RA-FS 2009:2

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om

1

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

R

iksarkivets föreskrifter och allmänna råd om

tekniska krav för elektroniska handlingar

(upptagningar för automatiserad behandling);

beslutade den 30 april 2009.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 2 och 11 §§arkivförordningen

(1991:446) följande föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för

elektroniska handlingar.

1 kap. Omfattning och tillämpning

Omfattning

Denna författning avser tekniska krav för elektroniska handlingar som

ska tillämpas vid framställning, bevarande hos myndighet och överlämnan-

de till arkivmyndighet.

2 §

Författningen specificerar bestämmelserna i Riksarkivets föreskrifter

och allmänna råd (RA-FS 2009:1) om elektroniska handlingar (upptagning-

ar för automatiserad behandling).

3 §

Myndigheten ska i tillämpliga delar använda de standarder som anges

i författningen för att säkerställa ett bevarande av elektroniska handlingar.

4 §

Myndigheten ska i enlighet med 4 kap. 2 § Riksarkivets föreskrifter

och allmänna råd (RA-FS 2009:1) om elektroniska handlingar (upptagning-

ar för automatiserad behandling) framställa elektroniska handlingar i enlig-

het med kraven i denna författning. Om detta inte är möjligt ska handlingar-

na senast vid överföring till bevarande uppfylla kraven i denna författning.

Överföringen ska ske så snart det är möjligt.

5 §

Riksarkivet kan, om särskilda skäl föreligger, föreskriva om undantag

från bestämmelser i denna författning. Sådant undantag kan vara förenat

med krav på kompenserande åtgärder. I vissa fall kan undantag ges för en

bestämd tid.

Tillämpningsområde

6 §

Författningen gäller för statliga myndigheter med undantag för riksda-

gens myndigheter, regeringen, Regeringskansliet och utrikesrepresentatio-

nen.

Med statliga myndigheter jämställs i denna författning sådana organ som

avses i 2 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400) när det gäller

RA-FS 2009:2

Utkom från trycket

den 1 juli 2009

2

RA-FS 2009:2

allmänna handlingar i den verksamhet som avses i bilagan i offentlighets-

och sekretesslagen.

7 §

Författningen ska även tillämpas av

– sådana enskilda organ hos vilka allmänna handlingar förvaras med stöd av

lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra or-

gan än myndigheter för förvaring, och

– Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar vid förvaring av allmänna

handlingar med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna

handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar

för förvaring m.m.

2 kap. Definitioner

1 §

I denna författning avses med

3 kap. Tekniska krav

Databaser och register

1 §

Databaser och register ska ges något av följande format:

bevarandeexemplar

databärare som används för att säkerställa

bevarandet av elektroniska handlingar via

fastställda rutiner,

elektronisk handling

upptagning för automatiserad behandling i

enlighet med 2 kap. 3 § tryckfrihetsförord-

ningen (1949:105),

myndighet

sådana myndigheter och organ som avses i

1 kap. 6–7 §§ denna författning,

system för bevarande

system som används för att säkerställa be-

varandet avelektroniska handlingar,

överföring till bevarande

överföring av elektroniska handlingar till

system för bevarande, bevarandeexemplar

eller överlämnande till arkivmyndighet.

sekventiella filer med fast fält- och post-

längd,

sekventiella filer med teckenseparerade

fält, eller

format i enlighet med 3

§, Extensible

Markup Language (XML).

3

RA-FS 2009:2

2 §

Databaser och register som bevaras som textfiler i enlighet med 1 §,

1-2 strecksatserna, ska överensstämma med:

Strukturerade dokument

3 §

Strukturerade dokument som är baserade på märkspråk, ska ges något

av följande format:

Scheman, dokumenttypsdefinitioner (DTD) och layout-mallar ska fram-

ställas och bevaras i form av elektroniska handlingar.

Kontorsdokument

4 §

Kontorsdokument ska ges något av följande format:

Elektroniskt underskrivna handlingar

5 §

Elektroniska handlingar som är elektroniskt underskrivna, och som

tillkommer inom ramen för e-tjänster, ska följa:

SS-ISO/IEC 8859-1:2004

8-bits kodade grafiska teckenmängder –

Del 1: Latinska alfabetet nr 1 (ISO/IEC

8859-1:1998, IDT), eller

ISO/IEC 10646:2003

Universal Multiple-Octet Coded Character

Set (UCS) med begränsning av tecken-

mängden enligt bilaga 1.

