Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1999-04-15
Ändring införd
SFS 1999:216 i lydelse enligt SFS 2022:375
Ikraft
1999-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag avser undersökning av en persons ögon och ögonrörelser i syfte att ta reda på om personen är påverkad av något annat medel än alkohol.

2 §  En ögonundersökning enligt denna lag får göras på förare av ett motordrivet fordon samt på förare av ett maskindrivet fordon på järnväg, tunnelbana eller spårväg om det kan misstänkas att föraren gjort sig skyldig till brott som avses i 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 7 kap.2 eller 4 §järnvägssäkerhetslagen (2022:367), 8 kap.2 eller 4 § lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem eller till något annat brott på vilket fängelse kan följa och som har begåtts i samband med framförandet av fordonet.

[S2]En ögonundersökning får även göras på den som manövrerar ett luftfartyg eller i övrigt ombord på ett luftfartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för flygsäkerheten eller som utövar tjänst som avses i 6 kap. 20 § luftfartslagen (2010:500), om det kan misstänkas att personen gjort sig skyldig till brott som avses i 13 kap. 2 § luftfartslagen eller till något annat brott på vilket fängelse kan följa och som har begåtts i samband med manövrerandet, fullgörandet av uppgiften eller utövandet av tjänsten.

[S3]Undersökningen enligt första eller andra stycket får genomföras endast om den kan ha betydelse för utredningen om brottet. Lag (2022:375).

Prop. 2021/22:83: I första stycket ändras begreppet spårfordon till fordon. Vidare införs en hänvisning till 7 kap. 2 eller 4 § järnvägssäkerhetslagen och 8 kap. 2 eller

4 § lagen om nationella järnvägssystem.

Övervägandena finns i avsnitt 22.

3 §  En ögonundersökning enligt denna lag får endast omfatta yttre iakttagelser av ögonens utseende och funktion. Som hjälpmedel vid undersökningen får pupillometer, penna eller annat liknande föremål samt mindre ljuskälla användas.

4 §  En ögonundersökning enligt denna lag genomförs av

  1. en polisman, eller
  2. en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen, om misstanken gäller brott som avses i 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

[S2]En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen som ska genomföra en ögonundersökning har samma befogenhet som en polisman har enligt 22 § polislagen (1984:387) att stoppa ett fordon.

[S3]Undersökningen ska göras på ett sätt som inte utsätter den som undersöks för allmän uppmärksamhet. Om särskilda skäl inte föranleder något annat, ska undersökningen genomföras i ett täckt fordon eller inomhus i ett avskilt rum. Om den undersökte begär det ska det föras ett protokoll vid undersökningen och utfärdas ett bevis om utförd åtgärd. Lag (2008:328).

Prop. 2007/08:53: Paragrafen innehåller bestämmelser om vem som får göra en ögonundersökning enligt lagen och hur undersökningen ska gå till. Ögonundersökning får enligt 2 § göras på förare av motordrivet fordon samt på förare av maskindrivet spårfordon på järnväg, tunnelbana eller spårväg vid misstanke om vissa trafiknykterhetsbrott. Frågan om ögonundersökning har behandlats i avsnitt 7.1.

5 §  Blodprov får tas på den som är skyldig att genomgå en ögonundersökning även om det inte finns förutsättningar för det enligt 28 kap. 12 § rättegångsbalken, om han eller hon

  1. vägrar att medverka till ögonundersökning, eller
  2. inte kan genomgå sådan undersökning på grund av att han eller hon varit inblandad i en trafikolycka. Lag (2008:328).

6 §  För ögonundersökning som avses i denna lag skall 28 kap. 13 § rättegångsbalken inte gälla.

Ändringar

Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken

Förarbeten
Rskr. 1998/99:166, Prop. 1998/99:43, Bet. 1998/99:JuU15
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2004:525) om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken

Förarbeten
Rskr. 2003/04:258, Prop. 2003/04:123, Bet. 2003/04:TU14
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2008:328) om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken

Förarbeten
Rskr. 2007/08:188, Prop. 2007/08:53, Bet. 2007/08:JuU26
Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2010:518) om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken

Förarbeten
Rskr. 2009/10:295, Prop. 2009/10:95, Bet. 2009/10:CU15
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2022:375) om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken

Förarbeten
Rskr. 2021/22:229, Prop. 2021/22:83, Bet. 2021/22:TU9
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2022-06-01