Prop. 2021/22:223

Värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta nationernas barnfond Unicef

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 april 2022

Magdalena Andersson

Matilda Ernkrans (Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta nationernas barnfond Unicef.

För att avtalet ska införlivas i svensk rätt föreslås också att avtalet läggs till i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Lagändringen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringens förslag:

1. Riksdagen godkänner värdlandsavtalet mellan Sveriges regering och Förenta nationernas barnfond Unicef (avsnitt 5).

2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Hänvisningar till S1

2. Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall1 ska ha följande lydelse.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Lydelse enligt prop. 2021/22:145

Bilaga

__________________________________________________________

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

_____________________________________ Internationella organ Fysiska personer _____________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Föreslagen lydelse

Bilaga

__________________________________________________________

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

_____________________________________ Internationella organ Fysiska personer _____________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

82. Förenta nationernas barnfond Unicefs innovationskontor

1 Lagen omtryckt 1994:717.

Chefen, biträdande chefen, kontorets personal samt deras familjemedlemmar

Avtal undertecknat den 13 april 2022 och den 18 april 2022 mellan Sveriges regering och Förenta nationernas barnfond Unicef

3. Ärendet och dess beredning

Sverige uttryckte våren 2021 sitt intresse för att agera värdland för Förenta nationernas barnfond Unicefs innovationskontor. Värdskapet föregicks av en skriftväxling (note verbale) den 23 juli 2021 som bekräftade att Sverige anslutit sig till 1946 års FN konvention om immunitet och privilegier som inkorporerats i svensk rätt genom lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Unicef och den svenska regeringen annonserade den 24 september 2021 att ett kontor skulle etableras i Stockholm. Regeringen beslutade den 7 april 2022 att värdlandsavtalet skulle undertecknas. Avtalet undertecknades av Sverige den 13 april 2022 och av Unicef den 18 april 2022. Avtalet finns på engelska i bilaga 1 och i svensk översättning i bilaga 2.

Lagrådet

Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Regeringen har därför inte inhämtat Lagrådets yttrande.

4. Värdlandsavtal med Unicef

4.1. Unicef och dess innovationskontor

Unicef bildades 1946 och har sitt säte i New York. Organisationen är en av FN-systemets största, och har sju regionala kontor och verksamhet i 190 länder. Unicef har ett globalt mandat att försvara barns rättigheter, tillgodose deras grundläggande behov och utöka deras möjligheter att nå sin fulla potential. Organisationen vägleds av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och arbetar med att stärka medlemsstaternas förmåga att uppfylla sina förpliktelser gentemot barn.

Sverige har sedan Unicefs grundande 1946 en plats i dess styrelse. Sverige har också traditionellt sett varit en stor givare till Unicef, med ett mångårigt kärnstöd, det vill säga ett stöd som går utan öronmärkning till en multilateral organisations verksamhet samt ytterligare stöd via Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. I strategin för Sveriges samarbete med FN:s barnfond Unicef 2018–2022 konstateras att Unicef med sin globala räckvidd, höga kapacitet i fält och stora legitimitet i barnrättsfrågor fortsätter vara en högst relevant samarbetspartner för Sverige och bidrar till uppfyllandet av svenska biståndspolitiska prioriteringar.

Unicefs målgrupp är framför allt utsatta och marginaliserade barn och kvinnor. Utöver den operativa rollen har Unicef ett normativt uppdrag och ska vara policydrivande och stärka nationella institutioner och aktörer.

Unicefs exekutivdirektör meddelade den 26 maj 2021 skriftligen den svenska biståndsministern att Unicef valt Sverige som värdnation för innovationskontoret. Att agera värdland för Unicefs innovationskontor innebär en möjlighet för Sverige att bidra till och accelerera arbetet med

att nå resultat för barn och unga. Sverige är ett av världens ledande länder inom innovation och genom att ge Unicef tillgång till det svenska innovationsekosystemet ökas möjligheten för Sverige att bidra till socioekonomisk utveckling och genomförande av FN:s Agenda 2030 genom nya och mer effektiva lösningar. Det bidrar även till att ge synlighet för FN:s arbete för och med barn i Sverige.

Med anledning av att Unicef har etablerat ett innovationskontor i Sverige har ett värdlandsavtal mellan Sveriges regering och Unicef förhandlats.

4.2. Avtalet och dess innehåll

I avtalet regleras ställning, immunitet och privilegier för Unicefs innovationskontor och personal med koppling till kontoret. Med kontorets personal avses både personal enligt 1946 års FN konvention om immunitet och privilegier och annan personal som anställts med mer flexibla anställningsavtal. Lokalt anställda och timavlönad personal omfattas inte av definitionen. Dessutom regleras grundförutsättningarna för kontoret och dess verksamhet, samarbetsprogram och tillämpning av huvudkonventionen och ramavtalet samt inrättandet av kontoret i Sverige (artiklarna II, III och IV).

Unicefs innovationskontor erkänns rättskapacitet och ställning som juridisk person (artikel V). Samarbetet mellan regeringen och Unicef samt regeringens stöd av kontoret regleras också (artiklarna VI, VII).

Vidare finns i avtalet bestämmelser om hur kontorets lokaler och chefen för kontorets bostad och dess officiella kommunikation ska behandlas, samt om immunitet från olika rättsliga åtgärder i Sverige som avser kontorets egendom och tillgångar (artiklarna IX, XII och XIII). I avtalet åtar sig regeringen att se till att svenska myndigheter vidtar tillräckliga åtgärder för att ge organisationens lokaler och personal säkerhet samt tillgång till offentliga tjänster (artiklarna X och XI). Det finns även bestämmelser om hur kontoret ska beskattas i Sverige. Det innebär att avtalet innehåller bestämmelser om hur kontoret ska behandlas både vad gäller direkt och indirekt beskattning. Avtalet innehåller dessutom bestämmelser om hur kontoret ska behandlas i tullhänseende (artikel XIII).

I avtalet regleras immunitet och privilegier för kontorets tjänstemän och familjemedlemmar (artikel XIV). Barn till personal som är folkbokförda i Sverige ska ha tillgång till förskola och fritidshem anordnad av kommunen på samma villkor som andra barn i kommunen. Relevanta svenska myndigheter ska se till att personalens familjemedlemmar får tillgång till grundskola eller motsvarande skolformer och gymnasieskola eller gymnasiesärskola i enlighet med svensk lagstiftning. I tillägg till detta ska även personalens och deras familjemedlemmar ha tillgång till högre utbildning i Sverige i enlighet med svensk lagstiftning (artikel XIV).

Avtalet innehåller även bestämmelser om immunitet och privilegier för kontorets chef, biträdande chef och deras familjemedlemmar (artikel XV). I avtalet anges att den immunitet som regleras i avtalet kan hävas (artikel XVI).

Vidare finns bestämmelser om hur personalen och familjemedlemmar ska behandlas med avseende på den svenska socialförsäkringen (artikel XVII). Dessutom regleras att svenska myndigheter ska bevilja arbetstillstånd till personalens familjemedlemmar samt att de personer som omfattas av avtalet ska respektera svenska lag och samarbeta med svenska myndigheter (artiklarna XXII och XXIII).

I avtalet förbinder sig regeringen att vid behov utfärda viseringar till Sverige avgiftsfritt till de personer som avses i avtalet (artikel XVIII). I avtalet finns vidare en bestämmelse om rätten att visa FN:s flagga och logotyp, etc. (artikel XXI).

