Prop. 2016/17:84

Kompetenskrav vid vissa fordonskontroller

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 januari 2017

Stefan Löfven

Anna Johansson (Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till den lagändring som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU av den 3 april 2014 om tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG. Det föreslås en ändring i fordonslagen (2002:574) som innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om krav på utbildning och kompetens för polismän och bilinspektörer som utför flygande inspektioner och kontroller av fordons last.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 20 maj 2017.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fordonslagen (2002:574).

2. Förslag till lag om ändring i fordonslagen (2002:574)

Härigenom föreskrivs1att 5 kap. 8 § fordonslagen (2002:574) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.

8 §2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om fordons beskaffenhet och utrustning samt i fråga om de kontrollformer som avses i denna lag meddela ytterligare föreskrifter om

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om fordons beskaffenhet och utrustning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om de kontrollformer som avses i denna lag när det gäller

1. kontrollens omfattning och besiktningsorganens verksamhet,

2. förutsättningarna för godkännande vid kontroll,

3. förelägganden och körförbud,

4. förutsättningarna för att bruka vissa fordon,

5. utbildnings- och kompetenskrav för besiktningstekniker, samt

5. utbildnings- och kompetenskrav för

a) besiktningstekniker, och

b) polismän och bilinspektörer som utför kontroller enligt 2 kap. 10 och 12 §§, och

6. avgifter. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. registrering, ibruktagande, försäljning, saluföring och användning av fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, fordonsdelar och annan utrustning till fordon,

2. att ett typgodkännande av fordon ska upphöra att gälla när nya krav som är tillämpliga på den godkända fordonstypen, varianten eller versionen blir obligatoriska,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG, i den ursprungliga lydelsen, samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU av den 3 april 2014 om tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG, i den ursprungliga lydelsen. 2 Senaste lydelse 2015:794.

3. tillverkares tillhandahållande av information och dokumentation om fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter,

4. tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och över efterlevnaden av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon, i den ursprungliga lydelsen, samt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, i den ursprungliga lydelsen,

5. skyldighet för besiktningsorganen att rapportera genomförande och utfall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som i övrigt behövs för att Transportstyrelsen och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt 5 kap. 3 a §,

6. avgifter för Transportstyrelsens tillsyn enligt 5 kap. 3 a–3 c §§ och för ärendehandläggning enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, samt om

7. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon, i den ursprungliga lydelsen, samt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, i den ursprungliga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 20 maj 2017.

3. Ärendet och dess beredning

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG, rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/46/EU samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU om tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG (i fortsättningen kallade besiktningspaketet) beslutades den 3 april 2014. De svenska versionerna av direktiven finns i bilagorna 1–3.

Inom Näringsdepartementet har promemorian Bemyndiganden i fordonslagen (2002:574) utarbetats. Lagförslaget i promemorian finns i bilaga 4. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 5. Remissvaren och en remissammanställning finns tillgängliga i Näringsdepartementets ärende N2016/05554/MRT.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 14 december 2016 att inhämta Lagrådets yttrande över ett lagförslag som är likalydande med propositionens lagförslag. Lagrådet lämnade förslaget utan erinran. Lagrådets yttrande finns i bilaga 6.

4. Nya utbildnings- och kompetenskrav vid vissa fordonskontroller

Medlemsstaterna ska senast den 20 maj 2017 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som krävs för att följa besiktningspaketet. Bestämmelserna i besiktningspaketet ska, förutom bestämmelserna om ett riskvärderingssystem, tillämpas från och med den 20 maj 2018. Till övervägande del genomförs besiktningspaketet genom ändringar i fordonsförordningen (2009:211).

Av artikel 13.1 i direktiv 2014/45/EU om periodisk provning framgår att medlemsstaterna ska säkerställa att trafiksäkerhetsprovningar utförs av inspektörer som uppfyller de minimikrav avseende kompetens och utbildning som fastställs i bilaga IV till det direktivet. I 5 kap. 8 § fordonslagen (2002:574) finns bestämmelser om bemyndiganden att meddela föreskrifter om bland annat kontroller av fordons beskaffenhet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får enligt 5 kap. 8 § första stycket 5 meddela föreskrifter för utbildnings- och kompetenskrav för besiktningstekniker. Direktivets minimikrav på den som genomför trafiksäkerhetsprovningar avseende kompetens och utbildning kan således genomföras genom föreskrifter meddelade med stöd av bemyndigandet i fordonslagen. Av artikel 8.4 i direktiv 2014/47/EU om tekniska vägkontroller framgår dock att mer ingående tekniska väg-

kontroller ska genomföras av inspektörer som uppfyller motsvarande minimikrav på kompetens och utbildning.

Av artikel 13.1 i direktiv 2014/47/EU om tekniska vägkontroller framgår vidare att ett fordon under en vägkontroll får underkastas en kontroll av sin lastsäkring för att säkerställa att lasten är säkrad på ett sådant sätt att den inte hindrar en säker körning eller utgör en risk för liv, hälsa, egendom eller miljön. Bestämmelsen om kontroll av ett fordons last är dispositiv men enligt artikel 13.4 ska medlemsstaterna, om sådana kontroller görs, se till att personal som deltar i sådana kontroller har lämplig utbildning.

5. Gällande rätt

5.1.1 Vissa kontroller av fordon

Besiktningar och provningar av fordon vid kontroll kan göras på olika sätt. Huvudregeln enligt 4 kap. 1 § fordonslagen (2002:574) är att registreringsbesiktningar, mopedbesiktningar, lämplighetsbesiktningar och kontrollbesiktningar endast får utföras av sådana besiktningsorgan som är ackrediterade av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

Flygande inspektioner sker enligt 2 kap. 10 § fordonslagen för att kontrollera att fordon som anträffas i trafik inte har försämrats i otillåten grad beträffande föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning som är av betydelse från miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt och att fordonet inte i övrigt avviker från det godkända utförandet.

5.1.2 Bemyndiganden

Nuvarande fordonslag kom att ersätta ett antal författningar och fick en ny författningsstruktur och de dåvarande bestämmelserna på fordonsområdet delades upp i olika författningsnivåer. I fordonslagen (2002:574) samlades bestämmelser som enligt regeringsformen måste meddelas genom lag och andra bestämmelser om fordonskontroll som är särskilt ingripande för den enskilde. Övriga bestämmelser om kontroll av fordon och grundläggande bestämmelser om fordons beskaffenhet och utrustning finns i fordonsförordningen (2009:211). Detaljbestämmelser och bestämmelser av administrativ art finns i myndighetsföreskrifter som meddelas av Transportstyrelsen (prop. 2001/02:130 s. 48 f.).

I prop. 2001/02:130 s. 101 konstaterades att de bestämmelser som skulle komma att meddelas med stöd av bemyndigandebestämmelsen i den nya lagen till viss del skulle vara straffsanktionerade. Mot bakgrund av ett tidigare påpekande av Lagrådet att det i sådana fall klart borde framgå av bemyndigandet vilka ämnen föreskrifterna kan komma att

reglera, utformades bemyndigandebestämmelsen så att det klart framgår vad föreskrifterna kan komma att reglera.

Enligt 5 kap. 8 § fordonslagen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om fordons beskaffenhet och utrustning samt, i fråga om de kontrollformer som avses i lagen, meddela ytterligare föreskrifter om bland annat kontrollens omfattning och besiktningsorganens verksamhet samt utbildnings- och kompetenskrav för besiktningstekniker.

Av 8 kap. 16 § fordonsförordningen framgår att Transportstyrelsen får meddela föreskrifter bland annat om fordons beskaffenhet och utrustning, om omfattningen av den kontroll som avses i förordningen samt om certifiering av en besiktningstekniker och den utbildning och kompetens som krävs för sådan certifiering.

5.1.3 Besiktningar

Besiktningar utförs av en besiktningstekniker. Enligt 1 kap. 3 § fordonslagen (2002:574) definieras besiktningstekniker som den som har anställning hos ett besiktningsorgan för att utföra besiktningar. Besiktningsorganet ska vara ett sådant organ som anges i 4 kap. 1 § samma lag.

Enligt 3 kap. 3 § första stycket fordonslagen har en besiktningstekniker vid kontroll enligt lagen rätt till tillträde till fordon och slutna utrymmen i ett fordon. Som påpekades i förarbetena inkräktar dessa rättigheter på det i regeringsformen garanterade skyddet mot husrannsakan och liknande intrång (prop. 2001/02:130 s. 86). Rätt till tillträde till fordonet och till slutna utrymmen måste därför vara reglerade i lag.

Av 4 kap. 2 § fordonslagen framgår att en besiktningstekniker ska ha den utbildning och kompetens som framgår av föreskrifter som meddelats med stöd av 5 kap. 8 § samma lag. Bestämmelsen infördes i samband med att fordonsbesiktningsverksamheten var föremål för omreglering. Samtidigt ändrades bestämmelserna om bemyndigande att meddela föreskrifter för bland annat kontroller av fordons beskaffenhet i 5 kap. 8 §. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får enligt första stycket 5 meddela föreskrifter om utbildning- och kompetenskrav för besiktningstekniker.

Av förarbetena till ändringen framgår att bemyndigandet infördes för att garantera att besiktningsarbetet även efter monopolets upphörande skulle utföras av besiktningstekniker med tillräckliga kvalifikationer (prop. 2009/10:32 s. 68 f.).

Regeringen fann inget behov av att ändra definitionen av besiktningstekniker men konstaterade att vissa detaljer kring utbildnings- och kompetenskrav samt rapporteringsrutiner behövde regleras genom förordning eller myndighetsföreskrifter. Närmare bestämmelser finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:90) om krav på utbildning och kompetens för certifiering av besiktningstekniker.

5.1.4 Flygande inspektioner

Tekniska vägkontroller – eller flygande inspektioner som kontrollen benämns i Sverige – ska enligt 2 kap. 10 § fordonslagen genomföras av en polisman eller en bilinspektör som förordnats av Polismyndigheten.

Närmare bestämmelser om hur genomförandet av en flygande inspektion ska gå till finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:85) om flygande inspektion.

5.1.5 Kontroll av last

Kontroll av fordons last sker i enlighet med 2 kap. 12 § fordonslagen för att kontrollera att ett fordon är lastat på föreskrivet sätt. Även denna kontroll ska utföras av en polisman eller en bilinspektör.

Närmare bestämmelser om bland annat generella krav på fastsäkring och lastsäkringsmetoder finns i de fortfarande gällande Statens trafiksäkerhetsverks föreskrifter (TSVFS 1978:10) om säkring av last på fordon under färd. Dessa föreskrifter är utfärdade med stöd av vägtrafikkungörelsen (1972:603) som har upphört att gälla. Bemyndigande att meddela föreskrifter saknas således i dag.

6. Utökat bemyndigande

Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om krav på utbildning och kompetens för polismän och bilinspektörer som utför flygande inspektioner och kontroller av fordons last.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser är positiva till förslaget. Skälen för regeringens förslag: Besiktningspaketet ställer vissa grundläggande krav på medlemsstaterna i fråga om besiktningar och frågor som hänger samman med denna kontrollform och andra kontrollformer. Den övervägande delen av bestämmelserna i besiktningspaketet kan genomföras i svensk rätt på förordningsnivå. Vissa bestämmelser bör emellertid införas i lag.

Av regeringens proposition Fordonslag, m.m. (prop. 2001/02:130 s. 49 f.) framgår:

”Enligt 2 kap. 6 § regeringsformen är varje medborgare gentemot det allmänna skyddad mot bland annat husrannsakan och liknande intrång. Med husrannsakan förstås varje av myndighet företagen undersökning av hus, rum eller slutet förvaringsställe oavsett syftet med undersökningen (se prop. 1975/76:209 s. 147). Vidare följer av 2 kap. 8 § regeringsformen att varje medborgare är tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna detta. Enligt 2 kap. 12 § regeringsformen får de fri- och rättigheter som avses i bland annat 6 och 8 §§ i viss utsträckning begränsas genom lag.”

Vidare konstateras:

”I den del regleringen på fordonsområdet innefattar olika former av besiktningar eller andra inspektioner som kräver att besiktningsmannen, polisen eller någon annan har tillträde till slutna utrymmen, torde det därför krävas att en sådan rätt för besiktningsmannen eller polismannen meddelas genom lag.”

När det gäller de befogenheter som krävs vid kontroll av fordon påpekas i prop. 2001/02:130 s. 86 att rätten till tillträde till fordon, till slutna utrymmen i fordon eller till ett företags lokaler eller liknande innebär en inskränkning i det i regeringsformen garanterade skyddet mot husrannsakan och liknande intrång. Rätt till tillträde till fordonet och till slutna utrymmen måste därför vara reglerat i lag. När den nya fordonslagen tillkom infördes en bestämmelse om detta i 3 kap. 3 §. Bestämmelsen avser såväl kontroll av själva fordonet som dess last.

Vid omregleringen av besiktningsverksamheten ändrades strukturen för densamma. I förarbetena anges att de rättigheter som då tilldelades en besiktningstekniker anställd av t.ex. Aktiebolaget Svensk Bilprovning förstås behövde tillkomma även besiktningstekniker som arbetar hos ett ackrediterat besiktningsorgan (prop. 2009/10:32 s. 69). Eftersom kontrollbesiktningarna i praktiken utförs av bara en person slogs fast att det är viktigt att det säkerställs att denna person fortsättningsvis har adekvat och tillräcklig kompetens. Bestämmelsen i 5 kap. 8 § fordonslagen (2002:574) kompletterades därför med ett bemyndigande att meddela föreskrifter om utbildnings- och kompetenskrav för besiktningstekniker. Närmare bestämmelser finns, som nämnts ovan, i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:90) om krav på utbildning och kompetens för certifiering av besiktningstekniker.

För att genomföra bestämmelserna i artikel 8.4 och i artikel 13.4 i direktiv 2014/47/EU om tekniska vägkontroller rörande minimikrav på kompetens och utbildning för inspektörer och annan personal som genomför tekniska vägkontroller och kontroller av lastsäkring bör regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer även få meddela föreskrifter om utbildnings- och kompetenskrav för polismän och bilinspektörer som utför kontroller enligt 2 kap.10 och 12 §§fordonslagen. Bemyndigandebestämmelsen i 5 kap 8 § fordonslagen bör därför kompletteras.

Transportstyrelsen får enligt 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) meddela föreskrifter om certifiering av en besiktningstekniker och den utbildning och kompetens som krävs för sådan certifiering. Transportstyrelsen bör även få bemyndigande att meddela föreskrifter om utbildnings- och kompetenskrav för polismän och bilinspektörer som utför kontroller enligt 2 kap.10 och 12 §§fordonslagen.

Eftersom det för närvarande saknas ett bemyndigande att meddela sådana föreskrifter avseende last och lastsäkring bör även ett sådant bemyndigande införas.

Hänvisningar till S6

7. Ikraftträdande

Regeringens förslag: Lagändringen ska träda i kraft den 20 maj 2017.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Ingen remissinstans har berört frågan. Skälen för regeringens förslag: Medlemsstaterna ska senast den 20 maj 2017 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som krävs för att följa direktivet. Den föreslagna lagändringen bör träda i kraft det datumet.

8. Konsekvenser

8.1. Allmänt

Förslaget att införa ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om krav på utbildning och kompetens för polismän och bilinspektörer som utför flygande inspektioner och kontroller av fordons last medför inga omedelbara konsekvenser. Krav som följer av direktivet 2014/47/EU om tekniska vägkontroller kommer till övervägande del att införas i svensk rätt på förordnings- och föreskriftsnivå.

8.2. Ekonomiska konsekvenser för statliga myndigheter

8.2.1. Transportstyrelsen

Förslaget bedöms medföra marginella ekonomiska konsekvenser för Transportstyrelsen. Transportstyrelsen har redan i dag meddelat föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:85) om flygande inspektion. Transportstyrelsen kommer att revidera dessa samt även de nuvarande lastsäkringsföreskrifterna (TSVFS 1978:10). Kostnaderna bedöms kunna hanteras inom befintlig ram på Transportstyrelsens förvaltningsanslag.

8.2.2. Polismyndigheten

Genom det föreslagna bemyndigandet möjliggörs ett genomförande av en bestämmelse i direktivet 2014/47/EU. De krav som kan medföra ökade kostnader för Polismyndigheten grundar sig på direktivet 2014/47/EU om tekniska vägkontroller och beror inte på den föreslagna lagändringen. Polismyndigheten kan få ökade kostnader med anledning av de utbildningsinsatser som måste göras med hänsyn till de nya föreskrivna kraven på utbildnings- och kompetenskrav för polismän och bilinspektörer som utför flygande inspektioner och kontroller av fordons

last. I budgetpropositionen för 2017 har regeringen föreslagit att Polismyndigheten ges ett ökat anslag om 10,7 miljoner kronor årligen för denna verksamhet.

8.3. Ekonomiska konsekvenser för övriga

Förslaget medför inga omedelbara ekonomiska konsekvenser för övriga.

9. Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i fordonslagen (2002:574)

5 kap.

8 §

Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om bland annat utbildnings- och kompetenskrav för besiktningstekniker. Det första stycket delas upp i två stycken. Ändringen är redaktionell.

Direktivet 2014/47/EU om tekniska vägkontroller ställer krav på utbildningsinsatser för inspektörer och annan personal som genomför tekniska kontroller, dvs. flygande inspektioner, och kontroller av lastsäkring. I Sverige genomförs denna typ av kontroller av polismän och bilinspektörer. För att säkerställa dessa befattningshavares kompetens bör det finnas en möjlighet för regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, att meddela föreskrifter om utbildnings- och kompetenskrav för poliser och bilinspektörer som genomför flygande inspektioner och lastsäkringskontroller. Andra stycket 5 kompletteras därför med ett sådant bemyndigande.

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.

14

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/45/EU

av den 3 april 2014

om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om

upphävande av direktiv 2009/40/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 91,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ( 1 ),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet ( 2 ), och

av följande skäl:

(1)

I sin vitbok av den 28 mars 2011 med titeln Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett

konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem av den 28 mars 2011 presenterade kommissionen en

”nollvision” med målet att reducera antalet dödsolyckor i trafiken i unionen till nära noll till 2050. Fordonsteknik

förväntas leda till stora förbättringar av säkerhetsresultaten inom vägtransporten, så att detta mål kan uppnås.

(2)

I sitt meddelande med titeln Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet: politiska riktlinjer för trafiksäkerhet

2011–2020 föreslog kommissionen att man med början 2010 ska halvera antalet döda i trafiken inom unionen

fram till 2020. För att uppnå detta mål angav kommissionen sju strategiska mål och identifierade åtgärder för

säkrare fordon, en strategi för att minska antalet skador och åtgärder för att förbättra säkerheten för sårbara

trafikanter, särskilt motorcyklister.

(3)

Trafiksäkerhetsprovningen ingår i en övergripande ordning vars syfte är att säkerställa att fordon hålls i ett säkert

och miljömässigt godtagbart skick under användning. Systemet bör omfatta periodiska trafiksäkerhetsprovningar

för alla fordon och tekniska vägkontroller för fordon som används för kommersiella transporter, samt föreskriva

ett förfarande för fordonsregistrering som gör det möjligt att upphäva ett tillstånd för ett fordon att användas på

vägarna om det utgör en direkt trafiksäkerhetsrisk. Periodisk provning bör vara det främsta verktyget för att

säkerställa fordons trafiksäkerhet. Tekniska vägkontroller av nyttofordon bör endast utgöra ett komplement till

periodisk provning.

(4)

Medlemsstaterna ska ha rätt att införa högre teststandarder än de som krävs genom detta direktiv.

(5)

Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten bör omfatta informationskampanjer till fordonsägare så att de utifrån

grundläggande kontroller av sina fordon skaffar sig goda arbetsmetoder och vanor.

(6)

Fordon med funktionsfel i de tekniska systemen påverkar trafiksäkerheten och kan leda till trafikolyckor med

skadade eller döda. Effekten av detta skulle kunna minskas om lämpliga förbättringar av systemet för trafiksäker­

hetsprovning genomfördes. Tidig upptäckt av ett trafiksäkerhetsrelevant fel på ett fordon skulle medverka till att

avhjälpa detta fel och därigenom till att undvika olyckor.

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/51

( 1

) EUT C 44, 15.2.2013, s. 128.

( 2 ) Europaparlamentets ståndpunkt av den 11 mars 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 24 mars 2014.

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

15

(7)

Fordon med felaktiga avgasreningssystem får större negativ effekt på miljön än väl underhållna fordon. Ett perio­

diskt system med trafiksäkerhetsprovningar skulle därför bidra till miljöförbättringar genom en minskning av

fordonens genomsnittliga avgasutsläpp.

(8)

Medlemsstaterna bör vidta lämpliga åtgärder för att förhindra negativ manipulering av eller ingrepp i säkerhets-

och miljörelevanta fordonskomponenter och fordonssystem, i synnerhet genom periodiska trafiksäkerhetsprovning­

ar, inklusive effektiva, proportionella, avskräckande och icke-diskriminerande sanktioner.

(9)

Under de två senaste decennierna har utsläppskraven för typgodkännande av fordon kontinuerligt skärpts. Dock

har inte strängare utsläppskrav på fordonen medfört att luftkvaliteten har förbättrats i förväntad utsträckning, i

synnerhet vad det gäller kväveoxider och fina luftburna partiklar. För framtida lösningar bör man noggrant

undersöka möjligheten att förbättra testcyklerna för att ta hänsyn till vägförhållandena, bland annat genom att

införa testmetoder för mätning av kväveoxidnivåer och gränsvärden för kväveoxidutsläpp.

(10) För fordon i utsläppsklasser Euro 6 och Euro VI blir systemen för omborddiagnos (OBD) allt effektivare, vilket gör

att de kan jämställas med standardiserade utsläppstester i trafiksäkerhetstester. För att göra det möjligt att använda

OBD vid trafiksäkerhetstester av fordon upp till utsläppsklasser Euro 5 och Euro V bör medlemsstaterna ha

möjlighet att godkänna denna testmetod i enlighet med tillverkarens rekommendationer och andra krav, för sådana

fordon där likvärdigheten, vid behov i enlighet med relevant lagstiftning om typgodkännande, har kontrollerats på

ett oberoende sätt.

(11) Flera tekniska standarder och krav avseende fordonssäkerhet har antagits i unionen. Det är nödvändigt att säker­

ställa, med hjälp av ett system med periodiska trafiksäkerhetsprovningar, att fordon fortsätter att uppfylla säker­

hetsstandarder. Systemet bör gälla för vissa fordonskategorier enligt definitionerna i Europaparlamentets och rådets

direktiv 2002/24/EG ( 1 ), Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG ( 2 ) och Europaparlamentets och

rådets direktiv 2007/46/EG ( 3 ).

(12) Hjultraktorer med en maximal konstruktionshastighet som överstiger 40 km/tim används allt oftare i stället för

lastbilar för lokala transporter och för kommersiella vägtransportändamål. De potentiella riskerna med sådana

fordon kan jämföras med de potentiella riskerna med lastbilar, och därför bör de fordon i den här kategorin som

huvudsakligen används på allmän väg genomgå trafiksäkerhetsprovning.

(13) Fordon av historiskt intresse anses bevara kulturarvet från den epok då de byggdes, och man utgår från att de

knappt används på allmänna vägar. Därför bör det överlåtas åt medlemsstaterna att fastställa periodiciteten när det

gäller trafiksäkerhetsprovning för sådana fordon. Det bör också överlåtas åt medlemsstaterna att reglera trafiksä­

kerhetsprovningen för andra typer av specialfordon.

(14) Fordon som uteslutande används i avlägset belägna områden i medlemsstaterna, särskilt på små öar med färre än

5 000 invånare eller i glesbefolkade områden med en befolkningstäthet under fem personer per kvadratkilometer,

används under förhållanden som kan kräva ett särskilt system för trafiksäkerhetsprovning. Därför bör medlems­

staterna ges behörighet att undanta dessa fordon från tillämpningen av detta direktiv.

(15) Trafiksäkerhetsprovning är en nationell verksamhet och bör därför utföras av medlemsstaterna eller av för ända­

målet utsedda offentliga eller privata organ under medlemsstaternas tillsyn. Medlemsstaterna bör utan undantag

vara fortsatt ansvariga för trafiksäkerhetsprovningen, även om det nationella systemet gör det möjligt för privata

organ att utföra trafiksäkerhetsprovningar, inklusive organ som också utför fordonsreparationer.

SV

L 127/52

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

( 1

) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon

och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG (EGT L 124, 9.5.2002, s. 1).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstrak­

torer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter

till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG (EUT L 171, 9.7.2003, s. 1).

( 3 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av

motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana

fordon (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).

16

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

(16) Medlemsstaterna bör ges befogenhet att utse provningscentrum som är belägna utanför deras territorium att utföra

trafiksäkerhetsprovningar av fordon som är registrerade på deras territorium, om dessa provningscentrum redan

har godkänts för provning av fordon av den medlemsstat där de är belägna.

(17) För inspektionen av fordon och särskilt för fordonens elektroniska säkerhetskomponenter är det av avgörande

betydelse att ha tillgång till de tekniska specifikationerna för varje enskilt fordon. Därför bör fordonstillverkare

tillhandahålla de data som är nödvändiga för kontroll av säkerhets- och miljörelaterade komponenters funktion.

Bestämmelserna avseende tillgång till reparations- och underhållsinformation bör också tillämpas för detta ända­

mål, så att inspektionscentrum får tillgång till all den information som krävs för trafiksäkerhetsprovning. Dessa

data bör inbegripa information som gör det möjligt att kontrollera funktionen hos fordonets säkerhetssystem, så

att sådana system kan kontrolleras vid en periodisk teknisk inspektion. Detta är av avgörande betydelse särskilt när

det gäller elektroniskt styrda system och bör omfatta alla delar som har installerats av tillverkaren.

(18) Fordon som används på allmänna vägar måste vara trafiksäkra när de används. Innehavaren av registreringsbeviset

och, i förekommande fall, fordonets brukare bör vara ansvariga för att fordonet hålls i ett trafiksäkert skick.

(19) Det är viktigt för trafiksäkerheten och dess effekter på samhället att de fordon som används på vägarna är i ett

fullgott tekniskt skick. Medlemsstaterna bör därför inte vara förhindrade att på frivillig basis tillåta ytterligare

trafiksäkerhetsprovning.

(20) För att ge innehavare av registreringsbevis viss flexibilitet bör medlemsstaterna kunna fastställa en period på flera

veckor under vilken den periodiska trafiksäkerhetsprovningen ska genomföras.

(21) Provningar under ett fordons livscykel bör vara relativt enkla, snabba och billiga men samtidigt vara effektiva för

att nå målen med detta direktiv.

(22) Trafiksäkerhetsprovningarna bör omfatta alla komponenter som är relevanta för fordonets specifika design, kon­

struktion och utrustning. Kompatibilitet mellan delar och komponenter, såsom mellan hjul och nav, bör ses som

en kritisk säkerhetskomponent och bör kontrolleras under trafiksäkerhetsprovningen. Med avseende på dessa

komponenter och med beaktande av fordonsteknikens nuvarande nivå bör moderna elektroniska system inkluderas

i förteckningen över de komponenter som ska provas. För att uppnå en harmonisering av trafiksäkerhetsprov­

ningen bör provningsmetoder fastställas för var och en av de komponenter som ska provas. Dessa komponenter

bör uppdateras mot bakgrund av den senaste forskningen och de tekniska framstegen när det gäller fordons­

säkerhet.

(23)

För att underlätta harmoniseringen och för att säkerställa enhetliga standarder bör en icke uttömmande förteckning

över de vanligaste felorsakerna tillhandahållas för alla komponenter som ska provas. För att uppnå enhetlighet i

bedömningen av det provade fordonets skick bör upptäckta fel bedömas enligt en gemensam standard.

(24) För att förbättra tillämpningen av principen om fri rörlighet inom unionen när det gäller omregistrering av ett

fordon, bör medlemsstaterna erkänna trafiksäkerhetsintyg som har utfärdas i andra medlemsstater. Detta bör inte

påverka medlemsstaternas rätt att kontrollera trafiksäkerhetsintyget och fordonsidentifieringen i samband med

omregistreringen samt att begära att en ny trafiksäkerhetsprovning utförs i enlighet med kraven i detta direktiv.

(25) Bedrägerier med vägmätare bör anses vara en straffbar överträdelse, eftersom manipulering av vägmätare kan leda

till en felaktig bedömning av fordonets trafiksäkerhet. Registrering av miltalet i trafiksäkerhetsintyget och inspek­

törens tillgång till denna information bör underlätta upptäckten av ingrepp i eller manipulering av vägmätare.

Utbytet av information om vägmätarställningar mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter bör kontrolleras av

kommissionen.

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/53

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

17

(26) Ett trafiksäkerhetsintyg bör utfärdas efter varje provning. Detta bör bland annat inbegripa information om for­

donsidentitet och om provningsresultaten. Provningsresultaten bör göras tillgängliga i elektronisk form. För att

säkerställa korrekt uppföljning av trafiksäkerhetsprovningar bör medlemsstaterna samla och lagra sådan infor­

mation i en databas, i synnerhet i syfte att analysera resultaten av den periodiska trafiksäkerhetsprovningen.

(27) Om brister hittas under en trafiksäkerhetsprovning, i synnerhet brister som utgör en risk för trafiksäkerheten, bör

innehavaren av registreringsbeviset och, i förekommande fall fordonets brukare, åtgärda dessa brister utan dröjsmål.

Vid farliga brister kan användningen av fordonen behöva begränsas tills bristerna har åtgärdats till fullo.

(28) Om ett kontrollerat fordon tillhör en fordonskategori som inte behöver registreras i den medlemsstat där det togs i

bruk, bör den medlemsstaten kunna kräva att provningsbeviset placeras på en synlig plats på fordonet.

(29) För att uppnå en hög provningskvalitet i hela unionen, bör provningsutrustning som ska användas vid testning,

utrustningens underhåll och dess kalibrering kontrolleras enligt de specifikationer som medlemsstaterna eller

tillverkarna ger.

(30) Alternativ utrustning som återspeglar tekniska framsteg och innovation på ett neutralt sätt bör kunna användas

förutsatt att en likvärdig hög kvalitet på provningen säkerställs.

(31) När medlemsstaterna godkänner provningscentrum på sitt territorium bör de beakta att Europaparlamentets och

rådets direktiv 2006/123/EG ( 1 ) inte är tillämpligt på tjänster av allmänt intresse på transportområdet.

(32) Provningscentrumen bör garantera objektivitet och hög kvalitet vid fordonsprovningen. För att uppfylla minimi­

kraven i fråga om kvalitetssäkring ska provningscentrumen därför uppfylla de krav som fastställts av den god­

kännande medlemsstaten.

(33) En hög standard på trafiksäkerhetsprovningar förutsätter att provningspersonalen har kunskaper och kompetens på

hög nivå. Ett utbildningssystem som omfattar grundutbildning och regelbunden påbyggnadsutbildning eller en

lämplig examination bör inrättas. En övergångsperiod bör fastställas för att möjliggöra en smidig övergång till det

periodiska utbildnings- eller examinationssystemet för den befintliga provningspersonalen. För att säkerställa en

hög nivå på utbildning, kompetens och provning bör medlemsstaterna kunna fastställa ytterligare kompetenskrav

och motsvarande krav på utbildning.

(34) Inspektörer bör när de utför trafiksäkerhetsprovningar agera oberoende, och deras bedömning bör inte påverkas av

någon intressekonflikt av till exempel ekonomisk eller personlig art. Därför bör det inte finnas någon direkt

koppling mellan inspektörernas ersättning och resultaten av trafiksäkerhetsprovningarna. Medlemsstaterna bör

kunna införa krav på att verksamheter ska hållas åtskilda, eller ge ett privat organ tillstånd att utföra såväl

trafiksäkerhetsprovningar som fordonsreparationer, även på samma fordon om tillsynsorganet på ett tillfredsstäl­

lande sätt har konstaterat att objektiviteten upprätthålls.

(35) Resultaten av trafiksäkerhetsprovningen bör inte ändras i kommersiellt syfte. Endast om resultaten av en trafik­

säkerhetsprovning som utförts av en inspektör är uppenbart felaktiga bör tillsynsorganet kunna ändra resultaten av

den provningen.

(36) För att säkerställa att provningen håller en konstant hög kvalitet bör medlemsstaterna inrätta ett kvalitetssäkrings­

system som omfattar förfarandena för godkännande, övervakning, återkallande och indragning eller upphävande av

godkännande att utföra trafiksäkerhetsprovningar.

SV

L 127/54

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

( 1

) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376,

27.12.2006, s. 36).

18

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

(37) Ackreditering av provningscentrum enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 ( 1 ) bör inte

utgöra en skyldighet för medlemsstaterna.

(38) I flera medlemsstater genomför ett stort antal privata godkända provningscentrum trafiksäkerhetsprovningar. För

att säkerställa ett effektivt informationsutbyte mellan medlemsstater i detta avseende bör nationella kontaktpunkter

utses.

(39) Trafiksäkerhetsprovning är en del av ett mer omfattande regleringssystem som gäller för fordon under hela deras

livscykel, från godkännande till registrering och inspektion till skrotning. Delning av den information som finns i

nationella och tillverkares elektroniska fordonsdatabaser bör i princip bidra till att förbättra effektiviteten i hela

administrationskedjan för fordon och bör även bidra till att minska kostnader och administrativa bördor. Kom­

missionen bör granska genomförbarhet, kostnader och fördelar när det gäller inrättandet av en elektronisk platt­

form för fordonsinformation genom att utnyttja befintliga och redan genomförda it-lösningar för internationellt

datautbyte, i syfte att minimera kostnaderna och undvika överlappning. När den genomför sin utvärdering bör

kommissionen bedöma vilket som är det lämpligaste sättet att sammankoppla de befintliga nationella systemen i

syfte att utbyta information om data som rör trafiksäkerhetsprovning och vägmätarställningar mellan medlems­

staternas behöriga myndigheter med ansvar för provning, registrering och godkännande av fordon, provningscent­

rumen, testutrustningstillverkarna och fordonstillverkarna. Kommissionen bör också granska genomförbarhet, kost­

nader och fördelar när det gäller insamling och lagring av tillgänglig information om de viktigaste säkerhets­

relaterade komponenterna på fordon som har varit inblandade i allvarliga olyckor samt möjligheten att i anony­

miserad form tillhandahålla information om olyckshistorik och vägmätarställningar till fordonsinspektörer, inne­

havare av registreringsbevis och olycksutredare.

(40) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av detta direktiv bör kommissionen tilldelas genomföran­

debefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

182/2011 (

2

).

(41) Kommissionen bör inte anta genomförandeakter som rör den information som fordonstillverkare ska göra till­

gänglig för trafiksäkerhetsprovningen om den kommitté som inrättas genom detta direktiv inte avger något

yttrande om det utkast till genomförandeakt som kommissionen har lagt fram.

(42) I syfte att uppdatera tilldelningen av fordonskategorier i artikel 2.1 och artikel 5.1 och 5.2, uppdatera punkt 3 i

bilaga I i fråga om metoder och anpassa punkt 3 i bilaga I med avseende på förteckningen över komponenter som

ska provas, provningsmetoder och bedömning av brister, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290

i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen. Det är av särskild betydelse att

kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommis­

sionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till

Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(43) Fordonstrafiksäkerheten har en direkt inverkan på säkerheten på vägarna och bör därför ses över regelbundet.

Kommissionen bör lämna en rapport om genomförandet och effekterna av detta direktiv, inklusive i fråga om dess

tillämpningsområde, provningsfrekvens, framtida förbättringar av trafiksäkerhetssystemet genom elektroniskt infor­

mationsutbyte samt möjligheten att i framtiden införa ömsesidigt erkännande av trafiksäkerhetsintyg.

(44) Provningsanläggningar och provningsutrustning som används i provningscentrumen bör uppfylla de krav som

uppställts för genomförande av trafiksäkerhetsprovningar. Eftersom detta kräver betydande investeringar och

anpassningar som kanske inte kan genomföras omedelbart, bör en period av fem år medges för att uppfylla dessa

krav. En motsvarande femårsperiod bör medges för att tillsynsorganen ska kunna uppfylla alla kriterier och krav

avseende godkännande av och tillsyn över provningscentrumen.

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/55

( 1

) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i

samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och

principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011,

s. 13).

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

19

(45) Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att förbättra trafiksäkerheten genom att fastställa gemensamma minimi­

krav och harmoniserade regler för utförande av trafiksäkerhetsprovning av fordon i unionen, inte i tillräcklig

utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av åtgärdens omfattning, kan uppnås bättre

på unionsnivå, kan unionen anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om

Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad

som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(46) Detta direktiv respekterar de grundläggande rättigheterna och iakttar de principer som erkänns i synnerhet i

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, till vilken det hänvisas i artikel 6 i fördraget

om Europeiska unionen.

(47) Detta direktiv integrerar och uppdaterar reglerna i kommissionens rekommendation 2010/378/EU ( 1 ) i syfte att

bättre reglera utfallet av trafiksäkerhetsprovning.

(48) Genom detta direktiv uppdateras de tekniska krav som fastställts i Europaparlamentets och rådets direktiv

2009/40/EG ( 2 ) och dess tillämpningsområde utvidgas för att i synnerhet inkludera bestämmelser om inrättandet

av provningscentrum och deras tillsynsorgan samt utseendet av inspektörer som ska anförtros utförandet av

trafiksäkerhetsprovningar. Det direktivet bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE, DEFINITIONER OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1

Syfte

Genom detta direktiv fastställs minimikrav för ett system med periodiska trafiksäkerhetsprovningar av fordon som

används på allmän väg.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1. Detta direktiv gäller fordon med en konstruktionshastighet som överstiger 25 km/tim i följande kategorier enligt

direktiv 2002/24/EG, direktiv 2003/37/EG och direktiv 2007/46/EG:

— Motorfordon som har konstruerats och tillverkats primärt för transport av personer och deras bagage och som har

högst åtta sittplatser utöver förarplatsen – fordonskategori M 1 .

— Motorfordon som har konstruerats och tillverkats primärt för transport av personer och deras bagage och som har

mer än åtta sittplatser utöver förarplatsen – fordonskategorierna M 2 och M 3 .

— Motorfordon som har konstruerats och tillverkats primärt för godstransport med en högsta vikt som inte överstiger

3,5 ton – fordonskategori N 1 .

— Motorfordon som har konstruerats och tillverkats primärt för godstransport med en högsta vikt som överstiger 3,5

ton – fordonskategorierna N 2 och N 3 .

— Släpvagnar som har konstruerats och tillverkats för gods- eller persontransport samt som husrum och med en högsta

vikt som överstiger 3,5 ton – fordonskategorierna O 3 och O 4 .

— Från och med den 1 januari 2022, två- eller trehjuliga fordon – fordonskategorierna L3e, L4e, L5e och L7e med en

motorvolym på mer än 125 cm 3 .

— Hjultraktorer i kategori T5 som främst används på allmän väg med en maximal konstruktionshastighet som överstiger

40 km/tim.

SV

L 127/56

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

( 1

) Kommissionens rekommendation 2010/378/EU av den 5 juli 2010 om bedömning av brister vid trafiksäkerhetsprovning i enlighet

med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/40/EG om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet

(EUT L 173, 8.7.2010, s. 74).

(

2

) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/40/EG av den 6 maj 2009 om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons

trafiksäkerhet (EUT L 141, 6.6.2009, s. 12).

20

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

2. Medlemsstater får undanta följande fordon som är registrerade på deras territorium från tillämpningen av detta

direktiv:

— Fordon som används under speciella förhållanden och fordon som aldrig eller praktiskt taget aldrig körs på allmän

väg, till exempel fordon av historiskt intresse eller fordon för tävlingsbruk.

— Fordon som omfattas av diplomatisk immunitet.

— Fordon som används av försvarsmakten, ordningsmakten, civilförsvaret eller räddningstjänsten.

— Fordon som endast används i jordbruks-, trädgårds-, skogsbruks-, lantbruks- eller fiskesyfte på den berörda medlems­

statens territorium och huvudsakligen på mark där sådan verksamhet bedrivs, såsom jordbruks- och skogsbruksvägar

eller åkermark.

— Fordon som endast används på små öar eller i glesbefolkade områden.

— Specialfordon för transport av cirkus- och nöjesparksutrustning med en maximal konstruktionshastighet som inte

överstiger 40 km/tim och som endast används inom den berörda medlemsstatens territorium.

— Fordon i fordonskategori L3e, L4e, L5e och L7e med en motorvolym som överstiger 125 cm 3 , där medlemsstaten har

infört effektiva alternativa trafiksäkerhetsåtgärder för två- eller trehjuliga fordon och där man i synnerhet beaktar

relevant trafiksäkerhetsstatistik för de fem senaste åren. Medlemsstaterna ska anmäla sådana undantag till kommis­

sionen.

3. Medlemsstaterna får införa nationella krav avseende trafiksäkerhetsprovning för fordon som är registrerade på deras

territorium och som inte omfattas av detta direktivs tillämpningsområde eller för fordon som förtecknas i punkt 2.

Artikel 3

Definitioner

Följande definitioner ska endast gälla i detta direktiv:

1. fordon: ett icke spårbundet motorfordon eller dess släpvagn.

