Prop. 2013/14:53

Nationella patent på engelska

1

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 december 2013

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att nationella patentansökningar ska kunna behandlas och beviljas på engelska. I dag måste en sådan patentansökan ges in på svenska, vilket ofta kräver ett omfattande översättningsarbete. Att ansöka om ett svenskt patent har därför kunnat bli omotiverat kostsamt. Förslaget syftar till att sökanden ska kunna begränsa sina kostnader för översättningar. Lägre översättningskostnader i samband med patentansökningar främjar forskning och innovationer. Detta gäller inte minst för forskningsintensiva svenska företag som har engelska som arbetsspråk och för företag som avser att söka patent i flera länder på ett och samma språk. Genom denna förenkling får företag som söker ett svenskt patent också samma förutsättningar som vid ansökningar i andra länder som på motsvarande sätt avstår från krav på översättningar.

För att tillgodose allmänhetens intresse av att kunna bilda sig en uppfattning om en patentansökan föreslås att sökanden i dessa fall ska ge in en översättning till svenska av patentkraven, som utgör en begränsad del av ansökan.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Prop. 2013/14:53

2

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 3

2 Förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837) ........................ 4

3 Ärendet och dess beredning ............................................................ 24

4 Ett nationellt patent på engelska ..................................................... 25

5 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ................................... 35

6 Konsekvenser .................................................................................. 36

7 Författningskommentar ................................................................... 38

Bilaga 1 Sammanfattning av betänkandet (SOU 2012:19) ................. 52

Bilaga 2 Betänkandets författningsförslag .......................................... 56

Bilaga 3 Förteckning över remissinstanserna ...................................... 66

Bilaga 4 Lagrådsremissens lagförslag ................................................. 67

Bilaga 5 Lagrådets yttrande................................................................. 87

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 12 december 2013 ................................................................................... 88

Prop. 2013/14:53

3

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837).

Prop. 2013/14:53

4

2 Förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837)

Härigenom föreskrivs i fråga om patentlagen (1967:837)1

dels att nuvarande 8 a−8 c §§ ska betecknas 8 b−8 d §§,

dels att 6, 6 a och 8 §§, de nya 8 c och 8 d §§ samt 15, 19, 21, 22, 24

−27, 31, 33, 40 a, 40 c, 52, 53, 55, 56, 60, 68 a och 93 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §2

En ansökan om patent på en uppfinning, som inom tolv månader före ingivningsdagen enligt 8 b eller 8 c § har angetts i en tidigare ansökan om patent i Sverige, ska vid tillämpningen av

2 § första, andra och fjärde styckena samt 4 § anses gjord samtidigt med den tidigare ansökan, om sökanden begär det i enlighet med 6 a–6 e §§ (prioritet). Detsamma gäller en ansökan om patent på en uppfinning, som inom tolv månader före ingivningsdagen har angetts i en tidigare ansökan om patent, uppfinnarcertifikat eller skydd som nyttighetsmodell antingen i en främmande stat som är ansluten till Pariskonventionen den 20 mars 1883 för skydd av den industriella äganderätten (SÖ 1970:60), eller i en stat som är ansluten eller ett område som är anslutet till avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen (WTO). Sådan prioritet får åtnjutas också från en ansökan om skydd som avser någon annan stat eller något annat område, om motsvarande prioritet från en svensk

En ansökan om patent på en uppfinning, som inom tolv månader före ingivningsdagen enligt 8 c eller 8 d § har angetts i en tidigare ansökan om patent i Sverige, ska vid tillämpningen av

2 § första, andra och fjärde styckena samt 4 § anses gjord samtidigt med den tidigare ansökan, om sökanden begär det i enlighet med 6 a–6 e §§ (prioritet). Detsamma gäller en ansökan om patent på en uppfinning, som inom tolv månader före ingivningsdagen har angetts i en tidigare ansökan om patent, uppfinnarcertifikat eller skydd som nyttighetsmodell antingen i en främmande stat som är ansluten till Pariskonventionen den 20 mars 1883 för skydd av den industriella äganderätten (SÖ 1970:60), eller i en stat som är ansluten eller ett område som är anslutet till avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen (WTO). Sådan prioritet får åtnjutas också från en ansökan om skydd som avser någon annan stat eller något annat område, om motsvarande prioritet från en svensk

1 Lagen omtryckt 1983:433. 2 Senaste lydelse 2011:580.

Prop. 2013/14:53

5

patentansökan medges där den tidigare ansökan gjorts och om där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten.

patentansökan medges där den tidigare ansökan gjorts och om där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten.

6 a §3

Om sökanden vill begära prioritet från en tidigare ansökan, skall begäran ges in inom 16 månader från ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande eller, om den tidpunkten infaller senare, inom fyra månader från ingivningsdagen enligt 8 b eller 8 c § för den senaste ansökan. När prioritet begärs skall sökanden lämna uppgifter om var och när den åberopade ansökan gjordes samt, om denna är en internationell ansökan, vilken mottagande myndighet den gavs in till. Sökanden skall också, så snart som möjligt, uppge numret på den tidigare ansökan.

Sökanden får inom den tid och under de förutsättningar som anges i första stycket göra en ändring i en begäran om prioritet genom en anmälan om detta till patentmyndigheten. Om ändringen innebär att ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande blir en tidigare dag än den ursprungligen åberopade ingivningsdagen, skall den nya ingivningsdagen gälla vid tillämpningen av första stycket.

Om det är fråga om en internationell patentansökan enligt 3 kap., skall prioritet begäras i ansökan eller inom den tid som anges i fjärde stycket. Sökanden skall samtidigt lämna uppgifter om var och när den åberopade ansökan gjordes och dess nummer samt, om denna är en internation-

Om sökanden vill begära prioritet från en tidigare ansökan, ska begäran ges in inom 16 månader från ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande eller, om den tidpunkten infaller senare, inom fyra månader från ingivningsdagen enligt 8 c eller 8 d § för den senaste ansökan. När prioritet begärs ska sökanden lämna uppgifter om var och när den åberopade ansökan gjordes samt, om denna är en internationell ansökan, vilken mottagande myndighet den gavs in till. Sökanden ska också, så snart som möjligt, uppge numret på den tidigare ansökan.

Sökanden får inom den tid och under de förutsättningar som anges i första stycket göra en ändring i en begäran om prioritet genom en anmälan om detta till patentmyndigheten. Om ändringen innebär att ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande blir en tidigare dag än den ursprungligen åberopade ingivningsdagen, ska den nya ingivningsdagen gälla vid tillämpningen av första stycket.

Om det är fråga om en internationell patentansökan enligt 3 kap., ska prioritet begäras i ansökan eller inom den tid som anges i fjärde stycket. Sökanden ska samtidigt lämna uppgifter om var och när den åberopade ansökan gjordes och dess nummer samt, om denna är en internation-

3 Senaste lydelse 2007:516.

Prop. 2013/14:53

6

ell ansökan, vilken mottagande myndighet den gavs in till.

För en sådan ansökan som avses i tredje stycket gäller att sökanden får göra en ändring i en begäran om prioritet genom en anmälan om detta till den mottagande myndigheten eller den internationella byrån som anges i 35 §. Om ändringen innebär att sökanden begär prioritet från en annan ansökan än den som ursprungligen åberopats, skall sökanden i anmälan lämna de uppgifter om ansökan som anges i tredje stycket. En sådan anmälan skall ges in inom 16 månader från ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande. Om ändringen innebär att ingivningsdagen blir en tidigare dag än den ursprungligen åberopade ingivningsdagen, skall anmälan göras inom 16 månader från den nya ingivningsdagen. Sökanden har dock alltid möjlighet att göra en anmälan om ändring inom fyra månader från den internationella ingivningsdagen.

Om flera uppfinningar är beskrivna i grundhandlingarna och ansökan delas enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 11 §, skall en begäran om prioritet för den ursprungliga ansökan också gälla för en ny ansökan som uppkommer genom delningen.

ell ansökan, vilken mottagande myndighet den gavs in till.

För en sådan ansökan som avses i tredje stycket gäller att sökanden får göra en ändring i en begäran om prioritet genom en anmälan om detta till den mottagande myndigheten eller den internationella byrån som anges i 35 §. Om ändringen innebär att sökanden begär prioritet från en annan ansökan än den som ursprungligen åberopats, ska sökanden i anmälan lämna de uppgifter om ansökan som anges i tredje stycket. En sådan anmälan ska ges in inom 16 månader från ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande. Om ändringen innebär att ingivningsdagen blir en tidigare dag än den ursprungligen åberopade ingivningsdagen, ska anmälan göras inom 16 månader från den nya ingivningsdagen. Sökanden har dock alltid möjlighet att göra en anmälan om ändring inom fyra månader från den internationella ingivningsdagen.

Om flera uppfinningar är beskrivna i grundhandlingarna och ansökan delas enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 11 §, ska en begäran om prioritet för den ursprungliga ansökan också gälla för en ny ansökan som uppkommer genom delningen.

En begäran eller anmälan enli

gt första−fjärde styckena får inte göras,

om sökanden begärt tidigare offentliggörande enligt 22 § tredje stycket.

8 §4

En ansökan om patent skall göras hos patentmyndigheten eller, i fall som avses i 3 kap., hos patentmyndigheten i en främmande stat eller hos en internationell organisation.

Ansökan skall innehålla en be-

En ansökan om patent ska göras hos patentmyndigheten eller, i fall som avses i 3 kap., hos patentmyndigheten i en främmande stat eller hos en internationell organisation.

Ansökan ska innehålla en be-

4 Senaste lydelse 2007:517.

Prop. 2013/14:53

7

skrivning av uppfinningen, innefattande även ritningar om sådana behövs, samt bestämda uppgifter om vad som söks skyddat genom patentet (patentkrav). Den omständigheten att uppfinningen avser en kemisk förening medför inte att en bestämd användning måste anges i patentkravet. Ansökan skall innehålla uppgift om hur uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, om det inte följer av uppfinningens art. Om uppfinningen avser en gensekvens eller delsekvens av en gen skall det dock alltid anges i ansökan hur uppfinningen kan tillgodogöras industriellt. Beskrivningen av uppfinningen skall vara så tydlig att en fackman med ledning av den kan utöva uppfinningen. En uppfinning som avser ett biologiskt material eller innebär användning av ett sådant material skall i de fall som anges i 8 a § anses tillräckligt tydligt angiven endast om dessutom villkoren i den paragrafen är uppfyllda.

Ansökan skall dessutom innehålla ett sammandrag av beskrivningen och patentkraven. Sammandraget är endast avsett att ge teknisk information om innehållet i patentansökan och får inte tillmätas betydelse i något annat avseende.

Sökanden skall lämna uppgift om uppfinnarens namn och adress i ansökan. Om patent söks av någon annan än uppfinnaren, skall sökanden ange grunden för sin rätt till uppfinningen i ansökan. Patentmyndigheten skall godta uppgiften om det inte finns särskild anledning att ifrågasätta att den är riktig. Patentmyndigheten skall sända en underrättelse om ansökan till den som sökanden angett som uppfinnare om inte detta är uppenbart obehövligt.

Sökanden skall betala en ansök-

skrivning av uppfinningen, innefattande även ritningar om sådana behövs, samt bestämda uppgifter om det som söks skyddat genom patentet (patentkrav). Den omständigheten att uppfinningen avser en kemisk förening medför inte att en bestämd användning måste anges i patentkravet. Ansökan ska innehålla uppgift om hur uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, om det inte följer av uppfinningens art. Om uppfinningen avser en gensekvens eller delsekvens av en gen, ska det dock alltid anges i ansökan hur uppfinningen kan tillgodogöras industriellt. Beskrivningen av uppfinningen ska vara så tydlig att en fackman med ledning av den kan utöva uppfinningen. En uppfinning som avser ett biologiskt material eller innebär användning av ett sådant material ska i de fall som anges i 8 b § anses tillräckligt tydligt angiven endast om dessutom villkoren i den paragrafen är uppfyllda.

Ansökan ska dessutom innehålla ett sammandrag av beskrivningen och patentkraven. Sammandraget är endast avsett att ge teknisk information om innehållet i patentansökan och får inte tillmätas betydelse i något annat avseende.

Sökanden ska lämna uppgift om uppfinnarens namn och adress i ansökan. Om patent söks av någon annan än uppfinnaren, ska sökanden ange grunden för sin rätt till uppfinningen i ansökan. Patentmyndigheten ska godta uppgiften, om det inte finns särskild anledning att ifrågasätta att den är riktig. Patentmyndigheten ska sända en underrättelse om ansökan till den som sökanden angett som uppfinnare, om inte detta är uppenbart obehövligt.

Sökanden ska betala en ansök-

Prop. 2013/14:53

8

ningsavgift. För ansökan skall sökanden också betala en årsavgift för varje avgiftsår som börjar innan ansökan slutligt har avgjorts.

Ett avgiftsår enligt denna lag omfattar ett år och räknas från ingivningsdagen enligt 8 b eller 8 c § och därefter från motsvarande dag efter kalendern.

ningsavgift. För ansökan ska sökanden också betala en årsavgift för varje avgiftsår som börjar innan ansökan slutligt har avgjorts.

Ett avgiftsår enligt denna lag omfattar ett år och räknas från ingivningsdagen enligt 8 c eller 8 d § och därefter från motsvarande dag efter kalendern.

8 a §

Beskrivning, patentkrav och sammandrag i en patentansökan ska vara skrivna på svenska eller engelska, om inte något annat följer av förordning.

I ansökan ska det anges om patent ska meddelas i svensk eller engelsk lydelse.

8 b §

8 c §

5

Ingivningsdagen för en patentansökan är den dag då följande uppgifter getts in:

1. en uttrycklig eller underförstådd uppgift om att det som getts in är en ansökan om patent,

2. uppgifter som gör det möjligt för patentmyndigheten att avgöra vem sökanden är och att kontakta denne, och

3. något som framstår som a) en beskrivning av uppfinningen eller

b) ritningar som avser uppfinningen, eller

4. en hänvisning till en tidigare gjord patentansökan och, om denna ansökan inte gjorts till patentmyndigheten, en kopia av ansökan samt uppgift om dess ingivningsdag, nummer och vilken patentmyndighet den getts in till.

1. en uttrycklig eller underförstådd uppgift om att det som getts in är en ansökan om patent,

2. uppgifter som gör det möjligt för patentmyndigheten att avgöra vem sökanden är och att kontakta denne, och

3. något som framstår som

a) en beskrivning av uppfinningen eller

b) ritningar som avser uppfinningen, eller

4. en hänvisning till en tidigare gjord patentansökan och, om denna ansökan inte gjorts till patentmyndigheten, en kopia av ansökan samt uppgift om dess ingivningsdag, nummer och vilken patentmyndighet den har getts in till.

Om kraven för att besluta en ingivningsdag enligt första stycket inte är uppfyllda och patentmyndigheten har uppgifter som

Om kraven för att besluta en ingivningsdag enligt första stycket inte är uppfyllda och patentmyndigheten har uppgifter som

5 Senaste lydelse av tidigare 8 b § 2007:516.

Prop. 2013/14:53

9

gör det möjligt att kontakta sökanden, skall patentmyndigheten utan dröjsmål förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom två månader från dagen för föreläggandet.

Om bristerna inte har avhjälpts inom den förelagda tiden skall någon patentansökan inte anses ingiven och ärendet avskrivas. Detsamma gäller om ett föreläggande inte kunnat ges och bristerna inte har avhjälpts inom två månader från den dag då någon av uppgifterna enligt första stycket gavs in. Upplysning om konsekvenserna av att bristerna inte avhjälpts skall lämnas i föreläggandet.

Om bristerna har avhjälpts inom den tid som anges i tredje stycket, skall som ingivningsdag för patentansökan gälla den dag då samtliga brister avhjälpts, om något annat inte följer av 8 c §.

gör det möjligt att kontakta sökanden, ska patentmyndigheten utan dröjsmål förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom två månader från dagen för föreläggandet.

Om bristerna inte har avhjälpts inom den förelagda tiden, ska någon patentansökan inte anses ingiven och ärendet avskrivas. Detsamma gäller om ett föreläggande inte har kunnat ges och bristerna inte har avhjälpts inom två månader från den dag då någon av uppgifterna enligt första stycket gavs in. Upplysning om konsekvenserna av att bristerna inte avhjälpts ska lämnas i föreläggandet.

Om bristerna har avhjälpts inom den tid som anges i tredje stycket, ska som ingivningsdag för patentansökan gälla den dag då samtliga brister har avhjälpts, om något annat inte följer av 8 d §.

8 c §

8 d § 6

Om patentmyndigheten vid prövningen enligt 8 b § finner att det saknas en del av beskrivningen eller en ritning till vilken det hänvisas i beskrivningen eller patentkraven, skall sökanden föreläggas att komplettera handlingarna inom två månader från dagen för föreläggandet. Om en komplettering med sådana utelämnade delar sker inom den förelagda tiden, skall som ingivningsdag gälla den senare dag då kompletteringen gjorts, om inte något annat följer av andra och tredje styckena. Detsamma gäller om ett föreläggande inte getts och en komplettering gjorts inom två månader från den dag då någon av uppgifterna enligt 8 b § första stycket gavs in.

Om kompletterade delar av en

Om patentmyndigheten vid prövningen enligt 8 c § finner att det saknas en del av beskrivningen eller en ritning till vilken det hänvisas i beskrivningen eller patentkraven, ska sökanden föreläggas att komplettera handlingarna inom två månader från dagen för föreläggandet. Om en komplettering med sådana utelämnade delar sker inom den förelagda tiden, ska som ingivningsdag gälla den senare dag då kompletteringen gjorts, om inte något annat följer av andra och tredje styckena. Detsamma gäller om ett föreläggande inte har getts och en komplettering gjorts inom två månader från den dag då någon av uppgifterna enligt 8 c § första stycket gavs in.

Om kompletterade delar av en

6 Senaste lydelse av tidigare 8 c § 2007:516.

Prop. 2013/14:53

10

ansökan återtas inom en månad från det de gavs in i enlighet med första stycket, skall den ursprungliga ingivningsdagen för ansökan gälla.

Om kompletterade delar av en ansökan getts in i enlighet med första stycket, skall den ursprungliga ingivningsdagen gälla, om

ansökan återtas inom en månad från det de gavs in i enlighet med första stycket, ska den ursprungliga ingivningsdagen för ansökan gälla.

Om kompletterade delar av en ansökan har getts in i enlighet med första stycket, ska den ursprungliga ingivningsdagen gälla, om

1. prioritet från en tidigare ansökan åberopas och de kompletterande delarna i sin helhet framgår av den tidigare ansökan och

2. sökanden begär det och han eller hon ger in en kopia av den tidigare ansökan inom den tid som anges i första stycket.

En kopia som avses i tredje stycket 2 behöver inte ges in, om den tidigare ansökan getts in till patentmyndigheten.

En kopia som avses i tredje stycket 2 behöver inte ges in, om den tidigare ansökan har getts in till patentmyndigheten.

15 §7

Om sökanden, i andra fall än som avses i 8 b och 8 c §§, inte har följt vad som är föreskrivet om ansökan eller om patentmyndigheten finner att det finns något annat som hindrar bifall till ansökan, skall sökanden föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller vidta rättelse. I sammandraget får patentmyndigheten dock, utan att höra sökanden, göra de ändringar som den finner nödvändiga.

Underlåter sökanden att inom förelagd tid inkomma med yttrande eller vidta åtgärd för att avhjälpa anmärkt brist, skall ansökningen avskrivas. En upplysning om detta skall lämnas i föreläggandet.

En avskriven ansökan skall återupptas, om sökanden inom fyra månader efter utgången av förelagd tid inkommer med yttrande eller vidtar åtgärd för att avhjälpa bristerna och inom samma tid betalar en återupptagningsavgift.

Betalar inte sökanden årsavgift enligt 8, 41 och 42 §§, skall ansökningen avskrivas utan föregående

Om sökanden, i andra fall än som avses i 8 c och 8 d §§, inte har följt vad som är föreskrivet om ansökan eller om patentmyndigheten finner att det finns något annat som hindrar bifall till ansökan, ska sökanden föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller vidta rättelse. I sammandraget får patentmyndigheten dock, utan att höra sökanden, göra de ändringar som den finner nödvändiga.

Om sökanden inte inom förelagd tid kommer in med yttrande eller vidtar åtgärd för att avhjälpa anmärkt brist, ska ansökan avskrivas. En upplysning om detta ska lämnas i föreläggandet.

En avskriven ansökan ska återupptas, om sökanden inom fyra månader efter utgången av förelagd tid kommer in med yttrande eller vidtar åtgärd för att avhjälpa bristerna och inom samma tid betalar en återupptagningsavgift.

Om sökanden inte betalar årsavgift enligt 8, 41 och 42 §§, ska ansökan avskrivas utan föregående

7 Senaste lydelse 2007:516.

Prop. 2013/14:53

11

föreläggande. En ansökan som har avskrivits på denna grund får inte återupptas.

föreläggande. En ansökan som har avskrivits på denna grund får inte återupptas.

19 §8

Om ansökningen är fullständig och det inte finns hinder mot patent, skall patentmyndigheten underrätta sökanden om att patent kan meddelas.

Inom två månader från dagen för underrättelsen skall sökanden betala en fastställd meddelandeavgift. Om detta inte sker, skall ansökningen avskrivas. En avskriven ansökan skall återupptas, om sökanden inom fyra månader efter utgången av de två månaderna betalar meddelandeavgiften och en fastställd återupptagningsavgift.

Söks patent av en uppfinnare som har avsevärda svårigheter att betala meddelandeavgiften, får patentmyndigheten befria honom från denna, om han skriftligen begär detta inom två månader från dagen för underrättelsen. Om patentmyndigheten avslår uppfinnarens begäran, skall en avgift som betalas inom två månader därefter anses betald i rätt tid.

Om ansökan är fullständig och det inte finns hinder mot patent, ska patentmyndigheten underrätta sökanden om att patent kan meddelas.

Inom två månader från dagen för underrättelsen ska sökanden betala en fastställd meddelandeavgift och, om patentkraven är skrivna på engelska, ge in en översättning till svenska av patentkraven. Om detta inte sker, ska ansökan avskrivas. En avskriven ansökan ska återupptas, om sökanden inom fyra månader efter utgången av de två månaderna fullgör sina skyldigheter och dessutom betalar en fastställd återupptagningsavgift.

Söks patent av en uppfinnare som har avsevärda svårigheter att betala meddelandeavgiften, får patentmyndigheten befria sökanden från denna, om sökanden skriftligen begär det inom två månader från dagen för underrättelsen. Om patentmyndigheten avslår uppfinnarens begäran, ska en avgift som betalas inom två månader därefter anses betald i rätt tid.

21 §9

Från och med den dag då patentet meddelas skall en patentskrift finnas att tillgå hos patentmyndigheten. Patentskriften skall innehålla beskrivning, patentkrav och sammandrag samt uppgift om patenthavaren och uppfinnaren.

Från och med den dag då patentet meddelas ska en patentskrift finnas tillgänglig hos patentmyndigheten. Patentskriften ska innehålla beskrivning, patentkrav och sammandrag samt uppgift om patenthavaren och uppfinnaren.

Om patentkraven är skrivna på engelska, ska en översättning av dessa till svenska biläggas

8 Senaste lydelse 1993:1406. 9 Senaste lydelse 1993:1406.

Prop. 2013/14:53

12

patentskriften. Det ska framgå av bilagan att det är patentkravens lydelse på engelska som gäller.

22 §10

Från och med den dag då patentet meddelas skall handlingarna i ärendet hållas tillgängliga för var och en.

Efter arton månader från den dag då patentansökan gjordes, eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioriteten begärs, skall handlingarna, om de inte redan har gjorts tillgängliga enligt första stycket, hållas tillgängliga för var och en. Om ansökan har avskrivits eller avslagits, skall handlingarna dock hållas tillgängliga endast om sökanden begär att ansökan återupptas, överklagar eller gör en framställning enligt 72 eller 73 §.

På begäran av sökanden skall handlingarna hållas tillgängliga tidigare än vad som följer av första och andra styckena.

När handlingarna blir tillgängliga enligt andra eller tredje stycket, skall det kungöras.

Från och med den dag då patentet meddelas ska handlingarna i ärendet hållas tillgängliga för var och en.

Efter 18 månader från den dag då patentansökan gjordes, eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioriteten begärs, ska handlingarna, om de inte redan har gjorts tillgängliga enligt första stycket, hållas tillgängliga för var och en. Om ansökan har avskrivits eller avslagits, ska handlingarna dock hållas tillgängliga endast om sökanden begär att ansökan återupptas, överklagar eller gör en framställning enligt 72 eller 73 §.

På begäran av sökanden ska handlingarna hållas tillgängliga tidigare än vad som följer av första och andra styckena.

Om patentkraven är skrivna på engelska och en översättning av dessa till svenska har getts in i ärendet ska det, när handlingarna hålls tillgängliga enligt andra eller tredje stycket, anges på översättningen att det är patentkravens lydelse på engelska som gäller.

När handlingarna blir tillgängliga enligt andra eller tredje stycket, ska det kungöras. Om en översättning som avses i fjärde stycket ges in efter det att kungörelse har skett, ska en särskild kungörelse angående översättningen utfärdas om sökanden betalar fastställd avgift för detta.

Innehåller en handling en företagshemlighet och rör den inte en uppfinning på vilken patent söks eller har meddelats, får patentmyndigheten på yrkande besluta, om det finns särskilda skäl för det, att handlingen inte får lämnas ut. Om ett sådant yrkande har framställts, får handlingen

10 Senaste lydelse 2004:159.

Prop. 2013/14:53

13

inte lämnas ut förrän yrkandet har ogillats genom ett beslut som har vunnit laga kraft.

Om ett biologiskt material har deponerats enligt 8 a §, har var och en, med de begränsningar som föreskrivs i detta och följande stycken, rätt att få prov från materialet sedan handlingarna har blivit allmänt tillgängliga enligt första, andra eller tredje stycket. Detta gäller oavsett om patentet har upphört eller förklarats ogiltigt. Prov får inte lämnas ut till någon som till följd av föreskrift i lag eller annan författning inte får ta befattning med det deponerade materialet. Prov får inte heller lämnas ut till någon vars befattning med provet kan antas vara förbunden med en påtaglig risk med hänsyn till materialets skadebringande egenskaper.

Om ett biologiskt material har deponerats enligt 8 b §, har var och en, med de begränsningar som föreskrivs i detta och följande stycken, rätt att få prov från materialet sedan handlingarna har blivit allmänt tillgängliga enligt första, andra eller tredje stycket. Detta gäller oavsett om patentet har upphört eller förklarats ogiltigt. Prov får inte lämnas ut till någon som till följd av föreskrift i lag eller annan författning inte får ta befattning med det deponerade materialet. Prov får inte heller lämnas ut till någon vars befattning med provet kan antas vara förbunden med en påtaglig risk med hänsyn till materialets skadebringande egenskaper.

Till dess att patent har meddelats eller patentansökan har avgjorts slutligt utan att ha lett till patent gäller att prov från en deposition får lämnas endast till en särskild sakkunnig, om sökanden begär det. Om patentansökan avslås eller återkallas gäller motsvarande under en period av 20 år från den dag ansökan lämnades in. Regeringen föreskriver inom vilken tid en begäran om begränsning får göras och vem som får anlitas som sakkunnig av den som vill få prov.

Till dess att patent har meddelats eller patentansökan har avgjorts slutligt utan att ha lett till patent gäller att prov från en deposition får lämnas endast till en särskild sakkunnig, om sökanden begär det. Om patentansökan avslås eller återkallas, gäller motsvarande under en period av 20 år från den dag ansökan lämnades in. Regeringen meddelar föreskrifter om inom vilken tid en begäran om begränsning får göras och vem som får anlitas som sakkunnig av den som vill få prov.

Den som vill få ett prov skall begära det skriftligen hos patentmyndigheten och lämna en förbindelse med det innehåll som regeringen föreskriver för att förebygga missbruk av provet. Om ett prov får lämnas ut endast till en särskild sakkunnig, skall förbindelsen i stället lämnas av denne.

