SJVFS 2011:48

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

1

SJVFS 2011:48

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks före-

skrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om offentlig

kontroll av foder och animaliska biprodukter;

Saknr M 40

Utkom från trycket

den 5 december 2011

Omtryck

beslutade den 1 december 2011.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 21 § förordningen (2006:814) om

foder och animaliska biprodukter samt 8 och 18 § förordningen (2006:1165) om

avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter1 att 1 kap. 1-4 och

7 §§, 2 kap. 1 och 3 §§, 3 kap. 1 och 4-5 §§ och bilaga 1 till verkets föreskrifter och

allmänna råd (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder samt animaliska

biprodukter ska ha följande lydelse. Dessutom beslutar Jordbruksverket att de

allmänna råden till 3 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

Författningen och de allmänna råden kommer därför att ha följande lydelse från

och med den dag då denna författning träder i kraft.

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser och allmänna råd om offentlig

kontroll av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av foder samt

animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt offentlig kontroll av

annan befattning med foder och animaliska biprodukter och därav framställda

produkter samt avgifter för kontroll vid import av icke animaliskt foder.

(SJVFS 2011:48)

2 § Grundläggande bestämmelser om kontroll av foder samt animaliska biprodukter

och därav framställda produkter finns i

a. kommissionens förordning (Euratom) nr 770/90 av den 29 mars 1990 om

gränsvärden för radioaktivitet i djurfoder efter en kärnenergiolycka eller

annan radiologisk nödsituation2,

b. europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj

2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrot-

ning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati3,

c. europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari

2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om in-

rättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaran-

den i frågor som gäller livsmedelssäkerhet4,

d. europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 sep-

tember 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder5,

1 Författningen senast omtryck (SJVFS 2010:83).

2 EGT L 83, 30.3.1990, s. 78, (Celex 31990R0770).

3 EGT L 147, 31.5.2001, s. 1, (Celex 32001R0999).

4 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, (Celex 32002R0178).

5 EUT L 268, 18.10.2003, s. 1, (Celex 32003R1829).

SJVFS 2011:48

2

e. europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 sep-

tember 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organis-

mer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av

genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG6,

f. europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 sep-

tember 2003 om fodertillsatser7,

g. europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 no-

vember 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna

zoonotiska smittämnen8,

h. europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april

2004 om livsmedelshygien9,

i. europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april

2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av of-

fentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas

som livsmedel10,

j. europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april

2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av

foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och

djurskydd11,

k. europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 febru-

ari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel

och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets

direktiv 91/414/EEG12,

l. europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari

2005 om fastställande av krav för foderhygien13,

m. kommissionens förordning (EG) nr 141/2007 av den 14 februari 2007 om

krav på godkännande i enlighet med Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 183/2005 av foderföretagsanläggningar som tillverkar

eller släpper ut på marknaden fodertillsatser av kategorin koccidiostatika och

histomonostatika14,

n. rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk

produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av

förordning (EEG) nr 2092/9115,

o. kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk

produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på

ekologisk produktion, märkning och kontroll 16,

p. kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 av den 27 januari 2009 om

provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder17,

6 EUT L 268, 18.10.2003, s. 24, (Celex 32003R1830).

7 EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, (Celex 32003R1831).

8 EUT L 325, 12.12.2003, s. 1, (Celex 32003R2160).

9 EUT L 139, 30.04.2004, s. 1, (Celex 32004R0852).

10 EUT L 139, 30.04.2004, s. 260 (Celex 32004R0854).

11 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, (Celex 32004R882).

12 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1, (Celex 32005R0396).

13 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

14 EUT L 43, 15.2.2007, s. 9, (Celex 32007R0141).

15 EUT L 189, 20.7.2007, s. 1, (Celex 32007R0834).

16 EUT L 250, 18.9.2008, s. 1, (Celex 32008R0889).

SJVFS 2011:48

3

q. kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 av den 24 juli 2009 om

tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004

när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa

livsmedel av icke-animaliskt ursprung och om ändring av beslut

2006/504/EG18,

r. europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 av den 13 juli

2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder, om ändring av

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 och om

upphävande av rådets direktiv 79/373/EEG, kommissionens direktiv

80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG,

93/113/EG och 96/25/EG samt kommissionens beslut 2004/217/EG19,

s. europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21

oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav

framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och

om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska

biprodukter)20,

t. kommissionens förordning (EU) nr 454/2010 av den 26 maj 2010 om

övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 767/2009 vad gäller märkningsbestämmelser för foder21,

