SJVFS 2010:83

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2010:83

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks före-

skrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om offentlig

kontroll av foder och animaliska biprodukter;

Saknr M 40

Utkom från trycket

den 10 december 2010

Omtryck

beslutade den 9 december 2010.

Statens

jordbruksverk

föreskriver,

med stöd av 21-22 §§ förordningen (2006:814)

om foder och animaliska biprodukter samt 8 och 17-19 §§ förordningen (2006:1165)

om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter samt efter

samråd med Ekonomistyrningsverket i fråga om verkets föreskrifter och allmänna

råd (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

dels att 1 kap. 6 §, 2 kap. 2, 4 och 11 §§, 3 kap. 3 §, de allmänna råden till 2 kap. 6

§, 16 § förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter samt till

artikel 5 i förordning (EG) nr 882/2004 ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 1-4 och 7 §§, 2 kap. 1, 3, 5, 7-10 och 12 §§, 3 kap. 1-2 och 4 §§ och

bilagorna 1-5 samt rubriken före 3 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskriften ska införas sju nya paragrafer 2 kap. 13-15 §§, 3 kap. 5-7

§§ och 4 kap. 2 § med följande lydelse samt att det närmast före 2 kap. 1 § och 13 §,

3 kap. 5-7 §§ ska införas nya rubriker.

Dessutom beslutar Jordbruksverket att allmänna råd ska införas efter 2 kap. 1 §

och 3 kap. 1 § och att det före de allmänna råden ska införas rubriker av följande

lydelse.

Författningen och de allmänna råden kommer därför att ha följande lydelse från

och med den dag då denna författning träder i kraft.

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser och allmänna råd om offentlig kon-

troll av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av foder och anima-

liska biprodukter, offentlig kontroll av annan befattning med foder och animaliska

biprodukter samt avgifter för kontroll vid import av icke animaliskt foder.

(SJVFS 2010:83)

2 § Grundläggande bestämmelser om kontroll av foder och animaliska biprodukter

finns i

a. Kommissionens förordning (Euratom) nr 770/90 av den 29 mars 1990 om

gränsvärden för radioaktivitet i djurfoder efter en kärnenergiolycka eller

annan radiologisk nödsituation1,

b. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj

2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrot-

ning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati2,

c. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 janu-

ari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om in-

1 EGT L 83, 30.3.1990, s. 78, (Celex 31990R0770).

2 EGT L 147, 31.5.2001, s. 1, (Celex 32001R0999).

1

SJVFS 2010:83

rättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaran-

den i frågor som gäller livsmedelssäkerhet3,

d. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 okto-

ber 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är av-

sedda att användas som livsmedel4,

e. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 sep-

tember 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder5,

f. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 sep-

tember 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organis-

mer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av

genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG6,

g. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 sep-

tember 2003 om fodertillsatser7,

h. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 no-

vember 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna

zoonotiska smittämnen8,

i. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april

2004 om livsmedelshygien9,

j. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april

2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av of-

fentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas

som livsmedel10,

k. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april

2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av

foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och

djurskydd11,

l. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 febru-

ari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel

och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets

direktiv 91/414/EEG12,

m. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 janu-

ari 2005 om fastställande av krav för foderhygien13

n. Kommissionens förordning (EG) nr 141/2007 av den 14 februari 2007 om

krav på godkännande i enlighet med Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 183/2005 av foderföretagsanläggningar som tillverkar

eller släpper ut på marknaden fodertillsatser av kategorin koccidiostatika och

histomonostatika14

3 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, (Celex 32002R0178).

4 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1, (Celex 32002R1774).

5 EUT L 268, 18.10.2003, s. 1, (Celex 32003R1829).

6 EUT L 268, 18.10.2003, s. 24, (Celex 32003R1830).

7 EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, (Celex 32003R1831).

8 EUT L 325, 12.12.2003, s. 1, (Celex 32003R2160).

9 EUT L 139, 30.04.2004, s. 1, (Celex 32004R0852).

10 EUT L 139, 30.04.2004, s. 260 (Celex 32004R0854).

11 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, (Celex 32004R882).

12 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1, (Celex 32005R0396).

