RPSFS 1999:4

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd RPSFS 1999:4 om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i FAP 333-3 trafiken

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: bitr. chefsjuristen Lars Sjöström

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken;

beslutade den 18 oktober 1999.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av förordningen ( 1999:221 ) om föreskrifter rörande ögonundersökning samt 3 § andra stycket polisutbildningsförordningen (1999:740) och beslutar följande allmänna råd.

Vem får besluta om och genomföra ögonundersökning?

1 § 1 § Endast en polis som med godkänt resultat har genomgått särskild

utbildning får besluta om och genomföra ögonundersökning.

Hur genomförs undersökningen?

2 § 2 § Undersökningen får endast avse ögonens utseende och funktion med

avseende på bl.a. eventuella ofrivilliga ryckningar i ögonen (nystagmus), förmågan att korsa dem samt pupillernas storlek och reaktion på ljus.

Vilken pupillometer får användas?

3 § 3 § Endast pupillometer som godkänts av Rikspolisstyrelsen får användas.

Godkänd pupillometer framgår av bilaga 1.

Hur skall ögonundersökningen dokumenteras?

4 § 4 § Om ögonundersökningen har lett till att skälig misstanke om brott upp-

kommit, skall den polis som genomfört undersökningen dokumentera sina iakttagelser på Rikspolisstyrelsens blankett 411.2

Allmänna råd

Om skälig misstanke inte har uppkommit och den undersökte begär att protokoll skall upprättas, bör blankett som fotokopieras från förlaga enligt bilaga 2 användas.

RPSFS 1999:4 FAP 333-3

Utkom från trycket

den 25 november 1999

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: bitr. chefsjuristen Lars Sjöström

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken;

beslutade den 18 oktober 1999.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av förordningen ( 1999:221 ) om föreskrifter rörande ögonundersökning samt 3 § andra stycket polisutbildningsförordningen (1999:740) och beslutar följande allmänna råd.

Vem får besluta om och genomföra ögonundersökning?

1 § 1 § Endast en polis som med godkänt resultat har genomgått särskild

utbildning får besluta om och genomföra ögonundersökning.

Hur genomförs undersökningen?

2 § 2 § Undersökningen får endast avse ögonens utseende och funktion med

avseende på bl.a. eventuella ofrivilliga ryckningar i ögonen (nystagmus), förmågan att korsa dem samt pupillernas storlek och reaktion på ljus.

Vilken pupillometer får användas?

3 § 3 § Endast pupillometer som godkänts av Rikspolisstyrelsen får användas.

Godkänd pupillometer framgår av bilaga 1.

Hur skall ögonundersökningen dokumenteras?

4 § 4 § Om ögonundersökningen har lett till att skälig misstanke om brott upp-

kommit, skall den polis som genomfört undersökningen dokumentera sina iakttagelser på Rikspolisstyrelsens blankett 411.2

Allmänna råd

Om skälig misstanke inte har uppkommit och den undersökte begär att protokoll skall upprättas, bör blankett som fotokopieras från förlaga enligt bilaga 2 användas.

RPSFS 1999:4 FAP 333-3

Utkom från trycket

den 25 november 1999

2

RPSFS 1999:4

Bevis om ögonundersökning

Bevis om utförd ögonundersökning enligt bestämmelserna i 4 § lagen ( 1999:216 ) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken bör utfärdas på blankett som fotokopieras från förlaga enligt bilaga 3.

Vilken utbildning skall polismyndigheten bedriva?

5 § 5 § Polismyndigheten skall bedriva utbildning för poliser i drogtecken och

symptom. Utbildningen skall ledas av en person som med godkänt resultat har genomgått Rikspolisstyrelsens utbildning till instruktör i ämnet.

Allmänna råd

Kvalitetskontroll

För att bibehålla en hög kunskapsnivå hos de personer som utbildats bör de genom polismyndighetens försorg ges möjlighet att fortlöpande underhålla och utveckla sina kunskaper på området.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 december 1999

Bilagor: Pupillometer

bilaga 1

Protokoll över ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken

bilaga 2

Bevis om ögonundersökning bilaga 3

På Rikspolisstyrelsens vägnar

STEN HECKSCHER

Lennart Bernhardsson (Polisbyrån)

2

RPSFS 1999:4

Bevis om ögonundersökning

Bevis om utförd ögonundersökning enligt bestämmelserna i 4 § lagen ( 1999:216 ) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken bör utfärdas på blankett som fotokopieras från förlaga enligt bilaga 3.

Vilken utbildning skall polismyndigheten bedriva?

5 § 5 § Polismyndigheten skall bedriva utbildning för poliser i drogtecken och

symptom. Utbildningen skall ledas av en person som med godkänt resultat har genomgått Rikspolisstyrelsens utbildning till instruktör i ämnet.

Allmänna råd

Kvalitetskontroll

För att bibehålla en hög kunskapsnivå hos de personer som utbildats bör de genom polismyndighetens försorg ges möjlighet att fortlöpande underhålla och utveckla sina kunskaper på området.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 december 1999

Bilagor: Pupillometer

bilaga 1

Protokoll över ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken

bilaga 2

Bevis om ögonundersökning bilaga 3

På Rikspolisstyrelsens vägnar

STEN HECKSCHER

Lennart Bernhardsson (Polisbyrån)

3

RPSFS 1999:4

Bilaga 1

3

RPSFS 1999:4

Bilaga 1

4

RPSFS 1999:4

Bilaga 1

5

Bilaga 2

5

RPSFS 1999:4

Bilaga 2

6

Bilaga 3

6

RPSFS 1999:4

Bilaga 3