RA-FS 2006:4

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav och certifiering

1

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd

om tekniska krav och certifiering;

beslutade den 19 april 2006.

Riksarkivet beslutar, med stöd av 2 § arkivförordningen (1991:446), föl-

jande föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav, certifiering, leve-

rantörsförsäkran och märkning med beteckningen svenskt arkiv.

1 kap. Omfattning och tillämpning

Omfattning

1 §

Denna författning omfattar krav på certifiering och leverantörsför-

säkran avseende produkters överensstämmelse med Riksarkivets teknis-

ka krav, samt specificerar bestämmelserna i följande författningar med

avseende på tekniska krav:

– Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:1) om hand-

lingar på papper

– Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:2) om hand-

lingar på mikrofilm

– Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:3) om hand-

lingar på ritfilm och reprografisk film. Författningen hänvisar även till

internationell standard, svensk standard och andra tekniska specifika-

tioner.

2 §

I författningen finns bestämmelser om omfattning och tillämpning

(1 kap.), definitioner (2 kap.), certifiering, leverantörsförsäkran och märk-

ning (3 kap.), samt tekniska krav för handlingar på papper (4 kap.), hand-

lingar på mikrofilm (5 kap), och handlingar på ritfilm och reprografisk

film (6 kap.).

Tillämpningsområde

3 §

Författningen gäller för statliga myndigheter med undantag för riks-

dagens myndigheter, regeringen, Regeringskansliet och utrikesrepresen-

tationen.

Med statliga myndigheter jämställs i denna författning sådana organ som

avses i 1 kap. 8 § andra stycket, första meningen sekretesslagen (1980:100)

RA-FS 2006:4

Utkom från trycket

den 1 juni 2006

RA-FS 2006:4

2

när det gäller allmänna handlingar i den verksamhet som avses i bilagan i

sekretesslagen.

4 §

Författningen skall även tillämpas av

– sådana enskilda organ hos vilka allmänna handlingar förvaras med

stöd av lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar

till andra organ än myndigheter för förvaring, och

– Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar vid förvaring av all-

männa handlingar med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av

allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisa-

toriska delar för förvaring m.m.

2 kap. Definitioner

1 §

I denna författning avses med begreppen

ackreditering

förfarande där ett ackrediteringsorgan for-

mellt erkänner att ett organ (laboratorium,

certifierings- eller kontrollorgan) är kompe-

tent att utföra specificerade uppgifter,

aktomslag

förvaringsmedel, bestående av papper, kar-

tong eller papp, avsett att omsluta och avskil-

ja handlingar,

arkivbeständigt papper

papper med förmågan att under lång tid mot-

stå påverkan i kemiskt och fysikaliskt avse-

ende, samt inverkan av slitage och nötning

vid användning,

arkivbox

förvaringsmedel bestående av kartong eller

papp, i form av box med flik, lock eller annan

tillslutningsanordning, avsett att ge skydd åt

handlingar,

certifiering

förfarande där ett certifieringsorgan skriftli-

gen försäkrar att en produkt uppfyller specifi-

cerade tekniska krav,

COM-film

Computer Output Microfilm; mikrofilm som

framställs från dator,

förvaringsmedel

hjälpmedel, avsett att ge skydd åt handlingar

vid hantering och förvaring, t.ex. aktomslag,

arkivbox och ritningsportfölj,

leverantör

den part som levererar en produkt, t.ex. till-

verkare, importör, grossist eller detaljist,

leverantörsförsäkran

dokument där en leverantör skriftligen för-

säkrar att en produkt uppfyller specificerade

tekniska krav,

RA-FS 2006:4

3

myndighet

sådana myndigheter och organ som avses i

1 kap. 3– 4 §§ denna författning,

reprografisk film

film av polyester belagd med ett fotografiskt

skiktbestående av en emulsion innehållande

ljuskänsligt silversalt, och som kan vara för-

sedd med ritskikt där skriften kan anbringas

med tusch, kopiator eller skrivare,

ritfilm

film av polyester, som på en eller båda sidor

är försedd med ritskikt där skriften kan an-

bringas med tusch, kopiator eller skrivare,

ritningsportfölj

förvaringsmedel, bestående av papp med för-

stärkningar och tillslutningsanordningar, av-

sett att ge skydd åt handlingar av större for-

mat,

skrivmedel

material eller utrustning avsedd för framställ-

ning av tecken, bilder och liknande på pap-

per, t.ex. pennor, tusch, stämpelfärger, tryck-

färger, skrivare, kopiatorer och faxar,

SP-metod

metod som fastställts av SP Sveriges Prov-

nings- och Forskningsinstitut,

åldringsbeständigt papper papper med förmågan att under lång tid mot-

stå påverkan i kemiskt och fysikaliskt avse-

ende.

3 kap. Certifiering, leverantörsförsäkran och märkning

Produkter som uppfyller Riksarkivets krav

1 §

Vid upphandling av arkivbeständigt papper, åldringsbeständigt pap-

per, skrivmedel för papper, aktomslag, arkivboxar, ritningsportföljer, själv-

häftande etiketter, mikrofilm, ritfilm, reprografisk film samt skrivmedel

för ritfilm och reprografisk film skall myndigheten

– välja produkter som har certifierats i enlighet med Riksarkivets före-

skrifter om tekniska krav, eller

– begära en leverantörsförsäkran som visar att produkterna uppfyller

dessa krav.

2 §

Upphandling av bindning skall ske mot leverantörsförsäkran.

För leverantörsförsäkran som avser bindning gäller inte bestämmel-

serna i 12 § f.

Allmänna råd. Leverantörsförsäkran kan användas i tillämpliga delar även för an-

dra produkter än de som anges i 1–2 §§, t.ex. vid upphandling av lim, plastmappar

och plastfickor.

RA-FS 2006:4

4

3 §

Även vid avrop mot ramavtal skall myndigheten kontrollera att pro-

dukten är certifierad eller att leverantörsförsäkran föreligger.

Krav vid certifiering

4 §

Certifiering skall ha utförts av ett certifieringsorgan som har ackre-

diterats för uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Cer-

tifieringsorganet skall vara ackrediterat för certifiering i enlighet med

Riksarkivets föreskrifter om tekniska krav i 46 kap.

Certifiering kan även utföras av ett certifieringsorgan från ett annat

land inom EES om organet dels uppfyller kraven i svensk standard

SS-EN 45011, utgåva 2, Certifieringsorgan – Allmänna krav vid certifie-

ring av produkter, och dels ackrediterats för uppgiften av ett ackredi-

teringsorgan som uppfyller kraven i standarden ISO/IEC 17011, Confor-

mity assessment – General requirements for accreditation bodies accre-

diting conformity assessment bodies.

