SJVFS 1994:23

Statens jordbruksverks föreskrifter om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter1

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och

fiberväxter 1 ;

beslutade den 10 februari 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3, 6, 8, 14 och 16 §§

utsädesförordningen (1993:1375)2 och 7 § förordningen (1988:860) med

instruktion för Statens utsädeskontroll, följande.

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

Utkom från trycket

den 24 februari 1994

INLEDNING

1 § Grundläggande bestämmelser om certifiering m.m. av utsäde finns

dels i utsädeslagen (1976:298), dels i utsädesförordningen (1993:1375).

DEFINITIONER

2 § I dessa föreskrifter förstås med

1. Utsäde: frö för sådd av de i bilaga 1 punkt 1 nämnda arterna av

beta, foderväxter samt olje- och fiberväxter.

2. Bruksutsäde: utsäde som inte skall användas för vidare

uppförökning.

3. Förädlarmaterial (F-material): utsäde av en förädlad sort, som

används av förädlaren eller dennes representant för upprätthållande av

sorten eller för framställning av stamutsäde eller basutsäde.

4. Stamutsäde (utsädesklass A): utsäde som under ansvar av förädlaren

eller dennes representant är framställt från F-material eller stamutsäde och

som uppfyller de i bilaga 2 angivna kraven för stamutsäde samt är avsett

för framställning av stamutsäde, basutsäde eller certifikatutsäde.

5. Basutsäde (utsädesklass B):

------------------------

1Senaste författningar i ämnet: Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1987:5) för

utsädesodling av lantbruksväxter (utom potatis) och Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS

1989:26) om statsplombering av utsäde (utom potatis).

2Jfr EES-avtalet bilaga I avsnitt III och rådets direktiv 66/400/EEG (EGT nr 125,

11.7.1966, s. 2290/66) m.fl.

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

2

a) Förädlade sorter: utsäde som är framställt från stamutsäde som

levererats från förädlaren eller dennes representant, eller på förädlarens

begäran är framställt från F-material som uppfyller kraven för stamutsäde,

och som uppfyller de i bilaga 2 angivna kraven för basutsäde samt är

avsett för framställning av certifikatutsäde. För hybridsorter inkluderas

utsäde för framställning av såväl hanliga som honliga föräldraplantor.

b) Lokala sorter: utsäde som har framställts under officiell kontroll

från en eller flera gårdar inom ett klart avgränsat ursprungsområde, och

som uppfyller de i bilaga 2 angivna kraven för basutsäde samt är avsett för

framställning av certifikatutsäde.

6. Certifikatutsäde av första generationen (utsädesklass C1): utsäde av

arter enligt bilaga 1 punkt 1, som är framställt från basutsäde, eller på

förädlarens begäran från stamutsäde, och som uppfyller de i bilaga 2

angivna kraven för certifikatutsäde samt är avsett för framställning av

certifikatutsäde av andra generationen eller för användning som bruksut-

säde.

7. Certifikatutsäde av andra generationen (utsädesklass C2): utsäde

av arter enligt bilaga 1 punkt 2, som är framställt från certifikatutsäde av

första generationen, eller på förädlarens begäran från stamutsäde eller

basutsäde, och som uppfyller de i bilaga 2 angivna kraven för certifikat-

utsäde samt är avsett för användning som bruksutsäde.

8. Handelsutsäde: utsäde av foder-, olje- och fiberväxter enligt bilaga

1 punkt 3 som är artäkta och som uppfyller de i bilaga 2 angivna kraven

för handelsutsäde och är avsett för användning som bruksutsäde.

9. Småförpackningar:

a) Utsäde av beta:

EG-småförpackning: en förpackning med utsäde av monogermt

naket frö, med en högsta nettovikt om 2,5 kg, eller precisionsfrö

upp till 100.000 frögyttringar med en nettovikt om högst 10 kg.

b) Utsäde av foderväxter:

I) EG-småförpackning av typ A: en förpackning med

blandning av frö som endast är avsett för grönyteändamål,

med en nettovikt om högst 2 kg.

II) EG-småförpackning av typ B: en förpackning med

certifikatutsäde, handelsutsäde eller blandning av frö av

foderväxter, med en nettovikt om högst 10 kg.

c) Utsäde av alla arter:

S-småförpackning (för utsläppande på marknaden för användning

i Sverige):

I) en förpackning med stamutsäde eller basutsäde, med en

nettovikt om högst 50 kg.

II) en förpackning med certifikat- eller handelsutsäde av

olje- och fiberväxter eller en blandning av frö av foderväxter,

med en nettovikt om högst 25 kg.

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

3

"Specialblandning": en förpackning med en blandning av frö av

foderväxter som har en sammansättning som skiljer sig från

utsädesföretagets ordinarie sortiment, med en nettovikt om högst

25 kg. I de angivna nettovikterna inräknas inte eventuellt innehåll

av pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta

tillsatser.

10. Provtagningssäsong: perioden från den 1 juli till och med den 30

juni.

11. Officiella åtgärder: åtgärder som vidtas av Utsädeskontrollen eller

av ett organ som förklarats behörigt av Jordbruksverket.

12. OECD-systemet: de regler som är fastställda av OECD den

9 och 10 oktober 1988 för certifiering av utsäde av foder-, olje- och

fiberväxter respektive av utsäde av beta.

GRUNDLÄGGANDE KRAV FÖR CERTIFIERING

Provtagning och partistorlek

3 § Provtagning av utsäde för certifiering skall ske enligt de regler som

fastställts av International Seed Testing Association (ISTA).

Alla utsädespartier för certifiering skall vara officiellt provtagna.

Alla delar av ett parti skall vara åtkomliga för provtagning. Utsäde

som skall betas skall kunna provtas även före betning.

Ett utsädesparti som certifieras skall vara enhetligt. Partistorleken för

lupin, åkerböna och ärt får vara högst 25 ton, för beta högst 20 ton och för

övriga arter högst 10 ton. Partiets vikt får dock överstiga angiven

viktgräns med högst 5 procent.

Fältbesiktning och sortkontroll

4 § Utsäde för certifiering skall komma från fältbesiktigad och godkänd

utsädesodling. För att godkännas skall utsädesodlingen uppfylla angivna

krav för utsädesodling enligt bilaga 3, och i bilaga 2 angivna krav på

sortkvalitet.

Utöver vad som anges i bilaga 3 krävs för godkännande att odlingen

vid slutlig fältbesiktning befunnits vara fri från flyghavre.

5 § Anmälan av utsädesodling till fältbesiktning skall ske skriftligen till

Utsädeskontrollen. För fleråriga utsädesodlingar skall anmälan ske varje

år.

Utsädeskontrollen skall under vegetationsperioden svara för besiktning

av anmäld areal enligt vad som anges i bilaga 3 samt fastställa

fältavsnittens storlek, antal och fördelning på fält som skall besiktigas.

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

4

Besiktning av odling avsedd för produktion av bruksutsäde får utföras

av person som av Utsädeskontrollen auktoriserats för detta ändamål. Areal

som besiktigats av sådan besiktningsman skall genom stickprov

efterkontrolleras av Utsädeskontrollen.

Utsädeskontrollen skall kontrollodla partier som certifieras i klasserna

A, B och C1, samt i klass C2 i den omfattning Utsädeskontrollen anser

erforderligt. Utsädeskontrollen skall i anslutning till kontrollodlingen

bedöma om den skall kombineras med laboratorieanalys.

Utsädeskontrollen eller auktoriserad besiktningsman äger tillträde till

odling som anmälts och utför besiktning i för grödan lämpligt utveck-

lingsstadium.

Utsädeskontrollen skall skriftligen underrätta uppdragsgivaren om

resultatet av kontrollodling respektive fältbesiktning.

Frövarukvalitet

6 § Frövarukvaliteten skall undersökas enligt ISTA:s regler, med de

avvikande bestämmelser rörande minsta provvikt för undersökning av

inblandning av antal frön av andra arter som framgår av dessa föreskrifter.

7 § Utsäde får godkännas för certifiering som stamutsäde, basutsäde eller

certifikatutsäde enligt bilaga 1 punkt 1 och 2, om det vid undersökning av

officiellt uttagna prov uppfyller kvalitetskraven i bilaga 2.