13 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

14 EUT L 43, 15.2.2007, s. 9, (Celex 32007R0141).

2

SJVFS 2010:83

o. Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk

produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av

förordning (EEG) nr 2092/9115,

p. Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk

produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på

ekologisk produktion, märkning och kontroll 16,

q. Kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 av den 27 januari 2009 om

provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder17,

r. Kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 av den 24 juli 2009 om

tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004

när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa

livsmedel av icke-animaliskt ursprung och om ändring av beslut

2006/504/EG18

s. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 av den 13 juli

2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder, om ändring av

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 och om

upphävande av rådets direktiv 79/373/EEG, kommissionens direktiv

80/511/EEG,

rådets

direktiv

82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG,

93/113/EG och 96/25/EG samt kommissionens beslut 2004/217/EG19,

t. Kommissionens förordning (EU) nr 242/2010 av den 19 mars 2010 om

upprättande av en gemenskapsförteckning över foderråvaror20,

u. Kommissionens förordning (EU) nr 454/2010 av den 26 maj 2010 om

övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 767/2009 vad gäller märkningsbestämmelser för foder21

v. Kommissionens förordning (EU) nr 568/2010 av den 29 juni 2010 om

ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

767/2009 vad gäller förbud mot utsläppande på marknaden eller användning

som djurfoder av proteinprodukter som erhållits från Candida-jästsvampar

som odlats på n-alkaner22

w.

Kommissionens förordning (EU) nr 939/2010 av den 20 oktober 2010 om

ändring av bilaga IV till förordning (EG) nr 767/2009 rörande tillåtna

toleranser för märkning av foderråvaror eller foderblandningar som det

hänvisas till i artikel 11.523

x. djurskyddslagen

(1988:534),

y. lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,

z. förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter samt

å. förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och

animaliska

biprodukter

(SJVFS 2010:83)

15 EUT L 189, 20.7.2007, s. 1, (Celex 32007R0834).

16 EUT L 250, 18.9.2008, s. 1, (Celex 32008R0889).

17 EUT L 54, 26.2.2009, s. 1, (Celex 32009R0152).

18 EUT L 194, 25.7.2009, s. 11 (Celex 32009R0669).

19 EUT L 229, 1.9.2009, s. 1, (Celex 32009R0767).

20 EUT L 77, 24.3.2010, s. 17, (Celex 32010R0242).

21 EUT L 128, 27.5.2010, s. 1, (Celex 32010R0454).

22 EUT L 163, 30.6.2010, s. 30 (Celex 32010R0568).

23 EUT L 277, 21.10.2010, s. 4, (Celex 32010R0939).

3

SJVFS 2010:83

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter avses med

ABP-anläggning: varje anläggning för vilken godkännande eller tillstånd krävs

enligt förordning (EG) nr 1774/20022425,

animaliska

biprodukter: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 1774/2002,

bearbetat animaliskt protein: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse

som i förordning (EG) nr 1774/2002,

bearbetat

sällskapsdjursfoder: begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i förordning (EG) nr 1774/2002,

bearbetningsanläggning:

begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som

i förordning (EG) nr 1774/2002,

djur: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning (EG)

nr 1774/2002,

erfarenhet: sannolikhet för avvikelser,

foder:

begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning (EG)

nr 178/200226,

foderanläggning:

begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som

begreppet anläggning i förordning (EG) nr 183/200527,

foderblandning:

begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 767/200928,

fodertillsats:

begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning

(EG) nr 1831/200329,

förblandning:

begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 1831/2003,

företagare: fysisk eller juridisk person som ansvarar för att säkerställa att kraven

i denna föreskrift uppfylls i den anläggning som står under vederbörandes ansvar,

hanteringsställe:

begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 1774/2002,

helfoder:

begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning

(EG) nr 767/2009,

helkonserverat

sällskapsdjursfoder:

begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i förordning (EG) nr 1774/2002,

kontrollorgan:

begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 882/200430,

lagringsanläggning:

begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 1774/2002,

livsmedelsproducerande djur: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse

som i förordning (EG) nr 767/2009,

obearbetat

sällskapsdjursfoder:

begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i förordning (EG) nr 1774/2002,

24 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1, (Celex 32002R1774).

25 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1, (Celex 32002R1774).

26 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, (Celex 32002R0178).

