SJVFS 2014:34

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:2) om bekämpande av salmonella hos djur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2014: 34

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2004:2) om bekämpande av salmonella

hos djur;

Saknr K 102

Utkom från trycket

den 29 oktober 2014

Omtryck

beslutade den 23 oktober 2014.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 20 §§ zoonosförordningen

(1999:660), i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2004:2) om bekämpande av

salmonella hos djur

dels att i föreskrifterna orden ”primärfall” i olika böjningsformer ska bytas ut mot

”indexfall” i motsvarande form,

dels att 1, 3, 11–12, 16 och 25 §§ ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag denna

författning träder i kraft.

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om åtgärder vid misstanke eller kon-

staterat fall av salmonella hos djur. För sällskapsdjur vilka inte hålls för yrkesmässig

uppfödning är endast 3–8 §§ tillämpliga. För får med Salmonella diarizonae serovar

61:(k):1,5 (7) tillämpas bara 3 §, 6 § första stycket, 7–8 §§ och 29–30 §§, såvida inte

Jordbruksverket i enskilt ärende beslutar om annat.

För salmonella i livsmedel finns bestämmelser i livsmedelslagen (2006:804).

För salmonella i foder finns bestämmelser i Statens jordbruksverks föreskrifter

och allmänna råd (SJVFS 2006:81) om foder.

Bestämmelser om omhändertagande av kroppar från självdöda eller avlivade djur,

gödsel eller andra animaliska biprodukter finns i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för

animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att

användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002

(förordning om animaliska biprodukter) samt i Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra

produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur. (SJVFS

2014:34).

2 § Vad som anges om beslut av Jordbruksverket i 11, 19, 21 och 22 §§, gäller

istället länsstyrelsen eller veterinär vid delegering enligt 3 § zoonosförordningen

(1999:660).

Vad som anges om beslut av Jordbruksverket i 18 § gäller istället länsstyrelsen

vid delegering enligt 3 § zoonosförordningen (1999:660).

SJVFS 2014:34

2

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter betyder

avdelning: del av fjäderfäbesättning som smittskyddsmässigt kan betraktas som

en separat enhet,

besättning: samtliga djur som, av en eller flera djurhållare, hålls på ett sådant sätt

att de smittskyddsmässigt räknas som en enhet,

besättningsprovtagning: en, efter konstaterat eller misstänkt indexfall av salmo-

nella, av veterinär utförd representativ bakteriologisk träckprovtagning i besättningen

avseende förekomst av salmonella,

fjäderfä: fjäderfä avsedda för slakt eller äggproduktion eller avel för sådan

produktion,

miljöprovtagning: av veterinär utförd provtagning i miljön i en besättning i syfte

att utföra bakteriologisk odling avseende salmonella,

indexfall: det fall av en anmälningspliktig djursjukdom eller ett anmäl-

ningspliktigt smittämne som först konstateras under en sammanhängande smittperiod

hos en art i en besättning, i en anläggning, hos bin i ett bisamhälle, hos vilt i en kom-

mun, hos vild fisk, vilda blötdjur eller vilda kräftdjur i ett vattenområde eller hos

sällskapsdjur i samma hushåll.

provtagning: av veterinär utförd provtagning för bakteriologisk undersökning

avseende salmonella,

salmonella: alla subspecies och serovarianter av Salmonella enterica,

specialiserad köttdjursuppfödning: besättning med nötkreatur utan moderdjur och

där djur föds upp enbart för slakt,

spärrförklaring: begränsningar eller andra villkor vad gäller hanteringen av djur

eller produkter av djur och andra varor eller såvitt avser kontakter mellan djur och

människor,

sällskapsdjur: djur som tillhör arter som normalt utfodras och hålls av människor

men inte är livsmedelsproducerande; till sällskapsdjur räknas inte häst-, försöks- och

pälsdjur samt djur för offentlig förevisning,

veterinär: en veterinär utsedd av Jordbruksverket eller länsstyrelsen om en

delegation har skett enligt 3 § zoonosförordningen (1999:660), att utföra uppdrag i

enlighet med dessa föreskrifter. (SJVFS 2014:34).

