SJVFS 1994:24

Statens jordbruksverks föreskrifter om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter1

Statens

jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-

S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter 1 ;

beslutade den 10 februari 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1, 6, 8, 14 och

16 §§ utsädesförordningen (1993:1375)2 och 7 § förordningen

(1988:860) med instruktion för Statens utsädeskontroll, följande.

SJVFS 1994:24

Saknr U 41

Utkom från trycket

den 24 februari 1994

INLEDNING

1 § Grundläggande bestämmelser om certifiering m.m. av utsäde finns

dels i utsädeslagen (1976:298), dels i utsädesförordningen (1993:1375).

DEFINITIONER

2 § I dessa föreskrifter förstås med

1. Utsäde: frö för sådd av de i bilaga 1 nämnda arterna.

2. Bruksutsäde: utsäde som inte skall användas för vidare

uppförökning.

3. Förädlarmaterial (F-material): utsäde av en förädlad sort, som

används av förädlaren eller dennes representant för upprätthållande av

sorten eller för framställning av stamutsäde eller basutsäde.

4. Stamutsäde (utsädesklass A): utsäde som under ansvar av förädlaren

eller dennes representant är framställt från F-material eller stamutsäde och

som uppfyller de i bilaga 1 angivna kraven samt är avsett för framställning

av stamutsäde, basutsäde eller certifikatutsäde.

5. Basutsäde (utsädesklass B): utsäde som under ansvar av förädlaren

eller dennes representant är framställt från stamutsäde och som uppfyller

de i bilaga 1 angivna kraven samt är avsett för framställning av

certifikatutsäde.

------------------------

1Senaste författningar i ämnet: Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1987:5) för

utsädesodling av lantbruksväxter (utom potatis) och Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS

1989:26) om statsplombering av utsäde (utom potatis).

2Jfr EES-avtalet bilaga I avsnitt III och rådets direktiv 70/458/EEG (EGT nr L 225,

12.10.1970, s. 7) m.fl.

SJVFS 1994:24

Saknr U 41

2

6. Certifikatutsäde (utsädesklass C): utsäde som är framställt från

basutsäde, eller på förädlarens begäran från stamutsäde, och som uppfyller

de i bilaga 1 angivna kraven samt huvudsakligen är avsett för användning

som bruksutsäde.

7. Standardutsäde: utsäde som är kontrollerat och som uppfyller de i

bilaga 1, punkterna 2-4, angivna kraven samt är avsett för användning som

bruksutsäde.

8. Småförpackningar: en förpackning av certifikatutsäde eller stan-

dardutsäde med en högsta nettovikt för:

a) rosenböna, böna, brun böna, ärt och bondböna: 5 kg,

b) lök, körvel, sparris, mangold, rödbeta, majrova, vattenmelon,

jättepumpa, pumpa, squash, morot, rädisa, svartrot, spenat och

vintersallat: 500 g,

c) andra arter av köksväxter: 100 g.

I de angivna nettovikterna inräknas inte eventuellt innehåll av pesti-

cider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser.

9. Provtagningssäsong: perioden från den 1 juli till och med den 30

juni.

10. Officiella åtgärder: åtgärder som vidtas av Utsädeskontrollen eller

av ett organ som förklarats behörigt av Jordbruksverket.

GRUNDLÄGGANDE KRAV FÖR CERTIFIERING OCH FÖR

KONTROLL AV STANDARDUTSÄDE

Provtagning och partistorlek

3 § Provtagning av utsäde för certifiering respektive för kontroll av

standardutsäde skall ske enligt de regler som fastställts av International

Seed Testing Association (ISTA).

Alla utsädespartier för certifiering skall vara officiellt provtagna.

Detsamma gäller för kontroll av standardutsäde.

Alla delar av ett parti skall vara åtkomliga för provtagning. Utsäde

som skall betas skall kunna provtas även före betning.

Ett utsädesparti skall vara enhetligt. Partistorleken för utsäde av ärt,

brun böna och bondböna får vara högst 25 ton, för utsäde av vattenmelon,

jättepumpa, pumpa, rosenböna och sparris högst 20 ton och för utsäde av

övriga arter högst 10 ton. Partiets vikt får dock överstiga angiven

viktgräns med högst 5 procent.