u. kommissionens förordning (EU) nr 568/2010 av den 29 juni 2010 om

ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

767/2009 vad gäller förbud mot utsläppande på marknaden eller användning

som djurfoder av proteinprodukter som erhållits från Candida-jästsvampar

som odlats på n-alkaner22,

v. kommissionens förordning (EU) nr 892/2010 av den 8 oktober 2010 om

vissa

produkters

status

som

fodertillsatser

som

omfattas

av

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/200323,

w. kommissionens förordning (EU) nr 939/2010 av den 20 oktober 2010 om

ändring av bilaga IV till förordning (EG) nr 767/2009 rörande tillåtna

toleranser för märkning av foderråvaror eller foderblandningar som det

hänvisas till i artikel 11.524,

x. kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om

genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr

1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav

framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och

om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och

produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid

gränsen25,

y. kommissionens förordning (EU) nr 574/2011 av den 16 juni 2011 om ändring

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG vad gäller

gränsvärden för nitrit, melamin, Ambrosia spp. och för korskontamination av

17 EUT L 54, 26.2.2009, s. 1, (Celex 32009R0152).

18 EUT L 194, 25.7.2009, s. 11 (Celex 32009R0669).

19 EUT L 229, 1.9.2009, s. 1, (Celex 32009R0767).

20 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1069).

21 EUT L 128, 27.5.2010, s. 1, (Celex 32010R0454).

22 EUT L 163, 30.6.2010, s. 30 (Celex 32010R0568).

23 EUT L 266, 9.10.2010, s. 6, (Celex 32010R0892).

24 EUT L 277, 21.10.2010, s. 4, (Celex 32010R0939).

25 EUT L 54, 26.2.2011, s. 1 (Celex 32011R0142).

SJVFS 2011:48

4

vissa koccidiostatika eller histomonostatika samt om konsolidering av

bilagorna I och II till det direktivet26,

z. kommissionens förordning (EU) nr 575/2011 av den 16 juni 2011 om en

förteckning över foderråvaror27,

å. kommissionens förordning (EU) nr 619/2011 av den 24 juni 2011 om

provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder vad gäller

förekomst av genetiskt modifierat material där godkännandeförfarandet

fortfarande pågår eller godkännandet har upphört att gälla28

ä. djurskyddslagen (1988:534),

å. lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,

ä. förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter samt

ö. förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och

animaliska biprodukter29

(SJVFS 2011:48)

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter avses med

ABP-anläggning: varje anläggning för vilken registrering eller godkännande

krävs enligt förordning (EG) nr 1069/2009,

animaliska biprodukter: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 1069/2009,

bearbetat animaliskt protein: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse

som i förordning (EU) nr 142/2011,

bearbetat sällskapsdjursfoder: begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i förordning (EU) nr 142/2011,

bearbetningsanläggning: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som

i förordning (EU) nr 142/2011,

djur: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning (EG)

nr 1069/2009,

erfarenhet: sannolikhet för avvikelser,

foder: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning (EG)

nr 178/2002,

foderanläggning: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som

begreppet anläggning i förordning (EG) nr 183/2005,

foderblandning: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 767/2009,

fodertillsats: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning

(EG) nr 1831/2003,

framställda produkter: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 1069/2009,

färskt sällskapsdjursfoder: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse

som i förordning (EU) nr 142/2011,

26 EUT L 159, 17.6.2011, s. 7, (Celex 32011R0574).

27 EUT L 159, 17.6.2011, s. 25, (Celex 32011R0575).

28 EUT L 166, 25.6.2011, s. 9, (Celex 32011R0619).

29 Förordning (EG) nr 1774/2002 har tagits bort från listan över grundläggande bestämmelser i.o.m.

att den har ersatts av förordning (EG) nr 1069/2009 och förordning (EU) nr 142/2011. Förordning

(EU) nr 242/2010 har tagits bort från listan över grundläggande bestämmelser i.o.m. att den ersatts av

förordning (EU) nr 575/2011.