Allmänna råd. Ackreditering som certifieringsorgan utfärdas av SWEDAC eller

motsvarande organ i annat land.

5 §

Certifieringsorgan skall ingå avtal med de leverantörer som önskar

få en produkt certifierad, om typprovning, övervakande kontroll och le-

verantörens egenkontroll, för att kunna säkerställa kvaliteten hos leve-

rerade produkter. Kontrollen skall utformas i enlighet med SPCR 004,

2006.

6 §

För certifierade produkter skall det finnas ett certifikat. Certifikatet

skall innehålla hänvisning till de föreskrifter som ligger till grund för cer-

tifieringen. Certifikatet skall vara utfärdat med specificering av de kom-

binationer av produkter som certifieringen avser, om så är tillämpligt.

Allmänna råd. Om ett ackrediterat certifieringsorgan tillhandahåller listor över

certifierade produkter är det tillräckligt att myndigheten tar del av aktuell lista.

Märkning med beteckningen svenskt arkiv

7 §

Bestämmelser om skydd för beteckningen svenskt arkiv, finns i la-

gen (1990:783) om skydd för beteckningen svenskt arkiv.

En produkt, som har certifierats i enlighet med Riksarkivets föreskrif-

ter om tekniska krav, får märkas med beteckningen svenskt arkiv.

Självhäftande etiketter får inte märkas med beteckningen svenskt ar-

kiv. Se bilaga 3.

8 §

Beteckningen svenskt arkiv får användas i kombination med certifi-

katets nummer eller det registreringsnummer som certifieringsorganet har

tilldelat produkten, samt det ackrediterade certifieringsorganets märke.

RA-FS 2006:4

5

Märkning av papper

9 §

Arkivbeständigt papper som har certifierats, får märkas med vat-

tenmärke som innehåller beteckningen svenskt arkiv.

Beteckningen svenskt arkiv får endast användas i sammansättning med

tillverkarens namn och tillverkningsår. Uppgift om ytvikt får finnas.

10 § Vid användning av beteckningen svenskt arkiv på förpackningar

skall anges om certifieringen avser arkivbeständigt papper eller åldrings-

beständigt papper.

Krav vid leverantörsförsäkran

11 § En leverantörsförsäkran om överensstämmelse med Riksarkivets fö-

reskrifter om tekniska krav, skall uppfylla kraven i

– svensk standard SS-EN ISO/IEC 17050-1:2005, utgåva 1, Bedömning

av överensstämmelse – Leverantörsförsäkran om överensstämmelse –

Del 1 Allmänna krav (ISO/IEC 17050-1:2004), med undantag för av-

snitt 67,

– svensk standard SS-EN ISO/IEC 17050-1:2005, utgåva 1, Bedömning

av överensstämmelse – Leverantörsförsäkran om överensstämmelse –

Del 2 Stödjande dokumentation (ISO/IEC 17050-1:2004).

12 § Den försäkran som myndigheten begär skall omfatta

a) identifierande beteckning på försäkran,

b) utfärdarens namn och adress,

c) produktens namn och typ,

d) eventuell specificering av de produkter som försäkran avser,

e) uttalande om överensstämmelse med Riksarkivets föreskrifter om tek-

niska krav i 46 kap. (RA-FS-beteckning, kapitel och paragraf, eller

standardbeteckning, utgåva, avsnitt och punkt),

f) uttalande att utfärdaren på begäran kan tillhandahålla

– en provningsrapport,

– intyg som visar att produkten överensstämmer med den som använts

vid provningen,

– en beskrivning av ansvarsförhållanden och rutiner hos leverantören,

g) datum och plats för utfärdande av försäkran,

h) namn och befattning på den person som företräder utfärdaren,

i) namnteckning eller motsvarande utställarangivelse.

Allmänna råd. Exempel på utformning av en leverantörsförsäkran finns i bilaga 1

till denna författning.

RA-FS 2006:4

6

4 kap. Tekniska krav för handlingar på papper

Åldringsbeständigt och arkivbeständigt papper

1 §

För åldringsbeständigt papper skall kraven i svensk standard SS-

EN ISO 9706, utgåva 1, Information och dokumentation – Dokument-

papper – Krav för åldringsbeständighet, avsnitt 5, vara uppfyllda.

2 §

För arkivbeständigt papper skall kraven i svensk standard SS-ISO

11108, utgåva 1, Information och dokumentation – Arkivpapper – Krav

för åldringsbeständighet och hållbarhet, avsnitt 4, vara uppfyllda.

3 §

Utöver vad som sägs i 12 §§ skall åldringsbeständigt och arkivbe-

ständigt papper vara av standardiserat format: A-serien, i enlighet med

svensk standard SS 01 47 11, utgåva 2, Formatserier, samt vara ofärgat.

Allmänna råd. Papper av format A3 och mindre bör ha en nominell ytvikt på minst

80 g/m

≈, och papper av format större än A3 en nominell ytvikt på minst 100 g/m≈.

Skrivmedel

4 §

För skrivmedel skall kraven i svensk standard SS-ISO 11798, utgå-

va 1, Dokumentation – Beständighet och hållbarhet hos skrift på papper

– Krav och provningsmetoder, avsnitt 4 vara uppfyllda, med undantag för

tabell 2 som skall ha följande lydelse.

Tabell 2 — Maximala förändringar av flerfärgad skrift

Allmänna råd. Skrivmedel som används för framställning av pappershandlingar är

t.ex. pennor, tusch, stämpelfärger, skrivare, kopiatorer och faxar. De tekniska kra-

ven kan även tillämpas på färg som används för färgläggning av kartor och ritning-

ar, samt för tryckfärger som används för logotyper, färgade fält på blanketter m.m.

5 §

För kopiatorer gäller, förutom vad som sägs i 4 § om skrivmedel, att

en kopiator som är utrustad med funktioner för automatisk dokument-

matning eller dubbelsidig kopiering, skall kunna användas utan att dessa

funktioner är aktiva.

± 8

± 8

± 15

± 8

± 8

± 8

L*

a*

b*

Avsnitt 4.3, 4.4 and 4.7,

alla färger med undantag

av gul

Avsnitt 4.3, 4.4 and 4.7,

gul

ANM.

L*,

a* och

b* är färgskillnader.

