Prop. 2018/19:89

Höjt tak för rutavdrag

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 april 2019

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Det innebär att taket för rutavdraget blir 50 000 kronor för samtliga.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. Det höjda taket för rutavdrag föreslås dock gälla för hela beskattningsåret 2019.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringens förslag:

1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.

3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs att 67 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229)1ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

67 kap.

19 §2

Skattereduktionen uppgår till

1. belopp motsvarande den preliminära skattereduktion som avses i 18 § första stycket 1,

2. 50 procent av underlaget enligt 18 § första stycket 2 till den del det avser sådant hushållsarbete som anges i 13 § och 30 procent av underlaget till den del det avser annat hushållsarbete, och

3. belopp motsvarande de arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 18 § första stycket 3.

Den sammanlagda skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor för ett beskattningsår. Om den skattskyldige inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, får skattereduktionen för sådant hushållsarbete som anges i 13 § uppgå till högst 25 000 kronor för ett beskattningsår.

Den sammanlagda skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor för ett beskattningsår.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2018.

1 Lagen omtryckt 2008:803. 2 Senaste lydelse 2015:775.

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

Härigenom föreskrivs att 7, 17 och 19 §§ lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §1

Utbetalningen får uppgå till ett belopp som motsvarar mellanskillnaden mellan den debiterade ersättningen för hushållsarbetet inklusive mervärdesskatt och köparens faktiska betalning för arbetet till utföraren före begäran om utbetalning.

Utbetalningen får dock uppgå till högst

1. samma belopp som köparen har betalat om den avser sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), och

2. tre sjundedelar av det belopp som köparen har betalat om den avser annat hushållsarbete.

Utbetalning får inte ske till den del köparens sammanlagda preliminära skattereduktion enligt 17 § skulle uppgå till ett belopp som överstiger 50 000 kronor för ett beskattningsår.

Om den

skattskyldige inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, får utbetalning inte ske till den del den preliminära skattereduktionen för sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen skulle överstiga 25 000 kronor för ett beskattningsår.

Utbetalning får inte ske till den del köparens sammanlagda preliminära skattereduktion enligt 17 § skulle uppgå till ett belopp som överstiger 50 000 kronor för ett beskattningsår.

17 §2

Köparen ska tillgodoräknas preliminär skattereduktion med

1. ett belopp motsvarande den utbetalning som Skatteverket enligt 11 § beslutat om till utföraren, och

2. ett belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Om Skatteverket har beslutat om återbetalning enligt 14 §, ska den tidigare tillgodoräknade preliminära skattereduktionen minskas med belopp motsvarande den beslutade återbetalningen.

1 Senaste lydelse 2015:777. 2 Senaste lydelse 2015:777.

Den preliminära skattereduktionen får sammanlagt uppgå till högst 50 000 kronor för ett beskattningsår. Om köparen inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, får den preliminära skattereduktionen för sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) uppgå till högst 25 000 kronor.

Den preliminära skattereduktionen får sammanlagt uppgå till högst 50 000 kronor för ett beskattningsår.

19 §3

Skatteverket ska så snart som möjligt skriftligen meddela köparen av hushållsarbetet om

1. beslut enligt 11 § om utbetalning,

2. beslut enligt 14 § om återbetalning, och

3. belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Meddelandet ska innehålla uppgifter om

1. namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer för utföraren eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket,

2. utbetalt belopp till eller återbetalt belopp från respektive utförare eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket, och

3. den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats köparen enligt 17 § och, om köparen inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, hur stor del av denna skattereduktion som avser sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomst-skattelagen (1999:1229).

3. den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats köparen enligt 17 §.

Skatteverket ska på begäran av köparen lämna denne ett särskilt meddelande om den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats enligt 17 §. Om köparen inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, ska det av meddelandet framgå hur stor del av denna skattereduktion som avser sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen.

Skatteverket ska på begäran av köparen lämna denne ett särskilt meddelande om den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats enligt 17 §.

