SJVFS 2006:2

Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning till laboratorier och värderingsmän för kostnader vid bekämpning av sjukdomar enligt zoonoslagen (1999:658) och epizootilagen (1999:657)

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2006:2

Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning till

laboratorier och värderingsmän för kostnader vid

bekämpning av sjukdomar enligt zoonoslagen

( 1999:658 ) och epizootilagen (1999:657) ;

Saknr K 8

Utkom från trycket

den 10 februari 2006

beslutade den 2 februari 2006

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 8 och 13 §§ samt 15 § 1

zoonosförordningen (1999:660) och 11 och 12 §§epizootiförordningen (1999:659),

följande.

Tillämpningsområde

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om ersättning av statsmedel till

1. laboratorier som avses i 8 § zoonosförordningen (1999:660),

2.

värderingsmän som utsetts av Jordbruksverket enligt 13 §

zoonosförordningen (1999:660), och

3.

värderingsmän som utsetts av Jordbruksverket enligt 9 §

epizootiförordningen (1999:659).

Ersättning till laboratorier

2 § Ersättning till laboratorier för kostnader som föranleds av bekämpning enligt

zoonoslagen (1999:658) lämnas enligt taxa som skriftligen överenskommits mellan

laboratoriet och Jordbruksverket.

Ersättning till värderingsmän

3 § Ersättning till en värderingsman lämnas för tid som är nödvändig för att utföra

värderingen samt för nödvändiga kostnader för resa, uppehälle, tidsspillan och utlägg

i övrigt i samband med värderingen.

Ersättning utgår inte om värderingsmannen är en av Jordbruksverket anställd

veterinär.

Ersättning för värdering

4 § Ersättning för timtaxa sker för varje påbörjad 30-minutersperiod. Beräkningen

av tidsåtgången innefattar nödvändigt förberedelse- och efterarbete i samband med

värderingen. Timtaxan beslutas särskilt av Jordbruksverket.

Reseersättning

5 § Reseersättning betalas för resa med

1. tåg med belopp som motsvarar avgiften för en plats i 2 klass och dessutom i

förekommande fall avgift för sovplats,

2. buss med belopp som motsvarar avgiften för en plats,

SJVFS 2006:2

3. egen bil med ett belopp per kilometer som beslutas särskilt av

Jordbruksverket,

4. hyrbil i mellanklass motsvarande den faktiska kostnaden,

5. motorcykel eller moped med ett belopp per kilometer som beslutas särskilt av

Jordbruksverket,

6. flygplan i reguljär trafik med belopp som motsvarar avgiften för en plats.

I den utsträckning som det är möjligt ska det billigaste färdmedlet väljas.

Uppehälle

6 § Om värderingsarbetet medför behov av övernattning ersätts utgift för nattlogi

med det belopp som motsvarar skälig kostnad på orten för logi på hotell i

mellanklass. Om det finns särskilda skäl får högre ersättning betalas för nattlogin.

Tidsspillan

7 § Ersättning för tidsspillan lämnas till den som på grund av värderingsarbetet

mister inkomst eller gör annan ekonomisk förlust. Ersättning för inkomstförlust

lämnas för belopp som motsvarar skillnaden mellan den förlorade inkomsten och

ersättningen för värderingen enligt 3 §. Ersättning för annan ekonomisk förlust

lämnas upp till ett högsta belopp vilket beslutas särskilt av Jordbruksverket.

Utlägg

8 § Utlägg i övrigt i samband med värderingen ersätts med den faktiska kostnaden.

Ansökan om ersättning

9 § En ansökan om ersättning ska lämnas till Jordbruksverket, djuravdelningen,

551 82 Jönköping.

10 § En ansökan om ersättning ska innehålla följande:

1. sökandens namn och personnummer/organisationsnummer,

2. adress

och

telefonnummer,

3. specificerade uppgifter om vad ersättningen hänför sig till samt belopp i

kronor härför.

11 § Till ansökan ska i förekommande fall fogas:

1. fakturakopior och verifikationer avseende betalningstransaktioner som

styrker erlagda utgifter,

2. sökandens post- eller bankgironummer,

3. värderingsintyg i original som upprättats av en värderingsman,

4. redovisning

av

tidsåtgång för värdering,

5. kopior på handlingar som styrker förlorad inkomst eller annan ekonomisk

förlust.

2

SJVFS 2006:2

Bestämmelse om undantag

12 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 15 februari 2006.

MATS PERSSON

Elöd

Szántó

(Smittbekämpningsenheten)

3