SJVFS 1999:43

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av

utsäde av stråsäd;

beslutade den 12 maj 1999

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 6 § utsädesförord -

ningen (1993:1375),

att bilagorna 1, 2 och 4 till verkets föreskrifter (SJVFS

1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd skall ha följande

lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den

dag då denna författning träder i kraft.

SJVFS 1999:43

Saknr U 39

Utkom från trycket

den 19 maj 1999

Omtryck

1

Jfr rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av

stråsäd (EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2309/66, Celex 366L0402) senast ändrat genom

kommissionens direktiv 1999/8/EG (EGT nr L 50, 26.2.1999, s. 26, Celex

399L0008), kommissionens direktiv 74/268/EEG (EGT nr L 141, 24.5.1974, s. 19,

Celex 374L0268) ändrat genom kommissionens direktiv 78/511/EEG (EGT nr L 157,

15.6.1978, s. 34, Celex 378L0511), kommissionens beslut 80/755/EEG (EGT nr L

207, 9.8.1980, s. 37, Celex 380D0755) ändrat genom kommissionens beslut

81/109/EEG (EGT nr L 64, 11.3.1981, s. 13, Celex 381D0109), kommissionens

beslut 81/675/EEG (EGT nr L 246, 29.8.1981, s. 26, Celex 381D0675) ändrat genom

kommissionens beslut 86/563/EEG (EGT nr L 327, 22.11.1986, s. 50, Celex

386D0563), kommissionens beslut 89/540/EEG (EGT nr L 286, 4.10.1989, s. 24,

Celex 389D0540) senast ändrat genom kommissionens beslut 96/336/EG (EGT nr L

128, 29.5.1996, s. 23, Celex 396D0336), kommissionens beslut 96/334/EG (EGT nr

L 127, 25.5.1996, s. 39, Celex 396D0336), rådets beslut 95/514/EG (EGT nr L 296,

9.12.1995, s. 34, Celex 395D0514) senast ändrat genom kommissionens beslut

98/172/EG (EGT nr L 63, 4.3.1998, s. 29, Celex 398D0172), kommissionens beslut

74/269/EEG (EGT nr L 141, 24.5.1974, s. 20, Celex 374D0269) ändrat genom

kommissionens beslut 78/512/EEG (EGT nr L 157, 15.6.1978, s. 35, Celex

378D0512), kommissionens beslut 74/531/EEG (EGT nr L 299, 7.11.1974, s. 13,

Celex 374D0531) samt kommissionens beslut 95/75/EG (EGT nr L 60, 18.3.1995, s.

30, Celex 395D0075).

Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den

22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och

föreskrifter (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 398L0034).

SJVFS 1999:43

Saknr U 39

2

INLEDNING

1 § Grundläggande bestämmelser om certifiering m.m. av utsäde finns dels

i utsädeslagen (1976:298), dels i utsädesförordningen (1993:1375).

DEFINITIONER

2 § I dessa föreskrifter förstås med

utsäde: frö för sådd, av de i bilagorna 1 och 2 nämnda arterna,

bruksutsäde: utsäde som inte skall användas för vidare uppförökning,

förädlarmaterial (F-material): utsäde av en förädlad sort, som

används av förädlaren eller dennes representant för upprätthållande av

sorten eller för framställning av stamutsäde,

stamutsäde (utsädesklass A) : utsäde som under ansvar av förädlaren

eller dennes representant är framställt från F-material och som uppfyller de

i bilagorna 1 eller 2 angivna kraven för stamutsäde samt är avsett för

framställning av basutsäde,

basutsäde (utsädesklass B)

a) andra sorter än hybridsorter: utsäde som är framställt från

stamutsäde som levererats från förädlaren eller dennes representant, eller

på förädlarens begäran är framställt från F-material som uppfyller kraven

för stamutsäde, och som uppfyller de i bilagorna 1 eller 2 angivna kraven

för basutsäde samt är avsett för framställning av certifikatutsäde,

b) hybridsorter: utsäde som under ansvar av förädlaren eller

dennes representant är framställt från F-material som uppfyller de i

bilagorna 1 eller 2 angivna kraven för stamutsäde, och som uppfyller de i

bilagorna 1 eller 2 angivna kraven för basutsäde samt är avsett för

framställning av certifikatutsäde,

certifikatutsäde (utsädesklass C) av kanariegräs, majs och råg

samt hybridsorter av övriga arter: utsäde som är framställt från bas-

utsäde, eller på förädlarens begäran från stamutsäde, och som uppfyller de

i bilagorna 1 eller 2 angivna kraven för certifikatutsäde samt är avsett för

användning som bruksutsäde,

certifikatutsäde av första generationen (utsädesklass C1) av durum-

vete, havre, korn, rågvete, speltvete och vete, utom hybridsorter av

dessa arter: utsäde som är framställt från basutsäde, eller på förädlarens

begäran från stamutsäde, och som uppfyller de i bilagorna 1 eller 2 angivna

kraven för certifikatutsäde C1 samt är avsett för framställning av

certifikatutsäde av andra generationen eller för användning som

bruksutsäde,

certifikatutsäde av andra generationen (utsädesklass C2) av durum-

vete, havre, korn, rågvete, speltvete och vete, utom hybridsorter av

dessa arter: utsäde som är framställt från certifikatutsäde av första gene-

rationen, eller på förädlarens begäran från stamutsäde eller basutsäde, och

SJVFS 1999:43

Saknr U 39

3

som uppfyller de i bilagorna 1 eller 2 angivna kraven för certifikatutsäde C2

samt är avsett för användning som bruksutsäde,

provtagningssäsong: perioden från den 1 juli till och med den 30 juni,

officiella åtgärder: åtgärder som vidtas av Utsädeskontrollen eller av

ett organ som förklarats behörigt av Statens jordbruksverk,

OECD-systemet: de regler som är fastställda av OECD den 10 oktober

1988 för certifiering av utsäde av stråsäd,

dokumenterad sort: officiellt godkänd sort som finns intagen i en

sortlista inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i OECD:s

sortlista,

sundhetsintyg: sundhetscertifikat eller annat sundhetsintyg godkänt

av Jordbruksverket, och

växt: växt enligt den definition som anges i växtskyddslagen

(1972:318). (SJVFS 1996:101).