SS-ISO 8879

Textbehandlingssystem – Beskrivning av

dokumentstruktur (SGML) – Redigerings-

språk,

ISO/IEC 15445

Information technology – Document des-

cription and processing languages – Hyper-

Text Markup Language (HTML),

Extensible Markup Language (XML), eller

Extensible HyperText Markup Language

(XHTML).

SS-ISO/IEC 8859-1:2004

8-bits kodade grafiska teckenmängder –

Del 1: Latinska alfabetet nr 1 (ISO/IEC

8859-1:1998, IDT), eller

SS-ISO 19005-1:2005

Dokumenthantering – Filformat för elektro-

niska dokument för långtidsbevarande –

Del 1: Användning av PDF 1.4 (PDF/A-1)

(ISO 19005-1:2005, IDT).

4

RA-FS 2009:2

E-postmeddelanden

6 §

E-postmeddelanden ska ges något av följande format:

Digitala bilder och skannade bilder

7 §

Digitala bilder som framställs i en fotografisk tillämpning ska ges nå-

got av följande format:

IETF RFC 2315

PKCS #7: Cryptographic Message Syntax

Version 1.5, eller

XML-signatures för strukturerade doku-

ment i XML (Extensible Markup Langua-

ge).

databas eller register, i enlighet med 1 §,

strukturerade dokument, i enlighet med 3 §,

Extensible Markup Language (XML), eller

kontorsdokument, i enlighet med 4 §.

SS-ISO 10918

Bildrepresentation – Digital komprimering

och kodning av stillbilder kontinuerlig ton-

skala (JPEG),

ISO 12639:2004

TIFF/IT – Tag image file format for image

technology, Avsnitt 7.7 Binary picture (BP)

file. I de fall datakomprimering används,

ska denna följa rekommendationen ITU-T

(CCITT) T.6 Facsimile Coding Schemes

and Coding Control Functions for Group 4

Facsimile Apparatus, eller

ISO/IEC

15948:2004

Information technology – Computer

graphics and image processing – Portable

Network Graphics (PNG): Functional spe-

cification.

Handlingar som skannas kan även ges följande format:

SS-ISO 19005-1:2005

Dokumenthantering – Filformat för elektro-

niska dokument för långtidsbevarande –

Del 1: Användning av PDF 1.4 (PDF/A-1)

(ISO 19005-1:2005, IDT).

5

RA-FS 2009:2

Digitala kartor och ritningar

8 §

Digitala kartor och ritningar ska ges något av följande format:

Webbsidor

9 §

Webbsidor ska ges något av följande format:

Scheman, dokumenttypsdefinitioner (DTD) och layout-mallar ska fram-

ställas och bevaras i form av elektroniska handlingar.

1. Denna författning träder ikraft den 1 juli 2009.

2. Genom ikraftträdandet av denna författning upphävs Riksarkivets före-

skrifter (RA-FS 2003:1) om tekniska krav för ADB-upptagningar. Om det i

annan författning hänvisas till bestämmelser i RA-FS 2003:1, som har er-

satts genom bestämmelser i denna författning, ska istället de nya bestäm-

melserna tillämpas.

3. Författningen ska tillämpas för elektroniska handlingar från och med

1 juli 2009. Författningen får tillämpas för äldre handlingar.

Tomas Lidman

Britt-Marie Östholm

SS-ISO 19136:2007

Geografisk information (GML) (ISO

19136:2007, IDT), eller

ISO

24517-1:2008

Document management – Engineering

document format using PDF – Part 1: Use

of PDF 1.6 (PDF/E-1).

Digitala kartor och ritningar i rasterformat kan även ges följande format:

CALS Raster File Format (CCITT Group

4).

ISO/IEC 15445

Information technology – Document des-

cription and processing languages – Hyper-

Text Markup Language (HTML),

SS-ISO 19005-1:2005

Dokumenthantering – Filformat för elektro-

niska dokument för långtidsbevarande –

Del 1: Användning av PDF 1.4 (PDF/A-1)

(ISO 19005-1:2005, IDT),

Extensible Markup Language (XML), eller

Extensible HyperText Markup Language

(XHTML).RA-FS 2009:2

Bilaga 1

Begränsning i teckenmängden i enlighet med 3 kap. 2 § andra strecksatsen

Teckennamn och kodvärden anges enligt ISO/IEC 104.

Teckenillustrationen (i första kolumnen) visar glyfer med typiskt teckenutse-

ende. Glyferna varierar med vald font. Olika fonter används här.

