorities.

2) De behöriga myndigheterna ska utse var sin skiljeman. Sådan skiljeman får vara medborgare i avtalsslutande stat. De två skiljemännen utsedda av de behöriga myndigheterna ska utse den tredje skiljemannen som ska vara skiljenämndens ordförande i enlighet med det förfarande som de behöriga myndigheterna kommit överens om.

(iii) All arbitrators shall not be employees of the tax authorities of the Contracting States, nor have had dealt with the case presented pursuant to paragraph 1 in any capacity. Unless otherwise agreed by the competent authorities of the Contracting States, the third arbitrator shall not be a national of either Contracting State.

3) Skiljemännen får inte vara anställda av de avtalsslutande staternas skattemyndigheter och får inte heller, i någon form, ha befattat sig med det ärende som har framlagts i enlighet med punkt

1. Den tredje skiljemannen får inte vara medborgare i någon av de avtalsslutande staterna om inte de behöriga myndigheterna kommit överens om annat.

(iv) The competent authorities shall ensure that all arbitrators and their staff agree, in statements sent to each competent authority, prior to their acting in an arbitration proceeding, to abide by and be subject to the same confidentiality and non-disclosure obligations described in paragraph 2 of Article 25 and under the applicable domestic laws of the Contracting States.

4) De behöriga myndigheterna ska tillse att samtliga skiljemän och deras personal, innan deras uppdrag påbörjas, till de behöriga myndigheterna skriftligen inger en försäkran om att omfattas av och att efterkomma de skyldigheter avseende sekretess och tystnadsplikt som beskrivs i artikel 25 punkt 2 och som gäller enligt de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

(v) Each competent authority 5) De behöriga myndigheterna

shall bear the costs of its appointed arbitrator and its own expenses. The costs of the chair of an arbitration panel and other expenses associated with the conduct of the proceedings shall be borne by the competent authorities in equal shares.

ska var för sig bära kostnaden för sin utsedda skiljeman och sina egna utgifter. Kostnaden för skiljenämndens ordförande och andra utgifter för skiljeförfarandet ska bäras av de behöriga myndigheterna i lika delar.

(c) The competent authorities shall provide the information necessary for the arbitration decision to all arbitrators and their staff without undue delay.

c) De behöriga myndigheterna ska utan oskäligt dröjsmål lämna den information som är nödvändig för skiljedomen till skiljemännen och deras personal.

(d) An arbitration decision shall be treated as follows:

d) En skiljedom ska behandlas enligt följande:

(i) An arbitration decision has no formal precedential value.

1) En skiljedom har inget prejudicerande värde.

(ii) An arbitration decision shall be final, unless that decision is found to be unenforceable by the courts of one of the Contracting States due to a violation of paragraph 5, of this paragraph or of any procedural rule determined in accordance with sub-paragraph (a) of this paragraph that may reasonably have affected the decision. If the decision is found to be unenforceable due to the violation, the decision shall be considered not to have been made.

2) En skiljedom är bindande, om inte en domstol i en avtalsslutande stat bedömer att domen inte är verkställbar eftersom den strider mot punkt 5, mot denna punkt eller, om det rimligtvis kan ha påverkat utgången, mot överenskommelse om förfarandet enligt a) i denna punkt. Om skiljedomen bedöms inte kunna verkställas ska den anses som inte meddelad.

(e) Where, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has delivered a decision to the competent authorities and the person who made the request for arbitration, the competent authorities have solved all the unresolved issues submitted to the arbitration, the case shall be considered as solved pursuant to paragraph 2 and no arbitration decision shall be provided.

e) Om, vid någon tidpunkt efter det att en begäran om skiljeförfarande har framställts och innan skiljenämnden har meddelat en skiljedom till de behöriga myndigheterna och den person som har begärt skiljeförfarandet, de behöriga myndigheterna har löst alla olösta frågor som hänskjutits till skiljeförfarande ska ärendet anses löst i enlighet med punkten 2 och en skiljedom ska inte meddelas.