GRUNDLÄGGANDE KRAV FÖR CERTIFIERING

Provtagning och partistorlek

3 § Provtagning av utsäde för certifiering skall ske enligt de regler som

fastställts av International Seed Testing Association (ISTA).

Alla utsädespartier för certifiering skall vara officiellt provtagna.

Alla delar av ett parti skall vara åtkomliga för provtagning. Utsäde som

skall betas skall kunna provtas även före betning. Om det finns särskilda

skäl får Utsädeskontrollen medge undantag från kravet på provtagning

före betning.

Certifiering får endast ske vid utsädesanläggning vars anordningar för

provtagning, märkning, försegling och, i tillämpliga fall, blandning

godkänts av Utsädeskontrollen.

Ett utsädesparti som skall certifieras skall vara enhetligt och dess vikt

får inte överstiga 25 ton. Beträffande kanariegräs får dock utsädespartiets

vikt inte överstiga 10 ton och beträffande majs får utsädespartiets vikt

uppgå till högst 40 ton. I samtliga fall får dock de högsta tillåtna vikterna

överskridas med högst 5 procent. (SJVFS 1996:101).

Fältbesiktning och sortkontroll

4 § Utsäde för certifiering skall komma från fältbesiktigad och godkänd

utsädesodling. För att godkännas skall utsädesodlingen uppfylla angivna

krav för utsädesodling enligt bilaga 3, och i bilagorna 1 eller 2 angivna krav

på sortkvalitet.

Utöver vad som anges i bilaga 3 krävs för godkännande att odlingen

vid slutlig fältbesiktning befunnits vara fri från flyghavre.

SJVFS 1999:43

Saknr U 39

4

5 § Anmälan av utsädesodling till fältbesiktning skall ske skriftligen till

Utsädeskontrollen.

Utsädeskontrollen skall under vegetationsperioden svara för besikt-

ning av anmäld areal enligt vad som anges i bilaga 3 samt fastställa

fältavsnittens storlek, antal och fördelning på fält som skall besiktigas.

Besiktning av odling avsedd för produktion av bruksutsäde får utföras

av person som av Utsädeskontrollen auktoriserats för detta ändamål. Areal

som besiktigats av sådan besiktningsman skall genom stickprov

efterkontrolleras av Utsädeskontrollen.

Utsädeskontrollen skall kontrollodla partier som certifieras i klasserna

A, B och C1, samt i klasserna C och C2 i den omfattning Utsädeskontrollen

anser erforderligt. Utsädeskontrollen skall i anslutning till kontrollodlingen

bedöma om den skall kombineras med laboratorieanalys.

Utsädeskontrollen eller auktoriserad besiktningsman äger utan

föregående meddelande om besiktning tillträde till odling som anmälts och

utför besiktning i för grödan lämpligt utvecklingsstadium.

Utsädeskontrollen skall skriftligen underrätta uppdragsgivaren om

resultatet av kontrollodling respektive fältbesiktning. (SJVFS 1996:101).

Frövarukvalitet

6 § Frövarukvaliteten skall undersökas enligt ISTA:s regler, med de

avvikande bestämmelser rörande minsta provvikt för undersökning av

inblandning av antal frön av andra arter som framgår av bilaga 1 punkt 2

och bilaga 2 punkt 2. (SJVFS 1996:101).

7 § Utsäde får godkännas för certifiering för utsläppande på marknaden i

Sverige, om det vid undersökning av officiellt uttagna prov, uppfyller

kvalitetskraven

1. i bilaga 1 för havre, korn, råg, rågvete och vete,

2. i bilaga 2 för durumvete, kanariegräs, majs och spelvete.

Utsäde får godkännas för certifiering för utförsel till andra länder inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om det, vid underökning av

officiellt uttagna prov, uppfyller kvalitetskraven i bilaga 2.

Parti får inte godkännas för certifiering om utsädet enligt det certifie-

rande organets bedömning är otillfredsställande rensat eller inte antas tåla

lagring utan att grobarheten försämras. (SJVFS 1996:101).

7 a § Utan hinder av bestämmelserna i 7 § får utsäde av vårkorn, vårvete

och havre godkännas för certifiering i klasserna C1 respektive C2 för

utsläppande på marknaden i Sverige till och med den 30 juni 1999 enligt

nedanstående villkor.

1. Utsädet skall vid undersökning av officiellt uttagna prov uppfylla

kvalitetskraven i bilaga 1.5 samt bilaga 2. Minsta provmängd för

bestämning av antal inblandningar av frön av andra arter skall vara 1 kg.

SJVFS 1999:43

Saknr U 39

5

För flyghavreundersökning i havre skall provmängden vara minst 2 kg.

2. Förpackningarna skall märkas med texten ”EG:s regler. OBS! Sänkta

svenska krav”. (SJVFS 1998:115).