27 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

28 EUT L 229, 1.9.2009, s. 1, (Celex 32009R0767).

29 EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, (Celex 32003R1831).

30 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, (Celex 32004R0882).

4

SJVFS 2010:83

offentlig kontroll: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 882/200431,

primärproducent: den som bedriver primärproduktion av foder,

primärproduktion

av

foder: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse

som begreppet anläggning i förordning (EG) nr 183/200532,

risk:

begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning (EG) nr

178/200233,

sällskapsdjur: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 1774/2002

34

,

tuggben:

begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning

(EG) nr 1774/2002,

uppsamlingscentral:

begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 1774/2002 samt

utsläppande på marknaden: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse

som i förordning (EG) nr 178/200235,

36.

(SJVFS 2010:83)

Laboratorier och analysmetoder

4 § Ansökan för att utses till officiellt laboratorium avseende prover tagna i den of-

fentliga kontrollen i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 882/2004 skickas

till Jordbruksverket.

(SJVFS 2010:83)

5 § Prov tagna vid offentlig kontroll ska skickas till av Jordbruksverket utsett offici-

ellt laboratorium.

6 § har upphävts genom (SJVFS 2010:83).

Tröskel- och gränsvärden

7 § Vid offentlig kontroll ska följande tröskel- och gränsvärden tillämpas

a. högsta eller lägsta innehåll av fodertillsatser som framgår av EU-rättsliga

direktiv och förordningar avseende godkända fodertillsatser37,

b. godtagbara avvikelser från deklarerat näringsinnehåll som framgår av

bilaga IV i förordning (EG) nr 767/200938,

c. åtgärdströsklar för främmande ämnen som framgår av bilaga 10 i Statens

jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:81) om foder,

d. gränsvärden för främmande ämnen som framgår av bilaga 11 i SJVFS

2006:81,

31 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, (Celex 32004R882).

32 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

33 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, (Celex 32002R0178).

34 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1, (Celex 32002R1774).

35 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, (Celex 32002R0178).

36 Definitionerna för ABP-företagare och omlastningsplats har tagits bort och begreppet obehandlat

sällskapsdjursfoder har korrigerats till obearbetat sällskapsdjursfoder.

37 Ett register över godkända fodertillsatser enligt förordning (EG) nr 1831/2003 återfinns på

kommissionens hemsida:

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-

03.pdf

38 EUT L 229, 1.9.2009, s. 1, (Celex 32009R0767).

5

SJVFS 2010:83

e. de tröskelvärden som framgår av förordning (EG) nr 1829/200339 och förord-

ning (EG) nr 1830/200340 när det gäller krav på märkning och spårbarhet av

genetiskt modifierade foder och

f. gränsvärden enligt förordningen (EG) nr 1774/200241, 42.

(SJVFS 2010:83)

2 KAP. OFFENTLIG KONTROLL SOM UTFÖRS AV JORDBRUKSVER-

KET

A. Kontroll av foder- och ABP-anläggningar

Den offentliga kontrollens utformning

1 § Offentlig kontroll genomförs av Jordbruksverket enligt med en av verket årligen

upprättad kontrollplan för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter.

Extra offentlig kontroll kan genomföras som uppföljning eller vid misstanke om

bristande efterlevnad av de grundläggande bestämmelserna om foder och animaliska

biprodukter enligt 1 kap. 2 §.

(SJVFS 2010:83)

Allmänna råd

Länsstyrelsens medverkan vid offentlig kontroll som utförs av Jordbruksverket

Vid offentlig kontroll av anläggningar som utförs av Jordbruksverket enligt 2 kap. 1

§ kan även länsstyrelsen medverka för att bevaka smittskyddet inom länet.

(SJVFS 2010:83)

2 § har upphävts genom (SJVFS 2010:83).

3 § Antalet offentliga kontroller enligt 2 kap. 1 § fastställs enligt risk- och

erfarenhetsklassificeringen i bilagorna 1-4.

Som grund för planering av kontrollen nästkommande kontrollår ligger risk- och

erfarenhetsklassificering och resultat från utförd offentlig kontroll.

(SJVFS 2010:83)

4 § har upphävts genom (SJVFS 2010:83).

5 § Den som utför offentlig kontroll får utöver den planerade provtagningen ta prover

för analys om det finns misstanke om att lagstiftningen enligt 1 kap. 2 § inte

efterlevs.

