SJVFS 1994:22

Statens jordbruksverks föreskrifter om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd;

beslutade den 10 februari 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3, 6, 8, 14 och 16 §§

utsädesförordningen (1993:1375)1 och 7 § förordningen (1988:860) med

instruktion för Statens utsädeskontroll, följande.

SJVFS 1994:22

Saknr U 39

Utkom från trycket

den 24 februari 1994

INLEDNING

1 § Grundläggande bestämmelser om certifiering m.m. av utsäde finns

dels i utsädeslagen (1976:298), dels i utsädesförordningen (1993:1375).

DEFINITIONER

2 § I dessa föreskrifter förstås med

1. Utsäde: frö för sådd, av de i bilagorna 1 och 2 nämnda arterna.

2. Bruksutsäde: utsäde som inte skall användas för vidare uppförök-

ning.

3. Förädlarmaterial (F-material): utsäde av en förädlad sort, som

används av förädlaren eller dennes representant för upprätthållande av

sorten eller för framställning av stamutsäde.

4. Stamutsäde (utsädesklass A): utsäde som under ansvar av förädlaren

eller dennes representant är framställt från F-material och som uppfyller

de i bilagorna 1 eller 2 angivna kraven för stamutsäde samt är avsett för

framställning av basutsäde.

5. Basutsäde (utsädesklass B)

a) Andra sorter än hybridsorter av råg: utsäde som är framställt

från stamutsäde som levererats från förädlaren eller dennes representant,

eller på förädlarens begäran är framställt från F-material som uppfyller

kraven för stamutsäde, och som uppfyller de i bilagorna 1 eller 2 angivna

kraven för basutsäde samt är avsett för framställning av certifikatutsäde.

------------------------

1Jfr EES-avtalet bilaga I avsnitt III och rådets direktiv 66/402/EEG (EGT nr 125,

11.7.1966, s. 2309/66) m.fl.

SJVFS 1994:22

Saknr U 39

2

b) Hybridsorter av råg: utsäde som under ansvar av förädlaren

eller dennes representant är framställt från F-material som uppfyller de i

bilagorna 1 eller 2 angivna kraven för stamutsäde, och som uppfyller de i

bilagorna 1 eller 2 angivna kraven för basutsäde samt är avsett för

framställning av certifikatutsäde.

6. Certifikatutsäde (utsädesklass C) av råg, majs och kanariegräs:

utsäde som är framställt från basutsäde, eller på förädlarens begäran från

stamutsäde, och som uppfyller de i bilagorna 1 eller 2 angivna kraven för

certifikatutsäde och är avsett för användning som bruksutsäde.

7. Certifikatutsäde av första generationen (utsädesklass C1) av korn,

havre, vete och rågvete: utsäde som är framställt från basutsäde, eller på

förädlarens begäran från stamutsäde, och som uppfyller de i bilagorna

1 eller 2 angivna kraven för certifikatutsäde C1 samt är avsett för

framställning av certifikatutsäde av andra generationen eller för an-

vändning som bruksutsäde.

8. Certifikatutsäde av andra generationen (utsädesklass C2) av korn,

havre, vete och rågvete: utsäde som är framställt från certifikatutsäde av

första generationen, eller på förädlarens begäran från stamutsäde eller

basutsäde, och som uppfyller de i bilagorna 1 eller 2 angivna kraven för

certifikatutsäde C2 samt är avsett för användning som bruksutsäde.

9. Provtagningssäsong: perioden från den 1 juli till och med den

30 juni.

10. Officiella åtgärder: åtgärder som vidtas av Utsädeskontrollen eller

av ett organ som förklarats behörigt av Jordbruksverket.

11. OECD-systemet: de regler som är fastställda av OECD den

10 oktober 1988 för certifiering av utsäde av stråsäd.

GRUNDLÄGGANDE KRAV FÖR CERTIFIERING

Provtagning och partistorlek

3 § Provtagning av utsäde för certifiering skall ske enligt de regler som

fastställts av International Seed Testing Association (ISTA).

Alla utsädespartier för certifiering skall vara officiellt provtagna.

Alla delar av ett parti skall vara åtkomliga för provtagning. Utsäde

som skall betas skall kunna provtas även före betning.