2. motorfordon: ett motordrivet fordon på hjul som framdrivs av egen kraft med en maximal konstruktionshastighet som

överstiger 25 km/tim.

3. släpvagn: ett icke självgående fordon på hjul som har konstruerats och tillverkats för att dras av ett motorfordon.

4. påhängsvagn: en släpvagn som har konstruerats för att kopplas till ett motorfordon på så sätt att en den vilar på

motorfordonet och en väsentlig del av dess vikt och dess lasts vikt bärs av motorfordonet.

5. två- och trehjuliga fordon: motordrivna fordon med två hjul med eller utan sidovagn, trehjuliga motorcyklar och

fyrhjuliga motorcyklar.

6. fordon som är registrerat i en medlemsstat: ett fordon som är registrerat eller som tagits i bruk i en medlemsstat.

7. fordon av historiskt intresse: ett fordon som anses vara historiskt av den medlemsstat där fordonet är registrerat eller av

en av dess utsedda organ för godkännande och som uppfyller samtliga följande villkor

— Det tillverkades eller registrerades för första gången för minst 30 år sedan.

— Den specifika typen, i enlighet med definitioner i relevant unionsrätt eller nationell rätt, tillverkas inte längre.

— Det är historiskt bevarat och i originalskick och inga betydande förändringar har gjorts i huvudkomponenternas

tekniska karakteristika.

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/57

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

21

8. innehavare av registreringsbevis: den juridiska eller fysiska person i vars namn fordonet är registrerat.

9. trafiksäkerhetsprovning: inspektion i enlighet med bilaga I för att säkerställa att ett fordon är säkert att använda på

allmän väg och att det uppfyller de obligatoriska säkerhets- och miljökrav som ställs.

10. godkännande: ett förfarande genom vilket medlemsstaterna intygar att ett fordon uppfyller de relevanta administrativa

och tekniska kraven enligt direktiv 2002/24/EG, direktiv 2003/37/EG och direktiv 2007/46/EG.

11. brister: tekniska defekter och andra avvikelser från kraven som konstaterats vid en trafiksäkerhetsprovning.

12. trafiksäkerhetsintyg: en rapport från trafiksäkerhetsprovningen, som utfärdats av den behöriga myndigheten eller ett

provningscentrum och som innehåller resultatet av trafiksäkerhetsprovningen.

13. inspektör: en person som av en medlemsstat eller dess behöriga myndighet getts tillstånd att genomföra trafiksäker­

hetsprovningar i ett provningscentrum eller, i förekommande fall, på uppdrag av en behörig myndighet.

14. behörig myndighet: en myndighet eller ett offentligt organ som av en medlemsstat getts ansvar för hanteringen av

systemet för trafiksäkerhetsprovning inklusive, när det är lämpligt, genomförandet av trafiksäkerhetsprovningar.

15. provningscentrum: offentliga eller privata organ eller inrättningar som av en medlemsstat getts tillstånd att utföra

trafiksäkerhetsprovningar.

16. tillsynsorgan: ett eller flera organ som inrättats av en medlemsstat och som ansvarar för tillsyn över provningscent­

rum. Ett tillsynsorgan kan utgöra en del av den behöriga myndigheten eller de behöriga myndigheterna.

17. liten ö: ö med mindre än 5 000 invånare och som inte har någon förbindelse med andra delar av territoriet i form av

vägbroar eller vägtunnlar.

18. glesbefolkat område: fördefinierat område med en befolkningstäthet på mindre än fem personer per kvadratkilometer.

19. allmän väg: en för allmän trafik upplåten väg såsom lokala, regionala eller nationella vägar, huvudvägar, motor­

trafikleder eller motorvägar.

KAPITEL II

ALLMÄNNA SKYLDIGHETER

Artikel 4

Ansvarsområden

1. Varje medlemsstat ska se till att fordon som är registrerade på dess territorium, genomgår periodisk provning i

enlighet med detta direktiv på ett provningscentrum som godkänts av den medlemsstat i vilken fordonen i fråga är

registrerat.

2. Trafiksäkerhetsprovningar ska utföras av den medlemsstat där fordonet är registrerat, av ett offentligt organ som

utsetts av den medlemsstaten för detta uppdrag eller av organ eller institutioner, inklusive godkända privata sådana, som

utsetts av och övervakas av den medlemsstaten.

3. I enlighet med de principer som fastställts i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 ( 1 ) och

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 ( 2 ) vad gäller tillgång till information ska kommissionen

genom genomförandeakter och före den 20 maj 2018 anta

SV

L 127/58

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med

avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation

och underhåll av fordon (EUT L 171, 29.6.2007, s. 1).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer

vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om

ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och

2005/78/EG (EUT L 188, 18.7.2009, s. 1).

22

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

a) en uppsättning teknisk information om bromsutrustning, styrning, sikt, lampor, reflexer, elektrisk utrusning, axlar,

hjul, däck, upphängning, chassi, chassiinfästningar, annan utrustning och störningar som behövs för trafiksäkerhets­

provningen av de komponenter som ska provas och om användningen av de rekommenderade provningsmetoderna i

enlighet med punkt 3 i bilaga I, och

b) detaljerade regler om dataformat och om förfarandena för tillgång till den relevanta tekniska informationen.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 19.2.

Tillverkarna ska, kostnadsfritt eller till ett skäligt pris och utan diskriminering, tillhandahålla provningscentrum och

relevanta berörda myndigheter den tekniska information som avses i led a i första stycket.

Kommissionen ska undersöka möjligheten att inrätta en enda kontaktpunkt för denna tekniska information.

4. Medlemsstaterna ska se till att ansvaret för att hålla ett fordon i trafiksäkert skick fastställs i nationell rätt.

KAPITEL III

MINIMIKRAV FÖR TRAFIKSÄKERHETSPROVNING

Artikel 5

Datum och frekvens för provning

1. Fordon ska bli föremål för en trafiksäkerhetsprovning med minsta intervall enligt följande och utan att det påverkar

den flexibilitetsperiod som tillämpas i medlemsstaterna enligt punkt 3:

a) Fordonskategorierna M 1 och N 1 : fyra år efter fordonets första registrering och därefter vartannat år.

b) Fordon i kategori M 1 som används som taxi eller ambulans, fordonskategorierna M 2 , M 3 , N 2 , N 3 , O 3 och O 4 : ett år

efter första registrering och därefter varje år.

c) Fordon i kategori T5 som främst används på allmän väg till godstransporter: fyra år efter fordonets första registrering

och därefter vartannat år.

2. Medlemsstaterna ska upprätta lämpliga tidsintervall inom vilka fordonskategorierna L3e, L4e, L5e och L7e med en

motorvolym på mer än 125 cm 3 ska genomgå trafiksäkerhetsprovning.

3. Medlemsstaterna eller behöriga myndigheter får fastställa en rimlig period under vilken trafiksäkerhetsprovningen

ska utföras, förutsatt att perioden inte överstiger de intervall som fastställs i punkt 1.

4. Oaktat datumet för den senaste trafiksäkerhetsprovningen får den berörda medlemsstaten eller behöriga myndig­

heten begära att fordonet ska genomgå en trafiksäkerhetsprovning före det datum som avses i punkterna 1 och 2 i

följande fall:

— Efter en olycka som påverkar fordonets viktigaste säkerhetsrelaterade komponenter såsom hjul, fjädring, deformations­

zoner, krockkuddesystem, styrning eller bromsar.

— När fordonets säkerhets- och miljörelaterade system och komponenter har ändrats eller modifierats.

— Om innehavaren av ett fordons registreringsbevis har ändrats.

— När fordonet har uppnått en mätarställning på 160 000 km.

— I fall där trafiksäkerheten har påverkats kraftigt.

Artikel 6

Provningsmetod och innehåll

1. För fordonskategorier som omfattas av detta direktiv men med undantag för fordonskategori L3e, L4e, L5e och L7e

med motorvolym som överstiger 125 cm 3 , ska medlemsstaterna se till att trafiksäkerhetsprovningen omfattar åtminstone

de områden som avses i punkt 2 i bilaga I.

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/59

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

23

2. För varje område som avses i punkt 1 ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna eller provningscentrumet

utföra en trafiksäkerhetsprovning som minst omfattar de komponenter som avses i punkt 3 i bilaga I, med användning av

den rekommenderade metoden eller en likvärdig metod som har godkänts av en behörig myndighet och som är tillämplig

för provning av dessa komponenter, enligt vad som anges i punkt 3 i bilaga I. Provningen får också inbegripa kontroll av

att fordonets delar och komponenter uppfyller de säkerhets- och miljökrav som var gällande vid tiden för godkännandet

respektive efterjusteringen.

Provningarna ska utföras med hjälp av teknik och utrustning som är omedelbart tillgängliga utan användning av verktyg

för att montera isär eller avlägsna någon del av fordonet.

3. För fordonskategori L3e, L4e, L5e och L7e med motorvolym som överstiger 125 cm 3 ska medlemsstaterna fastställa

områden, komponenter och lämpliga metoder för provningen.

Artikel 7

Bedömning av brister

1. För varje komponent som ska provas återfinns i bilaga I en minimiförteckning över möjliga brister och deras

allvarlighetsgrad.

2. Brister som upptäcks vid den periodiska provningen av fordon ska kategoriseras i en av följande grupper:

a) Mindre brister, som inte har någon betydande inverkan på fordonets säkerhet eller påverkar miljön samt andra mindre

avvikelser från kraven.

b) Större brister som kan äventyra fordonets säkerhet eller påverka miljön eller som kan innebära att andra trafikanter

utsätts för risker, samt andra mer betydande avvikelser från kraven.

c) Farliga brister, som utgör en direkt och omedelbar risk för trafiksäkerheten eller påverkar miljön, vilka utgör ett giltigt

skäl för en medlemsstat eller dess behöriga myndigheter att förbjuda användningen av fordonet i fråga på allmän väg.

3. Ett fordon som har brister inom fler än en grupp enligt punkt 2 ska klassificeras enligt den allvarligare bristen. Ett

fordon som uppvisar flera brister inom samma kontrollområde, såsom definierat för provningens omfattning enligt punkt

2 i bilaga I, får klassificeras i närmaste högre allvarliga bristgrupp, om det kan påvisas att den kombinerade effekten av

dessa brister resulterar i en högre risk för trafiksäkerheten.

Artikel 8

Trafiksäkerhetsintyg

1. Medlemsstaterna ska se till att de provningscentrum, eller i förekommande fall de behöriga myndigheter, som har

utfört en trafiksäkerhetsprovning av ett fordon utfärdar ett trafiksäkerhetsintyg för fordonet som åtminstone anger de

standardiserade delar av motsvarande harmoniserade unionskoder som fastställs i bilaga II.

2. Medlemsstaterna ska se till att provningscentrumen, eller i förekommande fall de behöriga myndigheterna, till­

handahåller trafiksäkerhetsintyget eller, om det rör sig om ett elektroniskt trafiksäkerhetsintyg, en bestyrkt utskrift av ett

sådant intyg, till den person som uppvisar fordonet för provning.

3. Varje medlemsstater ska, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5, vid en omregistrering av ett fordon som

redan är registrerat i en annan medlemsstat, erkänna det trafiksäkerhetsintyg som utfärdats av den andra medlemsstaten

som om den själv hade utfärdat intyget, under förutsättning att trafiksäkerhetsintyget fortfarande är giltigt med avseende

på de frekvensintervall som den omregistrerande medlemsstaten har fastställt för periodiska trafiksäkerhetsprovningar. I

tveksamma fall får den omregistrerande medlemsstaten kontrollera trafiksäkerhetsintygets giltighet innan de erkänner det.

Medlemsstaterna ska överlämna en beskrivning av sitt trafiksäkerhetsintyg till kommissionen före den 20 maj 2018.

Kommissionen ska underrätta den kommitté som avses i artikel 19. Detta stycke ska inte gälla för fordonskategorierna

L3e, L4e, L5e och L7e.

4. Vid ett ägarbyte ska medlemsstaterna, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.4 och punkt 3 i den här

artikeln, principiellt erkänna trafiksäkerhetsintygets giltighet om fordonet har ett giltigt bevis på genomgången trafiksä­

kerhetsprovning.

SV

L 127/60

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

24

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

5. Från och med den 20 maj 2018 och senast den 20 maj 2021 ska provningscentrumen på elektronisk väg till den

behöriga myndigheten i medlemsstaten i fråga överlämna den information som nämns i de trafiksäkerhetsintyg som de

utfärdar. Informationen ska överlämnas inom skälig tid efter utfärdandet av varje trafiksäkerhetsintyg. Fram till det senare

datumet får provningscentrumen överlämna den relevanta informationen till den behöriga myndigheten på valfritt annat

sätt. Medlemsstaterna ska fastställa under hur lång period den behöriga myndigheten ska spara informationen. Perioden

får inte vara kortare än 36 månader, utan att detta påverkar tillämpningen av medlemsstaternas nationella skattesystem.

6. För kontroll av normalt monterade vägmätare ska medlemsstaterna se till att den information som finns från

föregående trafiksäkerhetsprovning görs tillgänglig för inspektörerna så snart den finns tillgänglig i elektronisk form.

När det konstateras att en vägmätare har manipulerats i syfte att sänka eller felaktigt ange uppgiften om fordonets

kilometerställning, ska sådan manipulering vara straffbar genom effektiva proportionella, avskräckande och icke-diskri­

minerande sanktioner.

7. Medlemsstaterna ska se till att resultaten från trafiksäkerhetsprovningen anmäls till eller görs elektroniskt tillgängliga

för den myndighet som är ansvarig för registrering av fordonet så snart som möjligt. Denna anmälan ska innehålla den

information som nämns i trafiksäkerhetsintyget.

Artikel 9

Uppföljning av brister

1. Om endast mindre brister har konstaterats ska provningen anses vara godkänd, bristerna ska åtgärdas och fordonet

ska inte genomgå en ny provning.

2. Vid större brister ska provningen anses vara underkänd. Medlemsstaten eller den behöriga myndigheten ska besluta

om en tidsperiod under vilken ett sådant fordon får användas innan det måste genomgå en ny trafiksäkerhetsprovning.

Den efterföljande provningen ska genomföras inom en period som fastställs av medlemsstaten eller den behöriga

myndigheten men senast två månader efter den första provningen.

3. Vid farliga brister ska provningen anses vara underkänd. Medlemsstaten eller den behöriga myndigheten får besluta

att fordonet i fråga inte får användas på allmän väg och att tillståndet för dess användning i vägtrafik upphävs under en

begränsad tid, utan att detta leder till att registreringsprocessen måste göras om, tills bristerna har åtgärdats och ett nytt

trafiksäkerhetsintyg har utfärdats som intygar att fordonet är i trafiksäkert skick.

Artikel 10

Provningsbevis

1. Provningscentrumet, eller i förekommande fall den behöriga myndigheten i den medlemsstat som har genomfört en

trafiksäkerhetsprovning av ett fordon som är registrerat på dess territorium, ska tillhandahålla ett bevis, till exempel en

notering i fordonets registreringsintyg, ett klistermärke, ett intyg eller någon annan lätt tillgänglig information, för varje

fordon som med godkänt resultat har genomgått en sådan provning. På beviset ska det datum anges när nästa trafik­

säkerhetsprovning senast ska utföras.

Medlemsstaterna ska meddela kommissionen en beskrivning av det beviset före den 20 maj 2018. Kommissionen ska i

sin tur underrätta den kommitté som avses i artikel 19.

2. Om det kontrollerade fordonet tillhör en fordonskategori som inte behöver registreras i den medlemsstat där det

togs i bruk, ska den medlemsstaten kunna kräva att provningsbeviset placeras på en synlig plats på det fordonet.

3. För att uppnå fri rörlighet ska varje medlemsstat erkänna det bevis som provningscentrumet eller behörig myn­

dighet i en annan medlemsstat har utfärdat enligt punkt 1.

KAPITEL IV

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Artikel 11

Provningsanläggningar och provningsutrustning

1. Medlemsstaterna ska se till att provningsanläggningar och provningsutrustning som används för genomförande av

trafiksäkerhetsprovningar uppfyller de tekniska minimikraven i bilaga III.

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/61

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

25

2. Medlemsstaterna ska se till att provningscentrumen, eller i förekommande fall den behöriga myndigheten, under­

håller provningsanläggningarna och provningsutrustningen i enlighet med de specifikationer som tillhandahålls av till­

verkarna.

3.

Utrustning som används för mätningar ska regelbundet kalibreras enligt bilaga III och kontrolleras i enlighet med de

specifikationer som tillhandahålls av den berörda medlemsstaten eller tillverkaren av utrustningen.

Artikel 12

Provningscentrum

1. De provningscentrum i vilka inspektörer utför trafiksäkerhetsprovningar ska godkännas av en medlemsstat eller dess

behöriga myndighet.

2. För att uppfylla minimikraven i fråga om kvalitetssäkring, ska provningscentrumen uppfylla de krav som anges av

den godkännande medlemsstaten. Provningscentrumen ska säkerställa objektivitet och hög kvalitet vid trafiksäkerhets­

provningarna.

Artikel 13

Inspektörer

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att trafiksäkerhetsprovningar utförs av inspektörer som uppfyller de minimikrav

avseende kompetens och utbildning som fastställs i bilaga IV. Medlemsstaterna får fastställa ytterligare krav i fråga om

kompetens och utbildning.

2. De behöriga myndigheterna eller, i förekommande fall, godkända utbildningscentrum ska utfärda ett intyg till

inspektörer som uppfyller minimikraven avseende kompetens och utbildning. Det intyget ska åtminstone innehålla

den information som nämns i punkt 3 i bilaga IV.

3. Inspektörer som är anställda eller godkända av behöriga myndigheter i medlemsstaterna eller av ett provningscent­

rum den 20 maj 2018 är undantagna från kraven i punkt 1 i bilaga IV.

4. När inspektören genomför en trafiksäkerhetsprovning ska han/hon vara fri från intressekonflikter för att, på ett för

medlemsstaten eller den behöriga myndigheten tillfredsställande sätt, säkerställa att en hög nivå av opartiskhet och

objektivitet upprätthålls.

5. Den person som uppvisar fordonet för provning ska informeras om brister som har upptäckts på fordonen och

som måste åtgärdas.

6. Resultaten av en trafiksäkerhetsprovning får vid behov endast ändras av tillsynsorganet, eller i enlighet med det

förfarande som fastställts av den behöriga myndigheten, om slutsatserna av trafiksäkerhetsprovningen är uppenbart

felaktiga.

Artikel 14

Tillsyn av provningscentrum

1. Medlemsstaterna ska säkerställa tillsyn av provningscentrumen.

2. Ett tillsynsorgan ska genomföra åtminstone de uppgifter som anges i punkt 1 i bilaga V och ska uppfylla kraven i

punkt 2 och 3 i den bilagan.

Medlemsstaterna ska offentliggöra de regler och förfaranden som omfattar organisation, uppgifter och krav, inbegripet

kravet på oberoende, som gäller för personal inom ett tillsynsorgan.

3. Provningscentrum som drivs direkt av en behörig myndighet är undantagna från kraven avseende godkännande och

tillsyn om tillsynsorganet är en del av den behöriga myndigheten.

4. Kraven i punkterna 2 och 3 i denna artikel kan anses vara uppfyllda av medlemsstater som kräver att provnings­

centrum ska ackrediteras enligt förordning (EG) nr 765/2008.

SV

L 127/62

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

26

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

KAPITEL V

SAMARBETE OCH INFORMATIONSUTBYTE

Artikel 15

Administrativt samarbete mellan medlemsstaterna

1. Medlemsstaterna ska utse en nationell kontaktpunkt som ansvarar för informationsutbytet med de andra medlems­

staterna och kommissionen med avseende på tillämpningen av detta direktiv.

2. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen namn och kontaktinformation för sina nationella kontaktpunkter

senast den 20 maj 2015 och ska utan dröjsmål informera kommissionen om eventuella förändringar i denna infor­

mation. Kommissionen ska upprätta en förteckning över alla kontaktpunkter och överlämna den till medlemsstaterna.

Artikel 16

Elektronisk plattform för fordonsinformation

Kommissionen ska granska genomförbarhet, kostnader och fördelar avseende inrättandet av en elektronisk plattform för

fordonsinformation genom att utnyttja befintliga och redan genomförda it-lösningar avseende internationellt utbyte av

data, så att kostnaderna minimeras och överlappning undviks. I sin granskning ska kommissionen bedöma vilket som är

det lämpligaste sättet att sammankoppla de befintliga nationella systemen i syfte att underlätta utbyte av information om

data som rör trafiksäkerhetsprovning och vägmätarställningar mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter med ansvar

för provning, registrering och godkännande av fordon, provningscentrumen, tillverkare av testutrustning och fordons­

tillverkarna.

Kommissionen ska också granska genomförbarhet, kostnader och fördelar avseende insamling och lagring av tillgänglig

information om de viktigaste säkerhetsrelaterade komponenterna på fordon som har varit inblandade i allvarliga olyckor

samt möjligheten att i anonymiserad form tillhandahålla information om olyckshistorik och vägmätarställningar till

inspektörer, innehavare av registreringsbevis och olycksutredare.

KAPITEL VI

DELEGERADE AKTER OCH GENOMFÖRANDEAKTER

Artikel 17

Delegerade akter

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 18 för att

— vid behov enbart uppdatera bestämningarna av fordonskategori som avses i artikel 2.1 och artikel 5.1 och 5.2 om det

sker ändringar i fordonskategorierna till följd av ändringar av den lagstiftning för typgodkännande som avses i

artikel 2.1, utan att detta påverkar provningarnas omfattning och frekvens.

— uppdatera punkt 3 i bilaga I med avseende på metoder i de fall då effektivare provningsmetoder utvecklas och utan att

utvidga förteckningen över komponenter som ska provas,

— anpassa punkt 3 i bilaga I efter en positiv kostnads-nyttoanalys rörande förteckningen över komponenter som ska

provas, provningsmetoder, orsaker till underkännande och bedömning av brister, vid ändring av obligatoriska krav

som är relevanta för typgodkännande i unionens säkerhets- eller miljölagstiftning.

Artikel 18

Utövande av delegeringen

1.

Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 17 ska ges till kommissionen för en period av fem år

från och med den 19 maj 2014. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenheter senast nio

månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med

perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader

före utgången av perioden i fråga.

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/63

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

27

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 17 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får

verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet

datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5. En delegerad akt som har antagits enligt artikel 17 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet

har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs

Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet före utgången av den perioden har underrättat

kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets

eller rådets initiativ.

Artikel 19

Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska bistås av en kommitté (trafiksäkerhetskommittén). Den kommittén ska vara en kommitté i den

mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas. Om inte kommittén avger

något yttrande ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt, och artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU)

nr 182/2011 ska tillämpas.

KAPITEL VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 20

Rapportering

1. Kommissionen ska senast den 30 april 2020 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om genom­

förandet och effekterna av detta direktiv, i synnerhet vad gäller graden av harmonisering av periodiska trafiksäkerhets­

provningar, effektiviteten hos bestämmelserna om dess tillämpningsområde, provningsfrekvens, ömsesidigt erkännande av

trafiksäkerhetsintyg och resultaten av granskningen av möjligheten att inrätta en elektronisk plattform för fordonsinfor­

mation, enligt vad som avses i artikel 16. Rapporten ska även innehålla en bedömning av huruvida det finns ett behov av

att uppdatera bilagorna, i synnerhet med hänsyn till tekniska framsteg och praxis. Rapporten ska överlämnas efter samråd

med den kommitté som avses i artikel 19 och när så är lämpligt åtföljas av lagstiftningsförslag.

2. Kommissionen ska senast den 30 april 2019 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet, på grundval av

oberoende studier, om det ändamålsenliga i att inkludera lätta släpvagnar och två- och trehjuliga fordon i tillämpnings­

området för detta direktiv. I rapporten ska kommissionen utvärdera utvecklingen av trafiksäkerhetsläget i unionen och,

för varje underkategori av L-fordon, jämföra resultaten av nationella vägtrafikåtgärder utifrån det genomsnittliga avstånd

dessa fordon har körts. Kommissionen ska framför allt bedöma huruvida standarderna och kostnaderna för periodisk

trafiksäkerhetsprovning för varje fordonskategori står i proportion till de trafiksäkerhetsmål som har fastställts. Rapporten

ska åtföljas av en detaljerad konsekvensbedömning där kostnaderna och nyttan i hela unionen analyseras, inklusive med

avseende på de specifika förhållandena i medlemsstaterna. Rapporten ska göras tillgänglig minst sex månader innan

eventuella lagförslag läggs fram för att, om så är lämpligt, i tillämpningsområdet för detta direktiv inkludera nya

fordonskategorier.

Artikel 21

Sanktioner

Medlemsstaterna ska besluta om de sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av bestämmelserna i detta direktiv och

ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de genomförs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella,

avskräckande och icke-diskriminerande.

Artikel 22

Övergångsbestämmelser

1. Medlemsstaterna får, under en period som inte överstiger fem år efter den 20 maj 2018, auktorisera användning av

provningsanläggningar och provningsutrustning som avses i artikel 11 som inte uppfyller minimikraven i bilaga III för

trafiksäkerhetsprovning.

SV

L 127/64

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

28

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

2. Medlemsstaterna ska tillämpa kraven i bilaga V senast från och med den 1 januari 2023.

Artikel 23

Införlivande

1. Medlemsstaterna ska senast den 20 maj 2017 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som krävs för

att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 20 maj 2018.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser, ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan

hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar

inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 24

Upphävande

Direktiv 2009/40/EG ska upphöra att gälla från och med den 20 maj 2018.

Artikel 25

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 26

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 april 2014.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

D. KOURKOULAS

Ordförande

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/65

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

29

BILAGA I

MINIMIKRAV FÖR REKOMMENDERADE PROVNINGSMETODER OCH PROVNINGSINNEHÅLL

1. ALLMÄNT

I den här bilagan anges de fordonssystem och fordonskomponenter som ska provas. Rekommenderade provnings­

metoder och de kriterier som ska användas för att fastställa om fordonets skick är acceptabelt beskrivs i detalj.

Provningen ska omfatta åtminstone de komponenter som förtecknas i punkt 3 nedan, förutsatt att dessa hör till

utrustningen i de fordon som provas i den berörda medlemsstaten. Provningen får också inbegripa kontroll av att

fordonets delar och komponenter uppfyller de säkerhets- och miljökrav som var gällande vid tiden för godkännandet

eller i förekommande fall efterjusteringen.

Om fordonets utformning inte möjliggör användningen av de provningsmetoder som anges i denna bilaga, ska

provningen utföras i enlighet med de rekommenderade provningsmetoder som godtagits av de behöriga myndighe­

terna. Den behöriga myndigheten måste vara säker på att säkerhets- och miljökraven är uppfyllda.

Provning av alla nedanstående komponenter ska betraktas som obligatorisk vid periodisk trafiksäkerhetsprovning, med

undantag för dem som är markerade med ”X”. Dessa avser fordonets skick och lämplighet att användas i trafiken men

betraktas inte som väsentliga vid trafiksäkerhetsprovning.

”Orsak till underkännande” är inte tillämplig i de fall då orsakerna avser krav som inte gällde enligt relevant lagstiftning

för godkännande av fordon vid den tidpunkt då fordonet första gången registrerades eller togs i bruk eller enligt

efterjusteringskrav.

Om en provningsmetod anges som visuell innebär det att inspektören, förutom att titta på objektet i fråga, i före­

kommande fall även bör handha det, utvärdera buller från det eller använda andra lämpliga inspektionsmedel utan att

använda någon utrustning.

2. PROVNINGENS OMFATTNING

Provningen ska omfatta minst följande områden:

0. Identifiering av fordonet

1. Bromsutrustning

2. Styrning

3. Sikt

4. Belysningsutrustning och delar av elsystemet

5. Axlar, hjul, däck och fjädring

6. Chassi och chassiinfästningar

7. Övrig utrustning

8. Störningar

9. Kompletterande provning för fordon för persontransport i kategorierna M 2 och M 3 .

3. INNEHÅLL I OCH METODER FÖR PROVNINGEN, BEDÖMNING AV BRISTER HOS FORDONET

Provningen ska omfatta åtminstone de komponenter som förtecknas i följande tabell, varvid de minimistandarder och

de rekommenderade metoder som anges i tabellen ska användas.

För varje fordonssystem och komponent som genomgår provning ska bedömningen av brister genomföras i enlighet

med kriterierna i den tabellen i varje enskilt fall.

Brister som inte tas upp i förteckningen i bilagan ska bedömas med hänsyn till trafiksäkerhetsrisken.

SV

L 127/66

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

30

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/67

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

0.

IDENTIFIERING

AV

FORDONET

0.1

Registrerings-skyltar (om

sådana behövs

enligt kraven

1

)

Okulär kontroll.

a)

Registreringsskyltar

saknas

eller

är

dåligt fästa

att

de

riskerar att

falla

av.

X

b)

Text

saknas

eller är

oläslig.

X

c)

Överensstämmer inte

med

fordonets

handlingar.

X

0.2

Fordonets identifierings-

/chassi-/serienummer

Okulär kontroll.

a)

Saknas

eller kan

inte

hittas.

X

b)

Ofullständigt,

oläsligt,

uppenbart

förfalskat

eller ej

överensstämmande med fordonshandlingarna.

X

c)

Oläsliga fordonshandlingar eller

skrivfel.

X

1. BROMSUTRUSTNING

1.1

Mekaniskt

skick och

funktion

1.1.1 Färdbromsens pedalaxel/manöverspak

Okulär kontroll

av

komponenterna

under

det att bromssystemet

manövreras.

Obs: Fordon med

servobromssystem

ska

kontrolleras när

motorn

är avstängd.

a)

Pedalaxeln svårmanövrerad.

X

b)

Stort

slitage eller

glapp.

X

1.1.2 Pedalens/manöverspakens skick och manöverorganets slaglängd

Okulär kontroll

av

komponenterna

under

det att bromssystemet

manövreras.

Obs: Fordon med

servobromssystem

ska

kontrolleras när

motorn

är avstängd.

a)

För

stor

eller för

liten

tillgänglig

slaglängd.

X

b)

Manöverorganet

utväxlar inte

korrekt.

Om

funktionen

är påverkad.

X

X

c)

Halkskyddsbeläggning

på bromspedalen

saknas,

har

lossnat

eller

slitits ned.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

31

SV

L 127/68

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

1.1.3

Vakuumpump eller

kompressor och behållare

Okulär kontroll

av

delarna vid

normal

drift. Kontrollera

den

tid

som

behövs

för

att bygga upp

lufttryck/vakuum

till säkert

driftvärde och

att

larmsystem,

flerkrets

­

skyddsventil och övertrycksventil

fungerar.

a)

Otillräckligt

lufttryck/vakuum för

att

aktivera

bromsen

minst

fyra gånger

efter

det

att

larmsystemet har

utlösts

(eller manometerutslaget signalerar

fara).

Minst två

aktiveringar

av

bromsen

efter

det att larm

­

systemet utlösts

(eller manometerutslaget signalerar

fa

­

ra).

X

X

b)

Den

tid som

behövs

för

att

bygga upp

lufttryck/va

­

kuum är för lång

för att uppfylla

kraven

1

.

X

c)

Flerkretsskyddsventilen

eller

övertrycksventilen

fun

­

gerar inte.

X

d)

Läckage

som

orsakar märkbar

trycksänkning

eller

för

­

nimbart läckage.

X

e)

Yttre skada

som sannolikt påverkar

bromssystemets

funktion.

Reservbromsens prestanda uppfylls

inte.

X

X

1.1.4

Indikator eller

mätare för

otillräckligt tryck

Funktionsprovning.

Felaktig

eller skadad indikator eller mätare.

Lågt tryck går inte att

identifiera.

X

X

1.1.5 Handmanövrerad bromsventil

Okulär kontroll

av

komponenterna

under

det att bromssystemet

manövreras.

a)

Manöverorganet

spräckt, skadat

eller

slitet.

X

b)

Ej

tillförlitlig

manövrering av

ventil eller

ej

tillförlitlig

ventil.

X

c)

Lösa

kopplingar eller

läckor i

systemet.

X

d)

Otillfredsställande funktion.

X

32

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/69

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

1.1.6 Parkeringsbromsaktivator, manöverarm, låsmekanism, elektrisk parkeringsbroms

Okulär kontroll

av

komponenterna

under

det att bromssystemet

manövreras.

a)

Låsmekanismen

otillräcklig.

X

b)

Slitage på manöverarmens axel

eller på låsmekanis

­

men.

Stort slitage.

X

X

c)

För

stor

slaglängd

(felaktig inställning).

X

d)

Aktivatorn saknas,

är skadad eller fungerar inte.

X

e)

Bristfällig

funktion,

varningsindikator felaktig.

X

1.1.7 Bromsventiler (bottenventiler, utloppsventiler, reglerventiler)

Okulär kontroll

av

komponenterna

under

det att bromssystemet

manövreras.

a)

Skadad

ventil

eller luftläckage.

Om

funktionen

är påverkad.

X

X

b)

Kompressorns

oljeförbrukning för

stor.

X

c)

Ventil

ej

tillförlitlig eller bristfälligt

monterad.

X

d)

Förlust

eller läckage

av

hydraulvätska.

Om

funktionen

är påverkad.

X

X

1.1.8

Kopplingar till

släpvagnens bromsanordning (elektriska och

pneumatiska)

Koppla

från

och till

bromssystemets kopp

­

ling mellan

dragfordon och släpvagn.

a)

Kran

eller

självtätande ventil

defekt.

Om

funktionen

är påverkad.

X

X

b)

Kran

eller ventil ej tillförlitlig

eller bristfälligt monterad.

Om

funktionen

är påverkad.

X

X

c)

Otillräcklig täthet.

Om

funktionen

är påverkad.

X

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

33

SV

L 127/70

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

d)

Otillräcklig funktion.

Bromsens funktion påverkad.

X

X

1.1.9 Energiackumulator, tryckluftsbehållare

Okulär kontroll.

a)

Behållare

lätt skadad eller

lätt korroderad.

Behållare

svårt skadad,

korroderad eller

otät.

X

X

b)

Avtappningsanordningens funktion

påverkad.

Avtappningsanordning fungerar inte.

X

X

c)

Behållare

felaktig

eller

bristfälligt

monterad.

X

1.1.10 Servostyrenheter, huvudcylinder (hydraulsystem)

Okulär kontroll

av

komponenterna

under

det att

bromssystemet manövreras,

om

möjligt.

a)

Servoenhet defekt

eller

ineffektiv.

Om den

inte fungerar.

X

X

b)

Huvudcylinder

defekt, broms

fungerar fortfarande.

Huvudcylinder defekt

eller

otät.

X

X

c)

Huvudcylinder bristfälligt

fastsatt,

broms

fungerar

fort

­

farande.

Huvudcylinder ej

tillförlitlig.

X

X

d)

För

liten

mängd

bromsvätska

under

markering för

mi

­

niminivå.

Bromsvätska långt

under

markering för

miniminivå.

Ingen

bromsvätska synlig.

X

X

X

e)

Lock

huvudcylindern saknas.

X

f)

Kontrollampan för

bromsvätska

lyser

eller är defekt.

X

g) Bristfällig

funktion

hos

varningsanordningen

för

bromsvätskenivå.

X

34

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/71

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

1.1.11 Bromsrör

Okulär kontroll

av

komponenterna

under

det att

bromssystemet manövreras,

om

möjligt.

a)

Hög

risk

för

funktionsfel eller brott.

X

b)

Otätheter

i rör

eller kopplingar (tryckluftbromssystem).

Otätheter i

rör eller kopplingar (hydraulbromssystem).

X

X

c)

Skadade

eller

kraftigt

korroderade rör.

Påverkar bromsarnas

funktion

genom

blockering

eller

hög risk för läckage.

X

X

d)

Felmonterade rör.

Risk för skada.

X

X

1.1.12 Bromsslangar

Okulär kontroll

av

komponenterna

under

det att

bromssystemet manövreras,

om

möjligt.

a)

Hög

risk

för

funktionsfel eller brott.

X

b)

Slangar

skadade,

skavda, snodda

eller

för

korta.

Skadade

eller

skavda

slangar.

X

X

c)

Otätheter

i

slangar

eller

kopplingar

(hydraulbroms

­

system).

Otätheter i

slangar eller kopplingar (hydraulbroms

­

system).

X

X

d)

Slangar

buktar

ut under

tryck.

Sladd

fungerar bristfälligt.

X

X

e)

Porösa slangar.

X

1.1.13

Bromsbelägg och

bromsklossar

Okulär kontroll.

a)

Stort

slitage på belägg

eller

klossar

(minimimarkering

har nåtts).

Stort

slitage på belägg

eller

klossar

(minimimarkering

syns inte).

X

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

35

SV

L 127/72

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

b)

Belägg

eller klossar

nedsmutsade

(av olja,

fett

etc.).

Bromsprestanda

påverkad.

X

X

c)

Belägg eller klossar

saknas eller är felmonterade.

X

1.1.14 Bromstrummor, bromsskivor

Okulär kontroll.

a)

Bromstrumma

eller bromsskiva

försliten.

Bromstrumma

eller

bromsskiva

kraftigt

försliten, re

­

pad, sprucken,

bristfälligt fastsatt eller skadad.

X

X

b)

Bromstrumma eller

bromsskiva nedsmutsad

(av olja,

fett etc.).

Bomstrumma

eller

bromsskiva påverkad.

X

X

c)

Bromstrumma

eller bromsskiva

saknas.

X

d)

Bromsskölden

bristfälligt fastsatt.

X

1.1.15

Bromskablar, stänger,

spakar, kopplingar

Okulär kontroll

av

komponenterna

under

det att

bromssystemet manövreras,

om

möjligt.

a)

Kabel skadad eller

bockad.

Bromsprestanda

påverkad.

X

X

b)

Stort

slitage eller korrosion på komponent.

Bromsprestanda

påverkad.

X

X

c)

Kabel, stång eller kopplingar

bristfälligt

fastsatta.

X

d)

Bristfällig kabelmontering.

X

e)

Begränsning

i

bromssystemets rörlighet.

X

f)

Onormala

rörelser

hos

spakar/kopplingar till

följd

av

felaktig inställning

eller onormalt

slitage.

X

36

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/73

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

1.1.16

Bromscylindrar (även

fjäderbromsar

och

hydraulcylindrar)

Okulär kontroll

av

komponenterna

under

det att

bromssystemet manövreras,

om

möjligt.

a)

Cylinder

sprucken

eller

skadad.

Bromsprestanda

påverkad.

X

X

b)

Läckande cylinder.

Bromsprestanda

påverkad.

X

X

c)

Cylinder

felaktig

eller bristfälligt

monterad.

Bromsprestanda

påverkad.

X

X

d)

Cylinder

kraftigt korroderad.

Risk för sprickor.

X

X

e)

För liten eller för stor slaglängd för cylindern.

Bromsprestanda

påverkad

(ingen

reserv

för

rörelse).

X

X

f)

Dammskydd skadat.

Dammskydd

saknas

eller

är

kraftigt skadat.

X

X

1.1.17

Lastkännande ventil

Okulär kontroll

av

komponenterna

under

det att

bromssystemet manövreras,

om

möjligt.

a)

Defekt förbindelse.

X

b)

Felaktigt

justerad förbindelse.

X

c)

Ventil

kärvar eller

fungerar

inte

(ABS

fungerar).

Ventil

kärvar

eller

fungerar

inte.

X

X

d)

Ventil

saknas (om

sådan

krävs).

X

e)

Tillverkarskylt saknas.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

37

SV

L 127/74

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

f)

Informationen oläslig

eller

överensstämmer

inte

med

kraven

1

.

X

1.1.18

Bromsjusterare och

indikatorer

Okulär kontroll.

a)

Bromsjusterare

är

skadad,

kärvar

eller

rör

sig

onormalt,

stort slitage eller

felaktig inställning.

X

b)

Defekt bromsjusterare.

X

c)

Felaktigt

installerad eller

utbytt.

X

1.1.19 Tillsatsbromsanordning (om

sådan monterats)

Okulär kontroll.

a)

Felaktig anslutning

eller

montering.

Om

funktionen

är påverkad.

X

X

b)

Systemet

uppenbart

felaktigt

eller saknas.

X

1.1.20

Automatisk

manövrering

av släpvagnsbromsar

Koppla

bort

bromskoppling

mellan

drag

­

fordon och släpvagn.

Släpvagnens bromsanordning

aktiveras

inte automatiskt

när bromskopplingen kopplas

ur.

X

1.1.21

Hela bromssystemet

Okulär kontroll.

a)

Övriga

systemenheter

(t.ex.

frostskyddspump, lufttork

etc.) har yttre skador eller är korroderade

att

broms

­

systemet

påverkas

negativt.

Bromsprestanda

påverkad.

X

X

b)

Lufttork eller frostskyddspump

ej

tillräckligt

tät.

Systemets funktioner har

påverkats.

X

X

c)

Komponent

felaktig eller

bristfälligt

monterad.

X

d)

Farlig ändring

av

någon

komponent

3

.

Bromsprestanda

påverkad.

X

X

38

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/75

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

1.1.22

Provanslutningar (om

sådana monterats)

Okulär kontroll.

a) Saknas.

X

b) Skadade.

