SJVFS 2012:24

Statens jordbruksverks föreskrifter om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2012:24

Statens jordbruksverks föreskrifter om

anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen;

Saknr K4

Utkom från trycket

den 1 oktober 2012

beslutade den 27 september 2012.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 a och 9 §§ förordningen

(2006:815) om provtagning på djur, m.m., följande.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om skyldighet för veterinärer och

personer ansvariga för ett laboratorium att anmäla misstänkta, konstaterade eller

konfirmerade fall av smittsamma djursjukdomar och smittämnen samt bestämmelser

om hur anmälan ska göras.

Grundläggande bestämmelser

2 § Grundläggande bestämmelser om anmälningspliktiga djursjukdomar och

smittämnen finns i epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen (1999:658).

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter avses med

anläggning: varje form av verksamhet, byggnad, mark- eller vattenområde där

djur hålls, förvaras eller hanteras, permanent eller tillfällig,

besättning: en grupp djur som, av en eller flera djurhållare, hålls på ett sådant

sätt att de smittskyddsmässigt räknas som en enhet,

djursjukdom: infektion hos djur med smittämne som kan ge upphov till

sjukdomar hos djur eller människor,

EHEC:

enterohemorragisk Escherichia coli,

ESBL

CARBA

: resistens hos Enterobacteriacae orsakad av överförbara

betalaktamaser som kan bryta ner karbapenemer,

indexfall: det fall av en anmälningspliktig djursjukdom eller ett

anmälningspliktigt smittämne som först konstateras under en sammanhängande

smittperiod hos en art i en besättning, i en anläggning, hos bin i ett bisamhälle, hos

vilt i en kommun, hos vild fisk, vilda blötdjur eller vilda kräftdjur i ett vattenområde

eller hos sällskapsdjur i samma hushåll,

konfirmerad: en djursjukdom eller ett smittämne som verifierats efter analys

hos Statens veterinärmediciniska anstalt (SVA),

MRSA: meticillinresistent Staphylococcus aureus,

MRSP:

meticillinresistent Staphylococcus pseudintermedius, samt

VTEC: verotoxinbildande Escherichia coli.

SJVFS 2012:24

2

Vad ska anmälas?

4 § Anmälningsplikt gäller för indexfall av de djursjukdomar och smittämnen som

anges i bilagan till dessa föreskrifter och för indexfall av andra smittsamma eller

misstänkt smittsamma djursjukdomar som normalt inte förekommer i landet även om

de inte återfinns i bilagan till dessa föreskrifter.

Anmälningsplikt gäller även när indexfall påträffas i karantäner eller i samband

med införsel.

5 § Anmälningsplikt enligt 4 § gäller när en djursjukdom eller ett smittämne har

konstaterats genom

1. obduktion eller histologisk undersökning av annat undersökningsmaterial

än livsmedel,

2. påvisat smittämne i prov med koppling till djur från annat

undersökningsmaterial än livsmedel om inget annat anges i dessa

föreskrifter,

3. påvisande av smittämne och förekomst av patologanatomiska/kliniska

förändringar för de smittämnen som markeras med * i bilagan till dessa

föreskrifter,

4. påvisande av antikroppar (enkelprov) mot smittämne som omfattas av

epizootilagen,

5. signifikant ökad antikroppsnivå (titerstegring vid parprov) eller

konfirmering på annat sätt av smittämne som inte omfattas av

epizootilagen, eller

6. påvisande av antikroppar (enkelprov) mot de smittämnen som markeras

med * * i bilagan till dessa föreskrifter.

Vem ska anmäla?

6 § Epizootiska och zoonotiska djursjukdomar ska anmälas enligt bestämmelserna i

3 a § epizootilagen (1999:657) och 3 § zoonoslagen (1999:658). Indexfall av andra

djursjukdomar eller smittämnen ska anmälas av den veterinär som misstänker,

konstaterar eller konfirmerar en anmälningspliktig djursjukdom eller ett

anmälningspliktigt smittämne.

