SJVFS 2007:21

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2007:21

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

om offentlig kontroll av foder och animaliska biproduk-

ter;

Saknr M 40

Utkom från trycket

den 19 april 2007

beslutade den 12 april 2007

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 21-22 § § förordningen (2006:814)

om foder och animaliska biprodukter samt 8 och 18-19 § § förordningen (2006:1165)

om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter följande.

Dessutom beslutar Jordbruksverket om följande allmänna råd.

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om offentlig kontroll av tillverkning,

utsläppande på marknaden och användning av foder och animaliska biprodukter eller

annan befattning med foder och animaliska biprodukter.

2 § Grundläggande bestämmelser om kontroll av foder och animaliska biprodukter

finns i

a. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj

2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrot-

ning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati1,

b. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 janu-

ari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om in-

rättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaran-

den i frågor som gäller livsmedelssäkerhet2,

c. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 okto-

ber 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är av-

sedda att användas som livsmedel3,

d. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 sep-

tember 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder4,

e. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 sep-

tember 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organis-

mer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av

genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG5,

f. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 sep-

tember 2003 om fodertillsatser6,

1 EGT L 147, 31.5.2001, s. 1, (Celex 32001R0999).

2 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, (Celex 32002R0178).

3 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1, (Celex 32002R1774).

4 EUT L 268, 18.10.2003, s. 1, (Celex 32003R1829).

5 EUT L 268, 18.10.2003, s. 24, (Celex 32003R1830).

6 EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, (Celex 32003R1831).

SJVFS 2007:21

Sakn M 40

g. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 no-

vember 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna

zoonotiska smittämn en7,

h. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april

2004 om livsmedelshygien8,

i. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april

2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av of-

fentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas

som livsmedel9,

j. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april

2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av

foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och

djurskydd10,

k. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 febru-

ari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel

och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets

direktiv 91/414/EEG11,

l. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 janu-

ari 2005 om fastställande av krav för foderhygien12

m. djurskyddslagen (1988:534),

n. lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,

o. förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter samt

p. förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och ani-

maliska biprodukter

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter avses med

ABP-anläggning:

varje anläggning för vilken godkännande eller tillstånd krävs

enligt förordning (EG) nr 1774/200213,

ABP-företagare: den som ansvarar för en ABP-anläggning,

animaliska

biprodukter: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 1774/2002,

bearbetat animaliskt protein: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse

som i förordning (EG) nr 1774/2002,

bearbetat

sällskapsdjursfoder:

begreppet har i dessa föreskrifter samma bety-

delse som i förordning (EG) nr 1774/2002,

djur: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning (EG)

nr 1774/2002,

erfarenhet: sannolikhet för avvikelser,

foder:

begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning (EG)

nr 178/200214,

foderanläggning:

begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som begrep-

pet anläggning i förordning (EG) nr 183/2005,

7 EUT L 325, 12.12.2003, s. 1, (Celex 32003R2160).

8 EUT L 139, 30.04.2004, s. 1, (Celex 32004R0852).

9 EUT L139, 30.04.2004, s. 260 (Celex 32004R0854).

10 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, (Celex 32004R882).

11 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1, (Celex 32005R0396).

12 EUT L35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

13 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1, (Celex 32002R1774).

14 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, (Celex 32002R0178).

2

SJVFS 2007:21

Sakn M 40

foderblandning:

begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:81) och allmänna råd om foder,

fodertillsats:

begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning

(EG) nr 1831/200315,

förblandning:

begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förord-

ning (EG) nr 1831/2003,

hanteringsställe:

begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 1774/200216,

helfoder:

begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i SJVFS

2006:81,

helkonserverat

sällskapsdjursfoder:

begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i förordning (EG) nr 1774/2002,

kontrollorgan:

begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förord-

ning (EG) nr 882/200417,

livsmedelsproducerande djur: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse

som i SJVFS 2006:81,

obehandlat

sällskapsdjursfoder:

begreppet har i dessa föreskrifter samma bety-

delse som i förordning (EG) nr 1774/2002,

offentlig kontroll: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 882/200418,

omlastningsplats:

begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i Sta-

tens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska

biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smitt-

samma sjukdomar till djur och människor,

primärproducent: den som bedriver primärproduktion av foder,

primärproduktion

av

foder: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse

som i förordning (EG) nr 183/200519,

risk: konsekvens av avvikelser,

sällskapsdjur: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förord-

ning (EG) nr 1774/2002,

tuggben:

begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning

(EG) nr 1774/2002,

uppsamlingscentral:

begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 1774/2002,

utsläppande på marknaden: begreppet utsläppande på marknaden har i dessa

föreskrifter samma betydelse som i förordning (EG) nr 178/200220.