I avtalet finns slutligen bestämmelser om tilläggsavtal, tvistelösning, uppsägning och ändring samt ikraftträdande av avtalet (artiklarna XXIV, XXV och XXVI).

5. Godkännande av avtalet

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner värdlandsavtalet mellan

Sveriges regering och Förenta nationernas barnfond Unicef.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen beslutade den 7 april 2022 att värdlandsavtalet med Unicef skulle undertecknas med förbehåll för riksdagens godkännande. Avtalet undertecknades av Sverige den 13 april 2022 och av Unicef den 18 april 2022.

Den immunitet och de privilegier som Unicefs innovationskontor och dess personal får enligt värdlandsavtalet motsvarar i huvudsak vad som gäller för andra internationella organ av liknande karaktär.

Enligt 10 kap. 3 § regeringsformen krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande överenskommelse som bland annat förutsätter att lag ändras. Som framgår i avsnitt 6 kräver värdlandsavtalet med Unicef en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Riksdagen behöver därför godkänna avtalet med Sveriges regering och Unicef för att regeringen ska kunna ingå det.

Hänvisningar till S5

  • Prop. 2021/22:223: Avsnitt 1

6. Ändring i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall

Regeringens förslag: Lagen om immunitet och privilegier i vissa fall ska omfatta Unicef:s innovationskontor, chefen, biträdande chefen, personalen och deras familjemedlemmar.

Lagändringen ska träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Skälen för regeringens förslag: Frågor om immunitet och privilegier för internationella organ och personer med anknytning till sådana organ regleras i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Enligt den lagen åtnjuter de internationella organ och personer med anknytning

till sådana organ, som anges i bilagan till lagen, immunitet och privilegier enligt vad som bestäms i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige (4 §).

Avtalet innebär bl.a. bestämmelser som innebär förpliktelser som Sverige åtar sig i och med avtalet. För att dessa bestämmelser om immunitet och privilegier ska bli gällande inför svenska domstolar och myndigheter måste de införlivas i svensk rätt. Avtalet införlivas i svensk rätt genom att avtalet anges i bilagan till lagen om immunitet och privilegier i vissa fall.

Enligt värdlandsavtalet ska avtalet godkännas av parterna i enlighet med deras respektive procedurer och det ska träda i kraft när parterna har underrättat varandra om att procedurerna har avslutats (artikel XXVI). Med hänsyn till att det i nuläget inte säkert kan anges när avtalet blir bindande för Sverige bör den föreslagna lagändringen träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Lagändringen bör träda i kraft efter att den ändring i bilagan till lagen om immunitet och privilegier i vissa fall som föreslås i propositionen Värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella vaccininstitutet (prop. 2021/22:145) har trätt i kraft.

7. Konsekvensanalys

Kostnader skulle kunna uppstå för någon eller några kommuner och utbildningsanordnare där Unicefs innovationskontors anställda och familjer bosätter sig, samtidigt som de anställda inte genererar skatteintäkter. Således kan marginella ökade kommunala utgifter uppstå. Familjemedlemmar som har eget arbete i Sverige beskattas däremot för sin inkomst här i landet.

Förslagen i denna proposition bedöms inte få några offentligfinansiella effekter och leder inte till tillämpning av den kommunala finansieringsprincipen. De bedöms heller inte medföra några ökade kostnader för företag eller domstolar.

8. Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Bilaga

__________________________________________________________

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

_____________________________________

Internationella organ Fysiska personer _____________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

82. Förenta nationernas Unicefs innovationskontor

Chefen, biträdande chefen, kontorets personal samt deras familjemedlemmar

Avtal undertecknat den 13 april 2022 och den 18 april 2022 mellan Sveriges regering och Förenta nationernas barnfond Unicef

Bilagan innehåller bestämmelser om vilka organ och personer med anknytning till sådana organ som har immunitet och privilegier enligt avtal. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Punkt 82, som är ny, innebär att värdlandsavtalet mellan Sverige och

Förenta nationernas barnfond Unicef införlivas i svensk rätt.

Med innovationskontorets personal avses både personal enligt 1946 års FN konvention om immunitet och privilegier och annan personal som anställts med mer flexibla anställningsavtal. Lokalt anställda och timavlönad personal omfattas inte av definitionen. De personer som omfattas av lagen är innovationskontorets chef, biträdande chef, personalen och deras familjemedlemmar.

Hänvisningar till US1

Agreement between the Government of Sweden and the United Nations Children’s Fund, UNICEF concerning immunity and privileges of the UNICEF Office and its officials

PREAMBLE

THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN (hereinafter referred to as the “Host Government”), as represented by the Ministry of Foreign Affairs, and THE UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (hereinafter referred to as “UNICEF”, together with the Host Government the “Parties” and each one a “Party”) RECALLING with appreciation their many years of cooperation and partnership; RECALLING FURTHER the mutual commitment of the Host Government and UNICEF to establish a new form of partnership based on, among other things a commitment to ideate, test and scale transformational innovative solutions to positively impact the lives of millions of children worldwide and accelerate the pace of progress towards the Sustainable Development Goals; WISHING to reconfirm the terms and conditions under which the UNICEF shall, in the framework of the operational activities of the United Nations and within its mandate, operate in Sweden; HAVE NOW THEREFORE, in the spirit of friendly cooperation, the Host Government and UNICEF entered into this Agreement:

ARTICLE I

Definitions

For the purpose of the present Agreement the following definitions shall apply:

a) “UNICEF” shall mean the United Nations Children’s Fund;

b) “Country” shall mean Sweden;

c) “Government” shall mean the Government of Sweden;

d) “Competent Authorities” means central, local and other authorities constituted under the laws of the Host Country;

e) “Parties” shall mean UNICEF and the Government;

f) “General Convention” shall mean the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations adopted by the General Assembly of the United Nations on 13 February 1946, to which Sweden acceded on 28 August 1947;

g) “Framework Agreement” shall mean the Framework Agreement between the Kingdom of Sweden and the United Nations on the Arrangements regarding Privileges and Immunities and Certain Other Matters concerning United Nations meetings held in Sweden of 19 November 2003;

h) “UNICEF Office” means the organizational unit through which UNICEF operates in Sweden;

i) “Head of the UNICEF Office” shall mean the UNICEF official in charge of the UNICEF Office;

j) “Office premises” means a building or part of a building occupied permanently by the Office, and includes any land, buildings or platforms that may from time to time be included, in accordance with this Agreement or supplementary agreements concluded between the Parties.

k) “UNICEF property” includes but is not limited to all property, including funds, income and other assets belonging to UNICEF wherever held or administered.

l) “UNICEF archives” and “the archives of UNICEF” include but are not limited to all records in whatever form, including without limitation by reason of this enumeration correspondence, documents, manuscripts, computer records and all other electronic records, still and motion pictures, film and sound recordings, belonging to or held by UNICEF;

m) “UNICEF officials” shall mean all of the UNICEF personnel members assigned to the Office, irrespective of their contractual status and nationality, with the exception of those who are locally recruited and paid hourly rates, as provided for in United Nations General Assembly resolution 76(1) of 7 December 1946;

ARTICLE II

Purpose and Scope of the Agreement

1. This Agreement regulates the general terms and conditions under which UNICEF shall operate in Sweden through the work of the UNICEF Office.

