SJVFS 2007:56

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder vid misstänkt eller bekräftat utbrott av aviär influensa hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap i Sverige

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tfn: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2007:56

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

om skyddsåtgärder vid misstänkt eller bekräftat utbrott

av aviär influensa hos fjäderfä eller andra fåglar i

fångenskap i Sverige;

Saknr K 16

Utkom från trycket

den 29 juli 2007

beslutade den 28 juli 2007

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 4 § epizootiförordningen

(1999:659) samt 2 § förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

följande samt beslutar om allmänna råd.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sid.

1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ……………………………………..………………………1

2 kap. KONTROLLOMRÅDEN VID BEKRÄFTAT UTBROTT AV AI HOS FJÄDERFÄ ELLER

ANDRA FÅGLAR I FÅNGENSKAP ……………………………………………………….…..……4

DEL 1. HÖGPATOGEN AVIÄR INFLUENSA

3 kap. ÅTGÄRDER PÅ ANLÄGGNINGAR DÄR UTBROTT AV HPAI MISSTÄNKS ELLER

BEKRÄFTATS ……………………………………………………………………………………......5

4 kap. AVLIVNING OCH UNDANTAG FRÅN AVLIVNING PÅ ANLÄGGNINGAR DÄR

UTBROTT AV HPAI BEKRÄFTATS ………………………………………………………………...8

5 kap. ÅTGÄRDER I SKYDDSOMRÅDEN DÄR UTBROTT AV HPAI BEKRÄFTATS HOS

FJÄDERFÄ ELLER ANDRA FÅGLAR I FÅNGENSKAP ………………………………………..…9

6 kap. ÅTGÄRDER I ÖVERVAKNINGSOMRÅDEN DÄR UTBROTT AV HPAI HOS FJÄDERFÄ

ELLER ANDRA FÅGLAR I FÅNGENSKAP ……………………………………………………....13

7 kap. YTTERLIGARE ÅTGÄRDER I KONTROLLOMRÅDEN VID BEKRÄFTAT UTBROTT

AV HPAI AV SUBTYP H5 DÄR NEURAMINIDASTYP N1 MISSTÄNKS ELLER BEKRÄFTATS

HOS FJÄDERFÄ ………………………………………………………………………………..…...16

DEL 2. LÅGPATOGEN AVIÄR INFLUENSA

8 kap. ÅTGÄRDER PÅ ANLÄGGNINGAR DÄR UTBROTT AV LPAI BEKRÄFTATS ………..20

9 kap. UNDANTAG FRÅN ÅTGÄRDER FÖR VISSA ANLÄGGNINGAR VID UTBROTT AV

LPAI …………………………………………………………………………………………………..23

10 kap. KONTROLLOMRÅDE VID UTBROTT AV LPAI ……………………...………….……...24

11 kap. ÖVRIGA BESTÄMMELSER ………………………………………………………………..26

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Dessa föreskrifter syftar till att förhindra spridning av aviär influensa (AI) från

fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap eller från produkter av sådana fåglar.

Föreskrifterna gäller vid

1 Kap.

1 Jfr rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om

upphävande av direktiv 92/40/EEG (EUT L 10, 14.1.2006, s. 16 Celex 32005L0094).

SJVFS 2007:56

1. misstänkt eller bekräftat utbrott hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap av

högpatogen aviär influensa (HPAI).

2. bekräftat utbrott hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap av lågpatogen aviär

influensa (LPAI).

Vid bekräftat utbrott hos fjäderfä av högpatogen aviär influensa (HPAI) av subtyp

H5 där neuraminidastyp N1 antingen misstänks eller bekräftats gäller dessutom de

ytterligare åtgärder som anges i 7 kap.

Bestämmelser om vilka biosäkerhetsåtgärder som gäller inom skydds- och

övervakningsområden finns i 25-35 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter och

allmänna råd (SJVFS 2007:17) om förebyggande åtgärder mot överföring av

högpatogen aviär influensa från vilda fåglar till fjäderfä eller andra fåglar som hålls i

fångenskap.

Om andra av Statens jordbruksverk meddelade föreskrifter innehåller bestämmelser

som avviker från vad som sägs i dessa föreskrifter gäller bestämmelserna i den här

författningen.

2 § Grundläggande bestämmelser om förebyggande och bekämpande av epizootiska

sjukdomar finns bland annat i

1. epizootilagen

(1999:657),

2. epizootiförordningen

(1999:659),

3. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och

bekämpning av epizootiska sjukdomar,

4. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:16) om anmälningspliktiga

djursjukdomar,

5. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:102) om epizootiska

sjukdomar,

6. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:8) om skyddsåtgärder när

högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks

eller bekräftats hos vilda fåglar i Sverige, samt

7. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:17) om

förebyggande åtgärder mot överföring av högpatogen aviär influensa från vilda

fåglar till fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap,

8. Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

Allmänna råd till 2 § epizootilagen (1999:657)

Dessa allmänna råd syftar till att tidigt upptäcka misstänkta fall av aviär influensa.

Exempel på när man kan ha anledning misstänka att aviär influensa har drabbat

fjäderfän eller andra fåglar på en anläggning är om

1. fåglarnas vatten- eller födointag minskar med mer än 20 %,

2. fåglarnas äggproduktion minskar med mer än 5 % under mer än två dagar,

3. dödligheten bland fåglarna under en vecka är högre än 3 %, eller om

4. eventuella kliniska tecken eller skador på döda djur tyder på aviär influensa.

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter avses med

2

SJVFS 2007:56

andra fåglar i fångenskap: alla fåglar som hålls i fångenskap av varje annat skäl än

de som avses i definitionen av fjäderfä, även sådana som hålls för uppvisning,

utställning, tävling, uppfödning, försäljning eller hobbyverksamhet,

animaliska biprodukter: hela kroppar eller delar från djur eller animaliska

produkter som avses i artiklarna 4-6 i Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska

biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel2,

anläggning: alla jordbruksföretag, lokaler eller markområden inklusive kläckerier,

cirkusar, djurparker, djuraffärer, fågelmarknader och aviarier, där fjäderfä eller andra

fåglar i fångenskap föds upp eller hålls; med anläggning avses dock inte slakterier,

transportmedel, enskilda karantäner och karantänsstationer, gränskontrollstationer

och laboratorier som har tillstånd att inneha aviära influensavirus,

A-område: det inre riskområdet vid platsen för ett utbrott bestående av skydds- och

övervakningsområdet där särskilda regler för att motverka smittspridning gäller,

aviär influensa (AI): infektion orsakad av aviära influensavirus typ A,

B-område: det yttre riskområdet vid platsen för ett utbrott beläget utanför det inre

riskområdet (område A) där särskilda regler för att motverka smittspridning gäller,

bortskaffande: uppsamling, transport, lagring, hantering, bearbetning och

användning eller bortskaffande av hela kroppar eller delar från djur eller animaliska

produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel i enlighet med

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 eller enligt regler som

ska antas enligt förfarandet i artikel 64.2 i rådets direktiv 2005/94/EG av den 20

december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om

upphävande av direktiv 92/40/EEG3,

dagsgamla kycklingar: fjäderfä som inte är äldre än 72 timmar och som ännu inte

har utfodrats, inbegripet myskänder (Cairina moschata) eller deras korsningar som

inte är äldre än 72 timmar, vare sig de utfodrats eller inte,

diagnostikhandboken: laboratoriemanual som anges i kommissionens beslut

2006/437/EG av den 4 augusti 2006 om godkännande av en diagnostikhandbok för

aviär influensa i enlighet med rådets direktiv 2005/94/EG,

djurpark: anläggning som omfattas av krav på godkännande enligt 37 §

djurskyddsförordningen (1988:539),

fjäderfä: alla fåglar som föds upp eller hålls i fångenskap för produktion av kött

eller konsumtionsägg, för framställning av andra produkter, för vidmakthållande av

stammen av fjädervilt eller för alla former av uppfödning med tanke på produktion

av dessa fågelkategorier,

fjädervilt: vild fågel av art som är föremål för jakt i syfte att användas som

livsmedel,

frilevande fjädervilt: fjädervilt som inte är hägnat,

fågel: djur av klassen Aves,

gödsel: gödsel från fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap,

hobbyverksamhet: verksamhet där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hålls för

egen konsumtion, användning eller som sällskapsdjur,

hägnat fjädervilt: fjädervilt som hålls inhägnade för uppfödning eller utsättning,

1 Kap.

2 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1-95 (Celex 32002R1774).