Ett utsädesparti som skall certifieras skall vara enhetligt och dess vikt

får inte överstiga 25 ton. Beträffande kanariegräs får dock utsädespartiets

vikt inte överstiga 10 ton. I båda fallen medges dock att de högsta tillåtna

vikterna får överskridas med högst 5 procent.

SJVFS 1994:22

Saknr U 39

3

Fältbesiktning och sortkontroll

4 § Utsäde för certifiering skall komma från fältbesiktigad och godkänd

utsädesodling. För att godkännas skall utsädesodlingen uppfylla angivna

krav för utsädesodling enligt bilaga 3, och i bilagorna 1 eller 2 angivna

krav på sortkvalitet.

Utöver vad som anges i bilaga 3 krävs för godkännande att odlingen

vid slutlig fältbesiktning befunnits vara fri från flyghavre.

5 § Anmälan av utsädesodling till fältbesiktning skall ske skriftligen till

Utsädeskontrollen.

Utsädeskontrollen skall under vegetationsperioden svara för besiktning

av anmäld areal enligt vad som anges i bilaga 3 samt fastställa

fältavsnittens storlek, antal och fördelning på fält som skall besiktigas.

Besiktning av odling avsedd för produktion av bruksutsäde får utföras

av person som av Utsädeskontrollen auktoriserats för detta ändamål. Areal

som besiktigats av sådan besiktningsman skall genom stickprov

efterkontrolleras av Utsädeskontrollen.

Utsädeskontrollen skall kontrollodla partier som certifieras i klasserna

A, B och C1, samt i klass C och C2 i den omfattning Utsädeskontrollen

anser

erforderligt.

Utsädeskontrollen

skall

i

anslutning

till

kontrollodlingen bedöma om den skall kombineras med laboratorieanalys.

Utsädeskontrollen eller auktoriserad besiktningsman äger tillträde till

odling som anmälts och utför besiktning i för grödan lämpligt utveck-

lingsstadium.

Utsädeskontrollen skall skriftligen underrätta uppdragsgivaren om

resultatet av kontrollodling respektive fältbesiktning.

Frövarukvalitet

6 § Frövarukvaliteten skall undersökas enligt ISTA:s regler, med de

avvikande bestämmelser rörande minsta provvikt för undersökning av

inblandning av antal frön av andra arter som framgår av dessa föreskrifter.

7 § Utsäde får godkännas för certifiering för utsläppande på marknaden i

Sverige, om det vid undersökning av officiellt uttagna prov, uppfyller

kvalitetskraven

1. i bilaga 1 för korn, havre, vete, råg och rågvete,

2. i bilaga 2 för kanariegräs och majs.

Utsäde av korn, havre, vete, råg, rågvete, kanariegräs och majs får

godkännas för certifiering för utförsel till andra länder inom det

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det vid undersökning av

officiellt uttagna prov, uppfyller kvalitetskraven i bilaga 2.

Parti får inte godkännas för certifiering om utsädet enligt det certifie-

rande organets bedömning är otillfredsställande rensat eller inte antas tåla

lagring utan att grobarheten försämras.

SJVFS 1994:22

Saknr U 39

4

Certifiering av art- och sortblandningar

8 § Blandning av utsäde av olika arter får certifieras för användning som

bruksutsäde, om samtliga av blandningens beståndsdelar var för sig

uppfyller certifieringskraven för respektive art. Utsäde av korn, havre,

vete, råg och rågvete i sådan blandning skall uppfylla kraven i bilaga 1.

Blandning av utsäde av olika sorter av samma art får certifieras för

användning som bruksutsäde, om i blandningen ingående partier var för

sig uppfyller kraven i bilaga 1.

Art- och sortblandningar får endast certifieras för utsläppande på

marknaden i Sverige.

Kemiskt behandlat utsäde

9 § Kemiskt behandlat (betat) utsäde får endast certifieras om medlet är

jämnt fördelat på frövaran.

10 § Bestämmelser om emballage och märkning av betat utsäde finns i

Statens jordbruksverks författningssamling. För transport av farligt gods

finns särskilda bestämmelser.

Utlämnande av certifierat utsäde

11 § Certifierat parti skall finnas tillgängligt på platsen för certifieringen

intill dess att undersökningen av kvaliteten visar att kraven, med undantag

för efterkontrollen av sortäkthet och sortrenhet, enligt bilagorna 1 eller 2,

är uppfyllda.