Oanvändbara eller otäta.

X

X

1.1.23 Påskjutsbroms

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

Otillräcklig verkan.

X

1.2

Färdbromsens

prestanda och

verkan

1.2.1 Prestanda

Under prov

med

en bromsprovare

eller,

om detta

är

omöjligt,

genom bromsprov

på väg

där bromsarna aktiveras

successivt

upp till

maximal verkan.

a)

Otillräcklig bromsverkan

ett

eller

flera

hjul.

Ingen

bromsverkan

ett

eller

flera hjul.

X

X

b)

Bromsverkan på det

minst

bromsade

hjulet

en

axel

är mindre än 70

%

av den maximala

verkan

på andra

hjulet på

samma

axel. Alternativt avviker fordonet

vid

bromsprov

väg

för

mycket

från

körriktningen

vid

inbromsning.

Bromsverkan på det

minst

bromsade

hjulet

en

axel

är mindre än 50

%

av den maximala

verkan

på andra

hjulet på

samma

axel

om

fordonet

har

styraxlar.

X

X

c)

Ingen

gradvis bromsverkan

(låsning).

X

d)

Onormal fördröjning

före

bromsverkan

något hjul.

X

e)

Alltför

stora

variationer i

bromsverkan

under

ett

full

­

ständigt hjulvarv.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

39

SV

L 127/76

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

1.2.2 Verkan

Prov

med

en bromsprovare

eller,

om en

sådan inte kan

användas

av tekniska skäl,

genom

bromsprov

väg

med

hjälp av

en

retardationsmätare

som

kontrollerar

bromsverkan i förhållande till den

tillåtna

totalvikten

eller,

för

påhängsvagnar,

till

summan av

den tillåtna

axelbelastningen.

Fordon eller en släpvagn

med

en

högsta

tillåten vikt som

överstiger

3

500

kg

ska

kontrolleras enligt

de

standarder som

anges

av ISO

21069

eller motsvarande

metoder.

Bromsprov på väg ska genomföras

under

torra förhållanden

på en

plan,

rak väg.

Uppfyller

ej

nedanstående

minimivärden (

1

):

1. Fordon

som

registrerats

för

första

gången

efter

den

1

januari 2012:

Kategori M

1

:

58 %

Kategorierna M

2

och M

3

:

50 %

Kategori N

1

:

50 %

Kategorierna N

2

och N

3

:

50 %

Kategorierna O

2

,

O 3 och O

4

:

För

påhängsvagnar:

45

% (

2 )

För

släpvagn

med

dragstång:

50 %

X

2.

Fordon som

registrerats

för första

gången

före den

1

januari 2012:

Kategorierna M

1

,

M 2 och M

3

:

50

% (

3 )

Kategori N

1

:

45 %

Kategorierna N

2

och N

3

:

43

% (

4 )

Kategorierna O

2

,

O 3 och O

4

:

40

% (5 )

X

3.

Andra kategorier

Kategori L

(båda

bromsarna

tillsammans):

Kategori

L1e:

42 %

Kategorierna

L2e, L6e: 40

%

Kategori

L3e:

50 %

Kategori

L4e:

46 %

Kategorierna

L5e, L7e: 44

%

Kategori L

(bakre

hjulbroms):

Alla kategorier:

25

%

av fordonets

totala vikt

Mindre än 50

%

av ovanstående värden

har

uppnåtts.

X

X

40

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/77

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

1.3

Reservbromsens

prestanda och

verkan (vid

separata

system)

1.3.1 Prestanda

Om

reservbromssystemet är

separat

från

färdbromssystemet används

metoden

en

­

ligt 1.2.1.

a)

Otillräcklig bromsverkan

ett

eller

flera

hjul.

Ingen

bromsverkan

ett

eller

flera hjul.

X

X

b)

Bromsverkan på det

minst

bromsade

hjulet

en

axel

är mindre än 70

%

av den maximala

verkan

på andra

hjulet på

samma

axel. Alternativt avviker fordonet

vid

bromsprov

väg

för

mycket

från

körriktningen

vid

inbromsning.

Bromsverkan på det

minst

bromsade

hjulet

en

axel

är mindre än 50

%

av den maximala

verkan

på andra

hjulet på

samma

axel

om

fordonet

har

styraxlar.

X

X

c)

Ingen

gradvis bromsverkan

(låsning).

X

1.3.2 Verkan

Om

reservbromssystemet är

separat

från

färdbromssystemet används

metoden

en

­

ligt 1.2.2.

Bromsverkan

är

mindre

än

50

% (

6 )

av

verkan på

färdbromsen enligt avsnitt

1.2.2 i förhållande

till den

till

­

låtna totalvikten.

Mindre än 50

%

av ovanstående värden

för bromsverkan

har uppnåtts.

X

X

1.4

Parkeringsbromsens

prestanda och

verkan

1.4.1 Prestanda

Aktivera bromsen

under

provning

med

en

bromsprovare.

Bromsen fungerar

inte på

ena

sidan,

eller

fordonet avviker

för mycket från körriktningen

vid inbromsning

vid

bromsprov på väg.

Mindre än

50

%

av de

värden för

bromsverkan som

avses

i punkt

1.4.2 har uppnåtts

i förhållande

till

fordonets vikt

vid provning.

X

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

41

SV

L 127/78

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

1.4.2 Verkan

Prov

med en

bromsprovare.

Om

detta

inte

är möjligt,

provning genom

bromsprov på

väg antingen

med

en

retardationsmätare

eller

med fordonet i en backe med känd

lutning.

Ger för

alla fordonskategorier

en

bromskoefficient som

är

lägre än

16

%

i

förhållande till den

tillåtna totalvikten

eller,

när

det

rör

sig

om

motorfordon,

som

är

lägre

än

12

%

i

förhållande till

fordonets

tillåtna

totalvikt, om

detta

värde

är

högre.

Mindre än 50

%

av ovanstående

värden

bromsverkan har

uppnåtts.

X

X

1.5

Tillsatsbromsens prestanda

Okulär

kontroll

och om

är

möjligt

provning av om

systemet fungerar.

a)

Ingen

gradvis bromsverkan

(gäller

ej

motorbromsen).

X

b)

Systemet

fungerar ej.

X

1.6

Låsningsfria bromsar

(ABS-

bromsar)

Okulär

kontroll och

kontroll av

varnings

­

anordning och/eller

med användning av

elektroniskt fordonsgränssnitt.

a)

Felaktig varningsanordning.

X

b)

Systemfel på varningsanordningen.

X

c)

Hastighetssensorer

hjulen

saknas eller

är

skadade.

X

d)

Ledningar skadade.

X

e)

Andra

delar

saknas

eller

är skadade.

X

f) Systemet anger fel

via

det

elektroniska

fordonsgräns

­

snittet.

X

42

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/79

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

1.7

Elektriskt

bromssystem

(EBS)

Okulär

kontroll och

kontroll av

varnings

­

anordning och/eller

med användning av

elektroniskt fordonsgränssnitt.

a)

Felaktig varningsanordning.

X

b)

Systemfel på varningsanordningen.

X

c)

Systemet

anger fel

via

det

elektroniska fordonsgräns

­

snittet.

X

1.8 Bromsvätska

Okulär kontroll.

Bromsvätskan

är

förorenad

eller

innehåller sediment.

Hög risk för fel.

X

X

2. STYRNING

2.1

Mekaniskt skick

2.1.1

Styrinrättningens skick

Vrid

ratten

från

stopp

till stopp med

for

­

donet över

en smörjgrop

eller

en lyft

­

anordning, med hjulen

lyfta från marken

eller på vändskivor.

Okulär kontroll

av

styrinrättningens funktion.

a)

Styrningen svårmanövrerad.

X

b)

Styrarmsaxeln

vriden

eller

spåren

utslitna.

Påverkar funktionen.

X

X

c)

Stort

slitage på

styrarmsaxeln.

Påverkar funktionen.

X

X

d)

För

stor

rörelse på

styrarmsaxeln.

Påverkar funktionen.

X

X

e) Otätt.

Droppbildning.

X

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

43

SV

L 127/80

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

2.1.2

Infästning av

styrinrättningens hölje

Vrid ratten

eller styrstången medurs

och

moturs med

fordonet över en

smörjgrop

eller på en

lyftanordning och med

hjulens

vikt mot

marken, eller använd en

särskilt

anpassad kraftplatta.

Okulär kontroll

av

infästningen

av styrinrättningens

hölje

vid chassiet.

a)

Styrinrättningens

hölje ej

ordentligt

fäst.

Infästningarna är

lösa på ett farligt

sätt eller har

relativ

rörlighet mot

synligt

chassi/karosseri.

X

X

b)

Förlängda fästhål

i

chassiet.

Infästningarna

allvarligt påverkade.

X

X

c)

Fästskruvar saknas

eller

är

brottskadade.

Infästningarna

allvarligt påverkade.

X

X

d)

Styrinrättningens

hölje brottskadat.

Höljets stabilitet eller infästning

är påverkat.

X

X

2.1.3

Länksystemets skick

Gunga

ratten medurs

och

moturs med

for

­

donet över

en smörjgrop

eller

en lyft

­

anordning och

med hjulens

vikt

mot mar

­

ken, eller

använd en särskilt

anpassad

kraftplatta. Okulär

kontroll

av

styrkom

­

ponenterna med avseende

slitage,

brottskador och säkerhet.

a)

Relativ rörelse

mellan

komponenter

som

bör

vara fas

­

ta.

För stor rörelse

eller risk för

brott

i länksystemet.

X

X

b)

Stort

slitage vid

leder.

Mycket

allvarlig

risk

för

brott

i

länksystemet.

X

X

c)

Någon

komponent

brottskadad

eller deformerad.

Påverkar funktionen.

X

X

d)

Låsanordningar saknas.

X

e)

Felaktig

inriktning

av

komponenter

(t.ex. parallellstag

eller styrstag).

X

f)

Farlig ändring

3

.

Påverkar funktionen.

X

X

44

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/81

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

g)

Dammskyddet

skadat eller

slitet.

Dammskydd

saknas

eller

är

kraftigt förslitet.

X

X

2.1.4 Länksystemets manövrering

Gunga ratten medurs och moturs med for

­

donet över

en smörjgrop

eller

en lyft

­

anordning och

med hjulen

marken,

el

­

ler använd

en

särskilt

anpassad kraftplatta.

Okulär kontroll

av

styrkomponenterna

med

avseende

slitage, brottskador

och

säkerhet.

a)

Rörelse

länksystemet smutsar

ner

viss

del

av chas

­

siet.

X

b)

Styrningsstopp

fungerar inte

eller

saknas.

X

2.1.5 Servostyrning

Kontrollera

styrsystemet med

avseende

läckor och nivån i

hydraulvätskebehållaren

(om den är

synlig).

Kontrollera

att ser

­

vostyrningen fungerar

med

hjulen

på mar

­

ken och

motorn igång.

a)

Vätskeläckage eller

påverkad

funktion.

X

b)

För liten mängd

vätska (under markering för minimi

­

nivå).

Otillräcklig tank.

X

X

c)

Mekanismen

fungerar inte.

Styrningen påverkas.

X

X

d)

Mekanismen är brottskadad eller bristfälligt

fastsatt.

Styrningen påverkas.

X

X

e)

Felaktig inriktning

eller

nedsmutsning

av

komponen

­

ter.

Styrningen påverkas.

X

X

f)

Farlig ändring

3

.

Styrningen påverkas.

X

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

45

SV

L 127/82

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

g)

Kablar/mantlar skadade

eller

kraftigt

korroderade.

Styrningen påverkas.

X

X

2.2

Ratt, rattstång

och

styrstång

2.2.1

Skick på

ratt

och styrstång

Placera fordonet

över

en

smörjgrop

eller

på en

lyftanordning och med

hjulens

vikt mot

marken, dra och tryck på ratten

i linje med

rattstången,

tryck ratten/styrs

­

tången

i

olika

riktningar i

rät vinkel

mot

rattstången/styrgafflarna. Okulär

kontroll

av glapp

och skicket på elastiska

kopp

­

lingar och

kardanknutar.

a)

Relativ

rörelse mellan

ratt

och rattstång vilket tyder på

glapp.

Mycket

allvarlig

risk

för

brott

i

länksystemet.

X

X

b)

Låsanordning

rattnavet saknas.

Mycket

allvarlig

risk

för

brott

i

länksystemet.

X

X

c)

Rattnav,

krans eller ekrar är brottskadade eller sitter

löst.

Mycket

allvarlig

risk

för

brott

i

länksystemet.

X

X

2.2.2

Rattstång/

styrok och

styrgafflar

Placera fordonet

över

en

smörjgrop

eller

på en

lyftanordning och med

hjulens

vikt mot

marken, dra och tryck på ratten

i linje med

rattstången,

tryck ratten/styrs

­

tången

i

olika

riktningar i

rät vinkel

mot

rattstången/styrgafflarna. Okulär

kontroll

av glapp

och skicket på elastiska

kopp

­

lingar och

kardanknutar.

a)

Rattens

centrum rör sig

för mycket uppåt eller nedåt.

X

b)

Övre

delen

av

rattstången rör

sig

för

mycket

radiellt

från sin axel.

X

c)

Slitage

elastiska kopplingar.

X

d)

Bristfällig fastsättning.

Mycket

allvarlig

risk

för

brott

i

länksystemet.

X

X

e)

Farlig ändring

3

. X

46

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/83

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

2.3

Glapp

i

styrningen

Placera fordonet

över

en

smörjgrop

eller

på en

lyftanordning, med

fordonets

vikt

på hjulen,

om

möjligt med

motorn

igång

för fordon med servostyrning,

och med

hjulen riktade rakt framåt. Vrid ratten

för

­

siktigt

medurs

och

moturs

långt

som

möjligt utan att hjulen

förflyttar

sig. Oku

­

lär kontroll

av rörligheten.

För stort glapp i styrningen, till exempel om

en

punkt på

kransen förflyttar

sig mer än en

femtedel av

rattens

dia

­

meter eller inte överensstämmer

med

kraven

1

.

Säker styrning påverkad.

X

X

2.4

Hjulinställning (X)

2

Kontrollera inställningen

av styrda hjul

med

hjälp av

lämplig

utrustning.

Inställningen överensstämmer

inte med

informationen

från tillverkaren

eller med

kraven

1

.

Körning rakt fram

påverkad,

risk

för fel

i riktningsstabili

­

tet.

X

X

2.5

Vändskiva

för

släpvagnens

styraxel

Okulär kontroll

eller kontroll

med

hjälp av

en

särskilt

anpassad kraftplatta.

a)

Komponent

lätt skadad.

Komponent

svårt skadad

eller

sprucken.

X

X

b)

Stort glapp.

Körning rakt

fram

påverkad,

risk

för fel

i

riktningssta

­

bilitet.

X

X

c)

Bristfällig fastsättning.

Fastsättningen

allvarligt påverkad.

X

X

2.6

Elektrisk

servostyrning (EPS)

Okulär kontroll

och

kontroll

av

överens

­

stämmelse mellan rattens

och hjulens

vinklar då

motorn

startas/stängs

av, och/

eller med

användning

av

elektroniskt for

­

donsgränssnitt.

a)

Varningslampan för

EPS

anger

fel

systemet.

X

b)

Bristande

överensstämmelse

mellan rattens

och

hjulens

vinklar.

Styrningen påverkas.

X

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

47

SV

L 127/84

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

c)

Hjälpsystemet fungerar

inte.

X

d)

Systemet

anger fel

via

det

elektroniska fordonsgräns

­

snittet.

X

3. SIKT

3.1 Siktfält

Okulär kontroll

från

förarsätet.

Hinder i förarens

siktfält som

i hög

grad påverkar

sikten

framåt eller åt

sidorna (vindrutetorkares

utvändiga rengö

­

ringsområde).

X

Vindrutetorkares

invändiga

rengöringsområde

påverkat

el

­

ler yttre speglar

ej synliga.

X

3.2

Fönsterglasets skick

Okulär kontroll.

a)

Sprucken eller missfärgad

glasruta

eller transparent

ruta (om

sådan är tillåten)

(vindrutetorkares

utvändiga

rengöringsområde).

X

Vindrutetorkares

invändiga

rengöringsområde

påverkat

eller

yttre

speglar

ej

synliga.

X

b)

Glasruta

eller

transparent ruta

(inklusive

reflekterande

eller

tonad

film)

uppfyller inte

kraven

1

(vindrutetorka

­

res

utvändiga rengöringsområde).

X

Vindrutetorkares

invändiga

rengöringsområde

påverkat

eller

yttre

speglar

ej

synliga.

X

c)

Glas eller transparent

ruta

ej

i

acceptabelt

skick.

X

Sikt

genom

inre

vindrutetorkares rengöringsområde

starkt påverkad.

X

3.3

Backspeglar eller

annan

backanordning

Okulär kontroll.

a)

Spegel eller annan

anordning

saknas eller är inte

mon

­

terad enligt

kraven

1

(minst

två anordningar

för

sikt

bakåt tillgängliga).

X

Mindre än

två

anordningar för

sikt bakåt tillgängliga.

X

48

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/85

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

b)

Spegel eller enhet skadad eller lös.

X

Spegel eller

annan

anordning

fungerar

inte, är skadad,

sitter löst

eller är

bristfälligt

fastsatt.

X

c)

Nödvändigt

siktfält inte

täckt.

X

3.4 Vindrutetorkare

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

a)

Vindrutetorkare

fungerar

inte, saknas eller

överens

­

stämmer inte med kraven

1

.

X

b)

Torkarblad defekt.

X

Torkarblad saknas

eller

är

uppenbart defekta.

X

3.5 Vindrutespolare

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

Vindrutespolare

fungerar

ej

korrekt

(otillräcklig

mängd

spolarvätska

men

fungerande

pump

eller

felriktad

vatten

­

stråle).

X

Vindrutespolare fungerar

ej.

X

3.6

Avimningssystem (X)

2

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

Systemet fungerar

inte eller är uppenbart

defekt.

X

4.

LAMPOR, REFLEKTORER

OCH

ELEKTRISK UTRUSTNING

4.1 Strålkastare

4.1.1

Skick

och funktion

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

a)

Lampa/ljuskälla

saknas

eller är

defekt

(flera lampor/

ljuskällor, vid

LED-belysning

är

upp

till

en

tredjedel

av lamporna ur funktion).

Enkla lampor/ljuskällor,

vid LED-belysning allvarligt

påverkad sikt.

X

X

b)

Något

defekt

projektionssystem (reflektor

och

lins).

Projektionssystem allvarligt defekt

eller

saknas

(reflek

­

tor

och lins).

X

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

49

SV

L 127/86

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

c)

Lampan

bristfälligt fastsatt.

X

4.1.2 Inställning

Fastställ den

horisontella

inriktningen

av

varje strålkastare vid

halvljus med

hjälp

av

en

anordning

för

strålkastarinställning

eller ett

elektroniskt fordonsgränssnitt.

a)

Strålkastarens inställning

är

inte

inom

de

gränser

som

fastställs

i

kraven

1

.

X

b)

Systemet

anger fel

via

det

elektroniska fordonsgräns

­

snittet.

X

4.1.3

Av- och

påslagning

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering eller

med

hjälp

av ett

elektro

­

niskt fordonsgränssnitt.

a)

Omkopplarens

funktion

överensstämmer inte

med

kra

­

ven

1 (antal strålkastare

som

tänds samtidigt).

Överskrider

tillåten

främre

ljusintensitet.

X

X

b)

Manöverorganet fungerar bristfälligt.

X

c)

Systemet

anger fel

via

det

elektroniska fordonsgräns

­

snittet.

X

4.1.4

Överensstämmelse med

kraven

1

.

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

a)

Lampan,

det

avgivna

ljusets färg,

position,

intensitet

eller

märkning

överensstämmer inte

med

kraven

1

.

X

b)

Produkter

lins

eller

ljuskälla som

uppenbart

mins

­

kar ljusintensiteten

eller ändrar

färgen

på det avgivna

ljuset.

X

c)

Ljuskälla

och lampa är

ej

kompatibla.

X

4.1.5

Inställningsanordning (där

sådan är obligatorisk)

Okulär kontroll

och

om

möjligt kontroll

genom manövrering

eller

med hjälp

av

ett

elektroniskt fordonsgränssnitt.

a)

Anordningen

fungerar inte.

X

b)

Manuell

anordning

kan

inte

manövreras

från

förarplat

­

sen.

X

c)

Systemet

anger fel

via

det

elektroniska fordonsgräns

­

snittet.

X

50

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/87

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

4.1.6

Strålkastarrengörare (där

sådan är obligatorisk)

Okulär kontroll

och

om

möjligt kontroll

genom manövrering.

Anordningen

fungerar inte.

Om

gasurladdningslampor används.

X

X

4.2

Främre och bakre positionslyktor,

sidomarkeringslyktor,

breddmarkeringslyktor

och varselljus

4.2.1

Skick

och funktion

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

a)

Defekt ljuskälla.

X

b)

Defekt lins.

X

c)

Lampan

bristfälligt fastsatt.

Mycket allvarlig

risk för

att

den

faller av.

X

X

4.2.2

Av- och

påslagning

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

a)

Omkopplarens

funktion

överensstämmer inte

med

kra

­

ven

1 .

Bakre positionslyktor

och sidomarkeringslyktor

kan

stängas av när strålkastare

används.

X

X

b)

Manöverorganet fungerar bristfälligt.

X

4.2.3

Överensstämmelse med

kraven

1

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

a)

Lampan,

det

avgivna

ljusets färg,

position,

intensitet

eller

märkning

överensstämmer inte

med

kraven

1

.

Rött

ljus

fram eller

vitt

ljus

bak

och kraftigt försämrad

ljusintensitet.

X

X

b)

Produkter

lins eller ljuskälla

som

minskar

ljuset

eller

intensiteten eller ändrar

färgen

det

avgivna

ljuset.

Rött

ljus

fram eller

vitt

ljus

bak

och kraftigt försämrad

ljusintensitet.

X

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

51

SV

L 127/88

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

4.3 Stopplyktor

4.3.1

Skick

och funktion

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

a)

Defekt

ljuskälla

(flera

ljuskällor, vid

LED-belysning

är

upp till

en

tredjedel av lamporna ur

funktion).

Enkla ljuskällor,

vid LED-belysning fungerar

mindre än

två tredjedelar

av lamporna.

Alla

ljuskällor fungerar

inte.

X

X

X

b)

Något

defekt lins

(påverkar

inte ljuset

som

avges).

Kraftigt defekt

lins

(påverkar

ljuset som

avges).

X

X

c)

Lampan

bristfälligt fastsatt.

Mycket allvarlig

risk för

att

den

faller av.

X

X

4.3.2

Av- och

påslagning

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering eller

med

hjälp

av ett

elektro

­

niskt fordonsgränssnitt.

a)

Omkopplarens

funktion

överensstämmer inte

med

kra

­

ven

1 .

Fördröjd manövrering.

Fungerar inte.

X

X

X

b)

Manöverorganet fungerar bristfälligt.

X

c)

Systemet

anger fel

via

det

elektroniska fordonsgräns

­

snittet.

X

d)

Nödbromsljusen

fungerar inte

eller fungerar inte

kor

­

rekt.

X

4.3.3

Överensstämmelse med

kraven

1

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

Lampan, det

avgivna ljusets färg, position, intensitet

eller

märkning överensstämmer

inte med kraven

1

.

Vitt ljus bakåt, kraftigt försämrad ljusintensitet.

X

X

52

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/89

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

4.4

Körriktningsvisare och

varningsljus

4.4.1

Skick

och funktion

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

a)

Defekt

ljuskälla

(flera

ljuskällor, vid

LED-belysning

är

upp till

en

tredjedel av lamporna ur

funktion).

Enkla ljuskällor,

vid LED-belysning fungerar

mindre än

två tredjedelar

av lamporna.

X

X

b)

Något

defekt lins

(påverkar

inte ljuset

som

avges).

Kraftigt defekt

lins

(påverkar

ljuset som

avges).

X

X

c)

Lampan

bristfälligt fastsatt.

Mycket allvarlig

risk för

att

den

faller av.

X

X

4.4.2

Av- och

påslagning

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

Omkopplarens funktion

överensstämmer

inte

med

kra

­

ven

1 .

Fungerar inte.

X

X

4.4.3

Överensstämmelse med

kraven

1

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

Lampan, det

avgivna ljusets färg, position, intensitet

eller

märkning överensstämmer

inte med kraven

1

.

X

4.4.4 Blinkfrekvens

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

Blinkfrekvensen

överensstämmer inte

med

kraven

1

(fre

­

kvensen avviker

mer än 25

%).

X

4.5

Dimljus fram

och

bak

4.5.1

Skick

och funktion

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

a)

Defekt

ljuskälla

(flera

ljuskällor, vid

LED-belysning

är

upp till

en

tredjedel av lamporna ur

funktion).

Enkla ljuskällor,

vid LED-belysning fungerar

mindre än

två tredjedelar

av lamporna.

X

X

b)

Något

defekt lins

(påverkar

inte ljuset

som

avges).

Kraftigt defekt

lins

(påverkar

ljuset som

avges).

X

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

53

SV

L 127/90

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

c)

Lampan

bristfälligt fastsatt.

Mycket allvarlig

risk för

att

lampan

faller av eller att

mötande

trafik bländas.

X

X

4.5.2

Inställning (X)

2

Kontroll genom

manövrering

och med

hjälp av

en

anordning

för

strålkastar

­

inställning.

Främre dimljusets

horisontella inställning

felaktig

när

ljus

­

mönstret har

en ljus/mörker-gräns

(för låg

ljus/mörker-

gräns).

Ljus/mörker-gränsen överstiger gränsen

för

strålkastare för

halvljus.

X

X

4.5.3

Av- och

påslagning

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

Omkopplarens funktion

överensstämmer

inte

med

kra

­

ven

1 .

Fungerar inte.

X

X

4.5.4

Överensstämmelse med

kraven

1

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

a)

Lampan,

det

avgivna

ljusets färg,

position,

intensitet

eller

märkning

överensstämmer inte

med

kraven

1

.

X

b)

Systemet

överensstämmer inte

med

kraven

1

. X

4.6 Backljus

4.6.1

Skick

och funktion

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

a)

Defekt ljuskälla.

X

b)

Defekt lins.

X

c)

Lampan

bristfälligt fastsatt.

Mycket allvarlig

risk för

att

den

faller av.

X

X

4.6.2

Överensstämmelse med

kraven

1

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

a)

Lampan,

det

avgivna

ljusets färg,

position,

intensitet

eller

märkning

överensstämmer inte

med

kraven

1

.

X

b)

Systemet

överensstämmer inte

med

kraven

1

. X

54

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/91

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

4.6.3

Av- och

påslagning

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

Omkopplarens funktion

överensstämmer

inte

med

kra

­

ven

1 .

Backljus kan

aktiveras utan

att

växeln

ligger

i

backläge.

X

X

4.7

Belysning

av bakre

registreringsskylt

4.7.1

Skick

och funktion

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

a)

Lampan

ger

direkt

eller

vitt

ljus bakåt.

X

b)

Defekt

ljuskälla, flera

ljuskällor.

Defekt ljuskälla,

enkla ljuskällor.

X

X

c)

Lampan

bristfälligt fastsatt.

Mycket allvarlig

risk för

att

den

faller av.

X

X

4.7.2

Överensstämmelse med

kraven

1

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

Systemet överensstämmer

inte

med kraven

1

. X

4.8

Reflexanordningar,

(reflekterande)

konturmärkning

och

bakre

skyltar

4.8.1 Skick

Okulär kontroll.

a)

Reflekterande

utrustning defekt eller

skadad.

Reflekterande utrustning

påverkad.

X

X

b)

Reflektorn

bristfälligt fastsatt.

Risk för att reflektorn faller

av.

X

X

4.8.2

Överensstämmelse med

kraven

1

Okulär kontroll.

Anordningen,

det

reflekterade

ljusets

färg eller position

överensstämmer inte

med

kraven

1

.

Röd färg fram eller vit färg

bak

saknas eller är reflekte

­

rande.

X

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

55

SV

L 127/92

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

4.9

Varningslampor som

är

obligatoriska

för

belysningsutrustningen

4.9.1

Skick

och funktion

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

Fungerar inte.

Fungerar inte

för

helljus

eller

bakre

dimljus.

X

X

4.9.2

Överensstämmelse med

kraven

1

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

Överensstämmer inte

med

kraven

1

.

X

4.10

Elanslutningar mellan

dragfordon och släp- eller påhängsvagn

Okulär

kontroll:

Undersök

om

möjligt

an

­

slutningens

elektriska kontinuitet.

a)

Fasta

komponenter

är

bristfälligt fastsatta.

Lös sockel.

X

X

b)

Skadad

eller sliten

isolering.

Risk för kortslutning.

X

X

c)

Elanslutningar

i dragfordon

eller

släpvagn fungerar

inte

korrekt.

Släpvagnens bromsbelysning

fungerar inte

över

huvud

taget.

X

X

4.11 Elkabelsystemet

Okulär

kontroll

med

fordonet över

en

smörjgrop eller

en

lyftanordning, even

­

tuellt

inklusive

motorutrymmet.

a)

Kabelsystemet

ej

tillförlitligt eller

bristfälligt

monterat.

Lösa fästen,

vidrör

vassa

kanter,

risk

för att anslut

­

ningar

kopplas bort.

Kablarna kan

vidröra

heta delar,

roterande delar eller

marken,

anslutningar bortkopplade

(delar

som

rör

bromsning

och styrning).

X

X

X

b)

Kablarna något

slitna.

Kablarna kraftigt slitna.

Kablarna extremt

slitna

(delar som

rör

bromsning

och

styrning).

X

X

X

56

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/93

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

c)

Skadad

eller sliten

isolering.

Risk för kortslutning.

Stor risk

för

brand eller

gnistbildning.

X

X

X

4.12

Ej

obligatoriska lampor

och

reflexanordningar (X)

2

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

a)

Monterad

lampa eller

reflexanordning överensstämmer

inte med kraven

1

.

Avger/reflekterar

rött

ljus

fram eller

vitt ljus

bak.

X

X

b)

Lampans

funktion

överensstämmer inte

med

kraven

1

.

Antalet strålkastare

som

används samtidigt överskrider

tillåten ljusintensitet.

Avger rött ljus

fram eller vitt

ljus

bak.

X

X

c)

Lampan/reflexanordningen bristfälligt

fastsatt.

Mycket allvarlig

risk för

att

den

faller av.

X

X

4.13 Batteri(er)

Okulär kontroll.

a)

Bristfälligt fastsatt.

Ej korrekt fastsatt.

Risk för kortslutning.

X

X

b) Otätt.

Utsläpp av farliga

ämnen.

X

X

c)

Defekt

omkopplare (om

sådan

krävs).

X

d)

Defekta

säkringar (om

sådana

krävs).

X

e)

Olämplig ventilation (om

sådan

krävs).

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

57

SV

L 127/94

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

5.

AXLAR, HJUL,

DÄCK

OCH

FJÄDRING

5.1 Axlar

5.1.1 Axlar

Okulär

kontroll

med

fordonet över

en

smörjgrop eller

en

lyftanordning.

Kraftplattor kan

användas

och

rekommen

­

deras för fordon

som

har en

högsta vikt

som överstiger

3,5 ton.

a)

Axel

brottskadad

eller deformerad.

X

b)

Bristfällig montering

i

fordonet.

Försämrad stabilitet, påverkad funktion:

omfattande

­

relse

i

förhållande till

fästen.

X

X

c)

Farlig ändring

3

.

Försämrad

stabilitet,

påverkad

funktion,

otillräckligt

av

­

stånd till andra

fordonsdelar eller

till marken.

X

X

5.1.2 Axeltappar

Okulär

kontroll

med

fordonet över

en

smörjgrop eller

en

lyftanordning.

Kraftplattor kan

användas

och

rekommen

­

deras för fordon

som

har en

högsta vikt

som överstiger

3,5

ton. Anbringa en ver

­

tikal kraft eller sidokraft på varje

hjul

och

notera hur mycket axelbalken rör sig i förhållande till

axeltappen.

a)

Axeltapp brottskadad.

X

b)

Kraftigt

slitage

spindelbult

och/eller bussningar.

Risk för att delen faller

av,

försämrad

riktningsstabili

­

tet.

X

X

c)

För

stor

rörelse

mellan

axeltapp

och axelbalk.

Risk för att delen faller

av,

försämrad

riktningsstabili

­

tet.

X

X

d)

Sprint till

axeltapp

sitter

löst

i axeln.

Risk för att delen faller

av,

försämrad

riktningsstabili

­

tet.

X

X

5.1.3 Hjullager

Okulär

kontroll

med

fordonet över

en

smörjgrop eller

en

lyftanordning.

Kraftplattor kan

användas

och

rekommen

­

deras för fordon

som

har en

högsta vikt

som

inte överstiger

3,5

ton. Gunga på

hjulet

eller

anbringa

en

sidokraft på

varje

hjul och

notera

hur mycket

hjulet rör

sig

uppåt i

förhållande till

axeltappen.

a)

Stort

glapp i

hjullagret.

Försämrad

riktningsstabilitet,

risk

för

demolering.

X

X

b)

Hjullagret sitter

för

hårt

och

kärvar.

Risk för överhettning,

risk för demolering.

X

X

58

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/95

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

5.2

Hjul och

däck

5.2.1 Hjulhus

Okulär kontroll.

a)

Hjulmuttrar eller

hjulbultar

saknar

eller

sitter

löst.

Fäste saknas eller sitter löst

så att

trafiksäkerheten

ho

­

tas

mycket

allvarligt.

X

X

b)

Hjulhuset är

slitet

eller

skadat.

Hjulhuset

är

slitet eller

skadat på

ett

sätt

som

gör

att

hjulen inte

sitter fast på

ett

säkert sätt.

X

X

5.2.2 Hjul

Okulär

kontroll

av

båda sidorna

på alla

hjul med

fordonet

över en

smörjgrop eller

på en lyftanordning.

a)

Brottskada eller

felaktig

svetsning.

X

b)

Låsringar för

däcken

bristfälligt

monterade.

Risk för att hjulen

faller av.

X

X

c)

Hjul

kraftigt deformerat

eller

slitet.

Fästet i

hjulhuset

påverkat,

säker fastsättning

av däck

påverkad.

X

X

d)

Hjulens storlek, tekniska

utformning,

kompatibilitet el

­

ler

typ

överensstämmer

inte

med

kraven

1

och påverkar

trafiksäkerheten.

X

5.2.3 Däck

Okulär

kontroll

av

hela

däcket, antingen

genom

att

rotera

hjulet

upplyft från

mar

­

ken och med fordonet över

en

smörjgrop

eller på en

lyftanordning, eller

genom

att

rulla

fordonet

fram och tillbaka

över

en

smörjgrop.

a)

Däckets

storlek,

bärförmåga, typgodkännandemärke

el

­

ler

hastighetsklass överensstämmer

inte

med

kraven

1

och

påverkar trafiksäkerheten.

Otillräcklig

bärförmåga

eller

hastighetsklass

för

avsedd

användning, däcken

vidrör

andra fordonsdelar vilket

innebär risk vid

körning.

X

X

b)

Olika storlek på däck på samma axel

eller på dubbel

­

monterade hjul.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

59

SV

L 127/96

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

c)

Olika

konstruktion

(radial/korsskikt)

däck

samma axel).

X

d)

Allvarliga

skador

eller skåror

däck.

Kord

synligt eller

skadat.

X

X

e)

Indikator

för

slitage av

däckmönster

synlig.

Däckets mönsterdjup överensstämmer

inte med

kra

­

ven

1 .

X

X

f)

Däcken

vidrör

andra komponenter

(flexibla stänk

­

skyddsanordningar).

Däcket

skaver

mot

andra

delar

(ej

risk

vid

körning).

X

X

g) Mönsterskurna

däck

överensstämmer

inte

med

kra

­

ven

1 .

Skyddslager

för kord påverkat.

X

X

h)

Övervakningssystemet

för lufttrycket

i däcket

är

fel

­

aktigt eller det är uppenbart

att däcket har

för lite luft.

Uppenbart okörbart.

X

X

5.3 Fjädringssystem

5.3.1

Fjädrar och

krängningshämmare

Okulär

kontroll

med

fordonet över

en

smörjgrop eller

en

lyftanordning.

Kraftplattor kan

användas

och

rekommen

­

deras för fordon

som

har en

högsta vikt

som överstiger

3,5 ton.

a)

Bristfällig

fästning

av

fjädrar på

chassi

eller

axel.

Synlig

relativ

rörelse. Fästen

mycket

lösa,

allvarligt.

X

X

b)

Fjäderdel skadad

eller

brottskadad.

Huvudfjäder

(bladfjäder)

eller

andra

bladfjädrar

mycket

allvarligt påverkade.

X

X

60

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/97

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

c)

Fjäder saknas.

Huvudfjäder

(bladfjäder)

eller

andra

bladfjädrar

mycket

allvarligt påverkade.

X

X

d)

Farlig ändring

3

.

Otillräckligt

avstånd

till

andra

fordonsdelar,

fjäder

­

system

fungerar ej.

X

X

5.3.2 Stötdämpare

Okulär

kontroll

med

fordonet över

en

smörjgrop eller på

en

lyftanordning, eller

med hjälp

av

särskild

utrustning

om sådan

finns.

a)

Bristfällig

fästning

av

stötdämpare

chassi eller

axel.

Stötdämpare lös.

X

X

b)

Skadad

stötdämpare

som

visar

tecken

allvarligt läc

­

kage eller fel.

X

5.3.2.1

Provning av

dämpningens

effektivitet (X)

2

Använd särskild

utrustning

och jämför

skillnader mellan

vänster och

höger.

a)

Väsentlig skillnad

mellan

höger

och

vänster.

X

b)

Angivna

minimivärden

uppnås ej.

X

5.3.3

Kardanrör, stödstag,

främre och bakre bärarmar

Okulär

kontroll

med

fordonet över

en

smörjgrop eller

en

lyftanordning.

Kraftplattor kan

användas

och

rekommen

­

deras för fordon

som

har en

högsta vikt

som överstiger

3,5 ton.

a)

Bristfällig

fästning

av komponent

chassi

eller

axel.

Risk för att delen faller

av,

försämrad

riktningsstabili

­

tet.

X

X

b)

Komponent

skadad

eller

kraftigt korroderad.

Komponenten brottskadad

eller

komponentens stabili

­

tet påverkad.

X

X

c)

Farlig ändring

3

.

Otillräckligt avstånd

till

andra

fordonsdelar, systemet

fungerar ej.

X

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

61

SV

L 127/98

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

5.3.4 Kulleder

Okulär

kontroll

med

fordonet över

en

smörjgrop eller

en

lyftanordning.

Kraftplattor kan

användas

och

rekommen

­

deras för fordon

som

har en

högsta vikt

som överstiger

3,5 ton.

a)

Kraftigt

slitage

spindelbult och/eller

bussningar

eller

på kulled.

Risk för att delen faller

av,

försämrad

riktningsstabili

­

tet.

X

X

b)

Dammskydd

kraftigt förslitet.

Dammskydd

saknas

eller

är brottskadat.

X

X

5.3.5 Luftfjädring

Okulär kontroll

a)

Systemet

fungerar inte.

X

b)

Någon

del skadad,

ändrad

eller

försliten

ett sätt

som

påverkar systemets

funktion

negativt.

Systemets

funktion

allvarligt påverkat.

X

X

c)

Förnimbart läckage

på systemet

X

6.

CHASSI

OCH CHASSIINFÄSTNINGAR

6.1

Chassi

eller ram

och infästningar

6.1.1

Allmänt skick

Okulär

kontroll

med

fordonet över

en

smörjgrop eller

på en

lyftanordning.

a)

Sidobalk

eller tvärbalk något

brottskadad

eller defor

­

merad.

Sidobalk

eller tvärbalk svårt brottskadad

eller deforme

­

rad.

X

X

b) Förstärkningsplattor

eller

fästanordningar

bristfälligt

fastsatta.

Flertalet fästanordningar lösa, svaga delar.

X

X

c)

Kraftig

korrosion

som

påverkar styvheten.

Svaga delar.

X

X

62

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/99

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

6.1.2

Avgasrör och

ljuddämpare

Okulär

kontroll

med

fordonet över

en

smörjgrop eller

på en

lyftanordning.

a)

Avgassystemet otätt

eller

bristfälligt fastsatt.

X

b)

Rökgaser

kommer in

i förarhytten

eller i passagerar

­

utrymmet.

Risk för passagerares

hälsa.

X

X

6.1.3

Bränsletank och

bränsleledningar (inklusive uppvärmning)

Okulär

kontroll

med

fordonet över

en

smörjgrop eller på en

lyftanordning, med

hjälp

av

anordningar

för

detektering

av

läckage vid

LPG-/CNG-/LNG-system.

a)

Bristfälliga

tankar

och

ledningar, upphov till

allvarlig

brandfara.

X

b)

Läckage

av

bränsle,

tanklocket

saknas

eller

är

bristfäl

­

ligt.

Brandfara,

risk

för

utsläpp

av

farliga ämnen.

X

X

c)

Skavda bränsleledningar.

Skadade bränsleledningar.

