RPSFS 2000:26

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utförande och besiktning av skjutbana

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utförande och besiktning av skjutbana;

beslutade den 23 maj 2000.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av förordningen ( 1993:1635 ) med bemyndigande för Rikspolisstyrelsen att meddela föreskrifter om motorsport och om utförande och besiktning av skjutbana samt beslutar följande allmänna råd.

1 kap. Definitioner m.m.

1 § 1 § Med skjutbana avses en permanent anläggning utom- eller inomhus

som används för utbildnings-, övnings- eller tävlingsskytte. En anläggning anses permanent då den är utrustad med fast eller rörlig anordning för uppställning av mål och markerad plats för skytt.

Med skjutbana avses också en anläggning inom ett tivoliområde där skjutvapen som laddas med projektiler används (jfr. RPSFS 2000:25, FAP 513-1).

Dessa föreskrifter gäller inte skjutbanor som hör till Försvarsmakten.

2 kap. Utförande och besiktning

1 § 1 § En skjutbana skall vara anlagd så att den erbjuder god säkerhet för per-

soner som använder anläggningen eller som annars vistas på eller i närheten av den.

Därutöver skall krav enligt plan- och bygglagen (1987:10) samt miljöbalken vara uppfyllda.

För en skjutbana inom ett tivoliområde skall även krav i Svensk Standard SS 767 70 01 Tivolianordningar vara uppfyllda.

Allmänna råd

Skjutbanan bör uppfylla de krav som anges i Svenska Kommunförbundets faktablad Skjutbanor 1991-11-01 och Säkerhetsinstruktion för vapen och ammunition m.m. Frivilliga skytterörelsen (Säk I Friv skytte).

RPSFS 2000:26 FAP 525-1

Utkom från trycket

den 21 juni 2000

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utförande och besiktning av skjutbana;

beslutade den 23 maj 2000.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av förordningen ( 1993:1635 ) med bemyndigande för Rikspolisstyrelsen att meddela föreskrifter om motorsport och om utförande och besiktning av skjutbana samt beslutar följande allmänna råd.

1 kap. Definitioner m.m.

1 § 1 § Med skjutbana avses en permanent anläggning utom- eller inomhus

som används för utbildnings-, övnings- eller tävlingsskytte. En anläggning anses permanent då den är utrustad med fast eller rörlig anordning för uppställning av mål och markerad plats för skytt.

Med skjutbana avses också en anläggning inom ett tivoliområde där skjutvapen som laddas med projektiler används (jfr. RPSFS 2000:25, FAP 513-1).

Dessa föreskrifter gäller inte skjutbanor som hör till Försvarsmakten.

2 kap. Utförande och besiktning

1 § 1 § En skjutbana skall vara anlagd så att den erbjuder god säkerhet för per-

soner som använder anläggningen eller som annars vistas på eller i närheten av den.

Därutöver skall krav enligt plan- och bygglagen (1987:10) samt miljöbalken vara uppfyllda.

För en skjutbana inom ett tivoliområde skall även krav i Svensk Standard SS 767 70 01 Tivolianordningar vara uppfyllda.

Allmänna råd

Skjutbanan bör uppfylla de krav som anges i Svenska Kommunförbundets faktablad Skjutbanor 1991-11-01 och Säkerhetsinstruktion för vapen och ammunition m.m. Frivilliga skytterörelsen (Säk I Friv skytte).

RPSFS 2000:26 FAP 525-1

Utkom från trycket

den 21 juni 2000

RPSFS 2000:26

2 § 2 § Besiktning av en skjutbana skall omfatta kontroll av anläggningens sä-

kerhet enligt 1 § första stycket.

3 § 3 § Besiktning skall utföras av en polismyndighet.

4 § 4 § Första besiktning av en skjutbana skall ske innan den tas i bruk första

gången. En första besiktning skall omfatta kontroll av att anläggningen uppfyller kraven enligt 1 §.

5 § 5 § Revisionsbesiktning skall ske då skjutbanan har förändrats från säker-

hetssynpunkt i förhållande till den första besiktningen. Vid revisionsbesiktningen skall samma kontroll genomföras som den som görs vid den första besiktningen.