Bokstäver

a

LATIN SMALL LETTER A (U+0061)

A

LATIN CAPITAL LETTER A (U+0041)

á

LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE (U+00E1)

Á

LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE (U+00C1)

à

LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE (U+00E0)

À

LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE (U+00C0)

ă

LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE (U+0103)

Ă

LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE (U+0102)

â

LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX (U+00E2)

LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX (U+00C2)

å

LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE (U+00E5)

Å

LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE (U+00C5)

ä

LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS (U+00E4)

Ä

LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS (U+00C4)

ã

LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE (U+00E3)

Ã

LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE (U+00C3)

ą

LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK (U+0105)

Ą

LATIN CAPITAL LETTER A WITH OGONEK (U+0104)

ā

LATIN SMALL LETTER A WITH MACRON (U+0101)

Ā

LATIN CAPITAL LETTER A WITH MACRON (U+0100)

ǎ

LATIN SMALL LETTER A WITH CARON (U+01CE)

Ǎ

LATIN CAPITAL LETTER A WITH CARON (U+01CD)

æ

LATIN SMALL LETTER AE (U+00E6)

Æ

LATIN CAPITAL LETTER AE (U+00C6)

b

LATIN SMALL LETTER B (U+0062)

B

LATIN CAPITAL LETTER B (U+0042)

c

LATIN SMALL LETTER C (U+0063)

C

LATIN CAPITAL LETTER C (U+0043)

ć

LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE (U+0107)

Ć

LATIN CAPITAL LETTER C WITH ACUTE (U+0106)

č

LATIN SMALL LETTER C WITH CARON (U+010D)

Č

LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON (U+010C)

ċ

LATIN SMALL LETTER C WITH DOT ABOVE (U+010B)

Ċ

LATIN CAPITAL LETTER C WITH DOT ABOVE (U+010A)

ç

LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA (U+00E7)

Ç

LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA (U+00C7)

d

LATIN SMALL LETTER D (U+0064)RA-FS 2009:2

D

LATIN CAPITAL LETTER D (U+0044)

ď ( ˘

d )

LATIN SMALL LETTER D WITH CARON (U+010F)

Ď

LATIN CAPITAL LETTER D WITH CARON (U+010E)

đ

LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE (U+0111) 1)

Đ

LATIN CAPITAL LETTER D WITH STROKE (U+0110) 1)

ð

LATIN SMALL LETTER ETH (U+00F0) 1)

Ð

LATIN CAPITAL LETTER ETH (U+00D0) 1)

e

LATIN SMALL LETTER E (U+0065)

E

LATIN CAPITAL LETTER E (U+0045)

é

LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE (U+00E9)

É

LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE (U+00C9)

è

LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE (U+00E8)

È

LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE (U+00C8)

ê

LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX (U+00EA)

Ê

LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX (U+00CA)

ě

LATIN SMALL LETTER E WITH CARON (U+011B)

Ě

LATIN CAPITAL LETTER E WITH CARON (U+011A)

ë

LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS (U+00EB)

Ë

LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS (U+00CB)

ę

LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK (U+0119)

Ę

LATIN CAPITAL LETTER E WITH OGONEK (U+0118)

ē

LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON (U+0113)

Ē

LATIN CAPITAL LETTER E WITH MACRON (U+0112)

ė

LATIN SMALL LETTER E WITH DOT ABOVE (U+0117)

Ė

LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOT ABOVE (U+0116)

ǝ

LATIN SMALL LETTER SCHWA (U+0259) (not rounded in

middle)

Ə

LATIN CAPITAL LETTER SCHWA (U+018F)

f

LATIN SMALL LETTER F (U+0066)

F

LATIN CAPITAL LETTER F (U+0046)

g

LATIN SMALL LETTER G (U+0067)

G

LATIN CAPITAL LETTER G (U+0047)

ğ

LATIN SMALL LETTER G WITH BREVE (U+011F)

Ğ

LATIN CAPITAL LETTER G WITH BREVE (U+011E)

ǧ

LATIN SMALL LETTER G WITH CARON (U+01E7)

Ǧ

LATIN CAPITAL LETTER G WITH CARON (U+01E6)

ġ

LATIN SMALL LETTER G WITH DOT ABOVE (U+0121)

Ġ

LATIN CAPITAL LETTER G WITH DOT ABOVE (U+0120)

ģ

LATIN SMALL LETTER G WITH CEDILLA (U+0123)

Ģ

LATIN CAPITAL LETTER G WITH CEDILLA (U+0122)