Aktomslag

6 §

För aktomslag skall kraven i svensk standard SS 62 81 07, utgåva 2,

Dokumentförvaring – Förvaringsmedel för handlingar på papper – Ar-

kivboxar och aktomslag av papper eller papp, avsnitt 4, vara uppfyllda.

För att handlingarna skall vara skyddade vid hantering och förvaring

skall aktomslaget ha ett sådant format att det kan skjuta något utanför

handlingarna eller omsluta handlingarna genom överlappning.

Allmänna råd. Exempel på lämpliga format på aktomslag för handlingar av A4-

format är

– 460/470 mm

×

300 mm för akter upp till 10/20 mm tjocklek, och

– 580/620 mm

×

300 mm för akter av större omfång eller för placering runt

samtliga akter i arkivboxen.

Olika sätt att vika aktomslag framgår av fig.1–3.

7 §

Aktomslag får ha svart eller färgat tryck, t.ex. myndighetens logo-

typ eller linjering för tjänsteanteckningar.

Allmänna råd. Bestämmelser om att aktomslag bör vara ofärgade finns i svensk

standard SS 62 81 07, utgåva 2, Dokumentförvaring – Förvaringsmedel för hand-

lingar på papper – Arkivboxar och aktomslag av papper eller papp, avsnitt 4, punkt

4.4.1. Se 6 §.

Vid val av aktomslag bör beaktas att arkivbeständigt papper är tåligare vid han-

tering än åldringsbeständigt papper och att vitt (ofärgat) papper, från beständig-

hetssynpunkt, är att föredra framför färgat.

Arkivboxar

8 §

För arkivboxar skall kraven i svensk standard SS 62 81 07, utgåva

2, Dokumentförvaring – Förvaringsmedel för handlingar på papper – Ar-

kivboxar och aktomslag av papper eller papp, avsnitt 5, vara uppfyllda.

9 §

Om den arkivbox som används i sin helhet uppfyller de krav som

gäller för åldringsbeständigt papper får handlingarna förvaras utan akt-

omslag.

RA-FS 2006:4

7

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

RA-FS 2006:4

8

Dragbandskapslar och hålförstärkare

Allmänna råd. För att hålla samman en större mängd handlingar i en arkivbox,

t.ex. en omfattande akt, kan en dragbandskapsel användas. Se fig 4. Den papp som

används för dragbandskapseln bör uppfylla kraven för åldringsbeständighet, i en-

lighet med 1 §. De band som används bör vara av bomull.

Ett sätt att hålla samman handlingar som har hålslagits är att använda band eller

garn av linne eller bomull tillsammans med hålförstärkare av papp som uppfyller

kraven på åldringsbeständighet, enligt 1 §.

Ritningsportföljer

10 § För ritningsportföljer skall kraven för arkivboxar i svensk standard

SS 62 81 07, utgåva 2, Dokumentförvaring – Förvaringsmedel för hand-

lingar på papper – Arkivboxar och aktomslag av papper eller papp, av-

snitt 5, punkterna 5.1, 5.2.2 och 5.3. vara uppfyllda.

11 § Utöver vad som sägs i 9 § skall en ritningsportfölj

– kunna öppnas helt (180°),

– kunna öppnas och stängas på avsett sätt minst 300 gånger, och

– vara konstruerad för liggande förvaring.

Rullar

12 § För rullar skall kraven för arkivboxar i svensk standard SS 62 81

07, utgåva 2, Dokumentförvaring – Förvaringsmedel för handlingar på

papper – Arkivboxar och aktomslag av papper eller papp, avsnitt 5, punkt

5.1 med undantag för Cobbtal, samt punkterna 5.2.2 och 5.3 vara upp-

fyllda.

Rullar skall vara minst 150 mm i diameter, och ha en längd som gör att

de skjuter utanför handlingarna efter rullning.

13 § Om den rulle som används i sin helhet uppfyller kraven i ISO 9706,

utgåva 1, Information och dokumentation – Dokumentpapper – Krav för

åldringsbeständighet, punkt 5.4, får handlingarna rullas direkt på rullen

utan inre aktomslag.

Fig. 4

RA-FS 2006:4

9

Bindning

14 § Bindning skall uppfylla kraven i svensk standard SS 66 70 05, utgå-

va 1 (1997), Dokumentation – Bindning av böcker, periodika och andra

pappershandlingar för arkiv och bibliotek, metoderna T2, T3 eller T4.

Som alternativ till metod T2, punkt 7.2.2 i standarden, får myndighe-

ten tillämpa de tekniska kraven i bilaga 2 till denna författning.

Plastmappar och plastfickor

Allmänna råd. Om plastmappar eller plastfickor används för tillfällig förvaring

under handläggningen, bör de vara av polyester (PET, PETP), polyeten (PE) eller

polypropen (PP). Den yta som vänds mot handlingarna bör vara matterad.

Etiketter och lim

15 § Material som används för etikettering skall uppfylla följande tek-

niska krav.

Lim för etikettering skall vara etylvinyl-acetatlim (EVA).

Papper för etiketter skall uppfylla kraven för

– åldringsbeständigt papper i SS-EN ISO 9706, utgåva 1, Information

och dokumentation – Dokumentpapper – Krav för åldringsbeständig-

het, avsnitt 5, eller

– arkivbeständigt papper i SS-ISO 11798, utgåva 1, Information och do-

kumentation – Arkivpapper – Krav för åldringsbeständighet och håll-

barhet, avsnitt 4 med de undantag som anges i 4 kap. 4 §.

Papperet skall vara vitt, men får ha färgat tryck, t.ex. i form av ränder.

Självhäftande etiketter för märkning

16 § Självhäftande etiketter för märkning av arkivboxar och ritnings-

portföljer, skall uppfylla de tekniska kraven i bilaga 3 till denna författ-

ning.

5 kap. Tekniska krav för handlingar på mikrofilm

Material

1 §

Den mikrofilm som används vid framställning av säkerhetsexem-

plar och mellanexemplar av mikrofilm, skall uppfylla de tekniska kraven

i bilaga 4 till denna författning.

RA-FS 2006:4

10

Provfilm

2 §

Framställning av provfilm skall, liksom utvärdering och fastställan-

de av krav för den kommande mikrofilmningen, utföras enligt SP-metod

1126, utgåva 4, 2005-03-15, Mikrofilm – undersökning av provfilm, av

ackrediterat provningslaboratorium.

Allmänna råd. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut är, när denna be-

stämmelse träder ikraft (år 2006), det enda laboratorium som är ackrediterat för

provning i enlighet med SP-metod 1126, utgåva 4, 2005-03-15.