Den som vill få ett prov ska begära det skriftligen hos patentmyndigheten och lämna en förbindelse med det innehåll som regeringen föreskriver för att förebygga missbruk av provet. Om ett prov får lämnas ut endast till en särskild sakkunnig, ska förbindelsen i stället lämnas av denne.

Prop. 2013/14:53

14

24 §11

Andra än patenthavaren får göra invändning mot ett meddelat patent. En invändning skall göras skriftligen hos patentmyndigheten inom nio månader från den dag då patentet meddelades.

Patentmyndigheten skall underrätta patenthavaren om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig.

Andra än patenthavaren får göra invändning mot ett meddelat patent. En invändning ska göras skriftligen hos patentmyndigheten inom nio månader från den dag då patentet meddelades.

Patentmyndigheten ska underrätta patenthavaren om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig.

Om patentet meddelats med beskrivning, patentkrav och sammandrag skrivna på engelska, får patentmyndigheten förelägga patenthavaren att ge in en översättning av beskrivningen och sammandraget till svenska. Föreläggandet ska ges vid påföljd att patentmyndigheten annars kan låta göra en sådan översättning på patenthavarens bekostnad.

Återkallas invändningen, får invändningsförfarandet ändå fullföljas om det finns särskilda skäl.

Om invändningen återkallas, får invändningsförfarandet ändå fullföljas om det finns särskilda skäl.

25 §12

Patentmyndigheten skall efter invändning upphäva patentet, om det

Patentmyndigheten ska efter invändning upphäva patentet, om det

1. har meddelats trots att villkoren i 1−2 §§ inte är uppfyllda,

2. avser en uppfinning som inte är så tydligt beskriven att en fackman med ledning av beskrivningen kan utöva uppfinningen, eller

3. omfattar något som inte framgick av ansökan när den gjordes. Patentmyndigheten skall avslå invändningen, om det inte finns något hinder enligt första stycket mot att patentet upprätthålls.

Patentmyndigheten ska avslå invändningen, om det inte finns något hinder enligt första stycket mot att patentet upprätthålls.

Om patenthavaren under invändningsförfarandet har gjort sådana ändringar att hinder inte finns enligt första stycket mot att patentet upprätthålls i sin ändrade lydelse, skall patentmyndigheten förklara att patentet upprätthålls i den ändrade lydelsen.

Om patenthavaren under invändningsförfarandet har gjort sådana ändringar att hinder inte finns enligt första stycket mot att patentet upprätthålls i sin ändrade lydelse, ska patentmyndigheten förklara att patentet upprätthålls i den ändrade lydelsen. Om patentkraven är skrivna på engelska, får patentet

11 Senaste lydelse 2007:516. 12 Senaste lydelse 2004:159.

Prop. 2013/14:53

15

upprätthållas i ändrad lydelse endast om patenthavaren gett in en översättning till svenska av patentkraven i den ändrade lydelsen. Översättningen ska biläggas beslutet och det ska framgå av bilagan att det är patentkravens lydelse på engelska som gäller.

När patentmyndighetens beslut om en invändning har vunnit laga kraft, skall det kungöras. Om beslutet innebär att patentet ändras, skall en ny patentskrift finnas att tillgå hos patentmyndigheten och ett nytt patentbrev utfärdas.

När patentmyndighetens beslut om en invändning har vunnit laga kraft, ska det kungöras. Om beslutet innebär att patentet ändras, ska en ny patentskrift finnas tillgänglig hos patentmyndigheten och ett nytt patentbrev utfärdas.

26 §13

Ett slutligt beslut av patentmyndigheten om en ansökan om patent får överklagas av sökanden, om det har gått honom eller henne emot. Ett slutligt beslut enligt 8 b § tredje stycket får överklagas av sökanden. Ett slutligt beslut om en invändning mot patent får överklagas av patenthavaren och invändaren, om det har gått den som vill klaga emot. Om invändaren återkallar sin talan, får denna ändå prövas om det finns särskilda skäl.

Ett slutligt beslut av patentmyndigheten om en ansökan om patent får överklagas av sökanden, om det har gått honom eller henne emot. Ett slutligt beslut enligt 8 c § tredje stycket får överklagas av sökanden. Ett slutligt beslut om en invändning mot patent får överklagas av patenthavaren och invändaren, om det har gått den som vill klaga emot. Om invändaren återkallar sin talan, får denna ändå prövas om det finns särskilda skäl.

Ett beslut, genom vilket en begäran om återupptagning enligt 15 § tredje stycket eller 19 § andra stycket har avslagits eller ett yrkande om överföring enligt 18 § har bifallits, får överklagas av sökanden. Ett beslut, genom vilket ett yrkande om överföring enligt 18 § har avslagits, får överklagas av den som har framställt yrkandet.

Ett beslut, genom vilket ett yrkande om förordnande enligt 22 § femte stycket har avslagits, får överklagas av den som har framställt yrkandet.

Ett beslut, genom vilket ett yrkande om förordnande enligt 22 § sjätte stycket har avslagits, får överklagas av den som har framställt yrkandet.

Bestämmelser om överklagande av beslut enligt 42, 72 eller 73 § finns i 75 §.

27 §14

Överklagande enligt 26 § görs hos Patentbesvärsrätten inom två

Överklagande enligt 26 § görs till Patentbesvärsrätten inom två

13 Senaste lydelse 2007:516. 14 Senaste lydelse 2010:1395.

Prop. 2013/14:53

16

månader från beslutets dag. månader från beslutets dag.

Ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten får överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen inom två månader från beslutets dag. Överklagandet får inte avse andra patentkrav än sådana som har prövats genom det överklagade beslutet. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 3537 §§förvaltningsprocesslagen (1971:291) om överklagande av kammarrättens beslut. Patentbesvärsrättens beslut ska innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.

Bestämmelserna i 22 § femte stycket tillämpas på handling som kommer in till Patentbesvärsrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen.

Bestämmelserna i 22 § sjätte stycket tillämpas på handling som kommer in till Patentbesvärsrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen.

Bestämmelserna i 24 § tredje stycket tillämpas även i Patentbesvärsrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.

31 §15

Om sökanden vill fullfölja en internationell patentansökan i Sverige, skall sökanden inom 31 månader från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet begärs, den dag från vilken prioriteten begärs till patentmyndigheten ge in en översättning till svenska av den internationella patentansökan i den omfattning regeringen förordnar eller, om ansökan är avfattad på svenska, en avskrift av ansökan. Sökanden skall inom samma tid betala en avgift till patentmyndigheten.

Om sökanden har betalat avgift inom den frist som föreskrivs i första stycket, får den översättning eller avskrift som krävs ges in inom en ytterligare frist om två månader, förutsatt att en tilläggsavgift betalas inom den senare fristen.

Följer inte sökanden föreskrifterna i denna paragraf, skall ansökan anses återkallad såvitt avser Sverige.

Om sökanden vill fullfölja en internationell patentansökan i Sverige, ska sökanden inom 31 månader från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet begärs, den dag från vilken prioriteten begärs till patentmyndigheten ge in en översättning till svenska eller engelska av den internationella patentansökan i den omfattning regeringen föreskriver eller, om ansökan är skriven på svenska eller engelska, en kopia av ansökan. Sökanden ska inom samma tid betala en avgift till patentmyndigheten.

Om sökanden har betalat avgift inom den frist som föreskrivs i första stycket, får den översättning eller kopia som krävs ges in inom en ytterligare frist om två månader, förutsatt att en tilläggsavgift betalas inom den senare fristen.

Om sökanden inte följer föreskrifterna i denna paragraf, ska ansökan anses återkallad såvitt avser

Sverige.

15 Senaste lydelse 2007:516.

Prop. 2013/14:53

17

33 §16

Om en internationell patentansökan har fullföljts enligt 31 §, gäller 2 kap. i fråga om ansökan och dess handläggning, om inte annat sägs i denna paragraf eller i 34–37 §§. Ansökan får endast på framställning av sökanden tas upp till prövning före utgången av den frist som gäller enligt 31 § första stycket.

Ett föreläggande enligt 12 § får inte meddelas före den tidpunkt då patentmyndigheten har rätt att ta upp ansökan till prövning.

Bestämmelserna i 22 § andra och tredje styckena blir tillämpliga redan innan ansökan har fullföljts så snart sökanden har fullgjort sin skyldighet enligt 31 § att inge en översättning av ansökan eller, om ansökan är skriven på svenska, så snart sökanden har ingivit en avskrift av den till patentmyndigheten.

I fråga om en internationell patentansökan skall vid tillämpning av 48, 56 och 60 §§ vad som där sägs om att handlingarna i ansökningsärendet har blivit tillgängliga enligt 22 § i stället avse att handlingarna har blivit tillgängliga enligt 22 § med iakttagande av tredje stycket.

Bestämmelserna i 22 § andra och tredje styckena blir tillämpliga redan innan ansökan har fullföljts så snart sökanden har fullgjort sin skyldighet enligt 31 § att ge in en översättning av ansökan eller, om ansökan är skriven på svenska eller engelska, så snart sökanden har gett in en kopia av den till patentmyndigheten.

I fråga om en internationell patentansökan ska vid tillämpning av 48, 56 och 60 §§ vad som där sägs om att handlingarna i ansökningsärendet har blivit tillgängliga enligt 22 § i stället avse att handlingarna har blivit tillgängliga enligt 22 § med iakttagande av tredje stycket.

Uppfyller patentansökan de krav när det gäller form och innehåll som föreskrivs i konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna, skall den godtas i dessa avseenden.

Om patentansökan uppfyller de krav när det gäller form och innehåll som föreskrivs i konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna, ska den godtas i dessa avseenden.

40 a §17

En patenthavare får hos patentmyndigheten begära

1. att ett eller flera patentkrav och, om det behövs, beskrivningen ändras så att patentskyddets omfattning begränsas (patentbegränsning), eller

2. att patentet upphävs.

En begäran enligt första stycket

Om patentkraven är skrivna på engelska, ska patenthavaren vid en begäran enligt första stycket 1 ge in en översättning till svenska av patentkraven i den lydelse som begärs.

En begäran enligt första stycket

16 Senaste lydelse 2007:516. 17 Senaste lydelse 2007:516.

Prop. 2013/14:53

18

skall avslås om det vid tidpunkten för begäran pågår ett invändningsförfarande enligt 24 § eller enligt artikel 99 i den i München den 5 oktober 1973 avslutade konventionen om meddelande av europeiska patent (den europeiska patentkonventionen) eller ett mål om ogiltighet enligt 52 § som avser patentet. Om patenthavaren har begärt eller begär att patentet skall begränsas eller upphävas enligt artikel 105 a i den europeiska patentkonventionen, skall en begäran enligt första stycket förklaras vilande tills det europeiska patentverket meddelat slutligt beslut i frågan.

ska avslås om det vid tidpunkten för begäran pågår ett invändningsförfarande enligt 24 § eller enligt artikel 99 i den i München den 5 oktober 1973 avslutade konventionen om meddelande av europeiska patent (den europeiska patentkonventionen) eller ett mål om ogiltighet enligt 52 § som avser patentet. Om patenthavaren har begärt eller begär att patentet ska begränsas eller upphävas enligt artikel 105 a i den europeiska patentkonventionen, ska en begäran enligt första stycket förklaras vilande tills det europeiska patentverket meddelat slutligt beslut i frågan.

En begäran enligt första stycket får inte utan berörda rättighetshavares samtycke bifallas så länge patentet är utmätt, belagt med kvarstad, taget i anspråk genom betalningssäkring eller en tvist om överföring av patentet pågår vid en domstol.

För en begäran enligt första stycket skall patenthavaren betala en särskild avgift.

För en begäran enligt första stycket ska patenthavaren betala en särskild avgift.

40 c §18

Om patentmyndigheten finner att det inte finns några hinder för att bifalla en begäran enligt 40 a §, skall patentet begränsas eller upphävas i enlighet med begäran. Patentmyndigheten skall kungöra beslutet. Om patentet har begränsats skall patentmyndigheten utfärda ett nytt patentbrev och hålla en ny patentskrift tillgänglig.

Om patentmyndigheten finner att det inte finns några hinder för att bifalla en begäran enligt 40 a §, ska patentet begränsas eller upphävas i enlighet med begäran. En översättning som avses i 40 a § andra stycket ska biläggas beslutet och det ska framgå av bilagan att det är patentkravens lydelse på engelska som gäller. Patentmyndigheten ska kungöra beslutet. Om patentet har begränsats, ska patentmyndigheten utfärda ett nytt patentbrev och hålla en ny patentskrift tillgänglig.

Patentmyndighetens beslut har verkan från ingivningsdagen för patentansökan.

18 Senaste lydelse 2007:516.

Prop. 2013/14:53

19

52 §19

Om det yrkas skall rätten förklara patentet ogiltigt, om

Om det yrkas ska rätten förklara patentet ogiltigt, om

1. det har meddelats trots att villkoren i 1–2 §§ inte är uppfyllda,

2. det avser en uppfinning som inte är så tydligt beskriven att en fackman med ledning av beskrivningen kan utöva uppfinningen,

3. det omfattar något som inte framgick av ansökan på ingivningsdagen, eller

4. patentskyddets omfattning har utvidgats efter det att patentet meddelats.

Om patentet är ogiltigt endast till en viss del, skall patentskyddets omfattning begränsas i motsvarande utsträckning genom en ändring av patentkraven, om

1. patenthavaren yrkar det och

2. det är förenligt med första stycket 2–4.

Om patentet är ogiltigt endast till en viss del, ska patentskyddets omfattning begränsas i motsvarande utsträckning genom en ändring av patentkraven, om

1. patenthavaren yrkar det,

2. det är förenligt med första stycket 2–4, och

3. patenthavaren, när patentkraven är skrivna på engelska, har gett in en översättning till svenska av patentkraven i den ändrade lydelsen.

En översättning som avses i andra stycket 3 ska biläggas domen och det ska framgå av bilagan att det är patentkravens lydelse på engelska som gäller.

Ett patent får inte förklaras ogiltigt på den grunden att den som har fått patentet har haft rätt till bara en viss andel i det.

Utom i fall som avses i femte stycket får talan föras av var och en som lider förfång av patentet och, om det är påkallat ur allmän synpunkt, av den myndighet som regeringen bestämmer.

Utom i fall som avses i sjätte stycket får talan föras av var och en som lider förfång av patentet och, om det är påkallat ur allmän synpunkt, av den myndighet som regeringen bestämmer.

En talan, som grundas på att patentet har meddelats någon annan än den som har rätt att få patentet enligt 1 §, får föras endast av den som påstår sig ha sådan rätt. Talan skall väckas inom ett år från det att den som påstår sig ha sådan rätt fick kännedom om patentets meddelande och de övriga omständigheter på vilka talan grundas. Om patenthavaren var i god tro när patentet

En talan, som grundas på att patentet har meddelats någon annan än den som har rätt att få patentet enligt 1 §, får föras endast av den som påstår sig ha sådan rätt. Talan ska väckas inom ett år från det att den som påstår sig ha sådan rätt fick kännedom om patentets meddelande och de övriga omständigheter på vilka talan grundas. Om patenthavaren var i god tro när patentet

19 Senaste lydelse 2007:516.

Prop. 2013/14:53

20

meddelades eller när det övergick till denne, får dock talan inte väckas senare än tre år efter patentets meddelande.

meddelades eller när det övergick till denne, får dock talan inte väckas senare än tre år efter patentets meddelande.

53 §20

Har patent meddelats annan än den som är berättigad till patentet enligt 1 §, skall rätten på talan av den berättigade överföra patentet på honom eller henne. Bestämmelserna i 52 § femte stycket skall tillämpas när det gäller tiden inom vilken talan skall väckas.

Om patent har meddelats annan än den som är berättigad till patentet enligt 1 §, ska rätten på talan av den berättigade överföra patentet på honom eller henne.

Bestämmelserna i 52 § sjätte stycket ska tillämpas när det gäller tiden inom vilken talan ska väckas.

Om den som frånkänns patentet i god tro har börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt i Sverige eller vidtagit väsentliga åtgärder för det, får han eller hon mot skäligt vederlag och på skäliga villkor i övrigt fortsätta det påbörjade utnyttjandet eller genomföra det planerade utnyttjandet med bibehållande av dess allmänna art. En sådan rätt har under motsvarande förutsättningar även den som innehar en licens som är antecknad i patentregistret.

En rätt som avses i andra stycket får överlåtas till någon annan endast tillsammans med rörelse i vilken rätten utnyttjas eller har avsetts bli utnyttjad.

55 §

Har patent förfallit eller förklarats upphört eller har genom lagakraftvunnen dom patent förklarats ogiltigt eller blivit överfört, skall patentmyndigheten utfärda kungörelse därom.

Om ett patent har förfallit eller förklarats ha upphört eller om det genom dom som vunnit laga kraft har förklarats ogiltigt, ändrats eller blivit överfört, ska patentmyndigheten utfärda kungörelse om det.

Om patentet har ändrats genom en dom som vunnit laga kraft, ska en ny patentskrift finnas tillgänglig hos patentmyndigheten och ett nytt patentbrev utfärdas.

56 §21

Åberopar en patentsökande sin ansökan gentemot annan innan handlingarna i ärendet har blivit tillgängliga enligt 22 §, är sökanden skyldig att på begäran lämna sitt samtycke till att denne får ta del av handlingarna. Om-

Om en patentsökande åberopar sin ansökan gentemot annan innan handlingarna i ärendet har blivit tillgängliga enligt 22 §, är sökanden skyldig att på begäran lämna sitt samtycke till att denne får ta del av handlingarna. Om-

20 Senaste lydelse 2007:516. 21 Senaste lydelse 2004:159.

Prop. 2013/14:53

21

fattar patentansökan en sådan deposition av biologiskt material som avses i 8 a §, skall samtycket inbegripa också en rätt att få prov från materialet. Bestämmelserna i 22 § sjätte stycket tredje och fjärde meningarna samt sjunde och åttonde styckena tillämpas då någon vill få prov med stöd av sådant samtycke.

Den som genom att direkt vända sig till annan, i annons, genom påskrift på en vara eller dess förpackning eller på annat sätt anger att ett patent har sökts eller meddelats utan att samtidigt lämna upplysning om ansökans eller patentets nummer, skall på begäran utan dröjsmål lämna sådan upplysning. Om det inte uttryckligen anges att patent har sökts eller meddelats men omständigheterna ger intryck av att så är fallet, skall på begäran utan dröjsmål lämnas upplysning om ett patent har sökts eller meddelats.

fattar patentansökan en sådan deposition av biologiskt material som avses i 8 b §, ska samtycket inbegripa också en rätt att få prov från materialet. Bestämmelserna i 22 § sjunde stycket tredje och fjärde meningarna samt åttonde och nionde styckena tillämpas då någon vill få prov med stöd av sådant samtycke.

Den som genom att direkt vända sig till annan, i annons, genom påskrift på en vara eller dess förpackning eller på annat sätt anger att ett patent har sökts eller meddelats utan att samtidigt lämna upplysning om ansökans eller patentets nummer, ska på begäran utan dröjsmål lämna sådan upplysning. Om det inte uttryckligen anges att patent har sökts eller meddelats men omständigheterna ger intryck av att så är fallet, ska på begäran utan dröjsmål lämnas upplysning om ett patent har sökts eller meddelats.

60 §22

Om någon yrkesmässigt utnyttjar en patentsökt uppfinning efter det att handlingarna i ansökningsärendet har blivit tillgängliga enligt 22 §, skall vad som sägs om patentintrång tillämpas i den mån ansökningen leder till patent. För tiden innan patentet har meddelats enligt 20 § omfattar patentskyddet dock endast vad som framgår såväl av patentkraven i deras lydelse när ansökningen blev allmänt tillgänglig som av patentkraven enligt patentet. Straff får inte dömas ut, förverkande får inte ske och ersättning för skada på grund av utnyttjande som sker innan patentet har meddelats får bestämmas endast enligt 58 § andra stycket.

Om någon yrkesmässigt utnyttjar en patentsökt uppfinning efter det att handlingarna i ansökningsärendet har blivit tillgängliga enligt 22 §, ska det som sägs om patentintrång tillämpas i den utsträckning som ansökan leder till patent. För tiden innan patentet har meddelats enligt 20 § omfattar patentskyddet dock endast vad som framgår såväl av patentkraven i deras lydelse när ansökan blev allmänt tillgänglig som av patentkraven enligt patentet. Straff får inte dömas ut, förverkande får inte ske och ersättning för skada på grund av utnyttjande som sker innan patentet har meddelats får bestämmas endast enligt 58 § andra stycket.

22 Senaste lydelse 2005:289.

Prop. 2013/14:53

22

Vad som sägs i 58 § tredje stycket skall inte tillämpas, om ersättningstalan väcks senast ett år efter det att tiden för invändning har gått ut eller, om invändning har gjorts, senast ett år efter det att patentmyndigheten har beslutat att patentet skall upprätthållas.

Om patentkraven är skrivna på engelska, gäller första stycket endast om en översättning av patentkraven till svenska finns tillgänglig i ansökningsärendet och, om översättningen har getts in efter det att kungörelse enligt 22 § femte stycket första meningen har skett, patentmyndigheten har utfärdat en särskild kungörelse angående översättningen.

Det som sägs i 58 § tredje stycket ska inte tillämpas, om ersättningstalan väcks senast ett år efter det att tiden för invändning har gått ut eller, om invändning har gjorts, senast ett år efter det att patentmyndigheten har beslutat att patentet ska upprätthållas.

68 a §23

I tvistemål enligt 65 § om ett europeiskt patent får rätten, om en fullständig översättning till svenska av patentskriften inte finns tillgänglig hos patentmyndigheten, förelägga patenthavaren eller annan som för talan på grund av en rätt som härleds från patenthavaren att ge in en sådan översättning. Om den förelagda parten är kärande i målet, skall föreläggandet ges vid påföljd att talan annars kan komma att avvisas. Är den förelagda parten svarande i målet, skall föreläggandet i stället ges vid påföljd att rätten annars kan låta översätta patentskriften på dennes bekostnad.

I tvistemål enligt 65 § får rätten, om patentskriften i sin helhet inte finns tillgänglig på svenska hos patentmyndigheten, förelägga patenthavaren eller annan som för talan på grund av en rätt som härleds från patenthavaren att ge in en översättning till svenska av patentskriften. Om den förelagda parten är kärande i målet, ska föreläggandet ges vid påföljd att talan annars kan komma att avvisas. Är den förelagda parten svarande i målet, ska föreläggandet i stället ges vid påföljd att rätten annars kan låta översätta patentskriften på dennes bekostnad.

93 §

Är europeisk patentansökan, som ingivits till nationell patentmyndighet, att anse som återkallad därför att den icke inkommit till det europeiska patentverket inom föreskriven tid, skall patentmyndigheten på framställning av

Om en europeisk patentansökan som getts in till en nationell patentmyndighet är att anse som återkallad därför att den inte kommit in till det europeiska patentverket inom föreskriven tid, ska patentmyndigheten på fram-

23 Senaste lydelse 2006:625.

Prop. 2013/14:53

23

sökanden upptaga den som omvandlad till ansökan om svenskt patent under förutsättning

1) att framställningen inges till den nationella myndighet som mottog patentansökningen inom tre månader från det sökanden underrättades om att ansökningen ansågs återkallad och dessutom inkommer till patentmyndigheten inom tjugo månader från den dag då ansökningen ingavs eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioritet begäres, samt

2) att sökanden inom tid som regeringen bestämmer erlägger fastställd ansökningsavgift och inger översättning till svenska av patentansökningen.

Uppfyller patentansökningen de krav rörande ansökans form som föreskrivas i den europeiska patentkonventionen och tillämpningsföreskrifterna till denna, skall den godtagas i detta avseende.

ställning av sökanden ta upp den som omvandlad till en ansökan om svenskt patent under förutsättning

1. att framställningen ges in till den nationella myndighet som tog emot patentansökan inom tre månader från det sökanden underrättades om att ansökan ansågs återkallad och dessutom kommer in till patentmyndigheten inom 20 månader från den dag då ansökan gavs in eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioritet begärs, samt

2. att sökanden inom den tid som regeringen bestämmer betalar fastställd ansökningsavgift och ger in översättning till svenska eller engelska av patentansökan eller, om ansökan är skriven på engelska, en kopia av ansökan.

Om patentansökan uppfyller de krav ansökans form som föreskrivs i den europeiska patentkonventionen och tillämpningsföreskrifterna till denna, ska den godtas i detta avseende.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Äldre bestämmelser gäller för svenska patentansökningar som har gjorts samt internationella patentansökningar som har fullföljts och europeiska patentansökningar som har begärts omvandlade före ikraftträdandet.

Prop. 2013/14:53

24

3 Ärendet och dess beredning

Patent- och registreringsverket (PRV) och branschorganisationer som Svenskt Näringsliv, Företagarna och Läkemedelsindustriföreningen har framfört önskemål till regeringen om att det ska bli möjligt att få svenska patent beviljade på engelska, på motsvarande sätt som det i dag är möjligt när det gäller europeiska patent som får verkan (valideras) i Sverige (Ju2009/6867/L3, Ju2009/8136/L3 och Ju2009/10644/L3). Näringslivet anser att det skulle förenkla för företagen och innebära kostnadsbesparingar.

I juni 2011 utsåg regeringen en särskild utredare att utreda och ta ställning till om det bör införas en möjlighet att ge in, behandla och bevilja nationella patentansökningar med patentbeskrivningen på engelska och endast patentkraven översatta till svenska (dir. 2011:56). Utredaren skulle särskilt bedöma om fördelarna överväger nackdelarna med en sådan möjlighet utifrån näringspolitiska, språkpolitiska och offentligrättsliga aspekter.

Utredningen lämnade år 2012 betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19).

En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 1 och betänkandets författningsförslag i bilaga 2. Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. Remissyttrandena finns tillgängliga i lagstiftningsärendet (Ju2012/3153/L3). Ytterligare synpunkter på vissa av förslagen i propositionen har dessutom inhämtats från Patentbesvärsrätten och Stockholms tingsrätt. Även dessa finns tillgängliga i lagstiftningsärendet. Under beredningen har vidare kontakt hållits med företrädare för PRV.

Som ett resultat av ett fördjupat samarbete mellan 25 av EU:s medlemsstater kommer ett enhetligt patentskydd i EU att införas. Det sker genom två EU-förordningar. Den ena är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2012 av den 17 december 2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd (EUT L 361, 31.12.2012, s. 1, Celex 32012R1257). Den andra är Rådets förordning (EU) nr 1260/2012 av den 17 december 2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd när det gäller tillämpliga översättningsarrangemang (EUT L 361, 31.12.2012, s. 89, Celex 32012R1260). Parallellt med det enhetliga patentskyddet inrättas en enhetlig europeisk patentdomstol genom ett mellanstatligt avtal (domstolsavtalet). En utredning, Patentlagsutredningen (Ju 2012:12), har haft i uppdrag att lämna förslag till de författningsändringar som behövs till följd av att det enhetliga patentskyddet införs och att den enhetliga europeiska patentdomstolen inrättas (dir. 2012:99). I uppdraget har ingått att ta ställning till om bestämmelserna om krav på översättning i fråga om europeiska patent bör ändras. Uppdraget i de delarna redovisades i juni 2013 i delbetänkandet Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet (SOU 2013:48). Förslagen bereds vidare i Justitiedepartementet och behandlas inte i denna proposition. EU-förordningarna och vissa av förslagen i delbetänkandet har dock koppling till de förslag som lämnas här. I Patentlagsutredningens uppdrag ingår vidare att lämna förslag till en ny

Prop. 2013/14:53

25

patentlag och en ny patentförordning. I denna del ingår dels en språklig och redaktionell översyn av den nuvarande lagen, dels att bl.a. överväga om bestämmelser som i dag finns i patentlagen bör finnas i förordning och tvärtom. Uppdraget ska redovisas senast den 3 juni 2014.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 14 november 2013 att inhämta Lagrådets yttrande över det lagförslag som finns i bilaga 4. Lagrådets yttrande finns i bilaga 5. Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. I förhållande till lagrådsremissen görs vissa redaktionella ändringar.