ǥ

LATIN SMALL LETTER G WITH STROKE (U+01E5)

Ǥ

LATIN CAPITAL LETTER G WITH STROKE (U+01E4)

h

LATIN SMALL LETTER H (U+0068)

H

LATIN CAPITAL LETTER H (U+0048)

ħ

LATIN SMALL LETTER H WITH STROKE (U+0127)

Ħ

LATIN CAPITAL LETTER H WITH STROKE (U+0126)

i

LATIN SMALL LETTER I (U+0069)RA-FS 2009:2

I

LATIN CAPITAL LETTER I (U+0049) 2)

ı

LATIN SMALL LETTER DOTLESS I (U+0131) 2)

İ

LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT ABOVE (U+0130) 2)

í

LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE (U+00ED)

Í

LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE (U+00CD)

ì

LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE (U+00EC)

Ì

LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE (U+00CC)

î

LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX (U+00EE)

Î

LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX (U+00CE)

ï

LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS (U+00EF)

Ï

LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS (U+00CF)

į

LATIN SMALL LETTER I WITH OGONEK (U+012F)

Į

LATIN CAPITAL LETTER I WITH OGONEK (U+012E)

ī

LATIN SMALL LETTER I WITH MACRON (U+012B)

Ī

LATIN CAPITAL LETTER I WITH MACRON (U+012A)

ǐ

LATIN SMALL LETTER I WITH CARON (U+01D0)

Ǐ

LATIN CAPITAL LETTER I WITH CARON (U+01CF)

j

LATIN SMALL LETTER J (U+006A)

J

LATIN CAPITAL LETTER J (U+004A)

k

LATIN SMALL LETTER K (U+006B)

K

LATIN CAPITAL LETTER K (U+004B)

ǩ

LATIN SMALL LETTER K WITH CARON (U+01E9)

Ǩ

LATIN CAPITAL LETTER K WITH CARON (U+01E8)

ķ

LATIN SMALL LETTER K WITH CEDILLA (U+0137)

Ķ

LATIN CAPITAL LETTER K WITH CEDILLA (U+0136)

l

LATIN SMALL LETTER L (U+006C)

L

LATIN CAPITAL LETTER L (U+004C)

ĺ

LATIN SMALL LETTER L WITH ACUTE (U+013A)

Ĺ

LATIN CAPITAL LETTER L WITH ACUTE (U+0139)

ľ ( ˘I )

LATIN SMALL LETTER L WITH CARON (U+013E)

Ľ ( ˘L ) LATIN CAPITAL LETTER L WITH CARON (U+013D)

ļ

LATIN SMALL LETTER L WITH CEDILLA (U+013C)

Ļ

LATIN CAPITAL LETTER L WITH CEDILLA (U+013B)

ł

LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE (U+0142)

Ł

LATIN CAPITAL LETTER L WITH STROKE (U+0141)

m

LATIN SMALL LETTER M (U+006D)

M

LATIN CAPITAL LETTER M (U+004D)

n

LATIN SMALL LETTER N (U+006E)

N

LATIN CAPITAL LETTER N (U+004E)

ń

LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE (U+0144)

Ń

LATIN CAPITAL LETTER N WITH ACUTE (U+0143)

ň

LATIN SMALL LETTER N WITH CARON (U+0148)

Ň

LATIN CAPITAL LETTER N WITH CARON (U+0147)

ñ

LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE (U+00F1)

Ñ

LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE (U+00D1)

ņ

LATIN SMALL LETTER N WITH CEDILLA (U+0146)

Ņ

LATIN CAPITAL LETTER N WITH CEDILLA (U+0145)RA-FS 2009:2

ŋ

LATIN SMALL LETTER ENG (U+014B)

Ŋ

LATIN CAPITAL LETTER ENG (U+014A)

o

LATIN SMALL LETTER O (U+006F)

O

LATIN CAPITAL LETTER O (U+004F)

ó

LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE (U+00F3)

Ó

LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE (U+00D3)

ò

LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE (U+00F2)

Ò

LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE (U+00D2)

ô

LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX (U+00F4)

Ô

LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX

(U+00D4)

ö

LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS (U+00F6)

Ö

LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS (U+00D6)

ő

LATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE (U+0151)

Ő

LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE (U+0150)

õ

LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE (U+00F5)

Õ

LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE (U+00D5)

ō

LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON (U+014D)

Ō

LATIN CAPITAL LETTER O WITH MACRON (U+014C)