2. This Agreement sets out the arrangements necessary for the effective discharge of the functions by the UNICEF Office.

3. UNICEF’s operations in Sweden shall be conducted in a manner consistent with the relevant resolutions, decisions, regulations and rules and policies of the competent organs of the United Nations, including the Executive Board of UNICEF.

ARTICLE II bis.

Programmes of Cooperation

1. In accordance with the Financial Regulations and Rules of UNICEF, any programmes of cooperation in support of the Government agreed to between the Government and UNICEF shall be contained in plans of operation to be concluded between UNICEF, the Government and, as the case may be, other participating organizations.

2. The plans of operation shall define the particulars of the programmes of cooperation, setting out the objectives of the activities to be carried out, the undertakings of UNICEF, the Government and the participating organizations and the estimated financial resources required to carry out the programmes of cooperation.

ARTICLE III

Application of the General Convention and the Framework Agreement

1. The General Convention shall be applicable to UNICEF, the UNICEF Office, UNICEF property, funds and assets and to UNICEF personnel in Sweden.

2. The Framework Agreement shall be applicable in accordance with its terms to UNICEF in Sweden.

ARTICLE IV

Establishment of the UNICEF Office

1. UNICEF shall establish and maintain the UNICEF Office in Sweden. The UNICEF Office shall have as its primary functions to ideate, test and scale transformational innovative solutions to positively impact the lives of millions of children worldwide and accelerate the pace of progress towards children-relevant Sustainable Development Goals, and such other functions as may from time to time be determined, through effective intersection with, and leverage of new digital technologies, data solutions, programming approaches, innovative financing and frugal ideas that bring positive change for, and by, children and youth.

2. The functions of the UNICEF Office will be further elaborated in appropriate plans to be jointly developed through collaboration between UNICEF and the relevant ministries, departments and other entities of the Government.

3. UNICEF may, with the agreement of the Government, establish and maintain other Offices in the various regions of Sweden to provide support to UNICEF’s operations and programmes.

ARTICLE V

Juridical Personality

1.The UNICEF Office shall possess juridical personality in Sweden. It shall have the capacity:

a. to contract;

b. to acquire and dispose of immovable and movable property; and

c. to institute legal proceedings.

2. For the purposes of this Agreement with regard to consultations with Sweden, the UNICEF Office will be represented by the Head of the UNICEF Office, or any person serving as Head of the UNICEF Office ad interim or as the Officer-in-charge.

Article VI

Cooperation between the Government and UNICEF

The Government undertakes to respect the status of the UNICEF Office and UNICEF personnel, and to ensure that anyone associated with the UNICEF Office is not subjected in any way to abuses, threats, reprisals or legal prosecution by reason of their status.

Article VII

The UNICEF Office and Government Contribution

The Government welcomes that UNICEF establishes and maintains the UNICEF Office in the Country.

The financial support of the Government to the UNICEF Office will be regulated in separate agreements between the Parties.

ARTICLE VIII

Assignment to the UNICEF Office

UNICEF may assign to the UNICEF Office UNICEF personnel as is deemed necessary by UNICEF, to provide support to the UNICEF Office as UNICEF deems necessary.

ARTICLE IX

Inviolability of the UNICEF Office

1. The UNICEF premises, as well as the living quarters of the Head of the UNICEF Office insofar as he or she is not a Swedish citizen or a resident of Sweden when appointed, shall be inviolable.

2. UNICEF property, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation and any

other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action.

3. Neither the Host Government nor any of the Competent Authorities shall enter the UNICEF premises or the living quarters of the Head of the UNICEF Office in accordance with paragraph 1(a) of this article, to perform any official duties, except with the express consent of the Head of the UNICEF Office, Head of the UNICEF office ad interim or the Officerin-charge and under conditions agreed to by him or her. In case of a fire or other emergency requiring prompt protection action, the consent of the Head of the UNICEF Office to any necessary entry into the UNICEF premises or the living quarters of the Head of the UNICEF Office shall be presumed if the Head of the UNICEF Office, including any person serving as Head of the UNICEF Office ad interim or as the Officer-in-charge, cannot be reached in time.

4. The UNICEF premises and facilities can be used for meetings, seminars, exhibitions and other related events or purposes which are organised by the UNICEF Office, the United Nations or related organisations, in which case the terms of the Framework Agreement shall apply.

5. The archives of UNICEF, and in general all documents belonging to it, wherever located and by whomsoever held, shall be inviolable.

ARTICLE X

Security and Protection

The Competent Authorities shall take effective and adequate measures as may be required to ensure the appropriate security, safety and protection of UNICEF premises and UNICEF personnel.

ARTICLE XI

Public Services

The Competent Authorities shall take appropriate measures to ensure that the Office obtains access to necessary public services and that these services are provided on reasonable terms.

ARTICLE XII

Communications Facilities

1. The Host Government shall secure the inviolability of the official communications of the UNICEF Office, whatever the means of communication employed, and shall not apply any censorship to such communications.

2. The UNICEF Office shall have the right to operate software and other programmes, communications equipment, including telecommunications

(meaning any emission, transmission or reception of written or verbal information, images, sound or information of any nature by wire, radio, satellite, optical fibre or any other electronic or electromagnetic or any means now or known or hereinafter invented). The Office may install and use a wireless transmitter in accordance with procedures established by the Host Government.

3. The UNICEF Office shall have the right to use codes and to dispatch and receive correspondence by couriers and bags. The bags must bear visibly the United Nations or UNICEF emblems or both and may contain only documents or articles intended for official use, and the courier shall be provided with a courier certificate issued by the United Nations or UNICEF.

ARTICLE XIII

UNICEF funds, assets and other property including Intellectual Property

1. UNICEF, its property, funds and assets, wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of legal process except in so far as in any particular case it has expressly waived its immunity. It is understood, however, that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution.

2. The property and assets of the UNICEF Office shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation, and any other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action.

3. Without being restricted by financial controls, regulations or moratoria of any kind:

a. UNICEF may hold and use funds, gold or negotiable instruments of any kind and maintain and operate accounts in any currency and convert any currency held by it into any other currency;

b. UNICEF shall be free to transfer its funds, gold or currency from one country to another or within any country, to other organizations or agencies of the United Nations system; and

4. Without prejudice, and in addition, to the provisions of Article II bis, UNICEF, its assets, income and other property shall enjoy:

a. Exemption from all direct taxes; it being understood, however, that the UNICEF Office shall not request exemption from taxes which are in fact no more than charges for public utility services;

b. Exemption from and return of indirect taxes on goods purchased or services performed for the benefit of the activities of the UNICEF Office, in accordance with the rules regarding tax privileges for international organizations applied in Sweden concerning indirect taxation;

c. Exemption from customs duties, charges and all other levies, as well as from limitations and restrictions on the import or export of materials imported or exported by the UNICEF Office for its official use, it being understood that tax free imports cannot be sold in the Host Country except under conditions agreed to by the Competent Authorities;

d. Exemption from all limitations and restrictions on the import or export of publications, still and moving pictures, films, tapes, diskettes and sound recordings imported, exported or published by the UNICEF Office within the framework of its official activities.

5. The Host Government shall ensure the implementation of the exemptions set out in paragraph 4, above, through appropriate modalities.