X

X

d) Avstängningskran

för

bränsle

(om

sådan

krävs) fun

­

gerar inte

tillfredsställande.

X

e)

Brandfara

på grund av

bränsleläckage

otillräckligt

avskärmad

bränsletank

eller

otillräckligt

avskärmat avgassystem

motorutrymmets

skick.

X

f)

System

för LPG/CNG/LNG eller vätgas

överensstämmer

inte med kraven,

någon del

av

systemet

defekt

1

.

X

6.1.4

Stötfångare, sidoskydd

och

underkörningsskydd

Okulär kontroll.

a)

Lösa

delar

eller skador

som

sannolikt

kan

orsaka

per

­

sonskador

vid beröring.

Delar riskerar

att falla

av, kraftigt

nedsatt funktion.

X

X

b)

Anordningen

överensstämmer inte

med

kraven

1

. X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

63

SV

L 127/100

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

6.1.5

Reservhjulshållare (om

sådan är monterad)

Okulär kontroll.

a)

Hållaren

ej

i

lämpligt

skick.

X

b)

Hållaren

är brottskadad eller bristfälligt

fastsatt.

X

c)

Reservhjul

inte ordentligt

fastsatt

i hållaren.

Mycket allvarlig

risk för

att

hjulet

faller av.

X

X

6.1.6

Mekanisk koppling

och

bogserutrustning

Okulär

kontroll

med

avseende

slitage

och korrekt manövrering,

med

särskild

uppmärksamhet på

monterade

säkerhets

­

anordningar och/eller

användning

av mät

­

instrument.

a)

Komponent

skadad, defekt

eller

sprucken (om

den

inte

används).

Komponent skadad,

defekt

eller

sprucken

(om den an

­

vänds).

X

X

b)

Stort

slitage på

komponent.

Under gränsen för

slitage.

X

X

c)

Bristfällig fastsättning.

Löst fäste,

mycket allvarlig

risk

för att

komponenten

faller av.

X

X

d)

Säkerhetsanordning

saknas

eller

fungerar

inte

korrekt.

X

e)

Kopplingsindikator fungerar

inte.

X

f)

Skymd

registreringsskylt

eller

lampa (då den

inte

an

­

vänds).

Registreringsskylt dold

(då

den

inte

används).

X

X

g)

Farlig ändring

3

(reservdelar).

Farlig ändring

3

(huvuddelar).

X

X

h)

Alltför

vek koppling

X

64

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/101

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

6.1.7 Transmission

Okulär kontroll.

a)

Fästskruvar saknas

eller

sitter

löst.

Fästskruvar

saknas

eller

sitter

löst

i en

sådan

omfatt

­

ning att

det föreligger

en allvarlig

trafikfara.

X

X

b)

Stort

slitage

kraftöverföringsaxelns lager.

Mycket allvarlig

risk att enheten

släpper

eller spricker.

X

X

c)

Kraftigt slitage

kardanknutar

eller transmissionsked

­

jor/-remmar.

Mycket allvarlig

risk att enheten

släpper

eller spricker.

X

X

d)

Slitage

elastiska kopplingar.

Mycket allvarlig

risk att enheten

släpper

eller spricker.

X

X

e)

Axel

skadad

eller böjd.

X

f)

Lagerhus

är brottskadat

eller

bristfälligt fastsatt.

Mycket allvarlig

risk att enheten

släpper

eller spricker.

X

X

g)

Dammskydd

kraftigt förslitet.

Dammskydd

saknas

eller

är brottskadat.

X

X

h)

Olaglig förändring

av kraftöverföringen.

X

6.1.8 Motorutrymme

Okulär

kontroll,

inte

nödvändigtvis

över

en smörjgrop

eller

en lyftanordning.

Slitna och uppenbart

svårt

skadade fästpunkter.

Lösa eller brottskadade

fästpunkter.

X

X

6.1.9

Motordata (X)

2

Okulär

kontroll

och/eller användning

av

elektroniskt fordonsgränssnitt.

a)

Ändring av

styrenheten

som påverkar

säkerheten

och/

eller miljön.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

65

SV

L 127/102

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

b)

Ändring av

motorn

som påverkar

säkerheten

och/eller

miljön.

X

6.2

Hytt och

karosseri

6.2.1 Skick

Okulär kontroll.

a)

Lös

eller

skadad

panel

eller annan

del

som

sannolikt

kan

orsaka personskador.

Risk för att panelen

faller

av.

X

X

b)

Karosstolpe

bristfälligt fastsatt.

Försämrad stabilitet.

X

X

c)

Motor-

eller

avgasrök kan

komma

in.

Risk för passagerares

hälsa.

X

X

d)

Farlig ändring

3

.

Otillräckligt avstånd

mellan

roterande

och

rörliga

delar

och vägen.

X

X

6.2.2 Montering

Okulär kontroll

över en

smörjgrop eller

en lyftanordning.

a)

Kaross

eller

hytt

bristfälligt fastsatt.

Påverkad stabilitet.

X

X

b)

Hytt eller kaross

uppenbart

inte

placerad

rakt på

chas

­

siet.

X

c)

Fästningen av

hytt/kaross

vid chassi

eller

tvärbalkar

bristfälligt fastsatt eller saknas, om

symmetriska.

Fästningen av

hytt/kaross

vid chassi

eller

tvärbalkar

bristfälligt fastsatt eller saknas

i

sådan

omfattning

att

mycket

allvarlig

trafikfara föreligger.

X

X

d)

Kraftig

korrosion

vid

fästpunkter

karosser i

ett

styc

­

ke.

Försämrad stabilitet.

X

X

66

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/103

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

6.2.3

Dörrar

och

dörrlås

Okulär kontroll.

a)

Dörren

öppnas

eller

stängs

inte

ordentligt.

X

b)

Dörr

som sannolikt kan

öppnas

av

misstag

eller

dörr

som inte förblir

stängd (skjutdörrar).

Dörr som sannolikt kan

öppnas av

misstag eller

dörr

som inte förblir

stängd (svängdörrar).

X

X

c)

Dörr,

gångjärn, lås

eller

stolpe

är

sliten.

Dörr, gångjärn,

lås

eller stolpe

saknas

eller sitter löst.

X

X

6.2.4 Golv

Okulär kontroll

över en

smörjgrop eller

en lyftanordning.

Golvet bristfälligt

fastsatt

eller kraftigt

förslitet.

Bristfällig stabilitet.

X

X

6.2.5 Förarsäte

Okulär kontroll.

a)

Säte

med

bristfällig konstruktion.

Löst säte.

X

X

b)

Justeringsmekanismen

fungerar bristfälligt.

Säte som rör

sig eller

där

ryggstödet

inte går

att låsa

fast.

X

X

6.2.6

Övriga säten

Okulär kontroll.

a)

Säten

defekta

eller

bristfälligt fastsatta

(reservdelar).

Säten

defekta

eller

bristfälligt fastsatta

(huvuddelar).

X

X

b)

Säten inte monterade

enligt

kraven

1

.

Maximalt

antal

säten

överskridet,

placeringen

överens

­

stämmer

ej med

godkännande.

X

X

6.2.7 Körreglage

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

Styrfunktion

som

är

nödvändig

för

säker

manövrering

av

fordonet

fungerar bristfälligt.

Bristfällig säkerhet

vid

drift.

X

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

67

SV

L 127/104

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

6.2.8

Fotsteg till

hytt

Okulär kontroll.

a)

Fotsteg

eller fotstegsram

bristfälligt

fastsatt.

Bristfällig stabilitet.

X

X

b)

Fotsteg eller

fotstegsram

är

i ett

skick

som

sannolikt

kan

orsaka personskador.

X

6.2.9

Övrig inredning

och

utrustning, utsida och

insida

Okulär kontroll.

a)

Fästanordning

för

övrig

inredning

eller

utrustning

de

­

fekt.

X

b)

Övrig

inredning

eller

utrustning

överensstämmer inte

med

kraven

1

.

Delar kan

orsaka personskador,

säker manövrering på

­

verkas.

X

X

c)

Hydraulisk

utrustning

otät.

Omfattande utsläpp

av farliga

ämnen.

X

X

6.2.10

Stänkskärmar (vingar),

stänkskyddsanordningar

Okulär kontroll.

a)

Saknas, sitter

löst

eller

är

kraftigt korroderade.

Kan orsaka

personskador.

Risk

för att någon

del faller

av.

X

X

b)

Otillräckligt

avstånd till däck/hjul

(stänkskydd).

Otillräckligt

avstånd till däck/hjul

(stänkskärmar).

X

X

c)

Överensstämmer inte

med

kraven

1

.

Slitbana täcks

inte ordentligt.

X

X

6.2.11 Plattform

Okulär kontroll.

a)

Saknas, sitter

löst

eller

är

kraftigt korroderade.

X

b)

Överensstämmer inte

med

kraven

1

. X

c)

Risk för nedfällning

när fordonet är i rörelse.

X

68

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/105

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

6.2.12

Handtag

och fotstöd

Okulär kontroll.

a)

Saknas, sitter

löst

eller

är

kraftigt korroderade.

X

b)

Överensstämmer inte

med

kraven

1

. X

7.

ÖVRIG UTRUSTNING

7.1

Säkerhetsbälten/spännen

och

skyddssystem

7.1.1

Säker montering

av

säkerhetsbälten/spännen

Okulär kontroll.

a)

Fästpunkt

kraftigt försliten.

Påverkad stabilitet.

X

X

b)

Fästpunkten

sitter löst.

X

7.1.2

Skick på

säkerhetsbälten/spännen

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

a)

Obligatoriskt säkerhetsbälte

saknas

eller är

inte

mon

­

terat.

X

b)

Skadat

säkerhetsbälte.

Trasigt eller

översträckt bälte.

X

X

c)

Säkerhetsbältet

överensstämmer inte

med

kraven

1

. X

d)

Säkerhetsbältet skadat eller fungerar inte

korrekt.

X

e)

Upprullningsdon

för

säkerhetsbältet skadat

eller

fun

­

gerar inte

korrekt.

X

7.1.3

Avlastare för

säkerhetsbälten

Okulär

kontroll

och/eller användning

av

elektroniskt fordonsgränssnitt.

a)

Avlastare saknas

eller

är

inte

lämplig

för

fordonet.

X

b)

Systemet

anger fel

via

det

elektroniska fordonsgräns

­

snittet.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

69

SV

L 127/106

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

7.1.4 Bältessträckare

Okulär

kontroll

och/eller användning

av

elektroniskt fordonsgränssnitt.

a)

Bältessträckare saknas

eller

är

inte

lämplig

för

fordo

­

net.

X

b)

Systemet

anger fel

via

det

elektroniska fordonsgräns

­

snittet.

X

7.1.5 Krockkudde

Okulär

kontroll

och/eller användning

av

elektroniskt fordonsgränssnitt.

a)

Krockkudde saknas

eller

är

inte

lämplig

för

fordonet.

X

b)

Systemet

anger fel

via

det

elektroniska fordonsgräns

­

snittet.

X

c)

Krockkudden

fungerar inte.

X

7.1.6 SRS-system

Okulär

kontroll

av

varningslampan och/el

­

ler användning av elektroniskt

for

­

donsgränssnitt.

a)

Varningslampan för

SRS

anger

fel

systemet.

X

b)

Systemet

anger fel

via

det

elektroniska fordonsgräns

­

snittet.

X

7.2

Brandsläckare

(X)

2

Okulär kontroll. a) Saknas.

X

b)

Överensstämmer inte

med

kraven

1

.

Om

sådan

krävs

(t.ex. i

bussar, långfärdsbussar

etc.).

X

X

7.3

Lås

och stöldskydd

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

a)

Anordningen

förhindrar inte

att

fordonet

körs.

X

b) Defekt.

Oavsiktligt

låst

eller blockerat.

X

X

7.4

Varningstriangel (om

sådan

krävs) (X)

2

Okulär kontroll.

a)

Saknas

eller är

ofullständig.

X

b)

Överensstämmer inte

med

kraven

1

. X

70

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/107

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

7.5

Förbandslåda. (om

sådan

krävs) (X)

2

Okulär kontroll.

Saknas,

är

ofullständig

eller

överensstämmer inte

med

kraven

1

.

X

7.6

Hjulkilar (om

sådana

krävs)

(X)

2

Okulär kontroll. Saknas

eller

i

bristfälligt

skick,

otillräcklig stabilitet

eller

dimension.

X

7.7 Ljudsignalanordning

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

a)

Fungerar inte

korrekt.

Fungerar inte

alls.

X

X

b)

Manöveranordning

bristfälligt fastsatt.

X

c)

Överensstämmer inte

med

kraven

1

.

Ljudet

kan

förväxlas med

varningssirener.

X

X

7.8 Hastighetsmätare

Okulär

kontroll eller

kontroll genom ma

­

növrering vid provning på väg eller med hjälp av

elektronisk

utrustning.

a)

Ej monterad

enligt

kraven

1

.

Saknas om sådan

krävs.

X

X

b)

Försämrad drift.

Fungerar inte

alls.

X

X

c)

Belysningen

fungerar inte

tillfredsställande.

Belysningen

tänds

inte.

X

X

7.9

Färdskrivare (om

sådan

är

monterad/krävs)

Okulär kontroll.

a)

Ej monterad

enligt

kraven

1

.

X

b)

Fungerar inte.

X

c)

Tätningar

är defekta eller

saknas.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

71

SV

L 127/108

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

d)

Installationsskylt

saknas,

är

oläslig eller

inaktuell.

X

e)

Uppenbar manipulation.

X

f)

Däckens

storlek

överensstämmer inte

med

kalibre

­

ringsparametrarna.

X

7.10 Hastighetsbegränsande anordning (om sådan

är

monterad/krävs)

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering om

utrustning finns.

a)

Ej monterad

enligt

kraven

1

.

X

b)

Fungerar uppenbart

inte.

X

c)

Hastigheten felaktigt

inställd

(om

den

kontrollerats).

X

d)

Tätningar

är defekta eller

saknas.

X

e)

Skylt

saknas

eller är

oläslig.

X

f)

Däckens

storlek

överensstämmer inte

med

kalibre

­

ringsparametrarna.

X

7.11

Vägmätare om

sådan

finns

(X)

2

Okulär kontroll

och/eller användning

av

elektroniskt fordonsgränssnitt.

a)

Uppenbart manipulerad

(bedrägeri)

för

att

minska den

registrerade körsträckan

eller

visa

felaktig

registrerad

körsträcka för

ett

fordon.

X

b)

Uppenbart

ur funktion.

X

7.12

Antisladdsystem (ESC)

om

sådant finns/krävs

Okulär

kontroll

och/eller användning

av

elektroniskt fordonsgränssnitt.

a)

Hastighetssensorer

hjulen

saknas eller

är

skadade.

X

b)

Ledningar skadade.

X

c)

Andra

delar

saknas

eller

är skadade.

X

72

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/109

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

d)

Omkopplare

skadad

eller

fungerar inte

korrekt.

X

e)

Varningslampan för

ESC

anger

fel

systemet.

X

f)

Systemet

anger fel

via

det

elektroniska fordonsgräns

­

snittet.

X

8. STÖRNINGAR

8.1 Buller

8.1.1 Bullerdämpning

Subjektiv

utvärdering (om

inspektören

an

­

ser att bullernivån ligger

nära ett grän

­

svärde

kan

en bullermätning vid

stillas

­

tående utföras).

a)

Bullernivåerna

överstiger

de

som

är tillåtna

enligt

kra

­

ven

1 .

X

b) Någon del

av

bullerdämpningssystemet

sitter

löst,

är

skadad, felaktigt

monterad, saknas

eller

är

uppenbarli

­

gen ändrad

ett sätt som påverkar

bullernivån

nega

­

tivt.

Mycket allvarlig

risk för

att

den

faller av.

X

X

8.2 Avgasutsläpp

8.2.1

Gnisttändning,

utsläpp från

motor

8.2.1.1

Utrustning

för kontroll

av avgasutsläpp

Okulär kontroll.

a) Fabriksmonterad

utrustning

för

kontroll

av

utsläpp

saknas, har

ändrats eller

är

uppenbart defekt.

X

b)

Läckage

som

påverkar mätningen

av

utsläpp.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

73

SV

L 127/110

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

8.2.1.2

Gasformiga utsläpp

För

fordon

upp

till

utsläppsklasser Euro

5

och Euro V1

(

7 ):

Mätning med hjälp

av

en avgasanalysa

­

tor enligt kraven

1

eller

avläsning av

OBD-systemet. Denna

provning av ut

­

släpp från avgasröret

ska

vara grund

­

metoden

för

att

kontrollera avgas

­

utsläppen. Efter

en

likvärdighetsbedöm

­

ning och

med beaktande

av

relevant

typgodkännande lagstiftning får

med

­

lemsstaterna

godkänna

användning

av

OBD

i

enlighet

med

tillverkarens

re

­

kommendationer

och

andra krav.

För

fordon

upp

till

utsläppsklasser Euro

6

och Euro VI

(

8 ):

Mätning med hjälp

av

en avgasanalysa

­

tor enligt kraven

1

eller

avläsning av

OBD

i

enlighet

med

tillverkarens

re

­

kommendationer

och

andra krav

1

.

Mätresultaten

ej

tillämpliga på

tvåtakts

­

motorer.

a)

Gasutsläppen överskrider

de

nivåer

som

angetts

av

till

­

verkaren.

X

b)

Om ett

sådant

värde

inte

finns tillgängligt

gäller

föl

­

jande för koldioxidutsläpp,

i)

för fordon

som

inte har

ett

avancerat

utsläpps

­

begränsande system,

4,5 %,

eller

3,5 %

enligt den tidpunkt

då fordonet registrerats

eller

tagits i bruk för första

gången

enligt vad som

an

­

getts i kraven

1

.

ii)

för

fordon

som

har

ett

avancerat

utsläppsbegrän

­

sande

system,

vid tomgång: 0,5

%

vid

hög

tomgång:

0,3 %

eller

vid

tomgång:

0,3 % (

7

)

vid

hög

tomgång:

0,2 %

enligt den tidpunkt

då fordonet registrerats

eller

tagits i bruk för första

gången

enligt vad som

an

­

getts i kraven

1

.

X

c)

Lambdakoefficienten

ligger

utanför

intervallet

1 ± 0,03

eller är ej i enlighet med

tillverkarens

specifikationer.

X

d)

OBD-avläsningen

indikerar

allvarligt fel.

X

74

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/111

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

8.2.2

Kompressionständning, utsläpp från

motor

8.2.2.1

Utrustning

för kontroll

av avgasutsläpp

Okulär kontroll.

a) Fabriksmonterad

utrustning

för

kontroll

av

utsläpp

saknas eller är uppenbart

defekt.

X

b)

Läckage

som

påverkar mätningen

av

utsläpp.

X

8.2.2.2 Röktäthet

Fordon

som

registrerades

eller

togs

i bruk

före

den 1

januari

1980

är

befriade från

dessa krav.

För

fordon

upp

till

utsläppsklasser Euro

5

och Euro V

(

7 ):

Avgasernas

röktäthet ska

mätas

vid fri

acceleration (utan

belastning

och

från

tomgång till maximivarvtal)

med väx

­

eln i friläge

och

kopplingen

nedtryckt

eller genom

avläsning av OBD. Denna

provning av utsläpp

från avgasröret

ska

vara grundmetoden

för

att

kontrollera

avgasutsläppen. Efter

en

likvärdighets

­

bedömning

får

medlemsstaterna god

­

känna användning

av

OBD i enlighet

med

tillverkarens rekommendationer

och

andra krav.

För

fordon

upp

till

utsläppsklasser Euro

6

och euro VI

(

8 ):

Avgasernas

röktäthet ska

mätas

vid fri

acceleration (utan

belastning

och

från

tomgång till maximivarvtal)

med väx

­

eln i friläge

och

kopplingen

nedtryckt

eller genom

avläsning

av OBD i enlig

­

het med tillverkarens

rekommendatio

­

ner och andra

krav

1 .

Konditionering

av fordon:

1.

Provningar

får

utföras på

fordon

utan

konditionering. Av säkerhetsskäl

är det

dock lämpligt

att kontrollera

att mo

­

torn

är

varm

och

i

tillfredsställande

mekaniskt skick.

a)

För

fordon

som

registrerats

eller

tagits

i bruk

för

första

gången efter

det datum

som anges

i

kraven

1

.

Röktätheten överstiger

den nivå som

anges på

fordo

­

nets tillverkarskylt.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

75

SV

L 127/112

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

2. Förkrav:

i) Motorn ska ha uppnått

arbetstem

­

peratur, vilket

t.ex.

innebär

att

tem

­

peraturen på

motoroljan

som

mäts

med en oljemätsticka

ska

vara

minst

80 °C

eller

motsvara

normal

arbets

­

temperatur om

den

är

lägre, eller

att

motorblocktemperaturen, mätt

som

nivå

den

infraröda

strålningen,

ska vara

minst

lika hög. Om

denna

mätmetod

är opraktisk

på grund

av

fordonets konstruktion ska motorns normala

arbetstemperatur uppnås

på annat

sätt, t.ex.

genom

att

kylfläkten går igång.

ii) Avgassystemet

ska

rensas

genom

minst

tre

fria

accelerationscykler el

­

ler motsvarande metod.

b)

Om ett

sådant

värde

inte

finns att

tillgå

eller

om

kra

­

ven

1 intemedger att referensvärden

används

För

insugningsmotorer:

2,5 m

–1

,

För

turboladdade

motorer:

3,0 m

–1

,

eller,

för fordon

som

identifierats

i kraven

1

eller som

registrerats eller

tagits

i bruk

för

första

gången

efter

det datum som

anges i kraven

1

:

1,5 m

–1

(

9 )

eller

0,7 m

–1

(

10 )

X

76

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/113

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

Provningsförfarande:

1.

Motorn

och

eventuellt turboaggregat

ska gå

på tomgång

innan

varje

fri accele

­

rationscykel

påbörjas.

För

tunga

dieseld

­

rivna

fordon innebär

detta

minst 10

se

­

kunder

efter

det

att

gaspedalen

släppts

upp.

2.

För

att

påbörja

varje fri

acceleration

­

scykel ska

gaspedalen snabbt

(dvs.

mindre än

en sekund) och

i

en rörelse,

men

inte häftigt,

tryckas

i

botten

för att

uppnå

maximal

insprutning

från

insprut

­

ningspumpen.

3.

Under

varje fri

accelerationscykel

och innan

gaspedalen

släpps

upp ska mo

­

torn komma upp

i maximivarvtal

eller,

när

det gäller

automatväxlade

fordon, det

varvtal som

anges

av

tillverkaren eller,

om dessa

uppgifter

inte

finns att

tillgå,

två tredjedelar

av maximivarvtalet.

Detta

kan kontrolleras

t.ex.

med hjälp

av

motor

­

varvet eller

genom

att

man

låter

tillräckligt

lång tid

förflyta

mellan den första

tryck

­

ningen på

gaspedalen

och

det ögonblick

den släpps

upp,

vilket

för fordon i katego

­

rierna M

2

, M 3, N

2

eller N

3

bör

vara minst

två sekunder.

4.

Fordon får

endast underkännas

om

det aritmetiska

medelvärdet

från minst

tre av de

senast

genomförda acceleration

­

scyklerna

överskrider gränsvärdet.

Medel

­

värdet kan

räknas fram

genom

att

man

bortser

från

de

mätningar

som

i

hög

grad avviker

från medelvärdet eller att

man använder

resultatet

av

någon annan

statistisk beräkning

som

tar

hänsyn

till

spridningen

hos

mätningarna. Medlemssta

­

terna får begränsa antalet

provningscykler.

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

77

SV

L 127/114

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

5.

För att

undvika

onödiga

provningar

får medlemsstaterna underkänna

fordon

om

värdena efter

mindre

än

tre

fria

acce

­

lerationscykler eller

efter

rensningscykeln

ovan ligger

mycket högre än gränsvärdet.

För att

likaså

undvika onödiga provningar

får medlemsstaterna godkänna fordon

om

värdena efter

mindre

än

tre

fria

accelera

­

tionscykler eller

efter

rensningscykeln

ovan ligger

mycket lägre

än gränsvärdet.

8.3

Elektromagnetiskt

störningsskydd

Radiostörningar (X)

2

Något

av kraven

1

uppfylls inte.

X

8.4

Övriga punkter som

är

relaterade

till

miljön

8.4.1 Vätskeläckage

Kraftigt

läckage

av andra vätskor

än

vatten

som

sannolikt

kommer att skada

miljön eller

utgöra

en säkerhetsrisk

för

andra trafikanter.

Regelbunden droppbildning

som utgör en

mycket

allvarlig

risk.

X

X

9.

KOMPLETTERANDE PROVNING

FÖR FORDON FÖR

PERSONTRANSPORT

I KATEGORIERNA M

2

,

M 3

9.1 Dörrar

9.1.1 In-

och utgångar

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

a)

Defekt manövrering.

X

b)

Försämrat skick.

Risk för personskada.

X

X

c)

Defekta nödkontroller.

X

d)

Fjärrkontroll av

dörrar

eller

varningsanordningar

defek

­

ta.

X

e)

Överensstämmer inte

med

kraven

1

.

Otillräcklig dörrbredd.

X

X

78

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/115

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

9.1.2 Nödutgångar

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering (om

så är lämpligt).

a)

Defekt manövrering.

X

b)

Nödutgångsskyltar oläsliga.

Nödutgångsskyltar saknas.

X

X

c)

Hammare

för

att

krossa glas

saknas.

X

d)

Överensstämmer inte

med

kraven

1

.

Blockerad eller otillräcklig

bredd.

X

X

9.2

Avimnings- och

avfrostningssystem (X)

2

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

a)

Fungerar inte

tillfredsställande.

Påverkar säker

drift

av

fordonet.

X

X

b)

Utsläpp av giftiga

gaser

i förar- eller passagerarutrym

­

met.

Risk för passagerares

hälsa.

X

X

c)

Defekt

avimning

(om

sådan är

obligatorisk).

X

9.3

Ventilations- och

värmesystem (X)

2

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

a)

Defekt manövrering.

Risk för passagerares

hälsa.

X

X

b)

Utsläpp av giftiga

gaser

i förar- eller passagerarutrym

­

met.

Risk för passagerares

hälsa.

X

X

9.4 Säten

9.4.1

Passagerarsäten (inklusive

säten för medföljande

personal)

Okulär kontroll.

Fällbara

säten

(om

sådana

är tillåtna)

fälls

inte

upp auto

­

matiskt.

Blockerar nödutgång.

X

X

9.4.2

Förarsäte (ytterligare

krav)

Okulär kontroll.

a)

Defekta

specialkomponenter

som

bländskydd.

Försämrat siktfält.

X

X

b) Skyddsanordningar

för

föraren

ej

tillförlitliga

eller

överensstämmer inte

med

kraven

1

.

Risk för personskada.

X

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

79

SV

L 127/116

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

9.5

Inre belysning

och

destinationsanordningar (X)

2

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

Enheten defekt eller

överensstämmer

inte med kraven

1

.

Fungerar inte.

X

X

9.6

Gångar, områden

för

stående

Okulär kontroll.

a)

Bristfälligt fastsatt

golv.

Påverkad stabilitet.

X

X

b)

Defekta

ledstänger

eller

handtag.

Bristfälligt fastsatt eller

oanvändbart.

X

X

c)

Överensstämmer inte

med

kraven

1

.

Otillräcklig

bredd

eller

otillräckligt

utrymme.

X

X

9.7

Trappor och

fotsteg

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering (om

så är lämpligt).

a)

Dåligt skick.

Skadat

skick.

Påverkad stabilitet.

X X

X

b)

Indragbara

fotsteg

fungerar inte

korrekt.

X

c)

Överensstämmer inte

med

kraven

1

.

Otillräcklig bredd

eller

för

höga

fotsteg.

X

X

9.8

System för

passagerarkommunikation (X)

2

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

Defekt system.

Fungerar inte.

X

X

9.9

Meddelanden

(X)

2

Okulär kontroll. a)

Meddelanden

saknas,

är

felaktiga eller

oläsliga.

X

b)

Överensstämmer inte

med

kraven

1

.

Felaktig information.

X

X

9.10

Krav gällande

transport av

barn

(X)

2

9.10.1 Dörrar Okulär kontroll.

Dörrskydd

överensstämmer

inte

med

kraven

1

för den

här

typen av transport.

X

9.10.2

Signalerings- och

specialutrustning

Okulär kontroll.

Signalerings-

eller

specialutrustning saknas

eller

överens

­

stämmer inte med

kraven

1

.

X

80

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/117

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

9.11

Krav gällande

transport av

personer

med

nedsatt

rörlighet

(X)

2

9.11.1 Dörrar, ramper

och

lyftanordningar

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering.

a)

Defekt manövrering.

Bristfällig säkerhet vid

drift.

X

X

b)

Försämrat skick.

Påverkad stabilitet, Risk

för

personskada.

X

X

c)

Defekta kontroller.

Bristfällig säkerhet vid

drift.

X

X

d)

Defekta varningsanordningar.

Fungerar inte.

X

X

e)

Överensstämmer inte

med

kraven

1

. X

9.11.2

Fastsättningssystem för

rullstolar

Okulär

kontroll och kontroll genom

ma

­

növrering (om

så är lämpligt).

a)

Defekt manövrering.

Bristfällig säkerhet vid

drift.

X

X

b)

Försämrat skick.

Påverkad stabilitet, Risk

för

personskada.

X

X

c)

Defekta kontroller.

Bristfällig säkerhet vid

drift.

X

X

d)

Överensstämmer inte

med

kraven

1

. X

9.11.3

Signalerings- och

specialutrustning

Okulär kontroll.

Signalerings-

eller

specialutrustning saknas

eller

överens

­

stämmer inte med

kraven

1

.

X

9.12

Övrig

specialutrustning (X)

2

9.12.1

Utrymme för

livsmedelsberedning

Okulär kontroll.

a)

Utrymmena

överensstämmer inte

med

kraven

1

. X

b)

Utrymmena

är

skadade

i

sådan omfattning

att det

skulle vara

farligt

att använda

dem.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

81

SV

L 127/118

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak till

underkännande

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

9.12.2 Hygienutrymmen

Okulär kontroll.

Utrymmena

överensstämmer inte

med

kraven

1

.

Risk för personskada.

X

X

9.12.3

Övriga anordningar

(t.ex.

audiovisuella system)

Okulär kontroll.

Överensstämmer inte

med

kraven

1

.

Påverkar säker

drift

av

fordonet.

X

X

(

1 )

Fordonskategorier

som

ej

omfattas

av

detta

direktivs

tillämpni

ngsområde

ingår

som

vägledning.

(2 )

43

% för

påhängsvagnar

som godkänts före

den 1

januari

2012.

(

3 )

48

% för

fordon

som

inte

försetts

med ABS

eller

typgodkänts

före

den

1

oktober

1991.

(

4 )

45

% för

fordon

som är

registrerade

efter

1988

eller

från

och

med det datum

som anges i kraven,

om detta

datum infaller

senar

e.

(5 )

43

% för

släpvagnar

och

påhängsvagnar

som registrerats

efter

1988

eller

från det

datum som anges i kraven,

om detta

datum inf

aller senare.

(6 )

Till

exempel

2,5 m/s

2

för fordon

i kategori

N 1, N

2

och N

3

som registrerats

första

gången efter

den 1

januari

2012.

(

7 )

Typgodkänd

i enlighet

med direktiv

70/220/EEG,

förordning (EG) nr 715/2007,

bila

ga I,

tabell

1, (Euro

5), direktiv

88/77/EEG

och

direktiv 2005/55/EG.

(

8 )

Typgodkänd

i enlighet

med förordning

(EG) nr 715/2007,

bilaga

I,

tabell

2 (Euro

6), och

förordning

(EG) nr 595/2009

(Euro

VI)

.

(9 )

Typgodkänd

i enlighet

med

gränsvärdena

i rad

B avsnitt

5.3.1.4

i bilaga I till

direktiv

70/220/EEG, ändrat

genom

direktiv

98/

69/EG

eller senare;

rad B1,

B2

eller C

i avsnitt 6.2.1

i bilaga I

till direktiv

88/77/EEG eller

registrerat

eller

taget

i bruk för första

gån

gen efter

den 1

juli

2008.

(

10 )

Typgodkänd

i enlighet

med förordning

(EG) nr 715/2007,

bilaga

I,

tabell

2 (Euro

6). Typgodkänd

i

enlighet

med förordning (EG)

nr 595/2009

(Euro VI).

Anmärkningar:

1.

Kraven

fastställs

genom

typgodkännande vid tidpunkte

n

för godkännande, första

registreringen

eller då fordonet tas i bruk för

första

gången, såväl som

genom

efterjusterin

gskrav eller nationell

lagstiftning i registreringslandet.

Dessa orsak

er

till underkännan

de

är endast tillämpliga

om

överensstämmelse

med

kraven har

kontrollerats.

2.

Anmärkningen (X) markerar

förhållanden

som avser

fordonets

skick

och

lämplighet

att

användas

i trafiken

men

som inte

betraktas

som

väsentliga vid

trafiksäkerhetsprovn

ing.

3.

Farliga ändringar

innebär

en

ändring

som

påverkar fordonets

trafiksäkerhet

negativt

eller

har

en

oproportionerlig inverkan

m

iljön.

82

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

BILAGA II

MINIMIKRAV PÅ INNEHÅLL I TRAFIKSÄKERHETSINTYG

Trafiksäkerhetsintyget som utfärdas efter en trafiksäkerhetsprovning ska omfatta åtminstone följande delar, som föregås av

motsvarande harmoniserade unionskoder:

1. Fordonets identifieringsnummer (VIN-nummer eller chassinummer)

2. Registreringsnummer och landssymbol för registreringslandet

3. Dag och plats för provningen

4. Vägmätarens ställning vid provning, om sådan finns

5. Fordonskategori om tillgänglig

6. Fastställda brister och deras allvarlighetsgrad

7. Resultatet av trafiksäkerhetsprovningen

8. Datum för nästa trafiksäkerhetsprovning eller sista giltighetsdag för gällande trafiksäkerhetsintyg, om den här infor­

mationen inte ges på annat sätt

9. Namn på organisation eller centrum som utfört provningen samt namnteckning eller annan identifiering av inspek­

tören som ansvarar för provningen

10. Övriga uppgifter

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/119

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

83

BILAGA III

MINIMIKRAV FÖR TRAFIKSÄKERHETSANLÄGGNINGAR OCH PROVNINGSUTRUSTNING

I. Enheter och utrustning

Trafiksäkerhetsprovningar i enlighet med de rekommenderade metoderna i bilaga I ska genomföras med användning

av lämpliga anläggningar och utrustning. I förekommande fall kan detta omfatta användning av mobila provnings­

enheter. Vilken provningsutrustning som krävs beror på vilka fordonskategorier provningen omfattar, enligt tabell I.

Anläggningarna och utrustningen ska uppfylla följande minimikrav:

1. En provningsanläggning som har tillräckligt med utrymme för att bedöma fordon och som uppfyller de nöd­

vändiga hälso- och säkerhetskraven.

2. En testbana som är tillräckligt stor för provning, en smörjgrop eller en lyftanordning, och för fordon som har en

högsta vikt som överstiger 3,5 ton, en anordning som kan lyfta fordonet på en av axlarna, med lämplig belysning

och luftningsverktyg om så krävs.

3. För provning av alla fordon, en rullbromsprovare som kan mäta, visa och spara värden för bromsverkan och

lufttryck för tryckluftsbromsar enligt de tekniska kraven för rullbromsprovare i bilaga A och ISO-standard 21069-

1 eller motsvarande standarder.

4. För provning av fordon som har en högsta vikt som inte överstiger 3,5 ton, en rullbromsprovare enligt punkt 3

som eventuellt inte kan spara och visa värden för bromsverkan, pedalkraft och lufttryck i tryckluftsbromsar,

eller

en plattbromsprovare motsvarande rullbromsprovaren i punkt 3 som eventuellt inte kan spara och visa värden för broms­

verkan, pedalkraft och lufttryck i tryckluftsbromsar.

5. Instrument för registrering av inbromsningar, där icke-kontinuerliga mätinstrument ska läsa av/lagra mätningar

minst 10 gånger per sekund.

6. Anläggningar för provning av tryckluftsbromsar, såsom tryckmätare, anslutningar och slangar.

7. En anordning för att mäta hjul-/axelbelastning och fastställa axelbelastningen (eventuellt också för mätning av

belastning på två hjul, exempelvis vågplatta för hjulvägning och axelvägning).

8. En enhet för provning av hjulaxelns fjädring (kraftplatta) utan att lyfta axeln, som ska uppfylla följande krav:

a) Enheten måste ha minst två elektriska plattor som kan röras i motsatt riktning både lodrätt och vågrätt.

b) Plattornas rörelser måste kunna styras av brukaren från provningsplatsen.

c) För fordon som har en högsta vikt som överstiger 3,5 ton. ska plattorna uppfylla följande tekniska krav:

— Längsgående och tvärgående rörelse på minst 95 mm.

— Längsgående och tvärgående rörelsehastighet 5 cm/sek till 15 cm/sek.

SV

L 127/120

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

84

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

9. En ljudnivåmätare klass II, om ljudnivån ska mätas.

10. En 4-gasmätare i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG ( 1 ).

11. Enhet för mätning av absorptionskoefficient med tillräcklig noggrannhet.

12. En anordning för strålkastarinställning som möjliggör provning av strålkastarinställning enligt bestämmelserna för

stråkastarinställning på motorfordon (direktiv 76/756/EEG), där ljus- och mörkergränsen måste vara lätt att

urskilja i dagsljus (utan direkt solljus).

13. Enhet för mätning av däckens mönsterdjup.

14. Enhet för att ansluta till det elektroniska fordonsgränssnittet, t.ex. ett OBD-verktyg.

15. Enhet för att upptäcka läckage av LPG/CNG/LNG, vid provning av sådana fordon.

De ovanstående enheterna kan kombineras i en och samma enhet, under förutsättning att varje enhets precision inte

påverkas.

II. Kalibrering av mätutrustning

Om inte annat anges enligt gällande unionslagstiftning får intervallet mellan två på varandra följande kalibreringar inte

överstiga

i) 24 månader för mätning av vikt, tryck och ljudnivå,

ii) 24 månader för mätning av krafter,

iii) 12 månader för mätning av gasformiga utsläpp.

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/121

( 1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG av den 31 mars 2004 om mätinstrument (EUT L 135, 30.4.2004, s. 1).

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

85

SV

L 127/122

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Tabell I

(

1 )

Minimiutrustning som

krävs

för

att genomföra

trafiksäkerhetsprovningar

Fordon

Kategori

Utrustning som krävs

för

varje

del

i

avsnitt

I

Maximum mass

1

2 3

4

5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

1. Motorcyklar

1

L1e

P

x

x x

x

x x

L3e,L4e

P

x

x x

x

x x

L3e,L4e

D

x

x x

x x x

L2e

P

x x

x

x

x

x x

L2e

D

x

x

x

x

x x x

L5e

P

x x

x

x

x

x x

L5e

D

x

x

x

x

x x x

L6e

P

x x

x

x

x

x x

L6e

D

x

x

x

x

x x x

L7e

P

x x

x

x

x

x x

L7e

D

x

x

x

x

x x x

2. Passagerarfordon

86

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/123

Minimiutrustning som krävs

för

att genomföra

trafiksäkerhetsprovningar

Fordon

Kategori

Utrustning som krävs

för

varje

del

i

avsnitt

I

Maximum mass

1

2 3

4

5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

Upp till 3

500

kg

M

1

,M 2P x x

x

x

x

x

x x

x

Upp till 3

500

kg

M

1

,M 2D

x

x

x

x

x

x x x

> 3

500 kg

M

2

,M 3P x x x

x

x x x x

x

x

x x

x

> 3

500 kg

M

2

,M 3D

x

x x

x

x x x x

x

x x x

3.

Fordon för godstransport

Upp till 3

500

kg

N

1

P x x

x

x

x

x

x x

x

Upp till 3

500

kg

N

1

D

x

x

x

x

x

x x x

> 3

500 kg

N

2

,N 3P x x x

x

x x x x

x

x

x x

x

> 3

500 kg

N

2

,N 3D

x

x x

x

x x x x

x

x x x

4. Specialfordon

från

fordon

i

kategori N,

T5

Upp till 3

500

kg

N

1

P x x

x

x

x

x

x x

x

Upp till 3

500

kg

N

1

D

x

x

x

x

x

x x x

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

87

SV

L 127/124

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Minimiutrustning som krävs

för

att genomföra

trafiksäkerhetsprovningar

Fordon

Kategori

Utrustning som krävs

för

varje

del

i

avsnitt

I

Maximum mass

1

2 3

4

5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

> 3

500 kg

N

2

,N 3,T5

P

x x x

x

x x x x

x

x

x x

x

> 3

500 kg

N

2

,N 3,T5

D

x

x x

x

x x x x

x

x x x

5. Släpvagnar

Upp

till

750 kg

O

1

x

x

> 750

till

3

500 kg

O 2x x

x

x

> 3

500 kg

O

3

,O 4x x x

x

x x

x

(1 )

Fordonskategori

er som ej

omfattas

av detta

direktivs

tillämpningsområde

ingår

som vägledning.