SJVFS 2011:48

5

förblandning: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 1831/2003,

företagare: fysisk eller juridisk person som ansvarar för att säkerställa att kraven

i denna föreskrift uppfylls på den anläggning som står under vederbörandes ansvar,

helfoder: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning

(EG) nr 767/2009,

helkonserverat sällskapsdjursfoder: begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i förordning (EU) nr 142/2011,

insamling: den verksamhet som bedrivs av transportören i och med att sådana

animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är matavfall lastas

hos avsändaren,

kontrollorgan: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 882/2004,

lagringsanläggning: anläggning med verksamhet som beskrivs i artikel 24.1 i-j i

förordning (EG) nr 1069/2009,

livsmedelsproducerande djur: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse

som i förordning (EG) nr 767/2009,

mellanhantering: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EU) nr 142/2011,

offentlig kontroll: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 882/2004,

primärproducent: den som bedriver primärproduktion av foder,

primärproduktion av foder: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse

som begreppet anläggning i förordning (EG) nr 183/2005,

risk:

begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning (EG) nr

178/2002

,

sällskapsdjur: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 1069/2009,

tuggben: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning

(EU) nr 142/2011,

utsläppande på marknaden (av foder): begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i förordning (EG) nr 178/2002, samt

utsläppande på marknaden (av animaliska biprodukter och därav framställda

produkter): begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning

(EG) 1069/2009 för animaliska biprodukter och därav framställda produkter.

(SJVFS 2011:48)

Laboratorier och analysmetoder

4 § Ansökan för att utses till officiellt laboratorium avseende analys av prover tagna i

den offentliga kontrollen i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 882/2004

skickas till Jordbruksverket.

(SJVFS 2010:83)

5 § Prov tagna vid offentlig kontroll ska skickas till av Jordbruksverket utsett offici-

ellt laboratorium.

6 § har upphävts genom (SJVFS 2010:83).

SJVFS 2011:48

6

Tröskel- och gränsvärden

7 § Vid offentlig kontroll ska följande tröskel- och gränsvärden tillämpas

a. högsta eller lägsta innehåll av fodertillsatser som framgår av EU-rättsliga

direktiv och förordningar avseende godkända fodertillsatser30,

b. godtagbara avvikelser från deklarerat näringsinnehåll som framgår av

bilaga IV i förordning (EG) nr 767/2009,

c. åtgärdströsklar och gränsvärden för främmande ämnen som framgår av

förordning (EU) nr 574/2011,

e. de tröskelvärden som framgår av förordning (EG) nr 1829/2003 och

förordning (EG) nr 1830/2003 när det gäller krav på märkning och spårbarhet

av genetiskt modifierade foder och

f. gränsvärden enligt förordning (EU) nr 142/2011.

(SJVFS 2011:48)

2 KAP. OFFENTLIG KONTROLL SOM UTFÖRS AV JORDBRUKSVER-

KET

A. Kontroll av foder- och ABP-anläggningar

Den offentliga kontrollens utformning

1 § Offentlig kontroll genomförs av Jordbruksverket enligt en av verket årligen upp-

rättad kontrollplan för offentlig kontroll av foder samt animaliska biprodukter och

därav framställda produkter.

Extra offentlig kontroll kan genomföras som uppföljning eller vid misstanke om

bristande efterlevnad av de grundläggande bestämmelserna om foder och animaliska

biprodukter samt därav framställda produkter enligt 1 kap. 2 §.

(SJVFS 2011:48)

Allmänna råd

Länsstyrelsens medverkan vid offentlig kontroll som utförs av Jordbruksverket

Vid offentlig kontroll av anläggningar som utförs av Jordbruksverket enligt 2 kap.

1 § kan även länsstyrelsen medverka för att bevaka smittskyddet inom länet.

(SJVFS 2010:83)

2 § har upphävts genom (SJVFS 2010:83).

3 § Antalet offentliga kontroller enligt 2 kap. 1 § fastställs enligt risk- och

erfarenhetsklassificeringen i bilagorna 1-4.

Som grund för planering av kontrollen nästkommande kontrollår ligger risk- och

erfarenhetsklassificering och resultat från tidigare utförd offentlig kontroll.

(SJVFS 2011:48)

4 § har upphävts genom (SJVFS 2010:83).

30 Ett register över godkända fodertillsatser enligt förordning (EG) nr 1831/2003 återfinns på

kommissionens hemsida:

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-

03.pdf

SJVFS 2011:48

7

5 § Den som utför offentlig kontroll får utöver den planerade provtagningen ta prover

för analys om det finns misstanke om att lagstiftningen enligt 1 kap. 2 § inte

efterlevs.