ǒ

LATIN SMALL LETTER O WITH CARON (U+01D2)

Ǒ

LATIN CAPITAL LETTER O WITH CARON (U+01D1)

ø

LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE (U+00F8)

Ø

LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE (U+00D8)

oe

LATIN SMALL LIGATURE OE (U+0153)

OE

LATIN CAPITAL LIGATURE OE (U+0152)

p

LATIN SMALL LETTER P (U+0070)

P

LATIN CAPITAL LETTER P (U+0050)

q

LATIN SMALL LETTER Q (U+0071)

Q

LATIN CAPITAL LETTER Q (U+0051)

r

LATIN SMALL LETTER R (U+0072)

R

LATIN CAPITAL LETTER R (U+0052)

ŕ

LATIN SMALL LETTER R WITH ACUTE (U+0155)

Ŕ

LATIN CAPITAL LETTER R WITH ACUTE (U+0154)

ř

LATIN SMALL LETTER R WITH CARON (U+0159)

Ř

LATIN CAPITAL LETTER R WITH CARON (U+0158)

ŗ

LATIN SMALL LETTER R WITH CEDILLA (U+0157)

Ŗ

LATIN CAPITAL LETTER R WITH CEDILLA (U+0156)

s

LATIN SMALL LETTER S (U+0073)

S

LATIN CAPITAL LETTER S (U+0053)

ś

LATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE (U+015B)

Ś

LATIN CAPITAL LETTER S WITH ACUTE (U+015A)

š

LATIN SMALL LETTER S WITH CARON (U+0161)

Š

LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON (U+0160)

ş

LATIN SMALL LETTER S WITH CEDILLA (U+015F)

Ş

LATIN CAPITAL LETTER S WITH CEDILLA (U+015E)

ß

LATIN SMALL LETTER SHARP S (U+00DF)

10

RA-FS 2009:2

t

LATIN SMALL LETTER T (U+0074)

T

LATIN CAPITAL LETTER T (U+0054)

ť ( ˘t )

LATIN SMALL LETTER T WITH CARON (U+0165)

Ť

LATIN CAPITAL LETTER T WITH CARON (U+0164)

ţ

LATIN SMALL LETTER T WITH CEDILLA (U+0163)

Ţ

LATIN CAPITAL LETTER T WITH CEDILLA (U+0162)

ŧ

LATIN SMALL LETTER T WITH STROKE (U+0167)

Ŧ

LATIN CAPITAL LETTER T WITH STROKE (U+0166)

u

LATIN SMALL LETTER U (U+0075)

U

LATIN CAPITAL LETTER U (U+0055)

ú

LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE (U+00FA)

Ú

LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE (U+00DA)

ù

LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE (U+00F9)

Ù

LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE (U+00D9)

û

LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX (U+00FB)

Û

LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX (U+00DB)

ů

LATIN SMALL LETTER U WITH RING ABOVE (U+016F)

Ů

LATIN CAPITAL LETTER U WITH RING ABOVE (U+016E)

ü

LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS (U+00FC)

Ü

LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS (U+00DC)

ű

LATIN SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE (U+0171)

Ű

LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE (U+0170)

ų

LATIN SMALL LETTER U WITH OGONEK (U+0173)

Ų

LATIN CAPITAL LETTER U WITH OGONEK (U+0172)

ū

LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON (U+016B)

Ū

LATIN CAPITAL LETTER U WITH MACRON (U+016A)

ǔ

LATIN SMALL LETTER U WITH CARON (U+01D4)

Ǔ

LATIN CAPITAL LETTER U WITH CARON (U+01D3)

v

LATIN SMALL LETTER V (U+0076)

V

LATIN CAPITAL LETTER V (U+0056)

w

LATIN SMALL LETTER W (U+0077)

W

LATIN CAPITAL LETTER W (U+0057)

LATIN SMALL LETTER W WITH ACUTE (U+1E83)

LATIN CAPITAL LETTER W WITH ACUTE (U+1E82)

LATIN SMALL LETTER W WITH GRAVE (U+1E81)

LATIN CAPITAL LETTER W WITH GRAVE (U+1E80)

ŵ

LATIN SMALL LETTER W WITH CIRCUMFLEX (U+0175)

Ŵ

LATIN CAPITAL LETTER W WITH CIRCUMFLEX (U+0174)

LATIN SMALL LETTER W WITH DIAERESIS (U+1E85)

LATIN CAPITAL LETTER W WITH DIAERESIS (U+1E84)

x

LATIN SMALL LETTER X (U+0078)