1

B = bensin (gnisttändning), D = diesel

(kompressionständning).

88

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

BILAGA IV

MINIMIKRAV FÖR INSPEKTÖRERNAS KOMPETENS, UTBILDNING OCH CERTIFIERING

1. Kompetens

Innan en sökande till en tjänst som inspektör godkänns för att utföra periodiska trafiksäkerhetsprovningar ska

medlemsstaterna eller behöriga myndigheter kontrollera att personen uppfyller följande:

a) Personen ska ha styrkt kunskap om och förståelse för vägfordon inom följande områden:

— Mekanik.

— Dynamik.

— Fordonsdynamik.

— Förbränningsmotorer.

— Material och materialbearbetning.

— Elektronik.

— El-teknik.

— Elektroniska fordonskomponenter.

— It-tillämpningar.

b) Personen ska även ha minst tre års dokumenterad erfarenhet eller motsvarande såsom dokumenterat mentorskap

eller studier, och lämplig utbildning inom vägfordonsområdet som anges ovan.

2. Grundutbildning och repetitionsutbildning

Medlemsstaterna eller behöriga myndigheter ska se till att inspektörerna får lämplig grund- och repetitionsutbildning

eller genomgår lämplig examination inklusive teoretiska och praktiska delar för att de ska kunna godkännas för att

genomföra trafiksäkerhetsprovningar.

Grund- och repetitionsutbildning eller lämplig examination ska åtminstone omfatta följande områden:

a) Grundutbildning eller lämplig examination

Grundutbildningen som tillhandahålls av medlemsstaten eller av ett godkänt utbildningscentrum i medlemsstaten

ska åtminstone omfatta följande områden:

i) Fordonsteknik:

— Bromssystem.

— Styrsystem.

— Siktfält.

— Installation av belysning, belysningsutrustning och elektriska komponenter.

— Axlar, hjul och däck.

— Chassi och karosseri.

— Störningar och utsläpp.

— Ytterligare krav för specialfordon.

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/125

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

89

ii) Provningsmetoder.

iii) Bedömning av brister.

iv) Rättsliga krav som är tillämpliga på fordonets skick för godkännande.

v) Rättsliga krav gällande trafiksäkerhetsprovning.

vi) Administrativa bestämmelser avseende godkännande av fordon, registrering och trafiksäkerhetsprovning.

vii) It-tillämpningar som rör provning och administration.

b) Repetitionsutbildning eller lämplig examination

Medlemsstaterna ska se till att inspektörerna regelbundet erhåller repetitionsutbildning eller genomgår lämplig

examination som tillhandahålls av medlemsstaten eller av ett godkänt utbildningscentrum i medlemsstaten.

Medlemsstaterna ska säkerställa att innehållet i repetitionsutbildningen eller examinationen gör det möjligt för

inspektörer att underhålla och uppdatera nödvändiga kunskaper inom de områden som anges i led a i-vii) ovan.

3. Behörighetsbevis

Beviset, eller motsvarande dokumentation, som utfärdas för den inspektör som får genomföra trafiksäkerhetsprov­

ningar ska omfatta åtminstone följande information:

— Identifikation av inspektören (förnamn, efternamn).

— Fordonskategorier för vilka inspektören får genomföra trafiksäkerhetsprovningar.

— Utfärdande myndighet.

— Utfärdandedatum.

SV

L 127/126

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

90

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

BILAGA V

TILLSYNSORGAN

Regler och förfaranden för tillsynsorgan som utsetts av medlemsstaterna enligt artikel 14 ska omfatta åtminstone följande

krav:

1. Tillsynsorganens uppgifter

Tillsynsorgan ska åtminstone genomföra följande uppgifter:

a) Tillsyn av provningscentrum:

— Kontrollera om minimikraven för lokaler och provningsutrustning har uppfyllts.

— Kontrollera att den godkända enheten uppfyller obligatoriska krav.

b) Kontroll av utbildning och examination av inspektörer:

— Kontroll av inspektörernas grundutbildning.

— Kontroll av inspektörernas regelbundna repetitionsutbildning.

— Regelbunden repetitionsutbildning för inspektörerna i tillsynsorganen.

— Genomföra eller kontrollera examination.

c) Granskning:

— Förhandsgranskning av provningscentrum före godkännande.

— Regelbundna granskningar av provningscentrum.

— Särskild granskning vid oegentligheter.

— Granskning av utbildningscentrum/examinationscentrum.

d) Kontroll genom att använda exempelvis följande åtgärder:

— Ny provning av en statistiskt signifikant del av provade fordon.

— Mystery shopper-kontroller (kan genomföras med defekt fordon).

— Analys av resultat från trafiksäkerhetsprovningar (statistiska metoder).

— Överklaga provningar.

— Utreda klagomål.

e) Kontroll av mätresultat vid trafiksäkerhetsprovningar.

f) Förslag om tillbakadragande eller upphävande av godkännande för provningscentrum och/eller inspektörer:

— Om centrumet eller inspektören i fråga inte uppfyller ett väsentligt krav för godkännande.

— Om större oegentligheter upptäcks.

— Vid flera negativa granskningsresultat.

— Om centrumet eller inspektören i fråga förlorar sitt goda anseende.

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/127

Prop. 2016/17:84

Bilaga 1

91

2. Krav på tillsynsorganet

Krav som gäller för personalen som anställts av tillsynsorganet ska omfatta följande områden:

— Teknisk kompetens.

— Opartiskhet.

— Standarder för kvalificering och utbildning.

3. Innehåll i regler och förfaranden

Varje medlemsstat eller dess behöriga myndighet ska fastställa relevanta regler och förfaranden som åtminstone ska

omfatta följande delar:

a) Krav som rör godkännande och kontroll av provningscentrum:

— Ansökan om godkännande för att driva ett provningscentrum.

— Ansvarsområden för provningscentrum.

— Besök före godkännande för att kontrollera att alla krav är uppfyllda.

— Godkännande av provningscentrum.

— Regelbundna granskningar av provningscentrum.

— Regelbundna kontroller av provningscentrum för att säkerställa fortsatt överensstämmelse med gällande regler

och förfaranden.

— Evidensbaserade oannonserade specialkontroller eller granskningar av provningscentrum.

— Analys av testdata för att utröna om det finns bevis på bristande överensstämmelse med gällande regler och

förfaranden.

— Återkallande eller upphävande av godkännanden för provningscentrum.

b) Inspektörer på provningscentrum:

— Krav för att bli en certifierad inspektör.

— Grundutbildning, repetitionsutbildning och examination.

— Återkallande eller upphävande av certifiering av inspektörer.

c) Utrustning och lokaler:

— Krav på provningsutrustning.

— Krav på provningslokaler.

— Krav på skyltning.

— Krav på underhåll och kalibrering av provningsutrustning.

— Krav på datorsystem.

d) Tillsynsorgan:

— Tillsynsorganens befogenheter.

— Krav som gäller för tillsynsorganens personal.

— Godkännanden och begränsningar.

SV

L 127/128

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

92

Prop. 2016/17:84

Bilaga 2

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU

av den 3 april 2014

om ändring av rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 91,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ( 1 ),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet ( 2 ), och

av följande skäl:

(1)

Trafiksäkerhetsprovningen ingår i en övergripande ordning vars syfte är att säkerställa att fordon hålls i ett säkert

och miljömässigt godtagbart skick under användning. Den ordningen bör föreskriva periodiska trafiksäkerhets­

provningar av fordon och vägkontroller av fordon som används för kommersiella transporter samt ett förfarande

för fordonsregistrering som gör det möjligt att tillfälligt upphäva ett tillstånd för ett fordon att användas i vägtrafik

om fordonet utgör en omedelbar trafiksäkerhetsrisk.

(2)

Vid registrering av ett fordon beviljas ett administrativt godkännande för att det skall få tas i bruk i vägtrafik.

Rådets direktiv 1999/37/EG ( 3 ) avser endast själva registreringen av fordon. I särskilda fall där användningen av ett

fordon på allmän väg utgör en risk på grund av fordonets tekniska skick bör det emellertid vara möjligt att för en

viss tidsperiod tillfälligt upphäva tillståndet att använda det fordonet. För att minska administrationen kring det

tillfälliga upphävandet bör det inte krävas ett nytt registreringsförfarande när det tillfälliga upphävandet upphör.

(3)

Det bör införas ett krav på ett permanent återkallande av registreringen av ett fordon som enligt ett meddelande

ska behandlas som ett uttjänt fordon enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG ( 4 ). Medlems­

staterna har möjlighet att i nationell rätt fastställa andra skäl för att återkalla en fordonsregistrering.

(4)

Även om en fordonsregistrering har återkallats bör det vara möjligt att behålla en uppgift om den registreringen.

(5)

För att minska administrationen och förenkla informationsutbytet mellan medlemsstaterna bör fordonsinformation

registreras elektroniskt.

(6)

Detta direktiv bör inte hindra en medlemsstat från att betrakta den elektroniska datauppsättning som förvaras av

dess behöriga myndighet som den huvudsakliga källan till informationen om ett fordon som registrerats på dess

territorium. För att underlätta utbytet av information bör medlemsstaterna kunna använda ett elektroniskt system

som omfattar uppgifter från nationella elektroniska databaser.

(7)

I de fall där farliga brister identifieras vid en trafiksäkerhetsprovning, och tillståndet att använda ett fordon på

allmän väg tillfälligt har upphävts, bör det tillfälliga upphävandet registreras tills fordonet har godkänts vid en ny

trafiksäkerhetsprovning.

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/129

( 1 ) EUT C 44, 15.2.2013, s. 128.

( 2 ) Europaparlamentets ståndpunkt av den 11 mars 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 24 mars 2014.

(

3

) Rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon (EGT L 138, 1.6.1999, s. 57).

( 4 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon (EGT L 269, 21.10.2000, s. 34).

Prop. 2016/17:84

Bilaga 2

93

(8)

För att uppdatera punkt II.4 andra strecksatsen och punkt III.1. (A.b) i både bilaga I och bilaga II till direktiv

1999/37/EG i samband med en utvidgning av unionen, och för att uppdatera punkt II.6 i bilaga I, vilken hänför sig

till icke obligatoriska uppgifter i samband med ändring av definitioner eller av innehållet i intyg om överens­

stämmelse i relevant unionslagstiftning om typgodkännande, bör kommissionen ges befogenhet att anta akter

enligt artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Det är av särskild betydelse att kommissionen

genomför samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och

utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet

och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(9)

Direktiv 1999/37/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av direktiv 1999/37/EG

Direktiv 1999/37/EG ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 1 ska den första meningen ersättas med följande:

”Detta direktiv ska gälla för de fordonsregistreringsbevis som medlemsstaterna utfärdar.”

2. I artikel 2 ska följande led läggas till:

”e) tillfälligt upphävande: en begränsad tidsperiod när ett fordon inte har en medlemsstats tillstånd att användas i

vägtrafik, varefter, under förutsättning att skälen för det tillfälliga upphävandet har upphört, det åter kan få

tillstånd att användas utan ett nytt registreringsförfarande,

f) återkallelse av registrering: en återkallelse av en medlemsstats tillstånd för ett fordon att användas i vägtrafik.”

3. I artikel 3 ska följande punkter läggas till:

”4. Medlemsstaterna ska i elektronisk form registrera information om alla fordon som är registrerade på deras

territorier. Informationen ska inbegripa

a) alla obligatoriska uppgifter enligt punkt II.5 i bilaga I samt uppgifterna i punkterna II.6 (J) och II.6 (V.7) och (V.9) i

den bilagan, där dessa uppgifter finns tillgängliga,

b) andra icke obligatoriska uppgifter som förtecknas i bilaga I eller uppgifter från intyget om överensstämmelse enligt

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG (*), när så är möjligt,

c) resultaten från de obligatoriska periodiska trafiksäkerhetsprovningarna enligt Europaparlamentets och rådets direk­

tiv 2014/45/EU (**) och giltighetstiden för trafiksäkerhetsintyget.

Behandlingen av personuppgifter inom ramen för detta direktiv ska ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets

direktiv 95/46/EG (***) och 2002/58/EG (****).

SV

L 127/130

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

94

Prop. 2016/17:84

Bilaga 2

5. Den tekniska informationen om fordonen ska göras tillgänglig för de behöriga myndigheterna eller provnings­

centrumen för genomförandet av periodiska trafiksäkerhetsprovningar. Medlemsstaterna får begränsa provningscent­

rumens användning och spridning av sådan information i syfte att förhindra att den missbrukas.

___________

(*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för

godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata

tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).

(**) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om periodisk provning av motorfor­

dons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (EUT L 127,

29.4.2014, s. 51).

(***) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med

avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995,

s. 31).

(****) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och

integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).”

4. Följande artikel ska införas:

”Artikel 3a

1. Om den behöriga myndigheten i en medlemsstat får meddelande om att en periodisk trafiksäkerhetsprovning

visar att ett specifikt fordons tillstånd att användas i vägtrafik tillfälligt har upphävts i enlighet med artikel 9 i direktiv

2014/45/EU ska det tillfälliga upphävandet registreras elektroniskt och en ny trafiksäkerhetsprovning ska genomföras.

Det tillfälliga upphävandet ska gälla tills fordonet har blivit godkänt vid en ny trafiksäkerhetsprovning. När fordonet

har godkänts vid en trafiksäkerhetsprovning ska den behöriga myndigheten utan dröjsmål på nytt godkänna fordonet

för användning i vägtrafik. Inget nytt registreringsförfarande ska krävas.

Medlemsstaterna eller deras behöriga myndigheter får vidta åtgärder för att underlätta omprovning av ett fordon vars

tillstånd att användas i vägtrafik tillfälligt upphävts. Dessa åtgärder får inbegripa tillstånd att använda allmänna vägar

mellan ett reparationsställe och ett provningscentrum i syfte att genomföra en trafiksäkerhetsprovning.

2. En medlemsstat får ge innehavaren av registreringsbeviset tillåtelse att lämna en begäran till den behöriga

myndigheten om överföring av registreringen till fordonets nya ägare.

3. Om en medlemsstats behöriga myndighet får meddelande om att ett fordon behandlas som ett uttjänt fordon i

enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG (*) ska det fordonets registreringsbevis återkallas

permanent och informationen om detta ska införas i det elektroniska registret.

___________

(*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon (EGT L 269,

21.10.2000, s. 34).”

5. I artikel 5 ska följande punkt läggas till:

”3. Vid ett ägarbyte ska medlemsstaterna, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 5.4 och 8.3 i direktiv

2014/45/EU, principiellt erkänna trafiksäkerhetsintygets giltighet om ett fordon har ett giltigt bevis på genomgången

periodisk trafiksäkerhetsprovning.”

6. Artiklarna 6 och 7 ska ersättas av följande:

”Artikel 6

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 7 i syfte att ändra

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/131

Prop. 2016/17:84

Bilaga 2

95

— punkt II.4 andra strecksatsen och punkt III.1 (A.b) i både bilaga I och bilaga II, i samband med en utvidgning av

unionen,

— punkt II.6 i bilaga I, med avseende på icke obligatoriska uppgifter i samband med ändring av definitioner eller av

innehållet i intyg om överensstämmelse i relevant unionslagstiftning om typgodkännande.

Artikel 7

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna

artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6 ska ges till kommissionen för en period av fem år

från och med den 19 maj 2014. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio

månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med

perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre

månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 6 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får

verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet

datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 6 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har

gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs

Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har under­

rättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europa­

parlamentets eller rådets initiativ.”

7. Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Medlemsstaterna ska bistå varandra vid genomförandet av detta direktiv. De får bilateralt eller multilateralt utbyta

upplysningar, särskilt för att innan registrering sker kontrollera ett fordons lagenlighet, i förekommande fall i den

medlemsstat där fordonet tidigare var registrerat. För att underlätta utbytet av information får medlemsstaterna för

sådan kontroll använda ett elektroniskt system som innehåller uppgifter från nationella elektroniska databaser.”

8. I punkt II.6 i bilaga I ska följande punkt läggas till:

”X) bevis på godkänd trafiksäkerhetsprovning, datum för nästa trafiksäkerhetsprovning eller sista giltighetsdag för

gällande trafiksäkerhetsintyg.”

Artikel 2

Införlivande

1. Medlemsstaterna ska senast den 20 maj 2017 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är

nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

De ska tillämpa dessa bestämmelser senast från och med den 20 maj 2018.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser, ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan

hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar

inom det område som omfattas av detta direktiv.

SV

L 127/132

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

96

Prop. 2016/17:84

Bilaga 2

Artikel 3

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Mottagare

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 april 2014.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

D. KOURKOULAS

Ordförande

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/133

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

97

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/47/EU

av den 3 april 2014

om tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om

upphävande av direktiv 2000/30/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 91,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ( 1 ),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet ( 2 ), och

av följande skäl:

(1)

I sin vitbok av den 28 mars 2011 med titeln Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett

konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem av den 28 mars 2011 presenterade kommissionen en

”nollvision” med målet att reducera antalet dödsolyckor i trafiken i unionen till nära noll till 2050. Fordonsteknik

förväntas leda till stora förbättringar av säkerhetsresultaten inom vägtransporten, så att detta mål kan uppnås.

(2)

I sitt meddelande med titeln Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet: politiska riktlinjer för trafiksäkerhet

2011–2020 föreslog kommissionen att man med början 2010 ska halvera antalet döda i trafiken inom unionen

fram till 2020. För att uppnå detta mål angav kommissionen sju strategiska mål och identifierade åtgärder för

säkrare fordon, en strategi för att minska antalet skador och åtgärder för att förbättra säkerheten för sårbara

trafikanter, särskilt motorcyklister.

(3)

Trafiksäkerhetsprovningen ingår i en övergripande ordning vars syfte är att säkerställa att fordon hålls i ett säkert

och miljömässigt godtagbart skick under användning. Systemet bör omfatta periodiska trafiksäkerhetsprovningar

för alla fordon och tekniska vägkontroller för fordon som används för kommersiella transporter, samt föreskriva

ett förfarande för fordonsregistrering som gör det möjligt att upphäva ett tillstånd för ett fordon att användas på

vägarna om fordonet utgör en direkt trafiksäkerhetsrisk. Periodisk provning bör vara det främsta verktyget för att

säkerställa fordons trafiksäkerhet. Tekniska vägkontroller av nyttofordon bör endast utgöra ett komplement till

periodisk provning.

(4)

Flera tekniska standarder och krav med avseende på fordonssäkerhet och miljöprestanda har antagits i unionen.

Det är nödvändigt att med hjälp av oväntade tekniska vägkontroller säkerställa att fordon förblir trafiksäkra.

(5) Tekniska vägkontroller är en mycket viktig del i arbetet för att åstadkomma en hög trafiksäkerhetsnivå för

nyttofordon under hela livscykeln. Sådana kontroller ökar inte bara trafiksäkerheten och minskar fordonens

utsläpp, utan minskar även risken för illojal konkurrens inom vägtransporter som följer av olika kontrollnivåer

i olika medlemsstater.

SV

L 127/134

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

( 1

) EUT C 44, 15.2.2013, s. 128.

( 2 ) Europaparlamentets ståndpunkt av den 11 mars 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 24 mars 2014.

98

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

(6)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 ( 1 ) inrättades Europeiska registret för väg­

transportföretag (ERRU). Med hjälp av ERRU kan nationella elektroniska register över transportföretag samman­

länkas inom hela unionen, samtidigt som unionslagstiftningen om skydd av personuppgifter följs. Användningen

av detta system, som drivs av den behöriga myndigheten i varje medlemsstat, underlättar samarbetet mellan

medlemsstaterna.

(7) Detta direktiv bör gälla för vissa nyttofordon med en konstruktionshastighet som överstiger 25 km/tim i de

kategorier som definieras i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG ( 2 ). Det bör emellertid inte hindra

medlemsstaterna från att genomföra tekniska vägkontroller av fordon som inte omfattas av det här direktivet eller

kontrollera andra aspekter av vägtransporterna, särskilt gällande kör- och vilotid, eller transport av farligt gods.

(8)

Hjultraktorer med en maximal konstruktionshastighet som överstiger 40 km/tim används allt oftare i stället för

lastbilar för lokala transporter och för kommersiella vägtransportändamål. De potentiella riskerna med sådana

fordon kan jämföras med de potentiella riskerna med lastbilar, och därför bör de fordon i den här kategorin som

huvudsakligen används på allmän väg, likställas med lastbilar när det gäller tekniska vägkontroller.

(9)

Rapporter om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG ( 3 ) visar tydligt vikten av

vägkontroller. Under perioden 2009–2010 rapporterades att över 350 000 fordon som varit föremål för tekniska

vägkontroller i unionen var i ett sådant skick att de måste beläggas med körförbud. Rapporterna visar även

betydande skillnader när det gäller resultaten av de kontroller som utförts i olika medlemsstater. Under perioden

2009–2010 kunde procentsatsen för upptäckt av vissa brister variera mellan 2,1 % hos alla fordon som kont­

rollerats i en medlemsstat och 48,3 % i en annan. Slutligen visar rapporterna betydande skillnader i antalet

genomförda tekniska vägkontroller mellan olika medlemsstater. För att nå en bättre balans bör medlemsstaterna

åta sig att genomföra ett lämpligt antal kontroller som står i proportion till antalet nyttofordon som är registrerade

och/eller i bruk på deras territorium.

(10) Skåpbilar, såsom fordon i kategori N 1 , och tillhörande släpvagnar omfattas inte av samma trafiksäkerhetskrav som

på unionsnivå gäller för tunga nyttofordon, såsom bestämmelserna om körtider, kravet på utbildning för yrkes­

förare eller kravet på hastighetsbegränsande anordningar. Trots att fordon i kategori N 1 inte omfattas av detta

direktivs tillämpningsområde bör medlemsstaterna ta hänsyn till dem i sina övergripande strategier för trafiksä­

kerhet och vägkontroller.

(11) För att undvika ytterligare administrationsarbete och kostnader och för att öka effektiviteten vid kontrollerna bör

behöriga nationella myndigheter kunna besluta att för kontroll i första hand välja ut fordon som används av

företag som inte uppfyller standarder för trafiksäkerhet och miljö, medan väl underhållna fordon som används av

ansvarsfulla och säkerhetsmedvetna brukare belönas med färre kontroller. Ett urval av fordon för vägkontroll som

bygger på brukarens riskprofil skulle kunna vara ett användbart verktyg för att kontrollera högriskföretag mer

ingående och oftare.

(12)

Vägkontrollerna bör stödjas av ett riskvärderingssystem. Enligt förordning (EG) nr 1071/2009 måste medlems­

staterna utvidga det riskvärderingssystem som inrättats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv

2006/22/EG (

4

), när det gäller genomförandet av reglerna om körtid och viloperioder, till att omfatta andra angivna

områden med anknytning till vägtransport, inbegripet trafiksäkerheten hos nyttofordon. Följaktligen bör

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/135

( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de

villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG (EUT L 300,

14.11.2009, s. 51).

(

2

) Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av

motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana

fordon (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).

(

3

) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG av den 6 juni 2000 om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i

trafik i gemenskapen (EGT L 203, 10.8.2000, s. 1).

( 4 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av rådets förord­

ningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv

88/599/EEG (EUT L 102, 11.4.2006, s. 35).

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

99

uppgifterna om antalet brister och dessas allvarlighetsgrad införas i det riskvärderingssystem som inrättats enligt

artikel 9 i direktiv 2006/22/EG. Medlemsstaterna bör kunna besluta om lämpliga tekniska och administrativa

arrangemang för användningen av riskvärderingssystemen. Effektiviteten hos riskvärderingssystemen inom hela

unionen bör ytterligare undersökas, liksom frågan om en harmonisering av dem.

(13) Innehavaren av registreringsbeviset och, i förekommande fall, fordonets brukare, bör vara ansvariga för att fordonet

hålls i ett trafiksäkert skick.

(14) När inspektörer utför tekniska vägkontroller bör de agera oberoende, och deras bedömning bör inte påverkas av

någon intressekonflikt av till exempel ekonomisk eller personlig art, framför allt när det gäller föraren, brukaren

eller innehavaren av registreringsbeviset, som skulle kunna inkräkta på ett opartiskt och objektivt beslutsfattande.

Därför bör det inte finnas någon direkt koppling mellan inspektörernas ersättning och resultaten av de tekniska

vägkontrollerna. Trots detta bör en medlemsstat kunna låta privata organ utföra både mera ingående tekniska

vägkontroller och fordonsreparationer, även på samma fordon.

(15) Tekniska vägkontroller bör bestå av grundläggande och, om så behövs, mer ingående kontroller. I båda fallen bör

kontrollerna omfatta fordonets relevanta delar och system. För att åstadkomma harmonisering av mer ingående

kontroller på unionsnivå bör det för varje provningskomponent införas rekommenderade provningsmetoder och

exempel på brister och kategorisering av dessa med hänsyn till allvarlighetsgrad.

(16) Lastsäkringen är avgörande för trafiksäkerheten. Lastsäkringen bör därför vara sådan, att fordonet kan klara av de

accelerationer som uppstår då det används i trafiken. Av praktiska skäl bör de massakrafter som uppstår i samband

med sådana accelerationer användas som gränsvärden på grundval av europeiska standarder. Personal som arbetar

med att kontrollera att lastsäkringen är tillfredsställande bör ha lämplig utbildning.

(17) Alla som arbetar med logistik, bland dem packare, lastare, åkerier, brukare och förare, har ansvar för att lasten är

korrekt packad och lastad på ett lämpligt fordon.

(18) Rapporter från vägkontroller upprättas i flera medlemsstater med elektroniska medel. I sådana fall bör en kopia av

rapporten tillhandahållas föraren. All information från de tekniska vägkontrollerna bör överföras till en gemensam

databas i den berörda medlemsstaten, så att data lätt kan behandlas och relevant information överföras utan att

detta kräver mer administrativt arbete.

(19) För att minska kontrollmyndigheternas administrativa börda, bör rapporter om grundläggande tekniska vägkont­

roller, också av tredjelandsregistrerade fordon, endast innehålla väsentlig information om att ett visst fordon

genomgått sådan kontroll samt om resultaten av kontrollen. En detaljerad rapport bör endast krävas om en

grundläggande kontroll följs av en mer ingående kontroll.

(20) Kommissionen bör undersöka möjligheterna att kombinera rapportblanketten i bilaga IV med andra rapporter.

(21) Genom att använda mobila kontrollenheter kan man minska fördröjningen och kostnaden för brukare eftersom

mer ingående kontroller kan genomföras direkt på vägen. De mest närbelägna provningscentrum som praktiskt går

att anlita, tillsammans med för ändamålet angivna anläggningar för vägkontroller, kan också användas för att

genomföra mer ingående kontroller.

SV

L 127/136

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

100

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

(22) Personal som utför tekniska vägkontroller bör ha lämplig utbildning eller lämpliga kvalifikationer, också för att

effektivt kunna utföra okulära kontroller. Inspektörer som utför mer ingående tekniska vägkontroller bör ha minst

samma kompetens och uppfylla samma krav som de inspektörer som utför trafiksäkerhetsprovningar i enlighet

med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU ( 1 ). Medlemsstaterna bör kräva att inspektörer som

genomför kontroller vid angivna anläggningar för vägkontroller eller med användning av mobila kontrollenheter

uppfyller dessa krav eller likvärdiga krav som godkänts av den behöriga myndigheten.

(23) För att hålla nere kostnaderna för användning av teknisk utrustning för en mer ingående vägkontroll, bör

medlemsstaterna kunna ta ut en avgift om brister upptäckts. Denna avgift bör vara skälig och proportionell.

(24) Samarbete och utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna är avgörande för att ett mer harmoniserat system för

vägkontroller ska kunna uppnås i hela unionen. Därför bör medlemsstaterna i mån av möjlighet samarbeta bättre,

även under verksamhetens genomförande. Samarbetet bör omfatta periodisk organisation av samordnade tekniska

vägkontroller.

(25) För att säkerställa ett effektivt informationsutbyte mellan medlemsstaterna, bör det i varje medlemsstat finnas en

kontaktpunkt för samarbetet med andra berörda behöriga myndigheter. Denna kontaktpunkt bör även samman­

ställa relevant statistik. Dessutom bör medlemsstaterna tillämpa en sammanhängande nationell efterlevnadsstrategi

på sitt territorium och bör kunna utse ett organ som samordnar det arbetet. De behöriga myndigheterna i varje

medlemsstat bör utarbeta förfaranden för fastställande av tidsfrister och innehållet i den information som ska

vidarebefordras.

(26) Då kontaktpunkter utses bör konstitutionella bestämmelser och den befogenhetsnivå som följer därav respekteras.

(27) För att möjliggöra övervakning av det system för vägkontroller som genomförts i unionen, bör medlemsstaterna

före den 31 mars 2021 och före den 31 mars vartannat åt därefter rapportera resultaten från de genomförda

tekniska vägkontrollerna till kommissionen. Kommissionen bör vidarebefordra den insamlade informationen till

Europaparlamentet och rådet.

(28) För att minimera tidsspillan för företag och förare och öka effekten överlag av vägkontrollerna bör det uppmuntras

att de tekniska vägkontrollerna genomförs jämsides med kontroller av att sociallagstiftningen för vägtransporter

följs, framför allt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 ( 2 ), direktiv 2006/22/EG och rådets

förordning (EEG) nr 3821/85 ( 3 ).

(29) Medlemsstaterna bör föreskriva sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i detta direktiv och säkerställa att

de genomförs. Sanktionerna bör vara effektiva, proportionella, avskräckande och icke-diskriminerande. Medlems­

staterna bör framför allt ta med lämpliga åtgärder om en förare eller brukare inte samarbetat med inspektören och

om ett fordon med farliga brister använts utan tillstånd.

(30) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av detta direktiv bör kommissionen tilldelas genomföran­

debefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 182/2011 ( 4 ).

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/137

( 1

) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om periodisk provning av motorfordons och tillhörande

släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (se sidan 51i detta nummer av EUT).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på

vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets

förordning (EEG) nr 3820/85 (EUT L 102, 11.4.2006, s. 1).

( 3 ) Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter (EGT L 370, 31.12.1985, s. 8).

( 4 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och

principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011,

s. 13).

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

101

(31) Kommissionen bör inte anta genomförandeakter om förfarandena för anmälan av fordon med större eller farliga

brister till kontaktpunkterna i registreringsmedlemsstaterna, eller om dataformatet för översändandet till kommis­

sionen av den information om kontrollerade fordon som insamlats av medlemsstaterna, om den kommitté som

inrättas genom detta direktiv inte avger något yttrande om det utkast till genomförandeakt som kommissionen har

lagt fram.

(32) I syfte att när så är lämpligt uppdatera artikel 2.1 och punkt 6 i bilaga IV, utan att detta direktivs tillämpnings­

område påverkas, uppdatera punkt 2 i bilaga II i fråga om metoder och anpassa punkt 2 i bilaga II med avseende

på förteckningen över komponenter som ska provas, provningsmetoder, orsaker till underkännanden och bedöm­

ning av brister, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens

funktionssätt delegeras till kommissionen. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga

samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar

delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet

och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(33) Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att förbättra trafiksäkerheten genom att fastställa gemensamma minimi­

krav och harmoniserade regler för tekniska vägkontroller av fordon i trafik inom unionen, inte i tillräcklig

utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva utan snarare, på grund av åtgärdens omfattning, kan uppnås

bättre på unionsnivå, kan unionen anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om

Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad

som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(34) Detta direktiv respekterar de grundläggande rättigheterna och iakttar de principer som erkänns i Europeiska

unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, till vilken det hänvisas i artikel 6 i fördraget om Europeiska

unionen.

(35) Genom detta direktiv utvecklas det befintliga systemet för tekniska vägkontroller, uppdateras de tekniska kraven i

direktiv 2000/30/EG och integreras reglerna i kommissionens rekommendation 2010/379/EU ( 1 ). Direktiv

2000/30/EG bör därför upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

KAPITEL I

SYFTE, DEFINITIONER OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1

Syfte

I syfte att förbättra trafiksäkerheten och miljön fastställs genom detta direktiv minimikrav för ett system för tekniska

vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon som går i trafik på medlemsstaternas territorium.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1. Direktivet gäller nyttofordon med en konstruktionshastighet som överstiger 25 km/tim i följande kategorier enligt

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG ( 2 ) och direktiv 2007/46/EG

a) Motorfordon som har konstruerats och tillverkats primärt för transport av personer och deras bagage och som har

mer än åtta sittplatser utöver förarplatsen – fordonskategorierna M 2 och M 3 .

SV

L 127/138

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

( 1

) Kommissionens rekommendation 2010/379/EU av den 5 juli 2010 om riskbedömning av brister som upptäcks vid vägkontroller av

trafiksäkerheten (hos nyttofordon) i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG (EUT L 173, 8.7.2010, s. 97).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstrak­

torer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter

till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG (EUT L 171, 9.7.2003, s. 1).

102

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

b) Motorfordon som har konstruerats och tillverkats primärt för godstransport med en högsta vikt som överstiger 3,5

ton – fordonskategorierna N 2 och N 3 .

c) Släpvagnar som har konstruerats och tillverkats för gods- eller persontransport, samt som husrum, med en högsta vikt

som överstiger 3,5 ton – fordonskategorierna O 3 och O 4 .

d) Hjultraktorer i kategori T5 som främst används på allmän väg för kommersiella vägtransporter med en maximal

konstruktionshastighet som överstiger 40 km/tim.

2. Direktivet påverkar inte medlemsstaternas rätt att genomföra tekniska vägkontroller av fordon som inte omfattas av

detta direktiv, såsom lätta nyttofordon i kategori N 1 med en högsta vikt som inte överstiger 3,5 ton, och att kontrollera

andra aspekter av vägtransport och trafiksäkerhet eller genomföra kontroller på andra platser än på allmän väg. Ingenting

i detta direktiv hindrar en medlemsstat från att av trafiksäkerhetsskäl begränsa användningen av en viss fordonstyp till

vissa delar av sitt vägnät.

Artikel 3

Definitioner

Följande definitioner ska endast gälla i detta direktiv:

1. fordon: ett icke spårbundet motorfordon eller dess släpvagn.

2. motorfordon: ett motordrivet fordon på hjul som framdrivs av egen kraft med en maximal konstruktionshastighet som

överstiger 25 km/tim.

3. släpvagn: ett icke självgående fordon på hjul som har konstruerats och tillverkats för att dras av ett motorfordon.

4. påhängsvagn: en släpvagn som har konstruerats för att kopplas till ett motorfordon på så sätt att en del av påhängs­

vagnen vilar på motorfordonet och att en väsentlig del av påhängsvagnens vikt och dess lasts vikt upptas av

motorfordonet.

5. last: alla varor som normalt skulle placeras i eller på den del av ett fordon som konstruerats för att bära last och som

inte är varaktigt fastsatt på fordonet, vilket omfattar objekt på lastbärare, som spjällådor, växelflak eller containrar på

fordon.

6. nyttofordon: ett motorfordon och dess släpvagn eller påhängsvagn som främst används för transport av varor eller

passagerare i kommersiellt syfte, såsom transport för annans räkning mot ersättning eller transport för egen räkning

eller annat yrkesmässigt syfte.

7. fordon som är registrerat i en medlemsstat: ett fordon som är registrerat eller som tagits i bruk i en medlemsstat.

8. innehavare av registreringsbevis: den juridiska eller fysiska person i vars namn fordonet är registrerat.

9. företag: ett företag enligt definitionen i artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1071/2009.

10. teknisk vägkontroll: en oväntad teknisk kontroll av trafiksäkerheten hos ett nyttofordon, som genomförs av en

medlemsstats behöriga myndigheter eller under direkt överinseende av dem.

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/139

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

103

11. allmän väg: en för allmän trafik upplåten väg, såsom lokala, regionala eller nationella vägar, huvudvägar, motor­

trafikleder eller motorvägar.

12. trafiksäkerhetsprovning: kontroll i enlighet med artikel 3.9 i direktiv 2014/45/EU.

13. trafiksäkerhetsintyg: en rapport från trafiksäkerhetsprovningen, som utfärdats av den behöriga myndigheten eller ett

provningscentrum och som innehåller resultatet av trafiksäkerhetsprovningen.

14. behörig myndighet: en myndighet eller ett offentligt organ som av en medlemsstat har getts ansvar för hanteringen av

systemet för tekniska vägkontroller, inklusive i tillämpliga fall genomförandet av tekniska vägkontroller.

15. inspektör: en person som av en medlemsstat eller dess behöriga myndighet getts tillstånd att genomföra grund­

läggande och/eller mer ingående tekniska vägkontroller.

16. brister: tekniska defekter och andra avvikelser från kraven som konstaterats vid en teknisk vägkontroll.

17. samordnad vägkontroll: en teknisk vägkontroll som genomförs gemensamt av två eller flera medlemsstaters behöriga

myndigheter.

18. brukare: en fysisk eller juridisk person som använder ett fordon och samtidigt är fordonets ägare, eller som av

fordonets ägare fått tillstånd att använda fordonet.

19. mobil kontrollenhet: ett transporterbart system med den testutrustning som behövs för genomförandet av mer

ingående tekniska vägkontroller och vars personal består av inspektörer med kompetens att genomföra mer ingående

vägkontroller.

20. angiven anläggning för vägkontroller: ett fastställt område där grundläggande och/eller mer ingående tekniska väg­

kontroller genomförs och där det också kan finnas varaktigt installerad testutrustning.

KAPITEL II

SYSTEM FÖR TEKNISKA VÄGKONTROLLER OCH ALLMÄNNA SKYLDIGHETER

Artikel 4

System för vägkontroller

Systemet med tekniska vägkontroller ska omfatta grundläggande tekniska vägkontroller enligt artikel 10.1 och mer

ingående tekniska vägkontroller enligt artikel 10.2.

Artikel 5

Antalet fordon som ska kontrolleras angivet i procent

1. För fordon som avses i artikel 2.1 a, b och c ska varje kalenderår det totala antalet grundläggande tekniska

vägkontroller i unionen motsvara minst 5 % av det totala antalet av dessa fordon som är registrerade i medlemsstaterna.

2. Varje medlemsstat ska sträva efter att genomföra ett lämpligt antal grundläggande tekniska vägkontroller, som står i

proportion till det totala antalet sådana fordon som är registrerade på dess territorium.

3. Information om kontrollerade fordon ska lämnas till kommissionen i enlighet med artikel 20.1.

SV

L 127/140

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

104

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

Artikel 6

Riskvärderingssystem

För fordon av som avses i artikel 2.1 a, b och c ska medlemsstaterna se till att den information om antalet brister och

dessas allvarlighetsgrad som anges i bilaga II och, i tillämpliga fall, bilaga III, som upptäckts hos de fordon som används

av enskilda företag införs i det riskvärderingssystem som inrättats enligt artikel 9 i direktiv 2006/22/EG. Då ett företag

tilldelas en riskprofil får medlemsstaterna använda de kriterier som fastställs i bilaga I. Den informationen ska användas

för att kontrollera företag med en hög riskvärdering oftare och mer ingående. Riskvärderingssystemet ska hanteras av

medlemsstatens behöriga myndigheter.

Vid genomförandet av första stycket ska registreringsmedlemsstaten använda den information den fått från andra med­

lemsstater i enlighet med artikel 18.1.

Medlemsstaterna får tillåta ytterligare trafiksäkerhetsprovningar på frivillig basis. Information om efterlevnad av trafiksä­

kerhetskraven som erhålls till följd av frivilliga provningar får tas i beaktande för att förbättra ett företags riskprofil.

Artikel 7

Ansvarsområden

1. Medlemsstaterna ska kräva att trafiksäkerhetsintyget från den senaste periodiska trafiksäkerhetsprovningen eller en

kopia av det, eller, om intyget upprättats i elektronisk form, en utskrift av det i form av bestyrkt kopia eller i original, och

rapporten från den senaste tekniska vägkontrollen finns i fordonet, om de finns tillgängliga. Medlemsstaterna får låta sina

myndigheter godta elektroniska bevis för sådana kontroller, om upplysningar i det avseendet finns tillgängliga.

2. Medlemsstaterna ska kräva att företag och förare av ett fordon som genomgår en teknisk vägkontroll samarbetar

med inspektörerna och ger dem tillträde till fordonet, dess delar och all relevant dokumentation för kontrollen.

3. Medlemsstaterna ska se till att företagens ansvar för att hålla sina fordon i trafiksäkert skick fastställs, utan att det

påverkar det ansvar som förarna av de fordonen har.

Artikel 8

Inspektörer

1. När de väljer ut ett fordon för teknisk vägkontroll och när de genomför kontrollen, ska inspektörerna avhålla sig

från diskriminering på grund av förarens nationalitet eller det land i vilket fordonet är registrerat eller har tagits i bruk.

2. Vid genomförandet av en teknisk vägkontroll ska inspektören vara fri från intressekonflikter som skulle kunna

inkräkta på ett opartiskt och objektivt beslutsfattande.

3. Inspektörernas ersättning får inte vara direkt kopplad till resultaten av grundläggande eller mer ingående tekniska

vägkontroller.