4 Ett nationellt patent på engelska

Regeringens förslag: Det ska införas en möjlighet att få ett patent som gäller i Sverige efter en ansökan med beskrivningen, patentkraven och sammandraget på engelska. En förutsättning ska vara att en översättning av patentkraven till svenska ges in till patentmyndigheten. Den engelska lydelsen av patentkraven ska alltid gälla.

Motsvarande ska gälla vid fullföljd av en internationell patentansökan och vid omvandling av en europeisk patentansökan till en nationell ansökan.

För s.k. provisoriskt skydd ska en översättning av patentkraven ha getts in. Om en översättning ges in efter det att handlingarna i ärendet blivit tillgängliga, ska det ha kungjorts att en översättning har getts in för att sökanden ska vara skyddad. Sökanden ska betala en särskild avgift för en sådan kungörelse.

Om patentet har meddelats med patentkraven gällande i engelsk lydelse, ska patentmyndigheten i ett invändningsärende kunna förelägga patenthavaren att ge in en översättning av beskrivning och sammandrag till svenska. Föreläggandet ska ges vid påföljd att patentskriften annars kan komma att översättas på patenthavarens bekostnad.

Allmän domstol ska i ett tvistemål om t.ex. bättre rätt till patent eller patentintrång kunna förelägga patenthavaren att ge in en översättning till svenska av patentskriften på samma sätt som i dag gäller för europeiska patent.

För att ett patent som meddelats med patentkraven i engelsk lydelse ska kunna upprätthållas i ändrad lydelse genom dom eller beslut, ska en översättning av patentkraven i den ändrade lydelsen ges in. När ett patent ändrats genom en lagakraftvunnen dom, ska en ny patentskrift finnas tillgänglig hos patentmyndigheten och ett nytt patentbrev utfärdas.

Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens (se betänkandet s. 125 f.). Utredningen lämnar inget förslag om att det ska upprättas en ny patentskrift och ett nytt patentbrev när patentkrav ändrats genom en dom som har vunnit laga kraft.

Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna instämmer i utredningens förslag i sin helhet eller har inga invändningar mot förslagen. Hit

Prop. 2013/14:53

26

hör bl.a. Svea hovrätt, Stockholms tingsrätt, Kommerskollegium, Läkemedelsverket, Vetenskapsrådet, Stockholms universitet, Tillväxtverket,

Företagarna, Läkemedelsindustriföreningen Service AB, Regelrådet, Svenska Industrins IP Förening och Svenska Uppfinnareföreningen. Institutet för språk och folkminnen och Terminologicentrum tillstyrker förslagen med viss tvekan med hänvisning till att de utgör ett undantag från språklagen (2009:600). Skälen till att de tillstyrker är att patentdokument har en begränsad betydelse ur ett offentlighetsperspektiv och att de flesta patent som gäller i Sverige redan omfattas av de föreslagna översättningslättnaderna.

Förslaget att patent ska kunna beviljas även om beskrivningen och sammandraget bara finns på engelska tillstyrks eller lämnas utan invändning av alla remissinstanser utom Svenska Akademien.

Patentbesvärsrätten, Uppsala universitet, Patent- och registreringsverket (PRV) och Svenska Föreningen för Immaterialrätt anser att det inte heller bör krävas att patentkraven ges in på svenska.

Även Svenskt Näringsliv ifrågasätter behovet av en översättning till svenska av patentkraven, men kan godta det.

Uppsala universitet, Svenska patentombudsföreningen, Sveriges advokatsamfund och FICPI Sweden anser att patentskyddet endast bör omfatta det som täcks av patentkraven i både svensk och engelsk lydelse. Språkförsvaret anser att den svenska översättningen ska gälla, om språkversionerna inte skulle stämma överens.

Skälen för regeringens förslag

Patent med giltighet i Sverige

Ett patent som kan få verkan i Sverige kan meddelas antingen av PRV eller av det europeiska patentverket (European Patent Office, EPO).

Ett svenskt patent kan meddelas av PRV antingen på grund av en svensk patentansökan eller på grund av en internationell patentansökan som fullföljs i Sverige. En internationell patentansökan ges in till en nationell patentmyndighet, EPO eller World Intellectual Property Organization (WIPO).

Ett europeiskt patent kan meddelas av EPO, till följd av antingen en europeisk ansökan eller en internationell ansökan som fullföljs vid EPO. Om patent beviljas av EPO, kan det valideras i Sverige och blir då gällande här på samma sätt som ett svenskt patent. Om förutsättningarna för patent är uppfyllda, leder de olika förfarandena alltså till samma materiella resultat, dvs. ett patent med giltighet i Sverige.

Svenskt patent

En svensk patentansökan (och ett beviljat patent) består av olika delar. Beskrivningen innehåller en detaljerad beskrivning av den bakomliggande tekniken och uppgifter om hur uppfinningen löst ett visst problem. Den är vanligen 10 till 20 sidor. Patentkraven innehåller en uppräkning av vad som skyddas av patentet och definierar alltså omfattningen av ensamrätten. Kraven består vanligen av en till tre sidor. En svensk patentansökan innehåller också ett sammandrag på ca en halv sida som anger vad uppfinningen avser.

Prop. 2013/14:53

27

Ett svenskt patent som meddelas av PRV måste vara skrivet på svenska. Den patentskrift som PRV upprättar ska alltså innehålla patentkrav, beskrivning och sammandrag på svenska. Detta hindrar inte att handlingarna vid ansökningstillfället lämnas in på engelska. En översättning till svenska av hela ansökan måste dock lämnas in innan ansökan offentliggörs, vilket vanligtvis sker 18 månader efter ingivningsdagen.

Europeiskt patent

Ett europeiskt patent meddelas av EPO på något av handläggningsspråken engelska, franska eller tyska. Enligt den s.k. Londonöverenskommelsen som trädde i kraft den 1 maj 2008 avstår de länder som anslutit sig till överenskommelsen under vissa förutsättningar från att kräva översättning av ett europeiskt patent till det nationella språket vid valideringen. För Sveriges del innebär Londonöverenskommelsen att ett europeiskt patent som meddelats på engelska inte längre behöver översättas i sin helhet till svenska. För validering krävs endast att patentkraven översätts till svenska. Patentet blir gällande i Sverige med beskrivningen på engelska och patentkraven på engelska och svenska. Något sammandrag finns inte i fråga om europeiskt patent. Om patentet har meddelats på franska eller tyska, ska patentkraven ges in på svenska och beskrivningen på svenska eller engelska. Om en översättning inte stämmer överens med handlingarnas lydelse på det språk som varit handläggningsspråk vid EPO, omfattar patentskyddet endast det som framgår av båda lydelserna.

Europeiskt patent med enhetlig verkan

Det enhetliga patentskydd som nämns i avsnitt 3 och som kommer att införas inom EU innebär att ett europeiskt patent som beviljats av EPO ska kunna ges enhetlig verkan, dvs. verkan i alla deltagande medlemsstater utan någon validering. Enhetlig verkan kan ges för beviljade europeiska patent om det begärs inom en viss tid. När det europeiska patentet med enhetlig verkan har offentliggjorts ska det som huvudregel inte krävas några ytterligare översättningar av det. Undantag görs för översättning i händelse av tvist.

Under en övergångstid kommer det emellertid att ställas vissa krav på översättningar. Om handläggningsspråket är franska eller tyska, ska patentskriften översättas till engelska. Om handläggningsspråket är engelska, ska patentskriften översättas till något annat av EU:s officiella språk. Dessa översättningar, som EPO ska offentliggöra under övergångstiden, ska dock inte ha någon rättsverkan utan endast tillhandahållas i informationssyfte.

Hur lång övergångsperioden kommer att vara är inte klart. Avsikten är att den ska avslutas när kvaliteten på maskinöversättningarna till EU:s officiella språk är tillräckligt hög. Som längst ska övergångsperioden vara 12 år.

Nuvarande reglering är inte anpassad till företagens och forskningens villkor

Svensk ekonomi baseras på en hög kunskapsnivå, vilket har bidragit till att Sverige kunnat utvecklas till ett av världens ledande välfärdsländer.

Prop. 2013/14:53

28

Svensk forskning av hög vetenskaplig kvalitet och framgångsrika svenska uppfinningar är av betydelse för fortsatt tillväxt.

En stor del av svensk industri är verksam internationellt och har ofta engelska som koncernspråk. Svensk forskning bedrivs ofta med engelska som arbetsspråk. När uppfinningar tas fram sker det inte sällan på engelska och det är då en fördel att också skriva patentansökan direkt på engelska. Telekomföretag och läkemedelsföretag är exempel på företag som i regel arbetar på engelska och skriver patentansökningar direkt på engelska.

Ett annat skäl för företag och forskare att skriva patentansökan på engelska är att de behöver söka patent även i andra länder. För att kommersialisera en uppfinning krävs i allmänhet tillgång till en global marknad. Det gör att svenska företag har behov av patentskydd även i andra länder. Det är inte bara större företag som behöver skydda sina uppfinningar på andra marknader; även mindre och nystartade företag behöver ofta söka patent som gäller i flera länder. En ansökan på engelska kan användas vid EPO för att få patent i många europeiska länder och vid det amerikanska patentverket för att få patent i USA.

Som nämns ovan är det vid valideringen av ett europeiskt patent tillräckligt att patentkraven översätts till svenska, om beskrivningen finns på engelska. Möjligheten att få patent med giltighet i Sverige utan att behöva översätta hela ansökan till svenska används i mycket stor utsträckning. De europeiska patenten utgör i dag mellan 80 och 90 procent av alla patent som är giltiga i Sverige.

Framför allt små och kostnadskänsliga svenska företag börjar ibland med att söka ett svenskt patent och ansöker sedan om patent i andra länder. På så sätt kan de relativt snabbt få en bedömning av om förutsättningarna för patent är uppfyllda.

Eftersom den som vill ha ett nationellt patent i Sverige måste ge in hela patentansökan på svenska, dvs. även beskrivningen och sammandraget, är översättningskraven alltså högre för svenska patent än för validerade europeiska patent, trots att de har samma verkan i Sverige.

Enligt PRV:s uppskattning uppgår den genomsnittliga kostnaden för att översätta en patentansökan till ca 25 000 kronor. Svensk industri bedömer att översättningskostnaden för en ansökan från engelska till svenska (eller tvärtom) kan uppgå till ca 40 000 kronor. Av detta belopp hänför sig ca 30 000 kronor till översättning av dokument som inte behöver översättas vid validering av europeiska patent. Kostnaden varierar naturligtvis beroende på ansökans omfattning och vilket tekniskt område som ansökan avser.

Företag som ansöker om många patent, t.ex. de som bedriver forskningsinriktad verksamhet, behöver inte sällan betala betydande belopp för översättningar.

De höga kostnaderna för att översätta svenska patentansökningar drabbar i första hand svenska företag och forskare, eftersom det framför allt är de som använder det nationella ansökningsförfarandet. Höga översättningskostnader minskar företagens konkurrenskraft jämfört med företag som är verksamma på marknader där översättningar inte behöver göras och där kostnaderna för patentskydd därmed inte är lika höga.

Språkkraven är alltså inte riktigt anpassade till de förhållanden som näringslivet och forskningen verkar under. Företrädare för näringslivet

Prop. 2013/14:53

29

framhåller att förenklade regler på detta område skulle minska företagens kostnader och bidra till tillväxt.

Mot den angivna bakgrunden föreslår utredningen att även ett svenskt patent ska kunna beviljas trots att beskrivningen och sammandraget endast finns på engelska. För den som vill ge in en ansökan på svenska innebär förslaget ingen ändring i förhållande till vad som gäller i dag.

Svenska patent bör kunna beviljas på engelska

I princip alla remissinstanser tillstyrker den föreslagna ändringen eller har inga invändningar mot den. Endast Svenska akademien avstyrker förslaget och anför att det strider mot språklagen.

Det följer av språklagen att språket i domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig verksamhet är svenska. Innebörden är att offentliga organ ska arbeta på svenska, både skriftligt och muntligt. Regleringen ger uttryck för att det svenska språket ska värnas och användas och att det allmänna har ett särskilt ansvar för detta. Den har även sin bakgrund i offentlighetsprincipen; för att var och en ska kunna ta del av allmänna handlingar gäller som utgångspunkt att en allmän handling hos en svensk myndighet ska vara skriven på svenska. Det är dock möjligt att genom lag eller förordning införa undantag från språklagen.

Det inskränkta översättningskravet för de europeiska patenten, som infördes i samband med tillträdet till Londonöverenskommelsen, innebär ett sådant avsteg från språklagen. Utifrån ett språkligt perspektiv skedde den stora förändringen i patentsammanhang genom tillträdet till Londonöverenskommelsen och de ändringar i patentlagen (1967:837) som gjordes då.

Den reglering som gäller för europeiska patent är alltså resultatet av en internationell överenskommelse, där utgångspunkten är att patenten inte alls ska översättas. Den utgör på så sätt ett undantag från de krav som annars gäller. Samtidigt kan konstateras att bortemot 90 procent av de patent som i dag blir gällande i Sverige är europeiska patent. Från och med maj 2008 till och med december 2011 har nästan 35 000 europeiska patent validerats i Sverige. I praktiken innebär det att den som vill bedöma sitt handlingsutrymme när det gäller uppfinningar – eller den som är anklagad för patentintrång – i regel redan behöver anlita experter som kan bedöma patentskrifter på engelska.

Frågan är om det finns skäl att särbehandla den relativt begränsade andel patent som söks nationellt och även fortsättningsvis ställa högre krav på översättning för dessa än för andra patent som gäller i Sverige.

Om kravet på svenskspråkiga patentskrifter i det nationella förfarandet tas bort, kommer andelen patent som söks uteslutande på svenska att minska. Som utredningen anger kan det dock antas att det nuvarande kravet på svenska handlingar bara har en marginell betydelse för den svenska språkutvecklingen och bildandet av ny svensk terminologi. Språkvårdande organisationer som Institutet för språk och folkminnen och Terminologicentrum instämmer också i bedömningen att terminologin på patentområdet spelar en begränsad roll i språksammanhang. Att hålla kvar vid ett krav på att patentansökningar ska finnas på svenska i ett förhållandevis begränsat antal fall skulle inte heller säkerställa att svensk

Prop. 2013/14:53

30

terminologi faktiskt skapas. Även om kravet på svenska skulle finnas kvar går det inte att undvika termer på engelska. Det har från flera håll påpekats att om det inte finns en etablerad term på svenska, så är det inte ovanligt att den engelska termen i dag används även i en svenskspråkig ansökan. Detta förekommer framför allt inom vissa teknikområden, t.ex. på telekomområdet. Att det svenska tekniska språket influeras av engelsk terminologi beror alltså på annat än patentregleringen.

När det gäller de intressen som offentlighetsprincipen tillgodoser är det i första hand läsarens kunskaper inom det tekniska område som uppfinningen avser som avgör om personen förstår patentdokumentet, inte hans eller hennes kunskaper i svenska eller engelska. Som framgår nedan föreslår regeringen också att patentkraven ska finnas i svensk översättning för att underlätta för den som vill skaffa sig en översiktlig bild av ett patents innehåll och skyddsomfång.

De som arbetar med patent, forskning eller teknisk utveckling har i allmänhet ingen svårighet att förstå tekniken bakom uppfinningen även om den offentliggörs på engelska. För andra innebär ansökans komplexitet i regel att man måste anlita en patentexpert för att förstå den närmare innebörden, oavsett vilket språk ansökan är skriven på.

En kategori av läsare av patentdokument är den som planerar att tillverka en produkt eller använda en viss teknik och därför behöver undersöka vilka patentansökningar eller beviljade patent som finns inom det området. Denna kategori av läsare behöver bedöma sitt handlingsutrymme och avgöra om en viss verksamhet riskerar att utgöra intrång i någon annans patent. Utredningen menar dock att det inte existerar något teknikområde där det enbart finns svenska patent att ta hänsyn till. Den som vill undersöka sitt handlingsutrymme måste därför redan i dag beakta både svenska patent och europeiska patent med beskrivningen på engelska.

En ytterligare kategori av läsare av patentdokument är den som faktiskt blir anklagad för patentintrång. Även en påstådd intrångsgörare är dock redan i dag i de allra flesta fall hänvisad till att anlita biträde för att bedöma riktigheten i ett påstående om intrång, oavsett på vilket språk patentet är beviljat.

Regeringen delar utredningens och i stort sett alla remissinstansers bedömning att patentansökningsförfarandet behöver anpassas till näringslivets och forskningens arbetssätt och språk. Också små och medelstora företag måste kunna få patent, och det är angeläget att de inte har högre kostnader för patent än som är motiverat. Det bör således införas en möjlighet att bevilja nationella patentansökningar med beskrivning, patentkrav och sammandrag på engelska. Enligt regeringens bedömning bör det framgå av lag att patent kan beviljas i svensk eller engelsk lydelse.

Patentkraven bör finnas i svensk översättning

Utredningen föreslår att patentkraven ska ges in i svensk översättning i de fall då beskrivning, patentkrav och sammandrag är skrivna på engelska.

Patentbesvärsrätten, Uppsala universitet, PRV och Svenska Föreningen för Immaterialrätt ifrågasätter detta och anser att inte heller

Prop. 2013/14:53

31

de kostnader som det innebär att översätta patentkraven är motiverade med hänsyn till att de som använder patentsystemet i stor utsträckning kan tillgodogöra sig innehållet i en engelskspråkig patentskrift.

Regeringen delar i och för sig uppfattningen att det normalt inte är språket som avgör om man förmår att bestämma ett patents innebörd men anser ändå, i likhet med utredningen och i enlighet med den bedömning som gjordes i samband med Sveriges tillträde till Londonöverenskommelsen, att patentkraven även framöver bör finnas på svenska. Patentkravens funktion är att definiera patentskyddets omfattning. De närmare rättsverkningarna av patentet bestäms alltså genom patentkraven. En översättning till svenska av patentkraven underlättar för den användare som vill bilda sig en uppfattning om patentets skyddsomfång och överväga att anlita en patentexpert. I enlighet med utredningens bedömning finner regeringen att patentkraven även framöver bör finnas på svenska. En sådan ordning ansluter också nära till det som gäller för europeiska patent och som kommer att gälla för europeiska patent med enhetlig verkan under övergångsperioden.

Patentskyddet bör bestämmas av patentkraven i engelsk version

Nästa fråga är vilken rättslig verkan den svenska översättningen av patentkraven bör ha. Utredningen föreslår att det endast är den engelska versionen som ska ha rättslig verkan.

När det gäller europeiska patent som valideras i Sverige har både den översättning som ges in och lydelsen på det språk som varit handläggningsspråk vid EPO rättslig verkan. Några remissinstanser, bl.a.

Uppsala universitet och Sveriges advokatsamfund, menar att både den engelska lydelsen av patentkraven och den svenska översättningen av patentkraven bör ha rättslig verkan också i de nu aktuella fallen.

Som utredningen anger riskerar en ordning där skyddsomfånget bestäms av två språkversioner att leda till onödiga svårigheter. Enligt uppgift från Stockholms tingsrätt har det förekommit tvister som berör sådana oklarheter beträffande patentets skyddsomfång som kan föranledas av att båda språkversionerna ges rättslig verkan. Även om en sådan lösning skulle innebära att bestämmelserna om svenskt patent harmoniserades med vad som för närvarande gäller för validerade europeiska patent, anser regeringen, i likhet med utredningen, att lösningen inte är den bästa. Patentlagsutredningen föreslår för övrigt en anpassning av de bestämmelserna till det som föreslås av den utredning som ligger till grund för förslagen i denna proposition. Regeringen delar utredningens uppfattning att en ordning där patentskyddet endast bestäms av den engelska versionen av patentkraven är det bästa alternativet. Frågor om tolkning och skyddsomfång kan i ett sådant fall inte uppstå på grund av att textversionerna skiljer sig åt. Det är också en fördel om patentskyddet bestäms av patentkraven i samma språkversion som beskrivningen, eftersom kraven ska läsas och tolkas i ljuset av beskrivningen. Om ansökan getts in och granskats i engelsk språkversion, bör det vara den versionen som avgör patentskyddet. På så sätt undviks också att patentskyddets omfång, på grund av den översättning som gjorts, blir ett annat i Sverige än i andra länder.

Prop. 2013/14:53

32

För sådana nationella patent som granskats och beviljats utifrån en engelskspråkig ansökan bör alltså enligt regeringens mening endast patentkraven på engelska bestämma patentets skyddsomfång.

Översättningen bör ges in när det bedöms att patent kan beviljas

När det gäller frågan om vid vilken tidpunkt patentkraven ska ges in i svensk översättning har vikten av att sökanden kan senarelägga de kostnader som är förknippade med en patentansökan understrukits från flera håll. Det ger sökanden större möjlighet att förutse om patent kan beviljas och att bedöma om uppfinningen är kommersiellt bärkraftig. Om patentkraven i svensk översättning lämnas in först när PRV bedömer att ansökan kan beviljas, behöver patentkraven bara översättas en gång. Skulle det i stället fordras att patentkraven lämnas in i ett tidigare skede, kan sökanden behöva översätta kraven vid mer än ett tillfälle. Det är nämligen inte ovanligt att kraven formuleras om allt eftersom ansökan behandlas. En sådan ordning skulle alltså medföra ökade kostnader. När det gäller de intressen offentlighetsprincipen avser att tillgodose kan det dessutom konstateras att handlingarna i ett ansökningsärende normalt blir offentliga först efter 18 månader, om inte ansökan bifallits dessförinnan. I likhet med utredningen anser regeringen därför att en översättning till svenska av patentkraven bör krävas in först när PRV bedömer att det inte finns något hinder mot att meddela patent. Det är lämpligt att sökanden ger in översättningen samtidigt som meddelandeavgiften betalas.

Som Uppsala universitet påpekar finns det risk för rättsosäkerhet för den enskilde, om det finns två språkversioner och det inte är tydligt vilken som gäller. För att tydliggöra den svenska översättningens rättsliga status bör den därför finnas som en bilaga till patentskriften och det bör uttryckligen framgå av bilagan att det är patentkravens lydelse på engelska som gäller. Regleringen bör vara densamma även i de fall då en ny patentskrift ska framställas. Det kan bli fallet om patentet begränsas i ett invändningsförfarande eller i ett patentbegränsningsförfarande.

Det provisoriska skyddet bör förutsätta att översättningen getts in

Från den dag då en ansökan blir allmänt tillgänglig (enligt 22 § patentlagen) uppkommer i dag ett provisoriskt skydd i skadeståndsrättsligt hänseende, om ansökan sedan leder till patent. Om en ansökan lämnats in på ett annat språk än svenska, ska sökanden föreläggas att ge in beskrivning, patentkrav och sammandrag på svenska innan den blir allmänt tillgänglig. Vid det offentliggörande som sker 18 månader efter det att ansökan gavs in ska ansökan alltså för närvarande publiceras på svenska.

Som framgår ovan föreslås att patentkraven i svensk översättning ska behöva lämnas in först när PRV finner att ansökan kan beviljas. I allmänhet ligger den tidpunkten senare i tiden än 18 månader efter ansökans ingivande. Regeringens förslag ger alltså utrymme för att ansökan kan komma att offentliggöras trots att en översättning av patentkraven till svenska ännu inte getts in i ansökningsärendet.

Att patentkraven finns på svenska kan, som nämns ovan, underlätta för tredje man att bedöma omfattningen av det skydd som ansökan ger. Utredningen föreslår därför att det ska krävas att en svensk översättning av patentkraven finns tillgänglig även för att patenthavaren ska få ett

Prop. 2013/14:53

33

provisoriskt skydd. Regeringen delar den uppfattningen. Det bör alltså fordras att den sökande som vill ha ett provisoriskt skydd under ansökningstiden ger in en översättning av kraven till svenska under handläggningens gång.

Utredningen föreslår att sökanden ska kunna lämna in översättningen och få det provisoriska skyddet när som helst under handläggningen. Fördelen med detta är att möjligheten till provisoriskt skydd inte försitts, om sökanden inte lämnat in översättningen före det ursprungliga offentliggörandet. Även om tiden mellan ett offentliggörande enligt 22 § patentlagen och att patent meddelas i regel är relativt kort, då den genomsnittliga handläggningstiden för ett nationellt patentärende är ungefär två år, kan handläggningen ändå av någon anledning ha dragit ut på tiden. Sökanden kan då vilja ha ett provisoriskt skydd. Regeringen instämmer därför i utredningens förslag även i denna del. Om översättningen lämnas in efter den tidpunkt då det kungjorts att handlingarna i ärendet hålls allmänt tillgängliga, bör en särskild kungörelse angående översättningen utfärdas. Sökanden bör betala en särskild avgift för offentliggörandet. På motsvarande sätt som gäller då patent meddelats och översättningen tagits in som en bilaga till patentskriften, bör det framgå av den översättning som finns tillgänglig i ärendet att det är patentkraven i den engelska lydelsen som gäller.

Det provisoriska skyddet är begränsat till vad som framgår av patentkraven i deras lydelse när ansökan blev allmänt tillgänglig och av patentkraven enligt det meddelade patentet. Det som i enlighet med förslaget ovan faktiskt definierar patentets skyddsomfång är kraven i engelsk lydelse. Den svenska översättningen av kraven i ansökan bör alltså syfta till att upplysa tredje man om att sökanden önskar få skydd även under ansökningstiden.

Det bör krävas att patentskriften översätts till svenska i vissa fall

Regeringens förslag innebär att det kommer att finnas patentskrifter över nationella patent där enbart patentkraven finns i svensk översättning. Som utredningen anger finns det situationer då det är rimligt att beskrivningen och sammandraget i en sådan patentskrift översätts. Ingen remissinstans invänder mot detta.

Ett sådant fall är när någon gör en invändning mot patentet. Ett invändningsförfarande är ett tvåpartsförfarande, som efter överklagande kan leda till en rättslig prövning i domstol. Den som invänder mot patentet har ett intresse av att kunna föra en sådan process på svenska. Som utredningen konstaterar bör ett invändningsförfarande även fortsättningsvis vara på svenska och det kan därmed finnas skäl att ha en översättning till svenska av patentskriften i de delar det inte finns någon översättning. Som utredningen anger bör det dock inte finnas ett krav på att patentskriften alltid ska översättas. Många gånger har parterna möjlighet att tillgodogöra sig innehållet i patentskriften på engelska. Om parterna t.ex. är stora företag med många patent eller företräds av erfarna ombud, behöver patentskriften normalt inte översättas. För att upprätthålla balansen mellan å ena sidan patenthavarens intresse av att slippa onödiga översättningskostnader och, å den andra, invändarens intresse av att få tillgång till patentskriften på svenska föreslår regeringen i likhet med utred-

Prop. 2013/14:53

34

ningen att PRV ges en möjlighet att förelägga patenthavaren att ge in en översättning till svenska av patentskriften. Myndigheten bör, t.ex. efter begäran av invändaren, kunna avgöra vilket behov det finns av att återstående delar av patentskriften översätts till svenska. På samma sätt som gäller vid översättningar i patentmål vid allmän domstol bör, som utredningen föreslår, ett sådant föreläggande ges vid påföljd att patentmyndigheten annars kan låta översätta patentskriften på patenthavarens bekostnad. Motsvarande reglering bör gälla för Patentbesvärsrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.

I vissa tvistemål om ett europeiskt patent kan patenthavaren föreläggas att ge in en fullständig översättning av patentskriften till svenska. Bestämmelsen är fakultativ för domstolen. Som utredningen föreslår bör motsvarande gälla även vid tvister om svenska patent som beviljats på engelska.

