SJVFS 2011:21

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2011:21

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med

animaliska biprodukter och införsel av andra

produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma

sjukdomar till djur;

Saknr K 14

Utkom från trycket

den 6 maj 2011

Omtryck

beslutade den 5 maj 2011.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 9 och 23 §§ förordningen

(2006:814) om foder och animaliska biprodukter och 3 § förordningen (1994:1830)

om införsel av levande djur m.m. i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2006:84)

om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom

livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur1

dels att 2 kap. 1 a, 5, 11, 12, 12 a, 17, 22 a, 42, 44, 44 a och 45 §§ och bilaga 1 ska

upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 1-3 §§, 2 kap. 1, 3, 8 a, 9, 18-20, 23-26, 29, 30 a, 31 och 43 §§,

3 kap. 1 §, bilaga 3 samt rubriken till 2 kap., 3 kap. och rubriken närmast före 2 kap.

1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 2 kap. 29 a § av följande

lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 § Dessa föreskrifter innehåller, i syfte att förhindra spridning av smittämnen,

bestämmelser om befattning med animaliska biprodukter och framställda produkter,

så att dessa produkter inte innebär några risker för folk- och djurhälsan, och

bestämmelser om andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma

sjukdomar till djur. (SJVFS 2011:21)

2 § Grundläggande bestämmelser om animaliska biprodukter och framställda

produkter och andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma

sjukdomar till djur finns i

a. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21

oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav

framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och

om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om

animaliska biprodukter)2,

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2010:59.

2 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1, Celex 32009R1069.

SJVFS 2011:21

2

b. kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om

genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG)

nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav

framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och

om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och

produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller

vid gränsen 3

c. kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004 om

veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens

gränskontrollstationer4,

d. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj

2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och

utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati5,

e. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12

januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien6,

f.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 av den 13 juli

2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder, om ändring

av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 och om

upphävande av rådets direktiv 79/373/EEG, kommissionens direktiv

80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG,

93/113/EG och 96/25/EG samt kommissionens beslut 2004/217/EG7,

g. kommissionens förordning (EU) nr 242/2010 av den 19 mars 2010 om

upprättande av en gemenskapsförteckning över foderråvaror8,

h. lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, samt

i.

förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter. (SJVFS

2011:21)

Definitioner

3 § De begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/20099 och kommissionens

förordning (EU) nr 142/2011.

I dessa föreskrifter avses dessutom med

före detta livsmedel: sådana animaliska biprodukter som omfattas av art 10.f i

förordning (EG) nr 1069/2009.

inbesiktning: inspektion av anläggning eller plats för omlastning innan ett beslut

om godkännande kan fattas.

officiell veterinär: en veterinär som förordnats av den behöriga centrala

myndigheten i ett land,

primärproduktion: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002

om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av

3 EUT L 54, 26.2.2011, s. 1,

Celex 32011R0142.

4 EUT nr L 21, 28.01.2004, s. 11, Celex 32004R0136.

5 EGT nr L 147, 31.05.2001, s 1, Celex 32001R0999.

6 EUT nr L 35, 8.2.2005, s 1, Celex 32005R0183.

7 EUT L 229, 1.9.2009, s. 1, Celex 32009R0767.

8 EUT L 77, 24.3.2010, s. 17, Celex 32010R0242.

9 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1, Celex 32009R1069.