Kontroll av den framkallade mikrofilmen

3 §

Kontroll av den framkallade filmens upplösning, bakgrundssvärt-

ning, läslighet och förekomsten av fixersalt skall utföras av ackrediterat

provningslaboratorium i enlighet med SP-metod 1127, utgåva 5, 2005-

03-15, Kontroll av mikrofilm.

Allmänna råd. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut är, när denna be-

stämmelse träder ikraft (år 2006), det enda laboratorium som har ackrediterats för

provning i enlighet med SP-metod 1127, utgåva 5, 2005-03-15.

4 §

Kontroll enligt 3 § får även utföras av myndigheten under förutsätt-

ning att myndigheten har certifierats för egenkontroll av mikrofilm.

Certifiering för egenkontroll skall utföras av ackrediterat certifierings-

organ.

Allmänna råd. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut är, när denna be-

stämmelse träder ikraft (år 2006), det enda organ som har ackrediterats för certifie-

ring av egenkontroll. Regler för certifiering av egenkontroll finns i SPCR 004,

2006.

Disposition, märkskyltar och grafiska symboler

5 §

Disposition och märkskyltar skall uppfylla kraven i SS-ISO 6199,

utgåva 2, Micrographics – microfilming of documents on 16 mm and

35 mm silver-gelatin type of microfilm – Operating procedures, avsnitt

7.17.2.

Allmänna råd. Grafiska symboler bör uppfylla kraven i ISO 9878, utgåva 1, Gra-

phic symbols.

6 §

Utöver de krav som anges i 5 §, skall filmen innehålla avsnitt, i bör-

jan eller slutet av remsan, som kan användas för sådan kontroll som över-

enskoms med provningslaboratorium, i enlighet med 3 §.

RA-FS 2006:4

11

Märkning av förvaringsmedel

7 §

För självhäftande etiketter gäller föreskrifterna för pappershand-

lingar i 4 kap. 14 §.

Återkommande kontroll

Allmänna råd. Rekommendationer för återkommande kontroll återfinns i teknisk

rapport SS-ISO/TR 12031.

6 kap. Tekniska krav för handlingar på ritfilm

och reprografisk film

Ritfilm och reprografisk film

1 §

Ritfilm och reprografisk film skall uppfylla kraven i SP-metod

3101, utgåva 2, 2003-04-02.

2 §

Reprografisk film skall vara fri från rester av fixersalt från fram-

kallningsprocessen. Provning skall utföras i enlighet med 18 §, bilaga 1

till SP-metod 3101, utgåva 2, 2003-04-02.

Skrivmedel

3 §

Skrivmedel skall uppfylla kraven i SP-metod 3102, utgåva 2,

2003-04-02.

Allmänna råd. Skrivmedel som används för framställning av skrift, bild m.m. på

ritfilm och reprografisk film är t.ex. tusch, skrivare och kopiatorer. De tekniska

kraven kan även tillämpas på färg som används för färgläggning av kartor och rit-

ningar, samt för tryckfärger som används för logotyper, färgade fält på blanketter

m.m.

4 §

En kopiator eller printer som är utrustad med funktioner för auto-

matisk vikning eller annan efterbehandling av handlingar, skall utöver

vad som sägs i 3 § kunna användas utan att dessa funktioner är aktiva.

Tekniska krav för förvaringsmedel

5 §

För aktomslag och arkivboxar gäller föreskrifterna för pappers-

handlingar i 4 kap. 69 §§.

6 §

För ritningsportföljer gäller föreskrifterna för pappershandlingar i

4 kap. 1011 §§.

RA-FS 2006:4

12

7 §

För rullar gäller föreskrifterna för pappershandlingar i 4 kap.

1213 §§.

8 §

För plastmappar och plastfickor gäller de allmänna råden om plast-

fickor och plastmappar för pappershandlingar i 4 kap.

9 §

För etiketter och lim gäller föreskrifterna för pappershandlingar i

4 kap. 15 §.

10 § För självhäftande etiketter gäller föreskrifterna för pappershand-

lingar i 4 kap. 16 §.

1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2006. Genom föreskrifterna

upphävs

– Riksarkivets cirkulär (KRFS 1981:2) med tekniska föreskrifter beträf-

fande material och metoder för bindning av arkivhandlingar,

– Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:10) om tekniska krav för pap-

per,

– Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1992:4) om tekniska krav för skriv-

medel vid framställning av skrift på papper,

– Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1992:5) om provningsmetoder vid

utvärdering av skrivmedel vid framställning av skrift på papper,

– Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1992:6) om tekniska krav för kopia-

torer, laserskrivare, telefaxar m.m. för framställning av skrift på pap-

per,

– Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1992:7) om provningsmetoder vid

utvärdering av kopiatorer, laserskrivare, telefaxar m.m. för framställ-

ning av skrift på papper,

– Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1992:8) om tekniska krav för mikro-

film,

– Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1992:9) om provningsmetoder vid

utvärdering av mikrofilm,

– Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1992:10) om tekniska krav för ritfilm

och reprografisk film ,

– Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1992:11) om provningsmetoder vid

utvärdering av ritfilm och reprografisk film,

– Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1992:12) om tekniska krav för tusch,

skrivare och kopiatorer för framställning av skrift på ritfilm och repro-

grafisk film,

– Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1992:13) om provningsmetoder vid

utvärdering av tusch, skrivare och kopiatorer för framställning av skrift

på ritfilm och reprografisk film,

RA-FS 2006:4

13

– Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:1) om vissa

krav vid upphandling av skrivmateriel,

2. För produkter certifierade enligt tidigare föreskrifter gäller följande.

Papper: Certifikat utfärdat enligt RA-FS 1991:10 äger fortsatt giltighet

fram till nästkommande övervakande kontroll för förlängning av giltig-

hetstiden för certifikatet. Kontroller utförda efter det att denna författning

har trätt i kraft skall utföras enligt SS-EN ISO 9706, utgåva 1, avsnitt 5,

(åldringsbeständigt papper) och SS-ISO 11108, utgåva 1, avsnitt 4 (arkiv-

beständigt papper).

Skrivmedel för skrift på papper: Certifikat utfärdat enligt RA-FS 1992:4

eller RA-FS 1992:6 (ändr. 1993:1) äger fortsatt giltighet fram till näst-

kommande övervakande kontroll för förlängning av giltighetstiden för

certifikatet. Vid övervakande kontroll utformad så att hela provningspro-

grammet är uppdelat på en period av fyra år, gäller följande:

– provning skall utföras enligt specifikation i SS-ISO 11798, utgåva 1,2

– nytillkomna eller ändrade delar av provningsprogrammet skall priori-

teras,

– samtliga provningsmoment enligt SS-ISO 11798, utgåva 1, skall vara

genomgångna före 2008.