En ny översättning bör ges in i vissa fall

Ett meddelat patent kan under vissa förutsättningar ändras. Om patenthavaren i ett invändningsförfarande gör sådana ändringar i patentet att det inte längre finns hinder mot att patentet upprätthålls, ska patentmyndigheten förklara att patentet upprätthålls i ändrad lydelse. Patenthavaren kan vidare själv begära att patentet begränsas. Också i domstol kan ett patent efter talan om ogiltighet ändras på motsvarande sätt. I linje med regeringens förslag i övrigt bör det därför krävas att patenthavaren ger in en ny översättning till svenska av patentkraven till myndigheten eller domstolen för att ett patent som meddelats i engelsk lydelse ska kunna upprätthållas i den ändrade lydelsen. Som

Patentbesvärsrätten anför innebär det att en patenthavare som yrkar att patentet ska upprätthållas i någon av flera alternativa lydelser kan behöva ge in fler än en översättning. Det är emellertid enligt regeringens mening angeläget att den som tar del av domstolens avgörande kan bilda sig en uppfattning om innehållet i avgörandet. Det väger tyngre än nackdelen med den ytterligare kostnad detta kan innebära i förhållande till en ordning där översättningen ges in först sedan avgörandet vunnit laga kraft. I dessa situationer finns dessutom redan en svensk översättning av de ursprungliga kraven tillgänglig. Kostnaderna för att ta fram nya översättningar i anledning av de ändringar som görs torde därför vara begränsade.

När ett patent ändrats efter ett invändningsförfarande eller en begäran om begränsning, gäller i dag att en ny patentskrift ska finnas tillgänglig hos patentmyndigheten och att ett nytt patentbrev ska utfärdas. Motsvarande bör gälla då ett patent ändrats efter talan om ogiltighet i domstol.

Följdändringar

En internationell patentansökan som fullföljs i Sverige måste i dag översättas i sin helhet till svenska. Sedan ansökan fullföljts handläggs den i princip som en nationell ansökan. Som utredningen anför saknas det skäl att ha olika språkkrav för en nationell ansökan och en fullföljd internationell ansökan. Regeringen föreslår därför i likhet med utredningen att samma krav på översättning ska gälla för en fullföljd inter-

Prop. 2013/14:53

35

nationell ansökan som på en ansökan om nationellt patent. Om ansökan är skriven på ett annat språk än engelska, bör sökanden alltså kunna välja mellan att översätta den till svenska eller engelska.

För att handlingarna i ett ärende om en internationell patentansökan ska hållas allmänt tillgängliga krävs i dag att ansökan finns på svenska. Som en följd av de föreslagna ändringarna bör en ansökan kunna hållas allmänt tillgänglig också om den är skriven på engelska. För att provisoriskt skydd ska uppkomma bör det även i detta fall krävas att patentkraven ges in i svensk översättning och, om detta sker efter den tidpunkt från vilken handlingarna hålls allmänt tillgängliga, att det särskilt kungörs att en översättning kommit in och att en särskild avgift betalas för offentliggörandet.

En europeisk patentansökan som getts in till en nationell patentmyndighet ska enligt den europeiska patentkonventionen vidarebefordras till EPO inom viss tid. Om detta inte görs, ska ansökan anses som återkallad. I ett sådant fall kan ansökan på begäran av sökanden omvandlas till en nationell patentansökan. En förutsättning för att omvandla en europeisk ansökan är bl.a. att den ska översättas till svenska. Som en följd av vad regeringen föreslår beträffande nationella patentansökningar bör vid omvandling av en europeisk ansökan en översättning till engelska av ansökan godtas när ansökan är på franska eller tyska.

För internationella patentansökningar som fullföljs i Sverige och för europeiska patentansökningar som omvandlas till nationella ansökningar kommer det, om ansökan är på engelska, vara tillräckligt att patentkraven översätts till svenska.

5 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2014.

Äldre bestämmelser ska gälla i fråga om svenska patentansökningar som har gjorts före ikraftträdandet. Äldre bestämmelser ska även gälla för internationella patentansökningar som har fullföljts och för europeiska patentansökningar som begärts omvandlade före ikraftträdandet.

Utredningens förslag: Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2013. Utredningen föreslår också en övergångsbestämmelse avseende en begäran om prövning av en internationell ansökan i vissa fall. I övrigt överensstämmer utredningens förslag med regeringens.

Remissinstanserna: Flera remissinstanser anser att bestämmelserna bör träda i kraft så snart som möjligt. I övrigt har remissinstanserna inga synpunkter på förslagen.

Prop. 2013/14:53

36

Skälen för regeringens förslag: Lagändringarna bör träda i kraft så snart som möjligt. Ett tidigare ikraftträdande än den 1 juli 2014 är inte möjligt.

I likhet med utredningen anser regeringen att de nuvarande språkbestämmelserna bör tillämpas på patent som sökts före ikraftträdandet. Som utredningen anför skulle en tillämpning av nya språkbestämmelser på ansökningar som redan handläggs av PRV vid ikraftträdandet kunna medföra problem. PRV kan t.ex. redan ha förelagt en sökande att ge in en översättning till svenska, om ansökan har gjorts med handlingar på engelska.

Förslaget att äldre bestämmelser ska tillämpas på patent som har sökts före ikraftträdandet innebär att en nationell patentansökan som har lämnats in till PRV på engelska före ikraftträdandet fortfarande ska översättas i sin helhet innan ansökan blir allmänt tillgänglig enligt 22 § patentlagen. Sådana ansökningar bör alltså leda till att patent meddelas på svenska.

Övergångsbestämmelsen bör, som utredningen föreslår, även gälla internationella ansökningar som fullföljts och europeiska patentansökningar som begärts omvandlade före ikraftträdandet.

Några övergångsbestämmelser i övrigt behövs inte.

6 Konsekvenser

Regeringens bedömning: De föreslagna ändringarna bedöms medföra minskade översättningskostnader för de sökande som önskar använda en ansökan både i det nationella förfarandet och internationellt. Kostnaderna för sådana sökande som även framöver önskar lämna in ansökningar på svenska påverkas inte.

Utredningens bedömning överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Regelrådet tillstyrker utredningens förslag och bedömer att konsekvensutredningen är godtagbar. Ingen annan remissinstans yttrar sig särskilt i frågan.

Skälen för regeringens bedömning: De föreslagna ändringarna innebär att kostnaderna för att söka och få patent i flera länder minskar när sökanden använder en engelskspråkig ansökan i flera ansökningsprocesser. Genom att nationella patent föreslås kunna beviljas på engelska kan en sökande använda samma handlingar på engelska för att få patent beviljat vid såväl PRV som vid EPO och den amerikanska motsvarigheten, USPTO, utan att behöva översätta annat än patentkraven till svenska.

Genom att endast ha kvar ett krav på att patentkraven ska finnas på svenska minskar kostnaderna för översättningar väsentligt jämfört med vad som är fallet i dag. Den översättningskostnad som sökanden även framöver kommer att ha bedöms vara befogad med hänsyn till offentligrättsliga skäl.

Prop. 2013/14:53

37

Den svenska översättningen av patentkraven ska ges in först när PRV bedömer att ansökan kan beviljas. Översättningskostnaden kan därmed skjutas till en tidpunkt som ligger nära meddelandet av patentet.

En sökande kan själv välja att ge in patentkraven i svensk översättning vid en tidigare tidpunkt för att få ett provisoriskt skydd. Möjligheten för sökanden att få det provisoriska skyddet föreslås i vissa fall vara beroende av en avgift. Avgiften avser att täcka de extra kostnader som kan uppstå hos PRV för kungörelse av att en översättning har lämnats in. En motsvarande avgift tas i dag ut av PRV för att offentliggöra översättningen av patentkraven i en ansökan om europeiskt patent.

De som berörs av den föreslagna regleringen är främst enskilda som söker patent. Det är i första hand för dem som möjligheten att bevilja nationella patentansökningar på engelska föreslås. Merparten av dem som väljer det nationella ansökningsförfarandet är svenska företag och uppfinnare. PRV uppskattar att ca 17 procent av de nationella patentansökningarna i dag ges in på ett annat språk än svenska. Merparten av dessa kan antas vara skrivna på engelska. I Finland och Nederländerna har det skett en markant ökning av antalet nationella patentansökningar som lämnas in på engelska sedan den möjligheten infördes där.

Enligt uppgift från svensk industri ligger översättningskostnaderna för en patentansökan inom ett visst teknikområde på omkring 40 000 kronor. Översättningskostnaderna för enbart patentkraven beräknas uppgå till ca en fjärdedel av det beloppet. Beräkningen utgår från antagandet att översättning av patentkraven är något dyrare per sida i förhållande till beskrivningen. Förslaget skulle med denna utgångspunkt innebära en kostnadsbesparing på i genomsnitt 30 000 kronor per patentansökan. Även PRV och Europeiska kommissionen har gjort beräkningar av översättningskostnader. De beräkningarna ger intryck av att kostnadsbesparingen inte blir fullt lika stor.

Eftersom den föreslagna ändringen syftar till att minska kostnaderna för att få patent på flera marknader, kan den väntas vara särskilt fördelaktig för mindre och kostnadskänsliga företag.

Tredje man kan ha ett behov av att bedöma sitt handlingsutrymme och alltså behöva analysera patent inom det område han eller hon önskar bedriva verksamhet. En korrekt bedömning av skyddsomfången på patenterad teknik inom ett visst område kan dock sällan göras på egen hand. Tredje man behöver ofta anlita hjälp med detta. Den som ska påbörja en viss verksamhet behöver inte bara ta hänsyn till nationella patent. Även europeiska patent, som alltså redan i dag kan finnas med beskrivningen på engelska, behöver beaktas. I dessa avseenden bedöms den föreslagna ändringen inte påverka tredje man.

Allmänheten kommer även i fortsättningen kunna skapa sig en generell uppfattning om vad patentet omfattar utan att behöva läsa några handlingar på engelska, eftersom den centrala delen av PRV:s beslut – patentkraven – kommer att finnas i svensk översättning.

Ändringarna bedöms inte påverka PRV:s arbete i större omfattning. PRV har redan i dag vana av att hantera ansökningar om ett svenskt patent där handlingarna inledningsvis skickas in på engelska. Handläggningen av sådana ansökningar påbörjas innan handlingarna skickats in på svenska.

Prop. 2013/14:53

38

7 Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i patentlagen (1967:837)

1 kap. Allmänna bestämmelser

6 § En ansökan om patent på en uppfinning, som inom tolv månader före ingivningsdagen enligt 8 c eller 8 d § har angetts i en tidigare ansökan om patent i Sverige, ska vid tillämpningen av 2 § första, andra och fjärde styckena samt 4 § anses gjord samtidigt med den tidigare ansökan, om sökanden begär det i enlighet med 6 a–6 e §§ (prioritet). Detsamma gäller en ansökan om patent på en uppfinning, som inom tolv månader före ingivningsdagen har angetts i en tidigare ansökan om patent, uppfinnarcertifikat eller skydd som nyttighetsmodell antingen i en främmande stat som är ansluten till Pariskonventionen den 20 mars 1883 för skydd av den industriella äganderätten (SÖ 1970:60), eller i en stat som är ansluten eller ett område som är anslutet till avtalet om upprättandet av

Världshandelsorganisationen (WTO). Sådan prioritet får åtnjutas också från en ansökan om skydd som avser någon annan stat eller något annat område, om motsvarande prioritet från en svensk patentansökan medges där den tidigare ansökan gjorts och om där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten.

I paragrafen, som innehåller bestämmelser om begäran om prioritet, görs ändringar till följd av att två paragrafer byter beteckning (hittillsvarande 8 b § till 8 c § och hittillsvarande 8 c § till 8 d §).

6 a § Om sökanden vill begära prioritet från en tidigare ansökan, ska begäran ges in inom 16 månader från ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande eller, om den tidpunkten infaller senare, inom fyra månader från ingivningsdagen enligt 8 c eller 8 d § för den senaste ansökan. När prioritet begärs ska sökanden lämna uppgifter om var och när den åberopade ansökan gjordes samt, om denna är en internationell ansökan, vilken mottagande myndighet den gavs in till. Sökanden ska också, så snart som möjligt, uppge numret på den tidigare ansökan.

Sökanden får inom den tid och under de förutsättningar som anges i första stycket göra en ändring i en begäran om prioritet genom en anmälan om detta till patentmyndigheten. Om ändringen innebär att ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande blir en tidigare dag än den ursprungligen åberopade ingivningsdagen, ska den nya ingivningsdagen gälla vid tillämpningen av första stycket.

Om det är fråga om en internationell patentansökan enligt 3 kap., ska prioritet begäras i ansökan eller inom den tid som anges i fjärde stycket. Sökanden ska samtidigt lämna uppgifter om var och när den åberopade ansökan gjordes och dess nummer samt, om denna är en internationell ansökan, vilken mottagande myndighet den gavs in till.

För en sådan ansökan som avses i tredje stycket gäller att sökanden får göra en ändring i en begäran om prioritet genom en anmälan om detta till den mottagande myndigheten eller den internationella byrån som anges i 35 §. Om ändringen innebär att sökanden begär prioritet från en annan ansökan än den som ursprungligen åberopats, ska sökanden i anmälan lämna de uppgifter om ansökan som anges i tredje stycket. En sådan anmälan ska ges in inom 16 månader från ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande. Om ändringen innebär att ingivningsdagen blir en tidigare dag än den ursprungligen åberopade ingivningsdagen, ska anmälan göras inom 16 månader från den nya ingivningsdagen. Sökanden har dock alltid möjlighet att göra en anmälan om ändring inom fyra månader från den internationella ingivningsdagen.

Om flera uppfinningar är beskrivna i grundhandlingarna och ansökan delas enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 11 §, ska en begäran om prioritet för den ursprungliga ansökan också gälla för en ny ansökan som uppkommer genom delningen.

En begäran eller anmälan enligt första–fjärde styckena får inte göras, om sökanden begärt tidigare offentliggörande enligt 22 § tredje stycket.

Prop. 2013/14:53

39

I paragrafen, som innehåller bestämmelser om begäran om prioritet, görs ändringar till följd av att två paragrafer byter beteckning (hittillsvarande 8 b § till 8 c § och hittillsvarande 8 c § till 8 d §).

2 kap. Handläggning av svenska patentärenden

8 § En ansökan om patent ska göras hos patentmyndigheten eller, i fall som avses i 3 kap., hos patentmyndigheten i en främmande stat eller hos en internationell organisation.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av uppfinningen, innefattande även ritningar om sådana behövs, samt bestämda uppgifter om det som söks skyddat genom patentet (patentkrav). Den omständigheten att uppfinningen avser en kemisk förening medför inte att en bestämd användning måste anges i patentkravet. Ansökan ska innehålla uppgift om hur uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, om det inte följer av uppfinningens art. Om uppfinningen avser en gensekvens eller delsekvens av en gen, ska det dock alltid anges i ansökan hur uppfinningen kan tillgodogöras industriellt. Beskrivningen av uppfinningen ska vara så tydlig att en fackman med ledning av den kan utöva uppfinningen. En uppfinning som avser ett biologiskt material eller innebär användning av ett sådant material ska i de fall som anges i 8 b § anses tillräckligt tydligt angiven endast om dessutom villkoren i den paragrafen är uppfyllda.

Ansökan ska dessutom innehålla ett sammandrag av beskrivningen och patentkraven. Sammandraget är endast avsett att ge teknisk information om innehållet i patentansökan och får inte tillmätas betydelse i något annat avseende.

Sökanden ska lämna uppgift om uppfinnarens namn och adress i ansökan. Om patent söks av någon annan än uppfinnaren, ska sökanden ange grunden för sin rätt till uppfinningen i ansökan. Patentmyndigheten ska godta uppgiften, om det inte finns särskild anledning att ifrågasätta att den är riktig. Patentmyndigheten ska sända en underrättelse om ansökan till den som sökanden angett som uppfinnare, om inte detta är uppenbart obehövligt.

Sökanden ska betala en ansökningsavgift. För ansökan ska sökanden också betala en årsavgift för varje avgiftsår som börjar innan ansökan slutligt har avgjorts.

Ett avgiftsår enligt denna lag omfattar ett år och räknas från ingivningsdagen enligt 8 c eller 8 d § och därefter från motsvarande dag efter kalendern.

I paragrafen, som innehåller bestämmelser om innehållet i en patentansökan, görs ändringar till följd av att tre paragrafer byter beteckning (hittillsvarande 8 a § till 8 b §, hittillsvarande 8 b § till 8 c § och hittillsvarande 8 c § till 8 d §). Ytterligare bestämmelser om ansökan finns i 8 a §.

8 a § Beskrivning, patentkrav och sammandrag i en patentansökan ska vara

skrivna på svenska eller engelska, om inte något annat följer av förordning.

I ansökan ska det anges om patent ska meddelas i svensk eller engelsk lydelse.

Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om språket i en patentansökan.

Enligt första stycket ska beskrivning, patentkrav och sammandrag i en patentansökan vara skrivna på svenska eller engelska, om inte något annat följer av förordning. I 3 § patentkungörelsen (1967:838) finns bestämmelser som medger att en ansökan på annat språk än svenska kan tas upp till prövning innan handlingarna skickats in till patentmyndigheten på svenska samt att patentmyndigheten kan avstå från att begära in översättning av text i beskrivning och patentkrav som inte ingår i vad som utgör grundhandling. Förordningen kommer att justeras med anledning av de nya språkkraven i förevarande paragraf.

Prop. 2013/14:53

40

Till följd av lagändringen kan en ansökan om patent göras i sin helhet på engelska. I ett sådant fall kommer patentmyndighetens prövning och bifall till ansökan att ske utifrån beskrivning, patentkrav och sammandrag i engelsk lydelse. Ett patent som meddelats efter en sådan prövning blir alltså gällande i den lydelsen. Sökanden måste välja om beskrivning, patentkrav och sammandrag ska vara på svenska eller engelska. Det är alltså inte möjligt att meddela ett patent med t.ex. beskrivningen på svenska och patentkraven på engelska.

Enligt andra stycket ska sökanden ange om patent ska meddelas i lydelse på svenska eller engelska. Detta ska alltså klarläggas redan då handläggningen inleds. Om sökanden inte lämnat uppgifter om språk i ansökan, ska patentmyndigheten enligt 15 § förelägga sökanden att rätta bristen.

8 c § Ingivningsdagen för en patentansökan är den dag då följande uppgifter

getts in:

1. en uttrycklig eller underförstådd uppgift om att det som getts in är en ansökan om patent,

2. uppgifter som gör det möjligt för patentmyndigheten att avgöra vem sökanden är och att kontakta denne, och

3. något som framstår som

a) en beskrivning av uppfinningen eller

b) ritningar som avser uppfinningen, eller

4. en hänvisning till en tidigare gjord patentansökan och, om denna ansökan inte gjorts till patentmyndigheten, en kopia av ansökan samt uppgift om dess ingivningsdag, nummer och vilken patentmyndighet den har getts in till.

Om kraven för att besluta en ingivningsdag enligt första stycket inte är uppfyllda och patentmyndigheten har uppgifter som gör det möjligt att kontakta sökanden, ska patentmyndigheten utan dröjsmål förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom två månader från dagen för föreläggandet.

Om bristerna inte har avhjälpts inom den förelagda tiden, ska någon patentansökan inte anses ingiven och ärendet avskrivas. Detsamma gäller om ett föreläggande inte har kunnat ges och bristerna inte har avhjälpts inom två månader från den dag då någon av uppgifterna enligt första stycket gavs in. Upplysning om konsekvenserna av att bristerna inte avhjälpts ska lämnas i föreläggandet.

Om bristerna har avhjälpts inom den tid som anges i tredje stycket, ska som ingivningsdag för patentansökan gälla den dag då samtliga brister har avhjälpts, om något annat inte följer av 8 d §.

Paragrafen innehåller bestämmelser om ingivningsdagen för en patentansökan. Bestämmelserna överförs i sak oförändrade från 8 b § och en ändring görs till följd av att hittillsvarande 8 c § byter beteckning till 8 d §.

8 d §Om patentmyndigheten vid prövningen enligt 8 c § finner att det saknas en

del av beskrivningen eller en ritning till vilken det hänvisas i beskrivningen eller patentkraven, ska sökanden föreläggas att komplettera handlingarna inom två månader från dagen för föreläggandet. Om en komplettering med sådana utelämnade delar sker inom den förelagda tiden, ska som ingivningsdag gälla den senare dag då kompletteringen gjorts, om inte något annat följer av andra och tredje styckena. Detsamma gäller om ett föreläggande inte har getts och en komplettering gjorts inom två månader från den dag då någon av uppgifterna enligt 8 c § första stycket gavs in.

Om kompletterade delar av en ansökan återtas inom en månad från det de gavs in i enlighet med första stycket, ska den ursprungliga ingivningsdagen för ansökan gälla.

Om kompletterade delar av en ansökan har getts in i enlighet med första stycket, ska den ursprungliga ingivningsdagen gälla, om

Prop. 2013/14:53

41

1. prioritet från en tidigare ansökan åberopas och de kompletterande delarna i sin helhet framgår av den tidigare ansökan och

2. sökanden begär det och han eller hon ger in en kopia av den tidigare ansökan inom den tid som anges i första stycket.

En kopia som avses i tredje stycket 2 behöver inte ges in, om den tidigare ansökan har getts in till patentmyndigheten.

Paragrafen innehåller vissa kompletterande bestämmelser om ingivningsdag för en patentansökan. Bestämmelserna överförs i sak oförändrade från 8 c § och en ändring görs till följd av att hittillsvarande 8 b § byter beteckning till 8 c §.

15 § Om sökanden, i andra fall än som avses i 8 c och 8 d §§, inte har följt vad som är föreskrivet om ansökan eller om patentmyndigheten finner att det finns något annat som hindrar bifall till ansökan, ska sökanden föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller vidta rättelse. I sammandraget får patentmyndigheten dock, utan att höra sökanden, göra de ändringar som den finner nödvändiga.

Om sökanden inte inom förelagd tid kommer in med yttrande eller vidtar åtgärd för att avhjälpa anmärkt brist, ska ansökan avskrivas. En upplysning om detta ska lämnas i föreläggandet.

En avskriven ansökan ska återupptas, om sökanden inom fyra månader efter utgången av förelagd tid kommer in med yttrande eller vidtar åtgärd för att avhjälpa bristerna och inom samma tid betalar en återupptagningsavgift.

Om sökanden inte betalar årsavgift enligt 8, 41 och 42 §§, ska ansökan avskrivas utan föregående föreläggande. En ansökan som har avskrivits på denna grund får inte återupptas.

I paragrafen, som innehåller bestämmelser om patentmyndighetens handläggning då ansökan är bristfällig m.m., görs ändringar till följd av att två paragrafer byter beteckning (hittillsvarande 8 b § till 8 c § och hittillsvarande 8 c § till 8 d §).

19 § Om ansökan är fullständig och det inte finns hinder mot patent, ska patentmyndigheten underrätta sökanden om att patent kan meddelas.

Inom två månader från dagen för underrättelsen ska sökanden betala en fastställd meddelandeavgift och, om patentkraven är skrivna på engelska, ge in en översättning till svenska av patentkraven. Om detta inte sker, ska ansökan avskrivas. En avskriven ansökan ska återupptas, om sökanden inom fyra månader efter utgången av de två månaderna fullgör sina skyldigheter och dessutom betalar en fastställd återupptagningsavgift.

Söks patent av en uppfinnare som har avsevärda svårigheter att betala meddelandeavgiften, får patentmyndigheten befria sökanden från denna, om sökanden skriftligen begär det inom två månader från dagen för underrättelsen. Om patentmyndigheten avslår uppfinnarens begäran, ska en avgift som betalas inom två månader därefter anses betald i rätt tid.

Paragrafen innehåller bestämmelser om underrättelse om att patent kan meddelas m.m.

I andra stycket införs regler om att sökanden, inom samma tid som gäller för betalning av meddelandeavgift, ska ge in en översättning av patentkraven till svenska i de fall då patentkraven är skrivna på engelska. Ett bifall till en ansökan på engelska förutsätter alltså att en översättning av patentkraven till svenska ges in; någon översättning av övriga delar av patentansökan behöver inte ges in i ärendet. Sökanden behöver inte ge in översättningen av patentkraven till svenska innan patentmyndigheten bedömt att ansökan kan bifallas, utan kan avvakta myndighetens underrättelse. Sökanden kan därmed begränsa sin kostnad för översättning genom att bara översätta den senaste lydelsen av

Prop. 2013/14:53

42

patentkraven. Skulle undantagsvis patentkraven ändras efter det att sökanden gett in översättningen (jfr 20 §), åligger det sökanden att ge in en översättning av kraven i den nya lydelsen.

För att sökanden ska ha uppfyllt sina skyldigheter krävs att översättningen är fullständig. Patentmyndigheten ska kontrollera översättningens riktighet i detta avseende, t.ex. om det saknas patentkrav i översättningen jämfört med den engelska versionen.

Om sökanden inte ger in en översättning inom den angivna tiden, ska ansökan avskrivas. Ansökan kan dock, på samma sätt som om sökanden inte inom samma tid betalar meddelandeavgiften, återupptas om sökanden inom fyra månader därefter ger in en översättning och betalar återupptagningsavgift.

Sökanden kan ha gett in en översättning till svenska av patentkraven vid en tidigare tidpunkt, t.ex. för att få provisoriskt skydd (jfr kommentaren till 22 och 60 §§). Under förutsättning att patentkraven inte därefter har ändrats har sökanden redan uppfyllt sin skyldighet enligt förevarande paragraf. I sådana fall måste sökanden endast betala meddelandeavgiften.

21 § Från och med den dag då patentet meddelas ska en patentskrift finnas tillgänglig hos patentmyndigheten. Patentskriften ska innehålla beskrivning, patentkrav och sammandrag samt uppgift om patenthavaren och uppfinnaren.

Om patentkraven är skrivna på engelska, ska en översättning av dessa till svenska biläggas patentskriften. Det ska framgå av bilagan att det är patentkravens lydelse på engelska som gäller.

Paragrafen innehåller bestämmelser om när en patentskrift ska finnas tillgänglig och om dess innehåll.

Av andra stycket, som är nytt, framgår att om ett patent har meddelats med patentkraven skrivna på engelska, ska en översättning av patentkraven till svenska fogas till patentskriften som en bilaga. Översättningen ska tillhandahållas av sökanden (19 §). Det skulle kunna inträffa att översättningen av patentkraven inte helt överensstämmer med patentkraven i engelsk lydelse. Patentet gäller då i den engelska lydelsen (jfr kommentaren till 8 a §). Den svenska översättningen saknar alltså rättslig verkan med avseende på patentets skyddsomfång och giltighet. Bilagan ska innehålla en upplysning om detta. Det innebär dock inte att den svenska översättningen helt saknar betydelse i förhållande till patentskyddet. Vid patentintrång ska domstolen bl.a. bedöma om intrånget begåtts i god tro. Har den påstådda intrångsgöraren inte kunnat tillgodogöra sig innehållet i ett patent meddelat på engelska och det bedöms att ett intrång begåtts på grund av felaktigheter i den svenska översättningen, kan det få betydelse vid bedömningen av straffansvar och skadestånd.

Bestämmelserna tillämpas även när en ny patentskrift ska framställas enligt 25 § fjärde stycket, 40 c § eller 55 § andra stycket. Av 25 § tredje stycket, 40 a § andra stycket respektive 52 § andra stycket framgår att översättningen då ska tillhandahållas av patenthavaren.

22 § Från och med den dag då patentet meddelas ska handlingarna i ärendet hållas tillgängliga för var och en.

Efter 18 månader från den dag då patentansökan gjordes, eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioriteten begärs, ska handlingarna, om de inte redan har gjorts tillgängliga enligt första stycket, hållas tillgängliga för var och en. Om

Prop. 2013/14:53

43

ansökan har avskrivits eller avslagits, ska handlingarna dock hållas tillgängliga endast om sökanden begär att ansökan återupptas, överklagar eller gör en framställning enligt 72 eller 73 §.

På begäran av sökanden ska handlingarna hållas tillgängliga tidigare än vad som följer av första och andra styckena.