SJVFS 1994:24

Saknr U 41

3

Fältbesiktning och sortkontroll

4 § Utsäde för certifiering skall komma från fältbesiktigad och godkänd

utsädesodling. För att godkännas skall utsädesodlingen uppfylla angivna

krav för utsädesodling enligt bilaga 2, och i bilaga 1 angivna krav på

sortkvalitet.

Utöver vad som anges i bilaga 2 krävs för godkännande att odlingen

vid slutlig fältbesiktning befunnits vara fri från flyghavre.

5 § Anmälan av utsädesodling till fältbesiktning skall ske skriftligen till

Utsädeskontrollen. För fleråriga utsädesodlingar skall anmälan ske varje

år.

Utsädeskontrollen skall under vegetationsperioden svara för besiktning

och kontroll av anmäld areal enligt vad som anges i bilaga 2 samt

fastställa fältavsnittens storlek, antal och fördelning på fält som skall

besiktigas.

Besiktning av odling avsedd för produktion av bruksutsäde får utföras

av person som av Utsädeskontrollen auktoriserats för detta ändamål. Areal

som besiktigats av sådan besiktningsman skall genom stickprov

efterkontrolleras av Utsädeskontrollen, enligt vad som anges i bilaga 2.

Utsädeskontrollen skall kontrollodla partier som certifieras i klasserna

A, B samt i klass C. Utsädeskontrollen skall i anslutning till

kontrollodlingen bedöma om den skall kombineras med laboratorieanalys.

Utsädeskontrollen eller auktoriserad besiktningsman äger tillträde till

odling som anmälts och utför besiktning i för grödan lämpligt utveck-

lingsstadium.

Utsädeskontrollen skall skriftligen underrätta uppdragsgivaren om

resultatet av kontrollodling respektive fältbesiktning.

Frövarukvalitet

6 § Frövarukvaliteten skall undersökas enligt ISTA:s regler, med de

avvikande bestämmelser rörande minsta provvikt för undersökning av

inblandning av antal frön av andra arter som framgår av dessa föreskrifter.

7 § Utsäde får godkännas om det vid undersökning av officiellt uttagna

prov uppfyller kvalitetskraven i bilaga 1.

För utsläppande på marknaden i Sverige skall utsäde som producerats i

Sverige dock uppfylla de tilläggskrav som anges i bilaga 1 för sådant

utsäde.

Parti får inte godkännas om utsädet enligt Utsädeskontrollens

bedömning är otillfredsställande rensat eller inte antas tåla lagring utan att

grobarheten försämras.

SJVFS 1994:24

Saknr U 41

4

Kontrollerat standardutsäde

8 § Utsäde som är tillräckligt sortäkta och sortrent får, med undantag av

industricikoria (Cichorium intybus L. [partim]), utan certifiering och utan

föregående sortkontroll godkännas för utsläppande på marknaden som

kontrollerat standardutsäde, om det uppfyller kvalitetskraven i bilaga 1,

punkterna 2-4.

Utsädeskontrollen utför stickprovsvis efterkontroll av sortäkthet och

sortrenhet.

Kemiskt behandlat utsäde

9 § Kemiskt behandlat (betat) utsäde får endast certifieras om medlet är

jämnt fördelat på frövaran.

10 § Bestämmelser om emballage och märkning av betat utsäde finns i

Statens jordbruksverks författningssamling. För transport av farligt gods

finns särskilda bestämmelser.

Utlämnande av utsäde

11 § Certifierat parti och parti av standardutsäde skall finnas tillgängligt

på platsen för provtagningen till dess att undersökningen av kvaliteten

visar att kraven, med undantag för efterkontrollen av sortäkthet och

sortrenhet, enligt bilaga 1 är uppfyllda.

Utan hinder av bestämmelsen i första stycket får Utsädeskontrollen

medge att utsäde för utförsel till land inom det Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet lämnas ut innan resultatet av kvalitetsundersökning

föreligger, under förutsättning att utlämnandet endast gäller första

handelsledet.

