SJVFS 1999:104

Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning på grund av beslut med stöd av zoonoslagen (1999:658)

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om ersättning på grund av beslut med stöd av

zoonoslagen (1999:658) ;

beslutade den 29 september 1999

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 11, 15 och 19 §§

zoonosförordningen (1999:660), följande.

SJVFS 1999:104

Saknr K 108

Utkom från trycket

den 1 oktober 1999

Ansökan om ersättning

1 § En ansökan om ersättning enligt zoonosförordningen skall innehålla

följande:

1.

sökandens namn och personnummer/organisationsnummer,

2.

adress och telefonnummer,

3.

i förekommande fall eget postgironummer eller sökandens bank och

bankkontonummer, och

4.

specificerade ersättningsyrkanden samt det sammanlagda ersätt-

ningsyrkandet.

2 § Till ansökan skall följande fogas:

1.

fakturakopior och verifikationer avseende betalningstransaktioner

som styrker erlagda utgifter,

2.

redovisning av arbetstid i dagboksform i samband med eget ned-

lagt arbete vid smittrening, samt

3.

förteckning över inredning och inventarier som behöver kasseras i

samband med smittrening med särskilt angivande av anskaffningsvärde

och ålder.

Till ansökan skall, om den avser ersättning för produktionsbortfall,

även följande fogas:

1.

gårdsspecifika produktionsdata för den drabbade produktionen,

2.

bokföringsmaterial såsom resultat- och balansräkning för de tre

senaste åren, samt

3.

uppgifter från olika typer av ekonomiska, biologiska och tekniska

produktionsgrensanalyser i förekommande fall.

SJVFS 1999:104

Saknr K 108

2

3 § Ansökan om ersättning skall ställas till enheten för epizootiersättning

vid Statens jordbruksverk. Ansökan skall dock lämnas in till länsveteri-

nären.

Ersättning

Ersättning för förlorat djurvärde

4 § Det högsta värde som skall läggas till grund för ersättning för förlorat

djurvärde enligt 5 § första stycket 1 zoonosförordningen (1999:660) uppgår

till 60 000 kronor för enskilda nötkreatur av mjölk- och köttraser.

Ersättning för kostnader på grund av smittrening utöver normal

rengöring

5 § Ersättning lämnas inte för kostnader för

1.

medhjälp vid provtagning,

2.

skyddskläder,

3.

veterinärvård, samt

4.

medicin.

6 § Kostnader för förvärv, enligt beslutad saneringsplan, av mindre

dyrbara inventarier med bestående värde för sökandens verksamhet är

ersättningsgrundande med maximalt 50 procent av inköpsvärdet. Andra

investeringar ersätts med beaktande av det återstående ekonomiska rest-

värdet.

Med mindre dyrbara inventarier avses enstaka, lösa inventarier vars

anskaffningskostnad, exklusive mervärdesskatt, uppgår till högst 2 000

kronor.

7 § Kostnader för åtgärder, enligt beslutad saneringsplan, som innebär en

standardhöjning på byggnader, anläggningar eller inventarier är inte er-

sättningsgrundande till denna del. Vid bedömningen av det ersättnings-

grundande beloppet skall hänsyn tas till om de företagna åtgärderna har

ett bestående värde för sökanden.

Ersättning för produktionsbortfall

8 § Den del av förlusten för produktionsbortfall som skall ersättas enligt 5

§ första stycket 4 zoonosförordningen (1999:660) beräknas med ut-

gångspunkt från uteblivna intäkter minskade med inbesparade kostnader.

I de fall produktionsbortfallet kan beskrivas med hjälp av täcknings-

bidragskalkyl skall detta göras. Ersättningsgrundande produktionsförlust

utgörs då av nettointäkt beräknad på täckningsbidragsnivå 1 (TB 1).

Denna nettointäkt skall minskas med 60 procent av arbetskostnaden vilket

motsvarar den rörliga delen av kostnaden. Nettointäkten skall vidare

SJVFS 1999:104

Saknr K 108

3

minskas med inbesparad kostnad för ränta på rörelse- och djurkapital.

Undantag från vad som sägs i detta stycke kan göras om den skada som

ett myndighetsingripande föranleder får anses vara ringa.

En produktionsgrenskalkyl skall innehålla samtliga särintäkter och

särkostnader som ingår i produktionsgrenen.

9 § I det fall sökandens besättning var under uppbyggnad vid tidpunkten

för myndighetsingripandet kan i undantagsfall produktionsbortfallet

beräknas på en större besättning än den faktiskt utslaktade, eller den för

vilken beslut om spärrförklaring gällde. Detta gäller endast under

förutsättning att sökanden kan styrka att en uppbyggnad var förestående.

Sökanden skall styrka att besättningen var under uppbyggnad genom

att dels påvisa den planerade rekryteringen av djur, dels redovisa att till-

räckliga resurser fanns hos sökanden vid tillfället för spärrförklaringen,

såsom t.ex. foderareal, ladugårdsutrymme eller mjölkkvot.

Övrigt

10 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder i kraft den 1 oktober 1999, då punkten 5 i

Lantbruksstyrelsens kungörelse (LSFS 1982:39) om bekämpning av sal-

monella hos djur skall upphöra att gälla.

2. De äldre föreskrifterna gäller dock fortfarande i de fall där sådant

beslut om bekämpning som avses i 1 § lagen (1983:738) om bekämpande av

salmonella hos djur har fattats före den 1 oktober 1999.

INGBRITT IRHAMMAR

Christian Scheutz

(Enheten för epizootiersättning)