3 Senaste lydelse 2015:777.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

2. Bestämmelserna i 7 och 17 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2018.

3. Bestämmelsen i 19 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på meddelanden som lämnas till köparen efter ikraftträdandet.

2.3. Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 14 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 kap.

14 §1

Skatteavdrag för förmån av hushållsarbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska reduceras, om den som har utfört arbetet var godkänd för F-skatt vid någon av de tidpunkter som anges i 67 kap. 16 § 1 inkomstskattelagen. Detsamma gäller om utföraren har ett intyg eller någon annan handling som avses i 67 kap. 17 § samma lag. Reduktionen ska vara

1. 50 procent av värdet på förmån av sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen, och

2. 30 procent av värdet på förmån av annat hushållsarbete. Skatteavdraget ska som mest reduceras med 50 000 kronor per beskattningsår. I fråga om förmån av sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 §

inkomstskattelagen ska dock skatteavdraget som mest reduceras med 25 000 kronor per beskattningsår, om arbetstagaren inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång.

Skatteavdraget ska som mest reduceras med 50 000 kronor per beskattningsår.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

2. Lagen tillämpas första gången i fråga om skattepliktig förmån av hushållsarbete som kommit den skattskyldige till del efter den 30 juni 2019.

1 Senaste lydelse 2015:768.

3. Ärendet och dess beredning

Mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna finns en överenskommelse om att taket för rutavdraget ska tredubblas och att ett första steg ska ske genom en höjning till 50 000 kronor från och med den 1 juli 2019. Propositionens förslag bygger på denna överenskommelse.

Riksdagen beslutade den 12 december 2018 att till regeringen överlämna finansutskottets betänkande Statens budget 2019 Rambeslutet, med anmälan att riksdagen samma dag bifallit bl.a. reservation 5 under punkt 2 i utskottets förslag till riksdagsbeslut (bet. 2018/19:FiU1, rskr. 2018/19:62). Riksdagen tillkännagav därigenom att regeringen skulle återkomma med förslag att höja taket för rutavdraget till 50 000 kronor från och med den 1 juli 2019. (bet. 2018/19:FiU1 s. 125 och 137140). Genom förslaget i denna proposition bedömer regeringen att tillkännagivandet är tillgodosett i den delen.

Inom Finansdepartementet har det utarbetats en promemoria med förslag om höjt tak för rutavdrag till 50 000 kronor. En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 1 och promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. Remissvaren finns tillgängliga i Finansdepartementet (Fi2019/00124/S1).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 14 mars 2019 att inhämta Lagrådets yttrande över lagförslag som är likalydande med lagförslagen i denna proposition. Lagrådet lämnade förslage tn utan erinran. Lagrådets yttrande finns i bilaga 4.

4. Bakgrund och gällande rätt

Den 1 juli 2007 trädde det s.k. rutavdraget i kraft. Det följdes av rotavdraget som gäller från och med den 8 december 2008. Rotavdraget lämnas för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder. Rutavdraget lämnas för följande arbeten. – Enklare städarbete eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning som

utförs i bostaden. – Vård av kläder och hemtextilier när vården utförs i bostaden. – Snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden. – Häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning samt beskärning

och borttagande av träd och buskar som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden. – Barnpassning som inte mer än i ringa omfattning innefattar hjälp med

läxor och annat skolarbete och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och hämtning till och från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller liknande. – Annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person

behöver och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i

samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra liknande enklare ärenden. – Flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder samt till och från

magasinering i samband med flytt mellan bostäder. – Arbete som avser installation, reparation och underhåll av data- och

informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning och rådgivning i samband med sådant arbete, när arbetet, handledningen och rådgivningen utförs i eller i nära anslutning till bostaden. – Reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden.

Den subvention som rut- och rotavdragen innebär är riktad mot arbete och avdragen omfattar därför bara kostnader för arbete, inklusive mervärdesskatt, och inte kostnader för material, utrustning och resor.