Certifiering av art- och sortblandningar

8 § Blandning av utsäde av olika arter får certifieras för användning som

bruksutsäde, om samtliga av blandningens beståndsdelar var för sig

uppfyller certifieringskraven för respektive art. Utsäde av havre, korn, råg,

rågvete och vete i sådan blandning skall uppfylla kraven i bilaga 1.

Blandning av utsäde av olika sorter av samma art får certifieras för

användning som bruksutsäde, om i blandningen ingående partier var för

sig uppfyller kraven i bilaga 1.

Sortblandningar får certifieras endast för utsläppande på marknaden i

Sverige. (SJVFS 1996:101).

Kemiskt behandlat utsäde

9 § Kemiskt behandlat (betat) utsäde får endast certifieras om medlet är

jämnt fördelat på frövaran.

10 § Bestämmelser om emballage och märkning av betat utsäde finns i

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:95) om emballage för betat

utsäde. (SJVFS 1996:101).

Utlämnande av certifierat utsäde

11 § Parti för certifiering skall finnas tillgängligt på platsen för certi-

fieringen intill dess att undersökningen av kvaliteten visar att kraven, med

undantag för efterkontrollen av sortäkthet och sortrenhet, i bilagorna 1

eller 2, är uppfyllda.

Utan hinder av bestämmelsen i första stycket får det certifierande

organet certifiera utsäde för utlämning till förbrukare inom landet innan

resultatet av kvalitetsundersökningen är klart.

Utan hinder av bestämmelsen i första stycket får det certifierande

organet certifiera utsäde för utförsel till ett land inom Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet innan resultatet av grobarhetsanalysen är klart.

Som villkor för sådan certifiering gäller att

1. utlämnandet endast skall avse första handelsledet och att köparens

namn och adress anges,

2. en renhetsanalys som uppfyller kraven i bilaga 2 uppvisas,

3. den grobarhet som framgår av föranalysen anges,

4. utsädesproducenten skall informera köparen om resultatet av gro-

barhetsanalysen utvisar att kvalitetskraven i bilaga 2 inte är uppfyllda.

Meddelande om utsädesparti, som certifierats och lämnats ut till för-

brukare innan kvaliteten undersökts och som inte uppfyller kvalitetskraven

i bilagorna 1 eller 2, skall av Utsädeskontrollen kungöras i Statens

SJVFS 1999:43

Saknr U 39

6

jordbruksverks författningssamling. Meddelandet skall innehålla

analysresultatet, uppgift om referensnummer, art och sort samt för-

packarens namn och adress. Meddelande om vårsådda arter skall kun-

göras före den 15 augusti och om höstsådda arter före den 1 februari.

(SJVFS 1996:101)

Undantag från krav på grobarhet

12 § Utan hinder av bestämmelserna i 7 § kan Utsädeskontrollen för

certifiering godkänna partier av stamutsäde och basutsäde, som inte upp-

fyller de i bilaga 1 angivna kraven avseende grobarhet för havre, korn, råg,

rågvete och vete och motsvarande krav i bilaga 2 för durumvete,

kanariegräs, majs och speltvete samt för övriga stråsädesarter för utförsel.

Sådant godkännande kan meddelas under förutsättning att konstaterad

grobarhet uppges vid utsläppandet på marknaden och att utsädet skall

användas för fortsatt uppförökning. (SJVFS 1996:101).

MÄRKNING OCH FÖRSEGLING

13 § Vid utsläppande på marknaden skall varje förpackning vara försedd

med ett officiellt märke vars utformning och innehåll uppfyller kraven i

bilaga 4.

Märkningen skall utföras under det certifierande organets kontroll och

utgör ett bevis på att utsädet är certifierat.

Ett officiellt märke skall vara av självhäftande material eller av riv-

beständigt material, påsytt på förpackningen eller fäst under plomb.

Som officiellt märke får också användas outplånlig och påtryckt eller

påstämplad text som godkänts av Utsädeskontrollen och som uppfyller

märkningskraven i bilaga 4. Då påtryckt eller påstämplad text används skall

varje förpackning vara försedd med ett individuellt löpnummer. Företaget

som utför tryckningen på förpackningarna skall underrätta det

certifierande organet om antalet förpackningar som märkts, med uppgift om

deras löpnummer. Det certifierande organet skall föra journal över de

utsädeskvantiteter som märkts enligt detta system, med uppgifter om

antalet förpackningar i varje parti, förpackningarnas innehåll och löp-

nummer. Det certifierande organet skall också granska producenternas

journaler. (SJVFS 1996:101).

14 § Förpackningar med utsäde som certifierats enligt 11 § tredje stycket

och förpackningar med stamutsäde och basutsäde som godkänts enligt

12 § skall, utöver kraven i bilaga 4, genom säljarens eller leverantörens

försorg vara försedda med ett leverantörsmärke på vilket grobarheten,

leverantörens namn och adress samt utsädespartiets refe rensnummer

anges. Dessutom skall, för utsäde som godkänts enligt 12 §, på det

officiella märket anges att partiets grobarhet inte uppfyller kraven i

bilagorna 1 eller 2.

SJVFS 1999:43

Saknr U 39

7

Leverantörsmärket skall inte kunna förväxlas med det officiella märket.

(SJVFS 1996:101).

14 a § Vid märkning av förpackningar med utsäde för vilket undantag

medgetts enligt 26 § skall, i fråga om utsäde av en dokumenterad sort, det

officiella märket ha samma färg som för motsvarande utsädesklass. För

utsäde av ej dokumenterad sort skall det officiella märket ha sådan färg

som anges i bilaga 4.

Märket skall alltid ange att utsädet uppfyller mindre strikta krav.