Utan hinder av bestämmelsen i första stycket får Utsädeskontrollen

medge att

1. utsäde för utförsel till land inom det Europeiska ekonomiska samar-

betsområdet lämnas ut innan resultatet av kvalitetsundersökning förelig-

ger, under förutsättning att utlämnandet endast gäller första handelsledet,

2. utsäde lämnas ut till förbrukare inom landet innan resultatet av kvali-

tetsundersökning föreligger.

Meddelande om utsädesparti, som lämnats ut till förbrukare innan

kvaliteten undersökts och som inte uppfyller kvalitetskraven enligt

bilagorna 1 eller 2, skall av Utsädeskontrollen kungöras i Statens

jordbruksverks

författningssamling.

Meddelandet

skall

innehålla

analysresultatet, uppgift om referensnummer, art och sort samt

förpackarens namn och adress. Meddelande om vårsådda arter skall

kungöras under första halvåret och om höstsådda arter under andra

halvåret.

Undantag från krav på grobarhet

12 § Utan hinder av bestämmelserna i 7 § kan Utsädeskontrollen för

certifiering godkänna partier av stamutsäde och basutsäde, som inte

uppfyller de i bilaga 1 angivna kraven avseende grobarhet för korn, havre,

vete, råg och rågvete och motsvarande krav i bilaga 2 för kanariegräs och

SJVFS 1994:22

Saknr U 39

5

majs samt för övriga stråsädesarter för utförsel. Sådant godkännande kan

meddelas under förutsättning att konstaterad grobarhet uppges vid

utsläppandet på marknaden och att utsädet skall användas för fortsatt

uppförökning.

MÄRKNING OCH FÖRSEGLING

13 § Vid utsläppande på marknaden skall varje förpackning vara försedd

med ett officiellt märke med utformning och innehåll som uppfyller

kraven i bilaga 4.

Märkningen skall utföras under det certifierande organets kontroll och

utgör ett bevis på att utsädet är certifierat.

Officiellt märke skall vara av självhäftande material, påsytt på för-

packning och av rivbeständigt material eller fäst under plomb.

Certifierat utsäde får även släppas ut på marknaden i ventilsäck med

förtryckt text, om denna är godkänd av Utsädeskontrollen och uppfyller

märkningskraven i bilaga 4. Märkning för nationellt bruk får dock ske

genom påstämpling eller med bläckstråleskrift godkänd av Utsädeskon-

trollen, varvid varje säck skall vara försedd med individuellt löpnummer.

14 § Förpackningar med stamutsäde och basutsäde som godkänts

enligt 12 § skall, utöver kraven i bilaga 4, genom säljarens eller leveran-

törens försorg vara försedda med ett leverantörsmärke på vilket grobar-

heten anges. Dessutom skall på det officiella märket anges att partiets

grobarhet inte uppfyller kraven enligt bilagorna 1 eller 2.

15 § Förpackningar med utsäde av sort som inte är intagen i svensk

sortlista, men som är intagen i Europeiska gemenskapens gemensamma

sortlista för lantbruksväxter eller i nationell sortlista i ett land inom det

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och som skall föras ut till ett

land där den är godkänd, skall utöver kraven i bilaga 4 vara försedda med

ett leverantörsmärke med texten "Utsäde för utförsel".

16 § På förpackningar med utsäde som skall föras ut till ett land inom det

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall uppgifter enligt bilaga 4

även vara angivna på ett officiellt EG-språk, kompletterat med latinskt

namn för arten samt uppgift om betning då utsädet är betat.

SJVFS 1994:22

Saknr U 39

6

17 § Vid certifiering skall varje förpackning förseglas under det certi-

fierande organets kontroll i samband med provtagning och märkning.

Förseglingen skall vara utförd på sådant sätt att den förstörs vid öppnan-

det.

Ommärkning

18 § Ommärkning av ett parti kan göras om resultatet av kvalitetsunder-

sökningen visar att partiet inte uppfyller angivna frövarukvalitetskrav,

men att kvalitetskraven i en lägre klass enligt bilaga 1 är uppfyllda eller

för utförsel att EG:s krav enligt bilaga 2 är uppfyllda. Ommärkningen

skall utföras under det certifierande organets kontroll.