3 EUT L 10, 14.1.2006, s. 16-65 (Celex 32005L0094).

3

SJVFS 2007:56

högpatogen aviär influensa (HPAI): infektion orsakad av högpatogena aviära

influensavirus typ A enligt definitionen i bilaga I, punkt 2 i rådets direktiv

2005/94/EG,

icke-kommersiell anläggning: anläggning där ägarna håller fjäderfä eller andra

fåglar i fångenskap för egen konsumtion, användning eller som sällskapsdjur,

kläckägg: ägg avsedda för kläckning,

kommersiell anläggning: anläggning där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap

hålls i kommersiellt syfte,

kontaktanläggning: en anläggning som aviär influensa kan ha kommit från eller där

den kan ha förts in till följd av det geografiska läget, förflyttning av personer,

fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap, fordon, eller på något annat sätt,

kontrollområde: det område kring platsen för ett misstänkt eller bekräftat utbrott av

AI där särskilda regler gäller vid transport och hantering av fjäderfä och andra fåglar

i fångenskap samt alla produkter och material som kan sprida smittan vidare,

lågpatogen aviär influensa (LPAI): infektion orsakad av lågpatogena aviära

influensavirus enligt definitionen i bilaga I, punkt 3 i rådets direktiv 2005/94/EG4,

officiell kontroll: kontrollmyndighets åtgärder för att kontrollera att krav och

anvisningar som lämnats enligt denna föreskrift har uppfyllts eller kommer att

uppfyllas,

officiell veterinär: en veterinär som erhållit särskilt förordnande av Jordbruksverket

att utföra sådana uppdrag som EG-rätten kräver ska utföras av en officiell veterinär,

officiell övervakning: kontrollmyndighets åtgärder för noggrann övervakning av

hälsoläget hos fjäderfä och andra fåglar i fångenskap eller däggdjur på en anläggning

när det gäller AI,

skyddsområde: ett område med minst tre kilometers radie kring en anläggning där

utbrott av HPAI misstänks eller bekräftats hos fjäderfä eller andra fåglar i

fångenskap och där särskilda regler för att motverka smittspridning gäller,

smittförklarat område: det område kring en anläggning där utbrott av AI bekräftats

och Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer har utfärdat

förbud eller andra begränsningar enligt 5 § epizootilagen (1999:657) i den

utsträckning som behövs för att motverka smittspridning,

transitering: transport genom ett kontrollområde,

utbrott: förekomst av HPAI på anläggning där Jordbruksverket eller den

länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer bekräftat detta,

övervakningsområde: ett område med minst tio kilometers radie som innefattar

skyddsområdet kring en anläggning där utbrott av AI hos fjäderfä eller andra fåglar i

fångenskap misstänks eller bekräftats och där särskilda regler för att motverka

smittspridning gäller.

2 KAP. KONTROLLOMRÅDEN VID BEKRÄFTAT UTBROTT AV AI HOS

FJÄDERFÄ ELLER ANDRA FÅGLAR I FÅNGENSKAP

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om kontrollområden och åtgärder finns i 4 a och 5

§§ epizootilagen (1999:657).

1 Kap.

4

EUT L 10, 14.1.2006, s. 16-65 (Celex 32005L0094 ).

4

SJVFS 2007:56

Kontrollområden

2

§

När kontrollområden upprättas av Jordbruksverket eller den länsstyrelse

Jordbruksverket bestämmer gäller följande:

1. Vid utbrott av HPAI hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap upprättas

skydds- och övervakningsområden och området runt anläggningen där

utbrottet har inträffat smittförklaras.

2. Vid utbrott av HPAI med subtyp H5 hos fjäderfä och där neuraminidastyp N1

antingen misstänks eller bekräftats, upprättas skydds- och

övervakningsområden samt A- och B-områden. När utbrottet har bekräftats,

smittförklaras området runt anläggningen där utbrottet har inträffat.

3. Vid bekräftat utbrott av LPAI hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap,

smittförklaras området runt anläggningen där utbrott har inträffat samt

upprättas ett kontrollområde med en radie på minst en kilometer.

4. Vid behov kan även andra kontrollområden upprättas.

Undantag från bestämmelser om upprättande av kontrollområden

3 § Om utbrott av HPAI misstänks eller bekräftas bland andra fåglar i fångenskap i

icke-kommersiella anläggningar samt cirkusar, djurparker, djuraffärer, viltparker,

inhägnade områden där andra fåglar i fångenskap hålls i forskningssyfte eller i syfte

att bevara hotade arter eller officiellt registrerade ovanliga raser av andra fåglar i

fångenskap, kan Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer

efter ansökan medge undantag från bestämmelser i 2 § samt åtgärder enligt 3 kap.

DEL 1. HÖGPATOGEN AVIÄR INFLUENSA

3 KAP. ÅTGÄRDER PÅ ANLÄGGNINGAR DÄR UTBROTT AV HPAI

MISSTÄNKS ELLER BEKRÄFTATS

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om spärrförklaring finns i 4 och 4 a §§ och om

smittförklaring i 5 § epizootilagen (1999:657).

Spärrförklaring

2 § När en veterinär spärrförklarar en anläggning enligt 4 § epizootilagen ska

spärrförklaringen minst omfatta följande punkter:

1. Geografisk

definition

av

det spärrade området.

2. Begränsningar för besök.

3. Begränsningar för att lämna området.

4. Begränsningar för transporter till eller från det spärrade området.

5. Begränsningar för transport eller förflyttning inom det spärrade området av

djur och produkter som kan sprida smittämnet.

6. Anvisningar om hygieniska åtgärder i avsikt att förhindra vidare

smittspridning.

Förebyggande bekämpningsprogram

5

SJVFS 2007:56

3 § Jordbruksverket kan på indikation av epidemiologiska eller andra uppgifter

genomföra ett förebyggande bekämpningsprogram, inklusive förebyggande slakt

eller avlivning av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap.

Förflyttning av fjäderfän, andra fåglar i fångenskap och tama däggdjur

4 § Fjäderfän, andra fåglar i fångenskap eller tama däggdjur får inte föras till eller

från anläggningen utan tillstånd av Jordbruksverket eller den länsstyrelse

Jordbruksverket bestämmer. Denna begränsning gäller inte för tama däggdjur som

endast vistas i boningshus och inte kommer i kontakt med anläggningens fjäderfä

eller andra fåglar i fångenskap eller har tillträde till burar eller områden där

anläggningens fjäderfä eller andra fåglar vistas.

Inomhushållning av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap

5 § Fjäderfän och andra fåglar i fångenskap, med undantag för djurparksfåglar som

är vaccinerade mot aviär influensa, ska hållas inomhus på anläggningen. Om detta

inte är genomförbart eller om fåglarna därmed utsätts för onödigt lidande, ska de

hållas instängda på någon annan plats på samma anläggning så att de inte har någon

kontakt med andra fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap på andra anläggningar.

Alla rimliga åtgärder ska vidtas för att förhindra kontakt med vilda fåglar.

Förflyttning av produkter och material

6

§

Följande produkter får inte lämna anläggningen utan tillstånd från

Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer:

1. kadaver från fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap,

2. kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä,

3. ägg,

4. fjäderfäfoder,

5. redskap eller material,

6. fjäderfägödsel, använt strö eller avfall eller

7. annat som kan överföra aviär influensa.

Desinfektionsmedel

7

§

Lämpliga desinfektionsmedel ska användas vid in- och utgångar till de

byggnader där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap är inhysta, liksom till själva

anläggningen i enlighet med anvisningar från officiell veterinär.

8 § Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer kan medge

undantag för åtgärderna i 5 § på grundval av en riskbedömning och med hänsyn till

de vidtagna försiktighetsåtgärderna.

9 § Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer kan medge

undantag för åtgärderna i 6 § för bortskaffande av äggen eller att äggen sänds direkt

till en anläggning för framställning av äggprodukter enligt avsnitt X kapitel II i

bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29

april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt

ursprung5, för att hanteras och behandlas i enlighet med kapitel XI i bilaga II till

1 Kap.

5 EUT L 139, 30.4.2004, s. 55 (Celex 32004R0853).

6

SJVFS 2007:56

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om

livsmedelshygien6; tillstånden ska utfärdas enligt villkoren i bilaga III till rådets

direktiv 2005/94/EG7.

10 § Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer kan medge

undantag för åtgärderna i 6 § för förflyttning av gödsel från anläggningar som vidtar

lämpliga smittskyddsåtgärder till en anvisad anläggning för behandling eller tillfällig

lagring i väntan på behandling för förstöring av eventuella influensavirus i enlighet

med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/20028.

11 § Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer kan medge

undantag för åtgärderna i 7 § när det gäller andra fåglar i fångenskap som hålls på

icke-kommersiella anläggningar.

Provtagning av grisar och andra djur

12 § Efter bekräftad förekomst av HPAI på anläggning där det finns grisar ska

laboratorietest utföras på alla grisar som hålls i anläggningen för att bekräfta eller

utesluta att dessa är eller har varit smittade med HPAI innan de får flyttas från

anläggningen.

Om laboratorietesterna bekräftar förekomst av HPAI hos grisar kan

Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer tillåta att grisarna

flyttas till andra anläggningar för grisar eller anvisade slakterier, under förutsättning

att efterföljande test har visat att risken för spridning av aviär influensa är försumbar.

