RPSFS 1999:1

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om omhändertagande av körkort, körkortstillstånd och traktorkort, om medgivande att trots omhändertagandet köra körkorts- eller traktorkortspliktigt fordon samt om omhändertagande av taxiförarlegitimation

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: bitr. chefsjuristen Lars Sjöström

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om omhändertagande av körkort, körkortstillstånd och traktorkort, om medgivande att trots omhändertagandet köra körkorts- eller traktorkortspliktigt fordon samt om omhändertagande av taxiförarlegitimation;

beslutade den 18 januari 1999.

Rikspolisstyrelsen meddelar, med stöd av 8 kap. 2 § körkortsförordningen (1998:980) och 11 kap. 4 § andra stycket yrkestrafikförordningen (1998:779) följande föreskrifter. Dessutom meddelas allmänna råd.

1 Författningsbestämmelser

Bestämmelser om omhändertagande av körkort, körkortstillstånd och traktorkort finns i 5 kap. 2 och 7 §§ körkortslagen (1998:488, KKL). I 5 kap. 7 § andra stycket KKL finns bestämmelser om medgivande att i vissa fall köra fordon trots att ett sådant omhändertagande har skett. Bestämmelser i ämnet finns vidare i körkortsförordningen (1998:980, KKF) samt, vad gäller omhändertagande av taxiförarlegitimation, i 5 kap. 9 § yrkestrafiklagen (1998:490,YTL).

2 Polismyndighetens beslut om omhändertagande av körkort m.m.

Allmänna råd

En polismyndighet bör i arbetsordningen eller i ett särskilt beslut ge poliser i yttre tjänst befogenhet att besluta om och verkställa omhändertagande av körkort, körkortstillstånd och traktorkort i sådana fall som avses i 5 kap. 7 § första stycket 2-4 KKL, att lämna medgivande enligt den nämnda bestämmelsens andra stycke samt att besluta om och verkställa omhändertagande av taxiförarlegitimation enligt 5 kap. 9 § YTL

RPSFS 1999:1 FAP 691-1

Utkom från trycket

den 19 februari 1999

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: bitr. chefsjuristen Lars Sjöström

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om omhändertagande av körkort, körkortstillstånd och traktorkort, om medgivande att trots omhändertagandet köra körkorts- eller traktorkortspliktigt fordon samt om omhändertagande av taxiförarlegitimation;

beslutade den 18 januari 1999.

Rikspolisstyrelsen meddelar, med stöd av 8 kap. 2 § körkortsförordningen (1998:980) och 11 kap. 4 § andra stycket yrkestrafikförordningen (1998:779) följande föreskrifter. Dessutom meddelas allmänna råd.

1 Författningsbestämmelser

Bestämmelser om omhändertagande av körkort, körkortstillstånd och traktorkort finns i 5 kap. 2 och 7 §§ körkortslagen (1998:488, KKL). I 5 kap. 7 § andra stycket KKL finns bestämmelser om medgivande att i vissa fall köra fordon trots att ett sådant omhändertagande har skett. Bestämmelser i ämnet finns vidare i körkortsförordningen (1998:980, KKF) samt, vad gäller omhändertagande av taxiförarlegitimation, i 5 kap. 9 § yrkestrafiklagen (1998:490,YTL).

2 Polismyndighetens beslut om omhändertagande av körkort m.m.

Allmänna råd

En polismyndighet bör i arbetsordningen eller i ett särskilt beslut ge poliser i yttre tjänst befogenhet att besluta om och verkställa omhändertagande av körkort, körkortstillstånd och traktorkort i sådana fall som avses i 5 kap. 7 § första stycket 2-4 KKL, att lämna medgivande enligt den nämnda bestämmelsens andra stycke samt att besluta om och verkställa omhändertagande av taxiförarlegitimation enligt 5 kap. 9 § YTL

RPSFS 1999:1 FAP 691-1

Utkom från trycket

den 19 februari 1999

RPSFS 1999:1

3 Utbildning av poliser

Föreskrifter

3.1 En polismyndighet skall se till att de poliser som har befogenhet att be-

sluta i frågor om omhändertagande av körkort, körkortstillstånd, traktorkort och taxiförarlegitimation har genomgått en särskild utbildning avseende bestämmelserna om återkallelse och omhändertagande i KKL, KKF, YTL och YTF. Utbildningen skall även avse dokumentation av beslut om sådana omhändertaganden.

3.2 Vid utbildningen bör särskilt belysas den praxis som utvecklats i

fråga om återkallelse av körkort, körkortstillstånd, traktorkort och taxiförarlegitimation.

4 Dokumentation av polismyndighetens beslut

4.1 För dokumentation av beslut om omhändertagande av körkort, körkorts-

tillstånd och traktorkort och av medgivande enligt 5 kap. 7 § andra stycket KKL samt omhändertagande av taxiförarlegitimation skall användas blankett RPS 691.1.1-3 "Beslut om omhändertagande av körkort och traktorkor m.m."

