SJVFS 2004:32

Statens jordbruksverks föreskrifter om utfärdande av pass för sällskapsdjur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2004:32

Statens jordbruksverks föreskrifter om utfärdande av

pass för sällskapsdjur;

Saknr J 36

Utkom från trycket

den 7 maj 2004

beslutade den 7 maj 2004

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3, 18 och 21 §§ förordningen

(1994:1830) om införsel av levande djur m.m., 2 § 4 och 10 § förordningen

(1994:542) om utförsel av levande djur m.m. och 4 § första stycket 1 förordningen

(1971:810) med allmän veterinärinstruktion, följande.

1

§

Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om

djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan

kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG2.

2 § Ett sådant pass som avses i Europaparlamentets och rådets förordning 998/2003

och som enligt nämnda förordning i vissa fall ska åtfölja sällskapsdjur vid införsel till

eller utförsel från Sverige ska, när passet utfärdas i Sverige, enbart tillhandahållas av

Jordbruksverket.

Endast en veterinär som är behörig att utöva veterinäryrket enligt 1 § lagen

(1994:844) om behörighet att utöva veterinäryrket har rätt att utfärda passet och

beställa detsamma hos Jordbruksverket. En beställning av pass ska ske i jämnt tiotal.

3 § Den veterinär som anges i 2 § ska till Jordbruksverket betala en avgift på 25

kronor per beställt pass.

4 § När ett pass utfärdas ska den veterinär som avses i 2 § journalföra passnummer.

Ytterligare bestämmelser om en veterinärs journalföring finns i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:38) om journalföring och uppgiftslämnande

m.m.

5 § Om ett pass har förstörts, förkommit eller fulltecknats, kan ett nytt pass utfärdas

av en sådan veterinär som avses i 2 §. Uppgifter som dokumenterats i det tidigare

passet ska överföras till det nya passet av veterinären om passet förstörts och en

överföring är möjlig.

6 § Om det finns särskilda skäl och under förutsättning att det inte strider mot någon

bindande EG-rättsakt, kan Jordbruksverket medge undantag från bestämmelserna i

dessa föreskrifter.

1 Jfr kommissionens beslut 2003/803/EG av den 26 november 2003 om upprättande av en förlaga till

pass för transport av hundar, katter och illrar (EUT L 312, 27.11.2003, s. 1-13, Celex 32003D0803).

2 EUT L 146, 13.6.2003, s. 1-9, Celex 32003R0998.

SJVFS 2004:32

2

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 11 maj 2004.

MATS PERSSON

My

Sahlman

(Art- och smittskyddsenheten)