RA-FS 2015:4

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:4) och allmänna råd om tekniska krav och certifiering

1

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter

(RA-FS 2006:4) och allmänna råd om tekniska krav

och certifiering;

beslutade den 24 juni 2015.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 2 och 11 §§ arkivförordningen

(1991:446), 2 § förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna

handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring samt 2 § förord-

ningen (1999:976) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska

kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, dels att 5 kap.

7 § ska ha följande lydelse, dels att det i föreskrifterna ska införas en ny para-

graf, 5 kap. 6 a §, samt närmast före 5 kap. 6 a § en ny rubrik av följande ly-

delse.

5 kap. Tekniska krav för handlingar på mikrofilm

Tekniska krav för förvaringsmedel

6 a §

Förvaringsmedel av kartong ska vara tillverkat av material som med

godkänt resultat har genomgått prövningsmetoden PAT i enlighet med SS-

ISO 18916:2011, Material för bilder – Framkallade filmer, plåtar och pap-

persbilder – Photographic activity test (PAT) för förvaringsmaterial, utgåva 1.

Allmänna råd: Ett godkänt PAT-resultat innebär inte med automatik att mate-

rialet är lämpligt för långtidsbevarande av fotografiskt material. För detta

ändamål bör materialet även uppfylla kraven i SS-ISO 18902:2011, Material

för bilder – Framkallade filmer, plåtar och pappersbilder – Omslag och behål-

lare för långtidsförvaring, utgåva 2, avsnitt 4, punkterna 4.1 och 4.2.

Märkning av förvaringsmedel

7 §

1

För självhäftande etiketter gäller föreskrifterna för pappershandlingar

i 4 kap. 16 §.

Denna föreskrift träder i kraft den 1 augusti 2015.

BJÖRN JORDELL

Martin Pålsson

1 Senaste lydelse RA-FS 2012:8.

RA-FS 2015:4

Utkom från trycket

den 9 juli 2015

Elanders Sverige AB, 2015