För utsläppande på marknaden i Sverige skall utsäde som producerats i

Sverige dock uppfylla de högre kvalitetskrav eller tilläggskrav som anges

i bilaga 2 för sådant utsäde.

Utsäde av de i bilaga 1 punkt 3 nämnda arterna, som är tillräckligt

artäkta, kan utan föregående sortkontroll godkännas för certifiering och

släppas ut på marknaden som handelsutsäde, om utsädet uppfyller

kvalitetskraven i bilaga 2.

Parti får inte godkännas för certifiering om utsädet enligt det certifie-

rande organets bedömning är otillfredsställande rensat eller inte antas tåla

lagring utan att grobarheten försämras.

Certifiering av art- och sortblandningar

8 § Blandning av utsäde av sorter och arter av foderväxter får certifieras

för användning som bruksutsäde, om samtliga av blandningens

beståndsdelar var för sig uppfyller certifieringskraven för respektive art.

Kemiskt behandlat utsäde

9 § Kemiskt behandlat (betat) utsäde får endast certifieras om medlet är

jämnt fördelat på frövaran.

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

5

10 § Bestämmelser om emballage och märkning av betat utsäde finns i

Statens jordbruksverks författningssamling. För transport av farligt gods

finns särskilda bestämmelser.

Utlämnande av certifierat utsäde

11 § Certifierat parti skall finnas tillgängligt på platsen för certifieringen

intill dess att undersökningen av kvaliteten visar att kraven, med undantag

för efterkontrollen av sortäkthet och sortrenhet, enligt bilaga 2 är

uppfyllda.

Utan hinder av bestämmelsen i första stycket får Utsädeskontrollen

medge att

1. utsäde för utförsel till land inom det Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet lämnas ut innan resultatet av kvalitetsundersökning

föreligger, under förutsättning att utlämnandet endast gäller första hand-

elsledet,

2. utsäde av höstraps och höstrybs lämnas ut till förbrukare inom

landet innan resultatet av kvalitetsundersökning föreligger.

Meddelande om utsädesparti, som lämnats ut till förbrukare innan

kvaliteten undersökts och som inte uppfyller kvalitetskraven enligt

bilaga 2, skall av Utsädeskontrollen kungöras i Statens jordbruksverks

författningssamling. Meddelandet skall innehålla analysresultatet, uppgift

om referensnummer, art och sort samt förpackarens namn och adress.

Undantag från krav på grobarhet

12 § Utan hinder av bestämmelserna i 7 § kan Utsädeskontrollen för

certifiering godkänna partier av stamutsäde och basutsäde, som inte

uppfyller de i bilaga 2 angivna kraven avseende grobarhet. Sådant

godkännande kan meddelas under förutsättning att konstaterad grobarhet

uppges vid utsläppandet på marknaden och att utsädet skall användas för

fortsatt uppförökning.

MÄRKNING OCH FÖRSEGLING

13 § Vid utsläppande på marknaden skall varje förpackning, med

undantag för småförpackning, vara försedd med ett officiellt märke med

utformning och innehåll som uppfyller kraven i bilaga 4.

Märkningen skall utföras under det certifierande organets kontroll och

utgör ett bevis på att utsädet är certifierat.

Officiellt märke skall vara av självhäftande material, påsytt på för-

packning och av rivbeständigt material eller fäst under plomb.

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

6

Certifierat utsäde får även släppas ut på marknaden i ventilsäck med

förtryckt text, om denna är godkänd av Utsädeskontrollen och uppfyller

märkningskraven i bilaga 4. Märkning för nationellt bruk får dock ske

genom påstämpling eller med bläckstråleskrift godkänd av Utsädes-

kontrollen, varvid varje säck skall vara försedd med individuellt löp-

nummer.

14 § Förpackningar med stamutsäde och basutsäde som godkänts

enligt 12 § skall, utöver kraven i bilaga 4, genom säljarens eller leveran-

törens försorg vara försedda med ett leverantörsmärke på vilket grobar-

heten anges. Dessutom skall på det officiella märket anges att partiets

grobarhet inte uppfyller kraven enligt bilaga 2.

15 § Förpackningar med utsäde av sort som inte är intagen i svensk

sortlista, men som är intagen i Europeiska gemenskapens gemensamma

sortlista för lantbruksväxter eller i nationell sortlista i ett land inom det

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och som skall föras ut till ett

land där den är godkänd, skall utöver kraven i bilaga 4 vara försedda med

ett leverantörsmärke med texten "Utsäde för utförsel".

16 § På förpackningar med utsäde som skall föras ut till ett land inom det

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall uppgifter enligt bilaga 4

även vara angivna på ett officiellt EG-språk, kompletterat med latinskt

namn för arten samt uppgift om betning då utsädet är betat.

17 § Vid certifiering skall varje förpackning förseglas under det certi-

fierande organets kontroll i samband med provtagning och märkning.

Förseglingen skall vara utförd på sådant sätt att den förstörs vid öppnan-

det.

Annullering

18 § Visar resultatet av undersökningen av frövarukvaliteten att utsädet

inte uppfyller kraven enligt bilaga 2, skall märkena under det certifierande

organets kontroll makuleras. Har ventilsäck med förtryckt text använts,

skall säckarna tömmas eller den förtryckta texten avlägsnas under det

certifierande organets kontroll.

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

7

Certifieringens varaktighet

19 § Ett utsädesparti får släppas ut på marknaden under en period av ett

år efter den månad då förseglingen ägt rum.

Förlängt godkännande av certifierat utsäde kan medges, om partiet

efter provtagning och kontroll av det certifierande organet visar sig

fortfarande uppfylla grobarhetskravet.

Om förlängning medges, skall det certifierande organet utföra nöd-

vändig tilläggsmärkning.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR SMÅFÖRPACKNINGAR

20 § Partier av stam-, bas-, certifikat- och handelsutsäde som godkänts

för certifiering, samt utsädesblandning enligt 8 §, får släppas ut på

marknaden i småförpackningar utan att dessa behöver vara officiellt

märkta och förseglade om de uppfyller märknings- och förseglingskraven i

21 §.

21 § Småförpackningar skall vara märkta med ett leverantörsmärke eller

med en tryckt eller påstämplad text utvändigt på förpackningen, som

uppfyller märkningskraven i bilaga 4. Om förpackningen är genomskinlig

kan märket anbringas inuti förpackningen.

Småförpackningar skall vara förseglade av utsädesföretaget på ett

sådant sätt att förseglingen förstörs vid öppnandet. Återförsegling av

småförpackningar får endast äga rum under det certifierande organets

kontroll.

22 § S-småförpackningar får endast släppas ut på marknaden för

användning i Sverige. Sådana småförpackningar med stam- och basutsäde

får endast släppas ut på marknaden för vidare uppförökning.

23 § Småförpackning av "specialblandning" av sorter eller arter, som var

för sig godkänts för certifiering, får efter beställning från den slutlige

förbrukaren säljas till denne utan krav om särskild märkning.

24 § EG-småförpackning med betutsäde, EG-småförpackningar av typ A

och typ B med foderväxtutsäde och S-småförpackningar får släppas ut på

marknaden fram till utgången av säsongen efter den provtagningssäsong

då partiet godkänts.

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

8

25 § Förlängt godkännande av certifierat utsäde i restpartier av småför-

packningar efter den i 24 § nämnda perioden kan medges av det certifie-

rande organet om ett antal officiellt uttagna prov, ur förpackningar som är

representativa för restpartiet, fortfarande uppfyller kravet på grobarhet.

Om förlängning medges skall utsädesföretaget göra en tilläggsmärkning

som anger det nya sista datumet för utsläppande på marknaden. Sista

datumet för utsläppande på marknaden kan förlängas högst ett år.

26 § Utsädeskontrollen skall kontrollera att kvalitetskrav på utsäde i

småförpackningar samt krav om märkning och försegling av dessa upp-

rätthålls.