SJVFS 2011:21

3

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som

gäller livsmedelssäkerhet10,

sändning: en kvantitet produkter av samma slag som omfattas av samma

hälsointyg eller dokument och som befordras med samma transportmedel vid en

given tidpunkt, samt

tredje land: land som inte hör till Europeiska gemenskapens tullområde enligt

artikel 3 till rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för

gemenskapen och från vilket införsel inte är förbjuden enligt 4 § 1 – 2 förordningen

(1994:1830) om införsel av levande djur m.m11.12(SJVFS 2011:21)

2 KAP.

ANIMALISKA

BIPRODUKTER

OCH

FRAMSTÄLLDA

PRODUKTER

Anmälan om registrering av driftsansvarig och registrering eller godkännande

av anläggning

1 § Anmälan om registrering av driftsansvarig samt anmälan om verksamhet som rör

anläggningar som kräver registrering eller godkännande enligt förordning (EG) nr

1069/200913, andra än sådana som regleras särskilt i detta kapitel, skickas till

Jordbruksverket på blankett D714eller D17115. (SJVFS 2011:21)

Laboratorium

1 a § har upphävts genom (SJVFS 2011:21)

Insamling, transport, lagring och märkning

2 § Kadaver och delar av djur i primärproduktionen och hos andra djurhållare ska i

väntan på borttransport förvaras så att de inte kan utgöra en smittrisk, bland annat

genom att vilda djur hindras från att komma åt materialet. Materialet ska vidare

förvaras åtskilt från djurhållarens levande djur så att transportören inte behöver

komma i kontakt med dessa djur.

3 § Transportörer som enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1069/2009 måste vara registrerade ska vara registrerade hos Jordbruksverket.

Anmälan om registrering ska skickas till Jordbruksverket på blankett D6916. (SJVFS

2011:21)

4 § Omlastning av animaliska biprodukter på annan plats än hos djurhållare eller på

anläggning ska ske på platser som har godkänts av länsstyrelsen. För att ett godkän-

nande ska kunna lämnas ska platsen inbesiktigas. Ansökan om godkännande eller

förlängt godkännande ska lämnas till länsstyrelsen. (SJVFS 2010:59)

10 EGT nr L 31, 01.02.2002, s. 1, Celex 32002R0178.

11 EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1, Celex 31992R2913.

12 Definitionerna för anläggning och kött- och benmjöl har strukits.

13 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1, Celex 32009R1069.

14 D7 Anmälan – foder- och ABP-anläggning.

15 D171 Anmälan – anläggning som hanterar animaliska biprodukter och därav framställda produkter.

16 D69 Anmälan – registrering för yrkesmässig transport av animaliska biprodukter eller därav bearbetade produkter.

SJVFS 2011:21

4

4 a § Omlastningen enligt 4 § ska ske på yta som är möjlig att rengöra och

desinficera och det ska finnas möjlighet att på ett från smittskyddssynpunkt säkert

sätt omhänderta spolvatten. Länsstyrelsen har möjlighet att ställa ytterligare krav på

platsen och på verksamheten. (SJVFS 2010:59)

5 § har upphävts genom (SJVFS 2011:21)

6 § har upphävts genom (SJVFS 2010:59)

7 § har upphävts genom (SJVFS 2010:59)

8 § För att få lagra organiska gödningsmedel i form av bearbetat animaliskt protein

inom primärproduktion där produktionsdjur utom pälsdjur hålls krävs tillstånd från

Jordbruksverket. (SJVFS 2010:59)

8 a § I de fall det standardiserade handelsdokumentet enligt förordning (EU) nr

142/201117 inte används ska tillämpligt handelsdokument som anges i bilaga 3

användas. (SJVFS 2011:21).

9 § De bestämmelser rörande insamling, transport och märkning av animaliska

biprodukter som framgår av artikel 21 i förordning (EG) nr 1069/200918 gäller inte

för obearbetad naturgödsel som transporteras mellan två platser inom samma

jordbruksföretag eller mellan jordbruksföretag och slutanvändare som är etablerade

inom Sverige. (SJVFS 2011:21)

Bearbetning

10 § I de fall kategori 1- och 2-material bearbetas till kött- och benmjöl och fett som

ett mellanled före förbränning ska bearbetningen utföras enligt bearbetningsmetod 1.