Mikrofilm: Certifikat utfärdat enligt RA-FS 1992:8 äger fortsatt giltighet

fram till nästkommande övervakande kontroll för förlängning av giltig-

hetstiden för certifikatet. Kontroller utförda efter det att denna författning

trätt i kraft skall utföras i enlighet med bilaga 4.

TOMAS LIDMAN

Britt-Marie Östholm

2. Se 4 kap 4 § om lydelsen av avsnitt 4, tabell 2.

14

Bilaga 1 till allmänna råd under 3 kap. 12 §

Leverantörsförsäkran

Nr.

Leverantör

Namn:

Adress:

Föremål för försäkran:

Produktens namn och typ:

Specificering (kombination) av produkter som försäkran avser

Ovanstående produkt är i överensstämmelse med kraven i följande dokument

RA-FS

kapitel

paragraf

Standard

utgåva

avsnitt punkt

Hänvisning till provningsrapport

beteckning

Följande dokument kan tillställas Riksarkivet och upphandlande/avropande

myndighet på begäran och utan dröjsmål:

– provningsrapport

– intyg som visar att produkten överensstämmer med den som använts vid provningen

– beskrivning av ansvarsförhållanden och rutiner hos leverantören

Undertecknad för och på uppdrag av

plats och datum för utfärdandet

(namn, funktion)

(namnteckning)

RA-FS 2006:4

15

Bilaga 2 till 4 kap. 14 §

Tekniska krav som får tillämpas, i enlighet med 4 kap.

14 § som alternativ till metod T2, punkt 7.2.2 i svensk

standard SS 66 70 05, utgåva 1 (1997), Dokumentation

– Bindning av böcker, periodika och andra pappers-

handlingar för arkiv och bibliotek

Följande metod får användas som alternativ till metod T2, punkt 7.2.2 i

svensk standard SS 66 70 05, utgåva 1, Dokumentation – Bindning av

böcker, periodika och andra pappershandlingar för arkiv och bibliotek.

a) Volymen skall blocklimmas i ryggen. Efter blocklimning skall voly-

men delas i ca. 2 mm tjocka lägg.

b) Varje lägg skall häftas från sidan i en symaskin, av typ sadelmakarsy-

maskin, med skyttelsöm med ca 10 mm långa stygn. Sömmen skall utfö-

ras ca 3 mm från ryggen på lägget, och får inte vara närmare huvud och

fot än 10 mm och inte längre ifrån än 25 mm. Efter sidhäftningen skall

sömmen pressas eller slås ned.

c) Hopfogningen av volymen skall utföras så att de häftade läggen sprids

i en trappstegsform så att häftningen blir synlig på samtliga ark. Därefter

skall lim påföras med pensel över hela den upplagda ytan. Volymen skall

därefter stötas jämn i ryggen och överflödigt lim strykas ut.

d) Avlimning kan ske nu eller senare.

RA-FS 2006:4

16

Bilaga 3 till 4 kap. 16 §

Tekniska krav för självhäftande etiketter

för märkning av arkivboxar m. m.

1 Omfattning

Dessa tekniska krav och provningsmetoder gäller för självhäftande eti-

ketter som skall användas för märkning av arkivboxar m.m. Kraven är

avsedda för etiketter av papper med häftämne av akrylat.

Kraven är utformade så att etiketten skall ha god vidhäftning initialt

och på några års sikt. Det kan inte förväntas att etiketten kommer att sitta

kvar för all framtid. Etiketter får inte märkas med beteckningen svenskt

arkiv.

2 Referenser

I dessa tekniska krav avses med

ISO 5-3,

Photography – Density measurements – Part 3:

utgåva 2

Spectral conditions

ISO 5-4,

Photography – Density measurements – Part Geomet

utgåva 2

ric conditions for transmission density

SS-EN ISO 9706, Information och dokumentation – Dokumentpapper

utgåva 1

– Krav för åldringsbeständighet

SS-ISO 11108,

Information och dokumentation – Arkivpapper

utgåva 1

–Krav för åldringsbeständighet och hållbarhet

SS-ISO 11798,

Dokumentation – Beständighet och hållbarhet hos

utgåva 1

skrift på papper – Krav och provningsmetoder

SS 62 81 07,

Dokumentförvaring – Förvaringsmedel för handling-

utgåva 2

ar på papper – Arkivboxar och aktomslag av papper

eller papp

RA-FS 2006:4

17

3 Tekniska krav

Följande tekniska krav skall vara uppfyllda.

a) Etiketten skall vara av papper som uppfyller kraven i SS-EN ISO 9706,

utgåva 1, avsnitt 5, eller SS-ISO 11108, utgåva 1, avsnitt 4.

b) Häftämnet skall vara av akrylat.

c) Häftämnet skall ha sådan vidhäftning till arkivboxen att etiketten loss-

nar maximalt 10 mm under 10 minuter med en belastning av 150 g vid

provning enligt punkt 4 b). Två av tre prov på samma slag av arkivbox

skall uppfylla kravet och medelvärdet av de tre proven får inte överstiga

kravet.

d) Efter förvaring vid 80° C och 50 % RH under 28 dygn skall häftämnet

ha sådan vidhäftning till arkivboxen att etiketten lossnar maximalt 10 mm

under 10 minuter med en belastning av 300 g vid provning enligt punkt

4 b). Två av tre prov på samma slag av arkivbox skall uppfylla kravet och

medelvärdet av de tre proven får inte överstiga 10 mm under 10 minuter.

e) Efter förvaring vid 80° C och 50 % RH under 28 dygn skall ändringen

i visuell optisk täthet i reflektion hos etiketten inte överstiga 0,10 (ISO 5).

Häftämnet får inte blöda genom papperet.

Etiketten skall inte lyfta i hörnen, bli bucklig eller skrynklig och häftäm-

net får inte blöda ut utanför etikettens kant.

f) Etiketten skall vara skrivbar med kulpenna och skrivare (t.ex. laser-

skrivare och bläckstråleskrivare). Ark med etiketter skall kunna matas

genom skrivaren utan att fastna och utan att etiketter lossnar. Skriften

skall uppfylla kravet i SS-ISO 11798, avsnitt 4.2 med de undantag som

anges i 4 kap. 4 §.

g) Skriften på etiketten skall vara minst lika beständig mot vatten och

nötning som skrift framställd med samma skrivmedel på papper som

uppfyller kraven i SS-EN ISO 9706, utgåva 1, avsnitt 5 eller SS-ISO

11108, utgåva 1, avsnitt 4.