Rut- och rotavdragen ges genom skattereduktion och fick ursprungligen uppgå till sammanlagt 50 000 kronor per person och år. Den 1 januari 2016 infördes emellertid ett tak på 25 000 kronor för rutavdraget för personer som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Taket innebär att av maximala 50 000 kronor för rut- och rotavdrag får högst 25 000 kronor avse sådant arbete som inryms i rutavdraget. Något motsvarande tak för rutavdraget för personer som har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång infördes inte. För dessa personer gäller endast begränsningen att den sammanlagda skattereduktionen för rut- och rotarbeten som högst kan uppgå till 50 000 kronor per skattskyldig och år.

5. Höjt tak för rutavdrag

Regeringens förslag: Taket för rutavdraget för skattskyldiga som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som har yttrat sig tillstyrker eller har inga invändningar mot att taket för rutavdraget höjs.

Arbetsförmedlingen, Konjunkturinstitutet, SACO, Teknikföretagen och Tillväxtverket anser att en höjning av taket i viss utsträckning kan förväntas stimulera sysselsättningen. Arbetsförmedlingen för också fram att ruttjänster kan förväntas minska svartarbetet i dessa sektorer men det finns en risk att permanenta subventioner riskerar att snedvrida konkurrensen och vara en begränsande faktor för strukturomvandlingen i näringslivet. Småföretagarnas riksförbund anser att det står klart att rutavdraget haft betydelse för kvinnors företagande och integration men menar också att rutavdraget är ett tecken på att arbetskraftskostnaden i

Sverige är alldeles för hög och det vore bättre att ta bort den allmänna löneavgiften. Almega anser i likhet med Småföretagarnas riksförbund att rutavdraget borde vidgas ytterligare. Almega för också fram att taket borde höjas till 100 000 kronor. Näringslivets skattedelegation (NSD), i vars yttrande Svenskt Näringsliv instämmer, anser att rutavdraget har sedan det infördes varit föremål för ett stort antal förändringar och har kommit att präglas av en detaljreglering som gör det svårt att tillämpa. Almega och

NSD menar att regelverket i stället borde utformas utifrån ett mer principiellt synsätt med ett avdragssystem som bygger på en generell tillämpning av rot- och rutavdrag på privatpersoners köp av tjänster kopplade till hushåll och fastighet.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) anser däremot att bl.a. sysselsättningseffekterna och de fiskala effekterna av förslaget är små och lyfter fram att som en alternativ modell skulle taket kunna räknas upp med t.ex. prisbasbeloppet. Tillväxtanalys ställer sig frågande till om förslaget kommer att ha de önskade effekterna avseende sysselsättningsmöjligheter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

LO avstyrker förslaget och för fram att det finns andra åtgärder som bättre skulle stärka nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden samt att förslaget har negativa fördelningseffekter.

Skälen för regeringens förslag: Delar av regeringens politik bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Av denna framgår bl.a. att taket för rutavdraget ska tredubblas. Riksdagen har också tillkännagett att regeringen ska återkomma med förslag om ett höjt tak för rutavdrag till 50 000 kronor.

Regeringen anser att det är viktigt att stimulera företagande, öka investeringar och skapa nya arbetstillfällen. Det är särskilt angeläget att skapa goda villkor för små och växande företag. Regeringen föreslår därför som ett första steg att taket för rutavdraget för skattskyldiga som inte fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Det innebär att taket för rutavdraget blir 50 000 kronor för samtliga skattskyldiga. Liksom tidigare får den sammanlagda skattereduktionen för rut- och rotarbete uppgå till högst 50 000 kronor per person och beskattningsår.

Ett flertal remissinstanser, bl.a. Almega, Arbetsförmedlingen,

Småföretagarnas riksförbund och Tillväxtanalys är positiva till förslaget men framför även övergripande synpunkter om rot- och rutavdragen.