(SJVFS 1996:101)

15 § Förpackningar med sådant utsäde som avses i 20 a § skall utöver

kraven i bilaga 4 vara försedda med ett leverantörsmärke med texten

"Utsäde för utförsel". (SJVFS 1996:101).

16 § har upphävts genom (SJVFS 1996:101).

17 § Vid certifiering skall varje förpackning förseglas under det certi-

fierande organets kontroll i samband med provtagning och märkning.

Försegling skall utgöras av förslutning och plombering och skall vara ut-

förd på sådant sätt att den förstörs vid öppnandet.

Följande förslutningssystem får användas utan plombering:

1. påsar av papper eller plast, förutsatt att de inte har någon annan

öppning än påfyllningsanordningen och att denna är försedd med ett

självhäftande system eller värmeförslutningssystem som försluter öpp-

ningen efter påfyllning på sådant sätt att den inte kan öppnas utan att

skadas,

2. påsar av icke vävt material som sys ihop, förutsatt att en sifferserie

som inleds med siffran 1 i påsens överkant eller liknande märkning

(bokstäver, symbol) som visar att påsens ursprungliga mått inte ändrats, är

tryckt med outplånlig skrift på minst ena sidan av påsens öppning, eller

3. påsar av papper eller plast, förutsatt att de inte har någon annan

öppning än påfyllningsanordningen, att de försluts genom trycket av det

påfyllda utsädets vikt på påfyllningsanordningen samt att anordningens

längd inte understiger 22 % av påsens bredd. (SJVFS 1996:101).

Ommärkning

18 § Ommärkning av ett parti kan göras om resultatet av kvalitetsunder-

sökningen visar att partiet inte uppfyller angivna frövarukvalitetskrav, men

att kvalitetskraven i en lägre klass enligt bilaga 1 är uppfyllda eller för

utförsel att EG:s krav enligt bilaga 2 är uppfyllda. Ommärkningen skall

utföras under det certifierande organets kontroll.

SJVFS 1999:43

Saknr U 39

8

Annullering

19 § Visar resultatet av undersökningen av frövarukvaliteten att utsädet

inte uppfyller kraven i bilaga 2, skall märkena makuleras under det cer-

tifierande organets kontroll.

Har förpackning med påtryckt eller påstämplad text använts, skall

förpackningen tömmas eller den påtryckta eller påstämplade texten

makuleras under det certifierande organets kontroll. (SJVFS 1996:101).

Certifieringens varaktighet

20 § Ett utsädesparti får endast släppas ut på marknaden under den

provtagningssäsong då förseglingen ägt rum. Utsäde som provtagits

under perioden från den 1 mars t.o.m. den 30 juni får dock släppas ut på

marknaden fram till årets slut.

Förlängt godkännande av certifierat utsäde kan medges, om partiet

efter provtagning och kontroll av det certifierande organet visar sig

fortfarande uppfylla grobarhetskravet.

Om förlängning medges, skall det certifierande organet utföra nöd-

vändig tilläggsmärkning.

UTFÖRSEL AV UTSÄDE (SJVFS 1996:101)

20 a § Utsäde av en sort som inte är intagen i den svenska sortlistan eller i

Europeiska gemenskapens gemensamma sortlista för arter av lant-

bruksväxter men som är intagen i en nationell sortlista i ett land inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får certifieras för utförsel till det

landet om utsädet uppfyller kraven i bilaga 2. (SJVFS 1996:101).

Rubriken före 21 § har utgått (SJVFS 1996:101).

21 § Utsäde för utförsel kan på begäran certifieras av Utsädeskontrollen

enligt OECD:s system, om sorten i fråga är intagen i OECD:s sortlista eller i

den officiella sortlistan i ett land som är anslutet till detta system och

utsädespartiet uppfyller de av OECD fastställda kraven.

Vid certifiering enligt OECD-systemet skall Utsädeskontrollen utfärda

certifieringsbevis och märka partiet enligt OECD:s regler. (SJVFS

1996:101).

21 a § Utsäde avsett för certifiering i ett land inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet får säljas till det landet som icke slutligt certifierat

utsäde under förutsättning att utsädet

1. kommer från en godkänd utsädesodling,

2. är förpackat och märkt med ett officiellt märke vars utformning och

innehåll uppfyller kraven i bilaga 4, samt

3. åtföljs av ett officiellt dokument enligt bilaga 5. (SJVFS 1996:101).

SJVFS 1999:43

Saknr U 39

9

INFÖRSEL AV UTSÄDE

22 § Införsel av utsäde som skall användas för uppförökning eller som

skall släppas ut på marknaden, skall skriftligen anmälas till Utsädeskon-

trollen senast två veckor efter införseln. Anmälan skall ske på av Utsä-

deskontrollen fastställd blankett och innehålla följande uppgifter:

1. ursprungsland,

2. art,

3. sort,

4. kvantitet,

5. referensnummer, och

6. utsädesklass.

Om utsädet är certifierat enligt OECD:s system skall anmälan åtföljas av

ISTA:s "orange certifikat" eller annat certifikat som är godkänt av

Utsädeskontrollen. (SJVFS 1996:101).

23 § Utsädesparti som förs in i landet skall åtföljas av ett officiellt

dokument vari intygas antingen

1. att partiet är odlat på ett fält som vid fältbesiktning har befunnits fritt

från flyghavre och att ett prov om 1 kg från partiet likaledes har befunnits

fritt från flyghavre, eller

2. att ett prov om 3 kg från partiet har befunnits fritt från flyghavre.

(SJVFS 1996:101).