6 § 6 § Återkommande besiktning skall omfatta kontroll av att skjutbanan med

hänsyn till förslitning eller annan förändring fortfarande uppfyller de krav som anges i 1 §. Den skall ske senast fem år efter första besiktning eller revisionsbesiktning och därefter minst vart femte år.

Vad som sägs i första stycket gäller även en skjutbana inom ett tivoliområde för vilket det krävs bygglov för att anordna nöjespark enligt 8 kap. 2 § första stycket 1 plan- och bygglagen (1987:10) . För en skjutbana inom ett annat tivoliområde skall besiktning enligt första stycket ske årligen.

Av Försvarsmaktens riktlinjer för statens skytteombud (TFG 900056) framgår att statens skytteombud (SSO) skall biträda polismyndigheten vid besiktning. SSO:s yttrande till polismyndigheten redovisas genom ett besiktningsprotokoll. Av detta framgår om anläggningen uppfyller erforderliga krav enligt 1 §.

3 kap. Tillstånd

1 § 1 § Tillstånd enligt 3 kap. 6 § tredje stycket ordningslagen (1993:1617)

krävs för en skjutbana som är avsedd för skytte med sådana skjutvapen som är tillståndspliktiga enligt vapenlagen (1996:67) och för en skjutbana inom ett tivoliområde.

RPSFS 2000:26

2 § 2 § Besiktning av en skjutbana skall omfatta kontroll av anläggningens sä-

kerhet enligt 1 § första stycket.

3 § 3 § Besiktning skall utföras av en polismyndighet.

4 § 4 § Första besiktning av en skjutbana skall ske innan den tas i bruk första

gången. En första besiktning skall omfatta kontroll av att anläggningen uppfyller kraven enligt 1 §.

5 § 5 § Revisionsbesiktning skall ske då skjutbanan har förändrats från säker-

hetssynpunkt i förhållande till den första besiktningen. Vid revisionsbesiktningen skall samma kontroll genomföras som den som görs vid den första besiktningen.

6 § 6 § Återkommande besiktning skall omfatta kontroll av att skjutbanan med

hänsyn till förslitning eller annan förändring fortfarande uppfyller de krav som anges i 1 §. Den skall ske senast fem år efter första besiktning eller revisionsbesiktning och därefter minst vart femte år.

Vad som sägs i första stycket gäller även en skjutbana inom ett tivoliområde för vilket det krävs bygglov för att anordna nöjespark enligt 8 kap. 2 § första stycket 1 plan- och bygglagen (1987:10) . För en skjutbana inom ett annat tivoliområde skall besiktning enligt första stycket ske årligen.

Allmänna råd

Av Försvarsmaktens riktlinjer för statens skytteombud (TFG 900056) framgår att statens skytteombud (SSO) skall biträda polismyndigheten vid besiktning. SSO:s yttrande till polismyndigheten redovisas genom ett besiktningsprotokoll. Av detta framgår om anläggningen uppfyller erforderliga krav enligt 1 §.

3 kap. Tillstånd

1 § 1 § Tillstånd enligt 3 kap. 6 § tredje stycket ordningslagen (1993:1617)

krävs för en skjutbana som är avsedd för skytte med sådana skjutvapen som är tillståndspliktiga enligt vapenlagen (1996:67) och för en skjutbana inom ett tivoliområde.

RPSFS 2000:26

Allmänna råd

Privat plats för inskjutning av vapen bör inte anses som en tillståndspliktig skjutbana enligt 3 kap. 6 § tredje stycket ordningslagen (1993:1617) , om skyttet bedrivs av den som disponerar platsen eller av andra i hans närvaro och om platsen inte ligger inom detaljplanelagt område.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2000, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utförande och besiktning av skjutbana (RPSFS 1997:3, FAP 525-1) skall upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

STEN HECKSCHER

Anne-Marie Niklason (Rättssekretariatet)

RPSFS 2000:26

Allmänna råd

Privat plats för inskjutning av vapen bör inte anses som en tillståndspliktig skjutbana enligt 3 kap. 6 § tredje stycket ordningslagen (1993:1617) , om skyttet bedrivs av den som disponerar platsen eller av andra i hans närvaro och om platsen inte ligger inom detaljplanelagt område.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2000, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utförande och besiktning av skjutbana (RPSFS 1997:3, FAP 525-1) skall upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

STEN HECKSCHER

Anne-Marie Niklason (Rättssekretariatet)