Om laboratorietesterna bekräftar att grisarna kan utgöra ett allvarligt hälsohot ska

Jordbruksverket besluta om avlivning under officiell kontroll. Avlivningen ska ske så

snart som möjligt och på sådant sätt att spridning av aviärt influensavirus förhindras

och i enlighet med rådets direktiv 93/119/EG av den 22 december 1993 om skydd av

djur vid tidpunkten för slakt eller avlivning9.

Inga grisar får flyttas från anläggningen innan testresultaten är klara.

13 § Efter bekräftad förekomst av HPAI på anläggning där det finns grisar, kan

Jordbruksverket efter riskbedömning vidta motsvarande åtgärder som i 12 § på

kontaktanläggningar.

14 § Efter bekräftad förekomst av HPAI på anläggning där det finns andra däggdjur

än grisar, kan Jordbruksverket efter riskbedömning vidta motsvarande åtgärder som i

12 § på anläggningen och även på kontaktanläggningar.

Återinsättning

15 § Vid återinsättning på en kommersiell fjäderfäanläggning efter bekräftat utbrott

av HPAI ska bestämmelser i smittförklaring och för upprättade kontrollområden

iakttas. Återinsättningen kan tidigast göras 21 dagar efter att den slutliga rengöringen

och desinfektionen i enlighet med den officiella veterinärens anvisningar har

slutförts. Återinsättning på kontaktbesättningar ska ske enligt anvisningar från

1 Kap.

6 EUT L 139, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0852).

7

EUT L 10, 14.1.2006, s. 16 (Celex 32005L0094 ).

8

EGT L 273, 10.10.2002, s. 1 (Celex 32002R1774).

9 EUT L 340, 31.12.1993, s. 21 (Celex 31993L0119).

7

SJVFS 2007:56

Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer efter

riskbedömning.

16

§

Följande åtgärder ska vidtas under 21 dagar efter återinsättning på

kommersiella fjäderfäanläggningar samt i andra anläggningar om Jordbruksverket

efter riskbedömning så bestämmer:

1. Den officiella veterinären ska genomföra minst en klinisk undersökning av

fjäderfäna. Denna kliniska undersökning eller, om det genomförs fler än en;

den sista kliniska undersökningen, ska genomföras så nära slutet av 21-dagars

perioden som möjligt.

2. Provtagning för laboratorieundersökning ska göras i enlighet med anvisningar

från Jordbruksverket.

3. Fjäderfä som dör ska testas i enlighet med anvisningar från Jordbruksverket.

4. Alla personer som kommer till eller lämnar anläggningen ska iaktta lämpliga

smittskyddsåtgärder för att förhindra spridning av aviär influensa.

5. Inga fjäderfän får lämna anläggningen utan tillstånd från Jordbruksverket

eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer.

6. Ägaren ska föra register över produktionsuppgifter, inklusive uppgifter om

sjuklighet och dödlighet, och dessa uppgifter ska uppdateras regelbundet.

7. Alla betydande förändringar i produktion, sjuklighet eller dödlighet ska

omedelbart rapporteras till Jordbruksverket.

Sanering efter bekräftad förekomst av HPAI

17 § På en anläggning där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap har slaktats,

avlivats eller bortskaffats och förekomst av HPAI har bekräftats, ska anläggningens

ägare se till att följande behandlas enligt anvisningar från en officiell veterinär.

Behandlingen ska ske enligt ett eller flera av de förfaranden som föreskrivs i artikel

48 i rådets direktiv 2005/94/EG10.

1. byggnader och alla hägn där fjäderfä, andra fåglar i fångenskap hållits,

2. gårdsplan och all utrustning som kan vara kontaminerad,

3. fordon som använts för transport av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap,

kadaver, kött, foder, gödsel, strö och allt material och alla ämnen som kan

vara kontaminerade.

4 KAP. AVLIVNING OCH UNDANTAG FRÅN AVLIVNING PÅ

ANLÄGGNINGAR DÄR UTBROTT AV HPAI BEKRÄFTATS

Avlivning

1 § Efter beslut av Jordbruksverket ska samtliga fjäderfä och andra fåglar i

fångenskap på anläggningen utan dröjsmål avlivas under officiell kontroll.

Avlivningen ska genomföras så att det inte finns någon risk för att aviär influensa

sprids.

Undantag från avlivning

1 Kap.

10

EUT L 10, 14.1.2006, s. 16-65 (Celex 32005L0094 ).

8

SJVFS 2007:56

2 § Jordbruksverket kan medge undantag från åtgärderna i 1 § för vissa arter av

fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap på grundval av en bedömning av risken för

ytterligare spridning av aviär influensa.

3

§

Vid utbrott av HPAI i en anläggning bestående av flera separata

produktionsenheter kan Jordbruksverket medge undantag från åtgärderna i 1 § för

produktionsenheter där det inte finns någon misstanke om HPAI under förutsättning

att sådana undantag inte äventyrar sjukdomsbekämpningen.

4 § Jordbruksverket kan medge undantag från åtgärderna i 1 § vid utbrott av HPAI i

icke-kommersiella anläggningar, på cirkusar, i djurparker, djuraffärer, viltparker,

inhägnade områden där fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap hålls i

forskningssyfte eller i syfte att bevara hotade arter eller officiellt registrerade

ovanliga arter av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap, under förutsättning att

sådana undantag inte äventyrar sjukdomsbekämpningen.

Villkor för undantag från avlivning

5 § Vid undantag från avlivning enligt 2, 3 och 4 §§ ska de fjäderfä eller andra fåglar

i fångenskap som berörs

1. ställas under fortsatt övervakning. Förflyttning får inte ske innan fortsatt

provtagning visat att det inte längre finns någon betydande risk för spridning

av HPAI.

2. inte förflyttas från anläggningen annat än för slakt eller förflyttning till en

annan anläggning enligt anvisningar från Jordbruksverket.

6 § Vid undantag från avlivning enligt 2, 3 och 4 §§, kan Jordbruksverket även

medge undantag från förbudet mot förflyttning i 5 § punkt 2 för fjäderfä eller andra

fåglar i fångenskap som inte kan inhysas och övervakas ordentligt på

ursprungsanläggningen om detta inte äventyrar den fortsatta

sjukdomsbekämpningen.

5 KAP. ÅTGÄRDER I SKYDDSOMRÅDEN DÄR UTBROTT AV HPAI

BEKRÄFTATS HOS FJÄDERFÄ ELLER ANDRA FÅGLAR I

FÅNGENSKAP

Förbud mot förflyttning av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, ägg och kadaver

1 § Fjäderfän, andra fåglar i fångenskap, ägg och kadaver får inte förflyttas från den

anläggning där de hålls.

Förbud mot att avlägsna eller sprida använt strö eller gödsel från anläggningar

inom skyddsområde

2 § Använt strö eller gödsel från anläggningar inom skyddsområde får inte avlägsnas

eller spridas utan tillstånd från Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket

bestämmer. Förflyttning av gödsel kan dock tillåtas från anläggningar som vidtar

lämpliga smittskyddsåtgärder till en anvisad anläggning för behandling eller tillfällig

9

SJVFS 2007:56

lagring i väntan på behandling för förstöring av eventuella influensavirus i enlighet

med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/200211.

Transport av fjäderfäkött

3 § Fjäderfäkött från slakterier, styckningsanläggningar, frys- och kylrum får endast

transporteras inom skyddsområde om köttet har framställts

1. från fjäderfä från anläggningar utanför skyddsområdet och efter produktion

lagrats och transporterats åtskilt från fjäderfäkött som kommer inifrån

skyddsområdena, eller

2. minst 21 dagar före det datum då smittan tidigast beräknas ha nått en

anläggning i skyddsområdet och efter produktion transporterats och lagrats

åtskilt från kött som har producerats efter detta datum.

Transitering

4 § Fjäderfän, andra fåglar i fångenskap, ägg, kadaver och fjäderfäkött får transiteras

genom skyddsområde om det sker på väg eller järnväg utan lossning eller uppehåll.

Undantag för transport av fjäderfä till slakt samt för förflyttning och behandling av

fjäderfäkött

5

§

Genom undantag från 1 § kan Jordbruksverket eller den länsstyrelse

Jordbruksverket bestämmer tillåta direkt transport av fjäderfä från en anläggning

inom skyddsområdet för omedelbar slakt på ett anvisat slakteri på följande villkor:

1. En klinisk undersökning av fjäderfäna på ursprungsanläggningen ska genomföras

av den officiella veterinären inom 24 timmar före transport till slakt.

2. Vid behov ska det ha gjorts laboratorietest med tillfredsställande resultat på

fjäderfän på ursprungsanläggningen i enlighet med den officiella veterinärens

anvisningar.

3. Fjäderfäna ska transporteras i fordon som har plomberats under kontroll av

Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer.

4. Livsmedelsverket ska underrättas och godkänna mottagandet av dessa fjäderfän

och därefter bekräfta slakten till den anmälande myndigheten.

5. Fjäderfän från skyddsområdet ska hållas åtskilda från andra fjäderfän och de ska

slaktas separat eller vid andra tidpunkter än andra fjäderfän, företrädesvis vid

arbetsdagens slut. Den efterföljande rengöringen och desinfektionen ska vara

avslutad innan andra fjäderfän slaktas.