Provning av skriftens beständighet mot vatten och nötning skall utföras

enligt SS-ISO 11798, utgåva 1, avsnitt 6.4 respektive 6.6.

RA-FS 2006:4

18

4 Provningsmetoder

Följande provningsmetoder skall användas.

Provberedning för utvärdering av vidhäftning

a) Två typer av arkivboxar med olika ytskikt skall användas som under-

lag. Arkivboxarna skall uppfylla kraven i SS 62 81 07, utgåva 2, avsnitt

5.1.1.

Anbringa etiketter i format 25

×

50 mm på underlaget och tryck fast ge-

nom att rulla en rulle med massan 2 kg fyra gånger över etiketten. Fram-

ställ sex prov och förvara enligt följande:

3 prov förvaras vid 23° C och 50 % RH under minst 7 dygn

3 prov förvaras vid 80° C och 50 % RH under 28 dygn

Vidhäftning

b) Placera provet horisontellt med etiketten nedåt och fäst en tyngd med

massan 150 g vid etikettens kortsida. Mät hur lång sträcka etiketten loss-

nar från underlaget under 10 minuter.

Prov förvarade vid 80° C och 50 % RH provas på samma sätt men med en

tyngd med massan 300 g.

5 Provningsrapport

Provningslaboratoriet skall i sin rapport ange följande.

– datum och plats för provningen,

– noggrann identifiering av det provade materialet och av använda arkiv-

boxar,

– antal provföremål använda vid provningen,

– erhållna provningsresultat vid provning enligt dessa föreskrifter,

– iakttagelser av annan typ som kan ha betydelse för beständigheten hos

handlingar,

– avvikelser från dessa föreskrifter och andra omständigheter som kan

ha påverkat resultaten,

– ett uttalande om materialet uppfyller eller inte uppfyller kraven i dessa

föreskrifter; i det sistnämnda fallet skall skälet specificeras.

RA-FS 2006:4

19

Bilaga 4 till 5 kap 1 §

Tekniska krav för mikrofilm

1 Omfattning

Dessa föreskrifter specificerar tekniska krav och provningsmetoder för

mikrofilm som skall användas för framställning av säkerhetsexemplar

och mellanexemplar av mikrofilm. Kraven avser polyesterbaserad mikro-

film av konventionell silvertyp, som framkallas genom en process som

omfattar framkallning, fixering och en avslutande sköljning. Kraven in-

kluderar även s.k. omvändningsframkallning.

Föreskrifterna gäller för mikrofilmer avsedda för användning i kamera,

för kopiefilm och för datorframställd film.

2 Referenser

I dessa tekniska krav avses med

ISO 5-2,

Photography – Density measurements – Part 2:

utgåva 4

Geometric conditions for transmission density

ISO 5-3,

Photography – Density measurements – Part 3:

utgåva 2

Spectral conditions

ISO 5626,

Paper – Determination of folding endurance

utgåva 2

SS-ISO 3334,

Mikrografi – ISO upplösningskort nr 2 –Utform-

utgåva 1

ning och användning

SS-ISO 8514-1,

Mikrografi – Datorframställd mikrofilm (COM)

utgåva 1

av text – Kvalitetsstyrning – Del 1: Specifikation

av blankettbild och testdata

SS-ISO 8514-2,

Mikrografi – Datorframställd mikrofilm (COM)

utgåva 1

av text – Kvalitetsstyrning – Del 2: Kontrollmetod

SS-ISO 10550,

Mikrografi – Plankamerasystem – Provtavla för

utgåva 1

funktionskontroll

SS-EN ISO 1924-2, Papper och papp – Bestämning av dragegenskaper

utgåva 1

– Del 2: Metod baserad på konstant förlängnings-

hastighet

RA-FS 2006:4

20

3 Tekniska krav

Följande tekniska krav skall vara uppfyllda:

a) Mikrofilm som används vid provningen skall vara fri från rester av

fixersalt. Kontroll skall utföras enligt punkt 4.2.

b) Efter förvaring vid 23° C och 50 % relativ luftfuktighet (RH) respekti-

ve 90° C och 50 % RH i enlighet med punkt 4.4 skall filmen vara fri från

defekter eller ändringar som är av betydelse för filmens användning som

säkerhetsexemplar. Granskning skall utföras enligt punkt 4.5.

c) Inga defekter i vidhäftning får uppstå vid provning av vidhäftningen

mellan mikrofilmens skikt enligt punkt 4.6. Kravet gäller för film som

förvarats vid 23° C och 50 % RH och vid 90° C och 50 % RH enligt

punkt 4.4.

d) Prov som förvarats sammanlagda i kontakt med varandra under be-

lastning enligt punkt 4.7 skall inte häfta samman och får inte uppvisa

bildskador.

e) Upplösningen, bestämd enligt SS-ISO 3334, utgåva 1, skall vara oför-

ändrad efter åldring vid 90° C och 50 % RH enligt punkt 4.4.

f) Ändringen i visuell optisk täthet i transmission, mätt enligt ISO 5-3,

utgåva 2, av bas + slöja skall vara högst 0,10 och av bild högst 20 % efter

förvaring vid 90° C och 50 % RH enligt punkt 4.4.

g) Dragstyrkan hos prov som förvarats vid 90° C och 50 % RH enligt

punkt 4.3 skall vara minst 80 % av dragstyrkan hos film förvarad vid

23° C och 50 % RH. Dragstyrkan skall bestämmas enligt punkt 4.8.

h) Brottöjningen skall vara minst 80 %.

Brottöjningen hos prov som förvarats vid 90° C och 50 % RH enligt

punkt 4.3 skall vara minst 70 % av töjningen hos film förvarad vid 23° C

och 50 % RH. Brottöjningen skall bestämmas enligt punkt 4.8.

i) Viktalet hos polyesterbaserad film förvarad vid 23° C och 50 % RH

skall vara minst 1000 vid provning enligt punkt 4.9.

j) Mikrofilmen skall även i övrigt vara lämpad för framställning av be-

ständiga handlingar.

RA-FS 2006:4

21

4 Provningsmetoder

Följande provningsmetoder skall användas:

4.1 Provframställning

a) Exponering skall utföras enligt följande:

Mikrofilm avsedd för exponering i kamera:

Provtavla för avfotografering skall innehålla ISO testkort nr 2 i enlig-

het med SS-ISO 3334, utgåva 1. Exponeringen skall utföras så att bil-

den av en gråskiva (jfr SS-ISO 10550, utgåva 1) har visuell optisk tät-

het i transmission 0,9–1,1 vid mätning enligt ISO 5-3, utgåva 2. Om

filmen exponeras i kamera där gråskivor inte kan användas, exponeras

bilden av ett enfärgat (vitt) ark så att optiska tätheten 0,9 –1,1 erhålls.