Om någon annan än en veterinär har misstänkt, konstaterat eller konfirmerat

djursjukdomen eller smittämnet ska anmälan göras av den som är ansvarig för

laboratoriet.

7 § Om prover skickas för analys till ett laboratorium utanför Sverige ska anmälan

göras av den veterinär som är ansvarig för provtagningen.

När ska anmälan ske?

Vid misstanke om djursjukdom eller smittämne

8 § Anmälan av misstanke av en epizootisk eller zoonotisk djursjukdom ska göras

enligt bestämmelserna i 3 § epizootilagen (1999:657) och 3 § zoonoslagen

(1999:658). Anmälan av misstanke om ett indexfall av djursjukdomar och

SJVFS 2012:24

3

smittämnen som normalt inte förekommer i landet ska inom sex timmar från det

misstanken uppstår anmälas per telefon till Jordbruksverket och länsstyrelsen i det

län där indexfallet misstänks. Detta gäller även om djursjukdomen eller smittämnet

inte återfinns i bilagan till dessa föreskrifter.

Klinisk misstanke om ett indexfall av hästinfluensa (typ A), kvarka, virusabort

(centralnervös form) eller virusarterit hos häst ska snarast anmälas till länsstyrelsen i

det län där indexfallet misstänks.

Vid konstaterad djursjukdom eller smittämne

9 § Anmälan av ett konstaterat indexfall av en djursjukdom eller ett smittämne som

omfattas av epizootilagen (1999:657) eller zoonoslagen (1999:658) ska vara

Jordbruksverket och länsstyrelsen tillhanda inom sex timmar från det att

djursjukdomen eller smittämnet har konstaterats.

Detsamma gäller vid konstaterande av ett indexfall av en djursjukdom eller ett

smittämne som normalt inte förekommer i landet även om de inte återfinns i bilagan

till dessa föreskrifter.

Anmälan av övriga anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen ska vara

Jordbruksverket och länsstyrelsen tillhanda inom fem arbetsdagar från den dag

diagnosen konstaterats om inget annat anges i dessa föreskrifter.

Hur ska anmälan göras?

10 § Anmälan av ett indexfall av djursjukdomar och smittämnen enligt 4 § ska göras

på Jordbruksverkets blankett D 30 utom i följande fall då anmälan ska göras enligt

nedan:

1. indexfall av djursjukdom eller smittämne hos fisk, blötdjur eller kräftdjur, då

anmälan ska göras på Jordbruksverkets blankett D 41,

2. salmonella som konstaterats enligt 5 § punkt 4 och 5,

3. salmonella som isolerats från halsskinn från fjäderfä,

4. salmonella som enbart isolerats från lymfknuta från gris eller nöt utan klinisk

misstanke om, eller sektionsfynd tydande på, salmonellainfektion.

I samtliga fall av salmonella enligt punkterna 2-4 ovan ska anmälan göras på

Jordbruksverkets blankett D 245. Även indexfall av salmonella i prov som inte

inkluderas i punkterna 2-4 (t.ex. svabbprov från slaktkroppar, träckprov i besättning,

obduktionsprov, foderprov etc.) ska anmälas på Jordbruksverkets blankett D 245.

Vid anmälan ska koden i bilagan för djursjukdomen eller smittämnet anges.

11 § Anmälan av en klinisk misstanke om ett indexfall enligt 8 § andra stycket ska

göras på Jordbruksverkets blankett D 65 och skickas till länsstyrelsen.

Anmälan

av

ESBL CARBA ,

MRSA,

MRSP,

andra

meticillinresistenta

koagulaspositiva stafylokocker eller VTEC

12 § När ESBLCARBA,

MRSA, MRSP, andra meticillinresistenta koagulaspositiva

stafylokocker än Staphylococcus aureus och S. pseudintermedius eller VTEC

SJVFS 2012:24

4

konstateras hos livsmedelsproducerande djur utom häst gäller anmälningsplikten

endast indexfall.