Inledande åtgärder

4 § Allmänna rutiner om anmälan vid misstänkt eller konstaterad salmonella finns i

3 § zoonoslagen (1999:658).

Den som är ansvarig för det laboratorium där salmonella konstaterats ska skynd-

samt per telefon samt skriftligt underrätta Jordbruksverket och länsstyrelsen om

undersökningsresultatet.

5 § När länsstyrelsen fått uppgift om konstaterat fall av salmonella ska, förutom vad

som sägs i 3 § zoonoslagen (1999:658), detta utan dröjsmål per telefon meddelas till

aktuell besiktningsveterinär. Vidare ska länsstyrelsen i förekommande fall skyndsamt

skriftligen underrätta mejeri, husdjursförening och djurhälsovårdsorganisationer samt

övriga som bedöms ha behov av informationen.

SJVFS 2014:34

3

6 § En bakteriestam, isolerad från indexfall av salmonella, ska omgående av den

ansvarige för det undersökande laboratoriet sändas till Statens veterinärmedicinska

anstalt (SVA) för konfirmering, typning, registrering samt kontroll av resistens-

mönster. Den som är ansvarig för aktuell laboratorieverksamhet vid SVA ska

skriftligen meddela undersökningsresultatet till remitterande laboratorium, Jord-

bruksverket samt länsstyrelsen.

Kvarstår infektionen i besättningen, ska ytterligare kontroll av salmonellatypen

samt resistensmönster ske vid SVA med minst sex och högst åtta månaders intervall

efter begäran från länsstyrelsen.

7 § När resultat erhållits från SVA enligt 6 § ska det remitterande laboratoriet

skriftligt meddela ett slutligt undersökningsresultat till Jordbruksverket, länsstyrel-

sen, den provtagande veterinären samt djurägaren.

8 § Provsvar från samtliga undersökningar avseende salmonella, vilka utförts efter

indexfallet, ska av den ansvarige för det undersökande laboratoriet snarast sändas till

Jordbruksverket, länsstyrelsen, den veterinär som utsetts att utföra provtagning,

undersökning och smittskyddsutredning samt till djurägaren. Provsvaret ska, förutom

resultatet, innehålla uppgifter om

- djurägarens namn och adress samt, om det finns, produktionsplatsnummer,

- provtagarens namn,

- provtagningsdatum samt ankomstdatum till laboratoriet,

- eventuell diariebeteckning från Jordbruksverket eller länsstyrelsen,

- undersökningsmaterial,

- provtagningsplats, djurslag samt djurkategori,

- djuridentitet och om provet är ett individprov eller ett samlingsprov. Vid

samlingsprov ska det framgå identitet på i varje prov ingående djur alternativt

grupper av djur.

Uppgifter enligt ovan ska framgå av den remiss som medföljer till laboratoriet.

9 § Analyser avseende salmonella i träck eller miljöprover, inom ramen för en

beslutad smittskyddsutredning, ska ske på ett av Jordbruksverket godkänt svenskt

veterinärmedicinskt laboratorium enligt Internationella standardiseringsorganisa-

tionens standardmetod, ISO 6579:1993, eller enligt den metod som beskrivs av

Nordisk metodikkommitté för Livsmedel (NMKL-metod nr 71, fjärde utgåvan, 1991

eller reviderade utgåvor) och för vilka laboratoriet är ackrediterat.

10 § Bestämmelser om att Jordbruksverket eller länsstyrelsen, om en delegation har

skett, får utse en veterinär att utföra provtagning, undersökning och smittskydds-

utredning då indexfall av salmonella konstaterats finns i 3 § zoonosförordningen

(1999:660).

Åtgärder vid konstaterad salmonellainfektion

11 § Bestämmelser om att Jordbruksverket får fatta beslut om spärrförklaring

avseende fastighet eller del av fastighet finns i 5 § zoonoslagen (1999:658) jämförd

med 3 § zoonosförordningen (1999:660).

