Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:5) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m.

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:5)

om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till

jordbrukare m.m. 1 ;

Statens jordbruksverk har, med stöd av 4, 5, 9, 17, 20 a och 23 §§

förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd

till jordbrukare m.m., och efter samråd med Skogsstyrelsen, föreskrivit

följande.

SJVFS 2000:89

Omtryck

Allmänt

1 § Grundläggande bestämmelser om inkomst-, omställnings- och

anläggningsstöd finns i förordningen (1990:941) om inkomst-, omställ-

nings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m..

2 § Vid Jordbruksverket förs ett register över stödberättigade arealer och

brukare av jordbruksföretag m.m. (JAS). Med stödberättigad areal

(stödareal) avses den areal som berättigar till inkomst-, omställnings- och

anläggningsstöd. Stödarealen har fastställts av jordbruksnämnden genom

beslut om inkomststöd för budgetåret 1990/91. Stödarealen kan förändras

för en brukare genom arealförändringar enligt 9 § eller genom beslut av

jordbruksverket enligt 33 § fjärde punkten. Registret innehåller i huvudsak

uppgifter hämtade ur lantbrukets företagsregister åren 1989 och 1990 samt

uppgifter insamlade enligt 6 §. (SJVFS 1991:98).

3 § Arealuppgifter som omfattas av denna författning skall anges i antal

hektar med en decimals noggrannhet.

1

Författningen senast ändrad SJVFS 1995:189.

SJVFS 2000:89

2

Vem som är berättigad till stöd

4 § I 1, 3 och 5 §§ förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och

anläggningsstöd till jordbrukare m.m. finns bestämmelser om vem som är

berättigad till stöd, i vilken form stöd lämnas samt att stöd under visst

belopp inte betalas ut.

Areal som berättigar till stöd

5 § I 4 § förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och

anläggningsstöd till jordbrukare m.m. finns bestämmelser om vilken areal

som i normalfallet berättigar till stöd. Jordbruksverket lägger i stället 1989

års areal till grund för stödet om nedanstående tre villkor är uppfyllda

- brukarskifte inte skett mellan åren 1989 och 1990,

- den totala åkerarealen inte förändrats med mer än fem procent mellan åren

1989 och 1990. Förändringar om högst tre hektar godtas dock,

- den stödberättigade arealen minskat med mer än tio procent, dock minst

sex hektar, mellan åren 1989 och 1990.

Areal som berättigar till stöd vid arealförändringar

6 § Om någon del av åkermarken har övergått från ett jordbruksföretag till

ett annat eller detta planeras ske senast den dag respektive år för vilken

uppgifter om företaget lämnas till lantbrukets företagsregister

(uppgiftsdagen, varierande mellan den 9 och den 15 juni), skall detta

meddelas till länsstyrelsen. Meddelandet skall lämnas på blankett som

Jordbruksverket fastställt och skall ha kommit in till länsstyrelsen senast

den 1 april respektive år. Om de lämnade uppgifterna inte stämmer med de

verkliga förhållandena på uppgiftsdagen respektive år, skall brukaren

meddela länsstyrelsen de riktiga uppgifterna senast den 1 juli respektive

år.

Från och med budgetåret år 1994/95 gäller inte första stycket. (SJVFS

1994:25).

7 § Uppgifterna i 6 § skall godkännas av tidigare stödberättigad bru kare.

Kan inte godkännande erhållas skall uppgifterna styrkas på annat sätt av

den som utökat sin areal.

Från och med budgetåret 1994/95 gäller inte första stycket. (SJVFS

1994:25).

SJVFS 2000:89

3

8 § Sedan åkermark som upptagits i Jordbruksverkets stödregister (JAS)

övergått från ett jordbruksföretag till ett annat, skall ny stödareal fast-

ställas.

Från och med budgetåret 1994/95 gäller inte första stycket. (SJVFS

1994:25).

9 § Den areal som berättigar till stöd, när åkermark övergår från ett

jordbruksföretag till ett annat skall beräknas på följande sätt:

1. För varje stödberättigat företag skall en stödkvot fastställas, som är

lika med företagets stödberättigade areal dividerad med företagets totala

åkerareal. Stödkvoten beräknas ursprungligen utifrån de arealuppgifter

som fastställts för budgetåret 1990/91 eller för budgetår därefter för företag

som blir stödberättigat till följd av arealförändringar. Om förhållandet

mellan stödareal och total åkerareal ändras till följd av arealförändringar

fastställs en ny stödkvot för företaget.

2. Den åkerareal som övergår till annat jordbruksföretag skall mul-

tipliceras med stödkvoten för det företag varifrån marken lämnas. Den

produkt som erhålls utgör den stödberättigade areal som övergår från det

tidigare till det nya företaget. Denna areal får dock inte överstiga den

stödberättigande areal som det tidigare företaget hade före arealöver-

gången minskad med den areal för vilken redan beviljats omställnings- eller

anläggningsstöd.

