SJVFS 1997:21

Statens jordbruksverks föreskrifter om bidrag för anläggning och skötsel av lövskog eller buskar på åkermark i slättområden

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om bidrag för anläggning och skötsel av lövskog eller

buskar på åkermark i slättområden;

beslutade den 13 mars 1997

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 6, 8, 13, 19, 20, 24

och 30 §§ förordningen (1997:22) om stöd till skogliga åtgärder inom

jordbruket samt efter samråd med Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen

och Statens naturvårdsverk, följande.

SJVFS 1997:21

Utkom från trycket

den 19 mars 1997

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om bidrag för anläggning och skötsel

av lövskog eller buskar på åkermark i slättområden finns i

1. rådets förordning (EEG) nr 2080/92 av den 30 juni 1992 om en

gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket,1

samt

2. förordningen (1997:22) om stöd till skogliga åtgärder inom jord-

bruket.

Allmänt

2 § Ansökan om bidrag för anläggning skall göras på av Statens jord-

bruksverk fastställd blankett eller, efter särskilt medgivande av läns-

styrelsen, på av Jordbruksverket fastställd blankett jämte elektroniskt

dokument och ha kommit in till länsstyrelsen senast den 3 april. Jord-

brukare som bedriver verksamhet i mer än ett län skall skicka blanketten

till länsstyrelsen i det län där den huvudsakliga jordbruksverksamheten

bedrivs.

Ansökan om bidrag för skötsel av en anläggning kan göras tidigast det

femte året räknat från och med det år då anläggningen godkänts för

bidrag.

-------------------------

1EGT nr L 215, 30.7.1992, s. 96 (Celex 392R2080).

SJVFS 1997:21

2

3 § I ansökan skall jordbrukaren ange respektive skiftes areal projicerad i

ett horisontalplan. Varje bestånd med lövskog eller buskar utgör ett skifte.

Arealen skall anges i hektar med minst en decimals noggrannhet.

Beräkningsgrunder m.m. samt utbetalning av bidrag

4 § Sökanden skall upprätta en arbetsplan med kostnadsberäkning för

anläggningen. Arbetsplanen skall godkännas av skogsvårdsstyrelsen innan

bidrag för anläggningen får beviljas.

Vid planläggningen skall det ses till att anläggningen genomförs

rationellt och kostnadseffektivt.

5 § Som villkor för bidrag gäller att arbetsplanen följs i alla väsentliga

delar, om inte länsstyrelsen medger annat.

6 § I den godkända kostnaden får endast räknas in skäliga kostnader för

det arbete som skall utföras och för det material som skall användas,

inklusive projektering och stängsling, allt räknat i de priser som gäller då

bidraget beviljas. Arbetsgivaravgifter får räknas in men däremot inte

mervärdesskatt.

7 § Om den verkliga kostnaden avviker mer än 20 procent från den

godkända kostnaden, skall storleken på det beviljade bidraget ändras i

motsvarande utsträckning. Bidraget kan dock aldrig bli högre än som

följer av 4 § förordningen (1997:22) om stöd till skogliga åtgärder inom

jordbruket.

8 § Bidrag för anläggningen betalas ut först när denna har genomförts och

godkänts.

9 § Bidrag för skötsel av en anläggning betalas ut efter särskild ansökan

tidigast det femte året räknat från och med det år då anläggningen god-

känts för bidrag.

Anläggningarnas utformning

10 § Bidrag beviljas endast under förutsättning att anläggningen först

prövats enligt bestämmelserna i 20 § naturvårdslagen (1964:822) och, om

anläggningen berör fast fornlämning, först prövats enligt bestämmelserna i

2 kap.kulturminneslagen (1988:950).

SJVFS 1997:21

3

11 § Skogsbryn, som utgör komplement till en befintlig skog eller

skogsplantering, skall vara minst 10 meter breda.

Träd- eller buskstråk, som gynnar rekreation och friluftsliv, motverkar

läckage av växtnäringsämnen till vattendrag eller bidrar till att förstärka

den biologiska mångfalden i och invid sjöar och vattendrag, skall vara

minst 5 meter breda.

12 § En enskild anläggning av skog skall omfatta minst 1,0 hektar.

En enskild anläggning av skogsbryn, träd- eller buskstråk skall omfatta

minst 0,5 hektar.

I den bidragsberättigande arealen räknas arealen av eventuell kantzon

in.

13 § Vid anläggning av skog, skogsbryn, träd- eller buskstråk på åker-

mark skall vid utformningen av anläggningen följande beaktas:

1. Enbart inhemska träd- eller buskarter som är lämpliga för ståndorten

och som är av för regionen lämpliga provenienser får användas.

