SJVFS 2007:64

Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för utsädeskontroll

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2007:64

Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för

utsädeskontroll;

Saknr U 92

Utkom från trycket

den 24 augusti 2007

beslutade den 23 augusti 2007

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 26 § växtförädlarrätts-

förordningen (1997:383) och 27 § utsädesförordningen (2000:1330) samt efter

samråd med Ekonomistyrningsverket, följande.

Allmän bestämmelse

1 § Avgift för certifiering och tillsyn, besiktning av anläggning, analys, fält-

besiktning, provtagning och kontroll, kontrollodling och provodling debiteras

kund i enlighet med särskilt beslut av Jordbruksverket.

Avgift för certifiering och tillsyn

2 § Avgift för certifiering och tillsyn debiteras kund för varje anmält utsädes-

parti eller för certifierad eller förpackad kvantitet. Avgift för tillsyn debiteras

även för kvantitet som har certifierats av annan än Jordbruksverket.

3 § Avgift för tryckning av märketiketter och växtpass debiteras kund dels per

tryckningstillfälle, dels för varje tryckt etikett.

4 § Internationella certifikat debiteras kund för varje utfärdat originalcertifikat.

Avgift för besiktning av anläggning

5 § Avgift för besiktning av anläggning för produktion, lagring eller annan

hantering av utsäde debiteras kund enligt timtaxa. I de fall beslut om god-

kännande kräver uttagning av prov och laboratorieanalyser ska även tid för

provtagning och avgift för analys debiteras.

Avgift för analys

6 § Avgift för analys av frövarukvalitet debiteras kund per analys. Avgift för

analys av frövarukvalitet som utförs i begränsad omfattning debiteras kund enligt

timtaxa. Analys av potatis debiteras kund per prov.

Avgift för fältbesiktning

7 § Avgift för fältbesiktning debiteras kund dels med en fast avgift, dels med en

rörlig avgift baserad på areal. Den fasta avgiften debiteras när anmälan om

SJVFS 2007:64

fältbesiktning har kommit in till Jordbruksverket. Den rörliga avgiften baserad på

areal debiteras efter avslutad besiktning.

8 § Om besiktningsanmälan återkallas debiteras kund enbart den fasta avgiften. I

fall då besiktning utförs av Jordbruksverket och anmälan återkallas i samband

med att besiktningen ska utföras debiteras dubbel fast avgift.

9 § Ombesiktning utförd av Jordbruksverket debiteras kund med ny fast och

rörlig avgift.

Avgift för provtagning och kontroll

10 § Avgift för provtagning och annan kontroll vid utsädesanläggning eller

lagerställe samt nematodprovtagning i fält debiteras kund enligt timtaxa.

Avgift för kontrollodling och provodling

11 § Avgift för kontrollodling och provodling debiteras kund med 50 procent

när provet sås i Jordbruksverkets kontrollfält. Resterande 50 procent debiteras

när resultat av odlingen har lämnats. Provning av en sorts särskiljbarhet,

enhetlighet och stabilitet (DUS-provning) utförs enbart för stråsäd, oljeväxter och

sockerbeta.

I fall då resultat inte kan lämnas på grund av väderförhållanden eller andra

yttre omständigheter utanför Jordbruksverkets kontroll, debiteras kund 50

procent av avgiften vid sådd och ytterligare 25 procent efter beslut att avbryta

kontrollen eller provningen.

Betalningspåminnelse och dröjsmålsränta

12 § Påminnelseavgift ska debiteras kund för skriftlig betalningspåminnelse.

Avgiftens storlek anges i förordningen (1981:1057) om ersättning för inkasso-

kostnader m.m.

13 § Dröjsmålsränta ska debiteras kund enligt räntelagen (1975:635) vid

försenad betalning.

Övriga bestämmelser

14 § Vid ändring av avgifter gäller att kund debiteras avgifter som gällde då

prov eller uppdrag kom in till Jordbruksverket.

15 § Insändande av prov ombesörjs och bekostas av kunden.

16 § Mervärdesskatt tillkommer enligt lag.

17 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket besluta om undantag från

bestämmelserna i denna författning.

---------------------------

2

SJVFS 2007:64

Denna författning träder i kraft den 1 september 2007 då Statens jordbruks-

verks föreskrifter (SJVFS 2006:25) med taxa för certifiering, provtagning,

analysering, fältbesiktning, m.m. av utsädesvara vid myndigheten upphör att

gälla.

MATS PERSSON

Jan-Åke

Ljung

(Utsädesenheten)

3