(SJVFS 2010:83)

6 § Genomförd offentlig kontroll dokumenteras i särskilt upprättat protokoll som

skickas till företagaren så snart som möjligt efter kontrollbesök.

7 § Om anmärkningar lämnats vid offentlig kontroll av en anläggning ska

företagaren lämna in en skriftlig åtgärds- och tidsplan till Jordbruksverket. Åtgärds-

och tidsplanen ska vara Jordbruksverket tillhanda senast en månad efter det att

företagaren erhållit kontrolldokumentation om inte kortare tidsangivelse har lämnats.

39 EUT L 268, 18.10.2003, s. 1, (Celex 32003R1829).

40 EUT L 268, 18.10.2003, s. 24, (Celex 32003R1830).

41 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1, (Celex 32002R1774).

42 Tidigare hänvisningar till bilagorna 8 och 9 i SJVFS 2006:81 har tagits bort då dessa upphävts.

6

SJVFS 2010:83

Jordbruksverket får enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

vidta åtgärder enligt 21, 23-27 §§ samma lag.

(SJVFS 2010:83)

Avgifter och kostnader

8 § Företagare ska betala en årlig avgift för offentlig kontroll av de anläggningar som

de ansvarar för omfattande timkostnaden för planerad kontroll samt planerade

resekostnader enligt beräkningsmodellen i bilaga 5. Därutöver tillkommer eventuella

analyskostnader.

(SJVFS 2010:83)

9 § Jordbruksverkets timavgift för offentlig och extra offentlig kontroll uppgår till

700 kr per timme.

(SJVFS 2010:83)

10 § Jordbruksverkets resekostnader för offentlig och extra offentlig kontroll uppgår

till 2 300 kr per kontrolltillfälle.

(SJVFS 2010:83)

11 § har upphävts genom (SJVFS 2010:83).

12 § Företagare ska vid extra offentlig kontroll enligt 2 kap. 1 § betala en avgift som

motsvarar de kostnader som uppstår genom kontrollen. Timkostnader erläggs enligt 2

kap. 9 § och resekostnader enligt 2 kap. 10 §. Därutöver tillkommer eventuella

analyskostnader.

(SJVFS 2010:83)

B. Avgifter för kontroll vid import av icke-animaliskt foder

13 § Offentlig kontroll av import av visst foder av icke-animaliskt ursprung regleras i

förordning (EG) nr 669/200943.

(SJVFS 2010:83)

14 § De företagare som är ansvariga för sändningarna eller deras företrädare ska för

varje sändning som genomgår kontroll enligt förordning (EG) nr 669/2009 inklusive

eventuell provtagning betala avgift enligt ett särskilt beslut av Jordbruksverket.

(SJVFS 2010:83)

15 § Om en sändning som anmälts enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 669/2009

inte anländer till den berörda gränskontrollstationen och om kontrollen inte

avanmälts minst en arbetsdag före sändningens fysiska ankomst och om detta orsakat

den berörda myndigheten kostnader, ska den företagare som ansvarar för sändningen

eller dess företrädare ersätta myndigheten med 175 kr per påbörjad kvarts timme.

(SJVFS 2010:83)

43 EUT L 194, 25.7.2009, s. 11 (Celex 32009R0669).

7

SJVFS 2010:83

3 KAP. OFFENTLIG KONTROLL SOM UTFÖRS AV ANDRA MYNDIG-

HETER ÄN JORDBRUKSVERKET

Länsstyrelserna och kommunerna

1 § Länsstyrelsernas och kommunernas ansvar för kontroll av foder och animaliska

biprodukter regleras i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter.

Utöver denna kontroll ansvarar länsstyrelserna för kontrollen enligt förordning (EG)

nr 1774/2002 avseende insamling, uppsamling, omlastning och transport av andra

animaliska biprodukter än matavfall.

(SJVFS 2010:83)

Allmänna råd

Länsstyrelsens kontroll inom primärproduktionen

Minst en (1) procent av primärproducenternas anläggningar bör kontrolleras per år

med utgångspunkt i utförd riskanalys. Som grund för riskanalys och urval av

anläggningstyper kan kontrollmyndigheten använda Statens jordbruksverks,

Livsmedelsverkets och Statens Veterinärmedicinska Anstalts (SVA) modell för

riskklassificering samt utarbetad vägledning 44, 45 .