Annullering

19 § Visar resultatet av undersökningen av frövarukvaliteten att utsädet

inte uppfyller kraven enligt bilaga 2, skall märkena under det certifierande

organets kontroll makuleras. Har ventilsäck med förtryckt text använts,

skall säckarna tömmas eller den förtryckta texten avlägsnas under det

certifierande organets kontroll.

Certifieringens varaktighet

20 § Ett utsädesparti får endast släppas ut på marknaden under den

provtagningssäsong då förseglingen ägt rum. Utsäde som provtagits under

perioden från den 1 mars t.o.m. den 30 juni får dock släppas ut på

marknaden fram till årets slut.

Förlängt godkännande av certifierat utsäde kan medges, om partiet

efter provtagning och kontroll av det certifierande organet visar sig

fortfarande uppfylla grobarhetskravet.

Om förlängning medges, skall det certifierande organet utföra nöd-

vändig tilläggsmärkning.

OECD-SYSTEMET

21 § Utsäde för utförsel kan på begäran certifieras enligt OECD:s system,

om sorten i fråga är intagen i OECD:s sortlista eller i den officiella

sortlistan i ett land som är anslutet till detta system, och utsädespartiet

uppfyller de av OECD fastställda kraven.

Vid certifiering enligt OECD-systemet skall Utsädeskontrollen utfärda

certifieringsbevis och märka partiet enligt OECD:s regler.

INFÖRSEL AV UTSÄDE

22 § Införsel av utsäde med en sammanlagd vikt om mer än 100 kg skall

skriftligen anmälas till Utsädeskontrollen. Anmälan skall innehålla uppgift

om:

SJVFS 1994:22

Saknr U 39

7

1. exportland,

2. art,

3. sort,

4. kvantitet,

5. referensnummer, och

6. certifieringsklass.

Om utsädet är certifierat enligt OECD:s system skall anmälan åtfölj-as

av ISTA:s "orange certifikat" eller annat certifikat som är godkänt av EG.

23 § Utsädesparti som förs in i landet skall från exportlandet åtföljas av

ett officiellt dokument vari intygas antingen

1. att partiet är odlat på ett fält som vid fältbesiktning har befunnits

fritt från flyghavre och att ett prov om 1 kg från partiet likaledes har

befunnits fritt från flyghavre, eller

2. att ett prov om 3 kg från partiet har befunnits fritt från flyghavre.

24 § Utsäde får föras in som icke slutligt certifierat utsäde för att certi-

fieras som certifikatutsäde om

1. sorten är intagen i den svenska sortlistan,

2. partiet åtföljs av ett officiellt dokument vari intygas att det är odlat

på ett fält som vid fältbesiktning har befunnits fritt från flyghavre,

3. utsädet härstammar från basutsäde eller certifikatutsäde av första

generationen, och

4. moderpartiet är sortkontrollerat av en myndighet i ett annat land

inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller av en myn-

dighet i ett land som med avseende på certifieringen har godkänts av den

Europeiska gemenskapen som tredje land.

Utsädet skall åtföljas av ett officiellt dokument enligt bilaga 5.

25 § Införsel av ett certifierat utsädesparti av en sort som inte är intagen i

den svenska sortlistan får ske om partiet

1. förs in för uppförökning och hela skörden därefter förs ut ur landet,

2. förs in för rensning och färdigbearbetning och därefter förs ut ur

landet,

3. är odlat som F-material under förädlarens kontroll och förs in för

vidare uppförökning under förädlarrepresentants ansvar, eller

4. förs in för försöksmässig provning, vetenskapligt ändamål eller

urvalsarbete i partier med en högsta nettovikt om 100 kg.

UNDANTAG FRÅN BESTÄMMELSERNA

SJVFS 1994:22

Saknr U 39

8

26 § Om det föreligger särskilda skäl kan Jordbruksverket medge

undantag från föreskrifterna i denna författning.

-------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning träder i kraft den 1 mars 1994, då Lantbruksstyrel-

sens föreskrifter (LSFS 1987:5) för utsädesodling av lantbruksväxter

(utom potatis) och Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1989:26) om

statsplombering av utsäde (utom potatis) skall upphöra att gälla.