(SJVFS 2010:83)

6 § Genomförd offentlig kontroll dokumenteras i särskilt upprättat protokoll som

skickas till företagaren så snart som möjligt efter kontrollbesök.

7 § Om anmärkningar lämnats vid offentlig kontroll av en anläggning ska

företagaren lämna in en skriftlig åtgärds- och tidsplan till Jordbruksverket. Åtgärds-

och tidsplanen ska vara Jordbruksverket tillhanda senast en månad efter det att

företagaren erhållit kontrolldokumentation om inte kortare tidsangivelse har lämnats.

Jordbruksverket får enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

vidta åtgärder enligt 21, 23-27 §§ samma lag.

(SJVFS 2010:83)

Avgifter och kostnader

8 § Företagare ska betala en årlig avgift för offentlig kontroll av de anläggningar som

de ansvarar för omfattande timkostnaden för planerad kontroll samt planerade

resekostnader enligt beräkningsmodellen i bilaga 5. Därutöver tillkommer eventuella

analyskostnader.

(SJVFS 2010:83)

9 § Jordbruksverkets timavgift för offentlig och extra offentlig kontroll uppgår till

700 kr per timme.

(SJVFS 2010:83)

10 § Jordbruksverkets resekostnader för offentlig och extra offentlig kontroll uppgår

till 2 300 kr per kontrolltillfälle.

(SJVFS 2010:83)

11 § har upphävts genom (SJVFS 2010:83).

12 § Företagare ska vid extra offentlig kontroll enligt 2 kap. 1 § betala en avgift som

motsvarar de kostnader som uppstår genom kontrollen. Timkostnader erläggs enligt 2

kap. 9 § och resekostnader enligt 2 kap. 10 §. Därutöver tillkommer eventuella

analyskostnader.

(SJVFS 2010:83)

B. Avgifter för kontroll vid import av icke-animaliskt foder

13 § Offentlig kontroll av import av visst foder av icke-animaliskt ursprung regleras i

förordning (EG) nr 669/2009.

(SJVFS 2010:83)

14 § De företagare som är ansvariga för sändningarna eller deras företrädare ska för

varje sändning som genomgår kontroll enligt förordning (EG) nr 669/2009 inklusive

eventuell provtagning betala avgift enligt ett särskilt beslut av Jordbruksverket.

(SJVFS 2010:83)

15 § Om en sändning som anmälts enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 669/2009

inte anländer till den berörda gränskontrollstationen och om kontrollen inte

avanmälts minst en arbetsdag före sändningens fysiska ankomst och om detta orsakat

SJVFS 2011:48

8

den berörda myndigheten kostnader, ska den företagare som ansvarar för sändningen

eller dess företrädare ersätta myndigheten med 175 kr per påbörjad kvarts timme.

(SJVFS 2010:83)

3 KAP. OFFENTLIG KONTROLL SOM UTFÖRS AV ANDRA MYNDIG-

HETER ÄN JORDBRUKSVERKET

Länsstyrelserna och kommunerna

1 § Länsstyrelserna och kommunerna ansvarar för kontrollen av foder samt

animaliska biprodukter och därav framställda produkter i den omfattning som anges i

förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter.

Utöver denna kontroll ansvarar länsstyrelserna för kontrollen enligt förordning

(EG) nr 1069/2009 avseende insamling, omlastning och transport av sådana ani-

maliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är matavfall.

(SJVFS 2011:48)

Allmänna råd

Länsstyrelsens kontroll inom primärproduktionen

Varje år bör minst en procent av primärproducenternas foderanläggningar

kontrolleras med utgångspunkt i utförd riskanalys. Som grund för riskanalys och

urval av anläggningstyper kan kontrollmyndigheten använda Statens jordbruksverks,

Livsmedelsverkets och Statens Veterinärmedicinska Anstalts (SVA) modell för

riskklassificering samt utarbetad vägledning 31 ,32 .

(SJVFS 2011:48)

2 § Länsstyrelserna och kommunerna ska varje år fastställa en plan för det

kommande verksamhetsårets offentliga kontroll enligt 3 kap. 1 §. Planen ska omfatta

kontrollens omfattning inklusive planerad provtagning.

(SJVFS 2010:83)

3 § har upphävts genom (SJVFS 2010:83).

