Prop. 2013/14:89

Ett enhetligt patentskydd i EU

1

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 mars 2014

Jan Björklund

Beatrice Ask (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Dagens patentsystem i EU består i huvudsak av medlemsstaternas nationella rätt och den europeiska patentkonventionen. Enligt konventionen beviljar det europeiska patentverket europeiska patent. De får verkan genom att sökanden betalar en avgift i varje land för sig. I många länder krävs dessutom att sökanden lämnar in en översättning. En tvist om ett europeiskt patent kan prövas av domstolar i olika länder, med risk för olika utgångar i det enskilda fallet och skiftande rättspraxis. Dagens system är relativt dyrt och komplicerat för den som vill få, försvara eller ifrågasätta ett europeiskt patent i flera länder.

Som resultat av ett fördjupat samarbete mellan flertalet EU-medlemsstater kommer ett enhetligt patentskydd att införas. Det innebär att en sökande genom ett enda förfarande kan få ett patent som täcker hela EU, utom några få länder som inte deltar i samarbetet. Samtidigt inrättas en enhetlig patentdomstol som i princip blir ensam behörig att handlägga tvister om europeiska patent. Därmed skapas förutsättningar för en enhetlig rättspraxis. Det enhetliga patentsystemet innebär förenklingar och ökad rättssäkerhet för användarna. Det får också stor betydelse för Europas konkurrenskraft. Enligt nuvarande tidsplan beräknas systemet bli tillämpligt under år 2015.

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet om en enhetlig patentdomstol. Här föreslås också de lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till det enhetliga patentsystemet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Avsikten är att detta ska ske samtidigt som det enhetliga patentsystemet blir tillämpligt i Sverige.

Prop. 2013/14:89

2

Dessutom föreslås ett par lagändringar om prioritetshandlingar och översättning som syftar till att öka rättssäkerheten för patenthavare. De föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

I propositionen föreslås också att riksdagen godkänner avtalet om inrättande av en nordisk-baltisk regional avdelning i den enhetliga patentdomstolen. Enligt avtalet ska avdelningens säte placeras i Stockholm. En sådan avdelning innebär närhet för användare samt gör det möjligt för domare och ombud att bibehålla och utveckla patenträttslig kompetens.

Prop. 2013/14:89

3

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................ 4 2 Förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837) ....................... 5 3 Ärendet och dess beredning ........................................................... 28 4 Det enhetliga patentsystemet .......................................................... 30 5 Det enhetliga patentskyddet ........................................................... 32 6 Översättningen av europeiska patent och patentansökningar ......... 36 7 Den enhetliga patentdomstolen ...................................................... 41 8 En nordisk-baltisk regional avdelning ............................................ 50 9 Frist för att ge in prioritetshandlingar ............................................ 54 10 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser .................................. 55 11 Konsekvenser ................................................................................. 57 12 Författningskommentar .................................................................. 58 Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1257/2012 av den 17 december 2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd .......................................................................... 76

Bilaga 2 Rådets förordning (EU) nr 1260/2012 av den 17

december 2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd när det gäller tillämpliga översättningsarrangemang ....................... 84

Bilaga 3 Avtalet om en enhetlig patentdomstol.................................. 88 Bilaga 4 Sammanfattning av betänkandet Patentlagen och det

enhetliga europeiska patentsystemet (SOU 2013:48) ........ 298

Bilaga 5 Lagförslagen i betänkandet ................................................ 302 Bilaga 6 Förteckning över remissinstanserna ................................... 311 Bilaga 7 Lagrådsremissens lagförslag .............................................. 312 Bilaga 8 Lagrådets yttrande .............................................................. 335 Bilaga 9 Avtalet om inrättande av en nordisk-baltisk regional

avdelning i den enhetliga patentdomstolen ........................ 337

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 6 mars 2014 ........ 343 Rättsdatablad ........................................................................................ 344

Prop. 2013/14:89

4

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

dels godkänner

1. det i Bryssel den 19 februari 2013 undertecknade avtalet om en enhetlig patentdomstol (avsnitt 7),

2. det i Bryssel den 4 mars 2014 undertecknade avtalet om inrättande av en nordisk-baltisk regional avdelning i den enhetliga patentdomstolen (avsnitt 8),

dels antar regeringens förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837).

Prop. 2013/14:89

5

2 Förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837)

Härigenom föreskrivs i fråga om patentlagen (1967:837)1

dels att 91 § ska upphöra att gälla,

dels att 6 b, 40 a, 54, 57 e, 59 b, 64, 65, 71, 80–82, 86, 90, 94 och 105 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas sju nya paragrafer, 5 a, 65 a, 70 a, 82 a, 93 a, 93 b och 94 a §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 a §

När den domstol som avses i 93 a § prövar mål om europeiska patent som avses i 80 § tredje stycket, gäller artiklarna 25–30 i avtalet om en enhetlig patentdomstol 2 som lag här i landet i fråga om vilka handlingar som omfattas av ensamrätten och ensamrättens begränsningar. Artiklarna gäller i originaltexternas lydelse. Originaltexterna har samma giltighet.

Artiklarna 25–30 i originaltext finns tillsammans med en svensk översättning som en bilaga till denna lag.

6 b §3

En sökande som har begärt prioritet skall inom 16 månader från den dag från vilken prioritet begärs ge in följande handlingar till patentmyndigheten i fråga om den tidigare ansökan.

En sökande som har begärt prioritet ska inom 16 månader från den dag från vilken prioritet begärs ge in följande handlingar till patentmyndigheten i fråga om den tidigare ansökan.

1. Ett bevis om sökandens namn och om ingivningsdagen utfärdat av den myndighet som har mottagit ansökan.

2. En av samma myndighet bestyrkt kopia av ansökan.

Om beviset eller kopian inte har kommit in inom den tid som anges i första stycket, ska patentmyndig-

1 Lagen omtryckt 1983:433. Senaste lydelse av 91 § 2007:518. 2 EUT C 175, 20.6.2013, s. 1 (Celex 42013A0620[01]). 3 Senaste lydelse 2007:516.

Prop. 2013/14:89

6

heten underrätta sökanden och ge denne möjlighet att ge in handlingarna inom två månader från dagen för underrättelsen.

Ett bevis eller en kopia som avses i första stycket behöver inte ges in, om den tidigare ansökan getts in till patentmyndigheten.

Beviset eller kopian behöver inte ges in, om den tidigare ansökan har getts in till patentmyndigheten.

Lydelse enligt prop. 2013/14:53 Föreslagen lydelse

40 a §4

En patenthavare får hos patentmyndigheten begära

1. att ett eller flera patentkrav och, om det behövs, beskrivningen ändras så att patentskyddets omfattning begränsas (patentbegränsning), eller

2. att patentet upphävs. Om patentkraven är skrivna på engelska, ska patenthavaren vid en begäran enligt första stycket 1 ge in en översättning till svenska av patentkraven i den lydelse som begärs.

En begäran enligt första stycket ska avslås om det vid tidpunkten för begäran pågår ett invändningsförfarande enligt 24 § eller enligt artikel 99 i den i München den 5 oktober 1973 avslutade konventionen om meddelande av europeiska patent (den europeiska patentkonventionen) eller ett mål om ogiltighet enligt 52 § som avser patentet. Om patenthavaren har begärt eller begär att patentet ska begränsas eller upphävas enligt artikel 105 a i den europeiska patentkonventionen, ska en begäran enligt första stycket förklaras vilande tills det europeiska patentverket meddelat slutligt beslut i frågan.

En begäran enligt första stycket får inte utan berörda rättighetshavares samtycke bifallas så länge patentet är utmätt, belagt med kvarstad, taget i anspråk genom betalningssäkring eller en tvist om överföring av patentet pågår vid en domstol.

För en begäran enligt första stycket ska patenthavaren betala en särskild avgift.

Paragrafen gäller inte i fråga om europeiska patent som avses i 80 § tredje stycket. Den tillämpas dock i fråga om tilläggsskydd som avses i 105 §, även om grundpatentet är ett europeiskt patent med enhetlig verkan.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

54 §5

Avstår patenthavaren skriftligen Om patenthavaren hos patent-

4 Senaste lydelse 2007:516. 5 Senaste lydelse 2007:516.

Prop. 2013/14:89

7

hos patentmyndigheten från patentet, skall myndigheten förklara att patentet har upphört i sin helhet.

myndigheten skriftligen avstår från patentet, ska myndigheten förklara att patentet har upphört i sin helhet.

Är patentet utmätt, belagt med kvarstad eller taget i anspråk genom betalningssäkring eller pågår en tvist om överföring av patentet vid domstol, får patentet inte förklaras ha upphört, så länge utmätningen, kvarstaden eller betalningssäkringen består eller tvisten inte blivit slutligt avgjord.

Om patentet är utmätt, belagt med kvarstad eller taget i anspråk genom betalningssäkring eller om en tvist pågår vid domstol om överföring av patentet, får patentet inte förklaras ha upphört, så länge utmätningen, kvarstaden eller betalningssäkringen består eller tvisten inte har blivit slutligt avgjord.

Paragrafen gäller inte i fråga om europeiska patent som avses i 80 § tredje stycket. Den tillämpas dock i fråga om tilläggsskydd som avses i 105 §, även om grundpatentet är ett europeiskt patent med enhetlig verkan.

57 e §6

Ett beslut om informationsföreläggande får meddelas av domstol som avses i 65 §.

Ett beslut om informationsföreläggande får meddelas av den domstol som avses i 65 §, om inte något annat följer av 65 a §.

Om yrkandet om informationsföreläggande riktar sig mot den som är sökandens motpart i ett mål om intrång, ska bestämmelserna om rättegång som gäller för det målet tillämpas. Beslut om informationsföreläggande får överklagas särskilt.

Om yrkandet om informationsföreläggande riktar sig mot den som är sökandens motpart i ett mål om intrång, ska bestämmelserna om rättegång som gäller för det målet tillämpas. Ett beslut om informationsföreläggande får överklagas särskilt.

Om yrkandet om informationsföreläggande riktar sig mot någon annan än den som anges i andra stycket, ska lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas. För prövning av frågan får det även hållas förhör enligt 37 kap. rättegångsbalken. Domstolen får bestämma att vardera parten ska svara för sina rättegångskostnader.

Talan om utdömande av vite får föras av den som har ansökt om föreläggandet och ska handläggas enligt reglerna i rättegångsbalken om åtal för brott för vilket svårare straff än böter inte är föreskrivet. I samband med en sådan talan får talan föras om nytt informationsföreläggande.

Talan om utdömande av vite får föras av den som har ansökt om föreläggandet och ska handläggas enligt reglerna i rättegångsbalken om åtal för brott för vilket svårare straff än böter inte är föreskrivet. I samband med en sådan talan får talan föras om ett nytt informationsföreläggande.

6 Senaste lydelse 2009:111.

Prop. 2013/14:89

8

59 b §7

Ett beslut om intrångsundersökning meddelas av domstol som avses i 65 §.

Ett beslut om intrångsundersökning meddelas av den domstol som avses i 65 §, om inte något annat följer av 65 a §.

En fråga om intrångsundersökning får tas upp endast på yrkande av patenthavaren eller den som på grund av licens har rätt att utnyttja uppfinningen. Om rättegång inte är inledd, ska yrkandet framställas skriftligen.

En fråga om intrångsundersökning får tas upp endast på yrkande av patenthavaren eller den som på grund av licens har rätt att utnyttja uppfinningen. Om en rättegång inte är inledd, ska yrkandet framställas skriftligen.

Innan ett beslut om undersökning meddelas ska motparten ha fått tillfälle att yttra sig. Domstolen får dock omedelbart meddela ett beslut som gäller till dess annat har beslutats, om ett dröjsmål skulle medföra risk för att föremål eller handlingar som har betydelse för utredning om intrånget skaffas undan, förstörs eller förvanskas.

I övrigt ska en fråga om intrångsundersökning som uppkommer då rättegång inte är inledd handläggas på samma sätt som om frågan uppkommit under rättegång.

I övrigt ska en fråga om intrångsundersökning som uppkommer då en rättegång inte är inledd handläggas på samma sätt som om frågan har uppkommit under en rättegång.

64 §8

Den som vill väcka talan om patents ogiltighet, överföring av patent eller meddelande av tvångslicens skall anmäla detta till patentmyndigheten samt underrätta envar som enligt patentregistret innehar licens till eller panträtt i patentet. Vill en licenstagare väcka talan om intrång i patent eller om fastställelse enligt 63 § första stycket, skall han underrätta patenthavaren härom. Detsamma gäller, om en panthavare vill väcka talan med anledning av intrång i patent.

Den som vill väcka talan om ett patents ogiltighet, överföring av ett patent eller meddelande av tvångslicens ska anmäla detta till patentmyndigheten samt underrätta var och en som enligt patentregistret innehar licens till eller panträtt i patentet. Om en licenstagare vill väcka talan om intrång i ett patent eller om fastställelse enligt 63 § första stycket, ska licenstagaren underrätta patenthavaren om detta. Detsamma gäller om en panthavare vill väcka talan med anledning av intrång i patentet.

Underrättelseskyldighet enligt första stycket anses fullgjord, när underrättelse i betald rekommenderad försändelse sänts under den adress som antecknats i

Underrättelseskyldigheten enligt första stycket anses fullgjord, när underrättelsen i betald rekommenderad försändelse sänts till den adress som har antecknats i patent-

7 Senaste lydelse 2009:111. 8 Senaste lydelse 1987:1330.

Prop. 2013/14:89

9

patentregistret. registret.

Visas ej, när talan väckes, att anmälan eller underrättelse skett enligt föreskrifterna i första stycket, skall käranden givas tid därtill. Försitter han denna tid, må hans talan icke upptagas till prövning.

Om det när talan väcks inte visas att anmälan eller underrättelse har skett enligt första stycket, ska käranden föreläggas att avhjälpa bristen inom viss tid. Följer käranden inte föreläggandet, ska talan avvisas.

Paragrafen gäller inte den som vill väcka talan vid den domstol som avses i 93 a § eller talan vid en svensk domstol i fråga om ett europeiskt patent som avses i 80 § tredje stycket.

65 §

Stockholms tingsrätt är rätt domstol i mål som gäller

Stockholms tingsrätt är, om inte något annat följer av 65 a §, rätt domstol i mål som gäller

1. bättre rätt till patentsökt uppfinning,

2. patents ogiltighet eller överföring av patent,

3. meddelande av tvångslicens, fastställande av nya villkor för eller upphävande av sådan licens eller rätt som avses i 53 § andra stycket,

4. patentintrång,

5. fastställelse enligt 63 § eller

6. bestämmande av ersättning enligt 78 §.

5. fastställelse enligt 63 §,

6. bestämmande av ersättning enligt 78 §, eller

7. skadestånd enligt 93 b §.

65 a §

Om den domstol som avses i 93 a § är ensam behörig enligt det avtal som anges i den paragrafen, får talan inte tas upp till prövning av en svensk domstol.

70 a §

Ett avgörande som har meddelats av den domstol som avses i 93 a § verkställs här i landet som ett motsvarande svenskt avgörande.

71 §

Patenthavare, som ej har hemvist här i riket, skall ha ett här bosatt ombud, som äger för honom mottaga delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden rörande patentet med undantag av stämning i brottmål

En patenthavare som inte har hemvist i Sverige ska ha ett ombud som är bosatt här. Ombudet ska ha rätt att för patenthavaren ta emot delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden i fråga om patentet med

Prop. 2013/14:89

10

och föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol.

Ombud skall anmälas till patentregistret och antecknas däri.

undantag av stämning i brottmål och föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol. Ombudet ska anmälas till patentregistret och antecknas i detta.

Har patenthavaren ej anmält ombud som avses i första stycket, delgivning i stället ske genom att den handling som skall delges sändes till honom med posten i betalt brev under hans i patentregistret antecknade adress. Är fullständig adress ej antecknad i registret, delgivning ske genom att handlingen hålles tillgänglig hos patentmyndigheten och genom att meddelande härom och om handlingens huvudsakliga innehåll kungöres i publikation som regeringen bestämmer. Delgivningen anses ha skett när vad nu sagts blivit fullgjort.

Om patenthavaren inte har anmält ett ombud, får delgivning i stället ske genom att den handling som ska delges sänds till patenthavaren med posten i betalt brev till den adress som har antecknats för patenthavaren i patentregistret. Om en fullständig adress inte finns antecknad i registret, får delgivning ske genom att handlingen hålls tillgänglig hos patentmyndigheten och genom att ett meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehåll kungörs i den publikation som regeringen meddelar föreskrifter om. Delgivningen anses ha skett när det som nu angetts har fullgjorts.

Regeringen äger under förutsättning av ömsesidighet förordna, att bestämmelserna i första och andra styckena icke skola äga tillämpning i fråga om patenthavare som har hemvist i viss främmande stat eller har ett i den staten bosatt ombud, vilket är anmält till patentregistret här i riket och äger behörighet som anges i första stycket.

Regeringen får, under förutsättning av ömsesidighet, meddela föreskrifter om att bestämmelserna i första och andra styckena inte ska tillämpas i fråga om patenthavare som har hemvist i viss främmande stat eller har ett i den staten bosatt ombud, vilket är anmält till det svenska patentregistret och har behörighet som anges i första stycket.

Paragrafen gäller inte i fråga om innehavare av europeiska patent som avses i 80 § tredje stycket.

80 §

Med europeiskt patent avses patent som meddelas av det europeiska patentverket enligt den i München den 5 oktober 1973 avslutade europeiska patentkonventionen. Med europeisk patentansökan avses patentansökan som göres enligt nämnda konvention.

Med europeiskt patent avses ett patent som meddelas av det europeiska patentverket enligt den i München den 5 oktober 1973 avslutade europeiska patentkonventionen. Med europeisk patentansökan avses en patentansökan som görs enligt konventionen.

Ansökan om europeiskt patent göres hos det europeiska patentverket. Sådan ansökan må inges

En ansökan om ett europeiskt patent görs hos det europeiska patentverket. En sådan ansökan får

Prop. 2013/14:89

11

även till patentmyndigheten för att av denna vidarebefordras till det europeiska patentverket. Ansökan som avses i artikel 76 i nämnda konvention (europeisk avdelad ansökan) skall dock alltid inges till det europeiska patentverket.

ges in även till patentmyndigheten för att av denna vidarebefordras till det europeiska patentverket. En ansökan som avses i artikel 76 i konventionen (europeisk avdelad ansökan) ska dock alltid ges in till det europeiska patentverket.

Bestämmelserna i 81–93 §§ gälla europeiskt patent för Sverige och europeisk patentansökan som omfattar Sverige.

Europeiska patent kan ha enhetlig verkan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2012 av den 17 december 2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd 9 .

81 §

Europeiskt patent är meddelat, när det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att bifalla patentansökningen. Det europeiska patentet har samma rättsverkan som patent meddelat här i riket och följer även i övrigt samma bestämmelser som sådant patent, om ej annat sägs i detta kapitel.

Ett europeiskt patent är meddelat, när det europeiska patentverket har kungjort sitt beslut att bifalla patentansökan. Ett europeiskt patent har samma rättsverkan som ett patent som har meddelats i Sverige och följer även i övrigt samma bestämmelser som ett sådant patent, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

82 §10

Ett europeiskt patent har verkan i Sverige endast om sökanden inom tre månader efter den dag då det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att meddela patentet till patentmyndigheten har

– gett in en översättning, på det sätt som föreskrivs i tredje stycket, av den text med vilken patentet meddelats av det europeiska patentverket, och

– betalat en avgift för offentliggörandet.

Beslutar det europeiska patentverket att ett europeiskt patent skall upprätthållas i ändrad lydelse eller begränsas, gäller motsvarande även i fråga om den ändrade texten.

Om det europeiska patentverket beslutar att ett europeiskt patent ska upprätthållas i ändrad lydelse eller begränsas, gäller motsvarande även i fråga om den ändrade texten.

Patentkraven skall alltid ges in i översättning till svenska. Har patentet meddelats på tyska eller franska, skall beskrivningen ges in i översättning till svenska eller engelska.

Patentkraven ska alltid ges in i översättning till svenska. Om patentet har meddelats på tyska eller franska, ska beskrivningen ges in i översättning till svenska eller engelska.

9 EUT L 361, 31.12.2012, s. 1 (Celex 32012R1257). 10 Senaste lydelse 2007:518.

Prop. 2013/14:89

12

Översättningen skall hållas tillgänglig för var och en. Den skall dock inte hållas tillgänglig förrän det europeiska patentverket har publicerat den europeiska patentansökan.

Översättningen ska hållas tillgänglig för var och en. Den ska dock inte hållas tillgänglig förrän det europeiska patentverket har publicerat den europeiska patentansökan.

Har översättningen getts in och avgiften betalats inom föreskriven tid och har det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att meddela patentet eller beslutat att det europeiska patentet skall upprätthållas i ändrad lydelse eller begränsas, skall det kungöras av patentmyndigheten.

Om översättningen har getts in och avgiften har betalats inom föreskriven tid och det europeiska patentverket har kungjort sitt beslut att meddela patentet eller beslutat att det europeiska patentet ska upprätthållas i ändrad lydelse eller begränsas, ska det kungöras av patentmyndigheten.

Paragrafen gäller inte i fråga om europeiska patent som avses i 80 § tredje stycket.

82 a §

Om ett europeiskt patent får enhetlig verkan som avses i 80 § tredje stycket, är sökandens åtgärder enligt 82 § utan verkan.

86 §

För europeiskt patent skall årsavgift erläggas till patentmyndigheten för varje avgiftsår som börjar efter det under vilket det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att bifalla patentansökningen.

För ett europeiskt patent ska årsavgift betalas till patentmyndigheten för varje avgiftsår som börjar efter det avgiftsår under vilket det europeiska patentverket har kungjort sitt beslut att bifalla patentansökan.

Erläggs inte årsavgift för europeiskt patent enligt vad som sägs i första stycket och i 41 och 42 §§, har 51 § motsvarande tillämpning.

Den första årsavgiften för europeiskt patent förfaller dock inte till betalning förrän två månader har förflutit från den dag då patentet meddelades.

Om årsavgift inte betalas för ett europeiskt patent enligt vad som sägs i första stycket och i 41 och 42 §§, tillämpas 51 §. Den första årsavgiften för ett europeiskt patent förfaller dock inte till betalning förrän två månader har gått från den dag då patentet meddelades.

Paragrafen gäller inte i fråga om europeiska patent som avses i 80 § tredje stycket.

90 §

Överensstämmer icke översättning av handling som avses i 82 eller 88 § med handlingens lydelse på det språk som varit handlägg-

Om en text har översatts och getts in till patentmyndigheten enligt 82 eller 88 §, gäller textens lydelse på handläggningsspråket

Prop. 2013/14:89

13

ningsspråk vid det europeiska patentverket, omfattar patentskyddet endast vad som framgår av båda lydelserna.

vid det europeiska patentverket.

I mål om ogiltighet äger lydelsen på handläggningsspråket ensam vitsord.

När en översättning som avses i första stycket hålls tillgänglig av patentmyndigheten, ska det framgå att det är textens lydelse på handläggningsspråket vid det europeiska patentverket som gäller.

93 a §

I avtalet om en enhetlig patentdomstol 11 finns bestämmelser om en domstol som har till uppgift att handlägga tvister om europeiska patent.

93 b §

Staten ska ersätta skada i enlighet med artikel 22.1 och 22.2 i det avtal som anges i 93 a §.

94 §12

Patent som har meddelats eller har verkan här i riket kan pantsättas enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Ett patent som har meddelats eller har verkan i Sverige kan pantsättas enligt bestämmelserna i detta kapitel. I fråga om europeiska patent som avses i 80 § tredje stycket gäller dock inte 95 § första och andra styckena, 96 § första och tredje styckena, 97 § första och tredje styckena samt 99, 100 och 104 §§.

Pantsättning kan också avse

1. svensk patentansökan,

2. internationell patentansökan som har fullföljts enligt 31 § eller som har tagits upp till handläggning enligt 33 § tredje stycket eller 38 §, eller

3. europeisk patentansökan för vilken översättning enligt 88 § har kommit in till patentmyndigheten eller som har omvandlats enligt 93 §.

En pantsättning kan också avse

1. en svensk patentansökan,

2. en internationell patentansökan som har fullföljts enligt 31 § eller som har tagits upp till handläggning enligt 33 § tredje stycket eller 38 §, eller

3. en europeisk patentansökan för vilken översättning enligt 88 § har kommit in till patentmyndigheten eller som har omvandlats enligt 93 §.

Panträtt i en patentansökan om-Panträtt i en patentansökan om-

11 EUT C 175, 20.6.2013, s. 1 (Celex 42013A0620[01]). 12 Senaste lydelse 1987:1330.

Prop. 2013/14:89

14

fattar också en del av ansökningen som blir föremål för delning eller utbrytning.

fattar också en del av ansökan som blir föremål för delning eller utbrytning.

94 a §

Om det europeiska patentverket i det europeiska patentregistret registrerar ett skriftligt avtal om pantsättning av ett europeiskt patent som avses i 80 § tredje stycket, har pantsättningen verkan enligt bestämmelserna i detta kapitel.

I fråga om europeiska patent med enhetlig verkan gäller det som sägs i

– 95 § tredje stycket och 102 § första stycket om patentmyndigheten i stället det europeiska patentverket,

– 96 § andra stycket om patentregistret i stället det europeiska patentregistret, samt

– 101 § första stycket om registrering enligt 95 § i stället registrering i det europeiska patentregistret.

105 §13

Den som ansöker om tilläggsskydd eller förlängd giltighetstid för ett tilläggsskydd enligt rådets förordning (EEG) nr 1768/92 av den 18 juni 1992 om tilläggsskydd för läkemedel eller om tilläggsskydd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1610/96 av den 23 juli 1996 om tilläggsskydd för växtskyddsmedel skall betala fastställd ansökningsavgift.

För tilläggsskyddet skall också betalas årsavgift. Avgiftsåret räknas från den dag då skyddet började gälla och därefter från mot-

Den som ansöker om tilläggsskydd eller förlängd giltighetstid för ett tilläggsskydd enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel14eller om tilläggsskydd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1610/96 av den 23 juli 1996 om införande av tilläggsskydd för växtskyddsmedel15 ska betala fastställd ansökningsavgift.

För tilläggsskyddet ska det betalas årsavgift. Avgiftsåret räknas från den dag då skyddet började gälla och därefter från motsvar-

13 Senaste lydelse 2007:242. 14 EUT L 152, 16.6.2009, s. 1 (Celex 32009R0469). 15 EUT L 198, 8.8.1996, s. 30 (Celex 31996R1610).

Prop. 2013/14:89

15

svarande dag.

ande dag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014 i fråga om 6 b, 90 och 91 §§ samt i övrigt den dag regeringen bestämmer.

2. I fråga om en europeisk patentansökan för vilken det europeiska patentverket har fastställt en ingivningsdag som ligger före ikraftträdandet gäller 90 § i sin äldre lydelse och den upphävda 91 §. Detsamma gäller i fråga om ett europeiskt patent för vilket det europeiska patentverket före ikraftträdandet har kungjort sitt beslut att bifalla patentansökan.

Prop. 2013/14:89

16

Bilaga

AGREEMENT

on a Unified Patent Court

ACCORD

relatif à une juridiction unifiée du brevet

--------------------- ----------------------

Article 25

Right to prevent the direct use of the invention

Article 25

Droit d’empêcher l’exploitation directe de l’invention

A patent shall confer on its proprietor the right to prevent any third party not having the proprietor’s consent from the following:

Un brevet confère à son titulaire le droit d’empêcher, en l’absence de son consentement, tout tiers:

a) making, offering, placing on the market or using a product which is the subject-matter of the patent, or importing or storing the product for those purposes;

a) de fabriquer, d’offrir, de mettre sur le marché ou d’utiliser un produit qui fait l’objet du brevet, ou bien d’importer ou de détenir ce produit à ces fins;

b) using a process which is the subject-matter of the patent or, where the third party knows, or should have known, that the use of the process is prohibited without the consent of the patent proprietor, offering the process for use within the territory of the Contracting Member States in which that patent has effect;

b) d’utiliser le procédé qui fait l’objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou aurait dû savoir que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, d’en offrir l’utilisation sur le territoire des États membres contractants dans lesquels le brevet produit ses effets;

c) offering, placing on the market, using, or importing or storing for those purposes a product obtained directly by a process which is the subject-matter of the patent.

c) d’offrir, de mettre sur le marché, d’utiliser ou bien d’importer ou de détenir à ces fins un produit obtenu directement par un procédé qui fait l’objet du brevet.

Article 26

Right to prevent the indirect use of the invention

Article 26

Droit d’empêcher l’exploitation indirecte de l’invention

1. A patent shall confer on its proprietor the right to prevent any third party not having the proprietor’s consent from supplying or offering to supply, within the territory of the Contracting Member States in which that patent has effect, any person other than a party entitled to exploit the patented invention, with means,

1. Un brevet confère à son titulaire le droit d’empêcher, en l’absence de son consentement, tout tiers, de fournir ou d’offrir de fournir, sur le territoire des États membres contractants dans lesquels le brevet produit ses effets, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l’invention brevetée, des moyens de

Prop. 2013/14:89

17

relating to an essential element of that invention, for putting it into effect therein, when the third party knows, or should have known, that those means are suitable and intended for putting that invention into effect.

mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait, ou aurait dû savoir, que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.

2. Paragraph 1 shall not apply when the means are staple commercial products, except where the third party induces the person supplied to perform any of the acts prohibited by Article 25.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque les moyens sont des produits de consommation courants, sauf si le tiers incite la personne à qui ils sont fournis à commettre tout acte interdit par l’article 25.

3. Persons performing the acts referred to in Article 27(a) to (e) shall not be considered to be parties entitled to exploit the invention within the meaning of paragraph 1.

3. Ne sont pas considérées comme des personnes habilitées à exploiter l’invention au sens du paragraphe 1 celles qui accomplissent les actes visés à l’article 27, points a) à e).

Article 27

Limitations of the effects of a patent

Article 27

Limitations des effets d’un brevet

The rights conferred by a patent shall not extend to any of the following:

a) acts done privately and for noncommercial purposes;

Les droits conférés par un brevet ne s’étendent à aucun des actes suivants:

a) les actes accomplis dans un cadre rivé et à des fins non commerciales;

b) acts done for experimental purposes relating to the subject- matter of the patented invention;

b) les actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’objet de l’invention brevetée;

c) the use of biological material for the purpose of breeding, or discovering and developing other plant varieties;

c) l’utilisation de matériel biologique en vue de créer ou de découvrir et de développer d’autres variétés végétales;

d) the acts allowed pursuant to Article 13(6) of Directive 2001/82/EC1 or Article 10(6) of Directive 2001/83/EC2 in respect of any

d) les actes autorisés en vertu de l’article 13, paragraphe 6, de la directive 2001/82/CE1 ou de l’article 10, paragraphe 6, de la directive

1 Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to veterinary medicinal products (OJ L 311, 28.11.2001, p. 1) including any subsequent amendments. 2 Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use (OJ L 311, 28.11.2001, p. 67) including any subsequent amendments.

Prop. 2013/14:89

18

patent covering the product within the meaning of either of those Directives;

2001/83/CE2 en ce qui concerne tout brevet portant sur le produit au sens de l’une ou l’autre de ces directives;

e) the extemporaneous preparation by a pharmacy, for individual cases, of a medicine in accordance with a medical prescription or acts concerning the medicine so prepared;

e) la préparation de médicaments faite extemporanée et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ou les actes concernant les médicaments ainsi préparés;

f) the use of the patented invention on board vessels of countries of the International Union for the Protection of Industrial Property (Paris Union) or members of the World Trade Organisation, other than those Contracting Member States in which that patent has effect, in the body of such vessel, in the machinery, tackle, gear and other accessories, when such vessels temporarily or accidentally enter the waters of a Contracting Member State in which that patent has effect, provided that the invention is used there exclusively for the needs of the vessel;

f) l’utilisation de l’invention brevetée à bord de navires de pays membres de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) ou membres de l’Organisation mondiale du commerce autres que les États membres contractants dans lesquels le brevet concerné produit ses effets, dans le corps dudit navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux d’un État membre contractant dans lequel le brevet concerné produit ses effets, sous réserve que ladite invention soit utilisée exclusivement pour les besoins du navire;

g) the use of the patented invention in the construction or operation of aircraft or land vehicles or other means of transport of countries of the International Union for the Protection of Industrial Property (Paris Union) or members of the World Trade Organisation, other than those Contracting Member States in which that patent has effect, or of accessories to such aircraft or land vehicles, when these temporarily or accidentally enter the territory of a Contracting Member State in which that

g) l’utilisation de l’invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre ou d’autres moyens de transport de pays membres de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) ou membres de l’Organisation mondiale du commerce autres que les États membres contractants dans lesquels le brevet concerné produit ses effets, ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou

1 Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1), y compris toute modification ultérieure. 2 Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67), y compris toute modification ultérieure.

Prop. 2013/14:89

19

patent has effect; accidentellement sur le territoire d’un État membre contractant dans lequel le brevet concerné produit ses effets;

h) the acts specified in Article 27 of the Convention on International Civil Aviation of 7 December 19443, where these acts concern the aircraft of a country party to that Convention other than a Contracting Member State in which that patent has effect;

h) les actes prévus par l’article 27 de la Convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 19443, lorsque ces actes concernent des aéronefs d’un pays partie à ladite Convention autre qu’un État membre contractant dans lequel ce brevet produit ses effets;

i) the use by a farmer of the product of his harvest for propagation or multiplication by him on his own holding, provided that the plant propagating material was sold or otherwise commercialised to the farmer by or with the consent of the patent proprietor for agricultural use. The extent and the conditions for this use correspond to those under Article 14 of Regulation (EC) No 2100/944;

i) l’utilisation par un agriculteur du produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication sur sa propre exploitation, pour autant que le matériel de reproduction végétale ait été vendu ou commercialisé sous une autre forme à l’agriculteur par le titulaire du brevet ou avec son consentement à des fins d’exploitation agricole. L’étendue et les conditions d’une telle utilisation correspondent à celles fixées à l’article 14 du règlement (CE) no 2100/944;

j) the use by a farmer of protected livestock for an agricultural purpose, provided that the breeding stock or other animal reproductive material were sold or otherwise commercialised to the farmer by or with the consent of the patent proprietor. Such use includes making the animal or other animal reproductive material available for the purposes of pursuing the farmer’s agricultural activity, but not the sale thereof within the framework of, or for the purpose of, a commercial reproductive activity;

j) l’utilisation par un agriculteur de bétail protégé pour un usage agricole, pour autant que les animaux d’élevage ou autre matériel de reproduction animal aient été vendus ou commercialisés sous une autre forme à l’agriculteur par le titulaire du brevet ou avec son consentement. Une telle utilisation comprend la mise à disposition de l’animal ou autre matériel de reproduction animal pour la poursuite de l’activité agricole de l’agriculteur, mais non la vente de ceux- ci dans le cadre ou dans le but d’une activité de reproduction commerciale;

3 International Civil Aviation Organization (ICAO), ‘Chicago Convention’, Document 7300/9 (9th edition, 2006). 3 Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), «Convention de Chicago», document 7300/9 (9ème édition, 2006). 4 Council Regulation (EC) No 2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights (OJ L 227, 1.9.1994, p. 1) including any subsequent amendments. 4 Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1), y compris toute modification ultérieure.

Prop. 2013/14:89

20

k) the acts and the use of the obtainned information as allowed under Articles 5 and 6 of Directive 2009/24/EC5, in particular, by its provisions on decompilation and interoperability; and

k) les actes et l’utilisation des informations obtenues tels qu’autorisés en vertu des articles 5 et 6 de la directive 2009/24/CE5, en particulier par ses dispositions relatives à la décompilation et à l’interopérabilité; et

l) the acts allowed pursuant to Article 10 of Directive 98/44/EC6.

l) les actes autorisés en vertu de l’article 10 de la directive 98/44/CE6.

Article 28

Right based on prior use of the invention

Article 28

Droit fondé sur une utilisation antérieure de l’invention

Any person, who, if a national patent had been granted in respect of an invention, would have had, in a Contracting Member State, a right based on prior use of that invention or a right of personal possession of that invention, shall enjoy, in that Contracting Member State, the same rights in respect of a patent for the same invention.

Quiconque, dans le cas où un brevet national a été délivré pour une invention, aurait acquis, dans un État membre contractant, un droit fondé sur une utilisation antérieure de cette invention ou un droit de possession personnelle sur cette invention jouit, dans cet État membre contractant, des mêmes droits à l’égard du brevet ayant cette invention pour objet.

Article 29

Exhaustion of the rights conferred by a European patent

Article 29

Épuisement des droits conférés par un brevet européen

The rights conferred by a European patent shall not extend to acts concerning a product covered by that patent after that product has been placed on the market in the European Union by, or with the consent of, the patent proprietor, unless there are legitimate grounds for the patent proprietor to oppose further commercialisation of the product.

Les droits conférés par un brevet européen ne s’étendent pas aux actes qui concernent un produit couvert par ce brevet après que ce produit a été mis sur le marché dans l’Union européenne par le titulaire du brevet ou avec son consentement, à moins qu’il n’existe des motifs légitimes justifiant que le titulaire s’oppose à la poursuite de la commercialisation

5 Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs (OJ L 111, 5.5.2009, p. 16) including any subsequent amendments. 5 Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO L 111 du 5.5.2009, p. 16), y compris toute modification ultérieure. 6 Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions (OJ L 213, 30.7.1998, p. 13) including any subsequent amendments. 6 Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (JO L 213 du 30.7.1998, p. 13), y compris toute modification ultérieure.

Prop. 2013/14:89

21

du produit.

Article 30

Effects of supplementary protection certificates

Article 30

Effets des certificats complémentaires de protection

A supplementary protection certificate shall confer the same rights as conferred by the patent and shall be subject to the same limitations and the same obligations.

Un certificat complémentaire de protection confère les mêmes droits que ceux qui sont conférés par le brevet et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations.

Prop. 2013/14:89

22

ÜBEREINKOMMEN

über ein Einheitliches Patentgericht

AVTAL

om en enhetlig patentdomstol

------------------------ ----------------------

Artikel 25

Recht auf Verbot der unmittelbaren Benutzung der Erfindung

Artikel 25

Rätt att förbjuda direkt utnyttjande av uppfinningen

Ein Patent gewährt seinem Inhaber das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung

Ett patent ger patenthavaren rätt att hindra tredje man från att göra följande utan patenthavarens samtycke.

a) ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;

a) Tillverka, bjuda ut, föra ut på marknaden eller använda det patentskyddade alstret eller föra in eller inneha alstret för dessa ändamål.

b) ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden, oder, falls der Dritte weiß oder hätte wissen müssen, dass die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Hoheitsgebiet der Vertragsmitgliedstaaten, in denen dieses Patent Wirkung hat, anzubieten;

b) Använda ett patentskyddat förfarande eller, om den tredje mannen känner till eller borde ha känt till att förfarandet inte får användas utan patenthavarens samtycke, bjuda ut det för användning inom territorier som tillhör de avtalsslutande medlemsstater där patentet har verkan.

c) ein durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestelltes Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.

c) Bjuda ut, föra ut på marknaden, använda eller föra in, eller för dessa ändamål inneha, ett alster som tillverkats enligt ett patentskyddat förfarande.

Artikel 26

Recht auf Verbot der mittelbaren Benutzung der Erfindung

Artikel 26

Rätt att förbjuda indirekt utnyttjande av uppfinningen

1. Ein Patent gewährt seinem Inhaber das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im Hoheitsgebiet der Vertragsmitgliedstaaten, in denen dieses Patent Wirkung hat, anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung

1. Ett patent ger patenthavaren rätt att hindra tredje man från att, utan patenthavarens samtycke och inom de avtalsslutande medlemsstaters territorier där patentet har verkan, erbjuda eller tillhandahålla andra än den som har rätt att utnyttja den patentskyddade uppfinningen medel som hänför sig till något väsentligt i

Prop. 2013/14:89

23

beziehen, zur Benutzung der Erfindung in diesem Gebiet anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder hätte wissen müssen, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

uppfinningen för att utöva den, om tredje man känner till eller borde ha känt till att medlen är lämpade och avsedda att användas vid utövande av uppfinningen.

2. Absatz 1 gilt nicht, wenn es sich bei den Mitteln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt, es sei denn, dass der Dritte den Belieferten bewusst veranlasst, in einer nach Artikel 25 verbotenen Weise zu handeln.

2. Punkt 1 tillämpas inte när medlen är varor som allmänt förekommer i handeln, om inte tredje man verkar för att den som tillhandahållits medlen ska utföra en handling som är förbjuden enligt artikel 25.

3. Personen, die die in Artikel 27 Buchstaben a bis e genannten Handlungen vornehmen, gelten nicht als zur Benutzung der Erfindung berechtigte Personen im Sinne des Absatzes 1.

3. Personer som utför de handlingar som avses i artikel 27 a–e ska inte anses ha rätt att utnyttja uppfinningen i den mening som avses i punkt 1.

Artikel 27

Beschränkungen der Wirkungen des Patents

Artikel 27

Ensamrättens begränsningar

Die Rechte aus einem Patent erstrecken sich nicht auf

a) Handlungen, die im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken vorgenommen werden;

De rättigheter som ett patent ger ska inte omfatta något av följande:

a) Handlingar som utförs privat och utan kommersiellt syfte.

b) Handlungen zu Versuchszwecken, die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen;

b) Handlingar som utförs i experimentellt syfte och avser själva uppfinningen.

c) die Verwendung biologischen Materials zum Zwecke der Züchtung, Entdeckung oder Entwicklung anderer Pflanzensorten;

c) Användning av biologiskt material i syfte att odla fram, upptäcka eller utveckla nya växtsorter.

d) erlaubte Handlungen nach Artikel 13 Absatz 6 der Richtlinie 2001/82/EG1 oder Artikel 10 Absatz

d) Handlingar som är tillåtna enligt artikel 13.6 i direktiv 2001/82 EG1eller artikel 10.6 i direktiv

1 Richtlinie 2001/82/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Tierarzneimittel (ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 1) mit allen nachfolgenden Änderungen.

Prop. 2013/14:89

24

6 der Richtlinie 2001/83/EG2, im Hinblick auf alle Patente, die das Erzeugnis im Sinne einer dieser Richtlinien erfassen;

2001/83/EG2 i fråga om varje patent som omfattar produkten i enlighet med någondera av dessa direktiv.

e) die unmittelbare Einzelzubereitung von Arzneimitteln in Apotheken aufgrund ärztlicher Verordnung und auf Handlungen, welche die auf diese Weise zubereiteten Arzneimittel betreffen;

e) Extemporeberedning på apotek av ett läkemedel enligt läkares förskrivning i enskilt fall eller åtgärder med läkemedel som beretts på detta sätt.

f) den Gebrauch des Gegenstands der patentierten Erfindung an Bord von Schiffen derjenigen Länder des Internationalen Verbands zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verband) oder Mitglieder der Welthandelsorganisation, die nicht zu den Vertragsmitgliedstaaten gehören, in denen das Patent Wirkung hat, im Schiffskörper, in den Maschinen, im Takelwerk, an den Geräten und sonstigem Zubehör, wenn die Schiffe vorübergehend oder zufällig in die Gewässer eines Vertragsmitgliedstaats gelangen, in dem das Patent Wirkung hat, vorausgesetzt, dieser Gegenstand wird dort ausschließlich für die Bedürfnisse des Schiffs verwendet;

f) Användning av den patentskyddade uppfinningen ombord på fartyg från länder som är parter i Parisunionen för skydd av den industriella äganderätten eller medlemmar i Världshandelsorganisationen men inte är avtalsslutande medlemsstater där patentet har verkan – på själva fartyget eller i maskineriet, riggen, utrustningen eller andra tillbehör, när sådana fartyg tillfälligt eller oavsiktligt kommer in på vatten som tillhör en avtalsslutande medlemsstat där patentet har verkan, förutsatt att uppfinningen bara används för fartygets egna behov.

g) den Gebrauch des Gegenstands der patentierten Erfindung in der Bauausführung oder für den Betrieb von Luft- oder Landfahrzeugen oder sonstigen Transportmitteln derjenigen Länder des Internationalen Verbands zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verband) oder Mitglieder der Welthandelsorganisation, die nicht zu den Vertragsmitgliedstaaten gehören, in denen das Patent Wirkung hat, oder des Zube-

g) Användning av den patentskyddade uppfinningen vid konstruktion eller drift av luftfartyg eller markfordon eller andra transportmedel från länder som är parter i Parisunionen för skydd av den industriella äganderätten eller medlemmar i Världshandelsorganisationen men inte är avtalsslutande medlemsstater där patentet har verkan – eller av tillbehör till sådana luftfartyg eller markfordon, när dessa tillfälligt eller

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 1), med senare ändringar. 2 Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel (ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67) mit allen nachfolgenden Änderungen. 2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 67), med senare ändringar.

Prop. 2013/14:89

25

hörs solcher Luft- oder Landfahrzeuge, wenn diese vorübergehend oder zufällig in das Hoheitsgebiet eines Vertragsmitgliedstaats gelangen, in dem das Patent Wirkung hat;

oavsiktligt kommer in på territorium som tillhör en avtalsslutande medlemsstat där patentet har verkan.

h) die in Artikel 27 des Abkommens vom 7. Dezember 19443 über die Internationale Zivilluftfahrt genannten Handlungen, wenn diese Handlungen ein Luftfahrzeug eines Vertragsstaats jenes Abkommens betreffen, der nicht zu den Vertragsmitgliedstaaten gehört, in denen das Patent Wirkung hat;

h) Handlingar som avses i artikel 27 i konventionen om internationell civil luftfart av den 7 december 19443, när handlingarna avser ett luftfartyg från ett land som är part i den konventionen men inte en avtalsslutande medlemsstat där patentet har verkan.

i) die Verwendung seines Ernteguts durch einen Landwirt zur generativen oder vegetativen Vermehrung durch ihn selbst im eigenen Betrieb, sofern das pflanzliche Vermehrungsmaterial vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung zum landwirtschaftlichen Anbau an den Landwirt verkauft oder auf andere Weise in Verkehr gebracht wurde. Das Ausmaß und die Modalitäten dieser Verwendung entsprechen denjenigen des Artikels 14 der Verordnung (EG) Nr. 2100/944;

i) En jordbrukares egen användning av sin skörd för reproduktion eller mångfaldigande i det egna jordbruket, förutsatt att det vegetabiliska reproduktionsmaterialet sålts eller på annat sätt saluförts av patenthavaren eller med dennes samtycke till jordbrukaren, för användning i jordbruket. Omfattningen av och villkoren för en sådan användning motsvarar det som anges i artikel 14 i förordning (EG) nr 2100/944.

j) die Verwendung von geschützten landwirtschaftlichen Nutztieren durch einen Landwirt zu landwirtschaftlichen Zwecken, sofern die Zuchttiere oder anderes tierisches Vermehrungsmaterial vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung an den Landwirt verkauft oder auf andere Weise in Verkehr gebracht wurden. Diese Verwendung erstreckt sich auch auf die Überlassung der landwirtschaftlichen Nutztiere oder des anderen tierischen Vermehrungsmaterials zur Ausü-

j) En jordbrukares användning av skyddade djurbesättningar för jordbruksändamål, förutsatt att avelsdjur eller annat animaliskt reproduktionsmaterial sålts eller på annat sätt saluförts till jordbrukaren av patenthavaren eller med dennes samtycke. Sådan användning omfattar att göra djuret eller annat animaliskt reproduktionsmaterial tillgängligt inom den egna jordbruksverksamheten, dock inte försäljning av detta inom ramen för eller i syfte att bedriva yrkesmässig reproduktionsverksam-

3 Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO), „Abkommen von Chicago“, Dokument 7300/9 (9. Ausgabe, 2006). 3 Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao), Chicagokonventionen, dokument 7300/9 (9:e upplagan 2006). 4 Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz (ABl. L 227 vom 1.9.1994, S. 1) mit allen nachfolgenden Änderungen. 4 Rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (EGT L 227, 1.9.1994, s. 1), med eventuella senare ändringar.

Prop. 2013/14:89

26

bung der landwirtschaftlichen Tätigkeit des Landwirts, jedoch nicht auf seinen Verkauf mit dem Ziel oder im Rahmen einer Vermehrung zu Erwerbszwecken;

het.

k) Handlungen und die Verwendung von Informationen, die gemäß den Artikeln 5 und 6 der Richtlinie 2009/24/EG5, insbesondere den Bestimmungen betreffend Dekompilierung und Interoperabilität, erlaubt sind und

k) Handlingar och användning av insamlad information som tillåts enligt artiklarna 5 och 6 i direktiv 2009/24/EG5, särskilt genom dess bestämmelser om dekompilering och samverkansförmåga.

l) Handlungen, die gemäß Artikel 10 der Richtlinie 98/44/EG6 erlaubt sind.

l) Handlingar som är tillåtna enligt artikel 10 i direktiv 98/44/EG6.

Artikel 28

Recht des Vorbenutzers der Erfindung

Artikel 28

Föranvändarrätt

Wer in einem Vertragsmitgliedstaat ein Vorbenutzungsrecht oder ein persönliches Besitzrecht an einer Erfindung erworben hätte, wenn ein nationales Patent für diese Erfindung erteilt worden wäre, hat in diesem Vertragsmitgliedstaat die gleichen Rechte auch in Bezug auf ein Patent, das diese Erfindung zum Gegenstand hat.

Varje person som, om ett nationellt patent meddelats på en uppfinning, i en avtalsslutande medlemsstat skulle ha haft en rätt grundad på tidigare utnyttjande av uppfinningen eller en rätt att personligen inneha den, ska i den staten ha samma rättigheter i förhållande till ett patent på samma uppfinning.

Artikel 29

Erschöpfung der Rechte aus einem europäischen Patent

Artikel 29

Konsumtion av de rättigheter ett europeiskt patent ger

Die durch das europäische Patent verliehenen Rechte erstrecken sich nicht auf Handlungen, die ein durch das Patent geschütztes Erzeugnis betreffen, nachdem das Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner

De rättigheter som ett europeiskt patent ger ska inte omfatta handlingar som avser ett alster som skyddas av patentet efter det att alstret har förts ut på unionsmarknaden av patenthavaren eller med dennes samtycke,

5 Richtlinie 2009/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen (ABl. L 111 vom 5.5.2009, S. 16) mit allen nachfolgenden Änderungen. 5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram (EUT L 111, 5.5.2009, s. 16), med senare ändringar. 6 Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (ABl. L 213 vom 30.7.1998, S. 13) mit allen nachfolgenden Änderungen. 6 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar (EGT L 213, 30.7.1998, s. 13), med senare ändringar.

Prop. 2013/14:89

27

Zustimmung in der Europäischen Union in Verkehr gebracht worden ist, es sei denn, der Patentinhaber hat berechtigte Gründe, sich dem wieteren Vertrieb des Erzeugnisses zu widersetzen.

om inte patenthavaren har giltiga skäl för att motsätta sig ytterligare kommersialisering av alstret.

Artikel 30

Wirkung von ergänzenden Schutzzertifikaten

Artikel 30

Verkan av tilläggsskydd

Das ergänzende Schutzzertifikat gewährt die gleichen Rechte wie das Patent und unterliegt den gleichen Beschränkungen und Verpflichtungen.

Ett tilläggsskydd ska ge samma rättigheter som patentet och vara föremål för samma begränsningar och skyldigheter.

Prop. 2013/14:89

28

3 Ärendet och dess beredning

Ett enhetligt patentskydd i EU

Som resultat av ett fördjupat samarbete mellan 25 EU-medlemsstater kommer ett enhetligt patentskydd i EU att införas. Det sker genom två EU-förordningar. Den ena är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2012 av den 17 december 2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd (EUT L 361, 31.12.2012, s. 1, Celex 32012R1257), patentförordningen. Den andra är Rådets förordning (EU) nr 1260/2012 av den 17 december 2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd när det gäller tillämpliga översättningsarrangemang (EUT L 361, 31.12.2012, s. 89, Celex 32012R1260), översättningsförordningen. Förordningarna i deras lydelse på svenska finns i bilagorna 1 och 2.

Parallellt med det enhetliga patentskyddet inrättas en enhetlig patentdomstol. Det sker genom det mellanstatliga avtalet om en enhetlig patentdomstol (domstolsavtalet). Det är upprättat i original på engelska, franska och tyska. De tre språkversionerna har samma giltighet. Domstolsavtalet, som inte är en EU-rättsakt men som är kopplat till förordningarna, undertecknades den 19 februari 2013 och är publicerat i Europeiska unionens tidning (EUT C 175, 20.6.2013, s. 1, Celex 42013A0620[01]). Domstolsavtalet i dess lydelse på originalspråken och i svensk översättning finns i bilaga 3.

I oktober 2012 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att föreslå de författningsändringar som behövs till följd av införandet av det enhetliga patentskyddet i EU och inrättandet av den enhetliga patentdomstolen (dir. 2012:99). Utredningen antog namnet Patentlagsutredningen (Ju 2012:12). I uppdraget ingick att analysera och ta ställning till vilka åtaganden som följer av patentförordningen och översättningsförordningen. Utredaren skulle även analysera och ta ställning till vilka författningsändringar som behövs för en svensk ratifikation av domstolsavtalet. Vidare skulle utredaren analysera vilka rättsliga och praktiska åtgärder, inklusive organisatoriska, som behöver vidtas för att Sverige ska kunna delta i en regional domstolsavdelning alternativt upprätta en egen lokal avdelning. Uppdraget omfattade ytterligare några frågor med anknytning till införandet av det enhetliga patentskyddet.

Uppdraget i de delarna redovisades i juni 2013 i delbetänkandet Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet (SOU 2013:48).

En sammanfattning av delbetänkandet finns i bilaga 4. Utredarens lagförslag finns i bilaga 5. Delbetänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 6. Remissyttrandena finns tillgängliga i lagstiftningsärendet (Ju2013/4951/L3). Synpunkter på ett kompletterande förslag i propositionen har inhämtats från Stockholms tingsrätt. Även dessa finns tillgängliga i lagstiftningsärendet. Under beredningen har vidare kontakt hållits med företrädare för Patent- och registreringsverket (PRV).

Utredaren ska dessutom göra en redaktionell och språklig översyn av patentlagen (1967:837) och patentkungörelsen (1967:838).

Sedan förordningarna antagits och domstolsavtalet undertecknats har det pågått förberedelser för att det enhetliga patentsystemet ska komma

Prop. 2013/14:89

29

på plats och kunna tillämpas. Förberedelserna sker genom två olika processer – en för att införa det enhetliga patentskyddet och en annan för att inrätta den enhetliga patentdomstolen. För det enhetliga patentskyddet har ett särskilt utskott till den europeiska patentorganisationens förvaltningsråd skapats. Utskottet har getts i uppdrag att bl.a. reglera årsavgifternas nivå och fördelning i fråga om europeiska patent med enhetlig verkan. För inrättandet av den enhetliga patentdomstolen har en förberedande kommitté skapats där de avtalsslutande medlemsstaterna deltar. Kommittén ska bl.a. rekrytera domare, bygga upp ett it-system, ta fram ett sekundärt regelverk (rättegångsregler m.m.) och i övrigt se till att domstolen har förutsättningar för att fungera när domstolsavtalet träder i kraft.

De förberedelser som pågår inför genomförandet utgör skäl att analysera frågor om ytterligare anpassning av svensk rätt. Regeringen avser att genom tilläggsdirektiv ge Patentlagsutredningen i uppdrag att göra en sådan analys. Regeringen återkommer i det följande till några frågor som bör analyseras i det sammanhanget.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 30 januari 2014 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 7. Lagrådets yttrande finns i bilaga 8.

Lagrådets fråga om avstående från patent behandlas i avsnitt 5. Lagrådets synpunkter i övrigt behandlas i författningskommentaren.

I förhållande till lagrådsremissens lagförslag görs några språkliga ändringar.

En nordisk-baltisk regional avdelning

Parallellt med förberedelserna av det enhetliga patentsystemet har Estland, Lettland, Litauen och Sverige fört förhandlingar om en nordiskbaltisk regional avdelning i den enhetliga patentdomstolens första instans. Regeringen har inom ramen för Justitiedepartementets referensgrupp för patenträtt fortlöpande informerat svenska användare om förhandlingarna. Vissa av dem har gett in skriftliga synpunkter. Dessa finns tillgängliga i förhandlingsärendet (Ju2013/346/L3). Förhandlingarna har resulterat i ett avtal om inrättande av en sådan avdelning (avtalet om en nordisk-baltisk regional avdelning). Avtalet innebär att parterna ska begära att den enhetliga patentdomstolen upprättar en regional avdelning för dem, att sätet ska placeras i Stockholm och att rättegångsspråket i avdelningen ska vara engelska. Avtalet finns på originalspråket engelska och i svensk översättning i bilaga 9.

Prop. 2013/14:89

30

4 Det enhetliga patentsystemet

Det nuvarande europeiska patentsystemet

Den europeiska patenträtten består i huvudsak av nationell patenträtt och den europeiska patentkonventionen (European Patent Convention, EPC). Alla EU:s medlemsstater och ett tiotal andra europeiska stater är anslutna till konventionen. Genom konventionen har den europeiska patentorganisationen inrättats. Organisationen har två organ, det förvaltande europeiska patentverket (European Patent Office, EPO) och det normgivande förvaltningsrådet. Patentverkets uppgift är att pröva ansökningar om europeiska patent. Förvaltningsrådet följer den verksamheten och kan besluta om vissa ändringar av regelverken.

Ett europeiskt patent kan beskrivas som en rad nationella patent. Patentets omfattning beror på i vilka stater anslutna till den europeiska patentkonventionen som sökanden har valt att göra patentet giltigt. Ett europeiskt patent beviljas på något av det europeiska patentverkets officiella språk (engelska, franska eller tyska). Varje konventionsstat som har ett annat officiellt språk än det språk som ett europeiskt patent är beviljat på får – för att patentet ska bli giltigt i den staten – kräva dels en översättning av patentet till det egna språket, dels en avgift för publicering av översättningen. Sådana åtgärder kallas validering. Det krävs validering för att ett europeiskt patent ska få verkan i Sverige.

För närvarande finns det ingen gemensam europeisk patentdomstol. En tvist om ett europeiskt patent får i stället prövas i var och en av de stater där patentet är giltigt.

Dagens europeiska patentsystem är relativt dyrt och komplicerat för den som vill få, försvara eller ifrågasätta ett patent i flera stater. En annan följd av att det saknas en gemensam domstol är att ett och samma patent kan bedömas olika av domstolar i olika stater. Detta kan också innebära att praxisbildningen skiljer sig åt från en stat till en annan. Att förbättra det europeiska patentsystemet har därför inom EU ansetts vara av central betydelse för att innovationsklimatet ska främjas och konkurrenskraften stärkas.

Försöken att skapa ett EU-patent

År 2000 presenterade kommissionen ett förslag till förordning om ett gemenskapspatent. Förslagets grund i EG-fördraget innebar att enhällighet krävdes i rådet. En politisk överenskommelse träffades 2003, men den fullföljdes aldrig då oenighet rådde kring dess innebörd i fråga om kraven på och den rättsliga betydelsen av patentskriftsöversättningar.

Genom Lissabonfördragets ikraftträdande 2009 öppnades en möjlighet att besluta med kvalificerad majoritet i rådet om att införa ett EU-patent. Fördraget innebar dock att frågor om språkanvändning fick en egen rättslig grund, med fortsatt krav på enhällighet i rådet.

I december 2009, under det svenska ordförandeskapet, kom rådet överens om en s.k. allmän inriktning om en förordning om inrättande av ett EU-patent. Då kom man i form av rådslutsatser också överens i flera väsentliga delar av det som i dag utgör domstolsavtalet. Patentets språkar-

Prop. 2013/14:89

31

rangemang hade genom Lissabonfördraget krav på separat rättslig grund brutits ut ur förordningen och omfattades inte av överenskommelsen.

Kommissionen presenterade 2010 ett förslag till förordning om dessa språkarrangemang. Senare samma år stod det klart att enhällighet i frågan inte kunde uppnås inom rimlig tid. Flera EU-medlemsstater inklusive Sverige begärde då att få upprätta ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd. På förslag från kommissionen bemyndigade rådet därefter 25 av EU:s medlemsstater (samtliga dåvarande utom Italien och Spanien) att inleda ett sådant samarbete.

Enhetligt patentskydd genom fördjupat samarbete

Sedan kommissionen lagt ett förslag till genomförande av det fördjupade samarbetet kunde förhandlingarna slutföras och i december 2012 antogs patentförordningen och översättningsförordningen.

Patentförordningen ger innehavaren av ett europeiskt patent möjlighet att begära enhetlig verkan. Om det europeiska patentverket registrerar enhetlig verkan för patentet, gäller patentskyddet i alla medlemsstater som deltar i det fördjupade samarbetet och har ratificerat domstolsavtalet. Det fördjupade samarbetet påverkar inte villkoren för patentskydd i de medlemsstater som står utanför. Dessa stater kan också när som helst ansluta sig till samarbetet.