X

LATIN CAPITAL LETTER X (U+0058)

y

LATIN SMALL LETTER Y (U+0079)

Y

LATIN CAPITAL LETTER Y (U+0059)

ý

LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE (U+00FD)

Ý

LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE (U+00DD)

LATIN SMALL LETTER Y WITH GRAVE (U+1EF3)

11

RA-FS 2009:2

LATIN CAPITAL LETTER Y WITH GRAVE (U+1EF2)

ŷ

LATIN SMALL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX (U+0177)

Ŷ

LATIN CAPITAL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX (U+0176)

ÿ

LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS (U+00FF)

Ÿ

LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS (U+0178)

z

LATIN SMALL LETTER Z (U+007A)

Z

LATIN CAPITAL LETTER Z (U+005A)

ź

LATIN SMALL LETTER Z WITH ACUTE (U+017A)

Ź

LATIN CAPITAL LETTER Z WITH ACUTE (U+0179)

ž

LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON (U+017E)

Ž

LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON (U+017D)

ż

LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE (U+017C)

Ż

LATIN CAPITAL LETTER Z WITH DOT ABOVE (U+017B)

ʒ

LATIN SMALL LETTER EZH (U+0292)

Ʒ

LATIN CAPITAL LETTER EZH (U+01B7)

ǯ

LATIN SMALL LETTER EZH WITH CARON (U+01EF)

Ǯ

LATIN CAPITAL LETTER EZH WITH CARON (U+01EE)

þ

LATIN SMALL LETTER THORN (U+00FE)

Þ

LATIN CAPITAL LETTER THORN (U+00DE)

Anm 1. För sammanlagt fyra tecken med caron anges inom parentes en glyf

med caron medan den mest använda presentationen anges först och med en

glyf med en apostrofliknande diakrit i stället för caron.

Detta gäller för gemenerna

ď och ľ och ť samt versalen Ľ .

1) De gemena bokstäverna samiskt

đ respektive isländskt ð har samma gra-

fiska utseende på sina versala motsvarigheter Ð, men med olika kod.

2) Den gemena bokstaven ı LATIN SMALL LETTER DOTLESS I (U+0131)

har i turkiska den versala motsvarigheten I LATIN CAPITAL LETTER I

(U+004) .

I turkiska används också

İ LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT

ABOVE (U+0130) som vid svenskt tangentbord måste byggas med versalt I

och diakriten prick över.

Övriga tecken

SPACE (U+0020)

!

EXCLAMATION MARK (U+0021)

QUOTATION MARK (U+0022)

#

NUMBER SIGN (U+0023)

%

PERCENT SIGN (U+0025)

&

AMPERSAND (U+0026)

APOSTROPHE (U+0027)

(

LEFT PARENTHESIS (U+0028)

)

RIGHT PARENTHESIS (U+0029)

*

ASTERISK (U+002A)

+

PLUS SIGN (U+002B)

RA-FS 2009:2

12

Elanders Sverige AB, 200

,

COMMA (U+002C)

-

HYPHEN-MINUS (U+002D)

.

FULL STOP (U+002E)

/

SOLIDUS (U+002F)

0

DIGIT ZERO (U+0030)

1

DIGIT ONE (U+0031)

2

DIGIT TWO (U+0032)

3

DIGIT THREE (U+0033)

4

DIGIT FOUR (U+0034)

5

DIGIT FIVE (U+0035)

6

DIGIT SIX (U+0036)

7

DIGIT SEVEN (U+0037)

8

DIGIT EIGHT (U+0038)

9

DIGIT NINE (U+0039)

:

COLON (U+003A)

;

SEMICOLON (U+003B)

<

LESS-THAN SIGN (U+003C)

=

EQUALS SIGN (U+003D)

>

GREATER-THAN SIGN (U+003E)

?

QUESTION MARK (U+003F)

@

COMMERCIAL AT (U+0040)

[

LEFT SQUARE BRACKET (U+005B)

\

REVERSE SOLIDUS (U+005C)

]

RIGHT SQUARE BRACKET (U+005D)

_

LOW LINE (U+005F)

{

LEFT CURLY BRACKET (U+007B)

|

VERTICAL LINE (U+007C)

}

RIGHT CURLY BRACKET (U+007D)

~

TILDE (U+007E)

§

SECTION SIGN (U+00A7)

´

ACUTE ACCENT (U+00B4)

·

MIDDLE DOT (U+00B7)