Upphävd författning

Förordning (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1994-12-01
Ändring införd
SFS 1994:1495 i lydelse enligt SFS 2014:33
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
 • RA-FS 1997:6: Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter RA-FS 1997 :6 (RA-FS 1991:6) och allmänna råd om gallring av Utkomfråmrycket handlingar av tillfällig eller ringa betydelse; den 29 januari 1998

1 §  Allmänna handlingar som härrör från en myndighet förtecknad i bilagan till denna förordning får överlämnas till och tills vidare förvaras hos det eller de enskilda organ som anges i bilagan. Det ankommer på Riksarkivet att efter samråd med myndigheten eller organet göra en sammanställning över de handlingar som överlämnas.

2 §  Riksarkivet får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring.

 • RA-FS 2012:2: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:6) och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse1
 • RA-FS 2012:3: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2004:1) och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst
 • RA-FS 2012:5: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:1) och allmänna råd om handlingar på papper
 • RA-FS 2015:3: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:2) och allmänna råd om handlingar på mikrofilm
 • RA-FS 2013:4: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler
 • RA-FS 2012:9: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:5) och allmänna råd om gallring av handlingar tillkomna inom löne- och personaladministrativ verksamhet
 • RA-FS 2012:6: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:2) och allmänna råd om handlingar på mikrofilm
 • RA-FS 2012:8: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:4) och allmänna råd om tekniska krav och certifiering
 • RA-FS 2013:2: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om analoga ljud- och videoupptagningar på magnetband
 • RA-FS 2012:1: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:1) och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter1
 • RA-FS 2015:2: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m.
 • RA-FS 2013:1: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid upphandling
 • RA-FS 2012:7: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:3) och allmänna råd om handlingar på ritfilm och reprografisk film
 • RA-FS 2015:4: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:4) och allmänna råd om tekniska krav och certifiering