Att stater anslutna till den europeiska patentkonventionen kan samarbeta om enhetlig verkan som administreras av det europeiska patentverket är förutsett i konventionen. Reglerna i konventionen om europeiska patentansökningar och beviljande av europeiska patent påverkas inte av förordningarna.

Förordningarna är bindande och direkt tillämpliga i de medlemsstater som deltar i samarbetet. De varken behöver eller får genomföras i nationell rätt men kan kräva vissa anpassningar av den. Regeringen återkommer nedan till de anpassningar av svensk rätt som behövs.

Enhetlig patentdomstol genom mellanstatligt samarbete

Parallellt med det fördjupade samarbetet om ett enhetligt patentskydd har, som nämns i avsnitt 3, ett mellanstatligt avtal om en enhetlig patentdomstol förhandlats fram. Domstolsavtalet är alltså varken ett resultat av det fördjupade samarbetet eller på någon annan grund ett EU-rättsligt instrument. Tillsammans med förordningarna som antagits till följd av det fördjupade samarbetet utgör domstolsavtalet dock en grundsten i det enhetliga patentsystemet.

Genom domstolsavtalet inrättas en gemensam specialdomstol med behörighet att handlägga tvister om europeiska patent med enhetlig verkan och europeiska patent som inte har enhetlig verkan. Avtalet har ingåtts av alla EU-medlemsstater utom Kroatien och Spanien.

Den enhetliga patentdomstolen inrättas enbart mellan EU-medlemsstater, varken EU eller tredje länder är parter i avtalet. Det finns särskilda bestämmelser i domstolsavtalet om förhållandet till EU-rätten och om avtalsstaternas skadeståndsskyldighet. Därigenom säkerställs bl.a. att EUrättens företräde respekteras.

Prop. 2013/14:89

32

5 Det enhetliga patentskyddet

Regeringens förslag:Patentlagens bestämmelser om begränsning, avstående, validering och pantsättning av patent ska inte gälla i fråga om europeiska patent med enhetlig verkan. I fråga om sådana patent ska inte heller lagens bestämmelser om patentmyndighetens upphävande av patent, ombudskrav för patenthavare eller årsavgifter gälla. De undantag som avser begränsning, avstående och upphävande av patent ska dock inte tillämpas i fråga om tilläggsskydd.

Om ett europeiskt patent får enhetlig verkan, ska sökandens åtgärder för validering vara utan verkan.

Ett avtal om pantsättning av ett europeiskt patent med enhetlig verkan ska inte kunna registreras i det svenska patentregistret. Om det europeiska patentverket registrerar ett sådant avtal, ska det däremot ha verkan som en pantsättning enligt patentlagens bestämmelser.

Utredningens förslag överensstämmer i sak med regeringens förslag (se betänkandet s. 46 f., 53 f. och 60 f.).

Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna tillstyrker utredningens förslag eller har ingen invändning mot dem.

PRV pekar på att de föreslagna undantagen för europeiska patent med enhetlig verkan innebär att tilläggsskydd vars grundpatent är europeiska patent med enhetlig verkan lämnas oreglerade när det gäller begränsning, upphävande och avstående av patent.

PRV liksom Kronofogdemyndigheten framhåller betydelsen av ett krav på registrering för att en pantsättning av ett europeiskt patent med enhetlig verkan ska vara sakrättsligt giltig. PRV understryker samtidigt vikten av att det klargörs om det europeiska patentverket registrerar avtal om pantsättning av europeiska patent med enhetlig verkan. Sveriges advokatsamfund anser däremot att det bör övervägas att i Sverige avstå från ett registreringskrav. Skälet är att det mellan medlemsstaterna skiljer sig åt i frågan om huruvida man kräver registrering eller inte för sakrättsligt skydd och att det därmed finns risk för att kreditgivare utgår från att sakrättsligt skydd uppkommer redan genom avtalet.

Kommerskollegium anser att kravet på att patenthavare som har hemvist utanför Sverige ska ha ett i Sverige bosatt ombud bör tas bort eller, i vart fall, att innehavare av europeiska patent generellt ska undantas från det.

Skälen för regeringens förslag

Europeiskt patent

Ett europeiskt patent har i dag verkan i Sverige endast om sökanden gett in en översättning och betalat en avgift för PRV:s offentliggörande av patentet (validering). Innebörden av att ett europeiskt patent får verkan i Sverige är att patenthavaren under viss tid får ensamrätt att kommersialisera sin uppfinning här. Rättsverkan är densamma som för ett svenskt patent. Ett europeiskt patent följer som utgångspunkt även i övrigt patentlagens bestämmelser för svenska patent, t.ex. i fråga om åtgärder och sanktioner för att förhindra patentintrång, ogiltighet av patent, domstols behörig-

Prop. 2013/14:89

33

het samt årsavgifter. Även den europeiska patentkonventionen innehåller vissa bestämmelser som gäller meddelade europeiska patent. Ett europeiskt patent som har validerats i Sverige kan t.ex. begränsas eller upphävas i ett förfarande enligt antingen konventionen eller patentlagen.

Det kommer även i fortsättningen vara möjligt att validera europeiska patent. Det som förändras med patentförordningen är att patenthavaren erbjuds en möjlighet att i stället begära enhetlig verkan; patentet kan därmed genom ett enda förfarande bli giltigt i alla de stater som deltar i samarbetet.

Vissa bestämmelser bör inte gälla europeiska patent med enhetlig verkan

Tillämpningen av patentförordningen är i sig inte beroende av patentlagens bestämmelser, men lagen bör ändå anpassas i några avseenden, så att den är förenlig med patentförordningen.

I enlighet med utredningens förslag bör det till att börja med framgå av lagen att ett europeiskt patent kan ha enhetlig verkan och att bestämmelserna om validering (82 §) inte ska tillämpas i de fallen.

I övrigt bör utgångspunkten vara att ett europeiskt patent med enhetlig verkan följer patentlagens bestämmelser i samma utsträckning som ett i Sverige validerat europeiskt patent (se 81 §). Den praktiska innebörden av det är att även ett europeiskt patent med enhetlig verkan kommer att följa relevanta bestämmelser i patentlagen.

Som utredningen föreslår bör undantag göras uttryckligen i några avseenden där patentförordningen innebär att det är nödvändigt att skilja på europeiska patent med och utan enhetlig verkan. Ett europeiskt patent med enhetlig verkan får begränsas, överlåtas, upphävas eller upphöra endast avseende alla de deltagande medlemsstaterna (artikel 3 i patentförordningen). Det innebär, som utredningen anger, att patentlagens bestämmelser om avstående av patent (54 §) och om patentmyndighetens begränsning och upphävande av patent (40 a §) bör ändras så att europeiska patent med enhetlig verkan inte omfattas av regleringen. Likaså bör bestämmelsen om årsavgifter för europeiska patent (86 §) ändras, eftersom årsavgifter för europeiska patent med enhetlig verkan ska betalas till det europeiska patentverket och inte till PRV.

Lagrådet ställer frågan om en innehavare av ett europeiskt patent med enhetlig verkan kan avstå från patentet trots att det är utmätt, med följden att patentet upphör med verkan i alla deltagande medlemsstater. Lagrådet resonerar kring vilken betydelse artikel 7 i patentförordningen kan antas ha i detta sammanhang. Diskussioner om avstående av europeiska patent med enhetlig verkan pågår inom ramen för genomförandet av det enhetliga patentskyddet (se avsnitt 3). En utgångspunkt i de förhandlingarna är att sådana avståenden ska vara skriftliga och riktas till det europeiska patentverket, samtidigt som patenten som förmögenhetsobjekt ska regleras av nationell rätt. Det är inte klart i vilken utsträckning nationell rätt och nationella myndigheter kommer att beröras. Därför bör det ingå i de tilläggsdirektiv som nämns i avsnitt 3 att följa förhandlingarna och överväga om det finns behov av ytterligare lagändringar.

Enligt EU:s tilläggsskyddsförordningar (se 105 §) ska de föreskrifter om förfarande som enligt nationell lag gäller för grundpatentet tillämpas på tilläggsskydd, om det inte i nationell lag finns särskilda föreskrifter om förfarande för tilläggsskydd. Som PRV påpekar innebär de föreslagna

Prop. 2013/14:89

34

undantagen att tilläggsskydd vars grundpatent är europeiska patent med enhetlig verkan lämnas oreglerade när det gäller begränsning, upphävande och avstående av patent. Därför föreslår regeringen att bestämmelserna också framöver ska tillämpas i fråga om tilläggsskydd, även om grundpatentet är ett sådant patent.

Ytterligare en bestämmelse som, i enlighet med utredningens förslag, bör anpassas till patentförordningen är den som gäller ombudskrav för patenthavare som inte har hemvist i Sverige (71 §). Ett sådant ombud ska vara bosatt i Sverige och vara behörigt att ta emot delgivning i ärenden om patentet (med några undantag). Ombudet ska antecknas i patentregistret. Ett skäl till kravet är att det ska vara lätt att delge en patenthavare, t.ex. i samband med att patentet valideras. Som utredningen anger kommer europeiska patent med enhetlig verkan (till skillnad från europeiska patent som inte har sådan verkan) inte att handläggas av PRV och inte heller antecknas i det svenska patentregistret. Det är enligt utredningen då inte motiverat att kräva att patenthavare i dessa fall anmäler ett ombud som är bosatt i Sverige.

Ingen remissinstans har någon invändning mot utredningens förslag. Däremot anser några av remissinstanserna att ombudskravet bör avskaffas även för andra fall. Kommerskollegium ifrågasätter t.ex. om ombudskravet i 71 § alls är förenligt med EU-rätten. Som utredningen anger har frågan behandlats i tidigare lagstiftningsärenden (prop. 2000/01:13 s. 29 och Ds 2008:75 s. 512 f.). Slutsatsen var då att behovet av att säkerställa delgivning utgjorde ett sådant tvingande skäl av allmänt intresse som gör det objektivt försvarbart med ett avsteg från EG-fördraget. I den utredning som ligger till grund för denna proposition har det dock framkommit att det inte längre har någon praktisk betydelse om patenthavaren har en adress i Sverige eller utomlands och att domstolarna i regel tillämpar den s.k. delgivningsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning av handlingar i civila eller kommersiella ärenden). Därför bör det ingå i de tilläggsdirektiv som nämns i avsnitt 3 att överväga att helt avskaffa ombudskravet.

Dubbelt patentskydd bör undvikas

Ett europeiskt patent är meddelat när det europeiska patentverket i den europeiska patenttidningen har offentliggjort sitt beslut att bifalla patentansökan. Patentet har verkan i Sverige, om sökanden inom tre månader från det offentliggörandet har gett in en översättning till PRV och betalat en avgift. När det har skett håller PRV översättningen tillgänglig för var och en samt utfärdar en kungörelse.

En begäran om enhetlig verkan ska göras inom en månad efter att det europeiska patentverket har offentliggjort sitt beslut att bifalla patentansökan. Vid bifall till begäran gäller enhetlig verkan retroaktivt från och med dagen för offentliggörandet (artikel 4.1 i patentförordningen).

Varje deltagande medlemsstat ska se till att, när enhetlig verkan har registrerats för ett europeiskt patent och omfattar dess territorium, det europeiska patentet inte ska anses ha fått verkan som ett nationellt patent från och med dagen för samma offentliggörande (artikel 4.2 i patentförordningen). Medlemsstaterna måste alltså förhindra att ensamrätt enligt

Prop. 2013/14:89

35

ett europeiskt patent uppstår på två olika grunder (genom validering och beslut om enhetlig verkan).

En patenthavare som har begärt enhetlig verkan skulle kunna tänkas validera i väntan på beslut om enhetlig verkan. På motsvarande sätt kan det inte uteslutas att en patenthavare som redan har validerat också begär enhetlig verkan.

Det följer av patentförordningen att enhetlig verkan ska ha företräde framför validering. Sökandens valideringsåtgärder bör alltså vara utan verkan, om ett europeiskt patent får enhetlig verkan. Som utredningen föreslår bör det införas en bestämmelse om detta.

Registreringskravet vid pantsättning bör anpassas

Patentlagens bestämmelser om pantsättning gäller alla patent som har meddelats eller har verkan i Sverige, inklusive europeiska patent som har validerats här. De gäller också de europeiska patentansökningar för vilka den översättning som krävs för provisoriskt skydd har getts in till PRV. En sakrättsligt giltig panträtt i ett patent eller i en patentansökan uppkommer genom att ett skriftligt avtal om pantsättning registreras hos PRV.

Förvärvande av rättigheter, t.ex. panträtt, i ett europeiskt patent med enhetlig verkan får inte vara beroende av registrering i ett nationellt patentregister (artikel 7.4 i patentförordningen). Det är bara meddelade patent som kan få enhetlig verkan; i patentförordningen finns det ingen reglering som avser rättigheter i patentansökningar. Patentförordningen varken förutsätter eller förbjuder registrering av pantavtal för att en sakrättsligt giltig panträtt ska uppkomma; det lämnas i stället åt nationell rätt att reglera förutsättningarna. En möjlighet att registrera avtal om pantsättning av europeiska patentansökningar hos det europeiska patentverket finns redan. Det europeiska patentverket kommer även att registrera avtal om pantsättning av europeiska patent med enhetlig verkan.

Även europeiska patent med enhetlig verkan bör förstås kunna ha ett värde som kreditobjekt. Som utredningen anför bör det alltså vara möjligt att få till stånd en sakrättsligt giltig panträtt även i europeiska patent med enhetlig verkan.

Sveriges advokatsamfund påpekar att det inom Europa inte råder någon enhetlighet om huruvida registrering är nödvändig. Advokatsamfundet menar att det därmed finns en risk att en kreditgivare som önskar panträtt i ett patent utgår från att en sakrättsligt giltig panträtt i ett europeiskt patent uppkommer redan genom pantavtalet. Enligt Advokatsamfundet bör det därför övervägas att i svensk rätt helt avstå från krav på registrering.

Tanken med regleringen i patentförordningen är att den som vill ta reda på om det finns något pantsättningsavtal registrerat avseende ett europeiskt patent med enhetlig verkan ska slippa kontrollera nationella patentregister. Avsikten är inte att harmonisera förutsättningarna för sakrättslig verkan. Regeringen instämmer i det som flera remissinstanser, bl.a.

Kronofogdemyndigheten, anför om vikten av att kräva registrering för att en pantsättning ska vara sakrättsligt giltig och anser att det inte finns skäl att för svensk del ändra den ordningen.

Som framgår ovan står emellertid det befintliga kravet på registrering i nationellt register i strid med patentförordningen och det bör därmed

Prop. 2013/14:89

36

göras undantag från de bestämmelserna i patentlagen som reglerar hur en sakrättsligt giltig pantsättning sker. Regeringen delar utredningens och de flesta remissinstansernas uppfattning att den möjlighet som kommer att finnas att registrera pantsättningsavtal hos det europeiska patentverket är det lämpligaste sättet att ge sakrättsligt skydd åt europeiska patent med enhetlig verkan. Det är inte möjligt att i svensk rätt med verkan meddela föreskrifter om själva registreringen eller förutsättningarna för att ett pantsättningsavtal ska få registreras där. I linje med utredningens förslag bör det dock i patentlagen införas en bestämmelse om rättsverkan av att det europeiska patentverket i det europeiska patentregistret registrerar ett skriftligt avtal om pantsättning av ett europeiskt patent med enhetlig verkan. Att den rättsverkan bör vara densamma som verkan av en pantsättning genom registrering hos patentmyndigheten är en följd av patentförordningens krav på att ett europeiskt patent med enhetlig verkan ska betraktas som ett nationellt förmögenhetsobjekt (artikel 7.1).

Den nyss nämnda bestämmelsen om rättsverkan bör kompletteras med en bestämmelse i patentkungörelsen av innebörd att patentmyndigheten – i samband med att den registrerar ett skriftligt avtal om pantsättning av en europeisk patentansökan eller ett europeiskt patent – ska informera panthavaren om att en sakrättsligt giltig panträtt i ett europeiskt patent som har enhetlig verkan fordrar att pantsättningsavtalet registreras i det europeiska patentregistret. Därigenom kan panthavaren bevaka sin rätt.

6 Översättningen av europeiska patent och patentansökningar

Regeringens bedömning: Översättningsförordningen föranleder inte några kompletterande författningsändringar.

Kraven på översättning för provisoriskt skydd bör behållas.

Regeringens förslag: Om en text har översatts och getts in till patentmyndigheten för att ett europeiskt patent ska ha verkan i Sverige eller en europeisk patentansökan ska ge provisoriskt skydd här, ska textens lydelse på handläggningsspråket vid det europeiska patentverket gälla.

Detta ska framgå när översättningen hålls tillgänglig av patentmyndigheten. Bestämmelserna om rättelse av översättningar ska upphävas.

Utredningens förslag och bedömning överensstämmer i allt väsentligt med regeringens, utom när det gäller kraven på översättning för provisoriskt skydd. Utredningen föreslår att en europeisk patentansökan ska kunna få provisoriskt skydd utan att någon översättning ges in till patentmyndigheten, om ansökan har publicerats enligt den europeiska patentkonventionen och patentkraven i den lydelsen finns tillgängliga på engelska hos det europeiska patentverket. (Se betänkandet s. 68 f.)

Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna tillstyrker utredningens förslag och delar bedömningen eller har inga invändningar mot dem.

Översättningars rättsliga betydelse: PRV, Patentbesvärsrätten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Kommerskollegium,

Prop. 2013/14:89

37

Läkemedelsindustriföreningen och Sveriges Patentbyråers förening anser att det vore en fördel, om översättningar saknar rättslig verkan. Svenskt Näringsliv, Svenska Föreningen för immaterialrätt och Teknikföretagen går längre och menar att översättningar helt kan undvaras. Sveriges advokatsamfund, Företagarna, Svenska Patentombudsföreningen, Språkförsvaret, Svenska Akademien och Svenska Uppfinnareföreningen anser däremot att en översättning även fortsättningsvis ska gälla jämte lydelsen på handläggningsspråket.

Översättningskrav för provisoriskt skydd: Svenska Akademien, Svenska

Patentombudsföreningen och FICPI Sweden avstyrker förslaget om att det för provisoriskt skydd ska vara tillräckligt att patentkraven finns i engelsk översättning. Regelrådet avstyrker också förslaget med hänvisning till att det saknas underlag för att bedöma de administrativa kostnaderna. PRV, Sveriges advokatsamfund och Företagarna anser att det kan vara förenat med rättssäkerhetsproblem att förlita sig på att patentkrav på engelska under ansökningsförfarandet vid en viss tidpunkt finns tillgängliga hos det europeiska patentverket och därmed kan grunda skadeståndsansvar. Företagarna ser uppenbara problem med förslaget för innovativa småföretag, som får ökade kostnader för att kontrollera den stora mängd ansökningar som kan få skydd. PRV anser att provisoriskt skydd ska uppstå först om PRV kungjort att ansökans skyddsverkan åberopas och översättningen verkligen är tillgänglig hos det europeiska patentverket.

Skälen för regeringens förslag och bedömning

Översättningskrav för europeiskt patent och europeisk patentansökan

Ett europeiskt patent beviljas på något av det europeiska patentverkets tre handläggningsspråk, engelska, franska eller tyska. När det offentliggörs att ett europeiskt patent är beviljat ska patentskriften publiceras på det aktuella handläggningsspråket och innehålla en översättning av patentkraven till de två andra språken.

Vid validering i Sverige är det bara patentkraven som alltid måste översättas till svenska. Om patentet har meddelats på franska eller tyska, ska dessutom patentbeskrivningen ges in på svenska eller engelska.

En europeisk patentansökan som har publicerats enligt den europeiska patentkonventionen kan få ett provisoriskt skydd i Sverige, dvs. ett skydd i skadeståndsrättsligt hänseende, från den dag då PRV utfärdade kungörelse om publiceringen förutsatt att ansökan leder till patent. Ett villkor för detta är att patentkraven – i den lydelse de har publicerats – översätts till svenska och ges in till PRV.

Om den översättning som görs antingen vid validering eller för att få provisoriskt skydd inte överensstämmer med handlingens lydelse på handläggningsspråket vid det europeiska patentverket, omfattar patentskyddet bara det skydd som framgår av båda lydelserna. Effekten av en avvikelse kan alltså bli att patentets skyddsomfång begränsas. Vid bedömningen av det provisoriska skyddet kan det finnas fyra olika lydelser av patentkraven. Det kan nämligen finnas skillnader i patentkravens lydelse när ansökan publicerades och när patentet meddelades, och båda dessa lydelser ska vara översatta. Patentskyddet för tiden innan patentet meddelades omfattar då bara det skydd som framgår av samtliga lydelser.

Prop. 2013/14:89

38

I fråga om patentets giltighet gäller enbart lydelsen på det europeiska patentverkets handläggningsspråk.

Översättningskrav för europeiskt patent med enhetlig verkan

Som nämns i avsnitt 4 regleras frågan om vilka språk som ska användas för europeiska patent med enhetlig verkan i översättningsförordningen. När ett europeiskt patent med enhetlig verkan offentliggjorts i enlighet med artikel 14.6 i den europeiska patentkonventionen ska det normalt inte krävas några ytterligare översättningar (artikel 3.1).

I händelse av tvist om ett påstått intrång ska emellertid patenthavaren på den påstådda intrångsgörarens begäran tillhandahålla en fullständig översättning av det europeiska patentet med enhetlig verkan till ett officiellt språk i den stat där det påstådda intrånget skedde eller där den påstådda intrångsgöraren är bosatt (artikel 4.1). I en tvist om ett europeiskt patent med enhetlig verkan får domstolen vidare begära att patenthavaren tillhandahåller en fullständig översättning av patentet till domstolens handläggningsspråk (artikel 4.2).

Översättningen kan få viss rättslig betydelse. I tvister som gäller skadestånd ska domstolen beakta att den påstådda intrångsgöraren har agerat utan att ha känt till eller rimligen bort känna till att det begicks intrång i patentet innan personen i fråga fått tillgång till översättningen (i enlighet med artikel 4.1). Det gäller särskilt om den påstådda intrångsgöraren är ett litet eller medelstort företag, en fysisk person, en ideell organisation, ett universitet eller en offentlig forskningsorganisation (artikel 4.4).

Strängare översättningskrav under en övergångsperiod

Under en övergångstid från och med att översättningsförordningen börjar tillämpas krävs ytterligare översättningar (artikel 6). Då ska en begäran om enhetlig verkan, vilken ju enligt huvudregeln ska göras på handläggningsspråket, åtföljas av en översättning. Om handläggningsspråket är franska eller tyska, ska patentskriften översättas till engelska. Om handläggningsspråket är engelska, ska den översättas till något annat av EU:s officiella språk. Översättningar som det europeiska patentverket offentliggör enligt den bestämmelsen tillhandahålls endast i informationssyfte.

Hur lång övergångstiden kommer att bli är inte ännu inte klart. När förordningen börjar tillämpas ska kvaliteten på de maskinöversättningar till alla EU:s officiella språk som utvecklas av det europeiska patentverket löpande utvärderas. Övergångsperioden avslutas när kvaliteten bedöms vara tillräckligt hög. Den upphör under alla förhållanden senast tolv år efter det att förordningen börjar tillämpas (artikel 6.3–5 och skäl 13).

Översättningskraven vid validering bör behållas

Som utredningen konstaterar påverkar översättningsförordningen i sig inte översättningskraven för europeiska patent som inte har enhetlig verkan. Det finns inga hinder mot att behålla översättningskraven vid validering. Några lagändringar är inte heller i övrigt nödvändiga för att uppfylla de förpliktelser som följer av översättningsförordningen.

Europeiska patent med enhetlig verkan kommer på sikt att ha verkan i Sverige utan att de till någon del är översatta till svenska. Genomförandet av det enhetliga patentskyddet innebär alltså att användarna kommer att

Prop. 2013/14:89

39

få hantera patentskydd utan att ha tillgång till översättningar till svenska. Som utredningen anger kan det därför ifrågasättas om det är rimligt att upprätthålla strängare översättningskrav vid validering än vad som kommer att gälla för de europeiska patenten med enhetlig verkan.

Även om det i och för sig kan vara rimligt att ha samma översättningskrav för alla europeiska patent som har verkan i Sverige, finns det enligt utredningen också skäl som talar mot att för närvarande ändra översättningskraven vid validering till det som ska gälla enligt översättningsförordningen när den fullt ut träder i kraft. Ett skäl som anges är att det kan dröja uppemot femton år innan bestämmelserna börjar tillämpas.

Eftersom övergångsbestämmelserna i översättningsförordningen kommer att vara den gällande ordningen under de närmaste åren, anser utredningen det vara mest rimligt att det i stället är dessa som är utgångspunkt för en eventuell svensk harmonisering av översättningskraven vid validering. En svensk reglering som anpassas till övergångsbestämmelserna i översättningsförordningen skulle innebära att önskemålet om att patentskriften ska finnas i vart fall på engelska kan tillgodoses.

Utredningen ifrågasätter emellertid om en sådan lösning skulle innebära en tillräcklig nivå av tillgänglighet för användarna. Utredningen anser att det inte kan bortses från att tolkningen av ett patents skyddsomfång väsentligen underlättas för många användare, om patentkraven finns på svenska. Det gäller särskilt möjligheten att snabbt bilda sig en uppfattning om ett patents skyddsomfång. Utredningen bedömer att det i vart fall i nuläget inte finns tillräckliga skäl att slopa kravet på översättning av patentkraven till svenska. Företagarna anger uttryckligen att det är värdefullt att det inte föreslås någon ändring i detta avseende. Organisationen menar att det är viktigt att kunna ta del av patentkraven på svenska, inte minst för små svenska företag. Regeringen delar den bedömningen.

Texterna bör gälla i lydelsen på handläggningsspråket

De översättningar av europeiska patent med enhetlig verkan som krävs enligt översättningsförordningen (artiklarna 4 och 6) har bara informativ verkan. De saknar alltså rättslig betydelse vid bedömningar av patentens skyddsomfång och giltighet. I tvister om skadestånd kan emellertid tillgången till översättning beaktas vid bedömningen av en påstådd intrångsgörares eventuellt goda tro.

Utredningens slutsats att det, när det gäller europeiska patent utan enhetlig verkan, finns skäl att tills vidare behålla skyldigheten att översätta patentkraven till svenska grundar sig främst på att det underlättar för användarna att göra en förhandsbedömning av patentkraven. Om tvist uppkommer, är det dock en fördel om bara en uppsättning patentkrav gäller. Det är också en fördel om patentkraven, som ska tolkas i ljuset av patentbeskrivningen, är på samma språk som patentbeskrivningen. Att en översättning har rättslig betydelse försvårar tolkningen av skyddsomfånget och kan leda till ett snävare patentskydd. Om den rättsliga betydelsen av översättningar i stället begränsas i svensk rätt i samma utsträckning som enligt översättningsförordningen, skulle det innebära en önskvärd harmonisering. Utredningen stannar därför vid förslaget att det bara är lydelsen på handläggningsspråket som ska gälla.

Prop. 2013/14:89

40

Några remissinstanser, bl.a. Sveriges advokatsamfund och Företagarna, anser att översättningen fortsatt ska gälla jämte handlingen i lydelse på handläggningsspråket. De anför att patentkravens innehåll är av central betydelse vid bedömningen av skyddsomfånget av ett europeiskt patent och att företagen måste ges rimliga förutsättningar att bedöma vilka möjligheter de har att utveckla tekniker utan att begå intrång.

Regeringen delar emellertid utredningens uppfattning att en ordning där patentskyddet bestäms endast av handlingarna i lydelsen på handläggningsspråket är den bästa lösningen. Som regeringen konstaterade i propositionen Nationella patent på engelska (prop. 2013/14:53 s. 31) riskerar nuvarande ordning, där skyddsomfånget bestäms av två språkversioner, att leda till onödiga svårigheter. Med utredningens förslag skulle det inte längre finnas risk för att ett patents skyddsomfång begränsas till följd av en bristfällig översättning. Därigenom undviks också att patentskyddets omfång, på grund av den översättning som gjorts, blir ett annat i Sverige än i andra länder. För att undvika missförstånd om den svenska översättningens betydelse bör det, när handlingarna hålls tillgängliga hos PRV, framgå att det är texternas lydelse på handläggningsspråket som gäller. I enlighet med utredningens förslag bör också, som en följd av att rättsverkan nu ändras, bestämmelserna om rättelse av en översättning upphävas.

Förutsättningarna för provisoriskt patentskydd bör inte ändras

Provisoriskt patentskydd för en europeisk patentansökan förutsätter att patentkraven har översatts till svenska.

Utredningen föreslår att översättningskraven för att få provisoriskt skydd för europeiska patentansökningar harmoniseras med vad som kommer att gälla för det enhetliga patentskyddet enligt övergångsbestämmelserna i översättningsförordningen. Som förutsättning för provisoriskt skydd – förutom att ansökningen har publicerats enligt den europeiska patentkonventionen och att den leder till ett europeiskt patent för Sverige – ska enligt förslaget alltså bara gälla att patentkraven ska vara tillgängliga på engelska. I konsekvens med det föreslås också att de nuvarande kraven på PRV att utfärda kungörelser och hålla översättningar av europeiska patentansökningar tillgängliga som förutsättningar för provisoriskt skydd tas bort, när ansökan finns tillgänglig på engelska hos det europeiska patentverket.

Som skäl för förslaget anför utredningen att det inte alltid, vare sig på ansökningsstadiet eller när ett europeiskt patent beviljas, kommer att gå att avgöra vilken typ av patent det kommer att sluta i – ett europeiskt patent som valideras eller ett europeiskt patent med enhetlig verkan.

Regeringen instämmer i och för sig med utredningen i att det inte är helt motiverat att översättningskraven är strängare på ansökningsstadiet än för det meddelade patentet, vilket skulle kunna bli fallet med nuvarande reglering av provisoriskt skydd om ansökan resulterar i ett europeiskt patent med enhetlig verkan. Det är dock oundvikligt att kraven är olika vid ansökningstillfället och när patent har meddelats, så länge ansökan är densamma oavsett om patentet sedan får enhetlig verkan eller inte samtidigt som översättningskraven är olika för europeiska patent med och utan enhetlig verkan. Utredningens förslag skulle leda till att lägre krav

Prop. 2013/14:89

41

ställs vid ansökningstillfället än när det europeiska patentet meddelas i de fallen då sökanden inte ansöker om eller beviljas enhetlig verkan. Det är inte heller önskvärt. Som flera remissinstanser framhåller aktualiserar den föreslagna regleringen även en rad frågor som inbegriper handläggningen vid det europeiska patentverket och det råder osäkerhet om hur det skulle fungera praktiskt. Med hänvisning till det anförda bedömer regeringen att kravet på översättning för provisoriskt skydd inte bör ändras.

7 Den enhetliga patentdomstolen

Regeringens förslag: Riksdagen ska godkänna avtalet om en enhetlig patentdomstol (domstolsavtalet).

Svensk domstol ska inte vara behörig att ta upp ett mål till prövning, om den enhetliga patentdomstolen är ensam behörig enligt domstolsavtalet.

Det ska inte krävas någon anmälan till patentmyndigheten av den som vill väcka talan vid den enhetliga patentdomstolen eller talan vid en svensk domstol som avser ett europeiskt patent med enhetlig verkan. Det ska inte heller krävas någon underrättelse i dessa fall.

När den enhetliga patentdomstolen prövar mål om europeiska patent med enhetlig verkan ska domstolsavtalets bestämmelser gälla som svensk lag i fråga om vilka handlingar som omfattas av ensamrätten och ensamrättens begränsningar.

Ett avgörande av den enhetliga patentdomstolen ska verkställas i Sverige som ett motsvarande svenskt avgörande.

Staten ska vara skadeståndsskyldig för skada som orsakats av att den enhetliga patentdomstolens överinstansrätt har överträtt EU-rätten. Stockholms tingsrätt ska vara ensam behörig i sådana skadeståndsmål.

Utredningens förslag överensstämmer i sak med regeringens (se betänkandet s. 39 f. och 84 f.), utom när det gäller regeringens förslag att

Stockholms tingsrätt ska ha exklusiv behörighet i vissa skadeståndsmål.

Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna tillstyrker förslagen eller har ingen invändning mot dem.

Uppsala universitet anser att den negativt formulerade behörighetsregeln inte ger tillräcklig ledning om när svenska domstolar är behöriga. Sveriges advokatsamfund anser däremot att den föreslagna bestämmelsen innebär en bra och smidig ordning.

Patentbesvärsrätten, Svenskt Näringsliv, Svenska Föreningen för immaterialrätt, Linköpings universitet och Teknikföretagen ser ett behov av lika regler för alla slags patent i fråga om vilka handlingar som omfattas av ensamrätten och ensamrättens begränsningar.

Justitiekanslern anför i fråga om skadeståndsanspråk att myndigheten för att kunna företräda staten måste få tillgång till underlag från den enhetliga patentdomstolen och att Stockholms tingsrätt bör vara ensam behörig domstol att ta upp en sådan talan till prövning.

Prop. 2013/14:89

42

Skälen för regeringens förslag

Sverige bör tillträda domstolsavtalet

Domstolsavtalet är ett mellanstatligt avtal. Det blir alltså bindande för Sverige om Sverige tillträder det.

Som nämns i avsnitt 4 utgör domstolsavtalet tillsammans med patentförordningen och översättningsförordningen grundstenarna i det enhetliga patentsystemet. Genom domstolsavtalet inrättas den enhetliga patentdomstolen, och den får exklusiv behörighet att handlägga tvister om europeiska patent med enhetlig verkan och utan enhetlig verkan. Att domstolsavtalet träder i kraft är en förutsättning för att patentförordningen och översättningsförordningen ska bli tillämpliga. Vid undertecknandet av domstolsavtalet åtog sig de avtalsslutande medlemsstaterna att ratificera avtalet så snart som möjligt och att skyndsamt etablera den nya domstolen. Genom att tillträda avtalet uppfyller Sverige det åtagandet. Sverige är också ledande i det pågående arbetet med att bygga upp den nya domstolen. Arbetet omfattar bl.a. att rekrytera domare, upprätta ett itsystem, utforma finansieringen (inklusive domstolsavgifterna) samt ta fram ett sekundärt regelverk (inklusive rättegångsreglerna) som ska vägleda domstolen och dess beslutande och rådgivande organ. Vidare kan ett europeiskt patent få enhetlig verkan bara i de deltagande medlemsstater där den enhetliga patentdomstolen har exklusiv behörighet genom att staterna tillträtt domstolsavtalet. Genom att tillträda avtalet bidrar Sverige alltså även till det enhetliga patentsystemets utbredning. Den förenkling samt den ökade rättssäkerhet och konkurrenskraft som det innebär främjar innovation och tillväxt. Regeringen anser därför att det finns skäl för Sverige att tillträda domstolsavtalet.

Det är angeläget att Sverige tillhör de medlemsstater som tidigt kan ratificera domstolsavtalet, inte minst för att ha möjlighet att förbereda inrättandet av en regional avdelning i domstolens första instans. För att det ska kunna ske fordras, som framgår nedan, riksdagens godkännande. Regeringen är samtidigt medveten om att ytterligare författningsändringar kan bli nödvändiga till följd av de förberedelser som pågår (se avsnitt 3).

Regeringen får inte ingå en för Sverige bindande överenskommelse utan riksdagens godkännande, om överenskommelsen förutsätter att en lag ändras eller upphävs eller att en ny lag stiftas eller om den i övrigt gäller ett ämne i vilket riksdagen ska besluta. Av den följande genomgången framgår att ett tillträde till domstolsavtalet förutsätter lagstiftning. Regeringen föreslår därför att riksdagen ska godkänna domstolsavtalet.

Domstolsavtalet innehåller huvudsakligen bestämmelser som inte ska tillämpas nationellt och som inte heller i övrigt påverkar bestämmelserna i nationell rätt; avtalets bestämmelser rör framför allt förfarandet i den enhetliga patentdomstolen och den domstolens sammansättning. I det följande behandlar regeringen i princip bara de frågor med anknytning till domstolsavtalet som föranleder ändringar i svensk rätt.

Beslut med kvalificerad majoritet

Regeringens förslag innebär att rättsskipningsuppgifter överlåts till en internationell inrättning. Därmed aktualiseras frågan om tillämpning av 10 kap. 8 § regeringsformen.

Prop. 2013/14:89

43

Svensk domstols behörighet bör begränsas

Domstolsavtalet innehåller bestämmelser om den enhetliga patentdomstolens behörighet (artiklarna 2, 3, 31, 32 och 83). Domstolen grundar sin behörighet direkt på domstolsavtalet och det förutsätts inte några nationella bestämmelser för detta. Däremot måste, som utredningen anger, de nationella forumreglerna anpassas för att den enhetliga patentdomstolens behörighet ska bli exklusiv i den utsträckning som följer av domstolsavtalet. Det måste alltså tydliggöras att svensk domstol inte får ta upp en talan till prövning, om den enhetliga patentdomstolen är ensam behörig enligt domstolsavtalet.

Den enhetliga patentdomstolens exklusiva behörighet

Den enhetliga patentdomstolen är ensam behörig när det gäller talan om faktiskt intrång eller försök eller förberedelse till intrång i europeiska patent eller tilläggsskydd (vars grundpatent är sådana patent) samt svaromål i samband med sådan talan (inklusive invändningar och genkäromål avseende licenser). Omvänt är den också ensam behörig i fråga om fastställelsetalan om att det inte har begåtts intrång i sådana patent eller tilläggsskydd. Den exklusiva behörigheten omfattar även talan om interimistiska åtgärder, skyddsåtgärder och förelägganden samt talan om (och genkäromål avseende) ogiltigförklaring av sådana patent och tilläggsskydd. Domstolen är dessutom ensam behörig när det gäller talan om skadestånd eller ersättning på grundval av ett provisoriskt skydd knutet till en offentliggjord europeisk patentansökan. Domstolen har också exklusiv behörighet i fråga om talan om nyttjande av en uppfinning innan ett sådant patent har meddelats, föranvändarrätt, licensersättning som grundar sig på artikel 8 i patentförordningen och beslut som det europeiska patentverket fattar när verket utför de arbetsuppgifter som avses i artikel 9 i patentförordningen. Detta följer av artikel 32.1 i domstolsavtalet.

De avtalsslutande medlemsstaternas nationella domstolar är fortsatt behöriga när det gäller talan om patent och tilläggsskydd som inte omfattas av domstolens exklusiva behörighet (artikel 32.2).

Undantag från den enhetliga patentdomstolens exklusiva behörighet

Under en övergångstid om sju år från domstolsavtalets ikraftträdande är det fortfarande möjligt att väcka viss talan vid nationella domstolar eller behöriga myndigheter (artikel 83.1 i domstolsavtalet). Det gäller talan om intrång i eller ogiltigförklaring av ett europeiskt patent utan enhetlig verkan eller ett tilläggsskydd vars grundpatent är ett sådant patent; om talan har väckts nationellt före men målet inte avgjorts vid övergångsperiodens utgång, består den nationella behörigheten (artikel 83.2).

Fem år efter domstolavtalets ikraftträdande ska en utvärdering göras av möjligheten att väcka talan i nationell domstol i de angivna frågorna. Utvärderingen kan leda till att övergångstiden förlängs med högst sju år (artikel 83.5).

Om talan inte redan har väckts vid den enhetliga patentdomstolen, kan innehavaren av ett europeiskt patent utan enhetlig verkan som meddelats före övergångstidens utgång eller ett tilläggsskydd vars grundpatent är ett sådant patent välja att inte omfattas av domstolens exklusiva behörighet

Prop. 2013/14:89

44

(s.k. opt out). Detsamma gäller den som före övergångstidens utgång har ansökt om ett europeiskt patent. Den som vill utnyttja undantaget ska underrätta domstolen senast en månad före övergångstidens utgång. Undantaget får verkan när det antecknas i registret (artikel 83.3).

Om talan inte redan har väckts vid en nationell domstol, kan den som har utnyttjat undantaget när som helst välja att inte längre omfattas av det (och alltså låta den enhetliga patentdomstolen vara ensam behörig). Det sker genom en underrättelse till domstolen och får verkan när det antecknas i registret (artikel 83.4).

Möjligheten att välja bort domstolens exklusiva behörighet innebär att mål om europeiska patent kan förekomma i nationella domstolar under en relativt lång tid efter domstolsavtalets ikraftträdande.

Behörig domstol enligt patentlagen

Vissa administrativa beslut av PRV överklagas till Patentbesvärsrätten, vars beslut i sin tur överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen (se t.ex. 26 och 75 §§patentlagen). Patentmål i övrigt handläggs i allmän domstol. Stockholms tingsrätt är ensam behörig domstol i sex kategorier av mål. Andra mål handläggs i första instans i den tingsrätt som är behörig enligt allmänna forumregler i rättegångsbalken. Ett exempel är mål om bättre rätt till ett redan meddelat patent. Europeiska patent behandlas i detta avseende på samma sätt som svenska patent (se bl.a. 81 §).

Att den enhetliga patentdomstolen är ensam behörig i flertalet tvister som rör europeiska patent innebär, som utredningen anger, att forumreglerna i patentlagen måste ändras. Det finns dock inget enkelt eller naturligt sätt att i lagen ange de måltyper som inte ska handläggas av svensk domstol. De måltyper som faller utanför den enhetliga patentdomstolens exklusiva behörighet enligt domstolsavtalet ska fortsätta att handläggas av svensk domstol, även när det handlar om europeiska patent. Det är alltså inte möjligt att generellt undanta europeiska patent från de svenska domstolarnas behörighet. Enligt utredningen är det lämpligast att i patentlagen ange i vilka fall en svensk domstol inte är behörig genom att hänvisa till den enhetliga patentdomstolens exklusiva behörighet enligt domstolsavtalet.

Uppsala universitet anser att den negativt formulerade behörighetsregeln inte tillräckligt tydligt anger när svenska domstolar är behöriga och att den bör förtydligas.

Enligt regeringens mening är det emellertid knappast möjligt att skapa en heltäckande reglering av svenska domstolars behörighet i särskilda fall utan att den förlorar i tydlighet i andra avseenden. Det är inte heller möjligt att enbart hänvisa till behörighetsreglerna i artikel 32 i domstolsavtalet, eftersom den enhetliga patentdomstolens exklusiva behörighet även beror på andra bestämmelser i domstolsavtalet (inklusive artikel 83 om undantag under en övergångsperiod). Övergångsperiodens längd kommer dessutom vara beroende av slutsatserna vid utvärderingen och går för närvarande inte att förutse. För att de författningsändringar som nu föreslås ska omfatta förhållandena både under övergångstiden och efter dess utgång måste hänvisningen till domstolsavtalet göras tillräckligt vid. Regeringen konstaterar också att de som i första hand är berörda av den föreslagna regleringen bedömer att den är tillräckligt förutsebar. Sveriges

Prop. 2013/14:89

45

advokatsamfund anför uttryckligen att förslaget i detta avseende innebär en bra och smidig ordning. Inte heller domstolarna har någon invändning mot konstruktionen. Sammanfattningsvis anser regeringen att utredningens förslag bör genomföras. För att innehållet i den nuvarande bestämmelsen i patentlagen om Stockholms tingsrätt som exklusivt forum i vissa typer av mål (65 §) inte ska bli missvisande bör, som utredningen föreslår, ett förtydligande göras där; bestämmelsen bör bara gälla när den enhetliga patentdomstolen inte är behörig. Motsvarande förtydliganden bör göras i bestämmelserna om forum i vissa fall i samband med informationsförelägganden (57 e §) och intrångsundersökningar (59 b §), eftersom de hänvisar till den domstol som avses i 65 §.

Anmälan av talan och underrättelse i patentmål

Den som vill väcka talan om patents ogiltighet, överföring av patent eller meddelande av tvångslicens ska anmäla detta till PRV och underrätta dem som enligt patentregistret har licens till eller panträtt i patentet. Anmälan och underrättelserna är processförutsättningar i de angivna fallen.

Bakgrunden till bestämmelsen var en strävan efter att patentregistret ska redovisa sådana rättsliga åtgärder som kan påverka panthavarens eller licenstagarens rätt till patentet (prop. 1966:40 s. 231 f. och prop. 1987/88:4 s. 25 f.).

De angivna skälen saknar relevans för europeiska patent med enhetlig verkan, eftersom dessa inte registreras i det svenska patentregistret. För de fall där talan gäller europeiska patent som har validerats och registrerats i Sverige men talan ska väckas vid den enhetliga patentdomstolen kan kravet inte heller behållas; det är inte möjligt att i den svenska lagstiftningen ha processförutsättningar i förhållande till den enhetliga patentdomstolen. Bestämmelsen bör alltså i enlighet med utredningens förslag ändras så att dessa fall inte omfattas av kravet på anmälan av talan och underrättelse. En konsekvens av ändringen är att det inte heller under övergångsperioden kommer att ställas sådana krav även om de nationella domstolarna då fortfarande har kvar viss behörighet. Regeringen anser dock att det inte finns tillräckliga skäl att komplicera regleringen genom att behålla kraven under den tiden.

PRV och Sveriges advokatsamfund ifrågasätter om det är rimligt att uppställa anmälningskrav i förhållande bara till vissa patent och anser att det finns anledning att överväga att helt slopa anmälningskravet. Regleringen tillgodoser dock önskemålet att det av patentregistret så långt som möjligt ska framgå sådana rättsliga åtgärder som kan påverka rättigheter till patentet. Regeringen ser därmed för närvarande inte skäl till att generellt ta bort anmälningskravet.

Vissa frågor faller utanför den enhetliga patentdomstolens behörighet

Straffrättsligt ansvar kan komma i fråga för den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gör sig skyldig till ett patentintrång. Även försök och förberedelse till brottet är straffbelagt. Egendom med avseende på vilken brott begåtts ska normalt förklaras förverkad.

Genom domstolsavtalet inrättas en enhetlig patentdomstol med i princip ensam behörighet att handlägga tvister om europeiska patent. Behörigheten omfattar dock inte straff och förverkande. Den enhetliga patent-

Prop. 2013/14:89

46

domstolens prövning av en intrångstalan kan bara resultera i skydds- och säkerhetsåtgärder samt sanktioner av civilrättsliga slag. Avsikten är att domstolsavtalet inte ska påverka medlemsstaternas straffrätt.

Liksom utredningen drar regeringen slutsatsen att det är förenligt med domstolsavtalet att behålla den svenska straffrättsliga regleringen och att en svensk domstol inom ramen för ett brottmål får pröva frågor om intrång och förverkande. Det gäller även i fråga om ett europeiskt patent med enhetlig verkan.

Sveriges advokatsamfund, som delar bedömningen att domstolsavtalet inte omfattar den straffrättsliga frågan om patentintrång, efterlyser samtidigt klarlägganden av hur det är tänkt att ett brottmål om ett europeiskt patent med enhetlig verkan ska hanteras. Advokatsamfundet ställer frågan om en i Sverige tilltalad person som vill försvara sig genom att väcka en ogiltighetstalan är hänvisad till att göra det vid den enhetliga patentdomstolen.

Regeringen bedömer att den enhetliga patentdomstolens exklusiva behörighet innebär att en svensk domstol är förhindrad att även i samband med ett åtal om patentintrång ta upp till prövning ett genkäromål om ogiltighet av ett europeiskt patent eller ett tilläggsskydd vars grundpatent är ett sådant patent. En här åtalad person som vill väcka en ogiltighetstalan får i den frågan vända sig till den enhetliga patentdomstolen. Det kan samtidigt konstateras att frågan har en begränsad praktisk betydelse, då åtal för patentintrång är ovanliga; allmänt åtal kräver att målsäganden anmäler brottet till åtal och att åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt.

I linje med vad utredningen kommer fram till bedömer regeringen att ett enskilt anspråk om skadestånd som framställs i samband med ett åtal om intrång i ett europeiskt patent (eller ett tilläggsskydd vars grundpatent är ett sådant patent) inte kan tas upp till prövning av en svensk domstol. Regeringen instämmer också i Svea hovrätts slutsats att det även gäller i fråga om ett enskilt anspråk om vitesförbud (jfr prop. 2008/09:67 s. 187).

Som utgångspunkt är det svensk rätt som reglerar frågor om en tvångslicens att här utöva en patentskyddad uppfinning; Stockholms tingsrätt är även efter det att domstolsavtalet trätt i kraft ensam behörig att pröva frågor om meddelande och upphävande av samt villkor för en tvångslicens med verkan i Sverige. Det gäller också i förhållande till ett europeiskt patent med enhetlig verkan. En invändning eller ett genkäromål om en licens att utöva en uppfinning som skyddas av ett europeiskt patent (eller ett tilläggsskydd vars grundpatent är ett sådant patent) omfattas dock av den enhetliga patentdomstolens exklusiva behörighet. Det torde gälla även i fråga om en tvångslicens.

Om ett patent har meddelats någon annan än uppfinnaren eller den till vilken uppfinnarens rätt har gått över, ska en svensk domstol på talan av den berättigade överföra patentet på honom eller henne (53 § första stycket patentlagen). Rättsföljden är alltså inte ogiltigförklaring. (Den berättigade skulle inte vara hjälpt av en sådan då ett ogiltigförklarat patent utgör nyhetshinder för en ny patentansökan samma uppfinning.) Därför omfattas en sådan talan inte av den enhetliga patentdomstolens exklusiva behörighet. Överföringsmål ska fortsatt handläggas nationellt även när det gäller europeiska patent. Några författningsändringar behövs inte.

Prop. 2013/14:89

47

Vissa bestämmelser i domstolsavtalet bör gälla som svensk lag

Enligt patentförordningen ger ett europeiskt patent med enhetlig verkan innehavaren rätt att hindra andra från att på de medlemsstaters territorier där patentet har enhetlig verkan begå handlingar som omfattas av ensamrätten, med förbehåll för ensamrättens begränsningar. Dessa handlingar och begränsningar ska vara enhetliga i alla deltagande medlemsstater där patentet har enhetlig verkan och i det enskilda fallet bestämmas av den nationella rätten i den deltagande medlemsstat som pekas ut av vissa anknytningsfaktorer (artiklarna 5 och 7). Att nationell rätt är en rättskälla för den enhetliga patentdomstolen framgår av domstolsavtalet (artikel 24.1 a). Kraven på enhetlighet och nationell reglering är förenliga bara om domstolsavtalets bestämmelser i fråga om vilka handlingar som omfattas av ensamrätten och ensamrättens begränsningar (artiklarna 25– 30) gäller i alla deltagande medlemsstater. Det var också en förutsättning under de förhandlingar som ledde fram till rättsakterna. För Sverige, som har en dualistisk tradition, innebär det att artiklarna måste införlivas i svensk rätt genom nationella bestämmelser.

Regeringen bedömer i likhet med utredningen att införlivandet bör ske genom att det i patentlagen anges att artiklarna gäller i Sverige (inkorporering), inte genom att de omarbetas till svensk författningstext (transformering). Utredningen föreslår att artiklarna inkorporeras i sin ursprungliga form. Även i det avseendet delar regeringen utredningens uppfattning. Artiklarna ska nämligen inte tillämpas av nationella domstolar eller myndigheter. Det är också bara de engelska, franska och tyska språkversionerna av avtalet som är giltiga. Dessutom överensstämmer artiklarna inte i alla avseenden med gällande svensk rätt. Därför är det lämpligast att inte upprepa snarlika bestämmelser i patentlagen.

Svenskt Näringsliv, Linköpings universitet, Svenska Föreningen för Immaterialrätt och Teknikföretagen ställer sig frågande till att de handlingar som omfattas av ensamrätten och ensamrättens begränsningar är olika reglerade för sådana patent med verkan i Sverige som, å ena sidan, omfattas av den enhetliga patentdomstolens exklusiva behörighet och, å den andra, inte omfattas av den. Patentbesvärsrätten instämmer och anser att frågan bör analyseras i den kommande lagstiftningsprocessen.

Utgångspunkten för regeringen har varit att patentförordningen bara kräver av nationell rätt att artiklarna ska tillämpas i fråga om europeiska patent med enhetlig verkan; någon materiell harmonisering var inte heller avsedd under förhandlingarna. Europeisk patenträtt är till stor del redan harmoniserad i frågorna genom bl.a. den europeiska patentkonventionen. Även regeringen kan dock se nyttan av att bestämmelserna för olika patentkategorier är så likartade som möjligt. Innan det kan bli aktuellt att i patentlagen generellt införa domstolsavtalets materiella bestämmelser behöver effekterna analyseras ytterligare. Det är inte möjligt inom ramen för detta lagstiftningsärende. En sådan uppgift bör i stället ingå i de tilläggsdirektiv som nämns i avsnitt 3.

Verkställighet som ett motsvarande svenskt avgörande

Enligt domstolsavtalet ska den enhetliga patentdomstolens avgöranden vara verkställbara i varje avtalsslutande medlemsstat. Verkställighetsförfarandet ska styras av nationell rätt i den avtalsslutande medlemsstat där

Prop. 2013/14:89

48

verkställigheten sker. Ett avgörande från domstolen ska verkställas på samma villkor som ett avgörande i den avtalsslutande medlemsstat där verkställigheten äger rum (artikel 22).

För att sådan verkställighet ska kunna ske i Sverige krävs det, som utredningen konstaterar, att det införs en bestämmelse i svensk rätt. Innebörden ska vara att domstolens avgöranden ska verkställas på samma villkor som om de meddelas av en svensk domstol eller myndighet. Det utesluter krav på både verkställbarhetsförklaring (s.k. exekvaturförfarande) och översättning till svenska av avgörandet.

Medlemsstaternas skadeståndsansvar

I likhet med andra domstolar inom EU ska den enhetliga patentdomstolen tillämpa unionsrätten i dess helhet och ge den företräde framför eventuell avvikande nationell rätt. Domstolen består av en förstainstansrätt, en överinstansrätt och ett kansli. De avtalsslutande medlemsstaterna är solidariskt ansvariga för skada som uppstår genom att överinstansrätten begår en överträdelse av unionsrätten. Ersättning ska ske enligt de principer som gäller för skador som orsakas genom nationella domstolars överträdelser av unionsrätten (artikel 22.1 i domstolsavtalet).

Huvudregeln är att talan ska väckas mot den avtalsslutande medlemsstat där käranden har hemvist eller huvudsakligt säte. Om ett sådant hemvist eller säte inte finns i någon av de avtalsslutande medlemsstaterna, kan talan i stället väckas mot den avtalsslutande medlemsstat där käranden har ett driftsställe. Om det inte heller finns ett driftsställe i någon av dessa stater, får talan väckas mot den stat där överinstansrätten har sitt säte, dvs. Luxemburg. Talan ska i samtliga fall väckas inför den utpekade statens behöriga myndighet (artikel 22.2).

En medlemsstat som betalat skadestånd har rätt att få ett proportionerligt bidrag från de andra avtalsslutande medlemsstaterna (artikel 22.3).

Det krävs inte något vållande från statens sida för skadeståndsskyldighet enligt domstolsavtalet. På så sätt skiljer sig regleringen från regleringen av de fall där staten kan bli skadeståndsskyldig enligt 3 kap. skadeståndslagen (1972:207). Regleringen skiljer sig också från den skadeståndsskyldighet som även utan direkt lagstöd skulle kunna åläggas staten till följd av svenska domstolars överträdelser av EU-rätten genom att den avser ansvar för överträdelser som begåtts av ett internationellt organ och som staten alltså inte direkt svarar för.

Medlemsstaterna skulle i och för sig indirekt kunna anses vara skadevållare genom att de avhänt sig domsmakt till den enhetliga patentdomstolen. Utredningen anser det dock vara tveksamt om sambandet är så starkt att staten enligt svensk rätt skulle anses ha ett sådant skadeståndsansvar utan lagstöd. Utredningens bedömning är därför att bestämmelserna i artikel 22 om statens skadeståndsansvar och om i vilka fall talan får väckas mot staten bör införlivas i svensk rätt. Utredningen anser att det ska ske genom att hela artikeln inkorporeras i patentlagen och föreslår därför en bestämmelse som hänvisar till artikel 22.

Regeringen delar i huvudsak den bedömningen. Som utredningen anför är det dock inte nödvändigt att införliva den del av artikeln som behandlar skyldigheten att ersätta en annan medlemsstat som betalat ut skadestånd (artikel 22.3) då det är en fråga som regleras på mellanstatlig nivå.

Prop. 2013/14:89

49

Regeringen föreslår därför till skillnad från utredningen ingen hänvisning till artikel 22.3.

Justitiekanslern handlägger skadeståndsanspråk mot staten. Det sker med stöd av förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten. Den omfattar anspråk på ersättning som grundas på ett påstående om överträdelse av gemenskapsrätten. Justitiekanslerns handläggning är enligt förordningen inte begränsad till skada som vållats av svenska inrättningar. Som Justitiekanslern anger kan det finnas skäl att göra ändringar i förordningen. Regeringen avser att återkomma i den frågan.

Justitiekanslern framhåller att det kan bli svårt att få tillgång till underlag från den enhetliga patentdomstolen för att kunna bevaka statens rätt.

Justitiekanslern jämför med myndighetens rätt enligt lag att få tillgång till handlingar från nationella domstolar och myndigheter samt att dessa ska bistå med de upplysningar eller yttranden som Justitiekanslern begär. Justitiekanslerns erfarenhet är att det kan uppstå problem med att få information i gränsöverskridande situationer, om myndigheten inte kan garantera sekretess.

Domstolsavtalet innehåller inga uttryckliga regler om att nationella domstolar eller myndigheter ska kunna få ut handlingar i samband med ett skadeståndsmål utan detta har varit underförstått under förhandlingarna; regleringen bygger på att staterna ska kunna få tillgång till de handlingar som är nödvändiga för en skadeståndsprocess och detta är ingenting som någon annan deltagande medlemsstat har ifrågasatt. Regeringen verkar dock för att detta förtydligas i samband med de förberedelser av det enhetliga patentskyddet som pågår (se avsnitt 3). Med anledning av Justitiekanslerns yttrande finns det också skäl att överväga behovet av en sekretessreglering för de handlingar som Justitiekanslern får tillgång till i samband med en sådan process. Även den frågan bör omfattas av de tilläggsdirektiv som nämns i avsnitt 3.

Justitiekanslern väcker frågan om inte Stockholms tingsrätt bör vara exklusivt behörigt forum för aktuella skadeståndsmål. Regeringen anser att så bör vara fallet eftersom ett sådant mål kan avse frågor där det är en fördel med specialkompetens på patenträttsområdet, t.ex. kunskaper om patenträttsliga EU-rättsakter såsom tilläggsskyddsförordningarna eller det s.k. bioteknikdirektivet. Det bör uttryckligen framgå att Stockholms tingsrätt är ensam behörig att handlägga dessa skadeståndsmål.

Förhållandet till Bryssel I-förordningen och Luganokonventionen

Den enhetliga patentdomstolens internationella behörighet, s.k. domsrätt, ska (enligt artikel 31 i domstolsavtalet) bestämmas med tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (den reviderade Bryssel Iförordningen) eller, i tillämpliga fall, konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Luganokonventionen). Den reviderade Bryssel I-förordningen ersätter rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (den ursprungliga Bryssel Iförordningen) och tillämpas fullt ut med början den 10 januari 2015. Den

Prop. 2013/14:89

50

blir direkt tillämplig och bindande för samtliga EU-medlemsstater utom Danmark, som dock har möjlighet att förklara att den reviderade Bryssel I-förordningen ska tillämpas i förhållande till Danmark. Detta följer av ett särskilt avtal mellan EU och Danmark som avser den ursprungliga Bryssel I-förordningen. Danmark har gjort en sådan förklaring. Den reviderade förordningen kommer alltså att tillämpas även i förhållande till Danmark. Luganokonventionen är ett med den ursprungliga Bryssel Iförordningen parallellt instrument som har i stort sett samma innehåll. Den gäller mellan EU, Danmark, Island, Norge och Schweiz.

Med anledning av att några remissinstanser tar upp frågan om förhållandet till Bryssel I-förordningen konstaterar regeringen här att ett arbete med att anpassa den till domstolsavtalet har inletts. Syftet med arbetet är att tydliggöra hur förordningens behörighetsregler ska fungera i förhållande till den enhetliga patentdomstolen och hur förordningens bestämmelser bör tillämpas mellan EU-medlemsstater som är parter i domstolsavtalet och EU-medlemsstater som inte är det. Domstolsavtalets förenlighet med Bryssel-förordningen säkerställs genom att domstolsavtalet inte kan träda i kraft utan att förordningsändringarna har trätt i kraft (artikel 89.1 i domstolsavtalet). Det är troligt att förordningsändringarna antas under år 2014.

8 En nordisk-baltisk regional avdelning

Regeringens förslag: Riksdagen ska godkänna avtalet om inrättande av en nordisk-baltisk regional avdelning i den enhetliga patentdomstolen (avtalet om en nordisk-baltisk regional avdelning).