6. Intellectual property rights, including but not limited to patent rights, copyrights and other similar intellectual property rights, in any works generated by or through UNICEF in Sweden shall be the exclusive property of UNICEF subject only to such contractual arrangements as UNICEF may enter into with third parties (including the Host Government) with regard to such patent rights, copyrights and other similar intellectual property rights.

7. Upon request of the UNICEF Office, diplomatic plates will be provided by the Host Government for vehicles owned by the UNICEF Office or the Head of the UNICEF Office and operated for official purposes, in accordance with applicable regulations of Sweden.

ARTICLE XIV

UNICEF officials

1. UNICEF officials shall enjoy the following privileges, immunities and facilities in Sweden:

a. Immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity. Such immunity shall continue in force after termination of employment with UNICEF;

b. Exemption from taxation on the salaries and emoluments paid to them by UNICEF;

c. Exemption from national service obligations in Sweden;

d. Exemption, for themselves and for their spouses and dependent members of their families, from immigration restrictions or alien registration procedures, and from visa application fees. Where required, all visa application shall be processed by the Government without delay provided that the relevant documents are in order;

e. In regard to foreign exchange, including holding accounts in foreign currencies, enjoyment of the same privileges as are accorded to members of diplomatic missions accredited to Sweden;

f. The same protection and repatriation facilities with respect to themselves, their spouses, and dependent members of their families as are accorded in time of international crisis to diplomatic envoys;

g. The right upon arrival, free of customs and import duties, to import furniture and other personal belongings, including a motor vehicle. Such goods shall not be for sale in the local market without paying customs and import duties. The Competent Authorities shall give due consideration to any request for extension or waiver of the six-month period that is substantiated by the UNICEF official concerned and supported by UNICEF;

h. The right when moving to Sweden, free of taxes (including value added tax), to import furniture and other personal belongings, including a motor vehicle, according to the legislation that apply in Sweden.

i. On the termination of their functions in Sweden, to export their furniture and personal effects, including motor vehicles, without duties and taxes.

j. The children of UNICEF officials who are registered in the population register as resident in Sweden shall have access to preschool activities and school-age childcare organized by Swedish municipalities on the same terms as children in their home municipality.

k. The Swedish authorities shall ensure that dependent family members of UNICEF officials shall have access to compulsory education and are eligible to apply to upper education in accordance with applicable Swedish legislation.

l. UNICEF officials and dependent family member have access to higher education in Sweden in accordance with applicable Swedish legislation.

2. UNICEF officials of Swedish nationality or with permanent residency status in Sweden at the time of their employment by the UNICEF Office shall enjoy only those privileges and immunities provided for in section 1 (a), (b) and (c) of this article.

3. The Competent Authorities shall be periodically informed of the names of the UNICEF officials.

ARTICLE XV

Head of the UNICEF Office and the Deputy Head of the UNICEF Office

1. Without prejudice to Article XIV of this Agreement, the Head of the UNICEF Office and the Deputy Head of the UNICEF Office shall, insofar as he or she is not a Swedish citizen or a resident of Sweden when

appointed, enjoy during his or her residence in Sweden, the privileges, immunities and facilities granted to heads of accredited foreign missions to Sweden. Their names shall be included in the list published by the Ministry for Foreign Affairs.

2. The privileges, immunities and facilities referred to in paragraph 1, above, shall also be accorded to a spouse and dependent members of the UNICEF officials concerned, insofar as they are not Swedish citizens or residents of Sweden at the appointment.

ARTICLE XVI

Waiver of immunity

The privileges and immunities accorded under the present Agreement are granted in the interests of the United Nations, and not for the personal benefit of the persons concerned. The Secretary-General of the United Nations has the right and the duty to waive the immunity of any individual referred to in articles XIV, XV and XVI in any case where, in his or her opinion, such immunity impedes the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of the United Nations and UNICEF.

Article XVII

Social Security and Pension

1. Because of the social security scheme established by or conducted under the authority of the United Nations, UNICEF, officials of UNICEF and other UNICEF personnel (if any) to whom the above-mentioned scheme applies shall be exempt from mandatory coverage and all compulsory contribution payments to the social security system in Sweden.

2. The provisions of paragraph (1) above shall apply, mutatis mutandis, to the spouses whose status has been recognized by the United Nations and dependent relatives forming part of the households of persons referred to in paragraph (1) above, unless they are employed or self-employed in the Country or receive social security benefits from Sweden.

ARTICLE XVIII

Entry into, Exit from, Movement and Sojourn within Sweden

The Government undertakes to issue visas to Sweden, when necessary, without visa charges, to all persons referred to in this Agreement including all participants in meetings, seminars, training courses, symposiums, workshops and similar activities organized by the UNICEF Office and they shall be granted entry into, exit from, sojourn and free movement within Sweden.

ARTICLE XIX

United Nations Laissez-Passer, Certificates and Visas

1. The Host Government shall recognize and accept the United Nations laissez-passer issued to UNICEF officials as a valid travel document.

2. In accordance with the provisions of Article VII, Section 26 of the General Convention, the Competent Authorities shall recognize and accept the United Nations certificate issued to experts and other persons travelling on the business of the United Nations.

3. Applications for visas, entry permits or licenses, where required, from holders of the United Nations laissez-passer, when accompanied by a certificate or confirmation from the UNICEF Office that they are travelling on the business of the United Nations, shall be dealt with as promptly as possible.

4. The Host Government further agrees to facilitate the issuance of any required visas in valid travel documents.

5. Similar facilities to those specified in paragraphs 3 and 4 above shall be accorded to experts on mission and other persons who, though not the holders of the United Nations laissez-passer, are confirmed by the UNICEF Office as travelling on official business of the United Nations.

ARTICLE XX

Identification Cards

1. At the request of the Head of the UNICEF Office, the Host Government shall issue identification cards to UNICEF personnel certifying their status under this Agreement.

2. Upon the demand of an authorized official of the Competent Authorities, persons referred in paragraph 1 above shall be required to present, but not to surrender, their identification cards.

ARTICLE XXI

Flags, Emblem and Markings

The UNICEF Office shall be entitled to display the United Nations flag, logo, emblem and markings and the UNICEF flag, logo, emblem and markings, on the UNICEF premises and on vehicles used for official purposes.

ARTICLE XXII

Access to the Labour Market for Family Members

The Competent Authorities shall grant working permits for the spouses of UNICEF officials whose duty station is in Sweden, and their children

forming part of their household who are under 21 years of age or economically dependent. The regulations of Sweden shall apply in connection to granting of such permits. Insofar as they engage in gainful occupation, privileges and immunities shall not apply to such occupation.

ARTICLE XXIII

Cooperation with the Competent Authorities

1. Without prejudice to the privileges and immunities accorded by this Agreement, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of Sweden, and not to interfere in the internal affairs of Sweden.

2. Without prejudice to the privileges and immunities accorded by this Agreement, UNICEF shall cooperate at all times with the Competent Authorities to facilitate the proper administration of justice, secure the observance of police regulations and prevent the occurrence of any abuse in connection with the facilities, privileges and immunities accorded to persons referred to in the present Agreement.

ARTICLE XXIV

Supplemental Agreements

1. Additional arrangements of an administrative and financial nature concerning the UNICEF Office may be made by supplemental agreements, if required and as appropriate.