Undantag från krav på grobarhet

12 § Utan hinder av bestämmelserna i 7 § kan Utsädeskontrollen god-

känna för certifiering partier av stamutsäde och basutsäde, som inte

uppfyller de i bilaga 1 angivna kraven avseende grobarhet. Sådant

godkännande kan meddelas under förutsättning att konstaterad grobarhet

uppges vid utsläppandet på marknaden och att utsädet skall användas för

fortsatt uppförökning.

SJVFS 1994:24

Saknr U 41

5

MÄRKNING OCH FÖRSEGLING

13 § Vid utsläppande på marknaden skall varje förpackning, med undan-

tag för småförpackning, vara försedd med ett officiellt märke med

utformning och innehåll som uppfyller kraven i bilaga 3.

Märkningen skall utföras under Utsädeskontrollens kontroll och utgör

ett bevis på att utsädet är certifierat.

Officiellt märke skall vara av självhäftande material, påsytt på för-

packning och av rivbeständigt material eller fäst under plomb.

14 § Förpackningar med stamutsäde och basutsäde som godkänts

enligt 12 § skall, utöver kraven i bilaga 3, genom säljarens eller

leverantörens försorg vara försedda med ett leverantörsmärke på vilket

grobarheten anges. Dessutom skall på det officiella märket anges att

partiets grobarhet inte uppfyller kraven enligt bilaga 1.

15 § På förpackningar med utsäde som skall föras ut till ett land inom det

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall uppgifter enligt bilaga 3

även vara angivna på ett officiellt EG-språk, kompletterat med uppgift om

betning då utsädet är betat.

16 § Vid certifiering skall varje förpackning förseglas under Utsädes-

kontrollens kontroll i samband med provtagning och märkning. Förseg-

lingen skall vara utförd på sådant sätt att den förstörs vid öppnandet.

Särskilda bestämmelser för standardutsäde

17 § Standardutsäde får släppas ut på marknaden i förpackningar som är

märkta enligt märkningskraven i bilaga 3, punkterna 3 respektive 4

(småförpackningar). Märkning och försegling får utföras av den som

anmält sin verksamhet enligt 15 § utsädesförordningen.

Försegling skall vara utförd på sådant sätt att den förstörs vid öpp-

nandet.

Annullering

18 § Visar resultatet av undersökningen av frövarukvaliteten att utsädet

inte uppfyller kraven enligt bilaga 1, skall märkena under Utsädeskon-

trollens kontroll makuleras.

SJVFS 1994:24

Saknr U 41

6

Certifieringens varaktighet

19 § Ett utsädesparti får släppas ut på marknaden under en period av ett

år efter den månad då förseglingen ägt rum.

Förlängt godkännande av certifierat utsäde eller standardutsäde kan

medges, om partiet efter provtagning och kontroll av Utsädeskontrollen

visar sig fortfarande uppfylla grobarhetskravet.

Om förlängning medges, skall Utsädeskontrollen utföra nödvändig

tilläggsmärkning.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR SMÅFÖRPACKNINGAR

20 § Partier som godkänts för certifiering som certifikatutsäde eller

godkänts som kontrollerat standardutsäde får släppas ut på marknaden i

småförpackningar utan att dessa behöver vara officiellt märkta och

förseglade om de uppfyller märknings- och förseglingskraven i 21 §.

21 § Småförpackningar skall vara märkta med ett leverantörsmärke eller

med en tryckt eller påstämplad text utvändigt på förpackningen, som

uppfyller märkningskraven i bilaga 3, punkterna 2 (certifikatutsäde)

respektive 4 (standardutsäde). Om förpackningen är genomskinlig kan

märket anbringas inuti förpackningen.

Småförpackningar skall vara förseglade av den som förpackar partiet

på ett sådant sätt att förseglingen förstörs vid öppnandet. Återförsegling

av småförpackningar av certifikatutsäde får endast äga rum under det

certifierande organets kontroll.

22 § Småförpackningar får släppas ut på marknaden till och med sep-

tember månad andra säsongen efter den provtagningssäsong då partiet

godkänts.