Ett beslut om spärrförklaring av veterinär vid delegering ska ske på Jordbruks-

verkets blankett D 25 vad gäller alla djurslag utom värphöns och D 26 vad gäller

SJVFS 2014:34

4

värphöns, snarast efter uppgift erhållits om salmonellaförekomst i besättningen.

Vidare ska veterinären snarast påbörja smittskyddsutredning och utredning avseende

foderanvändning i besättningen på Jordbruksverkets blankett D11_D64.

Beslutet om spärrförklaring samt skötselföreskrifter som anges på Jordbruks-

verkets blankett D 2 ska snarast av veterinären delges till djurhållaren. Snarast där-

efter ska beslutet om spärrförklaring, skötselföreskrifter samt blankett D11_D64

skickas till Jordbruksverket med kopia till länsstyrelsen. (SJVFS 2014:34).

12 § Veterinären ska snarast, dock senast inom en vecka efter det att denne utsetts,

påbörja en smittskyddsutredning och upprätta en rapport på Jordbruksverkets

blankett D11_D64. Rapporten ska skickas av veterinären till Jordbruksverket med

kopia till länsstyrelsen. (SJVFS 2014:34).

13 § En besättningsprovtagning ska för samtliga djurslag ske i sådan omfattning att

den ger en god bild av infektionsgraden i besättningen. Miljöprovtagning ska dess-

utom utföras i den utsträckning som anses erforderligt. I den mån det finns av

Jordbruksverket godkända riktlinjer avseende provtagning ska dessa beaktas. Vid

behov ska samråd avseende provtagningen ske med Jordbruksverket och SVA.

14 § Utan hinder av 13 § ska i fjäderfäbesättningar provtagning ske i samtliga avdel-

ningar, förutom i den avdelning där indexfallet konstaterats. Omfattningen av denna

provtagning ska ske i samråd med Jordbruksverket.

15 § Uppföljande provtagningar ska vid behov ske i besättningen.

16 §1Om salmonella inte återfinns i besättningen vid den efter indexfallet inledande

besättningsprovtagningen samt efter besättningsprovtagning utförd en månad senare

får, förutom i fjäderfäbesättningar, efter samråd med Jordbruksverket och läns-

styrelsen, beslut om spärrförklaring upphävas av veterinären på Jordbruksverkets

blankett D 10 utan att sanering utförts. Beslutet om upphävande av spärrförklaring

ska av veterinären delges djurägaren och snarast därefter skickas till Jordbruksverket

med kopia till länsstyrelsen. (SJVFS 2014:34).

Bekämpnings- och saneringsåtgärder

17 § Med ledning av vad som framkommit i smittskyddsutredningen och prov-

tagningen ska veterinären snarast upprätta ett förslag till saneringsplan för fortsatta

bekämpningsåtgärder. Denna ska upprättas efter samråd med länsstyrelsen. I den

mån det finns av Jordbruksverket godkända riktlinjer avseende sanering ska dessa

beaktas. Vid behov ska samråd även ske med SVA och andra berörda experter.

18 § Saneringsplanen ska av veterinären skickas till Jordbruksverket med kopia till

länsstyrelsen för beslut om fastställande.

19 § Bestämmelser om att Jordbruksverket får fatta beslut om slakt eller annan

avlivning av djur och destruktion av ägg finns i 5 § zoonoslagen (1999:658) jämförd

med 3 § zoonosförordningen (1999:660).

1

Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

SJVFS 2014:34

5

I zoonosförordningen (1999:660) finns bestämmelser om värdering av djur.

20 § Om en del av besättningen, vilken smittskyddsmässigt kan betraktas som en

egen separat enhet, efter provtagning eller en epidemiologisk utredning, befunnits fri

från salmonella, får spärrförklaringen, efter samråd med Jordbruksverket, upphävas

av veterinären för denna del på Jordbruksverkets blankett D10 (s.k. partiellt hävande

av spärrförklaring).

