SJVFS 2007:1

Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhälsovillkor för handlare, uppsamlingsplatser och transportörer i samband med förflyttningar av får, getter, nötkreatur och svin mellan Sverige och andra länder inom Europeiska unionen (EU) samt Norge

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2007:1

Statens jordbruksverks föreskrifter om

djurhälsovillkor för handlare, uppsamlingsplatser och

transportörer i samband med förflyttningar av får,

getter, nötkreatur och svin mellan Sverige och andra

länder inom Europeiska unionen (EU) samt Norge;

Saknr J 14

Utkom från trycket

den 5 januari 2007

beslutade den 4 januari 2007

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3 och 21 §§ förordningen

(1994:1830) om införsel av levande djur m.m. och 2, 3 och 10 §§ förordningen (1994:542)

om utförsel av levande djur m.m., samt 3 § första stycket 1, 6 § 3 och 9 § första stycket 4

förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m., följande.

Allmänna bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i denna författning har till syfte att fastställa djurhälsovillkor för

handlare, uppsamlingsplatser och transportörer vid förflyttningar av nötkreatur, svin, får och

getter som är avsedda för in- eller utförsel från eller till ett land inom Europeiska unionen

(EU) eller Norge för att på så sätt förebygga utbrott av sjukdomar som dessa djur är

mottagliga för.

Dessa föreskrifter gäller inte nötkreatur och svin som ska delta i kultur- eller

sportevenemang. Föreskrifterna gäller inte vildsvin.

Definitioner

2 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med

anläggning: varje lokal, fastighet, fastighetsområde, installation eller inrättning där får,

getter, nötkreatur eller svin brukar hållas eller födas upp, oavsett ändamålet med

verksamheten,

behörig myndighet: den centrala myndigheten i en medlemsstat med behörighet att utföra

veterinärkontroller eller avelstekniska kontroller eller varje myndighet till vilken denna

behörighet har delegerats. I Sverige är Jordbruksverket behörig myndighet,

besättning: samtliga djur som hålls i en anläggning som en epidemiologisk enhet; om flera

besättningar hålls i en och samma anläggning ska de bilda en enhet som har samma

hälsostatus,

1

Rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen

(EGT nr 121, 29.7.1964 s. 1977, Celex 364L0432), senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om

skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och

förordning (EG) nr 1255/97 (EUT L 3, 5.1.2005, s. 1, Celex 32005R0001), rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om

djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom gemenskapen (EGT L 46, 19.2.1991, s. 19, Celex 31991L0068), senast ändrat genom

kommissionens beslut 2005/932/EG av den 21 december 2005 om ändring av bilaga E till rådets direktiv 91/68/EEG vad gäller uppdatering

av förlagorna till djurhälsointyg för får och getter (EUT L 340, 23.12.2005, s. 68, Celex 32005D0932).

SJVFS 2007:1

får eller getter för slakt: får eller getter som är avsedda att överföras antingen

direkt till ett slakteri eller via en godkänd uppsamlingsplats till ett slakteri för att

slaktas,

får eller getter för avel: får eller getter som i avels- eller produktionssyfte är

avsedda att transporteras till destinationsorten, antingen direkt eller via en godkänd

uppsamlingsplats,

får eller getter för gödning: får eller getter som i syfte att gödas för att slaktas

senare är avsedda att transporteras till destinationsorten, antingen direkt eller via en

godkänd uppsamlingsplats,

handlare: en fysisk eller juridisk person som är bosatt i eller har sin hemvist i

Sverige och som i kommersiellt syfte köper och säljer djur, direkt eller via

mellanhand. Handlaren ska senast 29 dagar efter inköpet av får eller getter eller inom