4 § För offentlig kontroll enligt 3 kap. 1 § andra stycket ska länsstyrelsen ta ut en

avgift av företagaren motsvarande de faktiska kostnaderna (tim-, rese- och

analyskostnader).

(SJVFS 2011:48)

Livsmedelsverket

5 § Livsmedelsverkets ansvar för kontroll av animaliska biprodukter och därav

framställda produkter regleras i 13 § förordningen (2006:814) om foder och

animaliska biprodukter.

(SJVFS 2011:48)

Rapportering av utförd offentlig kontroll

31 Modell för riskklassificering av livsmedels- och foderföretagare i primärproduktionen

(Jordbruksverk, Livsmedelsverket och SVA)

32 Vägledning: Riskklassificering av livsmedelsföretag och foderföretag inom primärproduktionen

(Jordbruksverk, Livsmedelsverket och SVA)

SJVFS 2011:48

9

6 § Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna ska senast den sista februari

efter utgången av varje kalenderår till Jordbruksverket lämna in en rapport om den

genomförda offentliga kontrollen av foder samt animaliska biprodukter och därav

framställda produkter. Om det i förordning eller beslut av regeringen finns annan

bestämmelse om rapportering av resultat av offentlig kontroll av foder samt

animaliska biprodukter och därav framställda produkter ska de bestämmelserna gälla

istället.

(SJVFS 2010:83)

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

7 § Om Jordbruksverket överlämnar kontrolluppgifter till SVA enligt 11 §

förordningen (2006:814) får SVA ta ut en avgift av företagaren motsvarande de

faktiska kostnaderna (tim-, rese- och analyskostnader).

(SJVFS 2010:83)

4 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från bestäm-

melserna i dessa föreskrifter.

2 § En kontrollmyndighet som misstänker att foder inte är säkert ska utöver att vidta

åtgärder omedelbart anmäla detta till Jordbruksverket.

(SJVFS 2010:83)

---------------

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2007. De allmänna råden gäller fr.o.m.

samma tidpunkt33.

---------------

Denna författning träder i kraft den 1 januari 200834.

---------------

Denna författning35 träder i kraft den 20 december 2010.

---------------

Denna författning36 träder i kraft den 22 december 2011. De allmänna råden

gäller fr.o.m. samma tidpunkt.

HARALD SVENSSON

Sofie Gredegård

(Enheten för foder och hälsa)

33 SJVFS 2007:21

34 SJVFS 2007:88

35 SJVFS 2010:83

36 SJVFS 2011:48

SJVFS 2011:48

10

Bilaga 1

RISKKLASSIFICERING

AV

ANLÄGGNINGAR

ANDRA

ÄN

I

PRIMÄRPRODUKTIONEN

Registrerade och godkända foderanläggningar som anges i art. 5.2 i förordning (EG)

nr 183/200537 samt ABP-anläggningar riskklassificeras beroende på anläggningens

verksamhet i skalan 1 – 10, där 1 är högsta riskklass, i enlighet med tabell 1.1 och

1.2. Anläggningar som inte är angivna i tabellerna 1.1 och 1.2 har riskklassen 7.

Om anläggningen omfattas av flera verksamheter med olika riskklasser erhåller

anläggningen den högsta av dessa riskklasser.

Beslut om ändring av riskklassificering kan ske löpande pga. ändrade förutsättningar

eller efter utförd offentlig kontroll och i normalfallet en gång per år.

Tabell 1.1 Riskklassificering av anläggningar som hanterar följande foder

Anläggningar för nedanstående verksamhet

Riskklass

P = Produktion inkl. legotillverkning

U = Införsel och utsläppande på marknaden

B = Butikförsäljning och lagerhållning

T = Transport

P

U

B

T

FODERRÅVAROR

Foderråvaror som hanteras fysiskt

Vegetabiliska riskråvaror enligt bilaga 4 i SJVFS 2006:81

5

6

7

-

Animaliska biprodukter och framställda produkter enligt

förordning (EG) nr 1069/2009

6

7

8

-

- till livsmedelsproducerande djur

5

6

7

-

- till övriga djurslag

6

7

8

-

Foderråvaror i form av icke värmebehandlad spannmål till

fjäderfäbesättningar

-

5

6

-

Övriga vegetabiliska foderråvaror

8

9

10

-

Enbart ompaketering av foderråvaror

9

-

-

-

Transport av paketerade foderråvaror (inkl. storsäck)