23 § Förlängt godkännande av certifierat utsäde i restpartier av småför-

packningar efter den i 22 § nämnda perioden kan medges av Utsädeskon-

trollen om ett antal officiellt uttagna prov, ur förpackningar som är

representativa för restpartiet, fortfarande uppfyller kravet på grobarhet.

Om förlängning medges skall utsädesföretaget göra en tilläggsmärkning

som anger det nya sista datumet för utsläppande på marknaden. Sista

datumet för utsläppande på marknaden kan förlängas högst ett år.

24 § Utsädeskontrollen skall kontrollera att kvalitetskrav på utsäde i

småförpackningar samt krav om märkning och försegling av dessa upp-

rätthålls.

SJVFS 1994:24

Saknr U 41

7

Om kontrollen visar att utsäde inte uppfyller kvalitetskraven enligt

bilaga 1 eller märkningsbestämmelserna enligt bilaga 3, skall detta kun-

göras i Utsädeskontrollens årliga meddelande. Meddelandet skall förutom

analysresultatet även innehålla uppgift om referensnummer, art och sort

samt förpackarens namn och adress.

INFÖRSEL AV UTSÄDE

25 § Införsel av utsädesparti, inklusive småförpackningar, skall skrift-

ligen anmälas till Utsädeskontrollen. Utsäde vars vikt inte överstiger den

vikt som anges i 2 § 8 behöver dock inte anmälas, om utsädet skall

användas för egen sådd. Anmälan skall innehålla uppgift om

1. exportland,

2. art,

3. sort,

4. kvantitet,

5. referensnummer, och

6. certifieringsklass eller för det fall det är fråga om standardutsäde,

uppgift härom.

Är standardutsäde inte märkt enligt EG:s regler, skall detta anges i

stället för referensnummer.

26 § Utsäde får föras in för att kontrolleras som standardutsäde, om

sorten är intagen i den svenska sortlistan, i Europeiska gemenskapens

gemensamma sortlista för arter av köksväxter eller i en nationell sortlista

från något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

27 § Utsäde får föras in som icke slutligt certifierat utsäde för att certi-

fieras som certifikatutsäde om

1. sorten är intagen i en sortlista inom det Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet,

2. partiet åtföljs av ett officiellt dokument vari intygas att det är odlat

på ett fält som vid fältbesiktning har befunnits fritt från flyghavre,

3. utsädet härstammar från basutsäde eller certifikatutsäde av första

generationen, och

4. moderpartiet är sortkontrollerat av en myndighet i ett annat land

inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller av en myn-

dighet i ett land som med avseende på certifieringen har godkänts av den

Europeiska gemenskapen som tredje land.

Utsädet skall åtföljas av ett officiellt dokument enligt bilaga 4.

28 § Införsel av ett certifierat utsädesparti av en sort som inte är intagen i

en sortlista inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får ske

om partiet

SJVFS 1994:24

Saknr U 41

8

1. förs in för uppförökning och hela skörden därefter förs ut ur landet,

2. förs in för rensning och färdigbearbetning och därefter förs ut ur

landet,

3. är odlat som F-material under förädlarens kontroll och förs in för

vidare uppförökning under förädlarrepresentants ansvar, eller

4. förs in för försöksmässig provning, vetenskapligt ändamål eller

urvalsarbete i partier med en högsta nettovikt om:

a) för rosenböna, böna, brun böna, ärt och bondböna: 50 kg,

b) för lök, mangold, rödbeta, majrova, vattenmelon, pumpa,

squash, morot, rädisa, svartrot, spenat och vintersallat: 5 kg,

c) för andra arter: 1 kg.

UNDANTAG FRÅN BESTÄMMELSERNA

29 § Om det föreligger särskilda skäl kan Jordbruksverket medge

undantag från föreskrifterna i denna författning.

-----------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning träder i kraft den 1 mars 1994.

För certifiering och märkning före den 1 juli 1994 av under 1993 eller

tidigare producerat utsäde som är avsett för utsläppande på marknaden i

Sverige gäller dock Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1989:26) om

statsplombering av utsäde (utom potatis) i tillämpliga delar3.