Andra remissinstanser har framfört synpunkter på förslagets sysselsättningseffekter. LO avstyrker förslaget. Remissinstanserna har inte anfört sådana skäl att regeringen bedömer att förslaget bör utformas på annat sätt än i enlighet med riksdagens tillkännagivande. Propositionens förslag har därför utformats i enlighet med detta.

Lagförslag

Förslaget föranleder ändringar i 67 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229) och 7, 17 och 19 §§ lagen (2009:194) om förfarande vid skattereduktion för hushållsarbete samt 11 kap. 14 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

6. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: De föreslagna lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2019. De ska dock gälla för hela beskattningsåret 2019.

I fråga om skattepliktig förmån av hushållsarbete tillämpas ändringen på förmån som kommit den skattskyldige till del efter den 30 juni 2019.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Ingen remissinstans har yttrat sig särskilt i frågan. Skälen för regeringens förslag: Enligt riksdagens tillkännagivande ska taket för rutavdraget för skattskyldiga som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång höjas från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår den 1 juli 2019.

Vid en ändring av taket för rutavdraget under ett beskattningsår uppkommer gränsdragningsproblem avseende hur det ändrade takbeloppet för skattereduktionen ska fördelas under året. För att undvika detta bör det höjda taket tillämpas för hela beskattningsåret. Det innebär att taket på 50 000 kronor kommer att träda i kraft den 1 juli 2019 och gälla retroaktivt för hela året. Före ikraftträdandet gäller dock det särskilda taket på 25 000 kronor i den meningen att en skattskyldig som under det första halvåret 2019 når upp till taket på 25 000 kronor inte kommer att kunna få ytterligare preliminär skattereduktion förrän efter ikraftträdandet. I dessa fall får den enskilde efter ikraftträdandet begära ändring hos Skatteverket för att på så sätt tillgodoräkna sig höjningen.

När det gäller de meddelanden som Skatteverket ska lämna till köparen enligt 19 § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete innebär förslaget att det efter den 1 juli 2019 inte längre behöver framgå av meddelandet hur stor del av skattereduktionen som gäller hushållsarbete för en skattskyldig som inte har fyllt 65 år.

För de skattskyldiga som har fått hushållsarbete i form av en skattepliktig förmån ska de nya reglerna om skatteavdrag tillämpas på förmån som kommit den skattskyldige till del efter den 30 juni 2019. Om en skattskyldig under första halvåret 2019 får en förmån av rutarbete som överstiger 25 000 kr ska reglerna om nedsatt skatteavdrag endast tillämpas upp till 25 000 kr. I dessa fall får den enskilde i samband med att inkomstdeklarationen lämnas begära att ytterligare skattereduktion ska medges för förmånen för att på så sätt tillgodoräkna sig det höjda taket.

7. Konsekvensanalys

Syfte och alternativa lösningar

Åtgärden syftar till att tillmötesgå riksdagens tillkännagivande avseende höjt tak för rutavdrag (bet. 2018/19:FiU1 s. 125 och 137140, rskr. 2018/19:62). Alternativa lösningar som tillmötesgår detta tillkännagivande saknas.

Offentligfinansiella effekter

Den offentligfinansiella effekten av förslaget har beräknats i finansutskottets betänkande 2018/19:FiU1 och är därmed beaktad i inkomstberäkningen för 2019–2021. Förslaget om höjt tak i rutavdraget innebär att skatteutgiften ökar. Ekonomistyrningsverket anser att konsekvensanalysen är bristfällig då den offentligfinansiella effekten inte redovisas, utan det endast hänvisas till finansutskottets betänkande. Förslaget i denna proposition syftar dock enbart till att genomföra en av riksdagen redan inkomstberäknad reform, varför regeringen anser att behovet av att redovisa en ny beräkning är begränsat.

Effekter för företag

De företag som berörs är de företag som tillhandahåller rutberättigande tjänster och som har kunder som med nuvarande regler slår i taket. Företagen berörs i den mån dessa kunder med de föreslagna reglerna kommer efterfråga mer ruttjänster. Några närmare uppgifter om vilka av de ca 20 000 företag som tillhandahåller rutberättigande tjänster som kommer att beröras finns inte att tillgå.