30 dagar efter inköpet av nötkreatur eller svin sälja djuren eller omplacera dem från

den första anläggningen till andra anläggningar eller till ett slakteri som inte tillhör

denne,

handlares anläggning: en anläggning som är belägen i Sverige, som drivs av och

endast får användas av en handlare i dennes verksamhet, som är godkänd av

Jordbruksverket och där får eller getter, nöt eller svin som kommer från olika

anläggningar samlas för att utgöra partier av djur som är avsedda för handel mellan

länder inom EU och mellan sådana länder och Norge,

nötkreatur avsedda för avel eller produktion: andra nötkreatur inklusive bison

(bison bison) och vattenbuffel (bubalus bubalus) än de som är avsedda för slakt eller

för vetenskapligt bruk,

officiell veterinär: en veterinär som erhållit särskilt förordnande av Statens

Jordbruksverk att utföra sådana uppdrag som EG-rätten kräver ska utföras av officiell

veterinär,

svin avsedda för avel eller produktion: andra svin än vildsvin och svin som är

avsedda för slakt eller för vetenskapligt bruk,

transportör: varje fysisk eller juridisk person som transporterar djur för sin egen

eller annans räkning och som avses i rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22

december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande

förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och

förordning (EG) nr 1255/972,

uppsamlingsplats: varje plats, dock inte en handlares anläggning, som godkänts av

Jordbruksverket där nötkreatur eller svin, får eller getter som kommer från olika

besättningar samlas för att utgöra sändningar av djur avsedda för handel, mellan

länder inom EU och mellan sådana länder och Norge,

ursprungsanläggning: en anläggning där får eller getter har hållits kontinuerligt i

enlighet med bestämmelserna i rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om

djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom gemenskapen3 och där det finns

register som kan granskas av den behöriga myndigheten och som visar att djuren har

hållits där,

vildsvin: andra svin än sådana som hålls eller föds upp i en anläggning inom- eller

utomhus.

2

EUT L 3, 5.1.2005, s. 1, Celex 32005R0001.

3

EGT L 046, 19.2.1991, s. 19, Celex 31991L0068.

2

SJVFS 2007:1

Uppsamlingsplats

Godkännande av uppsamlingsplats

3 § En uppsamlingsplats för får eller getter respektive nötkreatur eller svin avsedda

för in- eller utförsel ska godkännas av Jordbruksverket och tilldelas ett

godkännandenummer. Vad beträffar uppsamlingsplatser för får eller getter kan

godkännandet vara begränsat till en eller flera arter av sådana djur eller till får eller

getter för avel, slakt eller gödning. Ett godkännande gäller i tre år från och med

tidpunkten för godkännande.

Bestämmelser om tilldelning av produktionsplatsnummer finns i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:190) om märkning och registrering av djur.

4 § Ägaren till eller den som annars är ansvarig för en uppsamlingsplats ska hos

Jordbruksverket skriftligen ansöka om godkännande. Ansökan ska innehålla

uppgifter om uppsamlingsplatsens adress, avstånd till närmaste djurbesättning samt

en detaljerad plan över uppsamlingsplatsens byggnader och område. Av ansökan ska

även framgå för vilket eller vilka djurslag den ska användas.

Som villkor för godkännande av en uppsamlingsplats för nötkreatur och svin gäller

dessutom att ett intyg från länsstyrelsen eller den kommunala nämnd som fullgör

uppgifter inom miljö och hälsoskyddsområdet ges in till Jordbruksverket. Av intyget

ska framgå att de utrymmen i vilka djur ska hållas uppfyller de krav som anges

i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:17) om

djurhållning inom lantbruket m.m.

5 § En uppsamlingsplats ska för att kunna godkännas av Jordbruksverket

1. stå under tillsyn av en officiell veterinär,

2. vara belägen i ett område som från djurhälsosynpunkt inte är föremål för ett

förbud eller begränsning enligt tillämplig gemenskapslagstiftning eller svensk

lagstiftning,

3. beroende på dess mottagningskapacitet, vara försedd med

a) en anläggning avsedd enbart för detta ändamål när den används som

uppsamlingsplats,

b) lämpliga installationer för att lasta och lossa djuren, hysa dem på ett

godtagbart sätt, vattna och utfordra dem och ge dem all behövlig skötsel. Dessa

installationer ska vara lätta att rengöra och desinficera,

c) lämpliga möjligheter för inspektion,

d) lämpliga möjligheter för isolering,

e) lämplig utrustning för rengöring och desinfektion av djurutrymmen och

lastbilar eller ha tillgång till sådan utrustning,

f) en tillräcklig yta för lagring av foder, strö och gödsel,

g) ett ändamålsenligt system för uppsamling av avloppsvatten,

h) lämpliga faciliteter för ombyte och rengöring av kläder och skodon, samt

i) ett kontor eller annan lokal för den officiella veterinären.

