SJVFS 1999:13

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:21) om bidrag för anläggning och skötsel av lövskog eller buskar på åkermark i slättområden

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1997:21) om bidrag för anläggning

och skötsel av lövskog eller buskar på åkermark i

slättområden;

beslutade den 25 februari 1999

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 30 § förordningen

(1997:22) om stöd till skogliga åtgärder inom jordbruket samt efter samråd

med Skogsstyrelsen, att 2 och 16 §§ verkets föreskrifter (SJVFS 1997:21)

om bidrag för anläggning och skötsel av lövskog eller buskar på åkermark

i slättområden skall ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den

dag denna författning träder i kraft.

SJVFS 1999:13

Utkom från trycket

den 3 mars 1999

Omtryck

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om bidrag för anläggning och skötsel av

lövskog eller buskar på åkermark i slättområden finns i

1. rådets förordning (EEG) nr 2080/92 av den 30 juni 1992 om en

gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket,1

samt

2. förordningen (1997:22) om stöd till skogliga åtgärder inom jord-

bruket.

Allmänt

2 §2 En ansökan om bidrag för anläggning skall göras på Statens jord-

bruksverks blankett Skogsplantering på åkermark, Ansökan om stöd 1999,

jämte Jordbruksverkets blankett SAM 99 och ges in till länsstyrelsen i det

län där jordbrukaren bedriver huvuddelen av sin jordbruksverksamhet.

1EGT nr L 215, 30.7.1992, s. 96 (Celex 392R2080).

2 Senaste lydelse SJVFS 1997:118

.

SJVFS 1999:13

2

Blanketterna skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 3 maj 1999 och

vid denna tidpunkt minst innehålla följande:

1. Tydliga uppgifter om vem som söker bidrag för anläggning.

2. En skiftesredovisning, med ordningsnummer för block och bokstav

för skifte, som omfattar samtliga jordbruksskiften som bidrag för

anläggning söks för.

En handling som givits in till länsstyrelsen och som den 3 maj 1999 inte

uppfyller de ovannämnda kraven på form och innehåll utgör inte en

ansökan.

En redovisning av block och skiften som skett på annat sätt än det som

fastställs ovan skall dock godtas om det av de lämnade uppgifterna är

enkelt att identifiera de skiften som redovisningen avser.

Ansökan om bidrag för skötsel av en anläggning kan göras tidigast det

femte året räknat från och med det år då anläggningen godkänts för bidrag.

(SJVFS 1999:13).

3 § I ansökan skall jordbrukaren ange respektive skiftes areal projicerad i

ett horisontalplan. Varje bestånd med lövskog eller buskar utgör ett skifte.

Arealen skall anges i hektar med minst en decimals noggrannhet.

Beräkningsgrunder m.m. samt utbetalning av bidrag

4 § Sökanden skall upprätta en arbetsplan med kostnadsberäkning för

anläggningen. Arbetsplanen skall godkännas av skogsvårdsstyrelsen

innan bidrag för anläggningen får beviljas.

Vid planläggningen skall det ses till att anläggningen genomförs

rationellt och kostnadseffektivt.

5 § Som villkor för bidrag gäller att arbetsplanen följs i alla väsentliga

delar, om inte länsstyrelsen medger annat.

6 § I den godkända kostnaden får endast räknas in skäliga kostnader för

det arbete som skall utföras och för det material som skall användas,

inklusive projektering och stängsling, allt räknat i de priser som gäller då

bidraget beviljas. Arbetsgivaravgifter får räknas in men däremot inte

mervärdesskatt.

7 § Om den verkliga kostnaden avviker mer än 20 procent från den

godkända kostnaden, skall storleken på det beviljade bidraget ändras i

motsvarande utsträckning. Bidraget kan dock aldrig bli högre än som följer

av 4 § förordningen (1997:22) om stöd till skogliga åtgärder inom

jordbruket.

SJVFS 1999:13

3

8 § Bidrag för anläggningen betalas ut först när denna har genomförts och

godkänts.

9 § Bidrag för skötsel av en anläggning betalas ut efter särskild ansökan

tidigast det femte året räknat från och med det år då anläggningen god-

känts för bidrag.