Laboratorier och analysmetoder

4 § Ansökan för att utses till officiellt laboratorium avseende prover tagna i offentlig

kontroll i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 882/2004 ska skickas till

Jordbruksverket.

5 § Prov tagna vid offentlig kontroll ska skickas till av Jordbruksverket utsett offici-

ellt laboratorium.

15 EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, (Celex 32003R1831).

16 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1, (Celex 32002R1774).

17 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, (Celex 32004R882).

18 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, (Celex 32004R882).

19 EUT L35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

20 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, (Celex 32002R0178).

3

SJVFS 2007:21

Sakn M 40

6 § Vid offentlig kontroll ska de analysmetoder som anges i bilaga 12, SJVFS

2006:81, användas.

Jordbruksverket kan besluta att andra analysmetoder än de som anges i första

stycket kan användas.

Tröskel- och gränsvärden

7 § Vid offentlig kontroll ska följande tröskel- och gränsvärden tillämpas

a. högsta eller lägsta innehåll av fodertillsatser som framgår av förordningen

(EG) nr 1831/200321 avseende godkända fodertillsatser,

b. minimi- och maximiinnehåll för vissa produkter som framgår av bilaga 8 i

SJVFS 2006:81,

c. godtagbara avvikelser från deklarerat näringsinnehåll som framgår av

bilaga 9 i SJVFS 2006:81,

d. åtgärdströsklar för främmande ämnen som framgår av bilaga 10 i SJVFS

2006:81,

e. gränsvärden för främmande ämnen som framgår av bilaga 11 i SJVFS

2006:81,

f. de tröskelvärden som framgår av förordning (EG) nr 1829/200322 och

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om

avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om

upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG när det gäller krav på märkning

av genetiskt modifierade produkter23 och

g. gränsvärden enligt förordningen (E G) nr 1774/200224.

2 KAP. OFFENTLIG KONTROLL SOM UTFÖRS AV JORDBRUKS-

VERKET

Den offentliga kontrollens utformning

1 § Offentlig kontroll genomförs av Jordbruksverket i enlighet med en av verket

årligen upprättad kontrollplan för offentlig kontroll av foder och animaliska

biprodukter.

Extra offentlig kontroll kan genomföras som uppföljning av bristande efterlevnad

av regelverket som medför offentlig kontroll som går utöver den normala

kontrollverksamheten.

2 § Offentlig kontroll utförs:

a. Som en detaljerad genomgång av rutiner, dokumentation, lokaler och

utrustningens funktion, m.m. samt eventuell provtagning.

b. Genom i huvudsak provtagning.

3 § Antalet offentliga kontroller enligt 2 § a fastställs enligt risk- och erfarenhets-

klassificeringen i bilagorna 1-3.

21 EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, (Celex 32003R1831).

22 EUT L 268, 18.10.2003, s. 1, (Celex 32003R1829).

23 EGT L 106, 17.4.2001, s. 1 (Celex 32001L0018).

24 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1, (Celex 32002R1774).

4

SJVFS 2007:21

Sakn M 40

4 § Antalet offentliga kontroller enligt 2 § b fastställs i enlighet med bilaga 4.

5 § Vid misstanke om att de grundläggande bestämmelserna enligt 1 kap. 2 § inte

följs får den som utför offentlig kontroll på eget initiativ ta prover för analys.

6 § Genomförd offentlig kontroll dokumenteras i särskilt upprättat protokoll som

skickas till företagaren så fort som möjligt efter kontrollbesöket.