Tillämpliga villkor i första stycket ska följas även efter det att uppsamlingsplatsen

har godkänts. Ägaren till eller den som annars är ansvarig för uppsamlingsplats har

ansvaret för att villkoren följs.

3

SJVFS 2007:1

6 § Vad gäller uppsamlingsplatser för nötkreatur eller svin kan Jordbruksverket

återkalla godkännandet om villkoren i 5 eller 9 §§, andra tillämpliga bestämmelser i

denna författning, i förordning (E G) nr 1/20054 eller i någon annan tillämplig

författning genom vilken ett EG-direktiv eller EG-beslut på djurhälsoområdet

genomförts, inte följs.

Godkännandet kan återfås när Jordbruksverket har förvissat sig om att

uppsamlingsplatsen eller djuren på uppsamlingsplatsen uppfyller villkoren i de

bestämmelser som avses i första stycket.

7 § Vad gäller uppsamlingsplatser för får eller getter kan Jordbruksverket återkalla

godkännandet om bestämmelserna i 5 eller 8 §§, andra tillämpliga bestämmelser i

denna författning, Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel

av får och getter, Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:8) om utförsel av

får och getter till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge, eller i

någon annan tillämplig författning genom vilket ett EG-direktiv eller EG-beslut på

djurhälsoområdet genomförts, inte följs.

Godkännandet kan återfås när Jordbruksverket har förvissat sig om att

uppsamlingsplatsen eller djuren på uppsamlingsplatsen uppfyller villkoren i de

bestämmelser som avses i första stycket.

Registrering av uppgifter

Uppsamlingsplats för får eller getter

8 § Uppsamlingsplatsens ägare eller den person som är ansvarig för

uppsamlingsplatsen är skyldig att, på grundval av antingen den åtföljande handlingen

eller djurens identifikationsnummer eller märkning, föra in följande uppgifter

avseende uppsamlingsplatsen i ett register eller i en databas och spara dem i

åtminstone tre år.

a) Ägarens namn, djurens ursprung, dag för inträde på uppsamlingsplatsen, datum

när djuren förs ut från uppsamlingsplatsen, antal och identifikation eller

ursprungsanläggningens registreringsnummer för de djur som anländer till

uppsamlingsplatsen.

b) I förekommande fall även godkännande- eller registreringsnummer för den

uppsamlingsplats via vilken djuren har passerat innan de anlände till

uppsamlingsplatsen och deras föreslagna destination.

c) Transportörens

registreringsnummer och registreringsnumret för det

transportmedel som lossar eller lastar djuren på uppsamlingsplatsen.

Uppsamlingsplats för nötkreatur eller svin

9 § Den person som äger eller på annat sätt ansvarar för uppsamlingsplatsen ska föra

in följande uppgifter i ett register.

1. djurägarens namn,

2. avsändaranläggningens adress,

3. datum för djurens ankomst till och avresa från uppsamlingsplatsen,

4. antal och identitetsnummer samt avsändaranläggningens produktionsplats-

nummer vad avser nötkreatur,

4 EUT L 3, 5.1.2005, s. 1, Celex 32005R0001.

4

SJVFS 2007:1

5. antal och avsändaranläggningens produktionsplatsnummer vad

avser svin,

6. djurens destinationsplats, samt

7. transportörens godkännandenummer och registreringsnumret för det

transportmedel, från vilket i- och urlastning av djur sker på uppsamlingsplatsen.

Uppgifterna ska sparas i minst tre år.

Kontroll av djur

10 § Den officiella veterinär som har tillsyn över en uppsamlingsplats ska

1. utföra alla nödvändiga hälsokontroller av djuren vid ankomsten,

2. se till att djur som avses i denna författning inte kommer i kontakt med

klövbärande djur som har sämre hälsostatus avseende sjukdomar som djuren

är mottagliga för eller för vilka mottagarlandet har erhållit tilläggsgarantier,

3. vid behov utfärda hälsointyg för djuren efter att nödvändiga inspektioner,

besök eller kontroller har gjorts,

4. en gång per år besiktiga uppsamlingsplatsen vad avser de villkor som anges i

5 §, samt

5. vad avser nötkreatur och svin, kontrollera att sådana djur transporteras i

transportmedel som uppfyller de villkor som anges i

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10) om

transport av levande djur.