Förminskningen skall vara sådan att bilden av gråskivan alternativt

det enfärgade arket är minst 4

×

4 mm.

Rullfilmer skall exponeras med 50 testbilder jämnt fördelade över fil-

men.

Mikroficher skall exponeras med minst två testbilder per fiche. Fram-

ställ 25 exponerade mikroficher.

Kopiefilm:

Kopiera en film med bilder enligt ovan så att bilden av en av gråski-

vorna (eller annan förlaga) har optiska tätheten 0,9–1,2.

COM:

Det är önskvärt att testkort av typ ISO testkort nr 2 används (jfr SS-

ISO 8514-1 och 2, utgåva 1). Om detta inte är möjligt skall de minsta

tecken som kan genereras av utrustningen reproduceras.

Provet skall innehålla bilder med hög och låg (bas + slöja) optisk tät-

het med minsta storlek 2

×

2 mm.

b) Filmen skall framkallas med de kemikalier som används tillsammans

med filmen enligt tillhörande anvisningar.

Två 16 eller 35 mm rullfilmer med längd 30 – 60 m skall framkallas, eller

motsvarande längd från minst två rullar i större format.

Från 105 mm rullfilm skall minst 30 m tas från två rullar. Om filmen

skärs ned till ficheformat skall 200 mikroficher framställas.

RA-FS 2006:4

22

4.2 Provning av fixersaltrester

Film som används vid undersökningen skall vara i tillfredsställande grad

befriad från fixersalt. Provningen skall utföras enligt följande beskriv-

ning:

Prov av framkallad film skall behandlas enligt nedan. Osvärtad film skall

användas.

– 10 g silvernitrat , 20 ml ättiksyra (isättika), 1000 ml avjoniserat vatten,

– 50 g natriumklorid, 1000 ml avjoniserat vatten,

– 20 g natriumsulfit, 50 g natriumtiosulfat pentahydrat, 1000 ml avjoni-

serat vatten.

Tiderna för respektive bad skall vara 4 minuter. Skölj därefter filmen

20 minuter under rinnande kranvatten och låt den torka.

Granska provet i mikrofilmläsare med ca 15

×

förstoring med avseende

på gula till bruna fläckar. Om det finns sådana skall filmen inte användas

för provning enligt dessa föreskrifter.

4.3 Provberedning för undersökning av mekaniska egenskaper

Filmen skall exponeras, framkallas och kontrolleras enligt punkterna 4.1

och 4.2. Framställ prov enligt följande beskrivning:

Utrustning:

Följande utrustning skall användas:

– skärutrustning för tillskärning av remsor med bredden 15,0 ± 0,1 mm,

– stans för hålslagning,

– remshållare,

– klimatskåp.

Provberedning:

16 mm rullfilm används i befintlig bredd. Skär till 60 remsor med

längden ca 200 mm från film med oskadade kanter.

Från film med bredden 35 mm eller mer: skär till 60 remsor med läng-

den ca 200 mm. Skär remsor med bredden 15,0 ± 0,1 mm från dessa.

Film i bladformat: skär 60 remsor med bredden 15,0 ± 0,1 mm paral-

lellt med långsidan.

Dela remsorna i två grupper så att remsor uttagna intill varandra ham-

nar i olika grupper. Varje grupp skall innehålla lika många remsor från

samma film/samma område på filmen.

Stansa hål nära ändarna av 200 mm-remsorna och placera remsorna i

hållare så att remsorna inte berör varandra och inte är sträckta. Korta-

re remsor placeras i lämpliga ställ så att de inte berör varandra.

RA-FS 2006:4

23

Förvaring av prov:

Förvara den ena gruppen vid 90° C och 50 % RH under 12 dygn. För-

vara den andra gruppen vid 23° C och 50 % RH.

4.4 Provberedning för utvärdering av vidhäftning och optisk täthet

samt för visuell granskning

Filmen skall exponeras, framkallas och kontrolleras enligt 4.1 och 4.2.

Framställ prov enligt följande beskrivning:

Utrustning:

Följande utrustning skall användas:

– stans för hålslagning,

– remshållare,

– klimatskåp.

Provberedning:

Prov som skall granskas får inte hanteras med oskyddade händer. An-

vänd vantar av bomull eller nylon.

Rullfilm: använd film i full bredd. Skär till 20 remsor med längden ca

200 mm.

Film i bladformat: använd 20 blad i fullt format.

Dela proven i två grupper så att prov uttagna intill varandra hamnar i

olika grupper. Varje grupp skall innehålla lika många prov från sam-

ma film/samma område på filmen.

Stansa hål nära ändarna av 200 mm-remsorna och placera dem i hålla-

re så att de inte berör varandra och inte är sträckta. Kortare remsor

placeras i lämpliga ställ så att de inte berör varandra.

Förvaring av prov:

Förvara den ena gruppen vid 90° C och 50 % RH under 12 dygn. För-

vara den andra gruppen vid 23° C och 50 % RH.

4.5 Visuell granskning

Proven skall granskas enligt följande beskrivning:

Utrustning:

Följande utrustning skall användas:

– ljusbord (bord med underbelysning),

– stereomikroskop med 4–50

×

förstoring,

– konventionellt mikroskop med 40–1000

×

förstoring,

– mikroficheläsare med 10–40

×

förstoring,

– svepelektronmikroskop.

RA-FS 2006:4

24

Provberedning:

Prov får inte hanteras med oskyddade händer. Använd vantar av bom-

ull eller nylon.

De prov vars beständighet skall granskas, bör granskas även före be-

handling, eftersom enbart jämförelse av behandlat och obehandlat prov

kan ge missvisande resultat.

Jämförelser underlättas om referensprov och det prov, vars beständig-

het skall undersökas, tas ut intill varandra.

Behandla proven enligt beskrivningen av den aktuella provningsme-

toden. Förvara referensproven vid 23° C och 50 % RH så att de inte

utsätts för ljus, skadliga ämnen osv.

Provningens utförande:

Granskningen skall avse egenskaper av betydelse för filmens använd-

ning som säkerhetsexemplar.

Vid granskningen används i regel de fyra förstnämnda utrustningarna

under punkt 4.5. Om defekter upptäcks som normalt inte brukar före-

komma hos den aktuella materialtypen, kan dessa studeras mer ingå-

ende med hjälp av övrig utrustning.