(SJVFS 2010:83)

2 § Länsstyrelserna och kommunerna ska varje år fastställa en plan för det

kommande verksamhetsårets offentliga kontroll enligt 3 kap. 1 §. Planen ska omfatta

kontrollens omfattning inklusive planerad provtagning.

(SJVFS 2010:83)

3 § har upphävts genom (SJVFS 2010:83).

4 § För offentlig kontroll enligt 3 kap. 1 § ska länsstyrelsen ta ut en avgift av

företagaren motsvarande de faktiska kostnaderna (tim-, rese- och analyskostnader).

(SJVFS 2010:83)

Livsmedelsverket

5 § Livsmedelsverkets ansvar för kontroll av animaliska biprodukter regleras i 13 §

förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter.

(SJVFS 2010:83)

Rapportering av utförd offentlig kontroll

6 § Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna ska senast den sista februari

efter utgången av varje kalenderår till Jordbruksverket lämna in en rapport om den

genomförda offentliga kontrollen av foder och animaliska biprodukter. Om det i

förordning eller beslut av regeringen finns annan bestämmelse om rapportering av

resultat av offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter ska de

bestämmelserna gälla istället.

(SJVFS 2010:83)

44 Modell för riskklassificering av livsmedels- och foderföretagare i primärproduktionen

(Jordbruksverk, Livsmedelsverket och SVA)

45 Vägledning: Riskklassificering av livsmedelsföretag och foderföretag inom primärproduktionen

(Jordbruksverk, Livsmedelsverket och SVA)

8

SJVFS 2010:83

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

7 § Om Jordbruksverket överlämnar kontrolluppgifter till SVA enligt 11 §

förordningen (2006:814) får SVA ta ut en avgift av företagaren motsvarande de

faktiska kostnaderna (tim-, rese- och analyskostnader).

(SJVFS 2010:83)

4 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från bestäm-

melserna i dessa föreskrifter.

2 § En kontrollmyndighet som misstänker att foder inte är säkert ska utöver att vidta

åtgärder omedelbart anmäla detta till Jordbruksverket.

(SJVFS 2010:83)

---------------

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2007. De allmänna råden gäller fr.o.m.

samma tidpunkt46.

---------------

Denna författning träder i kraft den 1 januari 200847.

---------------

Denna

författning48 träder i kraft den 20 december 2010. De allmänna råden

gäller fr.o.m. samma tidpunkt.

MATS PERSSON

Kjell

Wejdemar

(Enheten för foder och djurprodukter)

46 SJVFS 2007:21

47 SJVFS 2007:88

48 SJVFS 2010:83

9

SJVFS 2010:83

10

Bilaga 1

RISKKLASSIFICERING AV ANLÄGGNINGAR ANDRA ÄN I

PRIMÄRPRODUKTIONEN

Foderanläggningar som anges i art. 5.2 i förordning (EG) nr 183/200549 samt

anläggningar som ska vara godkända enligt förordning (EG) nr 1774/200250

riskklassificeras beroende på anläggningens verksamhet i skalan 1 – 10, där 1 är

högsta riskklass, i enlighet med tabell 1.1 och 1.2. Anläggningar som hanterar foder

och inte är angivna i tabell 1.1 har riskklassen 7 och anläggningar som inte hanterar

foder och inte är angivna i tabell 1.2 har riskklassen 5.

Om anläggningen omfattas av flera verksamheter med olika riskklasser erhåller

anläggningen den högsta av dessa riskklasser.

Beslut om ändring av riskklassificering kan ske löpande pga. ändrade förutsättningar

eller efter utförd offentlig kontroll och i normalfallet en gång per år.