11 § har upphävts genom (SJVFS 2011:21)

12 § har upphävts genom (SJVFS 2011:21)

12 a § har upphävts genom (SJVFS 2011:21)

Användning av organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel

13 § Kött- och benmjöl som härrör från kategori 2-material och som ska användas

som organiskt gödningsmedel får inte släppas ut på marknaden i oblandad form utan

enbart som en ingrediens i en blandning.

14 § Primärproducenter av foder enligt förordningen (EG) 183/200519 som använder

bearbetat animaliskt protein i oblandad form för gödning eller använder produkter

som innehåller kött- och benmjöl som härrör från kategori 2-material för gödning ska

vara registrerade för denna verksamhet i Jordbruksverkets foderföretagarregister.

(SJVFS 2010:59)

17 EUT L 54, 26.2.2011, s. 1,

Celex 32011R0142.

18 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1, Celex 32009R1069.

19 EUT nr L 35, 8.2.2005, s 1, Celex 32005R0183.

SJVFS 2011:21

5

15 § Produktionsdjur får ges tillträde till mark där organiska gödningsmedel eller

jordförbättringsmedel andra än naturgödsel har använts som gödningsmedel tidigast

sex veckor efter den senaste användningen. (SJVFS 2010:59)

Användning av animaliska biprodukter till utfodring av djur

16 § har upphävts genom (SJVFS 2010:59)

17 § har upphävts genom (SJVFS 2011:21)

18 § Ansökan om godkännande av djuranläggningar i vilka mjölk och

mjölkprodukter används som foder enligt bilaga X kap. II avsnitt 4 del II punkt 3 b i

förordning (EU) nr 142/201120 ska skickas till Jordbruksverket på blankett D7021.

(SJVFS 2011:21)

19 § Ansökan om tillstånd enligt artikel 16 g och 18 i förordning (EG) nr

1069/200922 att utfodra andra djur än vilda djur med animaliska biprodukter, ska

skickas till Jordbruksverket på blankett D15923, D16324 eller D12025. (SJVFS

2011:21)

20 § Länsstyrelsen kan medge att animaliska biprodukter av kategori 3-material

samt sådant kategori 2-material som härrör från av Jordbruksverket registrerade

uppsamlingscentraler (s.k. foderslakt) får användas till utfodring av vilda djur enligt

artikel 18 e i förordning (EG) nr 1069/2009. Ansökan om tillstånd ska skickas till

länsstyrelsen. (SJVFS 2011:21)

21 § Hela kroppar eller delar från vilda djur får, utan att dessförinnan ha uppslaktats

och veterinärbesiktigats, användas till utfodring av rovdjur inom den kommun där

materialet har uppkommit eller påträffats. Utfodringen av dessa djur får även ske

inom de närmast angränsande kommunerna. (SJVFS 2010:59)

22 § Sådana svin och fåglar som kan uppfattas som sällskapsdjur får inte utfodras

med matavfall.

22 a § har upphävts genom (SJVFS 2011:21)

Nedgrävning eller annat bortskaffande

23 § Följande animaliska biprodukter får grävas ned

a. kropp av sällskapsdjur,

b. djur som har hållits av människa i de församlingar eller områden som anges i

bilaga 2 till dessa föreskrifter och som har dött eller avlivats i dessa

församlingar eller områden,

20 EUT L 54, 26.2.2011, s. 1,

Celex 32011R0142.

21 D70 Ansökan – godkännande av djuranläggning som använder mjölk eller mjölkprodukter som foder.

22 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1, Celex 32009R1069.

23 D159 Ansökan – utfodring av hund med obearbetade animaliska biprodukter.

24 D163 Ansökan – utfodring av pälsdjur med obearbetade animaliska biprodukter.

25 D120 Ansökan/Registrering – utfodring av djurparks-, cirkus-, och kräldjur samt rovfåglar och fluglarver med animaliska

biprodukter.

SJVFS 2011:21

6

c. animaliska biprodukter från primärproduktion för användning inom det egna

privathushållet i de församlingar eller områden som anges i bilaga 2 till dessa

föreskrifter, samt

d. animaliska biprodukter från slakt och styckning av ren som genomförts i de

församlingar eller områden som anges i bilaga 2 till dessa föreskrifter.