Granska först provet utan förstoringshjälpmedel. Kontrollera färgänd-

ring eller ändring i optisk täthet på bord med underbelysning. Gransk-

ning av ändring i ytskikt utförs lämpligen i motljus eller sidoljus med

liten infallsvinkel.

Studera provet i stereomikroskop, dels med påfallande belysning, dels

med sidoljus. Halogenlampa med fiberoptik är då ett bra hjälpmedel.

Vissa typer av defekter framträder tydligt i genomfallande ljus. Mik-

rofilmläsare har den fördelen framför mikroskopet att ett större områ-

de kan inspekteras samtidigt.

Utvärdering:

Förändringar och defekter av alla slag noteras.

4.6 Provning av vidhäftning

Provning skall utföras enligt följande:

Utrustning:

Följande utrustning skall användas:

– anordning för att mäta maximal kraft, t.ex. dragprovare,

– självhäftande tejp med maximal vidhäftning 0,3– 0,4 N/mm mellan

RA-FS 2006:4

25

tejp och prov vid bestämning enligt nedan, helst med ett tunt transpa-

rent ryggskikt, med bredden högst 15 mm,

– plan skiva, ca 50

×

200 mm.

Provberedning:

Framställ prov enligt punkt 4.4.

Provningens utförande:

Före provningen förvaras proven vid 23° C och 50 % RH under minst

15 timmar.

Fäst provet på en plan skiva.

Anbringa en ca 150 mm lång tejpremsa på provets yta så att tejpen

inte kommer i kontakt med filmens kanter. Pressa försiktigt fast tejpen

så att inga luftbubblor uppkommer. Lämna kvar en tillräckligt lång bit

av tejpen vid ena änden så att det går att gripa tag i den.

Pressa fast tejpen med tummens mjukdelar eller med en rulle så att

vidhäftningen, mätt enligt nedan, blir 0,3– 0,4 N per mm tejpbredd.

Förläng tejpens fria ände med ett ”handtag”. Montera skivan i drag-

provarens övre klämma med handtaget uppåt. Vik ned handtaget i

180° vinkel och ryck. Notera den maximala kraften.

Vidhäftningen beror i viss utsträckning på anbringningstryck och

kontakttid. Om kraften efter 5 minuter är lägre än 0,3 N/mm måste an-

nan tejp användas.

Är kraften högre än 0,4 N/mm och ingen defekt upptäcks behöver

ingen ytterligare provning utföras. Om skada upptäcks måste man an-

vända en tejp med vidhäftningen 0,3–0,4 N/mm.

Undersök båda sidorna av filmen.

Utvärdering:

Provet skall granskas visuellt. Notera alla defekter av typ skiktloss-

ning och blåsbildning.

4.7 Provning av tendens till hophäftning

Hophäftning vid förvaring under belastning skall undersökas på följande

sätt:

Utrustning:

Följande utrustning används:

– skivor av aluminium eller rostfritt stål i format ca 60

×

60 mm,

RA-FS 2006:4

26

– stans eller skärutrustning,

– belastningsvikter,

– klimatskåp.

Provberedning:

Framställ prov enligt punkterna 4.1 och 4.2. Använd prov som inte

vidrörts med oskyddad hud.

Provningens utförande:

Skär till tio prov i storlek 40

×

40 mm eller 40 mm långa remsor. Kon-

ditionera vid 23° C och 50 % relativ luftfuktighet. Lägg proven på va-

randra på en plan skiva. Täck med en skiva och belasta med 35 kPa

(5,6 kg för prov i storlek 40

×

40 mm).

Förvara vid 40° C och 60 % RH under 3 dygn. Avlägsna belastningen

och låt proven svalna vid 23° C och 50 % RH under minst 15 timmar

innan proven säras.

Utvärdering:

Sära proven. Granska proven visuellt. Notera eventuell hophäftning,

skador på skikten, krympning o.s.v.

4.8 Bestämning av dragstyrka och brottöjning

Dragstyrka och brottöjning hos prov enligt punkt 4.3 skall bestämmas i

utrustning enligt SS-EN ISO 1924-2, utgåva 1. Inspänningslängden skall

vara 100 mm (50 mm för film i mikroficheformat) och draghastigheten

200 mm/min.

Utvärdering:

Resultaten anges som medelvärden av tio bestämningar.

4.9 Bestämning av viktal

a) Viktal hos prov enligt punkt 4.3 skall bestämmas i utrustning enligt

ISO 5626, utgåva 2 (Köhler-Molin apparat). Belastningen skall dock vara

1200,0 ± 0,5 g.

Utvärdering:

Viktalet beräknas som medelvärdet av tio bestämningar.

Viktalet hos polyesterfilm kan vara mycket högt. Om syftet med prov-

ningen är att verifiera att ett minimikrav är uppfyllt, kan provningen

avbrytas efter det att angivet värde uppnåtts.

RA-FS 2006:4

27

b) Mikrofilm som inte uppfyller kraven enligt punkterna 3 b), 3 c) och

3 f) efter åldring vid 90° C och 50 % RH under 12 dygn kan undersökas

med avseende på utseende, vidhäftning och optisk täthet efter åldring vid

70° C och 50 % RH under 3 månader. Om följande krav är uppfyllda är

mikrofilmen i överensstämmelse med dessa föreskrifter:

– filmen skall vara fri från defekter eller ändringar som är av betydelse

för filmens användning som säkerhetsexemplar,

– inga defekter i vidhäftningen mellan mikrofilmens skikt får uppstå vid

provning enligt punkt 4.4,

– ändringen i visuell optisk täthet i transmission, mätt enligt ISO 5-3, ut-

gåva 2, av bas+slöja skall vara högst 0,10 och av bild högst 10 %.

5 Provningsrapport

Provningslaboratoriet skall i sin rapport ange följande:

– noggrann identifiering av det provade materialet,

– datum och plats för provningen,

– beskrivning av framkallningskemikalier och framkallningsprocess,

– antal provföremål använda vid provningen,

– erhållna provningsresultat vid provning enligt dessa föreskrifter,

– iakttagelser av annan typ som kan ha betydelse för beständigheten hos

handlingar,

– avvikelser från dessa föreskrifter och andra omständigheter som kan

ha påverkat resultaten,

– ett uttalande om materialet uppfyller eller inte uppfyller kraven i dessa

föreskrifter; i det sistnämnda fallet skall skälet specificeras.

08-tryck, Bromma 2006