Om kontrollen visar att utsäde inte uppfyller kvalitetskraven enligt

bilaga 2 eller märkningsbestämmelserna enligt bilaga 4, skall detta kun-

göras i Utsädeskontrollens årliga meddelande. Meddelandet skall förutom

analysresultatet även innehålla uppgift om referensnummer, art och sort

samt förpackarens namn och adress.

OECD-SYSTEMET

27 § Utsäde för utförsel kan på begäran certifieras enligt OECD:s system,

om sorten i fråga är intagen i OECD:s sortlista eller i den officiella

sortlistan i ett land som är anslutet till detta system, och utsädespartiet

uppfyller de av OECD fastställda kraven.

Vid certifiering enligt OECD-systemet skall Utsädeskontrollen utfärda

certifieringsbevis och märka partiet enligt OECD:s regler.

INFÖRSEL AV UTSÄDE

28 § Införsel av utsädesparti, inklusive EG-småförpackningar, med en

sammanlagd vikt om mer än 25 kg skall skriftligen anmälas till Utsädes-

kontrollen. Anmälan skall innehålla uppgift om

1. exportland,

2. art,

3. sort,

4. kvantitet,

5. referensnummer, och

6. certifieringsklass.

Om utsädet är certifierat enligt OECD:s system skall anmälan åtfölj-as

av ISTA:s "orange certifikat" eller annat certifikat som är godkänt av EG.

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

9

29 § Utsäde får föras in som icke slutligt certifierat utsäde för att certi-

fieras som certifikatutsäde om

1. sorten är intagen i den svenska sortlistan,

2. partiet åtföljs av ett officiellt dokument vari intygas att det är odlat

på ett fält som vid fältbesiktning har befunnits fritt från flyghavre,

3. utsädet härstammar från basutsäde eller certifikatutsäde av första

generationen, och

4. moderpartiet är sortkontrollerat av en myndighet i ett annat land

inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller av en

myndighet i ett land som med avseende på certifieringen har godkänts av

den Europeiska gemenskapen som tredje land.

Utsädet skall åtföljas av ett officiellt dokument enligt bilaga 5.

30 § Införsel av ett certifierat utsädesparti av en sort som inte är intagen i

den svenska sortlistan får ske om partiet

1. förs in för uppförökning och hela skörden därefter förs ut ur

landet,

2. förs in för rensning och färdigbearbetning och därefter förs ut ur

landet,

3. är odlat som F-material under förädlarens kontroll och förs in för

vidare uppförökning under förädlarrepresentants ansvar, eller

4. förs in för försöksmässig provning, vetenskapligt ändamål eller

urvalsarbete i partier med en högsta nettovikt om 50 kg.

UNDANTAG FRÅN BESTÄMMELSERNA

31 § Om det föreligger särskilda skäl kan Jordbruksverket medge

undantag från föreskrifterna i denna författning.

------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning träder i kraft den 1 mars 1994.

För certifiering och märkning före den 1 juli 1994 av under 1993 eller

tidigare producerat utsäde som är avsett för utsläppande på marknaden i

Sverige gäller dock Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1989:26) om

statsplombering av utsäde (utom potatis) i tillämpliga delar.3

------------------------

3Föreskrifterna upphör att gälla vid ikraftträdandet av Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd.

Därjämte får utsäde av lin, sockerbeta, sojaböna, solros, svartsenap

och vallmo fram till den 1 juli 1994 märkas med kvalitetsdeklaration

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

10

enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:100) om

kvalitetsdeklaration vid överlämnande av vissa utsädesvaror4 och, om

sådan märkning har skett, utan certifiering släppas ut på marknaden i

Sverige.

Därutöver får följande tillämpas för utsläppande på marknaden i

Sverige.

Utsädesodling som hösten 1993 grundats på utsäde statsplomberat i

klass C med högre generationstal än första generationen efter basutsäde

får fram till den 1 november 1994 certifieras i klass C utan generationstal.

Utsäde statsplomberat i klass C med högre generationstal än andra

generationen efter basutsäde, D, E eller U får fram till den 30 juni 1995

ommärkas till klass C utan generationstal, om kravet i 19 § andra stycket

är uppfyllt.

SVANTE ENGLUND

Eva Dahlberg

(Växtodlingsenheten)

------------------------

4Genom verkets föreskrifter (SJVFS 1994:21) om ändring i Statens jordbrukverks

föreskrifter (SJVFS 1991:100) om kvalitetsdeklaration vid överlämnande av vissa

utsädesvaror, upphör 3-5 §§ samt rubriken närmast före 3 § i föreskrifterna att gälla den

1 mars 1994.

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

11

Bilaga 1

ARTER OCH CERTIFIERINGSKLASSER

1. Certifiering i klass A, B och certifikatutsäde första generationen (C1):

Betor

Beta vulgaris L. var. altimissa Döll

Sockerbeta

Beta vulgaris L. var. crassa Mansf.

Foderbeta

Foderväxter

- gräs

Agrostis canina L.

Brunven

Agrostis capillaris L.

Rödven

Agrostis gigantea Roth

Storven

Agrostis stolonifera L.

Krypven

Alopecurus pratensis L.

Ängskavle

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. et K.B.

Presl.

Knylhavre

Bromus catharticus Vahl

Plattlosta

Bromus sitchensis Trin.

Alaskagräs

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Bermudagräs

Dactylis glomerata L.

Hundäxing

Festuca arundinacea Schreber

Rörsvingel

Festuca ovina L.

Fårsvingel

Festuca ovina L. var. duriuscula Koch

Hårdsvingel

Festuca pratensis Hudson

Ängssvingel

Festuca rubra L.

Rödsvingel

Festuca pratensis x Lolium multiflorum (x Festulolium)

Festulolium, rajsvingel

Lolium multiflorum Lam.

Italienskt rajgräs, inklusive

westerwoldiskt rajgräs

Lolium perenne L.

Engelskt rajgräs

Lolium x boucheanum Kunth

Hybridrajgräs

Phalaris aquatica L.

-

Phleum bertolonii DC.

Turftimotej

Phleum pratense L.

Timotej

Poa annua L.

Vitgröe

Poa compressa L.

Berggröe

Poa nemoralis L.

Lundgröe

Poa palustris L.

Sengröe

Poa pratensis L.

Ängsgröe

Poa trivialis L.

Kärrgröe

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

Gullhavre

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

12

- baljväxter

Hedysarum coronarium L.

Tuppklöver (sulla)

Lotus corniculatus L.

Käringgigel

Lupinus albus L.

Vitlupin

Lupinus angustifolius L.

Blålupin

Lupinus luteus L.

Gullupin

Medicago lupulina L.

Humlelusern

Medicago sativa L.

Blålusern

Medicago x varia T. Martyn

Lusern

Onobrychis viciifolia Scop.

Esparsett

Pisum sativum L. (partim)

Ärt

Trifolium alexandrinum L.

Alexandrinerklöver

Trifolium hybridum L.

Alsikeklöver

Trifolium incarnatum L.

Blodklöver

Trifolium pratense L.

Rödklöver

Trifolium repens L.

Vitklöver

Trifolium resupinatum L.

Persisk klöver

Trigonella foenum-graecum L.

Bockhornsklöver

Vicia faba L. (partim)

Åkerböna

Vicia pannonica Crantz

Ungersk vicker

Vicia sativa L.

Fodervicker

Vicia villosa Roth

Luddvicker

- övriga arter

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Kålrot

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var.

medullosa + var. viridis L.

Fodermärgkål

Phacelia tanacetifolia Benth.

Honungsört

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Oljerättika

Olje- och fiberväxter

Brassica juncea (L.) Czernj. et Cosson

Sareptasenap

Brassica napus L. (partim)

Raps

Brassica nigra (L.) Koch

Svartsenap

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Rybs

Carum carvi L.

Kummin

Glycine max (L.) Merr.

Sojaböna

Helianthus annuus L.

Solros

Linum usitatissimum L.

Fiberlin, oljelin

Papaver somniferum L.

Vallmo

Sinapis alba L.