Om patentkraven är skrivna på engelska och en översättning av dessa till svenska har getts in i ärendet ska det, när handlingarna hålls tillgängliga enligt andra eller tredje stycket, anges på översättningen att det är patentkravens lydelse på engelska som gäller.

När handlingarna blir tillgängliga enligt andra eller tredje stycket, ska det kungöras. Om en översättning som avses i fjärde stycket ges in efter det att kungörelse har skett, ska en särskild kungörelse angående översättningen utfärdas om sökanden betalar fastställd avgift för detta.

Innehåller en handling en företagshemlighet och rör den inte en uppfinning på vilken patent söks eller har meddelats, får patentmyndigheten på yrkande besluta, om det finns särskilda skäl för det, att handlingen inte får lämnas ut. Om ett sådant yrkande har framställts, får handlingen inte lämnas ut förrän yrkandet har ogillats genom ett beslut som har vunnit laga kraft.

Om ett biologiskt material har deponerats enligt 8 b §, har var och en, med de begränsningar som föreskrivs i detta och följande stycken, rätt att få prov från materialet sedan handlingarna har blivit allmänt tillgängliga enligt första, andra eller tredje stycket. Detta gäller oavsett om patentet har upphört eller förklarats ogiltigt. Prov får inte lämnas ut till någon som till följd av föreskrift i lag eller annan författning inte får ta befattning med det deponerade materialet. Prov får inte heller lämnas ut till någon vars befattning med provet kan antas vara förbunden med en påtaglig risk med hänsyn till materialets skadebringande egenskaper.

Till dess att patent har meddelats eller patentansökan har avgjorts slutligt utan att ha lett till patent gäller att prov från en deposition får lämnas endast till en särskild sakkunnig, om sökanden begär det. Om patentansökan avslås eller återkallas, gäller motsvarande under en period av 20 år från den dag ansökan lämnades in. Regeringen meddelar föreskrifter om inom vilken tid en begäran om begränsning får göras och vem som får anlitas som sakkunnig av den som vill få prov.

Den som vill få ett prov ska begära det skriftligen hos patentmyndigheten och lämna en förbindelse med det innehåll som regeringen föreskriver för att förebygga missbruk av provet. Om ett prov får lämnas ut endast till en särskild sakkunnig, ska förbindelsen i stället lämnas av denne.

Paragrafen innehåller bestämmelser om offentliggörande av handlingar i ett patentansökningsärende.

I ett nytt fjärde stycke införs regler om patentmyndighetens handläggning när det gäller patentansökningar som är skrivna på engelska. Om en översättning till svenska av patentkraven getts in då handlingarna i ärendet hålls allmänt tillgängliga, ska det framgå av översättningen att det är patentkraven i den engelska lydelsen som gäller.

I femte stycket införs ytterligare regler för det fall att översättningen ges in efter det att handlingarna i ärendet blivit tillgängliga enligt andra eller tredje stycket. Patentmyndigheten ska då särskilt kungöra att översättningen getts in, under förutsättning att sökanden betalar en avgift för detta. Om översättningen har getts in innan handlingarna i ärendet gjorts allmänt tillgängliga, krävs alltså inte någon sådan särskild kungörelse.

Översättningen, och i förekommande fall kungörelsen angående denna, har betydelse för det s.k. provisoriska skyddet (jfr kommentaren till

60 §).

I sjunde stycket görs en ändring till följd av att hittillsvarande 8 a § byter beteckning till 8 b §.

Prop. 2013/14:53

44

24 § Andra än patenthavaren får göra invändning mot ett meddelat patent. En invändning ska göras skriftligen hos patentmyndigheten inom nio månader från den dag då patentet meddelades.

Patentmyndigheten ska underrätta patenthavaren om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig.

Om patentet meddelats med beskrivning, patentkrav och sammandrag skrivna på engelska, får patentmyndigheten förelägga patenthavaren att ge in en översättning av beskrivningen och sammandraget till svenska. Föreläggandet ska ges vid påföljd att patentmyndigheten annars kan låta göra en sådan översättning på patenthavarens bekostnad.

Om invändningen återkallas, får invändningsförfarandet ändå fullföljas om det finns särskilda skäl.

Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt att göra invändning mot ett meddelat patent och om handläggningen av sådana invändningar.

När en ansökan om patent gjorts på engelska behöver sökanden, enligt 19 §, endast ge in en översättning av patentkraven till svenska. För sådana patent kommer det därför i regel inte att finnas någon översättning till svenska av beskrivningen eller sammandraget. Av tredje stycket, som är nytt, framgår därför att om någon gör en invändning mot ett sådant patent, får patentmyndigheten förelägga patenthavaren att ge in en översättning av beskrivningen eller sammandraget till svenska. Det är alltså patentmyndigheten som avgör om det finns tillräckliga skäl att förelägga patenthavaren att ge in en översättning av beskrivningen eller sammandraget. Motsvarande gäller vid överklagande (27 §) och tvist i allmän domstol (68 a §).

Sammandraget är endast avsett att ge teknisk information om innehållet i patentansökan och ska inte tillmätas betydelse i något annat avseende (8 § tredje stycket). Det saknas därmed ofta skäl att förelägga patenthavaren att ge in en översättning av sammandraget. Om parterna kan antas ha möjlighet att tillgodogöra sig innehållet i den engelskspråkiga beskrivningen, kan myndigheten även avstå från att begära in en översättning av den. En översättning kan även vara obehövlig om invändningen bedöms vara ogrundad (jfr prop. 2005/06:189 s. 41).

Ett föreläggande att ge in en översättning av beskrivningen eller sammandraget ska ges vid påföljd att patentmyndigheten annars kan låta göra en översättning på patenthavarens bekostnad. Patentmyndigheten kan alltså med stöd av bestämmelsen, och om patenthavaren inte efterkommer föreläggandet, låta göra en översättning som patenthavaren får betala.

Att ett patent gäller i engelsk lydelse påverkar inte själva invändningsförfarandet, som alltså även fortsättningsvis ska vara på svenska.

25 § Patentmyndigheten ska efter invändning upphäva patentet, om det

1. har meddelats trots att villkoren i 1

−2 §§ inte är uppfyllda,

2. avser en uppfinning som inte är så tydligt beskriven att en fackman med ledning av beskrivningen kan utöva uppfinningen, eller

3. omfattar något som inte framgick av ansökan när den gjordes. Patentmyndigheten ska avslå invändningen, om det inte finns något hinder enligt första stycket mot att patentet upprätthålls.

Om patenthavaren under invändningsförfarandet har gjort sådana ändringar att hinder inte finns enligt första stycket mot att patentet upprätthålls i sin ändrade lydelse, ska patentmyndigheten förklara att patentet upprätthålls i den ändrade lydelsen. Om patentkraven är skrivna på engelska, får patentet upprätthållas i ändrad lydelse endast om patenthavaren gett in en översättning till svenska av patentkraven i den ändrade lydelsen. Översättningen ska biläggas beslutet och

Prop. 2013/14:53

45

det ska framgå av bilagan att det är patentkravens lydelse på engelska som gäller.

När patentmyndighetens beslut om en invändning har vunnit laga kraft, ska det kungöras. Om beslutet innebär att patentet ändras, ska en ny patentskrift finnas tillgänglig hos patentmyndigheten och ett nytt patentbrev utfärdas.

Paragrafen innehåller bestämmelser om patentmyndighetens beslut i ett invändningsförfarande.

I tredje stycket införs en ny bestämmelse som innebär att ett patent som meddelats med patentkraven skrivna på engelska bara får ändras om patenthavaren ger in en översättning till svenska av patentkraven i den ändrade lydelsen. Genom bestämmelsen säkerställs att det även efter ändringen finns en översättning till svenska av patentkraven i den lydelse som gäller (jfr 19 §). Översättningen ska finnas i en bilaga till beslutet. På samma sätt som när översättningen biläggs patentskriften, ska det framgå av bilagan att det är patentkravens lydelse på engelska som gäller (jfr kommentaren till 21 §).

Enligt fjärde stycket ska en ny patentskrift finnas tillgänglig hos patentmyndigheten när ett beslut som innebär att patentet ändras vunnit laga kraft. Vad patentskriften ska innehålla framgår av 21 §. Av andra stycket i den paragrafen framgår att en översättning av patentkraven till svenska ska bifogas patentskriften om patentkraven är skrivna på engelska. Om ett sådant patent upprätthålls i ändrad lydelse, ska alltså en översättning av patentkraven i den nya lydelsen på samma sätt fogas till patentskriften. Det ska också anges i bilagan att det är den engelska lydelsen som gäller.

26 § Ett slutligt beslut av patentmyndigheten om en ansökan om patent får överklagas av sökanden, om det har gått honom eller henne emot. Ett slutligt beslut enligt 8 c § tredje stycket får överklagas av sökanden. Ett slutligt beslut om en invändning mot patent får överklagas av patenthavaren och invändaren, om det har gått den som vill klaga emot. Om invändaren återkallar sin talan, får denna ändå prövas om det finns särskilda skäl.

Ett beslut, genom vilket en begäran om återupptagning enligt 15 § tredje stycket eller 19 § andra stycket har avslagits eller ett yrkande om överföring enligt 18 § har bifallits, får överklagas av sökanden. Ett beslut, genom vilket ett yrkande om överföring enligt 18 § har avslagits, får överklagas av den som har framställt yrkandet.

Ett beslut, genom vilket ett yrkande om förordnande enligt 22 § sjätte stycket har avslagits, får överklagas av den som har framställt yrkandet.

Bestämmelser om överklagande av beslut enligt 42, 72 eller 73 § finns i 75 §.

I paragrafen, som innehåller bestämmelser om överklagande av patentmyndighetens beslut, görs i första stycket en ändring till följd av att hittillsvarande 8 b § byter beteckning till 8 c § och i tredje stycket en ändring till följd av att ett nytt fjärde stycke införs i 22 §.

27 § Överklagande enligt 26 § görs till Patentbesvärsrätten inom två månader från beslutets dag.

Ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten får överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen inom två månader från beslutets dag. Överklagandet får inte avse andra patentkrav än sådana som har prövats genom det överklagade beslutet. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 3537 §§förvaltningsprocesslagen (1971:291) om överklagande av kammarrättens beslut. Patentbesvärsrättens beslut ska innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.

Prop. 2013/14:53

46

Bestämmelserna i 22 § sjätte stycket tillämpas på handling som kommer in till Patentbesvärsrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen.

Bestämmelserna i 24 § tredje stycket tillämpas även i Patentbesvärsrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.

Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande.

I tredje stycket görs en ändring till följd av att det införs ett nytt fjärde stycke i 22 §.

Paragrafen kompletteras med ett nytt fjärde stycke. Bestämmelsen innebär att om ett patent har meddelats med beskrivning och sammandrag skrivna på engelska och någon översättning av patentskriften i dessa delar inte getts in vid ett invändningsförfarande inför patentmyndigheten, har Patentbesvärsrätten och Högsta förvaltningsdomstolen möjlighet att förelägga sökanden att ge in en sådan översättning. Se vidare kommentaren till 24 § tredje stycket.

3 kap. Internationell patentansökan

31 § Om sökanden vill fullfölja en internationell patentansökan i Sverige, ska sökanden inom 31 månader från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet begärs, den dag från vilken prioriteten begärs till patentmyndigheten ge in en översättning till svenska eller engelska av den internationella patentansökan i den omfattning regeringen föreskriver eller, om ansökan är skriven på svenska eller engelska, en kopia av ansökan. Sökanden ska inom samma tid betala en avgift till patentmyndigheten.

Om sökanden har betalat avgift inom den frist som föreskrivs i första stycket, får den översättning eller kopia som krävs ges in inom en ytterligare frist om två månader, förutsatt att en tilläggsavgift betalas inom den senare fristen.

Om sökanden inte följer föreskrifterna i denna paragraf, ska ansökan anses återkallad såvitt avser Sverige.

Paragrafen innehåller bestämmelser om fullföljd av en internationell patentansökan i Sverige.

Första stycket ändras så att en internationell patentansökan även kan fullföljas genom att sökanden ger in handlingar skrivna på engelska.

Av 33 § första stycket följer att bestämmelserna i 2 kap. som utgångspunkt gäller också internationella patentansökningar som fullföljts i Sverige. Det innebär att bestämmelserna i 19 § gäller även för en sådan ansökan. Om ansökan är skriven på engelska, måste alltså sökanden ge in en översättning av patentkraven till svenska för att ansökan ska kunna bifallas.

33 § Om en internationell patentansökan har fullföljts enligt 31 §, gäller 2 kap. i fråga om ansökan och dess handläggning, om inte annat sägs i denna paragraf eller i 34–37 §§. Ansökan får endast på framställning av sökanden tas upp till prövning före utgången av den frist som gäller enligt 31 § första stycket.

Ett föreläggande enligt 12 § får inte meddelas före den tidpunkt då patentmyndigheten har rätt att ta upp ansökan till prövning.

Bestämmelserna i 22 § andra och tredje styckena blir tillämpliga redan innan ansökan har fullföljts så snart sökanden har fullgjort sin skyldighet enligt 31 § att ge in en översättning av ansökan eller, om ansökan är skriven på svenska eller engelska, så snart sökanden har gett in en kopia av den till patentmyndigheten.

I fråga om en internationell patentansökan ska vid tillämpning av 48, 56 och 60 §§ vad som där sägs om att handlingarna i ansökningsärendet har blivit tillgängliga enligt 22 § i stället avse att handlingarna har blivit tillgängliga enligt 22 § med iakttagande av tredje stycket.

Prop. 2013/14:53

47

Om patentansökan uppfyller de krav när det gäller form och innehåll som föreskrivs i konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna, ska den godtas i dessa avseenden.

Paragrafen innehåller bestämmelser om handläggningen av en internationell patentansökan som fullföljts i Sverige.

Tredje stycket ändras så att bestämmelserna som det hänvisas till där blir tillämpliga oavsett om ansökan är skriven på svenska eller engelska.

4 a kap. Patentbegränsning m.m.

40 a § En patenthavare får hos patentmyndigheten begära

1. att ett eller flera patentkrav och, om det behövs, beskrivningen ändras så att patentskyddets omfattning begränsas (patentbegränsning), eller

2. att patentet upphävs.

Om patentkraven är skrivna på engelska, ska patenthavaren vid en begäran enligt första stycket 1 ge in en översättning till svenska av patentkraven i den lydelse som begärs.

En begäran enligt första stycket ska avslås om det vid tidpunkten för begäran pågår ett invändningsförfarande enligt 24 § eller enligt artikel 99 i den i München den 5 oktober 1973 avslutade konventionen om meddelande av europeiska patent (den europeiska patentkonventionen) eller ett mål om ogiltighet enligt 52 § som avser patentet. Om patenthavaren har begärt eller begär att patentet ska begränsas eller upphävas enligt artikel 105 a i den europeiska patentkonventionen, ska en begäran enligt första stycket förklaras vilande tills det europeiska patentverket meddelat slutligt beslut i frågan.

En begäran enligt första stycket får inte utan berörda rättighetshavares samtycke bifallas så länge patentet är utmätt, belagt med kvarstad, taget i anspråk genom betalningssäkring eller en tvist om överföring av patentet pågår vid en domstol.

För en begäran enligt första stycket ska patenthavaren betala en särskild avgift.

Paragrafen innehåller bestämmelser om begränsning och upphävande av patent på patenthavarens begäran.

Av det nya andra stycket följer att en patenthavare som begär en begränsning av patentkrav som är skrivna på engelska ska ge in en översättning av patentkraven till svenska i den nya lydelsen. Följderna av att patenthavaren inte gör det regleras i 40 b §.

40 c § Om patentmyndigheten finner att det inte finns några hinder för att bifalla en begäran enligt 40 a §, ska patentet begränsas eller upphävas i enlighet med begäran. En översättning som avses i 40 a § andra stycket ska biläggas beslutet och det ska framgå av bilagan att det är patentkravens lydelse på engelska som gäller. Patentmyndigheten ska kungöra beslutet. Om patentet har begränsats, ska patentmyndigheten utfärda ett nytt patentbrev och hålla en ny patentskrift tillgänglig.

Patentmyndighetens beslut har verkan från ingivningsdagen för patentansökan.

Paragrafen innehåller bestämmelser om handläggningen av en begäran om begränsning eller upphävande av patent.

I första stycket tas in bestämmelser om att det till patentmyndighetens beslut om ändring av ett patent som gäller i engelsk lydelse ska finnas en bilaga med den översättning till svenska av patentkraven som ska ges in enligt 40 a §. På samma sätt som när översättningen biläggs patentskriften, ska det framgå av bilagan att det är patentkravens lydelse på engelska som gäller (jfr kommentaren till 21 §).

Prop. 2013/14:53

48

7 kap. Patents upphörande m.m.

52 § Om det yrkas ska rätten förklara patentet ogiltigt, om

1. det har meddelats trots att villkoren i 1–2 §§ inte är uppfyllda,

2. det avser en uppfinning som inte är så tydligt beskriven att en fackman med ledning av beskrivningen kan utöva uppfinningen,

3. det omfattar något som inte framgick av ansökan på ingivningsdagen, eller

4. patentskyddets omfattning har utvidgats efter det att patentet meddelats. Om patentet är ogiltigt endast till en viss del, ska patentskyddets omfattning begränsas i motsvarande utsträckning genom en ändring av patentkraven, om

1. patenthavaren yrkar det,

2. det är förenligt med första stycket 2–4, och

3. patenthavaren, när patentkraven är skrivna på engelska, har gett in en översättning till svenska av patentkraven i den ändrade lydelsen.

En översättning som avses i andra stycket 3 ska biläggas domen och det ska framgå av bilagan att det är patentkravens lydelse på engelska som gäller.

Ett patent får inte förklaras ogiltigt på den grunden att den som har fått patentet har haft rätt till bara en viss andel i det.

Utom i fall som avses i sjätte stycket får talan föras av var och en som lider förfång av patentet och, om det är påkallat ur allmän synpunkt, av den myndighet som regeringen bestämmer.

En talan, som grundas på att patentet har meddelats någon annan än den som har rätt att få patentet enligt 1 §, får föras endast av den som påstår sig ha sådan rätt. Talan ska väckas inom ett år från det att den som påstår sig ha sådan rätt fick kännedom om patentets meddelande och de övriga omständigheter på vilka talan grundas. Om patenthavaren var i god tro när patentet meddelades eller när det övergick till denne, får dock talan inte väckas senare än tre år efter patentets meddelande.

Paragrafen innehåller bestämmelser om talan om ogiltighet av patent.

I andra stycket, som innehåller bestämmelser om begränsning av ett patent som är ogiltigt endast till viss del, införs en ny tredje punkt. För ett sådant patent med patentkraven skrivna på engelska kan patentskyddets omfattning bara begränsas genom en ändring av patentkraven om patenthavaren ger in en översättning till svenska av patentkraven i den ändrade lydelsen.

Enligt tredje stycket, som är nytt, ska översättningen finnas i en bilaga till domen. På samma sätt som när översättningen biläggs patentskriften, ska det framgå av bilagan att det är patentkravens lydelse på engelska som gäller (jfr kommentaren till 21 §).

53 § Om patent har meddelats annan än den som är berättigad till patentet enligt 1 §, ska rätten på talan av den berättigade överföra patentet på honom eller henne.

Bestämmelserna i 52 § sjätte stycket ska tillämpas när det gäller tiden inom vilken talan ska väckas.

Om den som frånkänns patentet i god tro har börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt i Sverige eller vidtagit väsentliga åtgärder för det, får han eller hon mot skäligt vederlag och på skäliga villkor i övrigt fortsätta det påbörjade utnyttjandet eller genomföra det planerade utnyttjandet med bibehållande av dess allmänna art. En sådan rätt har under motsvarande förutsättningar även den som innehar en licens som är antecknad i patentregistret.

En rätt som avses i andra stycket får överlåtas till någon annan endast tillsammans med rörelse i vilken rätten utnyttjas eller har avsetts bli utnyttjad.

Paragrafen innehåller bestämmelser om talan om överföring av patent.

I första stycket görs en ändring till följd av att ett nytt tredje stycke införs i 52 §.

Prop. 2013/14:53

49

55 § Om ett patent har förfallit eller förklarats ha upphört eller om det genom dom som vunnit laga kraft har förklarats ogiltigt, ändrats eller blivit överfört, ska patentmyndigheten utfärda kungörelse om det.

Om patentet har ändrats genom en dom som vunnit laga kraft, ska en ny patentskrift finnas tillgänglig hos patentmyndigheten och ett nytt patentbrev utfärdas.

Paragrafen innehåller bestämmelser om krav på kungörelse då patent förfallit eller upphört eller då domstol ändrat, överfört eller ogiltigförklarat ett patent.

I första stycket tydliggörs att patentmyndighetens skyldighet att utfärda kungörelse omfattar också det fallet att ett patent upprätthålls i ändrad lydelse.

I andra stycket, som är nytt, tas det in en bestämmelse om att en ny patentskrift ska tas fram och ett nytt patentbrev utfärdas för det fall ett patent ändras genom en lagakraftvunnen dom. Om patentkraven är skrivna på engelska, gäller de allmänna reglerna om att det till patentskriften ska fogas en översättning till svenska av patentkraven (se

21 §).

8 kap. Uppgiftsskyldighet

56 § Om en patentsökande åberopar sin ansökan gentemot annan innan handlingarna i ärendet har blivit tillgängliga enligt 22 §, är sökanden skyldig att på begäran lämna sitt samtycke till att denne får ta del av handlingarna. Omfattar patentansökan en sådan deposition av biologiskt material som avses i 8 b §, ska samtycket inbegripa också en rätt att få prov från materialet. Bestämmelserna i 22 § sjunde stycket tredje och fjärde meningarna samt åttonde och nionde styckena tillämpas då någon vill få prov med stöd av sådant samtycke.

Den som genom att direkt vända sig till annan, i annons, genom påskrift på en vara eller dess förpackning eller på annat sätt anger att ett patent har sökts eller meddelats utan att samtidigt lämna upplysning om ansökans eller patentets nummer, ska på begäran utan dröjsmål lämna sådan upplysning. Om det inte uttryckligen anges att patent har sökts eller meddelats men omständigheterna ger intryck av att så är fallet, ska på begäran utan dröjsmål lämnas upplysning om ett patent har sökts eller meddelats.

I paragrafen, som innehåller bestämmelser om uppgiftsskyldighet för en patentsökande, görs i första stycket ändringar till följd av att hittillsvarande 8 a § byter beteckning till 8 b § och att ett nytt fjärde stycke införs i 22 §.

9 kap. Ansvar och ersättningsskyldighet m.m.

60 § Om någon yrkesmässigt utnyttjar en patentsökt uppfinning efter det att handlingarna i ansökningsärendet har blivit tillgängliga enligt 22 §, ska det som sägs om patentintrång tillämpas i den utsträckning som ansökan leder till patent.

För tiden innan patentet har meddelats enligt 20 § omfattar patentskyddet dock endast vad som framgår såväl av patentkraven i deras lydelse när ansökan blev allmänt tillgänglig som av patentkraven enligt patentet. Straff får inte dömas ut, förverkande får inte ske och ersättning för skada på grund av utnyttjande som sker innan patentet har meddelats får bestämmas endast enligt 58 § andra stycket.

Om patentkraven är skrivna på engelska, gäller första stycket endast om en översättning av patentkraven till svenska finns tillgänglig i ansökningsärendet och, om översättningen har getts in efter det att kungörelse enligt 22 § femte stycket första meningen har skett, patentmyndigheten har utfärdat en särskild kungörelse angående översättningen.

Det som sägs i 58 § tredje stycket ska inte tillämpas, om ersättningstalan väcks senast ett år efter det att tiden för invändning har gått ut eller, om invändning har

Prop. 2013/14:53

50

gjorts, senast ett år efter det att patentmyndigheten har beslutat att patentet ska upprätthållas.

Paragrafen reglerar det s.k. provisoriska skyddet.

I ett nytt andra stycke föreskrivs att det provisoriska skyddet gäller för en ansökan som är skriven på engelska, under förutsättning att en översättning av patentkraven till svenska finns tillgänglig i ansökningsärendet. Om en sådan översättning ges in först efter det att handlingarna i ansökningsärendet har blivit tillgängliga enligt 22 §, krävs dock att patentmyndigheten har utfärdat en särskild kungörelse om detta för att det provisoriska skyddet ska gälla. Bestämmelsen motsvarar i princip det som gäller för europeiska patentansökningar enligt 88 §.

68 a § I tvistemål enligt 65 § får rätten, om patentskriften i sin helhet inte finns tillgänglig på svenska hos patentmyndigheten, förelägga patenthavaren eller annan som för talan på grund av en rätt som härleds från patenthavaren att ge in en översättning till svenska av patentskriften. Om den förelagda parten är kärande i målet, ska föreläggandet ges vid påföljd att talan annars kan komma att avvisas.

Är den förelagda parten svarande i målet, ska föreläggandet i stället ges vid påföljd att rätten annars kan låta översätta patentskriften på dennes bekostnad.

Paragrafen innehåller en rätt för allmän domstol att i patentmål begära in fullständig översättning till svenska av en patentskrift. Enligt den hittillsvarande lydelsen av paragrafen omfattar den endast europeiska patent. Paragrafen ändras på så sätt att den nu omfattar alla patent där patentskriften inte finns tillgänglig i sin helhet på svenska hos patentmyndigheten.

11 kap. Europeiskt patent

93 § Om en europeisk patentansökan som getts in till en nationell patentmyndighet är att anse som återkallad därför att den inte kommit in till det europeiska patentverket inom föreskriven tid, ska patentmyndigheten på framställning av sökanden ta upp den som omvandlad till en ansökan om svenskt patent under förutsättning

1. att framställningen ges in till den nationella myndighet som tog emot patentansökan inom tre månader från det sökanden underrättades om att ansökan ansågs återkallad och dessutom kommer in till patentmyndigheten inom 20 månader från den dag då ansökan gavs in eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioritet begärs, samt

2. att sökanden inom den tid som regeringen bestämmer betalar fastställd ansökningsavgift och ger in översättning till svenska eller engelska av patentansökan eller, om ansökan är skriven på engelska, en kopia av ansökan.

Om patentansökan uppfyller de krav ansökans form som föreskrivs i den europeiska patentkonventionen och tillämpningsföreskrifterna till denna, ska den godtas i detta avseende.

Paragrafen reglerar omvandling av en europeisk patentansökan till en ansökan om svenskt patent. Första stycket andra punkten ändras så att en europeisk patentansökan som är skriven på engelska kan omvandlas till en svensk patentansökan utan att den behöver översättas till svenska. Att ansökan omvandlas till en svensk patentansökan innebär att bestämmelserna i 8 a och 19 §§ ska tillämpas. Om ansökan är skriven på engelska, och avsikten är att patentet ska meddelas i lydelse på engelska, måste alltså en översättning till svenska av patentkraven ges in för att ansökan ska kunna bifallas.

Prop. 2013/14:53

51

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Äldre bestämmelser gäller för svenska patentansökningar som har gjorts samt internationella patentansökningar som har fullföljts och europeiska patentansökningar som har begärts omvandlade före ikraftträdandet.

Enligt punkten 1 träder de nya bestämmelserna i kraft den 1 juli 2014.

Enligt punkten 2 ska äldre bestämmelser tillämpas på patentansökningar som har gjorts före ikraftträdandet. Innebörden är att om en nationell patentansökan getts in på engelska före ikraftträdandet, ska den i enlighet med hittillsvarande bestämmelser översättas till svenska innan ansökan blir allmänt tillgänglig enligt 22 §. Ansökningar som har gjorts före ikraftträdandet kan alltså endast leda till patent där skyddsomfånget bestäms av patentkraven i svensk lydelse. Äldre bestämmelser ska även tillämpas på internationella patentansökningar som har fullföljts och för europeiska patentansökningar som begärts omvandlade före ikraftträdandet. Enligt hittillsvarande bestämmelser ska dessa ansökningar lämnas in i svensk översättning till patentmyndigheten i samband med fullföljden respektive begäran om omvandling. I enlighet härmed kan sådana ansökningar endast leda till patent där patentkraven i svensk lydelse har betydelse för skyddsomfånget.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 1

52

Sammanfattning av betänkandet (SOU 2012:19)

Mitt uppdrag

Mitt uppdrag har varit att utreda och ta ställning till om det bör införas en möjlighet att ge in, behandla och bevilja nationella patentansökningar med patentbeskrivningen på engelska och endast patentkraven översatta till svenska.