Tabell 1.1 Riskklassificering av anläggningar som hanterar följande foder

Anläggningar för nedanstående verksamhet

Riskklass

P = Produktion inkl. legotillverkning

U = Införsel och utsläppande på marknaden

B = Butikförsäljning och lagerhållning

T = Transport

P U B T

Foderråvaror som hanteras fysiskt

Riskråvaror

enligt

bilaga 4 i SJVFS 2006:81

5

6

7

-

Animaliska råvaror andra än sällskapsdjursfoder som

omfattas av förordning (EG) nr 1774/2002

6 7 8 -

Foderråvaror i form av icke värmebehandlad spannmål till

fjäderfäbesättningar

- 5 6 -

Övriga vegetabiliska foderråvaror

8

9

10

-

Transport av paketerade foderråvaror (inkl. storsäck)

-

-

-

10

Transport av riskråvaror i bulk enligt bilaga 4 i SJVFS

2006:81

- - - 8

Transport av övriga foderråvaror i bulk

-

-

-

9

Foderråvaror i de fall dessa inte hanteras fysiskt

9 10 - -

49 EUT L 35, 8.2.2005, s.1, (Celex 32005R0183).

50 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1, (Celex 32002R1774).

SJVFS 2010:83

11

Anläggningar för nedanstående verksamhet

Riskklass

P = Produktion inkl. legotillverkning

U = Införsel och utsläppande på marknaden

B = Butiksförsäljning och lagerhållning

T = Transport

P U B T

Fodertillsatser som omfattas av förordning (EG) nr

1831/2003

51

i de fall de hanteras fysiskt

Koccidiostatika och histomonostatika

3

4

5

6

Näringstillsatser

4 5 6

-

Zootekniska

tillsatser

3 4 5

-

Antioxidanter med en fastställd högsta tillåtna halt

4

5

6

-

Karotenoider och xantophyller

4

5

6

-

Övriga

fodertillsatser

5 6 7

-

Transport av paketerade fodertillsatser exkl. koccidio-

statika och histomonostatika (inkl. storsäckar)

- - - 9

Fodertillsatser i de fall dessa inte hanteras fysiskt

6 7 - -

Förblandningar som hanteras fysiskt

Förblandningar som omfattas av förordning (EG) nr

1831/2003 och som innehåller

-

Koccidiostatika och histomonostatika

3

4

5

6

-

A- och D-vitaminer

4

5

6

-

-

Cu och Se

4

5

6

-

-

Övriga

fodertillsatser

5

6

7

-

Förblandningar innehållande läkemedel.

3

4

5

6

Transport av paketerade förblandningar (inkl. storsäckar)

exkl. förblandningar innehållande läkemedel, koccidio-

statika eller histomonostatika

- - - 8

Bulktransport av förblandningar exkl. förblandningar

innehållande läkemedel, koccidiostatika eller his-

tomonostatika

- - - 7

Förblandningar i de fall dessa inte hanteras fysiskt

6 7 - -

51 EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, (Celex 32003R1831).

SJVFS 2010:83

12

Anläggningar för nedanstående verksamhet

Riskklass

P = Produktion inkl. legotillverkning

U = Införsel och utsläppande på marknaden

B = Butiksförsäljning och lagerhållning

T = Transport

P U B T

Foderblandningar som hanteras fysiskt

Foderblandningar med fodertillsatser eller förblandningar

som innehåller följande fodertillsatser:

-

Koccidiostatika och histomonostatika

3

4

5

6

-

Tillväxtbefrämjande

medel

5

6

7

-

-

Övriga

fodertillsatser

5

6

7

-

Foderblandningar som innehåller läkemedel.

3

4

5

6

Blandartjänst

7

-

-

-

Foder till sällskapsdjur med rått (obearbetat) animaliskt

material som omfattas av förordning (EG) nr 1774/2002

som råvara:

-

Obearbetat

sällskapsdjursfoder

4

5

6

-

-

Tuggben

5

6

7

-

-

Bearbetat

sällskapsdjursfoder

5

6

7

-

- Helkonserverat

sällskapsdjursfoder

5 6 7 -

Foderblandningar till sällskapsdjur som innehåller

bearbetade animaliska biprodukter som enda animalisk

råvara.

6 7 8 -

Foderblandningar till djur enligt artikel 23.2.c i förordning

(EG) nr 1774/200252 (uppsamlingscentral) som innehåller

rått (obearbetat) animaliskt material som råvara.

6 7 - -

Foderblandningar

till

livsmedelsproducerande djur som

innehåller animaliskt protein enligt förordning (EG) nr

999/200153

5 6 7 -

Foder som blandas samman till sällskapsdjursfoder inom

detaljhandeln

- - 10 -

Övriga

foderblandningar

8

9 10 -

Transport

av

paketerade

foderblandningar (inkl. stor-

säckar) exkl. foderblandningar innehållande läkemedel,

koccidiostatika eller histomonostatika

- - - 10

52 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1, (Celex 32002R1774).