Vitsenap

2. Certifiering som certifikatutsäde i andra generationen (C2):

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

13

Art

Tidsbegränsning för certifiering

i klass C2

Dactylis glomerata

Hundäxing

t.o.m. 1/7 1996

Festuca pratensis

Ängssvingel

t.o.m. 1/7 1996

Festuca rubra

Rödsvingel

t.o.m. 1/7 1996

Linum usitatissimum

Lin

-

Phleum pratense

Timotej

t.o.m. 1/7 1996

Pisum sativum

Ärt

t.o.m. 1/7 1995

Poa pratensis

Ängsgröe

t.o.m. 1/7 1996

Trifolium hybridum

Alsikeklöver

t.o.m. 1/7 1996

Trifolium pratense

Rödklöver

t.o.m. 1/7 1996

Trifolium repens

Vitklöver

t.o.m. 1/7 1996

Vicia faba

Åkerböna

t.o.m. 1/7 1995

3. Certifiering som handelsutsäde:

Art

Brassica nigra

Svartsenap

Hedysarum coronarium

Tuppklöver (sulla)

Onobrychis viciifolia

Esparsett

Poa annua

Vitgröe

Trigonella foenum-graecum

Bockhornsklöver

Vicia pannonica

Ungersk vicker

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

14

Bilaga 2

KVALITETSKRAV FÖR UTSÄDE AV BETA, FODER-, OLJE-

OCH FIBERVÄXTER

Utsädet skall uppfylla följande krav:

A. Betutsäde (Beta vulgaris)

1. Utsädet skall ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet.

2. Sjukdomar som försämrar utsädets användbarhet skall hållas på lägsta

möjliga nivå.

3. Utsädet skall i övrigt uppfylla följande krav beträffande renhet och

grobarhet. Undersökt mängd skall vara 500 g.

EG:s krav

Rent frö*

(vikt-%)

Grobarhet,

lägst (% av

frögyttringar eller

rent frö)

Sockerbeta:

- monogermt frö

97

80

- tekniskt monogermt frö (precisionsfrö)

97

75

- multigermt frö av sorter med mer än 85%

diploider

97

73

- annat frö

97

68

Foderbeta:

- multigermt frö av sorter med mer än 85%

diploider, monogermt frö, tekniskt monogermt frö

(precisionsfrö)

97

73

- annat frö

97

68

* Exklusive, i förekommande fall, bekämpningsmedel i pulverform, pelleteringsmedel eller

andra fasta tillsatser.

4. Inblandning av frön av andra arter får inte överstiga 0,3 viktprocent.

5. Andelen avfall i utsädet får inte överstiga 0,5 viktprocent för mono-

germt frö och tekniskt monogermt frö (precisionsfrö). I fråga om pelle-

terat utsäde skall analysen utföras på officiellt tagna prov ur det färdig-

ställda partiet, d.v.s. efter eventuell mekanisk behandling men före

pelletering.

6. Vattenhalten får vara högst 15,0%.

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

15

7. Därutöver krävs för:

a) Monogermt frö:

Minst 90% av grodda frögyttringar får ge endast en groddplanta.

Andelen frögyttringar som ger tre eller flera groddplantor får inte över-

stiga 5%, beräknat på andelen grodda frögyttringar.

b) Tekniskt monogermt frö (precisionsfrö):

aa) av sockerbeta: Minst 70% av de grodda frögyttringarna får ge

endast en groddplanta. Andelen frögyttringar som ger tre eller flera

groddplantor får inte överstiga 5%, beräknat på andelen grodda frögytt-

ringar.

bb) av foderbeta: Minst 58% av de grodda frögyttringarna får ge

endast en groddplanta vad avser sorter med mer än 85% diploider. För allt

annat frö gäller att minst 63% av de grodda frögyttringarna får ge endast

en groddplanta. Andelen frögyttringar som ger tre eller flera groddplantor

får inte överstiga 5%, beräknat på antalet grodda frögyttringar.

Följande högre svenska krav skall uppfyllas för certifiering för

utsläppande på marknaden i Sverige:

1. Utsädet skall uppfylla följande krav beträffande renhet och grobarhet.

Undersökt mängd skall vara 500 g.

Svenska krav

Rent frö*

(vikt-%)

Grobarhet, lägst

(% av fröytt-

ringar eller rent

frö)

Sockerbeta:

- monogermt frö

97

90

- tekniskt monogermt frö (precisionsfrö)

97

90

- multigermt frö av sorter med mer än 85%

diploider

97

73

- annat frö

97

68

Foderbeta:

- multigermt frö av sorter med mer än 85%

diploider, monogermt frö, tekniskt monogermt frö

(precisionsfrö)

97

73

- annat frö

97

68

* Exklusive, i förekommande fall, bekämpningsmedel i pulverform, pelleteringsmedel eller

andra fasta tillsatser.

2. Monogermt frö:

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

16

Minst 95% av grodda frögyttringar får ge endast en groddplanta. Andelen

frögyttringar som ger tre eller flera groddplantor får inte överstiga 3%,

beräknat på andelen grodda frögyttringar.

B. Utsäde av foderväxter

1. Utsädet skall ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet. Särskilda krav på

sortrenhet, konstaterad vid kontrollodling eller laboratorieanalys, framgår

av nedan angiven tabell:

Sortrenhet i respektive klass, lägst (%)

Art

A, B

C1

C2

Kålrot, fodermärgkål

99,7

99,0

-

Ängsgröe, enklonssorter

99,7

98,0

-

Ärt, åkerböna

99,7

99,0

98,0

Övriga arter skall vara sortäkta med hänsyn till art och certifierings-

klass.

2. Sjukdomar som försämrar utsädets användbarhet skall hållas på lägsta

möjliga nivå.

3. Utsädet skall i övrigt uppfylla följande krav beträffande renhet,

inblandning av andra arter samt grobarhet.

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

17

I) Certifikatutsäde

a) Gräsarter

Högsta inblandning av frön

av andra arter (vikt-%)

Art

Grobar-

het, %

lägst a)

Rent frö,

vikt-%

lägst

Totalt

Enskild

art d)

Kvick-

rot

Antal Rumex

spp., utöver

R. acetosella

och R. mari-

timus

Minsta prov-

mängd (gram)

för bestämning

av frön av

andra arter e)

Alaskagräs

75

97

1,5

1,0

0,5

10

200

Bermudagräs

70

90

2,0

1,0

0,3

2

5

Festulolium, rajsvingel

75

96

1,5

1,0

0,5

5

50

Gröe, kärr-

75

85

2,0 b)

1,0 b)

0,3

2

5

Gröe, lund-

75

85

2,0 b)

1,0 b)

0,3

2

5

Gröe, sen-

75

85

2,0 b)

1,0 b)

0,3

2

5

Gröe, vit-

75

85

2,0 b)

1,0 b)

0,3

5

10

Gröe, ängs-

75

85

2,0 b)

1,0 b)

0,3

2

5

Gullhavre

70

75

3,0

1,0 c)

0,3

2

5

Hundäxing

80

90

1,5

1,0

0,3

5

30

Knylhavre

75

90

3,0

1,0 c)

0,5

5

80

Phalaris aquatica

75

96

1,5

1,0

0,3

5

60

Plattlosta

75

97

1,5

1,0

0,5

10

200

Rajgräs, engelskt

80

96

1,5

1,0

0,5

5

60

Rajgräs, italienskt inkl.

westerwoldiskt rajgräs

75

96

1,5

1,0

0,5

5

60

Rajgräs, hybrid-

75

96

1,5

1,0

0,5

5

60

Rajsvingel, se Festulolium

Svingel, får-

75

85

2,0

1,0

0,5

5

30

Svingel, hård-

75

85

2,0

1,0

0,5

5

30

Svingel, röd-

75

90

1,5

1,0

0,5

5

30

Svingel, rör-

80

95

1,5

1,0

0,5

5

50

Svingel, ängs-

80

95

1,5

1,0

0,5

5

50

Timotej

80

96

1,5

1,0

0,3

5

10

Turftimotej

80

96

1,5

1,0

0,3

5

10

Ven, brun-

75

90

2,0

1,0

0,3

2

5

Ven, kryp-

75

90

2,0

1,0

0,3

2

5

Ven, röd-

75

90

2,0

1,0

0,3

2

5

Ven, stor-

80

90

2,0

1,0

0,3

2

5

Ängskavle

70

75

2,5

1,0 c)