7 § Inom en månad från det att företagaren har fått protokollet från genomförd

offentlig kontroll av en anläggning enligt 2 § a ska företaget vid anmärkningar in-

lämna en skriftlig bekräftelse på att anmärkningarna är åtgärdade eller inlämna en

skriftlig åtgärdsplan till Jordbruksverket avseende de anmärkningar som framförts i

rapporten.

Jordbruksverket fattar beslut om godkännande av åtgärdsplanen enligt första

stycket.

Avgifter och kostnader

8 § Företagare ska betala en årlig avgift för offentlig kontroll av foder- och ABP-

anläggningar omfattande timkostnaden för utfört arbete och resekostnader enligt be-

räkningsmodellen i bilaga 5. Eventuella analyskostnader tillkommer och fastställs

årligen för varje anläggning och inkluderas i den årliga avgiften.

9 § Jordbruksverkets timavgift för offentlig och extra offentlig kontroll uppgår till

490 kr per timme.

10 § Jordbruksverkets resekostnader för offentlig kontroll enligt 2 § a-b uppgår till

1 150 kr per kontrolltillfälle.

11 § I bilaga 5 framgår vid vilken tidpunkt avgiften enligt 8 § ska erläggas.

12 § Företagare ska vid extra offentlig kontroll enligt 1 § betala en avgift som mot-

svarar de kostnader som uppstår genom kontrollen. Timkostnader erläggs enligt 9 §,

resekostnader enligt 10 § därutöver tillkommer eventuella analyskostnader.

3 KAP. OFFENTLIG KONTROLL SOM UTFÖRS AV ANDRA MYNDIG-

HETER ÄN JORDBRUKSVERKET

Länsstyrelser och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

1 § Länsstyrelserna ansvarar för kontrollen i enlighet med förordning (EG) nr

1774/200225 avseende insamling, uppsamling, omlastning och transport av andra ani-

maliska biprodukter än matavfall.

2 § Vid offentlig kontroll av anläggningar för tillverkning av foderblandningar

enlighet med 2 kap. 2 § a ska länsstyrelsen vid behov medverka för att bevaka

smittskyddet inom länet.

3 § Jordbruksverket kan efter överenskommelse med SVA överlämna vissa kontroll-

uppgifter till SVA bl.a. innebärande att övervaka och kontrollera saneringsinsatser.

Beslut om eventuell provtagning tas i samråd med Jordbruksverket.

Då SVA har utövat offentlig kontroll enligt första stycket ska efter besöket en

skriftlig rapport inlämnas till Jordbruksverket.

Jordbruksverket

beslutar

om eventuella åtgärder.

25 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1, (Celex 32002R1774).

5

SJVFS 2007:21

Sakn M 40

4 § För offentlig kontroll enligt 1 och 3 § § ska SVA och länsstyrelserna ta ut en

avgift av företagaren motsvarande de faktiska kostnaderna (tim-, rese- och

analyskostnader).

ALLMÄNNA RÅD

Till 2 kap. 6 §

Den som utfört den offentliga kontrollen bör underrätta kontrollobjektet om sin

preliminära bedömning omedelbart efter att kontrollen har utförts.

Till 16 § förordningen ( 2006:814 ) om foder och animaliska biprodukter

Offentlig kontroll som utförs av kommunerna

Enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 882/200426 ska offentlig kontroll vara risk- och

erfarenhetsbaserad. Det är lämpligt att kontrollfrekvensen, beträffande primärprodu-

centernas anläggningar, anpassas till att minst motsvara kraven i Kommissionens

förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare föreskrifter för

tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations-

och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upp-

rättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemen-

samma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare27,

dvs. minst en (1) procent av de stödsökande primärproducenternas anläggningar.

Kontrollen av primärproducenternas anläggningar bör omfatta villkoren i kommis-

sionens förordning (EG) nr 183/200528. Ett minimum är att kommunerna kontrollerar

de frågeställningar som ingår i tvärvillkorskontrollen vilka Jordbruksverket samman-

ställer i offentliga kontrollprotokoll per kontrollår.

Enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 882/200429 ska kontrollen dokumenteras

skriftligt och det är lämpligt att lämna en kopia av protokollet till den berörda

företagaren. För att utgöra underlag till den årliga sammanställningen av den

offentliga kontrollen är det lämpligt att en kopia av rapporten lämnas till

Jordbruksverket elektroniskt i Jordbruksverkets register för foderföretagare. Om

detta inte är möjligt kan rapporten lämnas som en papperskopia till Jordbruksverket.