Därjämte får utsäde av köksväxter fram till den 1 juli 1994 märkas

med kvalitetsdeklaration enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1991:100) om kvalitetsdeklaration vid överlämnande av vissa

utsädesvaror

4

och, om sådan märkning skett, utan certifiering eller

kontroll som standardutsäde släppas ut på marknaden i Sverige fram till

den 1 september 1995.

------------------------

3Föreskrifterna upphör att gälla vid ikraftträdandet av Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd.

4Genom verkets föreskrifter (SJVFS 1994:21) om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1991:100) om kvalitetsdeklaration vid överlämnande av vissa

utsädesvaror, upphör 3-5 §§ samt rubriken närmast före 3 § i föreskrifterna att gälla den

1 mars 1994.

Därutöver får följande tillämpas för utsläppande på marknaden i

Sverige.

Utsäde statsplomberat i klass C med högre generationstal än andra

generationen efter basutsäde, i klass D, E eller U får fram till den 30 juni

SJVFS 1994:24

Saknr U 41

9

1995 ommärkas till klass C utan generationstal, om kravet i 19 § andra

stycket är uppfyllt.

SVANTE ENGLUND

Eva Dahlberg

(Växtodlingsenheten)

SJVFS 1994:24

Saknr U 41

10

Bilaga 1

KVALITETSKRAV FÖR KÖKSVÄXTUTSÄDE

Utsädet skall uppfylla följande krav:

1. Utsädet skall ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet.

2. Utsädet får ej innehålla frön av flyghavre eller snärja.

3. Sjukdomar och skadliga organismer som försämrar utsädets använd-

barhet skall hållas på lägsta möjliga nivå.

4. Utsädet skall i övrigt uppfylla följande krav beträffande renhet,

inblandning av andra arter och grobarhet, i samtliga klasser:

Art

Rent

frö,

vikt-%,

lägst

Frön av

andra

arter,

högsta

vikt-%

Gro-

barhet

%, lägst

Minsta prov-

mängd (gram)

för bestämning

av frön av andra

arter a)

Allium cepa L.

Lök

97

0,5

70

25

Allium porrum L.

Purjolök

97

0,5

65

20

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Körvel

96

1

70

20

Apium graveolens L.

Selleri

97

1

70

5

Asparagus officinalis L.

Sparris

96

0,5

70

100

Beta vulgaris L. var. vulgaris

Mangold

97

0,5

50 b)

100

Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.

Rödbeta

97

0,5

70 b)

100

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.)

Alef. var. gongylodes

Kålrabbi

97

1

75

25

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.)

Alef. var. sabellica L.

Grönkål

97

1

75

25

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.)

Alef. var. botrytis L.

Blomkål

97

1

70

25

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.)

Alef. var. cymosa Duch.

Broccoli

97

1

75

25

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)

Alef. var. alba DC.

Vitkål

97

1

75

25

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)

Alef. var. conica DC.

Spetskål

97

1

75

25

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)

Alef. var. rubra DC.

Rödkål

97

1

75

25

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)

Alef. var. sabauda L.

Savoykål

97

1

75

25

Brassica oleracea L. convar.

oleracea var. gemmifera DC.

Brysselkål

97

1

75

25

Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.

Kinesisk kål

97

1

75

20

Brassica rapa L. var. rapa

Majrova

97

1

80

20

Capsicum annuum L.

Paprika m.fl.

97

0,5

65

40

Cichorium endivia L.

Endive

95

1

65

15

Cichorium intybus L. (partim)

Cikoria

95

1,5

65

15

Cichorium intybus L. (partim)

Industricikoria

97

1

80

50

SJVFS 1994:24

Saknr U 41

11

Art

Rent

frö,

vikt-%,

lägst

Frön av

andra

arter,

högsta

vikt-%

Gro-

barhet

%,

lägst

Minsta prov-

mängd (gram)

för bestämning

av frön av andra

arter a)

Citrullus lanatus (Thunb.)

Matsum. et Nakai

Vattenmelon

98

0,1

75

250

Cucumis melo L.