-

-

-

10

Transport av riskråvaror i bulk enligt bilaga 4 i SJVFS

2006:81

-

-

-

8

37 EUT L 35, 8.2.2005, s.1, (Celex 32005R0183).

SJVFS 2011:48

11

Anläggningar för nedanstående verksamhet

Riskklass

P = Produktion inkl. legotillverkning

U = Införsel och utsläppande på marknaden

B = Butikförsäljning och lagerhållning

T = Transport

P

U

B

T

Transport av övriga foderråvaror i bulk

-

-

-

9

Foderråvaror i de fall dessa inte hanteras fysiskt

10

10

-

-

FODERTILLSATSER OCH FÖRBLANDNINGAR

Fodertillsatser som omfattas av förordning (EG) nr

1831/2003 i de fall de hanteras fysiskt

Koccidiostatika och histomonostatika

3

4

5

6

Näringstillsatser

4

5

6

-

Zootekniska tillsatser

3

4

5

-

Antioxidanter med en fastställd högsta tillåtna halt

4

5

6

-

Karotenoider och xantophyller

4

5

6

-

Övriga fodertillsatser

5

6

7

-

Transport av paketerade fodertillsatser exkl. koccidiostatika

och histomonostatika (inkl. storsäckar)

-

-

-

9

Fodertillsatser i de fall dessa inte hanteras fysiskt

10

10

-

-

Förblandningar som hanteras fysiskt

Förblandningar som omfattas av förordning (EG) nr

1831/2003 och som innehåller

- Koccidiostatika och histomonostatika

3

4

5

6

- A- och D-vitaminer

4

5

6

-

- Cu och Se

4

5

6

-

- Övriga fodertillsatser

5

6

7

-

Förblandningar innehållande läkemedel.

3

4

5

6

Transport av paketerade förblandningar (inkl. storsäckar)

exkl. förblandningar innehållande läkemedel,

koccidiostatika eller histomonostatika

-

-

-

8

Bulktransport av förblandningar exkl. förblandningar

innehållande läkemedel, koccidiostatika eller

-

-

-

7

SJVFS 2011:48

12

Anläggningar för nedanstående verksamhet

Riskklass

P = Produktion inkl. legotillverkning

U = Införsel och utsläppande på marknaden

B = Butikförsäljning och lagerhållning

T = Transport

P

U

B

T

histomonostatika

Förblandningar i de fall dessa inte hanteras fysiskt

10

10

-

-

FODERBLANDNINGAR

Foderblandningar som hanteras fysiskt

Foderblandningar som innehåller följande fodertillsatser:

- Koccidiostatika och histomonostatika

3

4

5

6

- Övriga fodertillsatser

5

6

7

-

Foderblandningar som innehåller läkemedel.

3

4

5

6

Blandartjänst

7

-

-

-

Foderblandningar innehåller animaliska biprodukter

avsedda för sällskapsdjur:38

- Färskt sällskapsdjursfoder39

4

5

6

-

- Bearbetat sällskapsdjursfoder40

5

6

7

-

- Helkonserverat sällskapsdjursfoder

5

6

7

-

Foderblandningar vars enda animaliska råvara består av

framställda produkter avsedda för sällskapsdjur41

6

7

8

-

Foderblandningar som innehåller animaliska biprodukter till

djur enligt artikel 18 i förordning (EG) nr 1069/2009

6

7

-

-

Foderblandningar innehåller animaliskt protein enligt bilaga

IV förordning (EG) nr 999/2001 avsedda för

livsmedelsproducerande djur

5

6

7

-

Foder som blandas samman till sällskapsdjursfoder inom

detaljhandeln

-

-

10

-

Övriga foderblandningar

8

9

10

-

38 Tillverkning av foderblandningar från bl.a. färska animaliska produkter

39 T.ex. frysta malda foderblandningar ”köttkorvar”

40 T.ex. tuggben och andra torkade produkter

41 T.ex. levergodis

SJVFS 2011:48

13

Anläggningar för nedanstående verksamhet

Riskklass

P = Produktion inkl. legotillverkning

U = Införsel och utsläppande på marknaden

B = Butikförsäljning och lagerhållning

T = Transport

P

U

B

T

Enbart ompaketering av foderblandningar

9

-

-

-

Transport av paketerade foderblandningar (inkl. stor-säckar)

exkl. foderblandningar innehållande läkemedel,

koccidiostatika eller histomonostatika

-

-

-

10

Bulktransport av foderblandningar exkl. foderblandningar

innehållande läkemedel, koccidiostatika eller his-

tomonostatika

-

-

-

9

Foderblandningar i de fall dessa inte hanteras fysiskt

10

10

-

-

(SJVFS 2011:48)