Regeringens bedömning: Ett tillträde till avtalet förutsätter inte några lagändringar.

Utredningens bedömning överensstämmer med regeringens (se betänkandet s. 94 f.). Det har inte ingått i utredningens uppdrag att överväga eller ta ställning till om Sverige bör delta i en regional avdelning eller inrätta en lokal avdelning.

Remissinstanserna: Remissinstanserna delar bedömningen eller lämnar den utan invändning.

Regeringen har inom ramen för Justitiedepartementets referensgrupp för patenträtt fortlöpande informerat svenska användare om förhandlingarna om en nordisk-baltisk regional avdelning.

Skälen för regeringens förslag och bedömning

Bakgrunden till avtalet om en nordisk-baltisk regional avdelning

Den enhetliga patentdomstolen ska enligt artikel 6 i domstolsavtalet bestå av en första instans, en andra instans och ett kansli. Första instansen ska ha en central avdelning samt lokala och regionala avdelningar. En regional avdelning ska i enlighet med artikel 18.1 i stadgan för den enhetliga patentdomstolen inrättas för två eller fler avtalsslutande medlemsstater på deras begäran. Stadgan, som innehåller institutionella och ekonomiska

Prop. 2013/14:89

51

bestämmelser för den enhetliga patentdomstolen, finns bifogad som bilaga I till domstolsavtalet. En begäran om att inrätta en regional avdelning ska ställas till ordföranden i domstolens administrativa kommitté. I begäran ska även sätet för den regionala avdelningen anges.

Domstolsavtalet ger alltså de avtalsslutande medlemsstaterna en möjlighet att välja att inrätta en lokal avdelning eller tillsammans med en eller flera medlemsstater ingå i en regional avdelning. Om en medlemsstat varken inrättar en lokal avdelning eller deltar i en regional avdelning, blir den centrala avdelningen behörig att pröva de mål som annars skulle ha prövats av den lokala eller regionala avdelningen.

Enligt domstolsavtalet ska rättegångsspråket vara det officiella språket eller ett av de officiella språken i den medlemsstat som är värd för en lokal avdelning eller det eller de officiella språk som angetts av de medlemsstater som deltar i en regional avdelning. Medlemsstater som inrättar en lokal avdelning eller deltar i en regional avdelning har också en möjlighet att fastställa ett eller flera av europeiska patentverkets officiella språk (engelska, franska och tyska) som rättegångsspråk för sin lokala eller regionala avdelning.

Efter att domstolsavtalet undertecknades i februari 2013 har Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen och Sverige fört förhandlingar om att inrätta en nordisk-baltisk regional avdelning. Finland beslutade i december 2013 att lämna samarbetet och i stället inrätta en lokal finsk avdelning. I februari 2014 beslutade även Danmark att inrätta en lokal avdelning. Förhandlingarna mellan de kvarvarande medlemsstaterna har resulterat i ett avtal som innebär att parterna ska begära att domstolen upprättar en regional avdelning för dem, att sätet ska placeras i Stockholm och att rättegångsspråket i avdelningen ska vara engelska. Regeringen beslutade att underteckna avtalet den 20 februari 2014. Själva undertecknandet ägde rum i Bryssel den 4 mars 2014 med förbehåll för riksdagens godkännande. Även Estland, Lettland och Litauen undertecknade avtalet vid detta tillfälle.

Avtalet om en nordisk-baltisk regional avdelning

Avtalet om en nordisk-baltisk regional avdelning är öppet för anslutning av varje nordisk och baltisk stat som också är en avtalsslutande medlemsstat till domstolsavtalet. Avtalets formulering är alltså sådan att Finland och Danmark skulle kunna ansluta sig senare om de skulle ompröva sina beslut.

Avtalet innebär att parterna gemensamt ska begära att den enhetliga patentdomstolen inrättar en nordisk-baltisk regional avdelning i enlighet med artikel 18.1 i domstolsavtalets stadga (artikel 1).

En regional avdelning får hålla förhandlingar på olika platser enligt artikel 7.5 i domstolsavtalet. Med stöd av denna bestämmelse har parterna kommit överens om att parterna ska möjliggöra detta och att faciliteter för dessa ändamål ska tillhandahållas i respektive stat (artikel 2). Kostnaderna för sådana faciliteter, vilket även inkluderar kostnader för nödvändigt administrativt stöd, ska bäras av respektive stat (artikel 3).

Parterna har vidare kommit överens om att ange engelska som enda rättegångsspråk vid den regionala avdelningen. Tolkning och översätt-

Prop. 2013/14:89

52

ning kommer att tillhandahållas i enlighet med domstolsavtalet och rättegångsreglerna för den enhetliga patentdomstolen (artikel 4).

Sätet för avdelningen, som också ska fungera som underavdelning till domstolens huvudsakliga kansli, ska placeras i Stockholm. Samtliga kostnader för sätet och kansliverksamheten som inte täcks av budgeten för den enhetliga patentdomstolen ska täckas av Sverige (artikel 5). De kostnader som Sverige ska bära är främst hänförliga till lokaler, drift och förvaltning. Under en inledande övergångsperiod på sju år ska Sverige även täcka lönekostnaderna för sätets administrativa stödpersonal.

Tvister om tolkningen eller tillämpningen av avtalet ska avgöras genom förhandling mellan parterna (artikel 6). Avtalet gäller på obegränsad tid. Varje part kan frånträda avtalet genom ett närmare angivet förfarande. Den omständigheten att en part frånträder avtalet leder inte till att den regionala avdelningen upphör att existera (artikel 7). Som nämns ovan kan varje nordisk och baltisk stat, som också är en avtalsslutande medlemsstat till domstolsavtalet, närsomhelst ansluta sig genom att ge in en begäran om det till övriga parter (artikel 8).

Avtalet ska godkännas av parterna i enlighet med deras respektive nationella procedurer och det träder i kraft när två parter, varav Sverige är en, har godkänt avtalet och ratificerat domstolsavtalet. Parterna ska meddela varandra när nödvändiga nationella procedurer för godkännande har fullgjorts. Avtalets ikraftträdande är beroende av att domstolsavtalet har trätt i kraft (artikel 9).

Sverige bör tillträda avtalet om en nordisk-baltisk regional avdelning

Regeringens målsättning är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för en god tillgänglighet till domstolen för användare och en bibehållen hög patentkompetens.

Att Sverige varken skulle inrätta en lokal avdelning eller ingå i en regional avdelning och i stället låta domstolens centrala avdelning hantera målen har aldrig varit ett alternativ för regeringen. Ett sådant alternativ skulle innebära att närheten till domstolen för svenska parter går förlorad. Vidare skulle det försvåra svenska domares, advokaters, patentombuds och andra experters möjligheter att arbeta i eller vid domstolen. Den fråga som har övervägts är i stället valet mellan en regional och en lokal avdelning. Regeringen ser klara fördelar med en regional avdelning.

Regeringen har inom ramen för Justitiedepartementets referensgrupp för patenträtt fortlöpande informerat svenska användare om förhandlingarna med de nordiska och baltiska medlemsstaterna. Flera organisationer har gett in skriftliga synpunkter till Justitiedepartementet. Bland annat har Sveriges advokatsamfund och Stockholms handelskammare gemensamt gett in en skrift i vilken organisationerna uttrycker ett tydligt stöd för en nordisk-baltisk regional avdelning. Svenskt Näringsliv stöder i huvudsak det avtal som nu undertecknats, medan Svenska Föreningen för

Immaterialrätt och Företagarna inte har tagit ställning till vilket alternativ Sverige bör välja med hänsyn bl.a. till att det är för oklart vilket alternativ som ger bäst förutsättningar för att bevara svensk domarkompetens.

Regeringen konstaterar att genom att flera medlemsstater går samman och inrättar en regional avdelning uppnås ett större målunderlag än om

Prop. 2013/14:89

53

var och en inrättar en lokal avdelning. Ett större målunderlag ger en bättre möjlighet att bibehålla en hög kompetens på avdelningen, vilket i sin tur bidrar till större effektivitet och högre kvalitet. En regional avdelning kan också förväntas ge en större kostnadseffektivitet för den enhetliga patentdomstolen. Exempelvis behöver sannolikt ett totalt sett mindre antal domare och administrativ personal anställas än om varje land upprättar en egen lokal avdelning. Det ligger i svenskt intresse att hålla kostnaderna för domstolen så låga som möjligt, eftersom domstolens kostnader kommer att påverka domstolsavgifternas storlek. Vidare ger en regional avdelning större möjligheter för svenska domare att arbeta i den nya patentdomstolen. Till detta bidrar domstolsavtalets regler om sitsarnas sammansättning. Enligt domstolsavtalet ska två av tre domare i en sits vid en regional avdelning komma från regionen medan det för en svensk lokal avdelning endast skulle medges en svensk domare per sits.

Enligt det avtal som nu undertecknats ska den regionala avdelningens säte placeras i Stockholm. Härigenom uppnås en närhet till en så stor del av svenska användare som möjligt samtidigt som den kompetens på patentområdet som finns i Stockholmsregionen kan utnyttjas. Avdelningen ska vara operativ direkt när domstolsavtalet träder i kraft och det kommer alltså inte finnas någon startsträcka där kompetens kan tillförsäkras genom utbildning eller träning. Regeringen bedömer därför att det är viktigt att i så stor utsträckning som möjligt utnyttja befintlig kompetens, t.ex. genom en samlokalisering med Stockholms tingsrätt, som i dag handlägger i princip samtliga patentmål i Sverige.

Det engelska språket kommer enligt avtalet att vara det enda rättegångsspråket vid den nordisk-baltiska regionala avdelningen. Det är viktigt att kunna erbjuda en effektiv och rättssäker domstolsprocess. Domarna i avdelningen kommer att ha olika nationaliteter och det är nödvändigt att rättegångsspråket är ett språk som dessa kan förstå och arbeta på. Den valda lösningen kommer visserligen att innebära att parter kan komma att behöva processa på ett annat språk än sitt eget. Parterna kommer dock att företrädas av en advokat eller ett patentombud som förväntas kunna förstå och arbeta på engelska. Vidare kommer tolkning och översättning att tillhandahållas i enlighet med domstolsavtalet och rättegångsreglerna för den enhetliga patentdomstolen.

Regeringen gör bedömningen att de bästa förutsättningarna för användarna och för att bibehålla hög patentkompetens skapas genom att Sverige tillträder avtalet om en nordisk-baltisk regional avdelning med säte i Stockholm och med engelska som rättegångsspråk.

Som nämns i avsnitt 3 har det endast ingått i Patentlagsutredningens uppdrag att analysera vilka rättsliga och praktiska åtgärder, inklusive organisatoriska, som behöver vidtas för att Sverige ska kunna delta i en regional avdelning alternativt upprätta en egen lokal avdelning. Utredningens bedömning, som regeringen instämmer i, är att det inte krävs någon nationell reglering.

Riksdagens godkännande

Enligt 9 kap. 8 § andra stycket regeringsformen får regeringen inte, utan att riksdagen har medgett det, ta upp lån eller göra andra ekonomiska åtaganden för staten. Avtalet om inrättande av en nordisk-baltisk regional

Prop. 2013/14:89

54

avdelning innehåller förpliktelser för Sverige att täcka kostnaderna för avdelningens säte och dess kansliverksamhet som inte ryms inom ramen för den enhetliga domstolens budget. Avtalet behöver således godkännas av riksdagen.

9 Frist för att ge in prioritetshandlingar

Regeringens förslag: Om åberopade prioritetshandlingar inte kommit in i tid, ska patentmyndigheten underrätta sökanden och ge denne möjlighet att ge in handlingarna inom två månader från underrättelsen.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens (se betänkandet s. 103).

Remissinstanserna: Med ett undantag tillstyrker remissinstanserna förslaget eller har ingen invändning mot det. PRV och Kungl. tekniska högskolan framhåller särskilt förslagets fördelar. Regelrådet avstyrker det, då underlag för att bedöma de administrativa kostnaderna saknas.

Skälen för regeringens förslag: Den som har lämnat in en patentansökan i en stat som är ansluten till Pariskonventionen den 20 mars 1883 för skydd av den industriella äganderätten (Pariskonventionen) får inom 12 månader lämna in en patentansökan avseende samma uppfinning i en annan stat och begära prioritet från den tidigare ansökan. Den första ansökan kallas prioritetsgrundande ansökan. Den senare ansökan anses vara gjord samtidigt med den första. Den dag den första ansökan lämnades in kallas prioritetsdag. Att en ansökan har prioritet innebär att sökanden kan få företräde framför andra som ansöker om patent på samma eller en liknande uppfinning.

Förutsatt att den senare patentansökan lämnas in inom

tolvmånadersfristen har sökanden som huvudregel 16 månader från prioritetsdagen på sig att begära prioritet för den senare ansökan.

Om den tidigare ansökan har getts in till en patentmyndighet i en annan till Pariskonventionen ansluten stat, ska sökanden för att få prioritet enligt svensk rätt ge in bevis om sökandens namn och om ingivningsdagen för den prioritetsgrundande ansökan. Sökanden ska även ge in en kopia av den tidigare ansökan till PRV. Detta ska ske utan föreläggande från PRV. Följden av att det inte sker är att rätten till prioritet går förlorad.

Enligt Patenträttskonventionen (Patent Law Treaty, PLT) med tillämpningsföreskrifter får en fördragsslutande stat kräva att ett prioritetsdokument ges in inom en tidsfrist på minst 16 månader från prioritetsdagen; om sökanden inte uppfyller kravet ska patentmyndigheten underrätta sökanden samt ge denne möjlighet att uppfylla kraven och yttra sig inom en tidsfrist som ska vara minst två månader från dagen för underrättelsen.

Den nuvarande regleringen i patentlagen ger inte utrymme att underrätta en sökande om en åberopad men inte ingiven prioritetshandling och ge denne möjlighet att skicka in en sådan inom viss tid.

Som utredningen anger finns det fördelar med att patentlagen bättre anpassas till Patenträttskonventionen. Det skulle öka rättssäkerheten för sökanden. Dessutom skulle det ge PRV rätt att fullt ut ansluta sig till den

Prop. 2013/14:89

55

internationella databas för prioritetshandlingar som utvecklats mellan World Intellectual Property Organization (WIPO) och samarbetande patentmyndigheter. Det skulle i sin tur ge praktiska fördelar för sökanden. Som det är i dag kan PRV i databasen nämligen bara ladda upp en prioritetsgrundande ansökan som gjorts hos PRV; verket får inte ladda ned (hämta) prioritetsdokument som laddas upp av utländska patentmyndigheter. Med ändringen blir även nedladdning möjlig. Det innebär att både sökande och PRV har möjlighet att i ökad utsträckning arbeta digitalt i stället för att hantera pappersdokument. Om den nedladdande patentmyndigheten i detta samarbete av någon anledning inte lyckas hämta ett åberopat prioritetsdokument, ska myndigheten enligt riktlinjerna för samarbetet underrätta sökanden om detta och ge denne två månader från underrättelsen att se till att myndigheten får tillgång till dokumentet. En patentmyndighet som vill ansluta sig fullt ut till samarbetet måste uppfylla riktlinjerna. För PRV blir det möjligt genom den föreslagna ändringen.

Med anledning av synpunkten från Regelrådet om att det saknas underlag för att bedöma de administrativa kostnaderna konstaterar regeringen att PRV:s fulla anslutning till det digitala samarbetet ger sökanden en möjlighet att slippa de kostnader som är förenade med att ge in prioritetsdokument i pappersversion till patentverk i olika länder. En sådan underrättelse från PRV som föreslås innebär inte att en sökande behöver vidta några åtgärder. Om en sökande väljer att ge in handlingar som en följd av PRV:s underrättelse – och har en begränsad kostnad för det – så är det för att uppnå fördelen av att kunna åberopa prioritet (se även avsnitt 11).

Med undantag för Regelrådet har ingen remissinstans någon invändning mot utredningens förslag. Som utredningen föreslår bör patentlagen ändras så att PRV ska underrätta en sökande som inte ger in prioritetshandlingar i tid och ge denne möjlighet att inom två månader göra detta.

10 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Lagändringarna, förutom ändringarna om prioritetshandlingar och översättning, ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Ändringarna om prioritetshandlingar och översättning ska träda i kraft den 1 juli 2014.

Äldre bestämmelser om en översättnings rättsliga betydelse ska gälla i fråga om europeiska patentansökningar som getts in och europeiska patent som meddelats före ikraftträdandet. I fråga om sådana patentansökningar och patent ska även de upphävda bestämmelserna om rättelse av översättningar gälla.

Utredningens förslag: Den lagändring som avser prioritetshandlingar ska träda i kraft den 1 april 2014. I övrigt ska lagändringarna träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Det föreslås ingen övergångsbestämmelse.

Prop. 2013/14:89

56

Remissinstanserna: Få remissinstanser uttalar sig i frågorna.Svenskt

Näringsliv anser att även den ändring som gäller översättningars rättsliga betydelse ska träda i kraft tidigare än de ändringar som föreslås med anledning av patentförordningen och domstolsavtalet.

Skälen för regeringens förslag: Tillämpningen av patentförordningen, översättningsförordningen och domstolsavtalet är sammankopplad. Patentförordningen och översättningsförordningen har trätt i kraft. De ska dock tillämpas först den dag då domstolsavtalet träder i kraft. Domstolsavtalet träder i kraft den första dagen i den fjärde månaden efter deponeringen av det trettonde ratifikationsinstrumentet, förutsatt att Tyskland, Frankrike och Förenade kungariket finns bland de stater som då har ratificerat avtalet (se artikel 89.1 i domstolsavtalet och överväganden om Bryssel Iförordningen i avsnitt 7). Det kommer inte att ske före år 2015. Det enhetliga patentsystemet kommer att tillämpas i ökad utsträckning i takt med att de avtalsslutande medlemsstaterna ratificerar domstolsavtalet; ett europeiskt patent med enhetlig verkan gäller bara i förhållande till de stater där den enhetliga patentdomstolen har fått exklusiv behörighet.

Avsikten är att de lagändringar som föreslås med anledning av patentförordningen och domstolsavtalet ska träda i kraft samtidigt som det enhetliga patentsystemet blir tillämpligt i Sverige. Eftersom det inte nu går att avgöra tidpunkten för detta, föreslår regeringen att dessa lagändringar ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

När det gäller lagändringarna om prioritetshandlingar och översättning saknas det skäl att vänta med ikraftträdandet. Eftersom de inte kräver något särskilt förberedelsearbete hos PRV eller någon annan, bör de kunna träda i kraft den 1 juli 2014.

Det är lämpligt att de nya bestämmelserna om översättning knyts till en tydlig tidpunkt i fråga om både europeiska patentansökningar och europeiska patent. Därför föreslår regeringen övergångsbestämmelser som kopplar tillämpligheten till händelser som är enkla att konstatera. Det föreslås att hittillsvarande bestämmelser om översättningars rättsliga betydelse ska gälla i fråga om ansökningar för vilka det europeiska patentverket har fastställt en ingivningsdag som ligger före ikraftträdandet och i fråga om europeiska patent för vilka det europeiska patentverket före ikraftträdandet har kungjort sitt beslut att bifalla ansökan. I fråga om sådana patentansökningar och patent bör dessutom de upphävda bestämmelserna om rättelse av översättningar fortsatt gälla.

Domstolsavtalet innehåller övergångsbestämmelser (artikel 83) som påverkar innehållet i de föreslagna lagändringarna, t.ex. om svenska domstolars behörighet (57 e, 59 b, 65 och 65 a §§). Den skadeståndsbestämmelse som föreslås ska enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer tillämpas på skadefall som inträffar efter dess ikraftträdande (se prop. 1972:5 s. 593). Den kräver ingen särskild övergångsbestämmelse. Inte heller lagändringarna i övrigt med anledning av det enhetliga patentsystemet kräver några övergångsbestämmelser i denna lag.

Prop. 2013/14:89

57

11 Konsekvenser

Regeringens bedömning: De föreslagna ändringarna angående prioritetsdokument och den rättsliga betydelsen av en översättning bedöms innebära besparingar och öka rättssäkerheten för den som ansöker om respektive innehar ett patent.

De föreslagna lagändringarna bedöms inte medföra några kostnader för det allmänna.

Ett tillträde till avtalet om en nordisk-baltisk regional avdelning bedöms inte få några direkta offentligfinansierade effekter.

Utredningens bedömning överensstämmer i allt väsentligt med regeringens (se betänkandet s. 110 f.).

Remissinstanserna: Få remissinstanser har några synpunkter.Regelrådet, som endast bedömt de begränsade förslag som inte föranleds av

EU-förordningarna, avstyrker förslaget med anledning av att det saknas underlag för att bedöma de administrativa kostnaderna. Justitiekanslern anser att den nya skadeståndsordning som föreslås inte kan antas rymmas inom myndighetens nuvarande anslag.

Skälen för regeringens bedömning: De frågor som behandlas i propositionen omfattar i huvudsak två EU-förordningar och ett mellanstatligt avtal.

Förordningarnas och domstolsavtalets ikraftträdande och tillämpning är i sig inte beroende av de föreslagna ändringarna. I den delen är regeringens förslag begränsade till nödvändiga lagändringar till följd av rättsakterna.

De som berörs av de föreslagna ändringarna är främst enskilda som söker patent.

Förslaget om att PRV ska underrätta en sökande som inte har gett in prioritetshandlingar i tid och ge denne tillfälle att ge in handlingarna är avsett att förbättra handläggningen och främja samarbetet med utländska patentmyndigheter. Ändringen innebär att Sverige fullt ut kan ansluta sig till ett system där patentmyndigheten kan ta fram prioritetsdokument ur en databas. Sökanden kan då slippa att ge in prioritetsdokument i pappersform till alla aktuella patentmyndigheter, vilket kan innebära besparingar för både sökande och patentmyndigheten samt ökad rättssäkerhet för sökande (se avsnitt 9).

Förslaget att handlingar om europeiskt patent ska gälla i lydelsen på handläggningsspråket syftar till att öka rättssäkerheten. När bara en lydelse av patentkraven bestämmer patentets skyddsomfång minskar tolkningsutrymmet och osäkerheten om patentet. Patenthavaren kan också utgå från att samma patentskydd gäller i olika länder och att det alltså inte finns någon risk för att det här begränsas av en bristfällig översättning. Samtidigt kommer allmänheten även i fortsättningen att kunna skapa sig en generell uppfattning om vad patentet omfattar utan att behöva läsa några handlingar på engelska, franska eller tyska, eftersom den centrala delen av patentet – patentkraven – fortfarande kommer att finnas i svensk översättning (se avsnitt 6).

De föreslagna ändringarna bedöms inte påverka vare sig domstolarnas eller PRV:s arbete i någon nämnvärd omfattning. Justitiekanslern kommer

Prop. 2013/14:89

58

att företräda staten inom ramen för s.k. frivillig skadeståndsreglering eller i domstol, om skadeståndskrav riktas mot Sverige med påstående om att den enhetliga patentdomstolens överinstansrätt har överträtt unionsrätten och därmed orsakat skada. Sådana arbetsinsatser bedöms dock bli sällsynta och kostnaderna bedöms kunna rymmas inom ramen för Justitiekanslerns anslag. Sammanfattningsvis bedöms ändringarna inte innebära några beaktansvärda kostnader för det allmänna. Regeringen överväger frågan om vilken myndighet som bör ansvara för att betala ut skadestånd och proportionerliga bidrag för statens räkning samt begära bidrag av andra stater inom ramen för det solidariska skadeståndsansvaret.

Ett tillträde till avtalet om en nordisk-baltisk regional avdelning bedöms inte få några direkta offentligfinansierade effekter.

12 Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i patentlagen (1967:837)

1 kap. Allmänna bestämmelser

5 a § När den domstol som avses i 93 a § prövar mål om europeiska patent som

avses i 80 § tredje stycket, gäller artiklarna 25–30 i avtalet om en enhetlig patentdomstol som lag här i landet i fråga om vilka handlingar som omfattas av ensamrätten och ensamrättens begränsningar. Artiklarna gäller i originaltexternas lydelse. Originaltexterna har samma giltighet.

Artiklarna 25–30 i originaltext finns tillsammans med en svensk översättning som en bilaga till denna lag.

Paragrafen är ny och innebär att artiklarna 25–30 i domstolsavtalet inkorporeras. Övervägandena finns i avsnitt 7.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2012 av den 17 december 2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd (patentförordningen) finns ett krav på att de handlingar som omfattas av ensamrätten och ensamrättens begränsningar ska regleras av nationell rätt och samtidigt vara enhetliga i alla de medlemsstater som deltar i det fördjupade samarbetet om ett enhetligt patentskydd (artikel 5.2 och 5.3).

Paragrafen är tillämplig när den enhetliga patentdomstolen prövar mål. Den tillämpas endast i mål om europeiska patent med enhetlig verkan.

Artiklarna 25–30 i avtalet om en enhetlig patentdomstol (domstolsavtalet) ger besked om vilka handlingar beträffande den patentskyddade uppfinningen som omfattas av ensamrätten, dvs. vilka handlingar som är förbehållna patenthavaren. Om andra vidtar sådana handlingar (utan patenthavarens samtycke), är det fråga om patentintrång. Artiklarna ger även besked om ensamrättens begränsningar.

Med anledning av Lagrådets fråga förtydligas att en tillämpning av dessa bestämmelser innebär att artiklarna 25–30 i domstolsavtalet ersätter övriga bestämmelser i denna lag i fråga om vilka handlingar som omfattas av ensamrätten och ensamrättens begränsningar.

Prop. 2013/14:89

59

Domstolsavtalet finns i originaltext på engelska, franska och tyska. Originaltexterna är lika giltiga (artikel 88.1). Tolkningar av domstolsavtalet sker alltså utifrån dessa tre språkversioner. Genom inkorporeringen gäller de engelska, franska och tyska språkversionerna av artiklarna 25–30 som svensk lag.

I kommentaren till 93 a § finns ytterligare upplysningar om domstolsavtalet.

6 b § En sökande som har begärt prioritet ska inom 16 månader från den dag från vilken prioritet begärs ge in följande handlingar till patentmyndigheten i fråga om den tidigare ansökan.

1. Ett bevis om sökandens namn och om ingivningsdagen utfärdat av den myndighet som har mottagit ansökan.

2. En av samma myndighet bestyrkt kopia av ansökan.

Om beviset eller kopian inte har kommit in inom den tid som anges i första stycket, ska patentmyndigheten underrätta sökanden och ge denne möjlighet att ge in handlingarna inom två månader från dagen för underrättelsen.

Beviset eller kopian behöver inte ges in, om den tidigare ansökan har getts in till patentmyndigheten.

Paragrafen innehåller villkor för att en sökande ska få prioritet. Övervägandena finns i avsnitt 9.

Ett nytt andra stycke införs. Bestämmelsen innebär att patentmyndigheten ska underrätta den sökande som har begärt prioritet men vars prioritetshandlingar inte kommit in inom 16-månadersfristen (enligt första stycket) och ge denne möjlighet att ge in handlingarna inom två månader. Om prioritetshandlingarna inte kommit in ens efter tvåmånadersfristen, gäller inte rätten till prioritet (6 g §). Bestämmelsen är tillämplig på de förfaranden för att ge in prioritetshandlingar som patentmyndigheten erbjuder, inklusive ingivning digitalt.

4 a kap. Patentbegränsning m.m.

40 a § En patenthavare får hos patentmyndigheten begära

1. att ett eller flera patentkrav och, om det behövs, beskrivningen ändras så att patentskyddets omfattning begränsas (patentbegränsning), eller

2. att patentet upphävs. Om patentkraven är skrivna på engelska, ska patenthavaren vid en begäran enligt första stycket 1 ge in en översättning till svenska av patentkraven i den lydelse som begärs.

En begäran enligt första stycket ska avslås om det vid tidpunkten för begäran pågår ett invändningsförfarande enligt 24 § eller enligt artikel 99 i den i München den 5 oktober 1973 avslutade konventionen om meddelande av europeiska patent (den europeiska patentkonventionen) eller ett mål om ogiltighet enligt 52 § som avser patentet. Om patenthavaren har begärt eller begär att patentet ska begränsas eller upphävas enligt artikel 105 a i den europeiska patentkonventionen, ska en begäran enligt första stycket förklaras vilande tills det europeiska patentverket meddelat slutligt beslut i frågan.

En begäran enligt första stycket får inte utan berörda rättighetshavares samtycke bifallas så länge patentet är utmätt, belagt med kvarstad, taget i anspråk genom betalningssäkring eller en tvist om överföring av patentet pågår vid en domstol.

För en begäran enligt första stycket ska patenthavaren betala en särskild avgift.

Prop. 2013/14:89

60

Paragrafen gäller inte i fråga om europeiska patent som avses i 80 § tredje stycket. Den tillämpas dock i fråga om tilläggsskydd som avses i 105 §, även om grundpatentet är ett europeiskt patent med enhetlig verkan.

Paragrafen innehåller bestämmelser om begränsning och upphävande av patent i administrativ ordning på patenthavarens begäran. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Ett sjätte stycke införs. Första meningen innebär att europeiska patent med enhetlig verkan undantas från paragrafens tillämpning. En innehavare av ett sådant patent får alltså inte hos patentmyndigheten begära att patentet begränsas eller upphävs. Undantaget är en följd av patentförordningens krav på att ett europeiskt patent med enhetlig verkan ska ha enhetlig karaktär och därför får begränsas, överlåtas, upphävas eller upphöra endast avseende alla de medlemsstater som deltar i det fördjupade samarbetet om ett enhetligt patentskydd (artikel 3.2). Det är alltså bara det europeiska patentverket som kan besluta om begränsning eller upphävande av ett sådant patent (se artikel 105 a–105 c i den europeiska patentkonventionen). Av undantaget följer att inte heller 40 b–40 d §§ gäller i fråga om europeiska patent med enhetlig verkan.

En nationell patentmyndighet får i enlighet med EU:s tilläggsskyddsförordningar, utan att dessa ändras, meddela nationella tilläggsskydd även när grundpatentet är ett europeiskt patent med enhetlig verkan. Det är den enstämmiga tolkning av förordningarna som görs av kommissionen och de deltagande medlemsstaterna. PRV får alltså meddela sådana tilläggsskydd med verkan i Sverige.

Andra meningen innebär att en innehavare av ett tilläggsskydd vars grundpatent är ett europeiskt patent med enhetlig verkan får begära begränsning eller upphävande av skyddet hos patentmyndigheten, utan hinder av undantaget i första meningen. Det är en särskild föreskrift som i fråga om begränsning och upphävande avviker från utgångspunkten enligt förordningarna, att de nationella föreskrifter om förfarande som gäller för grundpatentet ska tillämpas också på tilläggsskyddet (artikel 19.1 i förordningen som avser läkemedel och artikel 18.1 i förordningen som avser växtskyddsmedel).

7 kap. Patents upphörande m.m.

54 § Om patenthavaren hos patentmyndigheten skriftligen avstår från patentet, ska myndigheten förklara att patentet har upphört i sin helhet.

Om patentet är utmätt, belagt med kvarstad eller taget i anspråk genom betalningssäkring eller om en tvist pågår vid domstol om överföring av patentet, får patentet inte förklaras ha upphört, så länge utmätningen, kvarstaden eller betalningssäkringen består eller tvisten inte har blivit slutligt avgjord.

Paragrafen gäller inte i fråga om europeiska patent som avses i 80 § tredje stycket. Den tillämpas dock i fråga om tilläggsskydd som avses i 105 §, även om grundpatentet är ett europeiskt patent med enhetlig verkan.

Paragrafen innehåller bestämmelser om följden av att patenthavaren avstår från patentet. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Ett tredje stycke införs. Första meningen innebär att europeiska patent med enhetlig verkan undantas från paragrafens tillämpning. Patentmyndigheten får alltså inte förklara att ett sådant patent har upphört. Därför

Prop. 2013/14:89

61

omfattar undantaget även andra stycket. Undantaget är en följd av patentförordningens krav på att ett europeiskt patent med enhetlig verkan ska ha enhetlig karaktär och därför får begränsas, överlåtas, upphävas eller upphöra endast avseende alla de medlemsstater som deltar i det fördjupade samarbetet om ett enhetligt patentskydd (artikel 3.2).

En nationell patentmyndighet får i enlighet med EU:s tilläggsskyddsförordningar, utan att dessa ändras, meddela nationella tilläggsskydd även när grundpatentet är ett europeiskt patent med enhetlig verkan. Det är den enstämmiga tolkning av förordningarna som görs av kommissionen och de deltagande medlemsstaterna. PRV får alltså meddela sådana tilläggsskydd med verkan i Sverige.

Andra meningen innebär att patentmyndigheten, utan hinder av undantaget i första meningen, ska förklara att tilläggsskyddet har upphört i sin helhet, om innehavaren skriftligen avstår från tilläggsskyddet. Det är en särskild föreskrift som i fråga om avstående avviker från utgångspunkten enligt förordningarna, att de nationella föreskrifter om förfarande som gäller för grundpatentet ska tillämpas också på tilläggsskyddet (artikel 19.1 i förordningen som avser läkemedel och artikel 18.1 i förordningen som avser växtskyddsmedel).

9 kap. Ansvar och ersättningsskyldighet m.m.

57 e § Ett beslut om informationsföreläggande får meddelas av den domstol som avses i 65 §, om inte något annat följer av 65 a §.

Om yrkandet om informationsföreläggande riktar sig mot den som är sökandens motpart i ett mål om intrång, ska bestämmelserna om rättegång som gäller för det målet tillämpas. Ett beslut om informationsföreläggande får överklagas särskilt.

Om yrkandet om informationsföreläggande riktar sig mot någon annan än den som anges i andra stycket, ska lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas. För prövning av frågan får det även hållas förhör enligt 37 kap. rättegångsbalken. Domstolen får bestämma att vardera parten ska svara för sina rättegångskostnader.

Talan om utdömande av vite får föras av den som har ansökt om föreläggandet och ska handläggas enligt reglerna i rättegångsbalken om åtal för brott för vilket svårare straff än böter inte är föreskrivet. I samband med en sådan talan får talan föras om ett nytt informationsföreläggande.

Paragrafen innehåller processuella bestämmelser om informationsföreläggande, dvs. föreläggande gentemot någon att lämna viss information i samband med misstanke om intrång. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Enligt första stycket får ett beslut om informationsföreläggande meddelas av den domstol som avses i 65 §, dvs. Stockholms tingsrätt.

Genom ändringen görs ett undantag för de fall där den enhetliga patentdomstolen är ensam behörig enligt 65 a §. Innebörden av det är att Stockholms tingsrätt inte är behörig att besluta om informationsföreläggande, om den enhetliga patentdomstolen är ensam behörig enligt domstolsavtalet. Bestämmelser av relevans för frågan om den enhetliga patentdomstolens exklusiva behörighet finns i artiklarna 2, 3, 31, 32 och 83 i domstolsavtalet.

Ändringen i denna paragraf kompletterar ändringen i 65 §. Den uttömmande listan över måltyper i 65 § innefattar nämligen inte ett yrkande

Prop. 2013/14:89

62

om informationsföreläggande som riktar sig mot någon annan än den som är sökandens motpart i ett intrångsmål.

59 b § Ett beslut om intrångsundersökning meddelas av den domstol som avses i 65 §, om inte något annat följer av 65 a §.

En fråga om intrångsundersökning får tas upp endast på yrkande av patenthavaren eller den som på grund av licens har rätt att utnyttja uppfinningen. Om en rättegång inte är inledd, ska yrkandet framställas skriftligen.

Innan ett beslut om undersökning meddelas ska motparten ha fått tillfälle att yttra sig. Domstolen får dock omedelbart meddela ett beslut som gäller till dess annat har beslutats, om ett dröjsmål skulle medföra risk för att föremål eller handlingar som har betydelse för utredning om intrånget skaffas undan, förstörs eller förvanskas.

I övrigt ska en fråga om intrångsundersökning som uppkommer då en rättegång inte är inledd handläggas på samma sätt som om frågan har uppkommit under en rättegång.

Paragrafen innehåller processuella bestämmelser om intrångsundersökning, dvs. undersökning hos den som skäligen kan antas ha gjort eller medverkat till ett intrång. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Enligt första stycket meddelas beslut om intrångsundersökning av den domstol som avses i 65 §, dvs. Stockholms tingsrätt.

Genom ändringen görs ett undantag för de fall där den enhetliga patentdomstolen är ensam behörig enligt 65 a §. Innebörden av det är att Stockholms tingsrätt inte är behörig att besluta om intrångsundersökning, om den enhetliga patentdomstolen är ensam behörig enligt domstolsavtalet. Bestämmelser av relevans för frågan om den enhetliga patentdomstolens exklusiva behörighet finns i artiklarna 2, 3, 31, 32 och 83 i domstolsavtalet.

Ändringen i denna paragraf kompletterar ändringen i 65 §. Den uttömmande listan över måltyper i 65 § innefattar nämligen inte ett yrkande om intrångsundersökning som framställs då en rättegång inte är inledd.

64 § Den som vill väcka talan om ett patents ogiltighet, överföring av ett patent eller meddelande av tvångslicens ska anmäla detta till patentmyndigheten samt underrätta var och en som enligt patentregistret innehar licens till eller panträtt i patentet. Om en licenstagare vill väcka talan om intrång i ett patent eller om fastställelse enligt 63 § första stycket, ska licenstagaren underrätta patenthavaren om detta. Detsamma gäller om en panthavare vill väcka talan med anledning av intrång i patentet.

Underrättelseskyldigheten enligt första stycket anses fullgjord, när underrättelsen i betald rekommenderad försändelse sänts till den adress som har antecknats i patentregistret.

Om det när talan väcks inte visas att anmälan eller underrättelse har skett enligt första stycket, ska käranden föreläggas att avhjälpa bristen inom viss tid. Följer käranden inte föreläggandet, ska talan avvisas.

Paragrafen gäller inte den som vill väcka talan vid den domstol som avses i 93 a § eller talan vid en svensk domstol i fråga om ett europeiskt patent som avses i 80 § tredje stycket.

Paragrafen innehåller bestämmelser om anmälan till patentmyndigheten och underrättelse till licenshavare, panthavare eller patenthavare om en

Prop. 2013/14:89

63

avsikt att väcka talan som processförutsättningar i vissa patenttvister. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Ett fjärde stycke införs som innebär att den som vill väcka talan vid den enhetliga patentdomstolen inte omfattas av kraven på anmälan och underrättelse (oavsett om talan avser ett europeiskt patent med enhetlig verkan eller ett europeiskt patent utan enhetlig verkan). Inte heller den som vid en svensk domstol vill väcka en talan i fråga om ett europeiskt patent med enhetlig verkan har någon sådan skyldighet. Undantaget innebär alltså att det i dessa fall inte är en processförutsättning att anmälan och underrättelse skett. Undantaget är en följd av dels att enhetlig verkan registreras av det europeiska patentverket i det europeiska patentregistret, inte av patentmyndigheten i patentregistret (artiklarna 2 d, 2 e och 9.1 i patentförordningen), dels att förutsättningarna för en process i den enhetliga patentdomstolen inte kan regleras i denna lag.

Det är bara i begränsad omfattning som den enhetliga patentdomstolen inte är ensam behörig i fråga om europeiska patent med enhetlig verkan (artiklarna 2 g, 3 och 32.1 i domstolsavtalet). Antalet fall då någon kan väcka talan i Sverige om ett sådant patent kan därför antas vara begränsat. Ett exempel på när undantagets andra led är tillämpligt är då någon vid en svensk domstol vill väcka talan om meddelande av en tvångslicens för att här utöva en uppfinning som skyddas av ett europeiskt patent med enhetlig verkan. Som utgångspunkt är det nämligen svensk rätt som reglerar frågor om sådana tvångslicenser (skäl 10 i patentförordningen).

65 § Stockholms tingsrätt är, om inte något annat följer av 65 a §, rätt domstol i mål som gäller

1. bättre rätt till patentsökt uppfinning,

2. patents ogiltighet eller överföring av patent,

3. meddelande av tvångslicens, fastställande av nya villkor för eller upphävande av sådan licens eller rätt som avses i 53 § andra stycket,

4. patentintrång,

5. fastställelse enligt 63 §,

6. bestämmande av ersättning enligt 78 §, eller

7. skadestånd enligt 93 b §.

Paragrafen innehåller en bestämmelse som anger i vilka mål Stockholms tingsrätt är ensam behörig i förhållande till andra domstolar. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Genom ett tillägg i inledningen av meningen upplyses om att Stockholms tingsrätts behörighet enligt 65 § begränsas av bestämmelsen i 65 a §; där framgår att svensk domsrätt saknas, om den enhetliga patentdomstolen är ensam behörig enligt domstolsavtalet. Bestämmelser av relevans för frågan om den enhetliga patentdomstolens exklusiva behörighet finns i artiklarna 2, 3, 31, 32 och 83 i domstolsavtalet.

Tillägget i punkten 7 innebär att Stockholms tingsrätt är ensam behörig även i mål som gäller skadestånd enligt 93 b §, dvs. där talan riktas mot Sverige om ersättning för skada som uppstått genom att den enhetliga patentdomstolens överinstansrätt begått en överträdelse av unionsrätten.

Prop. 2013/14:89

64

65 a § Om den domstol som avses i 93 a § är ensam behörig enligt det avtal som

anges i den paragrafen, får talan inte tas upp till prövning av en svensk domstol.

Paragrafen är ny och innebär att svensk domsrätt saknas om den enhetliga patentdomstolen är ensam behörig enligt domstolsavtalet. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Bestämmelser i domstolsavtalet som reglerar om den enhetliga patentdomstolen är ensam behörig finns i artiklarna 2, 3, 31, 32 och 83. Artikel 2 innehåller definitioner. I artikel 3 anges tillämpningsområdet. I artikel 31 behandlas den enhetliga patentdomstolens internationella behörighet. I artikel 32.1 anges de måltyper som omfattas av den enhetliga patentdomstolens exklusiva behörighet.

Domstolsavtalet ger den enhetliga patentdomstolen exklusiv behörighet i fråga om t.ex. intrångsmål (inklusive invändningar och genkäromål om licens), skydds- och säkerhetsåtgärder, ogiltighetsmål samt genkäromål om ogiltighet som avser europeiska patent (artiklarna 2 g, 3, 32.1 a, 32.1 c, 31 d och 32.1 e). Den enhetliga patentdomstolen saknar dock behörighet när det gäller straff och förverkande. Detsamma gäller i fråga om överföring av patent.

Den enhetliga patentdomstolens exklusiva behörighet i intrångsmål inklusive invändningar och genkäromål om licens torde gälla även tvångslicens; det utgör ett undantag från utgångspunkten att det är nationell rätt som reglerar frågor om tvångslicens (jfr skäl 10 i patentförordningen). En annan följd av bestämmelserna är att en svensk domstol inte får pröva ett enskilt anspråk om skadestånd eller vitesförbud i samband med ett åtal om intrång i ett europeiskt patent (som inte undantas från den enhetliga patentdomstolens exklusiva behörighet enligt artikel 83 i domstolsavtalet). En svensk domstol är även förhindrad att pröva ett genkäromål om ogiltighet som följer på ett åtal om intrång i ett sådant patent. En här åtalad person som vill väcka talan om att patentet är ogiltigt får vända sig till den enhetliga patentdomstolen (jfr 61 § andra stycket).

I artikel 83 finns bestämmelser som innebär att europeiska patent som inte har enhetlig verkan under en övergångstid kan undantas från den enhetliga patentdomstolens exklusiva behörighet.

De avtalsslutande medlemsstaternas nationella domstolar är fortsatt behöriga i fråga om talan som inte omfattas av den enhetliga patentdomstolens exklusiva behörighet (artikel 32.2).

Domstolsavtalet finns i originaltext på engelska, franska och tyska. Originaltexterna är lika giltiga (artikel 88.1). Tolkningar av domstolsavtalet sker alltså utifrån dessa tre språkversioner.

I 57 e, 59 b och 65 §§ finns bestämmelser om Stockholms tingsrätts behörighet. Ändringarna i de paragraferna innehåller en upplysning om att behörigheten begränsas genom bestämmelsen i förevarande paragraf. Bestämmelsen begränsar i förekommande fall även övriga svenska domstolars behörighet.

Av bestämmelsen följer att reglerna i t.ex. 52 § inte är tillämpliga i fråga om europeiska patent med enhetlig verkan.

70 a § Ett avgörande som har meddelats av den domstol som avses i 93 a §

verkställs här i landet som ett motsvarande svenskt avgörande.

Prop. 2013/14:89

65

Paragrafen är ny och reglerar vad som gäller för verkställighet i Sverige av den enhetliga patentdomstolens avgöranden. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Med avgöranden menas de domar, beslut och förelägganden som avses i artikel 82 i domstolsavtalet. Dessa innefattar interimistiska beslut. Den enhetliga patentdomstolen får förena sina förelägganden med vite och den dömer själv ut vitena (artiklarna 62.1, 63.2 och 82.4). Utdömda viten omfattas av bestämmelsen.

Den enhetliga patentdomstolens avgöranden ska vara verkställbara i alla avtalsslutande medlemsstater. Ett beslut om verkställbarhet ska bifogas domstolens avgörande (artikel 82.1). Alla domstolens avgöranden ska verkställas på samma villkor som ett avgörande som meddelas i den avtalsslutande medlemsstat där verkställigheten sker (artikel 82.3). Det innebär att ett avgörande av den enhetliga patentdomstolen är verkställbart utan någon nationell verkställbarhetsförklaring (exekvatur). Någon ny prövning i sak ska förstås inte heller ske.

En ansökan om verkställighet i Sverige ska, precis som för ett motsvarande svenskt avgörande, riktas direkt till den verkställande myndigheten. Vilka bestämmelser som är tillämpliga vid verkställigheten beror på vilket slags avgörande det är fråga om. I denna lag finns särskilda bestämmelser om verkställighet. Vid en intrångsundersökning som beslutas av Stockholms tingsrätt gäller exempelvis att beslutet verkställs enligt de villkor som domstolen har föreskrivit och med tillämpning av 1–3 kap., 17 kap.15 §§ samt 18 kap.utsökningsbalken (59 f §). Bestämmelserna blir tillämpliga även vid verkställighet av en intrångsundersökning som beslutas av den enhetliga patentdomstolen.

10 kap. Särskilda bestämmelser

71 § En patenthavare som inte har hemvist i Sverige ska ha ett ombud som är bosatt här. Ombudet ska ha rätt att för patenthavaren ta emot delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden i fråga om patentet med undantag av stämning i brottmål och föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol. Ombudet ska anmälas till patentregistret och antecknas i detta.

Om patenthavaren inte har anmält ett ombud, får delgivning i stället ske genom att den handling som ska delges sänds till patenthavaren med posten i betalt brev till den adress som har antecknats för patenthavaren i patentregistret. Om en fullständig adress inte finns antecknad i registret, får delgivning ske genom att handlingen hålls tillgänglig hos patentmyndigheten och genom att ett meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehåll kungörs i den publikation som regeringen meddelar föreskrifter om. Delgivningen anses ha skett när det som nu angetts har fullgjorts.

Regeringen får, under förutsättning av ömsesidighet, meddela föreskrifter om att bestämmelserna i första och andra styckena inte ska tillämpas i fråga om patenthavare som har hemvist i viss främmande stat eller har ett i den staten bosatt ombud, vilket är anmält till det svenska patentregistret och har behörighet som anges i första stycket.

Paragrafen gäller inte i fråga om innehavare av europeiska patent som avses i 80 § tredje stycket.

Prop. 2013/14:89

66

Paragrafen innehåller ett ombudskrav för patenthavare som saknar hemvist i Sverige och bestämmelser om hur sådana patenthavare delges stämning, kallelser och andra handlingar i vissa mål och ärenden. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Genom införandet av ett fjärde stycke undantas innehavare av europeiska patent med enhetlig verkan från bestämmelsernas tillämpning. Det innebär att en innehavare av ett sådant patent inte behöver ha ett ombud som är bosatt här. Därmed har patentmyndigheten inte heller någon skyldighet att anteckna det i patentregistret.

Det nya stycket innebär också att paragrafens särskilda bestämmelser om delgivning inte är tillämpliga i fråga om innehavare av europeiska patent med enhetlig verkan. Innehavare av sådana patent får i stället delges på annat sätt. Det kan t.ex. ske med tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning av handlingar) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1348/2000, delgivningsförordningen. I förhållande till Danmark och Finland kan den nordiska överenskommelsen den 26 april 1974 om inbördes rättshjälp genom delgivning och bevisupptagning (SÖ 1975:42) vara tillämplig. Delgivning kan i vissa fall också ske med stöd av 3 § delgivningslagen (2010:1932).

Undantaget är en följd av att enhetlig verkan registreras av det europeiska patentverket i det europeiska patentregistret, inte av patentmyndigheten i det svenska patentregistret (artiklarna 2 d, 2 e och 9.1 i patentförordningen).

Det europeiska patentverkets register innehåller uppgifter som kan användas vid delgivning av innehavare av europeiska patent med enhetlig verkan. Där finns uppgifter om t.ex. patenthavarens namn, adress och nationalitet. Om patenthavaren har ett ombud, innehåller registret också uppgifter om ombudets namn och adress.

Svenska domstolar och myndigheter kommer behöva delge innehavare av europeiska patent med enhetlig verkan bara i ett begränsat antal fall. Det behovet kan finnas t.ex. i ett mål i svensk domstol om meddelande eller upphävande av en tvångslicens för att här utöva en uppfinning som skyddas av ett sådant patent eller om ändring av villkoren för en sådan. Som utgångspunkt är det nämligen svensk rätt som reglerar frågor om sådana tvångslicenser (skäl 10 i patentförordningen).

11 kap. Europeiskt patent

80 § Med europeiskt patent avses ett patent som meddelas av det europeiska patentverket enligt den i München den 5 oktober 1973 avslutade europeiska patentkonventionen. Med europeisk patentansökan avses en patentansökan som görs enligt konventionen.

En ansökan om ett europeiskt patent görs hos det europeiska patentverket. En sådan ansökan får ges in även till patentmyndigheten för att av denna vidarebefordras till det europeiska patentverket. En ansökan som avses i artikel 76 i konventionen (europeisk avdelad ansökan) ska dock alltid ges in till det europeiska patentverket.

Prop. 2013/14:89

67

Europeiska patent kan ha enhetlig verkan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2012 av den 17 december 2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd.

Paragrafen innehåller inledande bestämmelser om europeiska patent för Sverige och europeiska patentansökningar som omfattar Sverige. Frågan behandlas i avsnitt 5.

I ett nytt tredje stycke införs en upplysning om att europeiska patent genom patentförordningens tillämpning kan ha enhetlig verkan. Ett europeiskt patent med enhetlig verkan har samma rättsverkan i alla medlemsstater som deltar i det fördjupade samarbetet om ett enhetligt patentskydd (artikel 3.2 i patentförordningen). För att uppnå enhetlig verkan ska innehavaren av ett europeiskt patent begära detta hos det europeiska patentverket inom en månad från den dag då beslutet att bevilja patentet offentliggörs i Europeiska patenttidningen (artikel 9.1 a och 9.1 g samt skäl 18 i patentförordningen). Enhetlig verkan gäller retroaktivt från dagen för det offentliggörandet, förutsatt att enhetlig verkan är registrerad i registret för enhetligt patentskydd (artiklarna 3.1 och 4.1 samt skäl 8 i patentförordningen). Registret för enhetligt patentskydd utgör en del av det europeiska patentregistret (artikel 2 d och 2 e).

Ett europeiskt patent kan ha verkan i Sverige genom antingen enhetlig verkan eller validering (jfr 82 a §). Bestämmelserna i detta kapitel gäller även i fråga om europeiska patent med enhetlig verkan.

Genom ändringen sist i 81 § följer ett europeiskt patent (med eller utan enhetlig verkan) samma bestämmelser som ett svenskt patent, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Som en följd av detta upphävs den hittillsvarande bestämmelsen i tredje stycket i denna paragraf.

Två undantag som avser europeiska patent med enhetlig verkan införs i detta kapitel (82 § sjätte stycket och 86 § tredje stycket). Här införs även andra bestämmelser som avser sådana patent (82 a och 93 a §§).

I kommentaren till 81 § anges de undantag och andra bestämmelser i fråga om europeiska patent med enhetlig verkan som införs i andra kapitel i denna lag.

81 § Ett europeiskt patent är meddelat, när det europeiska patentverket har kungjort sitt beslut att bifalla patentansökan. Ett europeiskt patent har samma rättsverkan som ett patent som har meddelats i Sverige och följer även i övrigt samma bestämmelser som ett sådant patent, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

Paragrafen innehåller bestämmelser om meddelande, rättsverkan och reglering i övrigt av europeiska patent. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Huvudregeln i andra meningen, att ett europeiskt patent (med eller utan enhetlig verkan) följer samma bestämmelser som ett svenskt patent, är en följd av kravet i den europeiska patentkonventionen om likabehandling (artikel 2.2). Ändringen sist i paragrafen är en följd av att det införs särskilda bestämmelser om europeiska patent även utanför detta kapitel.

Undantag som avser europeiska patent med enhetlig verkan införs i andra kapitel i denna lag (40 a § sjätte stycket, 54 § tredje stycket, 64 § fjärde stycket, 71 § fjärde stycket och 94 § första stycket). Där införs även andra bestämmelser som avser sådana patent (5 a, 65 a, 70 a och

Prop. 2013/14:89

68

94 a §§). I kommentaren till 80 § anges de undantag och andra bestämmelser i fråga om europeiska patent med enhetlig verkan som införs i detta kapitel.

82 § Ett europeiskt patent har verkan i Sverige endast om sökanden inom tre månader efter den dag då det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att meddela patentet till patentmyndigheten har

– gett in en översättning, på det sätt som föreskrivs i tredje stycket, av den text med vilken patentet meddelats av det europeiska patentverket, och

– betalat en avgift för offentliggörandet.

Om det europeiska patentverket beslutar att ett europeiskt patent ska upprätthållas i ändrad lydelse eller begränsas, gäller motsvarande även i fråga om den ändrade texten.

Patentkraven ska alltid ges in i översättning till svenska. Om patentet har meddelats på tyska eller franska, ska beskrivningen ges in i översättning till svenska eller engelska.

Översättningen ska hållas tillgänglig för var och en. Den ska dock inte hållas tillgänglig förrän det europeiska patentverket har publicerat den europeiska patentansökan.

Om översättningen har getts in och avgiften har betalats inom föreskriven tid och det europeiska patentverket har kungjort sitt beslut att meddela patentet eller beslutat att det europeiska patentet ska upprätthållas i ändrad lydelse eller begränsas, ska det kungöras av patentmyndigheten.

Paragrafen gäller inte i fråga om europeiska patent som avses i 80 § tredje stycket.

Paragrafen innehåller bestämmelser om validering av ett europeiskt patent. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Genom införandet av ett sjätte stycke undantas europeiska patent med enhetlig verkan från kravet på validering för att verkan ska uppkomma i Sverige.

Ett europeiskt patent med enhetlig verkan har verkan i Sverige och de andra medlemsstater som deltar i det fördjupade samarbetet om ett enhetligt patentskydd (artikel 3.2 i patentförordningen). För att uppnå enhetlig verkan ska innehavaren av ett europeiskt patent begära detta hos det europeiska patentverket inom en månad från den dag då beslutet att bevilja patentet offentliggörs i den europeiska patenttidningen (artikel 9.1 a och 9.1 g samt skäl 18 i patentförordningen). Enhetlig verkan gäller retroaktivt från dagen för det offentliggörandet, förutsatt att enhetlig verkan är registrerad i registret för enhetligt patentskydd (artiklarna 3.1 och 4.1 samt skäl 8 i patentförordningen). Registret för enhetligt patentskydd utgör en del av det europeiska patentregistret (artikel 2 d och 2 e).

Om valideringsåtgärder ändå vidtas i fråga om ett europeiskt patent som har eller får enhetlig verkan, är åtgärderna utan verkan (82 a §).

Av undantaget i förevarande paragraf följer att inte heller vare sig 83 eller, beträffande begränsningsbesut, 85 § är tillämplig i fråga om ett europeiskt patent med enhetlig verkan; när 85 § däremot tillämpas på ett beslut om upphävande av ett sådant patent får beslutets verkan inte strida mot kraven på enhetlig karaktär och samma rättsverkan i samtliga deltagande medlemsstater (se artikel 3.2 i patentförordningen, jfr artiklarna 105 a–105 c i den europeiska patentkonventionen

)

.

Prop. 2013/14:89

69

82 a

§ Om ett europeiskt patent får enhetlig verkan som avses i 80 § tredje

stycket, är sökandens åtgärder enligt 82 § utan verkan.

Paragrafen är ny och förhindrar att ett europeiskt patent har verkan i Sverige genom både validering enligt 82 § och enhetlig verkan beslutad av det europeiska patentverket. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Utgångspunkten i detta kapitel är att ett europeiskt patent får verkan i Sverige genom validering; innehavaren av ett europeiskt patent kan uppnå verkan här genom att till patentmyndigheten ge in en översättning och betala en avgift inom tre månader från dagen då det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att meddela patentet (82 §).

Parallellt med detta gäller enligt patentförordningen att ett europeiskt patent kan ha enhetlig verkan (se 80 § tredje stycket). Enhetlig verkan innebär att ett europeiskt patent ska ha samma rättsverkan i alla de medlemsstater som deltar i det fördjupade samarbetet om ett enhetligt patentskydd (artikel 3.2 i patentförordningen). För att uppnå enhetlig verkan ska innehavaren av ett europeiskt patent begära detta hos det europeiska patentverket inom en månad från den dag då beslutet att bevilja patentet offentliggörs i den europeiska patenttidningen (artikel 9.1 a och 9.1 g samt skäl 18 i patentförordningen). Enhetlig verkan gäller retroaktivt från dagen för det offentliggörandet, förutsatt att enhetlig verkan är registrerad i registret för enhetligt patentskydd (artiklarna 3.1 och 4.1 samt skäl 8 i patentförordningen). Registret för enhetligt patentskydd är en del av det europeiska patentregistret (artikel 2 d och 2 e).

Den innehavare av ett europeiskt patent som vill uppnå verkan i Sverige kommer normalt att antingen validera patentet eller begära att det ska få enhetlig verkan. Ingen bestämmelse hindrar dock patenthavaren från att göra båda, samtidigt eller i följd efter varandra. Bestämmelsen som införs innebär att en registrering av enhetlig verkan och dess rättsverkan har företräde framför åtgärder för validering enligt 82 § och deras rättsverkan, oavsett om valideringsåtgärderna vidtas innan, efter eller samtidigt som enhetlig verkan uppkommer. Bestämmelsen är en följd av patentförordningens krav på att de deltagande medlemsstaterna ska förhindra ett sådant dubbelt patentskydd (artiklarna 4.2 och 17.2 samt skäl 8 i patentförordningen).

86 § För ett europeiskt patent ska årsavgift betalas till patentmyndigheten för varje avgiftsår som börjar efter det avgiftsår under vilket det europeiska patentverket har kungjort sitt beslut att bifalla patentansökan.

Om årsavgift inte betalas för ett europeiskt patent enligt vad som sägs i första stycket och i 41 och 42 §§, tillämpas 51 §. Den första årsavgiften för ett europeiskt patent förfaller dock inte till betalning förrän två månader har gått från den dag då patentet meddelades.

Paragrafen gäller inte i fråga om europeiska patent som avses i 80 § tredje stycket.

Paragrafen handlar om betalning av årsavgift för ett europeiskt patent. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Genom införandet av ett tredje stycke undantas europeiska patent med enhetlig verkan från kravet enligt första stycket på betalning av årsavgift till patentmyndigheten. Av undantaget följer att t.ex. 41, 42, 51 och 76 §§

Prop. 2013/14:89

70

inte heller är tillämpliga i fråga om sådana patent. Undantaget är en följd av patentförordningens bestämmelser om betalning till det europeiska patentverket av årsavgifter för sådana patent (artiklarna 11 och 12 samt skäl 15 och 19–21).

90 § Om en text har översatts och getts in till patentmyndigheten enligt 82 eller 88 §, gäller textens lydelse på handläggningsspråket vid det europeiska patentverket.

När en översättning som avses i första stycket hålls tillgänglig av patentmyndigheten, ska det framgå att det är textens lydelse på handläggningsspråket vid det europeiska patentverket som gäller.

Paragrafen handlar om översättningars rättsliga betydelse. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Genom ändringarna i första stycket utvidgas bestämmelsen i det hittillsvarande andra stycket, att handläggningsspråket vid det europeiska patentverket gäller ensamt i mål om ogiltighet, till att gälla överlag. Följden är alltså att frågor inte bara om patentets giltighet utan även om dess skyddsomfång avgörs uteslutande av textens lydelse på handläggningsspråket. Den översättning dels av patentkraven till svenska, dels av beskrivningen till svenska eller engelska, om patentet har meddelats på tyska eller franska, som krävs för validering (82 §) har inte längre någon betydelse för dessa bedömningar. Inte heller den översättning av patentkraven till svenska som krävs för provisoriskt skydd (88 §) har någon betydelse för sådana bedömningar.