I uppdraget har ingått att särskilt bedöma om fördelarna med en sådan möjlighet överväger nackdelarna utifrån näringspolitiska, språkpolitiska och offentligrättsliga aspekter. I enlighet med uppdraget har jag samrått med berörda myndigheter och organisationer. Jag har vidare studerat hur frågan behandlats i andra länder som är anslutna till den s.k. Londonöverenskommelsen, och då särskilt andra anslutna nordiska länder. Slutligen har i uppdraget även ingått att lämna författningsförslag till ändringar i patentlagstiftningen och i eventuell annan lagstiftning i den mån jag finner att möjligheten bör införas.

Mitt förslag

Mitt förslag är att nationella patentansökningar ska kunna behandlas helt på engelska och också kunna beviljas i engelsk språkdräkt. Detsamma föreslås för internationella patentansökningar som fullföljts i Sverige. Den del av patentet som definierar skyddsomfånget, dvs. patentkraven, ska dock alltjämt översättas till svenska. Såväl den engelska uppsättningen av patentkraven som dess svenska översättning ska ingå i patentskriften. Det är den engelska versionen av patentkraven som har rättslig verkan. Den svenska översättningen av kraven har alltså enbart en informativ funktion.

Om en ansökning gjorts på engelska ska den svenska översättningen av patentkraven lämnas in till Patent- och registreringsverket (PRV) senast när verket bedömt att ansökningen kan beviljas, dvs. strax före meddelandet av patentet. Detta innebär att den publicering av ansökningen som sker 18 månader efter att ansökan lämnats in kommer att göras helt på engelska. En sökande kan dock välja att ge in en översättning av patentkraven under ansökningstiden för att erhålla det s.k. provisoriska skadeståndsrättsliga skyddet.

Om en ansökan ges in på engelska ges PRV rätt att skriva förelägganden och beslut på engelska. Sedan patentet beviljats ska handläggningen i tvåpartsförfaranden dock ske på svenska. PRV ges en fakultativ möjlighet att i invändningsärenden förelägga patenthavaren att ge in en fullständig översättning till svenska av patentskriften.

Den befintliga bestämmelsen om möjlighet för domstol att vid tvist förelägga patenthavaren att ge in en fullständig översättning till svenska av en europeisk patentskrift utvidgas till att omfatta även nationella patent. Någon särreglering i fråga om sanktioner vid patentintrång föreslås inte. Om översättningen till svenska av patentkraven är felaktig eller missvisande kan detta emellertid få betydelse vid bedömningen om intrångsgöraren varit i god tro.

Förslaget innebär vidare att en översättning till svenska inte behövs vid omvandling av en europeisk patentansökan som har skrivits på engelska.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 1

53

Slutligen föreslås även att ansökningar om tilläggsskydd ska kunna lämnas in på engelska.

Bakgrund

Patent är en nationell rättighet. Ensamrätten till ett patent gäller alltså endast i det land för vilket patentet beviljats. Innehavaren av patentet har dock ofta ett behov av att kommersialisera föremålet för patentet, dvs. uppfinningen, i mer än ett land. Patent behöver därför i de flesta fall sökas i flera länder.

Patent med verkan i Sverige kan i dag meddelas dels i form av ett nationellt patent, dels i form av ett europeiskt patent som valideras i Sverige. Det nationella patentet kan erhållas genom att en nationell patentansökan lämnas in till PRV, som granskar ansökningen och – om ansökningen uppfyller villkoren – beviljar ett nationellt patent. En sökande kan också välja att lämna in en internationell ansökan som granskas vid en myndighet som getts sådan behörighet. Ansökningen kan sedan fullföljas i Sverige, vartefter ansökningen behandlas som en nationell ansökan. Godtas ansökningen meddelar PRV ett nationellt patent. Genom den europeiska patentkonventionen (the Convention on the Grant of European Patents, EPC) är det möjligt att lämna in en ansökan om ett europeiskt patent till det europeiska patentverket (EPO), som också beviljar patent. Sedan ett sådant europeiskt patent har validerats i Sverige har det samma rättsverkan i Sverige som ett nationellt svenskt patent. Av de patent som i dag är i kraft i Sverige utgör den största andelen europeiska patent. Mellan 80 och 90 procent av de patent som i dag får giltighet i Sverige är europeiska patent.

En patentansökan – och ett beviljat patent – består av olika delar. Beskrivningen utgör den mest omfångsrika delen av ansökningen. Denna del innehåller en detaljerad beskrivning av den bakomliggande tekniken samt uppgifter om hur uppfinningen löst ett definierat problem. Beskrivningen kan även innefatta ritningar om dessa behövs för att förklara uppfinningen. Textmassan av beskrivningen består vanligen av 10-20 sidor. De s.k. patentkraven är en volymmässigt liten men innehållsmässigt viktig del av patentet. Patentkraven innehåller en uppräkning av vad som skyddas av patentet och definierar alltså omfattningen av ensamrätten. Kraven består vanligen av 1-3 sidor. En nationell svensk patentskrift innehåller vidare ett sammandrag, som kortfattat sammanfattar vad uppfinningen avser. Sammandraget är ca en halv sida långt.

De europeiska patenten som validerats i Sverige och de nationella patenten är alltså båda gällande här i landet. Språkkraven avseende dessa skiljer sig emellertid åt. Ett nationellt patent som beviljats av PRV måste meddelas i sin helhet på svenska. Ett europeiskt patent meddelas på något av EPO:s officiella språk engelska, tyska eller franska. Vid valideringen har EPC:s medlemsländer rätt att kräva att den europeiska patentskriften ska översättas till det nationella språket för att bli gällande i landet. Flertalet länder krävde tidigare sådana översättningar, vilket ledde till att användarna av det europeiska patentsystemet drabbades av betydande översättningskostnader. För att lätta på kraven på översättningar, och därigenom minska kostnaderna härför, utarbetades under

Prop. 2013/14:53 Bilaga 1

54

början av 2000-talet Londonöverenskommelsen. Överenskommelsen, som trädde i kraft den 1 maj 2008, innebär att anslutna länder under vissa förutsättningar avstår från att kräva översättning av ett europeiskt patent till det nationella språket vid valideringen. För Sveriges del innebär Londonöverenskommelsen att ett europeiskt patent som meddelats på engelska inte längre behöver översättas i sin helhet till svenska. Vid valideringen räcker det i sådant fall att den del av patentet som definierar skyddsomfånget, dvs. patentkraven, översätts till svenska. Ett sådant patent blir alltså gällande här i Sverige med patentbeskrivningen på engelska och patentkraven på svenska.

Danmark, Finland, Island och Nederländerna har valt att anpassa språkkraven för nationella patent efter Londonöverenskommelsen. Dessa länder tillåter numera att nationella ansökningar handläggs och beviljas med beskrivningen på engelska.

Överväganden

Svenska innovativa företag arbetar idag ofta internationellt och har därmed behov av patentskydd inte enbart i Sverige utan även på andra marknader. Det finns dock vissa fördelar med att göra den första patentansökan för en viss uppfinning nationellt och därefter successivt utöka sitt patentskydd genom patentansökningar även på andra marknader. Om sökanden önskar göra en sådan följdansökan vid t.ex. EPO eller i USA måste ansökningen översättas till engelska om den nationella ansökningen har skrivits på svenska. En nationell svensk patentansökan kan dock redan idag lämnas in och granskas vid PRV på engelska. En sökande som önskar ge in en på engelska skriven ansökan även i det nationella förfarandet kan därför göra det. Senast i samband med publiceringen måste ansökningen dock ha översatts i sin helhet till svenska. Båda dessa alternativ leder alltså till att sökanden drabbas av översättningskostnader.

Till följd av en patentansökans komplexa tekniska natur är översättningar av dessa en kostsam process. Dagens utformning av språkkraven för de nationella patentansökningarna är därför inte tillfredställande. Svenska näringslivsorganisationer har framfört önskemål om att det ska bli möjligt att få svenska patent beviljade på engelska. En sådan möjlighet skulle medföra förenklingar och vara kostnadsbesparande. Vidare skulle språkkraven för de nationella patenten harmoniseras med vad som gäller för de europeiska patenten som validerats i Sverige. Även PRV har framfört önskemål i linje med detta. Enligt myndigheten skulle en sådan möjlighet öka det nationella patentansökningssystemets attraktivitet.

Utifrån ett näringspolitiskt perspektiv får det därför ses som motiverat att godta engelska i större utsträckning också i det nationella patentansökningsförfarandet. Samtidigt väcks vissa frågor med anknytning till offentlighetsprincipen och språkanvändningen vid svenska myndigheter.

Av 10 § språklagen (2009:600) framgår att språket i domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig verksamhet är svenska. Bestämmelsen är ett utlopp för språkpolitiska överväganden, dvs. att det svenska språket ska värnas och användas och att det allmänna har ett särskilt ansvar för detta.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 1

55

Bestämmelsen har emellertid även sin bakgrund i offentlighetsprincipen. För att denna princip ska fylla sin funktion har det ansetts väsentligt att de handlingar som blir allmänna hos en svensk myndighet ska vara skrivna på det svenska språket.

I praktiken är det emellertid för förståelsen av det närmare innehållet i ett patentdokument inte i första hand av betydelse att det är skrivet på svenska. En majoritet av läsarna har möjlighet att få en generell uppfattning om en ansöknings innehåll även utifrån en engelsk lydelse. För att förstå den närmare innebörden av ansökningen och omfattningen av det skydd denna kan föranleda behöver i stor utsträckning hjälp från en patentexpert inhämtas. Mot bakgrund av att patentskriften ska innehålla en översättning av patentkraven till svenska återfinns dessutom den centrala delen, och den som har rättsverkan, på svenska.

I språklagen anges vidare att svenska är huvudspråk i Sverige. En förutsättning för detta är att svenskan är ett komplett språk, som kan användas inom alla samhällsområden. Detta kräver att det fortlöpande skapas svenska termer för den tekniska utveckling som äger rum. Att använda engelska istället för svenska kan leda till att s.k. domänförluster uppstår för det svenska tekniska språket. Det finns dock skäl att tro att det tekniska språket i första hand utvecklas utanför patentsystemet, nämligen genom forskningsrapporter, tekniska artiklar i vetenskapliga tidskrifter och det allmänna språkbruk som allmänt används i tekniska sammanhang. I förarbetena till språklagen framhålls också att behovet av att skapa ny terminologi inom vissa verksamhetsområden behöver vägas mot den egentliga nyttan och kostnaden som sådan terminologi-utveckling kan medföra. Att hålla kvar vid ett krav på att patentansökningar ska författas på eller översättas till svenska skulle inte heller säkerställa att svensk terminologi faktiskt skapas i denna process. Sammantaget finns det skäl att anta att kravet på svenska i det nationella patentansökningsförfarandet inte har mer än marginell betydelse för den svenska språkutvecklingen och bildandet av ny svensk terminologi.

Vid en avvägning mellan de redovisade aspekterna har jag funnit att det näringspolitiska intresset i sammanhanget väger tyngst. Patentsystemet bör i första hand utformas för att tillgodose de behov som finns hos användarna. Språkkraven i patentlagstiftningen behöver därför anpassas till näringslivets och forskningens arbetssätt och förutsättningar. Det är också av vikt att tillförsäkra tillgängligheten till systemet för samtliga aktörer. Min bedömning är därför att de språkpolitiska, rättspolitiska och offentligrättsliga vinster som erhålls vid ett fortsatt krav på svenska i nationella patent inte överväger de negativa effekter detta har för svenska företag och PRV som myndighet.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 2

56

Betänkandets författningsförslag

1. Lag om ändring i patentlagen (1967:837)

Härigenom föreskrivs i fråga om patentlagen (1967:837) att 20, 21, 24, 27, 31, 33, 60, 68 a och 93 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 §1

Om sökanden har fullgjort vad som krävs enligt 19 § och det fortfarande inte finns hinder mot patent, skall patentmyndigheten bifalla ansökningen. Beslutet skall kungöras.

När beslutet att bifalla patentansökningen har kungjorts, är ett patent meddelat. Ett meddelat patent skall antecknas i patentregistret som förs av patentmyndigheten. Ett patentbrev skall också utfärdas.

Sedan patentet har meddelats får patentkraven inte ändras så att patentskyddets omfattning utvidgas.

Om sökanden har fullgjort vad som krävs enligt 19 § och det fortfarande inte finns hinder mot patent, ska patentmyndigheten bifalla ansökningen. Beslutet ska kungöras.

När beslutet att bifalla patentansökningen har kungjorts, är ett patent meddelat. Ett meddelat patent ska antecknas i patentregistret som förs av patentmyndigheten. Ett patentbrev ska också utfärdas.

Patent kan meddelas på svenska eller på engelska.

Sedan patentet har meddelats får patentkraven inte ändras så att patentskyddets omfattning utvidgas.

21 §2

Från och med den dag då patentet meddelas skall en patentskrift finnas att tillgå hos patentmyndigheten. Patentskriften skall innehålla beskrivning, patentkrav och sammandrag samt uppgift om patenthavaren och uppfinnaren.

Från och med den dag då patentet meddelas ska en patentskrift finnas att tillgå hos patentmyndigheten. Patentskriften ska innehålla beskrivning, patentkrav och sammandrag samt uppgift om patenthavaren och uppfinnaren.

När patent meddelas på engelska ska patentskriften innehålla en översättning av patentkraven till svenska. Endast patentkraven på engelska har rättslig verkan.

1 Senaste lydelse 1993:1406. 2 Senaste lydelse 1993:1406.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 2

57

24 §3

Andra än patenthavaren får göra invändning mot ett meddelat patent. En invändning skall göras skriftligen hos patentmyndigheten inom nio månader från den dag då patentet meddelades.

Patentmyndigheten

skall

underrätta patenthavaren om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig.

Andra än patenthavaren får göra invändning mot ett meddelat patent. En invändning ska göras skriftligen hos patentmyndigheten inom nio månader från den dag då patentet meddelades.

Patentmyndigheten

ska

underrätta patenthavaren om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig.

Om patentet har meddelats på engelska får patentmyndigheten förelägga patenthavaren att ge in en översättning av patentskriften till svenska. Föreläggandet ska ges vid påföljd att patentmyndigheten annars kan låta översätta patentskriften på patenthavarens bekostnad.

Återkallas invändningen, får invändningsförfarandet ändå fullföljas om det finns särskilda skäl.

27 §4

Överklagande enligt 26 § görs hos Patentbesvärsrätten inom två månader från beslutets dag.

Ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten får överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen inom två månader från beslutets dag. Överklagandet får inte avse andra patentkrav än sådana som har prövats genom det överklagade beslutet. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 3537 §§förvaltningsprocesslagen (1971:291) om överklagande av kammarrättens beslut. Patentbesvärsrättens beslut ska innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.

Bestämmelserna i 22 § femte stycket tillämpas på handling som kommer in till Patentbesvärsrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen.

Bestämmelsen i 24 § tredje stycket är tillämplig vid Patentbesvärsrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.

31 §5

Om sökanden vill fullfölja en internationell patentansökan i Sverige, skall sökanden inom

Om sökanden vill fullfölja en internationell patentansökan i Sverige, ska sökanden inom

3 Senaste lydelse 2007:516. 4 Senaste lydelse 2010:1395. 5 Senaste lydelse 2007:516.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 2

58

31 månader från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet begärs, den dag från vilken prioriteten begärs till patentmyndigheten ge in en översättning till svenska av den internationella patentansökan i den omfattning regeringen förordnar eller, om ansökan är avfattad på svenska, en avskrift av ansökan. Sökanden skall inom samma tid betala en avgift till patentmyndigheten.

Om sökanden har betalat avgift inom den frist som föreskrivs i första stycket, får den översättning eller avskrift som krävs ges in inom en ytterligare frist om två månader, förutsatt att en tilläggsavgift betalas inom den senare fristen.

Följer inte sökanden föreskrifterna i denna paragraf, skall ansökan anses återkallad såvitt avser Sverige.

31 månader från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet begärs, den dag från vilken prioriteten begärs till patentmyndigheten ge in en översättning till svenska eller engelska av den internationella patentansökan i den omfattning regeringen förordnar eller, om ansökan är skriven på svenska eller engelska, en kopia av ansökan. Sökanden ska inom samma tid betala en avgift till patentmyndigheten.

Om sökanden har betalat avgift inom den frist som föreskrivs i första stycket, får den översättning eller kopia som krävs ges in inom en ytterligare frist om två månader, förutsatt att en tilläggsavgift betalas inom den senare fristen.

Följer inte sökanden föreskrifterna i denna paragraf, ska ansökan anses återkallad såvitt avser Sverige.

33 §6

Om en internationell patentansökan har fullföljts enligt 31 §, gäller 2 kap. i fråga om ansökan och dess handläggning, om inte annat sägs i denna paragraf eller i 34–37 §§. Ansökan får endast på framställning av sökanden tas upp till prövning före utgången av den frist som gäller enligt 31 § första stycket.

Ett föreläggande enligt 12 § får inte meddelas före den tidpunkt då patentmyndigheten har rätt att ta upp ansökan till prövning.

Bestämmelserna i 22 § andra och tredje styckena blir tillämpliga redan innan ansökan har fullföljts så snart sökanden har fullgjort sin skyldighet enligt 31 § att inge en översättning av ansökan eller, om ansökan är skriven på svenska, så snart sökanden har ingivit en avskrift av den till patentmyndigheten.

I fråga om en internationell patentansökan skall vid tillämpning av 48, 56 och 60 §§ vad som

Bestämmelserna i 22 § andra och tredje styckena blir tillämpliga redan innan ansökan har fullföljts så snart sökanden har fullgjort sin skyldighet enligt 31 § att inge en översättning av ansökan eller, om ansökan är skriven på svenska eller engelska, så snart sökanden har ingivit en kopia av den till patentmyndigheten.

I fråga om en internationell patentansökan ska vid tillämpning av 48, 56 och 60 §§ vad som där

6 Senaste lydelse 2007:516.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 2

59

där sägs om att handlingarna i ansökningsärendet har blivit tillgängliga enligt 22 § i stället avse att handlingarna har blivit tillgängliga enligt 22 § med iakttagande av tredje stycket.

sägs om att handlingarna i ansökningsärendet har blivit tillgängliga enligt 22 § i stället avse att handlingarna har blivit tillgängliga enligt 22 § med iakttagande av tredje stycket.

60 §7

Om någon yrkesmässigt utnyttjar en patentsökt uppfinning efter det att handlingarna i ansökningsärendet har blivit tillgängliga enligt 22 §, skall vad som sägs om patentintrång tillämpas i den mån ansökningen leder till patent. För tiden innan patentet har meddelats enligt 20 § omfattar patentskyddet dock endast vad som framgår såväl av patentkraven i deras lydelse när ansökningen blev allmänt tillgänglig som av patentkraven enligt patentet. Straff får inte dömas ut, förverkande får inte ske och ersättning för skada på grund av utnyttjande som sker innan patentet har meddelats får bestämmas endast enligt 58 § andra stycket.

Vad som sägs i 58 § tredje stycket skall inte tillämpas, om ersättningstalan väcks senast ett år efter det att tiden för invändning har gått ut eller, om invändning har gjorts, senast ett år efter det att patentmyndigheten har beslutat att patentet skall upprätthållas.

Om någon yrkesmässigt utnyttjar en patentsökt uppfinning efter det att handlingarna i ansökningsärendet har blivit tillgängliga enligt 22 §, ska vad som sägs om patentintrång tillämpas i den mån ansökningen leder till patent. För tiden innan patentet har meddelats enligt 20 § omfattar patentskyddet dock endast vad som framgår såväl av patentkraven i deras lydelse när ansökningen blev allmänt tillgänglig som av patentkraven enligt patentet. Straff får inte dömas ut, förverkande får inte ske och ersättning för skada på grund av utnyttjande som sker innan patentet har meddelats får bestämmas endast enligt 58 § andra stycket.

Om ansökningen är skriven på engelska och sökanden till patentmyndigheten gett in en översättning av patentkraven till svenska samt betalat en avgift för offentliggörandet, ska myndigheten utfärda kungörelse om översättningen och hålla denna tillgänglig för var och en. Sedan kungörelse utfärdats är första stycket tillämplig.

Vad som sägs i 58 § tredje stycket ska inte tillämpas, om ersättningstalan väcks senast ett år efter det att tiden för invändning har gått ut eller, om invändning har gjorts, senast ett

år efter det att patentmyndigheten har beslutat att patentet ska

7 Senaste lydelse 2005:289.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 2

60

upprätthållas.

68 a §8

I tvistemål enligt 65 § om ett europeiskt patent får rätten, om en fullständig översättning till svenska av patentskriften inte finns tillgänglig hos patentmyndigheten, förelägga patenthavaren eller annan som för talan på grund av en rätt som härleds från patenthavaren att ge in en sådan översättning. Om den förelagda parten är kärande i målet, skall föreläggandet ges vid påföljd att talan annars kan komma att avvisas. Är den förelagda parten svarande i målet, skall föreläggandet i stället ges vid påföljd att rätten annars kan låta översätta patentskriften på dennes bekostnad.

I tvistemål enligt 65 § får rätten, om patentskriften i sin helhet inte finns på svenska hos patentmyndigheten, förelägga patenthavaren eller annan som för talan på grund av en rätt som härleds från patenthavaren att ge in en översättning till svenska av patentskriften. Om den förelagda parten är kärande i målet, ska föreläggandet ges vid påföljd att talan annars kan komma att avvisas. Är den förelagda parten svarande i målet, ska föreläggandet i stället ges vid påföljd att rätten annars kan låta översätta patentskriften på dennes bekostnad.

93 §9

Är europeisk patentansökan, som ingivits till nationell patentmyndighet, att anse som återkallad därför att den icke inkommit till det europeiska patentverket inom föreskriven tid, skall patentmyndigheten på framställning av sökanden upptaga den som omvandlad till ansökan om svenskt patent under förutsättning

1. att framställningen inges till den nationella myndighet som mottog patentansökningen inom tre månader från det sökanden underrättades om att ansökningen ansågs återkallad och dessutom inkommer till patentmyndigheten inom tjugo månader från den dag då ansökningen ingavs eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioritet begäres, samt

2. att sökanden inom tid som

Är europeisk patentansökan, som ingivits till nationell patentmyndighet, att anse som återkallad därför att den inte inkommit till det europeiska patentverket inom föreskriven tid, ska patentmyndigheten på framställning av sökanden ta upp den som omvandlad till ansökan om svenskt patent under förutsättning

1. att framställningen inges till den nationella myndighet som mottog patentansökningen inom tre månader från det sökanden underrättades om att ansökningen ansågs återkallad och dessutom inkommer till patentmyndigheten inom tjugo månader från den dag då ansökningen ingavs eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioritet begärs, samt

2. att sökanden inom tid som

8 Senaste lydelse 2006:625. 9 Senaste lydelse 1978:149.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 2

61

regeringen bestämmer erlägger fastställd ansökningsavgift och inger översättning till svenska av patentansökningen.

Uppfyller patentansökningen de krav rörande ansökans form som föreskrivas i den europeiska patentkonventionen och tillämpningsföreskrifterna till denna, skall den godtagas i detta avseende.

regeringen bestämmer betalar fastställd ansökningsavgift och inger översättning till svenska eller engelska av patentansökningeneller, om ansökningen är skriven på engelska, en kopia av ansökningen.

Uppfyller patentansökningen de krav rörande ansökans form som föreskrivas i den europeiska patentkonventionen och tillämpningsföreskrifterna till denna, ska den godtas i detta avseende.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

2. I fråga om patentansökningar som har gjorts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

3. Äldre bestämmelser gäller även för internationella patentansökningar som har fullföljts samt för europeiska patentansökningar som begärts omvandlade före ikraftträdandet. Detsamma gäller för patentansökningar som före ikraftträdandet getts in i samband med prövning enligt 38 § andra stycket.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 2

62

2. Förslag till förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Härigenom föreskrivs i fråga om patentkungörelsen (1967:838) dels att 3, 21, 29 a, 57 och 67 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i kungörelsen skall införas en ny paragraf, 26 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §1

Beskrivning, patentkrav och sammandrag skall, om annat inte följer av andra stycket, vara skrivna på svenska. Andra handlingar får vara skrivna på svenska, danska eller norska.

Om en ingiven handling är skriven på annat språk än som följer av första stycket, skall översättning lämnas in. Patentverket kan dock avstå från att kräva översättning eller godta översättning till annat språk än svenska, danska eller norska i fråga om andra handlingar än beskrivning, patentkrav och sammandrag samt i fråga om sådan text i beskrivning eller patentkrav i en svensk patentansökan som inte ingår i vad som enligt 21 § första stycket utgör grundhandling.

Patentverket får ta upp en ansökan till prövning innan översättningen kommit in. Sökanden skall dock föreläggas att lämna in översättningen innan ansökningen blir allmänt tillgänglig enligt 22 § patentlagen.

Beskrivning, patentkrav och sammandrag ska, om annat inte följer av andra stycket, vara skrivna på svenska eller engelska. Andra handlingar får vara skrivna på svenska, danska, norska eller engelska.

Om en ingiven handling är skriven på annat språk än som följer av första stycket, ska översättning lämnas in. Patentverket kan dock avstå från att kräva översättning eller godta översättning till annat språk än svenska, danska, norska eller engelska i fråga om andra handlingar än beskrivning, patentkrav och sammandrag samt i fråga om sådan text i beskrivning eller patentkrav i en svensk patentansökan som inte ingår i vad som enligt 21 § första stycket utgör grundhandling.

Patentverket får ta upp en ansökan till prövning innan översättningen kommit in. Sökanden ska dock föreläggas att lämna in översättningen innan ansökningen blir allmänt tillgänglig enligt 22 § patentlagen.

21 §2

Med grundhandling förstås i denna kungörelse, när det gäller en svensk patentansökan, en patentansökan som tas upp till

Med grundhandling förstås i denna kungörelse, när det gäller en svensk patentansökan, en patentansökan som tas upp till

1 Senaste lydelse 1993:1312. 2 Senaste lydelse 2007:519.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 2

63

handläggning enligt 38 § patentlagen (1967:837) och en europeisk patentansökan som begärs omvandlad, beskrivningen med tillhörande ritningar och patentkraven på svenska, danska eller norska, som förelåg på ansökans ingivningsdag enligt 8 b eller 8 c § patentlagen. Om det inte fanns någon sådan handling vid denna tidpunkt, skall första därefter inkomna beskrivning med tillhörande ritning och patentkrav på svenska anses som grundhandling, i den mån innehållet har tydlig motsvarighet i handlingar som förelåg vid nämnda tidpunkt.

I fråga om en internationell patentansökan som fullföljs enligt 31 § patentlagenskall som grundhandling anses följande.

1. Om översättning krävs för att fullfölja ansökan, den översättning av beskrivningen, ritningarna och patentkraven som har getts in enligt 31 § patentlagen med de ändringar i översättningen som kan ha gjorts inom den frist som gäller enligt 58 §.

2. Om ansökan är skriven på svenska, den avskrift av beskrivningen, ritningarna och patentkraven på svenska som har getts in enligt 31 § patentlagen. Om sökanden har samtyckt till att ansökan tas upp till avgörande innan den i 58 § angivna fristen löpt ut och beslut har fattats om avslag eller underrättelse enligt 19 § första stycket patentlagen, skall med grundhandling förstås beskrivningen, ritningarna och patentkraven såsom de förelåg vid den tidpunkt något av dessa beslut fattades.

handläggning enligt 38 § patentlagen (1967:837) och en europeisk patentansökan som begärs omvandlad, beskrivningen med tillhörande ritningar och patentkraven på svenska, danska, norska eller engelska, som förelåg på ansökans ingivningsdag enligt 8 b eller 8 c § patentlagen. Om det inte fanns någon sådan handling vid denna tidpunkt, ska första därefter inkomna beskrivning med tillhörande ritning och patentkrav på svenska eller engelska anses som grundhandling, i den mån innehållet har tydlig motsvarighet i handlingar som förelåg vid nämnda tidpunkt.