Tabell 1.2 Riskklassificering av ABP-anläggningar som inte hanterar foder

Anläggningar för nedanstående verksamheter

Riskklass

Biogasanläggningar

- rötar naturgödsel från egen gård eller flera gårdar ihop med t.ex.

mjölk, mag- och tarminnehåll, f.d. livsmedel där rötresten anser

vara obehandlad

8

- endast rötning av matavfall kategori 3-material

8

- rötar animaliska biprodukter och därav framställda produkter

med hygienisering

7

- rötar animaliska biprodukter och därav framställda produkter

utan hygienisering

6

Komposteringsanläggningar

7

Anläggning för lagring av framställda produkter

- lagrar kategori 3-material och naturgödsel

7

- lagrar kategori 1

5

- lagrar kategori 2 material annat än naturgödsel eller lagrar både

kategori 2 och 3 material tillsammans

4

SJVFS 2011:48

14

Mellanhantering och lagring av animaliska biprodukter

- hanterar och lagrar kategori 3-material och naturgödsel

7

- hanterar och lagrar kategori 1- och 2-material utom naturgödsel

1

Bearbetningsanläggningar

- bearbetning av kategori 3-material

7

- bearbetning av kategori 1- och 2-material

1

Förbränningsanläggning avsedd för kremering

(kremeringsanläggning)

- kremering av sällskapsdjur

8

- kremering av övriga djurslag

7

Övriga förbränningsanläggningar

- förbränning av kategori 3-material

9

- förbränning av kategori 1- och 2 material

5

Anläggning för framtagande av framställda produkter behandlade

enligt bilaga XI och XII i förordning (EU) nr 142/2011

- konservatorverksamhet som enbart hanterar material från

Sverige och ≤ 40 djur/år

8

- övriga konservatorverksamheter

6

- anläggning som blandar organiska gödningsmedel

6

(SJVFS 2011:48)

SJVFS 2011:48

15

Bilaga 2

ERFARENHETSKLASSIFICERING AV ANLÄGGNINGAR

Grundklassificering

Nya anläggningar erhåller erfarenhetsklass C (normalklassificering).

Klassificering efter utförd offentlig kontroll

Med utgångspunkt från genomförd offentlig kontroll klassificeras anläggningar

enligt en erfarenhetsklassificering A – D:

- A: Anläggningar som är tredjepartskontrollerade via ett certifieringsorgan och

följer nationella eller gemenskapens riktlinjer för god praxis.

- B: Anläggningar som är tredjepartskontrollerade via ett certifieringsorgan eller

följer nationella eller gemenskapens riktlinjer för god praxis.

- C: Normalklassificering.

- D: Anläggningar som inte nått upp till normalklassificeringen.

Beslut om justering av erfarenhetsklassificering kan ske löpande pga. ändrade

förutsättningar eller efter utförd offentlig kontroll och i normalfallet en gång per år.

Beroende på typ, förekomst och allvarlighetsgrad i anmärkningarna flyttas

anläggningens klassificering 1 – 3 steg i skalan dvs. anläggningen erhåller klasserna

B - D.

(SJVFS 2010:83)

SJVFS 2011:48

16

Bilaga 3

RISK- OCH ERFARENHETSMATRIS

Grundantalet offentliga kontroller per år fastställs genom matris enligt tabell 3. Det

totala antalet offentliga kontroller per år fastställs genom att beakta volymfaktorn i

bilaga 4.

Lägsta antalet kontroller som kan erhållas är en (1) kontroll vart 10:e år.

Tabell 3 Grundantalet offentliga kontroller per år beroende på risk- och erfarenhets-

klassificering av anläggningarna.