Ett nytt andra stycke införs. Bestämmelsen syftar till att det, när patentmyndigheten håller en översättning tillgänglig enligt 82 eller 88 §, ska vara tydligt att det är textens lydelse på handläggningsspråket vid det europeiska patentverket som gäller, inte översättningen.

93 a § I avtalet om en enhetlig patentdomstol finns bestämmelser om en domstol

som har till uppgift att handlägga tvister om europeiska patent.

Paragrafen är ny och upplyser om att det finns en enhetlig patentdomstol med behörighet att handlägga tvister om europeiska patent och att bestämmelser om detta finns i ett internationellt avtal. Frågan behandlas i avsnitt 7.

Avtalet om en enhetlig patentdomstol är mellanstatligt. Det har förhandlats fram av EU:s medlemsstater med undantag för Kroatien och Spanien. Det s.k. domstolsavtalet undertecknades i februari 2012 av 25 av dessa stater. Polen avvaktade. Avtalet, som alltså inte är en EU-rättsakt, publicerades som en informationsåtgärd i Europeiska unionens tidning i juni 2012 (EUT C 175, 20.6.2013, s. 1, Celex 42013A0620[01]).

Genom domstolsavtalet inrättas en enhetlig patentdomstol som är gemensam för de avtalsslutande medlemsstaterna. Domstolen omfattas av samma skyldigheter enligt unionsrätten som varje nationell domstol i de staterna, t.ex. skyldigheten för den högsta instansen att begära förhandsavgöranden av EU-domstolen (artiklarna 1 och 21 i domstolsavtalet samt artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Domstolsavtalet innehåller bestämmelser om domstolens behörighet,

Prop. 2013/14:89

71

organisation och verksamhet. Det finns i originaltext på engelska, franska och tyska. Originaltexterna är lika giltiga (artikel 88.1). Tolkningar av domstolsavtalet sker alltså utifrån dessa tre språkversioner.

Den enhetliga patentdomstolen är ensam behörig i fråga om flera måltyper om europeiska patent med eller utan enhetlig verkan. Den är också ensam behörig i fråga om tilläggsskydd vars grundpatent är sådana patent samt europeiska patentansökningar (artiklarna 2, 3 och 32.1). I fråga om europeiska patent utan enhetlig verkan, europeiska patentansökningar och tilläggsskydd vars grundpatent är sådana patent görs vissa undantag från den behörigheten (artikel 83). De avtalsslutande medlemsstaterna är fortsatt behöriga i fråga om talan som inte omfattas av den enhetliga patentdomstolens exklusiva behörighet (artikel 32.2).

Se även kommentarerna till 5 a, 64, 65 a, 70 a och 93 b §§.

93 b § Staten ska ersätta skada i enlighet med artikel 22.1 och 22.2 i det avtal

som anges i 93 a §.

Paragrafen är ny och innebär att en enskild under vissa förutsättningar har rätt att rikta ett ersättningsanspråk mot Sverige, om en skada uppstår genom att den enhetliga patentdomstolens överinstansrätt begår en överträdelse av unionsrätten. Övervägandena finns i avsnitt 7.

De avtalsslutande medlemsstaterna inklusive Sverige är solidariskt ansvariga för en skada som uppstår genom att den enhetliga patentdomstolens överinstansrätt begår en överträdelse av unionsrätten. Skadeståndsansvaret motsvarar en medlemsstats utomobligatoriska ansvar enligt unionsrätten för en skada som orsakas när en domstol i den staten överträder unionsrätten (artikel 22.1 i domstolsavtalet).

Skadeståndstalan ska riktas mot Sverige, om käranden har hemvist eller huvudsakligt säte här. Talan kan också riktas mot Sverige, om käranden inte har hemvist eller huvudsakligt säte i någon av de avtalsslutande medlemsstaterna men har ett driftsställe här (se artikel 22.2 första stycket). Vid prövningen av anspråket tillämpas svensk rätt på alla frågor som inte regleras av vare sig unionsrätten eller domstolsavtalet. Det gäller även om svensk internationell privaträtt anger att en annan lag än svensk lag ska tillämpas (artikel 22.2 andra stycket).

Det är Justitiekanslern som ska bevaka statens rätt. Den som påstår sig ha lidit skada till följd av att överinstansrätten har överträtt unionsrätten och som enligt denna bestämmelse har rätt att rikta ett ersättningsanspråk mot Sverige kan vända sig direkt till Justitiekanslern (i artikel 22.2 talas det om ”behörig myndighet”). I så fall prövar Justitiekanslern anspråket inom ramen för s.k. frivillig skadereglering (se förordningen [1995:1301] om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten). Om Justitiekanslern anser att staten har ett ersättningsansvar, har parterna möjlighet att i samförstånd reglera saken. Justitiekanslern kan även i viss utsträckning besluta om ersättning av allmänna medel för biträde och utredning i ett ärende. Den som är missnöjd med Justitiekanslerns beslut i ersättningsfrågan kan väcka talan mot staten vid allmän domstol. Den enskilde har även rätt att väcka talan vid allmän domstol direkt, utan att först vända sig till Justitiekanslern. Det är i dessa fall Justitiekanslern som för eller

Prop. 2013/14:89

72

låter föra statens talan. Stockholms tingsrätt är ensam behörig i mål som gäller skadestånd enligt denna bestämmelse (65 §).

Den som efter prövning i Sverige har tillerkänts skadestånd har rätt att få hela skadeståndsbeloppet av staten (se artikel 22.2 andra stycket). Den rätten påverkas inte av det solidariska betalningsansvaret och den utbetalande statens rätt att få proportionella bidrag av andra avtalsslutande medlemsstater (artikel 22.3).

12 kap. Pantsättning

94 § Ett patent som har meddelats eller har verkan i Sverige kan pantsättas enligt bestämmelserna i detta kapitel. I fråga om europeiska patent som avses i 80 § tredje stycket gäller dock inte 95 § första och andra styckena, 96 § första och tredje styckena, 97 § första och tredje styckena samt 99, 100 och 104 §§.

En pantsättning kan också avse

1. en svensk patentansökan,

2. en internationell patentansökan som har fullföljts enligt 31 § eller som har tagits upp till handläggning enligt 33 § tredje stycket eller 38 §, eller

3. en europeisk patentansökan för vilken översättning enligt 88 § har kommit in till patentmyndigheten eller som har omvandlats enligt 93 §.

Panträtt i en patentansökan omfattar också en del av ansökan som blir föremål för delning eller utbrytning.

Paragrafen innehåller inledande bestämmelser om pantsättning av patent och patentansökningar. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Ändringen i första stycket innebär att ett avtal om pantsättning av ett europeiskt patent med enhetlig verkan inte kan registreras enligt bestämmelserna i detta kapitel, dvs. hos patentmyndigheten. Bestämmelsen är en följd av patentförordningens krav på att förvärvandet av en sakrättsligt giltig panträtt i ett europeiskt patent med enhetlig verkan inte får vara beroende av en registrering i ett nationellt patentregister (se artikel 7.4).

I detta kapitel införs även bestämmelser om verkan av registrering i det europeiska patentregistret av en pantsättning av europeiska patent med enhetlig verkan (94 a §).

94 a § Om det europeiska patentverket i det europeiska patentregistret registrerar

ett skriftligt avtal om pantsättning av ett europeiskt patent som avses i 80 § tredje stycket, har pantsättningen verkan enligt bestämmelserna i detta kapitel.

I fråga om europeiska patent med enhetlig verkan gäller det som sägs i – 95 § tredje stycket och 102 § första stycket om patentmyndigheten i stället det europeiska patentverket,

– 96 § andra stycket om patentregistret i stället det europeiska patentregistret, samt

– 101 § första stycket om registrering enligt 95 § i stället registrering i det europeiska patentregistret.

Paragrafen är ny och reglerar verkan av att det europeiska patentverket registrerar ett skriftligt avtal om pantsättning av ett europeiskt patent med enhetlig verkan. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Det europeiska patentverket gör i registret för enhetligt patentskydd, som är en del av det europeiska patentregistret, anteckningar om rättigheter med koppling till europeiska patent med enhetlig verkan (se artiklarna 2 d, 2 e och 9.1 samt skäl 17 i patentförordningen). Där regist-

Prop. 2013/14:89

73

reras t.ex. skriftliga avtal om pantsättning. Om en begäran om registrering av ett pantsättningsavtal avseende ett europeiskt patent med enhetlig verkan skulle göras före registreringen av enhetlig verkan, kommer begäran att behandlas direkt efter det att registrering skett av den enhetliga verkan.

Om en berörd part under ansökningsfasen ger in ett skriftligt avtal om pantsättning av en europeisk patentansökan och betalar en avgift, registrerar det europeiska patentverket pantsättningen i det europeiska patentregistret (reglerna 22 och 23 i tillämpningsföreskrifterna till den europeiska patentkonventionen). Sådana anteckningar finns kvar i registret även efter att patentet har meddelats.

Det följer av patentförordningen att första stycket tillämpas bara då pantsättningsavtalet avser ett europeiskt patent med enhetlig verkan som, på grund av en viss anknytningsfaktor (se artikel 7.1), ska betraktas som ett svenskt förmögenhetsobjekt. Med anledning av Lagrådets synpunkt förtydligas att det följer av den direkt tillämpliga patentförordningen att svensk rätt, inklusive bestämmelserna i första stycket, inte tillämpas om patentet inte är att betrakta som ett svenskt förmögenhetsobjekt.

Patentet ska betraktas som ett svenskt förmögenhetsobjekt om sökanden, enligt det europeiska patentregistret, hade hemvist eller huvudsakligt säte här den dag då den europeiska patentansökan gavs in. Om sökanden då saknade hemvist eller huvudsakligt säte i en deltagande medlemsstat, räcker det att sökanden hade ett driftsställe här (artikel 7.1 i patentförordningen). Särskilda bestämmelser finns för de fall då två eller flera personer är antecknade i det europeiska patentregistret som medsökande och då ingen av dem hade hemvist, huvudsakligt säte eller driftsställe i en deltagande medlemsstat där patentet har enhetlig verkan (artikel 7.2 och 7.3).

Bestämmelsen i första stycket innebär att en pantsättning av ett europeiskt patent med enhetlig verkan genom registrering hos det europeiska patentverket får samma verkan som en pantsättning av ett svenskt patent eller ett i Sverige validerat europeiskt patent genom registrering hos patentmyndigheten. Bestämmelsen är en följd av patentförordningens krav på att ett europeiskt patent med enhetlig verkan ska betraktas som ett nationellt förmögenhetsobjekt samtidigt som en panträtt inte får vara beroende av en registrering i ett nationellt register (artikel 7.1 och 7.4).

En registrering i det europeiska patentregistret av ett skriftligt avtal om pantsättning av en europeisk patentansökan ger inte upphov till en enligt svensk rätt sakrättsligt giltig pantsättning (jfr 94 § andra stycket 3). Det automatiska byte av pantobjekt som enligt svensk rätt sker när ett europeiskt patent meddelas – från en pantsatt europeisk patentansökan till det meddelade europeiska patentet (94 § andra stycket 3 och 97 § tredje stycket) – äger inte rum i fråga om ett europeiskt patent med enhetlig verkan (94 § första stycket).

Den part som vill ha en i tid sammanhängande sakrättsligt giltig pantsättning – först i en europeisk patentansökan och sedan i det europeiska patent med enhetlig verkan som ansökan kan leda till – har två möjligheter (från utgångspunkten att sakrättslig verkan avseende ansökan uppnås endast genom registrering i det svenska patentregistret). Ett sätt är att innan registrering av enhetlig verkan sker begära registrering i registret för enhetligt patentskydd av ett skriftligt avtal om pantsättning av ett

Prop. 2013/14:89

74

europeiskt patent med enhetlig verkan. Ett annat sätt är att redan under ansökningsfasen i det europeiska patentregistret låta registrera ett avtal där både en europeisk patentansökan och det europeiska patent med enhetlig verkan som ansökan kan leda till utgör pantobjekt.

13 kap. Tilläggsskydd

105 § Den som ansöker om tilläggsskydd eller förlängd giltighetstid för ett tilläggsskydd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel eller om tilläggsskydd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1610/96 av den 23 juli 1996 om införande av tilläggsskydd för växtskyddsmedel ska betala fastställd ansökningsavgift.

För tilläggsskyddet ska det betalas årsavgift. Avgiftsåret räknas från den dag då skyddet började gälla och därefter från motsvarande dag.

Paragrafen handlar om avgiftsbetalning i samband med tilläggsskydd.

I paragrafens hittillsvarande lydelse anges rådets förordning (EEG) nr 1768/92 av den 18 juni 1992 om tilläggsskydd för läkemedel som en av två tilläggsskyddsförordningar (EUT L 182, 02.07.1992, s. 1, Celex 31992R1768). Ändringen i första stycket är en följd av att den förordningen har ersatts av Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel (artiklarna 22 och 23).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014 i fråga om 6 b, 90 och 91 §§ samt i övrigt den dag regeringen bestämmer.

2. I fråga om en europeisk patentansökan för vilken det europeiska patentverket har fastställt en ingivningsdag som ligger före ikraftträdandet gäller 90 § i sin äldre lydelse och den upphävda 91 §. Detsamma gäller i fråga om ett europeiskt patent för vilket det europeiska patentverket före ikraftträdandet har kungjort sitt beslut att bifalla patentansökan.

Enligt punkten 1 träder den nya bestämmelsen om prioritetshandlingar (6 b §) i kraft den 1 juli 2014. En följd av detta är att patentmyndigheten kan behöva underrätta sökande som inom 16 månader före ikraftträdandet har begärt prioritet men vars bevis eller kopia inte kommer in i rätt tid. De nya bestämmelserna om översättningars rättsliga betydelse (90 §) träder också i kraft den 1 juli 2014. Den dagen upphävs också bestämmelserna om rättelse av översättningar (91 §). I övrigt överlämnas det åt regeringen att bestämma när lagen ska träda i kraft. Avsikten är att detta ikraftträdande ska sammanfalla med tidpunkten då domstolsavtalet träder i kraft (artikel 89) samt patentförordningen (artikel 18.2) och översättningsförordningen (artikel 7.2) blir tillämpliga i förhållande till Sverige.

Av punkten 2 framgår att den ingivningsdag som det europeiska patentverket har fastställt (se artikel 80 i den europeiska patentkonventionen och regel 40 i tillämpningsföreskrifterna till den konventionen) är den avgörande tidpunkten för vilken lydelse av bestämmelserna om översättningars rättsliga betydelse (90 §) som gäller för en europeisk patentansökan. Har patent meddelats, är det kungörelsen av det europeiska patentverkets beslut att bifalla patentansökan som är den avgörande tid-

Prop. 2013/14:89

75

punkten. Ska äldre bestämmelser gälla, gäller även bestämmelserna i den upphävda 91 § om rättelse av översättningar.

Övervägandena finns i avsnitt 10.

76

Prop. 2013/14:89

Bilaga 1

I

(Lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1257/2012

av den 17 december 2012

om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­

sätt, särskilt artikel 118 första stycket,

med beaktande av rådets beslut 2011/167/EU av den 10 mars

2011 om bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området

skapande av ett enhetligt patentskydd ( 1 ),

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de natio­

nella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (

2

), och

av följande skäl:

(1)

Skapandet av de rättsliga förutsättningarna för företag att

anpassa sin verksamhet i fråga om tillverkning och dis­

tribution av produkter över nationsgränserna och ge dem

större valfrihet och fler möjligheter bidrar till att uppnå

unionens mål som framgår av artikel 3.3 i fördraget om

Europeiska unionen. Ett enhetligt patentskydd på den

inre marknaden, eller åtminstone på en betydande del

av den, bör vara ett av de rättsliga instrument som står

till företagens förfogande.

(2)

Enligt artikel 118 första stycket i fördraget om Europe­

iska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget)

ska åtgärder vidtas inom ramen för den inre marknadens

upprättande eller funktion för att skapa ett enhetligt pa­

tentskydd i hela unionen och upprätta centraliserade sy­

stem för beviljande av tillstånd, samordning och kontroll

på unionsnivå.

(3)

Den 10 mars 2011 antog rådet beslut 2011/167/EU om

bemyndigande av ett fördjupat samarbete mellan Belgien,

Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland,

Grekland, Frankrike, Cypern, Lettland, Litauen, Lux­

emburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen,

Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Sve­

rige och Förenade kungariket (nedan kallade de deltagande

medlemsstaterna) på området för skapande av ett enhetligt

patentskydd.

(4)

Ett enhetligt patentskydd kommer att främja vetenskap­

liga och tekniska framsteg och förbättra den inre mark­

nadens funktion genom att göra det lättare, billigare och

mer rättssäkert att utnyttja patentsystemet. Det kommer

även att förbättra patentskyddet, eftersom det blir möjligt

att få ett enhetligt patentskydd i de deltagande medlems­

staterna och minska kostnaderna och underlätta för fö­

retagen i hela unionen. Det bör vara tillgängligt för in­

nehavare av europeiska patent från såväl deltagande med­

lemsstater som andra stater, oavsett deras nationalitet,

hemvist eller säte.

(5)

Europeiska patentorganisationen inrättades genom kon­

ventionen om meddelande av europeiska patent av den

5 oktober 1973, reviderad den 17 december 1991 och

29 november 2000, (nedan kallad EPC), och fick däri­

genom i uppgift att bevilja europeiska patent. Denna

uppgift utförs av Europeiska patentverket (nedan kallat

EPO). Ett europeiskt patent som beviljas av EPO bör på

patenthavarens begäran genom denna förordning ha en­

hetlig verkan i de deltagande medlemsstaterna. Ett sådant

patent kallas nedan ett europeiskt patent med enhetlig verkan.

SV

31.12.2012

Europeiska unionens officiella tidning

L 361/1

( 1 ) EUT L 76, 22.3.2011, s. 53.

( 2 ) Europaparlamentets ståndpunkt av den 11 december 2012 (ännu ej

offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 17 december 2012.

Prop. 2013/14:89

Bilaga 1

77

(6)

I enlighet med avdelning IX av EPC kan en grupp avtals­

slutande stater i EPC föreskriva att europeiska patent som

beviljas för dessa stater ska ha en enhetlig karaktär.

Denna förordning utgör ett särskilt avtal i den mening

som avses i artikel 142 i EPC, ett regionalt patentfördrag

i den mening som avses i artikel 45.1 i konventionen om

patentsamarbete av den 19 juni 1970, senast ändrad den

3 februari 2001, och ett särskilt avtal i den mening som

avses i artikel 19 i Pariskonventionen för skydd av den

industriella äganderätten av den 20 mars 1883 och se­

nast ändrad den 28 september 1979.

(7)

Ett enhetligt patentskydd bör skapas genom att redan

beviljade europeiska patent genom denna förordning

ges enhetlig verkan i alla de deltagande medlemsstaterna.

Ett europeiskt patent med enhetlig verkan bör främst

kännetecknas av en enhetlig karaktär, det vill säga att

det ger ett enhetligt skydd och har samma rättsverkan i

alla deltagande medlemsstater. Därför bör ett europeiskt

patent med enhetlig verkan endast begränsas, överlåtas,

upphävas eller upphöra med avseende på alla de delta­

gande medlemsstaterna. Det bör vara möjligt att licen­

siera ett europeiskt patent med enhetlig verkan för hela

territoriet eller en del av de deltagande medlemsstaternas

territorier. För att säkerställa att det enhetliga patentskyd­

det ger ett enhetligt materiellt skyddsomfång, bör endast

europeiska patent som har beviljats med samma krav­

uppsättning för alla deltagande medlemsstater ha enhetlig

verkan. Slutligen bör ett europeiskt patents enhetliga ver­

kan vara underordnad själva det europeiska patentet och

inte anses ha uppkommit i den utsträckning det europe­

iska grundpatentet upphävs eller begränsas.

(8)

I enlighet med allmänna patenträttsliga principer och

artikel 64.1 i EPC bör det enhetliga patentskyddet få

verkan retroaktivt i de deltagande medlemsstaterna från

och med den dag som beslutet att bevilja det europeiska

patentet offentliggörs i Europeiska patenttidningen (Eu­

ropean Patent Bulletin). Om ett enhetligt patentskydd

får verkan bör de deltagande medlemsstaterna se till att

det europeiska patentet inte anses ha fått verkan som ett

nationellt patent på deras territorium, för att undvika

dubbelt patenskydd.

(9)

Det europeiska patentet med enhetlig verkan bör ge in­

nehavaren rätt att förbjuda tredje part att begå handlingar

som patentet skyddar mot. Detta bör säkerställas genom

inrättandet av en enhetlig patentdomstol. I frågor som

inte omfattas av denna förordning eller rådets förordning

(EU) nr 1260/2012 av den 17 december 2012 om ge­

nomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett

enhetligt patentskydd när det gäller tillämpliga översätt­

ningsarrangemang (

1

) bör bestämmelserna i EPC, avtalet

om en enhetlig patentdomstol, inbegripet dess bestäm­

melser om rättighetens omfattning och begränsningar,

samt nationell lagstiftning, inbegripet internationella pri­

vaträttsliga regler, gälla.

(10)

Tvångslicenser för europeiska patent med enhetlig verkan

bör regleras av de deltagande medlemsstaternas lagstift­

ning vad gäller deras respektive territorier.

(11)

I sin rapport om tillämpningen av denna förordning bör

kommissionen utvärdera hur de tillämpliga begränsning­

arna fungerar och, när så krävs, lägga fram lämpliga

förslag med beaktande av patentsystemets bidrag till in­

novation och teknisk utveckling, tredje parters legitima

intressen samt överskuggande samhällsintressen. Avtalet

om en enhetlig patentdomstol hindrar inte Europeiska

unionen från att utöva sina befogenheter på området.

(12)

I enlighet med Europeiska unionens domstols rättspraxis

bör principen om konsumtion av rättigheter tillämpas

även på europeiska patent med enhetlig verkan. De rät­

tigheter som är knutna till ett europeiskt patent med

enhetlig verkan bör därför inte omfatta handlingar som

avser den patentskyddade produkten och som utförs i de

deltagande medlemsstaterna efter det att patenthavaren

har släppt ut produkten på unionsmarknaden.

(13)

Skadeståndssystemet bör regleras av lagstiftningen i de

deltagande medlemsstaterna, särskilt bestämmelserna

som genomför artikel 13 i Europaparlamentets och rå­

dets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om

säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (

2

).

(14)

Som förmögenhetsobjekt bör ett europeiskt patent med

enhetlig verkan, i sin helhet och i alla deltagande med­

lemsstater, anses som ett nationellt patent i den delta­

gande medlemsstaten som fastställs i enlighet med sär­

skilda kriterier, såsom sökandens hemvist, huvudsakliga

säte eller driftsställe.

(15)

För att främja och underlätta ekonomiskt utnyttjande av

en uppfinning som skyddas av ett europeiskt patent med

enhetlig verkan bör innehavaren av det patentet kunna

erbjuda licens mot lämplig ersättning. Patenthavaren bör

därför kunna inge en förklaring till EPO om att denne är

beredd att bevilja licens mot lämplig ersättning. I så fall

bör patenthavaren få en reducering av årsavgiften från

det att EPO har mottagit en sådan förklaring.

SV

L 361/2

Europeiska unionens officiella tidning

31.12.2012

( 1 ) Se sidan 89 i detta nummer av EUT. ( 2 ) EUT L 157, 30.4.2004, s. 45.

78

Prop. 2013/14:89

Bilaga 1

(16)

Den grupp av medlemsstater som utnyttjar bestämmel­

serna i avdelning IX i EPC får ge EPO i uppdrag att utföra

vissa arbetsuppgifter och får inrätta ett särskilt utskott

inom Europeiska patentorganisationens förvaltningsråd

(nedan kallat det särskilda utskottet).

(17)

De deltagande medlemsstaterna bör ge EPO i uppdrag att

utföra vissa administrativa uppgifter som rör europeiska

patent med enhetlig verkan, särskilt administreringen av

ansökningar om enhetlig verkan, registreringen av enhet­

lig verkan och eventuella begränsningar, licenser, över­

låtelser, upphävanden eller upphöranden av europeiska

patent med enhetlig verkan, insamlandet och fördel­

ningen av årsavgifter, offentliggörandet av översättningar

i informationssyfte under en övergångsperiod samt ad­

ministreringen av ett ersättningssystem för översättnings­

kostnader för sökande som lämnar in ansökningar om

europeiska patent på ett annat språk än något av EPO:s

officiella språk.

(18)

Inom ramen för det särskilda utskottet bör de deltagande

medlemsstaterna ansvara för förvaltning och övervakning

av verksamheten med avseende på de arbetsuppgifter

som EPO har anförtrotts av de deltagande medlemssta­

terna, se till att ansökningar om enhetlig verkan ges in

till EPO inom en månad från den dag då beslutet att

bevilja patentet offentliggörs i Europeiska patenttidning­

en, och säkerställa att sådana ansökningar lämnas på

handläggningsspråket vid EPO tillsammans med den

översättning som föreskrivs under en övergångsperiod i

förordning (EU) nr 1260/2012. De deltagande medlems­

staterna bör också, i överensstämmelse med de omröst­

ningsbestämmelser som anges i artikel 35.2 i EPC, säker­

ställa att nivån på årsavgifterna och årsavgifternas fördel­

ning fastställs enligt kriterierna i den här förordningen.

(19)

Patenthavaren bör betala en enda årlig avgift för ett eu­

ropeiskt patent med enhetlig verkan. Årsavgiften bör vara

progressiv under hela patentskyddets livslängd och bör,

tillsammans med de avgifter som ska betalas till Europe­

iska patentorganisationen under perioden innan patentet

beviljas, täcka alla kostnader för att bevilja det europeiska

patentet och administrera det enhetliga patentskyddet.

Årsavgifternas nivå bör fastställas med målsättningen

att främja innovation och de europeiska företagens kon­

kurrenskraft med beaktande av den situation som råder

för särskilda enheter som små och medelstora företag,

t.ex. i form av lägre avgifter. De bör även återspegla

storleken på den marknad som patentet omfattar och

ungefär motsvara de nationella årsavgifterna för ett ge­

nomsnittligt europeiskt patent som får verkan i de del­

tagande medlemsstaterna vid den tidpunkt då årsavgifter­

nas storlek först fastställs.

(20)

Den lämpliga nivån på och fördelningen av årsavgifter

bör fastställas för att säkerställa att alla kostnader för de

uppgifter som EPO fått i uppdrag att utföra med anled­

ning av det enhetliga patentskyddet helt och hållet täcks

av inkomsterna från europeiska patent med enhetlig ver­

kan, och att intäkterna från årsavgifterna, tillsammans

med de avgifter som ska betalas till Europeiska patent­

organisationen innan patentet beviljas, säkerställer att Eu­

ropeiska patentorganisationens budget är balanserad.

(21)

Årsavgifter bör betalas till den Europeiska patentorgani­

sationen. EPO bör behålla ett belopp för att täcka de

kostnader som uppstår när EPO utför uppgifter som

rör det enhetliga patentskyddet i enlighet med artikel 146

i EPC. Det återstående beloppet bör fördelas mellan de

deltagande medlemsstaterna och bör användas för pat­

entrelaterade ändamål. Fördelningen bör fastställas på

grundval av rimliga, rättvisa och relevanta kriterier, näm­

ligen patentaktivitet och marknadens storlek, och bör

garantera ett minimibelopp som ska fördelas mellan

alla deltagande medlemsstater så att systemet kan fungera

på ett välbalanserat och hållbart sätt. Fördelningen bör

kompensera de deltagande medlemsstaterna om de har

ett annat officiellt språk än något av EPO:s officiella

språk, om de har oproportionerligt få patent enligt vad

som kan fastställas utifrån den europeiska resultattavlan

för innovation och/eller om de relativt nyligen har blivit

medlemmar i Europeiska patentorganisationen.

(22)

Ett fördjupat partnerskap mellan EPO och medlemssta­

ternas centrala patentmyndigheter bör göra det möjligt

för EPO att när så är lämpligt regelbundet använda sök­

resultatet av centrala patentmyndigheters nyhetspröv­

ningar av nationella patentansökningar när dessa åbero­

pas som prioritetsgrundande vid senare ansökningar om

europeiska patent. Alla centrala patentmyndigheter, in­

klusive de som inte genomför nyhetsprövningar under

ett nationellt ansökningsförfarande, kan spela en viktig

roll i det fördjupade partnerskapet, bland annat genom

att ge råd och stöd till potentiella patentsökande, särskilt

till små och medelstora företag, genom att ta emot an­

sökningar, vidarebefordra dem till EPO och genom att

sprida information om patent.

(23)

Denna förordning kompletteras av förordning (EU) nr

1260/2012 som antas av rådet i enlighet med artikel 118

andra stycket i EUF-fördraget.

(24)

Jurisdiktionen med avseende på europeiska patent med

enhetlig verkan bör fastställas och regleras av ett instru­

ment som upprättar ett enhetligt system för tvistlösning

avseende europeiska patent och europeiska patent med

enhetlig verkan.

(25)

Att inrätta en enhetlig patentdomstol för att handlägga

mål som rör europeiska patent med enhetlig verkan är

mycket viktigt för att säkerställa att det patentet fungerar

på rätt sätt, en enhetlig rättspraxis och därmed rättssäker­

het liksom kostnadseffektivitet för patenthavarna. Det är

SV

31.12.2012

Europeiska unionens officiella tidning

L 361/3

Prop. 2013/14:89

Bilaga 1

79

därför mycket viktigt att de deltagande medlemsstaterna

ratificerar avtalet om en enhetlig patentdomstol i enlighet

med sina nationella konstitutionella och parlamentariska

förfaranden samt vidtar de åtgärder som krävs för att

denna domstol ska kunna inleda sin verksamhet så snart

som möjligt.

(26)

Denna förordning bör inte påverka de deltagande med­

lemsstaternas rätt att bevilja nationella patent och bör

inte ersätta de deltagande medlemsstaternas patentlags­

tiftning. Patentsökande bör fortfarande kunna välja att

erhålla antingen ett nationellt patent, ett europeiskt pa­

tent med enhetlig verkan, ett europeiskt patent med ver­

kan i en eller flera av de avtalsslutande staterna i EPC

eller ett europeiskt patent med enhetlig verkan som des­

sutom har validerats i en eller flera andra avtalsslutande

stater i EPC som inte tillhör de deltagande medlemssta­

terna.

(27)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att skapa

ett enhetligt patentskydd, inte i tillräcklig utsträckning

kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, till följd

av denna förordnings omfattning och verkan, bättre kan

uppnås på unionsnivå kan unionen anta åtgärder, när så

är lämpligt genom fördjupat samarbete, i enlighet med

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europe­

iska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i

samma artikel går denna förordning inte utöver vad som

är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

1. Syftet med denna förordning är att genomföra ett fördju­

pat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd som be­

myndigats genom beslut 2011/167/EU.

2. Denna förordning utgör ett särskilt avtal i den mening

som avses i artikel 142 i konventionen om meddelande av

europeiska patent av den 5 oktober 1973, reviderad den 17 de­

cember 1991 och den 29 november 2000 (nedan kallad EPC).

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a) deltagande medlemsstat: en medlemsstat som deltar i ett

fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd

enligt beslut 2011/167/EU eller enligt ett beslut som antas i

enlighet med artikel 331.1 andra eller tredje stycket i EUF-

fördraget vid tidpunkten för ansökan om enhetlig verkan

som avses i artikel 9.

b) europeiskt patent: ett patent som beviljas av Europeiska

patentverket (nedan kallat EPO) enligt de regler och förfaran­

den som fastställs i EPC.

c) europeiskt patent med enhetlig verkan: ett europeiskt patent

som genom denna förordning har enhetlig verkan i de del­

tagande medlemsstaterna.

d) europeiska patentregistret: det register som EPO för enligt

artikel 127 i EPC.

e) register för enhetligt patentskydd: det register som utgör en

del av det europeiska patentregistret där den enhetliga ver­

kan och eventuella begränsningar, licenser, överlåtelser, upp­

hävanden eller upphöranden av europeiska patent med en­

hetlig verkan registreras.

f) Europeiska patenttidningen: den periodiska tidskrift som fö­

reskrivs i artikel 129 i EPC.

Artikel 3

Europeiskt patent med enhetlig verkan

1. Ett europeiskt patent som beviljas med samma kravupp­

sättning avseende alla deltagande medlemsstater ska ha enhetlig

verkan i alla de deltagande medlemsstaterna, förutsatt att dess

enhetliga verkan har registrerats i registret för enhetligt patent­

skydd.

Ett europeiskt patent som beviljats med olika kravuppsättningar

för olika deltagande medlemsstater ska inte ha enhetlig verkan.

2. Ett europeiskt patent med enhetlig verkan ska vara av

enhetlig karaktär. Det ska ge ett enhetligt skydd och ha samma

rättsverkan i alla deltagande medlemsstater.

Det får endast begränsas, överlåtas eller upphävas eller upphöra

med avseende på alla de deltagande medlemsstaterna.

Det får licensieras för hela eller en del av de deltagande med­

lemsstaternas territorier.

SV

L 361/4

Europeiska unionens officiella tidning

31.12.2012

80

Prop. 2013/14:89

Bilaga 1

3. Ett europeiskt patents enhetliga verkan ska inte anses ha

uppstått i den utsträckning det europeiska patentet har upphävts

eller begränsats.

Artikel 4

Verkan

1. Ett europeiskt patent med enhetlig verkan ska få verkan i

de deltagande medlemsstaterna samma dag som EPO i Europe­

iska patenttidningen offentliggör beslutet att bevilja det europe­

iska patentet.

2. De deltagande medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som

behövs för att se till att, när enhetlig verkan har registrerats för

ett europeiskt patent och omfattar deras territorium, det euro­

peiska patentet inte ska anses ha fått verkan som ett nationellt

patent på deras territorium den dag då beslutet att bevilja pa­

tentet offentliggörs i Europeiska patenttidningen.

KAPITEL II

EFFEKTER AV DET EUROPEISKA PATENTET MED ENHETLIG

VERKAN

Artikel 5

Enhetligt skydd

1. Ett europeiskt patent med enhetlig verkan ger patenthava­

ren rätt att förbjuda tredje part att begå handlingar som det

patentet skyddar mot i hela territoriet tillhörande de deltagande

medlemsstater där det har enhetlig verkan, med förbehåll för

tillämpliga begränsningar.

2. Den rättighetens omfattning och begränsningar ska vara

enhetliga i alla deltagande medlemsstater där patentet har en­

hetlig verkan.

3. De handlingar som patentet skyddar mot som avses i

punkt 1 och de begränsningar som är tillämpliga är de som

fastställts i den lagstiftning som tillämpas på europeiska patent

med enhetlig verkan i den deltagande medlemsstat vars natio­

nella lagstiftning är tillämplig på det europeiska patentet med

enhetlig verkan som förmögenhetsobjekt i enlighet med arti­

kel 7.

4. I den rapport som avses i artikel 16.1 ska kommissionen

utvärdera hur de tillämpliga begränsningarna fungerar och ska

när så krävs lägga fram lämpliga förslag.

Artikel 6

Konsumtion av de rättigheter som följer av det europeiska

patentet med enhetlig verkan

De rättigheter som följer av ett europeiskt patent med

enhetlig verkan ska inte omfatta handlingar som avser den

patentskyddade produkten och som utförs i de deltagande med­

lemsstaterna där det patentet har enhetlig verkan efter det att

produkten släppts ut på unionsmarknaden av patenthavaren

eller med dennes samtycke, om inte patenthavaren har legitima

skäl att motsätta sig ytterligare saluföring av produkten.

KAPITEL III

ETT EUROPEISKT PATENT MED ENHETLIG VERKAN SOM

FÖRMÖGENHETSOBJEKT

Artikel 7

Behandling av ett europeiskt patent med enhetlig verkan

som ett nationellt patent

1. Ett europeiskt patent med enhetlig verkan ska, som för­

mögenhetsobjekt, i sin helhet och i alla deltagande medlems­

stater anses som ett nationellt patent i den deltagande medlems­

stat där det patentet har enhetlig verkan och där sökanden

enligt det europeiska patentregistret

a) hade sin hemvist eller sitt huvudsakliga säte den dag då

ansökan om europeiskt patent gavs in, eller

b) om led a inte är tillämpligt, sökanden hade ett driftsställe

den dag då ansökan om europeiskt patent gavs in.

2. Om två eller flera personer är antecknade i det europeiska

patentregistret som medsökande ska punkt 1 a tillämpas på den

medsökande som anges först. Om detta inte är möjligt ska

punkt 1 a tillämpas på nästa medsökande i turordningen. Kan

punkt 1 a inte tillämpas på någon av medsökandena ska punkt

1 b tillämpas.

3. Om ingen sökande hade sin hemvist, sitt huvudsakliga

säte eller sitt driftställe i en deltagande medlemsstat där det

patentet har enhetlig verkan enligt punkt 1 eller 2, ska det

europeiska patentet med enhetlig verkan, som förmögenhets­

objekt, i sin helhet och i alla deltagande medlemsstater behand­

las som ett nationellt patent i den stat där Europeiska patent­

organisationen har sitt huvudkontor i enlighet med artikel 6.1 i

EPC.

4. Förvärvandet av en rättighet får inte vara beroende av en

eventuell registrering i ett nationellt patentregister.

Artikel 8

Licensberedskap

1. Innehavaren av ett europeiskt patent med enhetlig verkan

kan inge en förklaring till EPO om att denne är beredd att tillåta

alla intresserade att mot en lämplig ersättning utnyttja uppfin­

ningen som licenstagare.

SV

31.12.2012

Europeiska unionens officiella tidning

L 361/5

Prop. 2013/14:89

Bilaga 1

81

2. En licens som erhålls enligt denna förordning ska behand­

las som en avtalsenlig licens.

KAPITEL IV

INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER

Artikel 9

Administrativa uppgifter inom Europeiska

patentorganisationen

1. De deltagande medlemsstaterna ska, i den mening som

avses i artikel 143 i EPC, ge EPO i uppdrag att utföra följande

arbetsuppgifter som ska utföras i enlighet med EPO:s interna

regler:

a) Administrera ansökningar om enhetlig verkan från inneha­

vare av europeiska patent.

b) Införa registret för enhetligt patentskydd i det europeiska

patentregistret och administrera registret för enhetligt patent­

skydd.

c) Ta emot och registrera sådana förklaringar om licensering

som avses i artikel 8, återkallanden av dessa och åtaganden

om licensering som innehavaren av ett europeiskt patent

med enhetlig verkan har gjort vid internationella standardi­

seringsorgan.

d) Offentliggöra de översättningar som avses i artikel 6 i för­

ordning (EU) nr 1260/2012 under den övergångsperiod som

avses i den artikeln.

e) Samla in och administrera årsavgifter för europeiska patent

med enhetlig verkan för åren efter det år då uppgift om

beviljandet offentliggörs i Europeiska patenttidningen. Samla

in och administrera de tilläggsavgifter som ska betalas när

årsavgifterna betalas för sent, när sådana inbetalningar sker

inom sex månader från förfallodagen, samt fördela en del av

de insamlade årsavgifterna till de deltagande medlemsstater­

na.

f) Administrera ersättningssystemet för ersättning för översätt­

ningskostnader som avses i artikel 5 i förordning (EU) nr

1260/2012.

g) Säkerställa att en ansökan om enhetlig verkan ges in av

innehavaren av ett europeiskt patent på handläggningssprå­

ket enligt definitionen i artikel 14.3 i EPC, senast en månad

från det att beslutet att bevilja patentet offentliggörs i Euro­

peiska patenttidningen.

h) Säkerställa att uppgift om enhetlig verkan anges i registret

för enhetligt patentskydd, när en ansökan om enhetlig ver­

kan har getts in och, under den övergångsperiod som anges i

artikel 6 i förordning (EU) nr 1260/2012, har getts in till­

sammans med de översättningar som avses i den artikeln,

samt att EPO informeras om eventuella begränsningar, licen­

ser, överlåtelser eller upphävanden av europeiska patent med

enhetlig verkan.

2. De deltagande medlemsstaterna ska se till att denna för­

ordning följs när de fullgör de internationella skyldigheter som

de åtagit sig i EPC, och ska för detta ändamål samarbeta med

varandra. De deltagande medlemsstaterna ska som avtalsslu­

tande stater i EPC säkerställa styrningen och övervakningen av

de aktiviteter som hänför sig till de uppgifter som avses i punkt

1 i denna artikel och ska se till att årsavgifterna fastställs på en

nivå som är i enlighet med vad som anges i artikel 12 i denna

förordning och att fördelningen av årsavgifterna bestäms i en­

lighet med vad som anges i artikel 13 i denna förordning.

De ska för detta ändamål inrätta ett särskilt utskott inom Eu­

ropeiska patentorganisationens förvaltningsråd (nedan kallat det

särskilda utskottet) i den mening som avses i artikel 145 i EPC.

Det särskilda utskottet ska bestå av företrädarna för de delta­

gande medlemsstaterna och en företrädare för kommissionen

såsom observatör, samt ställföreträdare som företräder dem i

deras frånvaro. Medlemmarna i det särskilda utskottet får biträ­

das av rådgivare eller experter.

Det särskilda utskottet ska fatta sina beslut med vederbörlig

hänsyn till kommissionens ståndpunkt och i enlighet med be­

stämmelserna i artikel 35.2 i EPC.

3. De deltagande medlemsstaterna ska säkerställa att ett ef­

fektivt rättsligt skydd finns att tillgå inför en domstol behörig i

en eller flera av de deltagande medlemsstaterna avseende de

beslut som EPO fattar när det utför de arbetsuppgifter som

avses i punkt 1.

KAPITEL V

FINANSIELLA BESTÄMMELSER

Artikel 10

Principer om utgifter

De utgifter som EPO har för att utföra de extra arbetsuppgifter

som de deltagande medlemsstaterna har gett patentverket i upp­

drag att utföra enligt artikel 143 i EPC ska finansieras med

avgifterna från europeiska patent med enhetlig verkan.

Artikel 11

Årsavgifter

1. Patenthavaren ska betala årsavgifter för europeiska patent

med enhetlig verkan och tilläggsavgifter vid försenade betal­

ningar till Europeiska patentorganisationen. Avgifterna ska be­

talas för åren efter det år då uppgift om beviljandet av det

europeiska patentet med enhetlig verkan offentliggörs i Europe­

iska patenttidningen.

SV

L 361/6

Europeiska unionens officiella tidning

31.12.2012

82

Prop. 2013/14:89

Bilaga 1

2. Ett europeiskt patent med enhetlig verkan ska upphöra

om en årsavgift och i förekommande fall tilläggsavgift inte

betalas i tid.

3. Årsavgifter för patentet som förfaller efter mottagandet av

förklaringen som avses i artikel 8.1 ska minskas.

Artikel 12

Årsavgifternas storlek

1. Årsavgifter för europeiska patent med enhetlig verkan ska

vara

a) progressiva under hela det enhetliga patentskyddets löptid,

b) tillräckliga för att täcka alla kostnader för att bevilja det

europeiska patentet och administrera det enhetliga patent­

skyddet, och

c) tillräckliga för att, tillsammans med de avgifter som ska

betalas till Europeiska patentorganisationen innan patentet

beviljas, säkerställa att Europeiska patentorganisationens bud­

get är balanserad.

2. Årsavgifterna ska fastställas, med beaktande av bland an­

nat situationen för särskilda enheter som små och medelstora

företag, med målet att

a) främja innovation och de europeiska företagens konkurrens­

kraft,

b) återspegla storleken på den marknad som patentet omfattar,

och

c) ungefär motsvara nivån på de nationella årsavgifterna för ett

genomsnittligt europeiskt patent som får verkan i de delta­

gande medlemsstaterna vid den tidpunkt då årsavgifternas

storlek först fastställs.

3. För att nå de mål som anges i detta kapitel ska årsavgif­

terna fastställas på en nivå som

a) motsvarar årsavgifterna som ska betalas för det genomsnitt­

liga geografiska område som de nuvarande europeiska pa­

tenten omfattar,

b) återspeglar förnyelsegraden för nuvarande europeiska patent,

c) återspeglar antalet ansökningar om enhetlig verkan.

Artikel 13

Fördelning

1. EPO ska behålla 50 % av de årsavgifter som avses i arti­

kel 11 och som betalas för europeiska patent med enhetlig

verkan. Återstående belopp ska fördelas mellan de deltagande

medlemsstaterna i enlighet med fördelningen av årsavgifterna i

enlighet med artikel 9.2.

2. För att nå de mål som anges i detta kapitel ska fördel­

ningen av årsavgifterna mellan de deltagande medlemsstaterna

baseras på följande rättvisa, rimliga och relevanta kriterier:

a) Antalet patentansökningar.

b) Marknadens storlek, samtidigt som det säkerställs att ett

minimibelopp fördelas till varje deltagande medlemsstat.

c) Ersättning till de deltagande medlemsstater som har

i) ett annat officiellt språk än något av EPO:s officiella

språk,

ii) oproportionerligt låg patentaktivitet, och/eller

iii) relativt nyligen har blivit medlemmar i Europeiska pa­

tentorganisationen.

KAPITEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 14

Samarbete mellan kommissionen och EPO

Kommissionen ska upprätta ett nära samarbete, genom ett sam­

arbetsavtal, med EPO inom förordningens tillämpningsområde.

Samarbetet ska omfatta ett regelbundet utbyte av åsikter om hur

samarbetsavtalet fungerar, särskilt i fråga om årsavgifterna och

deras inverkan på Europeiska patentorganisationens budget.

Artikel 15

Tillämpning av konkurrenslagstiftningen och lagstiftningen

om illojal konkurrens

Denna förordning påverkar inte tillämpningen av konkurren­

slagstiftningen och lagstiftningen om illojal konkurrens.

SV

31.12.2012

Europeiska unionens officiella tidning

L 361/7

Prop. 2013/14:89

Bilaga 1

83

Artikel 16

Rapport om tillämpningen av denna förordning

1. Kommissionen ska senast tre år från det att det första

europeiska patentet med enhetlig verkan får verkan och därefter

vart femte år för Europaparlamentet och rådet presentera en

rapport om tillämpningen av denna förordning, och om nöd­

vändigt lägga fram förslag till ändringar.

2. Kommissionen ska regelbundet lämna rapporter till Euro­

paparlamentet och rådet om hur de årsavgifter som avses i

artikel 11 fungerar, med särskilt fokus på efterlevnaden av ar­

tikel 12.

Artikel 17

Information från de deltagande medlemsstaterna

1.

De deltagande medlemsstaterna ska underrätta kommissio­

nen om de åtgärder som antas i enlighet med artikel 9 senast på

tillämpningsdagen för denna förordning.

2. Varje deltagande medlemsstat ska underrätta kommissio­

nen om de åtgärder som antagits i enlighet med artikel 4.2

senast på tillämpningsdagen för denna förordning eller, när

det gäller en deltagande medlemsstat där den enhetliga patent­

domstolen inte har exklusiv behörighet i fråga om europeiska

patent med enhetlig verkan på tillämpningsdagen för denna

förordning, senast den dag då den enhetliga patentdomstolen

har sådan exklusiv behörighet i den deltagande medlemsstaten.

Artikel 18

Ikraftträdande och tillämpning

1. Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter

det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tid­

ning.

2. Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014 eller

den dag då avtalet om en enhetlig patentdomstol (nedan kallat

avtalet) träder i kraft, om den dagen infaller senare.

Med avvikelse från artiklarna 3.1, 3.2 och 4.1 ska ett europeiskt

patent, för vilket uppgift om enhetlig verkan antecknas i regist­

ret för enhetligt patentskydd, ha enhetlig verkan endast i de

deltagande medlemsstater där den enhetliga patentdomstolen

har exklusiv behörighet i fråga om europeiska patent med en­

hetlig verkan samma dag som denna verkan registreras.

3. Varje deltagande medlemsstat ska underrätta kommissio­

nen om att den ratificerat avtalet när dess ratifikationsinstru­

ment deponeras. Kommissionen ska i Europeiska unionens offici­

ella tidning offentliggöra datumet för avtalets ikraftträdande och

en förteckning över de medlemsstater som har ratificerat avtalet

den dag då det träder i kraft. Kommissionen ska därefter regel­

bundet uppdatera förteckningen över de deltagande medlems­

stater som ratificerat avtalet och offentliggöra en sådan upp­

daterad förteckning i Europeiska unionens officiella tidning.

4. De deltagande medlemsstaterna ska se till att de åtgärder

som avses i artikel 9 har införts senast på tillämpningsdagen för

denna förordning.

5. Varje deltagande medlemsstat ska se till att de bestämmel­

ser som avses i artikel 4.2 har införts före eller senast på till­

lämpningsdagen för denna förordning eller, när det gäller en

deltagande medlemsstat där den enhetliga patentdomstolen inte

har exklusiv behörighet i fråga om europeiska patent med en­

hetlig verkan på tillämpningsdagen för denna förordning, senast

den dag då den enhetliga patentdomstolen har sådan exklusiv

behörighet i den deltagande medlemsstaten.

6. Ett enhetligt patentskydd kan sökas för alla europeiska

patent som beviljas från och med tillämpningsdagen för denna

förordning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i de deltagande medlems­

staterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2012.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande

SV

L 361/8

Europeiska unionens officiella tidning

31.12.2012

84

Prop. 2013/14:89

Bilaga 2

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1260/2012

av den 17 december 2012

om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd när det gäller

tillämpliga översättningsarrangemang

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA

FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­

sätt, särskilt artikel 118 andra stycket,

med beaktande av rådets beslut 2011/167/EU av den 10 mars

2011 om bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området

skapande av ett enhetligt patentskydd ( 1 ),

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de natio­

nella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 2011/167/EU har Belgien, Bulgarien, Cy­

pern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade

kungariket, Grekland, Irland, Lettland, Litauen, Lux­

emburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumäni­

en, Slovakien, Slovenien, Sverige, Tjeckien, Tyskland,

Ungern och Österrike (nedan kallade de deltagande med­

lemsstaterna) bemyndigats att fördjupa sitt samarbete för

att skapa ett enhetligt patentskydd.

(2)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 1257/2012 av den 17 december 2012 om genom­

förande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett en­

hetligt patentskydd ( 2 ), bör vissa europeiska patent som

beviljas av Europeiska patentverket (nedan kallat EPO)

enligt de regler och förfaranden som anges i konventio­

nen om meddelande av europeiska patent av den 5 okto­

ber 1973, reviderad den 17 december 1991 och den

29 november 2000 (nedan kallad EPC), på patenthava­

rens begäran ha enhetlig verkan i de deltagande med­

lemsstaterna.

(3)

Översättningsarrangemang för europeiska patent som har

enhetlig verkan i de deltagande medlemsstaterna (nedan

kallade europeiska patent med enhetlig verkan) bör inrättas

genom en separat förordning, i enlighet med artikel 118

andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funk­

tionssätt (EUF-fördraget).

(4)

I enlighet med beslut 2011/167/EU, bör översättnings­

arrangemangen för europeiska patent med enhetlig ver­

kan vara enkla och kostnadseffektiva. De bör motsvara

dem som anges i förslaget till rådets förordning om över­

sättningsarrangemang för Europeiska unionens patent,

som kommissionen presenterade den 30 juni 2010, i

kombination med de kompromissförslag som ordföran­

deskapet lade fram i november 2010 och som fick stort

stöd i rådet.

(5)

Sådana översättningsarrangemang bör säkerställa rätts­

säkerheten och främja innovation och bör särskilt vara

till nytta för små och medelstora företag. De bör göra

tillgången till europeiska patent med enhetlig verkan och

patentsystemet som helhet enklare, mindre kostsam och

rättssäker.

(6)

Eftersom EPO ansvarar för att bevilja europeiska patent,

bör översättningsarrangemangen för europeiska patent

med enhetlig verkan baseras på EPO:s nuvarande för­

farande. Arrangemangen bör syfta till att skapa den nöd­

vändiga jämvikten mellan ekonomiska aktörers och all­

mänhetens intressen i fråga om förfarandekostnader och

tillgången till teknisk information.

(7)

Utan att det påverkar vissa övergångsåtgärder, bör det

inte krävas några ytterligare översättningar när en patent­

skrift för ett europeiskt patent med enhetlig verkan har

offentliggjorts i enlighet med artikel 14.6 i EPC. I arti­

kel 14.6 i EPC fastställs att beskrivningar av europeiska

patent ska offentliggöras på EPO:s handläggningsspråk

och omfatta en översättning av patentkraven till EPO:s

två andra officiella språk.

SV

31.12.2012

Europeiska unionens officiella tidning

L 361/89

( 1 ) EUT L 76, 22.3.2011, s. 53.

( 2 ) Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

Prop. 2013/14:89

Bilaga 2

85

(8)

I händelse av tvist om ett europeiskt patent med enhetlig

verkan, bör ett legitimt krav vara att patenthavaren på

begäran av den påstådda intrångsgöraren tillhandahåller

en fullständig översättning av patentet till ett officiellt

språk i antingen den deltagande medlemsstat i vilken

det påstådda intrånget skedde, eller i den medlemsstat

där den påstådda intrångsgöraren är bosatt. Patenthava­

ren bör också vara skyldig att, på begäran av en domstol

som är behörig att avgöra tvister om europeiska patent

med enhetlig verkan i de deltagande medlemsstaterna,

tillhandahålla en fullständig översättning av patentet till

den domstolens handläggningsspråk. Sådana översätt­

ningar bör inte utföras genom maskinöversättning och

bör tillhandahållas på patenthavarens bekostnad.

(9)

I händelse av tvist som rör skadeståndskrav, bör den

domstol som handlägger tvisten beakta att den påstådda

intrångsgöraren, innan denne erhållit en översättning till

sitt eget språk, kan ha handlat i god tro och kanske inte

kände till eller rimligen borde ha känt till att denne

gjorde intrång i patentet. Den behöriga domstolen bör

utvärdera omständigheterna i det enskilda fallet, och

bland annat ta hänsyn till om den påstådda intrångsgöra­

ren är ett litet eller medelstort företag som endast är

verksamt på lokal nivå, EPO:s handläggningsspråk och,

under en övergångsperiod, de översättningar som ges in

tillsammans med en ansökan om enhetlig verkan.

(10)

För att underlätta tillgången till europeiska patent med

enhetlig verkan, särskilt för små och medelstora företag,

bör sökande kunna ge in sin patentansökan till EPO på

vilket som helst av unionens officiella språk. Som en

kompletterande åtgärd bör vissa sökande som beviljats

europeiska patent med enhetlig verkan och har gett in

en ansökan om europeiskt patent på ett av unionens

officiella språk, som inte är något av EPO:s officiella

språk, och vilka har sin hemvist eller sitt huvudsakliga

säte i en medlemsstat erhålla extra ersättning för kost­

nader för översättning från språket som använts i patent­

ansökan till EPO:s handläggningsspråk, utöver vad som

redan tillämpas av EPO. Sådan ersättning bör administre­

ras av EPO, i enlighet med artikel 9 i förordning (EU)

nr 1257/2012.

(11)

För att göra patentinformation mer tillgänglig och främja

spridningen av teknisk kunskap, bör maskinöversättning

av patentansökningar och patentskrifter till alla unionens

officiella språk finnas tillgängliga så snart som möjligt.

Alla användare av det europeiska patentsystemet skulle

gynnas av att snarast få tillgång till ett system för hög­

kvalitativa maskinöversättningar av patentansökningar

och patentskrifter till alla unionens officiella språk. Ma­

skinöversättning är en viktig del av Europeiska unionens

politik. Maskinöversättningar håller på att utarbetas av

EPO och är ett mycket viktigt verktyg för att förbättra

tillgången till patentinformation och sprida teknisk kun­

skap. Sådana maskinöversättningar bör endast användas i

informationssyfte och bör inte ha någon rättsverkan.

(12)

Under övergångsperioden, innan ett system för högkva­

litativ maskinöversättning till alla unionens officiella

språk blir tillgängligt, bör en ansökan om enhetlig verkan

som avses i artikel 9 i förordning (EU) nr 1257/2012

åtföljas av en fullständig översättning av patentskriften,

till engelska om handläggningsspråket i EPO är franska

eller tyska, eller till vilket som helst av medlemsstaternas

officiella språk som är ett av unionens officiella språk om

EPO:s handläggningsspråk är engelska. Syftet med dessa

arrangemang är att se till att alla europeiska patent med

enhetlig verkan under en övergångsperiod finns tillgäng­

liga på engelska, som är det språk som vanligtvis används

inom internationell teknisk forskning och internationella

tekniska publikationer. Sådana arrangemang skulle des­

sutom garantera att översättningar av europeiska patent

med enhetlig verkan offentliggörs på andra officiella

språk i de deltagande medlemsstaterna. Dessa översätt­

ningar bör inte utföras genom maskinöversättning och

deras höga kvalitet bör bidra till att förbättra EPO:s över­

sättningsprogram. De skulle även öka spridningen av pa­

tentinformation.

(13)

Övergångsperioden bör upphöra så snart som högkva­

litativa maskinöversättningar till alla unionens officiella

språk är tillgängliga, vilket bör kontrolleras genom en

regelbunden och objektiv kvalitetsutvärdering av en obe­

roende expertkommitté, inrättad av de deltagande med­

lemsstaterna inom ramen för Europeiska patentorganisa­

tionen bestående av företrädare för EPO och det europe­

iska patentsystemets användare. Med tanke på hur långt

den tekniska utvecklingen har framskridit kan tiden för

utvecklingen av systemet för högkvalitativ maskinöver­

sättning inte antas överskrida tolv år. Övergångsperioden

bör därför upphöra tolv år efter tillämpningsdagen för

denna förordning, såvida det inte har beslutats att den

ska upphöra tidigare.

(14)

Eftersom de materiella bestämmelserna om europeiska

patent med enhetlig verkan regleras i förordning (EU)

nr 1257/2012 och kompletteras av de översättnings­

arrangemang som anges i den här förordningen, bör

den här förordningen tillämpas från och med samma

dag som förordning (EU) nr 1257/2012.

(15)

Denna förordning påverkar inte reglerna i fråga om språk

för unionens institutioner som inrättats enligt artikel 342

i EUF-fördraget och rådets förordning nr 1 av den 15 april

1958 om vilka språk som ska användas i Europeiska

ekonomiska gemenskapen ( 1 ). Denna förordning baseras

på EPO:s språkordning och bör inte anses ge upphov till

SV

L 361/90

Europeiska unionens officiella tidning

31.12.2012

( 1 ) EGT 17, 6.10.1958, s. 385/58.

86

Prop. 2013/14:89

Bilaga 2

några specifika språkregler för unionen eller utgöra något

prejudikat för begränsad språkanvändning i unionens

framtida rättsliga instrument.

(16)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att skapa

enhetliga och förenklade översättningsarrangemang för

europeiska patent med enhetlig verkan, inte i tillräcklig

utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de där­

för, på grund av denna förordnings omfattning och verk­

ningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen

vidta åtgärder, om lämpligt genom ett fördjupat samarbe­

te, i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i

fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med pro­

portionalitetsprincipen i samma artikel går denna förord­

ning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå

detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning genomförs ett fördjupat samarbete för

att skapa ett enhetligt patentskydd som bemyndigats genom

beslut 2011/167/EU när det gäller tillämpliga översättnings­

arrangemang.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a) europeiskt patent med enhetlig verkan: ett europeiskt patent

som genom förordning (EU) nr 1257/2012 har enhetlig ver­

kan i de deltagande medlemsstaterna.

b) handläggningsspråk: EPO:s handläggningsspråk enligt arti­

kel 14.3 i konventionen om meddelande av europeiska pa­

tent av den 5 oktober 1973, reviderad den 17 december

1991 och den 29 november 2000 (nedan kallad EPC).

Artikel 3

Översättningsarrangemang för europeiska patent med

enhetlig verkan

1. Utan att det påverkar artiklarna 4 och 6 i denna förord­

ning ska det inte krävas några ytterligare översättningar när en

patentskrift för ett europeiskt patent som har enhetlig verkan

har offentliggjorts i enlighet med artikel 14.6 i EPC.

2. En ansökan om enhetlig verkan som avses i artikel 9 i

förordning (EU) nr 1257/2012 ska lämnas in på handläggnings­

språket.

Artikel 4

Översättning i händelse av tvist

1. I händelse av tvist om ett påstått intrång i ett europeiskt

patent med enhetlig verkan, ska patenthavaren på en påstådd

intrångsgörares begäran och enligt dennes val tillhandahålla en

fullständig översättning av det europeiska patentet med enhetlig

verkan till ett av de officiella språken antingen i den deltagande

medlemsstat i vilken det påstådda intrånget ägde rum eller den

medlemsstat där den påstådda intrångsgöraren är bosatt.