Bilaga

 • -------------------------------------------------------------------- Myndighet Enskilda organ ----------------------------------------------------------------------
Affärsverket FFV Bofors AB Bofors Carl Gustav AB Celsius Invest AB Celsius Materialteknik AB FFV Aerotech AB Fuji Autotec AB Saab Bofors Dynamics AB Telub AB Åkers Krutbruk Protection AB
Södra allmänna advokatbyrån i Stockholm Öberg & Heijne Advokatbyrå KB
Allmänna advokatbyrån i Uppsala Advokatfirman Ericksson & Häggqvist AB
Allmänna advokatbyrån i Jönköping Jönköpings advokatbyrå KB
Allmänna advokatbyrån i Helsingborg Advokatfirman Arne Bertman AB
Allmänna advokatbyrån i Malmö HB Allmänna advokatbyrån i Malmö
Allmänna advokatbyrån i Halmstad Advokaterna Nestrup, Elmgren & Lindgren HB
Allmänna advokatbyrån i Göteborg Allmänna Advokatbyrån i Göteborg KB
Allmänna advokatbyrån i Borås Carl-Gustav Nyman advokatbyrå AB Advokatfirman Hans Billeskans AB Åsa Ståhlbom advokatbyrå AB
Allmänna advokatbyrån i Örebro Allmänna advokatbyrån i Örebro AB
Allmänna advokatbyrån i Falun Advokatfirman Agneta Nyman AB Zedendahl & Co Advokatbyrå KB
Allmänna advokatbyrån i Gävle Advokat Eva Nordenskiöld AB
Allmänna advokatbyrån i Östersund Allmänna advokatbyrån Michael Olofsson AB
Allmänna advokatbyrån i Kiruna Kiruna Advokatbyrå AB
Allmänna advokatbyrån i Luleå Advokaterna Lundberg & Åkerlund HB
Allmänna Pensionsfonden, första fondstyrelsen AP Fastigheter AB
Allmänna Pensionsfonden, andra fondstyrelsen AP Fastigheter AB
Allmänna Pensionsfonden, tredje fondstyrelsen AP Fastigheter AB Åkers Krutbruk Protection AB
AMU-gruppen AMU-gruppen AB
Banverket Infranord AB Vectura Consulting AB
Bibelkommissionen Svenska Bibelsällskapet
Boverket Svenskt Byggodkännande AB
Byggnadsstyrelsen Civitas Holding AB Fastighetsaktiebolaget Norrporten Fastighetsbolagets Räddningsskolor Sverige AB Fastighetsbolaget Specialskolor Sverige AB Försvarsfastigheter Sverige AB Kriminalvårdsfastigheter Sverige AB Specialfastigheter Sverige AB Statliga Akademiska Hus AB Statliga Akademiska Hus i Göteborg AB Statliga Akademiska Hus i Linköping AB Statliga Akademiska Hus i Luleå AB Statliga Akademiska Hus i Lund AB Statliga Akademiska Hus i Stockholm AB Statliga Akademiska Hus i Ultuna AB Statliga Akademiska Hus i Umeå AB Statliga Akademiska Hus Uppsala AB Stenvalvet Fastighets AB Vasakronan AB Vasallen AB
Chalmers Tekniska
Högskola Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola
Domänverket AssiDomän AB AssiDomän Fastighetsförsäljning AB AssiDomän Skog & Trä AB
Högskolan i Jönköping Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Lantmäteriet SVEFA - Svensk Fastighetsvärdering AB Metria AB
Luftfartsverket Swedavia AB
Länsarbetsnämnderna i Blekinge, Gotlands, Älvsborgs och Gävleborgs län Arbetslöshetskassan Alfa
Migrationsverket Eqvator AB
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige Sveriges export- och investeringsråd
Postverket Posten AB Nordea Bank Sverige AB (publ) Posten PIC AB Postfastigheter AB
Statens Bakteriologiska laboratorium CALAB SBL Vaccin AB
Statens fastighetsverk Kriminalvårdsfastigheter Sverige AB
Statens hundskola Statens Hundskola -- Sveriges Hundcenter AB
Statens järnvägar EuroMaint AB Inlandsbanan AB Jernhusen AB SJ AB Green Cargo AB TraffiCare AB Unigrid AB
Statens maskinprovningar SMP Svensk Maskinprovning AB
Statens provningsanstalt Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB
Statens Vattenfallsverk Bråviken Energi AB Fortum Distribution AB Försäkringsbolaget Vattenfall Insurance Ringhals AB Svenska Kraftnät Gasturbiner AB Vattenfall AB Vattenfall Bohus-Dal AB Vattenfall Bränsle AB Vattenfall Data AB Vattenfall Fastigheter AB Vattenfall Mellansverige Energi AB Vattenfall Mellersta Norrland Energi AB Vattenfall Norrbotten Energi AB Vattenfall Support AB Vattenfall Treasury AB
Televerket Fastighets AB Telaris Svenska Kabel-TV AB Telefakta Svenska AB TeliaSonera AB Telia Data AB Telia MegaCom AB Telia Mobitel AB Telia Research AB Telia TeleRespons AB Teli Service AB TERACOM Svensk Rundradio AB
Vägverket Svevia AB Svevia Fastighet och Maskin AB Vectura Consulting AB
Förordning (2014:33).

Ändringar

Förordning (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1214) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:711) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:31) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1997-03-01

Förordning (1997:1260) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1315) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1998-12-01

Förordning (1998:1836) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1999-02-01

Förordning (1999:235) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1999-06-01

Förordning (2000:27) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2000-03-15

Förordning (2000:409) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:1191) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:137) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2001-05-01

Förordning (2002:56) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2002-04-01

Förordning (2002:269) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:638) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2002-09-01

Förordning (2003:107) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2004:10) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2004-03-01

Förordning (2005:70) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2005-05-01

Förordning (2008:709) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2008:1409) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:961) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2009-12-01

Förordning (2009:1532) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:216) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2010-04-15

Förordning (2011:415) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2011-05-01

Förordning (2012:752) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:726) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2013-11-01

Förordning (2014:33) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2014-03-01

Ändring, SFS 2015:605

Omfattning
upph.