Effekter för individer

När taket i rutavdraget sänktes från 50 000 kronor till 25 000 kronor beräknades knappt 2 procent av de 780 000 personer som beräknades göra rutavdrag beröras av sänkningen. Runt 60 procent av dessa bedömdes dock ha möjlighet att låta en partner göra avdraget för den del som kom att överstiga taket. Sammantaget bedömdes att runt 5 000 personer skulle komma att ekonomiskt beröras av förändringen. När taket nu föreslås höjas till samma nivå som tidigare är det rimligt att anta att ungefär lika stor grupp kommer beröras av det. Att ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019 påverkar inte bedömningen eftersom ändringen föreslås gälla för hela beskattningsåret.

Effekter för miljön

Förslaget bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Effekter för sysselsättningen

Den föreslagna förändringen av rutavdraget påverkar relativt få köpare och följaktligen bedöms sysselsättningseffekten av förslaget vara mycket begränsad.

Effekter för den ekonomiska jämlikheten och den ekonomiska jämställdheten

Det är vanligare att personer med högre inkomster gör rutavdrag. De genomsnittliga avdragsbeloppen är också större bland dem med högre inkomster. Sammantaget bedöms förslaget bidra till minskad ekonomisk jämlikhet.

Av dem som tidigare gjorde rutavdrag för mer än 25 000 kronor var drygt 50 procent kvinnor. Även när det gäller sysselsättning och företagande är kvinnor överrepresenterade inom rutbranschen. Sammantaget bedöms därför förslaget bidra till ökad ekonomisk

jämställdhet. Effekterna på såväl den ekonomiska jämlikheten som jämställdheten bedöms dock vara begränsade.

Effekter för myndigheter och de allmänna förvaltningsdomstolarna

Höjningen av taket för rutavdraget innebär att Skatteverket måste anpassa sina system. Vidare krävs ändringar av blanketter och upplysningsmaterial. Dessa förändringar kommer att ingå i den anpassning som årligen görs med anledning av ny eller förändrad lagstiftning. Eventuella tillkommande utgifter för Skatteverket kan därför hanteras inom befintliga ekonomiska ramar.

Förslaget innebär ingen ändrad gränsdragning för rutavdraget utan är endast en beloppsjustering. Förslaget bedöms därför inte påverka antalet mål i de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Förslagets förenlighet med EU-rätten

Riksdagen antog våren 2015 riktlinjer för skattepolitiken (prop. 2014/15:100avsnitt 5.5). Av riktlinjerna framgår att en viktig princip för skattepolitiken är att regelverket ska vara förenligt med EU-rätten. Förslaget bedöms vara förenligt med det EU-rättsliga regelverket.

Övriga effekter

Förslaget bedöms inte ha några betydande effekter för enskilda annat än vad som beskrivits ovan eller för den offentliga sektorn.

Hänvisningar till S7

8. Författningskommentar

8.1. Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

67 kap.

19 §

Ändringen i andra stycket innebär att det tidigare taket på 25 000 kronor per beskattningsår för rutavdrag för skattskyldiga som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år tas bort. Den sammanlagda skattereduktionen för rut- och rotavdrag får liksom tidigare inte överstiga 50 000 kronor per skattskyldig och år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Av första punkten framgår att lagen träder i kraft den 1 juli 2019.

Av andra punkten framgår att lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2018. Taket för rutavdraget på 50 000 kronor gäller retroaktivt för hela beskattningsåret från och med ikraftträdandet den 1 juli 2019.

8.2. Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

7 §

Ändringen i tredje stycket innebär att taket på 25 000 kronor per beskattningsår för rutavdrag för dem som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år tas bort.

17 §

Ändringen i tredje stycket innebär att taket på 25 000 kronor per beskattningsår för rutavdrag för dem som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år tas bort.