2. I händelse av tvist om ett europeiskt patent med enhetlig

verkan ska patenthavaren, i samband med det rättsliga förfaran­

det, på begäran av en domstol som är behörig att avgöra tvister

om europeiska patent med enhetlig verkan i de deltagande med­

lemsstaterna, tillhandahålla en fullständig översättning av paten­

tet till den domstolens handläggningsspråk.

3. Patenthavaren ska stå för kostnaderna för de översätt­

ningar som avses i punkterna 1 och 2.

4. I händelse av tvist som rör skadeståndskrav ska den dom­

stol som handlägger tvisten, särskilt ifall den påstådda intrångs­

göraren är ett litet eller mellanstort företag, en fysisk person

eller en ideell organisation, ett universitet eller en offentlig

forskningsorganisation, bedöma huruvida och beakta att den

påstådda intrångsgöraren har agerat utan att ha känt till eller

rimligen borde ha känt till att denne gjorde intrång i ett patent

med enhetlig verkan innan denne fått tillgång till den översätt­

ning som avses i punkt 1.

Artikel 5

Administration av ett ersättningssystem

1. Eftersom ansökningar om europeiska patent kan ges in på

valfritt språk enligt artikel 14.2 i EPC ska de deltagande med­

lemsstaterna i enlighet med artikel 9 i förordning (EU)

nr 1257/2012, och i den mening som avses i artikel 143 i

EPC, ge EPO i uppdrag att administrera ett ersättningssystem

för återbetalning av alla översättningskostnader upp till ett visst

tak, för sökande som lämnar patentansökningar till EPO på

något av unionens officiella språk som inte är ett av EPO:s

officiella språk.

2. Det ersättningssystem som avses i punkt 1 ska finansieras

genom de avgifter som avses i artikel 11 i förordning (EU)

nr 1257/2012 och ska vara tillgängligt enbart för små och

medelstora företag, fysiska personer, ideella organisationer, uni­

versitet och offentliga forskningsorganisationer som har sin

hemvist eller sitt huvudsakliga säte i en av unionens medlems­

stater.

SV

31.12.2012

Europeiska unionens officiella tidning

L 361/91

Prop. 2013/14:89

Bilaga 2

87

Artikel 6

Övergångsåtgärder

1. Under en övergångsperiod från och med tillämpnings­

dagen för denna förordning, ska en ansökan om enhetlig verkan

som avses i artikel 9 i förordning (EU) nr 1257/2012 lämnas

tillsammans med följande:

a) Om handläggningsspråket är franska eller tyska, en fullstän­

dig översättning av det europeiska patentets patentskrift till

engelska, eller

b) om handläggningsspråket är engelska, en fullständig översätt­

ning av det europeiska patentets patentskrift till vilket annat

av unionens officiella språk som helst.

2. I enlighet med artikel 9 i förordning (EU) nr 1257/2012

ska de deltagande medlemsstaterna, i den mening som avses i

artikel 143 i EPC, ge EPO i uppdrag att offentliggöra de över­

sättningar som avses i punkt 1 i denna artikel så snart som

möjligt efter ansökningsdagen för en ansökan om enhetlig ver­

kan som avses i artikel 9 i förordning (EU) nr 1257/2012.

Dessa översättningar ska inte ha någon rättsverkan och ska

endast tillhandahållas i informationssyfte.

3. Sex år efter tillämpningsdagen för denna förordning och

därefter vartannat år ska en oberoende expertkommitté göra en

objektiv utvärdering av tillgången på högkvalitativa maskinöver­

sättningar av patentansökningar och patentskrifter till alla

unionens officiella språk som utvecklats av EPO. Denna expert­

kommitté ska inrättas av de deltagande medlemsstaterna inom

ramen för Europeiska patentorganisationen och ska bestå av

företrädare för EPO och för de ickestatliga organisationer som

företräder det europeiska patentsystemets användare och som

bjudits in av Europeiska patentorganisationens förvaltningsråd

för att delta som observatörer, i enlighet med artikel 30.3 i EPC.

4. På grundval av den första av de utvärderingar som avses i

punkt 3 i denna artikel och vartannat år därefter på grundval av

de följande utvärderingarna ska kommissionen lägga fram en

rapport för rådet och i förekommande fall föreslå att övergångs­

perioden avslutas.

5. Om övergångsperioden inte avslutas på förslag av kom­

missionen ska den automatiskt upphöra tolv år efter tillämp­

ningsdagen för denna förordning.

Artikel 7

Ikraftträdande

1. Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter

det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tid­

ning.

2. Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014 eller

från och med den dag då avtalet om en enhetlig patentdomstol

träder i kraft, beroende på vilket som infaller senare.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla deltagande medlems­

stater i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2012.

På rådets vägnar

S. ALETRARIS

Ordförande

SV

L 361/92

Europeiska unionens officiella tidning

31.12.2012

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

88

Avtalet om en enhetlig patentdomstol

AGREEMENT

on a Unified Patent Court

ACCORD

relatif à une juridiction unifiée du brevet

THE CONTRACTING MEMBER STATES,

LES ÉTATS MEMBRES CONTRACTANTS,

CONSIDERING that cooperation amongst the Member States of the European Union in the field of patents contributes significantly to the integration process in Europe, in particular to the establishment of an internal market within the European Union characterised by the free movement of goods and services and the creation of a system ensuring that competition in the internal market is not distorted;

CONSIDÉRANT que la coopération entre les États membres de l'Union européenne dans le domaine des brevets contribue de manière significative au processus d'intégration en Europe, notamment à l'établissement d'un marché intérieur au sein de l'Union européenne caractérisé par la libre circulation des marchandises et des services, ainsi qu'à la création d'un système garantissant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur;

CONSIDERING that the fragmented market for patents and the significant variations between national court systems are detrimental for innovation, in particular for small and medium-sized enterprises which have difficulties to enforce their patents and to defend themselves against unfounded claims and claims relating to patents which should be revoked;

CONSIDÉRANT que la fragmentation du marché des brevets et les variations importantes entre les systèmes juridictionnels nationaux sont préjudiciables à l'innovation, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, qui ont des difficultés à faire respecter leurs brevets et à se défendre contre des actions non fondées et des actions relatives à des brevets qui devraient être annulés;

CONSIDERING that the European Patent Convention (‘EPC’) which has been ratified by all Member States of the European Union provides for a single procedure for granting European patents by the European Patent Office;

CONSIDÉRANT que la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée «CBE»), qui a été ratifiée par tous les États membres de l'Union européenne, prévoit une procédure unique pour la délivrance de brevets européens par l'Office européen des brevets;

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

89

ÜBEREINKOMMEN

über ein Einheitliches Patentgericht

AVTAL

om en enhetlig patentdomstol

DIE VERTRAGSMITGLIED- STAATEN —

DE AVTALSSLUTANDE MEDLEMSSTATERNA

IN DER ERWÄGUNG, dass die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf dem Gebiet des Patentwesens einen wesentlichen Beitrag zum Integrationsprozess in Europa leistet, insbesondere zur Schaffung eines durch den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr gekennzeichneten Binnenmarkts innerhalb der Europäischen Union und zur Verwirklichung eines Systems, mit dem sichergestellt wird, dass der Wettbewerb im Binnenmarkt nicht verzerrt wird,

SOM BEAKTAR att samarbetet mellan Europeiska unionens medlemsstater på patentområdet på ett avgörande sätt bidrar till integrationsprocessen i Europa, särskilt när det gäller upprättandet av en inre marknad inom Europeiska unionen som kännetecknas av fri rörlighet för varor och tjänster samt inrättandet av ett system som säkerställer att konkurrensen på den inre marknaden inte snedvrids,

IN DER ERWÄGUNG, dass der fragmentierte Patentmarkt und die beträchtlichen Unterschiede zwischen den nationalen Gerichtssystemen sich nachteilig auf die Innovation auswirken, insbesondere im Falle kleiner und mittlerer Unternehmen, für die es schwierig ist, ihre Patente durchzusetzen und sich gegen unberechtigte Klagen und Klagen im Zusammenhang mit Patenten, die für nichtig erklärt werden sollten, zu wehren,

SOM BEAKTAR att den fragmenterade marknaden för patent och de avsevärda skillnaderna mellan de nationella domstolssystemen är till nackdel för innovation, särskilt för små och medelstora företag som har svårigheter att hävda sina patent och försvara sig mot ogrundade krav och krav som avser patent som bör ogiltigförklaras,

IN DER ERWÄGUNG, dass das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ), das von allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ratifiziert worden ist, ein einheitliches Verfahren für die Erteilung europäischer Patente durch das Europäische Patentamt vorsieht,

SOM BEAKTAR att det i den europeiska patentkonventionen (EPC), som har ratificerats i alla Europeiska unionens medlemsstater, föreskrivs ett enda förfarande för meddelande av europeiska patent genom det europeiska patentverket,

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

90

CONSIDERING that by virtue of Regulation (EU) No 1257/20121, patent proprietors can request unitary effect of their European patents so as to obtain unitary patent protecttion in the Member States of the European Union participating in the enhanced cooperation;

CONSIDÉRANT que, en vertu du règlement (UE) no 1257/20121, les titulaires de brevets peuvent demander que leurs brevets européens aient un effet unitaire afin d'obtenir la protection unitaire conférée par un brevet dans les États membres de l'Union européenne qui participent à la coopération renforcée;

WISHING to improve the enforcement of patents and the defence against unfounded claims and patents which should be revoked and to enhance legal certainty by setting up a Unified Patent Court for litigation relating to the infringement and validity of patents;

DÉSIREUX d'améliorer le respect des brevets, de renforcer les moyens permettant de se défendre contre des actions non fondées et des brevets qui devraient être annulés et d'accroître la sécurité juridique par la création d'une juridiction unifiée du brevet pour le contentieux lié à la contrefaçon et à la validité des brevets;

CONSIDERING that the Unified Patent Court should be devised to ensure expeditious and high quality decisions, striking a fair balance between the interests of right holders and other parties and taking into account the need for proportionality and flexibility;

CONSIDÉRANT que la juridiction unifiée du brevet devrait être conçue pour rendre des décisions rapides et de qualité, recherchant un juste équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et d'autres parties et tenant compte de la proportionnalité et de la souplesse nécessaires;

CONSIDERING that the Unified Patent Court should be a court common to the Contracting Member States and thus part of their judicial system, with exclusive competence in respect of European patents with unitary effect and European patents granted under the provisions of the EPC;

CONSIDÉRANT que la juridiction unifiée du brevet devrait être une juridiction commune aux États membres contractants et, par conséquent, faire partie de leur système judiciaire, et qu'elle devrait jouir d'une compétence exclusive en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire et les brevets européens délivrés en vertu des dispositions de la CBE;

1 Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection (OJ L 361, 31.12.2012, p. 1) including any subsequent amendments. 1 Règlement (UE) n o 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet (JO L 361 du 31.12.2012, p. 1), y compris toute modification ultérieure.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

91

IN DER ERWÄGUNG, dass Patentinhaber nach der Verordnung (EU) Nr. 1257/20121 eine einheitliche Wirkung ihrer europäischen Patente beantragen können, damit sie in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die an der Verstärkten Zusammenarbeit teilnehmen, einen einheitlichen Patentschutz genießen,

SOM BEAKTAR att förordning (EU) nr 1257/20121 innebär att patenthavare kan begära enhetlig verkan för sina europeiska patent så att de uppnår enhetligt patentskydd i de medlemsstater i Europeiska unionen som deltar i det fördjupade samarbetet,

IN DEM WUNSCH, durch die Errichtung eines Einheitlichen Patentgerichts für die Regelung von Rechtsstreitigkeiten über die Verletzung und Rechtsgültigkeit von Patenten die Durchsetzung von Patenten und die Verteidigung gegen unbegründete Klagen und Klagen im Zusammenhang mit Patenten, die für nichtig erklärt werden sollten, zu verbessern und die Rechtssicherheit zu stärken,

SOM ÖNSKAR främja upprätthållandet av respekten för patent samt skyddet mot ogrundade krav och patent som bör ogiltigförklaras, samt öka rättssäkerheten genom att inrätta en enhetlig patentdomstol för prövning av tvister om intrång i och giltigheten av patent,

IN DER ERWÄGUNG, dass das Einheitliche Patentgericht in der Lage sein sollte, rasche und hochqualifizierte Entscheidungen sicherzustellen und dabei einen angemessenen Interessenausgleich zwischen den Rechteinhabern und anderen Parteien unter Berücksichtigung der erforderlichen Verhältnismäßigkeit und Flexibilität zu gewährleisten,

SOM BEAKTAR att den enhetliga patentdomstolen bör inrättas för att säkerställa snabba och högkvalitativa beslut, rätt avväga rättighetshavares och andras intressen samt beakta behovet av proportionalitet och flexibilitet,

IN DER ERWÄGUNG, dass das Einheitliche Patentgericht ein gemeinsames Gericht der Vertragsmitgliedstaaten und somit Teil ihres Rechtswesens sein sollte und dass es mit einer ausschließlichen Zuständigkeit für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung und für die nach dem EPÜ erteilten Patente ausgestattet sein sollte,

SOM BEAKTAR att den enhetliga patentdomstolen bör vara en för de avtalsslutande medlemsstaterna gemensam domstol och därigenom en del av deras system för domstolsprövning, med exklusiv behörighet i fråga om europeiska patent med enhetlig verkan och europeiska patent som meddelats enligt bestämmelserna i EPC,

1 Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 1) mit allen nachfolgenden Änderungen. 1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2012 av den 17 december 2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd (EUT L 361, 31.12.2012, s. 1) med förekommande senare ändringar.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

92

CONSIDERING that the Court of Justice of the European Union is to ensure the uniformity of the Union legal order and the primacy of European Union law;

CONSIDÉRANT que la Cour de justice de l'Union européenne doit veiller à l'uniformité de l'ordre juridique de l'Union et à la primauté du droit de l'Union européenne;

RECALLING the obligations of the Contracting Member States under the Treaty on European Union (TEU) and the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), including the obligation of sincere cooperation as set out in Article 4(3) TEU and the obligation to ensure through the Unified Patent Court the full application of, and respect for, Union law in their respective territories and the judicial protection of an individual's rights under that law;

RAPPELANT les obligations qui incombent aux États membres contractants en vertu du traité sur l'Union européenne (TUE) et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), y compris l'obligation de coopération loyale énoncée à l'article 4, paragraphe 3, du TUE et l'obligation d'assurer, par la création de la juridiction unifiée du brevet, la pleine application et le respect du droit de l'Union sur leurs territoires respectifs, ainsi que la protection juridictionnelle des droits conférés par ce droit aux particuliers;

CONSIDERING that, as any nationnal court, the Unified Patent Court must respect and apply Union law and, in collaboration with the Court of Justice of the European Union as guardian of Union law, ensure its correct application and uniform interpretation; the Unified Patent Court must in particular cooperate with the Court of Justice of the European Union in properly interpreting Union law by relying on the latter's case law and by requesting preliminary rulings in accordance with Article 267 TFEU;

CONSIDÉRANT que, comme toute juridiction nationale, la juridiction unifiée du brevet est tenue de respecter et d'appliquer le droit de l'Union et, en collaboration avec la Cour de justice de l'Union européenne qui est la gardienne du droit de l'Union, de veiller à sa bonne application et à son interprétation uniforme; la juridiction unifiée du brevet est, en particulier, tenue de coopérer avec la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de l'interprétation correcte du droit de l'Union en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour et en saisissant celle-ci de demandes préjudicielles conformément à l'article 267 du TFUE;

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

93

IN DER ERWÄGUNG, dass der Gerichtshof der Europäischen Union die Einheitlichkeit der Rechtsordnung der Union und den Vorrang des Rechts der Europäischen Union sicherzustellen hat,

SOM BEAKTAR att Europeiska unionens domstol ska garantera enhetligheten i unionens rättsordning samt unionsrättens företräde,

UNTER HINWEIS AUF die Verpflichtungen der Vertragsmitgliedstaaten im Rahmen des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), einschließlich der Verpflichtung zur loyalen Zusammenarbeit nach Artikel 4 Absatz 3 EUV und der Verpflichtung, durch das Einheitliche Patentgericht die uneingeschränkte Anwendung und Achtung des Unionsrechts in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet und den gerichtlichen Schutz der dem Einzelnen aus diesem Recht erwachsenden Rechte zu gewährleisten,

SOM ERINRAR OM de avtalsslutande medlemsstaternas skyldigheter enligt fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), inklusive skyldigheten till lojalt samarbete enligt artikel 4.3 i EU-fördraget och skyldigheten att genom den enhetliga patentdomstolen säkerställa fullständig tillämpning av och respekt för unionsrätten inom respektive territorier samt domstolsprövning till skydd för enskildas rättigheter enligt den rättsordningen,

IN DER ERWÄGUNG, dass das Einheitliche Patentgericht, wie jedes nationale Gericht auch, das Unionsrecht beachten und anwenden und in Zusammenarbeit mit dem Gerichtshof der Europäischen Union — dem Hüter des Unionsrechts — seine korrekte Anwendung und einheitliche Auslegung sicherstellen muss; insbesondere muss es bei der ordnungsgemäßen Auslegung des Unionsrechts mit dem Gerichtshof der Europäischen Union zusammenarbeiten, indem es sich auf dessen Rechtsprechung stützt und ihn gemäß Artikel 267 AEUV um Vorabentscheidungen ersucht,

SOM BEAKTAR att den enhetliga patentdomstolen, liksom varje nationell domstol, måste respektera och tillämpa unionsrätten och, i samarbete med Europeiska unionens domstol i dess egenskap av unionsrättens väktare, säkerställa dess rätta tillämpning och enhetliga tolkning; den enhetliga patentdomstolen ska i synnerhet samarbeta med Europeiska unionens domstol när den tolkar unionsrätten genom att förlita sig på den sistnämnda domstolens rättspraxis och begära förhandsavgöranden i enlighet med artikel 267 i EUF-fördraget,

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

94

CONSIDERING that the Contracting Member States should, in line with the case law of the Court of Justice of the European Union on non-contractual liability, be liable for damages caused by infringements of Union law by the Unified Patent Court, including the failure to request preliminary rulings from the Court of Justice of the European Union;

CONSIDÉRANT que les États membres contractants devraient, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la responsabilité non contractuelle, être responsables des dommages résultant de violations du droit de l'Union commises par la juridiction unifiée du brevet, y compris le manquement à l'obligation de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de demandes préjudicielles;

CONSIDERING that infringements of Union law by the Unified Patent Court, including the failure to request preliminary rulings from the Court of Justice of the European Union, are directly attributable to the Contracting Member States and infringement proceedings can therefore be brought under Article 258, 259 and 260 TFEU against any Contracting Member State to ensure the respect of the primacy and proper application of Union law;

CONSIDÉRANT que les violations du droit de l'Union commises par la juridiction unifiée du brevet, y compris le manquement à l'obligation de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de demandes préjudicielles, sont directement imputables aux États membres contractants et qu'une procédure en manquement peut, par conséquent, être engagée en vertu des articles 258, 259 et 260 du TFUE contre tout État membre contractant afin de garantir le respect de la primauté du droit de l'Union et sa bonne application;

RECALLING the primacy of Union law, which includes the TEU, the TFEU, the Charter of Fundamental Rights of the European Union, the general principles of Union law as developed by the Court of Justice of the European Union, and in particular the right to an effective remedy before a tribunal and a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal, the case law of the Court of Justice of the European Union and secondary Union law;

RAPPELANT la primauté du droit de l'Union, qui comprend le TUE, le TFUE, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les principes fondamentaux du droit de l'Union tels que développés par la Cour de justice de l'Union européenne, et en particulier le droit à un recours effectif devant un tribunal et le droit à ce qu'une cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et le droit dérivé de l'Union;

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

95

IN DER ERWÄGUNG, dass nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union zur außervertraglichen Haftung die Vertragsmitgliedstaaten für Schäden, die durch Verstöße des Einheitlichen Patentgerichts gegen das Unionsrecht einschließlich des Versäumnisses, den Gerichtshof der Europäischen Union um eine Vorabentscheidung zu ersuchen, entstanden sind, haften sollten,

SOM BEAKTAR att de avtalsslutande medlemsstaterna i överensstämmelse med Europeiska unionens domstols rättspraxis i fråga om utomobligatoriskt ansvar bör vara skadeståndsskyldiga för skador som orsakats av den enhetliga patentdomstolens överträdelser av unionsrätten, inklusive underlåtenheten att begära förhandsavgöranden av Europeiska unionens domstol,

IN DER ERWÄGUNG, dass Verstöße des Einheitlichen Patentgerichts gegen das Unionsrecht, einschließlich des Versäumnisses, den Gerichtshof der Europäischen Union um eine Vorabentscheidung zu ersuchen, unmittelbar den Vertragsmitgliedstaaten anzulasten sind und daher gemäß den Artikeln 258, 259 und 260 AEUV gegen jeden Vertragsmitgliedstaat ein Verletzungsverfahren angestrengt werden kann, um die Achtung des Vorrangs des Unionsrechts und seine ordnungsgemäße Anwendung zu gewährleisten,

SOM BEAKTAR att överträdelser av unionsrätten begångna av den enhetliga patentdomstolen, inklusive underlåtenhet att begära förhandsavgöranden av Europeiska unionens domstol, direkt kan tillskrivas de avtalsslutande medlemsstaterna och att överträdelsetalan därför kan väckas enligt artiklarna 258, 259 och 260 i EUF-fördraget mot varje avtalsslutande medlemsstat för att säkerställa respekten för unionsrättens företräde och rätta tillämpning,

UNTER HINWEIS auf den Vorrang des Unionsrechts, das den EUV, den AEUV, die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, die vom Gerichtshof der Europäischen Union entwickelten allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts, insbesondere das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf vor einem Gericht und das Recht, von einem unabhängigen und unparteiischen Gericht in einem fairen Verfahren öffentlich und innerhalb angemessener Frist gehört zu werden, sowie die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und das Sekundärrecht der Europäischen Union umfasst,

SOM ERINRAR OM unionsrättens företräde, vilket inbegriper EU-fördraget, EUF-fördraget, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, unionsrättens allmänna principer som de utvecklats av Europeiska unionens domstol, särskilt rätten till ett effektivt rättsmedel inför en domstol och rätten att inom skälig tid få sin sak prövad i en rättvis och offentlig rättegång inför en oavhängig och opartisk domstol, Europeiska unionens domstols rättspraxis samt unionens sekundärrätt,

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

96

CONSIDERING that this Agreement should be open to accession by any Member State of the European Union; Member States which have decided not to participate in the enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection may participate in this Agreement in respect of European patents granted for their respective territory;

CONSIDÉRANT que le présent accord devrait être ouvert à l'adhésion de tout État membre de l'Union européenne; les États membres qui ont décidé de ne pas participer à la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet peuvent participer au présent accord pour ce qui concerne les brevets européens délivrés pour leur territoire respectif;

CONSIDERING that this Agreement should enter into force on 1 January 2014 or on the first day of the fourth month after the 13th deposit, provided that the Contracting Member States that will have deposited their instruments of ratifycation or accession include the three States in which the highest number of European patents was in force in the year preceding the year in which the signature of the Agreement takes place, or on the first day of the fourth month after the date of entry into force of the amendments to Regulation (EU) No 1215/20122concerning its relationship with this Agreement, whichever is the latest,

CONSIDÉRANT que le présent accord devrait entrer en vigueur le 1erjanvier 2014 ou le premier jour du quatrième mois suivant celui du treizième dépôt, à condition que parmi les États membres contractants qui auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion figurent les trois États dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens étaient en vigueur au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle intervient la signature de l'accord, ou le premier jour du quatrième mois après la date d'entrée en vigueur des modifications du règlement (UE) no 1215/20122 portant sur le lien entre ce dernier et le présent accord, la date la plus tardive étant retenue,

HAVE AGREED AS FOLLOWS: SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

2 Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (OJ L 351, 20.12.2012, p. 1) including any subsequent amendments. 2 Règlement (UE) n o 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1), y compris toute modification ultérieure.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

97

IN DER ERWÄGUNG, dass dieses Übereinkommen jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Beitritt offenstehen sollte; Mitgliedstaaten, die beschlossen haben, nicht an der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes teilzunehmen, können sich in Bezug auf europäische Patente, die für ihr jeweiliges Hoheitsgebiet erteilt wurden, an diesem Übereinkommen beteiligen,

SOM BEAKTAR att detta avtal bör vara öppet för anslutning för alla medlemsstater i Europeiska unionen och att medlemsstater som har beslutat att inte delta i det fördjupade samarbetet för att skapa ett enhetligt patentskydd kan delta i detta avtal såvitt avser sådana europeiska patent som meddelas för deras respektive territorier,

IN DER ERWÄGUNG, dass dieses Übereinkommen am 1. Januar 2014 in Kraft treten sollte oder aber am ersten Tag des vierten Monats nach Hinterlegung der 13. Ratifikations- oder Beitrittsurkunde, sofern dem Kreis der Vertragsmitgliedstaaten, die ihre Ratifikations- oder Beitrittsurkunden hinterlegt haben, die drei Staaten angehören, in denen es im Jahr vor dem Jahr der Unterzeichnung des Übereinkommens die meisten gültigen europäischen Patente gab, oder aber am ersten Tag des vierten Monats nach dem Inkrafttreten der Änderungen der Verordnung (EU) 1215/20122, die das Verhältnis zwischen jener Verordnung und diesem Übereinkommen betreffen, je nachdem, welcher Zeitpunkt der späteste ist —

SOM BEAKTAR att detta avtal bör träda i kraft den 1 januari 2014 eller den första dagen i den fjärde månaden efter att det trettonde ratifikations- eller anslutningsinstrumentet deponerats, förutsatt att de tre stater som hade det största antalet gällande europeiska patent under det år som föregick året för avtalets undertecknande finns bland de avtalsslutande medlemsstater som då har deponerat sina ratificerings- eller anslutningsinstrument, eller den första dagen i den fjärde månaden efter dagen för ikraftträdandet av de ändringar av förordning (EU) nr 1215/20122 som avser förordningens förhållande till detta avtal, beroende på vilket som inträffar sist.

SIND WIE FOLGT ÜBER EINGEKOMMEN:

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

2 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABl. L 351 vom 20.12.2012, S. 1) mit allen nachfolgenden Änderungen. 2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 20.12.2012) med eventuella senare ändringar.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

98

PART I

GENERAL AND INSTITUTIONAL PROVISIONS

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES

CHAPTER I

General provisions

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1

Unified Patent Court

Article 1

Juridiction unifiée du brevet

A Unified Patent Court for the settlement of disputes relating to European patents and European patents with unitary effect is hereby established.

The Unified Patent Court shall be a court common to the Contracting Member States and thus subject to the same obligations under Union law as any national court of the Contracting Member States.

Il est institué par le présent accord une juridiction unifiée du brevet pour le règlement des litiges liés aux brevets européens et aux brevets européens à effet unitaire.

La juridiction unifiée du brevet est une juridiction commune aux États membres contractants et est donc soumise aux mêmes obligations en vertu du droit de l'Union que celles qui incombent à toute juridiction nationale des États membres contractants.

Article 2

Definitions

Article 2

Définitions

For the purposes of this Agreement:

a) ‘Court’ means the Unified Patent Court created by this Agreement.

b) ‘Member State’ means a Member State of the European Union.

c) ‘Contracting Member State’ means a Member State party to this Agreement.

d) ‘EPC’ means the Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973, including any subsequent amendments.

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) «Juridiction», la juridiction unifiée du brevet créée par le présent accord;

b) «État membre», un État membre de l'Union européenne;

c) «État membre contractant», un État membre partie au présent accord;

d) «CBE», la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, y compris toute modification ultérieure;

e) ‘European patent’ means a patent granted under the provisions of the EPC, which does not benefit from unitary effect by virtue of Regulation (EU) No 1257/2012.

e) «brevet européen», un brevet délivré conformément aux dispositions de la CBE auquel n'est pas conféré d'effet unitaire en vertu du règlement (UE) no 1257/2012;

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

99

TEIL I

ALLGEMEINE UND INSTITUTIONELLE BESTIMMUNGEN

DEL I

ALLMÄNNA OCH INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER

KAPITEL I

Allgemeine Bestimmungen

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Einheitliches Patentgericht

Artikel 1

Enhetlig patentdomstol

Es wird ein Einheitliches Patentgericht für die Regelung von Streitigkeiten über europäische Patente und europäische Patente mit einheitlicher Wirkung errichtet.

Das Einheitliche Patentgericht ist ein gemeinsames Gericht der Vertragsmitgliedstaaten und unterliegt somit denselben Verpflichtungen nach dem Unionsrecht wie jedes nationale Gericht der Vertragsmitgliedstaaten.

Härmed inrättas en enhetlig patentdomstol för att handlägga tvister om europeiska patent utan enhetlig verkan och europeiska patent med enhetlig verkan.

Den enhetliga patentdomstolen ska vara en för de avtalsslutande medlemsstaterna gemensam domstol och därmed omfattas av samma skyldigheter enligt unionsrätten som varje nationell domstol i de avtalsslutande medlemsstaterna.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Artikel 2

Definitioner

Für die Zwecke dieses Übereinkommens bezeichnet der Ausdruck

a) „Gericht“ das Einheitliche Patentgericht, das mit diesem Übereinkommen errichtet wird,

b) „Mitgliedstaat“ einen Mitgliedstaat der Europäischen Union,

c) „Vertragsmitgliedstaat“ einen Mitgliedstaat, der Vertragspartei dieses Übereinkommens ist,

d) „EPÜ“ das Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973 mit allen nachfolgenden Änderungen,

I detta avtal avses med

a) domstolen: den enhetliga patentdomstol som inrättats genom detta avtal,

b) medlemsstat: en medlemsstat i Europeiska unionen,

c) avtalsslutande medlemsstat: en medlemsstat som är part i detta avtal,

d) EPC: konventionen om meddelande av europeiska patent av den 5 oktober 1973, med senare ändringar,

e) „europäisches Patent“ ein nach dem EPÜ erteiltes Patent, das keine einheitliche Wirkung aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 hat,

e) europeiskt patent: ett patent som meddelats enligt bestämmelserna i EPC och som inte har enhetlig verkan som avses i förordning (EU) nr 1257/2012,

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

100

f) ‘European patent with unitary effect’ means a patent granted under the provisions of the EPC which benefits from unitary effect by virtue of Regulation (EU) No 1257/2012.

g) ‘Patent’ means a European patent and/or a European patent with unitary effect.

f) «brevet européen à effet unitaire», un brevet européen délivré conformément aux dispositions de la CBE auquel est conféré un effet unitaire en vertu du règlement (UE) no 1257/2012;

g) «brevet», un brevet européen et/ou un brevet européen à effet unitaire;

h) Supplementary protection certificate’ means a supplementary protection certificate granted under Regulation (EC) No 469/20093 or under Regulation (EC) No 1610/964.

i) ‘Statute’ means the Statute of the Court as set out in Annex I, which shall be an integral part of this Agreement.

j) ‘Rules of Procedure’ means the Rules of Procedure of the Court, as established in accordance with Article 41.

h) «certificat complémentaire de protection», un certificat complémentaire de protection délivré en vertu du règlement (CE) no469/20093 ou du règlement (CE) no1610/964;

i) «statuts», les statuts de la Juridiction figurant à l'annexe I, qui font partie intégrante du présent accord;

j) «règlement de procédure», le règlement de procédure de la Juridiction, établi conformément à l'article 41.

Article 3

Scope of application

Article 3

Champ d'application

This Agreement shall apply to any:

a) European patent with unitary effect;

b) supplementary protection certificate issued for a product protected by a patent;

Le présent accord s'applique à:

a) tout brevet européen à effet unitaire;

b) tout certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet;

3 Regulation (EC) No 469/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products (OJ L 152, 16.6.2009, p. 1) including any subsequent amendments. 4 Regulation (EC) No 1610/96 of the European Parliament and of the Council of 23 July 1996 concerning the creation of a supplementary certificate for plant protection products (OJ L 198, 8.8.1996, p. 30) including any subsequent amendments. 3 Règlement (CE) n o 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152 du 16.6.2009, p. 1), y compris toute modification ultérieure. 4 Règlement (CE) n o 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (JO L 198 du 8.8.1996, p. 30), y compris toute modification ultérieure.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

101

f) „europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung“ ein nach dem EPÜ erteiltes Patent, das aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 einheitliche Wirkung hat,

g) „Patent“ ein europäisches Patent und/oder ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung,

f) europeiskt patent med enhetlig verkan: ett patent som meddelats enligt bestämmelserna i EPC och som har enhetlig verkan som avses i förordning (EU) nr 1257/2012,

g) patent: ett europeiskt patent och/eller ett europeiskt patent med enhetlig verkan,

h) „ergänzendes Schutzzertifikat“ ein nach der Verordnung (EG) Nr. 469/20093 oder der Verordnung (EG) Nr. 1610/964 erteiltes ergänzendes Schutzzertifikat,

i) Satzung“ die als Anhang I beigefügte Satzung des Gerichts, die Bestandteil dieses Übereinkommens ist,

j) Verfahrensordnung“ die gemäß Artikel 41 festgelegte Verfahrensordnung des Gerichts.

h) tilläggsskydd: ett tilläggsskydd som meddelats enligt förordning (EG) nr 469/20093 eller förordning (EG) nr 1610/964,

i) stadga: domstolens stadga enligt bilaga I, som ska utgöra en integrerad del av detta avtal,

j) rättegångsregler: domstolens rättegångsregler, fastställda i enlighet med artikel 41.

Artikel 3

Geltungsbereich

Artikel 3

Tillämpningsområde

Dieses Übereinkommen gilt

a) für alle europäischen Patente mit einheitlicher Wirkung,

b) für alle ergänzenden Schutzzertifikate, die zu einem durch ein Patent geschützten Erzeugnis erteilt worden sind,

Detta avtal ska tillämpas på varje

a) europeiskt patent med enhetlig verkan,

b) tilläggsskydd som meddelats för en produkt som skyddas av ett patent,

3 Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel (ABl. L 152 vom 16.6.2009, S. 1) mit allen nachfolgenden Änderungen. 4 Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel (ABl. L 198 vom 8.8.1996, S. 30) mit allen nachfolgenden Änderungen. 3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel (EUT L 152, 16.6.2009, s. 1), med senare ändringar. 4 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1610/96 av den 23 juli 1996 om införande av tilläggsskydd för växtskyddsmedel (EGT L 198, 8.8.1996, s. 30), med senare ändringar.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

102

c) European patent which has not yet lapsed at the date of entry into force of this Agreement or was granted after that date, without prejudice to Article 83; and

d) European patent application which is pending at the date of entry into force of this Agreement or which is filed after that date, without prejudice to Article 83.

c) tout brevet européen qui n'est pas encore éteint à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou qui a été délivré après cette date, sans préjudice de l'article 83; et

d) toute demande de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou qui a été introduite après cette date, sans préjudice de l'article 83.

Article 4

Legal status

Article 4

Statut juridique

1. The Court shall have legal personality in each Contracting Member State and shall enjoy the most extensive legal capacity accorded to legal persons under the national law of that State.

2. The Court shall be represented by the President of the Court of Appeal who shall be elected in accordance with the Statute.

1. La Juridiction a la personnalité juridique dans chaque État membre contractant et possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit national de l'État concerné.

2. La Juridiction est représentée par le président de la cour d'appel, qui est élu conformément aux statuts.

Article 5

Liability

Article 5

Responsabilité

1. The contractual liability of the Court shall be governed by the law applicable to the contract in question in accordance with Regulation (EC) No 593/20085 (Rome I), where applicable, or failing that in accordance with the law of the Member State of the court seized.

1. La responsabilité contractuelle de la Juridiction est régie par la loi applicable au contrat en cause conformément au règlement (CE) no593/20085 (Rome I), le cas échéant, ou à défaut conformément au droit de l'État membre de la juridiction saisie.

5 Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I) (OJ L 177, 4.7.2008, p. 6) including any subsequent amendments. 5 Règlement (CE) n o 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6), y compris toute modification ultérieure.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

103

c) unbeschadet des Artikels 83 für alle europäische Patente, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens noch nicht erloschen sind oder die nach diesem Zeitpunkt erteilt werden und

d) unbeschadet des Artikels 83 für alle europäischen Patentanmeldungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens anhängig sind oder die nach diesem Zeitpunkt eingereicht werden.

c) europeiskt patent som ännu inte har upphört att gälla den dag detta avtal träder i kraft eller har meddelats efter den dagen, om inte något annat följer av artikel 83, och

d) europeisk patentansökan som är anhängig den dag detta avtal träder i kraft eller som har getts in efter den dagen, om inte något annat följer av artikel 83.

Artikel 4

Rechtsstellung

Artikel 4

Rättslig ställning

1. Das Gericht besitzt in jedem Vertragsmitgliedstaat Rechtspersönlichkeit und die weitestgehende Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die juristischen Personen nach dessen Rechtsvorschriften zuerkannt wird.

2. Das Gericht wird vom Präsidenten des Berufungsgerichts vertreten, der im Einklang mit der Satzung gewählt wird.

1. Domstolen ska ha ställning som juridisk person i varje avtalsslutande medlemsstat och ska ha den mest omfattande rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella rätten i den staten.

2. Domstolen ska företrädas av överinstansrättens ordförande, som ska väljas i enlighet med stadgan.

Artikel 5

Haftung

Artikel 5

Ansvar

1. Die vertragliche Haftung des Gerichts unterliegt dem für den betreffenden Vertrag geltenden Recht gemäß der Verordnung (EG) Nr. 593/20085 (Rom I), sofern anwendbar, oder andernfalls gemäß dem Recht des Mitgliedstaats des befassten Gerichts.

Domstolens avtalsrättsliga ansvar ska regleras av den lag som enligt förordning (EG) nr 593/20085 (Rom I) är tillämplig på avtalet i fråga, i tillämpliga delar, eller i annat fall av lagen i den medlemsstat där talan har väckts.

5 Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I) (ABl. L 177 vom 4.7.2008, S. 6) mit allen nachfolgenden Änderungen. 5 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) (EUT L 177, 4.7.2008, s. 6) med eventuella senare ändringar.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

104

2. The non-contractual liability of the Court in respect of any damage caused by it or its staff in the performance of their duties, to the extent that it is not a civil and commercial matter within the meaning of Regulation (EC) No 864/20076 (Rome II), shall be governed by the law of the Contracting Member State in which the damage occurred. This provision is without prejudice to the application of Article 22.

3. The court with jurisdiction to settle disputes under paragraph 2 shall be a court of the Contracting Member State in which the damage occurred.

2. La responsabilité non contractuelle de la Juridiction pour tout dommage causé par elle et par les membres de son personnel dans l'exercice de leurs fonctions, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une matière civile ou commerciale au sens du règlement (CE) no 864/20076 (Rome II), est régie par la loi de l'État membre contractant dans lequel le dommage s'est produit. Cette disposition s'entend sans préjudice de l'application de l'article 22.

3. La juridiction compétente pour régler les litiges relevant du paragraphe 2 est une juridiction de l'État membre contractant dans lequel le dommage s'est produit.

CHAPTER II

Institutional provisions

CHAPITRE II

Dispositions institutionnelles

Article 6

The Court

Article 6

La Juridiction

1. The Court shall comprise a Court of First Instance, a Court of Appeal and a Registry.

2. The Court shall perform the functions assigned to it by this Agreement.

1. La Juridiction comprend un tribunal de première instance, une cour d'appel et un greffe.

2. La Juridiction exerce les fonctions qui lui sont attribuées en vertu du présent accord.

Article 7

The Court of First Instance

Article 7

Le tribunal de première instance

1. The Court of First Instance shall comprise a central division as well as local and regional divisions.

1. Le tribunal de première instance comprend une division centrale ainsi que des divisions locales et régionales.

6 Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II) (OJ L 199, 31.7.2007, p. 40) including any subsequent amendments. 6 Règlement (CE) n o 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome II) (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40), y compris toute modification ultérieure.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

105

2. Die außervertragliche Haftung des Gerichts für durch das Gericht oder sein Personal in Ausübung seiner Amtstätigkeit verursachte Schäden — sofern es sich dabei nicht um eine Zivil- und Handelssache im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 864/20076 (Rom II) handelt — richtet sich nach dem Recht des Vertragsmitgliedstaats, in dem der Schaden eingetreten ist. Diese Bestimmung lässt Artikel 22 unberührt.

3. Die Zuständigkeit für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten nach Absatz 2 liegt bei einem Gericht des Vertragsmitgliedstaats, in dem der Schaden eingetreten ist.

2. Domstolens utomobligatoriska ansvar i fråga om skada som orsakats av domstolen eller dess personal vid tjänsteutövning ska, i den mån saken inte faller inom privaträttens område i den mening som avses i förordning (EG) nr 864/20076 (Rom II), regleras av lagen i den avtalsslutande medlemsstat där skadan uppkom. Denna bestämmelse ska inte påverka tillämpningen av artikel 22.

3. Den domstol som är behörig att handlägga tvister enligt punkt 2 ska vara en domstol i den avtalsslutande medlemsstat där skadan uppkom.

KAPITEL II

Institutionelle Bestimmungen

KAPITEL II

Institutionella bestämmelser

Artikel 6

Gericht

Artikel 6

Domstolen

1. Das Gericht besteht aus einem Gericht erster Instanz, einem Berufungsgericht und einer Kanzlei.

2. Das Gericht nimmt die ihm mit diesem Übereinkommen übertragenen Aufgaben wahr.

1. Domstolen ska bestå av en förstainstansrätt, en överinstansrätt och ett kansli.

2. Domstolen ska utföra de uppgifter den tilldelas enligt detta avtal.

Artikel 7

Gericht erster Instanz

Artikel 7

Förstainstansrätten

1. Das Gericht erster Instanz umfasst eine Zentralkammer sowie Lokalkammern und Regionalkammern.

1. Förstainstansrätten ska ha en central avdelning samt lokala och regionala avdelningar.

6 Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom II), (ABl. L 199 vom 31.7.2007, S. 40) mit allen nachfolgenden Änderungen. 6 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (EUT L 199, 31.7.2007, s. 40) med senare ändringar.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

106

2. The central division shall have its seat in Paris, with sections in London and Munich. The cases before the central division shall be distributed in accordance with Annex II, which shall form an integral part of this Agreement.

3. A local division shall be set up in a Contracting Member State upon its request in accordance with the Statute. A Contracting Member State hosting a local division shall designnate its seat.

2. La division centrale a son siège à Paris, ainsi que des sections à Londres et à Munich. Les affaires portées devant la division centrale sont réparties conformément à l'annexe II, qui fait partie intégrante du présent accord.

3. Une division locale est créée dans un État membre contractant à la demande de ce dernier, conformément aux statuts. Un État membre contractant sur le territoire duquel est située une division locale désigne le siège de cette dernière.

4. An additional local division shall be set up in a Contracting Member State upon its request for every one hundred patent cases per calendar year that have been commenced in that Contracting Member State during three successive years prior to or subsequent to the date of entry into force of this Agreement. The number of local divisions in one Contracting Member State shall not exceed four.

5. A regional division shall be set up for two or more Contracting Member States, upon their request in accordance with the Statute. Such Contracting Member States shall designate the seat of the division concerned. The regional division may hear cases in multiple locations.

4. Une division locale supplémentaire est créée dans un État membre contractant à la demande de ce dernier pour chaque centaine de procédures par année civile concernant des brevets ayant été, pendant trois années consécutives avant ou après la date d'entrée en vigueur du présent accord, engagées dans cet État membre contractant. Un État membre contractant ne compte pas plus de quatre divisions locales.

5. Une division régionale est créée pour deux États membres contractants ou plus à la demande de ceuxci, conformément aux statuts. Ces États membres contractants désignent le siège de la division concernée. La division régionale peut tenir ses audiences dans plusieurs localités.

Article 8

Composition of the panels of the Court of First Instance

Article 8

Composition des chambres du tribunal de première instance

1. Any panel of the Court of First Instance shall have a multinational composition. Without prejudice to paragraph 5 of this Article and to Article 33(3)(a), it shall sit in a composition of three judges.

1. Les chambres du tribunal de première instance ont une composition multinationale. Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article et de l'article 33, paragraphe 3, point a), elles siègent en formation de trois juges.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

107

2. Die Zentralkammer hat ihren Sitz in Paris und verfügt über eine Abteilung in London und eine Abteilung in München. Die Verfahren vor der Zentralkammer werden gemäß Anhang II, der Bestandteil dieses Übereinkommens ist, verteilt.

3. Eine Lokalkammer wird in einem Vertragsmitgliedstaat auf dessen Antrag hin in Einklang mit der Satzung errichtet. Ein Vertragsmitgliedstaat, in dessen Gebiet eine Lokalkammer errichtet wird, benennt deren Sitz.

2. Den centrala avdelningen ska ha sitt säte i Paris samt sektioner i London och München. Den centrala avdelningens mål ska fördelas enligt bilaga II, som ska utgöra en integrerad del av detta avtal.

3. En lokal avdelning ska inrättas i en avtalsslutande medlemsstat på dess begäran i enlighet med stadgan. En avtalsslutande medlemsstat som har en lokal avdelning ska bestämma dess säte.

4. In einem Vertragsmitgliedstaat wird auf seinen Antrag hin eine zusätzliche Lokalkammer für jeweils einhundert Patentverfahren errichtet, die in diesem Vertragsmitgliedstaat pro Kalenderjahr vor oder nach dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens in drei aufeinanderfolgenden Jahren eingeleitet worden sind. Die Anzahl der Lokalkammern je Vertragsmitgliedstaat darf vier nicht überschreiten.

5. Für zwei oder mehr Vertragsmitgliedstaaten wird auf deren Antrag hin im Einklang mit der Satzung eine Regionalkammer errichtet. Diese Vertragsmitgliedstaaten benennen den Sitz der betreffenden Kammer. Die Regionalkammer kann an unterschiedlichen Orten tagen.

4. Ytterligare en lokal avdelning ska inrättas i en avtalsslutande medlemsstat på dess begäran för vart hundrade patentmål per kalenderår som har inletts i den avtalsslutande medlemsstaten under tre år i följd före eller efter detta avtals ikraftträdande. Antalet lokala avdelningar i en avtalsslutande medlemsstat får inte överstiga fyra.

5. En regional avdelning ska inrättas för två eller flera avtalsslutande medlemsstater på deras begäran i enlighet med stadgan. Sådana avtalsslutande medlemsstater ska bestämma sätet för avdelningen. Den regionala avdelningen får ha förhandlingar på olika platser.

Artikel 8

Zusammensetzung der Spruchkörper des Gerichts erster Instanz

Artikel 8

Sammansättning av förstainstansrättens sitsar

1. Alle Spruchkörper des Gerichts erster Instanz sind multinational zusammengesetzt. Unbeschadet des Absatzes 5 und des Artikels 33 Absatz 3 Buchstabe a bestehen sie aus drei Richtern.

1. Varje sits i förstainstansrätten ska ha multinationell sammansättning. Om inte något annat följer av punkt 5 i denna artikel eller artikel 33.3 a, ska en sits i förstainstansrätten bestå av tre domare.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

108

2. Any panel of a local division in a Contracting Member State where, during a period of three successive years prior or subsequent to the entry into force of this Agreement, less than fifty patent cases per calendar year on average have been commenced shall sit in a composition of one legally qualified judge who is a national of the Contracting Member State hosting the local division concerned and two legally qualified judges who are not nationals of the Contracting Member State concerned and are allocated from the Pool of Judges in accordance with Article 18(3) on a case by case basis.

2. Les chambres d'une division locale située dans un État membre contractant dans lequel, sur une période de trois années consécutives avant ou après la date d'entrée en vigueur du présent accord, en moyenne moins de cinquante procédures concernant les brevets ont été engagées par année civile, siègent en formation d'un juge qualifié sur le plan juridique qui est un ressortissant de l'État membre contractant sur le territoire duquel est située la division locale concernée et de deux juges qualifiés sur le plan juridique qui ne sont pas des ressortissants de l'État membre contractant concerné, issus du pool de juges et affectés au cas par cas, conformément à l'article 18, paragraphe 3.

3. Notwithstanding paragraph 2, any panel of a local division in a Contracting Member State where, during a period of three successive years prior or subsequent to the entry into force of this Agreement, fifty or more patent cases per calendar year on average have been commenced, shall sit in a composition of two legally qualified judges who are nationals of the Contracting Member State hosting the local division concerned and one legally qualified judge who is not a national of the Contracting Member State concerned and is allocated from the Pool of Judges in accordance with Article 18(3). Such third judge shall serve at the local division on a long term basis, where this is necessary for the efficient functioning of divisions with a high work load.

3. Nonobstant le paragraphe 2, les chambres d'une division locale située dans un État membre contractant dans lequel, sur une période de trois années consécutives avant ou après la date d'entrée en vigueur du présent accord, en moyenne au moins cinquante procédures concernant les brevets ont été engagées par année civile, siègent en formation de deux juges qualifiés sur le plan juridique qui sont des ressortissants de l'État membre contractant sur le territoire duquel est située la division locale concernée et d'un juge qualifié sur le plan juridique, qui n'est pas un ressortissant de l'État membre contractant concerné, issu du pool de juges et affecté conformément à l'article 18, paragraphe 3. Ce troisième juge est affecté à la division locale à long terme lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement des divisions dont la charge de travail est importante.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

109

2. Jeder Spruchkörper einer Lokalkammer in einem Vertragsmitgliedstaat, in dem vor oder nach dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens in drei aufeinanderfolgenden Jahren durchschnittlich weniger als fünfzig Patentverfahren je Kalenderjahr eingeleitet worden sind, besteht aus einem rechtlich qualifizierten Richter, der Staatsangehöriger des Vertragsmitgliedstaats ist, in dessen Gebiet die betreffende Lokalkammer errichtet worden ist, und zwei rechtlich qualifizierten Richtern, die nicht Staatsangehörige dieses Vertragsmitgliedstaats sind und ihm gemäß Artikel 18 Absatz 3 von Fall zu Fall aus dem Richterpool zugewiesen werden.

2. Varje sits i en lokal avdelning i en avtalsslutande medlemsstat där det under en period av tre år i följd före eller efter detta avtals ikraftträdande har inletts färre än i genomsnitt 50 patentmål per kalenderår ska vara sammansatt av en lagfaren domare som är medborgare i den avtalsslutande medlemsstat som har avdelningen samt två lagfarna domare som inte är medborgare i den staten och som från fall till fall tilldelas från domarpoolen i enlighet med artikel 18.3.

3. Ungeachtet des Absatzes 2 besteht jeder Spruchkörper einer Lokalkammer in einem Vertragsmitgliedstaat, in dem vor oder nach dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens in drei aufeinanderfolgenden Jahren durchschnittlich mindestens fünfzig Patentverfahren je Kalenderjahr eingeleitet worden sind, aus zwei rechtlich qualifizierten Richtern, die Staatsangehörige des Vertragsmitgliedstaats sind, in dessen Gebiet die betreffende Lokalkammer errichtet worden ist, und einem rechtlich qualifizierten Richter, der nicht Staatsangehöriger dieses Vertragsmitgliedstaats ist und der ihm gemäß Artikel 18 Absatz 3 aus dem Richterpool zugewiesen wird. Dieser dritte Richter ist langfristig in der Lokalkammer tätig, wo dies für eine effiziente Arbeit von Kammern mit hoher Arbeitsbelastung notwendig ist.

3. Varje sits i en lokal avdelning i en avtalsslutande medlemsstat där det under en period av tre år i följd före eller efter detta avtals ikraftträdande har inletts i genomsnitt 50 eller flera patentmål per kalenderår ska, trots det som sägs i punkt 2, vara sammansatt av två lagfarna domare som är medborgare i den avtalsslutande medlemsstat som har avdelningen samt en lagfaren domare som inte är medborgare i den staten och som tilldelas från domarpoolen i enlighet med artikel 18.3. En sådan tredje domare ska tjänstgöra vid den lokala avdelningen under en längre period, när detta är nödvändigt för att avdelningar med stor arbetsbörda ska kunna fungera effektivt.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

110

4. Any panel of a regional division shall sit in a composition of two legally qualified judges chosen from a regional list of judges, who shall be nationals of the Contracting Member States concerned, and one legally qualified judge who shall not be a national of the Contracting Member States concerned and who shall be allocated from the Pool of Judges in accordance with Article 18(3).

4. Les chambres d'une division régionale siègent en formation de deux juges qualifiés sur le plan juridique choisis sur une liste régionale de juges, qui sont des ressortissants des États membres contractants concernés et d'un juge qualifié sur le plan juridique, qui n'est pas un ressortissant des États membres contractants concernés, issu du pool de juges et affecté conformément à l'article 18, paragraphe 3.

5. Upon request by one of the parties, any panel of a local or regional division shall request the President of the Court of First Instance to allocate from the Pool of Judges in accordance with Article 18(3) an additional technically qualified judge with qualifications and experience in the field of technology concerned. Moreover, any panel of a local or regional division may, after having heard the parties, submit such request on its own initiative, where it deems this appropriate.

In cases where such a technically qualified judge is allocated, no further technically qualified judge may be allocated under Article 33(3)(a).

5. À la demande d'une des parties, une chambre d'une division locale ou régionale demande au président du tribunal de première instance de lui affecter, conformément à l'article 18, paragraphe 3, un juge supplémentaire qualifié sur le plan technique, issu du pool de juges, et ayant des qualifications ainsi qu'une expérience dans le domaine technique concerné. En outre, une chambre d'une division locale ou régionale peut, après avoir entendu les parties, présenter une telle demande de sa propre initiative, lorsqu'elle le juge appropriée.

Dans les cas où un tel juge qualifié sur le plan technique est affecté, aucun autre juge qualifié sur le plan technique ne peut être affecté au titre de l'article 33, paragraphe 3, point a).

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

111

4. Jeder Spruchkörper einer Regionalkammer besteht aus zwei rechtlich qualifizierten Richtern, die aus einer regionalen Liste mit Richtern ausgewählt werden und Staatsangehörige eines der betreffenden Vertragsmitgliedstaaten sind, und einem rechtlich qualifizierten Richter, der nicht Staatsangehöriger eines der betreffenden Vertragsmitgliedstaaten ist und ihm gemäß Artikel 18 Absatz 3 aus dem Richterpool zugewiesen wird.

4. Varje sits i en regional avdelning ska vara sammansatt av två lagfarna domare som valts från en regional domarförteckning och som är medborgare i de avtalsslutande medlemsstater som deltar i avdelningen, samt en lagfaren domare som inte är medborgare i dessa stater och som ska tilldelas från domarpoolen i enlighet med artikel 18.3.

5. Auf Antrag einer der Parteien ersucht jeder Spruchkörper einer Lokal- oder Regionalkammer den Präsidenten des Gerichts erster Instanz, ihm gemäß Artikel 18 Absatz 3 aus dem Richterpool einen zusätzlichen technisch qualifizierten Richter zuzuweisen, der über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung auf dem betreffenden Gebiet der Technik verfügt. Überdies kann jeder Spruchkörper einer Lokal- oder Regionalkammer nach Anhörung der Parteien auf eigene Initiative ein solches Ersuchen unterbreiten, wenn er dies für angezeigt hält.

Wird ihm ein solcher technisch qualifizierter Richter zugewiesen, so darf ihm kein weiterer technisch qualifizierter Richter nach Artikel 33 Absatz 3 Buchstabe a zugewiesen werden.

5. På begäran av en av parterna ska en sits i en lokal eller regional avdelning begära att förstainstansrättens ordförande, i enlighet med artikel 18.3, från domarpoolen tilldelar en ytterligare, tekniskt kvalificerad, domare med kvalifikationer och erfarenheter på det aktuella teknikområdet. Dessutom kan varje sits i en lokal eller regional avdelning, efter att ha hört parterna, på eget initiativ lämna in en sådan begäran, om den finner det lämpligt.

I de fall en sådan tekniskt kvalificerad domare tilldelas får ingen ytterligare tekniskt kvalificerad domare tilldelas enligt artikel 33.3 a.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

112

6. Any panel of the central division shall sit in a composition of two legally qualified judges who are nationals of different Contracting Member States and one technically qualified judge allocated from the Pool of Judges in accordance with Article 18(3) with qualifications and experience in the field of technology concerned. However, any panel of the central division dealing with actions under Article 32(1)(i) shall sit in a composition of three legally qualified judges who are nationals of different Contracting Member States.

6. Les chambres de la division centrale siègent en formation de deux juges qualifiés sur le plan juridique qui sont des ressortissants de différents États membres contractants et d'un juge qualifié sur le plan technique, issu du pool de juges et affecté conformément à l'article 18, paragraphe 3, ayant des qualifications ainsi qu'une expérience dans le domaine technique concerné. Cependant, les chambres de la division centrale qui connaissent des actions visées à l'article 32, paragraphe 1, point i), siègent en formation de trois juges qualifiés sur le plan juridique qui sont des ressortissants de différents États membres contractants.

7. Notwithstanding paragraphs 1 to 6 and in accordance with the Rules of Procedure, parties may agree to have their case heard by a single legally qualified judge.

8. Any panel of the Court of First Instance shall be chaired by a legally qualified judge.

7. Nonobstant les paragraphes 1 à 6 et conformément au règlement de procédure, les parties peuvent convenir que leur litige sera porté devant un juge unique qualifié sur le plan juridique.

8. Les chambres du tribunal de première instance sont présidées par un juge qualifié sur le plan juridique.

Article 9

The Court of Appeal

Article 9

La cour d'appel

1. Any panel of the Court of Appeal shall sit in a multinational composition of five judges. It shall sit in a composition of three legally qualified judges who are nationals of different Contracting Member States and two technically qualified judges with qualifications and experience in the field of technology concerned. Those technically qualified judges shall be assigned to the panel by the President of the Court of Appeal from the pool of judges in accordance with Article 18.

1. Les chambres de la cour d'appel siègent en formation multinationale de cinq juges. Elles comprennent trois juges qualifiés sur le plan juridique qui sont des ressortissants de différents États membres contractants et deux juges qualifiés sur le plan technique ayant des qualifications ainsi qu'une expérience dans le domaine technique concerné. Les juges qualifiés sur le plan technique sont affectés à la chambre par le président de la cour d'appel qui les choisit parmi les juges qui composent le pool de juges, visé à l'article 18.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

113

6. Jeder Spruchkörper der Zentralkammer besteht aus zwei rechtlich qualifizierten Richtern, die Staatsangehörige unterschiedlicher Vertragsmitgliedstaaten sind, und einem technisch qualifizierten Richter, der ihm gemäß Artikel 18 Absatz 3 aus dem Richterpool zugewiesen wird und über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung auf dem betreffenden Gebiet der Technik verfügt. Jeder Spruchkörper der Zentralkammer, der mit Klagen nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe i befasst ist, besteht jedoch aus drei rechtlich qualifizierten Richtern, die Staatsangehörige unterschiedlicher Vertragsmitgliedstaaten sind.

6. Varje sits i den centrala avdelningen ska vara sammansatt av två lagfarna domare som är medborgare i olika avtalsslutande medlemsstater samt en tekniskt kvalificerad domare som har tilldelats från domarpoolen i enlighet med artikel 18.3 och som har kvalifikationer och erfarenheter på det aktuella teknikområdet. Dock ska varje sits i den centrala avdelningen som handlägger mål enligt artikel 32.1 i vara sammansatt av tre lagfarna domare som är medborgare i olika avtalsslutande medlemsstater.

7. Ungeachtet der Absätze 1 bis 6 und im Einklang mit der Verfahrensordnung können die Parteien vereinbaren, dass ihre Rechtsstreitigkeit von einem rechtlich qualifizierten Richter als Einzelrichter entschieden wird.

8. Den Vorsitz in jedem Spruchkörper des Gerichts erster Instanz führt ein rechtlich qualifizierter Richter.

7. Parterna får, trots det som sägs i punkterna 1–6 och i enlighet med rättegångsreglerna, enas om att låta målet avgöras av en lagfaren domare.

8. Varje sits i förstainstansrätten ska ha en lagfaren domare som ordförande.

Artikel 9

Berufungsgericht

Artikel 9

Överinstansrätten

1. Jeder Spruchkörper des Berufungsgerichts tagt in einer multinationalen Zusammensetzung aus fünf Richtern. Er besteht aus drei rechtlich qualifizierten Richtern, die Staatsangehörige unterschiedlicher Vertragsmitgliedstaaten sind, und zwei technisch qualifizierten Richtern, die über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung auf dem betreffenden Gebiet der Technik verfügen. Die technisch qualifizierten Richter werden dem Spruchkörper vom Präsidenten des Berufungsgerichts aus dem Richterpool gemäß Artikel 18 zugewiesen.