7. (a) The provisions of paragraphs 5 and 6 shall not apply to cases falling within paragraph 3 of Article 4 or to cases concerning the attribution of capital to a permanent establishment under

7. a) Bestämmelserna i punkterna 5 och 6 ska inte tillämpas på ärenden som rör artikel 4 punkt 3 och inte heller på ärenden som rör hänförande av kapital till ett fast driftställe enligt

Article 7. artikel 7.

(b) Notwithstanding the provisions of paragraph 5, a case shall not be submitted to arbitration if the competent authorities of both Contracting States have agreed that the case is not suitable for resolution through arbitration.”

b) Utan hinder av bestämmelserna i punkt 5, ska ett ärende inte hänskjutas till skiljeförfarande om de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna har överenskommit att ärendet inte är lämpligt att avgöras genom skiljeförfarande.”

Article XVIII Artikel XVIII

Article 25 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

Artikel 25 i avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelser:

Article 25 Artikel 25

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal eller för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artiklarna 1 och 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Contracting State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of

2. Upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn över nämnda verksamheter.

the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both Contracting States and the competent authority of the Contracting State supplying the information authorizes such use.

Dessa personer eller myndigheter får använda upplysningar bara för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden. Utan hinder av ovanstående får upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit användas för andra ändamål när sådana upplysningar får användas för sådana andra ändamål enligt lagstiftningen i båda avtalsslutande staterna och den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat som har lämnat upplysningarna har tillåtit sådant användande.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 medför inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professsional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public);

c) lämna upplysningar som skulle röja affärs-, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public);

(d) to obtain or provide information that would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are:

d) att inhämta eller tillhandahålla information som skulle avslöja konfidentiell kommunikation mellan en klient och dennes advokat eller annat juridiskt ombud, när sådan kommunikation:

(i) produced for the purposes of seeking or providing legal advice; or

1) sker i syfte att erhålla eller lämna juridisk rådgivning; eller

(ii) produced for the purposes of 2) sker i syfte att användas i

use in existing or contemplated legal proceedings.

pågående eller planerade rättsliga förfaranden.

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other Contracting State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

4. Då en avtalsslutande stat begär upplysningar enligt denna artikel ska den andra avtalsslutande staten använda de medel som denna stat förfogar över för att inhämta de begärda upplysningarna, även om denna andra stat inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i föregående mening begränsas av bestämmelserna i punkt 3, men detta medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra lämna upplysningar uteslutande därför att denna stat inte har något eget intresse av sådana upplysningar.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.”

5. Bestämmelserna i punkt 3 medför inte rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av en bank, annan finansiell institution, ombud, representant eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.”

Article XIX Artikel XIX

Article 25A of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

Artikel 25A i avtalet utgår och ersätta av följande bestämmelser:

Article 25A Artikel 25A

1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2.

1. De avtalsslutande staterna ska lämna varandra handräckning vid indrivning av skattefordringar. Handräckningen begränsas inte av artiklarna 1 och 2.

2. The term “revenue claim” as used in this Article means an amount owed in respect of the following taxes, insofar as the

2. Uttrycket ”skattefordran” åsyftar vid tillämpningen av denna artikel en skuld avseende följande skatter, i den mån beskattningen

taxation thereunder is not contrary to this Convention or any other instrument to which the Contracting States are parties, as well as interest, administrative penalties, surcharges and costs of collection or conservancy related to such amount:

inte strider mot detta avtal eller något annat avtal som de avtalsslutande staterna har ingått, samt ränta, administrativa straffavgifter, tilläggsavgifter och kostnader för indrivning eller säkringsåtgärder med anledning av en sådan skuld:

(a) in the case of Japan:

a) i Japan:

(i) the income tax; 1) inkomstskatten; (ii) the corporation tax; 2) bolagsskatten; (iii) the special income tax for reconstruction;

3) den särskilda rekonstruktionsskatten;

(iv) the special corporation tax for reconstruction;

4) den särskilda rekonstruktionsskatten för bolag;