53 EGT L 147, 31.05.2001, s. 1, (Celex 32001R0999).

SJVFS 2010:83

13

Anläggningar för nedanstående verksamhet

Riskklass

P = Produktion inkl. legotillverkning

U = Införsel och utsläppande på marknaden

B = Butiksförsäljning och lagerhållning

T = Transport

P U B T

Bulktransport av foderblandningar exkl. foderblandningar

innehållande läkemedel, koccidiostatika eller his-

tomonostatika

- - - 9

Foderblandningar i de fall dessa inte hanteras fysiskt

7 8 - -

(SJVFS 2010:83)

SJVFS 2010:83

14

Tabell 1.2 Riskklassificering av anläggningar som inte hanterar foder

Anläggningar för nedanstående verksamheter

Risk

klass

Biogas- och komposteringsanläggningar

4

Lagringsanläggningar

- kategori 1-material

1

- kategori 2-material annat än naturgödsel

4

- kategori 3-material och naturgödsel

6

Hanteringsställen

- kategori 1- och 2-material annat än naturgödsel

1

- kategori 3-material och naturgödsel

6

Bearbetningsanläggningar

- kategori 1- och 2-material

1

- kategori 3-material

5

Förbränningsanläggningar avsedda för kremering av

sällskapsdjur och häst (kremeringsanläggning)

5

Anläggningar, andra än kremeringsanläggningar, som enbart

förbränner förpackade animaliska biprodukter

- kategori 1- och 2-material

4

- kategori 3-material

5

Övriga förbränningsanläggningar

- kategori 1-material

2

- kategori 2-material (annat än naturgödsel)

4

- kategori 3-material och naturgödsel

5

Tekniska anläggningar

5

(SJVFS 2009:95)

SJVFS 2010:83

Bilaga 2

ERFARENHETSKLASSIFICERING AV ANLÄGGNINGAR

Grundklassificering

Nya anläggningar erhåller erfarenhetsklass C (normalklassificering).

Klassificering efter utförd offentlig kontroll

Med utgångspunkt från genomförd offentlig kontroll klassificeras anläggningar

enligt en erfarenhetsklassificering A – D:

- A: Anläggningar som är tredjepartskontrollerade via ett certifieringsorgan och

följer nationella eller gemenskapens riktlinjer för god praxis.

- B: Anläggningar som är tredjepartskontrollerade via ett certifieringsorgan eller

följer nationella eller gemenskapens riktlinjer för god praxis.

-

C:

Normalklassificering.

- D: Anläggningar som inte nått upp till normalklassificeringen.

Beslut om justering av erfarenhetsklassificering kan ske löpande pga. ändrade

förutsättningar eller efter utförd offentlig kontroll och i normalfallet en gång per år.

Beroende på typ, förekomst och allvarlighetsgrad i anmärkningarna flyttas

anläggningens klassificering 1 – 3 steg i skalan dvs. anläggningen erhåller klasserna

B - D.

(SJVFS 2010:83)

15

SJVFS 2010:83

Bilaga 3

RISK- OCH ERFARENHETSMATRIS

Grundantalet offentliga kontroller per år fastställs genom matris enligt tabell 3. Det

totala antalet offentliga kontroller per år fastställs genom att beakta volymfaktorn i

bilaga 4.

Lägsta antalet kontroller som kan erhållas är en (1) kontroll vart 10:e år.

Tabell 3 Grundantalet offentliga kontroller per år beroende på risk- och erfarenhets-

klassificering av anläggningarna.

Erfarenhetsklass

Riskklass

A B C D

1

* * * *

2 2/1 3/1 4/1 5/1

3 1/1 2/1 3/1 4/1

4 1/2 1/1 2/1 3/1

5 1/3 1/2 1/1 2/1

6 1/4 1/3 1/2 1/1

7 1/5 1/4 1/3 1/2

8 1/6 1/5 1/4 1/3

9 1/7 1/6 1/5 1/4

10 1/8 1/7 1/6 1/5

* Enligt särskilt beslut

(SJVFS 2010:83)

16

SJVFS 2010:83

17

Bilaga 4

BERÄKNING AV DET TOTALA ANTALET OFFENTLIGA KONTROLLER

PÅ FODERANLÄGGNINGAR

Det totala antalet offentliga kontroller på foderanläggningar fastställs genom att

multiplicera grundtalet offentliga kontroller i tabell 3, bilaga 3 med volymfaktorn (V)

i tabellerna 4 eller 5.