1. Varje sits i överinstansrätten ska ha en multinationell sammansättning med fem domare. Den ska vara sammansatt av tre lagfarna domare som är medborgare i olika avtalsslutande medlemsstater samt två tekniskt kvalificerade domare som har kvalifikationer och erfarenheter på det aktuella teknikområdet. Överinstansrättens ordförande ska från domarpoolen i enlighet med artikel 18 tilldela sitsen dessa tekniskt kvalificerade domare.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

114

2. Notwithstanding paragraph 1, a panel dealing with actions under Article 32(1)(i) shall sit in a composition of three legally qualified judges who are nationals of different Contracting Member States.

3. Any panel of the Court of Appeal shall be chaired by a legally qualified judge.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les chambres qui connaissent des actions visées à l'article 32, paragraphe 1, point i), siègent en formation de trois juges qualifiés sur le plan juridique qui sont des ressortissants de différents États membres contractants.

3. Les chambres de la cour d'appel sont présidées par un juge qualifié sur le plan juridique.

4. The panels of the Court of Appeal shall be set up in accordance with the Statute.

5. The Court of Appeal shall have its seat in Luxembourg.

4. Les chambres de la cour d'appel sont instituées conformément aux statuts.

5. La cour d'appel a son siège à Luxembourg.

Article 10

The Registry

Article 10

Le greffe

1. A Registry shall be set up at the seat of the Court of Appeal. It shall be managed by the Registrar and perform the functions assigned to it in accordance with the Statute. Subject to conditions set out in this Agreement and the Rules of Procedure, the register kept by the Registry shall be public.

2. Sub-registries shall be set up at all divisions of the Court of First Instance.

1. Il est institué un greffe au siège de la cour d'appel. Celui-ci est dirigé par le greffier et exerce les fonctions qui lui sont attribuées conformément aux statuts. Sous réserve des conditions énoncées dans le présent accord et dans le règlement de procédure, le registre tenu par le greffe est public.

2. Il est institué des sous-greffes auprès de toutes les divisions du tribunal de première instance.

3. The Registry shall keep records of all cases before the Court. Upon filing, the sub-registry concerned shall notify every case to the Registry.

3. Le greffe conserve les minutes de toutes les affaires portées devant la Juridiction. Au moment du dépôt, le sous-greffe concerné notifie chaque affaire au greffe.

4. The Court shall appoint the Registrar in accordance with Article 22 of the Statute and lay down the rules governing the Registrar's service.

4. La Juridiction nomme son greffier conformément à l'article 22 des statuts et arrête les règles régissant l'exercice de ses fonctions.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

115

2. Ungeachtet des Absatzes 1 besteht ein Spruchkörper, der mit Klagen nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe i befasst ist, aus drei rechtlich qualifizierten Richtern, die Staatsangehörige unterschiedlicher Vertragsmitgliedstaaten sind.

3. Den Vorsitz in jedem Spruchkörper des Berufungsgerichts führt ein rechtlich qualifizierter Richter.

2. Varje sits som handlägger mål enligt artikel 32.1 ska, trots det som sägs i punkt 1, vara sammansatt av tre lagfarna domare som är medborgare i olika avtalsslutande medlemsstater.

3. Varje sits i överinstansrätten ska ha en lagfaren domare som ordförande.

4. Die Spruchkörper des Berufungsgerichts werden im Einklang mit der Satzung gebildet.

5. Das Berufungsgericht hat seinen Sitz in Luxemburg.

4. Överinstansrättens sitsar ska inrättas i enlighet med stadgan.

5. Överinstansrätten ska ha sitt säte i Luxemburg.

Artikel 10

Kanzlei

Artikel 10

Kansliet

1. Am Sitz des Berufungsgerichts wird eine Kanzlei eingerichtet. Sie wird vom Kanzler geleitet und nimmt die ihr durch die Satzung zugewiesenen Aufgaben wahr. Vorbehaltlich der in diesem Übereinkommen festgelegten Bedingungen und der Verfahrensordnung ist das von der Kanzlei geführte Register öffentlich.

2. An allen Kammern des Gerichts erster Instanz werden Nebenstellen der Kanzlei eingerichtet.

1. Ett kansli ska inrättas på orten där överinstansrätten har sitt säte. Kansliet ska ledas av kanslichefen och utföra de uppgifter som det fått i enlighet med stadgan. Registret som förs av kansliet ska, på de villkor som följer av detta avtal och rättegångsreglerna, vara offentligt.

2. Underavdelningar till kansliet ska inrättas vid förstainstansrättens alla avdelningar.

3. Die Kanzlei führt Aufzeichnungen über alle vor dem Gericht verhandelten Verfahren. Nach der Einreichung unterrichtet die betreffende Nebenstelle die Kanzlei über jedes Verfahren.

3. Kansliet ska föra register över alla mål vid domstolen. Den berörda underavdelningen ska underrätta kansliet om varje mål som kommer in.

4. Das Gericht ernennt im Einklang mit Artikel 22 der Satzung den Kanzler und legt die Bestimmungen zu dessen Amtsführung fest.

4. Domstolen ska utnämna kanslichef i enlighet med artikel 22 i stadgan och bestämma regler för kanslichefens tjänstgöring.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

116

Article 11

Committees

Article 11

Comités

An Administrative Committee, a Budget Committee and an Advisory Committee shall be set up in order to ensure the effective implementtation and operation of this Agreement. They shall in particular exercise the duties foreseen by this Agreement and the Statute.

Il est institué un comité administratif, un comité budgétaire et un comité consultatif en vue d'assurer la mise en œuvre et le fonctionnement effectifs du présent accord. Ces comités exercent notamment les fonctions prévues par le présent accord et par les statuts.

Article 12

The Administrative Committee

Article 12

Le comité administratif

1. The Administrative Committee shall be composed of one representtative of each Contracting Member State. The European Commission shall be represented at the meetings of the Administrative Committee as observer.

2. Each Contracting Member State shall have one vote.

1. Le comité administratif est composé d'un représentant de chaque État membre contractant. La Commission européenne est représentée aux réunions du comité administratif à titre d'observateur.

2. Chaque État membre contractant dispose d'une voix.

3. The Administrative Committee shall adopt its decisions by a majority of three quarters of the Contracting Member States represented and voting, except where this Agreement or the Statute provides otherwise.

3. Le comité administratif adopte ses décisions à la majorité des trois quarts des États membres contractants représentés et votants, sauf si le présent accord ou les statuts en disposent autrement.

4 The Administrative Committee shall adopt its rules of procedure.

5. The Administrative Committee shall elect a chairperson from among its members for a term of three years. That term shall be renewable.

4. Le comité administratif adopte son règlement intérieur.

5. Le comité administratif élit son président parmi ses membres pour un mandat de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

117

Artikel 11

Ausschüsse

Artikel 11

Kommittéer

Zur Sicherstellung einer effektiven Durchführung und Funktionsweise dieses Übereinkommens werden ein Verwaltungsausschuss, ein Haushaltsausschuss und ein Beratender Ausschuss eingesetzt. Diese nehmen insbesondere die in diesem Übereinkommen und in der Satzung vorgesehenen Aufgaben wahr.

En administrativ kommitté, en budgetkommitté och en rådgivande kommitté ska inrättas för att säkerställa att detta avtal genomförs och tillämpas effektivt. De ska i synnerhet utföra de uppgifter som föreskrivs i detta avtal och i stadgan.

Artikel 12

Verwaltungsausschuss

Artikel 12

Administrativa kommittén

1. Der Verwaltungsausschuss setzt sich aus je einem Vertreter der Vertragsmitgliedstaaten zusammen. Die Europäische Kommission ist bei den Sitzungen des Verwaltungsausschusses als Beobachter vertreten.

2. Jeder Vertragsmitgliedstaat verfügt über eine Stimme.

1. Den administrativa kommittén ska bestå av en företrädare för varje avtalsslutande medlemsstat. Europeiska kommissionen ska delta som observatör vid mötena i den administrativa kommittén.

2. Varje avtalsslutande medlemsstat ska ha en röst.

3. Der Verwaltungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit Dreiviertelmehrheit der vertretenen Vertragsmitgliedstaaten, die eine Stimme abgeben, sofern in diesem Übereinkommen oder der Satzung nicht etwas anderes bestimmt ist.

3. Den administrativa kommittén ska fatta sina beslut med tre fjärdedels majoritet av de avtalsslutande medlemsstater som finns företrädda och röstar, om inte något annat föreskrivs i detta avtal eller stadgan.

4. Der Verwaltungsausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

5. Der Verwaltungsausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden für eine Amtszeit von drei Jahren. Die Wiederwahl ist zulässig.

4. Den administrativa kommittén ska anta sin egen arbetsordning.

5. Den administrativa kommittén ska bland sina ledamöter välja en ordförande för en mandatperiod på tre år. Perioden ska kunna förnyas.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

118

Article 13

The Budget Committee

Article 13

Le comité budgétaire

1. The Budget Committee shall be composed of one representative of each Contracting Member State.

2. Each Contracting Member State shall have one vote.

1. Le comité budgétaire est composé d'un représentant de chaque État membre contractant.

2. Chaque État membre contractant dispose d'une voix.

3. The Budget Committee shall take its decisions by a simple majority of the representatives of the Contracting Member States. However, a majority of three-quarters of the representatives of Contracting Member States shall be required for the adoption of the budget.

3. Le comité budgétaire adopte ses décisions à la majorité simple des représentants des États membres contractants. Toutefois, la majorité des trois quarts des représentants des États membres contractants est requise pour l'adoption du budget.

4. The Budget Committee shall adopt its rules of procedure.

5. The Budget Committee shall elect a chairperson from among its members for a term of three years. That term shall be renewable.

4. Le comité budgétaire adopte son règlement intérieur.

5. Le comité budgétaire élit son président parmi ses membres pour un mandat de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Article 14

The Advisory Committee

Article 14

Le comité consultatif

1. The Advisory Committee shall:

a) assist the Administrative Committee in the preparation of the appointment of judges of the Court;

1. Le comité consultatif:

a) assiste le comité administratif pour préparer la nomination des juges de la Juridiction;

b) make proposals to the Presidium referred to in Article 15 of the Statute on the guidelines for the training framework for judges referred to in Article 19; and

b) formule des propositions à l'intention du présidium visé à l'article 15 des statuts en ce qui concerne les orientations relatives au cadre de formation des juges visé à l'article 19; et

c) deliver opinions to the Administrative Committee concerning the requirements for qualifications referred to in Article 48(2).

c) rend des avis au comité administratif concernant les exigences de qualifications visées à l'article 48, paragraphe 2.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

119

Artikel 13

Haushaltsausschuss

Artikel 13

Budgetkommittén

1. Der Haushaltsausschuss setzt sich aus je einem Vertreter der Vertragsmitgliedstaaten zusammen.

2. Jeder Vertragsmitgliedstaat verfügt über eine Stimme.

1. Budgetkommittén ska bestå av en företrädare för varje avtalsslutande medlemsstat.

2. Varje avtalsslutande medlemsstat ska ha en röst.

3. Der Haushaltsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der Vertreter der Vertragsmitgliedstaaten. Zur Feststellung des Haushaltsplans ist jedoch eine Dreiviertelmehrheit der Vertreter der Vertragsmitgliedstaaten erforderlich.

3. Budgetkommittén ska fatta sina beslut med enkel majoritet bland företrädarna för de avtalsslutande medlemsstaterna. Dock ska tre fjärdedelars majoritet bland dessa krävas för att anta budgeten.

4. Der Haushaltsausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

5. Der Haushaltsausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden für eine Amtszeit von drei Jahren. Die Wiederwahl ist zulässig.

4. Budgetkommittén ska anta sin egen arbetsordning.

5. Budgetkommittén ska bland sina ledamöter välja en ordförande för en mandatperiod på tre år. Perioden ska kunna förnyas.

Artikel 14

Beratender Ausschuss

Artikel 14

Rådgivande kommittén

1. Der Beratende Ausschuss

a) unterstützt den Verwaltungsausschuss bei der Vorbereitung der Ernennung der Richter des Gerichts,

1. Den rådgivande kommittén ska

a) biträda den administrativa kommittén vid beredning av ärenden om tillsättning av domstolens domare,

b) unterbreitet dem in Artikel 15 der Satzung genannten Präsidium Vorschläge zu den Leitlinien für den in Artikel 19 genannten Schulungsrahmen für Richter und

b) lämna förslag till det presidium som anges i artikel 15 i stadgan i fråga om riktlinjer för den utbildningsorganisation för domare som avses i artikel 19, och

c) übermittelt dem Verwaltungsausschuss Stellungnahmen zu den Anforderungen an die in Artikel 48 Absatz 2 genannte Qualifikation.

c) lämna yttranden till den administrativa kommittén om de krav på kvalifikationer som avses i artikel 48.2.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

120

2. The Advisory Committee shall comprise patent judges and practitioners in patent law and patent litigation with the highest recognised competence. They shall be appointted, in accordance with the procedure laid down in the Statute, for a term of six years. That term shall be renewable.

2. Le comité consultatif est composé de juges des brevets et de praticiens du droit des brevets et du contentieux en matière de brevets ayant le plus haut niveau de compétence reconnu. Ses membres sont nommés, conformément à la procédure prévue dans les statuts, pour un mandat de six ans. Ce mandat est renouvelable.

3. The composition of the Advisory Committee shall ensure a broad range of relevant expertise and the representation of each of the Contracting Member States. The members of the Advisory Committee shall be completely independent in the performance of their duties and shall not be bound by any instructtions.

3. La composition du comité consultatif garantit un large éventail de compétences dans le domaine concerné et la représentation de chacun des États membres contractants. Les membres du comité consultatif exercent leurs fonctions en toute indépendance et ne sont liés par aucune instruction.

4. The Advisory Committee shall adopt its rules of procedure.

5. The Advisory Committee shall elect a chairperson from among its members for a term of three years. That term shall be renewable.

4. Le comité consultatif adopte son règlement intérieur.

5. Le comité consultatif élit son président parmi ses membres pour un mandat de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

CHAPTER III

Judges of the Court

CHAPITRE III

Juges de la juridiction

Article 15

Eligibility criteria for the appointment of judges

Article 15

Conditions à remplir pour être nommé juge

1. The Court shall comprise both legally qualified judges and technically qualified judges. Judges shall ensure the highest standards of competence and shall have proven experience in the field of patent litigation.

1. La Juridiction comprend des juges qualifiés sur le plan juridique et des juges qualifiés sur le plan technique. Les juges font preuve du plus haut niveau de compétence et d'une expérience avérée dans le domaine du contentieux des brevets.

2. Legally qualified judges shall possess the qualifications required for appointment to judicial offices in a Contracting Member State.

2. Les juges qualifiés sur le plan juridique possèdent les qualifications requises pour être nommés à des fonctions judiciaires dans un État membre contractant.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

121

2. Dem Beratenden Ausschuss gehören Patentrichter und auf dem Gebiet des Patentrechts und der Patentstreitigkeiten tätige Angehörige der Rechtsberufe mit der höchsten anerkannten Qualifikation an. Sie werden gemäß dem in der Satzung festgelegten Verfahren für eine Amtszeit von sechs Jahren ernannt. Die Wiederernennung ist zulässig.

2. Den rådgivande kommittén ska bestå av patentdomare och praktiserande jurister på området för patenträtt och patenttvister med de allra högsta erkända kvalifikationerna. De ska utses för en mandatperiod på sex år i enlighet med det förfarande som anges i stadgan. Perioden ska kunna förnyas.

3. Die Zusammensetzung des Beratenden Ausschusses muss ein breites Spektrum an einschlägigem Sachverstand und die Vertretung eines jeden Vertragsmitgliedstaats gewährleisten. Die Mitglieder des Beratenden Ausschusses üben ihre Tätigkeit in völliger Unabhängigkeit aus und sind an keine Weisungen gebunden.

3. Den rådgivande kommitténs sammansättning ska säkerställa att det finns bred sakkunskap inom berörda områden och att varje avtalsslutande medlemsstat är företrädd. Kommitténs ledamöter ska vara fullständigt oberoende när de utför sina uppgifter och får inte vara bundna av några instruktioner.

4. Der Beratende Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

5. Der Beratende Ausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden für eine Amtszeit von drei Jahren. Die Wiederwahl ist zulässig.

4. Den rådgivande kommittén ska anta sin egen arbetsordning.

5. Den rådgivande kommittén ska bland sina ledamöter välja en ordförande för en mandatperiod på sex år. Perioden ska kunna förnyas.

KAPITEL III

Richter des Gerichts

KAPITEL III

Domare vid domstolen

Artikel 15

Auswahlkriterien für die Ernennung der Richter

Artikel 15

Urvalskriterier för utnämning av domare

1. Das Gericht setzt sich sowohl aus rechtlich qualifizierten als auch aus technisch qualifizierten Richtern zusammen. Die Richter müssen die Gewähr für höchste fachliche Qualifikation bieten und über nachgewiesene Erfahrung auf dem Gebiet der Patentstreitigkeiten verfügen.

1. Domstolen ska bestå av både lagfarna domare och tekniskt kvalificerade domare. Domare ska ha högsta kompetens och dokumenterad erfarenhet från området för patenttvister.

2. Die rechtlich qualifizierten Richter müssen die für die Berufung in ein richterliches Amt in einem Vertragsmitgliedstaat erforderliche Qualifikation haben.

2. Lagfarna domare ska uppfylla de villkor som krävs för utnämning till domarämbeten i en avtalsslutande medlemsstat.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

122

3. Technically qualified judges shall have a university degree and proven expertise in a field of technology. They shall also have proven knowledge of civil law and procedure relevant in patent litigation.

3. Les juges qualifiés sur le plan technique sont titulaires d'un diplôme universitaire dans un domaine technique et disposent d'une compétence avérée dans ce domaine. Ils ont aussi une connaissance avérée du droit civil et de la procédure civile dans le domaine du contentieux des brevets.

Article 16

Appointment procedure

Article 16

Procédure de nomination

1. The Advisory Committee shall establish a list of the most suitable candidates to be appointed as judges of the Court, in accordance with the Statute.

1. Le comité consultatif établit une liste des candidats les plus qualifiés pour être nommés juges à la Juridiction, conformément aux statuts.

2. On the basis of that list, the Administrative Committee shall appoint the judges of the Court acting by common accord.

2. Sur la base de cette liste, le comité administratif nomme, d'un commun accord, les juges de la Juridiction.

3. The implementing provisions for the appointment of judges are set out in the Statute.

3. Les dispositions d'exécution relatives à la nomination des juges sont prévues dans les statuts.

Article 17

Judicial independence and impartiality

Article 17

Indépendance judiciaire et impartialité

1. The Court, its judges and the Registrar shall enjoy judicial independence. In the performance of their duties, the judges shall not be bound by any instructions.

1. La Juridiction, les juges qui y siègent et le greffier bénéficient de l'indépendance judiciaire. Dans l'exercice de leurs fonctions, les juges ne sont liés par aucune instruction.

2. Legally qualified judges, as well as technically qualified judges who are full-time judges of the Court, may not engage in any other occupation, whether gainful or not, unless an exception is granted by the Administrative Committee.

2. Les juges qualifiés sur le plan juridique, ainsi que les juges qualifiés sur le plan technique siégeant de manière permanente à la Juridiction, ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non, sauf dérogation accordée par le comité administratif.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

123

3. Die technisch qualifizierten Richter müssen über einen Hochschulabschluss und nachgewiesenen Sachverstand auf einem Gebiet der Technik verfügen. Sie müssen auch über nachgewiesene Kenntnisse des für Patentstreitigkeiten relevanten Zivil- und Zivilverfahrensrechts verfügen.

3. Tekniskt kvalificerade domare ska ha en universitetsexamen och dokumenterad sakkunskap inom ett teknikområde. De ska även ha dokumenterade kunskaper om civilrätt och förfaranden som är relevanta för patenttvister.

Artikel 16

Ernennungsverfahren

Artikel 16

Utnämningsförfarande

1. Der Beratende Ausschuss erstellt im Einklang mit der Satzung eine Liste der Kandidaten, die am besten geeignet sind, um zu Richtern des Gerichts ernannt zu werden.

1. Den rådgivande kommittén ska i enlighet med stadgan upprätta en förteckning över de lämpligaste kandidaterna för utnämning till domare i domstolen.

2. Der Verwaltungsausschuss ernennt auf Grundlage dieser Liste einvernehmlich die Richter des Gerichts.

2. På grundval av den förteckningen ska den administrativa kommittén i samförstånd utnämna domstolens domare.

3. Die Durchführungsbestimmungen für die Ernennung der Richter werden in der Satzung festgelegt.

3. Tillämpningsföreskrifterna för utnämning av domare finns i stadgan.

Artikel 17

Richterliche Unabhängigkeit und Unparteilichkeit

Artikel 17

Rättsligt oberoende och opartiskhet

1. Das Gericht, seine Richter und der Kanzler genießen richterliche Unabhängigkeit. Bei der Ausübung ihrer Amtstätigkeit sind die Richter an keine Weisungen gebunden.

1. Domstolen och dess domare samt kanslichefen ska åtnjuta rättsligt oberoende. Domarna får inte vara bundna av några instruktioner när de utför sina uppgifter.

2. Rechtlich qualifizierte Richter und technisch qualifizierte Richter, die Vollzeitrichter des Gerichts sind, dürfen keine andere entgeltliche oder unentgeltliche Berufstätigkeit ausüben, es sei denn, der Verwaltungsausschuss hat eine Ausnahme von dieser Vorschrift zugelassen.

2. Varken lagfarna domare eller tekniskt kvalificerade domare med heltidstjänst vid domstolen får bedriva annan verksamhet, oavsett om den är avlönad eller inte, om inte den administrativa kommittén ger dispens.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

124

3. Notwithstanding paragraph 2, the exercise of the office of judges shall not exclude the exercise of other judicial functions at national level.

3. Nonobstant le paragraphe 2, l'exercice du mandat de juge n'exclut pas l'exercice d'autres fonctions judiciaires au niveau national.

4. The exercise of the office of technically qualified judges who are part-time judges of the Court shall not exclude the exercise of other functions provided there is no conflict of interest.

4. L'exercice du mandat de juge qualifié sur le plan technique ne siégeant pas de manière permanente à la Juridiction n'exclut pas l'exercice d'autres fonctions, pour autant qu'il n'y ait pas conflit d'intérêt.

5. In case of a conflict of interest, the judge concerned shall not take part in proceedings. Rules governing conflicts of interest are set out in the Statute.

5. En cas de conflit d'intérêt, le juge concerné ne prend pas part à la procédure. Les règles régissant les conflits d'intérêt sont énoncées dans les statuts.

Article 18

Pool of Judges

Article 18

Pool de juges

1. A Pool of Judges shall be established in accordance with the Statute.

1. Il est institué un pool de juges conformément aux statuts

2. The Pool of Judges shall be composed of all legally qualified judges and technically qualified judges from the Court of First Instance who are full-time or part-time judges of the Court. The Pool of Judges shall include at least one technically qualified judge per field of technology with the relevant qualifications and experience. The technically qualified judges from the Pool of Judges shall also be available to the Court of Appeal.

2. Le pool de juges comprend tous les juges qualifiés sur le plan juridique et tous les juges qualifiés sur le plan technique du tribunal de première instance qui siègent de manière permanente ou non à la Juridiction. Le pool de juges comprend, pour chaque domaine technique, au moins un juge qualifié sur le plan technique ayant les qualifications et l'expérience requises. Les juges qualifiés sur le plan technique issus du pool de juges sont également à la disposition de la cour d'appel.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

125

3. Ungeachtet des Absatzes 2 schließt die Ausübung des Richteramtes die Ausübung einer anderen richterlichen Tätigkeit auf nationaler Ebene nicht aus.

3. Utövandet av domarämbetet ska, trots det som sägs i punkt 2, inte utesluta utövandet av andra dömande funktioner på nationell nivå.

4. Die Ausübung des Amtes eines technisch qualifizierten Richters, bei dem es sich um einen Teilzeitrichter des Gerichts handelt, schließt die Ausübung anderer Aufgaben nicht aus, sofern kein Interessenkonflikt besteht.

4. Utövandet av ämbetet som tekniskt kvalificerad domare med deltidstjänst vid domstolen ska inte utesluta utövandet av andra funktioner förutsatt att det inte finns någon intressekonflikt.

5. Im Fall eines Interessenkonflikts nimmt der betreffende Richter nicht am Verfahren teil. Die Vorschriften für die Behandlung von Interessenkonflikten werden in der Satzung festgelegt.

5. Om det finns en intressekonflikt, ska den berörda domaren inte delta i handläggningen. Bestämmelser om jäv finns i stadgan.

Artikel 18

Richterpool

Artikel 18

Domarpool

1. Nach Maßgabe der Satzung wird ein Richterpool eingerichtet.

1. En domarpool ska inrättas i enlighet med stadgan.

2. Dem Richterpool gehören alle rechtlich qualifizierten Richter und alle technisch qualifizierten Richter des Gerichts erster Instanz an, die Vollzeitrichter oder Teilzeitrichter des Gerichts sind. Dem Richterpool gehört für jedes Gebiet der Technik mindestens ein technisch qualifizierter Richter mit einschlägiger Qualifikation und Erfahrung an. Die technisch qualifizierten Richter des Richterpools stehen auch dem Berufungsgericht.

2. Domarpoolen ska bestå av alla lagfarna och tekniskt kvalificerade domare i förstainstansrätten som innehar hel- eller deltidstjänst vid domstolen. Domarpoolen ska omfatta åtminstone en tekniskt kvalificerad domare per teknikområde med relevanta kvalifikationer och erfarenheter. De tekniskt kvalificerade domarna från domarpoolen ska tillgängliga också för överinstansrätten.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

126

3. Where so provided by this Agreement or the Statute, the judges from the Pool of Judges shall be allocated to the division concerned by the President of the Court of First Instance. The allocation of judges shall be based on their legal or technical expertise, linguistic skills and relevant experience. The allocation of judges shall guarantee the same high quality of work and the same high level of legal and technical expertise in all panels of the Court of First Instance.

3. Lorsque le présent accord ou les statuts le prévoient, les juges du pool sont affectés à la division concernée par le président du tribunal de première instance. L'affectation des juges tient compte de leurs compétences juridiques ou techniques, de leurs aptitudes linguistiques et de l'expérience requise. Elle garantit le même niveau élevé de qualité des travaux et de compétences juridiques et techniques dans toutes les chambres du tribunal de première instance.

Article 19

Training framework

Article 19

Cadre de formation

1. A training framework for judges, the details of which are set out in the Statute, shall be set up in order to improve and increase available patent litigation expertise and to ensure a broad geographic distribution of such specific knowledge and experience. The facilities for that framework shall be situated in Budapest.

1. Il est institué un cadre de formation pour les juges, dont les modalités sont précisées dans les statuts, en vue d'améliorer et d'accroître les compétences disponibles dans le domaine du contentieux des brevets et d'assurer une large diffusion géographique de ces connaissances et expériences spécifiques. Les infrastructures nécessaires à ce cadre sont situées à Budapest.

2. The training framework shall in particular focus on:

a) internships in national patent courts or divisions of the Court of First Instance hearing a substantial number of patent litigation cases;

2. Le cadre de formation se concentre en particulier sur:

a) l'organisation de stages dans les juridictions nationales compétentes en matière de brevets ou dans les divisions du tribunal de première instance connaissant un nombre important d'affaires dans le domaine du contentieux des brevets;

b) improvement of linguistic skills;

b) l'amélioration des aptitudes linguistiques;

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

127

3. Wenn in diesem Übereinkommen oder in der Satzung vorgesehen, werden die Richter aus dem Richterpool vom Präsidenten des Gerichts erster Instanz der betreffenden Kammer zugewiesen. Die Zuweisung der Richter erfolgt auf der Grundlage ihres jeweiligen rechtlichen oder technischen Sachverstands, ihrer Sprachkenntnisse und ihrer einschlägigen Erfahrung. Die Zuweisung von Richtern gewährleistet, dass sämtliche Spruchkörper des Gerichts erster Instanz mit derselben hohen Qualität arbeiten und über dasselbe hohe Niveau an rechtlichem und technischem Sachverstand verfügen.

3. När det föreskrivs i detta avtal eller i stadgan, ska förstainstansrättens ordförande tilldela den berörda avdelningen domare från domarpoolen. Tilldelningen av domare ska grunda sig på deras juridiska eller tekniska sakkunskap, språkkunskaper och relevanta erfarenheter. Tilldelningen av domare ska säkerställa samma höga kvalitet på arbetet samt samma höga nivå på den juridiska och tekniska sakkunskapen i alla förstainstansrättens sitsar.

Artikel 19

Schulungsrahmen

Artikel 19

Utbildningsorganisation

1. Um den verfügbaren Sachverstand auf dem Gebiet der Patentstreitigkeiten zu verbessern und zu vermehren und eine geografisch breite Streuung dieser speziellen Kenntnisse und Erfahrungen sicherzustellen, wird ein Schulungsrahmen für Richter geschaffen, der im Einzelnen in der Satzung festgelegt wird. Die Einrichtung für diesen Schulungsrahmen befindet sich in Budapest.

1. En utbildningsorganisation för domare, närmare beskriven i stadgan, ska inrättas för att förbättra och öka den tillgängliga sakkunskapen om patenttvister samt säkerställa en bred geografisk spridning av sådana specifika kunskaper och erfarenheter. Utbildningsorganisationens administration ska finnas i Budapest.

2. Der Schulungsrahmen weist insbesondere folgende Schwerpunkte auf:

a) Praktika bei nationalen Patentgerichten oder bei Kammern des Gerichts erster Instanz mit einem hohen Aufkommen an Patenstreitsachen;

2. Utbildningsorganisationen ska inriktas särskilt på

a) praktik vid nationella patentdomstolar eller avdelningar i förstainstansrätten som handlägger ett stort antal patenttvister,

b) Verbesserung der Sprachkenntnisse;

b) förbättring av språkkunskaper,

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

128

c) technical aspects of patent law;

c) les aspects techniques du droit des brevets;

d) the dissemination of knowledge and experience in civil procedure for technically qualified judges;

d) la diffusion des connaissances et des expériences en matière de procédure civile, à l'intention des juges qualifiés sur le plan technique;

e) the preparation of candidate-judges.

e) la préparation des candidats aux fonctions de juge.

3. The training framework shall provide for continuous training. Regular meetings shall be organised between all judges of the Court in order to discuss developments in patent law and to ensure the consistency of the Court's case law.

3. Le cadre de formation prévoit une formation continue. Des réunions sont organisées régulièrement entre tous les juges de la Juridiction afin de débattre des évolutions dans le domaine du droit des brevets et d'assurer la cohérence de la jurisprudence de la Juridiction.

CHAPTER IV

The primacy of Union law, liability and responsibility of the Contracting Member States

CHAPITRE IV

Primauté du droit de l'Union et responsabilité des États membres contractants

Article 20

Primacy of and respect for Union law

Article 20

Primauté et respect du droit de l'Union

The Court shall apply Union law in its entirety and shall respect its primacy.

La Juridiction applique le droit de l'Union dans son intégralité et respecte sa primauté.

Article 21

Requests for preliminary rulings

Article 21

Demandes préjudicielles

As a court common to the Contracting Member States and as part of their judicial system, the Court shall cooperate with the Court of Justice of the European Union to ensure the correct application and uniform interpretation of Union law, as any national court, in accordance with Article 267 TFEU in particular. Decisions of the Court of Justice of the European Union shall be binding on the Court.

En tant que juridiction commune aux États membres contractants et dans la mesure où elle fait partie de leur système judiciaire, la Juridiction coopère avec la Cour de justice de l'Union européenne afin de garantir la bonne application et l'interprétation uniforme du droit de l'Union, comme toute juridiction nationale, conformément, en particulier, à l'article 267 du TFUE. Les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne sont contraignantes pour la Juridiction.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

129

c) technische Aspekte des Patentrechts;

c) tekniska aspekter av patenträtten,

d) Weitergabe von Kenntnissen und Erfahrungen in Bezug auf das Zivilverfahrensrecht für technisch qualifizierte Richter;

d) spridning av kunskaper om och erfarenheter av civilrättsliga förfaranden till tekniskt kvalificerade domare,

e) Vorbereitung von Bewerbern für Richterstellen.

e) undervisning för domaraspiranter.

3. Der Schulungsrahmen leistet eine kontinuierliche Schulung. Es werden regelmäßige Sitzungen aller Richter des Gerichts veranstaltet, um die Entwicklungen im Patentrecht zu erörtern und die Einheitlichkeit der Rechtsprechung des Gerichts zu gewährleisten.

3. Utbildningsorganisationen ska erbjuda fortbildning. Regelbundna möten ska hållas med samtliga domare vid domstolen för att diskutera utvecklingen inom patenträtten och säkerställa enhetlighet i domstolens praxis.

KAPITEL IV

Vorrang des Unionsrechts sowie Haftung und Verantwortlichkeit der Vertragsmitgliedstaaten

KAPITEL IV

Unionsrättens företräde, de avtalsslutande medlemsstaternas skadeståndsskyldighet och ansvar

Artikel 20

Vorrang und Achtung des Unionsrechts

Artikel 20

Företräde och respekt för unionsrätten

Das Gericht wendet das Unionsrecht in vollem Umfang an und achtet seinen Vorrang.

Domstolen ska tillämpa unionsrätten i dess helhet och respektera dess företräde.

Artikel 21

Vorabentscheidungsersuchen

Artikel 21

Begäran om förhandsavgörande

Als gemeinsames Gericht der Vertragsmitgliedstaaten und Teil ihres Gerichtssystems arbeitet das Gericht — wie jedes nationale Gericht — mit dem Gerichtshof der Europäischen Union zur Gewährleistung der korrekten Anwendung und einheitlichen Auslegung des Unionsrechts insbesondere im Einklang mit Artikel 267 AEUV zusammen. Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Union sind für das Gericht bindend.

Domstolen ska, såsom en för de avtalsslutande medlemsstaterna gemensam domstol och en del av deras domstolssystem, samarbeta med Europeiska unionens domstol för att säkerställa rätt tillämpning och enhetlig tolkning av unionsrätten, som varje nationell domstol, i enlighet med särskilt artikel 267 i EUF-fördraget. Avgöranden från Européiska unionens domstol ska vara bindande för domstolen.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

130

Article 22

Liability for damage caused by infringements of Union law

Article 22

Responsabilité pour les dommages résultant de violations du droit de l'Union

1. The Contracting Member States are jointly and severally liable for damage resulting from an infringement of Union law by the Court of Appeal, in accordance with Union law concerning non-contractual liability of Member States for damage caused by their national courts breaching Union law.

1. Les États membres contractants sont solidairement responsables des dommages résultant d'une violation du droit de l'Union par la cour d'appel, conformément au droit de l'Union en matière de responsabilité non contractuelle des États membres pour les dommages résultant d'une violation du droit de l'Union par leurs juridictions nationales.

2. An action for such damages shall be brought against the Contracting Member State where the claimant has its residence or principal place of business or, in the absence of residence or principal place of business, place of business, before the competent authority of that Contracting Member State. Where the claimant does not have its residence, or principal place of business or, in the absence of residence or principal place of business, place of business in a Contracting Member State, the claimant may bring such an action against the Contracting Member State where the Court of Appeal has its seat, before the competent authority of that Contracting Member State.

The competent authority shall apply the lex fori, with the exception of its private international law, to all questions not regulated by Union law or by this Agreement. The claimant shall be entitled to obtain the entire amount of damages awarded by the competent authority from the Contracting Member State against which the action was brought.

2. Une action relative à de tels dommages est formée contre l'État membre contractant dans lequel le requérant a son domicile ou son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement, devant l'autorité compétente de cet État membre contractant. Si le requérant n'a pas son domicile ou son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement dans un État membre contractant, il peut former une telle action contre l'État membre contractant dans lequel la cour d'appel a son siège, devant l'autorité compétente de cet État membre contractant.

L'autorité compétente applique la loi du for, exception faite de son droit international privé, à toutes les questions qui ne sont pas régies par le droit de l'Union ou par le présent accord. Le requérant a le droit d'obtenir l'intégralité du montant des dommages-intérêts exigés par l'autorité compétente de la part de l'État membre contractant contre lequel l'action a été formée.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

131

Artikel 22

Haftung für durch Verstöße gegen das Unionsrecht entstandene Schäden

Artikel 22

Ansvar för skada som orsakats genom överträdelser av unionsrätten

1. Die Vertragsmitgliedstaaten haften gesamtschuldnerisch für Schäden, die durch einen Verstoß des Berufungsgerichts gegen das Unionsrecht entstanden sind, gemäß dem Unionsrecht über die außervertragliche Haftung der Mitgliedstaaten für Schäden, die durch Verstöße ihrer nationalen Gerichte gegen das Unionsrecht entstanden sind.

1. De avtalsslutande medlemsstaterna är solidariskt ansvariga för skada som uppstår genom att överinstansrätten överträder unionsrätten, i enlighet med unionsrätten i fråga om medlemsstaternas utomobligatoriska ansvar för skador som orsakats av nationella domstolars överträdelser av unionsrätten.

2. Eine Klage wegen solcher Schäden ist gegen den Vertragsmitgliedstaat, in dem der Kläger seinen Wohnsitz oder den Sitz seiner Hauptniederlassung oder — in Ermangelung derselben — seinen Geschäftssitz hat, bei der zuständigen staatlichen Stelle dieses Vertragsmitgliedstaats zu erheben. Hat der Kläger seinen Wohnsitz oder den Sitz seiner Hauptniederlassung oder — in Ermangelung derselben — seinen Geschäftssitz nicht in einem Vertragsmitgliedstaat, so kann er seine Klage gegen den Vertragsmitgliedstaat, in dem das Berufungsgericht seinen Sitz hat, bei der zuständigen staatlichen Stelle dieses Vertragsmitgliedstaats erheben.

Die zuständige staatliche Stelle wendet bei allen Fragen, die nicht im Unionsrecht oder in diesem Übereinkommen geregelt sind, die lex fori mit Ausnahme ihres internationalen Privatrechts an. Der Kläger hat Anspruch darauf, von dem Vertragsmitgliedstaat, gegen den er geklagt hat, die von der zuständigen staatlichen Stelle zuerkannte Schadenssumme in voller Höhe erstattet zu bekommen.

2. Talan om sådan skada ska väckas mot den avtalsslutande medlemsstat där käranden har hemvist eller huvudsakligt säte eller, i avsaknad av hemvist eller huvudsakligt säte, driftsställe, inför den avtalsslutande medlemsstatens behöriga myndighet. Om käranden inte har hemvist eller huvudsakligt säte eller, i avsaknad av hemvist eller huvudsakligt säte, driftsställe i en avtalsslutande medlemsstat, får käranden väcka en sådan talan mot den avtalsslutande medlemsstat där överinstansrätten har sitt säte, inför den avtalsslutande medlemsstatens behöriga myndighet.

Den behöriga myndigheten ska tillämpa lex fori, med undantag för sin internationella privaträtt, på alla frågor som inte regleras av vare sig unionsrätten eller detta avtal. Käranden ska ha rätt att av den avtalsslutande medlemsstat mot vilken talan väckts få utbetalt hela det skadeståndsbelopp som tilldömts av den behöriga myndigheten.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

132

3. The Contracting Member State that has paid damages is entitled to obtain proportional contribution, established in accordance with the method laid down in Article 37(3) and (4), from the other Contracting Member States. The detailed rules governing the Contracting Member States' contribution under this paragraph shall be determined by the Administrative Committee.

3. L'État membre contractant qui a payé les dommages-intérêts a le droit d'obtenir une contribution proportionnelle, déterminée conformément à la méthode prévue à l'article 37, paragraphes 3 et 4, de la part des autres États membres contractants. Les règles détaillées régissant la contribution due par les États membres contractants au titre du présent paragraphe sont fixées par le comité administratif.

Article 23

Responsibility of the Contracting Member States

Article 23

Responsabilité des États membres contractants

Actions of the Court are directly attributable to each Contracting Member State individually, including for the purposes of Articles 258, 259 and 260 TFEU, and to all Contracting Member States collectively.

Les actions de la Juridiction sont directement imputables individuellement à chacun des États membres contractants, y compris aux fins des articles 258, 259 et 260 du TFUE, ainsi que collectivement à l'ensemble des États membres contractants.

CHAPTER V

Sources of law and substantive law

CHAPITRE V

Sources du droit et droit matériel

Article 24

Sources of law

Article 24

Sources du droit

1. In full compliance with Article 20, when hearing a case brought before it under this Agreement, the Court shall base its decisions on:

1. En parfaite conformité avec l'article 20, lorsqu'elle a à connaître d'une affaire dont elle est saisie en vertu du présent accord, la Juridiction fonde ses décisions sur:

a) Union law, including Regulation (EU) No 1257/2012 and Regulation (EU) No 1260/20127;

a) le droit de l'Union, y compris le règlement (UE) no 1257/2012 et le règlement (UE) no 1260/20127;

7 Council Regulation (EU) No 1260/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements (OJ L 361, 31.12.2012, p. 89) including any subsequent amendments. 7 Règlement (UE) n o 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction (JO L 361 du 31.12.2012, p. 89), y compris toute modification ultérieure.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

133

3. Der Vertragsmitgliedstaat, der für die Schäden aufgekommen ist, hat einen Anspruch darauf, von den anderen Vertragsmitgliedstaaten anteilige Beiträge zu erlangen, die gemäß der Methode nach Artikel 37 Absätze 3 und 4 festzusetzen sind. Die Einzelheiten bezüglich der Beiträge der Vertragsmitgliedstaaten nach diesem Absatz werden vom Verwaltungsausschuss festgelegt.

3. Den avtalsslutande medlemsstat som har betalat ut skadestånd har rätt att från de andra avtalsslutande medlemsstaterna få proportionella bidrag, som ska fastställas i den ordning som gäller enligt artikel 37.3 och 37.4. Närmare regler om de avtalsslutande medlemsstaternas bidrag enligt denna punkt ska bestämmas av den administrativa kommittén.

Artikel 23

Verantwortlichkeit der Vertragsmitgliedstaaten

Artikel 23

De avtalsslutande medlemsstaternas ansvar

Handlungen des Gerichts sind jedem Vertragsmitgliedstaat einzeln, einschließlich für die Zwecke der Artikel 258, 259 und 260 AEUV, und allen Vertragsmitgliedstaaten gemeinsam unmittelbar zuzurechnen.

Domstolens åtgärder är direkt hänförliga till varje avtalsslutande medlemsstat för sig, även vid tillämpning av artiklarna 258, 259 och 260 i EUF-fördraget, och till alla avtalsslutande medlemsstater kollektivt.

KAPITEL V

Rechtsquellen und materielles Recht

KAPITEL V

Rättskällor och materiell rätt

Artikel 24

Rechtsquellen

Artikel 24

Rättskällor

1. Unter uneingeschränkter Beachtung des Artikels 20 stützt das Gericht seine Entscheidungen in Rechtsstreitigkeiten, in denen es nach diesem Übereinkommen angerufen wird, auf

1. Domstolen ska vid handläggning av ett mål som har väckts där enligt detta avtal, i full överensstämmelse med artikel 20, grunda sina avgöranden på

a) das Unionsrecht einschließlich der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 und der Verordnung (EU) Nr. 1260/20127,

a) unionsrätten, inklusive förordning (EU) nr 1257/2012 och förordning (EU) nr 1260/20127,

7 Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen (ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 89) mit allen nachfolgenden Änderungen. 7 Rådets förordning (EU) nr 1260/2012 av den 17 december 2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd när det gäller tillämpliga översättningsarrangemang (EUT L 361, 31.12.2012, s. 89) med eventuella senare ändringar.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

134

b) this Agreement;

b) le présent accord;

c) the EPC;

c) la CBE;

d) other international agreements applicable to patents and binding on all the Contracting Member States; and

d) les autres accords internationaux applicables aux brevets et contraignants à l'égard de tous les États membres contractants; et

e) national law.

e) les droits nationaux.

2. To the extent that the Court shall base its decisions on national law, including where relevant the law of non- contracting States, the applicable law shall be determined:

2. Dans les cas où la Juridiction fonde ses décisions sur le droit national, y compris, le cas échéant, le droit d'États non contractants, le droit applicable est déterminé:

a) by directly applicable provisions of Union law containing private international law rules, or

a) par les dispositions directement applicables du droit de l'Union qui contiennent des règles de droit international privé; ou

b) in the absence of directly applicable provisions of Union law or where the latter do not apply, by international instruments containing private international law rules; or

b) en l'absence de dispositions directement applicables du droit de l'Union ou si celles-ci ne s'appliquent pas, par les instruments internationaux contenant des règles de droit international privé; ou

c) in the absence of provisions referred to in points (a) and (b), by national provisions on private international law as determined by the Court.

c) en l'absence de dispositions visées aux points a) et b), par les dispositions nationales de droit international privé déterminées par la Juridiction.

3. The law of non-contracting States shall apply when designated by application of the rules referred to in paragraph 2, in particular in relation to Articles 25 to 28, 54, 55, 64, 68 and 72.

3. Le droit d'États non contractants s'applique lorsqu'il est désigné en application des règles visées au paragraphe 2, en particulier pour ce qui est des articles 25 à 28, 54, 55, 64, 68 et 72.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

135

b) dieses Übereinkommen,

b) detta avtal,

c) das EPÜ,

c) EPC,

d) andere internationale Übereinkünfte, die für Patente gelten und für alle Vertragsmitgliedstaaten bindend sind, und

d) andra internationella avtal som är tillämpliga på patent och bindande för alla avtalsslutande medlemsstater, samt

e) das nationale Recht.

e) nationell rätt.

2) Soweit das Gericht seine Entscheidungen auf nationale Rechtsvorschriften stützt, gegebenenfalls auch auf das Recht von Nichtvertragsstaaten, wird das anwendbare Recht wie folgt bestimmt:

2. I den mån domstolen ska grunda sina avgöranden på nationell rätt, inklusive relevant rätt i andra stater än de avtalsslutande, bestäms den tillämpliga rätten

a) durch unmittelbar anwendbare Vorschriften des Unionsrechts, die Bestimmungen des internationalen Privatrechts enthalten, oder

a) genom direkt tillämpliga föreskrifter i unionsrätten som omfattar internationella privaträttsliga regler, eller

b) in Ermangelung unmittelbar anwendbarer Vorschriften des Unionsrechts oder in Fällen, in denen diese nicht anwendbar sind, durch internationale Rechtsinstrumente, die Bestimmungen des internationalen Privatrechts enthalten, oder

b) i avsaknad av direkt tillämpliga föreskrifter i unionsrätten eller när unionsrätten inte är tillämplig, genom internationella instrument som omfattar internationella privaträttsliga regler, eller

c) in Ermangelung von Vorschriften im Sinne der Buchstaben a und b durch nationale Vorschriften zum internationalen Privatrecht nach Bestimmung durch das Gericht.

c) i avsaknad av sådana föreskrifter som avses i leden a och b, genom nationella föreskrifter om internationell privaträtt enligt vad domstolen bestämmer.

3) Das Recht von Nichtvertragsstaaten gilt insbesondere in Bezug auf die Artikel 25 bis 28 und die Artikel 54,55, 64, 68 und 72, wenn es in Anwendung der in Absatz 2 genannten Vorschriften als anwendbares Recht bestimmt wird.

3. Rätten i andra stater än de avtalsslutande tillämpas när den utpekas vid tillämpning av de regler som avses i punkt 2, särskilt i förhållande till artiklarna 25–28, 54, 55, 64, 68 och 72.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

136

Article 25

Right to prevent the direct use of the invention

Article 25

Droit d'empêcher l'exploitation directe de l'invention

A patent shall confer on its proprietor the right to prevent any third party not having the proprietor's consent from the following:

Un brevet confère à son titulaire le droit d'empêcher, en l'absence de son consentement, tout tiers:

a) making, offering, placing on the market or using a product which is the subject-matter of the patent, or importing or storing the product for those purposes;

a) de fabriquer, d'offrir, de mettre sur le marché ou d'utiliser un produit qui fait l'objet du brevet, ou bien d'importer ou de détenir ce produit à ces fins;

b) using a process which is the subject-matter of the patent or, where the third party knows, or should have known, that the use of the process is prohibited without the consent of the patent proprietor, offering the process for use within the territory of the Contracting Member States in which that patent has effect;

b) d'utiliser le procédé qui fait l'objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou aurait dû savoir que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, d'en offrir l'utilisation sur le territoire des États membres contractants dans lesquels le brevet produit ses effets;

c) offering, placing on the market, using, or importing or storing for those purposes a product obtained directly by a process which is the subject-matter of the patent.

c) d'offrir, de mettre sur le marché, d'utiliser ou bien d'importer ou de détenir à ces fins un produit obtenu directement par un procédé qui fait l'objet du brevet.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

137

Artikel 25

Recht auf Verbot der unmittelbaren Benutzung der Erfindung

Artikel 25

Rätt att förbjuda direkt utnyttjande av uppfinningen

Ein Patent gewährt seinem Inhaber das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung

Ett patent ger patenthavaren rätt att hindra tredje man från att göra följande utan patenthavarens samtycke:

a) ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;

a) Tillverka, bjuda ut, föra ut på marknaden eller använda det patentskyddade alstret eller föra in eller inneha alstret för dessa ändamål.

b) ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden, oder, falls der Dritte weiß oder hätte wissen müssen, dass die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Hoheitsgebiet der Vertragsmitgliedstaaten, in denen dieses Patent Wirkung hat, anzubieten;

b) Använda ett patentskyddat förfarande eller, om den tredje mannen känner till eller borde ha känt till att förfarandet inte får användas utan patenthavarens samtycke, bjuda ut det för användning inom territorier som tillhör de avtalsslutande medlemsstater där patentet har verkan.

c) ein durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestelltes Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.

c) Bjuda ut, föra ut på marknaden, använda eller föra in, eller för dessa ändamål inneha, ett alster som tillverkats enligt ett patentskyddat förfarande.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

138

Article 26

Right to prevent the indirect use of the invention

Article 26

Droit d'empêcher l'exploitation indirecte de l'invention

1. A patent shall confer on its proprietor the right to prevent any third party not having the proprietor’s consent from supplying or offering to supply, within the territory of the Contracting Member States in which that patent has effect, any person other than a party entitled to exploit the patented invention, with means, relating to an essential element of that invention, for putting it into effect therein, when the third party knows, or should have known, that those means are suitable and intended for putting that invention into effect.

1. Un brevet confère à son titulaire le droit d'empêcher, en l'absence de son consentement, tout tiers, de fournir ou d'offrir de fournir, sur le territoire des États membres contractants dans lesquels le brevet produit ses effets, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait, ou aurait dû savoir, que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.

2. Paragraph 1 shall not apply when the means are staple commercial products, except where the third party induces the person supplied to perform any of the acts prohibited by Article 25.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les moyens sont des produits de consommation courants, sauf si le tiers incite la personne à qui ils sont fournis à commettre tout acte interdit par l'article 25.

3. Persons performing the acts referred to in Article 27(a) to (e) shall not be considered to be parties entitled to exploit the invention within the meaning of paragraph 1.

3. Ne sont pas considérées comme des personnes habilitées à exploiter l'invention au sens du paragraphe 1 celles qui accomplissent les actes visés à l'article 27, points a) à e).

Article 27

Limitations of the effects of a patent

Article 27

Limitations des effets d'un brevet

The rights conferred by a patent shall not extend to any of the following:

a) acts done privately and for noncommercial purposes;

Les droits conférés par un brevet ne s'étendent à aucun des actes suivants:

a) les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;

b) acts done for experimental purposes relating to the subject-matter of the patented invention;

b) les actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée;

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

139

Artikel 26

Recht auf Verbot der mittelbaren Benutzung der Erfindung

Artikel 26

Rätt att förbjuda indirekt utnyttjande av uppfinningen

1. Ein Patent gewährt seinem Inhaber das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im Hoheitsgebiet der Vertragsmitgliedstaaten, in denen dieses Patent Wirkung hat, anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung in diesem Gebiet anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder hätte wissen müssen, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

1. Ett patent ger patenthavaren rätt att hindra tredje man från att, utan patenthavarens samtycke och inom de avtalsslutande medlemsstaters territorier där patentet har verkan, erbjuda eller tillhandahålla andra än den som har rätt att utnyttja den patentskyddade uppfinningen medel som hänför sig till något väsentligt i uppfinningen för att utöva den, om tredje man känner till eller borde ha känt till att medlen är lämpade och avsedda att användas vid utövande av uppfinningen.

2. Absatz 1 gilt nicht, wenn es sich bei den Mitteln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt, es sei denn, dass der Dritte den Belieferten bewusst veranlasst, in einer nach Artikel 25 verbotenen Wiese zu handeln.

2. Punkt 1 tillämpas inte när medlen är varor som allmänt förekommer i handeln, om inte tredje man verkar för att den som tillhandahållits medlen ska utföra en handling som är förbjuden enligt artikel 25.

3. Personen, die die in Artikel 27 Buchstaben a bis e genannten Handlungen vornehmen, gelten nicht als zur Benutzung der Erfindung berechtigte Personen im Sinne des Absatzes 1.

3. Personer som utför de handlingar som avses i artikel 27 a–e ska inte anses ha rätt att utnyttja uppfinningen i den mening som avses i punkt 1.

Artikel 27

Beschränkungen der Wirkungen des Patents

Artikel 27

Ensamrättens begränsningar

Die Rechte aus einem Patent erstrecken sich nicht auf

a) Handlungen, die im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken vorgenommen werden;

b) Handlungen zu Versuchszwecken, die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen;

De rättigheter som ett patent ger ska inte omfatta något av följande:

a) Handlingar som utförs privat och utan kommersiellt syfte.

b) Handlingar som utförs i experimentellt syfte och avser själva uppfinningen.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

140

c) the use of biological material for the purpose of breeding, or discovering and developing other plant varieties;

c) l'utilisation de matériel biologique en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés végétales;

d) the acts allowed pursuant to Article 13(6) of Directive 2001/82/EC8or Article 10(6) of Directive 2001/83/EC9 in respect of any patent covering the product within the meaning of either of those Directives;

d) les actes autorisés en vertu de l'article 13, paragraphe 6, de la directive 2001/82/CE8 ou de l'article 10, paragraphe 6, de la directive 2001/83/CE9 en ce qui concerne tout brevet portant sur le produit au sens de l'une ou l'autre de ces directives;

e) the extemporaneous preparation by a pharmacy, for individual cases, of a medicine in accordance with a medical prescription or acts concerning the medicine so prepared;

e) la préparation de médicaments faite extemporanée et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ou les actes concernant les médicaments ainsi préparés;

f) the use of the patented invention on board vessels of countries of the International Union for the Protection of Industrial Property (Paris Union) or members of the World Trade Organisation, other than those Contracting Member States in which that patent has effect, in the body of such vessel, in the machinery, tackle, gear and other accessories, when such vessels temporarily or accidentally enter the waters of a Contracting Member State in which that patent has effect, provided that the invention is used there exclusively for the needs of the vessel;

f) l'utilisation de l'invention brevetée à bord de navires de pays membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) ou membres de l'Organisation mondiale du commerce autres que les États membres contractants dans lesquels le brevet concerné produit ses effets, dans le corps dudit navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux d'un État membre contractant dans lequel le brevet concerné produit ses effets, sous réserve que ladite invention soit utilisée exclusivement pour les besoins du navire;

8 Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to veterinary medicinal products (OJ L 311, 28.11.2001, p. 1) including any subsequent amendments. 9 Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use (OJ L 311, 28.11.2001, p. 67) including any subsequent amendments. 8 Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1), y compris toute modification ultérieure. 9 Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67), y compris toute modification ultérieure.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

141

c) die Verwendung biologischen Materials zum Zwecke der Züchtung, Entdeckung oder Entwicklung anderer Pflanzensorten;

c) Användning av biologiskt material i syfte att odla fram, upptäcka eller utveckla nya växtsorter.

d) erlaubte Handlungen nach Artikel 13 Absatz 6 der Richtlinie 2001/82/EG8 oder Artikel 10 Absatz 6 der Richtlinie 2001/83/EG9, im Hinblick auf alle Patente, die das Erzeugnis im Sinne einer dieser Richtlinien erfassen;

d) Handlingar som är tillåtna enligt artikel 13.6 i direktiv 2001/82 EG8eller artikel 10.6 i direktiv 2001/83/EG9 i fråga om varje patent som omfattar produkten i enlighet med någondera av dessa direktiv.

e) die unmittelbare Einzelzubereitung von Arzneimitteln in Apotheken aufgrund ärztlicher Verordnung und auf Handlungen, welche die auf diese Weise zubereiteten Arzneimittel betreffen;

e) Extemporeberedning på apotek av ett läkemedel enligt läkares förskrivning i enskilt fall eller åtgärder med läkemedel som beretts på detta sätt.

f) den Gebrauch des Gegenstands der patentierten Erfindung an Bord von Schiffen derjenigen Länder des Internationalen Verbands zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verband) oder Mitglieder der Welthandelsorganisation, die nicht zu den Vertragsmitgliedstaaten gehören, in denen das Patent Wirkung hat, im Schiffskörper, in den Maschinen, im Takelwerk, an den Geräten und sonstigem Zubehör, wenn die Schiffe vorübergehend oder zufällig in die Gewässer eines Vertragsmitgliedstaats gelangen, in dem das Patent Wirkung hat, vorausgesetzt, dieser Gegenstand wird dort ausschließlich für die Bedürfnisse des Schiffs verwendet;

f) Användning av den patentskyddade uppfinningen ombord på fartyg från länder som är parter i Parisunionen för skydd av den industriella äganderätten eller medlemmar i Världshandelsorganisationen men inte är avtalsslutande medlemsstater där patentet har verkan – på själva fartyget eller i maskineriet, riggen, utrustningen eller andra tillbehör, när sådana fartyg tillfälligt eller oavsiktligt kommer in på vatten som tillhör en avtalsslutande medlemsstat där patentet har verkan, förutsatt att uppfinningen bara används för fartygets egna behov.

8 Richtlinie 2001/82/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Tierarzneimittel (ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 1) mit allen nachfolgenden Änderungen. 9 Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel (ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67) mit allen nachfolgenden Änderungen. 8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 1), med senare ändringar. 9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 67), med senare ändringar.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

142

g) the use of the patented invention in the construction or operation of aircraft or land vehicles or other means of transport of countries of the International Union for the Protection of Industrial Property (Paris Union) or members of the World Trade Organisation, other than those Contracting Member States in which that patent has effect, or of accessories to such aircraft or land vehicles, when these temporarily or accidentally enter the territory of a Contracting Member State in which that patent has effect;

g) l'utilisation de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre ou d'autres moyens de transport de pays membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) ou membres de l'Organisation mondiale du commerce autres que les États membres contractants dans lesquels le brevet concerné produit ses effets, ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire d'un État membre contractant dans lequel le brevet concerné produit ses effets;

h) the acts specified in Article 27 of the Convention on International Civil Aviation of 7 December 194410, where these acts concern the aircraft of a country party to that Convention other than a Contracting Member State in which that patent has effect;

h) les actes prévus par l'article 27 de la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 194410, lorsque ces actes concernent des aéronefs d'un pays partie à ladite Convention autre qu'un État membre contractant dans lequel ce brevet produit ses effets;

i) the use by a farmer of the product of his harvest for propagation or multiplication by him on his own holding, provided that the plant propagating material was sold or otherwise commercialised to the farmer by or with the consent of the patent proprietor for agricultural use. The extent and the conditions for this use correspond to those under Article 14 of Regulation (EC) No 2100/9411;

i) l'utilisation par un agriculteur du produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication sur sa propre exploitation, pour autant que le matériel de reproduction végétale ait été vendu ou commercialisé sous une autre forme à l'agriculteur par le titulaire du brevet ou avec son consentement à des fins d'exploitation agricole. L'étendue et les conditions d'une telle utilisation correspondent à celles fixées à l'article 14 du règlement (CE) no 2100/9411;

10 International Civil Aviation Organization (ICAO), ‘Chicago Convention’, Document 7300/9 (9th edition, 2006). 10 Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), «Convention de Chicago», document 7300/9 (9ème édition, 2006). 11 Council Regulation (EC) No 2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights (OJ L 227, 1.9.1994, p. 1) including any subsequent amendments. 11 Règlement (CE) n o 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1), y compris toute modification ultérieure.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

143

g) den Gebrauch des Gegenstands der patentierten Erfindung in der Bauausführung oder für den Betrieb von Luft- oder Landfahrzeugen oder sonstigen Transportmitteln derjenigen Länder des Internationalen Verbands zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verband) oder Mitglieder der Welthandelsorganisation, die nicht zu den Vertragsmitgliedstaaten gehören, in denen das Patent Wirkung hat, oder des Zubehörs solcher Luft- oder Landfahrzeuge, wenn diese vorübergehend oder zufällig in das Hoheitsgebiet eines Vertragsmitgliedstaats gelangen, in dem das Patent Wirkung hat;

g) Användning av den patentskyddade uppfinningen vid konstruktion eller drift av luftfartyg eller markfordon eller andra transportmedel från länder som är parter i Parisunionen för skydd av den industriella äganderätten eller medlemmar i Världshandelsorganisationen men inte är avtalsslutande medlemsstater där patentet har verkan – eller av tillbehör till sådana luftfartyg eller markfordon, när dessa tillfälligt eller oavsiktligt kommer in på territorium som tillhör en avtalsslutande medlemsstat där patentet har verkan.

h) die in Artikel 27 des Abkommens vom 7. Dezember 194410 über die Internationale Zivilluftfahrt genannten Handlungen, wenn diese Handlungen ein Luftfahrzeug eines Vertragsstaats jenes Abkommens betreffen, der nicht zu den Vertragsmitgliedstaaten gehört, in denen das Patent Wirkung hat;

h) Handlingar som avses i artikel 27 i konventionen om internationell civil luftfart av den 7 december 194410, när handlingarna avser ett luftfartyg från ett land som är part i den konventionen men inte en avtalsslutande medlemsstat där patentet har verkan.

i) die Verwendung seines Ernteguts durch einen Landwirt zur generativen oder vegetativen Vermehrung durch ihn selbst im eigenen Betrieb, sofern das pflanzliche Vermehrungsmaterial vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung zum landwirtschaftlichen Anbau an den Landwirt verkauft oder auf andere Weise in Verkehr gebracht wurde. Das Ausmaß und die Modalitäten dieser Verwendung entsprechen denjenigen des Artikels 14 der Verordnung (EG) Nr. 2100/9411;

i) En jordbrukares egen användning av sin skörd för reproduktion eller mångfaldigande i det egna jordbruket, förutsatt att det vegetabiliska reproduktionsmaterialet sålts eller på annat sätt saluförts av patenthavaren eller med dennes samtycke till jordbrukaren, för användning i jordbruket. Omfattningen av och villkoren för en sådan användning motsvarar det som anges i artikel 14 i förordning (EG) nr 2100/9411.