11 § På en uppsamlingsplats får endast djur tas emot som är identifierade enligt

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:190) om märkning och registrering

av djur och som uppfyller de djurhälsovillkor som gäller för handel inom EU för den

berörda djurkategorin. För detta ändamål ska uppsamlingsplatsens ägare eller annan

person som är ansvarig för uppsamlingsplatsen när djur tas emot, kontrollera eller

låta kontrollera att djuren är försedda med den identifikationsmärkning samt de

hälsodokument eller andra åtföljande dokument som krävs för djurslaget eller

kategorin i fråga.

Djurhälsovillkor i övrigt

12 § Ägaren eller den som annars är ansvarig för en uppsamlingsplats ska se till att

uppsamlingsplatsen rengörs och desinfekteras efter, och vid behov före, varje

användning enligt den officiella veterinärens instruktioner,

13 § Besökare på en uppsamlingsplats ska följa de smittskyddsmässiga villkor vid

kontakten med djur som den officiella veterinären ställer upp.

Särskilda villkor vad gäller uppsamlingsplatser för nötkreatur och svin

14 § När uppsamlingsplatsen används för uppsamling av nötkreatur eller svin enligt

dessa föreskrifter får den endast användas för detta ändamål.

15 § Nötkreatur och svin får endast tas emot på en uppsamlingsplats om de kommer

från besättningar som är officiellt fria från brucellos, tuberkulos och enzootisk bovin

leukos (EBL).

5

SJVFS 2007:1

16 § Nötkreatur och svin som kommer från olika anläggningar och som är avsedda

för utförsel till länder inom EU eller till Norge, får endast samlas på en

uppsamlingsplats innan djuren förs ut ur landet.

Vid transport av nötkreatur och svin avsedda för avel eller produktion via en

uppsamlingsplats får tiden på uppsamlingsplatsen inte överstiga en period om sex

dagar.

17 § Ägaren eller den som annars är ansvarig för en uppsamlingsplats för nötkreatur

och svin ska se till att de bestämmelser i rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998

om skydd av anim alieproduktionens djur5 och förordning (EG) nr 1/20056 som är

tillämpliga på uppsamlingsplatser följs.

Handlare

Registrering och godkännande av handlare

18 § En handlare som bedriver handel med får, getter, nötkreatur eller svin som är

avsedda för in- eller utförsel ska vara registrerad och godkänd för sådan handel hos

Jordbruksverket. En godkänd handlare ska tilldelas ett godkännandenummer av

Jordbruksverket. Ett godkännande och en registrering gäller i tre år från och med

tidpunkten för godkännandet respektive registreringen.

19 § Handlaren ska skriftligen ansöka om registrering och godkännande hos

Jordbruksverket. Ansökan om de båda åtgärderna kan ske på samma dokument och

ska innehålla uppgifter om vilka djurslag och med vilka länder som handel ska

bedrivas. Ansökan kan vidare ske på samma dokument som en ansökan enligt 25 §.

20 § Jordbruksverket kan återkalla godkännandet om villkoren i 21 - 23 §§ eller i

någon annan tillämplig författning genom vilket ett EG-direktiv eller EG-beslut på

djurhälsoområdet genomförts, inte följs.

Godkännandet kan återfås när Jordbruksverket har förvissat sig om att handlaren

uppfyller villkoren i de bestämmelser som avses i första stycket.

Villkor för godkända handlare

Djurhälsovillkor

21 § En handlare som godkänts av Jordbruksverket får bedriva handel med djur som

avses i dessa föreskrifter endast om de uppfyller de villkor som gäller för handel

inom EU och är märkta och identifierade enligt tillämpliga EG-bestämmelser vid

införsel och enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:190) om

märkning och registrering av djur vid utförsel.

22 § En handlare som bedriver handel med nötkreatur ska se till att dessa är

1. rapporterade i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1997:130) om systemet för registrering av nötkreatur, och

5 EGT L 221, 8.8.1998, s. 23, Celex 31998L0058.

6 EUT L 3, 5.1.2005, s. 1, Celex 32005R0001.

6

SJVFS 2007:1

2. kommer från besättningar som är officiellt fria från brucellos, tuberkulos och

enzootisk bovin leukos (EBL).

Registrering

23 § Handlaren ska i tillämpliga fall föra in och i minst tre år spara följande

uppgifter i ett register.