För certifiering och märkning före den 1 juli 1994 av under 1993 eller

tidigare producerat utsäde som är avsett för utsläppande på marknaden i

Sverige gäller dock Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1989:26) om

statsplombering av utsäde (utom potatis) i tillämpliga delar.

Därutöver får följande tillämpas för utsläppande på marknaden i

Sverige.

Utsädesodling som hösten 1993 grundats på utsäde statsplomberat i

klass C med högre generationstal än första generationen efter basutsäde

får fram till den 1 november 1994 certifieras i klass C utan generationstal.

Utsäde statsplomberat i klass C med högre generationstal än andra

generationen efter basutsäde, i klass D, E eller U får fram till den 30 juni

1995 ommärkas till klass C utan generationstal, om kravet i 19 § andra

stycket är uppfyllt.

SVANTE ENGLUND

Eva Dahlberg

(Växtodlingsenheten)

SJVFS 1994:22

Saknr U 39

9

Bilaga 1

KVALITETSKRAV FÖR STRÅSÄD UTOM MAJS OCH

KANARIEGRÄS - SVENSKA KRAV

Utsädet skall uppfylla följande krav:

1. Utsädet skall ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet. Högsta tillåtna

inblandning av främmande sort (med undantag för sortblandningar),

konstaterad vid kontrollodling eller laboratorieanalys, framgår av nedan

angiven tabell:

Antalsprocent i respektive klass

Art

A, B

C1

C2

Havre, korn, vete

0,1

0,3

1,0

Rågvete

0,3

1,0

2,0

Övriga arter skall vara sortäkta med hänsyn till art och certifierings-

klass.

SJVFS 1994:22

Saknr U 39

10

2. Utsädet skall i övrigt uppfylla följande krav beträffande renhet,

inblandning av andra arter, grobarhet samt förekomst av mjöldryga.

Provvikt för undersökt mängd av samtliga arter och klasser skall vara

minst 1 kg. Undantag gäller för flyghavreanalys i havre där den under-

sökta mängden skall vara minst 2 kg.

Renhet

Frön av andra arter

Grobarhet

Mjöldryga

Art

Klass

vikt-%

tolerans

st/kg,

totalt a)

högst av stråsäd,

varav enskild stråsädesart

%

tol.

st/kg

Avena sativa

L.

Havre

A, B

99,9

0,3

8

2 varav 1 korn

91 b)

5

2

C1

"

"

10

4 " 2 "

" b)

"

6

C2

"

"

14

8 " 5 "

" b)

"

6

Hordeum

vulgare L.

2-radskorn

A, B

99,9

0,3

8

2 " 1 havre

92

4

2

C1

"

"

10

4 " 2 "

"

"

6

C2

"

"

13

7 " 3 "

"

"

6

6-radskorn

A, B

99,9

0,3

8

2 " högst 1 vete el. råg

90

5

2

C1

"

"

10

4 " " 2 "

"

"

6

C2

"

"

13

7 " " 3 "

"

"

6

Secale

cereale L.

Råg

A, B

99,9

0,3

8

2 " 1 vete

90

5

2 c)

C

"

"

13

7 " 3 "

"

"

6 d)

x Triticosecale

Wittmack

Rågvete

A, B

99,9

0,3

8

2 " 1 "

90

5

2

C1

"

"

10

4 " 2 "

"

"

6

C2

"

"

13

7 " 3 "

"

"

6

Triticum

aestivum L.

emend. Fiori

et Paol.

Vete

A, B

99,9

0,3

8

2 " 1 råg

90

5

2

C1

"

"

10

4 " 2 "

"

"

6

C2

"

"

13

7 " 3 "

"

"

6

Triticum durum

Desf.

Durumvete

A, B

99,9

0,3

8

2 " 1 råg

90

5

2

C1

"

"

10

4 " 2 "

"

"

6

C2

"

"

13

7 " 3 "

"

"

6

SJVFS 1994:22

Saknr U 39

11

Anmärkningar:

a) Varav högst 2 frön av åkerrättika (Raphanus raphanistrum) och/eller klätt (Agrostemma

githago)

b) Beträffande naken havre får grobarheten vara lägst 75% i samtliga certifieringsklasser

c) Basutsäde av hybridråg: om hansterilitet används 12 st/kg, och om hansterilitet inte

används 6 st/kg

d) Certifikatutsäde av hybridråg: 12 st/kg

3. Vattenhalten för samtliga arter får vara högst 16,0%, utom för höstsäd

som provtagits under perioden den 1 mars till och med den 31 juli då

vattenhalten får vara högst 14,0%.