(v) the consumption tax; 5) konsumtionsskatten; (vi) the inheritance tax; and 6) arvsskatten; och (vii) the gift tax; 7) gåvoskatten; (b) in the case of Sweden:

b) i Sverige:

(i) the national income tax; 1) den statliga inkomstskatten; (ii) the withholding tax on dividends;

2) kupongskatten;

(iii) the income tax on nonresidents;

3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta;

(iv) the income tax on nonresident artistes and athletes;

4) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.;

(v) the municipal income tax; 5) den kommunala inkomst-

skatten;

(vi) the value added tax; 6) mervärdesskatten; (vii) the real estate tax; 7) fastighetsskatten; (viii) the net wealth tax; 8) förmögenhetsskatten; (ix) the inheritance tax; and 9) arvsskatten; och (x) the gift tax; 10) gåvoskatten. (c) any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Protocol signed at Stockholm on 5 December 2013 amending this Convention as amended by the Protocol signed at Stockholm on 19 February 1999 in addition to, or in place of, the taxes covered by sub-paragraphs (a) and (b).

c) skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av det protokoll som undertecknades i Stockholm den 5 december 2013 och som ändrade detta avtal, såsom ändrat genom protokoll som undertecknades i Stockholm den 19 februari 1999, påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i a) och b).

The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska meddela varandra väsentliga ändringar som har gjorts i deras skattelagstiftning.

3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that Contracting State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that Contracting State, prevent its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that Contracting State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other Contracting State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other Contracting State that met the conditions allowing that other Contracting State to make a request under this paragraph.

3. När en skattefordran i en avtalsslutande stat är möjlig att verkställa enligt den avtalsslutande statens lagstiftning och fordran ska betalas av en person som vid den tidpunkten enligt den avtalsslutande statens lagstiftning inte kan motsätta sig dess indrivning, ska denna skattefordran, efter framställan av den behöriga myndigheten i den avtalsslutande staten, erkännas för indrivning av den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten. Denna skattefordran ska drivas in av den andra avtalsslutande staten i enlighet med bestämmelserna i denna stats lagstiftning om verkställighet och indrivning av dess egna skatter, som om fordran vore en skattefordran i denna andra avtalsslutande stat som uppfyllde kraven för att denna andra avtalsslutande stat skulle kunna göra en framställan enligt denna punkt.

4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that Contracting State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that Contracting State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That other Contracting State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other Contracting State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first-mentioned Contracting

4. När en skattefordran i en avtalsslutande stat är en fordran för vilken den avtalsslutande staten enligt sin lagstiftning får vidta säkringsåtgärder för att säkerställa indrivning, ska denna skattefordran, efter framställan av den behöriga myndigheten i den avtalsslutande staten, erkännas för vidtagande av säkringsåtgärder av den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten. Den andra avtalsslutande staten ska för denna skattefordran vidta säkringsåtgärder i enlighet med bestämmelserna i denna stats lagstiftning som om fordran vore en skattefordran i denna andra avtalsslutande stat, även om, vid tidpunkten då sådana åtgärder vidtas, skattefordran inte är verkställbar i den förstnämnda avtalsslutande staten eller ska

State or is owed by a person who has a right to prevent its collection.

betalas av en person som kan motsätta sig dess indrivning.

5. Notwithstanding

the

provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that Contracting State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that Contracting State by reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that Contracting State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State.

5. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 3 och 4, ska en skattefordran, som har erkänts av en avtalsslutande stat i enlighet med punkt 3 eller 4, i den avtalsslutande staten inte omfattas av tidsfrister eller ges förmånsrätt som gäller för skattefordringar enligt lagstiftningen i den avtalsslutande staten. Inte heller ska en skattefordran som har erkänts av en avtalsslutande stat i enlighet med punkt 3 eller 4 i den avtalsslutande staten ges en förmånsrätt såsom skattefordran enligt lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten.