0,3

5

30

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

18

b) Baljväxtarter och övriga arter

Högsta inblandning av frön av

andra arter (vikt-%)

Art

Grobarhet,

%

lägst a)

Högsta

halt hårda

frön

%

Rent

frö,

vikt-%

lägst

Totalt

Enskild

art h)

Antal Rumex

spp., utöver

R. acetosella

och R. mari-

timus

Minsta prov-

mängd (gram)

för bestämning

av frön av

andra arter e)

Esparsett

75

20

95

2,5

1,0

5

400*

Klöver, alexandriner-

80

20

97

1,5

1,0

10

60

Klöver, alsike-

80

20

97

1,5

1,0

10

20

Klöver, blod-

75

20

97

1,5

1,0

10

80

Klöver, bockhorns-

80

-

95

1,0

0,5

5

450

Klöver, persisk

80

20

97

1,5

1,0

10

20

Klöver, röd-

80

20

97

1,5

1,0

10

50

Klöver, tupp- (sulla)

75

30

95

2,5

1,0

5

120**

Klöver, vit-

80

40

97

1,5

1,0

10

20

Käringgigel

75

40

95

1,8 f)

1,0 f)

10

30

Lupin, blå-

75

20

98

0,5 g)

0,3 g)

5

1 000

Lupin, gul-

80

20

98

0,5 g)

0,3 g)

5

1 000

Lupin, vit-

80

20

98

0,5 g)

0,3 g)

5

1 000

Lusern

80

40

97

1,5

1,0

10

50

Lusern, blå-

80

40

97

1,5

1,0

10

50

Lusern, humle-

80

20

97

1,5

1,0

10

50

Vicker, foder-

85

20

98

1,0 g)

0,5 g)

5

1 000

Vicker, ludd-

85

20

98

1,0 g)

0,5 g)

5

1 000

Vicker, ungersk

85

20

98

1,0 g)

0,5 g)

5

1 000

Åkerböna

85

5

98

0,5 g)

0,3 g)

5

1 000

Ärt

80

-

98

0,5 g)

0,3 g)

5

1 000

Fodermärgkål

75

-

98

1,0

0,5

10

100

Honungsört

80

-

96

1,0

0,5

-

40

Kålrot

80

-

98

1,0

0,5

5

100

Oljerättika

80

-

97

1,0

0,5

5

300

*Frukt 600 gram

**Frukt 300 gram

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

19

Anmärkningar:

a) Samtliga friska ej grodda frön medräknas i grobarheten. För de arter där det är aktuellt

medräknas hårda frön i grobarheten upp till den för arten angivna högsta tillåtna halten

hårda frön.

b) För en Poa-art skall inblandning med högst 0,8 viktprocent av frön av andra arter av Poa

inte betraktas som en förorening och skall inte ingå vid beräkning av högsta inblandning av

frön av andra arter (totalt resp. av enskild art).

c) För ängskavle, knylhavre och gullhavre skall den föreskrivna högsta tillåtna

inblandningen av frön av en enskild art inte omfatta frön av Poa-arter.

d) Förekomst av frön av renkavle (Alopecurus myosuroides) får inte överstiga 0,3

viktprocent.

e) Utsädet får ej innehålla frön av flyghavre (Avena fatua, A. sterilis, A. ludoviciana) eller

snärja (Cuscuta spp.) i den angivna provmängden. Förekomst av ett frö av snärja i det

föreskrivna provet av gräsarter respektive käringgigel, Medicago- och Trifolium-arter skall

inte betraktas som en förorening om ett andra prov med samma resp. dubbel vikt är fritt från

snärja.

f) För käringgigel skall inblandning av högst en viktprocent av frön av rödklöver inte

betraktas som en förorening och skall inte ingå vid beräkning av högsta inblandning av frön

av andra arter (totalt resp. av enskild art).

g) Inblandning i lupin med högst 0,5 viktprocent av frön av andra arter av lupin, i ärt av

annan ärt, av storfröiga Vicia-arter i andra storfröiga Vicia-arter eller av småfröiga Vicia-

arter i andra småfröiga Vicia-arter skall inte betraktas som en förorening och skall inte ingå

vid beräkning av högsta inblandning av frön av andra arter (totalt resp. av enskild art).

h) Förekomst av frön av väppling (Melilotus spp.) i utsäde av baljväxter får inte överstiga

0,3 viktprocent. Förekomsten av frön av åkerrättika (Raphanus raphanistrum) och

åkersenap (Sinapis arvensis) i utsäde av Brassica- och Raphanus-arter får inte överstiga 0,3

viktprocent.

Ytterligare krav för utsäde av lupin:

a) Antalet lupinfrön av avvikande färg får inte överstiga 2% i bitter lupin

och 1% i andra lupiner.

b) Antalet frön av bitter lupin i andra sorter än bitter lupin får inte över-

stiga 2,5%.

II) Stam- och basutsäde

Utsädet skall uppfylla samma krav för renhet, inblandning av andra arter

och grobarhet som certifikatutsäde med följande undantag:

1) Vad som anges under anmärkningarna b, c, d, f och g gäller inte för

stam- och basutsäde, samt anmärkning e vad beträffar möjligheten för ett

andra prov för undersökning av förekomst av snärja.

2) Viktprocenten för inblandning av andra arter får inte överstiga 0,3. För

plattlosta och Alaskagräs gäller dock 0,4. Dessutom får högst 20 frön i

undersökt mängd utgöras av en enskild art (utom vad som gäller enligt

punkt 3 och 4 nedan).

3) Högsta inblandning av frön av andra arter av Poa-arter än den som skall

undersökas får inte överstiga 1 i ett prov om 500 frön.

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

20

4) I ängskavle, knylhavre, hundäxing, Festuca- och Lolium-arter samt

Festulolium skall inblandning av högst 80 frön av Poa-arter inte betraktas

som en förorening. I gullhavre skall inblandning av högst 20 frön av Poa-

arter inte betraktas som en förorening.

5) Utsäde av baljväxter skall vara fritt från väppling (Melilotus spp.).

Förekomst av ett frö av väppling i undersökt mängd av tuppklöver (sulla),

käringgigel samt Medicago- och Trifolium-arter skall inte betraktas som

en förorening om ett andra prov om två gånger den undersökta mängden

är fritt från frön av väppling. Antalet frön av väppling behöver inte

fastställas i utsäde av lupin-arter, esparsett, ärt, bockhorns-klöver samt

Vicia-arter.

6) Antalet bittra lupin-frön i andra sorter än bitter lupin får inte överstiga

1%.

7) Högsta tillåtna halt av Rumex spp., kvickrot och renkavle får uppgå till:

Art

Antal Rumex spp., utöver

R. acetosella och

R. maritimus

Kvickrot

Renkavle

(Alopecurus

myosuroides)

Agrostis-arter

1

1

1

Ängskavle

2

5

5

Knylhavre

2

5

5

Bromus-arter

5

5

5

Hundäxing

2

5

5

Festuca-arter

2

5

5

Festulolium

2

5

5

Lolium-arter

2

5

5

Phleum-arter

2

1

1

Poa-arter

1

1

1

Gullhavre

1

1

1

Tuppklöver

(sulla)

2

Käringgigel

3

Lupin-arter

2

Medicago-arter

3

Esparsett

2

Ärt

2

Trifolium-arter

3

Bockhornsklöver

2

Vicia-arter

2

Kålrot

2

Fodermärgkål

3

Honungsört

-

Oljerättika

2

III) Handelsutsäde

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

21

Utsädet skall uppfylla samma krav för renhet, inblandning av andra arter

och grobarhet som certifikatutsäde med följande undantag:

1) Viktprocenten angående högsta inblandning av frön av andra arter,

både totalt resp. av enskild art, får ökas med 1 procentenhet.

2) En högsta inblandning med 10 viktprocent av frön av andra Poa-arter i

vitgröe skall inte betraktas som en förorening.

3) En högsta inblandning med 1 viktprocent av frön av väppling

(Melilotus spp.) i tuppklöver (sulla) skall inte betraktas som en förorening.