För andra djur än livsmedelsproducerande djur och häst gäller

anmälningsplikten för varje konstaterat fall.

När ESBLCARBA,

MRSA, MRSP, andra meticillinresistenta koagulaspositiva

stafylokocker än Staphylococcus aureus och S. pseudintermedius konstateras ska

anmälan

snarast göras per telefon till Jordbruksverket och länsstyrelsen. Dessutom

ska anmälan ske enligt 6 eller 7 §§ samt 9 § tredje stycket och 10 §.

13 § Konfirmerade fall av ESBLCARBA, MRSA, MRSP, andra meticillinresistenta

koagulaspositiva stafylokocker eller VTEC ska snarast anmälas per telefon till

Jordbruksverket och länsstyrelsen. Dessutom ska anmälan ske enligt 6 §, 9 § tredje

stycket samt 10 §.

14 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i 9 § tredje stycket och 10 § första stycket.

-----------

Denna författning träder i kraft den 1 november 2012 då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2002:16) om anmälningspliktiga djursjukdomar ska upphöra att

gälla.

BIRGITTA EK

Suha Mohammad

(Enheten för internationella frågor och beredskap)

SJVFS 2012:24

Bilaga

5

Förteckning över anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen samt

koder för anmälan

* = Anmälningsplikten gäller vid påvisande av smittämnet och förekomsten av

patologanatomiska/kliniska förändringar.

** = Anmälningsplikten gäller vid påvisande av antikroppar i ett enkelprov.

Kod1

Sjukdomar hos flera djurslag

Smittämne

1 00 001

mul- och klövsjuka (MK)

aphtovirus (FMD-virus)

1 00 002

vesikulär stomatit (VS)

VS-virus

1 00 003

Rift Valley fever

RVF-virus

1 00 004

blåtunga (bluetongue)

blåtungevirus

1 00 005

mjältbrand (anthrax)

Bacillus anthracis

1 00 006

Aujeszkys sjukdom (AD)

AD-virus

1 00 007

rabies

lyssavirus

1 00 008

paratuberkulos

Mycobacterium avium

subsp. paratuberculosis

1 00 009

brucellos hos livsmedelsproducerande

djur

Brucella abortus

1 00 010

brucellos hos livsmedelsproducerande

djur

B. melitensis

1 00 011

brucellos hos livsmedelsproducerande

djur

B. ovis

1 00 012

brucellos hos livsmedelsproducerande

djur

B. suis

1 00 013

transmissibla spongiforma

encephalopatier (TSE) andra än BSE

hos nöt (1 01 050), scrapie (1 02 065)

och atypisk scrapie (1 02 066) hos får

prion (PrPSc)

1 00 014

tuberkulos av bovin typ

Mycobacterium bovis

1 00 015

tuberkulos av human typ

M. tuberculosis

3 00 016

tuberkulos av andra typer än bovin- och

human typ (1 00 014), (1 00 015)

M. tuberculosis komplexet

1 00 017

boskapspest

rinderpestvirus

** 2 00 018

salmonellainfektion utom S. Gallinarum

(2 05 110), S. Pullorum (2 05 111) och

S. enterica subspecies diarizonae

serovar 61:(k):1,5(7) (2 00 019)

Salmonella enterica

1 Första siffran:

1 = Sjukdomar som omfattas av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:102) om

epizootiska sjukdomar m.m.,

2 = Sjukdomar som omfattas av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:101) om

zoonotiska sjukdomar,

3 = Sjukdomar, utöver 1, som Jordbruksverket ska rapportera internationellt samt

4 = Övriga sjukdomar.

Andra och tredje siffran: Sjukdomsgrupp.