24 § Utsäde får föras in som icke slutligt certifierat utsäde för att certifieras

som certifikatutsäde om

1. sorten är intagen i den svenska sortlistan eller i Europeiska

gemenskapens gemensamma sortlista för arter av lantbruksväxter,

2. partiet åtföljs av ett officiellt dokument vari intygas att det är odlat

på ett fält som vid fältbesiktning har befunnits fritt från flyghavre,

3. utsädet härstammar från basutsäde eller certifikatutsäde av första

generationen, och

4. moderpartiet är sortkontrollerat av en myndighet i ett annat land

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller av en myndighet i ett

land som med avseende på fältbesiktningen och certifieringen har

godkänts av den Europeiska gemenskapen som tredje land, och

5. utsädet är märkt enligt kraven för icke slutligt certifierat utsäde samt

åtföljt av ett officiellt dokument enligt bilaga 5. (SJVFS 1996:101).

25 § Införsel av ett utsädesparti av en sort som inte är intagen i den

svenska sortlistan eller i Europeiska gemenskapens gemensamma sortlista

för arter av lantbruksväxter får ske om partiet

1. förs in för uppförökning och hela skörden därefter förs ut ur landet,

SJVFS 1999:43

Saknr U 39

10

2. förs in för rensning och färdigbearbetning och därefter förs ut ur

landet,

3. är odlat som F-material under förädlarens kontroll och förs in för

vidare uppförökning under förädlarrepresentants ansvar, eller

4. förs in för försöksmässig provning, vetenskapligt ändamål eller

urvalsarbete i partier med en högsta nettovikt om 100 kg. (SJVFS

1996:101).

UNDANTAG FRÅN BESTÄMMELSERNA

26 § Vid brist på utsäde eller om det annars finns särskilda skäl, kan

Jordbruksverket medge undantag från de krav som angivits i denna för-

fattning, såvida det inte strider mot EG:s bestämmelser. (SJVFS 1996:101).

27 § Bestämmelser med krav på registrering av den som yrkesmässigt

producerar, lagrar, saluför eller inför växter samt med krav på att vissa

växter skall åtföljas av ett sundhetsintyg vid införsel från länder som inte

är medlemmar i EU finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare. (SJVFS

1996:101).

-------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning2 träder i kraft den 1 mars 1994, då Lantbruksstyrel-

sens föreskrifter (LSFS 1987:5) för utsädesodling av lantbruksväxter (utom

potatis) och Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1989:26) om

statsplombering av utsäde (utom potatis) skall upphöra att gälla.

För certifiering och märkning före den 1 juli 1994 av under 1993 eller

tidigare producerat utsäde som är avsett för utsläppande på marknaden i

Sverige gäller dock Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1989:26) om

statsplombering av utsäde (utom potatis) i tillämpliga delar.

Därutöver får följande tillämpas för utsläppande på marknaden i

Sverige.

Utsädesodling som hösten 1993 grundats på utsäde statsplomberat i

klass C med högre generationstal än första generationen efter basutsäde

får fram till den 1 november 1994 certifieras i klass C utan generationstal.

Utsäde statsplomberat i klass C med högre generationstal än andra

generationen efter basutsäde, i klass D, E eller U får fram till den 30 juni

1995 ommärkas till klass C utan generationstal, om kravet i 20 § andra

stycket är uppfyllt. (SJVFS 1994:150).

2

SJVFS 1994:22.

SJVFS 1999:43

Saknr U 39

11

Tilläggsmärkning av utsäde som ommärkts till klass C utan

generationstal får ske längst t.o.m. den 30 juni 1998. (SJVFS 1996:101).

-------------------------

Denna författning3 träder i kraft den 2 september 1994.

-------------------------

Denna författning4 träder i kraft den 1 juli 1996.

-------------------------

Denna författning5 träder i kraft den 20 november 1998.

-------------------------

Denna författning6 träder i kraft den 25 maj 1999.

INGBRITT IRHAMMAR

Eva Dahlberg

(Växtodlingsenheten)

3

SJVFS 1994:150.

4

SJVFS 1996:101.

5

SJVFS 1998:115.

6

SJVFS 1999:43.

SJVFS 1999:43

Saknr U 39

12

Bilaga 1 7

KVALITETSKRAV FÖR STRÅSÄD UTOM DURUMVETE,

KANARIEGRÄS, MAJS OCH SPELTVETE - SVENSKA KRAV

Utsädet skall uppfylla följande krav:

1. Utsädet skall ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet. Högsta tillåtna

inblandning av främmande sort (med undantag för sortblandningar),

konstaterad vid kontrollodling eller laboratorieanalys, framgår av nedan

angiven tabell:

Antalsprocent i respektive klass

Art

A, B

C1

C2

Havre, korn, vete

0,1

0,3

1,0

Rågvete

0,3

1,0

2,0

Övriga arter skall vara sortäkta med hänsyn till art och utsädesklass.

Utsäde av hybridråg får godkännas för certifiering som certifikatutsäde om

resultat av officiell efterkontroll av basutsäde eller, i tillämpliga fall,

blandning av komponenter utvisar att kraven är uppfyllda.

7

Senaste lydelse SJVFS 1996:101.

SJVFS 1999:43

Saknr U 39

13

2. Utsädet skall i övrigt uppfylla följande krav beträffande renhet,

inblandning av andra arter, grobarhet samt förekomst av mjöldryga.

Minsta provmängd för bestämning av antal inblandningar av frön av andra

arter skall vara 1 kg. Undantag gäller för flyghavreundersökning i havre

där den uttagna provmängden skall vara minst 2 kg.