4) En högsta inblandning med 6 viktprocent av frön av fodervicker och

luddvicker eller besläktade odlade arter i ungersk vicker skall inte

betraktas som en förorening.

5) Lägsta renhetsgrad för ungersk vicker skall vara 97 viktprocent.

Följande tilläggskrav skall uppfyllas för certifiering för utsläppande

på marknaden i Sverige:

1. Vattenhalten för utsäde av foderväxter får vara högst 13,0% utom för

ärt, vicker-arter och åkerböna för vilka vattenhalten får vara högst 17,0%.

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

22

C. Utsäde av olje- och fiberväxter

1. Utsädet skall ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet. Särskilda krav på

sortrenhet, konstaterad vid kontrollodling eller laboratorieanalys, framgår

av nedan angiven tabell:

Sortrenhet i respektive klass, lägst

(%)

Art

A, B

C1

C2

Raps och rybs, förutom sorter som endast är

avsedda till foder

99,9

99,7

-

Raps och rybs, sorter som endast är avsedda till

foder, vitsenap

99,7

99,0

-

Sojaböna

97,0

95,0

-

Solros, utom hybridsorter

99,7

99,0

-

Vallmo

99,0

98,0

-

Fiber- och oljelin

99,7

98,0

97,5

2. Utsädet skall i övrigt uppfylla följande krav beträffande renhet,

inblandning av andra arter samt grobarhet. Handelsutsäde skall, i före-

kommande fall, uppfylla samma krav som certifikatutsäde.

Högsta innehåll av frön av andra

arter (antal)

Art

Grobarhet,

%

lägst

Rent frö,

vikt-%

lägst

Totalt

Antal Rumex spp.

utöver R. acetosella

Minsta provmängd

(gram) för bestäm-

ning av frön av andra

arter, a)

Klass

A, B

Klass

C

Kummin

70

97

25 c) d)

-

-

80

Lin, fiber-

92

99

15 d) e)

-

-

150

Lin, olje-

85

99

15 d) e)

-

-

150

Raps

85

98

b) c)

2

5

100

Rybs

85

98

b) c)

2

5

70

Senap, sarepta-

85

98

b) c)

2

5

40

Senap, svart-

85

98

b) c)

2

5

40

Senap, vit-

85

98

b) c)

2

5

200

Sojaböna

80

98

5

-

-

1 000

Solros

85

98

5

-

-

1 000

Vallmo

80

98

25

-

-

10

Anmärkningar:

a) Utsädet får ej innehålla frön av flyghavre (Avena fatua, A. sterilis, A. ludoviciana) eller

snärja (Cuscuta spp.) i den angivna provmängden. För alla arter i tabellen, utom kummin,

sojaböna och solros, betraktas inte ett frö av snärja i det föreskrivna provet som en

förorening om ett andra prov av samma vikt är fritt från snärja.

b) Inblandning av frön av andra arter i utsäde av Brassica-arter och vitsenap får inte

överstiga 0,3 viktprocent.

c) I utsäde av Brassica-arter, kummin och vitsenap får i undersökt mängd förekomma högst

10 frön av åkerrättika (Raphanus raphanistrum).

d) I utsäde av kummin respektive lin får i undersökt mängd förekomma

högst 3 resp. 4 frön

av renkavle (Alopecurus myosuroides).

e) I utsäde av lin får i undersökt mängd förekomma högst 2 frön av linrepe (Lolium

remotum).

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

23

3. Sjukdomar och skadliga organismer som försämrar utsädets använd-

barhet skall hållas på lägsta möjliga nivå. Som särskilda krav skall dock

följande gälla:

a) För lin får antalet frön som är infekterade med Botrytis inte över-

stiga 5%. Antalet frön som är infekterade med andra sjukdomar än

Botrytis, särskilt Ascochyta linicola, Colletotrichum lini, Fusarium spp.

och Alternaria spp., får inte överstiga totalt 5%. I fiberlin får antalet frön

som är infekterade med Ascochyta linicola inte överstiga 1%.

b) I undersökt mängd av rybs och vitsenap respektive raps och solros

får antalet sklerotier eller fragment av sklerotier av Sclerotinia sclero-

tiorum inte överstiga 5 respektive 10. Undersökning härom behöver inte

göras såvida det inte råder något tvivel om att kraven är uppfyllda.

c) För sojaböna gäller särskilt följande:

aa) Vad beträffar Pseudomonas syringae pv glycinea får högst fyra

delprov i ett prov om minst 5 000 frön per parti, uppdelat i fem delprov,

vara smittade med nämnda organism. Om misstänkta kolonier identifieras

i samtliga fem delprov får ovannämnda krav bekräftas genom lämpliga

biokemiska undersökningar av isolat på lämpligt medium av misstänkta

kolonier från varje delprov.

bb) Vad beträffar Diaporthe phaseolorum får andelen smittade

frön inte överstiga 15%.

cc) Andelen avfall får inte överstiga 0,3 viktprocent.

Undersökning härom behöver inte göras såvida det inte råder något tvivel

om att kraven är uppfyllda.

Följande tilläggskrav skall uppfyllas för certifiering för utsläppande

på marknaden i Sverige:

1. Vattenhalten för samtliga oljeväxtarter får vara högst 10,0%.

2. Svenskproducerat utsäde av raps och rybs skall undersökas för

innehåll av glukosinolater. Glukosinolathalter i svenskproducerat utsäde

av raps- och rybssorter med låg glukosinolathalt får inte överstiga 20

mikromol/gram fettfri torrsubstans i klass A och B respektive 25

mikromol/gram fettfri torrsubstans i klass C.

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

24

Bilaga 3

KRAV

UTSÄDESODLING

FÖR

CERTIFIERING

AV

SKÖRDEN OCH PÅ FÄLTBESIKTNING

Utsädesodling:

1. Förfrukten på fältet får inte vara oförenlig med produktionen av utsäde

av den aktuella grödans art och sort, och fältet skall vara tillräckligt fritt

från plantor som härrör från den tidigare grödan.

2. Grödan skall uppfylla följande krav.

a) Beta: Grödan skall uppfylla följande krav med avseende på avstånd

från angränsande pollenkällor som kan ge upphov till oönskad pollinering:

Gröda

Minsta avstånd

1. Vid produktion av stam- och basutsäde:

— från varje pollenkälla av familjen Beta

1000 m

2. Vid produktion av certifikatutsäde:

a) av sockerbeta:

— från alla pollenkällor av familjen Beta som inte upptas nedan

1000 m

— från tetraploida sockerbetspollenkällor, om den avsedda pollenkällan

eller en av de avsedda pollenkällorna är diploid

600 m

— från diploida sockerbetspollenkällor, om den avsedda pollenkällan är

helt tetraploid

600 m

— från sockerbetspollenkällor av okänd ploiditet

600 m

— från diploida sockerbetspollenkällor, om den avsedda pollenkällan

eller en av de avsedda pollenkällorna är diploid

300 m

— från tetraploida sockerbetspollenkällor, om den avsedda pollenkällan

är helt tetraploid

300 m

— mellan två odlingsfält för utsäde av sockerbeta där hansterilitet inte

används

300 m

b) av foderbeta:

— från alla pollenkällor av familjen Beta som inte upptas nedan

1000 m

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

25

— från tetraploida foderbetspollenkällor, om den avsedda pollenkällan

eller en av de avsedda pollenkällorna är diploid

600 m

— från diploida foderbetspollenkällor om den avsedda pollenkällan är

helt tetraploid

600 m

— från foderbetspollenkällor av okänd ploiditet

600 m

— om den avsedda pollenkällan eller en av de avsedda pollenkällorna är

diploid, från diploida foderbetspollenkällor

300 m

— från tetraploida foderbetspollenkällor om den avsedda pollenkällan är

helt tetraploid

300 m

— mellan två odlingsfält för utsäde av foderbeta där hansterilitet inte

används

300 m

Ovanstående avstånd kan reduceras om det vid fältbesiktning bedöms

finnas tillräckligt skydd i form av naturliga korsningsbarriärer. Isolering är

inte nödvändig mellan två grödor där samma pollenkälla används.