Jordbruksverket ger ingen generell rekommendation om provtagning. Om kontroll-

myndigheten däremot anser det motiverat kan foderprover tas och foderföretagaren

belastas denna kostnad.

Till artikel 5 i förordning (EG) nr 882/2004

30

De kontrollorgan som önskar få uppgifter i den offentliga kontrollen delegerade till

sig ska begära detta hos Jordbruksverket.

26 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, (Celex 32004R882).

27 EUT L 141, 30.4.2004, s. 18 (Celex 32004R0796).

28 EUT L35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

29 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, (Celex 32004R882).

30 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, (Celex 32004R882).

6

SJVFS 2007:21

Sakn M 40

4 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från bestäm-

melserna i dessa föreskrifter.

--------------------

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2007. De allmänna råden gäller fr.o.m.

samma tidpunkt.

MATS PERSSON

Kjell

Wejdemar

(Foderkvalitetsenheten)

7

SJVFS 2007:21

Sakn M 40

Bilaga 1

RISKKLASSIFICERING AV FODER- OCH ABP-ANLÄGGNINGAR

Foderanläggningar, utom anläggningar i primärproduktionen, riskklassificeras bero-

ende på anläggningens verksamhet i skalan 1 – 5 där 1 är högsta riskklass i enlighet

med tabellerna 1.1 och 1.2.

ABP-anläggningar riskklassificeras beroende på anläggningens verksamhet i skalan

1 – 5 där 1 är högsta riskklass i enlighet med tabell 1.3.

Anläggningar som är både foder- och ABP-anläggningar och som tillverkar foder-

blandningar klassificeras i enlighet med tabell 1.2, t.ex. tillverkning av

sällskapsdjursfoder eller foder till pälsdjur. Om anläggningen omfattas av flera

verksamheter med olika riskklasser i tabellerna 1.1-3 erhåller företaget den högsta av

dessa riskklasser.

Beslut om ändring av riskklassificering kan ske efter utförd offentlig kontroll och en

gång per år.

Tabell 1.1 Riskklassificering av foderanläggningar för livsmedelsproducerande djur

Anläggningar som hanterar följande foder

Riskklass

Råvaror

Tillverkning och utsläppande på marknaden av riskråvaror enligt

bilaga 4 i SJVFS 2006:81.

3

Utsläppande på marknaden av godkända GM-råvaror enligt

förordningarna (EG) nr 1829/200331 och 1830/200332

4

Tillverkning av övriga vegetabiliska foderråvaror

4

Utsläppande på marknaden av övriga vegetabiliska foderråvaror

5

Utsläppande på marknaden av foderråvaror i de fall dessa inte

hanteras fysiskt

5

Bioproteiner som omfattas av rådets direktiv 82/471/EEG av

den 30 juni 1982 om vissa produkter som används i

djurfoder 33

Tillverkning och utsläppande på marknaden av bioproteiner och

biprodukter från tillverkning av aminosyror genom fermentation

2

Utsläppande på marknaden av bioproteiner och biprodukter från

tillverkning av aminosyror genom fermentation i de fall dessa inte

hanteras fysiskt

5

31 EUT L 268, 18.10.2003, s. 1, (Celex 32003R1829).

32 EUT L 268, 18.10.2003, s. 24, (Celex 32003R1830).

33 EGT L 213, 21.07.1982, s. 8, (Celex 31982L0471).

8

SJVFS 2007:21

Sakn M 40

Anläggningar som hanterar följande foder

Riskklass

Fodertillsatser som omfattas av förordningen (EG) nr

1831/2003 34

Tillverkning och utsläppande på marknaden av följande fodertill-

satser:

-

Koccidiostatika och histomonostatika

1

- Näringstillsatser

2

- Zootekniska

tillsatser

1

-

Antioxidanter med en fastställd högsta tillåtna halt

2

-

Karotenoider och xantophyller

2

- Övriga

fodertillsatser

3

Förblandningar som omfattas av förordning (EG) nr

1831/2003

Tillverkning och utsläppande på marknaden av förblandningar

innehållande:

-

Koccidiostatika och histomonostatika

1

-

A- och D-vitaminer

2

-

Cu och Se

2

- Övriga

fodertillsatser

3

Tillverkning och utsläppande på marknaden av förblandningar

innehållande läkemedel.