10 Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO), „Abkommen von Chicago“, Dokument 7300/9 (9. Ausgabe, 2006). 10 Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao), Chicagokonventionen, dokument 7300/9 (9:e upplagan 2006). 11 Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz (ABl. L 227 vom 1.9.1994, S. 1) mit allen nachfolgenden Änderungen. 11 Rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (EGT L 227, 1.9.1994, s. 1), med eventuella senare ändringar.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

144

j) the use by a farmer of protected livestock for an agricultural purpose, provided that the breeding stock or other animal reproductive material were sold or otherwise commercialised to the farmer by or with the consent of the patent proprietor. Such use includes making the animal or other animal reproductive material available for the purposes of pursuing the farmer's agricultural activity, but not the sale thereof within the framework of, or for the purpose of, a commercial reproducetive activity;

j) l'utilisation par un agriculteur de bétail protégé pour un usage agricole, pour autant que les animaux d'élevage ou autre matériel de reproduction animal aient été vendus ou commercialisés sous une autre forme à l'agriculteur par le titulaire du brevet ou avec son consentement. Une telle utilisation comprend la mise à disposition de l'animal ou autre matériel de reproduction animal pour la poursuite de l'activité agricole de l'agriculteur, mais non la vente de ceux- ci dans le cadre ou dans le but d'une activité de reproduction commerciale;

k) the acts and the use of the obtained information as allowed under Articles 5 and 6 of Directive 2009/24/EC12, in particular, by its provisions on decompilation and interoperability; and

k) les actes et l'utilisation des informations obtenues tels qu'autorisés en vertu des articles 5 et 6 de la directive 2009/24/CE12, en particulier par ses dispositions relatives à la décompilation et à l'interopérabilité; et

l) the acts allowed pursuant to Article 10 of Directive 98/44/EC13.

l) les actes autorisés en vertu de l'article 10 de la directive 98/44/CE13.

12 Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs (OJ L 111, 5.5.2009, p. 16) including any subsequent amendments. 12 Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO L 111 du 5.5.2009, p. 16), y compris toute modification ultérieure. 13 Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions (OJ L 213, 30.7.1998, p. 13) including any subsequent amendments. 13 Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (JO L 213 du 30.7.1998, p. 13), y compris toute modification ultérieure.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

145

j) die Verwendung von geschützten landwirtschaftlichen Nutztieren durch einen Landwirt zu landwirtschaftlichen Zwecken, sofern die Zuchttiere oder anderes tierisches Vermehrungsmaterial vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung an den Landwirt verkauft oder auf andere Weise in Verkehr gebracht wurden. Diese Verwendung erstreckt sich auch auf die Überlassung der landwirtschaftlichen Nutztiere oder des anderen tierischen Vermehrungsmaterials zur Ausübung der landwirtschaftlichen Tätigkeit des Landwirts, jedoch nicht auf seinen Verkauf mit dem Ziel oder im Rahmen einer Vermehrung zu Erwerbszwecken;

j) En jordbrukares användning av skyddade djurbesättningar för jordbruksändamål, förutsatt att avelsdjur eller annat animaliskt reproduktionsmaterial sålts eller på annat sätt saluförts till jordbrukaren av patenthavaren eller med dennes samtycke. Sådan användning omfattar att göra djuret eller annat animaliskt reproduktionsmaterial tillgängligt inom den egna jordbruksverksamheten, dock inte försäljning av detta inom ramen för eller i syfte att bedriva yrkesmässig reproduktionsverksamhet.

k) Handlungen und die Verwendung von Informationen, die gemäß den Artikeln 5 und 6 der Richtlinie 2009/24/EG12, insbesondere den Bestimmungen betreffend Dekompilierung und Interoperabilität, erlaubt sind und

k) Handlingar och användning av insamlad information som tillåts enligt artiklarna 5 och 6 i direktiv 2009/24/EG12, särskilt genom dess bestämmelser om dekompilering och samverkansförmåga.

l) Handlungen, die gemäß Artikel 10 der Richtlinie 98/44/EG13 erlaubt sind.

l) Handlingar som är tillåtna enligt artikel 10 i direktiv 98/44/EG13.

12 Richtlinie 2009/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen (ABl. L 111 vom 5.5.2009, S. 16) mit allen nachfolgenden Änderungen. 12 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram (EUT L 111, 5.5.2009, s. 16), med senare ändringar. 13 Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (ABl. L 213 vom 30.7.1998, S. 13) mit allen nachfolgenden Änderungen. 13 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar (EGT L 213, 30.7.1998, s. 13), med senare ändringar.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

146

Article 28

Right based on prior use of the invention

Article 28

Droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention

Any person, who, if a national patent had been granted in respect of an invention, would have had, in a Contracting Member State, a right based on prior use of that invention or a right of personal possession of that invention, shall enjoy, in that Contracting Member State, the same rights in respect of a patent for the same invention.

Quiconque, dans le cas où un brevet national a été délivré pour une invention, aurait acquis, dans un État membre contractant, un droit fondé sur une utilisation antérieure de cette invention ou un droit de possession personnelle sur cette invention jouit, dans cet État membre contractant, des mêmes droits à l'égard du brevet ayant cette invention pour objet.

Article 29

Exhaustion of the rights conferred by a European patent

Article 29

Épuisement des droits conférés par un brevet européen

The rights conferred by a European patent shall not extend to acts concerning a product covered by that patent after that product has been placed on the market in the European Union by, or with the consent of, the patent proprietor, unless there are legitimate grounds for the patent proprietor to oppose further commercialisation of the product.

Les droits conférés par un brevet européen ne s'étendent pas aux actes qui concernent un produit couvert par ce brevet après que ce produit a été mis sur le marché dans l'Union européenne par le titulaire du brevet ou avec son consentement, à moins qu'il n'existe des motifs légitimes justifiant que le titulaire s'oppose à la poursuite de la commercialisation du produit.

Article 30

Effects of supplementary protection certificates

Article 30

Effets des certificats complémentaires de protection

A supplementary protection certificate shall confer the same rights as conferred by the patent and shall be subject to the same limitations and the same obligations.

Un certificat complémentaire de protection confère les mêmes droits que ceux qui sont conférés par le brevet et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

147

Artikel 28

Recht des Vorbenutzers der Erfindung

Artikel 28

Föranvändarrätt

Wer in einem Vertragsmitgliedstaat ein Vorbenutzungsrecht oder ein persönliches Besitzrecht an einer Erfindung erworben hätte, wenn ein nationales Patent für diese Erfindung erteilt worden wäre, hat in diesem Vertragsmitgliedstaat die gleichen Rechte auch in Bezug auf ein Patent, das diese Erfindung zum Gegenstand hat.

Varje person som, om ett nationellt patent meddelats på en uppfinning, i en avtalsslutande medlemsstat skulle ha haft en rätt grundad på tidigare utnyttjande av uppfinningen eller en rätt att personligen inneha den, ska i den staten ha samma rättigheter i förhållande till ett patent för samma uppfinning.

Artikel 29

Erschöpfung der Rechte aus einem europäischen Patent

Artikel 29

Konsumtion av de rättigheter ett europeiskt patent ger

Die durch das europäische Patent verliehenen Rechte erstrecken sich nicht auf Handlungen, die ein durch das Patent geschütztes Erzeugnis betreffen, nachdem das Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in der Europäischen Union in Verkehr gebracht worden ist, es sei denn, der Patentinhaber hat berechtigte Gründe, sich dem wieteren Vertrieb des Erzeugnisses zu widersetzen.

De rättigheter som ett europeiskt patent ger ska inte omfatta handlingar som avser ett alster som skyddas av patentet efter det att alstret har förts ut på unionsmarknaden av patenthavaren eller med dennes samtycke, om inte patenthavaren har giltiga skäl att motsätta sig ytterligare kommersialisering av alstret.

Artikel 30

Wirkung von ergänzenden Schutzzertifikaten

Artikel 30

Verkan av tilläggsskydd

Das ergänzende Schutzzertifikat gewährt die gleichen Rechte wie das Patent und unterliegt den gleichen Beschränkungen und Verpflichtungen.

Ett tilläggsskydd ska ge samma rättigheter som patentet och vara föremål för samma begränsningar och skyldigheter.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

148

CHAPTER VI

International jurisdiction and competence

CHAPITRE VI

Compétence internationale

Article 31

International jurisdiction

Article 31

Compétence internationale

The international jurisdiction of the Court shall be established in accordance with Regulation (EU) No 1215/2012 or, where applicable, on the basis of the Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Lugano Convention)14

La compétence internationale de la Juridiction est établie conformément au règlement (UE) no 1215/2012 ou, le cas échéant, sur la base de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano)14

Article 32

Competence of the Court

Article 32

Compétence de la Juridiction

1. The Court shall have exclusive competence in respect of:

a) actions for actual or threatened infringements of patents and supplementary protection certificates and related defences, including counterclaims concerning licences;

b) actions for declarations of noninfringement of patents and supplementary protection certificates;

1. La Juridiction a une compétence exclusive pour:

a) les actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon de brevets et de certificats complémentaires de protection et les défenses y afférentes, y compris les demandes reconventionnelles concernant les licences;

b) les actions en constatation de non-contrefaçon de brevets et de certificats complémentaires de protection;

c) actions for provisional and protective measures and injunctions;

c) les actions visant à obtenir des mesures provisoires et conservatoires et des injonctions;

14 Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, done at Lugano on 30 October 2007, including any subsequent amendments. 14 Convention sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, y compris toute modification ultérieure.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

149

KAPITEL VI

Internationale und sonstige Zuständigkeit des Gerichts

KAPITEL VI

Internationell behörighet

Artikel 31

Internationale Zuständigkeit

Artikel 31

Domsrätt

Die internationale Zuständigkeit des Gerichts wird im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 oder gegebenenfalls auf Grundlage des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen)14 bestimmt.

Domstolens internationella behörighet bestäms med tillämpning av förordning (EU) nr 1215/2012 eller, i tillämpliga fall, på grundval av konventionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Luganokonventionen)14.

Artikel 32

Zuständigkeit des Gerichts

Artikel 32

Domstolens behörighet

1. Das Gericht besitzt die ausschließliche Zuständigkeit für

a) Klagen wegen tatsächlicher oder drohender Verletzung von Patenten und ergänzenden Schutzzertifikaten und zugehörige Klageerwiderungen, einschließlich Widerklagen in Bezug auf Lizenzen,

b) Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung von Patenten und ergänzenden Schutzzertifikaten,

1. Domstolen ska ha exklusiv behörighet i fråga om

a) talan om faktiskt intrång eller försök eller förberedelse till intrång i patent och tilläggsskydd samt svaromål i samband med sådan talan, inklusive invändningar och genkäromål avseende licenser,

b) talan om fastställelse av att det inte har begåtts intrång i patent och tilläggsskydd,

c) Klagen auf Erlass von einstweiligen Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen und einstweiligen Verfügungen,

c) talan om interimistiska åtgärder, skyddsåtgärder, förbud och ålägganden,

14 Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, beschlossen am 30. Oktober 2007 in Lugano, mit allen nachfolgenden Änderungen. 14 Konvention om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, upprättad i Lugano den 30 oktober 2007, med eventuella senare ändringar.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

150

d) actions for revocation of patents and for declaration of invalidity of supplementary protection certificates;

e) counterclaims for revocation of patents and for declaration of invalidity of supplementary protection certificates;

d) les actions en nullité de brevets et de certificats complémentaires de protection;

e) les demandes reconventionnelles en nullité de brevets et de certificats complémentaires de protection;

f) actions for damages or compensation derived from the provisional protection conferred by a published European patent application;

g) actions relating to the use of the invention prior to the granting of the patent or to the right based on prior use of the invention;

h) actions for compensation for licences on the basis of Article 8 of Regulation (EU) No 1257/2012; and

f) les actions en dommages-intérêts ou en réparation découlant de la protection provisoire conférée par une demande de brevet européen publiée;

g) les actions relatives à l'utilisation de l'invention avant la délivrance du brevet ou au droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention;

h) les actions en réparation concernant les licences formées sur la base de l'article 8 du règlement (UE) no1257/2012; et

i) actions concerning decisions of the European Patent Office in carrying out the tasks referred to in Article 9 of Regulation (EU) No 1257/2012.

i) les actions concernant les décisions prises par l'Office européen des brevets dans l'exercice des tâches visées à l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2012.

2. The national courts of the Contracting Member States shall remain competent for actions relating to patents and supplementary protecttion certificates which do not come within the exclusive competence of the Court.

2. Les juridictions nationales des États membres contractants demeurent compétentes pour les actions relatives aux brevets et aux certificats complémentaires de protection qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la Juridiction.

Article 33

Competence of the divisions of the Court of First Instance

Article 33

Compétence des divisions du tribunal de première instance

1. Without prejudice to paragraph 7 of this Article, actions referred to in Article 32(1)(a), (c), (f) and (g) shall be brought before:

1. Sans préjudice du paragraphe 7 du présent article, les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points a), c), f) et g), sont portées devant:

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

151

d) Klagen auf Nichtigerklärung von Patenten und Nichtigerklärung der ergänzenden Schutzzertifikate,

e) Widerklagen auf Nichtigerklärung von Patente

d) talan om ogiltigförklaring av patent och tilläggsskydd,

e) genkäromål om ogiltigförklaring av patent och tilläggsskydd,

f) Klagen auf Schadenersatz oder auf Entschädigung aufgrund des vorläufigen Schutzes, den eine veröffentlichte Anmeldung eines europäischen Patents gewährt,

g) Klagen im Zusammenhang mit der Benutzung einer Erfindung vor der Erteilung eines Patents oder mit einem Vorbenutzungsrecht,

h) Klagen auf Zahlung einer Lizenzvergütung aufgrund von Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 und

f) talan om skadestånd eller ersättning på grundval av det provisoriska skydd som en offentliggjord europeisk patentansökan ger,

g) talan som rör utnyttjande av uppfinningen innan ett patent meddelats eller föranvändarrätt,

h) talan om ersättning för licens på grundval av artikel 8 i förordning (EU) nr 1257/2012, och

i) Klagen gegen Entscheidungen, die das Europäische Patentamt in Ausübung der in Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 genannten Aufgaben getroffen hat.

i) talan som rör beslut av det europeiska patentverket när det utför de arbetsuppgifter som avses i artikel 9 i förordning (EU) nr 1257/2012.

2. Für Klagen im Zusammenhang mit Patenten und ergänzenden Schutzzertifikaten, die nicht in die ausschließliche Zuständigkeit des Gerichts fallen, sind weiterhin die nationalen Gerichte der Vertragsmitgliedstaaten zuständig.

2. De avtalsslutande medlemsstaternas nationella domstolar är fortsatt behöriga när det gäller talan om patent och tilläggsskydd som inte omfattas av domstolens exklusiva behörighet.

Artikel 33

Zuständigkeit der Kammern des Gerichts erster Instanz

Artikel 33

Behörighet för förstainstansrättens avdelningar

1. Unbeschadet des Absatzes 7 sind die in Artikel 32 Absatz 1 Buchstaben a, c, f und g genannten Klagen zu erheben bei

1. Om inte något annat följer av punkt 7 i denna artikel, ska talan som avses i artikel 32.1 a, c, f och g väckas vid

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

152

a) the local division hosted by the Contracting Member State where the actual or threatened infringement has occurred or may occur, or the regional division in which that Contracting Member State participates; or

a) la division locale située sur le territoire de l'État membre contractant où la contrefaçon ou la menace de contrefaçon s'est produite ou est susceptible de se produire, ou devant la division régionale à laquelle ledit État membre contractant participe; ou

b) the local division hosted by the Contracting Member State where the defendant or, in the case of multiple defendants, one of the defendants has its residence, or principal place of business, or in the absence of residence or principal place of business, its place of business, or the regional division in which that Contracting Member State participates. An action may be brought against multiple defendants only where the defendants have a commercial relationship and where the action relates to the same alleged infringement.

b) la division locale située sur le territoire de l'État membre contractant dans lequel le défendeur ou, s'il y a plusieurs défendeurs, l'un des défendeurs a son domicile ou son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement, ou devant la division régionale à laquelle ledit État membre contractant participe. Une action ne peut être exercée contre plusieurs défendeurs que si ceux-ci ont un lien commercial et si l'action porte sur la même contrefaçon alléguée.

Actions referred to in Article 32(1)(h) shall be brought before the local or regional division in accordance with point (b) of the first subparagraph.

Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, point h), sont portées devant la division locale ou régionale conformément au point b) du premier alinéa.

Actions against defendants having their residence, or principal place of business or, in the absence of residence or principal place of business, their place of business, outside the territory of the Contracting Member States shall be brought before the local or regional division in accordance with point (a) of the first subparagraph or before the central division.

If the Contracting Member State concerned does not host a local division and does not participate in a regional division, actions shall be brought before the central division.

Les actions contre des défendeurs ayant leur domicile ou leur principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, leur établissement en dehors du territoire des États membres contractants sont portées devant la division locale ou régionale conformément au point a) du premier alinéa ou devant la division centrale.

Si aucune division locale ne se trouve sur le territoire de l'État membre contractant concerné et que celui-ci ne participe pas à une division régionale, les actions sont portées devant la division centrale.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

153

a) der Lokalkammer in dem Vertragsmitgliedstaat, in dessen Gebiet die tatsächliche oder drohende Verletzung erfolgt ist oder möglicherweise erfolgen wird, oder bei der Regionalkammer, an der dieser Vertragsmitgliedstaat beteiligt ist, oder

a) den lokala avdelningen i den avtalsslutande medlemsstat där det faktiska intrånget eller försöket eller förberedelsen till intrång har ägt rum eller kan äga rum, eller den regionala avdelning i vilken den avtalsslutande medlemsstaten deltar, eller

b) der Lokalkammer in dem Vertragsmitgliedstaat, in dessen Gebiet der Beklagte oder, bei mehreren Beklagten, einer der Beklagten seinen Wohnsitz oder den Sitz seiner Hauptniederlassung oder — in Ermangelung derselben — seinen Geschäftssitz hat, oder bei der Regionalkammer, an der dieser Vertragsmitgliedstaat beteiligt ist. Eine Klage gegen mehrere Beklagte ist nur dann zulässig, wenn zwischen diesen eine Geschäftsbeziehung besteht und die Klage denselben Verletzungsvorwurf betrifft.

b) den lokala avdelningen i den avtalsslutande medlemsstat där svaranden eller, om det finns flera svarande, en av svarandena, har hemvist eller huvudsakligt säte eller, i avsaknad av hemvist eller huvudsakligt säte, sitt driftsställe, eller den regionala avdelning i vilken den avtalsslutande medlemsstaten deltar. Talan får väckas mot flera svarande endast om svarandena har en affärsförbindelse och talan gäller samma påstådda intrång.

Die in Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe h genannten Klagen sind gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b bei der Lokal- oder Regionalkammer zu erheben.

Talan som avses i artikel 32.1 h ska väckas vid den lokala eller regionala avdelningen i enlighet med led b i denna punkt.

Klagen gegen Beklagte, die ihren Wohnsitz oder den Sitz ihrer Hauptniederlassung oder — in Ermangelung derselben — ihren Geschäftssitz nicht im Gebiet der Vertragsmitgliedstaaten haben, sind gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe a bei der Lokal- oder Regionalkammer zu erheben oder bei der Zentralkammer.

Ist im betreffenden Vertragsmitgliedstaat keine Lokalkammer errichtet worden und ist dieser Vertragsmitgliedstaat nicht an einer Regionalkammer beteiligt, so sind die Klagen bei der Zentralkammer zu erheben.

Talan mot svarande som har hemvist eller huvudsakligt säte eller, i avsaknad av hemvist eller huvudsakligt säte, sitt driftsställe utanför de avtalsslutande medlemsstaternas territorier ska väckas vid den lokala eller regionala avdelningen i enlighet med led a i denna punkt eller vid den centrala avdelningen.

Om den berörda avtalsslutande medlemsstaten inte har någon lokal avdelning och inte deltar i en regional avdelning, ska talan väckas vid den centrala avdelningen.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

154

2. If an action referred to in Article 32(1)(a), (c), (f), (g) or (h) is pending before a division of the Court of First Instance, any action referred to in Article 32(1)(a), (c), (f), (g) or (h) between the same parties on the same patent may not be brought before any other division.

If an action referred to in Article 32(1)(a) is pending before a regional division and the infringement has occurred in the territories of three or more regional divisions, the regional division concerned shall, at the request of the defendant, refer the case to the central division.

2. Si une action visée à l'article 32, paragraphe 1, points a), c), f), g) ou h), est pendante devant une division du tribunal de première instance, aucune action visée à l'article 32, paragraphe 1, points a), c), f), g) ou h), ne peut être engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant aucune autre division.

Si une action visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), est pendante devant une division régionale et que la contrefaçon s'est produite sur le territoire d'au moins trois divisions régionales, à la demande du défendeur, la division régionale concernée renvoie l'affaire devant la division centrale.

In case an action between the same parties on the same patent is brought before several different divisions, the division first seized shall be competent for the whole case and any division seized later shall declare the action inadmissible in accordance with the Rules of Procedure.

Si une action est engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant plusieurs divisions différentes, la division première saisie est compétente pour l'intégralité de l'affaire et toute division saisie ultérieurement déclare l'action irrecevable conformément au règlement de procédure.

3. A counterclaim for revocation as referred to in Article 32(1)(e) may be brought in the case of an action for infringement as referred to in Article 32(1)(a). The local or regional division concerned shall, after having heard the parties, have the discretion either to:

3. Une demande reconventionnelle en nullité visée à l'article 32, graphe 1, point e), peut être introduite dans le cadre d'une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a). Après avoir entendu les parties, la division locale ou régionale concernée, a la faculté:

a) proceed with both the action for infringement and with the counterclaim for revocation and request the President of the Court of First Instance to allocate from the Pool of Judges in accordance with Article 18(3) a technically qualified judge with qualifications and experience in the field of technology concerned.

a) soit de statuer tant sur l'action en contrefaçon que sur la demande reconventionnelle en nullité et de demander au président du tribunal de première instance l'affectation, conformément à l'article 18, paragraphe 3, d'un juge qualifié sur le plan technique issu du pool de juges et ayant des qualifications et une expérience dans le domaine technique concerné;

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

155

2. Ist eine Klage im Sinne des Artikels 32 Absatz 1 Buchstaben a, c, f, g oder h bei einer Kammer des Gerichts erster Instanz anhängig, so darf zwischen denselben Parteien zum selben Patent keine Klage im Sinne des Artikels 32 Absatz 1 Buchstaben a, c, f, g oder h bei einer anderen Kammer erhoben werden.

Ist eine Klage im Sinne des Artikels 32 Absatz 1 Buchstabe a bei einer Regionalkammer anhängig und ist die Verletzung im Gebiet von mindestens drei Regionalkammern erfolgt, so verweist die betreffende Regionalkammer das Verfahren auf Antrag des Beklagten an die Zentralkammer.

2. Om en talan som avses i artikel 32.1 a, c, f, g eller h är anhängig vid en avdelning av förstainstansrätten, får en talan som avses i artikel 32.1 a, c, f, g eller h mellan samma parter avseende samma patent inte väckas vid någon annan avdelning.

Om en talan som avses i artikel 32.1 a är anhängig vid en regional avdelning och intrånget har ägt rum inom tre eller flera regionala avdelningars territorier, ska den berörda regionala avdelningen på svarandens begäran överlämna målet till den centrala avdelningen.

Wird bei mehreren Kammern eine Klage erhoben, die dieselben Parteien und dasselbe Patent betrifft, so ist die zuerst angerufene Kammer für das gesamte Verfahren zuständig und jede später angerufene Kammer erklärt die Klage im Einklang mit der Verfahrensordnung für unzulässig.

Om en talan mellan samma parter avseende samma patent väcks vid flera olika avdelningar, ska den avdelning där talan först väcktes vara behörig att handlägga hela målet och övriga avdelningar avvisa talan i enlighet med rättegångsreglerna.

3. Im Fall einer Verletzungsklage im Sinne des Artikels 32 Absatz 1 Buchstabe a kann eine Widerklage auf Nichtigerklärung im Sinne des Artikels 32 Absatz 1 Buchstabe e erhoben werden. Die betreffende Lokal- oder Regionalkammer kann nach Anhörung der Parteien nach eigenem Ermessen beschließen,

3. Ett genkäromål om ogiltigförklaring enligt artikel 32.1 e får väckas inom ramen för ett mål om intrång enligt artikel 32.1 a. Den berörda lokala eller regionala avdelningen får, efter att ha hört parterna, besluta att antingen

a) sowohl die Verletzungsklage als auch die Widerklage auf Nichtigerklärung zu verhandeln und den Präsidenten des Gerichts erster Instanz zu ersuchen, ihr aus dem Richterpool gemäß Artikel 18 Absatz 3 einen technisch qualifizierten Richter zuzuweisen, der über entsprechende Qualifikation und Erfahrung auf dem betreffenden Gebiet der Technik verfügt,

a) fortsätta handläggningen av både talan om intrång och genkäromålet om ogiltigförklaring samt begära att förstainstansrättens ordförande i enlighet med artikel 18.3 från domarpoolen tilldelar en tekniskt kvalificerad domare med kvalifikationer och erfarenheter på det aktuella teknikområdet,

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

156

b) refer the counterclaim for revocation for decision to the central division and suspend or proceed with the action for infringement; or

c) with the agreement of the parties, refer the case for decision to the central division.

b) soit de renvoyer la demande reconventionnelle en nullité devant la division centrale pour décision et de suspendre l'action en contrefaçon ou de statuer sur celle-ci; ou

c) soit, avec l'accord des parties, de renvoyer l'affaire devant la division centrale pour décision.

4. Actions referred to in Article 32(1)(b) and (d) shall be brought before the central division. If, however, an action for infringement as referred to in Article 32(1)(a) between the same parties relating to the same patent has been brought before a local or a regional division, these actions may only be brought before the same local or regional division.

4. Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points b) et d), sont portées devant la division centrale. Si, toutefois, une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), a été engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant une division locale ou régionale, les actions précitées ne peuvent être portées que devant la même division locale ou régionale.

5. If an action for revocation as referred to in Article 32(1)(d) is pending before the central division, an action for infringement as referred to in Article 32(1)(a) between the same parties relating to the same patent may be brought before any division in accordance with paragraph 1 of this Article or before the central division. The local or regional division concerned shall have the discretion to proceed in accordance with paragraph 3 of this Article.

5. Si une action en nullité visée à l'article 32, paragraphe 1, point d), est pendante devant la division centrale, une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), peut être engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant n'importe quelle division, conformément au paragraphe 1 du présent article, ou devant la division centrale. La division locale ou régionale concernée a la faculté de statuer conformément au paragraphe 3 du présent article.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

157

b) die Widerklage auf Nichtigerklärung zur Entscheidung an die Zentralkammer zu verweisen und das Verletzungsverfahren auszusetzen oder fortzuführen oder

c) den Fall mit Zustimmung der Parteien zur Entscheidung an die Zentralkammer zu verweisen.

b) överlämna genkäromålet om ogiltigförklaring till den centrala avdelningen för avgörande, och vilandeförklara eller fortsätta handläggningen av talan om intrång, eller

c) med parternas samtycke överlämna målet till den centrala avdelningen för avgörande.

4. Die in Artikel 32 Absatz 1 Buchstaben b und d genannten Klagen sind bei der Zentralkammer zu erheben. Wurde jedoch bereits bei einer Lokal- oder Regionalkammer eine Verletzungsklage im Sinne des Artikels 32 Absatz 1 Buchstabe a zwischen denselben Parteien zum selben Patent erhoben, so dürfen diese Klagen nur vor derselben Lokal- oder Regionalkammer erhoben werden.

4. Talan som avses i artikel 32.1 b och d ska väckas vid den centrala avdelningen. Dock får sådan talan väckas endast vid samma lokala eller regionala avdelning, om en talan om intrång enligt artikel 32.1 a mellan samma parter och avseende samma patent har väckts vid en lokal eller regional avdelning.

5. Ist eine Klage auf Nichtigerklärung im Sinne des Artikels 32 Absatz 1 Buchstabe d bei der Zentralkammer anhängig, so kann gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels bei jeder Kammer oder bei der Zentralkammer zwischen denselben Parteien zum selben Patent eine Verletzungsklage im Sinne des Artikels 32 Absatz 1 Buchstabe a erhoben werden. Die betreffende Lokal- oder Regionalkammer kann nach ihrem Ermessen gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels verfahren.

5. Om en talan om ogiltigförklaring enligt artikel 32.1 d är anhängig vid den centrala avdelningen, får en talan om intrång enligt artikel 32.1 a mellan samma parter avseende samma patent väckas vid vilken avdelning som helst i enlighet med punkt 1 i denna artikel eller vid den centrala avdelningen. Den berörda lokala eller regionala avdelningen får besluta om målets handläggning i enlighet med punkt 3 i denna artikel.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

158

6. An action for declaration of noninfringement as referred to in Article 32(1)(b) pending before the central division shall be stayed once an infringement action as referred to in Article 32(1)(a) between the same parties or between the holder of an exclusive licence and the party requesting a declaration of non-infringement relating to the same patent is brought before a local or regional division within three months of the date on which the action was initiated before the central division.

6. Une action en constatation de non-contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point b), pendante devant la division centrale est suspendue dès qu'une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), est engagée entre les mêmes parties ou entre le titulaire d'une licence exclusive et la partie demandant la constatation de non-contrefaçon au sujet du même brevet devant une division locale ou régionale dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action a été engagée devant la division centrale.

7. Parties may agree to bring actions referred to in Article 32(1)(a) to (h) before the division of their choice, including the central division.

7. Les parties peuvent convenir de porter les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points a) à h), devant la division de leur choix, y compris la division centrale.

8. Actions referred to in Article 32(1)(d) and (e) can be brought without the applicant having to file notice of opposition with the European Patent Office.

8. Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points d) et e), peuvent être engagées sans que le requérant ait à former opposition devant l'Office européen des brevets.

9. Actions referred to in Article 32(1)(i) shall be brought before the central division.

10. A party shall inform the Court of any pending revocation, limitation or opposition proceedings before the European Patent Office, and of any request for accelerated processing before the European Patent Office. The Court may stay its proceedings when a rapid decision may be expected from the European Patent Office.

9. Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, point i), sont portées devant la division centrale.

10. Les parties informent la Juridiction de toute procédure de nullité, de limitation ou d'opposition pendante devant l'Office européen des brevets, ainsi que de toute demande de procédure accélérée présentée auprès de l'Office européen des brevets. La Juridiction peut suspendre la procédure lorsqu'une décision rapide peut être attendue de l'Office européen des brevets.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

159

6. Eine Klage zur Feststellung der Nichtverletzung im Sinne des Artikels 32 Absatz 1 Buchstabe b, die bei der Zentralkammer anhängig ist, wird ausgesetzt, wenn innerhalb von drei Monaten nach Klageerhebung vor der Zentralkammer bei einer Lokal- oder Regionalkammer zwischen denselben Parteien oder zwischen dem Inhaber einer ausschließlichen Lizenz und der Partei, die die Feststellung der Nichtverletzung beantragt hat, zum selben Patent eine Verletzungsklage im Sinne des Artikels 32 Absatz 1 Buchstabe a erhoben wird.

6. En vid den centrala avdelningen anhängig talan enligt artikel 32.1 b om fastställelse av att det inte begåtts något intrång ska förklaras vilande, om en talan om intrång avseende samma patent mellan samma parter, eller mellan innehavaren av en exklusiv licens och den part som begär fastställelse, väcks vid en lokal eller regional avdelning inom tre månader från den dag då talan väcktes vid den centrala avdelningen.

7. Die Parteien können bei Klagen im Sinne des Artikels 32 Absatz 1 Buchstaben a bis h übereinkommen, ihre Klage bei der Kammer ihrer Wahl, auch bei der Zentralkammer, zu erheben.

7. Parterna får komma överens om att väcka talan som avses i artikel 32.1 a–h vid en fritt vald avdelning, inklusive den centrala avdelningen.

8. Die in Artikel 32 Absatz 1 Buchstaben d und e genannten Klagen können erhoben werden, ohne dass der Kläger zuvor Einspruch beim Europäischen Patentamt einlegen muss.

8. Talan som avses i artikel 32.1 d och e kan väckas utan att sökanden behöver göra invändning vid det europeiska patentverket.

9. Die in Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe i genannten Klagen sind bei der Zentralkammer zu erheben.

10. Die Parteien unterrichten das Gericht über alle beim Europäischen Patentamt anhängigen Nichtigerklärungs-, Beschränkungs- oder Einspruchsverfahren und über jeden Antrag auf beschleunigte Bearbeitung beim Europäischen Patentamt. Das Gericht kann das Verfahren aussetzen, wenn eine rasche Entscheidung des Europäischen Patentamts zu erwarten ist.

9. Talan som avses i artikel 32.1 i ska väckas vid den centrala avdelningen.

10. En part ska underrätta domstolen om varje vid det europeiska patentverket anhängigt upphävande-, begränsnings- eller invändningsärende och om varje begäran om påskyndad handläggning som gjorts där. Domstolen får vilandeförklara ett mål, om ett snabbt avgörande kan förväntas av det europeiska patentverket.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

160

Article 34

Territorial scope of decisions

Article 34

Champ d'application territorial des décisions

Decisions of the Court shall cover, in the case of a European patent, the territory of those Contracting Member States for which the European patent has effect.

Les décisions de la Juridiction couvrent, dans le cas d'un brevet européen, le territoire des États membres contractants pour lesquels le brevet produit ses effets.

CHAPTER VII

Patent mediation and arbitration

CHAPITRE VII

Médiation et arbitrage en matière de brevets

Article 35

Patent mediation and arbitration centre

Article 35

Centre de médiation et d'arbitrage en matière de brevets

1. A patent mediation and arbitration centre (‘the Centre’) is hereby established. It shall have its seats in Ljubljana and Lisbon.

1. Il est institué un centre de médiation et d'arbitrage en matière de brevets (ci-après dénommé «centre»). Il a ses sièges à Ljubljana et à Lisbonne.

2. The Centre shall provide facilities for mediation and arbitration of patent disputes falling within the scope of this Agreement. Article 82 shall apply mutatis mutandis to any settlement reached through the use of the facilities of the Centre, including through mediation. However, a patent may not be revoked or limited in mediation or arbitration proceedings.

2. Le centre fournit des services de médiation et d'arbitrage des litiges en matière de brevets qui relèvent du champ d'application du présent accord. L'article 82 s'applique mutatis mutandis à tout règlement d'un différend par le biais des services fournis par le centre, y compris la médiation. Toutefois, un brevet ne peut pas être annulé ou limité dans le cadre d'une procédure de médiation ou d'arbitrage.

3. The Centre shall establish Mediation and Arbitration Rules.

4. The Centre shall draw up a list of mediators and arbitrators to assist the parties in the settlement of their dispute.

3. Le centre définit des règles régissant la médiation et l'arbitrage.

4. Le centre établit une liste de médiateurs et d'arbitres chargés d'aider les parties à régler leur différend.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

161

Artikel 34

Räumlicher Geltungsbereich von Entscheidungen

Artikel 34

Territoriell verkan av beslut

Die Entscheidungen des Gerichts gelten im Falle eines europäischen Patents für das Hoheitsgebiet derjenigen Vertragsmitgliedstaaten, für die das europäische Patent Wirkung hat.

Domstolens avgörande i fråga om ett europeiskt patent ska ha verkan inom de avtalsslutande medlemsstaters territorier där det europeiska patentet har verkan.

KAPITEL VII

Mediation und Schiedsverfahren in Patentsachen

KAPITEL VII

Medlings- och skiljeförfarande avseende patent

Artikel 35

Mediations- und Schiedszentrum für Patentsachen

Artikel 35

Center för medling och skiljeförfarande i patenttvister

1. Es wird ein Mediations- und Schiedszentrum für Patentsachen (im Folgenden „Zentrum“) errichtet. Es hat seine Sitze in Laibach und Lissabon.

1. Ett center för medling och skiljeförfarande i patenttvister (nedan kallat centret) inrättas härmed. Det ska ha sina säten i Ljubljana och Lissabon.

2. Das Zentrum stellt Dienste für Mediation und Schiedsverfahren in Patentstreitigkeiten, die unter dieses Übereinkommen fallen, zur Verfügung. Artikel 82 gilt für jeden Vergleich, der durch die Inanspruchnahme der Dienste des Zentrums, auch im Wege der Mediation, erreicht worden ist, entsprechend. In Mediations- und in Schiedsverfahren darf ein Patent jedoch weder für nichtig erklärt noch beschränkt werden.

2. Centret ska ställa resurser till förfogande för medling och skiljeförfarande i patenttvister som omfattas av detta avtal. Artikel 82 ska i tillämpliga delar gälla för alla uppgörelser som nåtts genom att centrets resurser har tagits i anspråk, även genom medling. Ett patent får dock inte upphävas eller begränsas genom medlings- eller skiljeförfaranden.

3. Das Zentrum legt eine Mediations- und Schiedsordnung fest.

4. Das Zentrum stellt ein Verzeichnis der Mediatoren und Schiedsrichter auf, die die Parteien bei der Streitbeilegung unterstützen.

3. Centret ska anta regler för medling och skiljeförfarande.

4. Centret ska upprätta en förteckning över medlare och skiljemän som ska bistå parterna vid tvistlösning.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

162

PART II

FINANCIAL PROVISIONS

PARTIE II

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 36

Budget of the Court

Article 36

Budget de la Juridiction

1. The budget of the Court shall be financed by the Court's own financial revenues and, at least in the transitional period referred to in Article 83 as necessary, by contributions from the Contracting Member States. The budget shall be balanced.

1. Le budget de la Juridiction est financé sur les recettes financières propres de la Juridiction et, à tout le moins au cours de la période transitoire visée à l'article 83, si nécessaire, sur les contributions des États membres contractants. Le budget est en équilibre.

2. The Court's own financial revenues shall comprise court fees and other revenues.

2. Les recettes financières propres de la Juridiction comprennent le paiement des frais de procédure et d'autres recettes.

3. Court fees shall be fixed by the Administrative Committee. They shall consist of a fixed fee, combined with a value-based fee above a pre-defined ceiling. The Court fees shall be fixed at such a level as to ensure a right balance between the principle of fair access to justice, in particular for small and medium- sized enterprises, micro-entities, natural persons, non-profit organisations, universities and public research organisations and an adequate contribution of the parties for the costs incurred by the Court, recognising the economic benefits to the parties involved, and the objective of a selffinancing Court with balanced finances. The level of the Court fees shall be reviewed periodically by the Administrative Committee. Targeted support measures for small and medium-sized enterprises and micro entities may be considered.

3. Les frais de procédure sont fixés par le comité administratif. Ils comprennent un montant fixe, combiné à un montant fondé sur la valeur du litige, au-delà d'un plafond prédéfini. Le montant des frais de procédure est fixé à un niveau garantissant un juste équilibre entre le principe d'accès équitable à la justice, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, les micro-entités, les personnes physiques, les organisations à but non lucratif, les universités et les organismes publics de recherche, et une contribution adéquate des parties aux frais exposés par la Juridiction, tenant compte des avantages économiques pour les parties concernées et de l'objectif visant à ce que la Juridiction s'autofinance et ait des comptes en équilibre. Le montant des frais de procédure est revu périodiquement par le comité administratif. Des mesures de soutien ciblées en faveur des petites et moyennes entreprises et des microentités peuvent être envisagées.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

163

TEIL II

FINANZVORSCHRIFTEN

DEL II

FINANSIELLA BESTÄMMELSER

Artikel 36

Haushalt des Gerichts

Artikel 36

Domstolens budget

1. Der Haushalt des Gerichts wird aus den eigenen Einnahmen des Gerichts und erforderlichenfalls — zumindest in der Übergangszeit nach Artikel 83 — aus Beiträgen der Vertragsmitgliedstaaten finanziert. Der Haushaltsplan muss ausgeglichen sein.

1. Domstolens budget ska finansieras genom domstolens egna intäkter och, i vart fall under den övergångstid som avses i artikel 83, vid behov genom bidrag från de avtalsslutande medlemsstaterna. Budgeten ska vara balanserad.

2. Die eigenen Einnahmen des Gerichts bestehen aus den Gerichtsgebühren und den sonstigen Einnahmen.

2. Domstolens egna intäkter ska bestå av domstolsavgifter och andra intäkter.

3. Die Gerichtsgebühren werden vom Verwaltungsausschuss festgesetzt. Sie umfassen eine Festgebühr in Kombination mit einer streitwertabhängigen Gebühr oberhalb einer vorab festgesetzten Schwelle. Die Höhe der Gerichtsgebühren wird so festgesetzt, dass ein angemessenes Gleichgewicht zwischen dem Grundsatz eines fairen Zugangs zum Recht — insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, Kleinstunternehmen, natürliche Personen, Organisationen ohne Erwerbszweck, Hochschulen und öffentliche Forschungseinrichtungen — und einer angemessenen Beteiligung der Parteien an den dem Gericht entstandenen Kosten gewährleistet ist, wobei der wirtschaftliche Nutzen für die beteiligten Parteien und das Ziel der Eigenfinanzierung und ausgeglichener Finanzmittel des Gerichts berücksichtigt werden. Die Höhe der Gerichtsgebühren wird vom Verwaltungsausschuss regelmäßig überprüft. Für kleine und mittlere Unternehmen und Kleinstunternehmen können gezielte Unterstützungsmaßnahmen in Betracht gezogen werden.

3. Domstolsavgifterna ska fastställas av den administrativa kommittén. De ska bestå av en fast avgift i kombination med en värdebaserad avgift över ett på förhand fastställt tak. Domstolsavgifterna ska fastställas på en nivå som säkerställer rätt balans mellan, å ena sidan, principen om skälig tillgång till rättslig prövning, särskilt för små och medelstora företag, mikroenheter, fysiska personer, ideella organisationer, universitet samt offentliga forskningsinstitutioner och, å andra sidan, ett skäligt bidrag från parterna för de kostnader som domstolen ådrar sig, med beaktande av de berörda parternas ekonomiska fördelar och av ändamålet att domstolen ska vara självfinansierad med balanserade finanser. Nivån på domstolsavgifterna ska regelbundet ses över av den administrativa kommittén. Riktade stödåtgärder till små och medelstora företag samt mikroenheter kan komma i fråga.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

164

4. If the Court is unable to balance its budget out of its own resources, the Contracting Member States shall remit to it special financial contributions.

4. Si la Juridiction n'est pas en mesure d'équilibrer son budget au moyen de ses ressources propres, les États membres contractants lui versent des contributions financières spéciales.

Article 37

Financing of the Court

Article 37

Financement de la Juridiction

1. The operating costs of the Court shall be covered by the budget of the Court, in accordance with the Statute.

1. Les coûts opérationnels de la Juridiction sont couverts par son budget, conformément aux statuts.

Contracting Member States setting up a local division shall provide the facilities necessary for that purpose. Contracting Member States sharing a regional division shall provide jointly the facilities necessary for that purpose. Contracting Member States hosting the central division, its sections or the Court of Appeal shall provide the facilities necessary for that purpose. During an initial transitional period of seven years starting from the date of the entry into force of this Agreement, the Contracting Member States concerned shall also provide administrative support staff, without prejudice to the Statute of that staff.

Les États membres contractants qui créent une division locale fournissent les infrastructures nécessaires à cette fin. Les États membres contractants qui partagent une division régionale fournissent conjointement les infrastructures nécessaires à cette fin. Les États membres contractants sur le territoire desquels est située la division centrale, ses sections ou la cour d'appel fournissent les infrastructures nécessaires à celles-ci. Durant une période transitoire initiale de sept ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les États membres contractants concernés fournissent également le personnel d'appui administratif, sans préjudice du statut de ce personnel.

2. On the date of entry into force of this Agreement, the Contracting Member States shall provide the initial financial contributions necessary for the setting up of the Court.

2. À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les États membres contractants apportent les contributions financières initiales nécessaires à la création de la Juridiction.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

165

4. Ist das Gericht nicht in der Lage, mit seinen Eigenmitteln einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen, so stellen ihm die Vertragsmitgliedstaaten besondere Finanzbeiträge zur Verfügung.

4. Om domstolen inte kan balansera sin budget genom sina egna resurser ska de avtalsslutande medlemsstaterna lämna särskilda finansiella bidrag.

Artikel 37

Finanzierung des Gerichts

Artikel 37

Finansiering av domstolen

1. Die Betriebskosten des Gerichts werden gemäß der Satzung vom Haushalt des Gerichts gedeckt.

1. Domstolens driftskostnader ska täckas av domstolens budget i enlighet med stadgan.

Vertragsmitgliedstaaten, die eine Lokalkammer errichten, stellen die hierfür erforderlichen Einrichtungen zur Verfügung. Vertragsmitgliedstaaten mit einer gemeinsamen Regionalkammer stellen gemeinsam die hierfür erforderlichen Einrichtungen zur Verfügung. Vertragsmitgliedstaaten, in denen die Zentralkammer, deren Abteilungen oder das Berufungsgericht errichtet werden, stellen die hierfür erforderlichen Einrichtungen zur Verfügung. Während eines ersten Übergangszeitraums von sieben Jahren ab Inkrafttreten dieses Übereinkommens stellen die betreffenden Vertragsmitgliedstaaten zudem Verwaltungspersonal zur Unterstützung zur Verfügung; das für dieses Personal geltende Statut bleibt hiervon unberührt.

Avtalsslutande medlemsstater som inrättar en lokal avdelning ska tillhandahålla de faciliteter som är nödvändiga för detta ändamål. Avtalsslutande medlemsstater som delar en regional avdelning ska tillhandahålla de faciliteter som är nödvändiga för detta ändamål. Avtalsslutande medlemsstater som hyser den centrala avdelningen, dess sektioner eller överinstansrätten ska tillhandahålla de faciliteter som är nödvändiga för det ändamålet. Under en inledande övergångstid om sju år från den dag då detta avtal träder i kraft ska de berörda avtalsslutande medlemsstaterna också tillhandahålla administrativ stödpersonal, om något annat inte följer av stadgan för den personalen.

2. Die Vertragsmitgliedstaaten leisten am Tag des Inkrafttretens dieses Übereinkommens die ersten finanziellen Beiträge, die zur Errichtung des Gerichts erforderlich sind.

2. Den dag då detta avtal träder i kraft ska de avtalsslutade medlemsstaterna lämna de första finansiella bidrag som är nödvändiga för domstolens inrättande.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

166

3. During the initial transitional period of seven years, starting from the date of the entry into force of this Agreement, the contribution by each Contracting Member State having ratified or acceded to the Agreement before the entry into force thereof shall be calculated on the basis of the number of European patents having effect in the territory of that State on the date of entry into force of this Agreement and the number of European patents with respect to which actions for infringement or for revocation have been brought before the national courts of that State in the three years preceding entry into force of this Agreement.

3. Pendant la période transitoire initiale de sept ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la contribution de chaque État membre contractant ayant ratifié l'accord ou y ayant adhéré avant son entrée en vigueur est calculée en fonction du nombre de brevets européens produisant leurs effets sur le territoire de l'État concerné à la date d'entrée en vigueur du présent accord et du nombre de brevets européens au sujet lesquels des actions en contrefaçon ou en nullité ont été engagées devant les juridictions nationales dudit État au cours des trois années précédant l'entrée en vigueur du présent accord.

During the same initial transitional period of seven years, for Member States which ratify, or accede to, this Agreement after the entry into force thereof, the contributions shall be calculated on the basis of the number of European patents having effect in the territory of the ratifying or acceding Member State on the date of the ratification or accession and the number of European patents with respect to which actions for infringement or for revocation have been brought before the national courts of the ratifying or acceding Member State in the three years preceding the ratification or accession.

Pendant la même période transitoire initiale de sept ans, les contributions des États membres qui ratifient le présent accord ou y adhèrent après son entrée en vigueur sont calculées en fonction du nombre de brevets européens produisant leurs effets sur le territoire de l'État membre ratifiant l'accord ou y adhérant à la date de la ratification ou de l'adhésion et du nombre de brevets européens au sujet desquels des actions en contrefaçon ou en nullité ont été engagées devant les juridictions nationales de l'État membre ratifiant l'accord ou y adhérant au cours des trois années précédant la ratification ou l'adhésion.

4. After the end of the initial transitional period of seven years, by which the Court is expected to have become self- financing, should contributions by the Contracting Member States become necessary, they shall be determined in accordance with the scale for the distribution of annual renewal fees for European patents with unitary effect applicable at the time the contribution becomes necessary.

4. À l'expiration de la période transitoire initiale de sept ans, au terme de laquelle il est prévu que la Juridiction s'autofinance, si des contributions des États membres contractants s'avèrent nécessaires, celles-ci sont déterminées conformément à la clé de répartition des taxes annuelles des brevets européens à effet unitaire applicable au moment où la contribution devient nécessaire.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

167

3. Während des ersten Übergangszeitraums von sieben Jahren ab Inkrafttreten dieses Übereinkommens bemessen sich die Beiträge der einzelnen Vertragsmitgliedstaaten, die das Übereinkommen bereits vor seinem Inkrafttreten ratifiziert haben oder ihm beigetreten sind, nach der Zahl der europäischen Patente, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet Wirkung haben, und der Zahl der europäischen Patente, zu denen bei ihren nationalen Gerichten in den drei Jahren vor dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens Verletzungsklagen- oder Klagen auf Nichtigerklärung erhoben worden sind.

3. Under den inledande övergångstiden om sju år från den dag då detta avtal träder i kraft ska bidraget från varje avtalsslutande medlemsstat som har ratificerat eller anslutit sig till avtalet före dess ikraftträdande beräknas på grundval av antalet europeiska patent med verkan inom den statens territorium den dag då detta avtal träder i kraft och antalet europeiska patent avseende vilka talan om intrång eller ogiltigförklaring har väckts vid den statens nationella domstolar under de tre år som föregick detta avtals ikraftträdande.

Während dieses ersten Übergangszeitraums von sieben Jahren bemessen sich die Beiträge der Mitgliedstaaten, die das Übereinkommen nach seinem Inkrafttreten ratifizieren oder ihm beitreten, nach der Zahl der europäischen Patente, die zum Zeitpunkt der Ratifikation oder des Beitritts im Hoheitsgebiet des jeweiligen ratifizierenden oder beitretenden Mitgliedstaats Wirkung haben, und der Zahl der europäischen Patente, zu denen bei ihren nationalen Gerichten in den drei Jahren vor der Ratifikation oder dem Beitritt Verletzungsklagen oder Klagen auf Nichtigerklärung erhoben worden sind.

Under samma inledande övergångstid om sju år ska bidragen för medlemsstater som ratificerar eller ansluter sig till detta avtal efter dess ikraftträdande beräknas på grundval av antalet europeiska patent som har verkan inom den ratificerande eller anslutande medlemsstatens territorium dagen för ratificeringen eller anslutningen och antalet europeiska patent avseende vilka talan om intrång eller ogiltigförklaring har väckts vid den ratificerande eller anslutande medlemsstatens nationella domstolar under de tre år som föregick ratificeringen eller anslutningen.

4. Werden nach Ablauf des ersten Übergangszeitraums von sieben Jahren — der Zeitpunkt, zu dem erwartet wird, dass das Gericht die Eigenfinanzierung erreicht — Beiträge der Vertragsmitgliedstaaten erforderlich, so werden diese nach dem Verteilerschlüssel für die Jahresgebühren für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung festgelegt, der zu dem Zeitpunkt gilt, zu dem die Beiträge nötig werden.

4. Vid utgången av den inledande övergångstiden om sju år, då domstolen förväntas ha blivit självfinansierande, ska bidrag från medlemsstaterna, om sådana visar sig nödvändiga, fastställas i den ordning som gäller för fördelning av årsavgifter för europeiska patent med enhetlig verkan och som är tillämplig vid den tidpunkt då bidragen blir nödvändiga.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

168

Article 38

Financing of the training framework for judges

Article 38

Financement du cadre de formation des juges

The training framework for judges shall be financed by the budget of theCourt.

Le cadre de formation des juges est financé sur le budget de la Juridiction.

Article 39

Financing of the Centre

Article 39

Financement du centre

The operating costs of the Centre shall be financed by the budget of the Court.

Les coûts de fonctionnement du centre sont financés sur le budget de la Juridiction.

PART III

ORGANISATION AND PROCEDURAL PROVISIONS

PARTIE III

ORGANISATION ET DISPO-SITIONS PROCÉDURALES

CHAPTER I

General provisions

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 40

Statute

Article 40

Statuts

1. The Statute shall lay down the details of the organisation and functioning of the Court.

1. Les statuts fixent les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la Juridiction.

2. The Statute is annexed to this Agreement. The Statute may be amended by decision of the Administrative Committee, on the basis of a proposal of the Court or a proposal of a Contracting Member State after consultation with the Court. However, such amendments shall not contradict or alter this Agreement.

2. Les statuts sont annexés au présent accord. Ils peuvent être modifiés par décision du comité administratif sur la base d'une proposition de la Juridiction ou d'une proposition d'un État membre contractant après consultation de la Juridiction. Toutefois, ces modifications ne sont pas contraires au présent accord et ne l'altèrent pas.

3. The Statute shall guarantee that the functioning of the Court is organised in the most efficient and costeffective manner and shall ensure equitable access to justice.

3. Les statuts garantissent que le fonctionnement de la Juridiction est organisé de la manière la plus efficace et économique qui soit et assure un accès équitable à la justice.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

169

Artikel 38

Finanzierung des Schulungsrahmens für Richter

Artikel 38

Finansiering av utbildningsorganisationen för domare

Der Schulungsrahmen für Richter wird aus dem Haushalt des Gerichts finanziert.

Utbildningsorganisationen för domare ska finansieras genom domstolens budget.

Artikel 39

Finanzierung des Zentrums

Artikel 39

Finansiering av centret

Die Betriebskosten des Zentrums werden aus dem Haushalt des Gerichts finanziert.

Centrets driftskostnader ska finansieras genom domstolens budget.

TEIL III

ORGANISATION UND VERFAHRENSVORSCHRIFTEN

DEL III

ORGANISATION OCH PRO-CESSUELLA BESTÄMMELSER

KAPITEL I

Allgemeine Bestimmungen

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 40

Satzung

Artikel 40

Stadga

1. In der Satzung werden die Einzelheiten der Organisation und der Arbeitsweise des Gerichts geregelt.

1. Stadgan ska innehålla närmare bestämmelser om domstolens organisation och verksamhet.

2. Die Satzung ist diesem Übereinkommen als Anhang beigefügt. Die Satzung kann auf Vorschlag des Gerichts oder auf Vorschlag eines Vertragsmitgliedstaats nach Konsultation des Gerichts durch einen Beschluss des Verwaltungsausschusses geändert werden. Diese Änderungen dürfen jedoch weder im Widerspruch zu diesem Übereinkommen stehen, noch zu seiner Änderung führen.

2. Stadgan är fogad till detta avtal. Stadgan får ändras genom beslut av den administrativa kommittén, på grundval av ett förslag från domstolen eller ett förslag från en avtalsslutande medlemsstat efter samråd med domstolen. Sådana ändringar får dock inte strida mot eller ändra detta avtal.

3. Die Satzung gewährleistet, dass die Arbeitsweise des Gerichts so effizient und kostenwirksam wie möglich organisiert wird und dass ein fairer Zugang zum Recht sichergestellt ist.

3. Stadgan ska säkerställa att domstolens arbete organiseras så effektivt och kostnadseffektivt som möjligt och ska säkerställa skälig tillgång till rättslig prövning.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

170

Article 41

Rules of Procedure

Article 41

Règlement de procédure

1. The Rules of Procedure shall lay down the details of the proceedings before the Court. They shall comply with this Agreement and the Statute.

1. Le règlement de procédure fixe les modalités de la procédure devant la Juridiction. Il est conforme au présent accord et aux statuts.

2. The Rules of Procedure shall be adopted by the Administrative Committee on the basis of broad consultations with stakeholders. The prior opinion of the European Commission on the compatibility of the Rules of Procedure with Union law shall be requested.

2. Le règlement de procédure est adopté par le comité administratif sur la base de larges consultations avec les parties intéressées. L'avis préalable de la Commission européenne sur la compatibilité du règlement de procédure avec le droit de l'Union est demandé.

The Rules of Procedure may be amended by a decision of the Administrative Committee, on the basis of a proposal from the Court and after consultation with the European Commission. However, such amendments shall not contradict or alter this Agreement or the Statute.

Le règlement de procédure peut être modifié par décision du comité administratif sur la base d'une proposition de la Juridiction et après consultation de la Commission européenne. Toutefois, ces modifications ne sont pas contraires au présent accord ou aux statuts et ne les altèrent pas.

3. The Rules of Procedure shall guarantee that the decisions of the Court are of the highest quality and that proceedings are organised in the most efficient and cost effective manner. They shall ensure a fair balance between the legitimate interests of all parties. They shall provide for the required level of discretion of judges without impairing the predictability of proceedings for the parties.

3. Le règlement de procédure garantit que les décisions rendues par la Juridiction sont de la plus haute qualité et que la procédure est organisée de la manière la plus efficace et la plus économique qui soit. Il établit un juste équilibre entre les intérêts légitimes de toutes les parties. Il assure aux juges le niveau requis de pouvoir d'appréciation sans compromettre la prévisibilité de la procédure pour les parties.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

171

Artikel 41

Verfahrensordnung

Artikel 41

Rättegångsregler

1. Die Verfahrensordnung regelt die Einzelheiten der Verfahren vor dem Gericht. Sie steht mit diesem Übereinkommen und der Satzung im Einklang.

1. Rättegångsreglerna ska innehålla närmare bestämmelser om förfaranden vid domstolen. De ska stämma överens med detta avtal och med stadgan.

2. Die Verfahrensordnung wird nach eingehender Konsultation der Beteiligten vom Verwaltungsausschuss angenommen. Zuvor ist eine Stellungnahme der Europäischen Kommission zur Vereinbarkeit der Verfahrensordnung mit dem Unionsrecht einzuholen.

2. Rättegångsreglerna ska antas av den administrativa kommittén på grundval av breda samråd med intressenter. Ett förhandsyttrande ska begäras av Europeiska kommissionen om rättegångsreglernas förenlighet med unionsrätten.

Die Verfahrensordnung kann auf Vorschlag des Gerichts und nach Konsultation der Europäischen Kommission durch einen Beschluss des Verwaltungsausschusses geändert werden. Diese Änderungen dürfen jedoch weder im Widerspruch zu diesem Übereinkommen oder der Satzung stehen, noch zur Änderung dieses Übereinkommens oder der Satzung führen.

Rättegångsreglerna får ändras genom beslut av den administrativa kommittén på grundval av ett förslag från domstolen och efter samråd med Europeiska kommissionen. Sådana ändringar får dock inte strida mot eller ändra detta avtal eller stadgan.

3. Die Verfahrensordnung gewährleistet, dass die Entscheidungen des Gerichts höchsten Qualitätsansprüchen genügen und dass die Verfahren so effizient und kostenwirksam wie möglich durchgeführt werden. Sie gewährleistet einen fairen Ausgleich zwischen den berechtigten Interessen aller Parteien. Sie verschafft den Richtern den erforderlichen Ermessensspielraum, ohne die Vorhersagbarkeit des Verfahrens für die Parteien zu beeinträchtigen.