4. Utsädet får ej innehålla frön av flyghavre (Avena fatua, A. sterilis, A.

ludoviciana) eller dårrepe (Lolium temulentum) i den undersökta

mängden.

5. Utsädet får inte vara infekterat med sjukdomar som i hög grad för-

sämrar användbarheten. För nedanstående sjukdomar gäller dock vid

laboratorieanalys av kärnprov följande:

— Kornets flygsot (naket sot), högsta tillåtna halt för godkännande utan

betning

Klass

Antalsprocent i respektive klass

A

0,1

B

0,2

C1

0,3

— Stinksot i höstvete

Högst 500 sporer/gram av vanligt stinksot och dvärgstinksot får

förekomma, därav dock högst 100 sporer/gram av dvärgstinksot. Vid

infektion av enbart dvärgstinksot får högst 100 sporer/gram förekomma.

Vid betning med effektivt medel mot dvärgstinksot tillåts dock högst 500

sporer/gram.

SJVFS 1994:22

Saknr U 39

12

Bilaga 2

KVALITETSKRAV FÖR MAJS OCH KANARIEGRÄS SAMT

ÖVRIGA ARTER AV STRÅSÄD FÖR UTFÖRSEL - EG:S KRAV

Utsädet skall uppfylla följande krav:

1. Utsädet skall ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet. Högsta tillåtna

inblandning av främmande sort (med undantag för sortblandningar),

konstaterad vid kontrollodling eller laboratorieanalys, framgår av nedan

angiven tabell:

Antalsprocent i respektive klass

Art

A, B

C1 C1

C2

Havre, korn, vete

0,1

0,3

1,0

Rågvete

0,3

1,0

2,0

Övriga arter skall vara sortäkta med hänsyn till art och certifierings-

klass.

2. Utsädet skall i övrigt uppfylla följande krav beträffande renhet,

inblandning av andra arter, grobarhet samt förekomst av mjöldryga.

Provvikt för undersökt mängd i samtliga klasser skall vara 0,2 kg för

kanariegräs och beträffande övriga arter 0,5 kg.

Art

Klass

Rent frö

vikt-%

Frön av andra arter st/0,5 kg

varav stråsäd

Grobarhet %

Mjöldryga st/0,5 kg

Havre, korn,

A, B

99,0

4 varav 1 stråsäd a)

85 b)

1

vete, durumvete

C1

98,0

10 " 7 " a)

"

3

C2

"

10 " 7 " a)

"

3

Rågvete

A, B

98,0

4 varav 1 stråsäd a)

85

1

C1

98,0

10 " 7 " a)

"

3

C2

"

10 " 7 " a)

"

3

Råg

A, B

98,0

4 " 1 " a)

85

1 c)

C

"

10 " 7 " a)

"

3 d)

Phalaris

canariensis L.

Kanariegräs

A, B

98,0

4/200 g varav 1 stråsäd

75

1/200 g

C

98,0

10/200 g " 5 "

75

3/200 g

Zea mays L.

Majs

A, B

98,0

0/250 g resp. 0/1000 g e)

90

1/250 g resp.

1/1000 g e)

C

98,0

0/1000 g

"

3/1000 g

SJVFS 1994:22

Saknr U 39

13

Anmärkningar:

a) Varav av andra arter än stråsäd: högst 1 frö av åkerrättika (Raphanus raphanistrum)

och/eller klätt (Agrostemma githago) i klass A och B, resp. 3 frön i klass C, C1 och C2

b) Beträffande naken havre får grobarheten vara lägst 75% i samtliga certifieringsklasser

c) Basutsäde av hybridråg: om hansterilitet används 6 st/0,5 kg, och om hansterilitet inte

används 3 st/0,5 kg

d) Certifikatutsäde av hybridråg: 6 st/0,5 kg

e) Inavlade respektive andra än inavlade linjer

3. Vattenhalten för majs och kanariegräs får vara högst 15,0% och för

övriga arter högst 16,0%.