1

Foderblandningar

Tillverkning och utsläppande på marknaden av foderblandningar

innehållande riskråvaror enligt bilaga 4 i SJVFS 2006:81

4

Tillverkning och/eller utsläppande på marknaden av foderbland-

ningar med fodertillsatser eller förblandningar som innehåller föl-

jande fodertillsatser:

-

Koccidiostatika och histomonostatika

1

- Tillväxtbefrämjande

medel

3

- Övriga

fodertillsatser

3

- Övriga

förblandningar

4

Tillverkning och/eller utsläppande på marknaden av foderbland-

ningar innehållande läkemedel.

1

34 EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, (Celex 32003R1831).

9

SJVFS 2007:21

Sakn M 40

Anläggningar som hanterar följande foder

Riskklass

Tillverkning av foderblandningar innehållande GM-råvaror

som

om fattas av förordningarna (EG) nr 1829/200335 och 1830/200336

4

Tillverkning av foderblandningar som innehåller bearbetat anima-

liskt protein

enligt förordningarna (EG) nr 999/200137 och

1774/200238

3

Tillverkning och utsläppande på marknaden av övriga foder-

blandningar

5

Tabell 1.2 Riskklassificering av foderanläggningar för icke livsmedelsproducerande

djur

Anläggningar som hanterar följande foder

Riskklass

Sällskapsdjursfoder

Tillverkning och utsläppande på marknaden av följande foder med

rått (obearbetat) material som råvara:

- obehandlat sällskapsdjursfoder

1

-

tuggben

3

- bearbetat sällskapsdjursfoder

3

- helkonserverat sällskapsdjursfoder

3

Tillverkning av sällskapsdjursfoder innehållande bearbetat

animaliskt protein

4

Tillverkning av sällskapsdjursfoder som inte innehåller animaliska

biprodukter (dvs. enbart innehåller vegetabiliska foderråvaror)

5

Utsläppande på marknaden av sällskapsdjursfoder

5

Foder till pälsdjur

Foderkök (levererar till ≥ 1 pälsdjursuppfödare)

4

35 EUT L 268, 18.10.2003, s. 1, (Celex 32003R1829).

36 EUT L 268, 18.10.2003, s. 24, (Celex 32003R1830).

37 EGT L 147, 31.5.2001, s. 1, (Celex 32001R0999).

38 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1, (Celex32002R1774).

10

SJVFS 2007:21

Sakn M 40

Tabell 1.3 Riskklassificering av ABP-anläggningar enligt förordningen (EG) nr

1774/200239

Kontrollobjekt Riskklass

Biogas- och komposteringsanläggningar

4

Lagringsanläggningar

- kategori 1 och 2

4

- kategori 3

5

Hanteringsställen

- kategori 1 och 2

1

- kategori 3

4

Bearbetningsanläggningar

- kategori 1 och 2

1

- kategori 3 (tillverkar bearbetat animaliskt protein)

1

- kategori 3 (övriga)

4

Förbränningsanläggningar

- för animaliskt fett, kött och benmjöl (kategori 1 och 2)

2

- för animaliskt fett, kött och benmjöl (kategori 3)

5

- krematorier

5

- på gårdsnivå – högkapacitet

4

- förpackat material

4

- övriga (kategori 1 och 2)

1

- övriga (kategori 3)

4

Uppsamlingscentraler 4

Tekniska anläggningar

- beredning av hudar och skinn

4

- övriga

5

Mottagare av bearbetat animaliskt protein från utlandet (t.ex.

pälsdjursuppfödare)

4

39 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1, (Celex 32002R1774).

11

SJVFS 2007:21

Sakn M 40

Bilaga 2

ERFARENHETSKLASSIFICERING AV FODER- OCH ABP-

ANLÄGGNINGAR

Med utgångspunkt från genomförd offentlig kontroll klassificeras företagen enligt en

erfarenhetsklassificering A – D:

- A: Anläggningar som följer nationella eller gemenskapens riktlinjer för god

praxis samt är tredjepartskontrollerade via ett certifieringsorgan där nationella

eller gemenskapens riktlinjer för god praxis ingår. Inga anmärkningar

förekommer.