4. Mer ingående tekniska vägkontroller ska genomföras av inspektörer som uppfyller de minimikrav på kompetens

och utbildning som fastställs i artikel 13 i och bilaga IV till direktiv 2014/45/EU. Medlemsstaterna får föreskriva att

inspektörer som genomför kontroller vid angivna anläggningar för vägkontroller eller med användning av mobila

kontrollenheter ska uppfylla dessa krav eller likvärdiga krav som godkänts av den behöriga myndigheten.

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/141

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

105

KAPITEL III

KONTROLLFÖRFARANDEN

Artikel 9

Val av fordon för grundläggande teknisk vägkontroll

Vid identifiering av fordon som ska genomgå en grundläggande teknisk vägkontroll får inspektörerna i första hand välja

fordon som används av företag med en högriskprofil enligt direktiv 2006/22/EG. Fordon får också väljas ut för kontroll

slumpmässigt eller vid misstanke om att fordonet utgör en risk för trafiksäkerheten eller miljön.

Artikel 10

De tekniska vägkontrollernas innehåll och metoder

1. Medlemsstaterna ska se till att de fordon som valts ut i enlighet med artikel 9 genomgår en grundläggande teknisk

vägkontroll.

Vid varje grundläggande teknisk vägkontroll av ett fordon:

a) ska inspektören kontrollera det senaste trafiksäkerhetsintyget och den senaste tekniska vägkontrollrapporten, om de

finns tillgängliga, som förvaras i fordonet, eller elektroniska bevis för dessa enligt artikel 7.1,

b) ska inspektören göra en okulär bedömning av fordonets tekniska skick,

c) får inspektören göra en okulär bedömning av fordonets lastsäkring i enlighet med artikel 13,

d) får inspektören utföra tekniska kontroller med valfri metod som bedöms lämplig. Sådana tekniska kontroller får

genomföras för att underbygga ett beslut om att fordonet ska genomgå en mer ingående teknisk vägkontroll eller för

att begära att brister åtgärdas utan dröjsmål i enlighet med artikel 14.1.

Inspektören ska kontrollera om eventuella brister som anges i rapporten från den föregående tekniska vägkontrollen har

åtgärdats.

2. På grundval av resultatet från den grundläggande kontrollen, ska inspektören besluta om fordonet eller dess

släpvagn bör genomgå en mer ingående vägkontroll.

3. En mer ingående teknisk vägkontroll ska omfatta de komponenter som förtecknas i bilaga II och som anses vara

nödvändiga och relevanta, varvid särskild hänsyn ska tas till säkerheten hos bromsarna, däcken, hjulen och chassit och till

störningar som fordonet orsakar, samt de rekommenderade metoder som gäller för provning av dessa komponenter.

4. Om trafiksäkerhetsintyget eller en rapport från en vägkontroll visar att kontroll av en av de komponenter som

förtecknas i bilaga II har genomförts under de föregående tre månaderna, ska inspektören inte kontrollera denna

komponent, utom när en sådan kontroll är motiverad på grund av en uppenbar brist.

Artikel 11

Kontrollanläggningar

1. En mer ingående teknisk vägkontroll ska genomföras med en mobil kontrollenhet, i en angiven anläggning för

vägkontroller eller i ett provningscentrum som avses i direktiv 2014/45/EU.

SV

L 127/142

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

106

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

2. Om en mer ingående kontroll ska utföras i ett provningscentrum eller en angiven anläggning för vägkontroller ska

den utföras snarast möjligt i närmast möjliga centrum eller anläggning.

3. Mobila kontrollenheter och angivna anläggningar för vägkontroll ska ha lämplig utrustning för att genomföra mer

ingående tekniska vägkontroller, vilket innefattar utrustning för att kontrollera skicket på fordonets bromsar, broms­

effektivitet, styrning och fjädring samt vid behov störningar som fordonet orsakar. Om mobila kontrollenheter eller

angivna anläggningar för vägkontroll saknar den utrustning som krävs för att kontrollera en komponent som angetts vid

en grundläggande kontroll, ska fordonet hänvisas till ett provningscentrum eller en anläggning där en ingående kontroll

av denna komponent kan utföras.

Artikel 12

Bedömning av brister

1. För varje komponent som ska kontrolleras återfinns i bilaga II en förteckning över möjliga brister och deras

allvarlighetsgrad, och den förteckningen ska användas vid tekniska vägkontroller.

2. Brister som upptäcks vid tekniska vägkontroller av fordon ska kategoriseras i följande grupper:

a) Mindre brister, som inte har någon betydande inverkan på fordonets säkerhet eller påverkar miljön samt andra mindre

avvikelser från kraven.

b) Större brister, som kan äventyra fordonets säkerhet eller påverka miljön eller som kan innebära att andra trafikanter

utsätts för risker, samt andra mer betydande avvikelser från kraven.

c) Farliga brister, som utgör en direkt och omedelbar risk för trafiksäkerheten eller påverkar miljön.

3. Ett fordon som har brister inom fler än en grupp enligt punkt 2 ska klassificeras enligt den allvarligare bristen. Ett

fordon som uppvisar flera brister inom samma kontrollområden såsom de definieras för den tekniska vägkontrollens

omfattning enligt punkt 1 i bilaga II, får klassificeras i närmaste högre allvarliga bristgrupp, om det anses att den

kombinerade effekten av dessa brister resulterar i en högre risk för trafiksäkerheten.

Artikel 13

Kontroll av lastsäkring

1. Under en vägkontroll får fordonet underkastas en kontroll av sin lastsäkring i enlighet med bilaga III, för att

säkerställa att lasten är säkrad på ett sådant sätt att den inte hindrar en säker körning eller utgör en risk för liv, hälsa,

egendom eller miljön. Kontroller får utföras för att verifiera att lastenheter vid alla typer av drift av fordonet, inbegripet

nödsituationer eller start i uppförsbacke,

— kan förskjutas endast minimalt från sitt läge i förhållande till varandra, väggar eller andra ytor i fordonet, och

— inte kan förskjutas från lastutrymmet eller hamna utanför lastytan.

2. Utan att det påverkar de krav som är tillämpliga på transport av vissa varukategorier, t.ex. de som omfattas av den

europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) ( 1 ), får lastsäkring och kontroll av

lastsäkring utföras i enlighet med principerna och, i tillämpliga fall, standarderna i avsnitt I i bilaga III. Den senaste

versionen av standarderna enligt avsnitt I.5 i bilaga III får användas.

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/143

( 1 ) Införlivad genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på

väg, järnväg och inre vattenvägar (EUT L 260, 30.9.2008, s. 13), ändrad bland annat genom kommissionens direktiv 2012/45/EU

(EUT L 332, 4.12.2012, s. 18).

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

107

3. De uppföljningsförfaranden som avses i artikel 14 får även tillämpas vid större eller farliga brister relaterade till

lastsäkring.

4. Medlemsstaterna ska se till att personal som deltar i lastsäkringskontroller har fått lämplig utbildning för detta.

Artikel 14

Uppföljning vid större brister eller farliga brister

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 14.3 ska medlemsstaterna föreskriva att större eller farliga brister som

identifierats vid en grundläggande eller mer ingående kontroll ska åtgärdas innan fordonet ytterligare används på allmän

väg.

2. Inspektören får besluta att fordonet ska genomgå en fullständig trafiksäkerhetsprovning inom en angiven tidsfrist,

om fordonet är registrerat i den medlemsstat där den tekniska vägkontrollen har genomförts. Om fordonet är registrerat i

en annan medlemsstat, får den behöriga myndigheten via de kontaktpunkter som avses i artikel 17 begära att den

behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten ska genomföra en ny trafiksäkerhetsprovning av fordonet enligt

förfarandet i artikel 18.2. Om större eller farliga brister konstateras hos ett fordon som är registrerat utanför unionen,

får medlemsstaten besluta att informera den behöriga myndigheten i det land där fordonet är registrerat.

3. Vid alla brister som måste åtgärdas snabbt eller omedelbart på grund av att de utgör en direkt och omedelbar risk

för trafiksäkerheten, ska medlemsstaten eller den berörda behöriga myndigheten begränsa eller förbjuda användningen av

fordonet fram till dess att de bristerna har åtgärdats. Ett sådant fordon får tillåtas att användas för att föras till en av de

närmaste verkstäderna där bristerna kan åtgärdas, på villkor att de farliga bristerna i fråga har åtgärdats på ett sådant sätt

att fordonet kan föras till verkstaden och att detta inte innebär en omedelbar risk för passagerare eller andra trafikanter.

Vid alla brister som inte måste åtgärdas omedelbart får medlemsstaterna eller den berörda behöriga myndigheten besluta

om på vilka villkor och en skälig tidsperiod under vilken fordonet får användas innan bristerna åtgärdas.

Om fordonet inte kan åtgärdas på ett sådant sätt att det kan föras till verkstaden, får det föras till en tillgänglig plats där

det kan repareras.

Artikel 15

Kontrollavgifter

När brister har identifierats efter en mer ingående kontroll, får medlemsstaterna kräva en skälig och proportionell avgift

som bör knytas till kostnaderna för kontrollen.

Artikel 16

Kontrollrapport och databaser för tekniska vägkontroller

1. För varje grundläggande teknisk vägkontroll som genomförs ska följande uppgifter lämnas till den behöriga

myndigheten:

a) Fordonets registreringsland.

b) Fordonskategori.

c) Resultatet av den grundläggande tekniska vägkontrollen.

2. När en mer ingående kontroll har genomförts ska inspektören upprätta en rapport i enlighet med bilaga IV.

Medlemsstaterna ska se till att föraren av fordonet får en kopia av kontrollrapporten.

3. Inspektören ska vidarebefordra resultaten av den mer ingående tekniska vägkontrollen till den behöriga myndig­

heten inom en rimlig tid efter kontrollen. Den behöriga myndigheten ska, i enlighet med gällande uppgiftsskyddslags­

tiftning, spara den informationen i minst 36 månader från datumet för mottagande.

SV

L 127/144

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

108

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

KAPITEL IV

SAMARBETE OCH INFORMATIONSUTBYTE

Artikel 17

Utseende av kontaktpunkt

1. Medlemsstaterna ska utse en kontaktpunkt som ska

— säkerställa samordning med kontaktpunkter som utsetts av andra medlemsstater beträffande åtgärder enligt artikel 18,

— vidarebefordra den information som avses i artikel 20 till kommissionen,

— när så är lämpligt säkerställa annat eventuellt informationsutbyte med och stöd till kontaktpunkterna i andra med­

lemsstater.

2. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen namn och kontaktinformation för sina nationella kontaktpunkter

senast den 20 maj 2015 och ska utan dröjsmål informera kommissionen om eventuella förändringar i denna infor­

mation. Kommissionen ska upprätta en förteckning över alla kontaktpunkter och överlämna den till medlemsstaterna.

Artikel 18

Samarbete mellan medlemsstaterna

1. När större eller farliga brister, eller brister som leder till en inskränkning av eller förbud mot fordonets användning,

identifierats hos ett fordon som inte är registrerat i den medlemsstat där kontrollen genomförs, ska kontaktpunkten

anmäla kontrollresultaten till kontaktpunkten i den medlemsstat där fordonet är registrerat. Anmälan ska innehålla de

delar av vägkontrollrapporten som fastställs i bilaga IV och ska helst lämnas genom det nationella elektroniska register

som avses i artikel 16 i förordning (EG) nr 1071/2009. Kommissionen ska fastställa närmare bestämmelser för för­

farandet för anmälan av fordon med större eller farliga brister till kontaktpunkten i medlemsstaten där fordonet är

registrerat, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2.

2. När större eller farliga brister identifieras hos ett fordon, får kontaktpunkten i den medlemsstat där fordonet har

kontrollerats via kontaktpunkten begära att den behöriga myndigheten i den medlemsstat där fordonet är registrerat, via

kontaktpunkten i den senare medlemsstaten, vidtar lämpliga uppföljningsåtgärder, som att låta fordonet genomgå en ny

trafiksäkerhetsprovning enligt artikel 14.

Artikel 19

Samordnade tekniska vägkontroller

Medlemsstaterna ska på årsbasis regelbundet genomföra samordnade vägkontroller. Medlemsstaterna får samordna dessa

kontroller med dem som föreskrivs i artikel 5 i direktiv 2006/22/EG.

Artikel 20

Rapportering av uppgifter till kommissionen

1. Före den 31 mars 2021 och före den 31 mars vartannat år därefter ska medlemsstaterna till kommissionen på

elektronisk väg översända den information som samlats in under de två föregående kalenderåren avseende de fordon som

kontrollerats på deras territorium. Informationen ska innehålla följande:

a) Antalet kontrollerade fordon.

b) Fordonskategorier som kontrollerats.

c) Registreringsland för varje fordon som kontrollerats.

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/145

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

109

d) Vid mer ingående kontroller, vilka områden som kontrollerats och vilka komponenter som underkänts i enlighet med

punkt 10 i bilaga IV.

Den första rapporten ska omfatta en period på två år som inleds den 1 januari 2019.

2. Kommissionen ska i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2 fastställa närmare bestäm­

melser för i vilket format den information som avses i punkt 1 ska insändas elektroniskt. I avvaktan på att sådana

bestämmelser fastställs ska standardformuläret i bilaga V användas.

Kommissionen ska vidarebefordra den insamlade informationen till Europaparlamentet och rådet.

KAPITEL V

DELEGERADE AKTER OCH GENOMFÖRANDEAKTER

Artikel 21

Delegerade akter

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 22 för att

— vid behov uppdatera artikel 2.1 och punkt 6 i bilaga IV för att beakta ändringar av fordonskategorierna till följd av

ändringar i den lagstiftning som avses i den artikeln, utan att det påverkar detta direktivs tillämpningsområde,

— uppdatera punkt 2 i bilaga II med avseende på metoder i de fall då effektivare provningsmetoder utvecklas och utan

att utvidga förteckningen över komponenter som ska provas,

— anpassa punkt 2 i bilaga II efter en positiv kostnads-nyttoanalys rörande förteckningen över komponenter som ska

provas, provningsmetoder, orsaker till underkännande och bedömning av brister, vid ändring av obligatoriska krav

som är relevanta för typgodkännande i unionens säkerhets- eller miljölagstiftning.

Artikel 22

Utövande av delegeringen

1.

Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 21 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och

med den 19 maj 2014. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före

utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av

samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före

utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 21 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får

verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet

datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 21 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har

gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europa­

parlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet före utgången av den perioden har underrättat

kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets

eller rådets initiativ.

SV

L 127/146

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

110

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

Artikel 23

Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska bistås av den trafiksäkerhetskommitté som avses i direktiv 2014/45/EU. Den kommittén ska

vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2. När hänvisning görs till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas. Om kommittén inte

avger något yttrande, ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt, och artikel 5.4 tredje stycket i förordning

(EU) nr 182/2011 ska tillämpas.

KAPITEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 24

Rapportering

1. Kommissionen ska senast den 20 maj 2016 till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om genom­

förandet och effekterna av detta direktiv. Rapporten ska framför allt innehålla en analys av hur direktivet har bidragit till

att förbättra trafiksäkerheten samt av kostnaderna för och nyttan av att i direktivets tillämpningsområde även inbegripa

fordon i kategorierna N 1 och O 2 .

2. Kommissionen ska senast den 20 maj 2022 till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om tillämp­

ningen och effekterna av detta direktiv, särskilt i fråga om riskvärderingssystemens effektivitet och harmoniseringen av

dem, framför allt när det gäller att fastställa en riskprofil som möjliggör inbördes jämförelser mellan de olika berörda

företagen. Rapporten ska åtföljas av en detaljerad konsekvensbedömning där kostnaderna och nyttan i hela unionen

analyseras. Konsekvensbedömningen ska göras tillgänglig för Europaparlamentet och rådet minst sex månader innan

eventuella lagstiftningsförslag läggs fram för att, om så är lämpligt, i tillämpningsområdet för detta direktiv inkludera nya

fordonskategorier.

Artikel 25

Sanktioner

Medlemsstaterna ska besluta om de sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av bestämmelserna i detta direktiv och

ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de genomförs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella,

avskräckande och icke-diskriminerande.

Artikel 26

Införlivande

1. Medlemsstaterna ska senast den 20 maj 2017 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som krävs för

att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 20 maj 2018.

De ska tillämpa bestämmelserna beträffande det riskvärderingssystem som avses i artikel 6 i detta direktiv från och med

den 20 maj 2019.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser, ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan

hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar

inom det område som omfattas av detta direktiv.

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/147

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

111

Artikel 27

Upphävande

Direktiv 2000/30/EG ska upphöra att gälla med verkan från den 20 maj 2018.

Artikel 28

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 29

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 april 2014.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

D. KOURKOULAS

Ordförande

SV

L 127/148

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

112

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

BILAGA I

RISKVÄRDERINGSSYSTEMETS BESTÅNDSDELAR

Riskvärderingssystemet ska utgöra grunden för ett riktat urval av fordon som används av företag som har haft problem

med att uppfylla kraven på fordonsunderhåll och trafiksäkerhet. I systemet ska man ta hänsyn till resultat från både

periodiska trafiksäkerhetsprovningar och tekniska vägkontroller.

I riskvärderingssystemet ska följande parametrar beaktas för att fastställa riskvärderingen av det berörda företaget:

— Antal brister.

— Bristernas allvarlighet.

— Antal tekniska vägkontroller eller periodiska och frivilliga trafiksäkerhetsprovningar.

— Tidsfaktor.

1. Bristerna ska viktas med hänsyn till allvarlighetsgrad med hjälp av följande faktorer:

— Farliga brister = 40

— Större brister = 10

— Mindre brister = 1

2. Utvecklingen av ett företags (fordons-)situation ska speglas genom att tillämpa en lägre viktning för ”äldre” kontroll­

resultat (brister) än för ”nyare” resultat enligt följande faktorer:

— År 1 = de senaste 12 månaderna = faktor 3

— År 2 = månad 13–24 = faktor 2

— År 3 = månad 25–36 = faktor 1

Detta gäller endast vid beräkning av den övergripande riskvärderingen.

3. Riskvärderingen ska beräknas med följande formler:

a) Formeln för övergripande riskvärdering

RR

¼

ðD

Y1

Ü 3Þ

þ

ðD

Y2

Ü 2Þ

þ

ðD

Y3

Ü 1Þ

#C

Y1

þ #C

Y2

þ #C

Y3

där:

RR = övergripande riskvärderingsbetyg

D Yi = totalt för defekter under år 1, 2 och 3

D Y1 = ð#DD

Ü 40Þ

þ

ð#MaD

Ü 10Þ

þ

ð#MiD

Ü 1Þ under år 1

#… = antal …

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/149

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

113

DD = farliga brister

MaD = större brister

MiD = mindre brister

C

= kontroller (tekniska vägkontroller eller periodiska och frivilliga trafiksäkerhetsprovningar) under år 1, 2

och 3

b) Formeln för årlig riskvärdering

AR

¼

ð#DD

Ü 40Þ

þ

ð#MaD

Ü 10Þ

þ

ð#MiD

Ü 1Þ

#C

där:

AR = årligt riskbetyg

# … = antal …

DD = farliga brister

MaD = större brister

MiD = mindre brister

C

= kontroller (tekniska vägkontroller eller periodiska och frivilliga trafiksäkerhetsprovningar)

Den årliga risken ska användas för att bedöma företagets utveckling under åren.

Klassificeringen av företag (fordon) som baseras på den övergripande riskvärderingen ska utföras så att företagen (for­

donen) fördelas enligt följande:

— < 30 % låg risk

— 30 % – 80 % medelstor risk

— > 80 % hög risk.

SV

L 127/150

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

114

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

BILAGA II

DEN TEKNISKA VÄGKONTROLLENS OMFATTNING

1. KONTROLLOMRÅDEN

(0) Identifiering av fordonet

(1) Bromsutrustning

(2) Styrning

(3) Sikt

(4) Belysningsutrustning och delar av elsystem

(5) Axlar, hjul, däck och fjädring

(6) Chassi och chassiinfästningar

(7) Övrig utrustning

(8) Störningar

(9) Ytterligare provningar för passagerarfordon i kategorierna M 2 och M 3

2. KRAV VID KONTROLL

Punkter som endast kan kontrolleras med hjälp av utrustning har markerats med E.

Punkter som endast kan kontrolleras i viss utsträckning utan utrustning har markerats med (+ E).

Om en kontrollmetod beskrivs som okulär kontroll innebär det att inspektören, förutom att titta på de berörda

punkterna, i tillämpliga fall även ska prova dem, utvärdera buller från dem eller använda andra lämpliga kontrollmedel

utan att använda någon utrustning.

Tekniska vägkontroller kan omfatta punkterna i tabell 1, där det också anges vilka rekommenderade provnings­

metoder som bör användas. Ingenting i denna bilaga ska hindra en inspektör från att i tillämpliga fall använda

extrautrustning som lyftanordningar eller servicegropar.

Provningarna ska utföras med hjälp av den teknik och utrustning som finns tillgänglig i dagens läge, utan användning

av verktyg för att montera isär fordonet eller avlägsna någon del av det. Provningen får också inbegripa kontroll av att

fordonets delar och komponenter uppfyller de säkerhets- och miljökrav som var gällande vid tiden för godkännandet

eller, i tillämpliga fall, tiden för efterjusteringen.

Om fordonets konstruktion inte möjliggör användning av de provningsmetoder som anges i denna bilaga, ska

provningen utföras i enlighet med de rekommenderade provningsmetoder som godtagits av de behöriga myndighe­

terna.

”Orsak till underkännande” är inte tillämplig i de fall då orsakerna avser krav som inte gällde enligt relevant lagstiftning

för godkännande av fordon vid den tidpunkt då fordonet första gången registrerades eller första gången togs i bruk

eller enligt efterjusteringskrav.

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/151

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

115

SV

L 127/152

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

3. INNEHÅLL

I

OCH

METODER

FÖR

PROVNINGEN, BEDÖMNING

AV

BRISTER HOS

FORDON

Provningen ska omfatta

de punkter som

anses nödvändiga och relevanta,

med

särskilt

beaktande av

säkerheten när det gäller broms

ar,

däck,

hjul, chassi och

störningar,

och

de

rekommenderade metoder

som

anges

i nedanstående tabell.

För varje

fordonssystem och

komponent

som

genomgår

provning ska

bedömningen

av

brister genomföras

i

enlighet

med

kriterierna i

den

tabellen

utifrån det

enskilda

fallet.

Brister

som

inte tas upp

i förteckningen i denna

bilaga ska bedömas

med hänsyn till trafiksäkerhetsrisken.

Komponent

Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

0.

IDENTIFIERING AV

FORDONET

0.1

Registreringsskyltar (om

­

dana behövs enligt kraven

1

Okulär kontroll.

a)

Registreringsskyltar

saknas

eller är

dåligt

fästa att

de

riskerar att

falla

av.

X

b)

Text

saknas

eller är

oläslig.

X

c)

Överensstämmer inte

med

fordonets

handlingar.

X

0.2

Fordonets identifierings/chas

­

si-/serienummer

Okulär kontroll.

a)

Saknas eller

kan

inte hittas.

X

b)

Ofullständigt, oläsligt,

uppenbarligen

förfalskat

eller

ej

överensstämmande med fordonshandlingarna.

X

c)

Oläsliga fordonshandlingar eller

skrivfel.

X

1.

BROMSUTRUSTNING

1.1

Mekaniskt

skick och

funktion

1.1.1

Färdbromsens pedalaxel/ma

­

növerspak

Okulär kontroll

av komponenterna

när

bromssystemet är i drift.

Obs:

Fordon

med

servobromssystem

ska

kontrolleras när motorn

är avstängd.

a)

Pedalaxeln svårmanövrerad.

X

b)

Stort

slitage eller

glapp.

X

116

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/153

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

1.1.2 Pedalens/

manöverspakens

skick och

manöverorganets

slaglängd

Okulär kontroll

av komponenterna

när

bromssystemet är i drift.

Obs: Fordon med

servobromssystem

ska kont

­

rolleras när motorn

är

avstängd.

a)

För

stor

eller för

liten

tillgänglig

slaglängd.

X

Bromsen har

inte full

bromsverkan

eller

är

blockerad.

X

b)

Felaktig

utväxling på

manöverorganet.

X

Om

funktionen

är påverkad.

X

c)

Halkskyddsbeläggning på

bromspedalen

saknas,

har

lossnat

eller

slitits ned.

X

1.1.3

Vakuumpump eller

kompres

­

sor

och behållare

Okulär

kontroll

av

komponenterna

vid

nor

­

malt

arbetstryck.

Kontrollera

den

tid

det

tar

för vakuum eller

lufttryck

att nå säkert drift

­

värde samt funktionen

hos

varningsanordning,

flerkrets-skyddsventil och

övertrycksventil.

a)

Otillräckligt

lufttryck/vakuum för

att

aktivera

bromsen

minst

fyra

gånger efter

det

att

larmsystemet

har utlösts

(eller manometerutslaget anger fara).

X

Minst två

aktiveringar

av

bromsen efter det att larm

­

systemet utlösts

(eller manometerutslaget anger fara).

X

b)

Den tid som behövs

för

att

bygga

upp

lufttryck/va

­

kuum till

säkert

driftvärde

är

för

lång enligt kraven

1

.

X

c)

Flerkretsskyddsventilen eller

övertrycksventilen

fun

­

gerar inte.

X

d)

Läckage som

orsakar

märkbar

trycksänkning eller

för

­

nimbart läckage.

X

e)

Yttre

skada

som

sannolikt

påverkar bromssystemets

funktion.

X

Reservbromsens prestanda uppfylls

inte.

X

1.1.4

Indikator eller

mätare för

otillräckligt tryck

Funktionsprovning.

Felaktig eller skadad

indikator

eller mätare.

X

Lågt tryck

går

inte att identifiera.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

117

SV

L 127/154

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

1.1.5

Hand-manövrerad bromsven

­

til

Okulär kontroll

av komponenterna

när

bromssystemet är i drift.

a)

Manöverorganet

spräckt, skadat

eller

starkt

förslitet.

X

b)

Manöverorganet

bristfälligt fastsatt

vid

ventilen

eller

ventilen

bristfälligt fastsatt.

X

c)

Lösa

kopplingar eller

läckor i

systemet.

X

d)

Otillfredsställande funktion.

X

1.1.6 Parkeringsbroms-aktivator,

manöverarm, låsmekanism, elektrisk parkeringsbroms

Okulär kontroll

av komponenterna

när

bromssystemet är i drift.

a)

Låsmekanismen

otillräcklig.

X

b)

Slitage på manöverarmens axel eller på låsmekanis

­

men.

X

För stort slitage.

X

c)

För

stor

slaglängd

(felaktig inställning).

X

d)

Aktivatorn saknas,

är skadad eller fungerar inte.

X

e)

Bristfällig

funktion,

varningsindikator felaktig.

X

1.1.7

Bromsventiler (bottenventiler, utloppsventiler, reglerventiler)

Okulär kontroll

av komponenterna

när

bromssystemet är i drift.

a)

Skadad

ventil

eller luftläckage.

X

Om

funktionen

är påverkad.

X

b)

Kompressorns

oljeförbrukning för

stor.

X

c)

Ventil

felaktig

eller

bristfälligt monterad.

X

d)

Förlust

eller läckage

av

hydraulvätska.

X

Om

funktionen

är påverkad.

X

1.1.8

Kopplingar till

släpvagnens

bromsanordning (elektriska och pneumatiska)

Koppla ur

och

återanslut bromssystemets

alla

kopplingar mellan

dragfordon

och

släpvagn.

a)

Kran

eller

självstängande ventil

defekt.

X

Om

funktionen

är påverkad.

X

118

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/155

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

b)

Kran

eller

ventil

felaktig

eller bristfälligt

monterad.

X

Om

funktionen

är påverkad.

X

c)

Otillräcklig täthet.

X

Om

funktionen

är påverkad.

X

d)

Otillräcklig funktion.

X

Bromsens

funktion påverkad.

X

1.1.9 Energi-ackumulator/

tryck

­

lufts-behållare

Okulär kontroll.

a)

Behållare lätt

skadad

eller

korroderad.

X

Behållare svårt skadad. Korroderad eller

otät.

X

b)

Avtappningsanordning

fungerar inte.

X

c)

Behållare felaktig eller

bristfälligt monterad.

X

1.1.10 Servostyr-enheter,

huvud

­

cylinder (hydraulsystem)

Okulär kontroll

av komponenterna

när

bromssystemet är i drift,

om

möjligt.

a)

Servoenhet defekt

eller

ineffektiv.

X

Om den

inte fungerar.

X

b)

Huvudcylinder

defekt, broms

fungerar fortfarande.

X

Huvudcylinder defekt

eller

otät.

X

c)

Huvudcylinder bristfälligt

fastsatt,

broms

fungerar

fort

­

farande.

X

Huvudcylinder bristfälligt

fastsatt.

X

d)

Otillräcklig mängd

bromsvätska

under

markering

för

miniminivå.

X

Bromsvätska långt

under

markering för

miniminivå.

X

Ingen

bromsvätska synlig.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

119

SV

L 127/156

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

e)

Lock

huvudcylindern saknas.

X

f)

Kontrollampan

för

bromsvätska lyser eller är

defekt.

X

g)

Bristfällig

funktion

hos

varningsanordningen

för

bromsvätskenivå.

X

1.1.11 Bromsrör

Okulär

kontroll

av

komponenterna

när

bromssystemet är i drift,

om

möjligt.

a)

Hög

risk

för

funktionsfel eller brott.

X

b)

Otätheter

i

rör

eller kopplingar (tryckluftbroms

­

system).

X

Otätheter i

rör eller kopplingar (hydraulbromssystem).

X

c)

Skadade

eller

kraftigt

korroderade

rör.

X

Påverkar bromsarnas

funktion

genom

blockering

eller

hög risk för läckage.

X

d)

Felmonterade rör.

X

Risk för

skada.

X

1.1.12 Bromsslangar

Okulär

kontroll

av

komponenterna

när

bromssystemet är i drift,

om

möjligt.

a)

Hög

risk

för

funktionsfel eller brott.

X

b)

Slangar

skadade,

skavda, snodda

eller

för

korta.

X

Skadade

eller

skavda

slangar.

X

c)

Otätheter

i

slangar eller kopplingar (tryckluftbroms

­

system).

X

Otätheter i

slangar eller kopplingar

(hydraulbroms

­

system).

X

d)

Slangar

buktar

ut under

tryck.

X

Sladd

fungerar bristfälligt.

X

e)

Porösa slangar.

X

120

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/157

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

1.1.13

Broms-belägg och

bromsk

­

lossar

Okulär kontroll.

a)

Stort

slitage på belägg

eller

klossar.

(minimimarkering

har nåtts).

X

Stort

slitage på belägg

eller

klossar.

(minimimarkering

syns inte).

X

b)

Belägg

eller klossar

nedsmutsade

(av olja,

fett

etc.).

X

Bromsprestanda

påverkad.

X

c)

Belägg eller klossar

saknas eller är felmonterade.

X

1.1.14 Broms-trummor,

bromsski

­

vor

Okulär kontroll.

a)

Bromstrumma

eller

bromsskiva försliten.

X

Bromstrumma eller

bromsskiva kraftigt

repad,

spruc

­

ken, bristfälligt

fastsatt

eller skadad.

X

b)

Bromstrumma

eller bromsskiva

nedsmutsad

(av

olja,

fett etc.)

X

Bromsprestanda

allvarligt påverkad.

X

c)

Bromstrumma

eller

bromsskiva saknas.

X

d)

Bromsskölden

bristfälligt fastsatt.

X

1.1.15

Broms-kablar, stänger, spakar, kopplingar

Okulär kontroll

av komponenterna

när

bromssystemet är i drift,

om

möjligt.

a)

Kabel

skadad eller

bockad.

X

Bromsprestanda

påverkad.

X

b)

Stort

slitage eller korrosion på komponent.

X

Bromsprestanda

påverkad.

X

c)

Kablar

eller

stänger för löst

monterade.

X

d)

Bristfällig kabelmontering.

X

e)

Begränsning

i

bromssystemets rörlighet.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

121

SV

L 127/158

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

f)

Onormala

rörelser

hos

spakar/kopplingar till

följd

av

felaktig inställning

eller onormalt

slitage.

X

1.1.16

Broms-cylindrar (även fjäderbromsar

och

hydraul-cylindrar)

Okulär kontroll

av komponenterna

när

bromssystemet är i drift,

om

möjligt.

a)

Cylinder

sprucken

eller

skadad.

X

Bromsprestanda

påverkad.

X

b)

Otät cylinder.

X

Bromsprestanda

påverkad.

X

c)

Cylinder

felaktig

eller

bristfälligt monterad.

X

Bromsprestanda

påverkad.

X

d)

Cylinder

kraftigt korroderad.

X

Risk för

sprickor.

X

e)

För liten eller för stor slaglängd för cylindern.

X

Bromsprestanda

påverkad

(ingen

reserv

för

rörelse).

X

f)

Dammskydd

är skadat.

X

Dammskydd

saknas eller

är

kraftigt skadat.

X

1.1.17

Last-kännande ventil

Okulär

kontroll

av

komponenterna

när

bromssystemet är i drift,

om

möjligt.

a)

Defekt förbindelse.

X

b)

Felaktigt

justerad förbindelse.

X

c)

Ventil

kärvar eller

fungerar

inte.

(ABS

fungerar).

X

Ventil

kärvar eller

fungerar

inte.

X

d)

Ventil

saknas (om

så krävs).

X

e)

Tillverkarskylt saknas.

X

122

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/159

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

f)

Informationen

oläslig

eller

överensstämmer inte

med

kraven

1

X

1.1.18

Broms-justerare

och

indikato

­

rer

Okulär kontroll.

a)

Bromsjusterare är

skadad,

kärvar

eller

rör

sig

onor

­

malt, stort slitage

eller felaktig inställning.

X

b)

Defekt bromsjusterare.

X

c)

Felaktigt

installerad eller

utbytt.

X

1.1.19

Tillsats-bromsanordning (om sådan monterats)

Okulär kontroll.

a)

Felaktig anslutning

eller

montering.

X

Om

funktionen

är påverkad.

X

b)

Systemet

uppenbart

felaktigt

eller saknas.

X

1.1.20

Automatisk manövrering av släpvagns-bromsar

Koppla bort

bromskoppling

mellan

dragfor

­

don

och släpvagn.

Släpvagnens

bromsanordning

aktiveras inte

automatiskt

när bromskopplingen kopplas

ur.

X

1.1.21

Hela bromssystemet

Okulär kontroll.

a)

Övriga

systemenheter

(t.ex.

frostskyddspump, lufttork

etc.) har yttre skador eller är korroderade så att bromssystemet

påverkas

negativt.

X

Bromsprestanda

påverkad.

X

b)

Lufttork eller frostskyddspump

ej

tillräckligt

tät.

X

Systemets funktioner har

påverkats.

X

c)

Komponent

felaktig

eller bristfälligt

monterad.

X

d)

Farlig ändring

av

någon

komponent

3

. X

Bromsprestanda

påverkad.

X

1.1.22

Provan-slutningar (om sådana monterats)

Okulär kontroll.

Saknas.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

123

SV

L 127/160

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

1.1.23 Påskjuts-broms

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

Otillräcklig verkan.

X

1.2

Färdbromsens

prestanda och

verkan

1.2.1 Prestanda

(E)

Under

ett

bromsprov,

aktivera bromsarna

suc

­

cessivt till

maximal verkan.

a)

Otillräcklig bromsverkan

ett

eller

flera

hjul.

X

Ingen

bromsverkan

på ett

eller

flera

hjul.

X

b)

Bromsverkan på

det

minst

bromsade

hjulet

på en

axel

är mindre än

70

%

av den maximala

verkan på

det

andra hjulet

på samma axel.

Alternativt

avviker

fordo

­

net

vid bromsprov

väg för

mycket

från

körrikt

­

ningen

vid inbromsning.

X

Bromsverkan på något

hjul

på en

axel är mindre än

50

%

av den

maximala verkan på andra hjulet

samma axel

om fordonet har

styraxlar.

X

c)

Ingen

gradvis bromsverkan

(låsning).

X

d)

Onormal

fördröjning

före

bromsverkan på

något

hjul.

X

e)

Alltför

stora

variationer i

bromsverkan

under

ett

full

­

ständigt hjulvarv.

X

1.2.2 Verkan

(E)

Prov

med

en

bromsprovare

eller,

om

en

sådan

inte kan användas

av

tekniska

skäl,

genom

bromsprov på väg med

hjälp

av

en

retarda

­

tionsmätare (

1

).

Uppfyller

ej

nedanstående

minimivärden (

2

).

Kategorierna M

1

,

M 2 och M

3

:

50

% (

3 ).

X

Kategori N

1

:

45 %.

Kategorierna N

2

och N

3

:

43

% (

4 ).

Kategorierna O

3

och O

4

:

40

% (

5 ).

Mindre än 50

%

av ovanstående värden har

uppnåtts.

X

124

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/161

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

1.3

Reservbromsens

prestanda

och

verkan

(vid

separata system)

1.3.1 Prestanda

(E)

Om

reservbromssystemet är

separat

från

färdbromssystemet används metoden

enligt

1.2.1.

a)

Otillräcklig bromsverkan

ett

eller

flera

hjul.

X

Ingen

bromsverkan

på ett

eller

flera

hjul.

X

b)

Bromsverkan på

det

minst

bromsade

hjulet

på en

axel

är mindre

än

70

%

av den

maximala verkan på andra

hjulet på

samma

axel.

Alternativt avviker

fordonet

vid

bromsprov på väg för

mycket från

körriktningen vid

inbromsning.

X

Bromsverkan på något

hjul

på en

axel är mindre än

50

%

av den

maximala verkan på andra hjulet

samma axel

om fordonet har

styraxlar.

X

c)

Ingen

gradvis bromsverkan

(låsning).

X

1.3.2 Verkan

(E)

Om

reservbromssystemet är

separat

från

färdbromssystemet används metoden

enligt

1.2.2.

Bromsverkan

är

mindre

än

50

%

(6 ) av

den verkan

som

krävs

färdbromsen enligt avsnitt

1.2.2 i förhållande

till

den

tillåtna totalvikten.

X

Mindre

än 50

% av

ovan nämnda bromsverkansvärden

har

uppnåtts i

förhållande

till

fordonets

vikt vid provning.

X

1.4

Parkeringsbromsens

prestanda och

verkan

1.4.1 Prestanda

(E)

Aktivera

bromsen

under

ett

prov

med

en

bromsprovare.

Bromsen fungerar

inte på

ena sidan,

eller

fordonet avviker

för mycket från körriktningen vid inbromsning

vid

bromsprov på väg.

X

Mindre

än

50

%

av

de

bromsverkansvärden

som

avses

i

punkt 1.4.2 har

uppnåtts i

förhållande

till fordonets vikt

vid provning.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

125

SV

L 127/162

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

1.4.2 Verkan

(E)

Prov med en bromsprovare.

Om

detta inte är

möjligt, prov genom

bromsprov

på väg med

hjälp av

en

retardationsmätare.

Ger för alla fordonskategorier

en

bromskoefficient som

är

lägre än

16

%

i

förhållande till den

tillåtna totalvikten

eller, när

det

rör sig

om

motorfordon,

som

är lägre än

12

%

i förhållande

till

fordonets

tillåtna totalvikt,

om

detta

värde

är

högre.

X

Mindre

än 50

% av

ovan nämnda bromskoefficientvärden

har uppnåtts

i förhållande

till fordonets vikt vid provning.

X

1.5

Tillsatsbromsens prestanda

Okulär

kontroll

och om

är

möjligt prov

­

ning av

om systemet

fungerar.

a)

Ingen

gradvis bromsverkan

(gäller

ej

motorbromsen).

X

b)

Systemet

fungerar ej.

X

1.6

Låsningsfria bromsar (ABS-bromsar)

Okulär kontroll

och kontroll

av varnings

­

anordning

och/eller

med

användning av elek

­

troniskt fordonsgränssnitt.

a)

Felaktig varningsanordning.

X

b)

Varningsanordningen

anger systemfel.

X

c)

Hastighetssensorer

hjulen saknas eller

är

skadade

X

d)

Ledningar skadade.

X

e)

Andra

delar

saknas

eller

är skadade.

X

f)

Systemet

anger fel via

det

elektroniska

fordonsgräns

­

snittet.

X

1.7

Elektriskt bromssystem

(EBS)

Okulär kontroll

och

kontroll

av

varnings

­

anordning

och/eller

med

användning av elek

­

troniskt fordonsgränssnitt.

a)

Felaktig varningsanordning.

X

b)

Varningsanordningen

anger systemfel.

X

c)

Systemet

anger fel via

det

elektroniska

fordonsgräns

­

snittet.

X

d)

Anslutning

mellan

dragfordon

och

släpvagn passar

inte

eller saknas.

X

126

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/163

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

1.8 Bromsvätska

Okulär kontroll.

Bromsvätskan är

förorenad eller

innehåller

sediment.

X

Hög risk

för fel.

X

2.

STYRNING

2.1

Mekaniskt skick

2.1.1

Styr-inrättningens skick

Okulär

kontroll

av

styrinrättningens drift

när

ratten vrids.

a)

Styrarmsaxeln vriden eller spåren utslitna.

X

Påverkar funktionen.

X

b)

Stort

slitage på

styrarmsaxeln.

X

Påverkar funktionen.

X

c)

För

stor

rörelse på

styrarmsaxeln.