I fråga om en internationell patentansökan som fullföljs enligt 31 § patentlagenska som grundhandling anses följande.

1. Om översättning krävs för att fullfölja ansökan, den översättning av beskrivningen, ritningarna och patentkraven som har getts in enligt 31 § patentlagen med de ändringar i översättningen som kan ha gjorts inom den frist som gäller enligt 58 §.

2. Om ansökan är skriven på svenska eller engelska, den avskrift av beskrivningen, ritningarna och patentkraven på svenska eller engelska som har getts in enligt 31 § patentlagen. Om sökanden har samtyckt till att ansökan tas upp till avgörande innan den i 58 § angivna fristen löpt ut och beslut har fattats om avslag eller underrättelse enligt 19 § första stycket patentlagen, ska med grundhandling förstås beskrivningen, ritningarna och patentkraven såsom de förelåg vid den tidpunkt något av dessa beslut fattades.

26 a §

Om ansökan är skriven på engelska har Patentverket rätt att

Prop. 2013/14:53 Bilaga 2

64

skriva förelägganden och beslut på engelska.

29 a §3

När Patentverket bedömer att patent kan meddelas, skall verket, innan underrättelse enligt 19 § första stycket patentlagen utfärdas, till sökanden översända handlingar som visar i vilken lydelse verket avser att meddela patentet. Patentverket kan i sådant fall med stöd av 15 § patentlagen förelägga sökanden att dels yttra sig i frågan, dels återsända handlingarna till verket inom viss tid.

När Patentverket bedömer att patent kan meddelas, ska verket, innan underrättelse enligt 19 § första stycket patentlagen utfärdas, till sökanden översända handlingar som visar i vilken lydelse verket avser att meddela patentet. Patentverket kan i sådant fall med stöd av 15 § patentlagen förelägga sökanden att dels yttra sig i frågan, dels återsända handlingarna till verket inom viss tid. Om ansökan är skriven på engelska ska sökanden föreläggas att inom samma tid ge in en översättning till svenska av patentkraven.

57 §4

Om en internationell patentansökan har gjorts på annat språk än svenska, fordras översättning av ansökningen vid fullföjd enligt 31 § patentlagen och vid sådan begäran om prövning som avses i 38 § första stycket samma lag. I sådant fall gäller 3 § andra stycket i tillämpliga delar. Patentverket får meddela bestämmelser om lättnad för sökanden i fråga om översättning i de fall en internationell patentansökan endast till viss del fullföljs såvitt avser Sverige.

Om en internationell patentansökan har gjorts på annat språk än svenska eller engelska, fordras översättning av ansökningen vid fullföljd enligt 31 § patentlagen och vid sådan begäran om prövning som avses i 38 § första stycket samma lag. I sådant fall gäller 3 § andra stycket i tillämpliga delar. Patentverket får meddela bestämmelser om lättnad för sökanden i fråga om översättning i de fall en internationell patentansökan endast till viss del fullföljs såvitt avser Sverige.

67 §5

En ansökan om tilläggsskydd eller förlängd giltighetstid för ett tillläggsskydd som avses i 105 § patentlagen (1967:837) skall vara skriven på svenska.

En ansökan om tilläggsskydd eller förlängd giltighetstid för ett tilläggsskydd som avses i 105 § patentlagen (1967:837) skall vara skriven på svenska eller engelska.

3 Senaste lydelse 1993:1312. 4 Senaste lydelse 1978:151. 5 Senaste lydelse 2007:519.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 2

65

Patentverket får meddela ytterligare föreskrifter om innehållet i och handläggningen av en ansökan i ärenden om tilläggsskydd enligt 105 § patentlagen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

2. I fråga om patentansökningar som har gjorts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

3. Äldre bestämmelser gäller även för internationella patentansökningar som har fullföljts samt för europeiska patentansökningar som begärts omvandlade före ikraftträdandet. Detsamma gäller för patentansökningar som före ikraftträdandet getts in i samband med prövning enligt 38 § andra stycket.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 3

66

Förteckning över remissinstanserna

Efter remiss har yttranden över betänkandet lämnats av Riksdagens ombudsmän, Svea hovrätt, Stockholms tingsrätt, Patentbesvärsrätten, Justitiekanslern, Domstolsverket, Kommerskollegium, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Ekonomistyrningsverket, Läkemedelsverket, Statskontoret, Vetenskapsrådet, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Statens jordbruksverk, Sveriges lantbruksuniversitet, Patent- och registreringsverket, Verket för innovationssystem, Tillväxtverket, AB Terminologicentrum, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad, Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Institutet för språk och folkminnen, Läkemedelsindustriföreningen, Näringslivets regelnämnd, Regelrådet, Research Institutes of Sweden, Språkförsvaret, Svenska Akademien, Svenska Föreningen för Immaterialrätt, Svenska Industrins IP Förening, Svenska Patentombudsföreningen, Svenska Uppfinnareföreningen, Sveriges advokatsamfund och Teknikföretagen.

Innovationsbron AB, Innovativa Mindre Life Science Bolag, Svenska Utsädesföretagens Förening, Sveriges Patentbyråers Förening och SwedenBIO har beretts tillfälle att avge yttranden men har avstått från att yttra sig.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 4

67

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837)

Härigenom föreskrivs i fråga om patentlagen (1967:837)1

dels

att nuvarande 8 a−8 c §§ ska betecknas 8 b−8 d §§,

dels att 6, 6 a och 8 §§, de nya 8 c och 8 d §§ samt 15, 19, 21, 22, 24

−27, 31, 33, 40 a, 40 c, 52, 53, 55, 56, 60, 68 a och 93 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §2

En ansökan om patent på en uppfinning, som inom tolv månader före ingivningsdagen enligt 8 b eller 8 c § har angetts i en tidigare ansökan om patent i Sverige, ska vid tillämpningen av

2 § första, andra och fjärde styckena samt 4 § anses gjord samtidigt med den tidigare ansökan, om sökanden begär det i enlighet med 6 a–6 e §§ (prioritet). Detsamma gäller en ansökan om patent på en uppfinning, som inom tolv månader före ingivningsdagen har angetts i en tidigare ansökan om patent, uppfinnarcertifikat eller skydd som nyttighetsmodell antingen i en främmande stat som är ansluten till Pariskonventionen den 20 mars 1883 för skydd av den industriella äganderätten (SÖ 1970:60), eller i en stat som är ansluten eller ett område som är anslutet till avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen (WTO). Sådan prioritet får åtnjutas också från en ansökan om skydd som avser någon annan stat eller något annat område, om motsvarande prioritet från en svensk

En ansökan om patent på en uppfinning, som inom tolv månader före ingivningsdagen enligt 8 c eller 8 d § har angetts i en tidigare ansökan om patent i Sverige, ska vid tillämpningen av

2 § första, andra och fjärde styckena samt 4 § anses gjord samtidigt med den tidigare ansökan, om sökanden begär det i enlighet med 6 a–6 e §§ (prioritet). Detsamma gäller en ansökan om patent på en uppfinning, som inom tolv månader före ingivningsdagen har angetts i en tidigare ansökan om patent, uppfinnarcertifikat eller skydd som nyttighetsmodell antingen i en främmande stat som är ansluten till Pariskonventionen den 20 mars 1883 för skydd av den industriella äganderätten (SÖ 1970:60), eller i en stat som är ansluten eller ett område som är anslutet till avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen (WTO). Sådan prioritet får åtnjutas också från en ansökan om skydd som avser någon annan stat eller något annat område, om motsvarande prioritet från en svensk

1 Lagen omtryckt 1983:433. 2 Senaste lydelse 2011:580.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 4

68

patentansökan medges där den tidigare ansökan gjorts och om där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten.

patentansökan medges där den tidigare ansökan gjorts och om där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten.

6 a §3

Om sökanden vill begära prioritet från en tidigare ansökan, skall begäran ges in inom 16 månader från ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande eller, om den tidpunkten infaller senare, inom fyra månader från ingivningsdagen enligt 8 b eller 8 c § för den senaste ansökan. När prioritet begärs skall sökanden lämna uppgifter om var och när den åberopade ansökan gjordes samt, om denna är en internationell ansökan, vilken mottagande myndighet den gavs in till. Sökanden skall också, så snart som möjligt, uppge numret på den tidigare ansökan.

Sökanden får inom den tid och under de förutsättningar som anges i första stycket göra en ändring i en begäran om prioritet genom en anmälan om detta till patentmyndigheten. Om ändringen innebär att ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande blir en tidigare dag än den ursprungligen åberopade ingivningsdagen, skall den nya ingivningsdagen gälla vid tillämpningen av första stycket.

Om det är fråga om en internationell patentansökan enligt 3 kap., skall prioritet begäras i ansökan eller inom den tid som anges i fjärde stycket. Sökanden skall samtidigt lämna uppgifter om var och när den åberopade ansökan gjordes och dess nummer samt, om denna är en internation-

Om sökanden vill begära prioritet från en tidigare ansökan, ska begäran ges in inom 16 månader från ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande eller, om den tidpunkten infaller senare, inom fyra månader från ingivningsdagen enligt 8 c eller 8 d § för den senaste ansökan. När prioritet begärs ska sökanden lämna uppgifter om var och när den åberopade ansökan gjordes samt, om denna är en internationell ansökan, vilken mottagande myndighet den gavs in till. Sökanden ska också, så snart som möjligt, uppge numret på den tidigare ansökan.

Sökanden får inom den tid och under de förutsättningar som anges i första stycket göra en ändring i en begäran om prioritet genom en anmälan om detta till patentmyndigheten. Om ändringen innebär att ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande blir en tidigare dag än den ursprungligen åberopade ingivningsdagen, ska den nya ingivningsdagen gälla vid tillämpningen av första stycket.

Om det är fråga om en internationell patentansökan enligt 3 kap., ska prioritet begäras i ansökan eller inom den tid som anges i fjärde stycket. Sökanden ska samtidigt lämna uppgifter om var och när den åberopade ansökan gjordes och dess nummer samt, om denna är en internation-

3 Senaste lydelse 2007:516.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 4

69

ell ansökan, vilken mottagande myndighet den gavs in till.

För en sådan ansökan som avses i tredje stycket gäller att sökanden får göra en ändring i en begäran om prioritet genom en anmälan om detta till den mottagande myndigheten eller den internationella byrån som anges i 35 §. Om ändringen innebär att sökanden begär prioritet från en annan ansökan än den som ursprungligen åberopats, skall sökanden i anmälan lämna de uppgifter om ansökan som anges i tredje stycket. En sådan anmälan skall ges in inom 16 månader från ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande. Om ändringen innebär att ingivningsdagen blir en tidigare dag än den ursprungligen åberopade ingivningsdagen, skall anmälan göras inom 16 månader från den nya ingivningsdagen. Sökanden har dock alltid möjlighet att göra en anmälan om ändring inom fyra månader från den internationella ingivningsdagen.

Om flera uppfinningar är beskrivna i grundhandlingarna och ansökan delas enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 11 §, skall en begäran om prioritet för den ursprungliga ansökan också gälla för en ny ansökan som uppkommer genom delningen.

ell ansökan, vilken mottagande myndighet den gavs in till.

För en sådan ansökan som avses i tredje stycket gäller att sökanden får göra en ändring i en begäran om prioritet genom en anmälan om detta till den mottagande myndigheten eller den internationella byrån som anges i 35 §. Om ändringen innebär att sökanden begär prioritet från en annan ansökan än den som ursprungligen åberopats, ska sökanden i anmälan lämna de uppgifter om ansökan som anges i tredje stycket. En sådan anmälan ska ges in inom 16 månader från ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande. Om ändringen innebär att ingivningsdagen blir en tidigare dag än den ursprungligen åberopade ingivningsdagen, ska anmälan göras inom 16 månader från den nya ingivningsdagen. Sökanden har dock alltid möjlighet att göra en anmälan om ändring inom fyra månader från den internationella ingivningsdagen.

Om flera uppfinningar är beskrivna i grundhandlingarna och ansökan delas enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 11 §, ska en begäran om prioritet för den ursprungliga ansökan också gälla för en ny ansökan som uppkommer genom delningen.

En begäran eller anmälan enligt första−fjärde styckena får inte göras, om sökanden begärt tidigare offentliggörande enligt 22 § tredje stycket.

8 §4

En ansökan om patent skall göras hos patentmyndigheten eller, i fall som avses i 3 kap., hos patentmyndigheten i en främmande stat eller hos en internationell organisation.

Ansökan skall innehålla en be-

En ansökan om patent ska göras hos patentmyndigheten eller, i fall som avses i 3 kap., hos patentmyndigheten i en främmande stat eller hos en internationell organisation.

Ansökan ska innehålla en be-

4 Senaste lydelse 2007:517.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 4

70

skrivning av uppfinningen, innefattande även ritningar om sådana behövs, samt bestämda uppgifter om vad som söks skyddat genom patentet (patentkrav). Den omständigheten att uppfinningen avser en kemisk förening medför inte att en bestämd användning måste anges i patentkravet. Ansökan skall innehålla uppgift om hur uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, om det inte följer av uppfinningens art. Om uppfinningen avser en gensekvens eller delsekvens av en gen skall det dock alltid anges i ansökan hur uppfinningen kan tillgodogöras industriellt. Beskrivningen av uppfinningen skall vara så tydlig att en fackman med ledning av den kan utöva uppfinningen. En uppfinning som avser ett biologiskt material eller innebär användning av ett sådant material skall i de fall som anges i 8 a § anses tillräckligt tydligt angiven endast om dessutom villkoren i den paragrafen är uppfyllda.

Ansökan skall dessutom innehålla ett sammandrag av beskrivningen och patentkraven. Sammandraget är endast avsett att ge teknisk information om innehållet i patentansökan och får inte tillmätas betydelse i något annat avseende.

Sökanden skall lämna uppgift om uppfinnarens namn och adress i ansökan. Om patent söks av någon annan än uppfinnaren, skall sökanden ange grunden för sin rätt till uppfinningen i ansökan. Patentmyndigheten skall godta uppgiften om det inte finns särskild anledning att ifrågasätta att den är riktig. Patentmyndigheten skall sända en underrättelse om ansökan till den som sökanden angett som uppfinnare om inte detta är uppenbart obehövligt.

Sökanden skall betala en ansök-

skrivning av uppfinningen, innefattande även ritningar om sådana behövs, samt bestämda uppgifter om det som söks skyddat genom patentet (patentkrav). Den omständigheten att uppfinningen avser en kemisk förening medför inte att en bestämd användning måste anges i patentkravet. Ansökan ska innehålla uppgift om hur uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, om det inte följer av uppfinningens art. Om uppfinningen avser en gensekvens eller delsekvens av en gen, ska det dock alltid anges i ansökan hur uppfinningen kan tillgodogöras industriellt. Beskrivningen av uppfinningen ska vara så tydlig att en fackman med ledning av den kan utöva uppfinningen. En uppfinning som avser ett biologiskt material eller innebär användning av ett sådant material ska i de fall som anges i 8 b § anses tillräckligt tydligt angiven endast om dessutom villkoren i den paragrafen är uppfyllda.

Ansökan ska dessutom innehålla ett sammandrag av beskrivningen och patentkraven. Sammandraget är endast avsett att ge teknisk information om innehållet i patentansökan och får inte tillmätas betydelse i något annat avseende.

Sökanden ska lämna uppgift om uppfinnarens namn och adress i ansökan. Om patent söks av någon annan än uppfinnaren, ska sökanden ange grunden för sin rätt till uppfinningen i ansökan. Patentmyndigheten ska godta uppgiften, om det inte finns särskild anledning att ifrågasätta att den är riktig. Patentmyndigheten ska sända en underrättelse om ansökan till den som sökanden angett som uppfinnare, om inte detta är uppenbart obehövligt.

Sökanden ska betala en ansök-

Prop. 2013/14:53 Bilaga 4

71

ningsavgift. För ansökan skall sökanden också betala en årsavgift för varje avgiftsår som börjar innan ansökan slutligt har avgjorts.

Ett avgiftsår enligt denna lag omfattar ett år och räknas från ingivningsdagen enligt 8 b eller 8 c § och därefter från motsvarande dag efter kalendern.

ningsavgift. För ansökan ska sökanden också betala en årsavgift för varje avgiftsår som börjar innan ansökan slutligt har avgjorts.

Ett avgiftsår enligt denna lag omfattar ett år och räknas från ingivningsdagen enligt 8 c eller 8 d § och därefter från motsvarande dag efter kalendern.

8 a §

Beskrivning, patentkrav och sammandrag i en patentansökan ska vara skrivna på svenska eller engelska, om inte något annat följer av förordning.

I ansökan ska det anges om patent ska meddelas i svensk eller engelsk lydelse.

8 b §

8 c §

5

Ingivningsdagen för en patentansökan är den dag då följande uppgifter getts in:

1. en uttrycklig eller underförstådd uppgift om att det som getts in är en ansökan om patent,

2. uppgifter som gör det möjligt för patentmyndigheten att avgöra vem sökanden är och att kontakta denne, och

3. något som framstår som

a) en beskrivning av uppfinningen eller

b) ritningar som avser uppfinningen, eller

4. en hänvisning till en tidigare gjord patentansökan och, om denna ansökan inte gjorts till patentmyndigheten, en kopia av ansökan samt uppgift om dess ingivningsdag, nummer och vilken patentmyndighet den getts in till.

Om kraven för att besluta en ingivningsdag enligt första stycket inte är uppfyllda och patentmyndigheten har uppgifter som gör det möjligt att kontakta sökanden, skall patentmyndigheten utan dröjsmål förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom två månader från dagen för föreläggandet.

Om bristerna inte har avhjälpts inom den förelagda tiden skall någon patentansökan inte anses ingiven och ärendet avskrivas.

Om kraven för att besluta en ingivningsdag enligt första stycket inte är uppfyllda och patentmyndigheten har uppgifter som gör det möjligt att kontakta sökanden, ska patentmyndigheten utan dröjsmål förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom två månader från dagen för föreläggandet.

Om bristerna inte har avhjälpts inom den förelagda tiden, ska någon patentansökan inte anses ingiven och ärendet avskrivas.

5 Senaste lydelse av tidigare 8 b § 2007:516.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 4

72

Detsamma gäller om ett föreläggande inte kunnat ges och bristerna inte har avhjälpts inom två månader från den dag då någon av uppgifterna enligt första stycket gavs in. Upplysning om konsekvenserna av att bristerna inte avhjälpts skall lämnas i föreläggandet.

Om bristerna har avhjälpts inom den tid som anges i tredje stycket, skall som ingivningsdag för patentansökan gälla den dag då samtliga brister avhjälpts, om något annat inte följer av 8 c §.

Detsamma gäller om ett föreläggande inte kunnat ges och bristerna inte har avhjälpts inom två månader från den dag då någon av uppgifterna enligt första stycket gavs in. Upplysning om konsekvenserna av att bristerna inte avhjälpts ska lämnas i föreläggandet.

Om bristerna har avhjälpts inom den tid som anges i tredje stycket, ska som ingivningsdag för patentansökan gälla den dag då samtliga brister avhjälpts, om något annat inte följer av 8 d §.

8 c §

8 d § 6

Om patentmyndigheten vid prövningen enligt 8 b § finner att det saknas en del av beskrivningen eller en ritning till vilken det hänvisas i beskrivningen eller patentkraven, skall sökanden föreläggas att komplettera handlingarna inom två månader från dagen för föreläggandet. Om en komplettering med sådana utelämnade delar sker inom den förelagda tiden, skall som ingivningsdag gälla den senare dag då kompletteringen gjorts, om inte något annat följer av andra och tredje styckena. Detsamma gäller om ett föreläggande inte getts och en komplettering gjorts inom två månader från den dag då någon av uppgifterna enligt 8 b § första stycket gavs in.

Om kompletterade delar av en ansökan återtas inom en månad från det de gavs in i enlighet med första stycket, skall den ursprungliga ingivningsdagen för ansökan gälla.

Om kompletterade delar av en ansökan getts in i enlighet med första stycket, skall den ursprungliga ingivningsdagen gälla, om

Om patentmyndigheten vid prövningen enligt 8 c § finner att det saknas en del av beskrivningen eller en ritning till vilken det hänvisas i beskrivningen eller patentkraven, ska sökanden föreläggas att komplettera handlingarna inom två månader från dagen för föreläggandet. Om en komplettering med sådana utelämnade delar sker inom den förelagda tiden, ska som ingivningsdag gälla den senare dag då kompletteringen gjorts, om inte något annat följer av andra och tredje styckena. Detsamma gäller om ett föreläggande inte getts och en komplettering gjorts inom två månader från den dag då någon av uppgifterna enligt 8 c § första stycket gavs in.

Om kompletterade delar av en ansökan återtas inom en månad från det de gavs in i enlighet med första stycket, ska den ursprungliga ingivningsdagen för ansökan gälla.

Om kompletterade delar av en ansökan getts in i enlighet med första stycket, ska den ursprungliga ingivningsdagen gälla, om

1. prioritet från en tidigare ansökan åberopas och de kompletterande

6 Senaste lydelse av tidigare 8 c § 2007:516.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 4

73

delarna i sin helhet framgår av den tidigare ansökan och

2. sökanden begär det och han eller hon ger in en kopia av den tidigare ansökan inom den tid som anges i första stycket.

En kopia som avses i tredje stycket 2 behöver inte ges in, om den tidigare ansökan getts in till patentmyndigheten.

15 §7

Om sökanden, i andra fall än som avses i 8 b och 8 c §§, inte har följt vad som är föreskrivet om ansökan eller om patentmyndigheten finner att det finns något annat som hindrar bifall till ansökan, skall sökanden föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller vidta rättelse. I sammandraget får patentmyndigheten dock, utan att höra sökanden, göra de ändringar som den finner nödvändiga.

Underlåter sökanden att inom förelagd tid inkomma med yttrande eller vidta åtgärd för att avhjälpa anmärkt brist, skall ansökningen avskrivas. En upplysning om detta skall lämnas i föreläggandet.

En avskriven ansökan skall återupptas, om sökanden inom fyra månader efter utgången av förelagd tid inkommer med yttrande eller vidtar åtgärd för att avhjälpa bristerna och inom samma tid betalar en återupptagningsavgift.

Betalar inte sökanden årsavgift enligt 8, 41 och 42 §§, skall ansökningen avskrivas utan föregående föreläggande. En ansökan som har avskrivits på denna grund får inte återupptas.

Om sökanden, i andra fall än som avses i 8 c och 8 d §§, inte har följt vad som är föreskrivet om ansökan eller om patentmyndigheten finner att det finns något annat som hindrar bifall till ansökan, ska sökanden föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller vidta rättelse. I sammandraget får patentmyndigheten dock, utan att höra sökanden, göra de ändringar som den finner nödvändiga.

Om sökanden inte inom förelagd tid inkommer med yttrande eller vidtar åtgärd för att avhjälpa anmärkt brist, ska ansökan avskrivas. En upplysning om detta ska lämnas i föreläggandet.

En avskriven ansökan ska återupptas, om sökanden inom fyra månader efter utgången av förelagd tid inkommer med yttrande eller vidtar åtgärd för att avhjälpa bristerna och inom samma tid betalar en återupptagningsavgift.

Om sökanden inte betalar årsavgift enligt 8, 41 och 42 §§, ska ansökan avskrivas utan föregående föreläggande. En ansökan som har avskrivits på denna grund får inte återupptas.

19 §8

Om ansökningen är fullständig och det inte finns hinder mot patent, skall patentmyndigheten underrätta sökanden om att patent kan meddelas.

Inom två månader från dagen för

Om ansökan är fullständig och det inte finns hinder mot patent, ska patentmyndigheten underrätta sökanden om att patent kan meddelas.

Inom två månader från dagen för

7 Senaste lydelse 2007:516. 8 Senaste lydelse 1993:1406.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 4

74

underrättelsen skall sökanden betala en fastställd meddelandeavgift. Om detta inte sker, skall ansökningen avskrivas. En avskriven ansökan skall återupptas, om sökanden inom fyra månader efter utgången av de två månaderna betalar meddelandeavgiften och en fastställd återupptagningsavgift.

Söks patent av en uppfinnare som har avsevärda svårigheter att betala meddelandeavgiften, får patentmyndigheten befria honom från denna, om han skriftligen begär detta inom två månader från dagen för underrättelsen. Om patentmyndigheten avslår uppfinnarens begäran, skall en avgift som betalas inom två månader därefter anses betald i rätt tid.

underrättelsen ska sökanden betala en fastställd meddelandeavgift och, om patentkraven är skrivna på engelska, ge in en översättning till svenska av patentkraven. Om detta inte sker, ska ansökan avskrivas. En avskriven ansökan ska återupptas, om sökanden inom fyra månader efter utgången av de två månaderna fullgör sina skyldigheter och dessutom betalar en fastställd återupptagningsavgift.

Söks patent av en uppfinnare som har avsevärda svårigheter att betala meddelandeavgiften, får patentmyndigheten befria sökanden från denna, om sökanden skriftligen begär det inom två månader från dagen för underrättelsen. Om patentmyndigheten avslår uppfinnarens begäran, ska en avgift som betalas inom två månader därefter anses betald i rätt tid.

21 §9

Från och med den dag då patentet meddelas skall en patentskrift finnas att tillgå hos patentmyndigheten. Patentskriften skall innehålla beskrivning, patentkrav och sammandrag samt uppgift om patenthavaren och uppfinnaren.

Från och med den dag då patentet meddelas ska en patentskrift finnas tillgänglig hos patentmyndigheten. Patentskriften ska innehålla beskrivning, patentkrav och sammandrag samt uppgift om patenthavaren och uppfinnaren.

Om patentkraven är skrivna på engelska, ska en översättning av dessa till svenska biläggas patentskriften. Det ska framgå av bilagan att det är patentkravens lydelse på engelska som gäller.

22 §10

Från och med den dag då patentet meddelas skall handlingarna i ärendet hållas tillgängliga för var och en.

Efter arton månader från den dag då patentansökan gjordes,

Från och med den dag då patentet meddelas ska handlingarna i ärendet hållas tillgängliga för var och en.

Efter 18 månader från den dag då patentansökan gjordes, eller,

9 Senaste lydelse 1993:1406. 10 Senaste lydelse 2004:159.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 4

75

eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioriteten begärs, skall handlingarna, om de inte redan har gjorts tillgängliga enligt första stycket, hållas tillgängliga för var och en. Om ansökan har avskrivits eller avslagits, skall handlingarna dock hållas tillgängliga endast om sökanden begär att ansökan återupptas, överklagar eller gör en framställning enligt 72 eller 73 §.

På begäran av sökanden skall handlingarna hållas tillgängliga tidigare än vad som följer av första och andra styckena.

När handlingarna blir tillgängliga enligt andra eller tredje stycket, skall det kungöras.

om prioritet yrkas, den dag från vilken prioriteten begärs, ska handlingarna, om de inte redan har gjorts tillgängliga enligt första stycket, hållas tillgängliga för var och en. Om ansökan har avskrivits eller avslagits, ska handlingarna dock hållas tillgängliga endast om sökanden begär att ansökan återupptas, överklagar eller gör en framställning enligt 72 eller 73 §.

På begäran av sökanden ska handlingarna hållas tillgängliga tidigare än vad som följer av första och andra styckena.

Om patentkraven är skrivna på engelska och en översättning av dessa till svenska har getts in i ärendet ska det, när handlingarna hålls tillgängliga enligt andra eller tredje stycket, anges på översättningen att det är patentkravens lydelse på engelska som gäller.