2. The Parties may enter into any other supplemental agreements as the Parties may deem appropriate.

ARTICLE XXV

Settlement of Disputes

1. UNICEF shall make provisions for appropriate methods of settlement of

a. Disputes arising out of contracts and disputes of a private law character to which the UNICEF Office is a party; and, in consultation with the Government;

b. Disputes involving an official of the UNICEF Office who, by reason of his or her official position, enjoys immunity, if such immunity has not been waived.

2. Any dispute between the Parties arising out of, or relating to this Agreement, which is not settled by negotiation or another agreed mode of settlement, shall, at the request of either Party, be submitted to a tribunal of three arbitrators. Each Party shall appoint one arbitrator, and the two

arbitrators so appoint a third, who shall be the chairperson of the tribunal. If, within thirty (30) days of the request for arbitration, a Party has not appointed an arbitrator, or if, within fifteen (15) days of the appointment of two arbitrators, the third arbitrator has not been appointed, either Party may request the President of the International Court of Justice to appoint the arbitrator referred to. The tribunal shall determine its own procedures, provided that any two arbitrators shall constitute a quorum for all purposes, and all decisions shall require the agreement of any two arbitrators. The expenses of the tribunal shall be borne by the Parties as assessed by the tribunal. The arbitral award shall be final and binding on the Parties.

ARTICLE XXVI

Final Provisions

1. This Agreement may be modified by written agreement between the Parties. Any relevant matter for which no provision is made in this Agreement shall be settled by the Parties in keeping with the relevant resolutions and decisions of the appropriate organs of the United Nations including the UNICEF Executive Board. Each Party shall give full and sympathetic consideration to any proposal advanced by the other Party under this paragraph. The amendments shall enter into force in accordance with the same legal procedure prescribed under paragraph 4 of this Article.

2. This Agreement may be terminated by either Party by written notice to the other and shall terminate six months after receipt of such notice. Notwithstanding any such notice of termination, this Agreement shall remain in force until complete fulfilment or termination of all obligations entered into by virtue of this Agreement.

3. The obligations assumed by the Host Government shall survive the termination of this Agreement, to the extent necessary to permit orderly winding up of UNICEF’s operations in Sweden, withdrawal of the UNICEF assets and other property located in Sweden, expatriation of internationally recruited UNICEF officials, and experts on mission and termination of contractual arrangements with locally recruited UNICEF officials and experts on mission.

4. This Agreement shall be approved by the Parties in accordance with their procedures. It shall enter into force at an agreed time when the Parties have notified each other that the requisite procedures have been completed.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being the duly authorized plenipotentiary of the Host Government and the duly appointed representative of UNICEF, have on behalf of the Parties signed the present Agreement in English.

Done at Stockholm, this 13 day of April, 2022.

FOR THE GOVERNMENT OF SWEDEN

Done at New York, this 18 day of April, 2022.

FOR THE UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND

Avtal mellan Sveriges regering och FN:s barnfond om immunitet och privilegier för Unicefs innovationskontor och dess personal

INGRESS

Sveriges regering (nedan kallad värdregeringen), företrädd av Utrikesdepartementet, och FN:s barnfond (Unicef) (gemensamt kallade parterna och enskilt kallad part), som med uppskattning erinrar om sitt mångåriga samarbete och partnerskap, som vidare erinrar om värdregeringen och Unicefs ömsesidiga åtagande att upprätta en ny form av partnerskap som bland annat bygger på ett åtagande att tänka ut, utpröva och dimensionera genomgripande innovativa lösningar för att förbättra livet för miljontals barn över hela världen och påskynda förverkligandet av målen för hållbar utveckling, och som önskar bekräfta villkoren för Unicefs verksamhet i Sverige inom ramen för Förenta nationernas (FN) verksamhet och mandat, har i en anda av vänskapligt samarbete ingått detta avtal.

Artikel I

Definitioner

I detta avtal gäller följande definitioner:

a) Unicef: FN:s barnfond.

b) landet: Sverige.

c) regeringen: Sveriges regering.

d) behöriga myndigheter: centrala, lokala och andra myndigheter som har inrättats i enlighet med värdlandets lagstiftning.

e) parterna: Unicef och regeringen.

f) huvudkonventionen: konventionen rörande Förenta nationernas privilegier och immuniteter, som antogs av FN:s generalförsamling den 13 februari 1946 och som Sverige anslöt sig till den 28 augusti 1947.

g) ramavtalet: ramavtalet av den 19 november 2003 med FN om arrangemang avseende immunitet och privilegier samt vissa andra frågor med avseende på FN:s möten som hålls i Sverige.

h) Unicefkontor: organisationsenhet genom vilken Unicef bedriver verksamhet i Sverige.

i) chef för Unicefkontoret: Uniceftjänsteman som ansvarar för Unicefkontoret.

j) kontorets lokaler: byggnad eller del av byggnad som kontoret varaktigt nyttjar, inbegripet all mark, alla fastigheter eller alla plattformar som från tid till annan kan komma att inkluderas i enlighet med detta avtal eller tilläggsavtal som ingåtts mellan parterna.

k) Unicefegendom: bland annat all egendom, inbegripet medel, inkomster och andra tillgångar som tillhör Unicef, oavsett var de innehas eller förvaltas.

l) Unicefarkiv och Unicefs arkiv: bland annat alla objekt oavsett form, till exempel korrespondens, handlingar, manuskript, dataregister och alla andra elektroniska register, stillbilder och rörliga bilder eller film- och ljudupptagningar, som tillhör eller innehas av Unicef.

m) Uniceftjänsteman: person, oavsett avtalsrättslig status eller nationalitet, som är anställd vid kontoret, med undantag för personer som rekryteras lokalt och anställs på timtaxa i enlighet med FN:s generalförsamlings resolution 76 (I) av den 7 december 1946.

Artikel II

Avtalets syfte och tillämpningsområde

1. I detta avtal regleras de allmänna villkoren för Unicefs verksamhet i Sverige inom ramen för arbetet vid Unicefkontoret.

2. I detta avtal fastställs de arrangemang som är nödvändiga för att Unicefkontoret ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett effektivt sätt.

3. Unicefs verksamhet i Sverige ska bedrivas på ett sätt som är förenligt med tillämpliga resolutioner, beslut, föreskrifter och regler och policyer från FN:s behöriga organ, inklusive Unicefs styrelse.

Artikel IIa

Samarbetsprogram

1. I enlighet med Unicefs finansiella föreskrifter och regler ska alla samarbetsprogram till stöd för regeringen som regeringen och Unicef har kommit överens om ingå i verksamhetsplaner som ska ingås mellan Unicef, regeringen och, i förekommande fall, andra deltagande organisationer.

2. Verksamhetsplanerna ska beskriva samarbetsprogrammen mer utförligt och ange målen för den verksamhet som ska bedrivas, de åtaganden som Unicef, regeringen och de deltagande organisationerna gör samt de uppskattade ekonomiska resurser som krävs för att genomföra samarbetsprogrammen.