6. Den officiella veterinären ska se till att dessa fjäderfän undersöks noggrant på det

anvisade slakteriet vid ankomst och efter slakt.

7. Köttet får endast utsläppas på marknaden i Sverige och ska ha det kontrollmärke

för färskt kött som föreskrivs i bilaga II i rådets direktiv 2002/99/EG av den 16

december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning,

distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att

användas som livsm edel12.

1 Kap.

11

EGT L 273, 10.10.2002, s. 1 (Celex 32002R1774).

12 EGT L 18, 23.1.2003, s. 11 (Celex 32002L0099).

10

SJVFS 2007:56

8. Köttet ska produceras, styckas, transporteras och lagras åtskilt från kött som är

avsett för handel utanför Sverige och det ska användas på ett sådant sätt att det

inte hamnar i köttprodukter som är avsedda för handel utanför Sverige såvida det

inte har behandlats i enlighet med bilaga III i rådets direktiv 2002/99/EG.

6

§

Genom undantag från 1 § kan Jordbruksverket eller den länsstyrelse

Jordbruksverket bestämmer tillåta direkt transport av fjäderfän för omedelbar slakt

från ett område utanför skyddsområdet till ett anvisat slakteri inom skyddsområdet

och senare förflyttning av köttet från sådana fjäderfän under förutsättning att

1. Livsmedelsverket underrättas och godkänner mottagandet av dessa fjäderfän

och därefter bekräftar slakten till den anmälande myndigheten,

2. fjäderfäna hålls åtskilda från andra fjäderfän från skyddsområdet och slaktas

separat eller vid andra tidpunkter än andra fjäderfän,

3. det producerade fjäderfäköttet styckas, transporteras och lagras åtskilt från

fjäderfäkött från andra fjäderfän från skyddsområdet,

4. de animaliska biprodukterna bortskaffas.

Undantag för transport av dagsgamla kycklingar

7

§

Genom undantag från 1 § kan Jordbruksverket eller den länsstyrelse

Jordbruksverket bestämmer tillåta direkt transport av dagsgamla kycklingar från

anläggningar inom skyddsområdet till en anläggning eller byggnad på denna

anläggning i Sverige, som företrädesvis är belägen utanför skydds- och

övervakningsområdena, på följande villkor:

1. De dagsgamla kycklingarna ska transporteras i fordon som har plomberats

under kontroll av Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket

bestämmer.

2. Det ska vidtas lämpliga smittskyddsåtgärder under transporten och på den

mottagande anläggningen.

3. Den mottagande anläggningen ska ställas under officiell övervakning efter de

dagsgamla kycklingarnas ankomst.

4. Dessa fjäderfän ska, om de flyttas utanför skydds- och övervakningsområdet,

stanna kvar på den mottagande anläggningen under minst 21 dagar.

8

§

Genom undantag från 1 § kan Jordbruksverket eller den länsstyrelse

Jordbruksverket bestämmer tillåta direkt transport av dagsgamla kycklingar som

kläckts från ägg från anläggningar utanför skydds- och övervakningsområdena till

andra anläggningar i Sverige som företrädesvis är belägna utanför skydds- och

övervakningsområdena, under förutsättning att det avsändande kläckeriet genom sina

logistiska och sanitära förhållanden kan garantera att dessa ägg inte har kommit i

kontakt med andra kläckägg eller dagsgamla kycklingar från fjäderfäflockar inom

dessa områden och som därför har annan hälsostatus.

Undantag för transport av värpfärdiga unghöns

9

§

Genom undantag från 1 § kan Jordbruksverket eller den länsstyrelse

Jordbruksverket bestämmer tillåta direkt transport av värpfärdiga unghöns till en

anläggning eller byggnad på denna anläggning som företrädesvis är belägen inom

11

SJVFS 2007:56

skydds- eller övervakningsområdet och där det inte finns andra fjäderfän på följande

villkor:

1. Den officiella veterinären ska genomföra en klinisk undersökning av

fjäderfän och andra fåglar i fångenskap på ursprungsanläggningen, särskilt av

dem som ska förflyttas.

2. Vid behov ska det ha gjorts laboratorietest med tillfredsställande resultat på

fjäderfän på ursprungsanläggningen i enlighet med den officiella veterinärens

anvisningar.

3. De värpfärdiga unghönsen ska transporteras i fordon som har plomberats

under kontroll av Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket

bestämmer.

4. Den mottagande anläggningen eller byggnaden ska ställas under officiell

övervakning efter de värpfärdiga unghönsens ankomst.

5. Dessa fjäderfän ska, om de flyttas utanför skydds- eller övervakningsområdet,

stanna kvar på den mottagande anläggningen under minst 21 dagar.

Undantag för transport av kläckägg

10

§

Genom undantag från 1 § kan Jordbruksverket eller den länsstyrelse

Jordbruksverket bestämmer tillåta direkt transport av kläckägg antingen från samtliga

anläggningar till ett kläckeri inom skyddsområdet som Jordbruksverket eller den

länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer har anvisat (”anvisat kläckeri”) eller från en

anläggning inom skyddsområdet till varje annat anvisat kläckeri på följande villkor:

1. De avelsflockar som kläckäggen kommer från ska ha undersökts av den

officiella veterinären enligt anvisningar från Jordbruksverket eller den

länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer och det får inte finnas misstanke om

aviär influensa på dessa anläggningar.

2. Kläckäggen och deras förpackningar ska desinficeras innan de lämnar

anläggningen.

3. Äggens spårbarhet kan garanteras.

4. Kläckäggen ska transporteras i fordon som har plomberats under kontroll av

Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer.

5. Det ska vidtas smittskyddsåtgärder i det anvisade kläckeriet i enlighet med

anvisningar från Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket

bestämmer.

Undantag för transport av konsumtionsägg

11

§

Genom undantag från 1 § kan Jordbruksverket eller den länsstyrelse

Jordbruksverket bestämmer tillåta transport av konsumtionsägg

1. till ett äggpackeri som har anvisats av Jordbruksverket eller den länsstyrelse

Jordbruksverket bestämmer (”anvisat äggpackeri”), under förutsättning att de

packas i engångsförpackningar och att alla smittskyddsåtgärder som krävs av

Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer vidtas,

2. till en anläggning för framställning av äggprodukter enligt avsnitt X kapitel II

i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordni ng (EG) nr 853/200413,

1 Kap.

13

EUT L 139, 30.4.2004, s. 55 (Celex 32004R0853).

12

SJVFS 2007:56

för att hanteras och behandlas i enlighet med kapitel XI i bilaga II till

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/200414, eller

3. för

bortskaffande.

Undantag för transport av kadaver

12

§

Genom undantag från 1 § kan Jordbruksverket eller den länsstyrelse

Jordbruksverket bestämmer tillåta direkt transport av kadaver, under förutsättning att

de transporteras för bortskaffande.

Rengöring och desinfektion av transportmedel och utrustning

13 § Fordon och utrustning för transport av levande fjäderfän och andra fåglar i

fångenskap, kött, foder, gödsel, ströbäddar samt andra material eller ämnen som kan

vara kontaminerade ska rengöras och desinficeras utan dröjsmål i enlighet med den

officiella veterinärens anvisningar.

Rapportering av ökad sjuklighet eller dödlighet

14 § All ökning av sjuklighet och dödlighet eller betydande produktionsminskningar

ska omedelbart rapporteras till Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket

bestämmer.

Smittskydd

15 § Alla personer som kommer till eller lämnar anläggningar ska vidta lämpliga

smittskyddsåtgärder för att förhindra spridning av aviär influensa. Alla delar av ett

fordon som använts av personal eller personer som kommer till eller lämnar

anläggningar och som kan vara kontaminerade ska utan dröjsmål behandlas enligt ett

eller flera av de förfaranden som föreskrivs i artikel 48 i rådets direktiv

2005/94/EG15.

Besöksregister

16 § För att underlätta övervakningen och bekämpningen av sjukdomen ska ägaren

upprätta ett register över alla personer som besöker anläggningarna, med undantag

för besök i bostadshusen, och dessa register ska på begäran överlämnas till

Jordbruksverket. Sådana register behöver inte föras när besöken avser anläggningar

som djurparker och viltparker där besökare inte har tillträde till de områden där

fåglarna hålls.

Förflyttning av fjäderfän, andra fåglar i fångenskap och tama däggdjur

17 § Fjäderfän, andra fåglar i fångenskap eller tama däggdjur får inte föras till eller

från en anläggning utan medgivande av Jordbruksverket eller den länsstyrelse

Jordbruksverket bestämmer. Denna begränsning gäller inte för tama däggdjur som

endast vistas i boningshus och inte kommer i kontakt med anläggningens fjäderfä

eller andra fåglar i fångenskap eller har tillträde till burar eller områden där

anläggningens fjäderfä eller andra fåglar vistas.

Åtgärdernas varaktighet

1 Kap.

14

EUT L 139, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0852).