19 §

Ändringarna i andra stycket tredje punkten och tredje stycket är föranledd av att taket på 25 000 kronor för rutavdraget för dem som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år tas bort. De innebär att det i Skatteverkets meddelande till köparen inte längre ska anges hur stor del av den preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats köparen som avser sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), dvs. rutarbete.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Av första punkten framgår att lagen träder i kraft den 1 juli 2019.

Av andra punkten framgår att bestämmelserna i 7 och 17 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2018. Taket för rutavdraget på 50 000 kronor gäller retroaktivt för hela beskattningsåret från och med ikraftträdandet.

Av tredje punkten framgår att 19 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på Skatteverkets meddelanden som lämnas till köparen efter ikraftträdandet.

8.3. Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

11 kap.

14 §

Ändringen i andra stycket innebär att taket på 25 000 kronor för rutavdrag för dem som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år tas bort.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Av första punkten framgår att lagen träder i kraft den 1 juli 2019.

Av andra punkten framgår att lagen tillämpas första gången i fråga om skattepliktig förmån av hushållsarbete som kommit den skattskyldige till del efter den 30 juni 2019.

Sammanfattning av promemorian Höjt tak för rutavdrag

Det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Det innebär att taket för rutavdraget blir 50 000 kronor för samtliga.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. Det höjda taket för rutavdrag föreslås dock gälla för hela beskattningsåret 2019.

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs att 67 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229)1ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

67 kap.

19 §2

Skattereduktionen uppgår till

1. belopp motsvarande den preliminära skattereduktion som avses i 18 § första stycket 1,

2. 50 procent av underlaget enligt 18 § första stycket 2 till den del det avser sådant hushållsarbete som anges i 13 § och 30 procent av underlaget till den del det avser annat hushållsarbete, och

3. belopp motsvarande de arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 18 § första stycket 3.

Den sammanlagda skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor för ett beskattningsår. Om den skattskyldige inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, får skattereduktionen för sådant hushållsarbete som anges i 13 § uppgå till högst 25 000 kronor för ett beskattningsår.

Den sammanlagda skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor för ett beskattningsår.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2018.

1 Lagen omtryckt 2008:803. 2 Senaste lydelse 2015:775.

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

Härigenom föreskrivs att 7, 17 och 19 §§ lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §1

Utbetalningen får uppgå till ett belopp som motsvarar mellanskillnaden mellan den debiterade ersättningen för hushållsarbetet inklusive mervärdesskatt och köparens faktiska betalning för arbetet till utföraren före begäran om utbetalning.

Utbetalningen får dock uppgå till högst

1. samma belopp som köparen har betalat om den avser sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), och

2. tre sjundedelar av det belopp som köparen har betalat om den avser annat hushållsarbete.

Utbetalning får inte ske till den del köparens sammanlagda preliminära skattereduktion enligt 17 § skulle uppgå till ett belopp som överstiger 50 000 kronor för ett beskattningsår.

Om den

skattskyldige inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, får utbetalning inte ske till den del den preliminära skattereduktionen för sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen skulle överstiga 25 000 kronor för ett beskattningsår.

Utbetalning får inte ske till den del köparens sammanlagda preliminära skattereduktion enligt 17 § skulle uppgå till ett belopp som överstiger 50 000 kronor för ett beskattningsår.

17 §2

Köparen ska tillgodoräknas preliminär skattereduktion med

1. ett belopp motsvarande den utbetalning som Skatteverket enligt 11 § beslutat om till utföraren, och

2. ett belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Om Skatteverket har beslutat om återbetalning enligt 14 §, ska den tidigare tillgodoräknade preliminära skattereduktionen minskas med belopp motsvarande den beslutade återbetalningen.

Den preliminära skattereduktionen får sammanlagt uppgå

Den preliminära skattereduktionen får sammanlagt uppgå

1 Senaste lydelse 2015:777. 2 Senaste lydelse 2015:777.

till högst 50 000 kronor för ett beskattningsår. Om köparen inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, får den preliminära skattereduktionen för sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) uppgå till högst 25 000 kronor.

till högst 50 000 kronor för ett beskattningsår.