Rent frö

Frön av andra arter

Grobarhet

Sklerotier

eller fragment

av sklerotier

av mjöldryga

Art

Klass

vikt-%

tolerans

st/kg,

totalt a)

högst av stråsäd

%

tol.

st/kg

Avena sativa

L.

Havre

A, B

99,7

0,3

8

2

91 b)

5

2

C1

"

"

10

4

" b)

"

6

C2

"

"

14

8

" b)

"

6

Hordeum

vulgare L.

2-radskorn

A, B

99,7

0,3

8

2

92

4

2

C1

"

"

10

4

"

"

6

C2

"

"

13

7

"

"

6

6-radskorn

A, B

99,7

0,3

8

2

90

5

2

C1

"

"

10

4

"

"

6

C2

"

"

13

7

"

"

6

Secale

cereale L.

Råg

A, B

99,7

0,3

8

2

90

5

2

C

"

"

13

7

"

"

6 c)

x Triticosecale

Wittmack

Rågvete

A, B

98,0

0

8

2

85

5

2

C1

"

"

10

4

"

"

6

C2

"

"

20

14

"

"

6

Triticum

aestivum L.

emend. Fiori

et Paol.

Vete

A, B

99,7

0,3

8

2

90

5

2

C1

"

"

10

4

"

"

6

C2

"

"

13

7

"

"

6

Anmärkningar:

a) Varav högst 2 frön av åkerrättika (Raphanus raphanistrum ) och/eller klätt

(Agrostemma githago).

b) Beträffande naken havre får grobarheten vara lägst 75% i samtliga utsädesklasser.

c) Certifikatutsäde av hybridråg: 8 st/kg.

SJVFS 1999:43

Saknr U 39

14

3. Vattenhalten för samtliga arter får vara högst 16,0%, utom för höstsäd

som provtagits under perioden den 1 mars till och med den 31 juli då

vattenhalten får vara högst 15,0%.

4. Utsädet får inte innehålla frön av flyghavre (Avena fatua, A. sterilis, A.

ludoviciana) eller dårrepe (Lolium temulentum) i den uttagna

provmängden.

5. Utsädet får inte vara infekterat med sjukdomar och skadliga organismer

som i hög grad försämrar användbarheten. För nedanstående arter och

sjukdomar gäller dock vid laboratorieanalys av kärnprov följande:

A. Korn

a. Flygsot på korn (Ustilago nuda).

Utsäde betat med effektivt medel får certifieras. Antalsprocenten smittade

kärnor i icke betat utsäde får vara högst

Klass

Antalsprocent

A

0,1

B

0,2

C1

0,3

B. Höstvete

a. Stinksot (Tilletia caries).

Utsädet får inte certifieras om det finns mer än 1000 sporer per gram.

Utsäde med en förekomst av sporer av vanligt stinksot som understiger

1000 sporer per gram får certifieras om det betas med effektivt medel.

Utsäde som certifieras utan betning får inte innehålla några stinksotsporer.

b. Dvärgstinksot (Tilletia contraversa ).

Utsädet får inte certifieras om det finns mer än 500 sporer per gram. Utsäde

med en förekomst av sporer av dvärgstinksot som understiger 500 sporer

per gram får certifieras om det betas med effektivt medel. Utsäde som

certifieras utan betning får inte innehålla några dvärgstinksotsporer.

c. Förekommer både vanligt stinksot och dvärgstinksot i samma

utsädesparti får högst 500 sporer av vardera sjukdomen förekomma per

gram, för att utsädet skall få certifieras. Utsädet får då certifieras om det

betas med effektivt medel. (SJVFS 1999:43).

SJVFS 1999:43

Saknr U 39

15

Bilaga 2 8

KVALITETSKRAV FÖR DURUMVETE, KANARIEGRÄS, MAJS OCH

SPELTVETE SAMT KVALITETSKRAV FÖR ÖVRIGA ARTER AV

STRÅSÄD FÖR UTFÖRSEL - EG:S KRAV

Utsädet skall uppfylla följande krav:

1. Utsädet skall ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet. Högsta tillåtna

inblandning av främmande sort (med undantag för sortblandningar),

konstaterad vid kontrollodling eller laboratorieanalys, framgår av nedan

angiven tabell:

Antalsprocent i respektive klass

Art

A, B

C1

C2

Durumvete, havre, korn,

speltvete, vete

0,1

0,3

1,0

Rågvete

0,3

1,0

2,0

Övriga arter skall vara sortäkta med hänsyn till art och utsädesklass.

Utsäde av hybridråg får godkännas för certifiering som certifikatutsäde om

resultat av officiell efterkontroll av basutsäde eller, i tillämpliga fall,

blandning av komponenter utvisar att kraven är uppfyllda.

2. Utsädet skall i övrigt uppfylla följande krav beträffande renhet,

inblandning av andra arter, grobarhet samt förekomst av mjöldryga.

Minsta provmängd för bestämning av antal inblandningar av frön av andra

arter skall vara 0,2 kg för kanariegräs och beträffande övriga arter 0,5 kg.

Art

Klass

Rent frö

vikt-%

Frön av andra arter st/0,5 kg

varav stråsäd

Grobarhet %

Sklerotier eller frag-

ment av sklerotier

av mjöldryga st/0,5

kg

Havre, korn,

A, B

99,0

4 varav 1 stråsäd a)

85 b)

1

vete

C1

98,0

10 " 7 " a)

"

3

C2

"

10 " 7 " a)

"

3

Rågvete

A, B

98,0

4 varav 1 stråsäd a)

80

1

C1

98,0

10 " 7 " a)

"

3

C2

"

10 " 7 " a)

"

3

Råg

A, B

98,0

4 " 1 " a)

85

1

C

"

10 " 7 " a)

"

3 c)

Phalaris

canariensis L.