- B: Anläggningar som är tredjepartskontrollerade via ett certifieringsorgan

eller följer nationella eller gemenskapens riktlinjer för god praxis. Inga

anmärkningar förekommer.

-

C: Inga anmärkningar förekommer.

-

D: Anmärkningar och/eller riskanmärkningar förekommer.

Nya anläggningar som ansöker om ett godkännande i enlighet med SJVFS 2006:81

och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med

animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan

sprida smittsamma sjukdomar till djur och människor, erfarenhetsklassificeras vid

godkännandet av anläggningen. Nya anläggningar som registrerar sig enligt ovan

nämnda lagstiftning erhåller erfarenhetsklass C.

Beslut om ändring av erfarenhetsklassificering kan ske efter utförd offentlig kontroll

och i normfallet en gång per år. Ändringen av erfarenhetsklassificeringen gäller

fr.o.m. kommande kalenderår.

12

SJVFS 2007:21

Sakn M 40

Bilaga 3

RISK- OCH ERFARENHETSMATRIS

Antalet offentliga kontroller enligt 2 kap. 2 § a fastställs genom att sammanställa

risk- och erfarenhetsklassificeringen i bilagorna 1 och 2 till en matris enligt

tabellerna 3.1 och 3.2.

Tabell 3.1 Antalet offentliga kontroller per år enligt 2 kap. 2 § a per år beroende på

risk- och erfarenhetsklassificering hos foderanläggningar.

Erfarenhetsklass

Riskklass

A B C D

1

1/1 2/1 3/1 4/1

2

1/2 1/1 2/1 3/1

3

1/3 1/2 1/1 2/1

4

1/4 1/3 1/2 1/1

5

1/5 1/4 1/3 1/2

Tabell 3.2 Antalet offentliga kontroller per år enligt 2 kap. 2 § a per år beroende på

risk- och erfarenhetsklassificering hos ABP-anläggningar.

Erfarenhetsklass

Riskklass

A B C D

1

* * * *

2

3/1 4/1 5/1 6/1

3

2/1 3/1 4/1 5/1

4

1/1 2/1 3/1 4/1

5

1/2 1/1 2/1 3/1

* Enligt särskilt beslut

Antalet offentliga kontroller för anläggningar som är både foder- och ABP-

anläggningar och som tillverkar foderblandningar fastställs enligt tabell 3.1.

13

SJVFS 2007:21

Sakn M 40

Bilaga 4

BERÄKNING AV ANTALET OFFENTLIGA KONTROLLER AVSEENDE

PROVTAGNING PÅ FODERANLÄGGNINGAR

Antalet kontroller för provtagning enligt 2 kap. 2 § b på foderanläggningar fastställs

genom att multiplicera antalet offentliga kontroller i bilaga 3, tabell 3.1 med volym-

faktorn (V) i tabell 4.

Anläggningar som hanterar importerat foderblandningar till sällskapsdjur erhåller

faktorn noll (0) dvs. inga särskilda offentliga kontroller för provtagning enligt 2 kap.

2 § b.

Tabell 4. Volymfaktor för beräkning av antalet kontroller avseende provtagning per

år för foderanläggningar

Faktor

(V)

Volym (ton/år) *

Råvaror**

Fodertillsatser

och

Förblandningar

Foderblandningar

Bioproteiner

Livsmedels-

producerande djur

Sällskapsdjur

0

< 25 000

< 1 000

< 25 000

< 500

1

25 000 – 90 000

1 000 – 50 000

25 000 – 50 000

500 – 1 000

2

> 90 000

> 50 000

50 000 – 100 000

1 000 – 10 000

3

> 100 000

> 10 000

*

Införsel, tillverkning, försäljning, **Flytande råvaror erhåller faktor 0

14

SJVFS 2007:21

Sakn M 40

Bilaga 5

A. BERÄKNING AV DEN ÅRLIGA AVGIFTEN FÖR DEN OFFENTLIGA

KONTROLLEN AV FODERANLÄGGNINGAR

Den årliga avgiften fastställs genom att summera tidskostnaden för kontrollen enligt

2 kap. 2 § a-b med resekostnaden och analyskostnaderna.