Ploiditeten hos såväl de fröbärande som de pollenspridande komponen-

terna i utsädesproducerande gröda måste fastställas med hänvisning till

den gällande sortlistan. Om denna uppgift inte lämnas för en sort skall

ploiditeten betraktas som okänd och ett minsta isoleringsavstånd på 600

meter följaktligen krävas.

b) Foderväxter: Grödan skall uppfylla följande krav med avseende på

avstånd från angränsande pollenkällor som kan ge upphov till oönskad

pollinering:

Gröda

Minsta avstånd

Brassica-arter och honungsört

— för produktion av stam- och basutsäde

— för produktion av certifikatutsäde

400 m

200 m

Andra arter eller sorter än Brassica-arter, honungsört, ärt, enklons-

sorter av ängsgröe

— för produktion av utsäde avsett för uppförökning, fält upp till två

hektar

200 m

— för produktion av utsäde avsett för uppförökning, fält över två

hektar

100 m

— för produktion av bruksutsäde, fält upp till två hektar

100 m

— för produktion av bruksutsäde, fält över två hektar

50 m

Ovanstående avstånd kan reduceras om det vid fältbesiktning bedöms

finnas tillräckligt skydd i form av naturliga korsningsbarriärer.

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

26

Följande särskilda krav skall därutöver gälla:

I) Växter av andra arter, vars frön är svåra att skilja från frön från den

aktuella grödan i laboratorieprov, skall hållas på låg nivå. I synnerhet

gäller detta skördar av Lolium-arter eller Festulolium som skall uppfylla

följande krav:

Antalet plantor av en annan Lolium-art eller Festulolium än den

aktuella skördens art får inte överstiga:

— en per 50 m² vid produktion av basutsäde,

— en per 10 m² vid produktion av certifikatutsäde.

II) Grödan skall ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet. I synnerhet

grödor av andra arter än ärt, åkerböna, kålrot, fodermärgkål eller ängsgröe

skall uppfylla följande krav:

Antalet plantor av den aktuella grödans art som inte är sortäkta får inte

överstiga:

— en per 30 m² vid produktion av basutsäde,

— en per 10 m² vid produktion av certifikatutsäde.

För ängsgröe får antalet plantor av arten som utgörs av främmande sort

inte överstiga:

— en per 20 m² vid produktion av basutsäde,

— fyra per 10 m² vid produktion av certifikatutsäde.

För sorter som klassificerats officiellt som "apomiktiska enklonssor-

ter" får dock ett högsta antal plantor av främmande sort om sex per 10 m²

anses uppfylla ovanstående krav vid produktion av certifikatutsäde.

c) Olje- och fiberväxter: Grödan skall uppfylla följande krav med avse-

ende på avstånd från angränsande pollenkällor som kan ge upphov till

oönskad pollinering:

Gröda

Minsta avstånd

Brassica-arter, utom raps, kummin samt vitsenap:

— för produktion av stam- och basutsäde

— för produktion av certifikatutsäde

500 m

200 m

Raps:

— för produktion av stam- och basutsäde

— för produktion av certifikatutsäde

200 m

100 m

Brassica-arter för produktion av hybrider:

— för produktion av basutsäde

— för produktion av certifikatutsäde

500 m

300 m

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

27

Gröda

Minsta avstånd

Solros:

-- för produktion av basutsäde av hybrider

-- för produktion av stam- och basutsäde av andra sorter än

hybrider

-- för produktion av certifikatutsäde

1 500 m

750 m

500 m

Ovanstående avstånd kan reduceras om det vid fältbesiktning bedöms

finnas tillräckligt skydd i form av naturliga korsningsbarriärer.

Följande särskilda krav skall därutöver gälla:

I) Grödan skall ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet eller, i fråga om

grödor av en inavelslinje av solros, godtagbar äkthet och renhet med

avseende på dess egenskaper. Vid produktion av utsäde av hybridsorter av

solros skall detsamma även gälla för de ingående komponenternas

egenskaper, inklusive hansterilitet eller återställande av fertilitet.

II) I synnerhet grödor av sareptasenap, svartsenap och kummin skall

uppfylla följande krav:

Antalet plantor av arten som utgörs av främmande sort får inte överstiga:

— en per 30 m² vid produktion av basutsäde,

— en per 10 m² vid produktion av certifikatutsäde.

III) I synnerhet grödor av solroshybrider skall uppfylla följande krav:

a) Andelen plantor som utgörs av främmande sort eller avvikande typ i

förhållande till inavelslinjen eller komponenten får inte överstiga:

aa) vid produktion av basutsäde:

i) för inavlade linjer: 0,2%

ii) enkla hybrider:

— hanlig förälder: plantor som har spridit pollen medan 2%

eller mer av honplantorna har receptiva blommor: 0,2%

— honlig förälder: 0,5%

bb) vid produktion av certifikatutsäde:

— hankomponent: plantor som har spridit pollen medan 5%

eller mer av honplantorna har receptiva blommor: 0,5%

— honkomponent: 1,0%

b) Följande övriga krav skall uppfyllas vid produktion av utsäde av

hybridsorter:

aa) Hankomponentplantorna skall sprida tillräckligt med pollen

under honkomponentplantornas blomning.

bb) Då honkomponentplantorna har receptiva pistillmärken skall

andelen honkomponentplantor som har spridit eller sprider pollen inte

överstiga 0,5%.

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

28

cc) Vid produktion av basutsäde får andelen honkomponentplantor

som utgörs av främmande sort eller avvikande typ i förhållande till

komponenten och som har spridit eller sprider pollen inte överstiga 0,5%.

dd) En hansteril komponent skall användas för att producera

certifikatutsäde med användning av en hankomponent som innehåller en

särskild fertilitetsåterställande linje (eller linjer) så att åtminstone en

tredjedel av de plantor som odlas av den uppkomna hybriden producerar

pollen som i alla avseenden kan bedömas som normalt.

3. Skadliga organismer som försämrar utsädets användbarhet skall hållas

på lägsta möjliga nivå. Vad beträffar sojaböna gäller detta särskilt för

organismerna Pseudomonas syringae pv glycinea, Diaporthe phaseo-

lorum var. caulivora och var. sojae, Phialophora gregata och Phytoph-

thora megasperma f. sp. glycinea.

Fältbesiktning:

Uppfyllande av de krav som anges ovan skall kontrolleras genom fält-

besiktning. Dessa fältbesiktningar skall utföras enligt följande:

A. Fältbesiktning skall utföras då grödan är i sådant skick och i ett sådant

utvecklingsstadium att fullgod kontroll är möjlig.

B. Antalet fältbesiktningar skall utgöra

— för beta: minst en fältbesiktning. För basutsäde skall två sådana

besiktningar utföras, en av sticklingarna och en av de fröproducerande

plantorna.

— för foderväxter: minst en fältbesiktning.

— för olje- och fiberväxter: för andra grödor än hybridsorter minst en

fältbesiktning. I fråga om hybridsorter minst tre fältbesiktningar.

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

29

Bilaga 4

MÄRKNINGSKRAV

1. Märkning av partier och förpackningar, utom småförpackningar

a. Obligatorisk information på officiellt märke, avseende stam-, bas- och

certifikatutsäde av samtliga arter (med undantag för blandningar):

1. Texten "EG:s regler".*

2. Certifieringsorgan och land.

3. Partiets referensnummer samt ev. löpnummer på säckar.

4. Månad och år för officiell försegling.

5. Art. **

6. Sort. ***

7. Utsädesklass, med generationsbeteckning efter basutsäde.

8. Produktionsland.

9. Netto- eller bruttovikt.

10. För utsäde av grässorter vars odlingsvärde inte undersökts anges

texten "Ej avsett för produktion av foderväxter".

11. Om utsädet varit föremål för pelletering eller annan specialbe-

handling skall detta anges.

12. För sorter som är hybrider eller inavelslinjer:

a) För basutsäde, om hybriden eller inavelslinjen som utsädet

tillhör har godkänts officiellt: Namnet på den komponent, under vilket den

har godkänts officiellt, och texten "komponent" i fråga om hybrider eller

inavelslinjer som uteslutande är avsedda som komponenter för slutliga

sorter.

b) För basutsäde i övriga fall: Namnet på den komponent som

basutsädet tillhör (kan anges med kodbeteckning), åtföljt av ett omnäm-

nande av den slutliga sorten och texten "komponent".

c) För certifikatutsäde: Namnet på den sort som utsädet tillhör,

åtföljt av texten "hybrid".