Djur som misstänks eller som officiellt har bekräftats vara infekterade med TSE

enligt förordning (EG) nr 999/200126 får inte enligt förordning (EG) nr 1069/200927

grävas ner. (SJVFS 2011:21)

24 § Bin och biodlingsprodukter får bortskaffas som avfall genom att brännas eller

grävas ned på platsen enligt de villkor som anges i bilaga VI kap. 3 avsnitt 3 i

förordning (EU) nr 142/201128. (SJVFS 2011:21)

25 § Utöver vad som anges i 23 § detta kapitel får följande animaliska biprodukter

grävas ned efter särskilt tillstånd:

a. animaliska biprodukter från slakt och styckning i de församlingar eller

områden som anges i bilaga 2 till dessa föreskrifter, samt

b. döda hästdjur.

Ansökan om tillstånd enligt punkt a ska lämnas till Jordbruksverket. Ansökan om

tillstånd enligt punkt b ska lämnas till länsstyrelsen. (SJVFS 2011:21)

26 § Animaliska biprodukter som uppstår före vilthanteringsanläggningar och

slakterier som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för

livsmedel av animaliskt ursprung29 och som härrör från djur som hållits i hägn under

liknande förhållanden som vilda djur enligt punkt 1.5 i bilaga I till förordning (EG)

nr 853/2004 ska grävas ned om de inte samlas in för bortskaffande enligt

bestämmelserna i förordning (EG) nr 1069/2009. (SJVFS 2011:21)

27 § Nedgrävning enligt 23–26 §§ detta kapitel ska ske enligt anvisningar från

kommunen och på sådant djup att djur hindras från att gräva upp avfallet. För sådana

animaliska biprodukter som avses i 23 § första stycket punkterna b-d ska

nedgrävning ske i en församling eller ett område som anges i bilaga 2 till dessa

föreskrifter. (SJVFS 2007:2)

28 § Bortskaffande av mjölk och råmjölk som avfall på det ursprungliga

jordbruksföretaget ska ske enligt anvisningar från kommunen.

29 § Före detta livsmedel som genomgått bearbetning enligt artikel 2(1)(m) i

förordning (EG) nr 852/200430 och som inte har kommit i kontakt med någon

animalisk biprodukt som avses i artiklarna 8 och 9 och artikel 10 (a)-(e) och (h)-(p) i

förordning (EG) nr 1069/2009, får bortskaffas som avfall på det sätt som anges i

artikel 7 i förordning (EU) nr 142/201131. (SJVFS 2011:21)

26 EGT nr L 147, 31.05.2001, s 1, Celex 32001R0999.

27 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1, Celex 32009R1069.

28 EUT L 54, 26.2.2011, s. 1,

Celex 32011R0142.

29 EUT nr L 139, 30.04.2004, s. 55, Celex 32004R0853.

30 EUT L 139, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0852.

31 EUT L 54, 26.2.2011, s. 1,

Celex 32011R0142.

SJVFS 2011:21

7

29 a § Ansökan om tillstånd enligt bilaga VI kapitel IV i förordning (EG) nr

142/2011 att enligt artikel 19 d. i förordning (EG) nr 1069/200932 bortskaffa sådana

före detta livsmedel som anges i artikel 10 (f) i förordning (EG) nr 1069/2009 ska

skickas till Jordbruksverket. (SJVFS 2011:21)

30 § Förpackningar som har innehållit obearbetat kategori 1- eller 2-material, med

undantag av naturgödsel som inte kan misstänkas innehålla sådan smitta som kan

överföras till djur eller människor, ska förbrännas enligt samma villkor som kategori

1- och 2-material. Förpackningar som har innehållit bearbetat kategori 1- eller 2-

material, naturgödsel som inte kan misstänkas innehålla sådan smitta som kan

överföras till djur eller människor, eller kategori 3-material får bortskaffas i enlighet

med avfallsförordningen (2001:1063).