X

Påverkar funktionen.

X

d)

Läckage.

X

Droppar.

X

2.1.2

Infästning

av styrinrättning

­

ens

hölje

Okulär

kontroll

av infästningen av styrinrätt

­

ningens hölje

vid

chassiet

samtidigt

som rat

­

ten

vrids medurs och

moturs.

a)

Styrinrättningens

hölje ej

ordentligt

fäst.

X

Infästningarna är farligt

lösa eller har relativ

rörlighet

mot

synligt chassi/karosseri.

X

b)

Förlängda fästhål

i

chassiet.

X

Infästningarna

allvarligt påverkade.

X

c)

Fästskruvar saknas

eller

är

brottskadade.

X

Infästningarna

allvarligt påverkade.

X

d)

Styrinrättningens

hölje brottskadat.

X

Höljets stabilitet eller infästning

är påverkat

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

127

SV

L 127/164

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

2.1.3

Länk-systemets skick

Okulär kontroll

av

styrkomponenterna

med

avseende

slitage,

brottskador och säkerhet

samtidigt som

ratten vrids medurs och mot

­

urs.

a)

Relativ

rörelse

mellan

komponenter

som

bör

vara fas

­

ta.

X

För stor rörelse

eller risk för brott

i länksystemet.

X

b)

Stort

slitage vid

leder.

X

Mycket

allvarlig

risk

för

brott

i

länksystemet.

X

c)

Någon

komponent

brottskadad

eller deformerad.

X

Påverkar funktionen.

X

d)

Låsanordningar saknas.

X

e)

Felaktig

inriktning

av

komponenter

(t.ex.

parallellstag

eller styrstag).

X

f)

Farlig ändring

3

. X

Påverkar funktionen.

X

g)

Dammskyddet

skadat eller

slitet.

X

Dammskydd

saknas eller

är

kraftigt förslitet.

X

2.1.4

Länk-systemets manövrering

Okulär kontroll

av

styrkomponenterna

med

avseende

slitage,

brottskador och säkerhet

samtidigt som

ratten vrids medurs och moturs

med

hjulen

marken

och

motorn

igång

(ser

­

vostyrning).

a)

Rörelse

länksystemet

smutsar

ner viss

del av

chas

­

siet.

X

b)

Styrningsstopp

fungerar inte

eller

saknas.

X

2.1.5 Servo-styrning

Kontrollera

styrsystemet med

avseende

läc

­

kor och nivån i hydraulvätskebehållaren

(om

den

är

synlig).

Kontrollera att

servostyrningen

fungerar med

hjulen på

marken

och

motorn

igång.

a)

Vätskeläckage.

X

b)

Otillräcklig mängd

vätska

(under

minimimarkering).

X

Otillräcklig vätskebehållare.

X

128

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/165

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

c)

Mekanismen

fungerar inte.

X

Styrningen påverkas.

X

d)

Mekanismen

är

brottskadad

eller

bristfälligt fastsatt.

X

Styrningen påverkas.

X

e)

Felaktig

inriktning

eller

nedsmutsning

av

komponen

­

ter.

X

Styrningen påverkas.

X

f)

Farlig ändring

3

. X

Styrningen påverkas.

X

g)

Kablar/mantlar skadade

eller

kraftigt

korroderade.

X

Styrningen påverkas.

X

2.2

Ratt, rattstång

och

styrstång

2.2.1

Rattens skick

Med hjulen

på marken, dra och tryck på rat

­

ten

i linje med rattstången,

tryck

ratten i olika

riktningar i rät vinkel mot

rattstången.

Okulär

kontroll

av glapp

och

skicket

elastiska

kopplingar och

kardanknutar.

a)

Relativ

rörelse

mellan

ratt och

rattstång tyder på

glapp.

X

Mycket

allvarlig

risk

för

brott

i

länksystemet.

X

b)

Låsanordning

rattnavet saknas.

X

Mycket

allvarlig

risk

för

brott

i

länksystemet.

X

c)

Rattnav,

krans

eller

ekrar är

brottskadade eller

sitter

löst.

X

Mycket

allvarlig

risk

för

brott

i

länksystemet.

X

d)

Farlig ändring

3

. X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

129

SV

L 127/166

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

2.2.2

Rattstång

och

styrgafflar

Dra

och

tryck

ratten

i

linje

med

rattstång

­

en, tryck

ratten i olika riktningar

i

rät linje

med

rattstången. Okulär kontroll

av glapp

och skicket

på elastiska

kopplingar

och kard

­

anknutar.

a)

Rattens

centrum rör

sig för

mycket

uppåt

eller

nedåt.

X

b)

Övre delen

av

rattstången rör

sig

för

mycket

från

sin

axel.

X

c)

Slitage

elastiska kopplingar.

X

d)

Bristfällig fastsättning.

X

Mycket

allvarlig

risk

för

brott

i

länksystemet.

X

e)

Farlig ändring

3

. X

2.3

Glapp

i

styrningen

Vrid

ratten

försiktigt medurs och

moturs

långt som möjligt

utan att

hjulen

förflyttar

sig med motorn

igång för fordon med

ser

­

vostyrning

och

med

hjulen

riktade

rakt

fram

­

åt. Okulär kontroll

av

rörligheten.

För stort glapp

i

styrningen, till exempel om

en

punkt på

kransen förflyttar

sig

mer än

en femtedel av

rattens

dia

­

meter eller inte överensstämmer med kraven

1

.

X

Säker styrning påverkad.

X

2.4

Hjul-inställning (X)

2

Okulär kontroll.

Uppenbart

felaktig inställning.

X

Körning rakt

fram påverkad,

försämrad

riktningsstabilitet.

X

2.5

Vändskiva för

släpvagnens

styraxel

Okulär kontroll

eller kontroll

med

hjälp

av en

särskilt anpassad kraftplatta.

a)

Komponent

lätt skadad.

X

Komponent

kraftigt

skadad

eller sprucken.

X

b)

Stort glapp.

X

Körning

rakt

fram

påverkad, försämrad

riktningssta

­

bilitet.

X

c)

Bristfällig fastsättning.

X

Fastsättningen

allvarligt påverkad.

X

130

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/167

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

2.6

Elektrisk

servostyrning

(EPS)

Okulär

kontroll och kontroll av

överensstäm

­

melse mellan rattens och

hjulens

vinklar då

motorn startas/stängs

av

och/eller

med an

­

vändning

av elektroniskt fordonsgränssnitt.

a)

Varningslampan för

EPS

anger

fel

systemet.

X

b)

Servon

fungerar inte.

X

c)

Systemet

anger fel via

det

elektroniska

fordonsgräns

­

snittet.

X

3.

SIKT

3.1 Siktfält

Okulär kontroll

från

förarplatsen.

Hinder

i

förarens

siktfält som

i

hög

grad påverkar

sikten

framåt eller åt

sidorna

(vindrutetorkares

utvändiga rengö

­

ringsområde).

X

Vindrutetorkares invändiga

rengöringsområde

påverkat

el

­

ler yttre speglar

ej synliga.

X

3.2

Fönsterglasets skick

Okulär kontroll.

a)

Sprucken

eller missfärgad

glasruta

eller

transparent

ruta (om

sådan är tillåten). (vindrutetorkares

utvändiga

rengöringsområde).

X

Vindrutetorkares invändiga

rengöringsområde

påver

­

kat

eller

yttre

speglar ej

synliga.

X

b)

Glasruta

eller

transparent

ruta

(inklusive

reflekterande

eller tonad film) uppfyller

inte kraven

1

(vindrutetor

­

kares

utvändiga rengöringsområde).

X

Vindrutetorkares invändiga

rengöringsområde

påver

­

kat

eller

yttre

speglar ej

synliga.

X

c)

Glasruta eller

transparent

ruta

ej

i

acceptabelt

skick.

X

Sikt genom

inre vindrutetorkares

rengöringsområde

starkt påverkad.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

131

SV

L 127/168

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

3.3

Backspeglar eller

annan

backanordning

Okulär kontroll.

a)

Spegel

eller

annan

anordning

saknas

eller

är

inte

mon

­

terad enligt kraven

1

(minst två

anordingar

för sikt

bakåt tillgängliga).

X

Mindre än två

anordningar för

sikt bakåt tillgängliga.

X

b)

Spegel eller annan

anordning

lätt

skadad eller lös.

X

Spegel eller

annan

anordning

fungerar

inte, är kraftigt

skadad, sitter löst

eller

är

bristfälligt fastsatt.

X

c)

Nödvändigt

siktfält inte

täckt.

X

3.4 Vindrute-torkare

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

a)

Vindrutetorkare

fungerar

inte

eller

saknas.

X

b)

Torkarblad defekt.

X

Torkarblad saknas

eller

är

uppenbarligen defekta.

X

3.5 Vindrute-spolare

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

Vindrutespolare fungerar

ej

korrekt

(otillräcklig mängd

spolarvätska men

fungerande

pump

eller

felriktad

vatten

­

stråle).

X

Vindrutespolare fungerar

ej.

X

3.6

Avimnings-anordning (X)

2

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

Systemet

fungerar

inte

eller är

uppenbart

defekt.

X

4.

LAMPOR,

REFLEKTORER OCH

ELEKTRISK

UTRUSTNING

4.1 Strålkastare

4.1.1

Skick

och funktion

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

a)

Lampa/ljuskälla

saknas

eller är

defekt

(flera lampor/

ljuskällor; vid

LED-belysning

är

färre

än

en

tredjedel

av lamporna ur funktion).

X

Enkla

lampor/ljuskällor;

vid

LED-belysning

allvarligt

påverkad sikt.

X

132

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/169

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

b)

Defekt projektionssystem

(reflektor

och lins).

X

Allvarligt defekt

projektionssystem (reflektor

och

lins).

X

c)

Lampa

bristfälligt fastsatt.

X

4.1.2 Inställning

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

a)

Strålkastare

allvarligt felriktad.

X

b)

Ljuskälla felaktigt

monterad.

4.1.3

Av-

och påslagning

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

a)

Omkopplaren

fungerar inte

i

enlighet

med

kraven

1

(antal strålkastare

som

är

tända samtidigt).

X

Överskrider

tillåten

främre

ljusintensitet.

X

b)

Manöverorganet fungerar bristfälligt.

X

4.1.4

Överens-stämmelse med kraven

1

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

a)

Lampan,

det

avgivna

ljusets

färg, position,

ljusstyrka

eller

märkning

överensstämmer inte

med

kraven

1

.

X

b)

Produkter

lins eller ljuskälla

som

uppenbart

mins

­

kar

ljusstyrkan

eller

ändrar

färgen på det

avgivna

lju

­

set.

X

c)

Ljuskälla

och lampa är

ej

kompatibla.

X

4.1.5

Inställnings-anordning (om obligatorisk)

Okulär

kontroll

och om

möjligt

kontroll

ge

­

nom manövrering.

a)

Anordningen

fungerar inte.

X

b)

Manuell

anordning

kan

inte

manövreras från

förarp

­

latsen.

X

4.1.6

Strålkastar-rengörare (där sådan är obligatorisk)

Okulär

kontroll

och om

möjligt

kontroll

ge

­

nom manövrering.

Anordningen

fungerar inte.

X

Om

gasurladdningslampor används.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

133

SV

L 127/170

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

4.2

Främre

och

bakre

positionslyktor,

sidomarkeringslyktor, breddmarkeringslyktor

och

varsellyktor

4.2.1

Skick

och funktion

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

a)

Defekt ljuskälla.

X

b)

Defekt lins.

X

c)

Lampa

bristfälligt fastsatt.

X

Mycket allvarlig

risk för

att

den

faller av.

X

4.2.2

Av-

och påslagning

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

a)

Strömbrytaren

fungerar

inte i enlighet

med

kraven

1

. X

Bakre positionslyktor och sidomarkeringslyktor

kan

stängas av när strålkastare

används.

X

b)

Manöverorganet fungerar bristfälligt.

X

4.2.3

Överensstämmelse med kraven

1

.

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

a)

Lampan,

det

avgivna

ljusets

färg, position,

ljusstyrka

eller

märkning

överensstämmer inte

med

kraven

1

.

X

Rött

ljus fram eller vitt ljus bak, kraftigt försämrad

ljusstyrka.

X

b)

Produkter

lins

eller

ljuskälla som

minskar

ljusstyrka

eller ändrar färgen på det

avgivna

ljuset.

X

Rött

ljus fram eller vitt ljus bak, kraftigt försämrad

ljusstyrka.

X

4.3 Stopplyktor

4.3.1

Skick

och funktion

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

a)

Defekt

ljuskälla

(flera ljuskällor,

vid

LED-belysning

är

färre än

en

tredjedel av lamporna ur funktion).

X

Enkla ljuskällor,

vid

LED-belysning fungerar

mindre än

två tredjedelar

av lamporna.

X

Alla

ljuskällor fungerar

inte.

X

134

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/171

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

b)

Något

defekt lins

(påverkar

inte ljuset

som

avges).

X

Kraftigt defekt

lins

(påverkar

ljuset som

avges).

X

c)

Lampan

bristfälligt fastsatt.

X

Mycket allvarlig

risk för

att

den

faller av.

X

4.3.2

Av-

och påslagning

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

a)

Strömbrytaren

fungerar

inte i enlighet

med

kraven

1

. X

Fördröjd manövrering.

X

Fungerar inte.

X

b)

Manöverorganet fungerar bristfälligt.

X

4.3.3

Överens-stämmelse med kraven

1

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

Lampan, det

avgivna

ljusets färg,

position, ljusstyrka

eller

märkning överensstämmer

inte med kraven

1

.

X

Vitt ljus

bakåt,

kraftigt försämrad

ljusstyrka.

X

4.4

Körriktningsvisare och

varningsljus

4.4.1

Skick

och funktion

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

a)

Defekt

ljuskälla

(flera ljuskällor,

vid

LED-belysning

är

färre än

en

tredjedel av lamporna ur funktion).

X

Enkla

ljuskällor,

vid LED-belysning

fungerar färre

än

två tredjedelar

av lamporna.

X

b)

Något

defekt lins

(påverkar

inte ljuset

som

avges).

X

Kraftigt defekt

lins

(påverkar

ljuset som

avges).

X

c)

Lampan

bristfälligt fastsatt.

X

Mycket allvarlig

risk för

att

den

faller av.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

135

SV

L 127/172

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

4.4.2

Av-

och påslagning

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

Strömbrytaren fungerar inte

i enlighet med

kraven

1

.

X

Fungerar inte.

X

4.4.3

Överens-stämmelse med kraven

1

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

Lampan, det

avgivna

ljusets färg,

position, ljusstyrka

eller

märkning överensstämmer

inte med kraven

1

.

X

4.4.4 Blinkfrekvens

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

Blinkfrekvensen överensstämmer inte

med

kraven

1

(fre

­

kvensen avviker

mer än 25

%).

X

4.5

Dimljus fram

och

bak

4.5.1

Skick

och funktion

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

a)

Defekt

ljuskälla

(flera ljuskällor,

vid

LED-belysning

är

färre än

en

tredjedel av lamporna ur funktion).

X

Enkla

ljuskällor,

vid LED-belysning

fungerar färre

än

två tredjedelar

av lamporna.

X

b)

Något

defekt lins

(påverkar

inte ljuset

som

avges).

X

Kraftigt defekt

lins

(påverkar

ljuset som

avges).

X

c)

Lampan

bristfälligt fastsatt.

X

Mycket allvarlig

risk för att

lampan faller av eller att

mötande

trafik bländas.

X

4.5.2

Inställning (X)

2

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

Främre dimljusets horisontella inställning

felaktig

när

ljus

­

mönstret har

en ljus-/mörkergräns

(för låg ljus-/mörkerg

­

räns).

X

Ljus/mörker-gränsen överstiger

gränsen

för

halvljusstrål

­

kastare.

X

4.5.3

Av-

och påslagning

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

Strömbrytaren fungerar inte

i enlighet med

kraven

1

.

X

Fungerar inte.

X

136

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/173

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

4.5.4

Överens-stämmelse med kraven

1

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

a)

Lampan,

det

avgivna

ljusets

färg, position,

ljusstyrka

eller

märkning

överensstämmer inte

med

kraven

1

.

X

b)

Systemet överensstämmer inte med kraven

1

.

X

4.6 Backljus

4.6.1

Skick

och funktion

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

a)

Defekt ljuskälla.

X

b)

Defekt lins.

X

c)

Lampan

bristfälligt fastsatt.

X

Mycket allvarlig

risk för

att

den

faller av.

X

4.6.2

Överens-stämmelse med

kra

­

ven 1

.

Okulär kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

a)

Lampan,

det

avgivna

ljusets

färg, position,

ljusstyrka

eller

märkning

överensstämmer inte

med

kraven

1

.

X

b)

Systemet överensstämmer inte med kraven

1

. X

4.6.3

Av-

och påslagning

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

Strömbrytaren fungerar inte

i enlighet med

kraven

1

.

X

Backljus kan

aktiveras utan

att

växeln

ligger

i

backläge.

X

4.7

Belysning

av bakre

registreringsskylt

4.7.1

Skick

och funktion

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

a)

Lampan

ger

direkt eller

vitt

ljus

bakåt.

X

b)

Defekt

ljuskälla (flera

ljuskällor).

X

Defekt ljuskälla

(enkla ljuskällor).

X

c)

Lampan

bristfälligt fastsatt.

X

Mycket allvarlig

risk för

att

den

faller av.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

137

SV

L 127/174

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

4.7.2

Överens-stämmelse med kraven

1

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

Systemet överensstämmer

inte

med kraven

1

. X

4.8

Reflexanordningar,

(reflekterande)

konturmärkning

och

bakre

skyltar

4.8.1 Skick

Okulär kontroll.

a)

Reflekterande

utrustning defekt

eller

skadad.

X

Reflekterande utrustning påverkad.

X

b)

Reflektorn

bristfälligt fastsatt.

X

Kan riskera

att falla

av.

X

4.8.2

Överens-stämmelse med kraven

1

.

Okulär kontroll.

Anordningen,

det

reflekterade

ljusets

färg eller position

överensstämmer inte

med

kraven

1

.

X

Saknas eller reflekterar

röd

färg fram eller

vit färg bak.

X

4.9

Varningslampor som

är

obligatoriska

för

belysningsutrustningen

4.9.1

Skick

och funktion

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

Fungerar inte.

X

Fungerar inte

för

helljus eller bakre

dimljus.

X

4.9.2

Överens-stämmelse med kraven

1

.

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

Överensstämmer inte

med

kraven

1

. X

4.10

Elanslutningar mellan dragfordon och släp- eller på

­

hängsvagn

Okulär kontroll:

Undersök

om

möjligt

anslut

­

ningens

elektriska kontinuitet.

a)

Fasta

komponenter

är

bristfälligt fastsatta.

X

Lös sockel.

X

b)

Skadad

eller sliten

isolering.

X

Risk för

kortslutning.

X

c)

Elanslutningar

i

dragfordon

eller

släpvagn fungerar

inte korrekt.

X

Släpvagnens bromsbelysning

fungerar inte.

X

138

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/175

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

4.11 Elkabelsystemet

Okulär

kontroll,

även i

motorutrymmet

(om

tillämpligt).

a)

Kabelsystemet

ej

tillförlitligt eller

bristfälligt

monterat.

X

Lösa fästen,

vidrör

vassa

kanter,

risk

för att anslut

­

ningar kopplas bort.

X

Kablarna kan

vidröra heta delar,

roterande delar eller

marken, anslutningar bortkopplade (delar som

rör

bromsning

och styrning).

X

b)

Kablarna något

slitna.

X

Kablarna kraftigt slitna.

X

Kablarna extremt slitna (delar som

rör bromsning

och

styrning).

X

c)

Skadad

eller sliten

isolering.

X

Risk för

kortslutning.

X

Stor risk

för

brand eller

gnistbildning.

X

4.12

Ej

obligatoriska lampor

och

reflexanordningar (X)

2

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

a)

Monterad

lampa eller

reflexanordning

överensstämmer

inte med kraven

1

.

X

Avger/reflekterar

rött

ljus fram eller vitt ljus bak.

X

b)

Lampans

funktion

överensstämmer inte

med

kraven

1

. X

Antalet strålkastare

som används samtidigt överskrider

tillåten ljusstyrka.

Avger rött ljus

fram eller vitt ljus

bak.

X

c)

Lampan/reflexanordningen bristfälligt

fastsatt.

X

Mycket allvarlig

risk för

att

den

faller av

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

139

SV

L 127/176

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

4.13 Batteri(er)

Okulär kontroll.

a)

Bristfälligt fastsatt.

X

Ej korrekt fastsatt.

Risk för kortslutning.

X

b)

Läckage.

X

Utsläpp av farliga

ämnen.

X

c)

Defekt

omkopplare (om

sådan

krävs).

X

d)

Defekta

säkringar (om

sådana

krävs).

X

e)

Olämplig ventilation (om

sådan

krävs).

X

5.

AXLAR, HJUL,

DÄCK

OCH

FJÄDRING

5.1 Axlar

5.1.1 Axlar

(+ E)

Okulär kontroll

med

hjälp

av kraftplattor,

om

sådana finns.

a)

Axel

brottskadad

eller deformerad.

X

b)

Bristfällig montering

i

fordonet.

X

Försämrad stabilitet, påverkad funktion:

omfattande

rörelse

i

förhållande till

fästen.

X

c)

Farlig ändring

3

. X

Försämrad stabilitet, påverkad funktion,

otillräckligt

avstånd till

andra fordonsdelar eller till marken.

X

5.1.2 Axeltappar

(+ E)

Okulär kontroll

med

hjälp

av kraftplattor,

om

sådana finns. Anbringa en

vertikal

kraft eller

sidokraft på varje

hjul och notera

hur mycket

axelbalken rör sig

i förhållande till axeltappen.

a)

Axeltapp brottskadad.

X

b)

Kraftigt

slitage

spindelbult

och/eller bussningar.

X

Risk för att delen faller

av,

försämrad

riktningsstabili

­

tet.

X

c)

För

stor

rörelse

mellan

axeltapp

och axelbalk.

X

Risk för att delen faller

av,

försämrad

riktningsstabili

­

tet.

X

140

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/177

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

d)

Sprint till

axeltapp

sitter

löst

i axeln.

X

Risk för att delen faller

av,

försämrad

riktningsstabili

­

tet.

X

5.1.3 Hjullager

(+ E)

Okulär kontroll

med

hjälp

av kraftplattor,

om

sådana finns.

Gunga på

hjulet

eller anbringa

en sidokraft

varje

hjul

och

notera hur

myc

­

ket hjulet

rör

sig i förhållande

till axeltappen.

a)

Stort

glapp i

hjullagret.

X

Försämrad

riktningsstabilitet,

risk

för

demolering.

X

b)

Hjullagret sitter

för

hårt

och

kärvar.

X

Risk för

överhettning,

risk för demolering.

X

5.2

Hjul och

däck

5.2.1 Hjulhus

Okulär kontroll.

a)

Hjulmuttrar eller

hjulbultar

saknar

eller

sitter

löst.

X

Fäste saknas eller sitter löst så att

trafiksäkerheten

hotas

mycket

allvarligt.

X

b)

Hjulhuset är

slitet

eller

skadat.

X

Hjulhuset

är

slitet eller

skadat på

ett

sätt

som

gör

att

hjulen inte

sitter fast på

ett

säkert sätt.

X

5.2.2 Hjul

Okulär

kontroll

av

båda sidorna på alla

hjul

med fordonet över

en smörjgrop

eller

en

lyftanordning.

a)

Brottskada

eller felaktig

svetsning.

X

b)

Låsringar

för däcken

bristfälligt

monterade.

X

Risk för

att hjulen

faller

av.

X

c)

Hjul

kraftigt deformerat

eller

slitet.

X

Fästet i

hjulhuset

påverkat,

säker fastsättning av däck

påverkad.

X

d)

Hjulens storlek, tekniska

konstruktion,

kompatibilitet

eller typ överensstämmer inte med

kraven

1

och på

­

verkar trafiksäkerheten.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

141

SV

L 127/178

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

5.2.3 Däck

Okulär

kontroll

av hela

däcket genom

att rulla

fordonet fram

och tillbaka.

a)

Däckets

storlek,

bärförmåga, typgodkännandemärke

eller hastighetsklass

överensstämmer

inte med

kra

­

ven 1

och påverkar trafiksäkerheten.

X

Otillräcklig

bärförmåga

eller

hastighetsklass för

avsedd

användning, däcken

vidrör

andra fasta fordonsdelar,

vilket innebär

risk vid körning.

X

b)

Olika

storlek

däck

samma

axel

eller

dubbel

­

monterade hjul.

X

c)

Olika

konstruktion

(radial/korsskikt)

däck på

samma axel).

X

d)

Allvarliga

skador

eller skåror

däck.

X

Kord

synlig

eller

skadad.

X

e)

Indikator för

slitage

av

däckmönster synlig.

X

Däckets

mönsterdjup överensstämmer

inte

med

kra

­

ven 1

.

X

f) Däcket

skaver mot

andra

delar

(flexibla

stänkskydds

­

anordningar).

X

Däcken vidrör

andra komponenter (ej risk

för körsä

­

kerheten).

X

g)

Mönsterskurna

däck

överensstämmer inte

med

kra

­

ven 1

.

X

Skyddslager för kord

påverkat.

X

5.3 Fjädringssystem

5.3.1

Fjädrar och

krängnings-häm

­

mare

(+ E)

Okulär kontroll

med

hjälp

av kraftplattor,

om

sådana finns.

a)

Bristfällig

fästning

av

fjädrar på

chassi

eller

axel.

X

Synlig

relativ

rörelse. Fästen

mycket

allvarligt

lösa.

X

142

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/179

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

b)

Fjäderdel skadad

eller

brottskadad.

X

Huvudfjäder (bladfjäder)

eller

andra

bladfjädrar mycket

allvarligt påverkade.

X

c)

Fjäder saknas.

X

Huvudfjäder (bladfjäder)

eller

andra

bladfjädrar mycket

allvarligt påverkade.

X

d)

Farlig ändring

3

. X

Otillräckligt avstånd till

andra

fordonsdelar, fjäder

­

system

fungerar ej.

X

5.3.2 Stöt-dämpare

Okulär kontroll.

a)

Bristfällig

fästning

av

stötdämpare

chassi eller

axel.

X

Stötdämpare lös.

X

b)

Skadad stötdämpare

som visar

tecken

allvarligt

läc

­

kage eller fel.

X

c)

Stötdämpare saknas.

X

5.3.3

Kardanrör, stödstag,

främre

och bakre

bärarmar

(+ E)

Okulär kontroll

med

hjälp

av kraftplattor,

om

sådana finns.

a)

Bristfällig

fästning

av

komponent

chassi eller

axel.

X

Risk för att delen faller

av,

försämrad

riktningsstabili

­

tet.

X

b)

Komponent

skadad

eller

kraftigt korroderad.

X

Komponenten brottskadad

eller

komponentens stabili

­

tet påverkad.

X

c)

Farlig ändring

3

. X

Otillräckligt avstånd till

andra

fordonsdelar, systemet

fungerar ej.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

143

SV

L 127/180

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

5.3.4 Kulleder

(+ E)

Okulär kontroll

med

hjälp

av kraftplattor,

om

sådana finns.

a)

Kraftigt slitage

spindelbult

och/eller

bussningar eller

på kulled.

X

Risk för att delen faller

av,

försämrad

riktningsstabili

­

tet.

X

b)

Dammskydd

kraftigt förslitet.

X

Dammskydd

saknas

eller

är brottskadat.

X

5.3.5 Luft-fjädring

Okulär kontroll.

a)

Systemet

fungerar inte.

X

b)

Någon

del skadad,

ändrad eller

försliten

ett

sätt

som påverkar

systemets

funktion negativt.

X

Systemets

funktion

allvarligt påverkad.

X

c)

Förnimbart läckage

på systemet.

X

d)

Farlig ändring.

X

6.

CHASSI

OCH CHASSIINFÄS

TNINGAR

6.1

Chassi eller

ram

och

infästningar

6.1.1

Allmänt skick

Okulär kontroll.

a)

Sidobalk eller

tvärbalk

något brottskadad

eller

defor

­

merad.

X

Sidobalk

eller tvärbalk

svårt

brottskadad

eller deforme

­

rad.

X

b)

Förstärkningsplattor eller

fästanordningar

bristfälligt

fastsatta.

X

Flertalet fästanordningar lösa. Svaga

delar.

X

c)

Kraftig

korrosion

som

påverkar styvheten.

X

Svaga delar.

X

144

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/181

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

6.1.2

Avgasrör och

ljuddämpare

Okulär kontroll.

a)

Avgassystemet otätt

eller

bristfälligt fastsatt.

X

b)

Rökgaser

kommer in i förarhytten

eller

i passagerar

­

utrymmet.

X

Risk

för

passagerares hälsa.

X

6.1.3

Bränsletank och

bränsleled

­

ningar

(inklusive uppvärm

­

ning)

Okulär

kontroll

med

hjälp av

anordningar

för

detektering av läckage

vid LPG-/CNG-/LNG-sy

­

stem.

a)

Bristfälliga

tankar

och

ledningar

som

medför

särskild

brandfara.

X

b)

Läckage av

bränsle, tanklocket

saknas

eller

är

bristfäl

­

ligt.

X

Brandfara, omfattande

utsläpp av

farliga

ämnen.

X

c)

Skavda ledningar.

X

Skadade ledningar.

X

d)

Avstängningskran

för bränsle

(om

sådan krävs)

fun

­

gerar inte

tillfredsställande.

X

e)

Brandfara

på grund av

bränsleläckage,

otillräckligt

avskärmad bränsletank

eller

otillräck

­

ligt

avskärmat avgassystem,

motorutrymmets

skick.

X

f)

System

för

LPG/CNG/LNG eller vätgas

överensstäm

­

mer inte

med kraven,

någon del

av

systemet

defekt

1

.

X

6.1.4

Stötfångare, sidoskydd

och

underkörningsskydd

Okulär kontroll.

a)

Lösa

delar

eller

skador

som sannolikt kan

orsaka

per

­

sonskador

vid beröring.

X

Delar riskerar

att falla

av, kraftigt

nedsatt funktion.

X

b)

Anordningen

överensstämmer

uppenbart inte

med

kraven

1

.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

145

SV

L 127/182

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

6.1.5

Reservhjuls-hållare (om

sådan

är monterad)

Okulär kontroll.

a)

Hållaren

ej

i

lämpligt

skick.

X

b)

Hållaren

är brottskadad eller bristfälligt

fastsatt.

X

c)

Reservhjul

inte ordentligt

fastsatt

i hållaren.

X

Mycket allvarlig

risk för

att

hjulet

faller av.

X

6.1.6

Kopplings-mekanismer och bogserutrustning

(+ E)

Okulär kontroll

med

avseende på slitage

och

korrekt

manövrering, med

särskild

uppmärk

­

samhet på monterade säkerhetsanordningar och/eller användning

av

mätinstrument.

a)

Komponent

skadad,

defekt

eller sprucken (om

den

inte används).

X

Komponent

skadad,

defekt

eller sprucken

(om

den

används).

X

b)

Stort

slitage på

komponent.

X

Under gränsen för

slitage.

X

c)

Bristfällig fastsättning.

X

Löst fäste,

mycket allvarlig

risk

för att

komponenten

faller av.

X

d)

Någon

säkerhetsanordning

saknas

eller

fungerar inte

korrekt.

X

e)

Kopplingsindikator fungerar

inte.

X

f)

Skymd

registreringsskylt

eller lampa (då

den

inte an

­

vänds).

X

Registreringsskylt oläslig

(då

den

inte

används).

X

g)

Farlig ändring

3

(icke-väsentliga delar).

X

Farlig ändring

3

(väsentliga delar).

X

h)

För svag

eller inkompatibel koppling eller kopplings

­

enheten överensstämmer

inte med kraven.

X

146

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/183

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

6.1.7 Trans-mission

Okulär kontroll.

a)

Fästskruvar saknas

eller

sitter

löst.

X

Fästskruvar

saknas

eller

sitter

löst i

en sådan

omfatt

­

ning att

det föreligger

en allvarlig

trafikfara.

X

b)

Stort

slitage

kraftöverföringsaxelns lager.

X

Mycket allvarlig

risk att

enheten släpper

eller spricker.

X

c)

Kraftigt slitage

kardanknutar

eller transmissionsked

­

jor/-remmar.

X

Mycket allvarlig

risk att

enheten släpper

eller spricker.

X

d)

Slitage

elastiska kopplingar.

X

Mycket allvarlig

risk att

enheten släpper

eller spricker.

X

e)

Axel

skadad

eller böjd.

X

f)

Lagerhus

är brottskadat

eller

bristfälligt fastsatt.

X

Mycket allvarlig

risk att

enheten släpper

eller spricker.

X

g)

Dammskydd

kraftigt förslitet.

X

Dammskydd

saknas

eller

är brottskadat.

X

h)

Olaglig förändring

av kraftöverföringen

X

6.1.8 Motor-utrymme

Okulär kontroll.

Slitna

och

uppenbart

svårt skadade

anslutningar.

X

Lösa eller brottskadade

anslutningar.

X

6.1.9

Motor-prestanda (X)

2

Okulär

kontroll

och/eller användning

av

elek

­

troniskt fordonsgränssnitt.

a)

Ändring

av

styrenheten

som

påverkar säkerheten

och/

eller miljön.

X

b)

Ändring av

motorn

som påverkar

säkerheten

och/eller

miljön.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

147

SV

L 127/184

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

6.2

Hytt och

karosseri

6.2.1 Skick

Okulär kontroll.

a)

Lös eller skadad panel eller annan

del

som sannolikt

kan

orsaka personskador.

X

Kan riskera

att falla

av.

X

b)

Karosstolpe

bristfälligt fastsatt.

X

Försämrad stabilitet.

X

c)

Motor-

eller

avgasrök kan

komma

in.

X

Risk

för

passagerares hälsa.

X

d)

Farlig ändring

3

. X

Otillräckligt avstånd

mellan

roterande

och

rörliga delar

och vägen.

X

6.2.2 Montering

Okulär kontroll.

a)

Kaross

eller

hytt

bristfälligt fastsatt.

X

Påverkad stabilitet.

X

b)

Hytt eller

kaross

uppenbarligen

inte

placerad

rakt på

chassiet.

X

c)

Fästningen

av

hytt/kaross vid

chassi

eller

tvärbalkar

bristfällig eller

saknas, om

symmetriska.

X

Fästningen

av

hytt/kaross vid

chassi

eller

tvärbalkar

bristfällig eller

saknas

i

sådan

omfattning

att

mycket

allvarlig trafikfara föreligger.

X

d)

Kraftig

korrosion

vid

fästpunkter

karosser i

ett

stycke.

X

Försämrad stabilitet.

X

148

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/185

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

6.2.3

Dörrar

och

dörrlås

Okulär kontroll.

a)

Dörr

öppnas

eller

stängs

inte

ordentligt.

X

b)

Dörr

kan

sannolikt

öppnas

av

misstag

eller

förblir inte

stängd (skjutdörrar).

X

Dörr kan

sannolikt öppnas av

misstag eller

förblir

inte

stängd (svängdörrar).

X

c)

Dörr,

gångjärn, lås

eller

stolpe

är

sliten.

X

Dörr, gångjärn,

lås eller stolpe saknas eller sitter löst.

X

6.2.4 Golv

Okulär kontroll.

Golvet bristfälligt

fastsatt

eller

kraftigt förslitet.

X

Bristfällig stabilitet.

X

6.2.5 Förarplatsen

Okulär kontroll.

a)

Säte

med

bristfällig konstruktion.

X

Löst säte.

X

b)

Justeringsmekanismen

fungerar bristfälligt.

X

Säte som rör sig eller

där

ryggstödet

inte går

att låsa

fast.

X

6.2.6

Övriga säten

Okulär kontroll.

a)

Säten

defekta

eller

bristfälligt

fastsatta

(icke-väsentliga

delar).

X

Säten

defekta

eller

bristfälligt

fastsatta

(väsentliga de

­

lar).

X

b)

Säten inte monterade

enligt

kraven

1

.

X

Maximalt antal

säten

överskridet,

placeringen överens

­

stämmer

ej med

godkännande.

X

6.2.7 Körreglage

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

Något

reglage

som

är

nödvändigt

för

säker

manövrering

av fordonet

fungerar bristfälligt.

X

Bristfällig säkerhet

vid

drift.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

149

SV

L 127/186

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

6.2.8

Fotsteg

till hytt

Okulär kontroll.

a)

Fotsteg

eller

fotstegsram bristfälligt

fastsatt.

X

Bristfällig stabilitet.

X

b)

Fotsteg

eller fotstegsram

är

i

ett

skick som

sannolikt

kan

orsaka personskador.

X

6.2.9

Övrig inredning

och

utrustning, utsida och

insida

Okulär kontroll.

a)

Fästanordning för övrig inredning

eller utrustning de

­

fekt.

X

b)

Övrig

inredning

eller

utrustning

överensstämmer inte

med

kraven

1

.

X

Delar kan orsaka

personskador,

säker

manövrering

påverkas.

X

c)

Hydraulisk

utrustning

otät.

X

Omfattande

utsläpp

av

farliga ämnen.

X

6.2.10

Stänk-skärmar

(vingar),

stänkskydds-anordningar

Okulär kontroll.

a)

Saknas,

sitter

löst

eller

är

kraftigt korroderade.

X

Kan

orsaka

personskador

och kan

falla av.

X

b)

Otillräckligt

avstånd till hjul

(stänkskydd).

X

Otillräckligt avstånd

till

hjul (stänkskärmar).

X

c)

Överensstämmer inte

med

kraven

1

. X

Slitbana täcks

inte ordentligt.

X

7.

ÖVRIG UTRUSTNING

7.1

Säkerhetsbälten/spännen

och

skyddssystem

7.1.1

Säker montering

av

säkerhetsbälten/spännen

Okulär kontroll.

a)

Fästpunkt

kraftigt försliten.

X

Påverkad stabilitet.

X

b)

Fästpunkten

sitter löst.

X

150

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/187

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

7.1.2

Skick

säkerhetsbälten/

spännen

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

a)

Obligatoriskt säkerhetsbälte

saknas

eller är

inte

mon

­

terat.

X

b)

Skadat

säkerhetsbälte.

X

Trasigt eller

översträckt bälte.

X

c)

Säkerhetsbältet

överensstämmer inte

med

kraven

1

. X

d)

Säkerhetsbältet skadat eller fungerar inte

korrekt.

X

e)

Upprullningsdon

för

säkerhetsbältet skadat

eller

fun

­

gerar inte

korrekt.

X

7.1.3

Avlastare för

säkerhetsbälten

Okulär

kontroll

och/eller användning

av

elek

­

troniskt fordonsgränssnitt.

a)

Avlastare

saknas uppenbarligen

eller

är

inte

lämplig

för fordonet.

X

b)

Systemet

anger fel via

det

elektroniska

fordonsgräns

­

snittet.

X

7.1.4 Bältes-sträckare

Okulär

kontroll

och/eller användning

av

elek

­

troniskt fordonsgränssnitt.

a)

Bältessträckare

saknas uppenbarligen

eller är

inte

lämplig för

fordonet.

X

b)

Systemet

anger fel via

det

elektroniska

fordonsgräns

­

snittet.

X

7.1.5 Krockkudde

Okulär

kontroll

och/eller användning

av

elek

­

troniskt fordonsgränssnitt.

a)

Krockkuddar

saknas

uppenbarligen eller

är

olämpliga

för fordonet.

X

b)

Systemet

anger fel via

det

elektroniska

fordonsgräns

­

snittet.

X

c)

Krockkudden

fungerar

uppenbarligen inte.

X

7.1.6 SRS-system

Okulär

kontroll

av

varningslampan och/eller

användning

av elektroniskt

fordonsgränssnitt.

a)

Varningslampan för

SRS

anger

fel

systemet.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

151

SV

L 127/188

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

b)

Systemet

anger fel via

det

elektroniska

fordonsgräns

­

snittet.

X

7.2

Brandsläckare

(X) 2Okulär kontroll.

a)

Saknas.

X

b)

Överensstämmer inte

med

kraven

1

. X

Om

sådan krävs

(t.ex.

i

taxibilar,

bussar etc.).

X

7.3

Lås

och stöldskydd

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

a)

Anordningen

förhindrar inte

att

fordonet

körs.

X

b)

Defekt.

X

Oavsiktligt

låst

eller blockerat.

X

7.4

Varnings-triangel

(om

sådan

krävs) (X)

2

Okulär kontroll.

a)

Saknas

eller är

ofullständig.

X

b)

Överensstämmer inte

med

kraven

1

. X

7.5

Förstahjälpen-låda (om

sådan

krävs) (X)

2

Okulär kontroll.

Saknas,

är

ofullständig eller överensstämmer

inte

med

kraven

1

.

X

7.6

Hjulkilar (om

sådana

krävs)

(X) 2

Okulär kontroll. Saknas eller

i

bristfälligt

skick,

otillräcklig

stabilitet

eller

dimension.

X

7.7 Ljudsignal-anordning

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

a)

Fungerar inte

korrekt.

X

Fungerar inte.

X

b)

Manöveranordning

bristfälligt fastsatt.

