RA-FS 2015:3

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:2) och allmänna råd om handlingar på mikrofilm

1

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter

(RA-FS 2006:2) och allmänna råd om handlingar på

mikrofilm;

beslutade den 24 juni 2015.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 2 och 11 §§ arkivförordningen

(1991:446), 2 § förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna

handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring samt 2 § förord-

ningen (1999:976) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska

kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, att 8 kap. 4, 6

och 7 §§ Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på mikro-

film ska ha följande lydelse.

8 kap. Hantering, förvaring och vård av säkerhetsexemplaret

4 §

1

Säkerhetsexemplaret ska förvaras i burk, låda eller box, som ska vara

tillverkad av aluminium, rostfritt stål eller kartong. Förvaringsmedlet ska

vara slutet.

Papper, plastpåsar, gummiband eller andra föremål får inte finnas inuti

förvaringsmedlet.

Allmänna råd: Att förvaringsmedel ska vara slutet innebär att det ska vara för-

sett med lock.

Märkning av förvaringsmedel

6 §

2

Märkning av förvaringsmedel ska ske med en unik identitet som kan

knytas till myndighetens arkivredovisning.

Märkning ska utföras genom prägling eller gravering och för kartong ge-

nom självhäftande etiketter eller direkt påskrift. Skrivmedel och självhäftan-

de etiketter för märkning ska uppfylla de tekniska krav som anges i 4 kap.

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:4)3 om tekniska

krav och certifiering.

Allmänna råd: Kompletterande märkning av förvaringsmedel av aluminium

eller rostfritt stål får göras med självhäftande etiketter eller direkt påskrift.

1 Senaste lydelse RA-FS 2006:2.

2 Senaste lydelse RA-FS 2006:2.

3 Ändrad genom RA-FS 2012:8.

RA-FS 2015:3

Utkom från trycket

den 9 juli 2015

2

RA-FS 2015:3

Klimatreglerad arkivlokal

7 §

4

Säkerhetsexemplaret ska förvaras i en klimatreglerad arkivlokal som

uppfyller kraven i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS

2013:4) om arkivlokaler.

Den arkivlokal där säkerhetsexemplaret förvaras får endast användas för

förvaring av säkerhetsexemplar.

Denna föreskrift träder i kraft den 1 augusti 2015.

BJÖRN JORDELL

Martin Pålsson

4 Senaste lydelse RA-FS 2006:2.