Melon

98

0,1

75

100

Cucumis sativus L.

Gurka

98

0,1

80

25

Cucurbita maxima Duchesne

Jättepumpa

98

0,1

80

250

Cucurbita pepo L.

Pumpa,

squash

98

0,1

75

150

Cynara cardunculus L.

Kardon

98

0,5

65

50

Daucus carota L.

Morot

95

1

65

10

Foeniculum vulgare Miller

Fänkål

96

1

70

25

Lactuca sativa L.

Sallat

95

0,5

75

10

Lycopersicon lycopersicum (L.)

Karsten ex Farw.

Tomat

97

0,5

75

20

Petroselinum crispum (Miller)

Nyman ex A.W. Hill

Persilja

97

1

65

10

Phaseolus coccineus L.

Rosenböna

98

0,1

80

1000

Phaseolus vulgaris L.

Böna,

Brun böna

98

0,1

75

700

Pisum sativum L. (partim)

Ärt

98

0,1

80

500

Raphanus sativus L.

Rädisa

97

1

70

50

Scorzonera hispanica L.

Svartrot

95

1

70

30

Solanum melongena L.

Äggplanta

96

0,5

65

20

Spinacia oleracea L.

Spenat

97

1

75

75

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Vintersallat

95

1

65

20

Vicia faba L. (partim)

Bondböna

98

0,1

80

1000

Anmärkningar:

a) För F-1 hybridsorter av ovan nämnda arter får lägsta provvikt minskas till en fjärdedel av

den angivna vikten. Provet måste dock ha en vikt av minst 5 gram och bestå av minst 400

frön.

b) Gäller frögyttringar i tillämpliga fall.

SJVFS 1994:24

Saknr U 41

12

5. Utsäde av ärtväxter får inte innehålla levande insekter av följande

arter:

Bönbagge (Acanthoscelides obtectus Sag.)

Fröbagge av arten Bruchus affinis Froel. (som saknar svenskt namn)

Vialsmyg (Bruchus atomarius L.)

Ärtsmyg (Bruchus pisorum L.)

Bönsmyg (Bruchus rufimanus Boh.)

6. Utsäde får inte innehålla levande kvalster (Acarina).

Följande tilläggskrav skall uppfyllas för certifiering för utsläppande

på marknaden i Sverige:

1. Vattenhalten för brun böna får vara högst 18,0%.

SJVFS 1994:24

Saknr U 41

13

Bilaga 2

KRAV PÅ UTSÄDESODLING FÖR CERTIFIERING AV

SKÖRDEN OCH PÅ FÄLTBESIKTNING

Utsädesodling:

1. Grödan skall ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet.

2. Fältet skall vara i sådant skick och grödan i ett sådant

utvecklingsstadium att fullgod kontroll av sortäkthet, sortrenhet och

sundhet är möjlig.

3. Minsta avstånd från angränsande grödor som kan leda till oönskad

pollinering skall vara följande:

A. Beta vulgaris

1. Från pollenkällor av familjen Beta som inte tas upp nedan: 1 000 m.

2. Från pollenkällor av sorter av samma underart som tillhör en annan

sortgrupp:

a) för basutsäde

1 000 m

b) för certifikatutsäde

600 m

3. För pollenkällor av sorter av samma underart som tillhör samma

sortgrupp:

a) för basutsäde

600 m

b) för certifikatutsäde

300 m

De sortgrupper som avses i 2 och 3 skall bestämmas enligt följande:

I) Beta vulgaris L. var. vulgaris (mangold eller bladbeta) och Beta

vulgaris L. var. conditiva Alef. (rödbeta): om grödan är av en sort

som är genetiskt monogerm skall multigerma sorter anses tillhöra en

annan grupp.