Fjärde, femte och sjätte siffran: Sjukdom

SJVFS 2012:24

6

** 2 00 019

salmonellainfektion med S. enterica

subsp. diarizonae serovar 61:(k):1,5(7)

S. enterica subsp.

diarizonae serovar

61:(k):1,5(7)

** 3 00 020

West Nile fever hos andra djurslag än

häst (1 03 020)

West Nile-virus

** 3 00 021

Eastern equine encephalomyelitis

(EEE) hos andra djurslag än häst (1 03

021)

EEE-virus

** 3 00 022

Japanese encephalitis (JE) hos andra

djurslag än häst (1 03 0122)

JE-virus

3 00 023

Echinococcos/alveolär echinococcos

Echinococcus

multilocularis

3 00 024

Echinococcos/hydatidos

E. granulosus

3 00 025

Echinococcos/cystisk echinococcos

orsakad av andra arter än Echinococcus

multilocularis, (3 00 023) och E.

granulosus (3 00 024)

Echinococcus spp.

** 3 00 026

leptospiros

Leptospira spp.

3 00 027

Q-feber

Coxiella burnetii

3 00 028

trichinellos

Trichinella spp.

3 00 029

tularemi

Francisella tularensis

3 00 030

epizootic haemorrhagic disease

EHD-virus

3 00 031

Crimean Congo haemorrhagic fever

CCHF-virus

3 00 032

Heartwater

Ehrlichia ruminantium

3 00 033

New world screwworm

Cochliomyia hominivorax

3 00 034

Old world screwworm

Chrysomya bezziana

3 00 035

surra

Trypanosoma evansi

3 01 036

bovin virusdiarré

BVD-virus

*

4 00 037

listerios

Listeria monocytogenes

4 00 038

frasbrand (blackleg)

Clostridium chauveoi

4 00 039

botulism

C. botulinum

** 4 00 009

brucellos hos icke

livsmedelsproducerande djur

Brucella abortus

** 4 00 010

brucellos hos icke

livsmedelsproducerande djur

B. melitensis

** 4 00 011

brucellos hos icke

livsmedelsproducerande djur

B. ovis

** 4 00 012

brucellos hos icke

livsmedelsproducerande djur

B. suis

** 4 00 040

brucellos hos icke

livsmedelsproducerande djur

B. canis

4 00 041

verotoxinbildande E.coli med

epidemiologisk koppling mellan djur

och människa, där VTEC-stam påvisats

från djur och människa med EHEC-

infektion.

VTEC (EHEC)

4 00 042

verotoxinbildande E.coli O157:H7 av

klad 8 som inte är epidemiologiskt

kopplade till humanfall

VTEC (EHEC)

SJVFS 2012:24

Bilaga

7

4 00 043

meticillinresistenta Staphylococcus

aureus (MRSA) hos djur

meticillinresistenta

Staphylococcus aureus

4 00 044

meticillinresistenta Staphylococcus

pseudointermedius (MRSP) hos djur

S. pseudointermedius

4 00 045

andra meticillinresistenta

koagulaspositiva stafylokocker än S.

aureus (4 00 043) och S.

pseudointermedius (4 00 044) hos djur

andra meticillinresistenta

koagulapositiva

stafylokocker än S. aureus

och S. pseudointermedius

4 00 046

ESBLCARBA

bakterier tillhörande

familjen

Enterobacteriaceae med

produktion av ESBL CARBA

Sjukdomar hos nötkreatur

1 01 047

elakartad lungsjuka (CBPP)

Mycoplasma mycoides

subsp. mycoides, small

colony type (SC)

1 01 048

Lumpy skin disease

LSD-virus

1 01 049

infektion med bovint herpes-virus 1

(IBR/IPV/IBP)

bovint herpesvirus typ 1

1 01 050

bovin spongiform encephalopati (BSE) prion (PrPSc)

3 01 051

anaplasmos

Anaplasma marginale

** 3 01 052

babesios

Babesia major, B. bovis

3 01 053

bovin genital campylobacterios

Campylobacter foetus

subsp. veneralis

3 01 054

enzootisk bovin leukos (EBL)

bovint leukemivirus

3 01 055

hemorrhagisk septikemi

Pasteurella multocida

(vissa serotyper)

3 01 056

theilerios

Theileria spp.