Anläggningar som enbart för in färdigförpackat foder till sällskapsdjur får

volymfaktorn (V) 1.

På foderanläggningar med flera verksamheter kan flera volymfaktorer bli gällande,

då används den högsta volymfaktorn vid beräkning.

(SJVFS 2009:CC)

Tabell 4. Volymfaktor för beräkning av totala antalet offentliga kontroller per år för

foderanläggningar som hanterar råvaror, fodertillsatser och förblandningar

Volym (ton/år) *

Råvaror

Faktor (V)

Våta/blöta** Torra

Fodertillsatser

och

förblandningar

0,25

≤ 10 000

≤ 20 000

≤ 10 000

0,50

10 001 – 20 000

20 001 – 40 000

10 001 – 20 000

0,75

20 001 – 30 000

40 001 – 60 000

20 001 – 30 000

1

30 001 – 40 000

60 001 – 80 000

30 001 – 40 000

2

> 40 000

> 80 000

> 40 000

* Införsel, tillverkning, försäljning. ** Drav, drank, etc.

Tabell 5. Volymfaktor för beräkning av totala antalet offentliga kontroller per år för

foderanläggningar som hanterar foderblandningar

Volym (ton/år) *

Foderblandningar

Faktor (V)

Livsmedelsproducerande djur

Sällskapsdjur och pälsdjur

0,25

≤ 1000

≤ 50

0,50

1 001 – 5 000

51 – 100

0,75

5 001 – 10 000

101 – 500

1

10 001 – 50 000

501 – 1 000

2

50 001 – 100 000

1 001 – 10 000

3

> 100 000

> 10 000

* Införsel, tillverkning, försäljning.

(SJVFS 2010:83)

SJVFS 2010:83

Bilaga 5

BERÄKNING AV DEN ÅRLIGA AVGIFTEN VID OFFENTLIG

KONTROLL

Årlig avgift = timkostnader + resekostnader + analyskostnader

Antal offentliga kontroller (K)

K = G

× V

G. Grundtalet offentliga kontroller per år fastställs enligt matrisen i bilaga 3, tabell 3.

V. Volymfaktorn enligt bilaga 4, tabellerna 4 och 5. På foderanläggningar med flera

verksamheter kan flera volymfaktorer bli gällande, då används den högsta

volymfaktorn vid beräkning.

Lägsta antalet kontroller som kan erhållas är en (1) kontroll vart 10:e år.

Planerad tidsåtgång (H

tot

)

H. Antalet timmar inkl. för- och efterarbete för utförd kontroll fastställs för varje

enskilt objekt av Jordbruksverket.

Den planerade tiden för kontrollen av den enskilda anläggningen per år:

H

tot

= H

× K

Total timkostnad (T

tot

)

T. Timkostnad enligt 2 kap. 9 §.

Den totala timkostnaden för den enskilda anläggningen per år T

tot

= T

× H

tot

Total resekostnad (R

tot

)

R. Resekostnad enligt 2 kap. 10 §.

Den totala kostnaden för resor per år R

tot

= R

× K

Analyskostnad

A. Analyskostnaden fastställs årligen utifrån av Jordbruksverket fastställd

kontrollplan för varje enskild anläggning.

Årlig avgift

Kostnaden för offentliga kontroller enligt 2 kap. 1 § per år = T

tot

+ R

tot

+ A

Erläggande av avgifter och kostnader

Avgiften för den offentliga kontrollen för det kommande verksamhetsåret meddelas i

enskilda beslut senast i december månad året innan. I beslutet anges

analyskostnaderna som ett beräknat preliminärt värde utifrån upprättad plan.

Kostnaderna för den planerade offentliga kontrollen exkl. analyskostnader erläggs

senast den 31 januari för aktuellt verksamhetsår medan de faktiska analyskostna-

derna erläggs i samband med att analyserna genomförs.

(SJVFS 2010:83)

18