6. Notwithstanding

the

provisions of paragraph 5, acts carried out by a Contracting State in the collection of a revenue claim accepted by that Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4, which, if they were carried out by the other Contracting State, would have the effect of suspending, prolonging or interrupting the time limits applicable to the revenue claim according to the laws of that other Contracting State, shall have such effect under the laws of that other Contracting State. The first-mentioned Contracting State shall inform the other Contracting State about such acts.

6. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 5, ska åtgärder vidtagna av en avtalsslutande stat vid verkställandet av en skattefordran som har erkänts av den avtalsslutande staten i enlighet med punkt 3 eller 4, som, om de hade vidtagits av den andra avtalsslutande staten och då inneburit att tidsfristen för skattefordran enligt den andra avtalsslutande statens lagstiftning hade skjutits upp, förlängts eller avbrutits, ha sådan verkan enligt den andra avtalsslutande statens lagstiftning. Den förstnämnda avtalsslutande staten ska underrätta den andra avtalsslutande staten om sådana handlingar.

7. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a Contracting State shall not be brought before the courts or administrative bodies of the other Contracting State.

7. Förfaranden som gäller förekomsten, giltigheten eller omfattningen av en skattefordran i en avtalsslutande stat ska inte anhängiggöras i domstol eller administrativa myndigheter i den andra avtalsslutande staten.

8. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the relevant revenue claim to the first-mentioned Contracting State, the relevant revenue claim ceases to be

8. Om, efter det att en framställan har gjorts av en avtalsslutande stat enligt punkt 3 eller 4 men innan den andra avtalsslutande staten har drivit in och överfört skattefordran till den förstnämnda avtalsslutande staten, den skattefordran det gäller upphör att vara

(a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first-mentioned Contracting State that is enforceable under the laws of that Contracting State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that Contracting State, prevent its collection, or

a) i händelse av en framställan enligt punkt 3, en skattefordran i den förstnämnda avtalsslutande staten som är möjlig att verkställa enligt den avtalsslutande statens lagstiftning och ska betalas av en person som vid den tidpunkten inte kan motsätta sig dess indrivning enligt lagstiftningen i den avtalsslutande staten, eller

(b) in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first-mentioned Contracting State in respect of which that Contracting State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection

b) i händelse av en framställan enligt punkt 4, en skattefordran i den förstnämnda staten för vilken den avtalsslutande staten enligt sin lagstiftning får vidta säkringsåtgärder för att säkerställa indrivning

the competent authority of the first-mentioned Contracting State shall promptly notify the competent authority of the other Contracting State of that fact and, at the option of the other Contracting State, the firstmentioned Contracting State shall either suspend or withdraw its request.

ska den behöriga myndigheten i den förstnämnda avtalsslutande staten utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten detta och den förstnämnda avtalsslutande staten ska, i enlighet med den andra avtalsslutande statens önskemål, antingen vilandeförklara eller återta sin framställan.

9. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

9. Bestämmelserna i denna artikel medför inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;

(b) to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);

b) vidta åtgärder som skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public);

(c) to provide assistance if the

c) lämna handräckning om den

other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;

andra avtalsslutande staten inte har vidtagit alla rimliga åtgärder för indrivning eller säkringsåtgärder som står till dess förfogande enligt dess lagstiftning eller administrativa praxis;

(d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that Contracting State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State.

d) lämna handräckning i de fall där den administrativa bördan för denna avtalsslutande stat uppenbart inte står i proportion till den nytta som står att vinna för den andra avtalsslutande staten.

10. Before assistance is lent under the provisions of this Article, the competent authorities of both Contracting States shall agree upon the mode of application of this Article, including an agreement to ensure comparable levels of assistance to each of the Contracting States. In particular, the competent authorities of both Contracting States shall agree on a limit to the number of applications for assistance that a Contracting State may make in a particular year and a minimum monetary threshold for a revenue claim for which assistance is sought.”