II) Beta vulgaris L. var. vulgaris (mangold eller bladbeta): med

beaktande av punkt I skall sorterna delas in i fem grupper med

avseende på yttre egenskaper enligt följande:

Grupp

Egenskaper

1

2

3

4

5

Vitt bladskaft och ljusgrön bladskiva utan antocyanfärgning

Vitt

bladskaft

och

mellan-

eller

mörkgrön

bladskiva

utan

antocyanfärgning

Grönt bladskaft och mellan- eller mörkgrön bladskiva utan

antocyanfärgning

Skärt bladskaft och mellan- eller mörkgrön bladskiva

Rött bladskaft och antocyanfärgad bladskiva

SJVFS 1994:24

Saknr U 41

14

III) Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. (rödbeta): med beaktande av

punkt I skall sorterna delas in i sex grupper med avseende på yttre

egenskaper enligt följande:

Grupp

Egenskaper

1

Rotknölens tvärsnitt smalt ellipsformat

eller ellipsformat och rotköttet rött eller mörklila

2

Rotknölen cirkelformad eller brett ellipsformad

och rotköttet vitt

3

Rotknölen cirkelformad eller brett ellipsformad

och rotköttet gult

4

Rotknölen cirkelformad eller brett ellipsformad

och rotköttet rött eller mörklila

5

Rotknölens form smal och avlång

och rotköttet rött eller mörklila

6

Rotknölens form smal och triangulär

med spetsen nedåt och rotköttet rött eller mörklila

B. Brassica-arter

1. Från främmande pollenkällor som lätt kan förorsaka betydande

försämring hos sorter av Brassica-arter:

a) för basutsäde

1 000 m

b) för certifikatutsäde

600 m

2. Från andra främmande pollenkällor som lätt kan ge upphov till

korsningar i sorter av Brassica-arter:

a) för basutsäde

500 m

b) för certifikatutsäde

300 m

C. Industricikoria (Cichorium intybus L. [partim])

1. Från andra arter av samma familj eller underarter: 1 000 m

2. Från en annan sort av industricikoria:

a) för basutsäde

600 m

b) för certifikatutsäde

300 m

D. Andra arter

1. Från främmande pollenkällor som lätt kan förorsaka betydande

försämring hos sorter av andra arter:

a) för basutsäde

500 m

b) för certifikatutsäde

300 m

2. Från andra främmande pollenkällor som lätt kan ge upphov till

korsningar i sorter av andra arter:

a) för basutsäde

300 m

b) för certifikatutsäde

100 m

Ovanstående avstånd kan reduceras om det vid fältbesiktning bedöms

finnas tillräckligt skydd i form av naturliga korsningsbarriärer.

SJVFS 1994:24

Saknr U 41

15

5. Sjukdomar och skadliga organismer som försämrar utsädets använd-

barhet skall hållas på lägsta möjliga nivå.

Fältbesiktning och kontroll:

För basutsäde och certifikatutsäde skall minst en fältbesiktning utföras.

Om fältbesiktning av certifikatutsäde utförts av besiktningsman som avses

i 5 §, skall besiktningen kontrolleras av Utsädeskontrollen genom

stickprovskontroller som omfattar minst 20% av grödan av varje art.

SJVFS 1994:24

Saknr U 41

16

Bilaga 3

MÄRKNINGSKRAV

1. Märkning av partier och förpackningar, utom småförpackningar

a. Obligatorisk information på officiellt märke, avseende stam-, bas-

och certifikatutsäde av samtliga arter:

1. Texten "EG:s regler".

2. Certifieringsorgan och land.

3. Månad och år för officiell försegling.

4. Partiets referensnummer.

5. Artnamn på svenska och latin, det senare får anges i förkortad

form.

6. Sort.

7. Utsädesklass.

8. Produktionsland.

9. Netto- eller bruttovikt alternativt antal frön eller frögyttringar.

10. Om utsädet varit föremål för pelletering eller annan

specialbehandling skall detta anges.

11. För sorter som är hybrider eller inavelslinjer:

a) För basutsäde, om hybriden eller inavelslinjen som utsädet

tillhör har godkänts officiellt: Namnet på den komponent,

under vilket den har godkänts officiellt, och texten

"komponent" i fråga om hybrider eller inavelslinjer som

uteslutande är avsedda som komponenter för slutliga sorter.

b) För basutsäde i övriga fall: Namnet på den komponent som

basutsädet tillhör (kan anges med kodbeteckning), åtföljt av

ett omnämnande av den slutliga sorten och texten

"komponent".

c) För certifikatutsäde: Namnet på den sort som utsädet

tillhör, åtföljt av texten "hybrid".

