Förordning (1999:976) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1999-11-25
Ändring införd
SFS 1999:976 i lydelse enligt SFS 2009:1595
Ikraft
2000-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Allmänna handlingar får utan att de upphör att vara allmänna överlämnas till och tills vidare förvaras hos Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar i enlighet med vad som anges i bilagan till denna förordning under förutsättning att handlingarna senast den 31 december 1999 har kommit in till eller upprättats hos

 1. myndigheter som har upphört och som har haft uppgifter som hänför sig till Svenska kyrkans verksamhet, eller
 2. Svenska kyrkans beslutande församlingar.

[S2]Riksarkivet ska efter att ha inhämtat synpunkter från mottagande organ inom Svenska kyrkan göra en sammanställning över de handlingar som överlämnas. Förordning (2009:1595).

2 §  Riksarkivet får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

 • RA-FS 2012:2: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:6) och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse1
 • RA-FS 2012:3: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2004:1) och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst
 • RA-FS 2012:5: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:1) och allmänna råd om handlingar på papper
 • RA-FS 2015:3: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:2) och allmänna råd om handlingar på mikrofilm
 • RA-FS 2013:4: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler
 • RA-FS 2019:2: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA–FS 1991:1) och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter
 • RA-FS 2012:9: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:5) och allmänna råd om gallring av handlingar tillkomna inom löne- och personaladministrativ verksamhet
 • RA-FS 2012:6: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:2) och allmänna råd om handlingar på mikrofilm
 • RA-FS 2016:1: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:4) och allmänna råd om tekniska krav och certifiering
 • RA-FS 2012:8: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:4) och allmänna råd om tekniska krav och certifiering
 • RA-FS 2013:2: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om analoga ljud- och videoupptagningar på magnetband
 • RA-FS 2012:1: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:1) och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter1
 • RA-FS 2012:7: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:3) och allmänna råd om handlingar på ritfilm och reprografisk film
 • RA-FS 2015:4: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:4) och allmänna råd om tekniska krav och certifiering

Bilaga

Myndighet eller beslutande församling Mottagande organ inom Svenska kyrkan
Kyrkokommunala myndigheter på lokal nivå Motsvarande församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan
Kyrkokommunala myndigheter på regional nivå Motsvarande stift inom Svenska kyrkan
Svenska kyrkans beslutande församlingar: - på lokal nivå Motsvarande församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan
- på regional nivå - kyrkomötet Pastor Motsvarande stift inom Svenska kyrkan Svenska kyrkan Församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan som motsvarar den där pastor funnits
Pastorsämbetet Församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan som motsvarar den där pastorsämbetet funnits
Kyrkoherde Församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan som motsvarar den där kyrkoherden funnits
Kontraktsprost Församling, kyrklig samfällighet eller stift inom Svenska kyrkan som motsvarar den församling eller kyrkliga samfällighet eller det stift där kontraktsprosten funnits
Biskop Stift inom Svenska kyrkan som motsvarar det där biskopen funnits
Domkapitel Stift inom Svenska kyrkan som motsvarar det där domkapitlet funnits
Domkyrkorådet i Lund Svenska kyrkan
Kyrkofondens styrelse Svenska kyrkan
Kyrkomötets besvärsnämnd Svenska kyrkan
Ansvarsnämnden för biskopar Svenska kyrkan
Svenska kyrkans centralstyrelse Svenska kyrkan

Ändringar

Förordning (1999:976) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring

Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2009:1595) om ändring i förordningen (1999:976) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-01-01