30 a § Livsmedel och foder som beslagtas i enlighet med kommissionens förordning

(EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till

gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung och om ändring av förordning

(EG) nr 136/200433 i samband med införsel från tredje land för personligt bruk ska

destrueras i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009. (SJVFS 2011:21)

Användning för forskning, diagnostik och undervisning

31 § Ansökan om att få använda animaliska biprodukter och framställda produkter

för diagnostisk verksamhet samt i undervisnings- och forskningssyfte, inklusive för

träning och bedömning av hundar som är avsedda för sökning efter skadat vilt, enligt

artikel 17 i förordning (EG) nr 1069/2009, ska skickas till Jordbruksverket på

blankett D15334. (SJVFS 2011:21)

Avgifter för godkännande av anläggningar och tillstånd m.m.

32 § I ärenden om godkännande av anläggningar enligt 2 kap. 1 § ska sökanden

betala en avgift på 2000 kr till Jordbruksverket. (SJVFS 2010:59)

33 § För inbesiktning i samband med godkännande av anläggningar enligt 2 kap. 1 §

ska sökanden betala en avgift på 7000 kr till Jordbruksverket. (SJVFS 2010:59)

33 a § För förlängt godkännande av anläggning enligt 2 kap. 1 § ska sökanden betala

en avgift på 1000 kr till Jordbruksverket. (SJVFS 2009:6)

34 § I ärenden om tillstånd för användning av animaliska biprodukter enligt 2 kap.

19 och 31 §§ ska sökanden betala en avgift på 500 kr till Jordbruksverket. (SJVFS

2010:59)

34 a § I ärenden om tillstånd för utfodring av vilda djur enligt 2 kap. 20 § ska

sökanden betala en avgift på 875 kronor till länsstyrelsen. (SJVFS 2010:59)

32 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1, Celex 32009R1069.

33 EUT nr L 77, 24.03.2009, s. 1, Celex 32009R0206.

34 D153 ANSÖKAN/REGISTRERING – mottagare av animaliska biprodukter för annat än foderändamål.

SJVFS 2011:21

8

35 § Med undantag av vad som anges i 34 §, ska sökanden betala en avgift på 300 kr

till Jordbruksverket för tillstånd att använda animaliska biprodukter för träning och

bedömning av hundar som är avsedda för sökning efter skadat vilt. (SJVFS 2009:6)

36 § I ärenden om medgivande för nedgrävning av självdöda eller avlivade hästdjur

enligt 2 kap. 25 § dessa föreskrifter ska sökanden betala en avgift på 500 kr till

länsstyrelsen. (SJVFS 2010:59)

37 § I ärenden om godkännande av platser för omlastning enligt 2 kap. 4 § dessa

föreskrifter ska sökanden betala en avgift på 5700 kr till länsstyrelsen. I

godkännandet ingår en inbesiktning. (SJVFS 2010:59)

38 § har upphävts genom (SJVFS 2009:6)

39 § I ärenden om förlängt godkännande enligt 2 kap. 4 § dessa föreskrifter ska

sökanden betala en avgift på 1250 kr till länsstyrelsen. (SJVFS 2010:59)

39 a § I ärenden om registrering och tillstånd för införsel från andra länder ska

sökande betala en avgift på 1000 kr till Jordbruksverket. (SJVFS 2009:6)

40 § Eventuella provtagnings- och analyskostnader som uppstår i samband med

inbesiktning ska bekostas av sökanden. (SJVFS 2010:59)

41 § Avgifter enligt 34 och 35 §§ ska betalas i samband med att ansökan skickas

eller lämnas in. Om avgiften inte betalas, tas ärendet inte upp till prövning. Övriga

avgifter ska betalas när ärendet har avgjorts. (SJVFS 2007:2).