Från och med budgetåret 1994/95 gäller inte första stycket. (SJVFS

1994:25).

9 a § Övergår mark för vilken omställningsstöd lämnats till ny brukare skall

den som erhållit stödet anmäla överlåtelsen till länsstyrelsen senast den 1

april 1994 eller, om överlåtelsen sker senare, 2 veckor efter det att

brukningsrätten övergått till den nye brukaren. Anmälan skall ske på

blankett som Jordbruksverket fastställer. (SJVFS 1994:25).

Gemensamma bestämmelser för beräkning av inkomst- och om-

ställningsstöd

10 § I 5 § förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och

anläggningsstöd till jordbrukare m.m. anges att inkomst- och omställ-

ningsstöd lämnas med ett visst belopp för varje hektar av den stödberät-

tigade arealen. Stödbeloppen framgår av bilaga 1 till denna författning.

För ett jordbruksföretag med åkermark i flera skördeområden beräknas

stödbeloppet per hektar stödberättigad mark på följande sätt.

SJVFS 2000:89

4

Den åkerareal som ingår i respektive skördeområde skall divideras med

jordbruksföretagets totala åkerareal. Därigenom erhålls ett vägningstal för

respektive skördeområde. Vägningstalet beräknas utifrån de arealuppgifter

som fastställts för budgetåret 1990/91 och skall anges med två decimalers

noggrannhet. Detta vägningstal gäller för företaget under hela

omställningsperioden. Vägningstalen multipliceras med respektive

skördeområdes stödbelopp per hektar enligt bilagan. De produkter som

erhålls adderas med varandra. Den erhållna summan utgör företagets

stödbelopp per hektar. (SJVFS 1991:98).

Inkomststöd

11 § Inkomststöd betalas ut av Statens jordbruksverk tidigast under

november månad budgetåret 1992/93. Utbetalningen sker utan ansökan

och grundar sig på det i 2 § omnämnda registret. (SJVFS 1992:104).

Omställningsstöd

12 § Ansökan om omställningsstöd budgetåret 1992/93 och 1993/94 skall

ha kommit in till länsstyrelsen senast den 1 april 1992 respektive 1993.

Ansökan avser den areal som skall ingå i jordbruksföretaget

uppgiftsdagen.

Ansökan skall göras på blankett som Jordbruksverket fastställer för

respektive budgetår. Till ansökan skall bifogas en karta över jordbrukarens

åkerareal, där arealen för omställningsstöd markerats.

Första och andra styckena gäller inte ansökan från den som uppför en

anläggning för etanolframställning.

Den som uppför en anläggning för etanolframställning skall i stället

ansöka om omställningsstöd för budgetåret 1992/93 respektive 1993/94

hos Jordbruksverket senast den 1 april 1992 respektive 1993. Ansökan

skall innehålla uppgifter om de jordbrukare med vilka sökanden tecknat

kontrakt (identifikationsnummer, person-/organisationsnummer, namn och

adress), den åkerareal som kontrakterats, etanolanläggningens förbrukning

av spannmål samt beräknad produktion av etanol. Till ansökan skall även

fogas uppgifter om vilka övriga produkter och i vilken omfattning dessa

kommer att produceras. Sökanden skall vidare visa dels att brukaren förb-

undit sig att för egen del avstå från omställningsbidrag för kontrakterad

mark, dels att brukaren åtagit sig att följa de bestämmelser som gäller för

omställningsstöd. (SJVFS 1991:98).

SJVFS 2000:89

5

12 a § I 5 § förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och

anläggningsstöd till jordbrukare m.m. finns bestämmelser om för vilken

areal stöd lämnas till etanolanläggning. Den stödberättigade arealen

beräknas med utgångspunkt i etanolanläggningens förbrukning av

spannmål och i ett vägt medeltal av normskördarna för höstvete och korn

år 1990 inom respektive skördeområde.

För ett jordbruksföretag som tecknat avtal med ett etanolföretag och

som har åkermark i flera skördeområden beräknas kvantiteten spannmål

som ingår i beräkningen av etanolföretagets stöd på följande sätt.

Den åkerareal som ingår i respektive skördeområde skall divideras med

jordbruksföretagets totala åkerareal. Därigenom erhålls ett vägningstal för

respektive skördeområde. Vägningstalet beräknas utifrån de arealuppgifter

som fastställts för budgetåret 1990/91 och skall anges med två decimalers

noggrannhet. Detta vägningstal gäller för företaget under hela

omställningsperioden. Vägningstalen multipliceras med respektive

skördeområdes vägda medeltal av normskördarna för höstvete och korn år

1990 (sammanvägd normskörd) inom respektive skördeområde. Den

sammanvägda normskörden för respektive skördeområde framgår av bilaga

2 till denna författning. För skördeområden som saknar normskörd

tillämpas lägsta normskörd, 2009 kilogram per hektar. De produkter som

erhålls adderas med varandra. Den erhållna summan utgör kvantiteten

spannmål per hektar från aktuellt jordbruksföretag som skall ingå i

beräkningen av etanolföretagets stöd. (SJVFS 1991:98).