1) säljarens namn, djurens ursprung, köpdatum, antal, identifikation och

kategorisering avseende gödning, slakt, avel m.m.,

2) avsändaranläggningens

registrerings-, eller produktionsplatsnummer,

3) avsändaranläggningens

adress,

4) datum för djurens ankomst till och avresa från handlarens anläggning,

5) i förekommande fall även godkännande- eller registreringsnummer för den

uppsamlingsplats via vilken djuren har passerat innan de köptes och deras föreslagna

destination,

6) transportörens godkännandenummer och/eller registreringsnumret på det

transportmedel från vilket i- och urlastning sker på handlarens anläggning,

7) köparens namn och adress och djurens destinationsplats, samt

8) kopior av färdplanen i förekommande fall och serienumren på hälsointygen

som åtföljer djuren.

En handlares anläggning

Godkännande av en handlares anläggning

24 § Den anläggning som en handlare använder sig av i sin verksamhet för

nötkreatur, svin, får eller getter som är avsedda för in- eller utförsel ska vara

registrerad och godkänd av Jordbruksverket för andamålet samt tilldelas ett

godkännandenummer. Ett godkännande och en registrering gäller i tre år från och

med tidpunkten för godkännandet respektive registreringen.

Bestämmelser om tilldelning av produktionsplatsnummer finns i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:190) om märkning och registrering av djur.

25 § Handlaren ska skriftligen ansöka om registrering och godkännande hos

Jordbruksverket. Ansökan om de båda åtgärderna kan ske på samma dokument och

ska innehålla uppgifter om anläggningens adress, avstånd till närmaste djurbesättning

samt en detaljerad plan över anläggningen. Av ansökan ska även framgå vem som

ansvarar för anläggningen och för vilket eller vilka djurslag den ska användas. Denna

ansökan kan ske på samma dokument som en ansökan enligt 19 §.

26 § Innan en handlares anläggning för nötkreatur eller svin kan godkännas ska ett

intyg från länsstyrelsen eller den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom

miljö och hälsoskyddsområdet ges in till Jordbruksverket. Av intyget ska framgå att

de utrymmen i vilka djur ska hållas uppfyller de krav som anges

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:17) om

djurhållning inom lantbruket m.m.

27 § En anläggning ska för att kunna godkännas av Jordbruksverket

1. stå under tillsyn av en officiell veterinär,

7

SJVFS 2007:1

2. befinna sig inom ett område som från djurhälsosynpunkt inte är föremål för

förbud eller begränsning i enlighet med tillämplig gemenskapslagstiftning

eller svensk lagstiftning,

3. ha lämpliga faciliteter för

a. i- och urlastning av djur,

b. inhysning av djur,

c. vattning och utfodring av djur,

d. skötsel av djur, samt

e. ombyte och rengöring av kläder och skodon,

4. ha möjlighet till isolering av djur,

5. ha möjlighet till inspektion av varje djur,

6. ha lämplig utrustning för rengöring och desinficering av utrymmen

och transportmedel,

7. ha lämpligt utrymme för lagring av foder, strö och gödsel, samt

8. ha ett lämpligt system för uppsamling av avloppsvatten.

De faciliteter som avses i första stycket 3 ska vara lätta att rengöra

och desinficera. Tillämpliga villkor i första stycket ska följas även efter det att

anläggningen godkänts. Handlaren ansvarar för detta.

Återkallande av godkännande

28 § Jordbruksverket kan återkalla godkännandet om villkoren i 27 § eller i någon

annan tillämplig författning genom vilket ett EG-direktiv eller EG-beslut på

djurhälsoområdet genomförts, inte följs.

Godkännandet kan återfås när Jordbruksverket har förvissat sig om att handlarens

anläggning eller djuren på anläggningen uppfyller villkoren i de bestämmelser som

avses i första stycket.

Villkor för en handlares anläggning

29 § När en handlare har djur som avses i dessa föreskrifter på sin anläggning ska

denne se till att

1. personalen har nödvändig kunskap för att ge djuren lämplig skötsel samt

kunskap när det gäller tillämpning av kraven i denna författning,

2. regelbundna kontroller av djuren och i förekommande fall provtagning utförs

av den officiella veterinären, samt att

3. nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra sjukdomsspridning.

30 § Handlarens anläggning ska rengöras och desinficeras efter, och vid

behov före, varje användning enligt den officiella veterinärens instruktioner.