4. Utsädet får ej innehålla frön av flyghavre (Avena fatua, A. sterilis, A.

ludoviciana) eller dårrepe (Lolium temulentum) i den undersökta

mängden. Undersökt mängd i samtliga klasser skall vara 0,2 kg för

kanariegräs och beträffande övriga arter 0,5 kg. Förekomst av en flyg-

havrekärna i en undersökt mängd och ingen förekomst i därpå följande

extra 0,2 respektive 0,5 kg bedöms som nollresultat totalt.

5. Sjukdomar och skadliga organismer som försämrar utsädets använd-

barhet skall hållas på lägsta möjliga nivå.

SJVFS 1994:22

Saknr U 39

14

Bilaga 3

KRAV PÅ UTSÄDESODLING FÖR CERTIFIERING AV

SKÖRDEN OCH PÅ FÄLTBESIKTNING

Utsädesodling:

1. Förfrukten på fältet får inte vara oförenlig med produktionen av utsäde

av den aktuella grödans art och sort, och fältet skall vara tillräckligt fritt

från plantor som härrör från den tidigare grödan.

2. Grödan skall uppfylla följande krav i fråga om avstånd från angräns-

ande pollenkällor som kan ge upphov till oönskad pollinering:

Gröda

Minsta avstånd

Kanariegräs, råg som ej är hybridråg samt rågvete av

icke självbefruktande sorter:

— för produktion av stam- och basutsäde

— för produktion av certifikatutsäde

Rågvete, självbefruktande sorter:

— för produktion av stam- och basutsäde

— för produktion av certifikatutsäde

Hybridråg:

— för produktion av basutsäde

- om hansterilitet används

- om hansterilitet inte används

— för produktion av certifikatutsäde

Majs

300 m

250 m

50 m

20 m

1 000 m

600 m

500 m

200 m

Ovanstående avstånd kan reduceras om det vid fältbesiktning bedöms

finnas tillräckligt skydd i form av naturliga korsningsbarriärer.

3. Grödan skall ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet eller, för grödor

av en inavlad linje av majs, godtagbar äkthet och renhet med avseende på

dess egenskaper.

Vid produktion av utsäde av hybridsorter av majs skall detsamma även

gälla de ingående komponenternas egenskaper, inklusive hansterilitet eller

återställande av fertilitet.

SJVFS 1994:22

Saknr U 39

15

I synnerhet grödor av kanariegräs, råg och majs skall uppfylla följande

krav:

A. Kanariegräs, råg:

Antalet plantor av den aktuella arten som utgörs av främmande sort får

inte överstiga:

— en per 30 m² vid produktion av basutsäde,

— en per 10 m² vid produktion av certifikatutsäde.

B. Majs:

a) Andelen plantor som utgörs av främmande sort eller avvikande typ i

förhållande till sorten, den inavlade linjen eller komponenten får inte

överstiga:

aa) vid produktion av basutsäde:

i) för inavlade linjer: 0,1%

ii) för enkla hybrider, enskilda komponenter: 0,1%

iii) för populationssorter: 0,5%

bb) vid produktion av certifikatutsäde:

i) komponenter till hybridsorter:

— för inavlade linjer: 0,2%

— för enkla hybrider: 0,2%

— för populationssort: 1,0%

ii) populationssorter: 1,0%.

b) Följande övriga krav skall vara uppfyllda vid produktion av utsäde av

hybridsorter:

aa) hanplantorna skall ge ifrån sig tillräckligt med pollen medan

honplantorna blommar,

bb) hansterilitet skall genomföras där så är lämpligt,

cc) i de fall då 5% eller mer av honplantorna har mottagliga pistill-

märken får andelen honplantor som har gett ifrån sig pollen eller som ger

ifrån sig pollen inte överstiga:

— 1% vid någon officiell fältbesiktning, och

— 2% vid samtliga officiella fältbesiktningar.

Plantor anses ha gett ifrån sig pollen eller ge ifrån sig pollen när

ståndarknapparna har kommit fram ur skärmfjällen på 50 mm eller mer av

vippans mittaxel eller sidor och har gett ifrån sig eller ger ifrån sig pollen.

4. Skadliga organismer, särskilt sotsvampar, som försämrar utsädets

användbarhet skall hållas på lägsta möjliga nivå.