13 § I 6 § förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och

anläggningsstöd till jordbrukare m.m. anges för vilka omställningsåtgärder

omställningsstöd får lämnas. I förordningens 7 - 11 §§ finns bestämmelser

om särskilda villkor för omställningsstöd.

14 § Odling av ettåriga energi- och industrigrödor godtas som om-

ställningsåtgärd endast om odlingen sker på kontrakt och det av om-

ständigheterna i övrigt framgår att omställningen kan bli varaktig. Det-

samma gäller odling av fleråriga energi- och industrigrödor som också kan

användas som foder.

Om det finns särskilda skäl, kan undantag medges från första stycket.

15 § Med extensivt betesutnyttjande avses att betesvall, som inte brukas

med handelsgödsel eller kemiska bekämpningsmedel, används för kött-

produktion eller hästhållning. Betet skall under betessäsongen utnyttjas

av något eller några av följande djurslag i en omfattning som motsvaras av

minst

1. en di- eller amko med kalvar per två hektar betesvall,

2. ett slaktnöt per hektar betesvall,

3. fyra tackor med lamm per hektar betesvall,

SJVFS 2000:89

6

4. fyra dovhjortar eller två kronhjortar per hektar betesvall,

5. en häst per hektar betesvall eller

6. fyra getter med killingar per hektar betesvall.

Om det finns särskilda skäl, kan undantag medges för betesutnyttjande

av färre djur än vad som anges i första stycket. (SJVFS 1992:62).

16 § Det beviljade omställningsstödet lämnas i form av lån. Omställ-

ningsstödet betalas ut sedan lånehandlingar upprättats om inte något

annat bestämts. Om det behövs säkerhet för lånet, får lånet inte betalas ut

förrän säkerheten ställts. Lånet utbetalas tidigast den 1 juli respektive år.

(SJVFS 1991:98).

17 § Om brukarens stödberättigade areal uppgiftsdagen inte överens-

stämmer med den areal som låg till grund för beslutet om omställningsstöd

samma år, skall det ursprungliga beslutet omprövas.

18 § Omställningsstödet skall skrivas av under omställningsperioden med

följande belopp.

För lån som beviljas budgetåret 1991/92 skall en årlig avskrivning göras

med en femtedel av lånet. För lån som beviljas budgetåret 1992/93 eller

1993/94 uppgår den årliga avskrivningen till en fjärdedel respektive en

tredjedel av lånet.

19 § Den areal för vilken omställningsstöd beviljats skall under om-

ställningsperioden ha det läge som markerats på den till ansökan bifogade

kartan. Där får inte odlas sådana grödor som avses i 4 § första stycket 1

och 2 förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och

anläggningsstöd till jordbrukare m.m..

Till dess att omställningsåtgärden vidtas får avkastningen från marken

inte utnyttjas till annat än viltbete. Kemiska bekämpningsmedel får under

denna tid inte användas på marken.

Om det finns särskilda skäl, kan undantag medges från första och

andra styckena.

20 § Ett skriftligt förhandsbesked om huruvida en omställningsåtgärd kan

godtas skall lämnas om brukaren eller den som uppför en anläggning för

etanolframställning begär det. Förhandsbeskedet är bindande för

stödmyndigheten i förhållande till sökanden. (SJVFS 1992:27).

21 § har upphävts genom (SJVFS 1992:27).

22 § I ett förhandsbesked skall anges de villkor som gäller med hänsyn till

naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen. (SJVFS 1992:27).

SJVFS 2000:89

7

22 a § Om stödmyndigheten medger att en ny brukare får överta ansvaret

för omställningen skall nya beslut meddelas för brukarna om

omställningsareal och den högsta arealen som får odlas med sådana grö -

dor som avses i 4 § första stycket 1 och 2 förordningen (1990:941) om

inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m..

Från och med odlingssäsongen år 1994 skall beslut enligt första

stycket inte meddelas ifråga om den högsta arealen som får odlas med

sådana grödor som avses i 4 § första stycket 1 och 2 förordningen

(1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare

m.m. (SJVFS 1994:25).

22 b § Från och med odlingssäsongen år 1994 gäller inte den del av beslut

som meddelats med stöd av 7 och 13 §§ förordningen (1990:941) om

inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m.. (SJVFS

1994:25).

22 c § I 20 a § förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och

anläggningsstöd till jordbrukare m.m. finns bestämmelser om utträde ur

omställningsprogrammet för den som före utgången av omställnings-

perioden vill ha arealersättning enligt förordningen (1994:1715) om EG:s

förordningar om jordbruksprodukter eller stöd enligt förordningen (SJVFS

1995:133) om miljöstöd, om vilken andel av beslutat omställningsstöd som

skall återbetalas vid sådant utträde och om befrielse från

återbetalningsskyldighet för varaktigt omställd mark för vilken areal-

ersättning på grund av markens användning inte lämnas. (SJVFS

1995:143).

22 d § Jordbrukare som vill ha arealersättning eller miljöstöd 1995 eller

1996, om miljöstödet avser sådan areal som omfattas av omställ-

ningsprogrammet, skall träda ut ur omställningsprogrammet det år jord-

brukaren första gången ansöker om arealersättning eller miljöstöd.

För jordbrukare som vill ha arealersättning skall anmälan om utträde ha

kommit in till länsstyrelsen senast den 25 april 1995 vid utträde år 1995

respektive senast den 3 april 1996 vid utträde år 1996. Anmälan skall göras

på av Jordbruksverket fastställd blankett.2

För jordbrukare som ej vill ha arealersättning men som vill ha miljöstöd

skall anmälan om utträde ha kommit in till länsstyrelsen senast den 15

november 1995 vid utträde år 1995 respektive senast den 3 april 1996 vid

utträde år 1996. Anmälan skall göras på av Jordbruksverket fastställd

blankett.2 (SJVFS 1995:189).

2Blanketten rekvireras från länsstyrelsen.

SJVFS 2000:89

8

22 e § För att befrielse från återbetalning av omställningsstöd för varaktigt

omställd mark skall medges, skall omställningen vara slutförd senast den

31 december året före det år jordbrukaren träder ut ur om-

ställningsprogrammet. På arealer för vilka sådan befrielse medges måste

åtgärden bibehållas minst till och med den 30 juni 1996. Detta gäller även

om arealen före detta datum övergår till annan brukare.

För jordbrukare som vill ha arealersättning skall ansökan om befrielse

ha kommit in till länsstyrelsen senast den 25 april 1995 vid utträde år 1995

respektive senast den 3 april 1996 vid utträde år 1996. Ansökan skall göras

på av Jordbruksverket fastställd blankett.3

För jordbrukare som ej vill ha arealersättning men som vill ha miljöstöd,

om miljöstödet avser sådan areal som omfattas av omställnings-

programmet, skall ansökan om befrielse ha kommit in till länsstyrelsen

senast den 15 november 1995 vid utträde år 1995 respektive senast den 3

april 1996 vid utträde år 1996. Ansökan skall göras på av Jordbruksverket

fastställd blankett.3

Till ansökan skall bifogas en karta där omställningens belägenhet 1995

och 1996, för vilken befrielse från återbetalning söks, tydligt markerats.

Om användningen av mark, för vilken befrielse från återbetalning

medgivits enligt första stycket, ändras före den 30 juni 1996, är jordbru-

karen skyldig att anmäla detta till länsstyrelsen. (SJVFS 1995:189).

22 f § Av det belopp som skall återbetalas, skall den som träder ut ur

omställningsprogrammet år 1995 återbetala hälften under år 1995 och

hälften under år 1996. Den som träder ut år 1996 skall återbetala hela det

belopp som skall återbetalas under år 1996. För jordbrukare som vill ha

arealersättning skall återbetalning ske i samband med att arealersättning

betalas ut. För jordbrukare som ej vill ha arealersättning men som vill ha

miljöstöd skall återbetalning ske i samband med att miljöstöd betalas ut.

I de fall befrielse från återbetalning av omställningsstöd medgivits

enligt 22 e § och åtgärden inte utförts inom föreskriven tid, inte godkänts

vid kontroll eller inte bibehållits under föreskriven tid, skall om-

ställningsstöd återbetalas för de arealer som inte uppfyller villkoren för

medgiven befrielse från återbetalning.

(SJVFS 1995:143).

Anläggningsstöd

23 § Ansökan om anläggningsstöd skall ha kommit in till länsstyrelsen

senast den 30 juni 1995.

Ansökan skall göras på blankett som Jordbruksverket fastställer för

respektive budgetår. Till ansökan skall bifogas en karta över jordbrukarens

åkerareal, där arealen för anläggningsstöd markerats.

3Blanketten rekvireras från länsstyrelsen.

SJVFS 2000:89

9

24 § Medel till anläggningsstöd skall för varje ärende reserveras i den

turordning ansökningarna härom kommit in till länsstyrelserna.

25 § I 11 § förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och

anläggningsstöd till jordbrukare m.m. anges för vilka åtgärder och med

vilka belopp anläggningsstöd utgår.

26 § Med lövskog avses skogsbestånd som består enbart av lövträd.

Med ädellövskog avses skogsbestånd som består av ädla lövträd i så

stor omfattning att beståndet utgör eller kan utvecklas till ädellövskog

enligt 3 § ädellövskogslagen (1984:119). (SJVFS 1991:42).

27 § I 12 - 16 §§ förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och

anläggningsstöd till jordbrukare m.m. finns bestämmelser om särskilda

villkor för anläggningsstöd.

28 § Vid prövning av ansökan om anläggningsstöd som avser lövskog

eller ädellövskog skall samråd hållas med skogsvårdsstyrelsen om de

villkor för stödet som behöver ställas från skogsvårdssynpunkt vid

anläggning av skogen.

29 § För utbetalning av anläggningsstöd fordras att den åtgärd för vilken

stöd reserverats har vidtagits och godkänts. Brukaren skall anmäla att

åtgärden har vidtagits. Anmälan skall ha inkommit till länsstyrelsen senast

den 30 juni kalenderåret efter beslutet om anläggningsstöd, dock senast

den 30 juni 1996.

Om det finns särskilda skäl, får undantag medges från första stycket.

Undantag kan dock inte medges för tiden efter den 30 juni 1996. (SJVFS

1993:16).

Beslut m.m.

30 § Länsstyrelsen skall under omställningsperioden utföra kontroller med

avseende på inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd.

31 § Om synnerliga skäl härför föreligger får Jordbruksverket medge

undantag från bestämmelserna i denna författning.

32 § Länsstyrelsen prövar frågor enligt förordningen (1990:941) om

inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m. och

denna författning med undantag av

SJVFS 2000:89

10

1. beslut om inkomststöd i de fall brukaren varken ansökt om

omställnings- eller anläggningsstöd eller anmält arealförändring enligt

6 §,

2. ansökan om omställningsstöd enligt 12 § fjärde stycket,

3. de fall som framgår av 19 § förordningen (1988:764) om statligt stöd

till näringslivet och 20 § tredje stycket förordningen (1990:941) om in-

komst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m.,

4. de fall som framgår av 33 §. (SJVFS 1993:29).

33 § Jordbruksverket prövar frågor enligt förordningen (1990:941) om

inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m. och

denna författning om det vid kontroll eller på annat sätt konstaterats

1. att den verkliga omställningsarealen är mindre än den omställ-

ningsareal som fastställts och förhållandena är följande

Den fastställda

och avvikelsen från

omställningsarealen

den fastställda om-

uppgår till:

ställningsarealen är:

högst 10 hektar

större än 10 %

10,1 - 30,0 hektar

större än 1 hektar plus 5 %

av den fastställda omställnings-

arealen som överstiger 10 hektar

30,1 - 100 hektar

större än 2 hektar

mer än 100 hektar

större än 2 %

2. eller att odling av sådana grödor som avses i 4 § 1 och 2 förord-

ningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till

jordbrukare m.m. sker eller har skett på en större areal än vad som tillåtits

och

tillåten odlings-

och avvikelsen från tillåten

areal uppgår till:

odlingsareal är:

högst 10 hektar

större än 10 %

10,1 - 50 hektar

större än 1 hektar plus 5 %

av den tillåtna odlingsarealen

som överstiger 10 hektar

50,1 - 150 hektar

större än 3 hektar

mer än 150 hektar

större än 2 %

SJVFS 2000:89

11

3. eller att de verkliga förhållandena avviker från vad som fastställts i

fråga om omställningsareal eller beslutats i fråga om omställnings- eller

anläggningsstöd och det är troligt att avvikelsen beror på att bruka ren

avsiktligt lämnat felaktiga uppgifter till grund för stödbeslutet eller på

annat sätt avsiktligt brutit mot reglerna för omställningsstöd.

4. eller att den verkliga totala åkerarealen avviker från vad som framgår

av stödregistret (JAS) och stödarealen därför enligt länsstyrelsens

bedömning har fastställts med en areal som avviker från vad som rätteligen

borde ha fastställts, när

den fastställda

och avvikelsen från den

stödarealen uppgår till:

fastställda stödarealen är:

högst 50 hektar

större än 1 hektar plus 5 %

av den fastställda stödarealen som

överstiger 10 hektar

50,1 - 150 hektar

större än 3 hektar

mer än 150 hektar

större än 2 %

Från och med odlingssäsongen 1994 gäller inte första stycket 2 och

från och med budgetåret 1994/95 gäller inte första stycket 4. (SJVFS

1994:25).

Övergångsbestämmelser

4

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om omprövning av

inkomststöd.

-------------------------

Dessa föreskrifter5 träder i kraft den dag då de utkom från trycket.

-------------------------

Denna författning6 träder i kraft den 12 december 1991. Bestämmelserna

i 2 och 33 §§ fjärde punkten tillämpas dock från och med beslut om

inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd för budgetåret 1991/92.

-------------------------

4SJVFS 1991:5.

5SJVFS 1991:42.

6SJVFS 1991:98.

SJVFS 2000:89

12

Denna författning7 träder i kraft den 19 mars 1992.

-------------------------

Denna författning8 träder i kraft den 18 juni 1992.

-------------------------

Denna författning9 träder i kraft den 14 augusti 1992.

-------------------------

Denna författning10 träder i kraft den 15 februari 1993.

-------------------------

Denna författning11 träder i kraft den 1 maj 1993.

-------------------------

Denna författning12 träder i kraft den 1 mars 1994.

-------------------------

Denna författning13 träder i kraft den 4 oktober l995.

-------------------------

Denna författning14 träder i kraft den 12 oktober 1995.

-------------------------

7SJVFS 1992:27.

8SJVFS 1992:62.

9SJVFS 1992:104.

10SJVFS 1993:16.

11SJVFS 1993:29.

12SJVFS 1994:25.

13SJVFS 1995:143.

14SJVFS 1995:151

.

SJVFS 2000:89

13

Denna författning15 träder i i kraft den 1 januari 1996.

(Statens jordbruksverk)

15SJVFS 1995:189.

SJVFS 2000:89

14

Bilaga 1

Inkomststöd i kronor per hektar för olika skördeområden16

Län

Skörde-

Inkomststöd

område

91/92

92/93

Stockholm

111

850

650

112

800

600

321

1 000

750

322

650

500

421

850

650

431

800

650

Uppsala

311

950

750

312

800

650

321

1 000

750

322

650

500

1921

1 000

750

1922

900

700

2121

700

550

Södermanland

411

900

700

421

850

650

422

950

750

431

800

650

521

800

600

Östergötland

511

750

600

512

800

600

513

1 100

850

514

1 050

800

515

1 000

750

521

800

600

821

800

600

Jönköping

611

600

450

612

750

600

621

650

500

622

650

500

1322

650

500

Kronoberg

621

650

500

622

650

500

711

750

600

731

600

450

831

600

500

1131

600

450

16Av statistiska centralbyråns "Meddelande i samordningsfrågor" 1990:2, "Områdes-

indelningar i lantbruksstatistiken 1990" framgår var skördeområdena är belägna.

SJVFS 2000:89

15

Län

Skörde-

Inkomststöd

område

91/92

92/93

Kalmar

811

900

700

812

700

550

813

750

600

814

600

450

821

800

600

831

600

500

Gotland

911

700

550

912

850

650

913

650

500

Blekinge

731

600

450

831

600

500

1011

850

650

Kristianstad

731

600

450

1111

900

700

1112

900

700

1121

1 150

900

1122

900

700

1123

1 100

850

1124

750

550

1131

600

450

1221

700

550

1222

1 000

800

1321

900

700

Malmöhus

1121

1 150

900

1122

900

700

1123

1 100

850

1211

1 200

950

1212

1 100

850

1213

850

700

1214

1 200

900

1215

950

750

1216

1 200

950

1221

700

550

1222

1 000

800

Halland

1124

750

550

1131

600

450

1311

900

700

1321

900

700

1322

650

500

1331

900

700

Göteborg

1331

900

700

SJVFS 2000:89

16

Län

Skörde-

Inkomststöd

område

91/92

92/93

forts Göteborg

1411

800

600

1412

850

650

1421

850

650

1521

750

600

1522

750

550

Älvsborg

1331

900

700

1421

850

650

1511

650

500

1512

900

700

1521

750

600

1522

750

550

1621

900

700

1622

1 050

800

1623

1 050

800

1721

600

450

1722

850

650

Skaraborg

1611

650

500

1612

900

700

1613

800

600

1614

850

650

1615

900

700

1616

950

750

1617

800

600

1621

900

700

1622

1 050

800

1623

1 050

800

Värmland

1711

800

600

1712

700

550

1713

600

450

1721

600

450

1722

850

650

1723

600

450

1724

600

450

Örebro

1723

600

450

1811

750

600

1812

950

750

1813

750

600

1821

900

700

Västmanland

422

950

750

431

800

650

1821

900

700

1911

1 000

750

SJVFS 2000:89

17

Län

Skörde-

Inkomststöd

område

91/92

92/93

forts Västmanland

1912

800

650

1921

1 000

750

1922

900

700

Kopparberg

1724

600

450

2011

750

600

2012

600

450

2019

600

450

2122

600

450

Gävleborg

2111

600

450

2121

700

550

2122

600

450

2221

600

450

2331

600

450

Västernorrland

2211

600

450

2212

600

450

2221

600

450

2331

600

450

Jämtland

2311

600

500

2312

600

450

2319

600

450

2331

600

450

Västerbotten

2411

600

450

2412

600

450

2413

600

450

2414

600

450

2415

600

450

2419

600

450

2521

600

450

Norrbotten

2511

600

450

2512

600

450

2519

600

450

2521

600

450

(SJVFS 1993:29).