31 § Den officiella veterinär som har tillsyn över anläggningen ska en gång per år

besiktiga anläggningen vad avser de villkor som anges i 27 §,

Särskilda villkor vad gäller anläggningar för nötkreatur och svin

32 § När en handlares anläggning för nötkreatur och svin används enligt dessa

föreskrifter får den inte användas för annat ändamål.

33 § Nötkreatur och svin får endast föras till eller från handlarens anläggning om

8

SJVFS 2007:1

djuren

1. uppfyller de villkor som gäller för handel inom EU, och

2. är märkta och identifierade vid införsel i enlighet med tillämpliga EG-

bestämmelser samt vid utförsel i enlighet med bestämmelserna i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:190) om märkning och registrering av djur.

Nötkreatur måste dessutom

1. vara rapporterade i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1997:130) om systemet för registrering av nötkreatur, och

2. komma från besättningar som är officiellt fria från brucellos, tuberkulos och

enzootisk bovin leukos (EBL).

Transportörer

Djurhälsovillkor

34 § En transportör som transporterar djur som avses i denna författning ska

uppfylla följande villkor.

1. För en djurtransport ska transportören använda transportmedel som

a) är utformat så att spillning, strö eller foder inte kan falla eller rinna ur

transportmedlet,

b) omedelbart efter varje transport av djur eller av sådana produkter som

kan påverka djurhälsan, och vid behov före varje ny lastning av djur,

rengörs och desinficeras genom fysikaliska eller kemiska metoder

som utför reduktion av antalet mikroorganismer till en sådan nivå att

en infektion inte uppstår hos mottagliga djur som kommer i kontakt

med det desinfekterade materialet.

2. Transportören ska antingen

a) ha lämpliga, av Jordbruksverket godkända, anläggningar för rengöring

och desinfektion samt lagringsutrymmen för strö och gödsel, eller

b) kunna visa att detta arbete utförs av sådan tredje man som godkänts av

Jordbruksverket.

En ansökan om godkännande enligt första stycket punkten 2 ska skickas till

Jordbruksverket och innehålla uppgift om sökandens namn och adress samt en

ritning över de faciliteter som ska användas.

35 § Transportören ska se till att djuren inte vid något tillfälle från det att de lämnar

anläggningen eller den ursprungliga uppsamlingsplatsen tills de ankommer till

bestämmelseorten kommer i kontakt med klövbärande djur som har sämre

hälsostatus avseende sjukdomar som djuren är mottagliga för eller för vilka

mottagarlandet har erhållit tilläggsgarantier.

Registrering

36 § Transportören ska, för varje fordon som används för en djurtransport, se till att

följande tilläggsuppgifter noteras i eller bifogas till den färdjournal som avses i

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10) om transport

av levande djur.

1. Datum och plats för desinfektion.

2. Identifikationsnummer eller motsvarande handlingar som åtföljer djuren.

Uppgifterna ska sparas i åtminstone tre år.

9

SJVFS 2007:1

Skriftlig förbindelse av transportörer av får och getter

37 § Transportören ska i en skriftlig handling som skickas till Jordbruksverket

skriftligen förbinda sig att

1. vidta alla nödvändiga åtgärder för att följa villkoren i 34 - 36 §§ samt tillämpliga

bestämmelser i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av

får och getter och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:8) om utförsel av

får och getter till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge, och

2. anförtro djurtransporten åt personer med nödvändig skicklighet, yrkeskompetens

och kunskap.

Undantag för vissa transporter

38 § Bestämmelserna i 34 – 36 §§ gäller inte för personer som transporterar djur

över ett avstånd på högst 65 kilometer räknat från avsändningsorten till

bestämmelseorten.

Bestämmelse om undantag

39 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 5 januari 2007. Genom författningen upphävs

1. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:71) om uppsamlingsplatser

avsedda för in- och utförsel av nötkreatur och svin vid handel mellan länder

inom Europeiska unionen (EU) och Norge.

2. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:72) om handlare som

bedriver handel med nötkreatur och svin avsedda för in- eller utförsel.

3. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:14) om villkor för handlare,

transportörer och uppsamlingsplatser i samband med förflyttningar av får

eller getter.

MATS PERSSON

Robert

ter

Horst

(Smittbekämpningsenheten)

10