Tidskostnaden

Kostnaden för den totala offentliga kontrollen enligt 2 kap. 2 § a per år = K

× H

a

× B

a

K = Timkostnad enligt 2 kap. 9 §.

H

a

= Antalet timmar inkl. för- och efterarbete för offentlig kontroll per utförd

kontroll enligt 2 kap. 2 § a fastställs för varje enskilt objekt av Jordbruksverket

utifrån företagets storlek och komplexitet.

B

a

= Antal offentliga kontroller per år enligt 2 kap. 2 § a fastställs enligt matrisen i

bilaga 3, tabell 3.1.

Kostnaden för den totala offentliga kontrollen enligt 2 kap. 2 § b per år = K

× H

b

×

B

b

K = Timkostnad enligt 2 kap. 9 §.

H

b

= Antalet timmar inkl. för- och efterarbete för offentlig kontroll per utförd

kontroll enligt 2 kap. 2 § b fastställs för varje enskilt objekt av Jordbruksverket

utifrån företagets storlek och komplexitet.

V = Volymfaktorn för beräkning av kostnaden för offentlig kontroll enligt 2 kap. 2 §

b fastställs enligt bilaga 4, tabell 4.

B

b

= Antalet offentliga kontroller per år enligt 2 kap 2 § b = B

a

× V

Resekostnad

Totalkostnaden för resor per år = (B

a

+ B

b

)

× R

R = Resekostnad enligt 2 kap 10 §.

Analyskostnad

A = Analyskostnaden fastställs årligen utifrån av Jordbruksverket fastställt

kontrollbehov för olika typer av anläggningar så som

-

tillverkare av råvaror,

-

tillverkare av fodertillsatser, förblandningar, bioproteiner och

- tillverkare av foderblandningar (livsmedelsproducerande djur, sällskaps-,

päls- och försöksdjur).

15

SJVFS 2007:21

Sakn M 40

Avgift

Avgiften för den offentliga kontrollen för det kommande verksamhetsåret meddelas i

enskilda beslut senast i december månad. I beslutet anges analyskostnaderna som ett

beräknat värde utifrån upprättad plan.

Kostnaderna för den offentliga kontrollen exkl. analyskostnader erläggs senast den

31 januari för aktuellt verksamhetsår medan de faktiska analyskostnaderna erläggs i

och med att den planerade kontrollen genomförts eller senast i december månad. För

år 2007 meddelas avgiften senast 1 månad efter det att denna föreskrift trätt i kraft.

B. BERÄKNING AV DEN ÅRLIGA AVGIFTEN FÖR DEN OFFENTLIGA

KONTROLLEN AV ABP-ANLÄGGNINGAR

Den årliga avgiften fastställs genom att summera timkostnaden för kontrollen enligt

2 kap. 2 § a med resekostnaderna.

Tidskostnaden

Kostnaden för den offentliga kontrollen enligt 2 kap. 2 a § per år = K

× H

a

× B

c

K = Timkostnad enligt 2 kap. 9 §.

H

a

= Antalet timmar inkl. för- och efterarbete för offentlig kontroll enligt 2 kap. 2 § a

fastställs för varje enskilt objekt av Jordbruksverket utifrån företagets storlek och

komplexitet.

B

c

= Antal offentliga kontroller per år enligt matrisen i tabell 3.2.

Resekostnad

Kostnaden för resor = B

c

× R

R = Resekostnad enligt 2 kap 10 §.

Avgift

Avgiften för den offentliga kontrollen för det kommande verksamhetsåret meddelas i

enskilda beslut senast i december månad. I beslutet anges analyskostnaderna som ett

beräknat värde utifrån upprättad plan.

Kostnaderna för den offentliga kontrollen exkl. analyskostnader erläggs senast den

31 januari för aktuellt verksamhetsår medan de faktiska analyskostnaderna erläggs i

och med att den planerade kontrollen genomförts eller senast i december månad. För

år 2007 meddelas avgiften senast 1 månad efter det att denna föreskrift trätt i kraft.

16