3. Rättegångsreglerna ska säkerställa att domstolens beslut är av högsta kvalitet samt att förfarandena organiseras så effektivt och kostnadseffektivt som möjligt. De ska säkerställa en rättvis balans mellan alla parters legitima intressen. De ska ge domarna det utrymme för diskretionär bedömning som krävs utan att det äventyrar förfarandenas förutsebarhet för parterna.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

172

Article 42

Proportionality and fairness

Article 42

Proportionnalité et équité

1. The Court shall deal with litigation in ways which are proportionate to the importance and complexity thereof.

2. The Court shall ensure that the rules, procedures and remedies provided for in this Agreement and in the Statute are used in a fair and equitable manner and do not distort competition.

1. La Juridiction traite les litiges de manière proportionnée à leur importance et à leur complexité.

2. La Juridiction veille à ce que les règles, procédures et recours prévus par le présent accord et par les statuts soient utilisés de manière juste et équitable et ne faussent pas la concurrence.

Article 43

Case management

Article 43

Traitement des affaires

The Court shall actively manage the cases before it in accordance with the Rules of Procedure without impairing the freedom of the parties to determine the subject-matter of, and the supporting evidence for, their case.

La Juridiction traite avec diligence les affaires dont elle est saisie conformément à son règlement de procédure sans compromettre la liberté dont disposent les parties de déterminer l'objet de l'affaire et les éléments de preuve qui l'étayent.

Article 44

Electronic procedures

Article 44

Procédures électroniques

The Court shall make best use of electronic procedures, such as the electronic filing of submissions of the parties and stating of evidence in electronic form, as well as video conferencing, in accordance with the Rules of Procedure.

La Juridiction utilise au mieux les procédures électroniques, notamment pour le dépôt des conclusions des parties et la communication des éléments de preuve, ainsi que la vidéoconférence, conformément à son règlement de procédure.

Article 45

Public proceedings

Article 45

Débats publics

The proceedings shall be open to the public unless the Court decides to make them confidential, to the extent necessary, in the interest of one of the parties or other affected persons, or in the general interest of justice or public order.

Les débats de la Juridiction sont publics sauf si elle décide, dans la mesure où cela est nécessaire, de les rendre confidentiels dans l'intérêt d'une des parties ou d'autres personnes concernées, ou dans l'intérêt général de la justice ou de l'ordre public.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

173

Artikel 42

Verhältnismäßigkeit und Fairness

Artikel 42

Proportionalitet och rättvisa

1. Das Gericht führt die Verfahren auf eine ihrer Bedeutung und Komplexität angemessene Art und Weise durch.

2. Das Gericht gewährleistet, dass die in diesem Übereinkommen und in der Satzung vorgesehenen Vorschriften, Verfahren und Rechtsbehelfe auf faire und ausgewogene Weise angewandt werden und den Wettbewerb nicht verzerren.

1. Domstolen ska handlägga tvister på ett sätt som står i proportion till deras betydelse och komplexitet.

2. Domstolen ska säkerställa att de bestämmelser, förfaranden och rättsmedel som föreskrivs i detta avtal och i stadgan tillämpas på ett rättvist och rimligt sätt och inte snedvrider konkurrensen.

Artikel 43

Fallbearbeitung

Artikel 43

Handläggning av mål

Das Gericht leitet die bei ihm anhängige Verfahren aktiv nach Maßgabe der Verfahrensordnung, ohne das Recht der Parteien zu beeinträchtigen, den Gegenstand und die ichren Vortrag stützenden Beweismittel ihrer Rechtsstreitigkeit zu bestimmen.

Domstolen ska aktivt handlägga sina mål i enlighet med rättegångsreglerna utan att inskränka parternas frihet att bestämma tvisteföremålet och den bevisning de åberopar till stöd för sin sak.

Artikel 44

Elektronische Verfahren

Artikel 44

Elektroniska förfaranden

Das Gericht macht nach Maßgabe der Verfahrensordnung den bestmöglichen Gebrauch von elektronischen Verfahren, wie der elektronischen Einreichung von Parteivorbringen und Beweisantritten, sowie von Videokonferenzen.

Domstolen ska på bästa sätt använda sig av elektroniska förfaranden, såsom elektronisk ingivning av partsinlagor och bevisupptagning i elektronisk form, samt videokonferenser, i enlighet med rättegångsreglerna.

Artikel 45

Öffentlichkeit der Verhandlungen

Artikel 45

Förhandlingsoffentlighet

Die Verhandlungen sind öffentlich, es sei denn, das Gericht beschließt, soweit erforderlich, sie im Interesse einer der Parteien oder sonstiger Betroffener oder im allgemeinen Interesse der Justiz oder der öffentlichen Ordnung unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu führen.

Förhandlingarna ska vara öppna för allmänheten, om inte domstolen beslutar att de ska hållas inom stängda dörrar, i den omfattning som är nödvändig för att tillgodose en parts eller andra berörda personers intressen, eller det allmänna intresset av rättsvård eller ordning.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

174

Article 46

Legal capacity

Article 46

Capacité juridique

Any natural or legal person, or any body equivalent to a legal person entitled to initiate proceedings in accordance with its national law, shall have the capacity to be a party to the proceedings before the Court.

Toute personne physique ou morale, ou tout organisme équivalent à une personne morale habilité à engager une procédure conformément à son droit national, a la capacité d'ester devant la Juridiction.

Article 47

Parties

Article 47

Parties

1. The patent proprietor shall be entitled to bring actions before the Court.

1. Le titulaire d'un brevet est habilité à former une action devant la Juridiction.

2. Unless the licensing agreement provides otherwise, the holder of an exclusive licence in respect of a patent shall be entitled to bring actions before the Court under the same circumstances as the patent proprietor, provided that the patent proprietor is given prior notice.

2. Sauf si l'accord de licence en dispose autrement, le titulaire d'une licence exclusive sur un brevet est habilité à former une action devant la Juridiction dans les mêmes conditions que le titulaire du brevet, à condition que le titulaire du brevet soit informé au préalable.

3. The holder of a non-exclusive licence shall not be entitled to bring actions before the Court, unless the patent proprietor is given prior notice and in so far as expressly permitted by the licence agreement.

3. Le titulaire d'une licence non-exclusive n'est pas habilité à former une action devant la Juridiction, sauf si le titulaire du brevet est informé au préalable et dans la mesure où cela est expressément autorisé par l'accord de licence.

4. In actions brought by a licence holder, the patent proprietor shall be entitled to join the action before the Court.

4. Dans le cadre des actions formées par le titulaire d'une licence, le titulaire du brevet a le droit de se joindre à l'action formée devant la Juridiction.

5. The validity of a patent cannot be contested in an action for infringement brought by the holder of a licence where the patent proprietor does not take part in the proceedings. The party in an action for infringement wanting to contest the validity of a patent shall have to bring actions against the patent proprietor.

5. La validité d'un brevet ne peut pas être contestée dans une action en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence si le titulaire du brevet ne participe pas à la procédure. La partie à l'action en contrefaçon qui souhaite contester la validité d'un brevet est tenue d'engager une action contre le titulaire du brevet.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

175

Artikel 46

Parteifähigkeit

Artikel 46

Rättskapacitet

Jede natürliche oder juristische Person oder jede einer juristischen Person gleichgestellte Gesellschaft, die nach dem für sie geltenden nationalen Recht berechtigt ist, ein Verfahren anzustrengen, kann in Verfahren, die beim Gericht anhängig sind, Partei sein.

Varje fysisk eller juridisk person eller annat organ som är likvärdigt med en juridisk person och har rätt att inleda förfaranden enligt nationell rätt kan vara part i mål vid domstolen.

Artikel 47

Parteien

Artikel 47

Parter

1. Der Patentinhaber ist berechtigt, das Gericht anzurufen.

1. Patenthavaren ska ha rätt att väcka talan vid domstolen.

2. Sofern in der Lizenzvereinbarung nichts anderes bestimmt ist, hat der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz in Bezug auf ein Patent das Recht, in gleicher Weise wie der Patentinhaber das Gericht anzurufen, vorausgesetzt, der Patentinhaber wurde zuvor unterrichtet.

2. Om inte något annat har överenskommits i licensavtalet, ska den som innehar en exklusiv licens avseende ett patent ha samma rätt som patenthavaren att väcka talan vid domstolen, under förutsättning att patenthavaren har underrättats i förväg.

3. Der Inhaber einer nicht ausschließlichen Lizenz ist nicht berechtigt, das Gericht anzurufen, es sei denn, der Patentinhaber wurde zuvor unterrichtet und die Lizenzvereinbarung lässt dies ausdrücklich zu.

3. Innehavaren av en icke-exklusiv licens ska inte ha rätt att väcka talan vid domstolen, om inte patenthavaren har underrättats i förväg och licensavtalet uttryckligen medger det.

4. Dem von einem Lizenzinhaber angestrengten Verfahren kann der Patentinhaber als Partei beitreten.

4. När en licenshavare väcker talan ska patenthavaren ha rätt att ansluta sig till talan vid domstolen.

5. Die Rechtsgültigkeit eines Patents kann im Rahmen einer Verletzungsklage, die vom Inhaber einer Lizenz erhoben wurde, nicht angefochten werden, wenn der Patentinhaber nicht an dem Verfahren teilnimmt. Die Partei, die im Rahmen einer Verletzungsklage die Rechtsgültigkeit eines Patents anfechten will, muss eine Klage gegen den Patentinhaber erheben.

5. I ett mål där en licenshavare har väckt talan om intrång får patentets giltighet inte ifrågasättas, om patenthavaren inte är part i målet. En part som i ett mål om intrång vill ifrågasätta patentets giltighet måste väcka talan mot patenthavaren.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

176

6. Any other natural or legal person, or any body entitled to bring actions in accordance with its national law, who is concerned by a patent, may bring actions in accordance with the Rules of Procedure.

6. Toute autre personne physique ou morale, ou tout organisme habilité à engager une action conformément à son droit national, qui est concerné par un brevet, peut engager une action conformément au règlement de procédure.

7. Any natural or legal person, or any body entitled to bring actions in accordance with its national law and who is affected by a decision of the European Patent Office in carrying out the tasks referred to in Article 9 of Regulation (EU) No 1257/2012 is entitled to bring actions under Article 32(1)(i).

7. Toute personne physique ou morale, ou tout organisme habilité à engager une action conformément à son droit national et qui est affecté par une décision prise par l'Office européen des brevets dans l'exercice des tâches visées à l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2012 a le droit de former une action en vertu de l'article 32, paragraphe 1, point i).

Article 48

Representation

Article 48

Représentation

1. Parties shall be represented by lawyers authorised to practise before a court of a Contracting Member State.

1. Les parties sont représentées par un avocat autorisé à exercer devant une juridiction d'un État membre contractant.

2. Parties may alternatively be represented by European Patent Attorneys who are entitled to act as professional representatives before the European Patent Office pursuant to Article 134 of the EPC and who have appropriate qualifications such as a European Patent Litigation Certificate.

2. Les parties ont également la possibilité d'être représentées par des mandataires en brevets européens habilités à agir en tant que représentants professionnels devant l'Office européen des brevets en vertu de l'article 134 de la CBE et qui possèdent les qualifications appropriées, telles qu'un certificat européen dans le domaine du contentieux des brevets.

3. The requirements for qualifications pursuant to paragraph 2 shall be established by the Administrative Committee. A list of European Patent Attorneys entitled to represent parties before the Court shall be kept by the Registrar.

3. Les exigences de qualifications prévues au paragraphe 2 sont établies par le comité administratif. Une liste des mandataires en brevets européens habilités à représenter les parties devant la Juridiction est tenue par le greffier.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

177

6. Jede andere natürliche oder juristische Person oder jede Vereinigung, die von einem Patent betroffen und nach dem für sie geltenden nationalen Recht berechtigt ist, Klage zu erheben, kann nach Maßgabe der Verfahrensordnung Klage erheben.

6. Varje annan fysisk eller juridisk person eller varje organ med rätt att väcka talan i enlighet med sin nationella rätt och som berörs av ett patent får väcka talan i enlighet med rättegångsreglerna.

7. Jede natürliche oder juristische Person und jede Vereinigung, die nach dem für sie geltenden nationalen Recht berechtigt ist, ein Verfahren anzustrengen, und die von einer Entscheidung betroffen ist, die das Europäische Patentamt in Ausübung der in Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 genannten Aufgaben getroffen hat, ist berechtigt, eine Klage nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe i zu erheben.

7. Varje fysisk eller juridisk person eller annat organ med rätt att väcka talan i enlighet med sin nationella rätt och som påverkas av ett beslut som det europeiska patentverket fattar när det utför de uppgifter som avses i artikel 9 i förordning (EU) nr 1257/2012 har rätt att väcka talan enligt artikel 32.1 i.

Artikel 48

Vertretung

Artikel 48

Representation

1. Die Parteien werden von Anwälten vertreten, die bei einem Gericht eines Vertragsmitgliedstaats zugelassen sind.

1. Parterna ska företrädas av jurister som är behöriga att föra talan vid domstol i en avtalsslutande medlemsstat.

2. Die Parteien können alternativ von einem europäischen Patentanwalt vertreten werden, der gemäß Artikel 134 EPÜ befugt ist, vor dem Europäischen Patentamt als zugelassener Vertreter aufzutreten, und die erforderliche Qualifikation hat, beispielsweise ein Zertifikat zur Führung europäischer Patentstreitverfahren.

2. Parterna får alternativt företrädas av europeiska patentombud som har rätt att uppträda som yrkesverksamma ombud vid det europeiska patentverket i enlighet med artikel 134 i EPC och som har lämpliga kvalifikationer, t.ex. genom innehav av ett

European Patent Litigation Certificate.

3. Die Anforderungen an die Qualifikation gemäß Absatz 2 werden vom Verwaltungsausschuss festgelegt. Der Kanzler führt ein Verzeichnis europäischer Patentanwälte, die befugt sind, Parteien vor Gericht zu vertreten.

3. Kvalifikationskraven enligt punkt 2 ska bestämmas av den administrativa kommittén. En förteckning över europeiska patentombud med rätt att företräda parter vid domstolen ska föras av kanslichefen.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

178

4. Representatives of the parties may be assisted by patent attorneys, who shall be allowed to speak at hearings of the Court in accordance with the Rules of Procedure.

4. Les représentants des parties peuvent être assistés de mandataires en brevets, qui sont autorisés à prendre la parole à l'audience devant la Juridiction conformément au règlement de procédure.

5. Representatives of the parties shall enjoy the rights and immunities necessary for the independent exercise of their duties, including the privilege from disclosure in proceedings before the Court in respect of communications between a representative and the party or any other person, under the conditions laid down in the Rules of Procedure, unless such privilege is expressly waived by the party concerned.

5. Les représentants des parties jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, y compris du privilège de confidentialité couvrant les communications entre un représentant et la partie représentée ou tout autre personne dans le cadre des procédures engagées devant la Juridiction, dans les conditions fixées par le règlement de procédure, sauf si la partie concernée renonce expressément à ce privilège.

6. Representatives of the parties shall be obliged not to misrepresent cases or facts before the Court either knowingly or with good reasons to know.

6. Les représentants des parties sont tenus de ne pas dénaturer des points de droit ou des faits devant la Juridiction, sciemment ou alors qu'ils avaient tout lieu d'en avoir connaissance.

7. Representation in accordance with paragraphs 1 and 2 of this Article shall not be required in proceedings under Article 32(1)(i).

7. La représentation visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'est pas requise dans les procédures engagées en vertu de l'article 32, paragraphe 1, point i).

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

179

4. Die Vertreter der Parteien können sich von Patentanwälten unterstützen lassen, die in Verhandlungen vor Gericht im Einklang mit der Verfahrensordnung das Wort ergreifen dürfen.

4. Parternas företrädare får biträdas av patentombud, som ska tillåtas att yttra sig vid domstolens förhandlingar i enlighet med rättegångsreglerna.

5. Die Vertreter der Parteien genießen nach Maßgabe der Verfahrensordnung die zur unabhängigen Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Rechte und Befreiungen, darunter das Recht, Mitteilungen zwischen einem Vertreter und der Partei oder jeder anderen Person im gerichtlichen Verfahren nicht offenlegen zu müssen, sofern die betreffende Partei nicht ausdrücklich auf dieses Recht verzichtet.

5. Parternas företrädare ska åtnjuta de rättigheter och den immunitet som behövs för att de ska kunna utföra sina uppgifter på ett oberoende sätt, inklusive rätten att i förfaranden vid domstolen och på de villkor som anges i rättegångsreglerna inte röja vad som förekommit mellan en företrädare och parten eller någon annan person, om inte den berörda parten uttryckligen avstår från den rätten.

6. Die Vertreter der Parteien dürfen Fälle oder Sachverhalte vor dem Gericht weder wissentlich noch aufgrund fahrlässiger Unkenntnis falsch darstellen.

6. Parternas företrädare får inte ge domstolen en missvisande bild av ett mål eller lämna felaktiga uppgifter, vare sig medvetet eller när de borde ha känt till de riktiga förhållandena.

7. Eine Vertretung gemäß den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels ist in Verfahren nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe i nicht erforderlich.

7. Representation i enlighet med punkterna 1 och 2 i denna artikel ska inte krävas i mål enligt artikel 32.1 i.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

180

CHAPTER II

Language of proceedings

CHAPITRE II

Langue de procédure

Article 49

Language of proceedings at the Court of First Instance

Article 49

Langue de procédure devant le tribunal de première instance

1. The language of proceedings before any local or regional division shall be an official European Union language which is the official language or one of the official languages of the Contracting Member State hosting the relevant division, or the official language(s) designated by Contracting Member States sharing a regional division.

1. La langue de procédure devant les divisions locales ou régionales est une langue officielle de l'Union européenne qui est la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre contractant sur le territoire duquel est située la division concernée, ou la ou les langues officielles désignées par les États membres contractants qui partagent une division régionale.

2. Notwithstanding paragraph 1, Contracting Member States may designate one or more of the official languages of the European Patent Office as the language of proceedings of their local or regional division.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres contractants peuvent désigner une ou plusieurs langue(s) officielle(s) de l'Office européen des brevets comme langue de procédure de leur division locale ou régionale.

3. The parties may agree on the use of the language in which the patent was granted as the language of proceedings, subject to approval by the competent panel. If the panel does not approve their choice, the parties may request that the case be referred to the central division.

3. Les parties peuvent convenir d'utiliser comme langue de procédure la langue dans laquelle le brevet a été délivré, sous réserve de l'approbation de la chambre compétente. Si la chambre n'approuve pas le choix des parties, celles-ci peuvent demander que l'affaire soit renvoyée à la division centrale.

4. With the agreement of the parties the competent panel may, on grounds of convenience and fairness, decide on the use of the language in which the patent was granted as the language of proceedings.

4. Avec l'accord des parties, la chambre compétente peut, pour des raisons de commodité et d'équité, décider d'utiliser comme langue de procédure la langue dans laquelle le brevet a été délivré.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

181

KAPITEL II

Verfahrenssprache

KAPITEL II

Rättegångsspråk

Artikel 49

Verfahrenssprache vor dem Gericht erster Instanz

Artikel 49

Rättegångsspråk vid förstainstansrätten

1. Verfahrenssprache vor einer Lokal- oder Regionalkammer ist eine Amtssprache der Europäischen Union, die die Amtssprache oder eine der Amtssprachen des Vertragsmitgliedstaats ist, in dessen Gebiet sich die betreffende Kammer befindet, oder die Amtssprache(n), die von den Vertragsmitgliedstaaten mit einer gemeinsamen Regionalkammer bestimmt wird/werden.

1. Rättegångsspråket vid lokala eller regionala avdelningar ska vara ett av Europeiska unionens officiella språk som är det officiella språket eller ett av de officiella språken i den avtalsslutande medlemsstat som hyser avdelningen i fråga, eller det eller de officiella språk som har angetts av avtalsslutande medlemsstater som delar en regional avdelning.

2. Ungeachtet des Absatzes 1 können die Vertragsmitgliedstaaten eine oder mehrere der Amtssprachen des Europäischen Patentamts als Verfahrenssprache(n) ihrer Lokal- oder Regionalkammer bestimmen.

2. Trots det som sägs i punkt 1, får de avtalsslutande medlemsstaterna utse ett eller flera av det europeiska patentverkets officiella språk som rättegångsspråk för sin lokala eller regionala avdelning.

3. Die Parteien können vorbehaltlich der Billigung durch den zuständigen Spruchkörper vereinbaren, die Sprache, in der das Patent erteilt wurde, als Verfahrenssprache zu verwenden. Billigt der betreffende Spruchkörper die Wahl der Parteien nicht, so können die Parteien beantragen, dass der Fall an die Zentralkammer verwiesen wird.

3. Parterna får tillsammans bestämma att det språk som patentet meddelades på ska användas som rättegångsspråk, om den behöriga sitsen godkänner det. Om sitsen inte godkänner parternas val, får de begära att målet överlämnas till den centrala avdelningen.

4. Mit Zustimmung der Parteien kann der zuständige Spruchkörper aus Gründen der Zweckmäßigkeit und Fairness beschließen, dass die Sprache, in der das Patent erteilt wurde, als Verfahrenssprache verwendet wird.

4. Med parternas samtycke får den behöriga sitsen, när det är motiverat av praktiska hänsyn och skälighet, besluta att det språk som patentet meddelades på ska vara rättegångsspråk.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

182

5. At the request of one of the parties and after having heard the other parties and the competent panel, the President of the Court of First Instance may, on grounds of fairness and taking into account all relevant circumstances, including the position of parties, in particular the position of the defendant, decide on the use of the language in which the patent was granted as language of proceedings. In this case the President of the Court of First Instance shall assess the need for specific translation and interpretation arrangements.

5. À la demande d'une des parties et après avoir entendu les autres parties et la chambre compétente, le président du tribunal de première instance peut, pour des raisons d'équité et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, y compris la position des parties, en particulier la position du défendeur, décider d'utiliser comme langue de procédure la langue dans laquelle le brevet a été délivré. Dans ce cas, le président du tribunal de première instance détermine s'il est nécessaire de prendre des dispositions particulières en matière de traduction et d'interprétation.

6. The language of proceedings at the central division shall be the language in which the patent concerned was granted.

6. La langue de procédure devant la division centrale est la langue dans laquelle le brevet en cause a été délivré.

Article 50

Language of proceedings at the Court of Appeal

Article 50

Langue de procédure devant la cour d'appel

1. The language of proceedings before the Court of Appeal shall be the language of proceedings before the Court of First Instance.

1. La langue de procédure devant la cour d'appel est celle qui a été utilisée devant le tribunal de première instance.

2. Notwithstanding paragraph 1 the parties may agree on the use of the language in which the patent was granted as the language of proceedings.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties peuvent convenir d'utiliser comme langue de procédure la langue dans laquelle le brevet a été délivré.

3. In exceptional cases and to the extent deemed appropriate, the Court of Appeal may decide on another official language of a Contracting Member State as the language of proceedings for the whole or part of the proceedings, subject to agreement by the parties.

3. Dans des cas exceptionnels et dans la mesure où cela est approprié, la cour d'appel peut décider d'utiliser, pour tout ou partie de la procédure, une autre langue officielle d'un État membre contractant comme langue de procédure, sous réserve de l'accord des parties.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

183

5. Auf Ersuchen einer der Parteien und nach Anhörung der anderen Parteien und des zuständigen Spruchkörpers kann der Präsident des Gerichts erster Instanz aus Gründen der Fairness und unter Berücksichtigung aller erheblichen Umstände — einschließlich der Standpunkte der Parteien und insbesondere des Standpunkts des Beklagten — beschließen, dass die Sprache, in der das Patent erteilt wurde, als Verfahrenssprache verwendet wird. In diesem Fall prüft der Präsident des Gerichts erster Instanz, inwieweit besondere Übersetzungs- und Dolmetschvorkehrungen getroffen werden müssen.

5. På begäran av en av parterna samt efter att ha hört de andra parterna och den behöriga sitsen får förstainstansrättens ordförande, när det är motiverat av skälighet och med hänsyn tagen till alla relevanta omständigheter, inklusive parternas inställning. särskilt svarandens inställning, besluta att det språk som patentet meddelades på ska vara rättegångsspråk. I ett sådant fall ska förstainstansrättens ordförande bedöma behovet av särskilda översättnings- och tolkningsarrangemang.

6. Verfahrenssprache vor der Zentralkammer ist die Sprache, in der das betreffende Patent erteilt wurde.

6. Rättegångsspråket vid den centrala avdelningen ska vara det språk som det aktuella patentet meddelades på.

Artikel 50

Verfahrenssprache vor dem Berufungsgericht

Artikel 50

Rättegångsspråk i överinstansrätten

1. Verfahrenssprache vor dem Berufungsgericht ist die Verfahrenssprache vor dem Gericht erster Instanz.

1. Rättegångsspråket vid överinstansrätten ska vara rättegångsspråket vid förstainstansrätten.

2. Ungeachtet des Absatzes 1 können die Parteien vereinbaren, die Sprache, in der das Patent erteilt wurde, als Verfahrenssprache zu verwenden.

2. Trots det som sägs i punkt 1, får parterna enas om att som rättegångsspråk använda det språk som patentet meddelades på.

3. In Ausnahmefällen und soweit dies angemessen erscheint, kann das Berufungsgericht mit Zustimmung der Parteien eine andere Amtssprache eines Vertragsmitgliedstaats als Verfahrenssprache für das gesamte Verfahren oder einen Teil des Verfahrens bestimmen.

3. I undantagsfall och i den omfattning som bedöms lämplig kan överinstansrätten, om parterna är eniga om det, besluta att ett annat officiellt språk i en avtalsslutande medlemsstat ska användas som rättegångsspråk för hela eller delar av målet.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

184

Article 51

Other language arrangements

Article 51

Autres dispositions linguistiques

1. Any panel of the Court of First Instance and the Court of Appeal may, to the extent deemed appropriate, dispense with translation requirements.

1. Toute chambre du tribunal de première instance ainsi que la cour d'appel peuvent, dans la mesure où cela est jugé approprié, passer outre aux exigences en matière de traduction.

2. At the request of one of the parties, and to the extent deemed appropriate, any division of the Court of First Instance and the Court of Appeal shall provide interpretation facilities to assist the parties concerned at oral proceedings.

2. À la demande d'une des parties, et dans la mesure où cela est jugé approprié, toute division du tribunal de première instance ainsi que la cour d'appel assurent un service d'interprétation pour assister les parties concernées dans une procédure orale.

3. Notwithstanding Article 49(6), in cases where an action for infringement is brought before the central division, a defendant having its residence, principal place of business or place of business in a Member State shall have the right to obtain, upon request, translations of relevant documents in the language of the Member State of residence, principal place of business or, in the absence of residence or principal place of business, place of business, in the following circumstances:

3. Nonobstant l'article 49, paragraphe 6, dans les cas où une action en contrefaçon est engagée devant la division centrale, un défendeur ayant son domicile, son établissement principal ou son établissement dans un État membre a le droit d'obtenir, sur demande, une traduction des documents pertinents dans la langue de l'État membre dans lequel il a son domicile, son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement, dans les circonstances suivantes:

a) jurisdiction is entrusted to the central division in accordance with Article 33(1) third or fourth subparagraph, and

a) la division centrale est saisie conformément à l'article 33, paragraphe 1, troisième ou quatrième alinéa; et

b) the language of proceedings at the central division is a language which is not an official language of the Member State where the defendant has its residence, principal place of business or, in the absence of residence or principal place of business, place of business, and

b) la langue de procédure devant la division centrale n'est pas une langue officielle de l'État membre dans lequel le défendeur a son domicile, son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement; et

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

185

Artikel 51

Weitere Sprachenregelungen

Artikel 51

Annan språkanvändning

1. Alle Spruchkörper des Gerichts erster Instanz und das Berufungsgericht können auf eine Übersetzung verzichten, soweit dies angemessen erscheint.

1. En sits i förstainstansrätten eller överinstansrätten får i den omfattning som bedöms lämplig frångå krav på översättning.

2. Alle Kammern des Gerichts erster Instanz und das Berufungsgericht sehen, soweit dies angemessen erscheint, auf Verlangen einer der Parteien eine Verdolmetschung vor, um die betreffenden Parteien bei mündlichen Verfahren zu unterstützen.

2. På begäran av en av parterna, och i den omfattning som bedöms lämplig, ska en avdelning i förstainstansrätten eller överinstansrätten tillhandahålla tolktjänster till stöd för berörda parter vid muntliga förhandlingar.

3. Wird bei der Zentralkammer eine Verletzungsklage erhoben, so hat ein Beklagter, der seinen Wohnsitz, den Sitz seiner Hauptniederlassung oder seinen Geschäftssitz in einem Mitgliedstaat hat, ungeachtet des Artikels 49 Absatz 6 Anspruch darauf, dass relevante Dokumente auf seinen Antrag hin in die Sprache des Mitgliedstaats, in dem er seinen Wohnsitz oder den Sitz seiner Hauptniederlassung oder — in Ermangelung derselben — seinen Geschäftssitz hat, übersetzt werden, sofern

3. När en talan om intrång väcks vid den centrala avdelningen, ska en svarande som har hemvist, huvudsakligt säte eller sitt driftsställe i en medlemsstat, trots det som sägs i artikel 49.6, ha rätt att på begäran få översättningar av relevanta handlingar på den medlemsstats språk där svaranden har hemvist, huvudsakligt säte eller, i avsaknad av hemvist eller huvudsakligt säte, sitt driftsställe, under förutsättning att

a) die Zuständigkeit gemäß Artikel 33 Absatz 1 Unterabsatz 3 oder 4 bei der Zentralkammer liegt,

a) den centrala avdelningen är behörig i enlighet med artikel 33.1 tredje eller fjärde styckena, och

b) die Verfahrenssprache vor der Zentralkammer keine Amtssprache des Mitgliedstaats ist, in dem der Beklagte seinen Wohnsitz oder den Sitz seiner Hauptniederlassung oder — in Ermangelung derselben — seinen Geschäftssitz hat, und

b) rättegångsspråket vid den centrala avdelningen är ett språk som inte är officiellt språk i den medlemsstat där svaranden har hemvist, huvudsakligt säte eller, i avsaknad av hemvist eller huvudsakligt säte, sitt driftsställe, och

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

186

c) the defendant does not have proper knowledge of the language of the proceedings.

c) le défendeur n'a pas une connaissance suffisante de la langue de procédure.

CHAPTER III

Proceedings before the Court

CHAPITRE III

Procédure devant la juridiction

Article 52

Written, interim and oral procedures

Article 52

Procédure écrite, procédure de mise en état et procédure orale

1. The proceedings before the Court shall consist of a written, an interim and an oral procedure, in accordance with the Rules of Procedure. All procedures shall be organized in a flexible and balanced manner.

1. La procédure devant la Juridiction comprend une procédure écrite, une procédure de mise en état et une procédure orale, conformément au règlement de procédure. Toutes les procédures sont organisées de manière souple et équilibrée.

2. In the interim procedure, after the written procedure and if appropriate, the judge acting as Rapporteur, subject to a mandate of the full panel, shall be responsible for convening an interim hearing. That judge shall in particular explore with the parties the possibility for a settlement, including through mediation, and/or arbitration, by using the facilities of the Centre referred to in Article 35.

2. Dans le cadre de la procédure de mise en état, une fois la procédure écrite terminée et si nécessaire, le juge agissant en tant que rapporteur, dans le cadre d'un mandat reçu du collège plénier, est chargé de convoquer une audience de mise en état. En particulier, le juge étudie avec les parties les possibilités de parvenir à un règlement, y compris par la voie de la médiation et/ou de l'arbitrage en recourant aux services du centre visé à l'article 35.

3. The oral procedure shall give parties the opportunity to explain properly their arguments. The Court may, with the agreement of the parties, dispense with the oral hearing.

3. La procédure orale offre aux parties l'occasion d'exposer dûment leurs arguments. La Juridiction peut, avec l'accord des parties, renoncer à l'audience.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

187

c) der Beklagte nicht über ausreichende Kenntnisse der Verfahrenssprache verfügt.

c) svaranden inte har tillräckliga kunskaper i rättegångsspråket.

KAPITEL III

Verfahren vor dem Gericht

KAPITEL III

Förfaranden vid domstolen

Artikel 52

Schriftliches Verfahren, Zwischenverfahren und mündliches Verfahren

Artikel 52

Skriftliga, interimistiska och muntliga förfaranden

1. Das Verfahren vor dem Gericht umfasst nach Maßgabe der Verfahrensordnung ein schriftliches Verfahren, ein Zwischenverfahren und ein mündliches Verfahren. Alle Verfahren werden auf flexible und ausgewogene Weise durchgeführt.

1. Förfarandena vid domstolen ska utgöras av ett skriftligt, ett interimistiskt och ett muntligt förfarande, i enlighet med rättegångsreglerna. Handläggningen i samtliga förfaranden ska ske på ett flexibelt och väl avvägt sätt.

2. Im Rahmen des sich an das schriftliche Verfahren anschließenden Zwischenverfahrens obliegt es gegebenenfalls und vorbehaltlich eines Mandats des gesamten Spruchkörpers dem als Berichterstatter tätigen Richter, eine Zwischenanhörung einzuberufen. Dieser Richter prüft zusammen mit den Parteien insbesondere die Möglichkeit eines Vergleichs, auch im Wege der Mediation, und/oder eines Schiedsverfahrens unter Inanspruchnahme der Dienste des in Artikel 35 genannten Zentrums.

2. Under det interimistiska förfarandet, efter det skriftliga förfarandet och om det är lämpligt, ska den domare som är referent på uppdrag av sitsen som helhet kalla till en interimistisk förhandling. Referenten ska tillsammans med parterna särskilt undersöka möjligheten till förlikning, t.ex. genom medling, och/eller skiljeförfarande, med utnyttjande av resurserna i centret som avses i artikel 35.

3. Im Rahmen des mündlichen Verfahrens erhalten die Parteien Gelegenheit zur ordnungsgemäßen Darlegung ihrer Argumente. Das Gericht kann mit Zustimmung der Parteien ohne mündliche Anhörung entscheiden.

3. Det muntliga förfarandet ska ge parterna möjlighet att i god ordning utveckla sin talan. Domstolen kan med parternas samtycke avstå från den muntliga förhandlingen.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

188

Article 53

Means of evidence

Article 53

Moyens de preuve

1. In proceedings before the Court, the means of giving or obtaining evidence shall include in particular the following:

a) hearing the parties;

b) requests for information;

c) production of documents;

d) hearing witnesses;

1. Dans les procédures devant la Juridiction, les mesures d'instruction ci-après peuvent notamment être prises:

a) l'audition des parties;

b) les demandes de renseignements;

c) la production de documents;

d) l'audition de témoins;

e) opinions by experts;

f) inspection;

g) comparative tests or experiments;

h) sworn statements in writing (affidavits).

2. The Rules of Procedure shall govern the procedure for taking such evidence. Questioning of witnesses and experts shall be under the control of the Court and be limited to what is necessary.

e) l'expertise;

f) la descente sur les lieux;

g) les tests comparatifs ou les expériences;

h) les déclarations écrites faites sous la foi du serment.

2. Le règlement de procédure régit la procédure relative à l'obtention de ces preuves. L'interrogatoire des témoins et des experts s'effectue sous le contrôle de la Juridiction et est limité à ce qui est nécessaire.

Article 54

Burden of proof

Article 54

Charge de la preuve

Without prejudice to Article 24(2) and (3), the burden of the proof of facts shall be on the party relying on those facts.

Sans préjudice de l'article 24, paragraphes 2 et 3, la charge de la preuve des faits incombe à la partie qui les invoque.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

189

Artikel 53

Beweismittel

Artikel 53

Bevisning

1) In den Verfahren vor dem Gericht sind insbesondere folgende Beweismittel zulässig:

a) Anhörung der Parteien;

b) Einholung von Auskünften;

c) Vorlage von Urkunden;

d) Vernehmung von Zeugen;

1. Under förfaranden vid domstolen ska bevisning kunna läggas fram och tas upp på bl.a. följande sätt:

a) Hörande av parterna,

b) Begäran om information,

c) Företeende av handlingar,

d) Hörande av vittnen,

e) Gutachten durch Sachverständige;

f) Einnahme des Augenscheins;

g) Vergleichstests oder Versuche;

h) Abgabe einer schriftlichen eidesstattlichen Erklärung (Affidavit).

2. Die Verfahrensordnung regelt das Verfahren zur Durchführung der Beweisaufnahme. Die Vernehmung der Zeugen und Sachverständigen erfolgt unter der Aufsicht des Gerichts und beschränkt sich auf das notwendige Maß.

e) Sakkunnigutlåtanden,

f) Syn,

g) Jämförande tester eller experiment,

h) Skriftliga edsvurna utsagor (affidavit).

2. I rättegångsreglerna ska anges hur sådan bevisning ska tas upp. Utfrågning av vittnen och sakkunniga ska ske under domstolens kontroll och begränsas till det som är nödvändigt.

Artikel 54

Beweislast

Artikel 54

Bevisbörda

Die Beweislast für Tatsachen trägt unbeschadet des Artikels 24 Absätze 2 und 3 die Partei, die sich auf diese Tatsachen beruft.

Bevisbördan när det gäller uppgifter i målet ska, om inte något annat följer av artikel 24.2 och 24.3, vila på den part som åberopar uppgifterna.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

190

Article 55

Reversal of burden of proof

Article 55

Renversement de la charge de la preuve

1. Without prejudice to Article 24(2) and (3), if the subject- matter of a patent is a process for obtaining a new product, the identical product when produced without the consent of the patent proprietor shall, in the absence of proof to the contrary, be deemed to have been obtained by the patented process.

1. Sans préjudice de l'article 24, paragraphes 2 et 3, si l'objet d'un brevet est un procédé permettant d'obtenir un nouveau produit, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet est, jusqu'à preuve du contraire, considéré comme ayant été obtenu par le procédé breveté.

2. The principle set out in paragraph 1 shall also apply where there is a substantial likelihood that the identical product was made by the patented process and the patent proprietor has been unable, despite reasonable efforts, to determine the process actually used for such identical product.

2. Le principe énoncé au paragraphe 1 s'applique également lorsque la probabilité est grande que le produit identique ait été obtenu par le procédé breveté et que le titulaire du brevet n'ait pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé pour le produit identique.

3. In the adduction of proof to the contrary, the legitimate interests of the defendant in protecting its manufacturing and trade secrets shall be taken into account.

3. Dans la présentation de la preuve contraire, sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication et des affaires.

CHAPTER IV

Powers of the Court

CHAPITRE IV

Pouvoirs de la juridiction

Article 56

The general powers of the Court

Article 56

Les pouvoirs généraux de la Juridiction

1. The Court may impose such measures, procedures and remedies as are laid down in this Agreement and may make its orders subject to conditions, in accordance with the Rules of Procedure.

1. La Juridiction peut imposer les mesures, procédures et recours prévus par le présent accord et assortir ses ordonnances de conditions, conformément au règlement de procédure.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

191

Artikel 55

Umkehr der Beweislast

Artikel 55

Omvänd bevisbörda

1. Ist der Gegenstand eines Patents ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, so gilt unbeschadet des Artikels 24 Absätze 2 und 3 bis zum Beweis des Gegenteils jedes identische ohne Zustimmung des Patentinhabers hergestellte Erzeugnis als nach dem patentierten Verfahren hergestellt.

1. Om ett patent avser ett förfarande för framställning av ett nytt alster ska, om inte något annat följer av artikel 24.2 och 24.3, varje identiskt alster som framställts utan patenthavarens samtycke anses ha framställts genom det patentskyddade förfarandet, tills motsatsen bevisas.

2. Der Grundsatz des Absatzes 1 gilt auch, wenn mit erheblicher Wahrscheinlichkeit das identische Erzeugnis nach dem patentierten Verfahren hergestellt wurde und es dem Patentinhaber trotz angemessener Bemühungen nicht gelungen ist, das tatsächlich für solch ein identisches Erzeugnis angewandte Verfahren festzustellen.

2. Den princip som anges i punkt 1 ska gälla också i de fall där det finns stor sannolikhet för att det identiska alstret framställts genom det patentskyddade förfarandet och patenthavaren, trots rimliga åtgärder, inte kunnat fastställa vilket förfarande som faktiskt har använts för det identiska alstret.

3. Bei der Führung des Beweises des Gegenteils werden die berechtigten Interessen des Beklagten an der Wahrung seiner Produktions- und Geschäftsgeheimnisse berücksichtigt.

3. Om bevis om motsatsen läggs fram, ska svarandens legitima intressen av att skydda sina tillverknings- och affärshemligheter beaktas.

KAPITEL IV

Befugnisse des Gerichts

KAPITEL IV

Domstolens befogenheter

Artikel 56

Allgemeine Befugnisse des Gerichts

Artikel 56

Domstolens allmänna befogenheter

1. Das Gericht kann die in diesem Übereinkommen festgelegten Maßnahmen, Verfahren und Abhilfemaßnahmen anordnen und seine Anordnungen nach Maßgabe der Verfahrensordnung von Bedingungen abhängig machen.

1. Domstolen kan besluta om sådana åtgärder, förfaranden och sanktioner som anges i detta avtal och kan förena sina ålägganden med villkor, i enlighet med rättegångsreglerna.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

192

2. The Court shall take due account of the interest of the parties and shall, before making an order, give any party the opportunity to be heard, unless this is incompatible with the effective enforcement of such order.

2. La Juridiction tient dûment compte de l'intérêt des parties et, avant de rendre une ordonnance, elle donne à toutes les parties la possibilité d'être entendues, sauf si cela est incompatible avec une exécution efficace de ladite ordonnance.

Article 57

Court experts

Article 57

Experts auprès de la Juridiction

1. Without prejudice to the possibility for the parties to produce expert evidence, the Court may at any time appoint court experts in order to provide expertise for specific aspects of the case. The Court shall provide such expert with all information necessary for the provision of the expert advice.

1. Sans préjudice de la possibilité qu'ont les parties de produire des preuves d'expert, la Juridiction peut à tout moment nommer des experts chargés d'apporter un éclairage spécialisé sur des aspects particuliers de l'espèce. La Juridiction fournit à ces experts toutes les informations nécessaires pour leur permettre de donner leur avis en leur qualité d'experts.

2. To this end, an indicative list of experts shall be drawn up by the Court in accordance with the Rules of Procedure. That list shall be kept by the Registrar.

2. À cette fin, une liste indicative d'experts est établie par la Juridiction conformément au règlement de procédure. Cette liste est tenue par le greffier.

3. The court experts shall guarantee independence and impartiality. Rules governing conflicts of interest applicable to judges set out in Article 7 of the Statute shall by analogy apply to court experts.

3. Les experts auprès de la Juridiction offrent toute garantie d'indépendance et d'impartialité. Les règles régissant les conflits d'intérêt applicables aux juges énoncées à l'article 7 des statuts s'appliquent par analogie à leur égard.

4. Expert advice given to the Court by court experts shall be made available to the parties which shall have the possibility to comment on it.

4. Les avis rendus par des experts devant la Juridiction sont mis à la disposition des parties, qui ont la possibilité de faire part de leurs observations sur ces avis.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

193

2. Das Gericht trägt den Interessen der Parteien gebührend Rechnung und gewährt den Parteien vor Erlass einer Anordnung rechtliches Gehör, es sei denn, dies ist mit der wirksamen Durchsetzung der Anordnung nicht vereinbar.

2. Domstolen ska ta vederbörlig hänsyn till parternas intressen och ska innan den beslutar om ett åläggande ge varje part tillfälle att yttra sig, under förutsättning att det inte är oförenligt med effektiv verkställighet av åläggandet.

Artikel 57

Gerichtssachverständige

Artikel 57

Domstolssakkunniga

1. Das Gericht kann unbeschadet der für die Parteien bestehenden Möglichkeit, Sachverständigenbeweise vorzulegen, jederzeit Gerichtssachverständige bestellen, damit diese Gutachten zu bestimmten Aspekten einer Rechtsstreitigkeit abgeben. Das Gericht stellt dem bestellten Sachverständigen alle Informationen zur Verfügung, die er benötigt, um sein Gutachten erstatten zu können.

1. Domstolen kan, med bibehållen möjlighet för parterna att lägga fram sakkunnigbevisning, när som helst utse domstolssakkunniga med uppgift att bidra med sakkunskap om särskilda tekniska aspekter i målet. Domstolen ska ge de sakkunniga all information som behövs till underlag för sakkunnigutlåtandena.

2. Hierzu erstellt das Gericht nach Maßgabe der Verfahrensordnung ein nicht verbindliches Verzeichnis von Sachverständigen. Dieses Verzeichnis wird vom Kanzler geführt.

2. För detta ändamål ska en vägledande förteckning över sakkunniga upprättas av domstolen i enlighet med rättegångsreglerna. Förteckningen ska föras av kanslichefen.

3. Die Gerichtssachverständigen müssen die Gewähr für Unabhängigkeit und Unparteilichkeit bieten. Die für Richter geltenden Vorschriften des Artikels 7 der Satzung für die Regelung von Interessenkonflikten gelten für die Gerichtssachverständigen entsprechend.

3. De domstolssakkunniga ska vara oberoende och opartiska. De jävsbestämmelser för domare som anges i artikel 7 i stadgan ska tillämpas analogt på sakkunniga.

4. Die dem Gericht von den Gerichtssachverständigen vorgelegten Gutachten werden den Parteien zur Verfügung gestellt; diese erhalten Gelegenheit zur Stellungnahme.

4. Sakkunnigutlåtanden som domstolssakkunniga har lämnat till domstolen ska göras tillgängliga för parterna, som ska ha möjlighet att lämna synpunkter på dem.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

194

Article 58

Protection of confidential information

Article 58

Protection des informations confidentielles

To protect the trade secrets, personal data or other confidential information of a party to the proceedings or of a third party, or to prevent an abuse of evidence, the Court may order that the collection and use of evidence in proceedings before it be restricted or prohibited or that access to such evidence be restricted to specific persons.

Afin de protéger les secrets des affaires, les données à caractère personnel ou d'autres informations confidentielles d'une partie à la procédure ou d'un tiers, ou afin d'empêcher un détournement de preuve, la Juridiction peut ordonner que la collecte et l'utilisation de preuves au cours de la procédure soient restreintes ou interdites ou que l'accès à ces preuves soit limité à des personnes déterminées.

Article 59

Order to produce evidence

Article 59

Ordonnance de production des preuves

1. At the request of a party which has presented reasonably available evidence sufficient to support its claims and has, in substantiating those claims, specified evidence which lies in the control of the opposing party or a third party, the Court may order the opposing party or a third party to present such evidence, subject to the protection of confidential information. Such order shall not result in an obligation of self-incrimination.

1. À la demande d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et a précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse ou d'un tiers, la Juridiction peut ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse ou un tiers, sous réserve que la protection des informations confidentielles soit assurée. Cette ordonnance n'emporte pas obligation pour cette partie de déposer contre ellemême.

2. At the request of a party the Court may order, under the same conditions as specified in paragraph 1, the communication of banking, financial or commercial documents under the control of the opposing party, subject to the protection of confidential information.

2. À la demande d'une partie, la Juridiction peut, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1, ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des informations confidentielles soit assurée.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

195

Artikel 58

Schutz vertraulicher Informationen

Artikel 58

Skydd för förtrolig information

Das Gericht kann zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, personenbezogenen Daten oder sonstigen vertraulichen Informationen einer Verfahrenspartei oder eines Dritten oder zur Verhinderung eines Missbrauchs von Beweismitteln anordnen, dass die Erhebung und Verwendung von Beweisen in den vor ihm geführten Verfahren eingeschränkt oder für unzulässig erklärt werden oder der Zugang zu solchen Beweismitteln auf bestimmte Personen beschränkt wird.

För att skydda en parts eller tredje mans affärshemligheter, personuppgifter eller annan förtrolig information, eller för att förhindra missbruk av bevismaterial, får domstolen besluta att insamling och användning av bevismaterial i mål vid domstolen ska begränsas eller vara förbjuden, eller att sådant bevismaterial ska vara tillgängligt endast för vissa angivna personer.

Artikel 59

Anordnung der Beweisvorlage

Artikel 59

Föreläggande om att lägga fram bevisning

1. Auf Antrag einer Partei, die alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel zur hinreichenden Begründung ihrer Ansprüche vorgelegt und die in der Verfügungsgewalt der gegnerischen Partei oder einer dritten Partei befindlichen Beweismittel zur Begründung ihrer Ansprüche bezeichnet hat, kann das Gericht die Vorlage dieser Beweismittel durch die gegnerische Partei oder eine dritte Partei anordnen, sofern der Schutz vertraulicher Informationen gewährleistet wird. Eine solche Anordnung darf nicht zu einer Pflicht zur Selbstbelastung führen.

1. På begäran av en part som genom att lägga fram rimligt tillgänglig bevisning visat sannolika skäl för sin talan, och som till ytterligare stöd för sin talan har åberopat specifik bevisning som motparten eller en tredje man förfogar över, får domstolen ålägga motparten eller en tredje man att lägga fram bevisningen, förutsatt att förtrolig information skyddas. Ett sådant åläggande ska inte medföra någon skyldighet att belasta sig själv.

2. Das Gericht kann auf Antrag einer Partei unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 die Übermittlung von in der Verfügungsgewalt der gegnerischen Partei befindlichen Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen anordnen, sofern der Schutz vertraulicher Informationen gewährleistet wird.

2. På begäran av en part får domstolen under samma förutsättningar som anges i punkt 1 besluta att bank-, finans- eller affärshandlingar som motparten förfogar över ska läggas fram, förutsatt att förtrolig information skyddas.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

196

Article 60

Order to preserve evidence and to inspect premises

Article 60

Ordonnance de conservation des preuves et de descente sur les lieux

1. At the request of the applicant which has presented reasonably available evidence to support the claim that the patent has been infringed or is about to be infringed the Court may, even before the commencement of proceedings on the merits of the case, order prompt and effective provisional measures to preserve relevant evidence in respect of the alleged infringement, subject to the protection of confidential information.

1. À la demande du requérant qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles son brevet a été contrefait ou qu'une telle contrefaçon est imminente, la Juridiction peut, avant même l'engagement d'une action au fond, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de la contrefaçon alléguée, sous réserve que la protection des informations confidentielles soit assurée.

2. Such measures may include the detailed description, with or without the taking of samples, or the physiccal seizure of the infringing products, and, in appropriate cases, the materials and implements used in the production and/or distribution of those products and the documents relating thereto.

2. De telles mesures peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie matérielle des produits litigieux et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces produits ainsi que des documents s'y rapportant.

3. The Court may, even before the commencement of proceedings on the merits of the case, at the request of the applicant who has presented evidence to support the claim that the patent has been infringed or is about to be infringed, order the inspection of premises. Such inspection of premises shall be conducted by a person appointed by the Court in accordance with the Rules of Procedure.

3. La Juridiction peut, avant même l'engagement d'une action au fond, à la demande du requérant qui a présenté des éléments de preuve pour étayer ses allégations selon lesquelles son brevet a été contrefait ou qu'une telle contrefaçon est imminente, ordonner une descente sur les lieux. Cette descente sur les lieux est effectuée par une personne nommée par la Juridiction conformément au règlement de procédure.

4. At the inspection of the premises the applicant shall not be present itself but may be represented by an independent professional practitioner whose name has to be specified in the Court's order.

4. Lors de la descente sur les lieux, le requérant n'est pas présent en personne, mais il peut être représenté par un professionnel indépendant dont le nom figure dans l'ordonnance de la Juridiction.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

197

Artikel 60

Anordnung der Beweissicherung und der Inspektion von Räumlichkeiten

Artikel 60

Beslut om bevissäkring och om undersökning på stället

1. Auf Ersuchen des Antragstellers, der alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel zur Begründung der Behauptung, dass das Patent verletzt worden ist oder verletzt zu werden droht, vorgelegt hat, kann das Gericht selbst vor Einleitung eines Verfahrens in der Sache schnelle und wirksame einstweilige Maßnahmen zur Sicherung der rechtserheblichen Beweismittel hinsichtlich der behaupteten Verletzung anordnen, sofern der Schutz vertraulicher Informationen gewährleistet wird.

1. Redan innan prövningen av sakfrågan har inletts får domstolen, på begäran av en sökande som genom att lägga fram rimligt tillgänglig bevisning till stöd för sitt påstående om att ett patentintrång har begåtts eller kommer att begås, besluta om omedelbara och verksamma interimistiska åtgärder för att säkra relevant bevisning om det påstådda intrånget, förutsatt att förtrolig information skyddas.

2. Diese Maßnahmen können die ausführliche Beschreibung mit oder ohne Einbehaltung von Mustern oder die dingliche Beschlagnahme der verletzenden Erzeugnisse sowie gegebenenfalls der für die Herstellung und/oder den Vertrieb dieser Erzeugnisse verwendeten Materialien und Geräte und der zugehörigen Unterlagen umfassen.

2. Sådana åtgärder kan inbegripa en detaljerad beskrivning av intrångsprodukterna, med eller utan uttagande av provexemplar, eller beslag av produkterna och, där så är lämpligt, det material och verktyg som använts för framställning och/eller distribution av dessa produkter samt tillhörande dokumentation.

3. Das Gericht kann selbst vor Einleitung eines Verfahrens in der Sache auf Ersuchen des Antragstellers, der Beweismittel zur Begründung der Behauptung, dass das Patent verletzt worden ist oder verletzt zu werden droht, vorgelegt hat, die Inspektion von Räumlichkeiten anordnen. Eine Inspektion von Räumlichkeiten wird von einer vom Gericht nach Maßgabe der Verfahrensordnung bestellten Person vorgenommen.

3. Redan innan prövningen av sakfrågan har inletts, får domstolen, på begäran av en sökande som har lagt fram bevisning till stöd för sitt påstående om att ett patentintrång har begåtts eller kommer att begås, besluta om undersökning på stället. Undersökningen ska utföras av en person som är utsedd av domstolen i enlighet med rättegångsreglerna.

4. Der Antragsteller ist bei der Inspektion der Räumlichkeiten nicht zugegen; er kann sich jedoch von einem unabhängigen Fachmann vertreten lassen, der in der gerichtlichen Anordnung namentlich zu nennen ist.

4. Vid undersökning på stället får sökanden inte själv närvara men får företrädas av en oberoende, på området yrkesverksam person, vars namn måste anges i domstolens beslut.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

198

5. Measures shall be ordered, if necessary without the other party having been heard, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the proprietor of the patent, or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed.

5. Des mesures sont ordonnées, le cas échéant, sans que l'autre partie soit entendue, notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du brevet ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.

6. Where measures to preserve evidence or inspect premises are ordered without the other party in the case having been heard, the parties affected shall be given notice, without delay and at the latest immediately after the execution of the measures. A review, including a right to be heard, shall take place upon request of the parties affected with a view to deciding, within a reasonable period after the notification of the measures, whether the measures are to be modified, revoked or confirmed.

6. Dans les cas où des mesures de conservation des preuves ou une descente sur les lieux sont ordonnées sans que l'autre partie ait été entendue, les parties affectées en sont avisées, sans délai et au plus tard immédiatement après l'exécution des mesures. Une révision, y compris le droit d'être entendu, a lieu à la demande des parties affectées afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci doivent être modifiées, abrogées ou confirmées.

7. The measures to preserve evidence may be subject to the lodging by the applicant of adequate security or an equivalent assurance intended to ensure compensation for any prejudice suffered by the defendant as provided for in paragraph 9.

7. Les mesures de conservation des preuves peuvent être subordonnées à la constitution par le requérant d'une caution ou d'une garantie équivalente adéquate, destinée à assurer l'indemnisation de tout préjudice subi par le défendeur conformément au paragraphe 9.

8. The Court shall ensure that the measures to preserve evidence are revoked or otherwise cease to have effect, at the defendant's request, without prejudice to the damages which may be claimed, if the applicant does not bring, within a period not exceeding 31 calendar days or 20 working days, whichever is the longer, action leading to a decision on the merits of the case before the Court.

8. La Juridiction veille à ce que les mesures de conservation des preuves soient abrogées ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, si le requérant n'a pas engagé, dans un délai ne dépassant pas trente et un jours civils ou vingt jours ouvrables, le délai le plus long étant retenu, d'action conduisant à une décision au fond devant la Juridiction.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

199

5. Die Maßnahmen werden nötigenfalls ohne Anhörung der anderen Partei angeordnet, insbesondere dann, wenn durch eine Verzögerung dem Inhaber des Patents wahrscheinlich ein nicht wiedergutzumachender Schaden entstünde, oder wenn nachweislich die Gefahr besteht, dass Beweise vernichtet werden.

5. Åtgärderna ska beslutas, om nödvändigt utan att motparten hörs, särskilt om ett dröjsmål kan antas medföra irreparabel skada för rättighetshavaren eller om det finns en uppenbar risk för att bevisningen kan förstöras.

6. Werden Maßnahmen zur Beweissicherung oder Inspektion von Räumlichkeiten ohne Anhörung der anderen Partei angeordnet, so sind die betroffenen Parteien unverzüglich, spätestens jedoch unmittelbar nach Vollziehung der Maßnahmen davon in Kenntnis zu setzen. Auf Antrag der betroffenen Parteien findet eine Prüfung, die das Recht zur Stellungnahme einschließt, mit dem Ziel statt, innerhalb einer angemessenen Frist nach der Mitteilung der Maßnahmen zu entscheiden, ob diese abgeändert, aufgehoben oder bestätigt werden müssen.

6. Om åtgärder för bevissäkring eller undersökning på stället har beslutats utan att motparten i målet har hörts, ska berörda parter underrättas om detta utan dröjsmål, senast omedelbart efter det att åtgärderna har verkställts. En omprövning, innefattande en rätt att bli hörd, ska ske på begäran av berörda parter, så att det inom rimlig tid efter underrättelsen om åtgärderna kan beslutas om åtgärderna ska ändras, upphävas eller fastställas.

7. Die Maßnahmen zur Beweissicherung können davon abhängig gemacht werden, dass der Antragsteller eine angemessene Kaution stellt oder eine entsprechende Sicherheit leistet, um gemäß Absatz 9 eine Entschädigung des Antragsgegners für den von diesem erlittenen Schaden sicherzustellen.

7. Åtgärderna för att säkra bevisning får villkoras av att sökanden ställer tillräcklig säkerhet eller utfärdar en likvärdig garanti avsedd att täcka sådan ersättning till svaranden för skada som avses i punkt 9.

8. Das Gericht stellt sicher, dass die Maßnahmen zur Beweissicherung auf Antrag des Antragsgegners unbeschadet etwaiger Schadensersatzforderungen aufgehoben oder auf andere Weise außer Kraft gesetzt werden, wenn der Antragsteller nicht innerhalb einer Frist — die 31 Kalendertage oder 20 Arbeitstage nicht überschreitet, wobei der längere der beiden Zeiträume gilt — bei dem Gericht eine Klage anstrengt, die zu einer Sachentscheidung führt.

8. Domstolen ska på begäran av svaranden se till att åtgärder för att säkra bevisning upphävs eller upphör att gälla, dock utan att det inskränker möjligheten att kräva skadestånd, om inte sökanden inom en period som inte överstiger den längsta tiden av 31 kalenderdagar eller 20 arbetsdagar väcker talan hos domstolen om sakprövning i målet.

Prop. 2013/14:89 Bilaga 3

200

9. Where the measures to preserve evidence are revoked, or where they lapse due to any act or omission by the applicant, or where it is subsequently found that there has been no infringement or threat of infringement of the patent, the Court may order the applicant, at the defendant's request, to provide the defendant with appropriate compensation for any damage suffered as a result of those measures.

9. Dans les cas où les mesures de conservation des preuves sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu contrefaçon ou menace de contrefaçon d'un brevet, la Juridiction peut ordonner au requérant, à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier une indemnisation appropriée de tout dommage subi à la suite de ces mesures.

Article 61

Freezing orders

Article 61

Décisions de gel

1. At the request of the applicant which has presented reasonably available evidence to support the claim that the patent has been infringed or is about to be infringed the Court may, even before the commencement of proceedings on the merits of the case, order a party not to remove from its jurisdiction any assets located therein, or not to deal in any assets, whether located within its jurisdiction or not.

1. À la demande du requérant qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles son brevet a été contrefait ou qu'une telle contrefaçon est imminente, la Juridiction peut, avant même l'engagement d'une action au fond, ordonner à une partie de ne pas sortir du territoire qui relève de sa compétence des avoirs situés sur ce territoire ou de ne pas réaliser des transactions sur des avoirs, qu'ils soient ou non situés sur ce territoire.

2. Article 60(5) to (9) shall apply by analogy to the measures referred to in this Article.

2. L'article 60, paragraphes 5 à 9, s'applique par analogie aux mesures visées dans le présent article.