Artikel III

Tillämpning av huvudkonventionen och ramavtalet

1. Huvudkonventionen ska vara tillämplig på Unicef, Unicefkontoret, Unicefegendom och dess tjänstemän i Sverige.

2. Ramavtalet ska i enlighet med sina villkor vara tillämpligt på Unicef i Sverige.

Artikel IV

Inrättande av Unicefkontoret

1. Unicef ska inrätta och upprätthålla ett Unicefkontor i Sverige. Unicefkontoret ska ha som huvudsakliga uppgifter att tänka ut, utpröva och dimensionera djupgående innovativa lösningar för att förbättra livet för miljontals barn över hela världen och påskynda förverkligandet av de av målen för hållbar utveckling som rör barn, och därutöver annan verksamhet som från tid till annan kan beslutas, genom ett effektivt nyttjande av ny digital teknik, datalösningar, programmeringsmetoder, innovativa finansieringslösningar och kostnadseffektiva idéer som leder till positiva förändringar som barn och ungdomar kan bidra till och ta del av.

2. Uppgifterna för Unicefkontoret ska anges närmare i lämpliga planer som ska utarbetas i samverkan med Unicef och berörda departement, avdelningar och andra organisationsenheter som lyder under regeringen.

3. Unicef kan, med regeringens samtycke, på andra platser i Sverige inrätta och upprätthålla kontor som ska stödja Unicefs verksamhet och program.

Artikel V

Ställning som juridisk person

1. Unicefkontoret ska vara en juridisk person i Sverige. Det ska ha förmåga

a) att ingå avtal,

b) att förvärva och avyttra fast och lös egendom,

c) att inleda rättsliga förfaranden.

2. Vid tillämpning av detta avtal ska Unicefkontoret vid samråd med Sverige representeras av chefen för Unicefkontoret eller av någon person som tjänstgör som tillförordnad chef för Unicefkontoret eller som ansvarig tjänsteman.

Artikel VI

Samarbete mellan regeringen och Unicef

Regeringen förbinder sig att respektera Unicefkontorets och dess tjänstemäns ställning och att se till att ingen som är knuten till Unicefkontoret på något sätt utsätts för kränkningar, hot, repressalier eller rättsliga åtgärder på grund av sin ställning.

Artikel VII

Unicefkontoret och stöd från regeringen

Regeringen välkomnar att Unicef inrättar och upprätthåller Unicefkontoret i landet.

Regeringens ekonomiska stöd till Unicefkontoret kommer att regleras i separata avtal mellan parterna.

Artikel VIII

Stationering vid Unicefkontoret

Unicef får stationera Uniceftjänstemän vid Unicefkontoret alltefter vad Unicef anser nödvändigt för att ge stöd till Unicefkontoret i enlighet med vad Unicef anser nödvändigt.

Artikel IX

Unicefkontorets okränkbarhet

1. Unicefs lokaler och chefen för Unicefkontorets bostad ska, såvida inte direktören vid utseendet är svensk medborgare eller bosatt i Sverige, vara okränkbara.

2. Unicefegendom får, oavsett var den finns och vem som innehar den, inte bli föremål för husrannsakan, rekvisition, förverkande, expropriation eller någon annan form av ingripandegenom vare sig verkställande, administrativa, rättsliga eller lagstiftningsmässiga åtgärder.

3. I enlighet med punkt 1 a i denna artikel får varken värdregeringen eller någon av de behöriga myndigheterna bereda sig tillträde till Unicefs lokaler eller chefen för Unicefkontorets bostad för tjänsteärenden utan uttryckligt medgivande från chefen för Unicefkontoret, den tillförordnade chefen för Unicefkontoret eller den ansvariga tjänstemannen och då endast på de villkor som denne har godkänt. Vid brand eller annan nödsituation som kräver omedelbara skyddsåtgärder ska medgivande från chefen för Unicefkontoret om tillträde till Unicefs lokaler eller chefen för Unicefkontorets bostad anses föreligga om det inte går att i tid nå chefen för Unicefkontoret, inbegripet en eventuell person som tjänstgör som tillförordnad chef för Unicefkontoret eller som ansvarig tjänsteman.

4. Unicefs lokaler och anläggningar får användas för möten, seminarier, utställningar och andra relaterade evenemang eller angelägenheter som organiseras av Unicefkontoret, FN eller närstående organisationer, i vilket fall villkoren i ramavtalet ska gälla.

5. Unicefarkivet ska vara okränkbart, liksom i allmänhet alla handlingar som hör till det, oavsett var dessa finns och vem som innehar dem.

Artikel X

Säkerhet och skydd

De behöriga myndigheterna ska efter behov vidta verkningsfulla och tillräckliga åtgärder för säkerhet, trygghet och skydd med avseende på Unicefs lokaler och dess tjänstemän.

Artikel XI

Offentliga tjänster

De behöriga myndigheterna ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att kontoret får tillträde till nödvändiga offentliga tjänster och att dessa tjänster tillhandahålls på rimliga villkor.

Artikel XII

Kommunikationsanläggningar

1. Värdregeringen ska säkerställa att Unicefkontorets officiella kommunikation är okränkbar, oavsett vilka kommunikationsmedel som används, och får inte underställa sådan kommunikation någon censur.

2. Unicefkontoret ska ha rätt att nyttja programvara och andra program samt annan kommunikationsutrustning, inbegripet telekommunikationer (vilket avser alla former av utsändning, överföring eller mottagning av skriftlig eller muntlig information, bilder, ljud eller information av något slag via kabel, radio, satellit, fiberoptik eller på något annat elektroniskt, elektromagnetiskt eller annat sätt som är känt i dag eller uppfinns senare). Kontoret får uppsätta och använda en radiosändare i enlighet med procedurer som fastställts av värdregeringen.

3. Unicefkontoret ska ha rätt att använda chiffer samt sända och ta emot korrespondens med kurir och i kurirförsändelser. Försändelserna ska vara försedda med ett synligt emblem för FN eller Unicef, eller båda, och får innehålla endast handlingar eller föremål avsedda för tjänstebruk, och kuriren ska vara försedd med en handling som utfärdats av FN eller Unicef vari dennes ställning intygas.

Artikel XIII

Unicefs egendom inklusive immateriella rättigheter

1. Unicef och dess egendom, var den än må vara och vem som än må inneha den, ska åtnjuta immunitet mot varje form av rättsligt förfarande, försåvitt inte Unicef i något särskilt fall uttryckligen har hävt denna immunitet. Dock gäller härvid att hävande av immunitet inte får utsträckas att avse verkställighetsåtgärder av något slag.

2. Unicefkontorets egendom ska vara fritagna från husrannsakan, rekvisition, konfiskation, expropriation och varje annan form av ingrepp, vare sig av exekutiv, administrativa, judiciell eller lagstiftande myndighet.

3. Utan hinder av finansiella kontrollåtgärder, regleringar eller moratorier av något slag

a) får Unicef inneha och använda medel, guld eller överlåtbara instrument, inneha och förfoga över konton i vilken valuta som helst och växla varje valuta som fonden innehar till varje annan valuta,

b) ska Unicef fritt kunna överföra sina medel, guld eller valuta från ett land till ett annat eller inom vilket land som helst, till andra organisationer eller organ inom FN-systemet.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel IIa, och som tillägg till dessa, ska Unicef och dess egendom åtnjuta

a) befrielse från alla direkta skatter; dock med det förbehållet att Unicefkontoret inte ska kräva befrielse från skatter som i realiteten inte är annat än avgifter för tjänster från det allmännas sida,

b) befrielse från och återbetalning av indirekta skatter på varor som köpts in eller tjänster som utförts till förmån för Unicefkontorets verksamhet, i enlighet med de regler om skatteförmåner för internationella organisationer som tillämpas i Sverige vad gäller indirekt beskattning,

c) befrielse från tullavgifter, avgifter och alla andra pålagor samt från begränsningar och restriktioner vad gäller import eller export av material som importerats eller exporterats av Unicefkontoret för tjänstebruk. Därvid gäller emellertid att varor som importerats skattefritt inte får försäljas i värdlandet annat än på sådana villkor som godkänns av de behöriga myndigheterna,

d) befrielse från alla begränsningar och restriktioner vad gäller import eller export av publikationer, stillbilder och rörliga bilder, filmer, band, disketter och ljudupptagningar som importerats, exporterats eller publicerats av Unicefkontoret inom ramen för dess officiella verksamhet.