15 EUT L 10, 14.1.2006, s. 16-65 (Celex 32005L0094 ).

13

SJVFS 2007:56

18 § Åtgärderna i 1-17 §§ ska inom skyddsområde gälla minst 21 dagar efter den

dag då den preliminära rengöringen och desinfektionen av den smittade

anläggningen i enlighet med den officiella veterinärens anvisningar slutförts och till

och med den dag då anläggningarna i skyddsområdet har testats i enlighet med den

officiella veterinärens anvisningar.

19 § När skyddsområdet upphävs gäller istället de åtgärder som föreskrivs för

övervakningsområde i 6 kap.

6 KAP. ÅTGÄRDER I ÖVERVAKNINGSOMRÅDEN DÄR UTBROTT AV

HPAI BEKRÄFTATS HOS FJÄDERFÄ ELLER ANDRA FÅGLAR I

FÅNGENSKAP

Förflyttning av fjäderfä och ägg

1 § Förflyttning av fjäderfä och ägg inom övervakningsområdet får endast ske efter

tillstånd från Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer och

under förutsättning att lämpliga åtgärder vidtagits för att förhindra spridning av aviär

influensa.

Transport av slaktfjäderfä

2 § Efter tillstånd från Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket

bestämmer får slaktfjäderfä transporteras från en anläggning inom

övervakningsområdet direkt till ett anvisat slakteri inom eller utanför

övervakningsområdet för omedelbar slakt på följande villkor:

1. En klinisk undersökning av fjäderfäna på ursprungsanläggningen ska

genomföras av den officiella veterinären inom 24 timmar före transport till

slakt.

2. Vid behov ska det ha gjorts laboratorietest med tillfredsställande resultat på

fjäderfän på ursprungsanläggningen i enlighet med den officiella veterinärens

anvisningar.

3. Livsmedelsverket ska underrättas och godkänna mottagandet av dessa

fjäderfän och därefter bekräfta slakten till den anmälande myndigheten.

3 § Efter tillstånd från Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket

bestämmer får slaktfjäderfä transporteras från ett område utanför skydds- och

övervakningsområdet direkt till ett anvisat slakteri inom övervakningsområdet för

omedelbar slakt och senare förflyttning av köttet från sådana fjäderfän.

Transport av värpfärdiga unghöns

4 § Efter tillstånd från Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket

bestämmer får värpfärdiga unghöns transporteras från en anläggning inom

övervakningsområdet direkt till en anläggning i Sverige där det inte finns andra

fjäderfän på följande villkor:

1. Anläggningen ställs under officiell övervakning efter de värpfärdiga

unghönsens ankomst.

2. De värpfärdiga unghönsen ska stanna kvar på den mottagande anläggningen i

minst 21 dagar.

14

SJVFS 2007:56

Transport av dagsgamla kycklingar

5 § Efter tillstånd från Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket

bestämmer får dagsgamla kycklingar transporteras från en anläggning inom

övervakningsområdet direkt till en anläggning utanför övervakningsområdet i

Sverige på följande villkor:

1. Anläggningen ställs under officiell övervakning efter de dagsgamla

kycklingarnas ankomst.

2. De dagsgamla kycklingarna ska stanna kvar på den mottagande anläggningen

i minst 21 dagar.

3. Lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra spridning av aviär influensa.

6 § Efter tillstånd från Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket

bestämmer får dagsgamla kycklingar transporteras från en anläggning inom

övervakningsområdet direkt till en anläggning utanför Sverige på följande villkor:

1. De dagsgamla kycklingarna har kläckts från ägg från fjäderfäanläggningar

som ligger utanför skydds- och övervakningsområdet.

2. Kläckeriet kan garantera att dessa ägg inte kommit i kontakt med andra

kläckägg eller dagsgamla kycklingar från fjäderfäflockar inom skydds- och

övervakningsområdet.

Transport av kläckägg

7 § Efter tillstånd från Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket

bestämmer får kläckägg transporteras från en anläggning inom övervakningsområdet

direkt till ett anvisat kläckeri beläget inom eller utanför övervakningsområdet på

följande villkor:

1. Äggens spårbarhet måste kunna garanteras.

2. Äggen och deras förpackningar ska desinficeras innan de transporteras från

anläggningen.

Transport av konsumtionsägg

8 § Efter tillstånd från Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket

bestämmer får konsumtionsägg transporteras från en anläggning inom

övervakningsområdet direkt till ett anvisat äggpackeri på följande villkor:

1. Konsumtionsäggen packas i engångsförpackningar.

2. De smittskyddsåtgärder som beslutats av Jordbruksverket eller den

länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer har vidtagits.

Transport av ägg till anläggning för framställning av äggprodukter

9 § Efter tillstånd från Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket

bestämmer får ägg transporteras från en anläggning inom övervakningsområdet

direkt till en anläggning för framställning av äggprodukter enligt avsnitt X i kapitel II

i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/200416, för att

hanteras och behandlas i enlighet med kapitel XI i bilaga II i Europaparlamentets och

1 Kap.

16

EUT L 139, 30.4.2004, s. 55 (Celex 32004R0853).

15

SJVFS 2007:56

rådets förordning (EG) nr 852/200417, belägen inom eller utanför

övervakningsområdet.

Transport av ägg som ska bortskaffas

10 § Efter tillstånd från Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket

bestämmer får ägg som ska bortskaffas transporteras från en anläggning inom

övervakningsområdet direkt till en anläggning inom eller utanför

övervakningsområdet.

Smittskydd

11 § Alla personer som kommer till eller lämnar anläggningar ska vidta lämpliga

smittskyddsåtgärder för att förhindra spridning av aviär influensa.

Rengöring och desinfektion av transportmedel och utrustning

12 § Fordon och utrustning för transport av levande fjäderfän och andra fåglar i

fångenskap, kött, foder, gödsel, ströbäddar samt andra material eller ämnen som kan

vara kontaminerade ska rengöras och desinficeras utan dröjsmål i enlighet med den

officiella veterinärens anvisningar.

Förflyttning av fjäderfän, andra fåglar i fångenskap och tama däggdjur

13 § Fjäderfän, andra fåglar i fångenskap eller tama däggdjur får inte föras till eller

från en anläggning utan medgivande av Jordbruksverket eller den länsstyrelse

Jordbruksverket bestämmer. Denna begränsning gäller inte för tama däggdjur som

endast vistas i boningshus och inte kommer i kontakt med anläggningens fjäderfä

eller andra fåglar i fångenskap eller har tillträde till burar eller områden där

anläggningens fjäderfä eller andra fåglar vistas.

Rapportering av ökad sjuklighet eller dödlighet

14 § All ökning av sjuklighet och dödlighet eller betydande produktionsstörningar

på anläggningar ska omedelbart rapporteras till Jordbruksverket eller den länsstyrelse

Jordbruksverket bestämmer.

Förflyttning av strö eller gödsel

15 § Använt strö eller gödsel får inte avlägsnas eller spridas utan tillstånd från

Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer. Om lämpliga

smittskyddsåtgärder vidtas får förflyttning av gödsel tillåtas från anläggningar som är

belägna i övervakningsområdet till en anvisad anläggning för behandling eller

tillfällig lagring i väntan på behandling för förstörande av eventuella aviära

influensavirus, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1774/200218.

Transitering

1 Kap.

17

EUT L 139, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0852).

18

EGT L 273, 10.10.2002, s. 1 (Celex 32002R1774).

16

SJVFS 2007:56

16 § Fjäderfän, andra fåglar i fångenskap, ägg, kadaver och fjäderfäkött får

transiteras genom övervakningsområde om det sker på väg eller järnväg utan

lossning eller uppehåll.

Åtgärdernas varaktighet

17 § Åtgärderna i 1-16 §§ ska gälla minst 30 dagar efter den dag då den preliminära

rengöringen och desinfektionen av den smittade anläggningen i enlighet med den

officiella veterinärens anvisningar slutförts.

7 KAP. YTTERLIGARE ÅTGÄRDER I KONTROLLOMRÅDEN VID

UTBROTT AV HPAI AV SUBTYP H5 DÄR NEURAMINIDASTYP N1

MISSTÄNKS ELLER BEKRÄFTATS HOS FJÄDERFÄ

Förbud mot transport av levande fjäderfä, andra fåglar i fångenskap och kläckägg

1 § Levande fjäderfä, andra fåglar i fångenskap och kläckägg, med nedanstående

undantag, får inte sändas från B-området:

1. Sällskapsdjur av de fågelarter som avses i artikel 3 a i Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om

djurhälsovillkor som ska tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan

kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG19.

2. Fåglar avsedda för sådana godkända organ, institut eller center som definieras

i artikel 2.1 c i rådets direktiv 92/65/EEG.

3. Kläckägg avsedda för sådana godkända organ, institut eller center som

definieras i artikel 2.1 c i rådets direktiv 92/65/EEG och från frilevande

fjädervilt.

Förbud mot transport av produkter från frilevande fjädervilt

2 § Produkter från frilevande fjädervilt som är avsedda att användas som

livsmedel får inte sändas från A- och B-området.