Anläggningarnas utformning

10 § Bidrag beviljas endast under förutsättning att anläggningen förs t

prövats enligt bestämmelserna i 20 § naturvårdslagen (1964:822) och, om

anläggningen berör fast fornlämning, först prövats enligt bestämmelserna i

2 kap.kulturminneslagen (1988:950).

11 § Skogsbryn, som utgör komplement till en befintlig skog eller

skogsplantering, skall vara minst 10 meter breda.

Träd- eller buskstråk, som gynnar rekreation och friluftsliv, motverkar

läckage av växtnäringsämnen till vattendrag eller bidrar till att förstärka

den biologiska mångfalden i och invid sjöar och vattendrag, skall vara

minst 5 meter breda.

12 § En enskild anläggning av skog skall omfatta minst 1,0 hektar.

En enskild anläggning av skogsbryn, träd- eller buskstråk skall omfatta

minst 0,5 hektar.

I den bidragsberättigande arealen räknas arealen av eventuell kantzon

in.

13 § Vid anläggning av skog, skogsbryn, träd- eller buskstråk på åkermark

skall vid utformningen av anläggningen följande beaktas:

1. Enbart inhemska träd- eller buskarter som är lämpliga för ståndorten

och som är av för regionen lämpliga provenienser får användas.

2. Etablering intill befintlig skog får inte ske på så sätt att värdefulla

etablerade skogsbryn rätas ut eller försvinner.

3. Vid etablering intill sådana skyddsvärda biotoper som avses i 19 a -

19 c §§ naturvårdsförordningen (1976:484) skall en minst 10 meter bred

kantzon lämnas kvar.

4. Flora, fauna eller värdefulla naturmiljöer i övrigt får inte påverkas

negativt av skogsodlingen.

5. Vid anläggandet skall hänsyn tas till kulturmiljön och till spår av

äldre markanvändning.

14 § Vid anläggning av skog skall vid utformningen av anläggningen,

utöver vad som stadgas i 13 §, gälla att det mot åkermark lämnas kvar en

SJVFS 1999:13

4

minst 10 meter bred kantzon. Kantzonen skall lämnas öppen eller planteras

med brynväxter.

15 § Vid anläggning av träd- och buskstråk för rekreation eller för att

motverka läckage av växtnäringsämnen skall vid utformningen av an-

läggningen, utöver vad som stadgas i 13 §, följande beaktas:

1. Anläggningen skall vara så placerad i landskapet att den är lämplig

för sitt ändamål.

2. Anläggningen får inte gödslas.

3. Anläggning, som syftar till att motverka läckage av växtnärings-

ämnen, skall göras vid sjö eller vattendrag, som normalt är vattenfö rande

under hela året.

Identifikation av jordbruksskifte och krav på karta

16 §3 Till ansökan om bidrag för anläggning skall den av Jordbruksverket

eller länsstyrelsen tillhandahållna kartan ”Blockkarta för

skiftesredovisning 1999” bifogas. På blockkartan skall jordbrukaren ange

identiteten på samtliga jordbruksskiften som bidrag för anläggning söks

för. Endast de skiftesgränser som inte sammanfaller med blockgränser skall

markeras. Ett jordbruksskifte kan endast tillhöra ett block.

Varje jordbruksskifte skall ges en identitet skild från alla andra skiften.

Identiteten skall markeras på kartan och anges med ordningsnummer på

det block där skiftet är beläget följt av en bokstav för skiftet. Det första

skiftet inom blocket skall ha bokstaven A, det andra B o.s.v.. Om

jordbrukaren har mark på flera jordbruksblock börjar

bokstavsbeteckningen för skiftena om med A inom varje nytt block.

(SJVFS 1999:13).

17 § har upphävts genom (SJVFS 1997:118).

18 § har upphävts genom (SJVFS 1997:118).

Övrigt

19 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

3 Senaste lydelse SJVFS 1997:118.

SJVFS 1999:13

5

Denna författning4 träder i kraft den 19 mars 1997.

-------------------------

Denna författning5 träder i kraft den 1 januari 1998.

-------------------------

Denna författning6 träder i kraft den 4 mars 1999.

INGBRITT IRHAMMAR

Jan Smedhagen

(Arealstödsenheten)

4 SJVFS 1997:21.

5 SJVFS 1997:118.

6 SJVFS 1999:13.