5. Värdregeringen ska genom lämpliga arrangemang säkerställa tillämpningen av de befrielser som anges i punkt 4.

6. Immateriella rättigheter, bl.a. patenträttigheter, upphovsrättigheter och andra liknande immateriella rättigheter, i alla verk som skapats av eller

genom Unicef i Sverige ska vara Unicefs exklusiva egendom med förbehåll endast för villkor i eventuella avtal som Unicef ingått med tredje part (inbegripet värdregeringen) vad gäller sådana patenträttigheter, upphovsrättigheter och andra liknande immateriella rättigheter.

7. På begäran av Unicefkontoret ska värdregeringen tillhandahålla diplomatiska skyltar för fordon som ägs av Unicefkontoret eller av chefen för Unicefkontoret och som nyttjas för tjänstebruk i enlighet med Sveriges tillämpliga bestämmelser.

Artikel XIV

Uniceftjänstemän

1. Uniceftjänstemän ska åtnjuta följande privilegier, immunitet och förmåner i Sverige:

a) Immunitet mot rättsliga åtgärder vad gäller muntliga eller skriftliga uttalanden samt alla åtgärder som vidtagits i tjänsten. Denna immunitet ska fortsätta att gälla efter att anställningen vid Unicef avslutats.

b) Skattefrihet för löner och andra inkomster uppburna från Unicef.

c) Befrielse från nationell tjänsteplikt.

d) Befrielse för sig själva, äkta makar och av dem beroende anförvanter från invandrings-restriktioner, från bestämmelser om utlänningsregistrering och från avgifter för viserings-ansökningar. I förekommande fall ska regeringen hantera viseringsansökningar utan dröjsmål under förutsättning att berörda handlingar är i ordning.

e) Samma privilegier vad gäller utländsk valuta, inbegripet depåkonton i utländsk valuta, som beviljas medlemmar av diplomatiska beskickningar som är ackrediterade i Sverige.

f) Samma skydd och möjligheter till repatriering vid internationella kriser för sig själva, äkta makar och av dem beroende anförvanter som diplomatiska sändebud.

g) Rätt att vid ankomsten, tullfritt och utan andra importavgifter, importera bohag och andra personliga tillhörigheter, inbegripet ett motorfordon. Varorna får inte säljas på den lokala marknaden utan att tull eller importavgifter betalas. De behöriga myndigheterna ska ta vederbörlig hänsyn till varje begäran om förlängning eller avstående från sexmånadersperioden där denna kan styrkas av den berörda Uniceftjänstemannen och intygas av Unicef.

h) Rätt att vid flytt till Sverige, utan skatt (inklusive mervärdesskatt), importera bohag och andra personliga tillhörigheter, inbegripet ett motorfordon, i enlighet med den lagstiftning som gäller i Sverige.

i) Rätt att när tjänsten avslutas i Sverige exportera sitt bohag och sina personliga tillhörigheter, inbegripet motorfordon, utan tullar och skatter.

j) Barn till Uniceftjänsteman som är folkbokförda som bosatta i Sverige ska ha tillträde till den förskoleverksamhet och den barnomsorg för barn i skolåldern som anordnas av svenska kommuner på samma villkor som barn i hemkommunen.

k) De svenska myndigheterna ska se till att av Uniceftjänstemän beroende anförvanter ska ha tillträde till obligatorisk skolgång och är berättigade att söka till gymnasieutbildning i enlighet med tillämplig svensk lagstiftning.

l) Uniceftjänstemän och av dem beroende anförvanter ska ha tillträde till högskoleutbildning i Sverige i enlighet med tillämplig svensk lagstiftning.

2. Uniceftjänstemän som innehar svenskt medborgarskap eller är stadigvarande bosatta i Sverige vid tidpunkten för anställningen vid Unicefkontoret ska endast åtnjuta de privilegier och den immunitet som föreskrivs i punkt 1 a, b och c i denna artikel.

3. De behöriga myndigheterna ska regelbundet informeras om namnen på Uniceftjänstemännen.

Artikel XV

Chef för Unicefkontoret och biträdande chef för Unicefkontoret

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel XIV i detta avtal ska chefen för Unicefkontoret och biträdande chefen för Unicefkontoret, såvida denne inte vid utseendet är svensk medborgare eller bosatt i Sverige, under sin vistelse i Sverige åtnjuta de privilegier, den immunitet och de förmåner som beviljas chefer för ackrediterade utländska beskickningar till Sverige. Deras namn ska tas med i Utrikesdepartementets förteckning.

2. De privilegier, den immunitet och de förmåner som avses i punkt 1 ovan ska även beviljas äkta makar till berörda Uniceftjänstemännen och av dem beroende anförvanter, såvida dessa inte vid utseendet är svenska medborgare eller bosatta i Sverige.

Artikel XVI

Hävande av immunitet

Privilegierna och immuniteten inom ramen för detta avtal beviljas i FN:s intresse och inte för de berörda personernas personliga nytta. FN:s generalsekreterare har rättighet och skyldighet att häva immuniteten för någon enskild person som avses i artiklarna XIV, XV och XVI i varje fall där generalsekreteraren anser att immuniteten skulle hindra rättvisans gång och hävandet kan ske utan men för FN:s och Unicefs intressen.

Artikel XVII

Socialförsäkring och pension

1. På grund av det system för social trygghet som inrättats av eller förvaltas under FN:s ledning ska Unicef och de av dess tjänstemän som omfattas av det ovan nämnda systemet vara undantagna från att omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet eller från att vara förpliktigade att göra inbetalningar till detsamma.

2. Bestämmelserna i punkt 1 ovan ska vara även gälla för de äkta makar vars ställning har erkänts av FN och för anförvanter som är beroende av och som ingår i hushållen för de personer som avses i punkt 1 ovan, såvida de inte är anställda eller egenföretagare i landet eller får sociala förmåner från Sverige.

Artikel XVIII

Inresa till, utresa från samt resor och vistelse inom Sverige

Regeringen förbinder sig att utan viseringsavgifter utfärda viseringar till Sverige, där så är nödvändigt, till varje person som avses i detta avtal, inbegripet alla deltagare vid möten, seminarier, utbildningar, symposier, arbetsmöten och liknande verksamhet som anordnas av Unicefkontoret, och personerna ska beviljas inresa till, utresa från samt vistelse och fri rörlighet inom Sverige.