19 §3

Skatteverket ska så snart som möjligt skriftligen meddela köparen av hushållsarbetet om

1. beslut enligt 11 § om utbetalning,

2. beslut enligt 14 § om återbetalning, och

3. belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Meddelandet ska innehålla uppgifter om

1. namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer för utföraren eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket,

2. utbetalt belopp till eller återbetalt belopp från respektive utförare eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket, och

3. den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats köparen enligt 17 § och, om köparen inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, hur stor del av denna skattereduktion som avser sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomst-skattelagen (1999:1229).

3. den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats köparen enligt 17 §.

Skatteverket ska på begäran av köparen lämna denne ett särskilt meddelande om den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats enligt 17 §. Om köparen inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, ska det av meddelandet framgå hur stor del av denna skattereduktion som avser sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen.

Skatteverket ska på begäran av köparen lämna denne ett särskilt meddelande om den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats enligt 17 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

3 Senaste lydelse 2015:777.

2. Bestämmelserna i 7 och 17 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2018.

3. Bestämmelsen i 19 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på meddelanden som lämnas till köparen efter ikraftträdandet.

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 14 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 kap.

14 §1

Skatteavdrag för förmån av hushållsarbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska reduceras, om den som har utfört arbetet var godkänd för F-skatt vid någon av de tidpunkter som anges i 67 kap. 16 § 1 inkomstskattelagen. Detsamma gäller om utföraren har ett intyg eller någon annan handling som avses i 67 kap. 17 § samma lag. Reduktionen ska vara

1. 50 procent av värdet på förmån av sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen, och

2. 30 procent av värdet på förmån av annat hushållsarbete. Skatteavdraget ska som mest reduceras med 50 000 kronor per beskattningsår. I fråga om förmån av sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 §

inkomstskattelagen ska dock skatteavdraget som mest reduceras med 25 000 kronor per beskattningsår, om arbetstagaren inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång.

Skatteavdraget ska som mest reduceras med 50 000 kronor per beskattningsår.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

2. Bestämmelsen i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om skattepliktig förmån av hushållsarbete som kommit den skattskyldige till del efter den 30 juni 2019.

1 Senaste lydelse 2015:768.

Förteckning över remissinstanserna

Efter remiss har yttranden kommit in från Almega, Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Föreningen Svenskt Näringsliv, Företagarna, Förvaltningsrätten i Linköping, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Konjunkturinstitutet, Konkurrensverket, Konsumentverket, Landsorganisationen i Sverige (LO), Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), Näringslivets Skattedelegation, Regelrådet, Skatteverket, Småföretagarnas Riksförbund, Statskontoret, Svensk Handel, Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco), Teknikföretagen, Tillväxtverket och Tjänstemännens Centralorganisation (TCO).

Följande remissinstanser har inte svarat eller angett att de avstår från att lämna några synpunkter. Företagarförbundet Fria Företagare, Näringslivets Regelnämnd, Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Konsumenter.

Yttranden har även inkommit från AppliA – Home Appliances Sweden.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2019-03-19

Närvarande: F.d. justitierådet Ella Nyström samt justitieråden

Erik Nymansson och Thomas Bull

Höjt tak för rutavdrag

Enligt en lagrådsremiss den 14 mars 2019 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2. lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,

3. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Henrik Hasslemark, biträdd av kanslirådet Nils-Fredrik Carlsson.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 4 april 2019

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, Wallström, M Johansson, Baylan, Hallengren, Hultqvist, Andersson, Bolund, Damberg, Eriksson, Linde, Ekström, Eneroth, Dahlgren, Nilsson, Ernkrans, Lindhagen, Lind

Föredragande: statsrådet Andersson

Regeringen beslutar proposition Höjt tak för rutavdrag