10. Innan handräckning lämnas enligt bestämmelserna i denna artikel, ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna träffa överenskommelse om sättet att tillämpa denna artikel, som säkerställer en jämförbar omfattning av handräckning till var och en av de avtalsslutande staterna. I synnerhet ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna träffa överenskommelse om en gräns för det antal framställningar om handräckning som en avtalsslutande stat kan göra under ett visst år samt en lägsta beloppsgräns för en skattefordran för vilken handräckning begärs.”

Article XX Artikel XX

1. Each of the Contracting States shall send in writing and through diplomatic channels to the other the notification confirming that its internal procedures necessary for the entry into force of this Protocol have been completed. The Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of receipt of the latter notification.

1. Var och en av de avtalsslutande staterna ska på diplomatisk väg skriftligen underrätta den andra avtalsslutande staten när de interna åtgärder som krävs för att detta protokoll ska träda i kraft är vidtagna. Protokollet ska träda i kraft trettio dagar efter den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot.

2. This Protocol shall have effect:

2. Detta protokoll ska tillämpas:

(a) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of

a) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år

January of the year next following the date on which the Protocol enters into force;

som följer närmast efter den dag då protokollet träder i kraft eller senare,

(b) in respect of other taxes on income, as regards income for taxable years beginning on or after the first day of January of the year next following the date on which the Protocol enters into force.

b) i fråga om andra skatter på inkomst, såvitt avser inkomst för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då protokollet träder i kraft eller senare.

3. Notwithstanding

the

provisions of paragraph 2, the provisions of paragraphs 5, 6 and 7 of Article 24 of the Convention, as added by Article XVII of this Protocol, shall have effect from the date of entry into force of the Protocol, with respect to:

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2, ska artikel 24 punkterna 5, 6 och 7 i avtalet, såsom införda genom artikel XVII i detta protokoll, tillämpas från och med den dag då detta protokoll träder i kraft, såvitt avser:

(a) cases that are under consideration by the competent authorities of the Contracting States on the date on which the Protocol enters into force. For such cases, no unresolved issues arising therefrom shall be submitted to arbitration earlier than three years after the date on which the Protocol enters into force;

a) ärenden som behandlas av de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna den dag då protokollet träder i kraft. För sådana ärenden ska inga olösta frågor som följer av dessa bli föremål för skiljeförfarande tidigare än tre år efter den dag då protokollet träder i kraft, och

(b) cases that come under consideration by the competent authorities of the Contracting States after the date on which the Protocol enters into force.

b) ärenden som börjar behandlas av de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna efter den dag då protokollet träder i kraft.

4. Notwithstanding

the

provisions of paragraph 2, the provisions of Article 25 of the Convention, as amended by Article XVIII of this Protocol, and Article 25A of the Convention, as amended by Article XIX of the Protocol, shall have effect from the date of entry into force of the Protocol, without regard to the taxable year to which the matter or revenue claim relates.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2, ska bestämmelserna i artikel 25 i avtalet, såsom ändrade genom artikel XVIII i detta protokoll, och artikel 25A i avtalet, såsom ändrade genom artikel XIX i protokollet, tillämpas från och med den dag protokollet träder i kraft, oavsett till vilket beskattningsår beskattnings-anspråket är att hänföra.

5. This Protocol shall remain in effect as long as the Convention remains in force.

5. Detta protokoll förblir i kraft så länge som avtalet är i kraft.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

DONE in duplicate at Stockholm, this fifth day of December 2013, in the English language.

Som skedde i Stockholm, den 5 december 2013, i två exemplar på det engelska språket.

For the Government of Sweden: För Sveriges regering:

Mikael Lundholm Mikael Lundholm

For the Government of Japan: För Japans regering:

Seiji Morimoto Seiji Morimoto

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 13 mars 2014

Närvarande: statsministern Reinfeldt, ordförande, statsråden Björklund, Bildt, Ask, Erlandsson, Hägglund, Borg, Billström, Adelsohn Liljeroth, Björling, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Ek, Lööf, Svantesson

Föredragande: statsrådet Borg

Regeringen beslutar proposition 2013/14:150 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan