SJVFS 2004:2

Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpande av salmonella hos djur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2004:2

Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpande av

salmonella hos djur;

Saknr K 102

Utkom från trycket

den 27 januari 2004

beslutade den 15 januari 2004.

Statens jordbruksverk föreskriver1 med stöd av 3, 18, och 19 §§

zoonosförordningen (1999:660), följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om åtgärder vid misstanke eller

konstaterat fall av salmonella hos djur. För sällskapsdjur vilka inte hålls för

yrkesmässig uppfödning är endast 3-8

§§ tillämpliga.

För salmonella i livsmedel finns bestämmelser i livsmedelslagen (1971:511).

För salmonella i foder finns bestämmelser i Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1993:177) om foder.

Bestämmelser om omhändertagande av kadaver från självdöda eller avlivade djur,

gödsel eller andra animaliska biprodukter finns i europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för

animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel samt i

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:34) om ha ntering av djurkadaver

och andra animaliska biprodukter.

2 § Vad som anges om beslut av Statens Jordbruksverk i 11, 19, 21 och 22 §§, gäller

istället länsstyrelsen eller veterinär vid delegering enligt 3 § zoono sförordningen

(1999:660).

Vad som anges om beslut av Statens jordbruksverk i 18 § gäller istället

länsstyrelsen vid delegering enligt 3 § zoonosförordningen (1999:660).

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter avses med;

avdelning: del av fjäderfäbesättning som smittskyddsmä ssigt kan betraktas som

en separat enhet,

1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets

tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG

(EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

SJVFS 2004:2

2

besättning: samtliga djur som, av en eller flera djurhållare, hålls på ett sådant sätt

att de smittskyddsmässigt räknas som en enhet,

besättningsprovtagning: en, efter konstaterat eller misstänkt primärfall av

salmonella, av veterinär utförd representativ bakteriologisk träckprovtagning i

besättningen avseende förekomst av salmonella,

fjäderfä: fjäderfä avsedda för slakt eller äggproduktion eller avel för sådan

produktion,

miljöprovtagning: av veterinär utförd provtagning i miljön i en besättning i syfte

att utföra bakteriologisk odling avseende salmonella,

primärfall: det första vid odling konstaterade fallet av salmonella hos djur i en

besättning under en sammanhängande smittperiod,

provtagning: av veterinär utförd provtagning för bakteriologisk undersökning

avseende salmonella,

salmonella: alla subspecies och serovarianter av Salmonella enterica,

specialiserad köttdjursuppfödning: besättning med nötkreatur utan moderdjur

och där djur föds upp enbart för slakt,

spärrförklaring: begränsningar eller andra villkor vad gäller hanteringen av djur

eller produkter av djur och andra varor eller såvitt avser kontakter mellan djur och

människor,

sällskapsdjur: djur som tillhör arter som normalt utfodras och hålls av människor

men inte är livsmedelsproducerande; till sällskapsdjur räknas inte häst-, försöks- och

pälsdjur samt djur för offentlig förevisning,

veterinär: en veterinär utsedd av Jordbruksverket eller länsstyrelsen om en

delegation har skett enligt 3 § zoonosförordningen (1999:660), att utföra uppdrag i

enlighet med dessa föreskrifter.

Inledande åtgärder

4 § Allmänna rutiner om anmälan vid misstänkt eller konstaterad salmonella finns i

3 § zoonoslagen (1999:658).

Den som är ansvarig för det laboratorium där salmonella konstaterats ska

skyndsamt per telefon samt skriftligt underrätta Jordbruksverket och länsstyrelsen

om undersökningsresultatet.

5 § När länsstyrelsen fått uppgift om konstaterat fall av salmone lla ska, förutom vad

som sägs i 3 § zoonoslagen (1999:658), detta utan dröjsmål per telefon meddelas till

aktuell besiktningsveterinär. Vidare ska länsstyrelsen i förekommande fall skyndsamt

skriftligen underrätta mejeri, husdjursförening och djurhälsovårdsorganis ationer samt

övriga som bedöms ha behov av informationen.

6 § En bakteriestam, isolerad från primärfall av salmonella, ska omgående av den

ansvarige för det undersökande laboratoriet sändas till Statens veterinärmedicinska

anstalt (SVA) för konfirmering, typning, registrering samt kontroll av

resistensmönster. Den som är ansvarig för aktuell laboratorieverksamhet vid SVA

ska skriftligen meddela undersökningsresultatet till remitterande laboratorium,

Jordbruksverket samt länsstyrelsen.

Kvarstår infektionen i besättningen, ska ytterligare kontroll av salmonellatypen

samt resistensmönster ske vid SVA med minst sex och högst åtta månaders intervall

efter begäran från länsstyrelsen.

SJVFS 2004:2

3

7 § När resultat erhållits från SVA enligt 6 § ska det remitterande laboratoriet

skriftligt meddela ett slutligt undersökningsresultat till Jordbruksverket,

länsstyrelsen, den provtagande veterinären samt djurägaren.

8 § Provsvar från samtliga undersökningar avseende salmonella, vilka utförts efter

primärfallet, ska av den ansvarige för det undersökande laboratoriet snarast sändas

till Jordbruksverket, länsstyrelsen, den veterinär som utsetts att utföra provtagning,

undersökning och smittskyddsutredning samt till djurägaren. Provsvaret ska, förutom

resultatet, innehålla uppgifter om;

- djurägarens namn och adress samt, om det finns, produktionsplatsnummer,

- provtagarens namn,

- provtagningsdatum samt ankomstdatum till laboratoriet,

- eventuell diariebeteckning från Jordbruksverket eller länsstyrelsen,

- undersökningsmaterial,

- provtagningsplats, djurslag samt djurkategori,

- djuridentitet och om provet är ett individprov eller ett samlingsprov. Vid

samlingsprov ska det framgå identitet på i varje prov ingående djur alternativt

grupper av djur.

Uppgifter enligt ovan ska framgå av den remiss som medföljer till laboratoriet.

9 § Analyser avseende salmonella i träck eller miljöprover, inom ramen för en

beslutad smittskyddsutredning, ska ske på ett av Jordbruksverket godkänt svenskt

veterinärmedicinskt laboratorium enligt Internationella standardiseringsorga-

nisationens standardmetod, ISO 6579:1993, eller enligt den metod som beskrivs av

Nordisk metodikkommitté för Livsmedel (NMKL-metod nr 71, fjärde utgå van, 1991

eller reviderade utgåvor) och för vilka laboratoriet är ackrediterat.

10 § Bestämmelser om att Jordbruksverket eller länsstyrelsen, om en delegation har

skett, får utse en veterinär att utföra provtagning, undersökning och

smittskyddsutredning då primärfall av salmonella konstaterats finns i 3 §

zoonosförordningen (1999:660).

Åtgärder vid konstaterad salmonellainfektion

11 § Bestämmelser om att Jordbruksverket får fatta beslut om spärrförkla ring

avseende fastighet eller del av fastighet finns i 5 § zoonoslagen (1999:658) jämförd

med 3 § zoonosförordningen (1999:660).

Ett beslut om spärrförklaring av veterinär vid delegering ska ske på

Jordbruksverkets blankett D 25 vad gäller alla djurslag utom värphöns och D26 vad

gäller värphöns, snarast efter uppgift erhållits om salmonellaförekomst i

besättningen. Vidare ska veterinären snarast genomföra utredning avseende

foderanvändning i besättningen på Jordbruksverkets blankett D 64.

Beslutet om spärrförklaring samt skötselföreskrifter som anges på

Jordbruksverkets blankett D 2 ska snarast av veterinären delges till djurhållaren.

Snarast därefter ska beslutet om spärrförklaring, skötselföreskrifter samt

foderblankett skickas till Jordbruksverket med kopia till länsstyrelsen.

SJVFS 2004:2

4

12 § Veterinären ska snarast, dock senast inom en vecka efter det att denne utsetts,

genomföra en smittskyddsutredning och upprätta en rapport på Jordbruksverkets

blankett D 11. Rapporten ska skickas av veterinären till Jordbruksverket med kopia

till länsstyrelsen.

13 § En besättningsprovtagning ska för samtliga djurslag ske i sådan omfattning att

den ger en god bild av infektionsgraden i besättningen. Miljöprovtagning ska

dessutom utföras i den utsträckning som anses erforderlig. I den mån det finns av

Jordbruksverket godkända riktlinjer avseende provtagning ska dessa beaktas. Vid

behov ska samråd avseende provtagningen ske med Jordbruksverket och SVA.

14 § Utan hinder av 13 § ska i fjäderfäbesättningar provtagning ske i samtliga

avdelningar, förutom i den avdelning i vilket primärfallet konstaterats. Omfattningen

av denna provtagning ska ske i samråd med Jordbruksverket.

15 § Uppföljande provtagningar ska vid behov ske i besättningen.

16 § Om salmonella inte återfinns i besättningen vid den efter primärfallet inledande

besättningsprovtagningen samt efter besättningsprovtagning utförd en månad senare

får, förutom i fjäderfäbesättningar, efter samråd med Jordbruksverket och

länsstyrelsen, beslut om spärrförklaring upphävas av veterinären på Jordbruksverkets

blankett D 10 utan att sanering utförts. Beslutet om upphävande av spärrförklaring

ska av veterinären delges djurägaren och snarast därefter skickas till Jordbruksverket

med kopia till länsstyrelsen.

Efter upphävande av spärrförklaring enligt första stycket ska avslutande åtgärder

enligt 25 och 26 §§ i dessa föreskrifter vidtagas av veterinären.

Bekämpnings- och saneringsåtgärder

17 § Med ledning av vad som framkommit i smittskyddsutredningen och

provtagningen ska veterinären snarast upprätta ett förslag till saneringsplan för fort-

satta bekämpningsåtgärder. Denna ska upprättas efter samråd med länsstyrelsen. I

den mån det finns av Jordbruksverket godkända riktlinjer avseende sanering ska

dessa beaktas. Vid behov ska samråd även ske med SVA och andra berörda experter.

18 § Saneringsplanen ska av veterinären skickas till Jordbruksverket med kopia till

länsstyrelsen för beslut om fastställande.

19 § Bestämmelser om att Jordbruksverket får fatta beslut om slakt eller annan

avlivning av djur och destruktion av ägg finns i 5 § zoonoslagen (1999:658) jämförd

med 3 § zoonosförordningen (1999:660).

I zoonosförordningen (1999:660) finns bestämmelser om värdering av djur.

20 § Om en del av besättningen, vilken smittskyddsmässigt kan betraktas som en

egen separat enhet, efter provtagning eller en epidemiologisk utredning, befunnits fri

från salmonella, får spärrförklaringen, efter samråd med Jordbruksverket, upphävas

av veterinären för denna del på Jordbruksverkets blankett D10 (s.k. partiellt hävande

av spärrförkla ring).

SJVFS 2004:2

5

21 § Gödsel samt ströbädd från smittad besättning ska hanteras i enlighet med en av

Jordbruksverket genom beslut fastställd saneringsplan. I den mån det finns av

Jordbruksverket godkända riktlinjer avseende gödselhantering ska dessa beaktas vid

framtagande av saneringsplanen.

22 § Bestämmelser om att Jordbruksverket får fatta beslut om omhändertagande av

avlivade djur finns i 5 § zoonoslagen (1999:658) jämförd med 3 §

zoonosförordningen (1999:660).

Om djur självdör i besättningen under utredningsperioden ska veterinären

kontaktas för att avgöra om djuret ska genomgå obduktion.

Avslutande av bekämpning

23 § Då föreskrivna och beslutade saneringsåtgärder är vidtagna och kontrollerade

av veterinär samt besättningsprovtagning med negativt resultat är utförd två gånger

med cirka en månads mellanrum på kvarvarande djur får, efter samråd med

Jordbruksverket och länsstyrelsen, spärrförklaringen upphävas av veterinären på

Jordbruksverkets blankett D 10. Beslutet om upphävande av spärrförklaring ska av

veterinären delges djurägaren och snarast därefter skickas till Jordbruksverket med

kopia till länsstyrelsen.

24 § Efter avslutad sanering och innan spärrförklaringen upphävs ska miljö-

provtagning med negativt resultat avseende salmonella finnas dokumenterat för

fjäderfä- och slaktsvinbesättningar, specialiserade köttdjursuppfödningar samt för

övriga besättningar vid behov. Veterinären ska vid behov samråda med

Jordbruksverket eller länsstyrelsen om miljöprovtagningen.

25 § En slutrapport ska upprättas av veterinären på Jordbruksverkets blankett Int 9

och snarast därefter tillsammans med besättningsjournalen på Jordbruksverkets

blankett D 67 skickas till Jordbruksverket med kopia till länsstyrelsen.

26 § Länsstyrelsen ska snarast efter det att länsstyrelsen har fått besked om

upphävande av spärrförklaring, skriftligen meddela upphävandet till

smittskyddsläkaren, den förvaltning inom aktuell kommun som fullgör uppgifter

inom miljö- och hälsoskyddsområdet, aktuellt laboratorium samt i förekommande

fall besiktningsveterinär, mejeriförening, husdjursförening, djurhälsovårdsorga-

nisation samt övriga som länsstyrelsen bedömer ha behov av informationen.

Tillsyn

27 § Av 8 § zoonoslagen (1999:658) framgår att länsstyrelsen inom länet utövar

tillsynen över efterlevnaden av zoonoslagen och föreskrifter eller beslut som har

meddelats med stöd av lagen.

Utöver vad som framgår av första stycket ska även veterinären ha tillsynen över

efterlevnaden av beslut som fattats enligt 4 eller 5 §§zoonoslagen (1999:658) vid

misstanke om eller konstaterat fall av salmonella hos djur. Tillsynen gäller beslut

SJVFS 2004:2

6

som har anknytning till det uppdrag som denne utsetts till att utföra. Vid påtalade

brister som inte rättas till ska veterinären rapportera detta till länsstyrelsen.

28 § Under saneringen ska veterinären regelbundet kontrollera det pågående arbetet

i besättningen.

Övrigt

29 § Vaccinering av djur mot salmonella får endast utföras efter särskilt tillstånd

från Jordbruksverket.

30 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 februari 2004, då lantbruksstyrelsens

kungörelse (LSFS 1982:39) om bekämpning av salmonella hos djur ska upphöra att

gälla.

MATS PERSSON

Robert ter Horst

(Smittskyddsenheten)