2. Etablering intill befintlig skog får inte ske på så sätt att värdefulla

etablerade skogsbryn rätas ut eller försvinner.

3. Vid etablering intill sådana skyddsvärda biotoper som avses i 19 a -

19 c §§ naturvårdsförordningen (1976:484) skall en minst 10 meter bred

kantzon lämnas kvar.

4. Flora, fauna eller värdefulla naturmiljöer i övrigt får inte påverkas

negativt av skogsodlingen.

5. Vid anläggandet skall hänsyn tas till kulturmiljön och till spår av

äldre markanvändning.

14 § Vid anläggning av skog skall vid utformningen av anläggningen,

utöver vad som stadgas i 13 §, gälla att det mot åkermark lämnas kvar en

minst 10 meter bred kantzon. Kantzonen skall lämnas öppen eller

planteras med brynväxter.

15 § Vid anläggning av träd- och buskstråk för rekreation eller för att

motverka läckage av växtnäringsämnen skall vid utformningen av an-

läggningen, utöver vad som stadgas i 13 §, följande beaktas:

1. Anläggningen skall vara så placerad i landskapet att den är lämplig

för sitt ändamål.

2. Anläggningen får inte gödslas.

3. Anläggning, som syftar till att motverka läckage av växtnärings-

ämnen, skall göras vid sjö eller vattendrag, som normalt är vattenförande

under hela året.

SJVFS 1997:21

4

Identifikation av jordbruksskifte och krav på karta

16 § Jordbrukare med all sin mark i Hallands eller Västmanlands län skall

till ansökan om bidrag för anläggning bifoga den framtagna kartan

Blockkarta för skiftesredovisning 1997. På blockkartan skall jordbrukaren

markera samtliga sina jordbruksskiften med en sluten kantlinje, och ange

deras identitet. Ett jordbruksskifte kan endast tillhöra ett block.

Varje jordbruksskifte skall ges en identitet skild från alla andra skiften.

Identiteten består av blocknummer på det block där skiftet är beläget följt

av en bokstav. Det första skiftet inom blocket skall ha bokstaven A, det

andra B o.s.v. till Z. Om jordbrukaren har mark på flera jordbruksblock

börjar bokstavsbeteckningen för skiftena om med A inom varje nytt block.

Det framtagna Blockkartan för skiftesredovisning 1997 är den enda

godkända kartan vid tillämpningen av denna paragraf.

17 § Övriga jordbrukare skall till ansökan om bidrag för anläggning bi-

foga en godkänd karta i skala 1:10 000. På kartan skall jordbrukaren

markera samtliga sina jordbruksskiften med en sluten kantlinje, och ange

deras identitet.

Varje jordbruksskifte skall ges en identitet skild från alla andra skiften.

I denna identitet skall ingå kommun och församling som jordbruksskiftet

är beläget i och fastighetsbeteckningen på den fastighet som bidrar med

störst areal till skiftets areal följt av en bokstav. Det första skiftet skall ha

bokstaven A, det andra B o.s.v. till Z, AA, AB o.s.v. Om jordbrukaren

brukar flera registerfastigheter börjar bokstavbeteckningen om med A för

varje ny fastighet.

Godkänd karta är karta som innehåller nedan angivna uppgifter:

norrangivelse, nummer eller namn på kartbladet enligt Ekonomiska

kartans bladindelning, koordinatkryss med minst en koordinatangivelse

från Ekonomiska kartan samt jordbrukarens namn och personnummer

alternativt organisationsnummer eller det kundnummer som angivits på

ansökningsblanketten.

I den mån det har betydelse för indentifikation av de i ansökan ingå-

ende arealerna skall kartan även innehålla följande uppgifter:

administrativ indelning: länsgräns, kommungräns, församlingsgräns

och gällande fastighetsgränser som ligger inom eller i anslutning till

företagets jordbruksareal,

kommunikationer: vägar, järnvägar inom eller i anslutning till före-

tagets jordbruksareal,

markanvändning m.m.: sjöar, vattendrag, gräns mellan åker och annan

markanvändning inom eller i anslutning till företagets jordbruksareal,

SJVFS 1997:21

5

bebyggelse: företagets byggnader (brukningscentrum), samt

övrigt: ortnamn, och àjourförda fastighetsbeteckningar.

Den inlämnade kartan skall ha god läsbarhet. Egenritade överlägg är

inte godkända.

18 § Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen medge undantag från 17

§ första och tredje styckena.

Övrigt

19 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag

från bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 19 mars 1997.

PER-GÖRAN ÖJEHEIM

Jan Smedhagen

(Arealstödsenheten)