3 01 057

tritrichomonos

Tritrichomonas foetus

3 01 058

trypanosomos

Trypanosoma spp.

(Salivaria)

4 01 059

cysticerkos

Taenia saginata,

Cysticercus bovis

4 01 060

elakartad katarralfeber (MCF)

ovint herpesvirus typ 2

4 01 061

hypodermos

Hypoderma bovis, H.

lineatum

4 01 062

klamydiainfektion

Chlamydophila spp.

Sjukdomar hos får och get

1 02 063

peste des petits ruminants

PPR-virus

1 02 064

får- och getkoppor (sheep pox, goat

pox)

fårkoppvirus,

getkoppvirus

1 02 065

scrapie

prion (PrPSc)

1 02 066

atypisk scrapie

prion (PrPSc)

SJVFS 2012:24

8

** 3 02 067

caprine arthritis/encephalitis

CAE-virus

3 02 068

smittsam juverinflammation

Mycoplasma agalactiae

3 02 069

smittsam pleuropneumoni hos get

M. capricolum subsp.

capripneumoniae

** 3 02 070

enzootisk abort hos får

Chlamydophila abortus

3 02 071

Nairobi sheep disease

NSD-virus

** 3 02 072

maedi/visna

MV-virus

4 02 073

skabb

Psoroptes spp., Sarcoptes

spp.

4 02 074

border disease

BD-virus

4 02 075

fotröta

Dichelobacter nodosus

Sjukdomar hos hästdjur

1 03 020

West Nile fever

West Nile-virus

1 03 021

Eastern equine encephalomyelitis

(EEE)

EEE-virus

1 03 022

Japanese encephalitis (JE)

JE-virus

1 03 076

afrikansk hästpest

AHS-virus

1 03 077

Western equine encephalomyelitis

(WEE)

WEE-virus

1 03 078

Venezuelan equine encephalomyelitis

(VEE)

VEE-virus

1 03 079

övriga virala encephaliter och

encephalomyeliter där särskild kod

saknas

3 03 080

Contagious equine metritis (CEM)

Taylorella equigenitalis

3 03 081

beskällarsjuka (dourine)

Trypanosoma equiperdum

3 03 082

infektiös anemi

EIA-virus

3 03 083

influensa

hästinfluensavirus typ A

3 03 084

ekvin piroplasmos/theilerios

Theileria (Babesia) equi,

3 03 085

ekvin piroplasmos/babesios

Babesia caballi

3 03 086

virusabort (abortform)

ekvint herpesvirus typ 1

(EHV-1)

3 03 087

virusabort (centralnervös form)

ekvint herpesvirus typ 1

(EHV-1)

3 03 088

rots (glanders)

Burkholderia mallei

3 03 089

virusarterit (EVA)

EA-virus

4 03 090

hästkoppor (horse pox)

hästkoppvirus

4 03 091

skabb

Psoroptes spp., Sarcoptes

spp.

4 03 092

kvarka

Streptococcus equi subsp.

equi

*

4 03 093

bornasjuka

bornavirus

SJVFS 2012:24

Bilaga

9

Sjukdomar hos gris

1 04 094

vesikulär svinsjuka (swine vesicular

disease)

SVD-virus

1 04 095

afrikansk svinpest

ASF-virus

1 04 096

klassisk svinpest

CSF-virus

1 04 097

Porcine reproductive and respiratory

syndrome (PRRS)

PRRS-virus

3 04 098

cysticerkos

Taenia solium,

Cysticercus cellulosae

3 04 099

Transmissible gastroenteritis

TGE-virus

3 04 100

Nipah-virus-encephalit

Nipah-virus

4 04 101

nyssjuka (atrofisk rinit)

toxinproducerande

Pasteurella multocida

*

4 04 102

encephalit orsakad av enterovirus

porcint enterovirus

4 04 103

Porcine epidemic diarrhoea

PED-virus

4 04 104

influensa

svininfluensavirus

4 04 105

pandemisk influensa A

influensa A typ (H1N1)