Förbud mot transport av animaliska biprodukter

3 § Animaliska biprodukter som helt eller delvis kommer från fågelarter inom A-

och B-området och som omfattas av bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr

1774/2002 får inte sändas från eller mellan A- och B-området.

Undantag för transport av fjäderfä från B-område till slakt

4 § Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer kan medge

undantag från 1 § för direkt transport av fjäderfän från anläggningar i B-området till

anvisade slakterier i Sverige eller till ett anvisat slakteri i en annan medlemsstat eller

i ett tredje land.

Undantag för transport av fjäderfä från B-område

1 Kap.

19 EUT L 146, 13.6.2003, s. 1 (Celex 32003R0998).

17

SJVFS 2007:56

5 § Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer kan medge

undantag från 1 § för direkt transport av fjäderfän från anläggningar i B-området till

anläggningar i Sverige som står under offentlig kontroll och där fjäderfäna ska stanna

kvar i minst 21 dagar.

6 § Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer kan medge

undantag från 1 § för direkt transport av fjäderfän från anläggningar i B-området till

en anvisad anläggning i en annan medlemsstat eller i ett tredje land under

förutsättning att

1. inga andra fjäderfän hålls på den anvisade anläggningen,

2. den anvisade anläggningen står under officiell övervakning,

3. fjäderfäna stannar kvar på den anvisade anläggningen i minst 21 dagar.

Undantag för transport av dagsgamla kycklingar från kläckeri i B-område

7 § Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer kan medge

undantag från 1 § för sändning av dagsgamla kycklingar från ett kläckeri i B-område

1. till anläggningar i Sverige som står under offentlig kontroll och företrädesvis

ska vara belägna utanför A-området,

2. till anläggningar i Sverige, företrädesvis utanför A-området, eller

anläggningar i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland, under förutsättning

att de dagsgamla kycklingarna har kläckts från ägg som uppfyller kraven i 8

§, punkt 2.

3. till anläggningar i Sverige, företrädesvis utanför A-området, eller

anläggningar i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland, under förutsättning

att de dagsgamla kycklingarna har kläckts från ägg som samlats in från

anläggningar som den dag då insamlingen skedde var belägna utanför A- och

B-området och transporterades i desinficerade förpackningar.

Undantag för transport av kläckägg från B-område

8 § Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer kan medge

undantag från 1 § för sändning av kläckägg som

1. samlats in från anläggningar som den dag då insamlingen skedde var belägna

i B-området till ett anvisat kläckeri i Sverige eller till ett överenskommet

kläckeri i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland,

2. samlats in från anläggningar som den dag då insamlingen skedde var belägna

i B-området och där fjäderfäna med negativt resultat genomgått en serologisk

undersökning för aviär influensa och spårbarheten garanteras till samtliga

kläckerier.

Undantag för transport av kläckägg eller specifikt patogenfria ägg (SPF-ägg) från

A- eller B-område

9 § Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer kan medge

undantag från 1 § för sändning av kläckägg eller SPF-ägg som samlats in från

anläggningar som den dag då insamlingen skedde var belägna i A- eller B-området

för vetenskapliga, diagnostiska eller farmaceutiska ändamål till anvisade laboratorier,

institut, läkemedels- och vaccinproducenter i Sverige eller i en annan medlemsstat

eller i ett tredjeland.

Villkor för undantag

18

SJVFS 2007:56

10 § Transporter med undantag från 1 § enligt 4-9 §§ ska genomföras under

offentlig kontroll och tillåtas först efter att den officiella veterinären har försäkrat sig

om att ursprungsanläggningen inte ger upphov till misstanke om HPAI. De

transportmedel som används ska rengöras och desinficeras före och efter

användningen.

Villkor för export av fjäderfä eller dagsgamla kycklingar

11 § Vid export av fjäderfä eller dagsgamla kycklingar med undantag från 1 § enligt

4-9 §§ till andra medlemsstater, får transporten endast ske efter överenskommelse

mellan Jordbruksverket och behörig myndighet i det mottagande landet. Sändningen

ska åtföljas av ett djurhälsointyg som innehåller följande fras: ”Denna sändning

uppfyller djurhälsovillkoren i kommissionens beslut 2006/415/EG av den 14 juni

2006 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp

H5N1 hos fjäderfä i gemenskapen och om upphävande av beslut 2006/135/EG.”

Undantag för sändning av färskt kött och köttprodukter från frilevande fjädervilt till

den nationella marknaden

12 § Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer kan medge

undantag från 2 § för sändning till den nationella marknaden av färskt kött, malet

kött, maskinurbenat kött samt köttberedningar och köttprodukter från frilevande

fjädervilt med ursprung i A- eller B-området, om köttet är märkt med det

kontrollmärke som avses i bilaga II till rådets direktiv 2002/99/EG20 eller den

nationella märkning som fastställts i enlighet med artikel 4 i kommissionens

förordning (EG) nr 2076/2005 av den 5 december 2005 om fastställande av

övergångsbestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets

förordningar (EG) nr 853/2004, (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004 och om

ändring av förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/200421.

Undantag för sändning av kött och köttprodukter från frilevande fjädervilt på grund

av behandling eller ursprung

13 § Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer kan medge

undantag från 2 § för sändning av följande:

1. Köttprodukter som framställts av kött från frilevande fjädervilt med ursprung

i A- eller B-området och som har genomgått en sådan behandling som krävs

för aviär influensa enligt rad 1 a, b eller c i bilaga III till rådets direktiv

2002/99/EG.

2. Färskt kött från frilevande fjädervilt med ursprung utanför A- och B-området

i enlighet med avsnitt IV i bilaga III till Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 853/200422 och som kontrollerats i enlighet med avsnitt

IV i kapitel VIII i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser

för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung

avsedda att användas som livsmedel23.

1 Kap.

20

EGT L 18, 23.1.2003, s. 11 (Celex 32002L0099 ).

21 EUT L 338, 22.12.2005, s. 83 (Celex 32005R2076).

22

EUT L 139, 30.4.2004, s. 55 (Celex 32004R0853).

23 EUT L 139, 30.4.2004, s. 55 (Celex 32004R0854).

19

SJVFS 2007:56

3. Malet kött, köttberedningar, maskinurbenat kött och köttprodukter som

innehåller sådant kött som avses i punkt 2 och som har producerats på

anläggningar som är belägna inom A- eller B-området i enlighet med

avsnitten V och VI i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 853/2004.

Undantag för sändning av animaliska biprodukter från A- eller B-området

14 § Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer kan medge

undantag från 3 § för sändning från A- eller B-området av animaliska biprodukter

från fåglar på följande villkor:

1. Biprodukterna uppfyller villkoren i följande bilagor eller delar av dessa, till

rådets förordning (EG) nr 1774/200224:

a. Bilaga

V.

b. Kapitlen II.A, III.B, IV.A, VI.A och B,VII.A, VIII.A, IX.A och X.A i

bilaga VII.

c. Kapitel II.B, kapitel III.II.A och kapitel VII.A.1 a i bilaga VIII, eller

2. Biprodukterna

transporteras

under vidtagande av lämpliga

smittskyddsåtgärder för att förhindra spridning av viruset, till anvisade

anläggningar som godkänts i enlighet med artiklarna 12-15 eller artiklarna 17

eller 18 i rådets förordning (EG) nr 1774/2002 för bortskaffande, ytterligare

behandling eller användning som åtminstone säkerställer inaktivering av det

aviära influensaviruset, eller

3.

Biprodukterna transporteras, under vidtagande av lämpliga

smittskyddsåtgärder för att förhindra spridning av viruset, till användare eller

insamlingscenter som har godkänts och registrerats i enlighet med artikel 23.2

i rådets förordning (EG) nr 1774/2002 för utfodring av djur efter en

behandling i enlighet med punkt 5 a ii och iii i bilaga IX till den förordningen

för att åtminstone säkerställa inaktivering av det aviära influensaviruset.

Undantag för sändning av obearbetade fjädrar från B-området

15 § Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer kan medge

undantag från 3 § för sändning från B-området av obearbetade fjädrar eller delar av

fjädrar från fjäderfä eller hägnat fjädervilt om de har behandlats i enlighet med

kapitel VIII.A.1 a i bilaga VIII till rådets förordning (EG) nr 1774/2002.

16 § Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer kan medge

undantag från 3 § för sändning från A- eller B-området av fjädrar eller delar av

fjädrar från fjäderfä eller hägnat fjädervilt om de har behandlats med ånga eller

någon annan metod som säkerställer att inga patogener återstår.

Handelsdokument

17 § Produkter som avses i 15 och 16 §§ ska åtföljas av ett handelsdokument i

enlighet med kapitel X i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 1774/200225. För de

produkter som avses i 16 §, ska i punkt 6.1 i dokumentet anges att produkterna

1 Kap.

24

EGT L 273, 10.10.2002, s. 1 (Celex 32002R1774).

25

EGT L 273, 10.10.2002, s. 1 (Celex 32002R1774).