Införsel

42 § har upphävts genom (SJVFS 2011:21)

43 § Vid införsel av sådana produkter som enligt förordning (EU) nr 142/201135

kräver tillstånd för införsel ska ansökan om tillstånd skickas till Jordbruksverket på

blankett D 92 A. Ansökan ska vara Jordbruksverket tillhanda senast 30 dagar före det

första införseltillfället. (SJVFS 2011:21)

44 § har upphävts genom (SJVFS 2011:21)

44 a § har upphävts genom (SJVFS 2011:21)

45 § har upphävts genom (SJVFS 2011:21)

35 EUT L 54, 26.2.2011, s. 1,

Celex 32011R0142.

SJVFS 2011:21

9

3 KAP. ANDRA PRODUKTER ÄN ANIMALISKA BIPRODUKTER OCH

FRAMSTÄLLDA PRODUKTER, UTOM LIVSMEDEL, SOM KAN SPRIDA

SMITTSAMMA SJUKDOMAR TILL DJUR

Införseltillstånd

1 § Andra produkter än animaliska biprodukter och framställda produkter, utom

livsmedel och sådana produkter som anges i 3 § detta kapitel, som kan sprida

smittsamma sjukdomar till djur, får inte föras in från ett annat land utan

införseltillstånd. Införseltillståndet får förenas med villkor utöver sådana som anges i

2 § detta kapitel. Ansökan om tillstånd ska från mottagaren skickas till

Jordbruksverket på blankett D92A36 som ska vara Jordbruksverket tillhanda senast

30 dagar före det första införseltillfället37. (SJVFS 2011:21)

2 § Vid införsel av produkter som anges i 1 § ska produkten åtföljas av ett

hälsointyg, utfärdat av en officiell veterinär i utförsellandet, av vilket det ska framgå

vilken produkt det är, för vilket ändamål produkten är avsedd att användas samt att

den inte kommer från ett område som är belagt med djurhälsorestriktioner.

(SJVFS 2010:59)

2 a § Införda produkter enligt 2 § får inte komma i direkt eller indirekt kontakt med

djur om inte Jordbruksverket beslutat att så får ske. (SJVFS 2010:59)

3 § Vid införsel av hö och halm enligt förordning (EG) nr 136/200438 ska produkten

åtföljas av en deklaration, av vilken det ska framgå att produkten har lagrats under

minst två månader före införseltillfället.

4 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

2 § Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen medge nedsättning av avgift som

ska betalas enligt 2 kap. 34 a, 36, 37 och 39 §§. (SJVFS 2010:59)

-------------------------

Denna författning39 träder i kraft den 1 januari 2007 då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1998:34) om hantering av djurkadaver och andra animaliska

biprodukter, Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:46) om avgifter i

ärenden som rör animaliska biprodukter samt Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2001:19) om särskilda försiktighetsåtgärder med anledning av utbrott av

mul- och klövsjuka i Europa ska upphöra att gälla.

--------------------------

36 D92A Ansökan – registrering/tillstånd för in- och utförsel av animaliska produkter och biprodukter.

37 D92A Ansökan – registrering/tillstånd för in- och utförsel av animaliska produkter och biprodukter.

38 EUT nr L 21, 28.01.2004, s. 11, Celex 32004R0136.

39 SJVFS 2006:84.

SJVFS 2011:21

10

Denna författning40 träder i kraft den 11 januari 2007.

--------------------------

Denna författning41 träder i kraft den 1 mars 2009.

---------------------------

Denna författning42 träder i kraft den 16 augusti 2010.

---------------------------

Denna författning43 träder i kraft den 25 maj 2011.