Kanariegräs

A, B

98,0

4/200 g varav 1 stråsäd

75

1/200 g

C

98,0

10/200 g " 5 "

75

3/200 g

8

Senaste lydelse SJVFS 1996:101.

SJVFS 1999:43

Saknr U 39

16

Art

Klass

Rent frö

vikt-%

Frön av andra arter st/0,5 kg

varav stråsäd

Grobarhet %

Sklerotier eller frag-

ment av sklerotier

av mjöldryga st/0,5

kg

Triticum durum

Desf.

Durumvete

A, B

99,0

4 varav 1 stråsäd a)

85

1

C1

98,0

10 " 7 " a)

"

3

C2

"

10 " 7 " a)

"

3

Triticum spelta

L.

Speltvete

A, B

99,0

4 varav 1 stråsäd a)

85

1

C1

98,0

10 " 7 " a)

"

3

C2

"

10 " 7 " a)

"

3

Zea mays L.

Majs

A, B

98,0

0/250 g resp. 0/1000 g d)

90

1/250 g resp.

1/1000 g d)

C

98,0

0/1000 g

"

3/1000 g

Anmärkningar:

a) Varav av andra arter än stråsäd: högst 1 frö av åkerrättika (Raphanus

raphanistrum ) och/eller klätt (Agrostemma githago) i utsädesklass A och B, resp. 3

frön i utsädesklass C, C1 och C2.

b) Beträffande naken havre får grobarheten vara lägst 75 % i samtliga utsädesklasser.

c) Certifikatutsäde av hybridråg: 4 st/0,5 kg. Om det i ett prov av föreskriven vikt

finns fem sklerotier eller fragment av sklerotier skall detta prov ändå anses motsvara

kraven, om ett andra prov av samma vikt inte innehåller mer än fyra sklerotier eller

fragment av sklerotier.

d) Inavlade respektive andra än inavlade linjer.

3. Vattenhalten för majs och kanariegräs får vara högst 15,0 % och för

övriga arter högst 16,0 %.

4. Utsädet får inte innehålla frön av flyghavre (Avena fatua, A. sterilis, A.

ludoviciana) eller dårrepe (Lolium temulentum) i den uttagna prov-

mängden. För utsäde avsett för utförsel till andra länder inom Europeiska

unionen skall förekomst av en flyghavrekärna i ett prov av föreskriven vikt

ändå anses motsvara kravet, om ett andra prov med samma vikt inte

innehåller någon flyghavrekärna. Vad som sägs i föregående mening gäller

dock inte vid utförsel till Danmark, Finland, Nederländerna, Irland samt

Nordirland.

5. Sjukdomar och skadliga organismer som försämrar utsädets använd-

barhet skall hållas på lägsta möjliga nivå. (SJVFS 1999:43).

SJVFS 1999:43

Saknr U 39

17

Bilaga 3

KRAV PÅ UTSÄDESODLING FÖR CERTIFIERING AV SKÖRDEN

OCH PÅ FÄLTBESIKTNING

Utsädesodling:

1. Förfrukten på fältet får inte vara oförenlig med produktionen av utsäde

av den aktuella grödans art och sort, och fältet skall vara tillräckligt fritt

från plantor som härrör från den tidigare grödan.

2. Grödan skall uppfylla följande krav i fråga om avstånd från angräns-

ande pollenkällor som kan ge upphov till oönskad pollinering:

Gröda

Minsta avstånd

Kanariegräs, råg som ej är hybridråg samt rågvete av

icke självbefruktande sorter:

— för produktion av stam- och basutsäde

— för produktion av certifikatutsäde

Rågvete, självbefruktande sorter:

— för produktion av stam- och basutsäde

— för produktion av certifikatutsäde

Hybridråg:

— för produktion av basutsäde

- om hansterilitet används

- om hansterilitet inte används

— för produktion av certifikatutsäde

300 m

250 m

50 m

20 m

1 000 m

600 m

500 m

Ovanstående avstånd kan reduceras om det vid fältbesiktning bedöms

finnas tillräckligt skydd i form av naturliga korsningsbarriärer.

3. Grödan skall ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet.

I synnerhet grödor av kanariegräs och råg skall uppfylla följande krav:

A. Kanariegräs, råg utom hybridråg:

Antalet plantor av den aktuella arten som utgörs av främmande sort får

inte överstiga:

— en per 30 m² vid produktion av basutsäde,

— en per 10 m² vid produktion av certifikatutsäde.

SJVFS 1999:43

Saknr U 39

18

B. Hybridråg:

a) antalet plantor av grödans art som uppenbarligen måste bedömas som

icke komponentäkta får inte överstiga:

— en per 30 m² vid produktion av basutsäde,

— en per 10 m² vid produktion av certifikatutsäde, vilket vid officiella

fältbesiktningar endast skall gälla honplantan.

b) I fråga om basutsäde skall, om hansterilitet används, de hansterila

plantornas sterilitetsgrad vara minst 98 %.

Där det är ändamålsenligt skall certifikatutsäde produceras genom blandad

odling av en hansteril honkomponent med en hankomponent som

återställer hanfertiliteten.

4. Skadliga organismer, särskilt sotsvampar, som försämrar utsädets

användbarhet skall hållas på lägsta möjliga nivå.

Fältbesiktning:

Uppfyllande av de krav som anges ovan skall kontrolleras genom fält-

besiktning. Dessa fältbesiktningar skall utföras enligt följande:

A. Fältbesiktning skall utföras då grödan är i sådant skick och i ett sådant

utvecklingsstadium att fullgod kontroll är möjlig.