2009

4 04 106

tarmbrand

Clostridium perfringens

typ C

Sjukdomar hos fåglar

1 05 107

newcastlesjuka hos fjäderfä och andra

fåglar i fångenskap

högpatogent

paramyxovirus typ 1

1 05 108

aviär influensa

HPAI-virus

1 05 109

aviär influensa hos fjäderfä och andra

fåglar i fångenskap

LPAI-virus typ H5 och H7

** 2 05 110

hönstyfus

Salmonella Gallinarum

** 2 05 111

pullorumsjuka

Salmonella Pallorum

3 05 112

infektion med lågpatogent

paramyxovirus hos fjäderfä och andra

fåglar i fångenskap

lågpatogent

paramyxovirus-1

3 05 113

duvparamyxovirus hos fåglar som lever

i vilt tillstånd

högpatogent

paramyxovirus-typ 1

(PPMV-1)

3 05 114

infektion med lågpatogent

paramyxovirus hos fåglar som lever i

vilt tillstånd

lågpatogent

paramyxovirus-1

3 05 115

aviär influensa hos fåglar som lever i

vilt tillstånd

LPAI-virus typ H5,H7 och

H9

3 05 116

infektiös laryngotrakeit hos höns

ILT-virus

3 05 117

virushepatit hos anka

ankhepatitvirus

*

3 05 118

gumborosjuka (virulent form)

IBD-virus

3 05 119

mycoplasmainfektion med M.

gallisepticum

Mycoplasma gallisepticum

3 05 120

papegojsjuka (psittacos/ornithos)

Chlamydofila psittaci

SJVFS 2012:24

10

3 05 121

aviär rhinotrakeit (ART)

aviärt metapneumovirus

3 05 122

mycoplasmainfektion med M.

meleagridis

Mycoplasma meleagridis

4 05 123

virusenterit hos anka

ankenteritvirus

4 05 124

poxvirusinfektion hos fjäderfä

poxvirus

4 05 125

Egg drop syndrome

ED-virus

4 05 126

campylobacterförekomst hos

slaktfjäderfä

termofila Campylobacter

spp.

Sjukdomar hos hardjur

3 06 127

myxomatos

myxomavirus

3 06 128

kaningulsot

RVHD-virus

Sjukdomar hos bin

3 07 129

lilla kupskalbaggen

skalbaggar av typen

Aethina tumida

3 07 130

tropilaelapskvalster

Tropilaelaps spp.

3 07 131

amerikansk yngelröta

Paenibacillus larvae

3 07 132

varroasjuka

Varroa destructor

3 07 133

acarapisosis (kvalstersjuka,

trakékvalster)

Acarapis woodi

3 07 134

europeisk yngelröta

Melissococcus plutonius

Sjukdomar hos fisk

1 08 135

viral hemorrhagisk septikemi (VHS)

VHS-virus

1 08 136

Spring viraemia of carp (SVC)

SVC-virus

1 08 137

infektiös hematopoietisk nekros (IHN) IHN-virus

1 08 138

infektiös laxanemi (ILA) (infectious

salmon anaemia) (ISA)

ILA-virus

1 08 139

infektiös pankreasnekros (IPN) utom

serotyp Ab (4 08 152)

IPN-virus utom serotyp

Ab

3 08 140

epizootisk hematopoietisk nekros

(EHN)

EHN-virus

3 08 141

infektion med Gyrodactylus salaris

Gyrodactylus salaris

3 08 142

koiherpesvirus (KHV)

koiherpesvirus

3 08 143

epizootiskt ulcerativt syndrom (EUS)