SJVFS 2000:89

18

Omställningsstöd i kronor per hektar för olika skördeområden17

Län

Skörde-

Omställningsstöd

område

91/92

92/93

93/94

Stockholm

111

8 600

5 700

3 800

112

7 900

5 300

3 500

321

9 900

6 600

4 400

322

6 700

4 500

3 000

421

8 600

5 700

3 800

431

8 100

5 400

3 600

Uppsala

311

9 700

6 500

4 300

312

8 100

5 400

3 600

321

9 900

6 600

4 400

322

6 700

4 500

3 000

1921

9 900

6 600

4 400

1922

9 000

6 000

4 000

2121

6 900

4 600

3 100

Södermanland

411

8 900

5 900

4 000

421

8 600

5 700

3 800

422

9 500

6 400

4 200

431

8 100

5 400

3 600

521

8 000

5 400

3 600

Östergötland

511

7 500

5 000

3 300

512

8 000

5 300

3 500

513

10 800

7 200

4 800

514

10 600

7 100

4 700

515

9 800

6 500

4 300

521

8 000

5 400

3 600

821

8 000

5 300

3 500

Jönköping

611

5 900

4 000

2 600

612

7 600

5 000

3 400

621

6 500

4 300

2 900

622

6 500

4 300

2 900

1322

6 500

4 300

2 900

Kronoberg

621

6 500

4 300

2 900

622

6 500

4 300

2 900

711

7 600

5 000

3 400

731

6 000

4 000

2 700

831

6 100

4 100

2 700

1131

5 800

3 900

2 600

17Av statistiska centralbyråns "Meddelande i samordningsfrågor" 1990:2, "Områdes-

indelningar i lantbruksstatistiken 1990" framgår var skördeområdena är belägna.