X

c)

Överensstämmer inte

med

kraven

1

. X

Ljudet

kan

förväxlas med

varningssirener.

X

152

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/189

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

7.8 Hastighets-mätare

Okulär

kontroll eller

kontroll genom

manö

­

vrering vid provning på väg eller med

hjälp

av elektronisk utrustning.

a)

Överensstämmer inte

med

kraven

1

. X

Saknas om sådan krävs.

X

b)

Försämrad drift.

X

Fungerar inte.

X

c)

Belysningen

fungerar inte

tillfredsställande.

X

Belysningen

tänds

inte.

X

7.9

Färdskrivare

(om

sådan

är

monterad/krävs)

Okulär kontroll.

a)

Överensstämmer inte

med

kraven

1

. X

b)

Fungerar inte.

X

c)

Tätningar

är defekta eller

saknas.

X

d)

Installationsskylt

saknas, är

oläslig

eller

inaktuell.

X

e)

Uppenbar manipulation.

X

f)

Däckens

storlek

överensstämmer inte

med

kalibre

­

ringsparametrarna.

X

7.10 Hastighets-begränsande

anordning (om sådan

är

monterad/krävs)

(+ E)

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring om utrustning

finns.

a)

Överensstämmer inte

med

kraven

1

. X

b)

Fungerar

uppenbarligen inte.

X

c)

Hastigheten

felaktigt

inställd

(om den kontrollerats).

X

d)

Tätningar

är defekta eller

saknas.

X

e)

Skylt

saknas

eller är

oläslig.

X

f)

Däckens

storlek

överensstämmer inte

med

kalibre

­

ringsparametrarna.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

153

SV

L 127/190

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

7.11

Vägmätare, om

sådan

finns

(X) 2

Okulär kontroll

och/eller användning

av

elek

­

troniskt fordonsgränssnitt.

a)

Uppenbarligen

manipulerad

(bedrägeri)

för

att

minska

den

registrerade

körsträckan eller

visa felaktig

registre

­

rad körsträcka

för ett

fordon.

X

b)

Uppenbarligen ur funktion.

X

7.12

Antisladd-system (ESC)

om

sådant

finns/krävs

(X) 2

Okulär kontroll

och/eller användning

av

elek

­

troniskt fordonsgränssnitt.

a)

Hastighetssensorer

på hjulen

saknas

eller

är skadade.

X

b)

Ledningar skadade.

X

c)

Andra

delar

saknas

eller

är skadade.

X

d)

Omkopplare skadad

eller

fungerar

inte

korrekt.

X

e)

Varningslampan

för

ESC

anger

fel

systemet.

X

f)

Systemet

anger fel via

det

elektroniska

fordonsgräns

­

snittet.

X

8.

STÖRNINGAR

8.1 Buller

8.1.1 Buller-dämpning

(+ E)

Subjektiv

utvärdering

(om

inspektören

anser

att bullernivån

ligger

nära ett gränsvärde

kan

en

bullermätning

vid

stillastående utföras).

a)

Bullernivåerna

överstiger de

som

är

tillåtna

enligt

kraven

1

.

X

b)

Någon

del

av

bullerdämpningssystemet

sitter

löst, är

skadad, felaktigt monterad,

saknas

eller är

uppenbarli

­

gen ändrad

ett sätt

som påverkar

bullernivån

ne

­

gativt.

X

Mycket allvarlig

risk för

att

den

faller av.

X

8.2 Avgasutsläpp

8.2.1

Utsläpp från

motorer

med

styrd

tändning

8.2.1.1

Utrust-ning

för

kontroll

av

avgasutsläpp

Okulär kontroll.

a)

Fabriksmonterad

utrustning för kontroll

av

utsläpp

saknas, har ändrats eller är uppenbarligen

defekt.

X

b)

Läckage

som

påverkar mätningen

av

utsläpp.

X

154

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/191

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

c)

Varningslampan följer inte

rätt

sekvens.

X

8.2.1.2

Gas-formiga utsläpp

(E)

För

fordon

upp

till

utsläppsklasser

Euro 5

och

Euro

V (

7 ):

Mätning med hjälp

av

en avgasanalysator

enligt kraven

1

eller avläsning av OBD-sy

­

stemet. Provning av

utsläpp

från avgas

­

röret

ska

vara

den

grundläggande

metoden

för att kontrollera

avgasutsläppen.

Utgå

­

ende

från

en

likvärdighetsbedömning och

med

beaktande

av

relevant lagstiftning

om

typgodkännande

får medlemsstaterna

till

­

låta att OBD-systemet används,

i enlighet

med

tillverkarens rekommendationer

och

andra krav.

— För fordon

från och med

utsläppsklasser

Euro 6 och VI

(

8 ):

Mätning med hjälp

av

en avgasanalysator

enligt kraven

1

eller avläsning av OBD-sy

­

stemet i

enlighet

med tillverkarens

rekom

­

mendationer och

andra krav

1

.

Mätresultaten

ej

tillämpliga på

tvåtakts

­

motorer.

Alternativt kan

mätningar

utföras med

hjälp

av

utrustning

för

fjärranalys och

be

­

kräftas genom

standardprovningsmetoder.

a)

Gasutsläppen

överskrider de

nivåer

som

angetts

av

tillverkaren.

X

b)

Om

ett

sådant

värde inte

finns

tillgängligt gäller

föl

­

jande för koldioxidutsläpp,

i) För

fordon

som

inte

har

ett

avancerat

utsläpps

­

begränsande system,

4,5 %,

eller

3,5 %

enligt den tidpunkt

då fordonet registrerats

eller

tagits i

bruk

för första gången

enligt

vad som

an

­

getts i kraven

1

.

ii)

För

fordon som

har

ett avancerat

utsläppsbegrän

­

sande

system,

vid

tomgång:

0,5 %

vid

hög

tomgång:

0,3 %

eller

vid

tomgång:

0,3 %

(

7 )

vid

hög

tomgång:

0,2 %

enligt den tidpunkt

då fordonet registrerats

eller

tagits i

bruk

för första gången

enligt

vad som

an

­

getts i kraven

1

.

X

c)

Lambdakoefficienten

ligger

utanför

intervallet

1 ± 0,03

eller är ej i enlighet

med

tillverkarens

specifikationer.

X

d)

OBD-avläsningen

indikerar

allvarligt fel.

X

e)

Fjärranalysen

visar

stor

avvikelse

från

kraven.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

155

SV

L 127/192

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

8.2.2

Utsläpp från

motorer

med

kompressionständning

8.2.2.1

Utrustning

för kontroll

av

avgasutsläpp

Okulär kontroll.

a)

Fabriksmonterad

utrustning för kontroll

av

utsläpp

saknas eller är uppenbarligen

defekt.

X

b)

Läckage

som

påverkar mätningen

av

utsläpp.

X

c)

Varningslampan följer inte

rätt

sekvens.

X

d)

Otillräcklig reagens

om

tillämpligt.

X

8.2.2.2 Röktäthet

Fordon som

registrerades

eller togs

i bruk

före den

1 januari

1980 är

befriade

från

dessa

krav.

För

fordon

upp

till

utsläppsklasser

Euro 5

och

V (

7 ):

Avgasernas

röktäthet ska mätas vid fri

ac

­

celeration

(utan

belastning

och från tom

­

gång till

maximivarvtal)

med växeln

i

fri

­

läge och

kopplingen nedtryckt eller genom

avläsning av OBD-systemet. Provning av utsläpp från

avgasröret ska

vara den

grundläggande metoden

för

att kontrollera

avgasutsläppen. Utgående

från

en

likvär

­

dighetsbedömning

får medlemsstaterna

tillåta att OBD-systemet

används, i

enlighet

med

tillverkarens rekommendationer

och

andra krav.

— För fordon

från och med

utsläppsklasser

Euro 6 och VI

(9 ):

Avgasernas

röktäthet ska mätas vid fri

ac

­

celeration

(utan

belastning

och från tom

­

gång till

maximivarvtal)

med växeln

i

fri

­

läge och

kopplingen nedtryckt eller genom

avläsning av OBD-systemet, i

enlighet med

tillverkarens rekommendationer

och

andra

krav 1

.

a) För

fordon

som

registrerats eller

tagits

i

bruk

för

första gången

efter det

datum

som

anges i kraven

1

.

Röktätheten överstiger

den

nivå som

anges på fordo

­

nets tillverkarskylt.

X

156

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/193

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

Konditionering

av fordon:

1.

Provningar

får

utföras på

fordon

utan

kon

­

ditionering. Av

säkerhetsskäl

är det

dock

lämpligt att kontrollera att

motorn

är

varm

och

i

tillfredsställande

mekaniskt

skick.

b)

Om ett

sådant

värde

inte

finns att

tillgå

eller

om

kraven

1

inte

medger

att

referensvärden

används:

för insugningsmotorer:

2,5 m

–1

,

för

turboladdade motorer:

3,0

m

–1

,

eller, för

fordon

som

identifierats i

kraven

1

eller som

registrerats

eller

tagits

i bruk

för första

gången

efter

det datum som anges i

kraven

1

:

1,5 m

–1

(

9 )

eller

0,7 m

–1

(

10 )

X

2.

Krav

på konditionering:

i)

Motorn

ska

ha

uppnått arbetstempera

­

tur, vilket t.ex. innebär

att

temperaturen

på motoroljan som

mäts

med

en olje

­

mätsticka ska

vara minst

80

°C

eller

motsvara

normal

arbetstemperatur

om

den

är

lägre, eller

att

motorblocktem

­

peraturen, mätt

som

nivå

den

infra

­

röda strålningen,

ska vara

minst lika

hög. Om

denna

mätmetod

är opraktisk

på grund

av fordonets

konstruktion ska

motorns

normala arbetstemperatur

uppnås på

annat

sätt, t.ex.

genom

att

kylfläkten går igång.

ii)

Avgassystemet ska

rensas

genom

minst

tre

fria

accelerationscykler

eller

motsva

­

rande metod.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

157

SV

L 127/194

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

Provningsförfarande:

1. Motorn

och

eventuellt

turboaggregat

ska

tomgång

innan

varje

fri

acceleration

­

scykel påbörjas.

För tunga

dieseldrivna

for

­

don

innebär

detta

minst

10

sekunder efter

det att gaspedalen

släppts

upp.

2.

För

att

påbörja

varje fri

accelerationscykel

ska gaspedalen

snabbt

(dvs.

på mindre än

en sekund)

och

i

en rörelse,

men inte

häf

­

tigt, tryckas i botten

för

att

uppnå maximal

insprutning från insprutningspumpen.

3.

Under

varje

fri

accelerationscykel

och

in

­

nan

gaspedalen

släpps upp

ska

motorn

komma

upp

i

maximivarvtal eller,

när

det

gäller

automatväxlade fordon,

det

varvtal

som anges av

tillverkaren

eller,

om dessa

uppgifter inte

finns

att

tillgå, två

tredjedelar

av

maximivarvtalet. Detta

kan

kontrolleras

t.ex. med

hjälp av

motorvarvet

eller

genom

att man

låter

tillräckligt

lång tid förflyta

mellan

den

första tryckningen på

gaspeda

­

len

och

det

ögonblick

den

släpps

upp,

vil

­

ket för fordon

i kategorierna

M 2, M

3

, N 2

eller N 3

bör vara

minst två

sekunder.

4. Fordon

får

endast

underkännas

om

det

aritmetiska medelvärdet från

minst

tre

av

de

senast

genomförda

accelerationscyklerna

överskrider gränsvärdet. Medelvärdet kan räknas fram genom

att man

bortser från

de mätningar som

i hög grad avviker

från

medelvärdet eller att

man

använder resul

­

tatet av

någon

annan statistisk

beräkning

som tar

hänsyn

till

spridningen

hos mät

­

ningarna. Medlemsstaterna får begränsa an

­

talet

provningscykler.

c)

Fjärranalysen

visar

stor

avvikelse

från

kraven.

X

158

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/195

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

5.

För

att undvika

onödiga

provningar

får

medlemsstaterna underkänna fordon

om

värdena

efter

mindre

än

tre

fria

accelera

­

tionscykler eller efter

rensningscykeln

ovan ligger mycket högre än gränsvärdet. För att likaså

undvika

onödiga provningar

får medlemsstaterna godkänna

fordon

om

värdena

efter

mindre

än

tre

fria

accelera

­

tionscykler eller efter

rensningscykeln

ovan

ligger

mycket

lägre

än

gränsvärdet.

Alternativt kan

mätningar

utföras med

hjälp

av

utrustning

för

fjärranalys och

be

­

kräftas genom

standardprovningsmetoder

8.4

Övriga

punkter som

är relaterade

till

miljön

8.4.1 Vätskeläckage

Kraftigt

läckage

av andra

vätskor

än

vatten

som

sannolikt

kommer att

skada

miljön eller

utgöra

en säkerhetsrisk

för

andra trafikanter.

X

Regelbunden droppbildning som utgör en

mycket

allvarlig

risk.

X

9.

KOMPLETTERAND

E

PROVNING

FÖR FORD

ON

FÖR

PERSONTRANSPORT I

KATEGORIERNA

M 2,

M 3

9.1 Dörrar

9.1.1 In-

och utgångar

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

a)

Defekt manövrering.

X

b)

Försämrat skick.

X

Risk för

personskada.

X

c)

Defekta nödkontroller.

X

d)

Fjärrkontroll av

dörrar

eller

varningsanordningar

de

­

fekta.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

159

SV

L 127/196

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

9.1.2 Nödutgångar

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring (om lämpligt).

a)

Defekt manövrering.

X

b)

Nödutgångsskyltar oläsliga.

X

Nödutgångsskyltar saknas.

X

c)

Hammare

för

att

krossa glas

saknas.

X

d)

Blockerade.

X

9.2

Avimnings-

och avfrostnings

­

system (X)

2

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

a)

Fungerar inte

korrekt.

X

Påverkar säker

drift

av

fordonet.

X

b)

Utsläpp av giftiga gaser eller avgaser

i förar- eller pas

­

sagerarutrymmet.

X

Risk

för

passagerares hälsa.

X

c)

Defekt

avimning

(om

sådan är

obligatorisk).

X

9.3

Ventilations- och

värme

­

system (X)

2

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

a)

Defekt manövrering.

X

Risk

för

passagerares hälsa.

X

b)

Utsläpp av giftiga gaser eller avgaser

i förar- eller pas

­

sagerarutrymmet.

X

Risk

för

passagerares hälsa.

X

9.4 Säten

9.4.1

Passagerarsäten (också

säten

för

åtföljande

personal och,

i förekommande

fall, fasthåll

­

nings-anordningar

för

barn).

Okulär kontroll.

Fällbara säten

(om

sådana

är

tillåtna)

fälls

inte

upp

auto

­

matiskt.

X

Blockerar nödutgång.

X

160

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/197

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

9.4.2

Förarplatsen (ytterligare

krav)

Okulär kontroll.

a)

Defekta

specialkomponenter som

bländskydd.

X

Försämrat siktfält.

X

b)

Skyddsanordningar

för

föraren osäkra.

X

Risk för

personskada.

X

9.5

Inre

belysning och destina

­

tions-anordningar (X)

2

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

Anordningen defekt.

X

Fungerar inte.

X

9.6

Gångar, områden

för

stående

Okulär kontroll.

a)

Bristfälligt fastsatt

golv.

X

Påverkad stabilitet.

X

b)

Defekta

ledstänger

eller handtag.

X

Bristfälligt fastsatt eller

oanvändbart.

X

9.7

Trappor och

fotsteg

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring (om lämpligt).

a)

Försämrat skick.

X

Skadat

skick.

X

Påverkad stabilitet.

X

b)

Indragbara

fotsteg

fungerar inte

korrekt.

X

9.8

System

för passagerarkom

­

munikation (X)

2

Okulär

kontroll och

kontroll genom manövre

­

ring.

Defekt system.

X

Fungerar inte.

X

9.9

Meddelanden

(X) 2Okulär kontroll.

a)

Meddelanden

saknas,

är

felaktiga eller

oläsliga.

X

Felaktig information.

X

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

161

SV

L 127/198

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

9.10

Krav gällande

transport av

barn. (X)

2

9.10.1 Dörrar

Okulär kontroll.

Överensstämmer inte

med

kraven

1

som

gäller

för

detta

slag av transporter.

X

9.10.2

Signalerings-

och special-ut

­

rustning

Okulär kontroll.

Signalerings-

eller

specialutrustning saknas.

X

9.11

Krav gällande

transport av

personer

med

nedsatt

rörlighet

(X) 2

.

9.11.1 Dörrar, ramper

och

lyft

­

anordningar

Okulär kontroll

och manövrering.

a)

Defekt manövrering.

X

Bristfällig säkerhet vid

drift.

X

b)

Försämrat skick.

X

Påverkad

stabilitet risk

för

personskada.

X

c)

Defekta kontroller.

X

Bristfällig säkerhet vid

drift.

X

d)

Defekta varningsanordningar.

X

Fungerar inte.

X

9.11.2 Fasthållnings-anordning

för

rullstolar

Okulär

kontroll

och om

möjligt

kontroll

ge

­

nom manövrering.

a)

Defekt manövrering.

X

Bristfällig säkerhet vid

drift.

X

b)

Försämrat skick.

X

Påverkad

stabilitet med

risk

för

personskada.

X

c)

Defekta kontroller.

X

Bristfällig säkerhet vid

drift.

X

162

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/199

Komponent Metod

Orsak

till underkännan

de

Bedömning

av brister

Mindre

Större

Farliga

9.11.3

Signalerings-

och special-ut

­

rustning

Okulär kontroll.

Signalerings-

eller

specialutrustning saknas.

X

(1 )

Bromsverk

an

i

procent beräknas

genom

att

den

totala

uppnådda bromsverkan när

bromsen

är

aktiverad

delas med

fordonets

vikt

el

ler, för

påhängsvagnar,

summan

av

axelbelastningen och

resultatet

multipliceras med

100.

(

2 )

De fordonskat

egorier

som

inte omfattas av

detta direktiv

har

tagits med

som

vägledning.

(3 )

48

% för

fordon

som

inte är

utrustade

med ABS

eller

typgodkända

innan

1

oktober

1991.

(4 )

45

% för fordon som registrerats

efter

1988

eller

från det datum

som anges i kraven,

om detta

datum infaller

senare.

(

5 )

43

%

för

släpvagnar

och

påhängsvagnar

som

registrerats

efter 1988

eller från

det

datum

som

an

ges

i

kraven,

om

detta

datum

inf

aller senare.

(6 )

2,2 m/s

2

för fordon i kategorierna

N 1, N

2

och N

3

.

(7 )

Typgodkänd

i

enlighet

med direktiv

70/220/EEG, tabell

1 (Euro

5) i bila

ga I till

förordning (EG) nr

715/2007,

direktiv

88/77/

EEG och direktiv

2005/55/EG.

(

8 )

Typgodkänd

i

enlighet

med

förordning

(EG)

nr 715/2007

tabell

2

i

bilaga

I

(Euro

6)

och

förordning

(EG)

nr 595/2009

(Euro

VI).

(

9 )

Typgodkänd

i enlighet

med

gränsvärdena

i rad B avsnitt

5.3.1.4 i bilaga

I till direktiv

70/220/EEG, rad B1, B2

eller

C

i avsn

itt

6.2.1

i bilaga

I

till

direktiv 88/77/EEG

eller registrerat

eller taget i

bruk

för

första gången

efter den

1

juli

2008.

(

10 )

Typgodkänd

i enlighet

med gränsvärdena

i tabell 2 i bilaga

I

till

förordning (EG) nr

715/2007

(Euro

6) och förordning

(EG

)

nr

595/2009

(Euro

VI).

ANMÄRKNINGAR:

1

Kraven

fastställs

genom

typgodkännande vid tidpunkten för godkännande, första registreringen

eller då fordonet

tas

i bruk

för f

örsta gången,

såväl som

av

efterjusteringskrav

eller nationell

lagstiftning i

registreringslandet.

Dessa orsaker

till

underkänn

ande

är

endast

tillämpliga

om

överensstämmelse

med

kraven har kontrollerats.

2

Anmärkningen (X) markerar

förhållanden

som

avser

fordonets skick

och

lämplighet

att användas

i trafiken

men som inte betraktas

som

väsentliga vid

trafiksäkerhetsprovning.

3

Farliga

ändringar innebär en

ändring

som

påverkar

fordonets

traf

iksäkerhet negat

ivt

eller har en

oproport

ionerlig

inverkan på

m

iljön.

E

För provning

av denna

punkt

krävs

utrustning.

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

163

BILAGA III

I.

Principer för lastsäkring

1. Lastsäkringar ska kunna motstå nedanstående belastningar till följd av acceleration/inbromsning av fordonet:

— I färdriktningen: 0,8 gånger lastens vikt.

— I sidled: 0,5 gånger lastens vikt.

— I riktning motsatt färdriktningen: 0,5 gånger lastens vikt.

— De måste rent allmänt förhindra att lasten lutar eller välter.

2. Vid fördelningen av lasten ska hänsyn tas till den högsta tillåtna axelbelastningen och den minsta nödvändiga

axelbelastningen inom gränserna för fordonets tillåtna totalvikt i enlighet med de rättsliga bestämmelserna för fordons

vikt och mått.

3. Vid säkring av last ska de krav beaktas som är tillämpliga för vissa fordonsdelars hållfasthet, såsom framstam,

sidostycke, bakstam, stöttor eller surrningspunkter, om dessa delar används vid lastsäkringen.

4. Vid lastsäkring får en, flera eller en kombination av följande fasthållningsmetoder användas:

— Låsning.

— Blockering (lokal/övergripande).

— Direkt surrning.

— Överfallssurrning.

5. Tillämpliga standarder

Standard Område

— EN 12195–1

Beräkning av surrningskrafter

— EN 12640 Surrningspunkter

— EN 12642

Fordonsstrukturens hållfasthet

— EN 12195-2

Surrning med syntetfiberband

— EN 12195–3 Surrningskedjor

— EN 12195–4

Surrningslinor av stål

— ISO 1161, ISO 1496 ISO-container

— EN 283 Växelflak

— EN 12641 Presenningar

— EUMOS 40511

Pålar – stöttor

— EUMOS 40509

Transport Last

SV

L 127/200

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

164

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

II.

Kontroll av lastsäkring

1. Klassificering av brister

Brister ska klassificeras i någon av följande bristgrupper:

— Mindre brister: En mindre brist föreligger om lasten har säkrats på rätt sätt men en skyddsanvisning vore lämplig.

— Större brister: En större brist föreligger om lasten inte har säkrats tillräckligt och det finns risk för att lasten eller

delar av den kan förskjutas eller välta.

— Farliga brister: En farlig brist uppstår när det föreligger en direkt trafikfara på grund av en risk för att lasten eller

delar av den tappas eller annan fara uppstår direkt på grund av lasten eller omedelbar fara för personer.

Vid flera brister klassificeras transporten enligt den högsta bristgruppen. Om transporten har flera brister och de

kombinerade effekterna väntas leda till att bristerna förstärks ska transporten klassificeras i nästa högre bristgrupp.

2. Kontrollmetoder

Kontrollmetoden består av en okulär kontroll av att lämpliga åtgärder använts i tillräckligt stor utsträckning för att

säkra lasten och/eller av en mätning av spänningskrafter, beräkning av säkringens effektivitet och kontroll av certifikat

i lämpliga fall.

3. Bedömning av brister

I tabell 1 finns bestämmelser som kan tillämpas vid kontroll av lastsäkring för att avgöra om transportförhållandena är

godtagbara.

Kategoriseringen av bristerna ska fastställas från fall till fall på grundval av den klassificering som anges i del 1 i det

här kapitlet.

De värden som anges i tabell 1 är vägledande och bör betraktas som en vägledning vid fastställande av kategorin för

en viss brist mot bakgrund av särskilda omständigheter, särskilt beroende på lastens art och inspektörens bedömning.

Om en transport omfattas av rådets direktiv 95/50/EG ( 1 ) kan särskilda krav gälla.

Tabell 1

Komponent Brister Bristbedömning

Mindre Större Farliga

A

Transporten är förpackad på ett sätt som omöjliggör en korrekt

lastsäkring

Enligt inspektörens bedömning

B

En eller flera lastenheter är inkorrekt placerade

Enligt inspektörens bedömning

C

Fordonet är inte lämpat för lasten (annan brist än de som anges i

punkt 10)

Enligt inspektörens bedömning

D

Uppenbara brister i fordonets överbyggnad (annan brist än de som

anges i punkt 10)

Enligt inspektörens bedömning

10

Fordonets lämplighet

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/201

( 1

) Rådets direktiv 95/50/EG av den 6 oktober 1995 om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods (EGT

L 249, 17.10.1995, s. 35).

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

165

Komponent Brister Bristbedömning

Mindre Större Farliga

10.1

Främre vägg (om denna används för säkring av last)

10.1.1

Deformationer eller rostskador som försvagar delar x

Delvis spruckna vilket kan påverka lastrummets funktion x

10.1.2

Otillräcklig hållfasthet (certifikat eller etikett om tillämpligt) x

Otillräcklig höjd i förhållande till lasten x

10.2.

Innerväggar (om dessa används för säkring av last)

10.2.1.

Deformationer eller rostskador som försvagar delar; bristfälliga

gångjärn eller lås

x

Delvis sprucket; gångjärn eller lås saknas eller är ur funktion x

10.2.2.

För svaga laststöttor (certifikat eller etikett om tillämpligt) x

Otillräcklig höjd i förhållande till lasten x

10.2.3.

Innerväggar i bristfälligt skick x

Delvis spruckna x

10.3.

Bakre vägg (om denna används för säkring av last)

10.3.1.

Deformationer eller rostskador som försvagar delar; bristfälliga

gångjärn eller lås

x

Delvis sprucket; gångjärn eller lås saknas eller är ur funktion x

10.3.2.

Otillräcklig hållfasthet (certifikat eller etikett om tillämpligt) x

Otillräcklig höjd i förhållande till lasten x

10.4.

Stöttor (om dessa används för säkring av last)

10.4.1.

Deformationer eller rostskador som försvagar delar eller bristfällig

fastsättning på fordonet

x

Delvis sprucket; instabil fastsättning på fordonet x

10.4.2.

Otillräcklig styrka eller konstruktion x

Otillräcklig höjd i förhållande till lasten x

10.5.

Surrningspunkter (om dessa används för säkring av last)

10.5.1.

Bristfälligt skick eller bristfällig konstruktion x

Kan inte stå emot nödvändiga surrningskrafter x

SV

L 127/202

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

166

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

Komponent Brister Bristbedömning

Mindre Större Farliga

10.5.2.

Otillräckligt antal x

Otillräckligt antal för att stå emot nödvändiga surrningskrafter x

10.6.

Nödvändiga specialstrukturer (om dessa används för säkring av last)

10.6.1.

Bristfälligt skick, skadat x

Delvis sprucket; klarar inte fasthållningskrafterna x

10.6.2.

Ej lämpliga för transporterad last x

Saknas

x

10.7.

Golv (om detta används för säkring av last)

10.7.1.

Bristfälligt skick, skadat x

Delvis sprucket; Kan inte transportera last x

10.7.2.

Otillräcklig belastningsklass x

Kan inte transportera last x

20 Fasthållningsmetoder

20.1.

Låsning, blockering och direkt surrning

20.1.1

Direkt fastsättning av last (blockering)

20.1.1.1

Avståndet framåt till främre väggen är för stort om denna används

för direkt säkring av last

x

Mer än 15 cm, med fara för att väggen penetreras x

20.1.1.2.

Avståndet i sidled till innerväggen är för stort om denna används

för direkt säkring av last

x

Mer än 15 cm, med fara för att väggen penetreras x

20.1.1.3.

Avståndet bakåt till bakre innerväggen är för stort om denna an­

vänds för direkt säkring av last

x

Mer än 15 cm, med fara för att väggen penetreras x

20.1.2.

Säkringsanordningar som fästskenor, balkar, ramper och kanter framåt, bakåt och på sidorna

20.1.2.1.

Felaktig fastsättning i fordonet x

Otillräcklig fastsättning x

Klarar inte fasthållningskrafterna, lösa x

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/203

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

167

Komponent Brister Bristbedömning

Mindre Större Farliga

20.1.2.2.

Felaktig säkring x

Otillräcklig säkring x

Helt utan verkan x

20.1.2.3.

Säkringsutrustningen inte tillräckligt ändamålsenlig x

Säkringsutrustningen helt olämplig x

20.1.2.4.

Vald metod för säkring av last inte optimal x

Vald metod helt felaktig x

20.1.3

Direkt säkring med nät och presenningar

20.1.3.1.

Skick på nät och presenningar (märkning skadad/saknas men enhe­

terna är i bra skick)

x

Enheter för fasthållning av last skadade x

Anordningar för fasthållning av last kraftigt försämrade och inte

längre lämpliga att använda

x

20.1.3.2.

Otillräcklig hållfasthet hos nät och presenningar x

Kapaciteten mindre än 2/3 av nödvändiga fasthållningskrafter x

20.1.3.3.

Otillräcklig fastsättning av nät och presenningar x

Kapaciteten mindre än 2/3 av nödvändiga fasthållningskrafter x

20.1.3.4.

Nät och presenningar inte tillräckligt ändamålsenliga för säkring av

last

x

Helt olämpliga x

20.1.4.

Separering och vaddering av lastenheter eller fritt utrymme

20.1.4.1.

Separerings- och vadderingsenhets lämplighet x

Betydande separering och fritt utrymme x

20.1.5.

Direkt surrning (horisontell, tvärgående, diagonal surrning eller med ögla och fjäder)

20.1.5.1.

Krav på säkringsstyrka inte uppfyllda x

Mindre än 2/3 av nödvändig styrka x

20.2.

Säkring av friktionslås

20.2.1.

Uppfyllande av krav på säkringsstyrka

SV

L 127/204

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

168

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

Komponent Brister Bristbedömning

Mindre Större Farliga

20.2.1.1.

Krav på säkringsstyrka inte uppfyllda x

Mindre än 2/3 av nödvändig styrka x

20.3.

Enheter för fasthållning av last

20.3.1

Lämplighet hos enheter för fasthållning av last x

Helt olämplig enhet x

20.3.2.

Märkning (t.ex. lapp/markering) saknas/är skadad men enheten är

fortfarande i gott skick.

x

Märkning (t.ex. lapp/markering) saknas/är skadad och enheten visar

tydliga tecken på slitage

x

20.3.3.

Enheter för fasthållning av last skadade x

Anordningar för fasthållning av last kraftigt försämrade och inte

längre lämpliga att använda

x

20.3.4.

Bandvinschar felaktigt använda x

Defekta bandvinschar x

20.3.5.

Felaktig fasthållning av last (t.ex. avsaknad av kantskydd) x

Bristfällig användning av enheter för fasthållning av last (t.ex. knu­

tar)

x

20.3.6.

Otillräcklig fastsättning av anordningar för fasthållning av last x

Mindre än 2/3 av nödvändig styrka x

20.4.

Ytterligare utrustning (t.ex. friktionsmatta, kantskydd, kantskenor)

20.4.1.

Olämplig utrustning används x

Felaktig eller defekt utrustning används x

Helt olämplig utrustning används x

20.5.

Transport av bulklast, lätta och lösa material

20.5.1.

Bulklast blåser av vid transport på väg och stör sannolikt trafiken x

Utgör trafikfara x

20.5.2.

Bulklast inte korrekt säkrad x

Trafikfarlig förlust av last x

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/205

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

169

Komponent Brister Bristbedömning

Mindre Större Farliga

20.5.3.

Skydd för lätt gods saknas x

Trafikfarlig förlust av last x

20.6.

Transport av rundvirke

20.6.1.

Transportmaterialet (stockar) är delvis löst x

20.6.2.

Lastenheternas säkringsstyrka otillräcklig x

Mindre än 2/3 av nödvändig styrka x

30

Lasten helt osäkrad x

SV

L 127/206

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

170

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

BILAGA IV

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/207

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

171

SV

L 127/208

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

172

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/209

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

173

SV

L 127/210

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

174

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

BILAGA V

STANDARDFORMULÄR FÖR RAPPORTERING TILL KOMMISSIONEN

Standardformuläret ska upprättas i elektroniskt format och ska sedan skickas elektroniskt med vanlig programvara.

Varje medlemsstat ska upprätta följande:

— En sammanfattande tabell

— En separat tabell för varje registreringsland för fordon som genomgått en mer ingående kontroll, med information om

kontrollerade och identifierade brister för varje fordonskategori.

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/211

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

175

SV

L 127/212

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Sammanfattande tabell

över alla (grundlägga

nde

och mer ingående)

kontroller

Rapporterande medlemsstat:

t.ex. Belgien

Rapporteringsperiod

år [X]

till

år [X+1]

Fordonska

tegori:

N 2N

3

M 2M

3

O 3O

4

T5

Andra kategorier

(valfritt)

Totalt

Registreringsland

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända for

­

don (

1 )

Antal kontr

ol

-

lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lera

de

fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol

-

lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lera

de

fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Belgien

Bulgarien

Tjeckien

Danmark

Tyskland

Estland

Irland

Grekland

Spanien

Frankrike

Kroatien

Italien

Cypern

176

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/213

Fordonska tegori:

N 2N

3

M 2M

3

O 3O

4

T5

Andra kategorier

(valfritt)

Totalt

Registreringsland

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända for

­

don (

1 )

Antal kontr

ol

-

lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lera

de

fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontr

ol

-

lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lera

de

fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Lettland

Litauen

Luxemburg

Ungern

Malta

Nederländerna

Österrike

Polen

0 0

Portugal

Rumänien

Slovenien

Slovakien

Finland

Sverige

Storbritannien

Albanien

Andorra

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

177

SV

L 127/214

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Fordonska tegori:

N 2N

3

M 2M

3

O 3O

4

T5

Andra kategorier

(valfritt)

Totalt

Registreringsland

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända for

­

don (

1 )

Antal kontr

ol

-

lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lera

de

fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontr

ol

-

lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lera

de

fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Armenien

Azerbajdzjan

Vitryssland

Bosnien och Hercegovi

­

na

Georgien

Kazakstan

Liechtenstein

Monaco

Montenegro

Norge

Moldavien

Ryssland

San Marino

Serbien

Schweiz

Tadzjikistan

Turkiet

178

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/215

Fordonska tegori:

N 2N

3

M 2M

3

O 3O

4

T5

Andra kategorier

(valfritt)

Totalt

Registreringsland

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända for

­

don (

1 )

Antal kontr

ol

-

lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lera

de

fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol

-

lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lera

de

fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Turkmenistan

Ukraina

Uzbekistan

f.d.

jugoslaviska repu

­

bliken Makedonien

Andra tredjeländer

(ange vilka)

(

1 ) Underkända fordon

med

större eller

farliga

brister enligt bilaga IV.

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

179

SV

L 127/216

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Result

at av

mer ingåend

e

kontroller

Rapporterande medlemsstat:

t.ex. Belgien

Den rapporterande

medlemsstatens namn

Registreringsland:

t.ex. Bulgarien

PERIOD: från

01/år [x]

till

12/

år [x+1]

Fordonets registreringsland

Fordons-kategori:

N 2N

3

M 2M

3

O 3O

4

T5

Andra kategorier

(valfritt)

Totalt

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända for

­

don (1 )

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Information om defekt

Kontrol

­

lerade fordon

Under

­

kända fordon

Kontrol

­

lerade fordon

Under

­

kända fordon

Kontrol

­

lerade fordon

Under

­

kända fordon

Kontrol

­

lerade fordon

Under

­

kända fordon

Kontrol

­

lerade fordon

Under

­

kända fordon

Kontrol

­

lerade fordon

Under

­

kända fordon

Kontrol

­

lerade fordon

Under

­

kända fordon

Kontrol

­

lerade fordon

Under

­

kända fordon

Kontrol

­

lerade fordon

Under

­

kända fordon

(0)

Identifiering

(1)

Bromsutrustning

(2)

Styrning

(3)

Sikt

(4)

Belysnings-utrustning och elektriskt system

(5)

Axlar,

hjul, däck

och

fjädring

180

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

SV

29.4.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/217

Fordons-kategori:

N 2N

3

M 2M

3

O 3O

4

T5

Andra kategorier

(valfritt)

Totalt

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända for

­

don (

1 )

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Kontrol

­

lerade fordon

Under

­

kända fordon

Kontrol

­

lerade fordon

Under

­

kända fordon

Kontrol

­

lerade fordon

Under

­

kända fordon

Kontrol

­

lerade fordon

Under

­

kända fordon

Kontrol

­

lerade fordon

Under

­

kända fordon

Kontrol

­

lerade fordon

Under

­

kända fordon

Kontrol

­

lerade fordon

Under

­

kända fordon

Kontrol

­

lerade fordon

Under

­

kända fordon

Kontrol

­

lerade fordon

Under

­

kända fordon

(6)

Chassi och

chassiin-

fästningar

(7)

Övrig utrustning

in

­

klusive

färdskrivare och

hastighetsbegränsande anordning

(8)

Störningar inklusive utsläpp och

spill

av

bränsle

och/eller olja

(9)

Kompletteran-de prov

­

ning

för fordon

i kate

­

gori

M 2 och M

3

(10) Lastförsäkring

Information om defekt (övriga)

1.1.1

1.1.2

2.1.1

2.1.2

Prop. 2016/17:84

Bilaga 3

181

SV

L 127/218

Europeiska unionens officiella tidning

29.4.2014

Fordons-kategori:

N 2N

3

M 2M

3

O 3O

4

T5

Andra kategorier

(valfritt)

Totalt

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända for

­

don (

1 )

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Antal kontrol- lerade fordon

Antal under- kända fordon

Kontrol

­

lerade fordon

Under

­

kända fordon

Kontrol

­

lerade fordon

Under

­

kända fordon

Kontrol

­

lerade fordon

Under

­

kända fordon

Kontrol

­

lerade fordon

Under

­

kända fordon

Kontrol

­

lerade fordon

Under

­

kända fordon

Kontrol

­

lerade fordon

Under

­

kända fordon

Kontrol

­

lerade fordon

Under

­

kända fordon

Kontrol

­

lerade fordon

Under

­

kända fordon

Kontrol

­

lerade fordon

Under

­

kända fordon

3.1

3.2

20.6.2

30

Totala antal

brister

(1 ) Underkända fordon

med

större eller

farliga

brister enligt bilaga IV.

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om ändring i fordonslagen (2002:574)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 8 § fordonslagen (2002:574) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.

8 §1

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om fordons beskaffenhet och utrustning samt i fråga om de kontrollformer som avses i denna lag meddela ytterligare föreskrifter om

1. kontrollens omfattning och besiktningsorganens verksamhet,

2. förutsättningarna för godkännande vid kontroll,

3. förelägganden och körförbud,

4. förutsättningarna för att bruka vissa fordon,

5. utbildnings- och kompetenskrav för besiktningstekniker, samt

5. utbildnings- och kompetenskrav för besiktningstekniker och för polismän och bilinspektörer som utför kontroller enligt 2 kap. 10 och 12 §§, och

6. avgifter. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om

1. registrering, ibruktagande, försäljning, saluföring och användning av fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, fordonsdelar och annan utrustning till fordon,

2. att ett typgodkännande av fordon ska upphöra att gälla när nya krav som är tillämpliga på den godkända fordonstypen, varianten eller versionen blir obligatoriska,

3. tillverkares tillhandahållande av information och dokumentation om fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter,

4. tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och över efterlevnaden av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon, i den ursprungliga lydelsen, samt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, i den ursprungliga lydelsen,

5. skyldighet för besiktningsorganen att rapportera genomförande och utfall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som i övrigt behövs för att Transportstyrelsen och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt 5 kap. 3 a §,

1 Senaste lydelse 2015:794.

6. avgifter för Transportstyrelsens tillsyn enligt 5 kap. 3 a–3 c §§ och för ärendehandläggning enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, samt om

7. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon, i den ursprungliga lydelsen, samt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, i den ursprungliga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

Förteckning över remissinstanser

Följande remissinstanser inkom med yttranden: Polismyndigheten, Transportstyrelsen, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) samt Swedish Association for Testing, Inspection and Certification – Swetic Sektion för Fordonsbesiktning.

Följande remissinstanser avstod från att yttra sig: Riksdagens ombudsmän (JO) och Regelrådet.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-12-19

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Anita

Saldén Enérus och Svante O. Johansson.

Kompetenskrav vid vissa fordonskontroller

Enligt en lagrådsremiss den 14 december 2016 har regeringen (Näringsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i fordonslagen (2002:574).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Susanna Broms.

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Näringsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 19 januari 2017

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, Wallström, Y Johansson, M Johansson, Baylan, Bucht, Hultqvist, Regnér, Hellmark Knutsson, Ygeman, A Johansson, Bolund, Damberg, Bah Kuhnke, Strandhäll, Shekarabi, Fridolin, Wikström, Eriksson, Linde, Skog, Ekström

Föredragande: statsrådet A Johansson

Regeringen beslutar proposition 2016/17:84 Kompetenskrav vid vissa fordonskontroller

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som inför, ändrar, upphäver eller upprepar ett normgivningsbemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EUregler

Lag om ändring i fordonslagen (2002:574)

5 kap. 8 § andra stycket

32014L0047