Fältbesiktning:

SJVFS 1994:22

Saknr U 39

16

Uppfyllande av de krav som anges ovan skall kontrolleras genom fält-

besiktning. Dessa fältbesiktningar skall utföras enligt följande:

A. Fältbesiktning skall utföras då grödan är i sådant skick och i ett sådant

utvecklingsstadium att fullgod kontroll är möjlig.

B. Antalet fältbesiktningar skall utgöra

— minst en för durumvete, havre, kanariegräs, korn, råg, rågvete och vete,

och

— för majs under blomningssäsongen minst en för populationssorter och

minst tre för inavlade linjer eller hybrider.

När den aktuella skörden följer på en skörd av majs under det föregående

året eller det innevarande året skall minst en särskild fältbesiktning göras

för att kontrollera att bestämmelserna i punkt 1 i denna bilaga är

uppfyllda.

SJVFS 1994:22

Saknr U 39

17

Bilaga 4

MÄRKNINGSKRAV

1. Märkning av partier och förpackningar

a. Obligatorisk information på officiellt märke, avseende samtliga

utsädesklasser och arter (med undantag för art- eller sortblandningar):

1. Texten "EG:s regler".*

2. Certifieringsorgan och land.

3. Partiets referensnummer samt ev. löpnummer på säckar.

4. Månad och år för officiell försegling.

5. Art.

6. Sort.

7. Utsädesklass.

8. Produktionsland.

9. Netto- eller bruttovikt.

10. För sorter som är hybrider eller inavelslinjer:

a) För basutsäde, om hybriden eller inavelslinjen som utsädet tillhör

har godkänts officiellt: Namnet på den komponent, under vilket den har

godkänts officiellt, och texten "komponent" i fråga om hybrider eller

inavelslinjer som uteslutande är avsedda som komponenter för slutliga

sorter.

b) För basutsäde i övriga fall: Namnet på den komponent som basut-

sädet tillhör (kan anges med kodbeteckning), åtföljt av ett omnämnande av

den slutliga sorten och texten "komponent".

c) För certifikatutsäde: Namnet på den sort som utsädet tillhör, åtföljt

av texten "hybrid".

b. Obligatorisk information på officiellt märke för art- eller sortbland-

ningar:

1. Texten "EG:s regler".*

2. Certifieringsorgan.

3. Partiets referensnummer samt ev. löpnummer på säckar.

4. Månad och år för officiell försegling.

5. Texten "Art- eller sortblandning".

6. Blandningens arter/sorter och deras viktförhållanden.

7. Netto- eller bruttovikt.

8. Texten "Endast för Sverige".

* för svenskproducerat utsäde godkänt enligt bilaga 1.2 anges "EG:s

regler, svenska kvalitetskrav".

2. Särskild märkning

SJVFS 1994:22

Saknr U 39

18

Märkning av F-material, som skall användas för produktion av stamut-

säde.

Det officiella märket skall omfatta följande upplysningar:

1. Art.

2. Sort.

3. Texten "F-material".

4. Referensnummer.

5. Produktionsland.

3. Utformning av officiellt märke

a. Färg:

F-material

Vit

Stamutsäde (klass A)

Vit med violett diagonal rand

Basutsäde (klass B)

Vit

Certifikatutsäde (klass C)

Blå

Certifikatutsäde 1:a generation (klass C1)

Blå

Certifikatutsäde 2:a generation (klass C2)

Röd

Art- eller sortblandningar

Grön

b. Storlek:

Minsta storlek 110 x 67 mm.

SJVFS 1994:22

Saknr U 39

19

Bilaga 5

OFFICIELLT DOKUMENT SOM KRÄVS VID INFÖRSEL AV

ICKE SLUTLIGT CERTIFIERAT UTSÄDE (ENLIGT 24 §)

Dokumentet skall innehålla följande upplysningar:

1. Utställande myndighet.

2. Art, får anges med latinskt namn i förkortad form.

3. Sort.

4. Utsädesklass.

5. Referensnummer för moderparti samt i vilket land certifiering av

sådant parti har skett.

6. Partiets eller odlingens referensnummer.

7. Areal för produktion av aktuellt parti.

8. Skördad mängd och antal förpackningar.

9. Godkänd fältbesiktning.

10. Resultat av ev. föranalyser.