Upphävd författning

Förordning (1988:860) med instruktion för Statens utsädeskontroll

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
SFS 1988:860 i lydelse enligt SFS 1995:1008
Ikraft
1988-08-01
Upphäver
Förordning (1978:249) med instruktion för statens utsädeskontroll
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens utsädeskontroll har hand om den statliga kontrollen och certifieringen av utsäde i den utsträckning det inte är en uppgift för någon annan. Förordning (1993:1377).

2 §  Utsädeskontrollen skall särskilt

 1. utföra laboratorieundersökning och annan undersökning i växthus eller på fält av utsädesvarors kvalitet,
 2. på begäran utföra certifiering av utsäde, samt kvalitetsanalys av foder och kvarnspannmål,
 3. utveckla analysmetoder och förbättra möjligheterna att få fram fullgoda utsädesvaror,
 4. lämna allmänheten råd och anvisningar rörande utsäde,
 5. följa kontrollverksamheten inom och utom landet samt verka för en enhetlig kontroll. Förordning (1993:1377).

3 §  Utsädeskontrollen fastställer avgifter för certifiering av utsäde enligt utsädeslagen (1976:298) samt för annan analys och kontroll. Avgifterna fastställs efter samråd med Riksrevisionsverket. Förordning (1993:1377).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på utsädeskontrollen med undantag av 2, 18 och 30 §§.

Myndighetens ledning

5 §  Utsädeskontrollens direktör är chef för myndigheten. Förordning (1995:1008).

Styrelsen

6 §  Utsädeskontrollens styrelse består av högst åtta personer, direktören medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden, direktören och minst tre av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1995:1008).

Organisation

7 §  Utsädeskontrollen står under tillsyn av Statens jordbruksverk. Verket får meddela föreskrifter för verksamheten. Förordning (1993:1377).

8 §  Inom Utsädeskontrollen finns två enheter. En för certifiering och en kanslienhet. Förordning (1993:879).

Personalföreträdare

9 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på utsädeskontrollen.

Personalansvarsnämnden

10 §  Utsädeskontrollens personalansvarsnämnd består -- förutom av direktören och personalföreträdarna -- av direktörens ställföreträdare och chefen för kanslienheten. Direktören är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. Förordning (1995:1008).

Föreskrifter

11 §  Styrelsen får överlåta till direktören att besluta föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt. Förordning (1995:1008).

Tjänstetillsättning m.m.

12 §  Tjänsten som direktör tillsätts av regeringen efter anmälan av styrelsens ordförande.

[S2]Andra tjänster tillsätts av utsädeskontrollen. Förordning (1995:1008).

13 §  Förordnande att vara direktörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av direktören. Förordning (1995:1008).

14 §  Andra styrelseledamöter än direktören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Förordnande att vara styrelsens ordförande meddelas av regeringen. Styrelsen utser en ledamot att vara vice ordförande. Förordning (1995:1008).

15 §  Bestämmelserna i 3 § 1 anställningsförordningen (1994:373) om chefen för en central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på direktören. Förordning (1995:1008).

Överklagande

16 §  Utsädeskontrollens beslut får överklagas hos Jordbruksverket, om inte något annat följer av andra föreskrifter. Förordning (1993:1377).

Ändringar

Förordning (1988:860) med instruktion för Statens utsädeskontroll

  Ikraftträder
  1988-08-01

Förordning (1992:282) om ändring i förordningen (1988:860) med instruktion för Statens utsädeskontroll

Förordning (1993:879) om ändring i förordningen (1988:860) med instruktion för Statens utsädeskontroll

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1993-07-15

Förordning (1993:1377) om ändring i förordningen (1988:860) med instruktion för Statens utsädeskontroll

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 7, 16 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1377

Förordning (1994:988) om ändring i förordningen (1988:860) med instruktion för Statens utsädeskontroll

  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:1008) om ändring i förordningen (1988:860) med instruktion för Statens utsädeskontroll

Omfattning
ändr. 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§
Ikraftträder
1995-10-01

Ändring, SFS 1996:146

  Omfattning
  upph.