Exemplar nr 1 i blankettsetet jämte körkortet, körkortstillståndet, traktorkortet eller taxiförarlegitimationen och föreliggande utredning skall skyndsamt översändas till länsstyrelsen i det län där innehavaren är folkbokförd. Om körkortet redan är återkallat, skall blanketten och körkortet i stället sändas till den länsstyrelse som återkallat körkortet. Exemplar nr 2 skall lämnas till körkortshavaren.

4.2 De omständigheter som har föranlett omhändertagandet av kör-

kortet, körkortstillståndet, traktorkortet eller taxiförarlegitimationen och föreliggande utredning i sådana fall som avses i 5 kap. 7 § första stycket 2 och 3 KKL samt 5 kap. 9 § YTL bör redovisas så noggrant att redovisningen utan vidare komplettering kan ligga till grund för länsstyrelsens vidare handläggning av ärendet.

RPSFS 1999:1

3 Utbildning av poliser

Föreskrifter

3.1 En polismyndighet skall se till att de poliser som har befogenhet att be-

sluta i frågor om omhändertagande av körkort, körkortstillstånd, traktorkort och taxiförarlegitimation har genomgått en särskild utbildning avseende bestämmelserna om återkallelse och omhändertagande i KKL, KKF, YTL och YTF. Utbildningen skall även avse dokumentation av beslut om sådana omhändertaganden.

Allmänna råd

3.2 Vid utbildningen bör särskilt belysas den praxis som utvecklats i

fråga om återkallelse av körkort, körkortstillstånd, traktorkort och taxiförarlegitimation.

4 Dokumentation av polismyndighetens beslut

Föreskrifter

4.1 För dokumentation av beslut om omhändertagande av körkort, körkorts-

tillstånd och traktorkort och av medgivande enligt 5 kap. 7 § andra stycket KKL samt omhändertagande av taxiförarlegitimation skall användas blankett RPS 691.1.1-3 "Beslut om omhändertagande av körkort och traktorkor m.m."

Exemplar nr 1 i blankettsetet jämte körkortet, körkortstillståndet, traktorkortet eller taxiförarlegitimationen och föreliggande utredning skall skyndsamt översändas till länsstyrelsen i det län där innehavaren är folkbokförd. Om körkortet redan är återkallat, skall blanketten och körkortet i stället sändas till den länsstyrelse som återkallat körkortet. Exemplar nr 2 skall lämnas till körkortshavaren.

Allmänna råd

4.2 De omständigheter som har föranlett omhändertagandet av kör-

kortet, körkortstillståndet, traktorkortet eller taxiförarlegitimationen och föreliggande utredning i sådana fall som avses i 5 kap. 7 § första stycket 2 och 3 KKL samt 5 kap. 9 § YTL bör redovisas så noggrant att redovisningen utan vidare komplettering kan ligga till grund för länsstyrelsens vidare handläggning av ärendet.

5 Medgivande att köra fordon

Ett medgivande att köra fordon efter det att körkortet eller traktorkortet har omhändertagits skall gälla under de 48 timmar som infaller närmast efter omhändertagandet. På blanketten skall anges när tidsfristen löper ut.

Föreskrifterna träder i kraft två veckor efter den dag då de enligt uppgift på dem utkom från trycket i Rikspolisstyrelsens författningssamling.

Genom föreskrifterna upphävs Rikspolisstyrelsens föreskrifter om omhändertagande av körkort och traktorkort samt om medgivande att trots omhändertagandet föra körkortspliktigt fordon (RPS FS 1989:16, FAP 691-1). De allmänna råden ersätter Rikspolisstyrelsens allmänna råd i nämnda författning

På Rikspolisstyrelsens vägnar

STEN HECKSCHER

Sven Olof NybergNyberg (Polisbyrån)

RPSFS 1999:1

5 Medgivande att köra fordon

Föreskrifter

Ett medgivande att köra fordon efter det att körkortet eller traktorkortet har omhändertagits skall gälla under de 48 timmar som infaller närmast efter omhändertagandet. På blanketten skall anges när tidsfristen löper ut.

Föreskrifterna träder i kraft två veckor efter den dag då de enligt uppgift på dem utkom från trycket i Rikspolisstyrelsens författningssamling.

Genom föreskrifterna upphävs Rikspolisstyrelsens föreskrifter om omhändertagande av körkort och traktorkort samt om medgivande att trots omhändertagandet föra körkortspliktigt fordon (RPS FS 1989:16, FAP 691-1). De allmänna råden ersätter Rikspolisstyrelsens allmänna råd i nämnda författning

På Rikspolisstyrelsens vägnar

STEN HECKSCHER

Sven Olof NybergNyberg (Polisbyrån)