21 § Gödsel samt ströbädd från smittad besättning ska hanteras i enlighet med en av

Jordbruksverket genom beslut fastställd saneringsplan. I den mån det finns av Jord-

bruksverket godkända riktlinjer avseende gödselhantering ska dessa beaktas vid

framtagande av saneringsplanen.

22 § Bestämmelser om att Jordbruksverket får fatta beslut om omhändertagande av

avlivade djur finns i 5 § zoonoslagen (1999:658) jämförd med 3 § zoonosförord-

ningen (1999:660).

Om djur självdör i besättningen under utredningsperioden ska veterinären kontak-

tas för att avgöra om djuret ska genomgå obduktion.

Avslutande av bekämpning

23 § Då föreskrivna och beslutade saneringsåtgärder är vidtagna och kontrollerade

av veterinär samt besättningsprovtagning med negativt resultat är utförd två gånger

med cirka en månads mellanrum på kvarvarande djur får, efter samråd med

Jordbruksverket och länsstyrelsen, spärrförklaringen upphävas av veterinären på

Jordbruksverkets blankett D 10. Beslutet om upphävande av spärrförklaring ska av

veterinären delges djurägaren och snarast därefter skickas till Jordbruksverket med

kopia till länsstyrelsen.

24 § Efter avslutad sanering och innan spärrförklaringen upphävs ska miljö-

provtagning med negativt resultat avseende salmonella finnas dokumenterat för

fjäderfä- och slaktsvinbesättningar, specialiserade köttdjursuppfödningar samt för

övriga besättningar vid behov. Veterinären ska vid behov samråda med Jordbruks-

verket eller länsstyrelsen om miljöprovtagningen.

25 § En slutrapport ska upprättas av veterinären på Jordbruksverkets blankett Int 9

och snarast därefter skickas till Jordbruksverket med kopia till länsstyrelsen. (SJVFS

2014:34).

26 § Länsstyrelsen ska snarast efter det att länsstyrelsen har fått besked om

upphävande av spärrförklaring, skriftligen meddela upphävandet till smittskydds-

läkaren, den förvaltning inom aktuell kommun som fullgör uppgifter inom miljö- och

hälsoskyddsområdet, aktuellt laboratorium samt i förekommande fall besiktnings-

veterinär, mejeriförening, husdjursförening, djurhälsovårdsorganisation samt övriga

som länsstyrelsen bedömer ha behov av informationen.

SJVFS 2014:34

6

Tillsyn

27 § Av 8 § zoonoslagen (1999:658) framgår att länsstyrelsen inom länet utövar till-

synen över efterlevnaden av zoonoslagen och föreskrifter eller beslut som har

meddelats med stöd av lagen.

Utöver vad som framgår av första stycket ska även veterinären ha tillsynen över

efterlevnaden av beslut som fattats enligt 4 eller 5 §§zoonoslagen (1999:658) vid

misstanke om eller konstaterat fall av salmonella hos djur. Tillsynen gäller beslut

som har anknytning till det uppdrag som denne utsetts till att utföra. Vid påtalade

brister som inte rättas till ska veterinären rapportera detta till länsstyrelsen.

28 § Under saneringen ska veterinären regelbundet kontrollera det pågående arbetet i

besättningen.

Övrigt

29 § Vaccinering av djur mot salmonella får endast utföras efter särskilt tillstånd

från Jordbruksverket.

30 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag från be-

stämmelserna i dessa föreskrifter.

-----------

Dessa föreskrifter2träder i kraft den 15 februari 2004, då lantbruksstyrelsens kun-

görelse (LSFS 1982:39) om bekämpning av salmonella hos djur ska upphöra att

gälla.

-----------

Denna författning3 träder i kraft den 1 december 2014.

LEIF DENNEBERG

Maria Lundh

(Enheten för idisslare och gris)

2 SJVFS 2004:2.

3 SJVFS 2014:34.