20

SJVFS 2007:56

behandlats med ånga eller med någon annan metod som säkerställer att inga

patogener återstår.

Detta handelsdokument krävs inte för bearbetade dekorationsfjädrar, bearbetade

fjädrar som medförs av resande för privat bruk eller sändningar av bearbetade fjädrar

till privatpersoner för icke-industriellt syfte.

Villkor för förflyttning

18 § Tillstånd för förflyttning av djur eller produkter av dessa enligt 4-16 §§ ska

grundas på ett positivt resultat av den riskbedömning som görs av Jordbruksverket

eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer.

Om tillståndet ges i enlighet med 8-16 §§ och är förenat med vissa villkor eller

restriktioner, ska djuren eller produkterna produceras, hanteras, behandlas lagras och

transporteras på ett sådant sätt att de inte äventyrar djurhälsostatusen för andra

produkter som uppfyller samtliga djurhälsokrav för handel, utsläppande på

marknaden eller export till tredjeländer.

DEL 2. LÅGPATOGEN AVIÄR INFLUENSA

8 KAP. ÅTGÄRDER PÅ ANLÄGGNINGAR DÄR UTBROTT AV LPAI

BEKRÄFTATS

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om spärrförklaring finns i 4 och 4 a §§ och om

smittförklaring i 5 § epizootilagen (1999:657).

Spärrförklaring

2 § När en veterinär spärrförklarar en anläggning enligt 4 § epizootilagen ska

spärrförklaringen minst omfatta följande punkter:

1. Geografisk

definition

av

det spärrade området.

2. Begränsningar för besök.

3. Begränsningar för att lämna området.

4. Begränsningar för transporter till eller från det spärrade området.

5. Begränsningar för transport eller förflyttning inom det spärrade området av

djur och produkter som kan sprida smittämnet.

6. Anvisningar om hygieniska åtgärder i avsikt att förhindra vidare

smittspridning.

Förflyttning av produkter och material

3

§

Följande produkter får inte lämna anläggningen utan tillstånd från

Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer:

1. kadaver från fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap,

2. kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä,

3. fjäderfäfoder,

4. redskap eller material,

5. fjäderfägödsel, använt strö eller avfall eller

21

SJVFS 2007:56

6. annat som kan överföra aviär influensa.

Avlivning och utslaktning av fjäderfä och andra fåglar i fångenskap

4 § Efter beslut av Jordbruksverket ska samtliga fjäderfä samt andra fåglar i

fångenskap av den art hos vilken LPAI har bekräftats, avlivas eller slaktas utan

dröjsmål under kontroll av officiell veterinär. Åtgärden kan även omfatta andra fåglar

i fångenskap på anläggningen efter bedömning av risken för att de ska sprida aviär

influensa. Den kan också omfatta andra anläggningar som mot bakgrund av den

epidemiologiska undersökningen kan anses vara kontaktanläggningar.

5 § När utslaktningen av fjäderfän ska ske genom slakt i ett av Livsmedelsverket

utsett slakteri, ska de ställas under fortsatt övervakning och undersökning.

Fjäderfäna får inte flyttas från anläggningen till det utsedda slakteriet förrän

Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer, med särskild

hänsyn till riskvärdering och laboratorietest, är övertygade om att risken för

ytterligare spridning av LPAI är minimal.

6 § Vid slakt i ett utsett slakteri i enlighet med 5 § ska

1. Livsmedelsverket underrättas och godkänna mottagandet av fjäderfäna,

2. fjäderfäna skickas direkt från anläggningen till det utsedda slakteriet,

3. varje sändning innan den skickas plomberas av den officiella veterinär som

ansvarar för anläggningen eller under dennes uppsikt,

4. varje sändning vara plomberad under hela transporten till det utsedda

slakteriet,

5. ytterligare åtgärder för biosäkerhet som krävs av Jordbruksverket eller den

länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer iakttas,

6. fordon och utrustning som använts för transporten av levande fjäderfän och

annat material eller andra ämnen som kan vara kontaminerade rengöras och

desinficeras utan dröjsmål enligt den officiella veterinärens anvisningar.

7 § Kadaver och kläckägg ska bortskaffas under kontroll av officiell veterinär.

Åtgärder på smittade anläggningar

8 § På den smittade anläggningen ska följande åtgärder vidtas:

1. Kläckägg som samlats in på anläggningen mellan den tidpunkt då LPAI

antas ha kommit in i anläggningen och den tidpunkt då åtgärder enligt denna

författning började vidtas ska, när så är möjligt, spåras och kläckas under

övervakning av officiell veterinär.

2. Fjäderfä som redan har kläckts från ägg som samlats in på anläggningen

mellan den tidpunkt då LPAI antas ha kommit in i anläggningen och den

tidpunkt då åtgärderna i denna författning började vidtas ska, när så är

möjligt, ställas under övervakning och undersökas i enlighet med

diagnostikhandboken av officiell veterinär.

3. Ägg som finns på anläggningen och som producerats på anläggningen före

den utslaktning som föreskrivs i denna författning ska, under förutsättning

att risken för spridning av LPAI är minimerad, transporteras

A. till ett äggpackeri som har utsetts av Jordbruksverket eller den

länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer ("utsett äggpackeri"), om de

packas i engångsförpackningar och alla åtgärder för biosäkerhet som

22

SJVFS 2007:56

krävs av Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket

bestämmer, har vidtagits,

B. till en anläggning för tillverkning av äggprodukter enligt kapitel II i

avsnitt X i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 853/200426, för att hanteras och behandlas i enlighet med

kapitel IX i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 852/200427, eller

C. för bortskaffande.

4. Allt material och alla ämnen som kan vara kontaminerade ska behandlas i

enlighet med den officiella veterinärens anvisningar, eller bortskaffas.

5. Gödsel och ströbäddar som kan vara kontaminerade ska behandlas enligt den

officiella veterinärens anvisningar.

6. Efter utslaktningen ska de byggnader som använts för att hålla fjäderfä eller

andra fåglar i fångenskap, den utrustning som kan vara kontaminerad och de

fordon som använts för transport av kadaver, foder, gödsel, ströbäddar,

material och ämnen som kan vara kontaminerade utan dröjsmål behandlas

enligt den officiella veterinärens anvisningar.

Desinfektionsmedel

9

§

Lämpliga desinfektionsmedel ska användas vid in- och utgångar till de

byggnader där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap är inhysta, liksom till själva

anläggningen i enlighet med anvisningar från officiell veterinär.

10 § Tama däggdjur får varken föras till eller från en anläggning där utbrott av

LPAI bekräftats utan tillstånd från Jordbruksverket eller den länsstyrelse

Jordbruksverket bestämmer. Denna restriktion ska inte gälla tama däggdjur som

endast vistas i boningshus där de

1. inte kommer i kontakt med anläggningens fjäderfä eller andra fåglar i

fångenskap, och

2. inte har tillträde till burar eller områden där anläggningens fjäderfä eller

andra fåglar i fångenskap hålls.

Provtagning av grisar och andra djur

11 § Efter bekräftad förekomst av LPAI på anläggning där det finns grisar ska

laboratorietest utföras på alla grisar som hålls i anläggningen för att bekräfta eller

utesluta att dessa är eller har varit smittade med LPAI innan de får flyttas från

anläggningen:

Om laboratorietesterna bekräftar förekomst av LPAI hos grisar kan

Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer tillåta att grisarna

flyttas till andra anläggningar för grisar eller anvisade slakterier, under förutsättning

att efterföljande test har visat att risken för spridning av aviär influensa är försumbar.

Om laboratorietesterna bekräftar att grisarna kan utgöra ett allvarligt hälsohot ska

Jordbruksverket besluta om avlivning under officiell kontroll. Avlivningen ska ske så

snart som möjligt och på sådant sätt att spridning av aviärt influensavirus förhindras

1 Kap.

26

EUT L 139, 30.4.2004, s. 55 (Celex 32004R0853).

27

EUT L 139, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0852).

23

SJVFS 2007:56

och i enlighet med rådets direktiv 93/119/EG av den 22 december 1993 om skydd av

djur vid tidpunkten för slakt eller avlivning28.

Inga grisar får flyttas från anläggningen innan testresultaten är klara.

12 § Efter bekräftad förekomst av LPAI på anläggning där det finns grisar, kan

Jordbruksverket efter riskbedömning vidta motsvarande åtgärder som i 12 § på

kontaktanläggningar.

13 § Efter bekräftad förekomst av LPAI på anläggning där det finns andra däggdjur

än grisar, kan Jordbruksverket efter riskbedömning vidta motsvarande åtgärder som i

12 § på anläggningen och även på kontaktanläggningar.

Utbrott i separata produktionsenheter

14 § Vid utbrott av LPAI i en anläggning bestående av två eller flera separata

produktionsenheter kan Jordbruksverket medge undantag från åtgärderna i 4 § om

detta inte äventyrar sjukdomsbekämpningen.