B. Antalet fältbesiktningar skall utgöra minst en för durumvete, havre,

kanariegräs, korn, råg, rågvete, speltvete och vete. (SJVFS 1996:101).

SJVFS 1999:43

Saknr U 39

19

Bilaga 4 9

MÄRKNINGSKRAV

1. Märkning av partier och förpackningar

a. Obligatorisk information på officiellt märke, avseende samtliga

utsädesklasser och arter (med undantag för art- eller sortblandningar):

1. Texten "EG:s regler". [

2. Certifieringsorgan och land.

3. Partiets referensnummer samt ev. löpnummer på säckar.

4. Månad och år för officiell försegling.

5. Art (anges med åtminstone latinskt namn i förkortad form).

6. Sort.

7. Utsädesklass. För stamutsäde skall även anges antal generationer

som föregår certifikatutsäde eller certifikatutsäde av första generationen.

8. Produktionsland.

9. Netto- eller bruttovikt. Har pesticider i pulverform, pelleteringsmedel

eller andra fasta tillsatser använts, skall även typ av tillsats anges samt det

ungefärliga förhållandet mellan frönas vikt och totalvikten.

10. För sorter som är hybrider eller inavelslinjer:

a) För basutsäde, om hybriden eller inavelslinjen som utsädet tillhör

har godkänts officiellt: Namnet på den komponent, under vilket den har

godkänts officiellt, och texten "komponent" i fråga om hybrider eller

inavelslinjer som uteslutande är avsedda som komponenter för slutliga

sorter.

b) För basutsäde i övriga fall: Namnet på den komponent som basut-

sädet tillhör (kan anges med kodbeteckning), åtföljt av ett omnämnande av

den slutliga sorten och texten "komponent".

c) För certifikatutsäde: Namnet på den sort som utsädet tillhör, åtföljt

av texten "hybrid".

11. Om utsädet varit föremål för betning skall detta anges.

b. Obligatorisk information på officiellt märke för art- eller sortbland-

ningar:

1. Texten "EG:s regler".*

2. Certifieringsorgan.

3. Partiets referensnummer samt ev. löpnummer på säckar.

4. Månad och år för officiell försegling.

9 Senaste lydelse SJVFS 1996:101.

[

För svenskproducerat utsäde godkänt enligt bilaga 1 punkt 2 anges "EG:s regler,

svenska kvalitetskrav". För naken havre anges dessutom "lägsta grobarhet 75 %".

SJVFS 1999:43

Saknr U 39

20

5. Texten "Art- eller sortblandning", utsädesklass (C eller C2 efter vad

som är tillämpligt).

6. Blandningens arter/sorter och deras viktförhållanden.

7. Netto- eller bruttovikt. Har pesticider i pulverform, pelleteringsmedel

eller andra fasta tillsatser använts, skall även typ av tillsats anges samt det

ungefärliga förhållandet mellan frönas vikt och totalvikten.

8. För sortblandningar, texten "Endast för Sverige".

9. Om utsädet varit föremål för betning skall detta anges.

2. Särskild märkning

Märkning av F-material, som skall användas för produktion av stamut-

säde.

Det officiella märket skall omfatta följande upplysningar:

1. Art (anges med åtminstone latinskt namn i förkortad form).

2. Sort.

3. Texten "F-material".

4. Referensnummer.

5. Produktionsland.

6. Om utsädet varit föremål för betning skall detta anges.

Märkning av icke slutgiltigt certifierat utsäde.

Det officiella märket skall omfatta följande upplysningar:

1. Certifieringsorgan och land.

2. Art, får anges med latinskt namn i förkortad form.

3. Sort. I fråga om hybrider eller inavelslinjer som uteslutande är

avsedda som komponenter för slutliga sorter skall texten "komponent"

läggas till.

4. Utsädesklass.

5. För hybridsorter texten "hybrid".

6. Netto- eller bruttovikt.

7. Texten "Ej slutgiltigt certifierat utsäde".

8. Om utsädet varit föremål för betning skall detta anges.

3. Utformning av officiellt märke

a. Färg:

F-material

Vit

Stamutsäde (klass A)

Vit med violett diagonal rand

Basutsäde (klass B)

Vit

Certifikatutsäde (klass C)

Blå

Certifikatutsäde 1:a generation (klass C1)

Blå

Certifikatutsäde 2:a generation (klass C2)

Röd

Art- eller sortblandningar

Grön

SJVFS 1999:43

Saknr U 39

21

Ej dokumenterad sort

Brun

Icke slutligt certifierat utsäde

Grå

b. Storlek:

Minsta storlek 110 x 67 mm. (SJVFS 1999:43).

SJVFS 1999:43

Saknr U 39

22

Bilaga 5

OFFICIELLT DOKUMENT SOM KRÄVS VID UTFÖRSEL OCH

INFÖRSEL AV ICKE SLUTLIGT CERTIFIERAT UTSÄDE (ENLIGT 21 a

OCH 24 §§)

Dokumentet skall innehålla följande upplysningar:

1. Utställande myndighet.

2. Art, får anges med latinskt namn i förkortad form.

3. Sort.

4. Utsädesklass.

5. Referensnummer för moderparti samt i vilket land certifiering av

sådant parti har skett.

6. Partiets eller odlingens referensnummer.

7. Areal för produktion av aktuellt parti.

8. Skördad mängd och antal förpackningar.

9. Godkänd fältbesiktning.

10. Resultat av ev. föranalyser. (SJVFS 1996:101).