MATS PERSSON

Susanne Liljenström

(Enheten för foder och hälsa)

40 SJVFS 2007:2.

41 SJVFS 2009:6.

42 SJVFS 2010:59.

43 SJVFS 2011:21.

SJVFS 2011:21

11

Bilaga 1

Bilaga 1

har upphävts genom (SJVFS 2011:21)

SJVFS 2011:21

12

Bilaga 2

Församlingar och områden som avses i 2 kap. 23 § första stycket b-d samt 2 kap

25 § a

Församlingar

Län

Kommun

Församling

Värmlands län

Eda

Eda, Köla, Skillingmark

Arvika

Gunnarskog, Mangskog

Torsby

Norra

Finnskoga,

Södra

Finnskoga, Dalby, Östmark,

Vitsand, Norra Ny-Nyskoga

Hagfors

Hagfors-Gustav Adolf

Filipstad

Nordmark, Rämmen

Dalarnas län

Vansbro

Samtliga församlingar

Malung

Samtliga församlingar

Älvdalen

Samtliga församlingar

Gagnef

Floda

Mora

Samtliga församlingar

Orsa

Orsa

Rättvik

Samtliga församlingar

Falun

Enviken

Gävleborgs län

Ljusdal

Los-Hamra, Kårböle

Västernorrlands

län

Ånge

Haverö

Jämtlands län

Härjedalen Samtliga församlingar

Berg

Klövsjö, Åsarne, Storsjö

Åre

Undersåker, Åre, Kall

Krokom

Offerdal, Föllinge, Hotagen

och Laxsjö

Strömsund Samtliga församlingar

Västerbottens län Åsele

Samtliga församlingar

Dorotea

Samtliga församlingar

Vilhelmina Vilhelmina

Storuman

Samtliga församlingar

Sorsele

Samtliga församlingar

Malå

Malå

Lycksele

Lycksele

Norsjö

Norsjö

SJVFS 2011:21

13

Län

Kommun

Församling

Norrbottens län

Arvidsjaur Arvidsjaur

Arjeplog

Arjeplog

Boden

Edefors, Gunnarsbyn

Jokkmokk Samtliga församlingar

Gällivare

Samtliga församlingar

Kiruna

Samtliga församlingar

Pajala

Samtliga församlingar

Älvsbyn

Älvsby

Överkalix

Överkalix

Övertorneå Övertorneå

Områden

Öar utan broförbindelse eller färjeförbindelse för fordon till fastlandet

(SJVFS 2010:59)

SJVFS 2011:21

14

Bilaga 3

Handelsdokument

D 135 Handelsdokument för transport inom Sverige av djurkroppar för bortskaffande

eller obduktion,

D 136 Handelsdokument för transport inom Sverige av animaliska biprodukter och

framställda produkter till och från anläggning registrerad för konservatorverksamhet

i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009,

D 204 Handelsdokument för transport inom Sverige av rötrest och kompost,

D 217 Handelsdokument för transport inom Sverige av obehandlad naturgödsel och

obehandlat mag- och tarminnehåll,

D 218 Handelsdokument för transport inom Sverige av obearbetat kategori 3-

material och icke frånskilt mag- och tarminnehåll,

D 225 Handelsdokument för transport inom Sverige av bearbetat kategori 3-material,

D 226 Handelsdokument för transport inom Sverige av sådana animaliska

biprodukter och därav bearbetade produkter som införts från tredje land och som ska

bortskaffas,

D 227 Handelsdokument för transport inom Sverige av färskt sällskapsdjursfoder

som direkt eller i något tidigare led kommer från anläggning godkänd för tillverkning

av sällskapsdjursfoder enligt förordning (EG) nr 1069/2009,

D 228 Handelsdokument för transport inom Sverige av foder från

uppsamlingscentral registrerad i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009,

D 233 Handelsdokument för transport inom Sverige av framställda produkter

behandlade i enlighet med bil. XI och XIII i förordning (EU) nr 142/2011 från

anläggningar registrerade i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009

D 230 Handelsdokument för transport inom Sverige av mjölk, mjölkbaserade

produkter och mjölkderivat från anläggning godkänd enligt förordning (EG) nr

853/2004

samt sådana handelsdokument som särskilt beslutats av Jordbruksverket.

(SJVFS 2011:21)