SJVFS 1999:88

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:19) om avgifter för handläggning av ärenden enligt förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. och förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1998:19) om avgifter för hand-

läggning av ärenden enligt förordningen ( 1994:1830 )

om införsel av levande djur m.m. och förordningen

( 1994:2027 ) om åtgärder beträffande djur och växter

som tillhör skyddade arter;

beslutade den 25 augusti 1999

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 18 § förordningen

(1994:1830) om införsel av levande djur m.m. och 7 kap. 4 § förordningen

(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, samt

efter samråd med Ekonomistyrningsverket, att rubriken till verkets

föreskrifter (SJVFS 1998:19) om avgifter för handläggning av ärenden

enligt förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. och

förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som

tillhör skyddade arter samt 1, 3, 6 och 7 §§ i föreskrifterna skall ha

följande lydelse.

SJVFS 1999:88

Saknr J 50

Utkom från trycket

den 2 september 1999

Omtryck

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den

dag då denna författning träder i kraft.

Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för

handläggning av ärenden enligt förordningen ( 1994:1830 )

om införsel av levande djur m.m. 1

(SJVFS 1999:88).

1 §2 Dessa föreskrifter gäller avgifter för ansökningar om

1. tillstånd för registrerad importör att föra in djur eller produkter av

animaliskt ursprung,

2. införseltillstånd som meddelas med stöd av förordningen (1994:1830)

om införsel av levande djur m.m.,

3. tillstånd för transitering av djur eller produkter av animaliskt ur-

sprung genom landet, samt

1Senaste lydelse av författningens rubrik SJVFS 1998:19.

2 Ändringen innebär att tredje punkten upphävs.

SJVFS 1999:88

Saknr J 50

2

4. undantag från gällande införselbestämmelser.

I dessa föreskrifter skall begreppet sällskapsdjur ha samma betydelse

som i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:52) om införsel av

sällskapsdjur.(SJVFS 1999:88).

Tillstånd för registrerad importör

2 § Avgift för ansökningar om tillstånd för registrerad importör att föra in

djur eller produkter av animaliskt ursprung skall erläggas med följande

belopp.

1. Hundar och katter som hålls som sällskapsdjur.............................400 kr

2. Övriga djur och produkter av animaliskt ursprung........................500 kr

Införseltillstånd

3 §3 Avgift för ansökningar om införseltillstånd som meddelas med stöd

av förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. skall erläggas

med följande belopp.

1. Hundar och katter som hålls som sällskapsdjur.............................400 kr

2. Andra sällskapsdjur än hundar och katter......................................100 kr

3. Övriga djur och produkter av animaliskt ursprung........................500 kr

(SJVFS 1999:88).

Transiteringstillstånd

4 § Avgift för ansökningar om tillstånd för transitering av djur eller

produkter av animaliskt ursprung genom landet skall erläggas med 500

kronor.

Ansökningar om undantag från gällande införselbestämmelser

5 § Avgift för ansökningar om undantag från gällande införselbestäm-

melser skall erläggas med belopp som anges i 3 §.

Begränsning av en ansöknings omfattning

6 §4 Varje ansökning får omfatta införsel av djur eller produkter från högst

15 olika länder. Detta gäller inte sådana ansökningar som avses i 2 § 1 och

3 § 1.

Varje ansökning för införsel av hundar eller katter får omfatta högst tio

djur.

Varje ansökning för införsel av animaliska produkter får omfatta högst

tio olika produktslag. (SJVFS 1999:88).

3 Ändringen innebär bl.a. att andra punkten upphävs.

4 Ändringen innebär att fjärde stycket upphävs.

SJVFS 1999:88

Saknr J 50

3

Erläggande av avgift

7 § Avgift för ansökningar skall erläggas i samband med att ansökningen

lämnas till Jordbruksverket. Om avgiften inte betalas, tas ärendet inte upp

till prövning. (SJVFS 1999:88).

Särskild utredning

8 § Om en särskild utredning eller inspektion behöver göras för att en

ansökning skall kunna prövas, skall sökanden stå för kostnaden för ut-

redningen eller inspektionen. Kostnaden för resa och traktamente skall

beräknas enligt de vid varje tidpunkt gällande lokala kollektivavtalen för

resekostnadsersättning, lönetillägg och traktamente inom distriktsveteri-

närorganisationen. Övriga kostnader skall debiteras till självkostnadspris,

dock högst med 3 000 kronor.

9 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning5 träder i kraft den 15 mars 1998, då Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:62) om taxa för in- och utförsel av

djur och vissa andra varor skall upphöra att gälla.

-------------------------

Denna författning6 träder i kraft den 1 oktober 1999.

INGBRITT IRHAMMAR

Ulla Carlsson

(Smittskyddsenheten)

5 SJVFS 1998:19

.

6SJVFS 1999:88.