2. Märkning av småförpackningar med certifikatutsäde (Leveran-

törsmärke eller tryckt text på förpackningen)

1. Texten "EG:s regler".

2. Namn och adress eller firmamärke för den som är ansvarig för

märkningen.

3. Senaste undersökning av grobarhet (månad och år).

4. Artnamn på svenska och latin, det senare får anges i förkortad

form.

5. Sort.

6. Texten "Certifikatutsäde".

7. Partiets referensnummer.

SJVFS 1994:24

Saknr U 41

17

8. Netto- eller bruttovikt alternativt antal frön eller frögyttringar

(gäller ej förpackningar med vikt under 500 g).

9. Om

utsädet

varit

föremål

för

pelletering

eller

annan

specialbehandling skall detta anges.

3. Märkning av partier med standardutsäde (Leverantörsmärke

eller tryckt text på förpackningen)

1. Texten "EG:s regler".

2. Namn och adress eller firmamärke för den som är ansvarig för

märkningen.

3. Senaste undersökning av grobarhet (månad och år).

4. Artnamn på svenska och latin, det senare får anges i förkortad

form.

5. Sort.

6. Texten "Standardutsäde".

7. Firmans referensnummer.

8. Netto- eller bruttovikt alternativt antal frön eller frögyttringar.

9. Om

utsädet

varit

föremål

för

pelletering

eller

annan

specialbehandling skall detta anges.

4. Märkning av småförpackningar med standardutsäde (Tryckt eller

stämplad text på förpackning)

1. Texten "EG:s regler".

2. Namn och adress eller firmamärke för den som är ansvarig för

märkningen.

3. Månad och år för sista försäljning.

4. Artnamn på svenska och latin, det senare får anges i förkortad

form.

5. Sort.

6. Texten "Standardutsäde" eller "st".

7. Firmans referensnummer.

8. Netto- eller bruttovikt alternativt antal frön eller frögyttringar

(gäller ej förpackningar med vikt under 500 g).

9. Om

utsädet

varit

föremål

för

pelletering

eller

annan

specialbehandling skall detta anges.

SJVFS 1994:24

Saknr U 41

18

5. Särskild märkning

Märkning av F-material, som skall användas för produktion av stamutsäde

eller basutsäde.

Det officiella märket skall omfatta följande upplysningar:

1. Artnamn på svenska och latin, det senare får anges i förkortad

form.

2. Sort.

3. Texten "F-material".

4. Referensnummer.

5. Produktionsland.

6. Om

utsädet

varit

föremål

för

pelletering

eller

annan

specialbehandling skall detta anges.

6. Utformning av officiellt märke respektive leverantörsmärke

a. Färg:

Officiellt märke:

F-material

Vit

Stamutsäde (klass A)

Vit med violett diagonal rand

Basutsäde (klass B)

Vit

Certifikatutsäde (klass C)

Blå

Standardutsäde

Mörkt gul

Leverantörsmärke för småförpackningar och standardutsäde:

Certifikatutsäde

Blå

Standardutsäde

Mörkt gul

b. Storlek:

Minsta storlek 110 x 67 mm. Undantag för småförpackningar där

anpassning av storlek får ske.

SJVFS 1994:24

Saknr U 41

19

Bilaga 4

OFFICIELLT DOKUMENT SOM KRÄVS VID INFÖRSEL AV

ICKE SLUTLIGT CERTIFIERAT UTSÄDE (ENLIGT 27§)

Dokumentet skall innehålla följande upplysningar:

1. Utställande myndighet.

2. Art, får anges med latinskt namn i förkortad form.

3. Sort.

4. Utsädesklass.

5. Referensnummer för moderparti samt i vilket land certifiering av

sådant parti har skett.

6. Partiets eller odlingens referensnummer.

7. Areal för produktion av aktuellt parti.

8. Skördad mängd och antal förpackningar.

9. Godkänd fältbesiktning.

10. Resultat av ev. föranalyser.