Artikel XIX

FN:s passersedel, intyg och visum

1. Värdregeringen ska erkänna och godta den FN-passersedel som utfärdas till Uniceftjänstemän som ett giltigt resepass.

2. I enlighet med bestämmelserna i paragraf 26 i artikel VII i huvudkonventionen ska de behöriga myndigheterna erkänna och godta de FN-intyg som utfärdas till sakkunniga och andra personer som reser på FN:s uppdrag.

3. En ansökan om visering, inresetillstånd eller licenser, där så krävs, från innehavare av en FN-passersedel ska behandlas så snabbt som möjligt när den åtföljs av ett intyg eller en bekräftelse från Unicefkontoret om att vederbörande reser på FN:s uppdrag.

4. Värdregeringen samtycker även till att underlätta utfärdandet av nödvändiga viseringar i giltiga resehandlingar.

5. Liknande förmåner som de som anges i punkterna 3 och 4 ovan ska beviljas sakkunniga på uppdrag och andra personer när Unicefkontoret kan intyga att de reser på FN:s uppdrag utan att inneha en FN-passersedel.

Artikel XX

Identitetshandlingar

1. På begäran av chefen för Unicefkontoret ska värdregeringen utfärda identitetshandlingar till Uniceftjänstemän som intygar deras ställning inom ramen för detta avtal.

2. På begäran av en bemyndigad tjänsteman vid de behöriga myndigheterna måste de personer som avses i punkt 1 ovan uppvisa, men inte överlämna, sina identitetshandlingar.

Artikel XXI

Flaggor, emblem och märken

Unicefkontoret ska ha rätt att visa FN:s flagga, logotyp, vapen och märken samt Unicefs flagga, logotyp, emblem och märken på Unicefs lokaler och på fordon som används för tjänstebruk.

Artikel XXII

Tillträde till arbetsmarknaden för anförvanter

De behöriga myndigheterna ska bevilja arbetstillstånd för äkta makar till Uniceftjänstemän som tjänstgör i Sverige samt till de barn som ingår i deras hushåll och är under 21 år eller är ekonomiskt beroende av dem. Sveriges bestämmelser ska gälla vid beviljande av sådana tillstånd. Om de ägnar sig åt förvärvsarbete ska privilegier och immunitet inte gälla för sådan sysselsättning.

Artikel XXIII

Samarbete med de behöriga myndigheterna

1. Utan att det påverkar de privilegier och den immunitet som beviljas i detta avtal ska alla personer som åtnjuter sådana privilegier och sådan immunitet respektera Sveriges lagar och andra författningar och undvika inblandning i Sveriges inre angelägenheter.

2. Utan att det påverkar de privilegier och den immunitet som beviljas i detta avtal ska Unicef alltid samarbeta med de behöriga myndigheterna i syfte att underlätta rättsutövningen, trygga efterlevnaden av polisföreskrifter och hindra missbruk i samband med åtnjutandet av de förmåner, de privilegier och den immunitet som beviljas personer som avses i detta avtal.

Artikel XXIV

Tilläggsavtal

1. Ytterligare administrativa och finansiella arrangemang som rör Unicefkontoret ska göras genom tilläggsavtal, om så krävs och där så är lämpligt.

2. Parterna får ingå andra tilläggsavtal där parterna finner det lämpligt.

Artikel XXV

Biläggande av tvister

1. Unicef ska utfärda bestämmelser rörande lämpliga metoder för att lösa

a) tvister som uppstår ur avtal och tvister av privaträttslig karaktär som Unicefkontoret är part i, och, i samråd med regeringen,

b) tvister som rör tjänstemän vid Unicefkontoret som i kraft av sin officiella ställning åtnjuter immunitet, såvida inte sådan immunitet har hävts.

2. Alla tvister mellan parterna som uppstår ur eller i samband med detta avtal som inte kan avgöras genom förhandlingar eller annat överenskommet tillvägagångssätt ska, på begäran av endera parten, hänskjutas till en skiljedomstol bestående av tre skiljedomare. Vardera parten ska utse en skiljedomare, och den tredje skiljedomaren, som ska vara skiljedomstolens ordförande, ska utses av de första två skiljedomarna. Om en part inte har utsett en skiljedomare inom trettio (30) dagar från en begäran om skiljedom, eller om de två skiljedomarna inte har utsett den tredje skiljedomaren inom femton (15) dagar efter att de två skiljedomarna utsetts, kan endera parten begära att den tredje skiljedomaren ska utses av presidenten i Internationella domstolen. Skiljedomstolen ska själv besluta sin arbetsordning, med förbehållen att det för alla ändamål krävs två skiljedomare för att skiljedomstolen ska vara beslutsför samt att alla beslut kräver att två skiljedomare är eniga. Parterna ska stå för skiljedomstolens kostnader, som domstolen bedömer. Beslut av skiljedomstolen ska vara slutliga och bindande för parterna.

Artikel XXVI

Slutbestämmelser

1. Detta avtal kan ändras genom en skriftlig överenskommelse mellan parterna. Alla tillämpliga frågor för vilka det saknas bestämmelser i detta avtal ska avgöras av parterna i överensstämmelse med tillämpliga resolutioner och beslut av FN:s behöriga organ, inbegripet Unicefs styrelse. Vardera parten ska till fullo och tillmötesgående beakta alla förslag som den andra parten lägger fram enligt denna punkt. Ändringar ska träda i kraft i enlighet med det förfarande som föreskrivs i punkt 4 i denna artikel.

2. Detta avtal kan sägas upp av endera parten genom ett skriftligt meddelande till den andra parten och avtalet ska upphöra att gälla sex

månader efter mottagandet av sådant meddelande. Utan hinder av ett sådant meddelande om upphörande ska detta avtal fortsätta att gälla tills alla skyldigheter som är i kraft i enlighet med detta avtal till fullo har uppfyllts eller upphört att gälla.

3. Värdregeringens skyldigheter ska fortsätta att gälla efter avtalets upphörande, i den utsträckning som krävs för att möjliggöra ett ordnat avslutande av Unicefs verksamhet i Sverige, avlägsnande av Unicefs tillgångar och annan egendom i Sverige, expatrierande av internationellt rekryterade Uniceftjänstemän och sakkunniga på uppdrag och avslutande av anställningsarrangemang med lokalt anställda Uniceftjänstemän och sakkunniga på uppdrag.

4. Detta avtal ska godkännas av parterna i enlighet med deras respektive förfaranden. Avtalet träder i kraft vid en överenskommen tidpunkt efter det att parterna underrättat varandra om att de nödvändiga förfarandena har slutförts.

Till bekräftelse härav har undertecknade, vederbörligen befullmäktigade ombud för värdregeringen och den vederbörligen utsedda representanten för Unicef, på parternas vägnar undertecknat detta avtal på engelska.

Upprättat i Stockholm den 13 april 2022.

FÖR SVERIGES REGERING

Upprättat i New York den 18 april 2022.

FÖR UNICEF

Utrikesdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 28 april 2022

Närvarande: statsminister Andersson, ordförande, och statsråden Johansson, Hallengren, Hultqvist, Damberg, Shekarabi, Ygeman, Linde, Ekström, Strandhäll, Eneroth, Dahlgren, Ernkrans, Hallberg, Nordmark, Sätherberg, Thorwaldsson, Gustafsdotter, Axelsson Kihlblom, Elger, Farmanbar, Danielsson, Karkiainen

Föredragande: statsrådet Ernkrans

Regeringen beslutar proposition Värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta nationernas barnfond Unicef