* För svenskproducerat utsäde godkänt enligt bilaga 2.A anges "EG:s

regler, svenska kvalitetskrav".

** För betutsäde anges om det är fråga om sockerbeta eller foderbeta.

*** För betutsäde anges texten "monogermt" om det är fråga om mono-

germt frö eller texten "precision" om det är fråga om tekniskt monogermt

frö (precisionsfrö).

b. Obligatorisk information på officiellt märke, avseende handelsutsäde

av samtliga arter som anges i bilaga 1 punkt 3:

1. Texten "EG:s regler".

2. Certifieringsorgan och land.

3. Partiets referensnummer samt ev. löpnummer på säckar.

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

30

4. Månad och år för officiell försegling.

5. Art.

6. Texten "Handelsutsäde".

7. Produktionsland.

8. Netto- eller bruttovikt.

c. Obligatorisk information på officiellt märke för art- eller sortbland-

ningar:

1. Texten "EG:s regler".

2. Certifieringsorgan och land.

3. Partiets referensnummer samt ev. löpnummer på säcken.

4. Månad och år för officiell försegling.

5. Texten "Utsädesblandning för ... (avsett ändamål)".

6. Blandningens arter/sorter och deras viktförhållanden.

7. Netto- och bruttovikt.

8. Texten "Endast för Sverige".

9. För utsäde av grässorter vars odlingsvärde inte undersökts anges

texten "Ej avsett för produktion av foderväxter".

2. Märkning av småförpackningar (Leverantörsmärke eller tryckt

text på förpackningen)

a. Obligatorisk information för EG-småförpackning av betutsäde:

1. Texten "EG-småförpackning".

2. Firmans namn eller firmamärke.

3. Partiets serienummer eller referensnummer.

4. Kontrollmyndighet och land.

5. Månad och år för sista försäljning.

6. Art. *

7. Sort. **

8. Texten "Certifikatutsäde".

9. Netto- eller bruttovikt eller antalet frögyttringar.

10. Om utsädet varit föremål för pelletering eller annan specialbe

handling skall detta anges.

* Dessutom anges om det är fråga om sockerbeta eller foderbeta.

** Dessutom anges texten "monogermt" om det är fråga om monogermt

frö eller texten "precision" om det är fråga om tekniskt monogermt frö

(precisionsfrö).

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

31

b. Obligatorisk information för EG-småförpackning av typ A:

1. Texten "EG-småförpackning, typ A".

2. Firmans namn eller firmamärke.

3. Kontrollmyndighet och land.

4. Partiets referensnummer.

5. Månad och år för sista försäljning.

6. Texten "Utsädesblandning för ... (avsett ändamål)".

7. Netto- eller bruttovikt.

8. Blandningens arter/sorter och deras viktförhållanden.

9. För utsäde av grässorter vars odlingsvärde inte undersökts, texten

"Ej avsett för produktion av foderväxter".

c. Obligatorisk information för EG-småförpackning av typ B:

I) Certifikatutsäde

1. Texten "EG-småförpackning, typ B".

2. Firmans namn eller firmamärke.

3. Partiets serienummer eller referensnummer.

4. Kontrollmyndighet och land.

5. Månad och år för sista försäljning.

6. Art.

7. Sort.

8. Texten "Certifikatutsäde".

9. Netto- eller bruttovikt.

10. För utsäde av grässorter vars odlingsvärde inte undersökts, texten

"Ej avsett för produktion av foderväxter".

II) Handelsutsäde

Samma information som för certifikatutsäde med följande undantag:

punkt 7. Sort anges inte.

punkt 8. "Handelsutsäde" anges i stället.

III) Utsädesblandningar

1. Texten "EG-småförpackning, typ B".

2. Firmans namn eller firmamärke.

3. Partiets serienummer eller referensnummer.

4. Kontrollmyndighet och land.

5. Månad och år för sista försäljning.

6. Texten "Utsädesblandning för ... (avsett ändamål)".

7. Netto- eller bruttovikt.

8. Blandningens arter/sorter och deras viktförhållanden.

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

32

9. För utsäde av grässorter vars odlingsvärde inte undersökts, texten "Ej

avsett för produktion av foderväxter".

d. Obligatorisk information för S-småförpackning:

I) Stamutsäde och basutsäde

1. Texten "S-småförpackning".

2. Texten "Stamutsäde" eller "Basutsäde".

3. Firmans namn eller firmamärke.

4. Referensnummer.

5. Kontrollmyndighet.

6. Månad och år för sista försäljning.

7. Art.

8. Sort.

9. Netto- eller bruttovikt.

10. Texten "Endast för uppförökning".

11. Texten "Endast för Sverige".

II) Certifikatutsäde och handelsutsäde av olje- och fiberväxter

1. Texten "S-småförpackning".

2. Texten "Certifikatutsäde" eller "Handelsutsäde".

3. Firmans namn eller firmamärke.

4. Referensnummer.

5. Kontrollmyndighet.

6. Månad och år för sista försäljning.

7. Art.

8. Sort.

9. Netto- eller bruttovikt.

10. Texten "Endast för Sverige".

III) Foderväxter i blandningar

1. Texten "S-småförpackning".

2. Firmans namn eller firmamärke.

3. Referensnummer.

4. Kontrollmyndighet.

5. Månad och år för sista försäljning.

6. Texten "Utsädesblandning för ... (avsett ändamål)".

7. Netto- eller bruttovikt.

8. Blandningens arter/sorter och deras viktförhållanden.

9. Texten "Endast för Sverige".

10. För utsäde av grässorter vars odlingsvärde inte undersökts, texten

"Ej avsett för produktion av foderväxter".

3. Särskild märkning

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

33

Märkning av F-material, som skall användas för produktion av stamut-

säde.

Det officiella märket skall omfatta följande upplysningar:

1. Art.

2. Sort.

3. Texten "F-material".

4. Referensnummer.

5. Produktionsland.

4. Utformning av officiellt märke respektive leverantörsmärke

a. Färg:

Officiellt märke:

F-material

Vit

Stamutsäde (klass A)

Vit med violett

diagonal rand

Basutsäde (klass B)

Vit

Certifikatutsäde 1:a generation (klass C1)

Blå

Certifikatutsäde 2:a generation (klass C2)

Röd

Handelsutsäde

Brun

Art- eller sortblandningar

Grön

Leverantörsmärke:

EG-småförpackning

Blå

EG-småförpackning av typ A

Grön

EG-småförpackning av typ B

1) certifikatutsäde 1:a generation (klass C1)

Blå

2) certifikatutsäde 2:a generation (klass C2)

Röd

3) handelsutsäde

Brun

4) blandningar

Grön

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

34

S-småförpackning

1) stamutsäde

Vit med violett diagonal rand

2) basutsäde

Vit

3) certifikatutsäde

1:a generation (klass C1)

Blå

4) certifikatutsäde

2:a generation (klass C2)

Röd

5) handelsutsäde

Brun

6) blandningar

Grön

b. Storlek:

Minsta storlek 110 x 67 mm. Undantag för småförpackningar där

anpassning av storlek får ske.

SJVFS 1994:23

Saknr U 40

35

Bilaga 5

OFFICIELLT DOKUMENT SOM KRÄVS VID INFÖRSEL AV

ICKE SLUTLIGT CERTIFIERAT UTSÄDE (ENLIGT 29§)

Dokumentet skall innehålla följande upplysningar:

1. Utställande myndighet.

2. Art, får anges med latinskt namn i förkortad form.

3. Sort.

4. Utsädesklass.

5. Referensnummer för moderparti samt i vilket land certifiering av

sådant parti har skett.

6. Partiets eller odlingens referensnummer.

7. Areal för produktion av aktuellt parti.

8. Skördad mängd och antal förpackningar.

9. Godkänd fältbesiktning.

10. Resultat av ev. föranalyser.