När handlingarna blir tillgängliga enligt andra eller tredje stycket, ska det kungöras. Om en översättning som avses i fjärde stycket ges in efter det att kungörelse har skett, ska en särskild kungörelse angående översättningen utfärdas om sökanden betalar fastställd avgift för detta.

Innehåller en handling en företagshemlighet och rör den inte en uppfinning på vilken patent söks eller har meddelats, får patentmyndigheten på yrkande besluta, om det finns särskilda skäl för det, att handlingen inte får lämnas ut. Om ett sådant yrkande har framställts, får handlingen inte lämnas ut förrän yrkandet har ogillats genom ett beslut som har vunnit laga kraft.

Om ett biologiskt material har deponerats enligt 8 a §, har var och en, med de begränsningar som föreskrivs i detta och följande stycken, rätt att få prov från materialet sedan handlingarna har blivit allmänt tillgängliga enligt första, andra eller tredje stycket. Detta gäller oavsett om patentet har upphört eller förklarats ogiltigt. Prov får inte lämnas ut till någon som till följd av föreskrift i

Om ett biologiskt material har deponerats enligt 8 b §, har var och en, med de begränsningar som föreskrivs i detta och följande stycken, rätt att få prov från materialet sedan handlingarna har blivit allmänt tillgängliga enligt första, andra eller tredje stycket. Detta gäller oavsett om patentet har upphört eller förklarats ogiltigt. Prov får inte lämnas ut till någon som till följd av föreskrift i

Prop. 2013/14:53 Bilaga 4

76

lag eller annan författning inte får ta befattning med det deponerade materialet. Prov får inte heller lämnas ut till någon vars befattning med provet kan antas vara förbunden med en påtaglig risk med hänsyn till materialets skadebringande egenskaper.

lag eller annan författning inte får ta befattning med det deponerade materialet. Prov får inte heller lämnas ut till någon vars befattning med provet kan antas vara förbunden med en påtaglig risk med hänsyn till materialets skadebringande egenskaper.

Till dess att patent har meddelats eller patentansökan har avgjorts slutligt utan att ha lett till patent gäller att prov från en deposition får lämnas endast till en särskild sakkunnig, om sökanden begär det. Om patentansökan avslås eller återkallas gäller motsvarande under en period av 20 år från den dag ansökan lämnades in. Regeringen föreskriver inom vilken tid en begäran om begränsning får göras och vem som får anlitas som sakkunnig av den som vill få prov.

Till dess att patent har meddelats eller patentansökan har avgjorts slutligt utan att ha lett till patent gäller att prov från en deposition får lämnas endast till en särskild sakkunnig, om sökanden begär det. Om patentansökan avslås eller återkallas, gäller motsvarande under en period av 20 år från den dag ansökan lämnades in. Regeringen meddelar föreskrifter om inom vilken tid en begäran om begränsning får göras och vem som får anlitas som sakkunnig av den som vill få prov.

Den som vill få ett prov skall begära det skriftligen hos patentmyndigheten och lämna en förbindelse med det innehåll som regeringen föreskriver för att förebygga missbruk av provet. Om ett prov får lämnas ut endast till en särskild sakkunnig, skall förbindelsen i stället lämnas av denne.

Den som vill få ett prov ska begära det skriftligen hos patentmyndigheten och lämna en förbindelse med det innehåll som regeringen föreskriver för att förebygga missbruk av provet. Om ett prov får lämnas ut endast till en särskild sakkunnig, ska förbindelsen i stället lämnas av denne.

24 §11

Andra än patenthavaren får göra invändning mot ett meddelat patent. En invändning skall göras skriftligen hos patentmyndigheten inom nio månader från den dag då patentet meddelades.

Patentmyndigheten skall underrätta patenthavaren om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig.

Andra än patenthavaren får göra invändning mot ett meddelat patent. En invändning ska göras skriftligen hos patentmyndigheten inom nio månader från den dag då patentet meddelades.

Patentmyndigheten ska underrätta patenthavaren om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig.

Om patentet meddelats med beskrivning, patentkrav och sammandrag skrivna på engelska, får patentmyndigheten förelägga

11 Senaste lydelse 2007:516.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 4

77

patenthavaren att ge in en översättning av beskrivningen och sammandraget till svenska. Föreläggandet ska ges vid påföljd att patentmyndigheten annars kan låta göra en sådan översättning på patenthavarens bekostnad.

Återkallas invändningen, får invändningsförfarandet ändå fullföljas om det finns särskilda skäl.

Om invändningen återkallas, får invändningsförfarandet ändå fullföljas om det finns särskilda skäl.

25 §12

Patentmyndigheten skall efter invändning upphäva patentet, om det

Patentmyndigheten ska efter invändning upphäva patentet, om det

1. har meddelats trots att villkoren i 1−2 §§ inte är uppfyllda,

2. avser en uppfinning som inte är så tydligt beskriven att en fackman med ledning av beskrivningen kan utöva uppfinningen, eller

3. omfattar något som inte framgick av ansökan när den gjordes. Patentmyndigheten skall avslå invändningen, om det inte finns något hinder enligt första stycket mot att patentet upprätthålls.

Patentmyndigheten ska avslå invändningen, om det inte finns något hinder enligt första stycket mot att patentet upprätthålls.

Om patenthavaren under invändningsförfarandet har gjort sådana ändringar att hinder inte finns enligt första stycket mot att patentet upprätthålls i sin ändrade lydelse, skall patentmyndigheten förklara att patentet upprätthålls i den ändrade lydelsen.

Om patenthavaren under invändningsförfarandet har gjort sådana ändringar att hinder inte finns enligt första stycket mot att patentet upprätthålls i sin ändrade lydelse, ska patentmyndigheten förklara att patentet upprätthålls i den ändrade lydelsen. Om patentkraven är skrivna på engelska, får patentet upprätthållas i ändrad lydelse endast om patenthavaren gett in en översättning till svenska av patentkraven i den ändrade lydelsen.

Översättningen ska biläggas beslutet och det ska framgå av bilagan att det är patentkravens lydelse på engelska som gäller.

När patentmyndighetens beslut om en invändning har vunnit laga kraft, skall det kungöras. Om beslutet innebär att patentet ändras, skall en ny patentskrift finnas att tillgå hos patentmyndigheten och ett nytt patentbrev utfärdas.

När patentmyndighetens beslut om en invändning har vunnit laga kraft, ska det kungöras. Om beslutet innebär att patentet ändras, ska en ny patentskrift finnas tillgänglig hos patentmyndigheten och ett nytt patentbrev utfärdas.

12 Senaste lydelse 2004:159.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 4

78

26 §13

Ett slutligt beslut av patentmyndigheten om en ansökan om patent får överklagas av sökanden, om det har gått honom eller henne emot. Ett slutligt beslut enligt 8 b § tredje stycket får överklagas av sökanden. Ett slutligt beslut om en invändning mot patent får överklagas av patenthavaren och invändaren, om det har gått den som vill klaga emot. Om invändaren återkallar sin talan, får denna ändå prövas om det finns särskilda skäl.

Ett slutligt beslut av patentmyndigheten om en ansökan om patent får överklagas av sökanden, om det har gått honom eller henne emot. Ett slutligt beslut enligt 8 c § tredje stycket får överklagas av sökanden. Ett slutligt beslut om en invändning mot patent får överklagas av patenthavaren och invändaren, om det har gått den som vill klaga emot. Om invändaren återkallar sin talan, får denna ändå prövas om det finns särskilda skäl.

Ett beslut, genom vilket en begäran om återupptagning enligt 15 § tredje stycket eller 19 § andra stycket har avslagits eller ett yrkande om överföring enligt 18 § har bifallits, får överklagas av sökanden. Ett beslut, genom vilket ett yrkande om överföring enligt 18 § har avslagits, får överklagas av den som har framställt yrkandet.

Ett beslut, genom vilket ett yrkande om förordnande enligt 22 § femte stycket har avslagits, får överklagas av den som har framställt yrkandet.

Ett beslut, genom vilket ett yrkande om förordnande enligt 22 § sjätte stycket har avslagits, får överklagas av den som har framställt yrkandet.

Bestämmelser om överklagande av beslut enligt 42, 72 eller 73 § finns i 75 §.

27 §14

Överklagande enligt 26 § görs hos Patentbesvärsrätten inom två månader från beslutets dag.

Överklagande enligt 26 § görs till Patentbesvärsrätten inom två månader från beslutets dag.

Ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten får överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen inom två månader från beslutets dag. Överklagandet får inte avse andra patentkrav än sådana som har prövats genom det överklagade beslutet. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 3537 §§förvaltningsprocesslagen (1971:291) om överklagande av kammarrättens beslut. Patentbesvärsrättens beslut ska innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.

Bestämmelserna i 22 § femte stycket tillämpas på handling som kommer in till Patentbesvärsrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen.

Bestämmelserna i 22 § sjätte stycket tillämpas på handling som kommer in till Patentbesvärsrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen.

Bestämmelserna i 24 § tredje stycket tillämpas även i Patent-

13 Senaste lydelse 2007:516. 14 Senaste lydelse 2010:1395.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 4

79

besvärsrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.

31 §15

Om sökanden vill fullfölja en internationell patentansökan i Sverige, skall sökanden inom 31 månader från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet begärs, den dag från vilken prioriteten begärs till patentmyndigheten ge in en översättning till svenska av den internationella patentansökan i den omfattning regeringen förordnar eller, om ansökan är avfattad på svenska, en avskrift av ansökan. Sökanden skall inom samma tid betala en avgift till patentmyndigheten.

Om sökanden har betalat avgift inom den frist som föreskrivs i första stycket, får den översättning eller avskrift som krävs ges in inom en ytterligare frist om två månader, förutsatt att en tilläggsavgift betalas inom den senare fristen.

Följer inte sökanden föreskrifterna i denna paragraf, skall ansökan anses återkallad såvitt avser Sverige.

Om sökanden vill fullfölja en internationell patentansökan i Sverige, ska sökanden inom 31 månader från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet begärs, den dag från vilken prioriteten begärs till patentmyndigheten ge in en översättning till svenska eller engelska av den internationella patentansökan i den omfattning regeringen föreskriver eller, om ansökan är skriven på svenska eller engelska, en kopia av ansökan. Sökanden ska inom samma tid betala en avgift till patentmyndigheten.

Om sökanden har betalat avgift inom den frist som föreskrivs i första stycket, får den översättning eller kopia som krävs ges in inom en ytterligare frist om två månader, förutsatt att en tilläggsavgift betalas inom den senare fristen.

Om sökanden inte följer föreskrifterna i denna paragraf, ska ansökan anses återkallad såvitt avser

Sverige.

33 §16

Om en internationell patentansökan har fullföljts enligt 31 §, gäller 2 kap. i fråga om ansökan och dess handläggning, om inte annat sägs i denna paragraf eller i 34–37 §§. Ansökan får endast på framställning av sökanden tas upp till prövning före utgången av den frist som gäller enligt 31 § första stycket.

Ett föreläggande enligt 12 § får inte meddelas före den tidpunkt då patentmyndigheten har rätt att ta upp ansökan till prövning.

Bestämmelserna i 22 § andra och tredje styckena blir tillämpliga redan innan ansökan har fullföljts så snart sökanden har fullgjort sin skyldighet enligt 31 § att inge en översättning av ansökan eller, om ansökan är skriven på svenska, så

Bestämmelserna i 22 § andra och tredje styckena blir tillämpliga redan innan ansökan har fullföljts så snart sökanden har fullgjort sin skyldighet enligt 31 § att ge in en översättning av ansökan eller, om ansökan är skriven på svenska

15 Senaste lydelse 2007:516. 16 Senaste lydelse 2007:516.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 4

80

snart sökanden har ingivit en avskrift av den till patentmyndigheten.

I fråga om en internationell patentansökan skall vid tillämpning av 48, 56 och 60 §§ vad som där sägs om att handlingarna i ansökningsärendet har blivit tillgängliga enligt 22 § i stället avse att handlingarna har blivit tillgängliga enligt 22 § med iakttagande av tredje stycket.

eller engelska, så snart sökanden har gett in en kopia av den till patentmyndigheten.

I fråga om en internationell patentansökan ska vid tillämpning av 48, 56 och 60 §§ vad som där sägs om att handlingarna i ansökningsärendet har blivit tillgängliga enligt 22 § i stället avse att handlingarna har blivit tillgängliga enligt 22 § med iakttagande av tredje stycket.

Uppfyller patentansökan de krav när det gäller form och innehåll som föreskrivs i konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna, skall den godtas i dessa avseenden.

Om patentansökan uppfyller de krav när det gäller form och innehåll som föreskrivs i konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna, ska den godtas i dessa avseenden.

40 a §17

En patenthavare får hos patentmyndigheten begära

1. att ett eller flera patentkrav och, om det behövs, beskrivningen ändras så att patentskyddets omfattning begränsas (patentbegränsning), eller

2. att patentet upphävs.

En begäran enligt första stycket skall avslås om det vid tidpunkten för begäran pågår ett invändningsförfarande enligt 24 § eller enligt artikel 99 i den i München den 5 oktober 1973 avslutade konventionen om meddelande av europeiska patent (den europeiska patentkonventionen) eller ett mål om ogiltighet enligt 52 § som avser patentet. Om patenthavaren har begärt eller begär att patentet skall begränsas eller upphävas enligt artikel 105 a i den europeiska patentkonventionen, skall en begäran enligt första stycket förklaras vilande tills det europeiska

Om patentkraven är skrivna på engelska, ska patenthavaren vid en begäran enligt första stycket 1 ge in en översättning till svenska av patentkraven i den lydelse som begärs.

En begäran enligt första stycket ska avslås om det vid tidpunkten för begäran pågår ett invändningsförfarande enligt 24 § eller enligt artikel 99 i den i München den 5 oktober 1973 avslutade konventionen om meddelande av europeiska patent (den europeiska patentkonventionen) eller ett mål om ogiltighet enligt 52 § som avser patentet. Om patenthavaren har begärt eller begär att patentet ska begränsas eller upphävas enligt artikel 105 a i den europeiska patentkonventionen, ska en begäran enligt första stycket förklaras vilande tills det europeiska

17 Senaste lydelse 2007:516.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 4

81

patentverket meddelat slutligt beslut i frågan.

patentverket meddelat slutligt beslut i frågan.

En begäran enligt första stycket får inte utan berörda rättighetshavares samtycke bifallas så länge patentet är utmätt, belagt med kvarstad, taget i anspråk genom betalningssäkring eller en tvist om överföring av patentet pågår vid en domstol.

För en begäran enligt första stycket skall patenthavaren betala en särskild avgift.

För en begäran enligt första stycket ska patenthavaren betala en särskild avgift.

40 c §18

Om patentmyndigheten finner att det inte finns några hinder för att bifalla en begäran enligt 40 a §, skall patentet begränsas eller upphävas i enlighet med begäran. Patentmyndigheten skall kungöra beslutet. Om patentet har begränsats skall patentmyndigheten utfärda ett nytt patentbrev och hålla en ny patentskrift tillgänglig.

Om patentmyndigheten finner att det inte finns några hinder för att bifalla en begäran enligt 40 a §, ska patentet begränsas eller upphävas i enlighet med begäran. En översättning som avses i 40 a § andra stycket ska biläggas beslutet och det ska framgå av bilagan att det är patentkravens lydelse på engelska som gäller. Patentmyndigheten ska kungöra beslutet. Om patentet har begränsats, ska patentmyndigheten utfärda ett nytt patentbrev och hålla en ny patentskrift tillgänglig.

Patentmyndighetens beslut har verkan från ingivningsdagen för Patentansökan.

52 §19

Om det yrkas skall rätten förklara patentet ogiltigt, om

Om det yrkas ska rätten förklara patentet ogiltigt, om

1. det har meddelats trots att villkoren i 1–2 §§ inte är uppfyllda,

2. det avser en uppfinning som inte är så tydligt beskriven att en fackman med ledning av beskrivningen kan utöva uppfinningen,

3. det omfattar något som inte framgick av ansökan på ingivningsdagen, eller

4. patentskyddets omfattning har utvidgats efter det att patentet meddelats.

Om patentet är ogiltigt endast till en viss del, skall patentskyddets omfattning begränsas i motsvarande utsträckning genom en ändring av patentkraven, om

1. patenthavaren yrkar det och

2. det är förenligt med första stycket 2–4.

Om patentet är ogiltigt endast till en viss del, ska patentskyddets omfattning begränsas i motsvarande utsträckning genom en ändring av patentkraven, om

1. patenthavaren yrkar det,

2. det är förenligt med första stycket 2–4, och

18 Senaste lydelse 2007:516. 19 Senaste lydelse 2007:516.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 4

82

3. patenthavaren, när patentkraven är skrivna på engelska, har gett in en översättning till svenska av patentkraven i den ändrade lydelsen.

En översättning som avses i andra stycket 3 ska biläggas domen och det ska framgå av bilagan att det är patentkravens lydelse på engelska som gäller.

Ett patent får inte förklaras ogiltigt på den grunden att den som har fått patentet har haft rätt till bara en viss andel i det.

Utom i fall som avses i femte stycket får talan föras av var och en som lider förfång av patentet och, om det är påkallat ur allmän synpunkt, av den myndighet som regeringen bestämmer.

Utom i fall som avses i sjätte stycket får talan föras av var och en som lider förfång av patentet och, om det är påkallat ur allmän synpunkt, av den myndighet som regeringen bestämmer.

En talan, som grundas på att patentet har meddelats någon annan än den som har rätt att få patentet enligt 1 §, får föras endast av den som påstår sig ha sådan rätt. Talan skall väckas inom ett år från det att den som påstår sig ha sådan rätt fick kännedom om patentets meddelande och de övriga omständigheter på vilka talan grundas. Om patenthavaren var i god tro när patentet meddelades eller när det övergick till denne, får dock talan inte väckas senare än tre år efter patentets meddelande.

En talan, som grundas på att patentet har meddelats någon annan än den som har rätt att få patentet enligt 1 §, får föras endast av den som påstår sig ha sådan rätt. Talan ska väckas inom ett år från det att den som påstår sig ha sådan rätt fick kännedom om patentets meddelande och de övriga omständigheter på vilka talan grundas. Om patenthavaren var i god tro när patentet meddelades eller när det övergick till denne, får dock talan inte väckas senare än tre år efter patentets meddelande.

53 §20

Har patent meddelats annan än den som är berättigad till patentet enligt 1 §, skall rätten på talan av den berättigade överföra patentet på honom eller henne. Bestämmelserna i 52 § femte stycket skall tillämpas när det gäller tiden inom vilken talan skall väckas.

Om patent har meddelats annan än den som är berättigad till patentet enligt 1 §, ska rätten på talan av den berättigade överföra patentet på honom eller henne.

Bestämmelserna i 52 § sjätte stycket ska tillämpas när det gäller tiden inom vilken talan ska väckas.

Om den som frånkänns patentet i god tro har börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt i Sverige eller vidtagit väsentliga åtgärder för det, får han eller hon mot skäligt vederlag och på skäliga villkor i övrigt fortsätta det påbörjade utnyttjandet eller genomföra det planerade

20 Senaste lydelse 2007:516.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 4

83

utnyttjandet med bibehållande av dess allmänna art. En sådan rätt har under motsvarande förutsättningar även den som innehar en licens som är antecknad i patentregistret.

En rätt som avses i andra stycket får överlåtas till någon annan endast tillsammans med rörelse i vilken rätten utnyttjas eller har avsetts bli utnyttjad.

55 §

Har patent förfallit eller förklarats upphört eller har genom lagakraftvunnen dom patent förklarats ogiltigt eller blivit överfört, skall patentmyndigheten utfärda kungörelse därom.

Om ett patent har förfallit eller förklarats ha upphört eller om det genom dom som vunnit laga kraft har förklarats ogiltigt, ändrats eller blivit överfört, ska patentmyndigheten utfärda kungörelse om det.

Om patentet har ändrats genom en dom som vunnit laga kraft, ska en ny patentskrift finnas tillgänglig hos patentmyndigheten och ett nytt patentbrev utfärdas.

56 §21

Åberopar en patentsökande sin ansökan gentemot annan innan handlingarna i ärendet har blivit tillgängliga enligt 22 §, är sökanden skyldig att på begäran lämna sitt samtycke till att denne får ta del av handlingarna. Omfattar patentansökan en sådan deposition av biologiskt material som avses i 8 a §, skall samtycket inbegripa också en rätt att få prov från materialet. Bestämmelserna i 22 § sjätte stycket tredje och fjärde meningarna samt sjunde och åttonde styckena tillämpas då någon vill få prov med stöd av sådant samtycke.

Den som genom att direkt vända sig till annan, i annons, genom påskrift på en vara eller dess förpackning eller på annat sätt anger att ett patent har sökts eller meddelats utan att samtidigt lämna upplysning om ansökans eller patentets nummer, skall på begäran utan dröjsmål lämna sådan

Om en patentsökande åberopar sin ansökan gentemot annan innan handlingarna i ärendet har blivit tillgängliga enligt 22 §, är sökanden skyldig att på begäran lämna sitt samtycke till att denne får ta del av handlingarna. Omfattar patentansökan en sådan deposition av biologiskt material som avses i 8 b §, ska samtycket inbegripa också en rätt att få prov från materialet. Bestämmelserna i 22 § sjunde stycket tredje och fjärde meningarna samt åttonde och nionde styckena tillämpas då någon vill få prov med stöd av sådant samtycke.

Den som genom att direkt vända sig till annan, i annons, genom påskrift på en vara eller dess förpackning eller på annat sätt anger att ett patent har sökts eller meddelats utan att samtidigt lämna upplysning om ansökans eller patentets nummer, ska på begäran utan dröjsmål lämna sådan upp-

21 Senaste lydelse 2004:159.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 4

84

upplysning. Om det inte uttryckligen anges att patent har sökts eller meddelats men omständigheterna ger intryck av att så är fallet, skall på begäran utan dröjsmål lämnas upplysning om ett patent har sökts eller meddelats.

lysning. Om det inte uttryckligen anges att patent har sökts eller meddelats men omständigheterna ger intryck av att så är fallet, ska på begäran utan dröjsmål lämnas upplysning om ett patent har sökts eller meddelats.

60 §22

Om någon yrkesmässigt utnyttjar en patentsökt uppfinning efter det att handlingarna i ansökningsärendet har blivit tillgängliga enligt 22 §, skall vad som sägs om patentintrång tillämpas i den mån ansökningen leder till patent. För tiden innan patentet har meddelats enligt 20 § omfattar patentskyddet dock endast vad som framgår såväl av patentkraven i deras lydelse när ansökningen blev allmänt tillgänglig som av patentkraven enligt patentet. Straff får inte dömas ut, förverkande får inte ske och ersättning för skada på grund av utnyttjande som sker innan patentet har meddelats får bestämmas endast enligt 58 § andra stycket.

Vad som sägs i 58 § tredje stycket skall inte tillämpas, om ersättningstalan väcks senast ett år efter det att tiden för invändning har gått ut eller, om invändning har gjorts, senast ett år efter det att patentmyndigheten har beslutat att patentet skall upprätthållas.

Om någon yrkesmässigt utnyttjar en patentsökt uppfinning efter det att handlingarna i ansökningsärendet har blivit tillgängliga enligt 22 §, ska det som sägs om patentintrång tillämpas i den utsträckning som ansökan leder till patent. För tiden innan patentet har meddelats enligt 20 § omfattar patentskyddet dock endast vad som framgår såväl av patentkraven i deras lydelse när ansökan blev allmänt tillgänglig som av patentkraven enligt patentet. Straff får inte dömas ut, förverkande får inte ske och ersättning för skada på grund av utnyttjande som sker innan patentet har meddelats får bestämmas endast enligt 58 § andra stycket.

Om patentkraven är skrivna på engelska, gäller första stycket endast om en översättning av patentkraven till svenska finns tillgänglig i ansökningsärendet och, om översättningen getts in efter det att kungörelse enligt 22 § femte stycket första meningen har skett, patentmyndigheten har utfärdat en särskild kungörelse angående översättningen.

Det som sägs i 58 § tredje stycket ska inte tillämpas, om ersättningstalan väcks senast ett år efter det att tiden för invändning har gått ut eller, om invändning har gjorts, senast ett år efter det att patentmyndigheten har beslutat att patentet ska upprätthållas.

22 Senaste lydelse 2005:289.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 4

85

68 a §23

I tvistemål enligt 65 § om ett europeiskt patent får rätten, om en fullständig översättning till svenska av patentskriften inte finns tillgänglig hos patentmyndigheten, förelägga patenthavaren eller annan som för talan på grund av en rätt som härleds från patenthavaren att ge in en sådan översättning. Om den förelagda parten är kärande i målet, skall föreläggandet ges vid påföljd att talan annars kan komma att avvisas. Är den förelagda parten svarande i målet, skall föreläggandet i stället ges vid påföljd att rätten annars kan låta översätta patentskriften på dennes bekostnad.

I tvistemål enligt 65 § får rätten, om patentskriften i sin helhet inte finns på svenska hos patentmyndigheten, förelägga patenthavaren eller annan som för talan på grund av en rätt som härleds från patenthavaren att ge in en översättning till svenska av patentskriften. Om den förelagda parten är kärande i målet, ska föreläggandet ges vid påföljd att talan annars kan komma att avvisas. Är den förelagda parten svarande i målet, ska föreläggandet i stället ges vid påföljd att rätten annars kan låta översätta patentskriften på dennes bekostnad.

93 §

Är europeisk patentansökan, som ingivits till nationell patentmyndighet, att anse som återkallad därför att den icke inkommit till det europeiska patentverket inom föreskriven tid, skall patentmyndigheten på framställning av sökanden upptaga den som omvandlad till ansökan om svenskt patent under förutsättning

1) att framställningen inges till den nationella myndighet som mottog patentansökningen inom tre månader från det sökanden underrättades om att ansökningen ansågs återkallad och dessutom inkommer till patentmyndigheten inom tjugo månader från den dag då ansökningen ingavs eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioritet begäres, samt

2) att sökanden inom tid som regeringen bestämmer erlägger fastställd ansökningsavgift och inger översättning till svenska av patentansökningen.

Om en europeisk patentansökan som getts in till en nationell patentmyndighet är att anse som återkallad därför att den inte kommit in till det europeiska patentverket inom föreskriven tid, ska patentmyndigheten på framställning av sökanden ta upp den som omvandlad till en ansökan om svenskt patent under förutsättning

1. att framställningen ges in till den nationella myndighet som tog emot patentansökan inom tre månader från det sökanden underrättades om att ansökan ansågs återkallad och dessutom kommer in till patentmyndigheten inom 20 månader från den dag då ansökan gavs in eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioritet begärs, samt

2. att sökanden inom den tid som regeringen bestämmer betalar fastställd ansökningsavgift och ger in översättning till svenska eller engelska av patentansökan eller,

23 Senaste lydelse 2006:625.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 4

86

Uppfyller patentansökningen de krav rörande ansökans form som föreskrivas i den europeiska patentkonventionen och tillämpningsföreskrifterna till denna, skall den godtagas i detta avseende.

om ansökan är skriven på engelska, en kopia av ansökan.

Om patentansökan uppfyller de krav ansökans form som föreskrivs i den europeiska patentkonventionen och tillämpningsföreskrifterna till denna, ska den godtas i detta avseende.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Äldre bestämmelser gäller för svenska patentansökningar som har gjorts samt internationella patentansökningar som har fullföljts och europeiska patentansökningar som har begärts omvandlade före ikraftträdandet.

Prop. 2013/14:53 Bilaga 5

87

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-11-20

Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden

Gudmund Toijer och Olle Stenman.

Nationella patent på engelska

Enligt en lagrådsremiss den 14 november 2013 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Anders Olin.

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Prop. 2013/14:53

88

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 12 december 2013

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Bildt, Ask, Larsson, Erlandsson, Hägglund, Billström, Adelsohn Liljeroth, Norman, Attefall, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt, Lööf, Enström, Arnholm, Svantesson

Föredragande: statsrådet Ask

Regeringen beslutar proposition 2013/14:53 Nationella patent på engelska