Sanering efter bekräftad förekomst av LPAI

15 § Saneringen ska ske enligt anvisningar från en officiell veterinär och ske enligt

ett eller flera av de förfaranden som föreskrivs i artikel 48 i rådets direktiv

2005/94/EG29.

9 KAP. UNDANTAG FRÅN ÅTGÄRDER FÖR VISSA ANLÄGGNINGAR

VID UTBROTT AV LPAI

Undantag för vissa anläggningar

1 § Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer kan medge

undantag från åtgärderna i 8 kap. 4 § respektive 8 kap. 7 § vad avser kläckägg, vid

utbrott av LPAI i icke kommersiella anläggningar, i cirkusar, djurparker,

husdjursaffärer, viltparker, inhägnade områden där fjäderfä eller andra fåglar i

fångenskap hålls i forskningssyfte eller i syfte att bevara hotade arter eller officiellt

registrerade ovanliga raser av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap. Detta gäller

under förutsättning att undantagen inte äventyrar sjukdomsbekämpningen.

Åtgärder vid undantag

2 § När ett undantag har medgetts i enlighet med 1 § ska de fjäderfän eller andra

fåglar i fångenskap som berörs av undantaget

1. hållas inomhus på anläggningen. Om detta inte är genomförbart eller om

fåglarna därmed utsätts för onödigt lidande, ska de hållas instängda på någon

annan plats på samma anläggning så att de inte har någon kontakt med andra

fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap på andra anläggningar.

Djurparksfåglar som är vaccinerade mot aviär influensa får dock hållas

utomhus,

2. alla rimliga åtgärder ska vidtas för att förhindra kontakt med vilda fåglar,

1 Kap.

28 EUT L 340, 31.12.1993, s. 21 (Celex 31993L0119).

29

EUT L 10, 14.1.2006, s. 16-65 (Celex 32005L0094 ).

24

SJVFS 2007:56

3. av officiell veterinär ställas under fortsatt övervakning och undersökning i

enlighet med diagnostikhandboken och inte förflyttas förrän

laboratorietesterna har visat att det inte längre finns någon betydande risk för

att de ska sprida LPAI, och inte förflyttas från ursprungsanläggningen annat

än för slakt eller förflyttning till en annan anläggning

A. i Sverige i enlighet med anvisningar från Jordbruksverket eller den

länsstyrelse som Jordbruksverket bestämmer, eller

B.

i en annan medlemsstat, enligt godkännande av

bestämmelsemedlemsstaten.

Undantag vid utbrott i kläckerier

3 § Vid utbrott av LPAI i kläckerier kan den behöriga myndigheten efter en

riskbedömning medge undantag från några eller alla åtgärder i 8 kap. 4-8 §§.

10 KAP. KONTROLLOMRÅDE VID UTBROTT AV LPAI

Förflyttning inom eller till kontrollområde

1 § Förflyttning inom eller till kontrollområdet av fjäderfä, andra fåglar i

fångenskap och ägg får göras endast med tillstånd från Jordbruksverket eller den

länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer och i enlighet med andra

sjukdomsbekämpande åtgärder som Jordbruksverket eller den länsstyrelse

Jordbruksverket bestämmer anser vara lämpliga. Denna restriktion ska inte gälla

transitering genom kontrollområdet på väg eller järnväg utan lossning eller uppehåll.

2 § Förflyttning från kontrollområdet av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap,

värpningsklara unghöns, dagsgamla kycklingar samt ägg är förbjudet, om inte

Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer har lämnat

tillstånd till direkttransport av

1. fjäderfä för slakt till ett slakteri i Sverige,

2. levande fjäderfän till en anläggning eller byggnad på denna anläggning i

Sverige där det inte finns andra fjäderfän; levande fjäderfän ska hållas kvar

på anläggningen under 21 dagar och anläggningen ska ställas under

övervakning av officiell veterinär efter deras ankomst,

3. dagsgamla kycklingar till en anläggning eller en byggnad på denna

anläggning i Sverige; kycklingarna ska hållas kvar på anläggningen under 21

dagar och anläggningen ska ställas under övervakning av officiell veterinär

efter deras ankomst, eller

4. dagsgamla kycklingar till andra anläggningar om de kläckts från ägg från

fjäderfäanläggningar utanför kontrollområdet, under förutsättning att

kläckeriet genom sina logistiska förhållanden och åtgärder för biosäkerhet

kan garantera att kycklingarna inte kommer i kontakt med kläckägg eller

dagsgamla kycklingar från fjäderfäflockar i kontrollområdet och följaktligen

inte har samma hälsostatus,

5. kläckägg till ett utsett kläckeri; äggen och deras förpackningar ska

desinficeras före avsändningen och äggen ska vara spårbara,

6. konsumtionsägg till ett äggpackeri, under förutsättning att de packas i

engångsförpackningar och att alla de åtgärder för biosäkerhet som krävs av

25

SJVFS 2007:56

Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer har

vidtagits,

7. ägg till en anläggning för tillverkning av äggprodukter enligt kapitel II i

avsnitt X i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

853/200430, för att hanteras och behandlas i enlighet med kapitel XI i bilaga

II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/200431, inom

eller utanför kontrollområdet,

8. ägg som ska bortskaffas.

3 § Inom kontrollområdet ska kadaver på anläggningar bortskaffas.

4 § Alla personer som kommer till eller lämnar anläggningar i kontrollområdet ska

vidta åtgärder för biosäkerhet som anges av officiell veterinär för att förhindra

spridning av aviär influensa.

5 § Fordon och utrustning för transport av levande fjäderfä och andra fåglar i

fångenskap, foder, gödsel, ströbäddar och allt material och alla ämnen som kan vara

kontaminerade, ska utan dröjsmål rengöras och desinficeras efter kontaminering

enligt ett eller flera av de förfaranden som föreskrivs i artikel 48 i rådets direktiv

2005/94/EG32 genom ägarens försorg.

Förflyttning av fjäderfän, andra fåglar i fångenskap och tama däggdjur

6 § Fjäderfän, andra fåglar i fångenskap eller tama däggdjur får inte föras till eller

från en anläggning utan medgivande av Jordbruksverket eller den länsstyrelse

Jordbruksverket bestämmer. Denna begränsning gäller inte för tama däggdjur som

endast vistas i boningshus och inte kommer i kontakt med anläggningens fjäderfä

eller andra fåglar i fångenskap eller har tillträde till burar eller områden där

anläggningens fjäderfä eller andra fåglar vistas.

7 § Använt strö eller gödsel får inte avlägsnas eller spridas utan tillstånd från

Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer.

Undantag

8 § Jordbruksverket eller i tillämpliga delar, den länsstyrelse Jordbruksverket

bestämmer, kan medge undantag från åtgärderna i detta kapitel vid utbrott av LPAI i

en icke kommersiell anläggning, på cirkus, i djurpark, husdjursaffär, viltpark,

inhägnat område där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hålls i forskningssyfte

eller i syfte att bevara hotade arter eller officiellt registrerade ovanliga raser av

fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap, om undantagen inte äventyrar

sjukdomsbekämpningen.

Undantag vid utbrott i kläckerier

9 § Vid utbrott av LPAI i kläckerier kan den behöriga myndigheten efter en

riskbedömning medge undantag från några eller alla åtgärder i detta kapitel.

1 Kap.

30

EUT L 139, 30.4.2004, s. 55 (Celex 32004R0853).

31

EUT L 139, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0852).

32

EUT L 10, 14.1.2006, s. 16-65 (Celex 32005L0094 ).

26

SJVFS 2007:56

Åtgärdernas varaktighet

10 § De åtgärder som föreskrivs i del 2 i denna författning ska gälla

1. minst 21 dagar efter den dag då den preliminära rengöringen och

desinfektionen av den smittade anläggningen slutförts och risken för

spridning av LPAI är försumbar. Preliminär rengöring och desinfektion ska

göras i enlighet med den officiella veterinärens anvisningar.

Riskbedömningen ska göras av Jordbruksverket eller den länsstyrelse

Jordbruksverket bestämmer, på grundval av undersökningar och

laboratorietest i kontrollområdet i enlighet med diagnostikhandboken, eller

2. i minst 42 dagar efter att utbrottet har bekräftats och tills Jordbruksverket

eller i tillämpliga delar, den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer, på

grundval av de undersökningar och laboratorietester som i enlighet med

diagnostikhandboken gjorts i kontrollområdet och efter en riskbedömning,

anser att risken för spridning av LPAI är försumbar, eller

3. med annan varaktighet och under villkor som ska fastställas i enlighet med

förfarandet i artikel 64.3 i rådets direktiv 2005/94/EG33.

11 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1

§

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

---------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2007 då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2007:16) och allmänna råd om skyddsåtgärder vid misstänkt

eller bekräftat utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä eller andra fåglar i

fångenskap i Sverige ska upphöra att gälla. Det allmänna rådet gäller från samma

tidpunkt.

HARALD SVENSSON

Jan Danielsson

(Smittbekämpningsenheten)

1 Kap.

33

EUT L 10, 14.1.2006, s. 16-65 (Celex 32005L0094 ).

27