Aphanomyces invadans

3 08 144

Red sea bream iridoviral disease

(RSIVD)

red sea bream iridovirus

4 08 145

Oncorhynchus masou-virusinfektion

Oncorhynchus masou-

virus

4 08 146

annan rabdovirusinfektion än

hemorrhagisk septikemi

rhabdovirus

SJVFS 2012:24

Bilaga

11

4 08 147

annan herpesvirusinfektion hos laxfisk

än Oncorhynchus masou-virusinfektion

herpesvirus

4 08 148

renibakterios (BKD)

Renibacterium

salmoninarum

4 08 149

proliferativ njurinflammation (PKD)

Tetracapsula

bryosalmonae/renicola

4 08 150

yersinios (ERM)

Yersinia ruckeri

4 08 151

furunkulos (ASS)

Aeromonas salmonicida

subsp. salmonicida

4 08 152

infektiös pankreasnekros (IPN) serotyp

Ab

IPN-virus serotyp Ab

4 08 153

viral erythrocytisk nekros (VEN)

(piscine erythrocytic necrosis) (PEN)

iridovirus

Sjukdomar hos blötdjur

3 09 154

bonamios

Bonamia ostreae

3 09 155

bonamios

B. exitiosa

3 09 156

marteilios

Marteilia refringens

3 09 157

infektion med Xenohaliotis

californiensis

Xenohaliotis californiensis

3 09 158

infektion med abalone-liknande

herpesvirus

abalone herpes-like virus

AbHV

3 09 159

perkinsos

Perkinsus marinus

3 09 160

perkinsos

P. olseni

3 09 161

mikrocytos

Mikrocytos mackini

4 09 162

mikrocytos

Bonamia roughleyi (f.d

Microcytos roughleyi)

4 09 163

haplosporidios

Haplosporidium nelsoni,

H. costalis

4 09 164

iridoviros

iridovirus

Sjukdomar hos kräftdjur

3 10 165

vitprickig kräftdjurssjuka (White spot

disease) (WSD)

white spot syndrome virus

(WSSV)

3 10 166

Yellowhead disease (YHD)

yellowhead virus (YHV)

3 10 167

Taura-syndrom (TS)

Taura syndrome virus

(TSV)

3 10 168

infectious hypodermal och

haematopoiec necrosis (IHHN)

infectious hypodermal and

hematopoietic necrosis

virus (IHHNV)

3 10 169

kräftpest

Aphanomyces astaci

3 10 170

infektiös myonekros

infectious myonecrosis

virus (IMNV)

SJVFS 2012:24

12

3 10 171

White tail disease

Macrobrachium

rosenbergii nodavirus

(MrNV) and Extra small

virus (XSV)

3 10 172

necrotizing hepatopancreatitis

NHP-bakterie (NHPB)

Sjukdomar hos amfibier

3 11 173

infektion med Batrachochytrium

dendrobatidis

Batrachochytrium

dendrobatidis

3 11 174

infektion med ranavirus

ranavirus

Sjukdomar hos hund och katt

** 3 12 175

leishmanios

Leishmania spp.

4 12 176

smittsam leverinflammation (HCC)

CAV-1

4 12 177

dirofilarios

Dirofilaria spp.

4 12 178

valpsjuka

valpsjukevirus

4 12 179

FeLV-infektion hos katt

FeLV

** 4 12 180

immunbristvirusinfektion hos katt

FIV

4 12 181

fransk hjärtmask hos hunddjur

Angiostrongylus vasorum

** 4 12 182

babesios hos hund

Babesia canis

** 4 12 183

babesios hos hund

B. gibsoni

** 4 12 184

monocytär ehrlichios (canine

monocytic ehrlichiosis) hos hund och

katt

Ehrlichia canis

4 12 185

smittsamt venerisk tumör hos hund

CTVT-celler

Övriga djursjukdomar

1 99 186

filovirusinfektion hos primater

filovirus

3 99 187

kamelkopper

kamelkoppvirus

4 99 188

apkoppor

apkoppvirus

4 99 999

Djursjukdomar som normalt inte förekommer i landet och som inte

har annan kod i denna bilaga