Riskklass

Erfarenhetsklass

A

B

C

D

1

*

*

*

*

2

2/1

3/1

4/1

5/1

3

1/1

2/1

3/1

4/1

4

1/2

1/1

2/1

3/1

5

1/3

1/2

1/1

2/1

6

1/4

1/3

1/2

1/1

7

1/5

1/4

1/3

1/2

8

1/6

1/5

1/4

1/3

9

1/7

1/6

1/5

1/4

10

1/8

1/7

1/6

1/5

* Enligt särskilt beslut

(SJVFS 2010:83)

SJVFS 2011:48

17

Bilaga 4

BERÄKNING AV DET TOTALA ANTALET OFFENTLIGA KONTROLLER

PÅ FODERANLÄGGNINGAR

Det totala antalet offentliga kontroller på foderanläggningar fastställs genom att

multiplicera grundtalet offentliga kontroller i tabell 3, bilaga 3 med volymfaktorn (V)

i tabellerna 4 eller 5.

Anläggningar som enbart för in färdigförpackat foder till sällskapsdjur får

volymfaktorn (V) 1.

På foderanläggningar med flera verksamheter kan flera volymfaktorer bli gällande,

då används den högsta volymfaktorn vid beräkning.

(SJVFS 2010:83)

Tabell 4. Volymfaktor för beräkning av totala antalet offentliga kontroller per år för

foderanläggningar som hanterar råvaror, fodertillsatser och förblandningar

Faktor (V)

Volym (ton/år) *

Råvaror

Fodertillsatser

och

förblandningar

Våta/blöta**

Torra

0,25

10 000

20 000

10 000

0,50

10 001 – 20 000

20 001 – 40 000

10 001 – 20 000

0,75

20 001 – 30 000

40 001 – 60 000

20 001 – 30 000

1

30 001 – 40 000

60 001 – 80 000

30 001 – 40 000

2

> 40 000

> 80 000

> 40 000

* Införsel, tillverkning, försäljning. ** Drav, drank, etc.

Tabell 5. Volymfaktor för beräkning av totala antalet offentliga kontroller per år för

foderanläggningar som hanterar foderblandningar

Faktor (V)

Volym (ton/år) *

Foderblandningar

Livsmedelsproducerande djur

Sällskapsdjur och pälsdjur

0,25

1000

50

0,50

1 001 – 5 000

51 – 100

0,75

5 001 – 10 000

101 – 500

1

10 001 – 50 000

501 – 1 000

2

50 001 – 100 000

1 001 – 10 000

3

> 100 000

> 10 000

* Införsel, tillverkning, försäljning.

(SJVFS 2010:83)

SJVFS 2011:48

18

Bilaga 5

BERÄKNING AV DEN ÅRLIGA AVGIFTEN VID OFFENTLIG

KONTROLL

Årlig avgift = timkostnader + resekostnader + analyskostnader

Antal offentliga kontroller (K)

K = G

V

G. Grundtalet offentliga kontroller per år fastställs enligt matrisen i bilaga 3, tabell 3.

V. Volymfaktorn enligt bilaga 4, tabellerna 4 och 5. På foderanläggningar med flera

verksamheter kan flera volymfaktorer bli gällande, då används den högsta

volymfaktorn vid beräkning.

Lägsta antalet kontroller som kan erhållas är en (1) kontroll vart 10:e år.

Planerad tidsåtgång (H

tot

)

H. Antalet timmar inkl. för- och efterarbete för utförd kontroll fastställs för varje

enskilt objekt av Jordbruksverket.

Den planerade tiden för kontrollen av den enskilda anläggningen per år:

H

tot

= H

K

Total timkostnad (T

tot

)

T. Timkostnad enligt 2 kap. 9 §.

Den totala timkostnaden för den enskilda anläggningen per år T

tot

= T

H

tot

Total resekostnad (R

tot

)

R. Resekostnad enligt 2 kap. 10 §.

Den totala kostnaden för resor per år R

tot

= R

K

Analyskostnad

A. Analyskostnaden fastställs årligen utifrån av Jordbruksverket fastställd

kontrollplan för varje enskild anläggning.

Årlig avgift

Kostnaden för offentliga kontroller enligt 2 kap. 1 § per år = T

tot

+ R

tot

+ A

Erläggande av avgifter och kostnader

Avgiften för den offentliga kontrollen för det kommande verksamhetsåret meddelas i

enskilda beslut senast i december månad året innan. I beslutet anges

analyskostnaderna som ett beräknat preliminärt värde utifrån upprättad plan.

Kostnaderna för den planerade offentliga kontrollen exkl. analyskostnader erläggs

senast den 31 januari för aktuellt verksamhetsår medan de faktiska analyskostna-

derna erläggs i samband med att analyserna genomförs.

(SJVFS 2010:83)