SJVFS 2000:89

19

Län

Skörde-

Omställningsstöd

område

91/92

92/93

93/94

Kalmar

811

9 200

6 200

4 100

812

7 200

4 800

3 200

813

7 700

5 100

3 400

814

6 000

4 000

2 700

821

8 000

5 300

3 500

831

6 100

4 100

2 700

Gotland

911

7 000

4 700

3 100

912

8 400

5 600

3 700

913

6 400

4 300

2 800

Blekinge

731

6 000

4 000

2 700

831

6 100

4 100

2 700

1011

8 500

5 600

3 800

Kristianstad

731

6 000

4 000

2 700

1111

9 000

6 000

4 000

1112

9 000

6 000

4 000

1121

11 600

7 700

5 100

1122

9 000

6 000

4 000

1123

11 200

7 400

5 000

1124

7 400

4 900

3 300

1131

5 800

3 900

2 600

1221

7 200

4 800

3 200

1222

10 100

6 800

4 500

1321

9 100

6 100

4 000

Malmöhus

1121

11 600

7 700

5 100

1122

9 000

6 000

4 000

1123

11 200

7 400

5 000

1211

11 900

8 000

5 300

1212

11 000

7 400

4 900

1213

8 700

5 800

3 900

1214

11 800

7 900

5 200

1215

9 300

6 200

4 200

1216

11 900

8 000

5 300

1221

7 200

4 800

3 200

1222

10 100

6 800

4 500

Halland

1124

7 400

4 900

3 300

1131

5 800

3 900

2 600

1311

9 200

6 100

4 100

1321

9 100

6 100

4 000

1322

6 500

4 300

2 900

1331

8 900

5 900

4 000

SJVFS 2000:89

20

Län

Skörde-

Omställningsstöd

område

91/92

92/93

93/94

Göteborg

1331

8 900

5 900

4 000

1411

7 800

5 200

3 500

1412

8 300

5 500

3 700

1421

8 500

5 700

3 800

1521

7 600

5 000

3 400

1522

7 300

4 800

3 200

Älvsborg

1331

8 900

5 900

4 000

1421

8 500

5 700

3 800

1511

6 400

4 200

2 800

1512

9 100

6 000

4 000

1521

7 600

5 000

3 400

1522

7 300

4 800

3 200

1621

9 200

6 100

4 100

1622

10 600

7 100

4 700

1623

10 300

6 900

4 600

1721

5 800

3 900

2 600

1722

8 500

5 700

3 800

Skaraborg

1611

6 700

4 400

3 000

1612

8 900

5 900

3 900

1613

8 000

5 300

3 500

1614

8 400

5 600

3 700

1615

9 200

6 100

4 100

1616

9 400

6 200

4 200

1617

7 800

5 200

3 500

1621

9 200

6 100

4 100

1622

10 600

7 100

4 700

1623

10 300

6 900

4 600

Värmland

1711

7 900

5 300

3 500

1712

7 100

4 700

3 200

1713

5 800

3 900

2 600

1721

5 800

3 900

2 600

1722

8 500

5 700

3 800

1723

5 900

3 900

2 600

1724

5 800

3 900

2 600

Örebro

1723

5 900

3 900

2 600

1811

7 500

5 000

3 300

1812

9 600

6 400

4 300

1813

7 500

5 000

3 300

1821

8 900

5 900

4 000

Västmanland

422

9 500

6 400

4 200

431

8 100

5 400

3 600

SJVFS 2000:89

21

Län

Skörde-

Omställningsstöd

område

91/92

92/93

93/94

forts Västmanland

1821

8 900

5 900

4 000

1911

9 900

6 600

4 400

1912

8 100

5 400

3 600

1921

9 900

6 600

4 400

1922

9 000

6 000

4 000

Kopparberg

1724

5 800

3 900

2 600

2011

7 500

5 000

3 300

2012

5 800

3 900

2 600

2019

5 800

3 900

2 600

2122

5 900

3 900

2 600

Gävleborg

2111

5 900

3 900

2 600

2121

6 900

4 600

3 100

2122

5 900

3 900

2 600

2221

5 800

3 900

2 600

2331

5 800

3 900

2 600

Västernorrland

2211

5 800

3 900

2 600

2212

5 800

3 900

2 600

2221

5 800

3 900

2 600

2331

5 800

3 900

2 600

Jämtland

2311

6 100

4 100

2 700

2312

5 800

3 900

2 600

2319

5 800

3 900

2 600

2331

5 800

3 900

2 600

Västerbotten

2411

5 800

3 900

2 600

2412

5 800

3 900

2 600

2413

5 800

3 900

2 600

2414

5 800

3 900

2 600

2415

5 800

3 900

2 600

2419

5 800

3 900

2 600

2521

5 800

3 900

2 600

Norrbotten

2511

5 800

3 900

2 600

2512

5 800

3 900

2 600

2519

5 800

3 900

2 600

2521

5 800

3 900

2 600

SJVFS 2000:89

22

Bilaga 2

Sammanvägd normskörd för höstvete och korn för år 1990

Län

Skörde-

Sammanvägd normskörd

område 18

kg/ha

Stockholm

111

4 656

112

4 097

321

5 040

322

3 117

421

4 797

431

4 206

Uppsala

311

4 794

312

3 945

321

5 040

322

3 117

1921

4 921

1922

4 365

2121

3 173

Södermanland

411

4 703

421

4 797

422

4 869

431

4 206

521

4 219

Östergötland

511

3 993

512

4 643

513

5 633

514

5 811

515

5 427

521

4 219

821

4 560

Jönköping

611

2 820

612

3 823

621

2 945

622

3 042

1322

2 880

Kronoberg

621

2 945

622

3 042

711

3 642

731

2 742

831

2 802

1131

2 584

18

Av statistiska centralbyråns "Meddelande i samordningsfrågor" 1990:2, "Områdes-

indelningar i lantbruksstatistiken 1990" framgår var skördeområdena är belägna.

SJVFS 2000:89

23

Län

Skörde-

Sammanvägd normskörd

område

kg/ha

Kalmar

811

4 540

812

3 516

813

3 733

814

2 901

821

4 560

831

2 802

Gotland

911

3 480

912

4 073

913

3 115

Blekinge

731

2 742

831

2 802

1011

4 358

Kristianstad

731

2 742

1111

4 346

1112

4 347

1121

5 525

1122

4 413

1123

5 392

1124

3 507

1131

2 584

1221

3 312

1222

4 948

1321

4 445

Malmöhus

1121

5 525

1122

4 413

1123

5 392

1211

6 043

1212

5 532

1213

4 639

1214

5 913

1215

4 749

1216

5 949

1221

3 312

1222

4 948

Halland

1124

3 507

1131

2 584

1311

4 437

1321

4 445

1322

2 880

1331

4 519

SJVFS 2000:89

24

Län

Skörde-

Sammanvägd normskörd

område

kg/ha

Göteborg

1331

4 519

1411

4 009

1412

4 449

1421

4 666

1521

4 050

1522

3 539

Älvsborg

1331

4 519

1421

4 666

1511

2 970

1512

5 312

1521

4 050

1522

3 539

1621

4 748

1622

5 730

1623

5 681

1721

2 665

1722

4 330

Skaraborg

1611

3 141

1612

4 243

1613

3 844

1614

4 249

1615

4 947

1616

5 256

1617

3 872

1621

4 748

1622

5 730

1623

5 681

Värmland

1711

3 763

1712

3 305

1713

2 663

1721

2 665

1722

4 330

1723

2 632

1724

2 209

Örebro

1723

2 632

1811

3 983

1812

4 788

1813

3 369

1821

4 460

Västmanland

422

4 869

431

4 206

1821

4 460

SJVFS 2000:89

25

Län

Skörde-

Sammanvägd normskörd

område

kg/ha

forts Västmanland

1911

5 059

1912

3 832

1921

4 921

1922

4 365

Kopparberg

1724

2 209

2011

3 453

2012

2 554

2019

*

2122

2 845

Gävleborg

2111

2 740

2121

3 173

2122

2 845

2221

2 561

2331

2 578

Västernorrland

2211

2 236

2212

2 580

2221

2 561

2331

2 578

Jämtland

2311

2 887

2312

2 520

2319

*

2331

2 578

Västerbotten

2411

2 550

2412

2 563

2413

2 397

2414

2 246

2415

2 009

2419

*

2521

2 188

Norrbotten

2511

2 342

2512

2 129

2519

*

2521

2 188

(SJVFS 1991:98).

*Normskörd saknas.